BUDAPEST GARANTÁLT BEFEKTETÉSI ALAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST GARANTÁLT BEFEKTETÉSI ALAP"

Átírás

1 A BUDAPEST GARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő: Citibank Rt. Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Tőzsdei bevezetésben közreműködő Befektetési Szolgáltató: ING Bank Rt. Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: PSZÁF III/ /2004. (2004. június)

2 2

3 TÁJÉKOZTATÓ A jelen tájékoztatót (továbbiakban: Tájékoztató) a Budapest Alapkezelő Rt. a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény előírásai szerint állította össze. A Tájékoztató közzétételét a PSZÁF jóváhagyta. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL ADATAI A FORGALOMBA HOZATAL SZEREPLŐI Az Alapkezelő bemutatása Az Alapkezelő felelőssége A Letétkezelő bemutatása Érdekütközés, összeférhetetlenség Az Alap Könyvvizsgálójának bemutatása A Forgalmazók bemutatása Az Alap befektetési jegyeinek tőzsdei bevezetésében közreműködő befektetési szolgáltató ADÓZÁS Az Alap adózása A befektetők adózása KOCKÁZATI TÉNYEZŐK HÁTTÉR SZABÁLYOK JOGVITÁK RENDEZÉSE TOVÁBBI INFORMÁCIÓK FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT I. MELLÉKLET KEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ ALAP NEVE AZ ALAP TÍPUSA, FAJTÁJA ÉS FUTAMIDEJE AZ ALAP ALAPKEZELŐI ÉS FELÜGYELETI HATÁROZATAI AZ ALAP ÜZLETI ÉVE AZ ALAPKEZELŐ A LETÉTKEZELŐ AZ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA Az Alapra vonatkozó befektetési szabályok a Törvény alapján A likvid eszközök Származtatott ügyletekre vonatkozó szabályok a Törvény alapján HOZAMFIZETÉS HOZAM Garantált minimális fix hozam Bankgaranciával nem biztosított hozam GARANCIAVÁLLALÁS FELTÉTELEI A Budapest Bank Rt. garanciája (Bankgarancia) A garancia megállapítása A garanciára jogosultak köre A Bankgarancia érvényesítése AZ ALAP SAJÁT TŐKÉJE A BEFEKTETÉSI JEGYEK A BEFEKTETÉSI JEGY VÁSÁRLÓK KÖRE A BEFEKTETÉSI JEGYEK TULAJDONOSAIT MEGILLETŐ JOGOK A BEFEKTETÉSI JEGYEK TŐZSDEI BEVEZETÉSÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSE, MÁSODLAGOS FORGALMAZÁSA

4 16. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMKÉPESSÉGE AZ ALAPOT ÉRINTŐ KÖLTSÉGEK A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA, SZÁMÍTÁSI MÓDJA, KÖZZÉTÉTELÉNEK IDŐPONTJA, MÓDJA, HELYE A nettó eszközérték közzétételének időpontja, módja, helye A BEFEKTETŐK TÁJÉKOZTATÁSA AZ ALAP MEGSZŰNÉSE Az Alap megszűnésének, a tőke és hozam kifizetésének menetrendje: AZ ALAP ÁTALAKULÁSA AZ ALAP BEOLVADÁSA AZ ALAP ÁTADÁSA AZ ALAPKEZELŐ MEGSZŰNÉSE AZ EGYES ÉRTÉKPAPÍR ELEMEK ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREI HITELFELVÉTEL, ESZKÖZÖK MEGTERHELÉSE A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA33 II. MELLÉKLET Az Alap jegyzési helyeinek listája:...34 III. MELLÉKLET A Budapest Alapkezelő Rt. publikus mérlege évre...36 A Budapest Alapkezelő Rt. publikus eredménykimutatása az évre...38 IV. MELLÉKLET A Letétkezelő publikus összehasonlító mérlegadatai 2001., 2002., évre39 4

5 1. Általános tájékoztató A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének április 28-án kelt, III/ /2004. számú határozatával engedélyezte a Tájékoztató közzétételét. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) a Tájékoztató jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálja, s ezért felelősséget nem vállal. A Törvény a következőképpen rendelkezik: 27. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. 27. (2) A tájékoztatóban, illetőleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelőnek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. 27. (3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyeztetheti (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó és a forgalmazó egyetemlegesen felel (2) A tájékoztatót a kibocsátó és a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó) köteles külön aláírt felelősségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak (1) Az ügyész az 55.. (1) bekezdésében és a 203. (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetben pert indíthat a kibocsátó és a befektetési szolgáltató, illetőleg a bennfentes személy ellen a félrevezető tájékoztatással kibocsátott értékpapírra vonatkozó, vagy a bennfentes kereskedelemmel létrejött szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt. Az érvénytelenség megállapítása esetén a bíróság ítéletének hatálya a félrevezető tájékoztatással vagy a bennfentes kereskedelemmel érintett valamennyi szerződésre kiterjed (2) Az (1) bekezdésben meghatározott per a Fővárosi Bíróság hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozik. A Budapest Alapkezelő Rt., székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., (továbbiakban: Alapkezelő) és a Budapest Bank Rt., székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., (továbbiakban: Vezető Forgalmazó) egyetemlegesen felelősséget vállalnak a Tájékoztatóban foglaltakért, amit a Tájékoztató végén található felelősségvállaló nyilatkozat aláírásával is megerősítenek. Az Alapkezelő felügyeleti engedélyszáma, dátuma: /1992; szeptember 22. A Vezető Forgalmazó felügyeleti engedélyszáma, dátuma: /2002.; december 27. Az Alap letétkezelője a Citibank Rt. (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.) (továbbiakban: Letétkezelő) felügyeleti engedélyszáma, dátuma: /2002; december 20. Az Alap könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft., székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. Az Alap befektetési jegyeinek tőzsdei bevezetésében közreműködő befektetési szolgáltató: ING Bank Rt., székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B. A forgalmazás szereplőinek részletes bemutatására a 3. pontban kerül sor. 5

6 Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az Alapot érintő kockázati tényezők részletesen az 5. pontban kerülnek bemutatásra. 2. A nyilvános ajánlattétel adatai A létrehozandó Alap rövid bemutatása Az Alapkezelő a Vezérigazgató március 31-én kelt, 009/2004-es vezérigazgatói utasítása alapján, a Törvény szerint Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap elnevezésű, zártvégű értékpapír befektetési alapot hoz létre, és kezdeményezi a Törvény alapján a tőzsdei bevezetését a befektetési jegyeknek. Az Alap neve: Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) Az Alap rövidített neve: Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Alap ISIN kód: HU (Az Alap Felügyeleti lajstrom száma: ) A Törvény alapján nyilvános, zártvégű, határozott futamidejű, származtatott ügyletekbe fektető befektetési alap. Az Alap futamideje Az Alap futamideje június június 30-áig tart. Az Alap saját tőkéje Az Alap saját tőkéje az összesített nettó eszközértékével azonos, mely megegyezik a forgalomban lévő befektetési jegyek nettó eszközértékének (egy jegyre jutó nettó eszközérték) és darabszámának a szorzatával. Az Alap induló saját tőkéje a befektetők által ténylegesen lejegyzett befektetési jegyek össznévértéke, de minimum 200,000,000 Ft, azaz kettőszázmillió forint, a Törvény alapján, de maximum 4,500,000,000 Ft, azaz négymilliárd ötszázmillió forint túljegyzés esetén. Az Alap forgalomba hozott befektetési jegyei az Alap futamidejének vége előtt nem válthatók vissza. A tőke felhasználásának célja, befektetési politika és a befektetések lehetséges piacának összefoglalása: Az Alap célja, hogy alacsony a kamatozó megtakarításokhoz hasonló kockázatú részvénypiaci befektetési lehetőséget nyújtson a befektetési jegyek tulajdonosainak. Az Alap lejáratakor a befektetési jegy tulajdonosok számára a befektetett tőkén felül egy minimális fix hozamot fizet, függetlenül a futamidő alatti részvénypiaci teljesítménytől. A minimális fix hozamon felül a befektetési jegy tulajdonosok a Szabályzatban leírtak szerint részesedhetnek az Alap futamideje alatti pozitív részvénypiaci teljesítményéből az Alap lejáratakor. A Budapest Bank Rt. garantálja a tőke, és a minimális fix hozam kifizetését a befektetési jegy tulajdonosok számára az Alap lejáratakor. Az Alap a jegyzés során összegyűjtött tőkének várhatóan a 85-98%-át a tőke megőrzése és a minimális fix hozam biztosítása érdekében fix hozamot biztosító befektetési eszközökbe, túlnyomórészt bankbetétbe, valamint fix kamatozású állampapírba fekteti, a fennmaradó mintegy 2-15%-ot pedig a részvénypiaci teljesítményből való részesedés biztosítására részvénypiaci indexekre, illetve indexkosárra szóló opciókba helyezi el. A portfólióban a minimális fix hozamot biztosító eszközök túlnyomó részét várhatóan a Budapest Bank Rt.-nél, mint garanciavállalónál elhelyezett bankbetétek képezik. A részletes befektetési politika a jelen Tájékoztató I. számú mellékletét képező Kezelési Szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) olvasható. Garanciavállaló bemutatása Az Alapkezelő által a Szabályzatban leírt minimális fix hozam teljesítését a Törvény a szerint a Budapest Bank Rt. (1138 Budapest, Váci út 188.) bankgaranciája (továbbiakban Bankgarancia) garantálja. A garanciavállaló a 3.6. pontban részletesen bemutatásra kerül. 6

7 A befektetési jegyek másodlagos forgalmazása Az Alap zártvégű alap, ezért a Törvény értelmében az Alapkezelő köteles az Alap létrehozatalát, illetve a nyilvánossá válását követő egy hónapon belül a befektetési jegy tőzsdei bevezetését kezdeményezni. A befektetési jegyek másodlagos forgalmazásának szabályait a Szabályzat tartalmazza. Hozamfizetés Az Alap a futamidő alatt nem fizet hozamot. A teljes futamidő alatt elért hozamot a befektetési jegy tulajdonosok az Alap futamidejének lejáratát követően befektetési jegyük visszaváltásával realizálják. A hozam kifizetésének szabályait a Szabályzat tartalmazza. A jegyzési hely A befektetési jegyek a Budapest Bank Rt., a Citibank Rt. és a BNP Paribas Hungária Bank Rt. II. számú mellékletben felsorolt fiókjaiban, a pénztári órákban jegyezhetők. A jegyzés, fizetés módja A befektetési jegyeket jegyezni személyesen, vagy meghatalmazott képviselő útján lehet. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a befektető ügyfélszámlája felett rendelkezésre jogosult(ak) aláírásával ellátva kell megadni és abban részletesen meg kell határozni a meghatalmazás tartalmát (a meghatalmazott rendelkezési jogosultságának kereteit), időbeli hatályát. A meghatalmazás szükséges eleme a befektető ügyfél azonosító számlaszáma. A jegyzés a jegyzési ív aláírásával történik. A nyilatkozat aláírását követően a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza. A jegyzési ív aláírásával a jegyző feltétlen kötelezettséget vállal a lejegyzett befektetési jegyek megvásárlására. Tekintettel arra, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek forgalomba, jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki értékpapírszámlavezetésre jogosult értékpapírforgalmazóval (Forgalmazók) szerződést kötött. A jegyzési ív aláírásával egy időben a jegyző a befektetési jegyek névértékét fizeti meg. A jegyzési ív aláírásával egy időben a jegyző a jegyzett befektetési jegyek ellenértékét a jegyzési helyen készpénzben befizeti, vagy átutalja a Forgalmazóknál vezette, jegyzési íven megjelölt korlátozott rendeltetésű számlára. Átutalással történő fizetés esetén a jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzéskor a fenti számlán rendelkezésre áll. A jegyzett befektetési jegyek ellenértékét a jegyzési hely a jegyzést követő napon átutalja az Alap Letétkezelőnél vezetett számú, elkülönített letéti számlájára. A Citibank Rt., mint Letétkezelő a jegyzés folyamán az Alap nyilvántartásba vételéig a jegyzésre befolyt összeget elkülönített letéti számlán tartja, amely számlára az Alap nyilvántartásba vételéig a Letétkezelő az Alapkezelőtől terhelésre szóló megbízást nem fogad el. A jegyzés eredményéről a jegyzési hely (Forgalmazók) az Alap nyilvántartásba vételét követő 5 napon belül postai úton, írásban teljesítési igazolást küld a befektetőknek. A jegyzési ár A befektetési jegyeket névértéken lehet jegyezni. A befektetési jegyek névértéke 10,000 Ft, azaz tízezer forint. Egy befektető által minimálisan jegyezhető összeg 100,000 Ft, azaz egyszázezer forint. A jegyzési időszak május 17-től június 11-ig a jegyzési helyeken. A jegyzésre jogosultak köre Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vásárolhatják. Túljegyzés Az Alap minimális induló saját tőkéjét meghaladó jegyzés esetén a kibocsátó összesen legfeljebb 4,500,000,000 Ft, azaz négymilliárd ötszázmillió forint értékig fogad el jegyzést. 7

8 Aluljegyzés A kibocsátás meghiúsul, ha az Alap minimális induló saját tőkéje - minimum 200,000,000 Ft, azaz kettőszázmillió forint-, a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre. Érvénytelen jegyzés A következő esetekben a jegyzés érvénytelen: a jegyzési ív nem felel meg a formai és tartalmi követelményeknek, a jegyzés ellenértéke a jegyzéskor a jegyzési íven megjelölt számlaszámon nem kerül jóváírásra, a jegyző személy nem rendelkezik érvényes jegyzési ívvel*, a jegyzés nem a jegyzési időszak alatt, vagy nem a jegyzési helyen történik, a jegyzés beleütközik a Tájékoztató vagy egyéb jogszabály rendelkezéseibe. *(Érvényesnek minősül az a jegyzési ív, amelyből a jegyző, vagy meghatalmazottja személyi azonossága, valamint a jegyzett befektetési jegy darabszáma egyértelműen megállapítható, és azt a jegyző személy, valamint a Forgalmazó aláírásával ellátta.) Jegyzési garancia Az Alap minimális tőkéjének lejegyzésére harmadik személy, jegyzési garanciát nem vállal. Allokáció Allokációra a jegyzés lezárását követő napon kerül sor abban az esetben, ha a befektetők a jegyzési időszakban a jegyzés maximumát (4,500,000,000 Ft) is túljegyezték. Túljegyzés esetén valamennyi jegyző részt vesz az allokációban. A szétosztás arányának meghatározása a túljegyzés mértékével számolódik, mely szerint minden befektető a lejegyzett darabszám arányosan csökkentett mennyiségét írják jóvá a Forgalmazóknál vezetett értékpapír számláján - érvényes jegyzés esetén - oly módon, hogy a szétosztott befektetési jegyek összes mennyisége ne haladja meg a 450,000 darabot. Amennyiben a szétosztás során az egy befektetőnek jutó befektetési jegy mennyisége nem egész szám lenne, ebben az esetben a befektető értékpapír számláján a lefelé kerekített mennyiség kerül jóváírásra. Amennyiben allokációra kerül sor, a jegyzési hely (Forgalmazók) az allokáció eredményéről a teljesítési igazolással egyidőben postai úton, írásban tájékoztatja a befektetőket, és a jegyzés lezárását követő 7 napon belül az Alap jegyzési helyein az Alapkezelő, az allokációnál használt, előzőekben leírt arányszámot kifüggeszti. A befizetett összeg visszafizetésére vonatkozó eljárás el nem fogadott jegyzés esetén Aluljegyzés következtében, vagy érvénytelen jegyzés miatt el nem fogadott jegyzés esetén a jegyzési időszak utolsó napját követő 5 naptári napon belül, míg allokáció következtében el nem fogadott jegyzés esetén 7 naptári napon belül az Alapkezelő a Letétkezelőn keresztül kötelezően kifizeti a Befektető által befizetett öszszeget a jegyzés helyén kamat- és levonásmentesen, a jegyzési ív bemutatása ellenében a jegyzőnek, vagy meghatalmazottjának. A befizetett összeget a Letétkezelő a Forgalmazókon keresztül a befektető ügyfélszámlájára térítésmentesen visszavezeti. Az Alap nyilvántartásba vétele A jegyzés sikeres lezárását követően az Alapkezelő haladéktalanul kezdeményezi az Alap nyilvántartásba vételét a Törvény ának rendelkezései szerint. Az Alap a nyilvántartásba vétellel jön létre. Az Alap működését és befektetési jegyeinek forgalomba hozását jelenleg a Törvény szabályozza. Befektetési jegyekhez fűződő jogok A befektetési jegyek minden tulajdonosa - a befektetési jegynek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor (jegyzési időszak alatt) az Alap Kezelési Szabályzatát és 8

9 rövidített tájékoztatóját térítésmentesen átveheti. - az Alap Tájékoztatóját a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére ingyenesen rendelkezésére kell bocsátani; - az Alap futamidejének végén jogosult az Alap nettó eszközértékének az adott befektető tulajdonában lévő befektetési jegyekkel arányos részére, de legalább a névérték minimális fix hozammal növelt összegére. - jogosult a tőzsdén keresztül, másodpiaci forgalomban a befektetési jegyeinek értékesítésére, a Befektetési Szolgáltató (lásd pont) által alkalmazott jutalékkal csökkentett tőzsdei áron; - jogosult a befektetési jegyekhez, mint értékpapírhoz kapcsolódó, a Törvényben meghatározott jogosultságok gyakorlására. (A befektetők tájékoztatása című részben a tájékoztatási kötelezettségek részletezésre kerülnek.) A befektetési jegyek Az Alapkezelő a forgalomba hozatal során maximum 450,000 darab, egyenként 10,000 Ft, azaz tízezer forint névértékű, zártvégű, névre szóló, dematerializált befektetési jegyet hoz forgalomba. A befektetési jegyek számítógépes jelként léteznek, forgalmazásuk kizárólag értékpapírszámla jóváírás és terhelés formájában történik. Az Alapkezelő a jegyzés tényleges lezárását követő munkanapon értékpapírnak nem minősülő okiratot állít ki a dematerializált értékpapírról, amit a központi értéktárban (KELER Rt.) helyez el. Amennyiben allokációra kerül sor, akkor az okiratot az allokáció lezárását követő napon állítja ki az Alapkezelő. A befektetési jegyet az Alapkezelő ezután (az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételét követően) a KELER Rt.-nél megkeletkezteti. Az Alap befektetési jegyei dematerializált értékpapírként kerülnek forgalomba, ezért az a személy vásárolhatja az Alap befektetési jegyeit, aki az értékpapírszámlavezetésre az arra jogosult értékpapír-forgalmazóval szerződést kötött. Az értékpapírszámla értékpapírszámlaszerződéssel jön létre. Értékpapírszámlaszerződéssel a számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló értékpapírt a számlavezetőnél megnyitott értékpapír-számlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről a számlatulajdonost értesíti. 9. (2) A dematerializált értékpapír kibocsátása esetén, ha a tulajdonosnak az értékpapír kiadására vonatkozó követelési joga megnyílt, a kibocsátó haladéktalanul köteles a központi értéktárat az allokáció eredménye alapján értesíteni az értékpapír-tulajdonos számlavezetőjének személyéről és a központi értékpapír-számlán jóváírandó értékpapír darabszámáról. A kibocsátó utasítására a központi értéktár a központi értékpapír-számlákat a 7. (2) bekezdése szerinti okirat és a kibocsátó értesítése alapján az értékpapír jóváírásával megnyitja. 9. (3) Az értékpapír-számlavezető - a központi értéktárnak a központi értékpapírszámla megnyitásáról szóló értesítését követően - az abban megjelölt értéknappal, az általa vezetett értékpapírszámlán jóváírja az értékpapírt és erről a számlatulajdonost értesíti. A dematerializált értékpapír előállítása során az előállítás viszszamenőleges értéknappal nem lehetséges. A dematerializált értékpapír, olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza. A befektetési jegy fizikailag nem kerül kinyomtatásra, éppen ezért fizikai formában nem kérhető ki. 3. A forgalomba hozatal szereplői Az Alapkezelő olyan részvénytársaság, mely alapkezelői tevékenységet végez, aminek keretében az általa kialakított portfóliókat, a vonatkozó törvények és az 9

10 általa meghatározott befektetési politika alapján kezeli. A Letétkezelő olyan részvénytársaság, mely az alapkezelési tevékenységgel kapcsolatban felmerülő értékpapír- és pénzmozgásokat nyilvántartja, kiszámolja az Alap nettó eszközértékét, és a Törvényben meghatározott módon ellenőrzi az Alapkezelőt. A Forgalmazók az Alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalában részt vevő befektetési szolgáltatók Az Alapkezelő bemutatása Az Alapkezelő általános adatai A társaság neve: Budapest Alapkezelő Rt., a Budapest Bank-csoport tagja Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188. Az alapítás ideje: augusztus 3. Cégbejegyzés: október 12., Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság /02 sz. Az Állami Értékpapír Felügyelet engedélyének száma: /1992; szeptember 22. Tevékenységi kör: Befektetési alapok kezelése, vagyonkezelés magán-, és önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak részére TEÁOR szerint: 6712 értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés 6602 csoportos nyugdíjbiztosítás A társaság határozatlan időre alakult. Üzleti év: A társaság üzleti éve azonos a naptári évvel. Alaptőke: Ft, ebből befizetve Ft. Tulajdonos: Budapest Bank Rt. Tulajdoni arány: 100 % Alkalmazottak száma: 17 fő Szervezeti felépítés: A Budapest Alapkezelő Részvénytársaság a vezérigazgató irányítása alatt áll. A vezérigazgató közvetlenül irányítja a befektetési vezetőt, üzlettámogatási vezetőt és az értékesítési és marketing üzletág négyfős csapatát. A befektetési vezető alá négy portfóliómenedzser tartozik. Az üzlettámogatási vezető irányítása alatt állnak a következő területek: a cég operatív működéséhez és az értékpapírtranzakciók teljesítéséhez kapcsolódó feladatok. Az üzlettámogatási vezető további feladata a pénzügyi, számviteli és könyvelési tevékenység irányítása és felügyelete, valamint a jogi és kockázatkezelési jellegű kérdések koordinálása. A munkáját 4 fő támogatja. Az adminisztráció és a titkárság (1 fő) munkáját is felügyeli. A Budapest Alapkezelő Rt. 1 fő belső ellenőrt foglalkoztat. A Budapest Alapkezelő Rt. vezető tisztségviselője: Fatér Gyula vezérigazgató 2000 decemberétől az Alapkezelő vezérigazgatója. Tanulmányait között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte. Okleveles közgazdász között Csepel Művek Fémmű Rt.-nél határidős árutőzsdei területen dolgozott között a Budapesti Értéktőzsde elemzője, majd a Bevezetési és forgalomban tartási osztály vezetője között az Europool Befektetési Alapkezelő Rt. ügyvezetője, majd vezérigazgatója között a Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetségének elnöke között az Európai Alapkezelők Szövetségének (European Federation of Investment Funds and Companies) igazgatóságának a tagja. Az Alapkezelő feladatai - meghatározza az Alap célját és megvalósítja az Alap befektetési politikáját; - a befektetők érdekeinek, a Törvénynek és a piaci viszonyoknak megfelelően befekteti az Alap tőkéjét, majd kezeli az Alap értékpapír állományát; - megbízást ad értékpapír vételre és eladásra; 10

11 - szerződést köt és biztosítja a folyamatos együttműködést a Forgalmazóval, a Letétkezelővel és a Könyvvizsgálóval; - köteles minden, az Alap nettó eszközértékének megállapításához szükséges dokumentumot megküldeni a Letétkezelőnek; - elkészíti és nyilvánosságra hozza az Alap éves és féléves jelentését, az Alappal kapcsolatos összes tájékoztatót; - meghatározza az Alap hozamfizetési politikáját; - ellátja az Alap adminisztrációját, kifizeti az Alappal kapcsolatos díjakat és költségeket; - mindenkor a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el. Az Alapkezelő pénzügyi, gazdasági helyzete A hazai befektetési alapok kialakulásától kezdve a Budapest Alapkezelő a piac meghatározó szereplője ig a legnagyobb piaci szereplő volt, és azóta napjainkig őrzi második helyét. Az Alapkezelő 2001., 2002., évi mérleg és eredménykimutatása a III. számú mellékletben megtalálható. A Budapest Alapkezelő Rt. fő adatai (adott év végén) Jegyzett tőke (millió forint) Adózott eredmény (millió forint) -223,4* 100,3 99,5 899,8 1181,8 Munkatársak száma (fő) Kezelt alapok száma (db) Kezelt alapok vagyona (milliárd forint) ,1 137,8 175,5 169 Kezelt pénztári vagyon (milliárd forint) 4,9 8,7 13,1 17,7 23,1 *A évi eredmény egy per kapcsán képzett egy milliárd forintos céltartalék hatására alakult ki. A fent említett per elvesztésekor keletkezett 1,7 milliárd forintos fizetési kötelezettség teljesítéséből következően a évi eredmény 100,3 millió forint lett. A Budapest Alapkezelő Rt. által 2004 áprilisában kezelt alapok adatai: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Indulás dátuma: február 02. (ÁÉTF engedély szám: /1995) Az alap típusa és fajtája: nyíltvégű, nyilvános, névre szóló értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, bankbetétekbe fekteti vagyonát. Az alap mérete: nettó eszközérték április 1-jén: 44,041,536,564 Ft Az alap elért éves hozamai: 1996-ban 27,57%*; 1997-ben 19,73%; 1998-ban 18,82%; 1999-ben 14,13%; 2000-ben 9,81%; 2001-ben 9,88%; 2002-ben 8,27%; 2003-ban 4,52% *tört év (nem annualizálva) Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap Indulás dátuma: február 03. (ÁPTF engedély szám: /1997) Az alap típusa és fajtája: nyíltvégű, nyilvános, névre szóló értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, vállalati kötvényekbe, bankbetétekbe, fedezett részvényekbe fekteti vagyonát. Az alap mérete: nettó eszközérték április 1-jén: 33,483,653,322 Ft Az alap elért éves hozamai: 1997-ben 16,91%*; 1998-ban 26,78%; 1999-ben 18,45%; 2000-ben 11,13%; 2001-ben 12,09%; 2002-ben 9,44%; 2003-ban -0,39% *tört év (nem annualizálva) 11

12 Budapest Vegyes Befektetési Alap Indulás dátuma: február 24. (ÁÉTF engedély száma: /95) Az alap típusa és fajtája: nyíltvégű, nyilvános, névre szóló értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, részvényekbe, bankbetétekbe fekteti vagyonát. Hozamfizetés: 1995-ben 30%, 1996-ban 30%, 1997-ben 25%, 1998-ban 20%, 1999-ben 24%. Az alap mérete: nettó eszközérték április 1-jén: 888,860,175 Ft Az Alap elért éves hozamai: 1995-ben 35,92%*; 1996-ban 28,70%; 1997-ben 24,92%; 1998-ban 22,00%; 1999-ben 21,82%; 2000-ben -2,70%; 2001-ben -2,38%; 2002-ben 4,61%; 2003-ban 21,66% *tört év (nem annualizálva) Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap Indulás dátuma: október 04. (ÁÉTF engedély száma: /95) Az alap típusa és fajtája: nyíltvégű, nyilvános, névre szóló értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, bankbetétekbe fekteti vagyonát. Hozamjóváírás: negyedévente Az alap mérete: nettó eszközérték április 1-jén: 39,253,815,440 Ft Az alap elért éves hozamai: 1995-ben 33,91%*; 1996-ban 25,06%; 1997-ben 19,69%; 1998-ban 16,57%; 1999-ben 13,19%; 2000-ben 8,90%; 2001-ben 8,55%; 2002-ben 6,95%; 2003-ban 5,00% *tört év (nem annualizálva) Budapest Bonitas Alap Indulás dátuma: március 03. (ÁPTF engedély száma: /97) Az alap típusa és fajtája: nyíltvégű, nyilvános, névre szóló értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, bankbetétekbe fekteti vagyonát. Az alap mérete: nettó eszközérték április 1-jén: 17,641,252,864 Ft Az alap elért éves hozamai: 1997-ben 15,48%*; 1998-ban 12,92%; 1999-ben 9,32%; 2000-ben 5,54%; 2001-ben 7,24%; 2002-ben 7,54%; 2003-ban 6,37% *tört év (nem annualizálva) Budapest Növekedési Részvény Alap Indulás dátuma: október 24. (ÁÉTF engedély száma: /96) Az alap típusa és fajtája: nyíltvégű, nyilvános, névre szóló értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe, bankbetétekbe fekteti vagyonát. Az alap mérete: nettó eszközérték április 1-jén: 6,536,026,202 Ft Az alap elért éves hozamai: 1996-ban 51,89%*; 1997-ben 42,20%; 1998-ban 8,94%; 1999-ben 24,94%; 2000-ben -6,05%; 2001-ben -8,32%; 2002-ben -4,57%; 2003-ban 14,99% *tört év (nem annualizálva) Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Indulás dátuma: június 03. (ÁPTF engedély száma: /98) Az alap típusa és fajtája: nyíltvégű, nyilvános, névre szóló értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, vállalati kötvényekbe, nemzetközi állampapírokba, bankbetétekbe fekteti vagyonát. Az alap mérete: nettó eszközérték április 1-jén: 172,264,044 Ft Az alap elért éves hozamai: 1998-ban 14,50%*; 1999-ben 5,01%; 2000-ben 10,96%; 2001-ben -0,05%; 2002-ben -11,41%; 2003-ban 5,74% 12

13 *tört év (nem annualizálva) Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Indulás dátuma: június 03. (ÁPTF engedély száma: /98) Az alap típusa és fajtája: nyíltvégű, nyilvános, névre szóló értékpapír befektetési alap Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően állampapírokba, nemzetközi részvényekbe, bankbetétekbe fekteti vagyonát. Az alap mérete: nettó eszközérték április 1-jén: 2,273,080,136 Ft Az alap elért éves hozamai: 1998-ban -2,10%*; 1999-ben 41,38%; 2000-ben -6,40%; 2001-ben -16,97%; 2002-ben -32,97%; 2003-ban 9,54% *tört év (nem annualizálva) Budapest Ingatlan Alapok Alapja Indulás dátuma: május 13. (PSZÁF engedély száma: /2003) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, nyíltvégű, névre szóló értékpapír befektetési alap (befektetési alapba fektető alap) Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően ingatlan alapok befektetési jegyeibe fekteti vagyonát. Az Alap mérete: nettó eszközérték április 1-jén: 1,317,430,642 Ft Az Alap elért éves hozamai: 2003-ban 6,57%* (indulás óta) *tört év (nem annualizálva) Volksbank Állampapír Alapok Alapja Indulás dátuma: november 04. (PSZÁF engedély száma: /2002) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, nyíltvégű, névre szóló értékpapír befektetési alap (befektetési alapba fektető alap) Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az alap döntően pénzpiaci és kötvény alapok befektetési jegyeibe fekteti vagyonát. Az alap mérete: nettó eszközérték április 1-jén: 371,998,160 Ft Az alap elért éves hozamai: 2002-ben 1,46%* (indulás óta); 2003-ban 0,92% *tört év (nem annualizálva) Volksbank Euro Kötvény Alapok Alapja Indulás dátuma: február 25. (PSZÁF engedély száma: /2004) Az alap típusa és fajtája: nyilvános, nyíltvégű, névre szóló értékpapír befektetési alap (befektetési alapba fektető alap) Az alap futamideje: a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart Az Alap döntően nemzetközi kötvény alapok befektetési jegyeibe fekteti vagyonát. Az alap mérete: nettó eszközérték április 1-jén: 1,042,391 Peres eljárások A La Salle Tőzsdeügynöki Rt, a La Salle Ker. és Szolg. Rt. tulajdonosa 2002 januárjában keresetet indított a Budapest Növekedési Részvény Alap, illetve a Cívis 95 Alap (új neve Budapest Vegyes Befektetési Alap) ellen szerződésen kívül okozott kár jogcímén, ,- Ft összegben. A Bíróság a felperes keresetét január 13-án kelt ítéletével elutasította. A másodfokon eljáró bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét 2004.február 4-én hatályon kívül helyezte és az első fokon eljárt bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. A fenti peres ügy a Budapest Alapkezelő és a LaSalle Értékpapír Rt. között ban létrejött szerződésekhez kötődik. Minden olyan eddigi esetben, amikor a fentiekkel kapcsolatban jogerős ítélet valamely az Alapkezelő által kezelt alapot fizetésre kötelezett, az Alapkezelő az alap kárát teljes egészében megtérítette Az Alapkezelő felelőssége 236. (2) Az alapkezelő az alap működése során a befektetők érdekében a jogszabályoknak, működési szabályoknak és 13

14 a mindenkor érvényes kezelési szabályzatnak megfelelően köteles eljárni (3) A befektetési alapkezelő az egyenlő elbánás elve alapján köteles eljárni a befektetők tekintetében. Az Alapkezelő nem tartozik felelősséggel jelen Tájékoztató alapján kibocsátott befektetési jegyek árfolyamában a kedvezőtlen piaci mozgások és negatív piaci hatások, illetve az Alap nevében kötött ügyletek esetében az elvárható gondossággal kiválasztott partnerek fizetőléptelensége miatt bekövetkező változások miatt A Letétkezelő bemutatása A Letétkezelő általános adatai A társaság neve: Citibank Rt. Székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Az alapítás ideje: Cégbejegyzés: április 02., Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet engedélyének száma: /2002; december 20. Tevékenységi kör: A Társaság hitelintézet, amelynek típusa bank. Főtevékenység: Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés A cég tevékenysége: Pénzügyi lízing, Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység, Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység, Egyéb monetáris közvetítés, A társaság határozatlan időre alakult. Üzleti év: megegyezik a naptári évvel. Alaptőke: millió forint Tulajdonos: Citibank Overseas Investment Corporation Tulajdoni arány: 100% Alkalmazottak száma: 1330 fő A társaság vezető tisztségviselői: Igazgatóság Zdenek Turek igazgatóság elnöke (Chief Corporate Officer) 1991 óta Citigroup alkalmazott. Citibank Prágánál ügyfélkapcsolattartó, vállalatfinanszírozási vezető, vállalati banki üzletág vezető tisztségeket töltött be tól 2002-ig a Citibank Románia igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója volt szeptemberétől a Citibank Rt. igazgatóságának elnöke. Remeténé Kelemen Ilona belső igazgatósági tag, ügyvezető (Head of Wealth Management) Előző munkahelyei: Magyar Nemzeti Bank deviza üzletág vezető, BNP-Dresdner Bank (Hungária) Rt. Treasury vezető ban csatlakozott a Citibank Rt-hez mint Treasury vezető. Horacio Torrendell külső igazgatósági tag (Head of Global Transaction Services) Okleveles könyvvizsgáló volt két évig a PriceWaterHouse-nál, majd a Citigroup alkalmazottja lett Uruguayban, Atlantában, Thaiföldön, majd 2000-től a Magyarországi leányvállalat vezetőségi tagja. Pelle László belső igazgatósági tag, ügyvezető (Senior Country Operations Officer) 1992-től 1994-ig a Postabank Rt-nél a bankkártya osztály vezetője, 1994-től a Citibank Budapest Rt-nél, Citibank Szingapúrnál, Citibank Lengyelországnál és a Bank Handlowy w Warszawie-nél töltött be vezető tisztségeket novemberétől a Citibank Rt. ügyvezetője. Katherine Joan Vorisek külső igazgatósági tag (Consumer Bank Head) 1978-tól a Crocker National Bank helyettes alelnöke, majd alelnöke tól dolgozott a Citigroup lakossági üzletágánál vezető tisztségekben és 2000 között az ABN Amro-nál dolgozott Észak- Amerikában, Magyarországon és Hollandiában augusztustól a Citibank Rt. lakossági üzletágának vezetője. Michael W. Carlson külső igazgatósági tag 14

15 (Consumer Risk Manager) 1978-ben kezdett a Citigroupnál dolgozni és 2001 között az ABN Amro Bank Szingapúrnál regionális kockázatkezelési vezető decemberétől a Citibank Rtnél a regionális kockázatkezelési irányelvekért / műveletekért felelős vezető. Ezen túlmenően országkockázati és minőségbiztosítási feladatokat is ellát. A Letétkezelő feladatai vezeti az Alap bankszámláját; letétben tartja az Alap birtokában lévő összes értékpapírt; kiszámítja és közzéteszi az Alap öszszesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét; elvégzi a hozamfizetéssel kapcsolatos technikai teendőket; ellátja az adásvételi megbízások lebonyolításával kapcsolatos banki, technikai teendőket; biztosítja, hogy az Alap eszközeit érintő ügyletekből, valamint a befektetési jegyek forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidőn belül az Alaphoz kerüljön; ellenőrzi az Alapkezelő jogszabályok és a Kezelési Szabályzatban foglalt szabályoknak való megfelelését; tevékenysége során független módon, kizárólag a befektetők érdekében jár el; elvégez minden, a Törvény által számára előírt feladatot. A Letétkezelő megváltoztatása felügyeleti engedélyhez kötött. A Letétkezelő 2000., 2001., évi öszszehasonlító mérleg adatai a IV. számú mellékletben megtalálhatóak Érdekütközés, összeférhetetlenség Érdekütközés elkerülésére vonatkozó szabályok: Az Alapkezelő eljárására az érdekütközések elkerülésére az alábbi szabályok az irányadóak: - az Alapkezelő az Alap működtetése során a befektető érdekében a jogszabályoknak, működési szabályoknak és a mindenkor érvényes Kezelési Szabályzatnak megfelelően köteles eljárni; - az Alapkezelő az egyenlő elbánás elve alapján köteles eljárni a befektetők tekintetében; - az Alapkezelő egymástól elkülönítetten több befektetési alapot is létrehozhat és kezelhet, melyek vagyonát elkülönítetten köteles kezelni és nyilvántartani; - az Alapkezelő az általa kezelt vagyonról befektetési alaponként és ügyfelenként elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. Összeférhetetlenség: Az Alapkezelő vezető tisztségviselője, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban résztvevő alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye nem lehet közvetlenül a befektetési alapkezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedő társaságnak az alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye, nevezetesen a Letétkezelőnek, a befektetési döntések végrehajtásában közreműködő szolgáltatónak, így különösen a befektetési szolgáltatónak, más befektetési alapkezelőnek, valamint a befektetési alapkezelő ügyfelének. Az a személy, aki esetében ez az összeférhetetlenség fennáll, köteles azt haladéktalanul a Felügyeletnek jelenteni, és az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntetni Az Alap Könyvvizsgálójának bemutatása A Könyvvizsgáló általános adatai KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma: Agócs Gábor /

16 A Könyvvizsgáló feladatai - az éves beszámoló, a nettó eszközérték- és a hozamszámítás felülvizsgálata - az Alapkezelő tevékenységének felülvizsgálata - a fenti felülvizsgálat eredményének ismertetése a Törvény által előírt esetekben a Felügyelettel A Forgalmazók bemutatása A Vezető Forgalmazó és egyben Garanciavállaló bemutatása A Vezető Forgalmazó neve: Budapest Bank Rt. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188. Az alapítás ideje: december 15. Cégbejegyzés: március 16., Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság /3. sz. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: /2002; december 27. (befektetési tevékenységekre) Tevékenységi kör: A Társaság hitelintézet, amelynek típusa bank. TEÁOR szerint: Egyéb monetáris közvetítés, Pénzügyi lízing, Egyéb hitelnyújtás Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi közvetítés, Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység, Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység A társaság határozatlan időre alakult. Üzleti év: A társaság üzleti éve azonos a naptári évvel. Alaptőke: eft, Tulajdonos: GE Capital International Financing Corporation Tulajdoni arány: 99,25% Alkalmazottak száma: 1700 fő További forgalmazó helyek bemutatása BNP Paribas Hungária Bank Rt. Székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20. Citibank Rt. Székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. (A Vezető Forgalmazó és a fent felsorolt forgalmazók továbbiakban együttesen: Forgalmazók) A forgalmazói helyek listáját az II. számú melléklet tartalmazza Az Alap befektetési jegyeinek tőzsdei bevezetésében közreműködő befektetési szolgáltató Az Alap befektetési jegyeinek tőzsdei bevezetésében közreműködő befektetési szolgáltató neve: ING Bank Rt. (továbbiakban: Befektetési Szolgáltató) székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B. 4. Adózás 4.1. Az Alap adózása Az Alap az éves nyeresége után nem fizet adót A befektetők adózása A jelenleg hatályos adótörvény értelmében a befektetési jegyek hozama kamatjövedelemnek minősül, amelynek személyi jövedelemadója a jelenleg hatályos évi CXVII. Törvény (továbbiakban: SZJA Törvény) értelmében 0%. Belföldi jogi személyeknél a befektetési jegyek hozama adóköteles árbevételüket növeli, ami után az érvényes adójogszabályok szerint kell adót fizetni. 5. Kockázati tényezők Aluljegyzés kockázata Az Alap befektetési jegyeinek kibocsátása meghiúsul abban az esetben, ha az Alap minimális induló alaptőkéje, azaz 200,000,000 Ft a jegyzési időszak zárónapjáig nem kerül lejegyzésre 16

17 A tőke és hozamgaranciát nyújtó hitelintézet hitelkockázata A Budapest Bank Rt. bankgaranciát nyújt az Alap számára, melyben az Alap lejáratakor garantálja a befektetési jegy tulajdonosok számára a befektetési jegy névértékének, valamint az Alap teljes futamidejére számított minimum fix hozamnak a visszafizetését. Abban a szélsőséges esetben, amennyiben a garanciát nyújtó pénzintézet az Alap futamideje alatt fizetésképtelenné válik, esetleges garanciális kötelezettségének nem lesz képes eleget tenni az Alap befektetési jegyeinek tulajdonosai felé. Adózási kockázat A befektetési jegyekre vonatkozó személyi jövedelemadó szabályok és a befektetési alapok adózására vonatkozó előírások a jövőben változhatnak, ami negatívan érintheti a befektetési jegyek tulajdonosait. A portfólióban lévő opciók árazási és elszámolási kockázata A részvénypiac teljesítményéből a befektetési politika által részletesen meghatározott feltételek szerint részesedik az Alap. A részvénypiac teljesítményét három fejlett részvénypiac tőzsdei indexének árfolyam alakulása határozza meg. Ezen indexek számításában, közzétételének módjában bekövetkező változások hatással lehetnek az index teljesítményére, így az Alap által elérhető hozamra is. Szélsőséges esetben az indexekben szereplő részvények kereskedését végző tőzsdék huzamosabb ideig zárva tarthatnak, vagy véglegesen bezárhatnak, illetve a tőzsdeindexek számítását hosszabb időre felfüggeszthetik, megszüntethetik. Ezekben az esetekben az Alapkezelő a befektetési jegy tulajdonosok érdekeinek szem előtt tartásával az opciók kiírójával új elszámolási és árazási rendben állapodhat meg. Származtatott ügyletekhez kapcsolódó partner kockázat Az Alap portfóliójában lévő származtatott ügyletek nem tőzsdei ügyletek keretében kerülnek megkötésre, mivel a szabványosított tőzsdei termékek nem megfelelőek a befektetési politikában meghatározott célok eléréséhez. Ezért az Alapban szereplő opciós ügyletek nem szabványosított opciós szerződések keretében kerülnek megkötésre partner pénzintézetekkel és/vagy pénzügyi szolgáltatókkal. Az Alapkezelő gondos kockázati elemzésnek veti alá az Alap minden partnerét, akivel tőzsdén kívüli ügyletet köt, azonban ennek ellenére előfordulhat, hogy az opciós ügyletek megkötésében részt vevő partner fizetőképessége megszűnik az opciós szerződés érvényességi ideje alatt, és ezáltal nem teljesíti a szerződésből adódó fizetési kötelezettségét az Alap számára. Ez szélsőséges esetben azt eredményezheti, hogy a befektetők a garantált minimális hozamon felül további nyereséget nem realizálnak. Alacsony részesedési mutató kockázata Az Alap a részvénypiac teljesítményéből a portfólióban lévő opciós struktúrák értéke, illetve lejáratkori kifizetései útján részesedik. Amennyiben a piaci kamatszint csökken, illetve a részvénypiaci árfolyam-ingadozás emelkedik az opciós szerződés megkötéséig, az Alap által vásárolandó opciós struktúra ára növekedhet. Ez akár szélsőségesen alacsony részesedési mutató elérését eredményezheti. Tehát az Alap és így ezen keresztül a befektetők a tőzsdei árnövekedés kisebb hányadából részesülnek. A részesedési mutató szélsőséges esetben akár 50% alá is csökkenhet, befolyásolva az elérhető maximális hozamot is. A befektetési jegyek másodpiaci árfolyamának alakulásából származó kockázat Az Alap befektetési jegyei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, így azok másodpiaci értékesítésére tőzsdei keretek között van lehetőség. A Letétkezelő által a meghatározott értékelési szabályok alapján számolt egy jegyre jutó nettó eszközérték azonban eltérhet a befektetési jegy másodpiacán kialakult piaci árfolyamtól a kereslet/kínálati viszonyok függvényében befektetési jegyek másodpiaci árfolyama alul-, vagy felülérté- 17

18 keltséget mutathat a letétkezelő által számolt egy jegyre jutó nettó eszközértékhez képest. Az eszközök értékeléséből eredő kockázat Az Alapkezelő a törvényi előírások betartásával úgy igyekezett meghatározni az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplő befektetések aktuális piaci értékét. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes értékpapírok átmeneti alulvagy felülértékeltséget mutatnak, ami befolyásolhatja a befektetési jegyek értékét. A fix induló költségek és a lejegyzett mennyiség arányának kockázata Az Alap indulásánál felmerülő költségeket az Alapnak egy összegben kell kifizetnie függetlenül a lejegyzett mennyiségtől, és így a befektetési jegyek árfolyama a névérték alá esik, kis lejegyzett mennyiség esetén a befektetési jegyek árfolyama nagymértékben csökkenhet. Általános gazdasági kockázat A nemzetközi pénz- és tőkepiacok egyre erősödő integráltsága miatt egy-egy ország, illetve régió értékpapírpiacaira más országok és régiók tőkepiaci folyamatai is hatást gyakorolnak olyan mozgásokat indukálva, melyek az adott ország makrogazdasági adottságaiból kiindulva első látásra indokolatlannak tűnnek. Ezek a rövid- és középtávú ingadozások negatívan is befolyásolhatják az Alap eszközeinek árfolyamát. A részvénypiacok kockázata Amennyiben az Alap célindexéül kiválasztott mutatók mögötti részvénypiacok az Alap futamideje alatt kedvezőtlen árfolyamalakulást mutatnak, az Alap hozama esetleg nem haladja meg a minimális fix hozamot. Kamatláb kockázat Az Alap eszközei között az Alap befektetési politikájának megfelelően magas részt képviselnek a kamatozó, illetve diszkont típusú értékpapírok, melyek piaci árfolyamát elsősorban a piaci hozamszint határozza meg. Ezért a befektetési jegyek árfolyamának alakulása nagymértékben függhet a piaci hozamszint változásától. Származtatott ügyletek árfolyam kockázata Az Alap befektetési politikájának megfelelően eszközeinek egy részét opciós ügyletek alkotják. Az opciók piaci árfolyama rendkívül jelentős mértékben ingadozik a mögöttes részvénypiaci indexek változásának függvényében. Ezáltal a befektetési jegyek árfolyamának alakulása, amely jelentős mértékben függ az Alapban lévő opciók értékének változásától, komolyan ingadozhat. Hitelezési kockázat Az Alap portfólióját jelentős mértékben meghatározó befektetési eszközök, a bankbetétek és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a betét-felvevő pénzintézetek, illetve értékpapír kibocsátók esetleges csődje, fizetésképtelensége az Alap portfóliójában szereplő ezen eszközök értékének drasztikus csökkenéséhez, akár teljes megszűnéséhez vezethet. Likviditási kockázat Az Alap portfóliójába tartozó befektetési eszközök likviditása, forgalomképessége bizonyos időszakokban alatta maradhat a kívánatosnak, azaz nehéz rájuk eladót/vevőt találni. Ilyen piaci körülmények között a portfólióban lévő, eladni kívánt egyes értékpapírok értékesítése nehézségekbe ütközhet, esetlegesen csak a korábbi értéküknél alacsonyabb árfolyamon értékesíthetőek, ami befektetési jegyek értékét negatívan befolyásolhatja. Devizaárfolyam kockázat Az Alapban a származékos ügyletek mögött lévő termékek külföldi devizában denominált külföldi részvényindexek. A részvényindexek árfolyamának alakulása külföldi devizában van kifejezve, forintra átszámított hozamuk lényegesen eltérhet a saját devizájukban számított hozamtól. Az Alap származékos ügyletei ezt a kockázatot semlegesítik, így a részvénypiacok teljesítményétől függő hozam független a devizaárfolyamok alakulásától. Az Alap eszközeinek értékére a devizaárfolyam alakulása nincs közvetlen hatással, tehát 18

19 nem jelent közvetlen kockázati tényezőt a befektetők számára. Befektetési döntések kockázata Az Alapkezelő az optimálisnak tartott értékpapír állomány kialakítása során - legjobb tudása szerint - olyan befektetési döntéseket hoz, melyek várhatóan kedvezően befolyásolják az Alap teljesítményét. A piaci folyamatok azonban eltérhetnek az Alapkezelő szakembereinek elemzéseitől, a várakozásoktól eltérő hozamokat eredményezhetnek, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják az Alap teljesítményét. Egyéb kockázatok Az Alapot és befektetőit érinthetik az értékpapírpiacokon meglévő általános befektetői kockázatok. 6. Háttér szabályok Minden a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő jogviszony, szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat, a Törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a Forgalmazók üzletszabályzatai az irányadóak. A befektetésekre a mindenkor hatályos adózási szabályozások az irányadók. 7. Jogviták rendezése A felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a befektetők, az Alapkezelő, a Letétkezelő és a Forgalmazók egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a felek a vitatott jogviszonyra vonatkozó szerződések rendelkezéseinek megfelelően járnak el. 8. További információk Az Alapról, a forgalomba hozott befektetési jegyekről, a befektetési jegyek vásárlóinak köréről, a befektetők jogairól, a befektetési politikáról, a nettó eszközérték számítás módjáról, a tájékoztatási kötelezettségekről, az Alapot terhelő költségekről és az Alap megszűnéséről részletes információkat az Alapkezelési Szabályzat tartalmaz. Az Alapkezelővel és a Letétkezelővel szemben a megelőző három naptári éven belül csődeljárást nem rendeltek el. 19

20 9. Felelősségvállalási nyilatkozat A Budapest Alapkezelő Rt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.), mint az Alap nevében eljáró alapkezelő (továbbiakban Alapkezelő), és a Budapest Bank Rt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.), mint forgalmazó a évi CXX. törvény a tőkepiacról (továbbiakban: Törvény) 40. (2) bekezdésével összhangban a jelen Felelősségvállaló nyilatkozattal kijelentik, hogy a Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint az alapkezelő helyzetének megítélése szempontjából jelentősséggel bírnak. Kijelentik továbbá, hogy a Törvény 40. (1) bekezdése alapján a befektetési jegy tulajdonosoknak a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért egyetemlegesen felelnek. Az Alapkezelő kijelenti a Törvény 3. számú mellékletének IV. részének 3. és 5. pontja alapján, hogy ellene a tőzsdei bevezetési kérelem Felügyelet részére történő benyújtásakor csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás nincs folyamatban, valamint a bevezetés kérelmezését megelőző két évben fizetési kötelezettségeinek eleget tett, nincs köztartozása és nemfizetés miatt ezen időszak alatt jogerős bírósági határozattal nem marasztalták el, valamint az Alap befektetési jegye forgalomképes, illetve nincs tudomása olyan szerződésről vagy megállapodásról, amely szabad forgalmazhatóságát korlátozza. A ING Bank Rt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.), mint az Alap tőzsdei bevezetésében közreműködő befektetési szolgáltató kijelenti a Törvény 3. számú mellékletének IV. részének 4. pontja alapján, hogy egyetemleges felelősséget vállal az Alapkezelővel azért, hogy a Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve tudomásuk szerint nem kerültek elhallgatásra olyan tények és információk, amelyek az Alapkezelő és a bevezetés tárgyát képező befektetési jegyek helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. Budapest, június 1. Budapest Alapkezelő Rt. Budapest Bank Rt. ING Bank Rt. 20

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-323/2014. Alapkezelő:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben

MKB TRICOLLIS Tőkegarantált Származtatott Alap TÁJÉKOZTATÓJA

MKB TRICOLLIS Tőkegarantált Származtatott Alap TÁJÉKOZTATÓJA MKB TRICOLLIS Tőkegarantált Származtatott Alap elnevezésű nyilvános zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest Váci utca

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H jövő autói származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H jövő autói származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H jövő autói származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-593/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ÉS TŐZSDEI

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 2009. március

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP Tájékoztatója és Kezelési szabályzata 2008. június 12. 2 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ...6 ÖSSZEFOGLALÓ...7 FOGALMAK...8 1. GENERALI IPO

Részletesebben

Az OTP Globál Trend II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Globál Trend II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Globál Trend II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

Az OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

Lajstromozási száma: 1111-362. 2012. július 20.

Lajstromozási száma: 1111-362. 2012. július 20. A MAGYAR POSTA TŐKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-318 2012.október

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Hatálybalépés időpontja: 2010.

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt XGA ARANYTÉGLA NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009.05.22

Részletesebben

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. A MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. tájékoztatója Alapkezelõ: Letétkezelõ: Forgalmazó: Erste Alapkezelõ Zrt. ERSTE Bank Hungary Nyrt. Erste Befektetési Zrt. 2008. június

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNOS, ZÁRT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPPÁ ALAKULÁSÁHOZ ÉS TŐZSDEI FORGALMAZÁSÁHOZ Alapkezelő: MACROGAMMA Befektetési Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM MEGGYŐZŐEN KOCKÁZATOS SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009. Forgalmazó:

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap TÁJÉKOZTATÓJA

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap TÁJÉKOZTATÓJA A K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-500/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

Az OTP Prémium Klasszikus Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Prémium Klasszikus Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Prémium Klasszikus Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010.augusztus A PSZÁF engedélyének száma: E-III/110.465/2006. Kelte: 2006.12.05 Hatályos:2010.08.02. i TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben