2008. április Dömösi Élet 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. április Dömösi Élet 1"

Átírás

1 2008. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Kıhalmi József: Dömös jövıképe - ahogy én látom (3. rész) Tájszerkezetileg a következı rész a község kül- és belterülete. Nézzük meg, hogy milyen részekre tagozódik községünk: Dömös község területének összetétele m 2 -ben: Mővelési ágak Belterület Külterület Zártkert Összesen szántó gyep, rét szılı kert gyümölcsös gyep, legelı erdı kivett Összesen Igaz az a mondás, hogy Dömös egy tenyérnyi falu. Láthatjuk, hogy a 2400 ha területbıl 1800 ha az erdı és 600 ha a külés belterület. A jelenlegi belterület 112 ha. A külterületbıl 255 ha a szántó, és abból 100 ha a megmővelt föld. A népességszám változása: Lakónépesség Születések száma Halálozások száma Lakónépesség Születések száma Halálozások száma Az elmúlt 15 év alatt 50 fıvel többen haltak meg, mint amennyien születtek. A lakosság lélekszáma mégis 50 fıvel nıtt. Ennek az az oka, hogy nagyobb volt a Dömösre beköltözık, mint az elköltözık száma. Másfél évtized alatt összesen 50 fıvel nıtt lakosság száma. Tájszerkezetileg a harmadik, területileg a legnagyobb megközelítıleg 1800hektáros rész az erdı. A Duna szerepével egy kicsit többet foglalkoztam, és az erdıt is részletesebben kívánom elemezni ebben a részben, mint a bel- és külterületet, mert azzal majd a jövıképnél bıségesen foglalkozom. Az erdınek még a Dunánál is nagyobb szerepe volt, és van Dömös életében. Évszázadokon keresztül a legtöbb család az erdın dolgozott, az erdıbıl élt. Jövınk, a turizmus pedig nagyrészt az erdıre épül. Sajnos napjainkban az erdı jövıje is teljesen bizonytalan. Az erdıt is elérte a privatizáció szele. A sajtóban, az interneten tömegével jelennek meg a tájékoztatók az erdıvel kapcsolatban, bár naponta más és más, de egyvalami állandó: az erdık privatizálásának szándéka. A legutolsó variáció szerint ami számunkra kedvezı a parkerdık és nemzeti parkok állami kézben maradnak, de a többit privatizálják. A privatizációval kapcsolatban kétféle elképzelés létezik jelenleg: A koalíciós pártok ingyen átadnák az erdıt az azt kezelı erdıgazdaságnak, de utána az új szervezetet tızsdére vinné (ez szemfényvesztés, nem az erdıt adják el, hanem az erdıgazdaságot, ami lényegében ugyanaz). A Fidesz javaslata az, hogy az erdıt kapják meg az önkormányzatok, és annak hasznából fejlesszék a településeket. Ez sem valósítható meg számtalan szakmai ok miatt. Községünk számára létfontosságú, hogy a környezı erdık állami kézben maradjanak, mert a turizmus az egyetlen megélhetési forrás a számunkra, ami a táj szépségére, a Dunára és az erdıre épülhet. A parkerdık, nemzeti parkok a világ legtöbb országában állami szervezetben, állami tulajdonban vannak. Nem tudom elképzelni, hogy a Pilis erdei valaha is privatizálhatók lennének. Ezért azt vallom, hogy jó az elképzelésünk Dömös fejlesztésével kapcsolatban. Hosszú távon lehet számítani arra, hogy az erdı a turizmus alappillére lesz. Becsüljük meg, védjük az erdıt, a lehetı legjobb kapcsolatot alakítsuk ki az erdı kezelıjével közös jövınk, közös fejlesztéseink érdekében. HOGYAN élünk? Most nézzük meg a jelenünket! Minden település valamikor létrejön. Megszületik, aztán növekedni kezd, stagnál, esetleg elhal, vagy megújul, növekszik. Mőködéséhez környezetébıl energiát és anyagot használ fel, ezek átalakításával saját fogyasztásra és a piacra szánt termékeket állít elı, közben hulladékot bocsát ki, kapcsolatba kerül más településekkel és közöttük munkamegosztás alakul ki. A benne élı emberek helyi társadalmat alkotnak, miközben a település saját történelemmel, kultúrával és hagyományokkal rendelkezik, vagyis a település él. De hogyan él? Milyen az életminıség Dömösön? Mibıl élünk? Magyarországon három nagy gazdasági ágazatból lehet megélni, ezek: az ipar, a mezıgazdaság, a szolgáltatás, idegenforgalom. Az ipari tevékenységnek Dömösön semminemő hagyománya nincs. Nem alakult ki ipari üzem, a szolgáltatóipar is csak alapfokon van jelen. A mezıgazdaság nagyüzemi mőveléséhez nincs terület, hiszen láthattuk, hogy csak 255 ha szántó van Dömösön. Ez ma esetleg egy családi vállalkozás megélhetéséhez szükséges nagyságrend, de a telkek egyesítése lehetetlen. Így megmaradtak a földek egyéni tulajdonban, több száz parcellában, a fele mőveletlenül. Dömösön ma egyetlen család sem él mezıgazdaságból. Az idegenforgalom a múltban számottevı volt, a jelenben jelentéktelen, de a jövı útját csak ez az ágazat jelentheti községünknek. Tehát, amikor azt vizsgáljuk, hogyan élünk Dömösön, nagyon röviden lehet válaszolni: nem jól. Alig nı a lakosság száma, nincs helyben munkalehetıség, sok a munkanélküli, nincs iskolánk, nincs kulturális életünk, alapfokon van jelen a szolgáltatás, nincs jövıképünk. Egy dologban egységes a falu, abban, hogy ez nem maradhat így, sürgısen változtatni kell. De hogyan? (folytatás a 3. oldalon) április Dömösi Élet 1

2 Hirdetés 2 Dömösi Élet április

3 HOGYAN élhetnénk? Kedves dömösiek, fıleg kedves dömösi fiatalok! Készítsük el együtt jövıképünket! Ne engedjük veszni azt a hatalmas értéket, amit a természet adott nekünk, ne engedjük, hogy mások határozzák meg életminıségünket, ne engedjük, hogy rohamosan fejlıdı, szépülı társközségeinkhez képest lemaradjunk, ne fejlıdjünk! Akarjunk közösen egy szép, fejlıdı, kulturált, megélhetést biztosító települést kialakítani! Mi, közösen! Közösen. De a közösség egyénekbıl áll. ezért az elsı feladatunk az, hogy megteremtsük az egyén gazdagodását, de úgy, hogy az a közösség hosszú távú fejlıdését is szolgálja. Ezért nem mást tennünk, csak elkészíteni Dömös teljes kül- és belterületére (600 ha) egy olyan jövıképet, ami alapul szolgálhat egy új, a teljes területre elkészítendı rendezési tervnek, ami a befektetık számára rövid és hosszú távon is megmutatja a fejlesztési irányokat, lehetıségeket. Ha ez elkészül, és a befektetık számára valóban csábító lehetıségeket kínál, megindul a láncreakció. Értékelhetıvé és eladhatóvá válnak a magán földtulajdonok, így az egyén tıkéhez juthat, amit jól befektetve megindulhat az adott család fejlıdése. Ezzel párhuzamosan a befektetık által megvásárolt földeken elkezdıdhetnek a beruházások, és a beruházások mőködtetésébıl elkezdıdhetnek a közösségi fejlesztések. Megteremtıdik az alaptıkésítések állapota. De mindehhez az kell, hogy eldöntsük, akarjuk-e Dömös fejlesztését közösen, vagy maradjon a község a jelenlegi szinten. Ez most a legnagyobb kérdés. Nézzük meg, milyen lehetıségeink vannak. A törvény szerint két nagyságrendben történhet meg egy település fejlesztése: Alacsonyszintő fejlesztés: A fejlesztés kezdeményezıje alulról a település. Ez a fejlesztés módszer használatos általában. A települések a földhivatali nyilvántartás szerinti belterület Közélet Kultúra 10%-ának mértékéig, kizárólag a belterülethez csatlakozó módon bıvíthetık. Fejlesztés céljára mezıgazdasági területbıl legfeljebb 15% vonható ki. Dömös jelenlegi belterülete 112 ha, ezért a fejleszthetı nagyság 12 ha. Ez nagyon kevés. Ráadásul egy múltbéli önkormányzati hiba rendbetétele a Szuha-dőlı lakórész belterületbe vonása ebbıl 6 hektárt kötelezıen elvesz, tehát fejlesztésre összesen 6 ha marad. Ha csak egyéni építkezésekben gondolkodunk, akkor ez elég, de ha közösségi fejlesztést akarunk, akkor ez semmi. Kiemelt szintő fejlesztés: A fejlesztés kezdeményezıje felülrıl az állam. Önálló fejlesztıként léphetnek fel az országos kormányzati szervek, így maga a kormány és az egyes ágazati minisztériumokis. Az általuk képviselt célokhoz országos közérdeknek kell főzıdni. Ezért lenne szükség arra, hogy a Dunakanyar kiemelt idegenforgalmi terület legyen. Az országos kiemelt programhoz való csatlakozást csakis a régiók kezdeményezhetnék, de ebben az egoista világban csupán Budapest és a Balaton a bennünket érintı két régió fejlesztési célja, a Dunakanyarral nem törıdnek. Számunkra csak akkor van lehetıség kiemelt szintő fejlesztésre, ha egy olyan gazdaságilag és politikailag is potenciális befektetıt, vagy befektetıket találunk, akik Dömöst országosan kiemelt üdülıterületté tudnák nyilvánítani. Erre az önkormányzati eszközök kevesek és alkalmatlanok. Mindaddig, amíg ilyen fejlesztés nincs, a kiemelt szintő fejlesztés csak ábránd. Viszont ha nem készíttetjük el legalább tervszinten a teljes területet rendezı terveket, akkor az alacsonyszintő fejlesztések során olyan területek is be fognak épülni, amelyek meggátolják az esetlegesen késıbb lehetıvé váló teljes körő fejlesztést. A tét tehát igen nagy. A jelenlegi realitásnak megfelelıen kicsiben gondolkodjunk, vagy merjünk a jövı érdekében nagyot álmodni? József Attila: A Dunánál 1 A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszin, hallgat a mély. Mintha szivembıl folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vet, ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. S mint édesanyám, ringatott, mesélt s mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az esı cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esıt - néztem a határt: egykedvü, örök esı módra hullt, szintelenül, mi tarka volt, a mult. A Duna csak folyt. És mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen és nevetgéltek a habok felém. Az idı árján úgy remegtek ık, mint sírköves, dülöngı temetık. 2 Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat s kész az idı egésze, mit száz ezer ıs szemlélget velem. Látom, mit ık nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell. S ık látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a mult és övék a jelen. Verset irunk - ık fogják ceruzámat s én érzem ıket és emlékezem. 3 Anyám kún volt, az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ık ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt - ez az elmulás. Ebbıl vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk!... - megszólítanak. Megszólítanak, mert ık én vagyok már; gyenge létemre így vagyok erıs, ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ıssejtig vagyok minden ıs - az İs vagyok, mely sokasodni foszlik: apám- s anyámmá válok boldogon, s apám, anyám maga is ketté oszlik s én lelkes Eggyé így szaporodom! A világ vagyok - minden, ami volt, van: a sok nemzedék, mely egymásra tör. A honfoglalók gyıznek velem holtan s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Werbıczi és Dózsa - török, tatár, tót, román kavarog e szívben, mely e multnak már adósa szelíd jövıvel - mai magyarok!... Én dolgozni akarok. Elegendı harc, hogy a multat be kell vallani. A Dunának, mely mult, jelen s jövendı, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet ıseink vivtak, békévé oldja az emlékezés s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés április Dömösi Élet 3

4 ifj. Paulusz József: Közélet Esti mese Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Focipálya. Ez a Focipálya réges-régen ezen a helyen állt már, és minden évben a falu apraja- nagyjának sok-sok örömet okozott. Igaz, nem volt különösebben szép, nem volt kiváló minıségő a gyep rajta, tavasszal elöntötte az ár (meg néha ısszel is, de de mindenki szerette. (szegény Focipálya, már a nevét is elvesztette: immáron Gát lett belıle). A vállalkozó ingyenesen végzi a föld szállítását és szétterítését, tömörítését. A vállalkozó a gát köré követ fog deponálni. Szőken ez található a megállapodásban. Ha így nézzük minden szava igaz: igaz, hogy földet hordott rá, igaz, hogy szétterítette, tömörítette, és kı is került a szélére. Puff. Ennyi. Mivel a mesékben is léteznek érdekes kérdések, itt is következik egy: hogy lehet, hogy egy augusztus 29-ei megállapodást az elızı fınök csak október 25-én küldd az új önkormányzatnak el? Talán nem egyértelmő, hogy egy utólag dátumozott papírt kaptunk, ráírták az akkori állapotokat és egy korábbi dátumot persze ez így nem igaz, hisz ez csak egy mese. Mesés körülmény, hogy egy ilyen gazságért senki nem felelıs. Mesébe illı, ahogy ezt véghezvitték. Mert ebbıl kinek volt haszna? A falunak? A vállalkozónak? Aki ezt elrendelte? Aki ezt engedélyezte? A mesebeli kérdésre válaszoljanak Önök, kedves meseolvasók. Levelet írtunk minden fórumra, felügyelıségre, minden helyre, személyesen kerestük meg a vállalkozót, de sajnos eredményt nem tudtunk elérni augusztusában egy reggel furcsa, dübörgı zúgásra ébredt: sok tonnás teherautók abroncsai gördültek rá. Szegény Pálya csak nézett nagyokat, nyögve viselte az autókat, melyek terhüket elkezdték ráhordani. Mi ez? kérdezte magától, hisz más nem volt, akitıl megkérdezhette volna. Nekem errıl nem szóltak! Manapság már mindennek és mindenkinek jogai vannak, nekem nincs? El is indult a helyi hatalmasságokhoz, hogy érdeklıdjön: mit is szándékoznak vele tenni? A hatalmasságokat nem találta, de megnyugtatták, hogy ezzel a földdel az ı érdekét szolgálják, hisz ha megemelik a szintet, nem fogja többet elönteni az árvíz. A Focipálya szeretett volna errıl valami papírt látni (egy határozatot, egy rendeletet, vagy ilyesmit), de ezt nem tudtak neki mutatni. Nem tehetett mást: balsejtelmek között gyötrıdve elindult vissza, a helyére. A ráhordott föld súlya alatt tovább gondolkodott: Ez a föld az én érdekemben volna itt? Ez az agyagos sárga izé? Hogy fognak újra focizni rajtam? Ha már ilyet szórnak rám, nem kellett volna elıtte legalább a régi termıréteget felszedni? Csak kicsit odébbtúrják az egész felületemrıl, és majd miután végeztek a feltöltéssel, visszaterítik. És hol marad a vízzáró réteg? Hol marad a vízáteresztı réteg? Hol marad a kı, a salak, a homok, és a FÖLD, melyre mind-mind szükség lenne? Hát nincs egy mőszaki ember a vezetıségben, akinek ezt felügyelnie kellene? Szegény Focipálya így kesergett magában, és megadóan tőrte, hogy egyre több föld kerüljön rá, amíg be nem temették teljesen, és már a szavát sem lehetett hallani. Aztán szeptember végén az autók sem jöttek többet. Csodálkozott a Focipálya: Készen vagyok? Újra a falu elé állhatok? De hiába nézett körül, focipályára utaló jeleket sehol sem látott. Szomorúan csukta le szemeit és egy bús sóhaj hagyta el nagy kapufa száját: Becsaptak! Voltak néhányan, akik a Focipálya segítségére siettek. Erre csak október 1. után kerülhetett sor, mikor is nyilvánvalóvá vált, hogy itt valami nem tiszta dolog történt, de a feltöltéssel kapcsolatban semmilyen papírt nem találtak. Sem egy szerzıdést, sem egy alpolgármesteri rendeletet, sem egy önkormányzati határozatot. Mikor szóba került, hogy ki lehet ezért a felelıs, hirtelen egy fax érkezett az önkormányzathoz (majdnem 1 hónappal az után, hogy minden létezı adatot át kellett, hogy adjon a régi vezetı az újnak). Ebben a faxban a következık szerepelnek (az eredeti bárki számára megtekinthetı a hivatalban): elızetes egyeztetés alapján (????) a vállalkozó elvállalja, hogy megemeli a labdarúgópálya szintjét, hogy késıbbiekben gátként szolgáljon A tettes ismeretlen. A mai jogállamban nem lehet nevén nevezni senkit, mert még majd neki áll följebb! Így mi sem neveztünk néven semmilyen alpolgármestert, akit mi a fı-fı felelısnek tartunk. Nem is lett eredménye a feljelentésnek. Nem történt károkozás. Nehéz elhinni. Remélem, a lelkiismeretével el tud számolni az, aki ebbıl hasznot húzott. Takácsné Gyenes Ildikó: Húsvéti készülıdés Március 18-án kézmőves délutánt rendeztünk a községháza Dísztermében. Az értékes képek, szobrok ihletésében remekmővek születtek! Papírmasé nyuszik hada ugrált a teremben és a színes ruhaanyaggal borított tojások is ékes öltözetet kaptak húsvétra. Apró kezek formázták a zsenília drótot, s láss csodát, a tavasz virágaivá, zümmögı bogarakká vagy pihés kiscsirkékké változott a lélektelen anyag. És a képzelet szárnyakat kapott, egymást túllicitálva készültek a szebbnél szebb díszek! Semmi sem ment veszendıbe! Aminek pedig igazán örültem, persze a gyerekek lelkesedésén túl, hogy sok anyuka és apuka is elfogadta a meghívásunkat. Olyan jól éreztük magunkat, hogy a meghirdetett 2 óra rövid volt. Lassan kevés lesz az asztal a díszteremben! Köszönjük a finom és hegynyi szendvicset a Szabó családnak, a sok ropogtatni valót a többieknek és Marosiné Verának a türelmet! 4 Dömösi Élet április

5 Fürjes Dóra: Balogh Kálmán Dömösön A nagysikerő Lovász Irén koncert után április 19-én Balogh Kálmán cimbalom mővész lesz Dömös vendége. Balogh Kálmán napjaink egyik legismertebb cimbalmosa, aki sokat tett a cimbalom népszerősítéséért. Szerte a világon muzsikál, nemcsak népzenészekkel, hanem szimfonikus és jazz zenekarokkal, kortárs együttesekkel. Mint népzenész kezdte pályafutását. Szinte valamennyi magyar autentikus zenét játszó együttessel muzsikált már. Többek között a Jánosi, Ökrös, Téka, Méta, Mákvirág, Muzsikás, Vízöntı, Zsarátnok, Vasmalom, Fonó és az Üsztürü együttessel. A kortárs zene is hatással van rá. Együtt zenélt a Miskolci Új Zenei Mőhellyel, a 180-as csoporttal, Márta Istvánnal. Muzsikált jazz zenészekkel (Szakcsi Lakatos Béla, Babos Gyula, Dés László, Tony Lakatos, Borbély Mihály, Dresch Mihály, Budapest Ragtime Band). Együtt zenélt David Murray világhírő szaxofon mővésszel, akivel közös lemezt adtak ki. Szerte a világban különbözı szimfonikus zenekarokkal játszotta a Kodály Háry János szvitet. Többek között a brooklyni, a philadelphiai, a miami, a tallini, és a madridi szimfonikusokkal. Zenélt a Budapesti Fesztivál Zenekarral és a budapesti Száz Tagú Cigányzenekarral. Francis Ford Coppola új filmjében Balogh Kálmán cimbalomjátékát is hallhatja a nagyvilág. Balogh Kálmán zenéjével bejárta már a világot és mindenhol nagy sikert aratott. Saját zenekarával folyamatosan kísérletez a zenei mőfajok együtt értelmezésével. A különbözı zenék közös gyökerét keresi és próbálja összehangolni egymással. Az 1959-ben született mővészt 2005 decemberében Artisjus-díjjal, 2007-ben Kodály Zoltán-díjjal tüntették ki ben a Story Magazin az Év zenészének választotta. Április 12-én nem egy szokványos koncertre kell számítanunk. Balogh Kálmán elhozza különleges hangszerét, melyet leginkább a cigányzenekarokból ismerünk, és megmutatja nekünk milyen árnyalatokra képes hangszínben, dallamvilágban, virtuozitásban a szólóhangszer keretein belül. Dani-Szabó Eszter: ZSOBÉ Örömmel értesítek mindenkit negyedik gyermekünk születésérıl: március 11-én született Esztergomban, reggel 9 óra 35 perckor. Neve apukája és nagypapája után: Dani Zsolt Béla. Szíves figyelmébe ajánlom minden anyukának és apukának: Adjunk hírt gyermekeink születésérıl, házasságkötésünkrıl, de ne csak az örömünket, hanem a bánatunkat is osszuk meg egymással, és halottainkról is emlékezzünk meg rovatunkban. Kultúra Közélet BABA-MAMA KLUB Sebık Istvánné, Jutka óvónéni: Nemzeti ünnep a Szivárvány Óvodában Március 15.-e legszebb nemzetiségi ünnepünk, jó ezen az ünnepen magyarnak lenni. Büszkén emlékezünk a nemzet nagyjaira, akik nem csak katona hanem politikus, költı, diák és magyar honfiak - a hazáért halni is készek voltak. Erre az ünnepre az óvodások is mindig lelkesen készülnek. Szorgos kezecskék munkája nyomán születnek évrıl-évre március elején a nemzeti színő párták, huszárcsákók., nemzetiszín gyöngyszövések, fonások, zászlók és kokárdák.. Éntudatuk kialakulását követıen az anyanyelv - milyen szépen fejezi ki ezt a mi nyelvünk - által tudatosul a gyermekek magyarságtudata. A múltat, a magyarság ıstörténetét a népköltészettel, népzenével, népmesével szívja magába az óvodás gyermek. Ilyentájt ezek mellett kedves mese a nap mint nap új kalandra hívó Petıfi Sándor János Vitéze, Berze Nagy János Kis Vitéz Pajtás címő tündérmeséje, a varázslatos huszár ruhában gyızedelmeskedı kisfiú és testvére egy kisleány. Toborzó és huszárnótákra dobbannak a tánclépések, és mintha mindig is tudták volna a Nemzeti dal refrénjét minden gyermek lelkesen harsogja A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! és mint a mese hısei indulunk március idusán a kopjafához zászlóinkkal és kokárdáinkkal csatát játszani, emlékezni. Ezúton szeretném még tájékoztatni az olvasókat az elmúlt idıszak eseményeirıl is és a programok további alakulásáról március 21-én tartottuk a Baba-Mama Klub húsvéti hangulatú programját a régi iskola épületében. Édesanyám, Szabó Béláné körzeti nıvér tartotta a gyerekeknek a hittan órát. Jutka óvónénitıl kaptunk a húsvét lényegérıl szóló gyermekolvasmányt. Ezt ötvözte egy a hagyományırzésrıl szóló mókás elıadás. Ezután Gomborné Kati kézmőves foglalkozást tartott szintén a húsvéthoz kapcsolódóan és tavaszváró hangulatban. A harmadik programnak a tojáskeresést választottuk az udvaron, mert annak bármikor szívesen nekiállnak a gyerkıcök. Így hallottak Jézus Krisztus feltámadásáról és a hozzá kapcsolódó magyar népi hagyományokról. A vásár ezidı alatt végig tartott, ahol részt vettek helyi készítık és a pilismaróti Baba-Mama Klub ügyes kező alkotói is, sıt Esztergomból is érkezett vásározó, aki kiváló minıségő német használt gyermekholmikat hozott (babakocsi, gyermekhordozó ruha, stb.), sıt turkáló is mőködött felajánlásokból. Adakozók is voltak: Ft győlt össze. Segítıink: Herrné Mariann, Katonáné Eszter, Scheiliné Judit. A program színes volt, az áruk minıségiek, csak az érdeklıdık maradtak el. Bár a résztvevık és gyermekeik így is megtöltötték a termet, mégis hiányzik a falu népe, mert nem csak magunknak csináljuk. A Baba-Mama Klub és a kézmőves foglalkozások társulnak. Így egy vonalat ez a programok kialakításában a klub életéhez. A klub szépen alakul, egyre több a tag, mi pedig otthon a viharkár után egy nagyobb tatarozásba fogtunk, ezért ott már nem tudom fogadni a vendégeket a kézmőves foglalkozásokra, és a két program soknak is tőnik négy gyerek mellett. Tehát az ünnepek köré csoportosulnak a kézmőves foglalkozások, egész piciknek és nagyoknak is alkalmas lehetıségeket biztosítunk, és mindig más valaki kézmőves vagy ügyes nagyi fogja lekötni a gyerekek figyelmét. Azután tartunk majd beszélgetı, kirándulós vagy sétálós napokat és börzét a babaholmitól kezdve az iskolatáskáig. Remélem, izgalmas napok várnak ránk még a klubban! Várunk minden érdeklıdıt tagnak, vagy csak bekukkantani, ötletelıket és támogatókat! Szívesen vesszük a segítségnyújtást, hiszen abból tartjuk fenn magunkat. De nem ez a legfontosabb, hanem a szeretet, ami összetart bennünket. A programokat részletesen plakátokon és a helyi TV-ben ismertetjük április Dömösi Élet 5

6 Fábiánné Gyimesi Lívia: Bolondok napja a pilismaróti Bozóky Mihály általános iskolában Iskolánkban már hagyomány, hogy április 1-én a diákönkormányzat szervezésében Fordított napot tartunk. Az idei Bolondok napjának programja a következı volt: 1. Rövid színpadi produkció osztályonként 2. A tantestület kiénekelte a végzısöket 3. Humoros teszt 4. Seprőkirály- és királyné választás 5. Léggömbpukkasztás 6. Szóháború 7. Osztályonként 10 fıvel tőzharc 8. Evıverseny-amit húzol azt eszed! 9. Karaoke 10. Kívánság tanár-diák röplabda meccs Iskola - Közélet Kovács-Magyar András: Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja A magyar múltban az egyik legjelesebb ünnep, Szent László szabolcsi zsinatát követıen, munkaszüneti nap és nemzeti ünnep volt évszázadokon keresztül. A Boldogasszony ünnepeket maga Szőz Mária jelölte ki. Ezen a napon fogant, Jézussal mennyei Atyánktól. Ez az a nap, amikor ha szent helyre megyünk szent kéréseinkkel, és kérjük az égiek segítségét, azok a kérések meghallgattatnak és mennyei segítséget kapunk, terveink, kéréseink eléréséhez. Különös ereje van a reménytelenül évek óta gyermekre vágyóknál. Igen sokan részesültek gyermekáldásban, akik ezen a napon kértek Máriától. Különös megtiszteltetés érte a Táltos Iskola közösségét Dömösön. A falu derék népének testülete, engedélyezte, hogy Dömös közelében, a Szıkeforrás völgyében található Szőz Mária jelenés hely közelében lévı tisztáson, Szentjeink tiszteletére faragott padokat állíthassunk és a közelében lévı forrást és tisztást Szentjeink szellemeinek örök tiszteletére, rendbe hozzuk, megszépíthessük. Igen, derék nép, mert a Mária jelenésekrıl és egyéb csodákról szóló beszámolókat tiltó rendelkezések ellenére, amelyeket 1390-ben hozott a pápa és 1964-ben oldott csak fel, Dömös lakói megırizték a csodás jelenések emlékét, és azóta is ırzik szívükben, lelkükben. Ennek az eltántoríthatatlan hitnek kívántunk tisztelegni közösségünkkel. Ezen a napon megemlékeztünk Szőz Máriáról, fogantatásáról. Megköszöntük a folyamatos égi segítségét szellemének, és kértük segítse céljainkat. Megemlékeztünk Mátyás királyunk 550 éves koronázásáról is. Ünnepélyesen átadtuk a lelki megnyugvásukat keresıknek,a gyógyító padokat amelyeket Táltos közösségünk állított. SZAVALÓVERSENY Kedves Általános Iskolás Gyerekek! A Bozóky Mihály Általános Iskola szervezésében április 17-én kor szavalóversenyt tartunk a pilismaróti Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Az idei versengést az 5. osztályosok nyerték, de az iskola minden tanulója és tanára jól érezte magát ezen a vidám, tréfás tavaszi délelıttön. Mivel a Nyugat alapításának 100. évfordulóját ünnepeljük, ezért elsısorban a "Nyugatos költık" verseivel készüljetek. Mindenkinek jó felkészülést kívánunk! 6 Dömösi Élet április

7 Hitélet Közélet Baltás-Kaponai Szilvia: Soubirous Szent Bernadett (Lourdes, Nevers, 1879.) Ünnepe: ápr. 16. Soubirous Marie-Bernard, a hat testvér között a legidısebb. Szülei molnárok voltak és a legnagyobb szegénységben éltek. Bernadett beteges gyermek volt február 11. és július 16. között a Lourdes melletti Gave folyócska közelében a Massabielle-barlangban 18 látomása volt. Elragadtatásba esett, s egy ismeretlen,,hölgy ezeket mondta a 14 éves kislánynak:,,imádkozz a bőnösökért! Bőnbánat, bőnbánat, bőnbánat! Mondd meg a papoknak, azt akarom, hogy itt kápolnát építsenek nekem. Körmenetben jöjjetek ide. Menj, igyál a forrásból, és mosdj meg a vizében! Ez utóbbi fölszólításra a kis látnok kezével kaparni kezdett a barlang alján, és fölfakadt egy forrás, amely ma is ontja magából a vizet. Eleinte hitetlenség kísérte a jelenéseket, ám idıvel nemcsak a falu népe, hanem az egyházi vezetés is hitelesnek ismerte azt el. A látomások idején a Bernadett köré győlt tömegben semmi nyoma nem volt a hisztériának vagy más szokásos zőrzavarnak. Az július 16-i jelenés után Bernadett nem látta többé a Szőzanyát, aki megígérte neki, hogy boldoggá teszi, de nem itt a földön. A jelenések utáni években Bernadettnek sokat kellett szenvednie. Kérdezték, vádolták, Bernadett pedig mindig ugyanazzal a nyílt egyszerőséggel és ıszinteséggel válaszolt. Menekült mindentıl, ami fölhívhatta rá a figyelmet, és soha senkitıl egy fillért sem fogadott el, még családja javára sem, pedig ugyancsak szükségük lett volna rá. Soha nem vesztette el a türelmét, jóllehet gyötrelem volt számára mindig készen állni a látogatók fogadására. Türelemmel fogadott mindenkit, és válaszolt az ıszinte érdeklıdık és gonosz kíváncsiskodók kérdéseire egyaránt ban fölvételt nyert a nevers-i Iskola- és Szeretet- Nıvérek közé. Fölismerte az igazságot, mely teljesen áthatotta: az ember semmi, semmire nem képes, semmije nincs, ami ne Isten ajándéka volna, és nem a kegyelem mőve lenne az emberben. Ezért készséggel fogadott minden megalázást, s mindenben és minden mögött Isten akaratát látta április 16-án csonttuberkulózisban halt meg Neversben. Utolsó szavai ezek voltak:,,szentséges Szőz Mária, Isten Anyja, imádkozz értem, szegény bőnösért!. Bernadett több mint 30 évig nyugodott a neversi kolostor temetıjében. Amikor 1909-ben boldoggá avatásának elıkészületeit végezték, az egyházi hatóságok két orvos jelenlétében kinyitották a sírt. Az eléjük táruló látványtól a jelenlévıknek a lélegzete is elállt. Bernadette úgy feküdt párnáin, mintha mi sem történt volna, testét romolhatatlannak nyilvánították.. Ezt a kifejezést olyan holttestekre alkalmazzák, amelyek ellenálltak a bomlásnak. A hivatalos vizsgálat befejezése után a holtat új ruhába öltöztették, a Saint-Gilgard kolostor templomában nyugszik, üvegkoporsóba zárva, arcát és kezét vékony viaszréteg borítja ben boldoggá, 1933-ban XI. Pius pápa avatta szentté. A csodák világhírővé tették a helyet. Ma Lourdes a világ legnagyobb Mária-búcsújáró helye, a reménység forrása, ahol még ma is sok ember meggyógyul az itt fakadó víztıl, a tudomány pedig nem talál erre magyarázatot. Magyarországon is nagyon sok katolikus templomban megjelentek az ún. lourdes-i barlangok, melyekben Máriát a jelenéseknek megfelelıen rózsafüzérrel ábrázolják, Bernadetteet pedig Mária elıtt térdelve formázzák. A lourdes-i jelenések és csodás gyógyulások hatására II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy február 11. a Római Katolikus Egyházban a betegek világnapja legyen. Urunk és Istenünk, alázatosak kedvelıje, védelmezıje és megdicsıítıje, aki Szent Bernadettet megajándékoztad a türelem és a szeretet csodálatos kegyelmével, kérünk, engedd, hogy az ı imádságára és példája szerint egyszerőségben járjuk a hit útjait, és szemlélhessünk téged a mennyek országában! Pálmai József: A legújabb széljegyzetek Tanulságos volt a legutóbbi képviselıtestületi ülés, bizonyára sokan látták felvételrıl. Úgy tudom, hogy a képviselı hölgyeknek és uraknak viszonylag kevés föld áll a rendelkezésükre, amit el tudnának adni a község felvirágoztatása céljából, éppen ezért célszerő volna a következı hasonló jellegő tárgyalássorozatba a tulajdonosokat is bevonni, s a tárgyalásokat a kábeltévé kamerája elıtt megtartani. Ebben az esetben legalább akkora szerep jut a földtulajdonosoknak, mint az önkormányzat képviselıinek, hisz egyik a másik nélkül nem jut messzire. Kár, hogy eddig nem így történt. Nemcsak a helyiek, de a kirándulók is gyalázatosnak tartják azt, ami a futballpályával történt. Közel két évvel ezelıtt én is szóltam a Községházán az illetékesnek, amikor még csak tíz kanyar anyagot vittek oda. A falut nagy kár érte. Éppen ezért elgondolkoztató a korábbi számban megjelent cikk. Iskola a határon túl. Elismerésre méltó, hogy Cseh János képviselı úr egy korábbi ülésen foglalkozott a helyi általános iskolai képzés szükségességével, s azóta több szülı is hangoztatta ugyanezt. Mert az elemi iskolának otthontól járásnyira kell lenni, mint ahogy az évszázadokig volt. Azután nemcsak elnıiesítették a pedagógus pályát, de tapasztaljuk, hogy a kormányzati intézkedések jelentıs része a vidéket, a kistelepüléseket sújtja, egy-két gyermek híján megszüntetnek, vagy összevonnak iskolákat, s ott hamarosan a közélet, a kulturális élet szőnik meg. Óvoda után nálunk is kettéválik az ifjúság aszerint, hogy kiki hova jár majd iskolába. Nincs hely, nincs program, ami összehozná, összetartaná a szétválókat. Egyelıre, remélhetıleg. Nem ez az elsı alkalom, amikor a község fiatalságáért, jövıjéért aggódva mindezeket papírra vetem. Vannak települések, ahol községi klub mőködik, ahol más-más napokon a különbözı korcsoportok számára vannak programok, játékok, foglalkozások. Ismét megszólítom az Összefogás Dömösért Egyesületet, szíveskedjenek elgondolkodni ennek megvalósításán, hogy ne csak néhány Frissítıre, ne csak színházi látogatásokra gondoljanak, bár ezek önmagukban nagyszerő dolgok, hanem olyanokra is, akiknek más az igényük, vagy színházjegyre sincs pénzük. Korábban tettem néhány idevonatkozó javaslatot. Egészen biztos vagyok abban, hogy lennének a faluban e nemes cél megvalósítására hivatott személyek. A tisztelt képviselıtestületet is kérem, hogy foglalkozzon a felvetett gondolattal! Hamarosan itt lesz a nyár. Tudom, hogy az orvosi rendelık és a lakás gondja roppant feladatot jelent az elöljáróság számára, de ne feledkezzenek meg a Dobogókıi út csatlakozó szakaszának tervezésérıl és kivitelezésérıl sem. Megkérdezem az illetékestıl: Miért nem mutatkozhattak be a pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola nevelıi az ilyenkor szokásos módon, iskolaválasztáskor, az óvodában a nagycsoportos szülıknek? április Dömösi Élet 7

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK!

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK! 2007. DECEMBER II. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK! I. Ady Endre: Karácsony Harang csendül... III. Kosztolányi

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Dömösi Élet. Bemutatkozik községünk új jegyzője Dr. Szabó Attila. 2007. május II. évfolyam, 2. szám

Dömösi Élet. Bemutatkozik községünk új jegyzője Dr. Szabó Attila. 2007. május II. évfolyam, 2. szám Kultúra és közélet Dömösi Élet Az Összefogás Dömösért Egyesület lapja 2007. május II. évfolyam, 2. szám Bemutatkozik községünk új jegyzője Dr. Szabó Attila A Polgármesteri Hivatal vezetésével kapcsolatban

Részletesebben

Az építkezés megkezdődött

Az építkezés megkezdődött 2007. március II. évfolyam, 1. szám Dömösi Élet Kultúra és közélet Novák Lajos: Az építkezés megkezdődött Az Összefogás Dömösért Egyesület lapja Talán nem is szükséges a címbéli idézőjel, hiszen már látható

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára!

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! 2010. ÁPRILIS 5. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! NOVÁK LAJOS POLGÁRMESTER MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉDE Marseillaise hangjai árasztották el Párizs utcáit is korhadó

Részletesebben

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a)

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) A Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttmőködésének idıszakos életjele 2007. Tél Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) Kedves Testvéreim!

Részletesebben

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az eltelt hónapokban Önkormányzatunk több rendeletet is módosított. Változott a Hulladékgazdálkodási, a Szociális és a Költségvetési rendelet. Testületi üléseinken

Részletesebben

Tisztelt Eleki Polgárok! Kedves Barátaim! Kedves Olvasó!

Tisztelt Eleki Polgárok! Kedves Barátaim! Kedves Olvasó! Lassan véget ér a 2008-as esztendı, és ez mindig a számvetés ideje. Ez az év az országos problémák ellenére sikeresnek mondható, hiszen Elek mind pénzügyi, mind költségvetési szempontból megállta a helyét.

Részletesebben

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Bevezetés Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagykörőben mőködı Szövetség az Élı Tiszáért

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Jézussal az úton Lk 24,13-35

Jézussal az úton Lk 24,13-35 Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA Húsvét ünnepe, a kereszténység legfontosabb ünnepe nagyon gazdag mondanivalóban. Az elsı eresztények nem csupán 2-3 napig ünnepelték,

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. I. szám 2011. január Papnak pap legyen a barátja kötötték lelkünkre annak idején a szemináriumban. Ez alatt azt

Részletesebben

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja.

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja. H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: 1995. Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 4. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával. 2015. április Móricz rendezvények Leányfalun Az utóbbi években

Részletesebben

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek.

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek. XIII. évfolyam 2. szám (146. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. február 25. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2009. február 16-i tv beszéde teljes terjedelemben Tudom, hogy látták a tévében, vagy olvassák

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János)

Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János) LIV.- évfolyam Vol.54 No. 1-2 2002-1.-2. szám MARGÓ HAZAMENT Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János) Elsô argentínai VK tábor, Buenos Aires 1962 Margó a leánykiképzô

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus)

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus) Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. NOVEMBER 14. ÉVFOLYAM

Részletesebben

A IX. Világtalálkozó elé...

A IX. Világtalálkozó elé... XII. évfolyam 7. szám (139. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2008. július 30. A IX. Világtalálkozó elé... Kedves vendégeink határon innen és túl, kedves Eleki lakosok! Elek Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

BEVEZETÉS [A KVANTITATÍV ÉS A KVALITATÍV MEGKÖZELÍTÉS]...

BEVEZETÉS [A KVANTITATÍV ÉS A KVALITATÍV MEGKÖZELÍTÉS]... Az alábbi irodalom egy olyan bányászfalu mindennapjait írja le, hol a bánya bezárása miatt mindenki munkanélküli. Maga a történet és a falu élete is nagyon érdekes, de az Önök számára feladat nem a történet

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

ÚJSÁGOLÓ. mányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény és számos végrehajtó rendeletük szabályozza.

ÚJSÁGOLÓ. mányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény és számos végrehajtó rendeletük szabályozza. SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI LAPJA (XII. évf. 7-8. sz.) Választási tájékoztató Tisztelt Választópolgárok! A települési önkormányzati képviselık, polgármesterek, és a megyei közgyőlési tagok választását

Részletesebben