AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Tartalom I. Bevezetés Az SZMSZ célja, tartalma Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok Intézményi azonosítók Az intézmény feladat ellátási rendje Az intézménybe felvehetők létszáma A gazdálkodás megszervezésének módja A feladat ellátását szolgáló vagyon... 8 III. Szervezeti felépítés Az intézmény felelős vezetője Az intézményvezető közvetlen munkatársai Az igazgató nem vezető beosztású közvetlen munkatársai Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes helyettesítésének rendje A vezető helyettesek Az intézmény szervezeti felépítése A pedagógiai munka ellenőrzése Gazdasági szervezet felépítése és feladata Az intézmény működési rendje A nevelőtestület működési rendje Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak Tanulók közösségei Szülői szervezetek A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája A diákönkormányzat és az intézmény vezetője közötti kapcsolattartás formája és rendje Az iskolai sportkör (DSE) és az intézmény vezetője közötti kapcsolattartás formája és rendje A kollégium és az intézmény vezetője közötti kapcsolattartás formája és rendje A szülőkkel való kapcsolattartás formája és módja A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Az intézmény vezetője és az intézményi tanács közötti kapcsolattartás formája, rendje

3 IV. Az intézmény munkarendje A tanév rendje A tanórák rendje Az intézmény munkarendje Ügyeleti rend Az iskolában tartózkodás rendje, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Az intézmény egyéb létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A felnőttoktatás formái Az ünnepélyek, megemlékezések rendje V. A tanulói jogviszonnyal összefüggő eljárások Hiányzás Késés A tanulók jutalmazásának elvei A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyon jogára vonatkozó díjazás szabálya Fegyelmi szabályok Anyagi károkozás A tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek megszegésének egyéb büntetései VI. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyv támogatás iskolai szabályai A tankönyvellátás célja és feladata A tankönyvfelelős megbízása A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése Az elektronikus és az elektronikusan előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje VII. Intézményi védő, óvó előírások VIII. Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az iskolai könyvtár működésének célja, a működés feltételei A könyvtár azonosító adatai Tárgyi és személyi feltételek Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai A könyvtár állománya, a gyűjtemény szervezése Az állomány alakítása és gazdálkodása

4 3.2. Gazdálkodás A könyvtár szolgáltatásai A könyvtár használata A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja A könyvtárhasználat szabályai A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje IX. Egyebek X. Záró rendelkezések A SZMSZ hatálybalépése A SZMSZ felülvizsgálata Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai

5 I. Bevezetés Energetikai Szakközépiskola és Kollégium belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 1. Az SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek a köznevelési intézményben. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Az SZMSZ hatálya A szervezeti és működési szabályzatban és mellékleteit képező egyéb szabályzatokban foglaltak megismerése és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden dolgozójának, az iskola tanulóinak, valamint mindazoknak, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség. Jelen szervezet és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az ESZI könyvtárában munkaidőben, továbbá az ESZI honlapján. II. Intézményi alapadatok 1. Intézményi azonosítók Az intézmény hivatalos neve: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Az intézmény feladatellátási helye: Székhelye: 7030 Paks, Dózsa György út 95. Telephelye: Kollégium Címe: 7030 Paks, Gagarin u. 3. Alapítói határozat: 15/1986. (III. 28.) Tolna Megyei Tanács Határozata Nyilvántartásba vétel száma: 1/508-6/2000., és módosítása 1202/2001. (A két határozat együtt érvényes.) Alapító okirat kelte: november 28. Alapítás időpontja: március 28. OM azonosító:

6 KSH azonosító: Adószám: Bankszámlaszám: Fenntartó szerv megnevezése: ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány 7030 Paks, Dózsa György út 95. A törvényességi felügyeletet ellátja: Tolna Megyei Kormányhivatal Működési (ellátási) területe: Magyarország. Az intézmény önálló jogi személyiség, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott igazgató látja el. A gyermekétkeztetés ellátásának módja: A tanulók étkeztetése az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tulajdonában és az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kezelésében lévő, külső vállalkozói szerződés keretében üzemelő konyhaétteremben történik. 2. Az intézmény feladat ellátási rendje Intézmény ellátandó alaptevékenysége: TEÁOR 08 szám Megnevezés 85 Oktatás 853 Középfokú oktatás 8531 Általános középfokú oktatás, Fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás: sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása keretében: - mozgásszervi fejlődési zavarral küzdő - érzékszervi fejlődési zavarral küzdők (látás-hallás) - értelmi fejlődési zavarral küzdők (tanulásban akadályozott) - beszédfogyatékossággal küzdők - halmozottan fogyatékos (több fogyatékosság együttes előfordulása esetén) - pszichés fejlődési zavarral küzdők (ezen belül tanulási zavarral küzdőkdislexia, disgráfia, discalculin, továbbá figyelemzavarral küzdők, valamint magatartásszabályozási zavarral küzdők) 8532 Szakmai középfokú oktatás Fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás: sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása keretében,(amennyiben szakmai alkalmassági összeférhetetlenség nincs): - mozgásszevi fejlődési zavarral küzdők - érzékszervi fejlődési zavarral küzdők (látás-hallás) - értelmi fejlődési zavarral küzdők (tanulásban akadályozott) - beszédfogyatékossággal küzdők 6

7 - halmozottan fogyatékos (több fogyatékosság együttes előfordulása esetén) - pszichés fejlődési zavarral küzdők (ezen belül tanulási zavarral küzdőkdislexia, disgráfia, discalculin, továbbá figyelemzavarral küzdők, valamint magatartásszabályozási zavarral küzdők) 854 Felső szintű oktatás 8541 Felső szintű nem felsőfokú képzés 8542 Felsőfokú oktatás 855 Egyéb oktatás 8551 Sport, szabadidős képzés 8552 Kulturális képzés 8559 M.n.s. egyéb oktatás 856 Oktatást kiegészítő tevékenység 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 55 Szálláshely-szolgáltatás 559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenységét kiegészítő egyéb tevékenység TEÁOR 08 szám Megnevezés 55 Szálláshely-szolgáltatás 552 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 56 Vendéglátás 562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás 5629 Egyéb vendéglátás 68 Ingatlanügyletek 682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 62 Információ-technológiai szolgáltatás 620 Információ-technológiai szolgáltatás 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás 821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 823 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 7

8 93 Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység 931 Sporttevékenység 9319 Egyéb sporttevékenység 932 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény. Az intézmény felnőtt oktatási tagozattal is rendelkezik. 3. Az intézménybe felvehetők létszáma Az intézménybe felvehető legmagasabb tanulói létszám: 760 fő (nappali tagozat) 4. A gazdálkodás megszervezésének módja Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány, mint fenntartó éves költségvetésében, gazdálkodási tervében biztosított keretből önálló gazdálkodást folytató szerv A feladat ellátását szolgáló vagyon A feladat ellátását szolgáló vagyon: a paksi 3321/1., a és az helyrajzi számú ingatlanok, továbbá a használati joggal átadott ingóságok. Az intézmény épületének tulajdonjoga: a fenntartó az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által alapított ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány rendelkezik a feladat ellátásához szükséges ingatlanokkal. Az Alapítvány rendelkezési jog keretében az Alapító (MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7031 Paks, Pf. 71. Hrsz: 8803/15.) és az Alapítvány között a június 29. napján megkötött és április 16. napján módosított megállapodás alapján birtoklási és térítésmentes használati és hasznok szedési joggal rendelkezik a szükséges időtartamra, de nem tovább mint az Alapítvány és a Szakközépiskola fennmaradási ideje az Alapító tulajdonát képező paksi 3322, 3321/1 és 5163 helyrajzi számú ingatlanokra, amely ingatlanok a nevelési-oktatási intézmény / Energetikai Szakközépiskola és Kollégium / feladatai ellátásához szükségesek. A vagyontárgyak feletti rendelkezési jog: a fenntartó tulajdonában lévő, a feladat ellátását szolgáló leltárilag átadott ingóságok vonatkozásában az intézet birtoklási és használati joggal rendelkezik. Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett a tulajdonosi jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. III. Szervezeti felépítés 1. Az intézmény felelős vezetője Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. 8

9 Felelős az iskola szakszerű és törvényes működéséért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az iskolai PP-t, a takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az érettségi és szakmai vizsgák törvényes előkészítéséért, zavartalan lebonyolításáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanulók és a dolgozók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Képviseli az intézményt. Rendkívüli szünetet rendelhet el a fenntartó egyetértésével. Feladatkörébe tartozik még: a diákönkormányzattal, a szülői munkaközösséggel, a szakszervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel való együttműködés fenntartása, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. a pedagógus etika normáinak betartása és betartatásáért. 2. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatóhelyettesek (közismereti, szakképzési, gazdasági) felnőttképzési vezető tanár gyakorlati képzés vezető tanára kollégiumvezető informatikai központ vezető Az intézményvezető közvetlen munkatársai, valamint a munkaközösség-vezetők megbízását a tantestületi véleményezési jogkör érvényesítésével az igazgató adja maximum 5 évre. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat. Az igazgatóhelyettesek és munkaközösség-vezetők feladat- és hatásköre, egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. 3. Az igazgató nem vezető beosztású közvetlen munkatársai titkársági főmunkatárs munka- és balesetvédelmi felelős tűzvédelmi felelős ifjúságvédelmi felelős 4. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes helyettesítésének rendje Az igazgató az előzőekben megfogalmazott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. 9

10 Az intézményvezetőt távollétében teljes jogkörrel helyettesítheti a szakképzési igazgatóhelyettes, akadályoztatása esetén a közismereti igazgatóhelyettes, kivéve a munkáltatói jogok közül a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, bérezéssel kapcsolatos döntéseket. Az igazgatóhelyettesek akadályoztatása esetén o egy-egy meghatározott ügyben az illetékes munkaközösség-vezető o felnőttoktatást érintő kérdésekben a felnőttképzési vezető o gazdasági ügyekben a gazdasági igazgatóhelyettes Az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők az intézmény vezetésével kapcsolatos álláspontjukat, az ügyvitel szempontjából elfogadott elveket naprakészen összehangolják. 5. A vezető helyettesek A vezető-helyettesek munkájukat munkaköri leírásuk alapján, valamint az intézményvezető közvetlen irányításával végzik. A vezető-helyettesek feladat- és hatásköre kiterjed munkakörük egész területére. Munkaköri leírásuk az alapítványi iskola szabályzatának megfelelő. Felelősséggel tartoznak az intézményvezetőnek. Beszámolási kötelezettségük kiterjed az intézmény egész munkájára, belső ellenőrzések tapasztalataira. Kötelességük az intézményt érintő problémák megoldásában aktívan részt venni. Az épület adottságai miatt rendkívüli helyzet (pl. baleset, életveszély, bűneset, bombariadó stb.) esetén a közvetlen veszély elhárításában a jelen levő vagy legközelebb levő vezetőnek azonnal intézkedni kell az erre vonatkozó szabályzat ismeretében. (ld. Munkavédelmi, Tűzvédelmi Szabályzat). Az esetet azonnal jelentenie kell az igazgatónak. 6. Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetője az igazgató. Függelmi felettese az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriumának elnöke. A szervezeti egységek és a vezetői szintek kialakításában az az alapelv érvényesül, hogy az intézmény a feladatait a változó jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően, magas színvonalon láthassa el. A szervezeti egységek kialakítása a munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint az intézmény adottságainak, körülményeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével történt. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartást a vezetők közötti feladatmegosztás és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje szabályozza. A munkaközösség-vezetők munkájának koordinálását a szervezetiegység-vezető végzi rendszeres és alkalmanként összehívott megbeszéléseken. A szervezeti egységek munkájukat a hetenkénti vezetőségi üléseken hangolják össze. A megbeszélést az igazgató vezeti. Szervezeti egységek: közismereti terület szakképzési terület felnőttképzési terület 10

11 gazdasági terület informatika központ kollégium 7. A pedagógiai munka ellenőrzése Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint a pedagógus teljesítményértékelési rendszer teremti meg. A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: az oktatási igazgatóhelyettes, a nevelési igazgatóhelyettes, a szervezési igazgatóhelyettes, a gazdasági igazgatóhelyettes (gazdaságvezető), a munkaközösség-vezetők, az osztályfőnökök, a szaktanterem- és szertárfelelősök, a pedagógusok. A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén az igazgató külön megbízására ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a meghatározó elem. Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők), tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, a digitális napló folyamatos ellenőrzése, az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán, a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 11

12 A pedagógus munka ellenőrzésének részletes szabályait az SZMSZ 7. számú függeléke tartalmazza. 12

13 8. Gazdasági szervezet felépítése és feladata Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdasági igazgatóhelyettes látja el. Az intézmény önállóan rendelkezik az állam normatív támogatása és a fenntartó támogatása felett anyagi jellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, pénzügyi jellegű ráfordítások és az egyéb és rendkívüli ráfordítások, valamint a beruházási költségek felett vonatkozásában. Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak alapján végzik el pénzügyi és gazdasági feladataikat a gazdasági ügyintézők. Az intézmény vezetője, a gazdasági igazgatóhelyettes és a szakképzési igazgatóhelyettes kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkeznek; ellenjegyzésre a gazdasági igazgatóhelyettes jogosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy az állam normatív és a fenntartói támogatás feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. Az intézményi étkeztetés biztosítása Intézményünkben iskolai konyha és étterem működik, melyet a fenntartóval kötött vállalkozási szerződés alapján üzemelteti a vállalkozó. Az étkezési díjat az étkezési nyersanyagnorma alapulvételével jogszabályok alapján állapítja meg az intézmény. A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ában meghatározott személyek gyermekei a normatíva 50%-át fizetik. A kollégium diákjainak étkeztetése szintén az intézményi étteremben biztosított. 9. Az intézmény működési rendje 9.1. A nevelőtestület működési rendje A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a legfőbb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja o az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, gazdasági igazgatóhelyettese, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja, o a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak, szavazati jogkör nélkül. A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a közoktatási törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig egyetértési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program, SZMSZ, éves munkaterv elkészítése és annak egységes megvalósítása - ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. A nevelőtestület tagjai és az iskolavezetés munkájuk során folyamatos információs munkakapcsolatban állnak. A testületi vélemények kialakításának színterei: nevelőtestületi/szakalkalmazotti értekezletek (az éves munkatervben előre megtervezetten), rövid, rendkívüli munkaértekezletek (az előre nem látható problémák megbeszélésére), osztályozó konferenciák (félévek végén), tanévnyitó, tanévzáró értekezletek (a tanév előkészítése, a tanév munkájának összegzése céljából). 13

14 Az óraadó nem tagja a nevelőtestületnek, de a félévi és év végi osztályozó értekezletek meghívottja, a tanuló továbbhaladásának ügyében véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. Az óraadó részt vehet az oktató-nevelő munkával kapcsolatos más nevelőtestületi/szakalkalmazotti értekezleteken is. Az óraadó munkáját az illetékes igazgatóhelyettes segíti. A nevelőtestület jogkörei Döntési jogkörébe tartozik o a pedagógiai program, a szervezeti működési szabályzat, a házirend elfogadása és módosítása (Az igazgató ezen dokumentumok előkészítésére a nevelőtestület tagjaiból bizottságot kérhet fel), o a tanév rendjének (tanítás nélküli munkanapok stb.) meghatározása, o az éves munkaterv elfogadása, o az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, o a továbbképzési program elfogadása, o a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, o a tanulók jutalmazása és fegyelmi ügyei, o a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása, o a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, o a tanulók tankönyv támogatási elveinek meghatározása, o a minőségi bérpótlék elveinek és szempontjainak meghatározása, o a szülőkkel való kapcsolattartás rendjének kialakítása, o az iskolai szülői szervezet vagy az iskolai diákönkormányzat kezdeményezésének elfogadása a nevelőtestület összehívását érintően. Döntési jogkörét - kivéve pedagógiai program és szervezeti és működési szabályzat, házirend, éves munkaterv - átruházhatja valamely szakmai munkaközösségre, vagy a tantestület egy kisebb csoportjára. A felkért képviselő(k) köteles(ek) a tantestületnek beszámolni a végzett munkáról. Egyetértési jogkörébe tartozik o a diákönkormányzat működését érintő kérdésekben való együttműködés Véleménynyilvánítási jogkörébe tartozik o az intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezése, o az intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapítása, o az iskolai felvételi követelmények meghatározása, o külön jogszabályban meghatározott ügyek tárgyalása, o a továbbképzési és beiskolázási terv elfogadása, o a tanulóközösségek döntési jogkörébe tartozó kérdés, o tantárgyfelosztás megvitatása elfogadás előtt a szakmai munkaközösségek körében, o az igazgatóhelyettesek megbízása illetve a megbízás visszavonása, o vállalkozás indítása, a bevétel felhasználása. Javaslattevő jogköre az iskolai élet minden területére kiterjed. A nevelőtestület által átruházott feladatkörök és a beszámoltatás rendje Egyes feladat és hatásköröket egyedi döntés alapján ruházza át. 14

15 A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre. egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a munkaközösségre, a szülői közösségre, vagy a diákönkormányzatra. az átruházott jogkör gyakorlóját tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. feladatkörének részleges átadásával a következő állandó bizottságokat hozza létre tagjaiból az alábbi feladat- és hatáskörrel és jogosultságokkal: o fegyelmi bizottság: diákok ügyeiben o felvételi bizottság: diákok ügyeiben a létrehozott bizottságok közösségért felelős pedagógusait (osztályfőnököt, bizottságvezetőt) beszámoltatja tanévenként egy alkalommal. A nevelőtestületnek való beszámolási kötelezettség a felelős pedagógusra hárul a nevelőtestületi értekezletek időpontjában. beszámoltatási feladatát átruházhatja az iskolavezetésre. egy-egy kisebb közösség (osztály, tanulócsoport) nevelési szintjének elemzését és tanulmányi munkájának értékelését, az adott közösség problémáinak megoldását átruházhatja az érintett közösséggel közvetlen kapcsolatban álló pedagógusokra. az osztályt tanítók közösségének adja át a tanulók továbbhaladásáról szóló döntést. A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestületi értekezlet tárgya o a pedagógiai program, o a szervezeti és működési szabályzat, o a házirend, o a munkaterv, o az iskolai munkára irányuló átfogó elemzés, o beszámolók elfogadása, o a diákönkormányzat (továbbiakban: DÖK) szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása. A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorló szülői közösség egy tagja meghívható. Meg lehet hívni a véleményezési jogkört gyakorló diákönkormányzat képviselőjét is. A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét kijelölt adminisztrátor vezeti, a jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület által választott két hitelesítő írja alá. Az intézmény nevelőtestülete az alábbi állandó értekezleteket tartja a tanév során: o alakuló, tanévnyitó-, tanévzáró, o osztályozó értekezletek, o félévi és év végi eredményt összegző értekezlet, o őszi és tavaszi nevelési értekezlet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha kéri o az iskolaigazgató, o az intézmény igazgatóhelyettesei és a kollégium-vezető, o munkaközösség-vezetők o a nevelőtestület egyharmada. 15

16 A nevelőtestület o értekezlete határozatképes, ha a tantestületnek legalább a kétharmada jelen van. o döntéseit ha erről jogszabály másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. o személyi ügyekben titkos szavazással dönt. o titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az iskola iktatott iratanyagába kerülnek Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak Döntési jog Az egyes alkalmazotti közösségeket, illetve azok képviselőit jogszabályokban meghatározott esetekben részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési, döntési jogok illetik meg. Javaslattételi jog Javaslattételi jog illeti meg az intézmény életével kapcsolatban a dolgozókat, azok közösségét, a tanulói közösségeket, az iskolával kapcsolatban álló szülőt, külső oktatót, óraadót. Véleményezési jog Véleményezési jog illeti meg az egyes személyt és a közösségeket. Az elhangzott véleményt a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az elhangzó véleménnyel kapcsolatos álláspontját a véleményezővel közölni kell. Egyetértési jog Az egyetértési jog az intézkedések meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésekben csak akkor rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy, közösség azzal ténylegesen egyetért (hatályos jogszabályok). Döntési jog A döntési joggal rendelkező személy vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabály rögzít. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben, testületi jogkör esetén a testület abszolút (50 %+1) többség alapján dönt. 16

17 Részvételi jog Az intézmény minden dolgozóját azokon a programokon, amelyekre meghívót kap. Intézményünkben a következő munkaközösségek működnek: humán munkaközösség reál munkaközösség idegennyelvi munkaközösség informatika munkaközösség elektrotechnika-elektronika munkaközösség gépész munkaközösség gazdasági-szolgáltatási munkaközösség környezetvédelmi-energetikai munkaközösség osztályfőnöki munkaközösség testnevelés munkacsoport A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség munkájáról. A szakmai munkaközösségek tevékenysége A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján a pedagógiai programmal és az éves munkatervvel összhangban a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét. Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja. A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a fakultációs irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek, véleményt mondanak az emelt szintű csoportok tantervének kialakításakor. Kezdeményezhetik pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, részt vehetnek tanulóikkal megyei és országos versenyeken, háziversenyeket szervezhetnek tanulóink tudásának fejlesztése céljából. Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. Javaslatot tesznek a pedagógusok továbbképzésére. Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák tételsorait. Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására. Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget. 17

18 Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól referál az intézmény vezetőinek. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség éves munkatervét. Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját. Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tarthat, segíti a szakirodalom használatát. Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség tagjainál az éves munkaterv alapján órát látogat. Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének. Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán kívül. Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára. Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösségvezető személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező Tanulók közösségei Osztályközösség, tanulócsoport Azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályt osztályfőnök vezeti. Az osztályközösség az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége osztály diákbizottságot (ODB) és osztálytitkárt választ. Az osztályközösségek diákjai a tanórákon (foglalkozásokon) közösen, egyes órákon csoportbontásban vesznek részt. Diákönkormányzat A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára. 18

19 A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai diákbizottság áll. A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a feladattal a diákközösség javaslatára az igazgató bíz meg határozott, legföljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben az iskolai munkarendben meghatározott időben diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. A diákönkormányzat számára az intézmény a tevékenység ellátásához szükséges mértékben biztosítja az intézmény helyiségeit, eszközeit. A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét Szülői szervezetek Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SzM). Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, tisztségviselői), a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése. A SzM vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SzM véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és kuratóriumi tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. Az igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlati képzésvezető, kollégiumvezető, felnőttképzési vezető az alábbi közösségekkel tart kapcsolatot: szakmai munkaközösségek, szülői munkaközösség, diákönkormányzat, osztályközösségek. 19

20 A kiadmányozás Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és irattározásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az intézményvezető által aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban megjelölt magasabb vezető beosztású alkalmazottja az intézménynek. A kiadvány bevezető részében, a kiadvány bal felső részén kell feltüntetni az alábbiak: az intézmény jellemzői (név, cím, irányítószám, postafiók és távbeszélő száma) az irat iktatószáma, az ügyintéző neve. A kiadvány jobb felső részén a következőket kell feltüntetni: az irat tárgya, az esetleges hivatkozási szám, a mellékletek száma. Az ügyekkel kapcsolatos kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadványozó nevét zárójelben, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt, a kiadványozó nevét zárójel nélkül "s. k." toldattal, valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Baloldalon "A kiadvány hiteles" záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és körbélyegzővel hitelesíti. Postázás A boríték címzését a postai előírásoknak megfelelően kell végezni - fontos vagy nehezen pótolható iratokat és azokat a kiadmányokat, amelyeknek a címzetthez való eljuttatása különösen fontos ajánlott levélben kell küldeni. Tértivevénnyel kell elküldeni az iratot, ha átvételének időpontjához joghatás fűződik. Kézbesítéssel rendkívül kivételesen lehet élni. Az intézmény képviseletének szabályai A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre. Az intézményvezető a képviseleti jogát aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatában az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét. A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti 20

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2015 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 1.1. Leírás... 6 1.2. Alaptevékenységek... 6 1.3. Az SZMSZ-t megalapozó jogszabályok... 6 1.4. Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben