~~óv ~Iriú : Ill Ili NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. NÉMETH LASZLÖN É miniszter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~~óv ~Iriú : Ill Ili NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. NÉMETH LASZLÖN É miniszter"

Átírás

1 ~~óv ~Iriú : Ill Ili NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM NÉMETH LASZLÖN É miniszter trornánys zám L,l J3 0 I PKF/ NF M Korondi Miklós úr részére országgy ű lési képvisel ő Budapest Széchenyi rkp Tisztelt Képvisel ő Úr! Az Országgyűlésről szóló évi )(XXVI. törvény 42. -ának (8) bekezdésében foglaltak szerint a hozzám intézett Felkészült-e a MÁV Zrt a téli forgalo m zökkenőmentes lebonyolítására és a széls őséges időjárás során jelentkező akadályok megel őzésére? című, K/ számú írásbeli kérdésére az alább i tájékoztatást adom : A MÁV Zrt. a mellékelt összefoglalóban ismerteti a téli forgalom zökkenőmente s lebonyolítása és a széls őséges időjárás során jelentkez ő akadályok megel őzése érdekében megtett és tervezett intézkedéseit. A tájékoztató a Képvisel ő Ur által felvetett kérdésekre fókuszálva a hatályos utasítások alapján részletezi a szükséges tennivalókat. A MÁV Zrt. Területi Igazgatóságai minden évben felülvizsgálják a vasúti pályára, felsővezetékre, telefonkábelekre, épületekre veszélyt jelent ő elöregedett fák, bokrok, cserjék, a vasúti pálya biztonsági övezetében lév ő növényzet állapotát. A felülvizsgálat során a vasúti szelvényekben kivágandó fákról, cserjékr ől tételes felmérés készül. Az így meghatározott terveknek megfelel ően az Igazgatóságok megrendelésére történhet meg az űrszelvénybe, a biztonsági területre érő, az azt megközelítő, veszélyt jelent ő növényzet kivágása fontossági szempontok (országo s törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák) alapján, a rendelkezésre áll ó források erejéig. A MÁV Zrt. a tervezhető munkákat elsősorban a növénye k vegetációs id őszakán kívül (nyugalmi id őszakban) végzi, ez alól kivételt az élet- é s balesetveszély megszüntetése vagy üzemzavar megel őzése érdekében szükséges Postacím : 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon : (06 1) Fax : (06 1) Web : vdww.kormany,hu

2 2 esetek képeznek. A biztonságot veszélyeztető, elöregedett, korhadt fák kivágásána k megrendelése minden szakaszon soron kívül megtörténik. A vonalak felülvizsgálatát vonalbejárás keretében legalább hetente elvégzik. A MÁV Zrt. a biztonság javítása érdekében a jöv ő évi Üzleti Tervében a lehetőségeket figyelembe véve költség-átcsoportosítással 45 százalékka l megemelt költséget tervezett be favágásra, gallyazásra, bozót- és cserjeirtásra. A MÁV-START Zrt. a széls őséges időjárási körülmények során jelentkez ő forgalmi akadályok megelőzése érdekében az alábbi intézkedésekkel készül fel a tél i forgalom zökken őmentes lebonyolítására : A menetrendkönyvben a szolgáltató külön tájékoztatást ad arról, hogy az uta s hogyan szerezhet tudomást (internet, média, stb.) a rendkívüli menetren d bevezetéséről, a közleked ő vonatokról. A II. és III. hókészültségi fokozat bevezetése el őtt a MÁV-START Zrt.-t és a MAV Zrt. tájékoztatást ad a pillanatnyi és a várható zavartatás mértékéről. A szükséges értesítéseknél a 11. és a 1!I. hókészültségi fokozatokat megel őzően úgy kell eljárni, hogy legkés őbb az adott nap 18 :00 óráig a döntésmeghozatal biztosítva legyen. A meghirdetett hókészültségi fokozat bevezetését a következ ő nap üzemkezdetétől (0:00 órától) kell érvénybe léptetni. Az id őjárás kedvező alakulása esetén a fokozat lemondását úgy kell előkészíteni, hogy az adott nap 18 :00 óráig a dönté s meghozható legyen, és a döntés értelmében az alacsonyabb hókészültségi fokozat, az annak megfelelő menetrend a kővetkező nap üzemkezdetétől alkalmazhat ó legyen. Az I. fokozat bevezetése esetén : A személyszállítás lebonyolítása, a menetrendbe n meghirdetett (rendes kijelölt) személyszállító vonatok közlekedtetése még zavartalan, de a MÁV-START Zrt.-nek fokozott figyelemmel kell végeznie feladatait. A II. fokozat bevezetése esetén : Amennyiben a II. fokozatot egy vagy töb b vonalszakaszra, vonalra vezetik be, az érvényben lev ő menetrendben a hópihe jelle l ellátott vonatokat kell közlekedtetni. A menetrend bevezetéséről a MÁV Zrt. illetékes szervezeteinek bevonásával az interneten, a média útján, az állomásokon és a menetrendkönyvben megjelölt egyéb információs elérhet őségeken, helyeken kell tájékoztatni az utasokat. A ill. fokozat bevezetése esetén : A rendkívüli, zord id őjárás miatt csökkentett vonatforgalom bevezetése válik szükségessé, és a téli rendkívüli menetrend lé p életbe. A korlátozott számú, meghatározott viszonylatú személyszállító vonato k közlekedtetése operatív módon történik. A T menetrend meghirdetése esetén a MÁV-START Zrt., a MÁV Zrt. és a VPE Kft. egyeztetnek az utasok megfelel ő tájékoztatása érdekében. Az utazóközönséget a rendkívüli menetrend bevezetéséről (mely vonalon, viszonylatban, id őszakban) és a közlekedésre kijelölt vonatokról a MÁV Zrt. illetéke s szervezeteinek bevonásával az interneten, a média útján, az állomásokon és a Postacím : 1410 Budapest, PL 1 Telefon : (06 1) Fax : (06 1) ;

3 3 menetrendkönyvben megjelölt információs elérhet őségeken, helyeken kel l tájékoztatni. A MÁV-START Zrt. a különböző fokozatok bevezetése esetén az utasok elszállítás a érdekében gondoskodik a vonatok erősítéséről. Kérem, hogy válaszomat szíveskedjen elfogadni. Budapest, december J. Melléklet : 1 db Üdvözlettel : ;,.fi t -~--s. etli Lászioné Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon : {06 1) Fax: (06 1)

4 Melléklet ÖSSZEFOGLALÓ Korondi Miklós (Jobbik) országgyűlési képvisel ő Felkészült-e a MÁV Zrt. a téli forgalom zökken őmentes lebonyolítására és a széls őséges időjárás során jelentkező akadályok megel őzésére? című, K/ számú írásbeli kérdéséhez üzemeltetési Főigazgatóság A MÁV Zrt. a téli forgalom zökkenőmentes lebonyolítására és a szélsőséges időjárás során jelentkez ő akadályok megelőzésére való felkészülését az alábbiak szerint végezte : A téli forgalomra való felkészülést a 2/2009.(I.16. MÁV Ért.2.) VIG számú vezérigazgatói utasítás (D4.) a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló utasításban és a 78818/2013/MAV számú átmeneti rendelkezésben meghatározottak alapján végezte. Az utasítás és az átmeneti rendelkezés tartalmazza az er ős fagy, a sűrű havazás, és a hófúvásbó l származó zavarok megel őzésének, vagy a bekövetkezett akadályok legrövidebb id őn belüli megszüntetésének alapvető szabályait. Emellett tartalmazza a forgalomszabályozás i rendelkezéseket, a téli készültségi fokozatok meghatározását, szervezeti és intézkedés i feladatait, a készenléti szolgálat rendjét és szabályait, szakágankénti feladatokat. Ezen rendeletek a szolgálati helyeken általános, alaputasításként kezelendők, és a legtöbb helyen külön intézkedések nélkül végrehajtandók. A téli forgalom előírtak szerinti lebonyolításáért, minden Területi Igazgatóság m űködés i területére vonatkozóan a Területi Téliforgalmi Bizottság a felel ős. A III. fokozatú készültségnél (rendkívüli állapot), illetve szükség esetén a II. fokú készültségnél a Központi Operatív Bizottság intézkedik a vonatforgalom operatív lebonyolításáról. A D.4. sz. Utasításra alapozva a Területi Igazgatóságok elkészítették a Területi Téliforgalmi Rendeletet, melyek kiadásra kerültek, továbbá a Téliforgalmi Végrehajtási Utasításokat, melyek vonalanként külön készülnek a helyi viszonyoknak megfelel ően, csomópontonként. A Területi Téli Forgalmi Rendeletekben a menetrendszerinti vonatközlekedés biztosítás a érdekében már a téli forgalmi id őszak kezdetéig (november 15.) szabályozásra kerülnek a rendkívüli események bekövetkezésének megel őzésére és elhárítására vonatkozó feladatok. Az elmúlt évekhez hasonlóan már a nyári hónapokban megkezd ődött a felkészülés a 2013/2014. téli forgalommal összefügg ő feladatok megoldására, a kiadott rendelkezése k alapján. Első lépésben az elmúlt év tapasztalatainak felhasználásával a szakterületek adtak javaslatotokat a szükséges m űszaki változtatásokra, fejlesztésekre, a Területi Téliforgalm i Utasítás módosítására. Az összegyűjtött tapasztalatok felhasználásával meghatározták és a határid ők kijelölésével kiadták az elvégzend ő feladatokat. 1

5 Ezzel párhuzamosan megtörtént az esetleges zord időjárás alatt bevezetendő állomási technológiák meghatározása, az ahhoz szükséges és rendelkezésre álló belső, valamint vásárolt szolgáltatásként rendelkezésre álló külső él őerő állomásonkénti felhasználási tervének elkészítése. 1. Az el őkészítő munkák során az elvégzend ő legfontosabb feladatok az alábbiakra terjedtek ki : - a hóakadályok elhárítására szükséges eszközök állapotvizsgálata, javítása, hiányz ó eszközök pótlása, állandó hó-védművek felülvizsgálata, a hordozható hófogók vizsgálata, javítása, a mezőgazdasági betakarításokat követ ően azok kihelyezése, kitérők téliesítése, vágányok melletti anyaghalmok megszüntetése, elszállítása, - központi állítású váltók felülvizsgálata (bizt.ber szakszolgálattal közösen), dolgozók részére szükséges véd őital igénylése, - a szigetelt sínmezők beteleltetése, fűtési anyagok beszerzése, hiányzó készletek igénylése, űrszelvény akadályok nyilvántartási adatainak ellenőrzése, állomási, valamint nyíltvonali útátjárók csúszásmentesítéséhez szükséges homok biztosítása, melegedő helyiségek kialakítása (A melegedő helyiségek biztosításához szüksége s szabályozást a helyi utasítás tartalmazza, a szakaszmérnökségek igyekeznek úg y szervezni a munkákat, hogy a dolgozók ne legyenek folyamatosan kitéve a zor d időjárásnak.), villamos váltófűtő-berendezések közös felülvizsgálata, vonóvezetékes váltók beszabályozása. A fenti előkészítési munkákat november közepéig elvégezték. 2. Az üzemszemléket szeptember, október hónapokban tartották, amelyeken a társszolgálat i ágak képviselői is részt vettek. Az üzemszemléken tapasztaltakról, a feltár t hiányosságokról részletes jelentések készültek, amelyeket az érintett szakszolgálatok is megkaptak. A jelentésekben foglalt hiányosságok megszűntetésére a Területi Igazgató k megtették intézkedéseiket. A hiányosságok elsősorban az 1. pontban foglalt feladatokra vonatkoztak. 3. A MÁV Zrt munkavállalói részére a rendszeres szakmai (id őszakos) oktatások keretében, illetve az ezen felül megtartott helyi oktatásokon, szakaszmém őkségeinken, kijelölt oktatási helyeken oktatásra került a D.4 sz. Utasítás, valamint a téli forgalommal összefügg ő saját szakszolgálati utasítások és rendelkezések előírásai is. A vasúttársaság kiemelten kezeli azon munkavállalóit, akik első alkalommal vesznek részt a Téliforgalmi feladatok végrehajtásában. 4. A pályalétesítményi szakterület feladata a kezelésében lévő kitérők, illetve gyalogos felüljárók hó- és jégtelenítése. A Területi Igazgatóságok Téli Forgalmi Rendeletei, illetv e 2

6 a Téli Forgalmi Utasítások meghatározzák a téli forgalmi feladatok ellátásához szüksége s elhárító létszámot és területet. A feladat ellátásához elsősorban a pályavasúti létszám vehető figyelembe, melynek meghatározása a téli forgalmi időszak kezdetéig megtörtént. A tervezett elhárító feladatokat els ősorban a szakaszmérnökségek beosztható munkatársai, illetve a társszolgálatok (Távközlés, Er ősáram, Biztosítóberendezés, Forgalom ) munkatársai végzik. A készenléti létszámok kiválasztása és meghatározása, valamint a munkatársak készenléti beosztásának elkészítése megtörtént. A kitérők és gyalogos felüljárók hó és jégmentesítésében a MÁV FKG Kft. munkavállaló i szerződéses keretek között vesznek részt. A tárgyévi szerződéskötések megtörténtek a meghatározott területekre vonatkozóan. A jövő évi szerződések megkötésének folyamata megkezdődött, a takarítandó területek és a szükséges létszámigények pontosításra kerültek az FKG Kft-vel. A szerződésmódosítás decemberben véglegesítésre kerül. A hiányzó területek lefedésére szükséges létszám biztosítását közbeszerzési eljárás útján elnyert szolgáltatással biztosítják, melyek els ősorban a budapesti területeket érintik. 5. A Területi Igazgatóságokon, Szakaszmérnökségeken, Forgalmi Csomópontokon, Mérnök i Szakaszokon a téli ügyeleti, készenléti beosztások elkészültek, és az érdekeltek részére továbbításra kerültek. 6. A vasúti pályára, felsővezetékre, telefonkábelekre, épületekre veszélyt jelent ő elöregedett fák, illetve a vasúti pálya biztonsági övezetében lév ő fák kivágására, gallyazására, tovább á az űrszelvénybe érő vagy azt megközelítő, a látást akadályozó növényzet (bozót, bokor, cserje) kivágására vonatkozó felmérést újra elrendelték a téli forgalomra való felkészülé s hatékonyságának biztosítása érdekében. Mindezeket a feladatokat az igazgatóságok évközben folyamatosan felmérik, amelyeket a vonatkozó MÁV bels ő utasításokban foglaltak szerint végeznek. A tárgyévre vonatkozó felméréseket a megel őző év november végéig kell tervezni. A fakivágásokra és gallyazásokra, bokor- és cserjeirtásra érvényes szerz ődésekkel rendelkeznek. A megrendelt munkák elvégzése ütemezetten folyik. A napi munkafeladatok ellátása során folyamatosan figyelemmel kísérik az esetleg kialakuló veszélyhelyzetet. A MÁV Zrt. vonalairól éves viszonylatban mintegy 3500 m 3 fát távolít el az űrszelvény biztosítása és a biztonságos vonatközlekedés érdekében, emellett több 100 millió forin t nagyságrendben gallyazásokat, bozót, bokor és cserjeirtást végez. 7. A MÁV Zrt. a vonatkozó el őírások alapján az ország minden területén elvégezte a téli felkészülést a fűtéssel ellátott váltók tekintetében, azok lepróbálásával és a próbák alat t felmerülő hibák elhárításával. A kitérők fütését megakadályozó meghibásodást az eddigiek folyamán nem tapasztaltak. Az el őírt határidőig (minden év október 15.) a próbák befejeződtek. 8. A fels ővezetéki berendezések őszi karbantartási id őszakában kiemelt figyelmet fordítana k azon tipikus hibaforrások felderítésére, amelyek a téli id őjárási körülmények között a vonatforgalomra nagy hatással bíró üzemzavarok forrásai lehetnek. Folyamatosan keresik 3

7 azokat a műszaki megoldásokat is, amelyekkel a felsővezetéki berendezések meghibásodásainak a vonatforgalomra gyakorolt hatását csökkenteni lehet. 9. A gázüzemű váltófűtő berendezések tartályai feltöltésre kerültek. 10.A hó- és jégmentesítő eszközök állapotának felmérése és a hiányzó eszközök megrendelése valamennyi szakszolgálatnál megtörtént. A hó- és jégmentesítő eszközök tárolása megoldott, a dolgozók számára könnyen hozzáférhető helyen. A tavalyi évben vételezett fel nem használt anyagok rendelkezésre állnak (seprű, lapát, szóró homok, kaparóvas, stb.). A tartalék eszközök beszerzése folyamatban van. A hófogó rácsok felülvizsgálata és javítása megtörtént, melyek október 15-ig a területekr e kiszállításra kerültek. A védőruhák rendelkezésre állnak, a véd őital ellátás biztosított. 11. A kitérővizsgálatok, kitérő szabályozások október 31-re befejeződtek. 12.A biztosítóberendezési el őkészítő munkálatok keretében elvégezte a vonóvezetéki rendszerek, hálózatok téli időjárásnak megfelelő átszabályozását, a vonóvezetéki csatornák, terelők tisztítását, a küls őtéri biztosítóberendezési alkatrészek karbantartásá t (váltózárak, Halas-zárak, mechanikus jelz ő szétcsappanó szerkezetei, Soulavy dobok, retesz dobozok, vonóvezeték terelők), őszi váltóméréseket. Befejezte az áramellátó berendezések felújítási, javítási, mérési tevékenységeit különösen a téli üzemre való felkészítést, üzemanyaggal való feltöltését (ken ő- és üzemanyag, fagyálló hűtőfolyadék stb). El őkészítette a h őntartó eszközöket az aggregátor helyiségekben, télen is üzemelő klímaberendezések téliesítését, a vasúti és közúti jelz ők optikáinak tisztítását. Befejezte a fényáramkörök szükséges beszabályozását, a lámpafejek beállítását, valamint a tengelyszámlálók el őírt értékekre történő beszabályozását. 13. A vonatkozó el őírások figyelembevételével a szabadban dolgozó szakszolgálat i munkavállalók számára id őközi melegedésre alkalmas helyiséget biztosította k (várótermek, szolgálati helyek stb.). MÁV Vagvonkezelő Tájékoztatás a Területi Téli Forgalmi Rendelkezések alapján október 15-ig elvégzett, illetve szükség esetén végzend ő feladatokról : A D.4. számú utasítás alapján a MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatósága i október 1-jéig elkészítették a Terület Téli Forgalmi Rendelkezést. Ez alapján a MAV Vagyonkezelő Zrt. Területi Központjaira az alábbi feladatok végrehajtása tartozik : 3/1. Ablaküvegek pótlása, nyílászárók, héjazatok jó állapotba való helyezése 4

8 Valamennyi szolgálati és üzemi épületben az űvegezési hiányokat meg kell szüntetni, gondoskodni kell az ajtók, ablakok jól zárhatóságáról, héjazatok jó állapotba való helyezéséről, beázások felszámolásáról. A karbantartási munkák tervezése során fontos a munkahelyek nyílászáróinak korszer ű hőszigetelés ű szerkezetekre történő cseréje. Több őrhelyen elkészült vagy jelenleg folyamatban van a kivitelezés. (Pl. Dombóvár I. torony elkészült, Pörbőly I. őrhely, Szekszárd I-II. őrhely folyamatban) 3/2. Fűtőberendezések felülvizsgálata és jó állapotba való helyezése, tűzrendészeti előírások betartása Az egyedi tüzelőberendezések műszaki állapotáért, javíttatásáért, tüzelőanyag beszerzéséért az állagban tartó felhasználó szolgálati ág, míg az üzemeltetéshez szüksége s körülményekért a MÁV VK Zrt. Területi Központja a felel ős. A kazánok és a hozzátartozó berendezések m űszaki állapotáért, felülvizsgálatáért, javíttatásáért az üzemeltetéshez szükséges körülményekért, tüzel őanyag beszerzéséért a MAV VK Zrt. Területi Központja a felelős. A téli felkészüléshez kapcsolódóan a szilárd tüzel őanyag megrendelése az előző szezon maradványának, illetve a tárolóhel y kapacitásának figyelembe vételével ig megtörtént, a as keretszerződés terhére. A kiszállítás a szállftóval történt egyeztetés alapján folyamatos. A tartályos gáz fűtésű helyeken a tartályok feltöltése a felhasználás függvényében folyamatos. 3/3. Meleged ő helyisége k A vonatkozó el őírások figyelembevételével a szabadban dolgozó szakszolgálati dolgozó k számára az írásban benyújtott igények alapján a munkahelyen időközi melegedésre alkalmas helyiséget kell biztosítani. 3/4. A küls ő ivókutak, illetve azon helyek vízvezetékei, ahol nincs fűtés, fagytalanítósát az IK Kft. részlegesen elvégezte, és november hónapban befejeződik. Ahol ebből adódóan szükséges, ott a mobil WC-k kihelyezése megtörtént. 3/5. Ingatlan Üzemeltetésre átvett területek hóeltakarítási munkája Az utasok által használt, a MÁV Zrt. ingatlanaihoz tartozó területek, közlekedési utak, aluljárók, lépcs ők, állomási és nyíltvonali peronok, utas-csarnokok, előterek tisztántartásáért, ezen felületek téli id őjárás okozta folyamatos hó és jégmentesítéséért a MAV VK Zrt. Területi Központjai a felel ősek, a konkrét tevékenységet szerz ődés alapján a MÁV IK Kft. végzi. A vágányok melletti közleked ő utak, illetve ahol a forgalmista kimeg y a vonathoz, az üzemi átjárók pályás hatáskörbe tartoznak. A dolgozók által használt utak bels ő, ún. szerviz utak hótakarítása az utasforgalm i terület letisztítása után történik. 3/6. Az állomások területén a közleked ő utak és a tér felhintéséhez szükséges szóróanyag a tavalyról megmaradt mennyiségben rendelkezésre áll, a felhasználás függvényében, folyamatos beszerzéssel az ellátás biztosított. 5

9 Tájékoztatás a MÁV IK Kft. Hó eltakarítás és síkosság mentesítés Szabályzatáró l 2013/2014. évre vonatkozóan A szabályzat kiterjed az operatív és a területi téli forgalmi bizottságok (TTFB) által elrendel t hó eltakarítási tevékenységekre, valamint az egyedi bejelentések kezelésére is. 4/1. Téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés célja: A Megrendel ő (MÁV Vagyonkezelő Zrt. TK.) által meghatározott módon a téli időjárás okozta hó eltakarítása, kijelölt helyeken való deponálása és külön megrendelésre történ ő elszállítása, a fagy okozta jégképz ődés megakadályozása, valamint az ennek hatására fellépő síkosság mentesítése, környezetkímélő anyagokkal. 4/2. Téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés helye : MÁV Ingatlankezelő Kft. (továbbiakban: IK Kft.) Regionális Központok üzemeltetés i határain belül, a szabályzat mellékletében részletezett utak, járdák és peronok, kijelöl t (részben) aluljárók területe, továbbá az épületek és egyéb ingatlanok közlekedési útjai. 4/3. Téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés igényének jelzési lehet ősége : A MÁV Vagyonkezelő Zrt. megbízásából üzemeltet ői feladatokat ellátó IK Kft. folyamatos diszpécseri szolgálatot m űködtet. Az ügyelet elérhető a nap 24 órájában üzemi-, városi- és mobiltelefonon, illetve a címen. 4/4. Téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés végzése : Az IK Kft. a téli forgalommal kapcsolatos tevékenységet az Üzemeltetési Keretszerződésben foglalt technológia el őírások alapján saját személyzete útján, illetve a MAV Zrt.-t ől átvett, illetve pályáztatott szerz ődések szerint, meglév ő műszak i tartalommal, alvállalkozók bevonásával végezheti. Azokon a helyeken, ahol a hóeltakarítást, síkosságmentesítést nem a MAV IK Kft végzi, hanem küls ő vállalkozó önkormányzatok Balaton parton a téli forgalmi felkészülésr ől a feladatot végzők értesítve lettek. Tájékoztató a fűtésrendszerekről és a kémények üzemképességér ől. 5/1. A téli időszakra való felkészülés elsődlegesen a fűtési rendszerek felkészítéséből áll. A felkészülés során a MÁV Ingatlankezel ő Kft., valamint a karbantartási munkákra szerz ődött partnereik az érintett rendszerek kötelező karbantartását elvégezték. A beüzemelések, próbafűtések ütemtervnek megfelelően történtek. Így a szakszolgálatok által el őfűtés i igényeket teljesíteni tudták. 5/2. A Területi Kőzpontjaink jelentése alapján a kéményvizsgálatok és tisztítások a hatályos rendeletek szerint elkészültek, üzemképtelen, illetve balesetveszélyes kémény esetén a szükséges intézkedések megtörténtek. A kéményseprő által jelzett hibák kijavítása megtörtént. 5/3. Az elektromos fűtéskorszerűsítések kivételével nem készültek el a évben elindított fűtéskorszerűsítési beruházások. 6

10 Költséghatékony megoldást jelenthet a funkció korszerűbb fűtésű épületbe való költöztetése, amennyiben van a közelben alkalmas épület. Pl. Szeged Tisza pu. állomáson (villamos műhely) egy régi, rossz hatásfokkal, szilárd fűtőanyaggal működő (szén-fa) kazán került leállításra, a tevékenység egy jobb munkahelyi körülményeket biztosító, központi fűtéssel rendelkező épületrészbe került áthelyezésre. 5/4. A munkavállalók biztonságát szolgálja CO érzékel ők telepítése pl. Nyársapát, Hódmezővásárhely, Lakitelek, Kiskundorozsma állomásokon, Mez őhegyes PGF melegedőben, Szikszó, Balassagyarmat, Pécel, Salgótarján- küls ő állomáson korszer ű, CO érzékel ők kerültek telepítésre. A csomóponti vezetők saját hatáskörben is helyeztek ki elemes energia ellátású készülékeket. A Jogszabályi rendelkezések, kötelezettségek : 2/1.3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiiM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelm i követelményeinek minimális szintjéről. 2/2 A december 31-ig hatályos Vasúti Személyszállítási Közszolgáltatási Szerz ődés 8. sz. és 9. sz. mellékletének megfelelően szükséges az utasok és a MÁV csoport munkavállalók mozgásának, az utasforgalmi területek és peronok, valamint a kezel t ingatlanokon lévő, kijelölt közlekedési útvonalak, a m űködtetéshez szüksége s funkcionális területek megközelítésének biztosítása, és a hó- és síkosság mentes felületek fenntartása. 2/2. MÁV Zrt. által kötelezően el őírt és alkalmazott utasítások, megállapodások : a.) alaprendelet a MÁV Zrt. D.4. sz. utasítása, b.) F2 utasítás 19. fejezete, c.) A Hálózati szintű Téli Forgalmi rendelkezések, d.} A Területi Téli Forgalmi rendelkezések, e.) Vonali Téli Forgalmi Végrehajtási Utasítás, f.) A D.4. sz. utasítás 4.2. pontjában felsorolt utasítások idevonatkozó rendelkezései, g.) A K-3778/2004. számú Üzemeltetési Keretszerződés (MÁV IK Kft) é s mellékletei, h.) Helyi Qnkormányzatok jelen szabályzattal kapcsolatos rendeletei. 2/3. MÁV Ingatlankezel ő Kft. 2013/2014. évre vonatkozó Hó eltakarítás és síkosság mentesítés Szabályzata. Összegzés : A Területi Központok jelentéseiből megállapítható, hogy a téli időjárást megelőző, épületek biztonságos üzemeltetésre történő felkészítése az utasításoknak megfelel ően megtörtént. A személyi és technikai lehetőségek figyelembevételével el őre megszervezésre került, hogy a rendkívüli időjárási viszonyok miatt az utasforgalom, valamint a vasútüzem lebonyolításában lehetőleg ne keletkezzen zavar, illetve zavar esetén a megfelel ő eljárás alkalmazható legyen. Budapest, november 25. 7

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 128. évfolyam 2013 április 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 23/2013. (IV. 05. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2001 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS Homoki len - Linum hirsutum Eszmei értéke: 5 000 Ft T a r t a l o m 3 4 5 6 9 16 20 24 25 26

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1008-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. március 18. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. március 18. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. március 18. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Barna Károly Bódis Margit Juhász János dr. Kónya Ferenc Kónya

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról 1 Készítette: Zórád Zoltán Mérnöki és elvi ügyek Változatszám: 1 Hatálybalépés időpontja: 2009. március 1. 11/2009. VIG. sz. UTASÍTÁS 11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei... 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés ellátására közszolgáltatási szerződés megkötése Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14 Döntéshozatal

Részletesebben

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések, 2011. NOVEMBER 2011. november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások,

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Eger, Mátyás király út 134. Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2011.november 16. Előzetesen jóváhagyta a Felügyelő Bizottság 50/2011

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 6220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 47. szám A nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben