2008. április Dömösi Élet 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. április Dömösi Élet 1"

Átírás

1 2008. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Kıhalmi József: Dömös jövıképe - ahogy én látom (3. rész) Tájszerkezetileg a következı rész a község kül- és belterülete. Nézzük meg, hogy milyen részekre tagozódik községünk: Dömös község területének összetétele m 2 -ben: Mővelési ágak Belterület Külterület Zártkert Összesen szántó gyep, rét szılı kert gyümölcsös gyep, legelı erdı kivett Összesen Igaz az a mondás, hogy Dömös egy tenyérnyi falu. Láthatjuk, hogy a 2400 ha területbıl 1800 ha az erdı és 600 ha a külés belterület. A jelenlegi belterület 112 ha. A külterületbıl 255 ha a szántó, és abból 100 ha a megmővelt föld. A népességszám változása: Lakónépesség Születések száma Halálozások száma Lakónépesség Születések száma Halálozások száma Az elmúlt 15 év alatt 50 fıvel többen haltak meg, mint amennyien születtek. A lakosság lélekszáma mégis 50 fıvel nıtt. Ennek az az oka, hogy nagyobb volt a Dömösre beköltözık, mint az elköltözık száma. Másfél évtized alatt összesen 50 fıvel nıtt lakosság száma. Tájszerkezetileg a harmadik, területileg a legnagyobb megközelítıleg 1800hektáros rész az erdı. A Duna szerepével egy kicsit többet foglalkoztam, és az erdıt is részletesebben kívánom elemezni ebben a részben, mint a bel- és külterületet, mert azzal majd a jövıképnél bıségesen foglalkozom. Az erdınek még a Dunánál is nagyobb szerepe volt, és van Dömös életében. Évszázadokon keresztül a legtöbb család az erdın dolgozott, az erdıbıl élt. Jövınk, a turizmus pedig nagyrészt az erdıre épül. Sajnos napjainkban az erdı jövıje is teljesen bizonytalan. Az erdıt is elérte a privatizáció szele. A sajtóban, az interneten tömegével jelennek meg a tájékoztatók az erdıvel kapcsolatban, bár naponta más és más, de egyvalami állandó: az erdık privatizálásának szándéka. A legutolsó variáció szerint ami számunkra kedvezı a parkerdık és nemzeti parkok állami kézben maradnak, de a többit privatizálják. A privatizációval kapcsolatban kétféle elképzelés létezik jelenleg: A koalíciós pártok ingyen átadnák az erdıt az azt kezelı erdıgazdaságnak, de utána az új szervezetet tızsdére vinné (ez szemfényvesztés, nem az erdıt adják el, hanem az erdıgazdaságot, ami lényegében ugyanaz). A Fidesz javaslata az, hogy az erdıt kapják meg az önkormányzatok, és annak hasznából fejlesszék a településeket. Ez sem valósítható meg számtalan szakmai ok miatt. Községünk számára létfontosságú, hogy a környezı erdık állami kézben maradjanak, mert a turizmus az egyetlen megélhetési forrás a számunkra, ami a táj szépségére, a Dunára és az erdıre épülhet. A parkerdık, nemzeti parkok a világ legtöbb országában állami szervezetben, állami tulajdonban vannak. Nem tudom elképzelni, hogy a Pilis erdei valaha is privatizálhatók lennének. Ezért azt vallom, hogy jó az elképzelésünk Dömös fejlesztésével kapcsolatban. Hosszú távon lehet számítani arra, hogy az erdı a turizmus alappillére lesz. Becsüljük meg, védjük az erdıt, a lehetı legjobb kapcsolatot alakítsuk ki az erdı kezelıjével közös jövınk, közös fejlesztéseink érdekében. HOGYAN élünk? Most nézzük meg a jelenünket! Minden település valamikor létrejön. Megszületik, aztán növekedni kezd, stagnál, esetleg elhal, vagy megújul, növekszik. Mőködéséhez környezetébıl energiát és anyagot használ fel, ezek átalakításával saját fogyasztásra és a piacra szánt termékeket állít elı, közben hulladékot bocsát ki, kapcsolatba kerül más településekkel és közöttük munkamegosztás alakul ki. A benne élı emberek helyi társadalmat alkotnak, miközben a település saját történelemmel, kultúrával és hagyományokkal rendelkezik, vagyis a település él. De hogyan él? Milyen az életminıség Dömösön? Mibıl élünk? Magyarországon három nagy gazdasági ágazatból lehet megélni, ezek: az ipar, a mezıgazdaság, a szolgáltatás, idegenforgalom. Az ipari tevékenységnek Dömösön semminemő hagyománya nincs. Nem alakult ki ipari üzem, a szolgáltatóipar is csak alapfokon van jelen. A mezıgazdaság nagyüzemi mőveléséhez nincs terület, hiszen láthattuk, hogy csak 255 ha szántó van Dömösön. Ez ma esetleg egy családi vállalkozás megélhetéséhez szükséges nagyságrend, de a telkek egyesítése lehetetlen. Így megmaradtak a földek egyéni tulajdonban, több száz parcellában, a fele mőveletlenül. Dömösön ma egyetlen család sem él mezıgazdaságból. Az idegenforgalom a múltban számottevı volt, a jelenben jelentéktelen, de a jövı útját csak ez az ágazat jelentheti községünknek. Tehát, amikor azt vizsgáljuk, hogyan élünk Dömösön, nagyon röviden lehet válaszolni: nem jól. Alig nı a lakosság száma, nincs helyben munkalehetıség, sok a munkanélküli, nincs iskolánk, nincs kulturális életünk, alapfokon van jelen a szolgáltatás, nincs jövıképünk. Egy dologban egységes a falu, abban, hogy ez nem maradhat így, sürgısen változtatni kell. De hogyan? (folytatás a 3. oldalon) április Dömösi Élet 1

2 Hirdetés 2 Dömösi Élet április

3 HOGYAN élhetnénk? Kedves dömösiek, fıleg kedves dömösi fiatalok! Készítsük el együtt jövıképünket! Ne engedjük veszni azt a hatalmas értéket, amit a természet adott nekünk, ne engedjük, hogy mások határozzák meg életminıségünket, ne engedjük, hogy rohamosan fejlıdı, szépülı társközségeinkhez képest lemaradjunk, ne fejlıdjünk! Akarjunk közösen egy szép, fejlıdı, kulturált, megélhetést biztosító települést kialakítani! Mi, közösen! Közösen. De a közösség egyénekbıl áll. ezért az elsı feladatunk az, hogy megteremtsük az egyén gazdagodását, de úgy, hogy az a közösség hosszú távú fejlıdését is szolgálja. Ezért nem mást tennünk, csak elkészíteni Dömös teljes kül- és belterületére (600 ha) egy olyan jövıképet, ami alapul szolgálhat egy új, a teljes területre elkészítendı rendezési tervnek, ami a befektetık számára rövid és hosszú távon is megmutatja a fejlesztési irányokat, lehetıségeket. Ha ez elkészül, és a befektetık számára valóban csábító lehetıségeket kínál, megindul a láncreakció. Értékelhetıvé és eladhatóvá válnak a magán földtulajdonok, így az egyén tıkéhez juthat, amit jól befektetve megindulhat az adott család fejlıdése. Ezzel párhuzamosan a befektetık által megvásárolt földeken elkezdıdhetnek a beruházások, és a beruházások mőködtetésébıl elkezdıdhetnek a közösségi fejlesztések. Megteremtıdik az alaptıkésítések állapota. De mindehhez az kell, hogy eldöntsük, akarjuk-e Dömös fejlesztését közösen, vagy maradjon a község a jelenlegi szinten. Ez most a legnagyobb kérdés. Nézzük meg, milyen lehetıségeink vannak. A törvény szerint két nagyságrendben történhet meg egy település fejlesztése: Alacsonyszintő fejlesztés: A fejlesztés kezdeményezıje alulról a település. Ez a fejlesztés módszer használatos általában. A települések a földhivatali nyilvántartás szerinti belterület Közélet Kultúra 10%-ának mértékéig, kizárólag a belterülethez csatlakozó módon bıvíthetık. Fejlesztés céljára mezıgazdasági területbıl legfeljebb 15% vonható ki. Dömös jelenlegi belterülete 112 ha, ezért a fejleszthetı nagyság 12 ha. Ez nagyon kevés. Ráadásul egy múltbéli önkormányzati hiba rendbetétele a Szuha-dőlı lakórész belterületbe vonása ebbıl 6 hektárt kötelezıen elvesz, tehát fejlesztésre összesen 6 ha marad. Ha csak egyéni építkezésekben gondolkodunk, akkor ez elég, de ha közösségi fejlesztést akarunk, akkor ez semmi. Kiemelt szintő fejlesztés: A fejlesztés kezdeményezıje felülrıl az állam. Önálló fejlesztıként léphetnek fel az országos kormányzati szervek, így maga a kormány és az egyes ágazati minisztériumokis. Az általuk képviselt célokhoz országos közérdeknek kell főzıdni. Ezért lenne szükség arra, hogy a Dunakanyar kiemelt idegenforgalmi terület legyen. Az országos kiemelt programhoz való csatlakozást csakis a régiók kezdeményezhetnék, de ebben az egoista világban csupán Budapest és a Balaton a bennünket érintı két régió fejlesztési célja, a Dunakanyarral nem törıdnek. Számunkra csak akkor van lehetıség kiemelt szintő fejlesztésre, ha egy olyan gazdaságilag és politikailag is potenciális befektetıt, vagy befektetıket találunk, akik Dömöst országosan kiemelt üdülıterületté tudnák nyilvánítani. Erre az önkormányzati eszközök kevesek és alkalmatlanok. Mindaddig, amíg ilyen fejlesztés nincs, a kiemelt szintő fejlesztés csak ábránd. Viszont ha nem készíttetjük el legalább tervszinten a teljes területet rendezı terveket, akkor az alacsonyszintő fejlesztések során olyan területek is be fognak épülni, amelyek meggátolják az esetlegesen késıbb lehetıvé váló teljes körő fejlesztést. A tét tehát igen nagy. A jelenlegi realitásnak megfelelıen kicsiben gondolkodjunk, vagy merjünk a jövı érdekében nagyot álmodni? József Attila: A Dunánál 1 A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszin, hallgat a mély. Mintha szivembıl folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vet, ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. S mint édesanyám, ringatott, mesélt s mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az esı cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esıt - néztem a határt: egykedvü, örök esı módra hullt, szintelenül, mi tarka volt, a mult. A Duna csak folyt. És mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen és nevetgéltek a habok felém. Az idı árján úgy remegtek ık, mint sírköves, dülöngı temetık. 2 Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat s kész az idı egésze, mit száz ezer ıs szemlélget velem. Látom, mit ık nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell. S ık látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a mult és övék a jelen. Verset irunk - ık fogják ceruzámat s én érzem ıket és emlékezem. 3 Anyám kún volt, az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ık ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt - ez az elmulás. Ebbıl vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk!... - megszólítanak. Megszólítanak, mert ık én vagyok már; gyenge létemre így vagyok erıs, ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ıssejtig vagyok minden ıs - az İs vagyok, mely sokasodni foszlik: apám- s anyámmá válok boldogon, s apám, anyám maga is ketté oszlik s én lelkes Eggyé így szaporodom! A világ vagyok - minden, ami volt, van: a sok nemzedék, mely egymásra tör. A honfoglalók gyıznek velem holtan s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Werbıczi és Dózsa - török, tatár, tót, román kavarog e szívben, mely e multnak már adósa szelíd jövıvel - mai magyarok!... Én dolgozni akarok. Elegendı harc, hogy a multat be kell vallani. A Dunának, mely mult, jelen s jövendı, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet ıseink vivtak, békévé oldja az emlékezés s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés április Dömösi Élet 3

4 ifj. Paulusz József: Közélet Esti mese Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Focipálya. Ez a Focipálya réges-régen ezen a helyen állt már, és minden évben a falu apraja- nagyjának sok-sok örömet okozott. Igaz, nem volt különösebben szép, nem volt kiváló minıségő a gyep rajta, tavasszal elöntötte az ár (meg néha ısszel is, de de mindenki szerette. (szegény Focipálya, már a nevét is elvesztette: immáron Gát lett belıle). A vállalkozó ingyenesen végzi a föld szállítását és szétterítését, tömörítését. A vállalkozó a gát köré követ fog deponálni. Szőken ez található a megállapodásban. Ha így nézzük minden szava igaz: igaz, hogy földet hordott rá, igaz, hogy szétterítette, tömörítette, és kı is került a szélére. Puff. Ennyi. Mivel a mesékben is léteznek érdekes kérdések, itt is következik egy: hogy lehet, hogy egy augusztus 29-ei megállapodást az elızı fınök csak október 25-én küldd az új önkormányzatnak el? Talán nem egyértelmő, hogy egy utólag dátumozott papírt kaptunk, ráírták az akkori állapotokat és egy korábbi dátumot persze ez így nem igaz, hisz ez csak egy mese. Mesés körülmény, hogy egy ilyen gazságért senki nem felelıs. Mesébe illı, ahogy ezt véghezvitték. Mert ebbıl kinek volt haszna? A falunak? A vállalkozónak? Aki ezt elrendelte? Aki ezt engedélyezte? A mesebeli kérdésre válaszoljanak Önök, kedves meseolvasók. Levelet írtunk minden fórumra, felügyelıségre, minden helyre, személyesen kerestük meg a vállalkozót, de sajnos eredményt nem tudtunk elérni augusztusában egy reggel furcsa, dübörgı zúgásra ébredt: sok tonnás teherautók abroncsai gördültek rá. Szegény Pálya csak nézett nagyokat, nyögve viselte az autókat, melyek terhüket elkezdték ráhordani. Mi ez? kérdezte magától, hisz más nem volt, akitıl megkérdezhette volna. Nekem errıl nem szóltak! Manapság már mindennek és mindenkinek jogai vannak, nekem nincs? El is indult a helyi hatalmasságokhoz, hogy érdeklıdjön: mit is szándékoznak vele tenni? A hatalmasságokat nem találta, de megnyugtatták, hogy ezzel a földdel az ı érdekét szolgálják, hisz ha megemelik a szintet, nem fogja többet elönteni az árvíz. A Focipálya szeretett volna errıl valami papírt látni (egy határozatot, egy rendeletet, vagy ilyesmit), de ezt nem tudtak neki mutatni. Nem tehetett mást: balsejtelmek között gyötrıdve elindult vissza, a helyére. A ráhordott föld súlya alatt tovább gondolkodott: Ez a föld az én érdekemben volna itt? Ez az agyagos sárga izé? Hogy fognak újra focizni rajtam? Ha már ilyet szórnak rám, nem kellett volna elıtte legalább a régi termıréteget felszedni? Csak kicsit odébbtúrják az egész felületemrıl, és majd miután végeztek a feltöltéssel, visszaterítik. És hol marad a vízzáró réteg? Hol marad a vízáteresztı réteg? Hol marad a kı, a salak, a homok, és a FÖLD, melyre mind-mind szükség lenne? Hát nincs egy mőszaki ember a vezetıségben, akinek ezt felügyelnie kellene? Szegény Focipálya így kesergett magában, és megadóan tőrte, hogy egyre több föld kerüljön rá, amíg be nem temették teljesen, és már a szavát sem lehetett hallani. Aztán szeptember végén az autók sem jöttek többet. Csodálkozott a Focipálya: Készen vagyok? Újra a falu elé állhatok? De hiába nézett körül, focipályára utaló jeleket sehol sem látott. Szomorúan csukta le szemeit és egy bús sóhaj hagyta el nagy kapufa száját: Becsaptak! Voltak néhányan, akik a Focipálya segítségére siettek. Erre csak október 1. után kerülhetett sor, mikor is nyilvánvalóvá vált, hogy itt valami nem tiszta dolog történt, de a feltöltéssel kapcsolatban semmilyen papírt nem találtak. Sem egy szerzıdést, sem egy alpolgármesteri rendeletet, sem egy önkormányzati határozatot. Mikor szóba került, hogy ki lehet ezért a felelıs, hirtelen egy fax érkezett az önkormányzathoz (majdnem 1 hónappal az után, hogy minden létezı adatot át kellett, hogy adjon a régi vezetı az újnak). Ebben a faxban a következık szerepelnek (az eredeti bárki számára megtekinthetı a hivatalban): elızetes egyeztetés alapján (????) a vállalkozó elvállalja, hogy megemeli a labdarúgópálya szintjét, hogy késıbbiekben gátként szolgáljon A tettes ismeretlen. A mai jogállamban nem lehet nevén nevezni senkit, mert még majd neki áll följebb! Így mi sem neveztünk néven semmilyen alpolgármestert, akit mi a fı-fı felelısnek tartunk. Nem is lett eredménye a feljelentésnek. Nem történt károkozás. Nehéz elhinni. Remélem, a lelkiismeretével el tud számolni az, aki ebbıl hasznot húzott. Takácsné Gyenes Ildikó: Húsvéti készülıdés Március 18-án kézmőves délutánt rendeztünk a községháza Dísztermében. Az értékes képek, szobrok ihletésében remekmővek születtek! Papírmasé nyuszik hada ugrált a teremben és a színes ruhaanyaggal borított tojások is ékes öltözetet kaptak húsvétra. Apró kezek formázták a zsenília drótot, s láss csodát, a tavasz virágaivá, zümmögı bogarakká vagy pihés kiscsirkékké változott a lélektelen anyag. És a képzelet szárnyakat kapott, egymást túllicitálva készültek a szebbnél szebb díszek! Semmi sem ment veszendıbe! Aminek pedig igazán örültem, persze a gyerekek lelkesedésén túl, hogy sok anyuka és apuka is elfogadta a meghívásunkat. Olyan jól éreztük magunkat, hogy a meghirdetett 2 óra rövid volt. Lassan kevés lesz az asztal a díszteremben! Köszönjük a finom és hegynyi szendvicset a Szabó családnak, a sok ropogtatni valót a többieknek és Marosiné Verának a türelmet! 4 Dömösi Élet április

5 Fürjes Dóra: Balogh Kálmán Dömösön A nagysikerő Lovász Irén koncert után április 19-én Balogh Kálmán cimbalom mővész lesz Dömös vendége. Balogh Kálmán napjaink egyik legismertebb cimbalmosa, aki sokat tett a cimbalom népszerősítéséért. Szerte a világon muzsikál, nemcsak népzenészekkel, hanem szimfonikus és jazz zenekarokkal, kortárs együttesekkel. Mint népzenész kezdte pályafutását. Szinte valamennyi magyar autentikus zenét játszó együttessel muzsikált már. Többek között a Jánosi, Ökrös, Téka, Méta, Mákvirág, Muzsikás, Vízöntı, Zsarátnok, Vasmalom, Fonó és az Üsztürü együttessel. A kortárs zene is hatással van rá. Együtt zenélt a Miskolci Új Zenei Mőhellyel, a 180-as csoporttal, Márta Istvánnal. Muzsikált jazz zenészekkel (Szakcsi Lakatos Béla, Babos Gyula, Dés László, Tony Lakatos, Borbély Mihály, Dresch Mihály, Budapest Ragtime Band). Együtt zenélt David Murray világhírő szaxofon mővésszel, akivel közös lemezt adtak ki. Szerte a világban különbözı szimfonikus zenekarokkal játszotta a Kodály Háry János szvitet. Többek között a brooklyni, a philadelphiai, a miami, a tallini, és a madridi szimfonikusokkal. Zenélt a Budapesti Fesztivál Zenekarral és a budapesti Száz Tagú Cigányzenekarral. Francis Ford Coppola új filmjében Balogh Kálmán cimbalomjátékát is hallhatja a nagyvilág. Balogh Kálmán zenéjével bejárta már a világot és mindenhol nagy sikert aratott. Saját zenekarával folyamatosan kísérletez a zenei mőfajok együtt értelmezésével. A különbözı zenék közös gyökerét keresi és próbálja összehangolni egymással. Az 1959-ben született mővészt 2005 decemberében Artisjus-díjjal, 2007-ben Kodály Zoltán-díjjal tüntették ki ben a Story Magazin az Év zenészének választotta. Április 12-én nem egy szokványos koncertre kell számítanunk. Balogh Kálmán elhozza különleges hangszerét, melyet leginkább a cigányzenekarokból ismerünk, és megmutatja nekünk milyen árnyalatokra képes hangszínben, dallamvilágban, virtuozitásban a szólóhangszer keretein belül. Dani-Szabó Eszter: ZSOBÉ Örömmel értesítek mindenkit negyedik gyermekünk születésérıl: március 11-én született Esztergomban, reggel 9 óra 35 perckor. Neve apukája és nagypapája után: Dani Zsolt Béla. Szíves figyelmébe ajánlom minden anyukának és apukának: Adjunk hírt gyermekeink születésérıl, házasságkötésünkrıl, de ne csak az örömünket, hanem a bánatunkat is osszuk meg egymással, és halottainkról is emlékezzünk meg rovatunkban. Kultúra Közélet BABA-MAMA KLUB Sebık Istvánné, Jutka óvónéni: Nemzeti ünnep a Szivárvány Óvodában Március 15.-e legszebb nemzetiségi ünnepünk, jó ezen az ünnepen magyarnak lenni. Büszkén emlékezünk a nemzet nagyjaira, akik nem csak katona hanem politikus, költı, diák és magyar honfiak - a hazáért halni is készek voltak. Erre az ünnepre az óvodások is mindig lelkesen készülnek. Szorgos kezecskék munkája nyomán születnek évrıl-évre március elején a nemzeti színő párták, huszárcsákók., nemzetiszín gyöngyszövések, fonások, zászlók és kokárdák.. Éntudatuk kialakulását követıen az anyanyelv - milyen szépen fejezi ki ezt a mi nyelvünk - által tudatosul a gyermekek magyarságtudata. A múltat, a magyarság ıstörténetét a népköltészettel, népzenével, népmesével szívja magába az óvodás gyermek. Ilyentájt ezek mellett kedves mese a nap mint nap új kalandra hívó Petıfi Sándor János Vitéze, Berze Nagy János Kis Vitéz Pajtás címő tündérmeséje, a varázslatos huszár ruhában gyızedelmeskedı kisfiú és testvére egy kisleány. Toborzó és huszárnótákra dobbannak a tánclépések, és mintha mindig is tudták volna a Nemzeti dal refrénjét minden gyermek lelkesen harsogja A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! és mint a mese hısei indulunk március idusán a kopjafához zászlóinkkal és kokárdáinkkal csatát játszani, emlékezni. Ezúton szeretném még tájékoztatni az olvasókat az elmúlt idıszak eseményeirıl is és a programok további alakulásáról március 21-én tartottuk a Baba-Mama Klub húsvéti hangulatú programját a régi iskola épületében. Édesanyám, Szabó Béláné körzeti nıvér tartotta a gyerekeknek a hittan órát. Jutka óvónénitıl kaptunk a húsvét lényegérıl szóló gyermekolvasmányt. Ezt ötvözte egy a hagyományırzésrıl szóló mókás elıadás. Ezután Gomborné Kati kézmőves foglalkozást tartott szintén a húsvéthoz kapcsolódóan és tavaszváró hangulatban. A harmadik programnak a tojáskeresést választottuk az udvaron, mert annak bármikor szívesen nekiállnak a gyerkıcök. Így hallottak Jézus Krisztus feltámadásáról és a hozzá kapcsolódó magyar népi hagyományokról. A vásár ezidı alatt végig tartott, ahol részt vettek helyi készítık és a pilismaróti Baba-Mama Klub ügyes kező alkotói is, sıt Esztergomból is érkezett vásározó, aki kiváló minıségő német használt gyermekholmikat hozott (babakocsi, gyermekhordozó ruha, stb.), sıt turkáló is mőködött felajánlásokból. Adakozók is voltak: Ft győlt össze. Segítıink: Herrné Mariann, Katonáné Eszter, Scheiliné Judit. A program színes volt, az áruk minıségiek, csak az érdeklıdık maradtak el. Bár a résztvevık és gyermekeik így is megtöltötték a termet, mégis hiányzik a falu népe, mert nem csak magunknak csináljuk. A Baba-Mama Klub és a kézmőves foglalkozások társulnak. Így egy vonalat ez a programok kialakításában a klub életéhez. A klub szépen alakul, egyre több a tag, mi pedig otthon a viharkár után egy nagyobb tatarozásba fogtunk, ezért ott már nem tudom fogadni a vendégeket a kézmőves foglalkozásokra, és a két program soknak is tőnik négy gyerek mellett. Tehát az ünnepek köré csoportosulnak a kézmőves foglalkozások, egész piciknek és nagyoknak is alkalmas lehetıségeket biztosítunk, és mindig más valaki kézmőves vagy ügyes nagyi fogja lekötni a gyerekek figyelmét. Azután tartunk majd beszélgetı, kirándulós vagy sétálós napokat és börzét a babaholmitól kezdve az iskolatáskáig. Remélem, izgalmas napok várnak ránk még a klubban! Várunk minden érdeklıdıt tagnak, vagy csak bekukkantani, ötletelıket és támogatókat! Szívesen vesszük a segítségnyújtást, hiszen abból tartjuk fenn magunkat. De nem ez a legfontosabb, hanem a szeretet, ami összetart bennünket. A programokat részletesen plakátokon és a helyi TV-ben ismertetjük április Dömösi Élet 5

6 Fábiánné Gyimesi Lívia: Bolondok napja a pilismaróti Bozóky Mihály általános iskolában Iskolánkban már hagyomány, hogy április 1-én a diákönkormányzat szervezésében Fordított napot tartunk. Az idei Bolondok napjának programja a következı volt: 1. Rövid színpadi produkció osztályonként 2. A tantestület kiénekelte a végzısöket 3. Humoros teszt 4. Seprőkirály- és királyné választás 5. Léggömbpukkasztás 6. Szóháború 7. Osztályonként 10 fıvel tőzharc 8. Evıverseny-amit húzol azt eszed! 9. Karaoke 10. Kívánság tanár-diák röplabda meccs Iskola - Közélet Kovács-Magyar András: Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja A magyar múltban az egyik legjelesebb ünnep, Szent László szabolcsi zsinatát követıen, munkaszüneti nap és nemzeti ünnep volt évszázadokon keresztül. A Boldogasszony ünnepeket maga Szőz Mária jelölte ki. Ezen a napon fogant, Jézussal mennyei Atyánktól. Ez az a nap, amikor ha szent helyre megyünk szent kéréseinkkel, és kérjük az égiek segítségét, azok a kérések meghallgattatnak és mennyei segítséget kapunk, terveink, kéréseink eléréséhez. Különös ereje van a reménytelenül évek óta gyermekre vágyóknál. Igen sokan részesültek gyermekáldásban, akik ezen a napon kértek Máriától. Különös megtiszteltetés érte a Táltos Iskola közösségét Dömösön. A falu derék népének testülete, engedélyezte, hogy Dömös közelében, a Szıkeforrás völgyében található Szőz Mária jelenés hely közelében lévı tisztáson, Szentjeink tiszteletére faragott padokat állíthassunk és a közelében lévı forrást és tisztást Szentjeink szellemeinek örök tiszteletére, rendbe hozzuk, megszépíthessük. Igen, derék nép, mert a Mária jelenésekrıl és egyéb csodákról szóló beszámolókat tiltó rendelkezések ellenére, amelyeket 1390-ben hozott a pápa és 1964-ben oldott csak fel, Dömös lakói megırizték a csodás jelenések emlékét, és azóta is ırzik szívükben, lelkükben. Ennek az eltántoríthatatlan hitnek kívántunk tisztelegni közösségünkkel. Ezen a napon megemlékeztünk Szőz Máriáról, fogantatásáról. Megköszöntük a folyamatos égi segítségét szellemének, és kértük segítse céljainkat. Megemlékeztünk Mátyás királyunk 550 éves koronázásáról is. Ünnepélyesen átadtuk a lelki megnyugvásukat keresıknek,a gyógyító padokat amelyeket Táltos közösségünk állított. SZAVALÓVERSENY Kedves Általános Iskolás Gyerekek! A Bozóky Mihály Általános Iskola szervezésében április 17-én kor szavalóversenyt tartunk a pilismaróti Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Az idei versengést az 5. osztályosok nyerték, de az iskola minden tanulója és tanára jól érezte magát ezen a vidám, tréfás tavaszi délelıttön. Mivel a Nyugat alapításának 100. évfordulóját ünnepeljük, ezért elsısorban a "Nyugatos költık" verseivel készüljetek. Mindenkinek jó felkészülést kívánunk! 6 Dömösi Élet április

7 Hitélet Közélet Baltás-Kaponai Szilvia: Soubirous Szent Bernadett (Lourdes, Nevers, 1879.) Ünnepe: ápr. 16. Soubirous Marie-Bernard, a hat testvér között a legidısebb. Szülei molnárok voltak és a legnagyobb szegénységben éltek. Bernadett beteges gyermek volt február 11. és július 16. között a Lourdes melletti Gave folyócska közelében a Massabielle-barlangban 18 látomása volt. Elragadtatásba esett, s egy ismeretlen,,hölgy ezeket mondta a 14 éves kislánynak:,,imádkozz a bőnösökért! Bőnbánat, bőnbánat, bőnbánat! Mondd meg a papoknak, azt akarom, hogy itt kápolnát építsenek nekem. Körmenetben jöjjetek ide. Menj, igyál a forrásból, és mosdj meg a vizében! Ez utóbbi fölszólításra a kis látnok kezével kaparni kezdett a barlang alján, és fölfakadt egy forrás, amely ma is ontja magából a vizet. Eleinte hitetlenség kísérte a jelenéseket, ám idıvel nemcsak a falu népe, hanem az egyházi vezetés is hitelesnek ismerte azt el. A látomások idején a Bernadett köré győlt tömegben semmi nyoma nem volt a hisztériának vagy más szokásos zőrzavarnak. Az július 16-i jelenés után Bernadett nem látta többé a Szőzanyát, aki megígérte neki, hogy boldoggá teszi, de nem itt a földön. A jelenések utáni években Bernadettnek sokat kellett szenvednie. Kérdezték, vádolták, Bernadett pedig mindig ugyanazzal a nyílt egyszerőséggel és ıszinteséggel válaszolt. Menekült mindentıl, ami fölhívhatta rá a figyelmet, és soha senkitıl egy fillért sem fogadott el, még családja javára sem, pedig ugyancsak szükségük lett volna rá. Soha nem vesztette el a türelmét, jóllehet gyötrelem volt számára mindig készen állni a látogatók fogadására. Türelemmel fogadott mindenkit, és válaszolt az ıszinte érdeklıdık és gonosz kíváncsiskodók kérdéseire egyaránt ban fölvételt nyert a nevers-i Iskola- és Szeretet- Nıvérek közé. Fölismerte az igazságot, mely teljesen áthatotta: az ember semmi, semmire nem képes, semmije nincs, ami ne Isten ajándéka volna, és nem a kegyelem mőve lenne az emberben. Ezért készséggel fogadott minden megalázást, s mindenben és minden mögött Isten akaratát látta április 16-án csonttuberkulózisban halt meg Neversben. Utolsó szavai ezek voltak:,,szentséges Szőz Mária, Isten Anyja, imádkozz értem, szegény bőnösért!. Bernadett több mint 30 évig nyugodott a neversi kolostor temetıjében. Amikor 1909-ben boldoggá avatásának elıkészületeit végezték, az egyházi hatóságok két orvos jelenlétében kinyitották a sírt. Az eléjük táruló látványtól a jelenlévıknek a lélegzete is elállt. Bernadette úgy feküdt párnáin, mintha mi sem történt volna, testét romolhatatlannak nyilvánították.. Ezt a kifejezést olyan holttestekre alkalmazzák, amelyek ellenálltak a bomlásnak. A hivatalos vizsgálat befejezése után a holtat új ruhába öltöztették, a Saint-Gilgard kolostor templomában nyugszik, üvegkoporsóba zárva, arcát és kezét vékony viaszréteg borítja ben boldoggá, 1933-ban XI. Pius pápa avatta szentté. A csodák világhírővé tették a helyet. Ma Lourdes a világ legnagyobb Mária-búcsújáró helye, a reménység forrása, ahol még ma is sok ember meggyógyul az itt fakadó víztıl, a tudomány pedig nem talál erre magyarázatot. Magyarországon is nagyon sok katolikus templomban megjelentek az ún. lourdes-i barlangok, melyekben Máriát a jelenéseknek megfelelıen rózsafüzérrel ábrázolják, Bernadetteet pedig Mária elıtt térdelve formázzák. A lourdes-i jelenések és csodás gyógyulások hatására II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy február 11. a Római Katolikus Egyházban a betegek világnapja legyen. Urunk és Istenünk, alázatosak kedvelıje, védelmezıje és megdicsıítıje, aki Szent Bernadettet megajándékoztad a türelem és a szeretet csodálatos kegyelmével, kérünk, engedd, hogy az ı imádságára és példája szerint egyszerőségben járjuk a hit útjait, és szemlélhessünk téged a mennyek országában! Pálmai József: A legújabb széljegyzetek Tanulságos volt a legutóbbi képviselıtestületi ülés, bizonyára sokan látták felvételrıl. Úgy tudom, hogy a képviselı hölgyeknek és uraknak viszonylag kevés föld áll a rendelkezésükre, amit el tudnának adni a község felvirágoztatása céljából, éppen ezért célszerő volna a következı hasonló jellegő tárgyalássorozatba a tulajdonosokat is bevonni, s a tárgyalásokat a kábeltévé kamerája elıtt megtartani. Ebben az esetben legalább akkora szerep jut a földtulajdonosoknak, mint az önkormányzat képviselıinek, hisz egyik a másik nélkül nem jut messzire. Kár, hogy eddig nem így történt. Nemcsak a helyiek, de a kirándulók is gyalázatosnak tartják azt, ami a futballpályával történt. Közel két évvel ezelıtt én is szóltam a Községházán az illetékesnek, amikor még csak tíz kanyar anyagot vittek oda. A falut nagy kár érte. Éppen ezért elgondolkoztató a korábbi számban megjelent cikk. Iskola a határon túl. Elismerésre méltó, hogy Cseh János képviselı úr egy korábbi ülésen foglalkozott a helyi általános iskolai képzés szükségességével, s azóta több szülı is hangoztatta ugyanezt. Mert az elemi iskolának otthontól járásnyira kell lenni, mint ahogy az évszázadokig volt. Azután nemcsak elnıiesítették a pedagógus pályát, de tapasztaljuk, hogy a kormányzati intézkedések jelentıs része a vidéket, a kistelepüléseket sújtja, egy-két gyermek híján megszüntetnek, vagy összevonnak iskolákat, s ott hamarosan a közélet, a kulturális élet szőnik meg. Óvoda után nálunk is kettéválik az ifjúság aszerint, hogy kiki hova jár majd iskolába. Nincs hely, nincs program, ami összehozná, összetartaná a szétválókat. Egyelıre, remélhetıleg. Nem ez az elsı alkalom, amikor a község fiatalságáért, jövıjéért aggódva mindezeket papírra vetem. Vannak települések, ahol községi klub mőködik, ahol más-más napokon a különbözı korcsoportok számára vannak programok, játékok, foglalkozások. Ismét megszólítom az Összefogás Dömösért Egyesületet, szíveskedjenek elgondolkodni ennek megvalósításán, hogy ne csak néhány Frissítıre, ne csak színházi látogatásokra gondoljanak, bár ezek önmagukban nagyszerő dolgok, hanem olyanokra is, akiknek más az igényük, vagy színházjegyre sincs pénzük. Korábban tettem néhány idevonatkozó javaslatot. Egészen biztos vagyok abban, hogy lennének a faluban e nemes cél megvalósítására hivatott személyek. A tisztelt képviselıtestületet is kérem, hogy foglalkozzon a felvetett gondolattal! Hamarosan itt lesz a nyár. Tudom, hogy az orvosi rendelık és a lakás gondja roppant feladatot jelent az elöljáróság számára, de ne feledkezzenek meg a Dobogókıi út csatlakozó szakaszának tervezésérıl és kivitelezésérıl sem. Megkérdezem az illetékestıl: Miért nem mutatkozhattak be a pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola nevelıi az ilyenkor szokásos módon, iskolaválasztáskor, az óvodában a nagycsoportos szülıknek? április Dömösi Élet 7

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Dr. Puskás György háziorvos 2013. május

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Diétás Naplóm. http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/

Diétás Naplóm. http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/ http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/ Diétás Naplóm Kedves Én! Használati útmutató Ezúton megígérem magamnak, hogy a következő egy-négy hétben becsületesen vezetni fogom a diétás naplómat azzal a

Részletesebben

Cukorbetegek étrendi kezelése

Cukorbetegek étrendi kezelése Cukorbetegek étrendi kezelése A cukorbetegség komplex anyagcserezavar, ahol a szénhidrát anyagcsere zavara dominál. A betegség okai: abszolút vagy relatív inzulinhiány. Klinikai tünetei : - fokozott étvágy

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Az Echo Televízió egyik, nemrég ismételt adósából két meglepı hírrıl értesültem. Mindkettıt azért találtam különösen meglepınek, mert az eseményeket

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői XI.4. FŐZŐCSKE Tárgy, téma Előzmények Cél Egyenes arányosság. Egyenes arányosság ismerete. A feladatsor jellemzői Problémamegoldás fejlesztése. A projektmunka gyakorlása. A feladatsor által fejleszthető

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 8. szám, 2006. szeptember

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 8. szám, 2006. szeptember Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

CUKORBETEGKÉNT IS LEHET JÓL ÉLNI! 2. rész Ahogyan ÉN diétázom

CUKORBETEGKÉNT IS LEHET JÓL ÉLNI! 2. rész Ahogyan ÉN diétázom CUKORBETEGKÉNT IS LEHET JÓL ÉLNI! 2. rész Ahogyan ÉN diétázom Kövesd a példám, és Te is kézben tarthatod cukorbetegségedet. tegyél magad és családod egészségéért! 2 Egészségesen étkezem! ElÕzÕ könyvemben

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. január 20-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Egészségnap III. Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN

DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN A magasvérnyomás-betegség ( hipertonia ) kezelésében a diétának fontos, meghatározó szerepe van. A nem gyógyszeres kezelés a következ beavatkozásokból áll: Elhízás esetén

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Ügyszám: 07-7/669/2011. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázat kiírása az Integrált Szociális Intézmény igazgatói

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

33 811 03 0001 33 01 Diétás szakács Szakács

33 811 03 0001 33 01 Diétás szakács Szakács A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 32.185-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Kecskemét Megyei Jogú Város Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó Városrészi Önkormányzatának 2009. május 20-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Sipos László, a Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó

Részletesebben

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bosnyák u. 26. (06-1) 383-0550 Tisztelt Fıvárosi Közgyőlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság! Alulírott megküldöm a zuglói Szt. Antal Alapítvány

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok:

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: Az Egyesület minden évben részletes programtervet állít össze, amelyet a tagság megvitat és elfogad. Újra

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 199. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat pályázat kiírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzıi állására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban FAZEKAS MIHÁLY FİVÁROSI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban 1. Elızetes megjegyzések A száz oldalas Vári Péter

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben.

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben. Napjainkban szerencsére egyre többen odafigyelnek az egészségesen táplálkozásra. Azonban sokan csak azt hiszik, hogy egészséges dolgokat választanak, valójában gyakran egészségtelen ételeket fogyasztanak,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról JEGYZİKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága 2012. május 7-én 13,30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. április 8-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. április 8-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. április 8-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: -

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Táplálkozás felkészítés világversenyre Ajánlás és realitás

Táplálkozás felkészítés világversenyre Ajánlás és realitás Táplálkozás felkészítés világversenyre Ajánlás és realitás Budapest, 2009.11.11. Zentai Andrea OÉTI dietetikus Tápanyagok Azok az anyagok, amelyek a test felépítésében, a szervezet mőködésében részt vesznek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Áprilisi jeles napok

Áprilisi jeles napok Káptalantóti Önkormányzat lapja VIII. évfolyam 3. szám Áprilisi jeles napok Április 12. Gyula napja, az esztendı századik napja, ezért száznapnak is nevezik. A délvidéken féregőzı nap, a nagytakarítás,

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

Bornemisza Anna szakácskönyve 1680-ból

Bornemisza Anna szakácskönyve 1680-ból Ajánljuk az Óhegy Legjobb Szakácsa és az Óhegy Legjobb Cukrásza 2012 (a barokk jegyében!) Címek elnyeréséért induló kedves versenyzıink figyelmébe! Természetesen nem kell szó szerint értelmezni a recepteket,

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 4/2012. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 28 -án tartott ülésén hozott határozatairól. 24/2012.(II.28.) sz. Ök. határozat

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben