CHINOIN VADGESZTENYE ÓVODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CHINOIN VADGESZTENYE ÓVODA"

Átírás

1 CHINOIN VADGESZTENYE ÓVODA HÁZIREND

2 A házirend tartalma Általános tudnivalók 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása 4. A gyermekek érkezése és távozása 5. Az óvoda napirendje 6. Gyermekvédelem és baleset megelőzés 7. Egészségügyi feladatok ellátása 8. A gyermekek célszerű öltözete 9. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok 10. A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről 11. Az óvodai szolgáltatások igénybevétele 12. Az óvodai elhelyezés megszűnése, és a beiskolázás 13. Az óvoda hagyományai 14. Fakultatív hit-és vallásoktatás 15. A Házirend nyilvánossága 16. Záró rendelkezések 2

3 Általános tudnivalók Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Chinoin Vadgesztenye óvodában! Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi nevelőpartnerek lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és hosszabb távon sikeres legyen, figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat! Bízunk benne, hogy ezzel segítjük az eligazodásban, a megértésben, és a gyermeki valamint szülői jogok és kötelességek megismerésében. A Házirendet meghatározó dokumentumok: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012.(VIII.28.) Kormány Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a Gyámügyi Igazgatásról, valamint a fenntartói, intézményi szintű rendeletek, rendelkezések és dokumentumok. Az óvoda neve: Chinoin Vadgesztenye Óvoda Címe: 1045 Budapest, Ősz utca 155. Telefon: Honlap elérhetősége: Az óvoda fenntartója: Chinoin Szociális és Jóléti Alapítvány Az óvoda adószáma: Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítsék céljaink elérését. Ezúton is köszönjük! Óvodánkban a szülői szervezet képviseletében Óvodaszék működik. Az óvoda vezetőjének, vezető helyettesének, logopédusának, fejlesztőpedagógusának, pszichológusának, gyermekvédelmi felelősének és az óvodatitkárnak a neve, elérhetősége, fogadóórája (előre egyeztetett időpontban): 3

4 Óvodavezető: Pajorné Hirmann Mária Vezető helyettes: Maláti Csilla Logopédus: Németh Adrienn Pszichológus: Györke Dóra Gyermekvédelmi felelős: Turi Anita Óvodatitkár: Verebélyiné Kiesswetter Helga szerdánként óra között kedd, szerda, csütörtök délután péntekenként 4

5 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje Az óvoda működési/felvételi körzete: A Sanofi ZRT.-nél alkalmazásban álló, törzsszámmal rendelkező munkavállalók gyermekei számára alanyi jogon jár a szolgáltatás. A többi helyre külsős státuszú gyermekeket veszünk fel, Támogatási díj ellenében (lsd. Támogatási szerződés) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. A felvételről és a felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt. Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik, melynek ideje minden év május első hete. Az óvoda 3 éves kortól fogadja a gyermekeket. Az óvodában életkor szerint kialakított csoportok működnek: kiscsoport, középsőcsoport, nagycsoport. 2. A nevelési év rendje A nevelési év szeptember 1. - augusztus 31-ig tart. Nyári zárás: 3 hét, amelyről május elejéig értesítjük a szülőket. Ezen időszak alatt, a szülők gondoskodnak a gyermek ellátásáról. Nevelés nélküli munkanap: 5 nap. A nevelésnélküli munkanap pontos idejéről a csoportok üzenő tábláján tájékoztatjuk a szülőket. A program előtt legalább 14 nappal felmérjük az ügyeletre vonatkozó igényeket és ügyeletet biztosítunk. 5

6 Napi nyitva tartás: Az óvoda hétfőtől-péntekig reggel tól fogadja a gyermekeket, délután ig. Ügyelet: reggel óráig, és délután I-es (kijelölt) csoportban. 4. A gyermekek érkezése és távozása Minden gyermek számára ajánljuk a 8 órára való beérkezést, az iskolába készülő gyermekek esetében a foglalkozásokon való részvételt (9-10 óra között) fokozottan a gyermek fejlődése érdekében. A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor egészséges, valamint ha a szülő a térítési díjat befizette. A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévet betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően óvodai nevelésben köteles részt venni. Az óvodapedagógus azért a gyermekért felelős, akit számára a szülő (vagy más személy) érkezéskor átadott, rábízott. Felelőssége addig tart, amíg a szülőnek vagy egyéb meghatalmazottnak a gyermeket át nem adja. A gyermek ittas személynek nem adható át. Távozáskor a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusnak jelezni kell, hogy elviszik a gyermeket. A gyermekért való megérkezést, majd hazakészülést követően az óvoda területét el kell hagyni. Minden gyermek számára ajánljuk a 8 órára való beérkezést, az iskolába készülő gyermekek esetében a foglalkozásokon való részvételt (9-10 óra között) fokozottan, a gyermek fejlődése érdekében. Az ötödik életévüket betöltött gyermekeknek kötelező napi 4 órát részt venni az óvodai nevelésben. A gyermek óvodába érkezése vagy távozása csak akkor történhet kiskorú testvérrel, ha a szülő írásban vállalja az ezzel járó felelősséget. Más személy kizárólag szintén írásban adott meghatalmazás esetén viheti haza a gyermeket. Családi konfliktusok esetén a szülői felügyelet korlátozását hivatalosan szükséges igazolni. Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület. Nyitva tartási időn kívül csak óvodavezetői engedéllyel lehet az óvoda területén tartózkodni. Az óvoda zárása után itt maradt kisgyermek szüleit megpróbáljuk telefonon elérni. Amennyiben kétszeri alkalommal fordul elő, hogy az óvoda zárásáig nem érkeznek meg a szülők, abban az esetben jelzéssel élünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 6

7 5. Az óvoda napirendje Az időpontok rugalmasak, korcsoportonként perces eltérések lehetségesek, illetve az évszakhoz, időjáráshoz igazodva változhatnak gyülekező és játék a IV-es csoportban a gyerekek fogadása a saját csoportban, játék reggeli kezdeményezések, kötelező foglalkozások, egyéni fejlesztések tízórai, mosdó, öltözködés udvari játék, séta, mindennapos testnevelés ebéd mosdó használat, fogmosás, készülődés a lefekvéshez, mese, pihenés uzsonna játék, egyéni fejlesztések, délutáni fakultatív foglalkozások játék az ügyeletes IV-es csoportban A délelőtt folyamán kerül sor a logopédiai, fejlesztőpedagógiai és pszichológusi foglalkozásokra. Ezen kívül általában délelőttre szervezzük az úszást illetve a kirándulásokat, sétákat. A szülők jogai, kötelességei: A szülőnek joga van: Óvodát választani gyermekének. Az óvoda pedagógiai programjáról tájékoztatást, a Szervezeti Működési Szabályzatába és a Házirendbe betekintést kapni. A gyermek fejlődéséről rendszeres tájékoztatást, neveléséhez tanácsot, segítséget kapni. Az óvoda vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt venni a foglalkozásokon. Kezdeményezni a szülői szervezet (közösség) létrehozását, közreműködni annak tevékenységében. Az óvodai szülői szervezet által figyelemmel kísérni a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. 7

8 A gyermekek nagyobb csoportját (legalább egy csoportot vagy minimum 25 fő gyermeket) érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérni az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt venni a nevelőtestületi értekezleten. A szülőnek kötelessége: Gondoskodni gyermeke testi, értelmi, érzelmi, és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Gondoskodni, hogy gyermeke rendszeres óvodai nevelésben részt vegyen. Figyelemmel kísérni gyermeke fejlődését. Rendszeres kapcsolatot tartani a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal. Segítséget nyújtani, hogy gyermeke a csoport szokás-szabályrendszerét elsajátítsa. A gyermek lényeges adataiban történő változást 3 napon belül bejelenteni. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői- oktatói munka, illetve a gyerekekkel összefüggő tevékenységük során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. A gyermek jutalmazása, fegyelmezése Az óvodás korú gyermekek jutalmazása és fegyelmezése az életkori sajátosságok, a gyermekek egyéni sajátosságai és a pedagógiai célkitűzések tükrében történik. A jutalmazás a gyermek énképének, éntudatának fejlesztése érdekében az eseményhez illő módon megy végbe. A fegyelmezési formák közül a negatív viselkedés elkerülésére ösztönözve, a cselekedet súlyához mérten, a gyermek emberi méltóságát szem előtt tartva választunk. Minden gyermeket a szeretet, védelem és jogainak betartása illeti meg, amelyet egy szülő sem sérthet meg! 6. Gyermekvédelem és baleset megelőzés Az óvodának a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, megbízott gyermekvédelmi felelőse van. Feladata többek között a hátrányos szociális helyzetben lévő családok segítése. Ennek érdekében tájékoztatja az érdeklődőket az igénybe vehető segélyekről, az igénylés módjáról; javaslatot tesz kedvezményes étkezési térítési díj 8

9 megállapítására; az óvoda számára felajánlásra kapott játékokat, mesekönyveket, ruhákat felajánlja a rászoruló családoknak. Kérjük, forduljanak bizalommal hozzá! Az óvoda bejárata a gyermekek biztonsága érdekében zárva van. Az ajtó elektromos zárral és videokamerával van felszerelve. Távozáskor kérjük, hogy figyeljenek arra, hogy a nem Önökhöz tartozó kisgyermek ne menjen ki az épületből. A gyermekek egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokat, a lehetséges veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat folyamatosan tanítjuk a gyermekeknek. Ezek a szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, betartását a szülők jelenlétében is elvárjuk. A napközben előforduló esetleges baleset esetén a csoportos óvodapedagógus a kisgyermek elsősegélyben részesítése után köteles a szülőt telefonon értesíteni a történtekről, és a további teendőket megbeszélni, ha szükséges, orvosi kezelésre elvinni, mentőt hívni. Az óvoda területén tilos a dohányzás, szeszesital fogyasztás, és bármilyen drog használata! 7. Egészségügyi feladatok ellátása A szülő gyermekét tisztán, gondozottan járathatja óvodába. Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. A beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől, való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. A betegség, vagy ha nem jelezték előre, hogy nem betegség miatt történik -, csak orvosi igazolással lehet óvodába jönni. Ha az óvodapedagógus a gyermeknél betegségre utaló tünetet észlel, és azt a szülőknek jelzi, a gyermek csak orvos által kiállított igazolással hozható óvodába akkor is, ha a szülő a tünetet nem tapasztalja. Indokolt esetben, ha az óvodapedagógus úgy látja jónak, az orvosi igazolás kérhető az óvoda által kiadott nyomtatványon (kitiltó papíron) is. Óvodába gyógyszert vagy gyógyhatású készítményt a szülő csak akkor hozhat, ha szedése a gyermek számára létfontosságú, életmentő (asztma, stb esetében). 9

10 Az óvoda orvosa, védőnője vagy óvodapedagógusa által javasolt szakrendelésre a gyermeket el kell vinni és a vizsgálat eredményéről az óvoda orvosát tájékoztatni kell, vagy ezzel ellentétes akaratáról a szülő köteles írásban nyilatkozni. Amennyiben napközben baleset éri a gyermeket, ellátjuk és a baleset súlyosságától függően orvosról gondoskodunk (mentő-, orvos hívás), és azonnal értesítjük a szülőt. A távolmaradás jelzése történhet előre szóban és írásban illetve megbetegedés esetén telefonon és írásban. Az óvodán belüli egészségügyi ellátást az óvoda orvosa és védőnője végzi. A gyermekek egészségügyi állapotának ellenőrzése és szűrése az alábbi területeken történik: Belgyógyászati vizsgálat évente egy alkalommal Fogászati vizsgálat évente egy alkalommal Fejtetvesség vizsgálat évente min. 2 alkalommal Beiskolázás előtti szűrővizsgálat (szemészet, hallás) a nagycsoportos gyermekeknél. A vizsgálatok előtt, és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatjuk Önöket. Az óvoda a HACCP, vagyis élelmezésbiztonsági előírásoknak kell, hogy megfeleljen, ami Önöket is érinti. Ezért kérjük, hogy ne hozzanak be otthon sütött süteményt, lekvárt, befőttet, stb. A gyermekek születésnapjára, ünnepekre, kizárólag előre csomagolt, zárt (boltban vásárolt, gyártási igazolással ellátott) süteményt, vagy HACCP tanúsítvánnyal ellátott cukrászatban készült tortát hozzanak. Az óvodának a gyermekétkeztetési vállalat főzőkonyhájával előzetes egyeztetést követően, lehetősége van ételallergiás gyermekek speciális étkezésének biztosítására. Ez irányú igényüket, orvosi igazolással alátámasztva, az óvodavezetőnek kell jelezni. 8. A gyermekek célszerű öltözete az óvodában Kérjük, hogy a gyermekek óvodai ruházata legyen tiszta, kényelmes, praktikus, cipőjük tartsa a lábfejet. Kérjük a kisgyermek jelét belevarrni, textil filccel belerajzolni. Az elveszettnek hitt ruhadarabokat a gyermek öltözőjében a kijelölt helyen gyűjtjük, kérjük, ott keressék. A gyermekeknek kérünk: benti váltóruhát, kinti udvari ruhát, váltócipőt, testneveléshez tornaruhát (pamut póló, rövidnadrág), tornacipőt, esős időre gumicsizmát, esőkabátot. Ünneplő öltözetet kérünk az óvónővel történő megbeszélés alapján, alkalomnak megfelelően, ez szülői értekezleten egyeztetve történik. 10

11 Az öltöző rendje, mosdóhasználat, az öltözőszekrény rendje A csoportszoba elhelyezkedése szerinti öltözőt használják a gyerekek,és a jelekkel ellátott szekrényrészbe kerülnek a ruhadarabjaik. Kérjük, hogy a különböző ruhadarabokat lássák el a csemete óvodai jelével. A hideg idő beálltával a kabátokat, az erre a célra elhelyezett vállfás állványokra kell felakasztani. Kérjük, hogy ügyeljenek a szekrényrészek tisztaságára és a ruhák rendjére (minden nap tisztán, összehajtva kerüljenek vissza)! A szekrény tetejére ne tegyenek semmit! A mosdóba higiéniai okokból, csak a gyerekek és az intézmény dolgozói léphetnek be! 9. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok A távolmaradás lehetséges esetei: Betegség orvosi igazolással igazolható. Családi program az óvodapedagógus előzetes tájékoztatásával. A két hetet meghaladó távollétet, az óvoda kérelem címszó alatt,a szülő írásban kérelmezheti, és indokolt esetben azt az óvodavezető engedélyezheti. Ha a kisgyermek igazolatlanul 10-nél több napot hiányzik, a szülőt két alkalommal írásban figyelmeztetjük az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a kisgyermek óvodaköteles - 10 napot meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a jegyzőt értesítjük. Otthonról hozott értéktárgyak, eszközök: Az óvodába csak az óvodapedagógusok által jóváhagyott eszköz, tárgy hozható be otthonról. A gyermekek által viselt ékszerekért felelősséget nem vállalunk. Az óvodába járáshoz nem szükséges eszközök bevitelét és az óvodában bent hagyását az óvodapedagógusnak be kell jelenteni. Az esetlegesen bekövetkezett kárért az óvoda nem vállal felelőséget. Az otthonról saját felelősségre hozott járművekkel (kerékpár, roller, görkorcsolya, stb) az óvoda épületén belül közlekedni nem lehet. 10. A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről Kérjük, hogy a megfelelő fórum keretében kérjenek tájékoztatást a gyermekek fejlődéséről. Ezek a következők: Szülői értekezlet, évente minimum 3 alkalommal 11

12 Fogadóóra, szülői illetve óvodapedagógusi kezdeményezésre- évente min. 2 alkalommal Nyíltnap, középső- és nagycsoportban évente egyszer Rendezvények, ünnepek, előzetes tájékoztatás szerint, meghívóval Családlátogatás, óvodapedagógusi, szülői kezdeményezésre Eseti megbeszélés az Önök kezdeményezésére. Ezeken kívül minden csoportnak saját üzenő táblája van, amin keresztül tájékoztatjuk Önöket az aktuális programokról, esetleges kérésekről. Kérjük, ezt naponta kísérjék figyelemmel! Esetleges neveléssel kapcsolatos kérdéseikkel fogadóóra keretén belül forduljanak bizalommal az óvó nénikhez! Az érdeklődők számára a belső szabályzó dokumentumok (Pedagógiai program, Házirend, és a Szervezeti és Működési Szabályzat) megtekinthetők: - nyomtatott formában a vezetői irodában, - elektronikusan az óvoda honlapján, - az óvoda különös közzétételi listája elektronikus formában az óvoda honlapján olvasható. 11. Az óvodai szolgáltatások igénybevétele Étkezés, és önköltséges szolgáltatások Az óvodai nevelés a céges szülők gyermekei számára ingyenes, külsősök számára költségtérítéses. Fizetési kötelezettség az alábbiakban terheli a szülőket: A gyermekek napi 4x-i étkezésének térítési díja. (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) Igényelt szolgáltatás díja. Ezek lehetnek: - Farkaskölyök torna, - Játékos ismerkedés az angol nyelvvel, - Alapozó mozgásterápia Fakultatív foglalkozások igénybe vételére a gyermek középső csoportos korától és egyéni jelentkezés nyílik lehetőség Kedvezmények és támogatások A jogszabályoknak megfelelően, az arra rászoruló családok kedvezményt kaphatnak az étkezési díjak fizetéséből. Normatív állami támogatás jár: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság esetén a térítési díj 100%-ára. 12

13 Három vagy több gyermek nevelése esetén, illetve tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek nevelése esetén a térítési díj 50%-ára. MÁK által kiállított igazolás ellenében, az alacsony, egy főre jutó nettó jövedelem alapján állapítható meg a térítési díj csökkentésének mértéke. A térítési díjkedvezmény iránti igényüket az óvodavezetőnek kell jelezni, és benyújtani a szükséges igazolásokat. Óvodáztatási támogatásra jogosultság feltétele: a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű státuszának fennállása esetén, legkésőbb annak az évnek az utolsó napjáig, amelyben a negyedik életévét betölti, beírassák az óvodába, továbbá rendszeresen látogassa az óvodát. A támogatás igénylésére vonatkozó kérelmet a szülő lakcíme szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalánál nyújthatja be. Bővebb felvilágosítás miatt kérjük, keressék meg a gyermekvédelmi-felelős óvodapedagógusát! 12. Az óvodai elhelyezés megszűnése, és a beiskolázás Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon. Az óvodai elhelyezés megszüntethető fizetési hátralék miatt, ha az óvodavezető által történt szülői felszólítás eredménytelen, - kivéve, ha a gyermek gyámhatósági kezdeményezésre került az óvodába, ha hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, illetve ha 5. életévét betöltötte a döntés jogerőre emelkedése napján. Ha a gyermek igazolatlanul 10 napnál többet van távol, és az óvodavezető már 2 alkalommal felszólította a szülőt a rendszeres óvodába járásra, valamint elmulasztásának következményeire - kivéve, ha a gyermek gyámhatósági kezdeményezésre került az óvodába, ha hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, illetve ha 5. életévét betöltötte a döntés jogerőre emelkedése napján. Ha gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a 8. életévét betölti. A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. A beiskolázással kapcsolatos információk és teendők: Tanköteles korú az a kisgyermek, aki augusztus 31.-ig betölti a hatodik életévét. A szülő kérésére az a kisgyermek is beiskolázható, aki december 31-ig tölti be hatodik életévét. 13

14 A beiskolázás a gyermekek egyéni fejlettségét veszi figyelembe, így lehetőség van rá, hogy a hatodik évét betöltő kisgyermek még egy évet maradjon óvodában. Ehhez szükség van a közös megegyezésre óvoda és a szülők között, illetve a Nevelési Tanácsadó, vagy a Rehabilitációs és Szakértői Bizottság javaslatára. A beiskolázáshoz az óvoda kiállítja az Óvodai szakvéleményt, melyet el kell vinni az iskolai beiratkozásra, abban az esetben is, ha a kisgyermek még marad egy évet az óvodában. A beiskolázást megelőzően iskolaérettségi vizsgálatot készít az óvoda pszichológusa, mely tartalmazza a gyermek fejlődéséről készült tájékoztatást, valamint javaslatot a további fejlődés érdekében teendő intézkedésekre. A beiskolázással kapcsolatban bővebb tájékoztatást adunk a nagycsoportos szülők számára szervezett interaktív szülői értekezleten. 13. Az óvoda hagyományai Minden év szeptember végén, Mihály naphoz legközelebbi szombaton Mihály napi vásárt tartunk. A sok-sok játék mellett néptánc bemutatót tartunk, vásárt rendezünk, mustot préselünk, a kemencében sütünk. Május utolsó péntekén Apák- és gyermekek napját tartunk, aminek keretében egész napos gyermeknapi programokat szervezünk, sok-sok játékkal, vetélkedőkkel. Az óvodának saját formapólója van, melyet a közös rendezvényeken, kirándulásokon viselünk. Kérjük, ha az óvodapedagógusok jelzik, ezt adják rá a gyermekekre. A gyermekek születésnapját megünnepeljük a csoportokban. Az iskolába menő gyermekeket elballagtatjuk, elbúcsúztatjuk. 14. Fakultatív hit-és vallásoktatás Az óvodában, a szülők igénye alapján (legalább 4 fő), lehetőség van hit-és vallásoktatásra. Ideje várhatóan kedd délután. Jelentkezés a tanévnyitó csoportos szülői értekezleteken, az óvodapedagógusoknál. 15. A Házirend nyilvánossága A Házirendet minden szülő megkapja az óvodába történő beiratkozás alkalmával. Minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatót tartunk. Egyéni kérésre, évközben is bármikor tájékoztatjuk a kedves szülőket. Egy példány a bejárat melletti faliújságon 14

15 hozzáférhető minden érdeklődő számára. Egy példány megtalálható az óvodavezető irodájában, és egy példány a nevelőtestületi szobában, illetve elektronikusan az óvoda honlapján. 16. Záró rendelkezések A Házirend hatálya kiterjed a gyermekekre, szülőkre, hozzátartozókra, és az óvoda minden dolgozójára. Hatályossága az óvodai benntartózkodásra, illetve a nevelési program megvalósítását segítő külső programok helyszínére is vonatkozik. Hatályba lépésének ideje: szeptember 1. Ezzel hatályát veszi a szeptemberi keltezésű dokumentum. Érvényessége: jóváhagyást követően, a kihirdetéstől határozatlan ideig, illetve visszavonásig. Felülvizsgálata: évenként Módosítás: amennyiben a felülvizsgálat szükségessé teszi, valamint jogszabályváltozás következtében, továbbá szülői vagy pedagógusi javaslatra. A felülvizsgálat elvégzéséért az óvodavezető felelős. Készítette: Pajorné Hirmann Mária óvodavezető Véleményezte: Frenyóné Lőrincz Erzsébet Óvodaszék elnöke Elfogadta: Németh Zsuzsanna nevelőtestület képviselő Jóváhagyta: Dull János a Fenntartó képviselője Pajorné Hirmann Mária óvodavezető Budapest, szeptember 1. 15

16 16

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását.

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását. A házirendünk jogszabályi hátterei: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) 11/1994

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda Szeretettel és tisztelettel köszöntjük

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94.

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. Iktatószám: II-134/2013 Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. HÁZIREND Készítette: Kemerléné Suri Ildikó óvodavezető 2 Bevezető Óvodánk házirendje a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Házirend Budapest, 2013.március... Ablonczyné Vándor Margit Óvodavezető

Házirend Budapest, 2013.március... Ablonczyné Vándor Margit Óvodavezető Budapest-Budafoki Református Egyházközség Halacska Református Óvodája 1221 Budapest, Törley tér 3-4. Tel. 06 (1) 482 02 24 1225 Budapest, Bartók Béla u. 4. Tel. 06 1 207 01 41 Email: halacskaovi@halacskaovi.hu

Részletesebben

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND Egervári Óvoda 8913 Egervár József Attila u.13. Tel.: 06 92 / 364-019 E-mail: elaiovipmail.hu EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Egervári Óvodában. Az elkövetkező

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE HÁZIREND A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai/bölcsődei életrendjével

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

- 1 - 265-0132 (székhely) 263-0959 (telephely) E- mail: aprokovi@enternet.hu Óvodavezető:

- 1 - 265-0132 (székhely) 263-0959 (telephely) E- mail: aprokovi@enternet.hu Óvodavezető: - 1 - Ü g y i r a t s z á m : 4 6 8 - I / 2 0 1 3 H Á Z I R E N D Intézmény neve: Kőbányai Aprók Háza Óvoda Székhelye Budapest, X. ker. Újhegyi sétány 5-7. Telephelye: Budapest, X. ker. Újhegyi sétány

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

Varsány Béke út 10. HÁZIREND

Varsány Béke út 10. HÁZIREND Varsány Béke út 10. SsMSz.1. sz. melléklet. HÁZIREND 2011 1 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. Telefon: 56/446-003 E-mail: szajovi@gmail.com OM azonosító: 201969 SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PH. Készítette:. Szajol, 2014. 09.

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd, Szabadság tér 6. Legitimációs eljárás

ÓVODAI HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd, Szabadság tér 6. Legitimációs eljárás ÓVODAI HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd, Szabadság tér 6. Intézmény OM-azonosítója: 202908 Fenntartó: Baptista Szeretetszolgálat Elnöke Intézményvezető Gazsi

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Általános információk

HÁZIREND. 1. Általános információk 1 HÁZIREND. A házirend a köznevelési törvény felhatalmazása alapján alkotott helyi szabályzat, a benne foglaltak betartása minden érintett számára kötelező, megszegése jogi következményeket vonhat maga

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest Centenáriumi sétány 3. Tel./fax: 403-66-18 e-mail: centiovi@gmail.com Telephelyek: 1162 Budapest Hermina u. 66-68. Tel./fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u.

Részletesebben