MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET"

Átírás

1 Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest, Pf.: 247; Adószám: Számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár, Budapest, Váci út 71. Költségvetési számla száma: Képviseletre jogosult: dr. Dorkota Lajos elnök mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről másrészről a Nyertes ajánlattevő, (címe) Nyertes ajánlattevő adatai: mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között (továbbiakban együttesen: Felek) a mai napon az alábbi feltételek mellett: Előzmény A jelen szerződés, annak értéke és tárgya szerint a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 120. f) bekezdése alapján olyan szolgáltatás beszerzését célozza, amely az Megbízó alaptevékenysége ellátásához szükséges tudományos mű létrehozására és tanácsadói, szakértői tevékenység végzésére irányul; ezért a Felek a jelen szerződést, mint Uniós értékhatárt el nem érő beszerzést, közbeszerzési eljárás alkalmazása nélkül kötik meg. A Megbízó a szerződés tárgyában meghatározott tanulmány és szakértői tevékenység ellátására a Megbízó honlapján nyilvános pályázatot tett közzé, melynek nyertes ajánlattevőjével szerződést köt. 1. A szerződés hatálya, tárgya A szerződés a Felek általi aláírásától június 16.-ig határozott időtartamra jön létre. A Megbízó megbízza a Megbízottat, Az Európai Parlament és Tanács 994/2010/EU Rendelete által előírt földgáz ellátásbiztonsági kockázatértékelés felülvizsgálatára, aktualizálására vonatkozó tanulmány készítése és szakértői tevékenység ellátása tárgyában : 1.1. A Megbízott a megbízás határozott időtartamának a végére, mint véghatáridőre a tárgyban megadott témában legalább 120 oldalas tanulmányt készít a Megbízó részére, mely készítendő tanulmány tartalmi elvárásait az 1. számú melléklet tartalmazza a 2. számú mellékletben foglaltakra is figyelemmel A Megbízott a megbízás időtartama alatt szakértői tevékenységet teljesít a Megbízó részére, amely ellátásának elvárásait a 2. számú melléklet tartalmazza. 1.3.A megbízás teljesítésének ellenében a Megbízó a 4.1. pontban rögzített megbízási díjat fizet a Megbízottnak. 1. oldal, összesen: 12

2 2. A Megbízott kötelezettségei 2.1. A Megbízott az 1. pontban meghatározott feladatait a szerződés 5. pontjában meghatározottak szerint teljesíti A Megbízott személyesen köteles eljárni, tevékenysége végrehajtása során közreműködőt csak a Megbízó előzetes írásbeli engedélyével vonhat be. A Megbízott a közreműködő tevékenységéért akként felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el. A közreműködőkkel kötött szerződéseknek meg kell felelniük jelen szerződés kikötéseinek A Megbízott a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen szerződésben, vagy jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges A Megbízott felel azért, hogy tevékenysége végzése során betartja a tevékenységére és a teljesítéssel összefüggésben a Megbízóra irányadó jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat A Megbízott a megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően köteles teljesíteni. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Megbízott a Megbízó javaslatait, kéréseit, észrevételeit figyelembe veszi, és annak megfelelően jár el tevékenysége során. A Megbízott a Megbízó utasításától a jelen pont utolsó bekezdésében meghatározott kivétellel csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes, vagy azonnali értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót utólag haladéktalanul értesíteni kell. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, vagy a Megbízott nem ért egyet a Megbízó által megfogalmazott feladatokkal, javaslatokkal, illetve elvárásokkal, akkor erről a Megbízót köteles írásban értesíteni és egyet nem értését szakmailag megindokolni. Ebben az esetben a Megbízó dönt arról, hogy elfogadja-e a Megbízott indokait, vagy ragaszkodik elvárásai, észrevételei figyelembevételéhez, és a feladat ennek megfelelő teljesítéséhez. Ha a Megbízó utasításához a Megbízott figyelmeztetése ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelős. A Megbízott megtagadhatja a Megbízó utasításának teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különösen ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá A Megbízott köteles a Megbízót a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni A szerződés megszűnésekor a Megbízott a megbízás teljesítése során birtokába kerülő dokumentumokat köteles a Megbízó számára visszaszolgáltatni. 2. oldal, összesen: 12

3 3. A Megbízó jogai és kötelezettségei 3.1. A Megbízó a Megbízott szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben meghatározott megbízási díjnak a Megbízott részére történő megfizetésére köteles A Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a Megbízott részére megbízólevelet bocsát ki valamint a megbízás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat, információkat a Megbízott rendelkezésére bocsátja A Megbízó biztosítja a feladat ellátásához szükséges munkatársak elérhetőségét, illetve rendelkezésre állását az előzetesen egyeztetett időpontokban A Megbízó, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Megbízott tevékenységét a jelen szerződés alapján történő teljesítéssel összefüggésben bármikor jogosult ellenőrizni A Megbízó jogosult kapcsolattartóján keresztül a Megbízott részére utasításokat adni. 4. Megbízási díj A Felek a megbízási díj egy összegben történő megfizetésében állapodnak meg A Megbízottat az 1. pontban megjelölt 1.1. és 1.2. feladatok szerződésszerű teljesítéséért, számla ellenében összesen a A nyertes ajánlattevő nettó ajánlati ára+áfa azaz A nyertes ajánlattevő nettó ajánlati ára betűvel kiírva+áfa megbízási díj azaz Bruttó: A nyertes ajánlattevő bruttó ajánlati ára Ft azaz A nyertes ajánlattevő bruttó ajánlati ára betűvel kiírva Ft bruttó díj illeti meg. A megbízási díj, a megbízás teljesítésével esedékes A Megbízó előlegfizetést nem teljesít A megbízási szerződés díjának összege kötött, a Megbízottnak a teljesítés kapcsán felmerült költségei megtérítésére nem tarthat igényt. A megbízási díj semmilyen jogcímen nem emelhető, illetve nem egészíthető ki további költségekkel A számlán fel kell tüntetni jelen szerződés hivatkozási számát A teljesítésigazolás a számla kiállításának alapja, mely dátumával időrendben a számlát megelőzően kerül kiállításra. 5. A teljesítés igazolása 5.1. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a Megbízott a megbízás keretében meghatározott feladatait határidőben, maradéktalanul, a szerződésben és a Megbízó által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően teljesíti A Megbízott a teljesítésről a teljesítési összesítőt készít, amelyet a teljesítést követően, 2 napon belül megküld a Megbízó részére. A teljesítési összesítő kézhezvételét követő 3 napon belül a Megbízó írásban nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról. Amennyiben a teljesítési összesítő nem alkalmas a feladat 3. oldal, összesen: 12

4 teljesítésének igazolására, úgy a Megbízó határidő tűzésével a Megbízottat hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a Megbízott a teljesítési összesítő benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, az súlyos szerződésszegésnek minősül Amennyiben a Megbízó az 5.2. pontban meghatározott teljesítési összesítőt elfogadja, úgy a Megbízott feladatainak szerződésszerű teljesítéséről, haladéktalanul két példányban teljesítésigazolást állít ki melyből egy példány a Megbízottat, egy példány a Megbízót illeti. A teljesítésigazolás kiállítására a Megbízó részéről, a Földgázfelügyeleti és szabályozási Főosztály vezetője jogosult. 5.4 A szolgáltatás ellenértékét a Megbízó a Megbízott teljesítés igazolásának kiállításától számított 30 napon belül utalja át a Megbízott fejlécben megjelölt bankszámlájának javára. 6. Nem szerződésszerű teljesítés 6.1. Amennyiben a Megbízott a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit neki felróhatóan: késedelmesen teljesíti, úgy a Megbízó minden késedelemmel érintett napra a bruttó megbízási díj 0,5 %-ával megegyező mértékű késedelmi kötbérre hibásan teljesíti, úgy a Megbízó a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult Amennyiben a Megbízott a jelen szerződésben meghatározott feladatát illetve bármely részfeladatát neki felróhatóan nem teljesíti, úgy a Megbízó a meghiúsult részfeladat bruttó ellenértéke 20 %-ának megfelelő mértékű nemteljesítési kötbérre jogosult, amely esetben a Megbízó a továbbiakban a teljesítést nem követelheti. Nemteljesítésnek minősül, amennyiben a Megbízott feladatával, bármely részfeladatával 15 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a Megbízó hibátlan teljesítésre történő felszólításának az ott meghatározott határidőben nem tesz eleget, vagy a teljesítés ezt követően sem felel meg a jelen szerződésben, jogszabályban, illetve a teljesítés során a Megbízó által meghatározott követelményeknek A szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megbízó jogosult a kötbér összegét az esedékes megbízási díjba beszámítani A Megbízó kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megbízó egyéb igényeinek elvesztését. A Megbízó a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Megbízottal szemben A Megbízó kötbérigényét írásban köteles közölni a Megbízottal, külön megjelölve annak jogalapját és összegét A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha a jelen szerződés teljesítése során a Megbízott érdekkörében olyan előre nem látott körülmény merül fel, vagy a Megbízott olyan ismeret, tény birtokába jut, amely befolyásolja vagy meggátolja a jelen szerződésben rögzített feladatok határidőben történő, vagy egyébként szerződés szerinti teljesítését, erről haladéktalanul köteles a Megbízót értesíteni. Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell a 4. oldal, összesen: 12

5 késedelem okát, annak várható időtartamát, valamint amennyiben a bekövetkezett körülmények miatt a Megbízott feladatainak jelen szerződés szerinti teljesítésére nem lenne képes, a teljesítés alternatív módjára vonatkozó javaslatot. A Megbízott értesítésének kézhezvételét követően a Megbízó egyoldalúan, haladéktalanul írásban dönt arról, hogy a teljesítési határidő meghosszabbításához, vagy a teljesítés módjának megváltoztatásához hozzájárul-e A szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megbízó részéről elfogadott, de a szerződéssel nem összhangban vagy késedelmesen történő teljesítés nem értelmezhető úgy, hogy a Megbízó lemond a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítéséről. A Megbízó nem szerződésszerű teljesítésből eredő jogkövetkezmények érvényesítéséről való lemondása csak a Ptk (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel és írásban érvényes. A Megbízott képviselőjének a 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 50. (1a) pontja alapján nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül. A Megbízott képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megbízót tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján megkötött szerződést a Megbízó felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 7. A szerződés megszűnése, felmondása 7.1. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik A Megbízott kötelezettségeinek felróható nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén a Megbízó a szerződést egyoldalú nyilatkozatával a jövőre nézve azonnali hatállyal megszüntetheti (felmondás) és követelheti a neki okozott kár megtérítését A Megbízó a fentieken túlmenően a jelen szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban helytállni a Megbízott által már elvállalt és az 5.2. pontban foglaltaknak megfelelően dokumentált kötelezettségekért A Megbízott jogosult a jelen szerződést bármikor írásban, a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, egyéb esetben 15 napos felmondási idővel felmondani. 8. Kapcsolattartók 8.1. A szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a kapcsolatot az alábbiakban megjelölt személyeken keresztül tartják. A Megbízó kijelölt képviselője a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozat tételére: Név/beosztás: Kiss Mónika Szilvia / Gazdasági Költségvetési és Beszerzési Főosztály megbízott gazdasági vezető Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Tel.: +36 1/ Fax: +36 1/ oldal, összesen: 12

6 A Megbízó utasítási joggal rendelkező, szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselője: Név/beosztás: Bogya Zoltán Földgázpiac-felügyeleti Osztály vezető Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Tel.: +36 1/ Fax: +36 1/ A Megbízott kijelölt képviselője a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok tételére: Név/beosztás: Cím: Tel.: A szerződő Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek két hetet meghaladó akadályoztatása esetén különösen, ha az a teljesítésigazolási időszakot érinti a Felek haladéktalanul kötelesek egymást tájékoztatni. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat. A Megbízó nevében utasításra jogosultként megadott személy, valamint a teljesítésigazoló nyilatkozatai a személye megváltozásáról szóló tájékoztatásig hatályosak és érvényesek. A kapcsolattartók, a Megbízó nevében utasításra jogosultak, valamint a teljesítésigazoló személyében vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának A szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban tértivevényes levélben, ben vagy telefax útján kell teljesíteni, amely akkor tekinthető joghatályosnak, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették Az vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, vagy arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 9. Titoktartás 9.1. A Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A Megbízott a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel A szerződő Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Megbízó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve választása szerint a Ptk. 6. oldal, összesen: 12

7 320. (3) bekezdésére figyelemmel attól egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni. A felmondás, illetve az elállás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását A Megbízott vállalja, hogy a Ptk. 81. (3) bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. A Megbízott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény 5. (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződések, illetőleg a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésből juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír. 10. Vitás kérdések rendezése A Megbízónak és a Megbízottnak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Ennek eredménytelensége esetén a felek a megfelelő hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 11. Egyéb rendelkezések A Felek a szerződést kizárólag írásban módosíthatják A Megbízott szavatol azért, hogy a szerződés teljesítése során a Megbízó részére átadott, illetve javára felhasznált szellemi tulajdon felhasználáshoz, illetve a Megbízóra történő átruházásához kellő jogcímmel rendelkezik, azon harmadik személynek nincs olyan joga, mely a Megbízó jogtiszta felhasználását korlátozná. A Megbízott jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a megbízási díj ellenében a Megbízó a szerződés teljesítésével egyidejűleg kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi, jelen szerződés keretében létrejött írásos dokumentum felett, azt szabadon felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, terjesztheti. A Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadott anyagokkal kapcsolatban a Megbízót megillető jogokat a Megbízó harmadik személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházza, vagy harmadik személynek további engedélyt adjon a felhasználásra Jelen szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész 7. oldal, összesen: 12

8 nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna. A szerződés értelmezése vagy bármely jellegű vizsgálata esetében a Megbízó birtokában lévő példány tartalma és szövege az irányadó A szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, illetve a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvényrendelkezéseit tekintik irányadónak. A Megbízott a szerződés aláírásával a megbízást kifejezetten elfogadja és a szerződő Felek a jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt hat (6) példányban, melyből négy (4) példány a Megbízót, két (2) példány a Megbízottat illeti jóváhagyólag aláírják. Budapest, február.. dr. Dorkota Lajos elnök Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Megbízott Megbízó. Kiss Mónika Szilvia mb. gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyző Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 1. számú melléklet 2. számú melléklet 8. oldal, összesen: 12

9 1. számú melléklet A TANULMÁNY TARTALMI ELVÁRÁSAI: az alábbi követelmények szerint a) Fogyasztási oldal kockázatai A tízéves előrejelzés a későbbi kockázati vizsgálatok alapja, ezért vizsgálni kell az előrejelzés hibájából eredő kockázatokat és a gazdasági környezetre támaszkodva (fizetőképes kereslet, gazdasági trendek stb.) ki kell alakítani egy pesszimista (alacsonyabb) és egy optimista (magasabb) várható napi csúcsigényt. A fogyasztási szcenáriókat (igénykockázatok) a húszévente egyszer előforduló legnagyobb pesszimista és optimista országos csúcsigény, továbbá a lehetséges tüzelőanyag-váltás (alternatív fogyasztók) csökkentő hatása alapján kell meghatározni. A csúcshiány meghatározásánál a korlátozás lehetősége nem vehető figyelembe. b) Hazai infrastruktúra kockázatai Ellátási kockázat érzékelésekor számszerűsíteni kell a nem kielégíthető csúcsigényt és az esemény várható időtartamát. A vizsgálat során az esemény időtartama alatt a hőmérsékleti modellhez a legnagyobb csúcsnapi igény körül szimmetrikusan elhelyezkedő napok hőmérsékletét kell figyelembe venni. c) Szűkületi kockázat A forrás oldali ellátási kockázatot az N-l elv alapján kell meghatározni. Az N-l számításban a meglévő 10 éves hálózatfejlesztési terv feltételezett beruházásait, valamint a fogyasztási szcenáriókat kell figyelembe venni. A hazai termelés csúcsait az előzetes Műszaki Üzemi Tervi csúcsszámok alapján és nem a nullponti értékek alapján kell figyelembe venni. Érzékenységi vizsgálatot is kell végezni a tárolók hazai célú, várható induló feltöltöttségét figyelembe vevő kiadási csúcsokkal. d) A kockázatok részletes elemzése, többek között az alábbi feltételek mellett 1. Technikai kockázat A technikai kockázatokat egy fővonal különböző mértékű, (de legalább 50 %-os), a tárolók estében is különböző mértékű (de legalább 25 %-os) kiesés mellett kell vizsgálni minden fogyasztási szcenárióra. 2. Forrásoldali kockázat Forráshiány esetén számszerűsíteni kell a nem kielégíthető csúcsigényt és a hiány várható időtartamát. A minden fogyasztási szcenárióra elvégzett vizsgálat során az esemény időtartama alatt a hőmérsékleti modellhez a legnagyobb csúcsnapi igény körül szimmetrikusan elhelyezkedő napok hőmérsékletét kell figyelembe venni. A forrás kimaradás kockázatai. A legnagyobb forrás kiesésekor meg kell határozni a csúcshiány mértékét a csúcsnapra, és a csúcsforrás-hiányt legfeljebb 45 napra, továbbá a vizsgálatba be kell vonni minden, az import napi csúcs 20 %-ánál nagyobb forrás kimaradását. Alternatív útvonalak infrastruktúra kockázatai. A forráskimaradás (előző pont) szerint vizsgált helyzetekhez elemezni kell az alternatív forrásbeszállítás útvonalán előforduló technikai kockázatot, az útvonal legfeljebb 50 %- os kimaradását 5 napra feltételezve. Forrásbeszerzési kockázat. Vizsgálni kell a reálisan elérhető piacok likviditását, legfeljebb 10 napos beszerzési időt számolva. Tárolói kockázat. A zsanai FGT, mint legnagyobb hazai földgáztároló I. negyedévi kiesése mellett kell vizsgálni az ellátási kockázatot, minden fogyasztási szcenárióra. Fogyasztás-szabályozási szintek és elrendelés felelősségének meghatározása, elhúzódó válság esetén alkalmazandó prevenciós intézkedések rögzítésével, a regionális együttműködés szabályainak rögzítésével. 9. oldal, összesen: 12

10 A tanulmány készítése során az alábbi Feladatkiírás alapján kell eljárni. A feladat teljesítése (kockázatértékelés) során a kiválasztott pályázónak a következő részfeladatokat kell elvégeznie a Rendelet 9. cikkében előírtakkal összhangban és legalább az ott megkövetelt vizsgálati körben, elemzési mélységben: a) Piacelemzés (fogyasztási oldali kockázatok feltárása): A hazai földgázpiac aktuális és jövőbeni (10 éves kitekintéssel készítendő) méretének, szerkezetének bemutatása, különös tekintettel a földgáz energiaellátásban, a villamosenergia- és távhőtermelésben- játszott szerepére, a keresleti oldal szereplőire és a keresletoldali szabályozás lehetőségeire (beleértve az alternatív tüzelőanyagok alkalmazásának lehetőségeit és korlátait), a kínálati oldal szerkezetére és a tárolás jellemzőire, valamint a földgázpiaci verseny lehetőségeire. A piac szerkezetéből és működési sajátosságaiból fakadó lehetséges ellátásbiztonsági kockázatok feltérképezése. A fogyasztói igények (ezen belül napi csúcsok) pesszimista (alacsony) és optimista (magasabb) meghatározásánál a földgáz rendszerirányító és az ENTSO-G által összeállított 10 éves igénybecslésből kell kiindulni figyelembe véve a Kiíró véleményét. b) Infrastrukturális elemzés: A hazai földgázrendszer főbb infrastrukturális elemeinek és a rendszer működésének bemutatása, különös tekintettel a szállítói, termelési és tárolási kapacitásokra, a betáplálási és kiadási pontok névleges és tényleges kapacitásaira, az infrastrukturális elemek működésének technikai sajátosságaira, illetve az azt befolyásoló szabályozásra, illetve az infrastruktúrát üzemeltető vállalkozások meglévő belső veszélyelhárítási protokolljára és az abban foglalt rendelkezések megfelelőségére, a földgáz fizikai áramlásának korlátaira és lehetőségeire, valamint a hazai és a régiós infrastruktúrafejlesztési programokban megvalósítani tervezett beruházásokra. Az infrastrukturális adottságokból (köztük beszállítási útvonalak és földgáz források) fakadó ellátásbiztonsági kockázatok feltérképezése és értékelése. c) N-1 elemzés: A legnagyobb önálló földgáz infrastruktúra meghatározása, annak kiesése esetén a fennmaradó infrastruktúra terhelésének (igénybevehetőségének) kiszámítása és annak meghatározása, hogy az alkalmas-e az érintett terület (országrész, ország vagy régió) teljes gázszükségletét kielégíteni a Rendelet által meghatározottak és az igénybecslési szcenáriók szerint kiszámított fogyasztói igénnyel jellemezhető napokon. d) Kockázatértékelés: A lehetséges kockázati tényezők bemutatása, értékelése, kockázati mértékének meghatározása, különböző, rendkívül magas gázkereslettel és/vagy infrastrukturális problémákkal (pl. forrás-hiány; hálózat sérülés, ill. szűkület) jellemezhető, ellátási zavarokhoz vezető forgatókönyvek kidolgozása (az ellátási zavarok kiváltó okainak, lefolyásának és következményeinek részletes bemutatása, különös tekintettel a korábbi ellátási zavarok során szerzett tapasztalatokra), az egyes forgatókönyvek bekövetkezési valószínűségeinek és ellátásbiztonsági kockázatainak meghatározása, adott kockázati elemhez tartozó elhárítási alternatívák gazdasági összehasonlítása, a hazai és a régió országaiban azonosított kockázatok összefüggéseinek és kölcsönhatásainak bemutatása, különös tekintettel a hazai ellátási/infrastrukturális zavarok szomszédos országokra gyakorolt hatására. A szomszédos országok infrastrukturális/ellátási zavarainak lehetséges hazai hatásai az infrastrukturális elemzés keretében kerülnek értékelésre. Elemzendők az alternatív tüzelőanyagra áttérés (termelő, fogyasztó) lehetséges hatásai, ill. a bevezetés feltételei. A kockázatelemzés során meg kell határozni azokat a régiós vonatkozású kockázatokat, melyek értékeléshez a szomszédos országokkal közös vizsgálatra van szükség. Kidolgozandó egy olyan módszertan, amelyet az érintett szomszédos országok illetékes hatóságaival egyeztetve/elfogadtatva megalapozható a harmonizált regionális kockázat értékelés és a kockázatcsökkentési lehetőségek regionális értékelése. e) A kockázatok értékelésekor (és a lehetséges kockázat-elhárítási alternatívák illetve kríziskezelési módszerek vizsgálatakor) figyelembe kell venni a korábbi ellátási zavarok 10. oldal, összesen: 12

11 tapasztalatait, ezért az elemzésnek ki kell terjednie a válsághelyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatok, illetve az azokban megfogalmazott intézkedések gyakorlati végrehajtásának vizsgálatára (a döntési kompetenciák gyakorlati működése, a korlátozás kikényszeríthetősége és ellenőrizhetősége stb.). f) A kockázatok értékelésekor figyelembe kell venni a kockázatértékeléshez illetve a megelőzési cselekvési tervhez és vészhelyzeti tervhez a Bizottság által tett észrevételeket, valamint a Best practices and methodological guidelines for conducting gas risk assessments című dokumentum ajánlásait is. g) Az egyes részfeladatok elvégzése során a kiválasztott Pályázónak a Rendelet (illetve amennyiben ilyenek keletkeznek, akkor az Európai Bizottság, vagy a CEER ill. ACER által készített iránymutatások) megfelelő pontjainak figyelembe vételével kell eljárnia. h) A kockázatértékelést a Rendelet 9. cikk (4) bekezdése szerint és a 2012-ben készült Az Európai Parlament és Tanács 994/2010/EU rendelet által előírt földgázellátás-biztonsági kockázatértékelésre vonatkozó tanulmány -t alapul véve kell felülvizsgálni. 11. oldal, összesen: 12

12 2. számú melléklet A SZEKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG TARTALMI ELVÁRÁSAI: A Megbízott a szakértői tevékenysége tárgyban, kiszállási és egyéb költségtől mentesen, a Megbízó székhelyén a feladat ellátásához szükséges alkalomszámban, összesen legfeljebb 30 óra terjedelemben megjelenik és: a) Szakértőként részt vesz a lehetséges kockázatok azonosítására és a meglévő kockázati lista aktualizálására a Kiíró által az érintett földgázipari és amennyiben szükséges villamos ipari engedélyesek bevonásával szervezett szakértői workshopokon szakértői moderálás, konzultáció lefolytatásában. b) Szakértőként részt vesz a szomszédos országok kijelölt hatóságainak képviselőivel folytatandó egyeztetéseken. A nyertes Pályázónak itt ismertetnie kell a módszertant és a későbbi közös elemzés megvalósíthatósága érdekében a nemzetközi egyeztetéseken elhatározottakat figyelembe véve pontosítania kell azt. Ezen felül a Pályázó díjmentesen vállalja a workshopokon illetve az egyeztetéseken elhangzott és beérkezett észrevételek feldolgozását a tanulmányba. 12. oldal, összesen: 12

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben