~~óv ~Iriú : Ill Ili NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. NÉMETH LASZLÖN É miniszter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~~óv ~Iriú : Ill Ili NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. NÉMETH LASZLÖN É miniszter"

Átírás

1 ~~óv ~Iriú : Ill Ili NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM NÉMETH LASZLÖN É miniszter trornánys zám L,l J3 0 I PKF/ NF M Korondi Miklós úr részére országgy ű lési képvisel ő Budapest Széchenyi rkp Tisztelt Képvisel ő Úr! Az Országgyűlésről szóló évi )(XXVI. törvény 42. -ának (8) bekezdésében foglaltak szerint a hozzám intézett Felkészült-e a MÁV Zrt a téli forgalo m zökkenőmentes lebonyolítására és a széls őséges időjárás során jelentkező akadályok megel őzésére? című, K/ számú írásbeli kérdésére az alább i tájékoztatást adom : A MÁV Zrt. a mellékelt összefoglalóban ismerteti a téli forgalom zökkenőmente s lebonyolítása és a széls őséges időjárás során jelentkez ő akadályok megel őzése érdekében megtett és tervezett intézkedéseit. A tájékoztató a Képvisel ő Ur által felvetett kérdésekre fókuszálva a hatályos utasítások alapján részletezi a szükséges tennivalókat. A MÁV Zrt. Területi Igazgatóságai minden évben felülvizsgálják a vasúti pályára, felsővezetékre, telefonkábelekre, épületekre veszélyt jelent ő elöregedett fák, bokrok, cserjék, a vasúti pálya biztonsági övezetében lév ő növényzet állapotát. A felülvizsgálat során a vasúti szelvényekben kivágandó fákról, cserjékr ől tételes felmérés készül. Az így meghatározott terveknek megfelel ően az Igazgatóságok megrendelésére történhet meg az űrszelvénybe, a biztonsági területre érő, az azt megközelítő, veszélyt jelent ő növényzet kivágása fontossági szempontok (országo s törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák) alapján, a rendelkezésre áll ó források erejéig. A MÁV Zrt. a tervezhető munkákat elsősorban a növénye k vegetációs id őszakán kívül (nyugalmi id őszakban) végzi, ez alól kivételt az élet- é s balesetveszély megszüntetése vagy üzemzavar megel őzése érdekében szükséges Postacím : 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon : (06 1) Fax : (06 1) Web : vdww.kormany,hu

2 2 esetek képeznek. A biztonságot veszélyeztető, elöregedett, korhadt fák kivágásána k megrendelése minden szakaszon soron kívül megtörténik. A vonalak felülvizsgálatát vonalbejárás keretében legalább hetente elvégzik. A MÁV Zrt. a biztonság javítása érdekében a jöv ő évi Üzleti Tervében a lehetőségeket figyelembe véve költség-átcsoportosítással 45 százalékka l megemelt költséget tervezett be favágásra, gallyazásra, bozót- és cserjeirtásra. A MÁV-START Zrt. a széls őséges időjárási körülmények során jelentkez ő forgalmi akadályok megelőzése érdekében az alábbi intézkedésekkel készül fel a tél i forgalom zökken őmentes lebonyolítására : A menetrendkönyvben a szolgáltató külön tájékoztatást ad arról, hogy az uta s hogyan szerezhet tudomást (internet, média, stb.) a rendkívüli menetren d bevezetéséről, a közleked ő vonatokról. A II. és III. hókészültségi fokozat bevezetése el őtt a MÁV-START Zrt.-t és a MAV Zrt. tájékoztatást ad a pillanatnyi és a várható zavartatás mértékéről. A szükséges értesítéseknél a 11. és a 1!I. hókészültségi fokozatokat megel őzően úgy kell eljárni, hogy legkés őbb az adott nap 18 :00 óráig a döntésmeghozatal biztosítva legyen. A meghirdetett hókészültségi fokozat bevezetését a következ ő nap üzemkezdetétől (0:00 órától) kell érvénybe léptetni. Az id őjárás kedvező alakulása esetén a fokozat lemondását úgy kell előkészíteni, hogy az adott nap 18 :00 óráig a dönté s meghozható legyen, és a döntés értelmében az alacsonyabb hókészültségi fokozat, az annak megfelelő menetrend a kővetkező nap üzemkezdetétől alkalmazhat ó legyen. Az I. fokozat bevezetése esetén : A személyszállítás lebonyolítása, a menetrendbe n meghirdetett (rendes kijelölt) személyszállító vonatok közlekedtetése még zavartalan, de a MÁV-START Zrt.-nek fokozott figyelemmel kell végeznie feladatait. A II. fokozat bevezetése esetén : Amennyiben a II. fokozatot egy vagy töb b vonalszakaszra, vonalra vezetik be, az érvényben lev ő menetrendben a hópihe jelle l ellátott vonatokat kell közlekedtetni. A menetrend bevezetéséről a MÁV Zrt. illetékes szervezeteinek bevonásával az interneten, a média útján, az állomásokon és a menetrendkönyvben megjelölt egyéb információs elérhet őségeken, helyeken kell tájékoztatni az utasokat. A ill. fokozat bevezetése esetén : A rendkívüli, zord id őjárás miatt csökkentett vonatforgalom bevezetése válik szükségessé, és a téli rendkívüli menetrend lé p életbe. A korlátozott számú, meghatározott viszonylatú személyszállító vonato k közlekedtetése operatív módon történik. A T menetrend meghirdetése esetén a MÁV-START Zrt., a MÁV Zrt. és a VPE Kft. egyeztetnek az utasok megfelel ő tájékoztatása érdekében. Az utazóközönséget a rendkívüli menetrend bevezetéséről (mely vonalon, viszonylatban, id őszakban) és a közlekedésre kijelölt vonatokról a MÁV Zrt. illetéke s szervezeteinek bevonásával az interneten, a média útján, az állomásokon és a Postacím : 1410 Budapest, PL 1 Telefon : (06 1) Fax : (06 1) ;

3 3 menetrendkönyvben megjelölt információs elérhet őségeken, helyeken kel l tájékoztatni. A MÁV-START Zrt. a különböző fokozatok bevezetése esetén az utasok elszállítás a érdekében gondoskodik a vonatok erősítéséről. Kérem, hogy válaszomat szíveskedjen elfogadni. Budapest, december J. Melléklet : 1 db Üdvözlettel : ;,.fi t -~--s. etli Lászioné Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon : {06 1) Fax: (06 1)

4 Melléklet ÖSSZEFOGLALÓ Korondi Miklós (Jobbik) országgyűlési képvisel ő Felkészült-e a MÁV Zrt. a téli forgalom zökken őmentes lebonyolítására és a széls őséges időjárás során jelentkező akadályok megel őzésére? című, K/ számú írásbeli kérdéséhez üzemeltetési Főigazgatóság A MÁV Zrt. a téli forgalom zökkenőmentes lebonyolítására és a szélsőséges időjárás során jelentkez ő akadályok megelőzésére való felkészülését az alábbiak szerint végezte : A téli forgalomra való felkészülést a 2/2009.(I.16. MÁV Ért.2.) VIG számú vezérigazgatói utasítás (D4.) a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló utasításban és a 78818/2013/MAV számú átmeneti rendelkezésben meghatározottak alapján végezte. Az utasítás és az átmeneti rendelkezés tartalmazza az er ős fagy, a sűrű havazás, és a hófúvásbó l származó zavarok megel őzésének, vagy a bekövetkezett akadályok legrövidebb id őn belüli megszüntetésének alapvető szabályait. Emellett tartalmazza a forgalomszabályozás i rendelkezéseket, a téli készültségi fokozatok meghatározását, szervezeti és intézkedés i feladatait, a készenléti szolgálat rendjét és szabályait, szakágankénti feladatokat. Ezen rendeletek a szolgálati helyeken általános, alaputasításként kezelendők, és a legtöbb helyen külön intézkedések nélkül végrehajtandók. A téli forgalom előírtak szerinti lebonyolításáért, minden Területi Igazgatóság m űködés i területére vonatkozóan a Területi Téliforgalmi Bizottság a felel ős. A III. fokozatú készültségnél (rendkívüli állapot), illetve szükség esetén a II. fokú készültségnél a Központi Operatív Bizottság intézkedik a vonatforgalom operatív lebonyolításáról. A D.4. sz. Utasításra alapozva a Területi Igazgatóságok elkészítették a Területi Téliforgalmi Rendeletet, melyek kiadásra kerültek, továbbá a Téliforgalmi Végrehajtási Utasításokat, melyek vonalanként külön készülnek a helyi viszonyoknak megfelel ően, csomópontonként. A Területi Téli Forgalmi Rendeletekben a menetrendszerinti vonatközlekedés biztosítás a érdekében már a téli forgalmi id őszak kezdetéig (november 15.) szabályozásra kerülnek a rendkívüli események bekövetkezésének megel őzésére és elhárítására vonatkozó feladatok. Az elmúlt évekhez hasonlóan már a nyári hónapokban megkezd ődött a felkészülés a 2013/2014. téli forgalommal összefügg ő feladatok megoldására, a kiadott rendelkezése k alapján. Első lépésben az elmúlt év tapasztalatainak felhasználásával a szakterületek adtak javaslatotokat a szükséges m űszaki változtatásokra, fejlesztésekre, a Területi Téliforgalm i Utasítás módosítására. Az összegyűjtött tapasztalatok felhasználásával meghatározták és a határid ők kijelölésével kiadták az elvégzend ő feladatokat. 1

5 Ezzel párhuzamosan megtörtént az esetleges zord időjárás alatt bevezetendő állomási technológiák meghatározása, az ahhoz szükséges és rendelkezésre álló belső, valamint vásárolt szolgáltatásként rendelkezésre álló külső él őerő állomásonkénti felhasználási tervének elkészítése. 1. Az el őkészítő munkák során az elvégzend ő legfontosabb feladatok az alábbiakra terjedtek ki : - a hóakadályok elhárítására szükséges eszközök állapotvizsgálata, javítása, hiányz ó eszközök pótlása, állandó hó-védművek felülvizsgálata, a hordozható hófogók vizsgálata, javítása, a mezőgazdasági betakarításokat követ ően azok kihelyezése, kitérők téliesítése, vágányok melletti anyaghalmok megszüntetése, elszállítása, - központi állítású váltók felülvizsgálata (bizt.ber szakszolgálattal közösen), dolgozók részére szükséges véd őital igénylése, - a szigetelt sínmezők beteleltetése, fűtési anyagok beszerzése, hiányzó készletek igénylése, űrszelvény akadályok nyilvántartási adatainak ellenőrzése, állomási, valamint nyíltvonali útátjárók csúszásmentesítéséhez szükséges homok biztosítása, melegedő helyiségek kialakítása (A melegedő helyiségek biztosításához szüksége s szabályozást a helyi utasítás tartalmazza, a szakaszmérnökségek igyekeznek úg y szervezni a munkákat, hogy a dolgozók ne legyenek folyamatosan kitéve a zor d időjárásnak.), villamos váltófűtő-berendezések közös felülvizsgálata, vonóvezetékes váltók beszabályozása. A fenti előkészítési munkákat november közepéig elvégezték. 2. Az üzemszemléket szeptember, október hónapokban tartották, amelyeken a társszolgálat i ágak képviselői is részt vettek. Az üzemszemléken tapasztaltakról, a feltár t hiányosságokról részletes jelentések készültek, amelyeket az érintett szakszolgálatok is megkaptak. A jelentésekben foglalt hiányosságok megszűntetésére a Területi Igazgató k megtették intézkedéseiket. A hiányosságok elsősorban az 1. pontban foglalt feladatokra vonatkoztak. 3. A MÁV Zrt munkavállalói részére a rendszeres szakmai (id őszakos) oktatások keretében, illetve az ezen felül megtartott helyi oktatásokon, szakaszmém őkségeinken, kijelölt oktatási helyeken oktatásra került a D.4 sz. Utasítás, valamint a téli forgalommal összefügg ő saját szakszolgálati utasítások és rendelkezések előírásai is. A vasúttársaság kiemelten kezeli azon munkavállalóit, akik első alkalommal vesznek részt a Téliforgalmi feladatok végrehajtásában. 4. A pályalétesítményi szakterület feladata a kezelésében lévő kitérők, illetve gyalogos felüljárók hó- és jégtelenítése. A Területi Igazgatóságok Téli Forgalmi Rendeletei, illetv e 2

6 a Téli Forgalmi Utasítások meghatározzák a téli forgalmi feladatok ellátásához szüksége s elhárító létszámot és területet. A feladat ellátásához elsősorban a pályavasúti létszám vehető figyelembe, melynek meghatározása a téli forgalmi időszak kezdetéig megtörtént. A tervezett elhárító feladatokat els ősorban a szakaszmérnökségek beosztható munkatársai, illetve a társszolgálatok (Távközlés, Er ősáram, Biztosítóberendezés, Forgalom ) munkatársai végzik. A készenléti létszámok kiválasztása és meghatározása, valamint a munkatársak készenléti beosztásának elkészítése megtörtént. A kitérők és gyalogos felüljárók hó és jégmentesítésében a MÁV FKG Kft. munkavállaló i szerződéses keretek között vesznek részt. A tárgyévi szerződéskötések megtörténtek a meghatározott területekre vonatkozóan. A jövő évi szerződések megkötésének folyamata megkezdődött, a takarítandó területek és a szükséges létszámigények pontosításra kerültek az FKG Kft-vel. A szerződésmódosítás decemberben véglegesítésre kerül. A hiányzó területek lefedésére szükséges létszám biztosítását közbeszerzési eljárás útján elnyert szolgáltatással biztosítják, melyek els ősorban a budapesti területeket érintik. 5. A Területi Igazgatóságokon, Szakaszmérnökségeken, Forgalmi Csomópontokon, Mérnök i Szakaszokon a téli ügyeleti, készenléti beosztások elkészültek, és az érdekeltek részére továbbításra kerültek. 6. A vasúti pályára, felsővezetékre, telefonkábelekre, épületekre veszélyt jelent ő elöregedett fák, illetve a vasúti pálya biztonsági övezetében lév ő fák kivágására, gallyazására, tovább á az űrszelvénybe érő vagy azt megközelítő, a látást akadályozó növényzet (bozót, bokor, cserje) kivágására vonatkozó felmérést újra elrendelték a téli forgalomra való felkészülé s hatékonyságának biztosítása érdekében. Mindezeket a feladatokat az igazgatóságok évközben folyamatosan felmérik, amelyeket a vonatkozó MÁV bels ő utasításokban foglaltak szerint végeznek. A tárgyévre vonatkozó felméréseket a megel őző év november végéig kell tervezni. A fakivágásokra és gallyazásokra, bokor- és cserjeirtásra érvényes szerz ődésekkel rendelkeznek. A megrendelt munkák elvégzése ütemezetten folyik. A napi munkafeladatok ellátása során folyamatosan figyelemmel kísérik az esetleg kialakuló veszélyhelyzetet. A MÁV Zrt. vonalairól éves viszonylatban mintegy 3500 m 3 fát távolít el az űrszelvény biztosítása és a biztonságos vonatközlekedés érdekében, emellett több 100 millió forin t nagyságrendben gallyazásokat, bozót, bokor és cserjeirtást végez. 7. A MÁV Zrt. a vonatkozó el őírások alapján az ország minden területén elvégezte a téli felkészülést a fűtéssel ellátott váltók tekintetében, azok lepróbálásával és a próbák alat t felmerülő hibák elhárításával. A kitérők fütését megakadályozó meghibásodást az eddigiek folyamán nem tapasztaltak. Az el őírt határidőig (minden év október 15.) a próbák befejeződtek. 8. A fels ővezetéki berendezések őszi karbantartási id őszakában kiemelt figyelmet fordítana k azon tipikus hibaforrások felderítésére, amelyek a téli id őjárási körülmények között a vonatforgalomra nagy hatással bíró üzemzavarok forrásai lehetnek. Folyamatosan keresik 3

7 azokat a műszaki megoldásokat is, amelyekkel a felsővezetéki berendezések meghibásodásainak a vonatforgalomra gyakorolt hatását csökkenteni lehet. 9. A gázüzemű váltófűtő berendezések tartályai feltöltésre kerültek. 10.A hó- és jégmentesítő eszközök állapotának felmérése és a hiányzó eszközök megrendelése valamennyi szakszolgálatnál megtörtént. A hó- és jégmentesítő eszközök tárolása megoldott, a dolgozók számára könnyen hozzáférhető helyen. A tavalyi évben vételezett fel nem használt anyagok rendelkezésre állnak (seprű, lapát, szóró homok, kaparóvas, stb.). A tartalék eszközök beszerzése folyamatban van. A hófogó rácsok felülvizsgálata és javítása megtörtént, melyek október 15-ig a területekr e kiszállításra kerültek. A védőruhák rendelkezésre állnak, a véd őital ellátás biztosított. 11. A kitérővizsgálatok, kitérő szabályozások október 31-re befejeződtek. 12.A biztosítóberendezési el őkészítő munkálatok keretében elvégezte a vonóvezetéki rendszerek, hálózatok téli időjárásnak megfelelő átszabályozását, a vonóvezetéki csatornák, terelők tisztítását, a küls őtéri biztosítóberendezési alkatrészek karbantartásá t (váltózárak, Halas-zárak, mechanikus jelz ő szétcsappanó szerkezetei, Soulavy dobok, retesz dobozok, vonóvezeték terelők), őszi váltóméréseket. Befejezte az áramellátó berendezések felújítási, javítási, mérési tevékenységeit különösen a téli üzemre való felkészítést, üzemanyaggal való feltöltését (ken ő- és üzemanyag, fagyálló hűtőfolyadék stb). El őkészítette a h őntartó eszközöket az aggregátor helyiségekben, télen is üzemelő klímaberendezések téliesítését, a vasúti és közúti jelz ők optikáinak tisztítását. Befejezte a fényáramkörök szükséges beszabályozását, a lámpafejek beállítását, valamint a tengelyszámlálók el őírt értékekre történő beszabályozását. 13. A vonatkozó el őírások figyelembevételével a szabadban dolgozó szakszolgálat i munkavállalók számára id őközi melegedésre alkalmas helyiséget biztosította k (várótermek, szolgálati helyek stb.). MÁV Vagvonkezelő Tájékoztatás a Területi Téli Forgalmi Rendelkezések alapján október 15-ig elvégzett, illetve szükség esetén végzend ő feladatokról : A D.4. számú utasítás alapján a MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatósága i október 1-jéig elkészítették a Terület Téli Forgalmi Rendelkezést. Ez alapján a MAV Vagyonkezelő Zrt. Területi Központjaira az alábbi feladatok végrehajtása tartozik : 3/1. Ablaküvegek pótlása, nyílászárók, héjazatok jó állapotba való helyezése 4

8 Valamennyi szolgálati és üzemi épületben az űvegezési hiányokat meg kell szüntetni, gondoskodni kell az ajtók, ablakok jól zárhatóságáról, héjazatok jó állapotba való helyezéséről, beázások felszámolásáról. A karbantartási munkák tervezése során fontos a munkahelyek nyílászáróinak korszer ű hőszigetelés ű szerkezetekre történő cseréje. Több őrhelyen elkészült vagy jelenleg folyamatban van a kivitelezés. (Pl. Dombóvár I. torony elkészült, Pörbőly I. őrhely, Szekszárd I-II. őrhely folyamatban) 3/2. Fűtőberendezések felülvizsgálata és jó állapotba való helyezése, tűzrendészeti előírások betartása Az egyedi tüzelőberendezések műszaki állapotáért, javíttatásáért, tüzelőanyag beszerzéséért az állagban tartó felhasználó szolgálati ág, míg az üzemeltetéshez szüksége s körülményekért a MÁV VK Zrt. Területi Központja a felel ős. A kazánok és a hozzátartozó berendezések m űszaki állapotáért, felülvizsgálatáért, javíttatásáért az üzemeltetéshez szükséges körülményekért, tüzel őanyag beszerzéséért a MAV VK Zrt. Területi Központja a felelős. A téli felkészüléshez kapcsolódóan a szilárd tüzel őanyag megrendelése az előző szezon maradványának, illetve a tárolóhel y kapacitásának figyelembe vételével ig megtörtént, a as keretszerződés terhére. A kiszállítás a szállftóval történt egyeztetés alapján folyamatos. A tartályos gáz fűtésű helyeken a tartályok feltöltése a felhasználás függvényében folyamatos. 3/3. Meleged ő helyisége k A vonatkozó el őírások figyelembevételével a szabadban dolgozó szakszolgálati dolgozó k számára az írásban benyújtott igények alapján a munkahelyen időközi melegedésre alkalmas helyiséget kell biztosítani. 3/4. A küls ő ivókutak, illetve azon helyek vízvezetékei, ahol nincs fűtés, fagytalanítósát az IK Kft. részlegesen elvégezte, és november hónapban befejeződik. Ahol ebből adódóan szükséges, ott a mobil WC-k kihelyezése megtörtént. 3/5. Ingatlan Üzemeltetésre átvett területek hóeltakarítási munkája Az utasok által használt, a MÁV Zrt. ingatlanaihoz tartozó területek, közlekedési utak, aluljárók, lépcs ők, állomási és nyíltvonali peronok, utas-csarnokok, előterek tisztántartásáért, ezen felületek téli id őjárás okozta folyamatos hó és jégmentesítéséért a MAV VK Zrt. Területi Központjai a felel ősek, a konkrét tevékenységet szerz ődés alapján a MÁV IK Kft. végzi. A vágányok melletti közleked ő utak, illetve ahol a forgalmista kimeg y a vonathoz, az üzemi átjárók pályás hatáskörbe tartoznak. A dolgozók által használt utak bels ő, ún. szerviz utak hótakarítása az utasforgalm i terület letisztítása után történik. 3/6. Az állomások területén a közleked ő utak és a tér felhintéséhez szükséges szóróanyag a tavalyról megmaradt mennyiségben rendelkezésre áll, a felhasználás függvényében, folyamatos beszerzéssel az ellátás biztosított. 5

9 Tájékoztatás a MÁV IK Kft. Hó eltakarítás és síkosság mentesítés Szabályzatáró l 2013/2014. évre vonatkozóan A szabályzat kiterjed az operatív és a területi téli forgalmi bizottságok (TTFB) által elrendel t hó eltakarítási tevékenységekre, valamint az egyedi bejelentések kezelésére is. 4/1. Téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés célja: A Megrendel ő (MÁV Vagyonkezelő Zrt. TK.) által meghatározott módon a téli időjárás okozta hó eltakarítása, kijelölt helyeken való deponálása és külön megrendelésre történ ő elszállítása, a fagy okozta jégképz ődés megakadályozása, valamint az ennek hatására fellépő síkosság mentesítése, környezetkímélő anyagokkal. 4/2. Téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés helye : MÁV Ingatlankezelő Kft. (továbbiakban: IK Kft.) Regionális Központok üzemeltetés i határain belül, a szabályzat mellékletében részletezett utak, járdák és peronok, kijelöl t (részben) aluljárók területe, továbbá az épületek és egyéb ingatlanok közlekedési útjai. 4/3. Téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés igényének jelzési lehet ősége : A MÁV Vagyonkezelő Zrt. megbízásából üzemeltet ői feladatokat ellátó IK Kft. folyamatos diszpécseri szolgálatot m űködtet. Az ügyelet elérhető a nap 24 órájában üzemi-, városi- és mobiltelefonon, illetve a címen. 4/4. Téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés végzése : Az IK Kft. a téli forgalommal kapcsolatos tevékenységet az Üzemeltetési Keretszerződésben foglalt technológia el őírások alapján saját személyzete útján, illetve a MAV Zrt.-t ől átvett, illetve pályáztatott szerz ődések szerint, meglév ő műszak i tartalommal, alvállalkozók bevonásával végezheti. Azokon a helyeken, ahol a hóeltakarítást, síkosságmentesítést nem a MAV IK Kft végzi, hanem küls ő vállalkozó önkormányzatok Balaton parton a téli forgalmi felkészülésr ől a feladatot végzők értesítve lettek. Tájékoztató a fűtésrendszerekről és a kémények üzemképességér ől. 5/1. A téli időszakra való felkészülés elsődlegesen a fűtési rendszerek felkészítéséből áll. A felkészülés során a MÁV Ingatlankezel ő Kft., valamint a karbantartási munkákra szerz ődött partnereik az érintett rendszerek kötelező karbantartását elvégezték. A beüzemelések, próbafűtések ütemtervnek megfelelően történtek. Így a szakszolgálatok által el őfűtés i igényeket teljesíteni tudták. 5/2. A Területi Kőzpontjaink jelentése alapján a kéményvizsgálatok és tisztítások a hatályos rendeletek szerint elkészültek, üzemképtelen, illetve balesetveszélyes kémény esetén a szükséges intézkedések megtörténtek. A kéményseprő által jelzett hibák kijavítása megtörtént. 5/3. Az elektromos fűtéskorszerűsítések kivételével nem készültek el a évben elindított fűtéskorszerűsítési beruházások. 6

10 Költséghatékony megoldást jelenthet a funkció korszerűbb fűtésű épületbe való költöztetése, amennyiben van a közelben alkalmas épület. Pl. Szeged Tisza pu. állomáson (villamos műhely) egy régi, rossz hatásfokkal, szilárd fűtőanyaggal működő (szén-fa) kazán került leállításra, a tevékenység egy jobb munkahelyi körülményeket biztosító, központi fűtéssel rendelkező épületrészbe került áthelyezésre. 5/4. A munkavállalók biztonságát szolgálja CO érzékel ők telepítése pl. Nyársapát, Hódmezővásárhely, Lakitelek, Kiskundorozsma állomásokon, Mez őhegyes PGF melegedőben, Szikszó, Balassagyarmat, Pécel, Salgótarján- küls ő állomáson korszer ű, CO érzékel ők kerültek telepítésre. A csomóponti vezetők saját hatáskörben is helyeztek ki elemes energia ellátású készülékeket. A Jogszabályi rendelkezések, kötelezettségek : 2/1.3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiiM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelm i követelményeinek minimális szintjéről. 2/2 A december 31-ig hatályos Vasúti Személyszállítási Közszolgáltatási Szerz ődés 8. sz. és 9. sz. mellékletének megfelelően szükséges az utasok és a MÁV csoport munkavállalók mozgásának, az utasforgalmi területek és peronok, valamint a kezel t ingatlanokon lévő, kijelölt közlekedési útvonalak, a m űködtetéshez szüksége s funkcionális területek megközelítésének biztosítása, és a hó- és síkosság mentes felületek fenntartása. 2/2. MÁV Zrt. által kötelezően el őírt és alkalmazott utasítások, megállapodások : a.) alaprendelet a MÁV Zrt. D.4. sz. utasítása, b.) F2 utasítás 19. fejezete, c.) A Hálózati szintű Téli Forgalmi rendelkezések, d.} A Területi Téli Forgalmi rendelkezések, e.) Vonali Téli Forgalmi Végrehajtási Utasítás, f.) A D.4. sz. utasítás 4.2. pontjában felsorolt utasítások idevonatkozó rendelkezései, g.) A K-3778/2004. számú Üzemeltetési Keretszerződés (MÁV IK Kft) é s mellékletei, h.) Helyi Qnkormányzatok jelen szabályzattal kapcsolatos rendeletei. 2/3. MÁV Ingatlankezel ő Kft. 2013/2014. évre vonatkozó Hó eltakarítás és síkosság mentesítés Szabályzata. Összegzés : A Területi Központok jelentéseiből megállapítható, hogy a téli időjárást megelőző, épületek biztonságos üzemeltetésre történő felkészítése az utasításoknak megfelel ően megtörtént. A személyi és technikai lehetőségek figyelembevételével el őre megszervezésre került, hogy a rendkívüli időjárási viszonyok miatt az utasforgalom, valamint a vasútüzem lebonyolításában lehetőleg ne keletkezzen zavar, illetve zavar esetén a megfelel ő eljárás alkalmazható legyen. Budapest, november 25. 7

2015/9. SZÁM TARTALOM

2015/9. SZÁM TARTALOM 2015/9. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 9/2015. (II. 25. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. D.4 sz.

Részletesebben

2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás

2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás E példány sorszáma: 1 2/2009. Kiadás időpontja: 2009. január 16. Vezérig.Ut. 2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás A TÉLI IDŐJÁRÁS ALKALMÁVAL KÖVETENDŐ ELJÁRÁSRÓL D.4.sz. utasítás Heinczinger István

Részletesebben

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Vasúti Erősáramú konferencia (Siófok, 2015. 11.17.) Béres Barna osztályvezető Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Üzemirányítási Osztály 1 1. sok könyv

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM SESZTÁK MIKLÓ S. m nrnszte r. Érkezett : 2015 NOV 19,

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM SESZTÁK MIKLÓ S. m nrnszte r. Érkezett : 2015 NOV 19, NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM DR. SESZTÁK MIKLÓ S m nrnszte r PKF /25618 4 / 2015-NF M Hivatala >,,,sat,y5zarn L_ I Á 1 4 Bangóné Borbély Ildikó asszony részére országgyű lési képviselő Érkezett :

Részletesebben

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14.

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14. Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása összefoglaló jelentés 2009. december 14. Projekt megnevezése Forrás Támogatási kérelem kódszám

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre

Részletesebben

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt.

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt. Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK Országos Vasúti Szabályzat A vasút üzemeltetőjének gondoskodnia kell a vasúti építményeknek

Részletesebben

Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei

Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei Előadó: Csallóközi Zoltán igazgató FŐGÁZ csoport Kecskemét, 2008. március 28. V. Országos Kéménykonferencia

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Gemenc Volán Zrt. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról,

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 130. évfolyam 2015. február 6. TARTALOM.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 130. évfolyam 2015. február 6. TARTALOM. 2. szám 130. évfolyam 2015. február 6. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM oldal oldal 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. utasítás A téli idôjárás alkalmával

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. június 16-án megtartott ülésének jegyz könyvéb l: nyílt VATTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 7/2014.(VI.19.) rendelete a kötelez

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprő - ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Készítette: Vattai Éva Rita Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Előadó Zsákai Lajos tűzoltó alezredes Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

FELVONÓ, ÁLLAGMEGÓVÓ KARBANTARTÁSI SZERZ DÉS TERVEZET!

FELVONÓ, ÁLLAGMEGÓVÓ KARBANTARTÁSI SZERZ DÉS TERVEZET! FELVONÓ, ÁLLAGMEGÓVÓ KARBANTARTÁSI SZERZ DÉS TERVEZET! Amely létrejött, egyrészt.. másrészt IMSZI-M Kft. 1122 Budapest Krisztina krt. 31-33. között, az alulírott helyen és időben a mellékletben felsorolt

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton VASÚTI MUNKAVEZETŐ, VONALGONDOZÓ Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr!

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr! r -,- ű F~.~ iva la MAGYARORSZÁG KORMÁNYA,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Zárószavazás el őtti módosító javasla t Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke részér e Budapest Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. DARUSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 13/2010. (XII.03.) Önkormányzati rendelettel módosított 17/2009. (XII.15) Önkormányzati rendelete A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező

Részletesebben

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 1

2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 1 2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 1 1. (1) Ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a hulladékról

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

. 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete

. 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete . 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete 5.1. Kivitelező a MÁV ZRt. szervezeti egysége, vagy érvényes MÁV ZRt. szakvizsgával és érvényes képesítéssel rendelkező kivitelező

Részletesebben

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény Országgyűlési képvisel ő ÉrketQ t: 2013SNT D3. Képviselői önálló indítvány 2013. évi... törvény a közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény é s a munka törvénykönyvér ől szóló 2012.

Részletesebben

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett:

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett: EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 10697/2016/PARL 10702/2016/PARL Ikotity István országgyűlési képviselő részére LMP Budapest Országgy űlés hlieratal w Irományszám

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A MÁV Zrt. rövid- és hosszú távú fejlesztési célkitűzései, karbantartási stratégiája

A MÁV Zrt. rövid- és hosszú távú fejlesztési célkitűzései, karbantartási stratégiája Kiss-Becze Eszter stratégiai és fejlesztési főigazgató MÁV Zrt. 2017.01.26 1 Aktualitások, a MÁV Zrt. tervezett fejlesztései Tematika A szervezeti változásokról Beruházások, fejlesztések Karbantartás,

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat.

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGVÜLÉS I1IVATAL.t- T/10979/17. Érkezett : 2009 NOV 4 8. Az Országgy űlé s Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a közoktatásról

Részletesebben

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 1.2.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Üzemeltetési és karbantartási szerződés

Üzemeltetési és karbantartási szerződés 16. sz. (5. sz.) melléklet Üzemeltetési és karbantartási szerződés Ügyintéző: Szerz. sz.: Jele: /20... T./20... Melyet a... (3700 Kazincbarcika,...) mint Megrendelő és a TIMPANON Kft (Kazincbarcika, Eszperantó

Részletesebben

VAGYONKEZEL I NYILATKOZAT

VAGYONKEZEL I NYILATKOZAT MEZ HÉK KÖZSÉG 5453 Mez hék Felszabadulás út Fax: +36/56/314-001;+36 / 573-003 Weblap: http://mezohek.hu E-mail: ph@mezohek.hu VAGYONKEZEL I NYILATKOZAT A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és V zügyi

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei

Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei HM VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL INFRASTRUKTURÁLIS IGAZGATÓSÁG Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei 2014. április 15. Cseppentő József mk. ezredes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/211/2016. TÁRGY: "A KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA HIRDI TAGÓVODÁJA FELÚJÍTÁSA" TÁRGYÚ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP 6.2.115) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E

Részletesebben

,).fd. számú előterjesztés

,).fd. számú előterjesztés ,).fd. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(X.1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail:

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail: Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kw]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., polgarmester@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 88. sz. Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Katalógus menetvonalak foglalásának folyamata a KAPELLA rendszerben:

Katalógus menetvonalak foglalásának folyamata a KAPELLA rendszerben: Katalógus menetvonalak foglalásának folyamata a KAPELLA rendszerben: Az azonnali menetvonalak paramétereinek felvitelét követően a Katalógus menetvonalak keresése gomb megnyomásakor lefut egy katalógus

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Helyben Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szegedi Közlekedési

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Elérhetőségek: Telefon: Daru javítás: Fax: /

Elérhetőségek: Telefon: Daru javítás: Fax: / Elérhetőségek: Telefon: Daru javítás: +36-30-952-10-51 Fax: +36 24/431-102 A Daru Szervíz: Szervízelést vállal Budapest, Pest megyében, az ország bármely területén, tovább Magyarországgal szomszédos területeken

Részletesebben

Havi felvonó karbantartási szerződés

Havi felvonó karbantartási szerződés Havi felvonó karbantartási szerződés Megrendelő: Budapest, Vállalkozó: Liftmester Kft. Szerződés tárgya: 1131 Budapest, E-mail: info@liftmester.hu Tel: 06/30-2679-976 1 db. 500kg.-os, 6 személyes személyfelvonó

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Stratégiai háttér Projektkiválasztás szempontjai Elsődleges szempontok:

Részletesebben

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (V.1.) r e n d e l e t e a helyi kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2014. április 30. Ózd Város

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Amennyiben a garanciajegyben Önnek nem egyértelmű információkat talál, úgy kérjen felvilágosítást az eladó szervtől! HIBABEJELENTÉS, KAPCSOLAT: munkanapokon 06

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM

VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM Érkezett k 2'3'5- //t DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter PTKF/2009-2/201 3 Ivády Gábor ár országgyűlési képviselő részére ORSZÁGGY ŰLÉS IRODAHÁZA BUDAPEST Széchenyi rkp. 19. 1358

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t 12/03 2012 H. 13 :88 FAX +36 1 881 4806 PARLAMENT ELNOKE -+-+-+ IROMANY-NYILVANTARTO 001/00 5 i ((Ah vh,j~f1f '....~:, n.~..~17,1:1:'s'. -- --~~ ~ Iiw f : ~dguu3.. `unce uu. sus Hivatala ;ysz 1; 1 I b

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

DAKK Zrt. beszámolója a társaság 2014. évi Szatymaz településen végzett szolgáltatási tevékenységéről

DAKK Zrt. beszámolója a társaság 2014. évi Szatymaz településen végzett szolgáltatási tevékenységéről DAKK Zrt. (jogelődjének) beszámolója a társaság 2014. évi Szatymaz településen végzett szolgáltatási tevékenységéről Szeged, 2015. június 2. Tartalomjegyzék 1. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben