MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET"

Átírás

1 Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest, Pf.: 247; Adószám: Számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár, Budapest, Váci út 71. Költségvetési számla száma: Képviseletre jogosult: dr. Dorkota Lajos elnök mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről másrészről a Nyertes ajánlattevő, (címe) Nyertes ajánlattevő adatai: mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között (továbbiakban együttesen: Felek) a mai napon az alábbi feltételek mellett: Előzmény A jelen szerződés, annak értéke és tárgya szerint a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 120. f) bekezdése alapján olyan szolgáltatás beszerzését célozza, amely az Megbízó alaptevékenysége ellátásához szükséges tudományos mű létrehozására és tanácsadói, szakértői tevékenység végzésére irányul; ezért a Felek a jelen szerződést, mint Uniós értékhatárt el nem érő beszerzést, közbeszerzési eljárás alkalmazása nélkül kötik meg. A Megbízó a szerződés tárgyában meghatározott tanulmány és szakértői tevékenység ellátására a Megbízó honlapján nyilvános pályázatot tett közzé, melynek nyertes ajánlattevőjével szerződést köt. 1. A szerződés hatálya, tárgya A szerződés a Felek általi aláírásától június 16.-ig határozott időtartamra jön létre. A Megbízó megbízza a Megbízottat, Az Európai Parlament és Tanács 994/2010/EU Rendelete által előírt földgáz ellátásbiztonsági kockázatértékelés felülvizsgálatára, aktualizálására vonatkozó tanulmány készítése és szakértői tevékenység ellátása tárgyában : 1.1. A Megbízott a megbízás határozott időtartamának a végére, mint véghatáridőre a tárgyban megadott témában legalább 120 oldalas tanulmányt készít a Megbízó részére, mely készítendő tanulmány tartalmi elvárásait az 1. számú melléklet tartalmazza a 2. számú mellékletben foglaltakra is figyelemmel A Megbízott a megbízás időtartama alatt szakértői tevékenységet teljesít a Megbízó részére, amely ellátásának elvárásait a 2. számú melléklet tartalmazza. 1.3.A megbízás teljesítésének ellenében a Megbízó a 4.1. pontban rögzített megbízási díjat fizet a Megbízottnak. 1. oldal, összesen: 12

2 2. A Megbízott kötelezettségei 2.1. A Megbízott az 1. pontban meghatározott feladatait a szerződés 5. pontjában meghatározottak szerint teljesíti A Megbízott személyesen köteles eljárni, tevékenysége végrehajtása során közreműködőt csak a Megbízó előzetes írásbeli engedélyével vonhat be. A Megbízott a közreműködő tevékenységéért akként felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el. A közreműködőkkel kötött szerződéseknek meg kell felelniük jelen szerződés kikötéseinek A Megbízott a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen szerződésben, vagy jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges A Megbízott felel azért, hogy tevékenysége végzése során betartja a tevékenységére és a teljesítéssel összefüggésben a Megbízóra irányadó jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat A Megbízott a megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően köteles teljesíteni. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Megbízott a Megbízó javaslatait, kéréseit, észrevételeit figyelembe veszi, és annak megfelelően jár el tevékenysége során. A Megbízott a Megbízó utasításától a jelen pont utolsó bekezdésében meghatározott kivétellel csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes, vagy azonnali értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót utólag haladéktalanul értesíteni kell. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, vagy a Megbízott nem ért egyet a Megbízó által megfogalmazott feladatokkal, javaslatokkal, illetve elvárásokkal, akkor erről a Megbízót köteles írásban értesíteni és egyet nem értését szakmailag megindokolni. Ebben az esetben a Megbízó dönt arról, hogy elfogadja-e a Megbízott indokait, vagy ragaszkodik elvárásai, észrevételei figyelembevételéhez, és a feladat ennek megfelelő teljesítéséhez. Ha a Megbízó utasításához a Megbízott figyelmeztetése ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelős. A Megbízott megtagadhatja a Megbízó utasításának teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különösen ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá A Megbízott köteles a Megbízót a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni A szerződés megszűnésekor a Megbízott a megbízás teljesítése során birtokába kerülő dokumentumokat köteles a Megbízó számára visszaszolgáltatni. 2. oldal, összesen: 12

3 3. A Megbízó jogai és kötelezettségei 3.1. A Megbízó a Megbízott szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben meghatározott megbízási díjnak a Megbízott részére történő megfizetésére köteles A Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a Megbízott részére megbízólevelet bocsát ki valamint a megbízás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat, információkat a Megbízott rendelkezésére bocsátja A Megbízó biztosítja a feladat ellátásához szükséges munkatársak elérhetőségét, illetve rendelkezésre állását az előzetesen egyeztetett időpontokban A Megbízó, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Megbízott tevékenységét a jelen szerződés alapján történő teljesítéssel összefüggésben bármikor jogosult ellenőrizni A Megbízó jogosult kapcsolattartóján keresztül a Megbízott részére utasításokat adni. 4. Megbízási díj A Felek a megbízási díj egy összegben történő megfizetésében állapodnak meg A Megbízottat az 1. pontban megjelölt 1.1. és 1.2. feladatok szerződésszerű teljesítéséért, számla ellenében összesen a A nyertes ajánlattevő nettó ajánlati ára+áfa azaz A nyertes ajánlattevő nettó ajánlati ára betűvel kiírva+áfa megbízási díj azaz Bruttó: A nyertes ajánlattevő bruttó ajánlati ára Ft azaz A nyertes ajánlattevő bruttó ajánlati ára betűvel kiírva Ft bruttó díj illeti meg. A megbízási díj, a megbízás teljesítésével esedékes A Megbízó előlegfizetést nem teljesít A megbízási szerződés díjának összege kötött, a Megbízottnak a teljesítés kapcsán felmerült költségei megtérítésére nem tarthat igényt. A megbízási díj semmilyen jogcímen nem emelhető, illetve nem egészíthető ki további költségekkel A számlán fel kell tüntetni jelen szerződés hivatkozási számát A teljesítésigazolás a számla kiállításának alapja, mely dátumával időrendben a számlát megelőzően kerül kiállításra. 5. A teljesítés igazolása 5.1. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a Megbízott a megbízás keretében meghatározott feladatait határidőben, maradéktalanul, a szerződésben és a Megbízó által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően teljesíti A Megbízott a teljesítésről a teljesítési összesítőt készít, amelyet a teljesítést követően, 2 napon belül megküld a Megbízó részére. A teljesítési összesítő kézhezvételét követő 3 napon belül a Megbízó írásban nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról. Amennyiben a teljesítési összesítő nem alkalmas a feladat 3. oldal, összesen: 12

4 teljesítésének igazolására, úgy a Megbízó határidő tűzésével a Megbízottat hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a Megbízott a teljesítési összesítő benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, az súlyos szerződésszegésnek minősül Amennyiben a Megbízó az 5.2. pontban meghatározott teljesítési összesítőt elfogadja, úgy a Megbízott feladatainak szerződésszerű teljesítéséről, haladéktalanul két példányban teljesítésigazolást állít ki melyből egy példány a Megbízottat, egy példány a Megbízót illeti. A teljesítésigazolás kiállítására a Megbízó részéről, a Földgázfelügyeleti és szabályozási Főosztály vezetője jogosult. 5.4 A szolgáltatás ellenértékét a Megbízó a Megbízott teljesítés igazolásának kiállításától számított 30 napon belül utalja át a Megbízott fejlécben megjelölt bankszámlájának javára. 6. Nem szerződésszerű teljesítés 6.1. Amennyiben a Megbízott a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit neki felróhatóan: késedelmesen teljesíti, úgy a Megbízó minden késedelemmel érintett napra a bruttó megbízási díj 0,5 %-ával megegyező mértékű késedelmi kötbérre hibásan teljesíti, úgy a Megbízó a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult Amennyiben a Megbízott a jelen szerződésben meghatározott feladatát illetve bármely részfeladatát neki felróhatóan nem teljesíti, úgy a Megbízó a meghiúsult részfeladat bruttó ellenértéke 20 %-ának megfelelő mértékű nemteljesítési kötbérre jogosult, amely esetben a Megbízó a továbbiakban a teljesítést nem követelheti. Nemteljesítésnek minősül, amennyiben a Megbízott feladatával, bármely részfeladatával 15 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a Megbízó hibátlan teljesítésre történő felszólításának az ott meghatározott határidőben nem tesz eleget, vagy a teljesítés ezt követően sem felel meg a jelen szerződésben, jogszabályban, illetve a teljesítés során a Megbízó által meghatározott követelményeknek A szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megbízó jogosult a kötbér összegét az esedékes megbízási díjba beszámítani A Megbízó kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megbízó egyéb igényeinek elvesztését. A Megbízó a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Megbízottal szemben A Megbízó kötbérigényét írásban köteles közölni a Megbízottal, külön megjelölve annak jogalapját és összegét A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha a jelen szerződés teljesítése során a Megbízott érdekkörében olyan előre nem látott körülmény merül fel, vagy a Megbízott olyan ismeret, tény birtokába jut, amely befolyásolja vagy meggátolja a jelen szerződésben rögzített feladatok határidőben történő, vagy egyébként szerződés szerinti teljesítését, erről haladéktalanul köteles a Megbízót értesíteni. Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell a 4. oldal, összesen: 12

5 késedelem okát, annak várható időtartamát, valamint amennyiben a bekövetkezett körülmények miatt a Megbízott feladatainak jelen szerződés szerinti teljesítésére nem lenne képes, a teljesítés alternatív módjára vonatkozó javaslatot. A Megbízott értesítésének kézhezvételét követően a Megbízó egyoldalúan, haladéktalanul írásban dönt arról, hogy a teljesítési határidő meghosszabbításához, vagy a teljesítés módjának megváltoztatásához hozzájárul-e A szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megbízó részéről elfogadott, de a szerződéssel nem összhangban vagy késedelmesen történő teljesítés nem értelmezhető úgy, hogy a Megbízó lemond a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítéséről. A Megbízó nem szerződésszerű teljesítésből eredő jogkövetkezmények érvényesítéséről való lemondása csak a Ptk (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel és írásban érvényes. A Megbízott képviselőjének a 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 50. (1a) pontja alapján nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül. A Megbízott képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megbízót tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján megkötött szerződést a Megbízó felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 7. A szerződés megszűnése, felmondása 7.1. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik A Megbízott kötelezettségeinek felróható nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén a Megbízó a szerződést egyoldalú nyilatkozatával a jövőre nézve azonnali hatállyal megszüntetheti (felmondás) és követelheti a neki okozott kár megtérítését A Megbízó a fentieken túlmenően a jelen szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban helytállni a Megbízott által már elvállalt és az 5.2. pontban foglaltaknak megfelelően dokumentált kötelezettségekért A Megbízott jogosult a jelen szerződést bármikor írásban, a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, egyéb esetben 15 napos felmondási idővel felmondani. 8. Kapcsolattartók 8.1. A szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a kapcsolatot az alábbiakban megjelölt személyeken keresztül tartják. A Megbízó kijelölt képviselője a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozat tételére: Név/beosztás: Kiss Mónika Szilvia / Gazdasági Költségvetési és Beszerzési Főosztály megbízott gazdasági vezető Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Tel.: +36 1/ Fax: +36 1/ oldal, összesen: 12

6 A Megbízó utasítási joggal rendelkező, szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselője: Név/beosztás: Bogya Zoltán Földgázpiac-felügyeleti Osztály vezető Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Tel.: +36 1/ Fax: +36 1/ A Megbízott kijelölt képviselője a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok tételére: Név/beosztás: Cím: Tel.: A szerződő Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek két hetet meghaladó akadályoztatása esetén különösen, ha az a teljesítésigazolási időszakot érinti a Felek haladéktalanul kötelesek egymást tájékoztatni. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat. A Megbízó nevében utasításra jogosultként megadott személy, valamint a teljesítésigazoló nyilatkozatai a személye megváltozásáról szóló tájékoztatásig hatályosak és érvényesek. A kapcsolattartók, a Megbízó nevében utasításra jogosultak, valamint a teljesítésigazoló személyében vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának A szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban tértivevényes levélben, ben vagy telefax útján kell teljesíteni, amely akkor tekinthető joghatályosnak, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették Az vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, vagy arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 9. Titoktartás 9.1. A Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A Megbízott a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel A szerződő Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Megbízó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve választása szerint a Ptk. 6. oldal, összesen: 12

7 320. (3) bekezdésére figyelemmel attól egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni. A felmondás, illetve az elállás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását A Megbízott vállalja, hogy a Ptk. 81. (3) bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. A Megbízott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény 5. (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződések, illetőleg a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésből juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír. 10. Vitás kérdések rendezése A Megbízónak és a Megbízottnak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Ennek eredménytelensége esetén a felek a megfelelő hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 11. Egyéb rendelkezések A Felek a szerződést kizárólag írásban módosíthatják A Megbízott szavatol azért, hogy a szerződés teljesítése során a Megbízó részére átadott, illetve javára felhasznált szellemi tulajdon felhasználáshoz, illetve a Megbízóra történő átruházásához kellő jogcímmel rendelkezik, azon harmadik személynek nincs olyan joga, mely a Megbízó jogtiszta felhasználását korlátozná. A Megbízott jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a megbízási díj ellenében a Megbízó a szerződés teljesítésével egyidejűleg kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi, jelen szerződés keretében létrejött írásos dokumentum felett, azt szabadon felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, terjesztheti. A Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadott anyagokkal kapcsolatban a Megbízót megillető jogokat a Megbízó harmadik személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházza, vagy harmadik személynek további engedélyt adjon a felhasználásra Jelen szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész 7. oldal, összesen: 12

8 nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna. A szerződés értelmezése vagy bármely jellegű vizsgálata esetében a Megbízó birtokában lévő példány tartalma és szövege az irányadó A szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, illetve a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvényrendelkezéseit tekintik irányadónak. A Megbízott a szerződés aláírásával a megbízást kifejezetten elfogadja és a szerződő Felek a jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt hat (6) példányban, melyből négy (4) példány a Megbízót, két (2) példány a Megbízottat illeti jóváhagyólag aláírják. Budapest, február.. dr. Dorkota Lajos elnök Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Megbízott Megbízó. Kiss Mónika Szilvia mb. gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyző Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 1. számú melléklet 2. számú melléklet 8. oldal, összesen: 12

9 1. számú melléklet A TANULMÁNY TARTALMI ELVÁRÁSAI: az alábbi követelmények szerint a) Fogyasztási oldal kockázatai A tízéves előrejelzés a későbbi kockázati vizsgálatok alapja, ezért vizsgálni kell az előrejelzés hibájából eredő kockázatokat és a gazdasági környezetre támaszkodva (fizetőképes kereslet, gazdasági trendek stb.) ki kell alakítani egy pesszimista (alacsonyabb) és egy optimista (magasabb) várható napi csúcsigényt. A fogyasztási szcenáriókat (igénykockázatok) a húszévente egyszer előforduló legnagyobb pesszimista és optimista országos csúcsigény, továbbá a lehetséges tüzelőanyag-váltás (alternatív fogyasztók) csökkentő hatása alapján kell meghatározni. A csúcshiány meghatározásánál a korlátozás lehetősége nem vehető figyelembe. b) Hazai infrastruktúra kockázatai Ellátási kockázat érzékelésekor számszerűsíteni kell a nem kielégíthető csúcsigényt és az esemény várható időtartamát. A vizsgálat során az esemény időtartama alatt a hőmérsékleti modellhez a legnagyobb csúcsnapi igény körül szimmetrikusan elhelyezkedő napok hőmérsékletét kell figyelembe venni. c) Szűkületi kockázat A forrás oldali ellátási kockázatot az N-l elv alapján kell meghatározni. Az N-l számításban a meglévő 10 éves hálózatfejlesztési terv feltételezett beruházásait, valamint a fogyasztási szcenáriókat kell figyelembe venni. A hazai termelés csúcsait az előzetes Műszaki Üzemi Tervi csúcsszámok alapján és nem a nullponti értékek alapján kell figyelembe venni. Érzékenységi vizsgálatot is kell végezni a tárolók hazai célú, várható induló feltöltöttségét figyelembe vevő kiadási csúcsokkal. d) A kockázatok részletes elemzése, többek között az alábbi feltételek mellett 1. Technikai kockázat A technikai kockázatokat egy fővonal különböző mértékű, (de legalább 50 %-os), a tárolók estében is különböző mértékű (de legalább 25 %-os) kiesés mellett kell vizsgálni minden fogyasztási szcenárióra. 2. Forrásoldali kockázat Forráshiány esetén számszerűsíteni kell a nem kielégíthető csúcsigényt és a hiány várható időtartamát. A minden fogyasztási szcenárióra elvégzett vizsgálat során az esemény időtartama alatt a hőmérsékleti modellhez a legnagyobb csúcsnapi igény körül szimmetrikusan elhelyezkedő napok hőmérsékletét kell figyelembe venni. A forrás kimaradás kockázatai. A legnagyobb forrás kiesésekor meg kell határozni a csúcshiány mértékét a csúcsnapra, és a csúcsforrás-hiányt legfeljebb 45 napra, továbbá a vizsgálatba be kell vonni minden, az import napi csúcs 20 %-ánál nagyobb forrás kimaradását. Alternatív útvonalak infrastruktúra kockázatai. A forráskimaradás (előző pont) szerint vizsgált helyzetekhez elemezni kell az alternatív forrásbeszállítás útvonalán előforduló technikai kockázatot, az útvonal legfeljebb 50 %- os kimaradását 5 napra feltételezve. Forrásbeszerzési kockázat. Vizsgálni kell a reálisan elérhető piacok likviditását, legfeljebb 10 napos beszerzési időt számolva. Tárolói kockázat. A zsanai FGT, mint legnagyobb hazai földgáztároló I. negyedévi kiesése mellett kell vizsgálni az ellátási kockázatot, minden fogyasztási szcenárióra. Fogyasztás-szabályozási szintek és elrendelés felelősségének meghatározása, elhúzódó válság esetén alkalmazandó prevenciós intézkedések rögzítésével, a regionális együttműködés szabályainak rögzítésével. 9. oldal, összesen: 12

10 A tanulmány készítése során az alábbi Feladatkiírás alapján kell eljárni. A feladat teljesítése (kockázatértékelés) során a kiválasztott pályázónak a következő részfeladatokat kell elvégeznie a Rendelet 9. cikkében előírtakkal összhangban és legalább az ott megkövetelt vizsgálati körben, elemzési mélységben: a) Piacelemzés (fogyasztási oldali kockázatok feltárása): A hazai földgázpiac aktuális és jövőbeni (10 éves kitekintéssel készítendő) méretének, szerkezetének bemutatása, különös tekintettel a földgáz energiaellátásban, a villamosenergia- és távhőtermelésben- játszott szerepére, a keresleti oldal szereplőire és a keresletoldali szabályozás lehetőségeire (beleértve az alternatív tüzelőanyagok alkalmazásának lehetőségeit és korlátait), a kínálati oldal szerkezetére és a tárolás jellemzőire, valamint a földgázpiaci verseny lehetőségeire. A piac szerkezetéből és működési sajátosságaiból fakadó lehetséges ellátásbiztonsági kockázatok feltérképezése. A fogyasztói igények (ezen belül napi csúcsok) pesszimista (alacsony) és optimista (magasabb) meghatározásánál a földgáz rendszerirányító és az ENTSO-G által összeállított 10 éves igénybecslésből kell kiindulni figyelembe véve a Kiíró véleményét. b) Infrastrukturális elemzés: A hazai földgázrendszer főbb infrastrukturális elemeinek és a rendszer működésének bemutatása, különös tekintettel a szállítói, termelési és tárolási kapacitásokra, a betáplálási és kiadási pontok névleges és tényleges kapacitásaira, az infrastrukturális elemek működésének technikai sajátosságaira, illetve az azt befolyásoló szabályozásra, illetve az infrastruktúrát üzemeltető vállalkozások meglévő belső veszélyelhárítási protokolljára és az abban foglalt rendelkezések megfelelőségére, a földgáz fizikai áramlásának korlátaira és lehetőségeire, valamint a hazai és a régiós infrastruktúrafejlesztési programokban megvalósítani tervezett beruházásokra. Az infrastrukturális adottságokból (köztük beszállítási útvonalak és földgáz források) fakadó ellátásbiztonsági kockázatok feltérképezése és értékelése. c) N-1 elemzés: A legnagyobb önálló földgáz infrastruktúra meghatározása, annak kiesése esetén a fennmaradó infrastruktúra terhelésének (igénybevehetőségének) kiszámítása és annak meghatározása, hogy az alkalmas-e az érintett terület (országrész, ország vagy régió) teljes gázszükségletét kielégíteni a Rendelet által meghatározottak és az igénybecslési szcenáriók szerint kiszámított fogyasztói igénnyel jellemezhető napokon. d) Kockázatértékelés: A lehetséges kockázati tényezők bemutatása, értékelése, kockázati mértékének meghatározása, különböző, rendkívül magas gázkereslettel és/vagy infrastrukturális problémákkal (pl. forrás-hiány; hálózat sérülés, ill. szűkület) jellemezhető, ellátási zavarokhoz vezető forgatókönyvek kidolgozása (az ellátási zavarok kiváltó okainak, lefolyásának és következményeinek részletes bemutatása, különös tekintettel a korábbi ellátási zavarok során szerzett tapasztalatokra), az egyes forgatókönyvek bekövetkezési valószínűségeinek és ellátásbiztonsági kockázatainak meghatározása, adott kockázati elemhez tartozó elhárítási alternatívák gazdasági összehasonlítása, a hazai és a régió országaiban azonosított kockázatok összefüggéseinek és kölcsönhatásainak bemutatása, különös tekintettel a hazai ellátási/infrastrukturális zavarok szomszédos országokra gyakorolt hatására. A szomszédos országok infrastrukturális/ellátási zavarainak lehetséges hazai hatásai az infrastrukturális elemzés keretében kerülnek értékelésre. Elemzendők az alternatív tüzelőanyagra áttérés (termelő, fogyasztó) lehetséges hatásai, ill. a bevezetés feltételei. A kockázatelemzés során meg kell határozni azokat a régiós vonatkozású kockázatokat, melyek értékeléshez a szomszédos országokkal közös vizsgálatra van szükség. Kidolgozandó egy olyan módszertan, amelyet az érintett szomszédos országok illetékes hatóságaival egyeztetve/elfogadtatva megalapozható a harmonizált regionális kockázat értékelés és a kockázatcsökkentési lehetőségek regionális értékelése. e) A kockázatok értékelésekor (és a lehetséges kockázat-elhárítási alternatívák illetve kríziskezelési módszerek vizsgálatakor) figyelembe kell venni a korábbi ellátási zavarok 10. oldal, összesen: 12

11 tapasztalatait, ezért az elemzésnek ki kell terjednie a válsághelyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatok, illetve az azokban megfogalmazott intézkedések gyakorlati végrehajtásának vizsgálatára (a döntési kompetenciák gyakorlati működése, a korlátozás kikényszeríthetősége és ellenőrizhetősége stb.). f) A kockázatok értékelésekor figyelembe kell venni a kockázatértékeléshez illetve a megelőzési cselekvési tervhez és vészhelyzeti tervhez a Bizottság által tett észrevételeket, valamint a Best practices and methodological guidelines for conducting gas risk assessments című dokumentum ajánlásait is. g) Az egyes részfeladatok elvégzése során a kiválasztott Pályázónak a Rendelet (illetve amennyiben ilyenek keletkeznek, akkor az Európai Bizottság, vagy a CEER ill. ACER által készített iránymutatások) megfelelő pontjainak figyelembe vételével kell eljárnia. h) A kockázatértékelést a Rendelet 9. cikk (4) bekezdése szerint és a 2012-ben készült Az Európai Parlament és Tanács 994/2010/EU rendelet által előírt földgázellátás-biztonsági kockázatértékelésre vonatkozó tanulmány -t alapul véve kell felülvizsgálni. 11. oldal, összesen: 12

12 2. számú melléklet A SZEKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG TARTALMI ELVÁRÁSAI: A Megbízott a szakértői tevékenysége tárgyban, kiszállási és egyéb költségtől mentesen, a Megbízó székhelyén a feladat ellátásához szükséges alkalomszámban, összesen legfeljebb 30 óra terjedelemben megjelenik és: a) Szakértőként részt vesz a lehetséges kockázatok azonosítására és a meglévő kockázati lista aktualizálására a Kiíró által az érintett földgázipari és amennyiben szükséges villamos ipari engedélyesek bevonásával szervezett szakértői workshopokon szakértői moderálás, konzultáció lefolytatásában. b) Szakértőként részt vesz a szomszédos országok kijelölt hatóságainak képviselőivel folytatandó egyeztetéseken. A nyertes Pályázónak itt ismertetnie kell a módszertant és a későbbi közös elemzés megvalósíthatósága érdekében a nemzetközi egyeztetéseken elhatározottakat figyelembe véve pontosítania kell azt. Ezen felül a Pályázó díjmentesen vállalja a workshopokon illetve az egyeztetéseken elhangzott és beérkezett észrevételek feldolgozását a tanulmányba. 12. oldal, összesen: 12

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Az Európai Parlament és Tanács 994/2010/EU Rendelete által előírt földgáz ellátásbiztonsági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (székhely: 1118 Budapest, Villányi út 35-43., nyilvántartási szám: 646, adószám:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név Születési név Lakhely Értesítési cím Anyja neve Születési hely, idő Adóazonosító jel E-mail cím Mobil mint megrendelő (a továbbiakban: ) másrészről

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

NEMZETI MÉDIA -ÉS. Nyomtatókellék szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

NEMZETI MÉDIA -ÉS. Nyomtatókellék szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: n ~ NEMZETI MÉDIA -ÉS I IHh HrRKÖZLÉSI HATÓSÁG Nyomtatókellék szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 219/2014. (XII. 19.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 219/2014. (XII. 19.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

f) közreműködik az ajánlattevők és az ajánlatok közbeszerzési jogi előminősítésében, értékelésében, ennek részeként javaslatot tesz az alkalmatlanság

f) közreműködik az ajánlattevők és az ajánlatok közbeszerzési jogi előminősítésében, értékelésében, ennek részeként javaslatot tesz az alkalmatlanság MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására) amely létrejött egyrészről a Báta Község Önkormányzata, továbbiakban, mint Megbízó Székhelye: 7149 Báta, Fő u. 147. Adószám: 15733294-2-17

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről :az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.), mint megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről :az OPUS Ingatlanszolgáltató

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS ALPOLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: T. ~tr'j I,toÁ~ Előadó: Opauszki Zoltán Mell.: 1 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Sourcing szerződésszám: 2013/ amely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (székhely: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a, adószám:, képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester),

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat támogató szolgáltatás működtetésére megkötött ellátási

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bajai Szent Rókus Kórház Székhely: 6500 Baja, Rókus u. 10. Képviselő: Dr. Tóth Gábor, főigazgató főorvos Adószám: 15336282-2-03 Statisztikai számjel: 15336282-8610-322-03

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési szerződés

Kutatás-fejlesztési szerződés Szerződésszám: Kódszám: Kötelezettségvállalási szám Kutatás-fejlesztési szerződés gazdálkodó szervezet és társas vállalkozás részére A szerződés létrejött egyrészről az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/11965-1/2009 ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/11965-1/2009 ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/11965-1/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LE-KO ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES

Részletesebben

Megbízási szerződés. mely létrejött egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai u. 2.D.), továbbiakban Megbízó, másrészről

Megbízási szerződés. mely létrejött egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai u. 2.D.), továbbiakban Megbízó, másrészről Megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai u. 2.D.), továbbiakban Megbízó, másrészről Név: Szül. hely, idő: Leánykori név: Édesanyja neve: Adóazonosító:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző

Részletesebben

Ikt.sz.: Sz-... Köt.váll.szám:... Előadó: Jogi Iroda Ügyintéző:...

Ikt.sz.: Sz-... Köt.váll.szám:... Előadó: Jogi Iroda Ügyintéző:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Magyar Állami Operaház székhely:1061 Budapest, Andrássy út 22., adószám: 15309439-2-42, képviselő: Ókovács Szilveszter képviselet jogcíme: főigazgató

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A MÉRŐSZOLGÁLAT MÉRÉSI KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE VII. RÉSZ [GPS SZINKRONIZÁLT FREKVENCIA REFERENCIA BESZERZÉSE] TÁRGYÁBAN

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A MÉRŐSZOLGÁLAT MÉRÉSI KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE VII. RÉSZ [GPS SZINKRONIZÁLT FREKVENCIA REFERENCIA BESZERZÉSE] TÁRGYÁBAN 1^ _3_oh2>0 -S /^oci 'TK*- SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A MÉRŐSZOLGÁLAT MÉRÉSI KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE VII. RÉSZ [GPS SZINKRONIZÁLT FREKVENCIA REFERENCIA BESZERZÉSE] TÁRGYÁBAN amely létrejött egyfelől a Nemzeti

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Területfejlesztési Ügynöl

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES ELLÁTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS SZÁMA: 144-VE-0042-S-12 KELT: 2012-09-28.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási- és PR tevékenység. Projektazonosító:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés!

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés! 14252600 S algó Vagyon Kft. Salgótarján S V /.víla á -... 2015. Javaslat a Salgótarján, Tanács út 9/a. szám alatti (hrsz: 3918/1/A/108) helyiség Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesületének történő ingyenes

Részletesebben

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860.

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860. Készítette: M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 5. Tel: (30)-6333-925 Fax: (27)-353-925 E-Mail: iroda@munkavilaga.hu; iroda@munkaugyes.hu Web: www.munkavilaga.hu; www.munkaugyes.hu M-T

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. részre amely létrejött egyrészről a Pásztó Város Önkormányzata Cím : 3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35. Adószám :15450827-2-12 Törzsszám: 450823 Számlaszáma : 11741024-15450827-00000000

Részletesebben

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Iktató szám: Sz-183/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Tárgy: NOE Ludotéka

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben