MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET"

Átírás

1 Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest, Pf.: 247; Adószám: Számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár, Budapest, Váci út 71. Költségvetési számla száma: Képviseletre jogosult: dr. Dorkota Lajos elnök mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről másrészről a Nyertes ajánlattevő, (címe) Nyertes ajánlattevő adatai: mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között (továbbiakban együttesen: Felek) a mai napon az alábbi feltételek mellett: Előzmény A jelen szerződés, annak értéke és tárgya szerint a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 120. f) bekezdése alapján olyan szolgáltatás beszerzését célozza, amely az Megbízó alaptevékenysége ellátásához szükséges tudományos mű létrehozására és tanácsadói, szakértői tevékenység végzésére irányul; ezért a Felek a jelen szerződést, mint Uniós értékhatárt el nem érő beszerzést, közbeszerzési eljárás alkalmazása nélkül kötik meg. A Megbízó a szerződés tárgyában meghatározott tanulmány és szakértői tevékenység ellátására a Megbízó honlapján nyilvános pályázatot tett közzé, melynek nyertes ajánlattevőjével szerződést köt. 1. A szerződés hatálya, tárgya A szerződés a Felek általi aláírásától június 16.-ig határozott időtartamra jön létre. A Megbízó megbízza a Megbízottat, Az Európai Parlament és Tanács 994/2010/EU Rendelete által előírt földgáz ellátásbiztonsági kockázatértékelés felülvizsgálatára, aktualizálására vonatkozó tanulmány készítése és szakértői tevékenység ellátása tárgyában : 1.1. A Megbízott a megbízás határozott időtartamának a végére, mint véghatáridőre a tárgyban megadott témában legalább 120 oldalas tanulmányt készít a Megbízó részére, mely készítendő tanulmány tartalmi elvárásait az 1. számú melléklet tartalmazza a 2. számú mellékletben foglaltakra is figyelemmel A Megbízott a megbízás időtartama alatt szakértői tevékenységet teljesít a Megbízó részére, amely ellátásának elvárásait a 2. számú melléklet tartalmazza. 1.3.A megbízás teljesítésének ellenében a Megbízó a 4.1. pontban rögzített megbízási díjat fizet a Megbízottnak. 1. oldal, összesen: 12

2 2. A Megbízott kötelezettségei 2.1. A Megbízott az 1. pontban meghatározott feladatait a szerződés 5. pontjában meghatározottak szerint teljesíti A Megbízott személyesen köteles eljárni, tevékenysége végrehajtása során közreműködőt csak a Megbízó előzetes írásbeli engedélyével vonhat be. A Megbízott a közreműködő tevékenységéért akként felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el. A közreműködőkkel kötött szerződéseknek meg kell felelniük jelen szerződés kikötéseinek A Megbízott a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen szerződésben, vagy jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges A Megbízott felel azért, hogy tevékenysége végzése során betartja a tevékenységére és a teljesítéssel összefüggésben a Megbízóra irányadó jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat A Megbízott a megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően köteles teljesíteni. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Megbízott a Megbízó javaslatait, kéréseit, észrevételeit figyelembe veszi, és annak megfelelően jár el tevékenysége során. A Megbízott a Megbízó utasításától a jelen pont utolsó bekezdésében meghatározott kivétellel csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes, vagy azonnali értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót utólag haladéktalanul értesíteni kell. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, vagy a Megbízott nem ért egyet a Megbízó által megfogalmazott feladatokkal, javaslatokkal, illetve elvárásokkal, akkor erről a Megbízót köteles írásban értesíteni és egyet nem értését szakmailag megindokolni. Ebben az esetben a Megbízó dönt arról, hogy elfogadja-e a Megbízott indokait, vagy ragaszkodik elvárásai, észrevételei figyelembevételéhez, és a feladat ennek megfelelő teljesítéséhez. Ha a Megbízó utasításához a Megbízott figyelmeztetése ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelős. A Megbízott megtagadhatja a Megbízó utasításának teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különösen ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá A Megbízott köteles a Megbízót a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni A szerződés megszűnésekor a Megbízott a megbízás teljesítése során birtokába kerülő dokumentumokat köteles a Megbízó számára visszaszolgáltatni. 2. oldal, összesen: 12

3 3. A Megbízó jogai és kötelezettségei 3.1. A Megbízó a Megbízott szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben meghatározott megbízási díjnak a Megbízott részére történő megfizetésére köteles A Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a Megbízott részére megbízólevelet bocsát ki valamint a megbízás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat, információkat a Megbízott rendelkezésére bocsátja A Megbízó biztosítja a feladat ellátásához szükséges munkatársak elérhetőségét, illetve rendelkezésre állását az előzetesen egyeztetett időpontokban A Megbízó, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Megbízott tevékenységét a jelen szerződés alapján történő teljesítéssel összefüggésben bármikor jogosult ellenőrizni A Megbízó jogosult kapcsolattartóján keresztül a Megbízott részére utasításokat adni. 4. Megbízási díj A Felek a megbízási díj egy összegben történő megfizetésében állapodnak meg A Megbízottat az 1. pontban megjelölt 1.1. és 1.2. feladatok szerződésszerű teljesítéséért, számla ellenében összesen a A nyertes ajánlattevő nettó ajánlati ára+áfa azaz A nyertes ajánlattevő nettó ajánlati ára betűvel kiírva+áfa megbízási díj azaz Bruttó: A nyertes ajánlattevő bruttó ajánlati ára Ft azaz A nyertes ajánlattevő bruttó ajánlati ára betűvel kiírva Ft bruttó díj illeti meg. A megbízási díj, a megbízás teljesítésével esedékes A Megbízó előlegfizetést nem teljesít A megbízási szerződés díjának összege kötött, a Megbízottnak a teljesítés kapcsán felmerült költségei megtérítésére nem tarthat igényt. A megbízási díj semmilyen jogcímen nem emelhető, illetve nem egészíthető ki további költségekkel A számlán fel kell tüntetni jelen szerződés hivatkozási számát A teljesítésigazolás a számla kiállításának alapja, mely dátumával időrendben a számlát megelőzően kerül kiállításra. 5. A teljesítés igazolása 5.1. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a Megbízott a megbízás keretében meghatározott feladatait határidőben, maradéktalanul, a szerződésben és a Megbízó által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően teljesíti A Megbízott a teljesítésről a teljesítési összesítőt készít, amelyet a teljesítést követően, 2 napon belül megküld a Megbízó részére. A teljesítési összesítő kézhezvételét követő 3 napon belül a Megbízó írásban nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról. Amennyiben a teljesítési összesítő nem alkalmas a feladat 3. oldal, összesen: 12

4 teljesítésének igazolására, úgy a Megbízó határidő tűzésével a Megbízottat hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a Megbízott a teljesítési összesítő benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, az súlyos szerződésszegésnek minősül Amennyiben a Megbízó az 5.2. pontban meghatározott teljesítési összesítőt elfogadja, úgy a Megbízott feladatainak szerződésszerű teljesítéséről, haladéktalanul két példányban teljesítésigazolást állít ki melyből egy példány a Megbízottat, egy példány a Megbízót illeti. A teljesítésigazolás kiállítására a Megbízó részéről, a Földgázfelügyeleti és szabályozási Főosztály vezetője jogosult. 5.4 A szolgáltatás ellenértékét a Megbízó a Megbízott teljesítés igazolásának kiállításától számított 30 napon belül utalja át a Megbízott fejlécben megjelölt bankszámlájának javára. 6. Nem szerződésszerű teljesítés 6.1. Amennyiben a Megbízott a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit neki felróhatóan: késedelmesen teljesíti, úgy a Megbízó minden késedelemmel érintett napra a bruttó megbízási díj 0,5 %-ával megegyező mértékű késedelmi kötbérre hibásan teljesíti, úgy a Megbízó a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult Amennyiben a Megbízott a jelen szerződésben meghatározott feladatát illetve bármely részfeladatát neki felróhatóan nem teljesíti, úgy a Megbízó a meghiúsult részfeladat bruttó ellenértéke 20 %-ának megfelelő mértékű nemteljesítési kötbérre jogosult, amely esetben a Megbízó a továbbiakban a teljesítést nem követelheti. Nemteljesítésnek minősül, amennyiben a Megbízott feladatával, bármely részfeladatával 15 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a Megbízó hibátlan teljesítésre történő felszólításának az ott meghatározott határidőben nem tesz eleget, vagy a teljesítés ezt követően sem felel meg a jelen szerződésben, jogszabályban, illetve a teljesítés során a Megbízó által meghatározott követelményeknek A szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megbízó jogosult a kötbér összegét az esedékes megbízási díjba beszámítani A Megbízó kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megbízó egyéb igényeinek elvesztését. A Megbízó a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Megbízottal szemben A Megbízó kötbérigényét írásban köteles közölni a Megbízottal, külön megjelölve annak jogalapját és összegét A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha a jelen szerződés teljesítése során a Megbízott érdekkörében olyan előre nem látott körülmény merül fel, vagy a Megbízott olyan ismeret, tény birtokába jut, amely befolyásolja vagy meggátolja a jelen szerződésben rögzített feladatok határidőben történő, vagy egyébként szerződés szerinti teljesítését, erről haladéktalanul köteles a Megbízót értesíteni. Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell a 4. oldal, összesen: 12

5 késedelem okát, annak várható időtartamát, valamint amennyiben a bekövetkezett körülmények miatt a Megbízott feladatainak jelen szerződés szerinti teljesítésére nem lenne képes, a teljesítés alternatív módjára vonatkozó javaslatot. A Megbízott értesítésének kézhezvételét követően a Megbízó egyoldalúan, haladéktalanul írásban dönt arról, hogy a teljesítési határidő meghosszabbításához, vagy a teljesítés módjának megváltoztatásához hozzájárul-e A szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megbízó részéről elfogadott, de a szerződéssel nem összhangban vagy késedelmesen történő teljesítés nem értelmezhető úgy, hogy a Megbízó lemond a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítéséről. A Megbízó nem szerződésszerű teljesítésből eredő jogkövetkezmények érvényesítéséről való lemondása csak a Ptk (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel és írásban érvényes. A Megbízott képviselőjének a 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 50. (1a) pontja alapján nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül. A Megbízott képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megbízót tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján megkötött szerződést a Megbízó felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 7. A szerződés megszűnése, felmondása 7.1. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik A Megbízott kötelezettségeinek felróható nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén a Megbízó a szerződést egyoldalú nyilatkozatával a jövőre nézve azonnali hatállyal megszüntetheti (felmondás) és követelheti a neki okozott kár megtérítését A Megbízó a fentieken túlmenően a jelen szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban helytállni a Megbízott által már elvállalt és az 5.2. pontban foglaltaknak megfelelően dokumentált kötelezettségekért A Megbízott jogosult a jelen szerződést bármikor írásban, a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, egyéb esetben 15 napos felmondási idővel felmondani. 8. Kapcsolattartók 8.1. A szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a kapcsolatot az alábbiakban megjelölt személyeken keresztül tartják. A Megbízó kijelölt képviselője a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozat tételére: Név/beosztás: Kiss Mónika Szilvia / Gazdasági Költségvetési és Beszerzési Főosztály megbízott gazdasági vezető Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Tel.: +36 1/ Fax: +36 1/ oldal, összesen: 12

6 A Megbízó utasítási joggal rendelkező, szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselője: Név/beosztás: Bogya Zoltán Földgázpiac-felügyeleti Osztály vezető Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Tel.: +36 1/ Fax: +36 1/ A Megbízott kijelölt képviselője a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok tételére: Név/beosztás: Cím: Tel.: A szerződő Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek két hetet meghaladó akadályoztatása esetén különösen, ha az a teljesítésigazolási időszakot érinti a Felek haladéktalanul kötelesek egymást tájékoztatni. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat. A Megbízó nevében utasításra jogosultként megadott személy, valamint a teljesítésigazoló nyilatkozatai a személye megváltozásáról szóló tájékoztatásig hatályosak és érvényesek. A kapcsolattartók, a Megbízó nevében utasításra jogosultak, valamint a teljesítésigazoló személyében vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának A szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban tértivevényes levélben, ben vagy telefax útján kell teljesíteni, amely akkor tekinthető joghatályosnak, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették Az vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, vagy arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 9. Titoktartás 9.1. A Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A Megbízott a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel A szerződő Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Megbízó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve választása szerint a Ptk. 6. oldal, összesen: 12

7 320. (3) bekezdésére figyelemmel attól egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni. A felmondás, illetve az elállás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását A Megbízott vállalja, hogy a Ptk. 81. (3) bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. A Megbízott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény 5. (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződések, illetőleg a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésből juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír. 10. Vitás kérdések rendezése A Megbízónak és a Megbízottnak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Ennek eredménytelensége esetén a felek a megfelelő hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 11. Egyéb rendelkezések A Felek a szerződést kizárólag írásban módosíthatják A Megbízott szavatol azért, hogy a szerződés teljesítése során a Megbízó részére átadott, illetve javára felhasznált szellemi tulajdon felhasználáshoz, illetve a Megbízóra történő átruházásához kellő jogcímmel rendelkezik, azon harmadik személynek nincs olyan joga, mely a Megbízó jogtiszta felhasználását korlátozná. A Megbízott jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a megbízási díj ellenében a Megbízó a szerződés teljesítésével egyidejűleg kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi, jelen szerződés keretében létrejött írásos dokumentum felett, azt szabadon felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, terjesztheti. A Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadott anyagokkal kapcsolatban a Megbízót megillető jogokat a Megbízó harmadik személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházza, vagy harmadik személynek további engedélyt adjon a felhasználásra Jelen szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész 7. oldal, összesen: 12

8 nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna. A szerződés értelmezése vagy bármely jellegű vizsgálata esetében a Megbízó birtokában lévő példány tartalma és szövege az irányadó A szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, illetve a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvényrendelkezéseit tekintik irányadónak. A Megbízott a szerződés aláírásával a megbízást kifejezetten elfogadja és a szerződő Felek a jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt hat (6) példányban, melyből négy (4) példány a Megbízót, két (2) példány a Megbízottat illeti jóváhagyólag aláírják. Budapest, február.. dr. Dorkota Lajos elnök Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Megbízott Megbízó. Kiss Mónika Szilvia mb. gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyző Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 1. számú melléklet 2. számú melléklet 8. oldal, összesen: 12

9 1. számú melléklet A TANULMÁNY TARTALMI ELVÁRÁSAI: az alábbi követelmények szerint a) Fogyasztási oldal kockázatai A tízéves előrejelzés a későbbi kockázati vizsgálatok alapja, ezért vizsgálni kell az előrejelzés hibájából eredő kockázatokat és a gazdasági környezetre támaszkodva (fizetőképes kereslet, gazdasági trendek stb.) ki kell alakítani egy pesszimista (alacsonyabb) és egy optimista (magasabb) várható napi csúcsigényt. A fogyasztási szcenáriókat (igénykockázatok) a húszévente egyszer előforduló legnagyobb pesszimista és optimista országos csúcsigény, továbbá a lehetséges tüzelőanyag-váltás (alternatív fogyasztók) csökkentő hatása alapján kell meghatározni. A csúcshiány meghatározásánál a korlátozás lehetősége nem vehető figyelembe. b) Hazai infrastruktúra kockázatai Ellátási kockázat érzékelésekor számszerűsíteni kell a nem kielégíthető csúcsigényt és az esemény várható időtartamát. A vizsgálat során az esemény időtartama alatt a hőmérsékleti modellhez a legnagyobb csúcsnapi igény körül szimmetrikusan elhelyezkedő napok hőmérsékletét kell figyelembe venni. c) Szűkületi kockázat A forrás oldali ellátási kockázatot az N-l elv alapján kell meghatározni. Az N-l számításban a meglévő 10 éves hálózatfejlesztési terv feltételezett beruházásait, valamint a fogyasztási szcenáriókat kell figyelembe venni. A hazai termelés csúcsait az előzetes Műszaki Üzemi Tervi csúcsszámok alapján és nem a nullponti értékek alapján kell figyelembe venni. Érzékenységi vizsgálatot is kell végezni a tárolók hazai célú, várható induló feltöltöttségét figyelembe vevő kiadási csúcsokkal. d) A kockázatok részletes elemzése, többek között az alábbi feltételek mellett 1. Technikai kockázat A technikai kockázatokat egy fővonal különböző mértékű, (de legalább 50 %-os), a tárolók estében is különböző mértékű (de legalább 25 %-os) kiesés mellett kell vizsgálni minden fogyasztási szcenárióra. 2. Forrásoldali kockázat Forráshiány esetén számszerűsíteni kell a nem kielégíthető csúcsigényt és a hiány várható időtartamát. A minden fogyasztási szcenárióra elvégzett vizsgálat során az esemény időtartama alatt a hőmérsékleti modellhez a legnagyobb csúcsnapi igény körül szimmetrikusan elhelyezkedő napok hőmérsékletét kell figyelembe venni. A forrás kimaradás kockázatai. A legnagyobb forrás kiesésekor meg kell határozni a csúcshiány mértékét a csúcsnapra, és a csúcsforrás-hiányt legfeljebb 45 napra, továbbá a vizsgálatba be kell vonni minden, az import napi csúcs 20 %-ánál nagyobb forrás kimaradását. Alternatív útvonalak infrastruktúra kockázatai. A forráskimaradás (előző pont) szerint vizsgált helyzetekhez elemezni kell az alternatív forrásbeszállítás útvonalán előforduló technikai kockázatot, az útvonal legfeljebb 50 %- os kimaradását 5 napra feltételezve. Forrásbeszerzési kockázat. Vizsgálni kell a reálisan elérhető piacok likviditását, legfeljebb 10 napos beszerzési időt számolva. Tárolói kockázat. A zsanai FGT, mint legnagyobb hazai földgáztároló I. negyedévi kiesése mellett kell vizsgálni az ellátási kockázatot, minden fogyasztási szcenárióra. Fogyasztás-szabályozási szintek és elrendelés felelősségének meghatározása, elhúzódó válság esetén alkalmazandó prevenciós intézkedések rögzítésével, a regionális együttműködés szabályainak rögzítésével. 9. oldal, összesen: 12

10 A tanulmány készítése során az alábbi Feladatkiírás alapján kell eljárni. A feladat teljesítése (kockázatértékelés) során a kiválasztott pályázónak a következő részfeladatokat kell elvégeznie a Rendelet 9. cikkében előírtakkal összhangban és legalább az ott megkövetelt vizsgálati körben, elemzési mélységben: a) Piacelemzés (fogyasztási oldali kockázatok feltárása): A hazai földgázpiac aktuális és jövőbeni (10 éves kitekintéssel készítendő) méretének, szerkezetének bemutatása, különös tekintettel a földgáz energiaellátásban, a villamosenergia- és távhőtermelésben- játszott szerepére, a keresleti oldal szereplőire és a keresletoldali szabályozás lehetőségeire (beleértve az alternatív tüzelőanyagok alkalmazásának lehetőségeit és korlátait), a kínálati oldal szerkezetére és a tárolás jellemzőire, valamint a földgázpiaci verseny lehetőségeire. A piac szerkezetéből és működési sajátosságaiból fakadó lehetséges ellátásbiztonsági kockázatok feltérképezése. A fogyasztói igények (ezen belül napi csúcsok) pesszimista (alacsony) és optimista (magasabb) meghatározásánál a földgáz rendszerirányító és az ENTSO-G által összeállított 10 éves igénybecslésből kell kiindulni figyelembe véve a Kiíró véleményét. b) Infrastrukturális elemzés: A hazai földgázrendszer főbb infrastrukturális elemeinek és a rendszer működésének bemutatása, különös tekintettel a szállítói, termelési és tárolási kapacitásokra, a betáplálási és kiadási pontok névleges és tényleges kapacitásaira, az infrastrukturális elemek működésének technikai sajátosságaira, illetve az azt befolyásoló szabályozásra, illetve az infrastruktúrát üzemeltető vállalkozások meglévő belső veszélyelhárítási protokolljára és az abban foglalt rendelkezések megfelelőségére, a földgáz fizikai áramlásának korlátaira és lehetőségeire, valamint a hazai és a régiós infrastruktúrafejlesztési programokban megvalósítani tervezett beruházásokra. Az infrastrukturális adottságokból (köztük beszállítási útvonalak és földgáz források) fakadó ellátásbiztonsági kockázatok feltérképezése és értékelése. c) N-1 elemzés: A legnagyobb önálló földgáz infrastruktúra meghatározása, annak kiesése esetén a fennmaradó infrastruktúra terhelésének (igénybevehetőségének) kiszámítása és annak meghatározása, hogy az alkalmas-e az érintett terület (országrész, ország vagy régió) teljes gázszükségletét kielégíteni a Rendelet által meghatározottak és az igénybecslési szcenáriók szerint kiszámított fogyasztói igénnyel jellemezhető napokon. d) Kockázatértékelés: A lehetséges kockázati tényezők bemutatása, értékelése, kockázati mértékének meghatározása, különböző, rendkívül magas gázkereslettel és/vagy infrastrukturális problémákkal (pl. forrás-hiány; hálózat sérülés, ill. szűkület) jellemezhető, ellátási zavarokhoz vezető forgatókönyvek kidolgozása (az ellátási zavarok kiváltó okainak, lefolyásának és következményeinek részletes bemutatása, különös tekintettel a korábbi ellátási zavarok során szerzett tapasztalatokra), az egyes forgatókönyvek bekövetkezési valószínűségeinek és ellátásbiztonsági kockázatainak meghatározása, adott kockázati elemhez tartozó elhárítási alternatívák gazdasági összehasonlítása, a hazai és a régió országaiban azonosított kockázatok összefüggéseinek és kölcsönhatásainak bemutatása, különös tekintettel a hazai ellátási/infrastrukturális zavarok szomszédos országokra gyakorolt hatására. A szomszédos országok infrastrukturális/ellátási zavarainak lehetséges hazai hatásai az infrastrukturális elemzés keretében kerülnek értékelésre. Elemzendők az alternatív tüzelőanyagra áttérés (termelő, fogyasztó) lehetséges hatásai, ill. a bevezetés feltételei. A kockázatelemzés során meg kell határozni azokat a régiós vonatkozású kockázatokat, melyek értékeléshez a szomszédos országokkal közös vizsgálatra van szükség. Kidolgozandó egy olyan módszertan, amelyet az érintett szomszédos országok illetékes hatóságaival egyeztetve/elfogadtatva megalapozható a harmonizált regionális kockázat értékelés és a kockázatcsökkentési lehetőségek regionális értékelése. e) A kockázatok értékelésekor (és a lehetséges kockázat-elhárítási alternatívák illetve kríziskezelési módszerek vizsgálatakor) figyelembe kell venni a korábbi ellátási zavarok 10. oldal, összesen: 12

11 tapasztalatait, ezért az elemzésnek ki kell terjednie a válsághelyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatok, illetve az azokban megfogalmazott intézkedések gyakorlati végrehajtásának vizsgálatára (a döntési kompetenciák gyakorlati működése, a korlátozás kikényszeríthetősége és ellenőrizhetősége stb.). f) A kockázatok értékelésekor figyelembe kell venni a kockázatértékeléshez illetve a megelőzési cselekvési tervhez és vészhelyzeti tervhez a Bizottság által tett észrevételeket, valamint a Best practices and methodological guidelines for conducting gas risk assessments című dokumentum ajánlásait is. g) Az egyes részfeladatok elvégzése során a kiválasztott Pályázónak a Rendelet (illetve amennyiben ilyenek keletkeznek, akkor az Európai Bizottság, vagy a CEER ill. ACER által készített iránymutatások) megfelelő pontjainak figyelembe vételével kell eljárnia. h) A kockázatértékelést a Rendelet 9. cikk (4) bekezdése szerint és a 2012-ben készült Az Európai Parlament és Tanács 994/2010/EU rendelet által előírt földgázellátás-biztonsági kockázatértékelésre vonatkozó tanulmány -t alapul véve kell felülvizsgálni. 11. oldal, összesen: 12

12 2. számú melléklet A SZEKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG TARTALMI ELVÁRÁSAI: A Megbízott a szakértői tevékenysége tárgyban, kiszállási és egyéb költségtől mentesen, a Megbízó székhelyén a feladat ellátásához szükséges alkalomszámban, összesen legfeljebb 30 óra terjedelemben megjelenik és: a) Szakértőként részt vesz a lehetséges kockázatok azonosítására és a meglévő kockázati lista aktualizálására a Kiíró által az érintett földgázipari és amennyiben szükséges villamos ipari engedélyesek bevonásával szervezett szakértői workshopokon szakértői moderálás, konzultáció lefolytatásában. b) Szakértőként részt vesz a szomszédos országok kijelölt hatóságainak képviselőivel folytatandó egyeztetéseken. A nyertes Pályázónak itt ismertetnie kell a módszertant és a későbbi közös elemzés megvalósíthatósága érdekében a nemzetközi egyeztetéseken elhatározottakat figyelembe véve pontosítania kell azt. Ezen felül a Pályázó díjmentesen vállalja a workshopokon illetve az egyeztetéseken elhangzott és beérkezett észrevételek feldolgozását a tanulmányba. 12. oldal, összesen: 12

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

4. részfeladat. I. Preambulum

4. részfeladat. I. Preambulum 4. részfeladat VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE SOROKSÁR KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEIBEN ELNEVEZÉSŰ PROJEKT TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA amely létrejött egyrészről

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ikt.szám: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata Székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. KSH jelzőszáma: 15732475-8411-321-15 Adószám: 15732475-2-15 Pénzforgalmi

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft.

ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. mely létrejött egyrészről VÁLLALKOZÓI KERETSZERZŐDÉS Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 62., Adószám: 23932742-2-42, Cégjegyzék szám: 01-09-985260, Számlaszám: OTP Bank 11708049-20000844 Képviseletre jogosult

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS 2012 feb~ O8. mely létrejött egyrészt Név: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22 képviseli: dr. Buzás Péter elnök Adószám: 15358794-2-06 Bankszámlaszám

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 10. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA M EGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a XY Bt (székhely: 1111 Budapest, 11. u. 11 postacím: 1111 Budapest,

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f 'RAM Digitalizált törvényhozási tudástár 2. (EKOP-2.1.24-2013-2013-0001) VALLALKOZASI SZERZODES amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁKpénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

A jelen Vállalkozói Szerződést a Felek határozott időtartamra, március 1-től február 28. -ig terjedő időszakra kötik.

A jelen Vállalkozói Szerződést a Felek határozott időtartamra, március 1-től február 28. -ig terjedő időszakra kötik. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről abevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Debrecen (székhelye: 4033 Debrecen, Sámsoni út 149., KSH törzsszáma: 15722610 8421 312 09, adószáma:

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) KERETMEGÁLLAPODÁS Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2014-2020 programidőszakban megvalósuló városfejlesztési projektek előkészítésére és megvalósításának támogatására vonatkozó tanácsadói,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. Adásvételi Szerződés BKV Zrt. TB-305/15. BKV Zrt. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. Adásvételi Szerződés BKV Zrt. TB-305/15. BKV Zrt. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS BKV Zrt. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (a továbbiakban: Szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Előterjesztés. A Körzeti Megbízotti Iroda használati megállapodásáról

Előterjesztés. A Körzeti Megbízotti Iroda használati megállapodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12.

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : 3&.ffÜ&\ tf&bl.hj&x A szerződés tárgya: A kötelezettségvállalása évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (székhely: 1118 Budapest, Villányi út 35-43., nyilvántartási szám: 646, adószám:

Részletesebben