Fogalmi struktúrák vizsgálata SPSS-szoftverrel Muráth Judit - Bagó Péter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogalmi struktúrák vizsgálata SPSS-szoftverrel Muráth Judit - Bagó Péter"

Átírás

1 Fogalmi struktúrák vizsgálata SPSS-szoftverrel Muráth Judit - Bagó Péter 1. A kutatás tárgya, célja és módszerei A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán futó projekt keretében az informatikában és a nyelvészetben alkalmazott kutatási módszereket egymással kombinálva teszünk kísérletet a gazdaság nyelvének mélyebb elemzésére. A vizsgálat középpontjában a gazdaságban zajló kommunikáció, a gazdasági kommunikáció terminológiája, a szakszókincs: szakszavak, szakkifejezések vizsgálata áll. A kutatás célja különösen a szakfordítások során felmerülő egyre gyakoribb és különféle terminológiai problémák okainak tisztázása, a fogalmi struktúrák, a fogalmak és a hozzájuk tartozó terminusok között fennálló kapcsolatok feltárása, és végül, de nem utolsó sorban e törekvéseket támogatandó új eljárások, kutatási módszerek bevezetése. A kutatást végző team egy nagyobb projekt keretein belül olyan modellt kíván megalkotni, amely alkalmas egy-egy témakört megjelenítő szövegkorpusz tartalmának szemantikai hálóval történő reprezentálására. Mivel nagy és ezért kézi erővel nehezen feldolgozható korpusz vizsgálata áll a középpontban, ezért nagy a jelentősége az informatikai lehetőségek bekapcsolásának. A kutatás első lépésében erre már történtek kísérletek, és elsőként a NooJ szövegelemző rendszer lehetőségeit próbáltuk ki. A kutatás eddigi eredményeiről a 2010-es MANYE kongresszuson számoltunk be (vö. Muráth J, Bagó P. 2011). Következő lépésként egy újabb szoftvercsomag, az SPSS alkalmasságát és lehetőségeit vizsgáljuk céljaink megvalósíthatósága szempontjából abban a reményben is, hogy a bemutatott eljárás továbbiakban más korpuszok vizsgálatára is alkalmas lehet. 2. Terminológiai vizsgálatok kutatási irányok 2.1 Rendszerszintű vizsgálatok A terminológia a terminológiatan megalkotója, Wüster szerint mai fogalommal élve tudásreprezentáció, hiszen egy-egy szakterület feltérképezése után a fogalmak definiálása és rendszerben elhelyezése történik meg i. Már a klasszikus terminológiatannak is alaptétele volt, hogy a fogalmat nem csupán pontos definíció révén határozhatjuk meg. Közelebbi meghatározásának további fontos kritériuma, hogy megadjuk a rendszerben elfoglalt helyét is. Mivel a fogalom gondolati tartalom, következésképpen szükség van a terminusra, amely a fogalmat reprezentálja. Wüster és tanítványai abból a napjainkban is érvényes elvből indultak ki, hogy egy-egy szakterület terminológiája rendszert alkot, amelyben az egyes 59

2 fogalomnak és a hozzá tartozó terminusnak meghatározott helye van, és a rendszer ábrázolható is. Az osztályozásnak és rendszerezésnek, a dolgok/fogalmak alá-, feléés mellérendelésének tehát kitüntető szerep jut. Különösképpen a természettudományokban láthatunk erre már jóval korábban is példákat (vö. Linné által kidolgozott rendszer az élővilág osztályzására). Az illusztrációként felrajzolt rendszerek több szintes fa-struktúrát alkotnak. Ez az ábrázolás a magyar terminológiai szakirodalomtól sem idegen. Hasznos didaktikai szerepet tölt be, és a terminológiáról szóló bevezető előadások fontos eszközei. Gyengéje: nem minden tudományág vagy szakma fogalmi rendszerének leírására alkalmas, különösen nehéz a társadalomtudományokban egy teljes rendszert így bemutatni, és előfordulhat az is, hogy egy-egy terület terminológiájának egyes példányai a tényleges nyelvhasználatban, egy-egy adott szakszövegekben a rendszerszinten történt ábrázolástól eltérő értelmet kapnak. Például az aktuális szövegben fogalmi kontamináció lép fel. Erre Gerzymisch-Arbogast már 1996-ban rámutatott (Gerzymisch-Arbogast 1996), de magyarországi kutatásokban is kimutattak hasonló eredményeket (vö. Muráth 2002). A jelenség lehet az adott tudomány vagy szakma fejlődésének eredménye, ám lehet más oka is. Tovább bonyolítja a helyzetet, ha nem egynyelvű, hanem két- vagy többnyelvű terminológiai munka folyik, és a rendszerek nyelvenként is különböznek. Felmerül a kérdés, lehet-e a rendszerekre vonatkozóan az eddig leírtaktól eltérően is megállapításokat tenni, és ha igen, milyen ábrázolási lehetőségek vannak? Igaz-e, hogy a nyelvhasználat nem csupán az elmélet alátámasztására szolgáló példákat szolgáltat, hanem alapos vizsgálata bizonyos törvényszerűségek megállapítására is lehetőséget ad? E kérdések már jó ideje foglalkoztatják a kutatókat, akik újabb és újabb eljárásokat próbálnak ki, hogy a másik irányból is megközelíthessék vizsgálatuk tárgyát. 2.2 A használati szint kutatása Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kapnak azok az empirikus vizsgálatok, amelyek a nyelvhasználó felől közelítve speciális módszerekkel vizsgálják a nyelvet. Kiemelendő közülük a korpuszelemzés és a hálózatalapú kutatás. A korpuszelemzés olyan empirikus kutatás, amely nyelvészeti vizsgálatok céljából összeállított írott és/vagy beszélt nyelvi szövegeken, azaz korpuszokon végzett elemzés során tesz a nyelvre vonatkozó megállapításokat. A kutatók igyekeznek minél nagyobb korpuszt összeállítani, mivel a kinyert adatok mennyiségének növekedésével arányosan csökken a kapott eredmény esetlegessége, egyben növekszik a megbízhatósága. Kibontakozására a számítógépes adatfeldolgozás elterjedésével kerülhetett sor, hiszen a gépi 60

3 feldolgozással vált lehetővé az óriási korpuszokban fellelt hatalmas adattömeg gyors és eredményes feldolgozása. Értékes megállapítások születtek az anyanyelv használatáról, de egyre több vizsgálatban jelenik meg a nyelvösszehasonlítás vagy a fordítás kérdése is. Jelentős korpusznyelvészeti kutatások folynak a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének Korpusznyelvészeti Osztályán Váradi Tamás vezetésével, és több magyarországi kutató végez értékes korpusznyelvészeti kutatásokat. Mivel minden, mindennel összefügg (vö. Balázs 2010), a hálózatkutatásnak óriási nemzetközi, de egyre nagyobb magyar szakirodalma is van, a legkülönfélébb tudományterületek művelői, a legkülönfélébb élethelyzetek kutatói foglalkoznak vele a saját területükön: biokémikusok, fizikusok, szociológusok, nyelvészek; gondoljunk a vasúthálózatokra, az egyéb közlekedési hálózatokra, az áramszolgáltatás hálózatára, a regionális gazdasági hálózatokra, a legkülönfélébb társadalmi kapcsolathálókra. Kutatják a társadalmak rejtett hálózatát, a falusi társadalom rejtett kapcsolatait, hogy csak néhány egészen extrém kutatási területet említsünk, de ott van példának okáért az internet, amely a közeljövő bizonyára egyik legizgalmasabb kutatási területe lesz. Lényeges a karrierépítés szempontjából is és így szakma független érdeklődési területet jelenthet, hiszen ki, milyen kapcsolathálóval rendelkezik, erősen befolyásolja sikeres vagy kevésbé sikeres karrierjét. A témával foglalkozók keresik magának a hálózatkutatásnak az alapkérdéseit (vö. Csermely P. 2005), vagy saját szakterületükön belül vizsgálják. A hálózatkutatás és a hálózatalapú kutatás egyre több eredménnyel büszkélkedhet a nyelvészetben is (vö. például Balaskó M., Balázs G., Kovács L. (2010), Kovács L. (2011). A korpuszelemzés mellett egyre érdekesebbé és hasznosabbá válik számunkra a hálózatalapú kutatás is, mivel az előzőhöz hasonlóan a tényleges nyelvhasználatból indul ki, és abból próbál törvényszerűségeket megállapítani. Úgy látjuk, hogy vizsgálódásainkban a korpuszelemzés és a hálózatalapú kutatás összekapcsolása a modern technológiával, az újabb szoftverek kísérleti alkalmazása újabb eredményekhez vezethet. Az alábbiakban az SPSS szoftvert és a vele végzett vizsgálatot mutatjuk be. 3. Fogalmi struktúrák vizsgálata SPSS szoftverrel Az adatokat kétféleképpen lehet kinyerni a weboldalakról: manuálisan vagy automatikusan. Előző cikkünkben az elsőt már bemutattuk (Muráth J, Bagó P. 2011). A manuális adatkinyerés során kézi beavatkozás szükséges az adatok összegyűjtéséhez. Ez lassú és munkaigényes megoldás. Az összeszedni kívánt adatokban struktúrát kell találni, amelyhez emberi beavatkozás szükségeltetik, 61

4 mert a weboldalakon sok olyan információ található, amelyre nincs szükségünk: többek között reklámok, főcímek, a weboldal navigálásához szükséges elemek. A másik módszer az automatikus információ-begyűjtés, ehhez a szoftver RSS szabványos megoldást kínál, amely azonban több problémát is felvet. Az RSS feed egy olyan információmegosztó megoldás, amelyet a weboldalak szolgáltatnak, de készítőik dönthetik el, milyen formában. Általában karakterre korlátozva adnak betekintést az általuk megosztani kívánt információba, amely ha felkelti az olvasó érdeklődését, akkor továbbkattint és elolvassa a teljes cikket. Tehát az RSS megoldásokat hírolvasásra hozták létre, az SPSS csak RSS-ből tud olvasni strukturált információt, amelyet ha nem oszt meg teljes egészében a weboldal készítője, akkor csak korlátozottan jutunk hozzá az információhoz. Ez jelentősen le tudja rövidíteni a tartalmat és az egész kutatást rossz irányba viszi. Tehát az automatikus megoldás sem teljesen kielégítő. Célunk a jövőben olyan megoldás keresése, amely a felesleges zaj nélkül adja ki a megfelelő információkat. Érdemes a statisztikák között böngészni, a vállalatoknál található adatok 80%-a strukturálatlan információkat tartalmaz (vö. Körmendi, 2007). Az SPSS Modeler A következő szoftverünket, amellyel az elkezdett kutatást folytattuk az SPSS Modelert, még nem alkalmazták nyelvészeti vizsgálódásokhoz, kutatásunkban erre első ízben teszünk kísérletet. Az SPSS Modeler régi nevén Clementine, a gazdaságban végzett adatbányászati tevékenységek ismert eszköze, amely lehetővé teszi, hogy az adatbányászati tevékenységek más, hasonló termékek nyújtotta lehetőségekhez képest lényegesen szélesebb körű adattípuson és az ügyfelekre való szélesebb rálátással történjenek. Tehát ez egy adatbányászati megoldás, amely hatékonyabbá teszi a vállalat működését, jelen esetben a korpuszunk elemzését. Konferenciákon elhangzottak szerint számos más alkalmazásban is lehetőség van alkalmazni a szoftvert, például az ügyfélszerzés és -megtartás, ügyfél életciklus értéknövelés, kockázatkezelés, csalások felderítése és megelőzése, terméktervezés megoldásokban. Az IBM többek között az alábbiakat írja a termékről: az SPSS Modelerrel (Clementine) létrehozott modellek közvetlenül felhasználhatók számos kampánymenedzsment, ill. CRM rendszerben, a termék támogatja az automatizált ügyfélbesorolást és scoring-ot. A modellek létrehozásához, alkalmazásához, az előrejelzések biztonságos és hatékony kezeléséhez további lehetőség áll rendelkezésre az SPSS Collaboration Services (SPSS Predictive 62

5 Enterprise Services) termékkel való integráción keresztül. A szoftver magas szinten támogatja: a numerikus és szöveg típusú, valamint Web-log adatok és kérdőív eredmények hatékony elérését, adattranszformációját és integrálását. Ezen funkcionalitásában egyedülálló a versenytársaival szemben; a legfejlettebb statisztikai és tanuló algoritmusok használatával a gyors modellépítést és validálást az előrejelző modellekben foglalt üzleti előnyök hatékony felhasználását, alkalmazását, a folyamatok valós idejű kezelését vagy ütemezését a felhasználók, illetve a megfelelő döntéstámogató rendszerek felé. Az SPSS Modeler (Clementine) (továbbiakban a szoftver) felhasználóbarát felülete lehetővé teszi a streamek kezelését, amelyeket gyorsan és vizuálisan hozzá lehet adni a szoftverhez. Nem kell a mögöttes infrastruktúrával, illetve az informatikai, statisztikai megoldásokkal törődni. A cél a tudásfeltárás, amit a stream segít, ezt úgy kell elképzelni, mint az adat útját az információig. Az adat bármi lehet, az újság tartalma, dátuma, színe és minden, ami csak a képernyőn megjelenik, vagy amit a kezünkbe fogunk. A felhasználó számára fontos adatból lesz az információ, például ha nem megyünk sehova, akkor az aznapi hőmérséklet csak egy adat, de ha készülünk valahová, akkor az már információ, hiszen a szerint öltözünk fel. Tehát egy streamet úgy kell felfogni, mint egy adat-transzformációt az információ kinyeréséhez vezető úton. A szoftver képes előrejelző modellek gyors készítésére és rugalmas modellek felhasználására, mindezt nyitott architektúrával, ami lehetővé teszi a mögöttes adatbázisok szabadon kiválasztását. (SPSS, 2011) Az SPSS megoldás A vizsgálatban a gazdasági válság témakörét bemutató szövegkorpusz (vö. Muráth J, Bagó P. 2011) tartalmát elemezzük az SPSS Modeler közbeiktatásával, amellyel lehetővé válik a korpusz szemantikai hálójának felvázolása. Ha kiragadunk a háló egy-egy csomópontjában lévő kulcskifejezést, akkor egy-egy részháló is ábrázolható. A szoftvert tehát az előző évben a NooJ szoftverhez összeállított korpuszon próbáltuk ki, aminél ezúttal is előjöttek a strukturálatlan információkezelésből adódó problémák. Célunk egy használható modell megépítése, amely további korpuszok elemzéséhez a későbbiekben is használható. Az első node (érthetőség kedvéért azt lehet mondani, alkalmazás, ami egy adott funkciót valósít meg az analitika során) az adatbevitel-node. A fent és az előző cikkünkben említett problémák miatt, az adatfájl-beviteli node volt, ami során el kellett dönteni, milyen struktúrába rendezzük az adatokat. Mi 63

6 egyetlen mezőt használtunk, amelyet új sorjelzéssel ellátott egységekre felbontva tölti be a mezőbe. A következő node a text mining volt, ezzel végezzük el a valódi szövegbányászatot, erre az egyetlen mezőre. Érdemes elgondolkodni azon, hogy az előre beállított szótárak közül melyiket használjuk. Ez azért fontos, mert ha banki környezetben vagy egyéb iparágakban gondolkodunk, az általuk használatos szavakkal, kifejezésekkel lehet dolgozni, ezzel is hatékonyabbá téve a munkát. Következő lépésként le kell futtatni a folyamatot, amihez megfelelő erőforrás szükséges, ezek után az interactive workbenchez jutunk, ahol kategóriákat lehet létrehozni a megtalált szövegből, ezeket a szavakat, kifejezéseket szűrni lehet, mindebből grafikonokat, kapcsolatokat lehet kimutatni. 1. ábra: pénzügy terminus kapcsolatai (saját szerkesztés, 2011) A fenti ábrán gyakoriságok és kapcsolatok találhatók, a gyakoriságot a kifejezés melletti kör nagysága mutatja, a vonalak vastagsága a két kifejezés közötti alárendeltségi viszony erősségét mutatja. Kategóriák létrehozását automatikusan is elvállalja a program, de a strukturálatlan szövegből többnyire csak gyakoriságokból tud létrehozni kategóriákat. Jobb eredményre jutunk, ha leszűrjük a szöveget és azokból képezünk automatikus kategóriákat. Az egész megoldásnak az a lényege, hogy automatikusan, mindenféle programozás nélkül lehet eljutni ilyen megoldásokig, nem kell érteni a technológiához, nem 64

7 kell törődni az adatbázisokkal, ha készen áll a szöveg, akkor gyors automatikus megoldást nyújt a szoftver. 4. Konklúzió Bármely megoldást választjuk is, akár a NooJ-t, akár az SPSS-t, mindkettő hatékonysága jelentős mértékben függ az alapszövegtől, amely ha megfelelő mértékben strukturált, jó eredményt kapunk, ha nem, akkor az eredmény jelentősen függ a manuális közbeavatkozástól. A két szoftver között jelentős különbség mutatkozik: amíg a NooJ egy szabad forráskódú szoftver és ennek megfelelően a tudása is visszafogott, addig az SPSS egy fizetős alkalmazás, aminek a tudása is ezt tükrözi. Mindkét szoftverhez jelentős erőforrásra van szükség, ezért megfelelő számítási kapacitás nélkül nem is érdemes nekilátni a munkának. Irodalom Balázs G Minden mindennel összefügg? Hálózatkutatás a nyelvben. In: Balaskó M. et al. (szerk.) Balaskó M., Balázs G., Kovács L. (szerk.) Hálózatkutatás Hálózatok a társadalomban és a nyelvben. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 103.) Budapest: Tinta Könyvkiadó. Csermely P A rejtett hálózatok ereje. Budapest: Vince Kiadó. Fischer M Terminológia a szakmai kommunikáció szolgálatában. In: Dobos Cs. (szerk.) Szaknyelvi kommunikáció. Budapest Miskolc: Tinta Könyvkiadó Miskolci Egyetem Gerzymisch-Arbogast, H Termini im Kontext. (Forum für Fachsprachen- Forschung Bd. 31) Tübingen: Gunter Narr. Kovács L Hálózatelmélet és nyelvészet. In: Balaskó M. et al. (szerk.) Kovács L A mentális lexikon vizsgálata hálózatelméleti megközelítésben. In: Balaskó M. et al. (szerk.) Kovács L Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 119.) Budapest: Tinta Könyvkiadó. Körmendi Gy Magyar nyelvű szöveganalitika. Budapest: SPSS Hungary. Muráth J [2003]. Zweisprachige Fachlexikographie. (PBS 5, Universitas) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 65

8 Muráth J., Bagó P A válság izotópiája. In: Boda I. K. et al. (szerk.) Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció. XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Debrecen, aug (MANYE, Vol. 7.) Budapest Debrecen: MANYE Debreceni Egyetem SPSS SPSS Modeler (Clementine) adatbányászati platform Jegyzetek i Az alapfogalmakat az alábbiak szerint értelmezzük: 1. terminológia: tudásreprezentáció, egy szakterület fogalmainak és megnevezéseinek összessége (vö. még DIN 2342); 2. terminológiatan: terminológia-elmélet (vö. még Fischer 2010); 3. fogalom vö. ISO (2000:2): concept : unit of knowledge created by a unique combination of characteristics;4. terminus vö. ISO (2006) term: verbal designation of a general concept in a specific subject field. 66

A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben. Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs

A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben. Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs Fordító- tolmácsképzés Magyarországon Mesterszakok: Elte (angol,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás

A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás varadi@nytud.mta.hu MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály Tartalom Előzmény Motiváció Cél Fejlesztés Eredmény

Részletesebben

Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika. Networkshop 2014 Pécs

Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika. Networkshop 2014 Pécs Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika Networkshop 2014 Pécs A szemantikus web építőelemeinek számító terminológiákat (Linked Open Data ajánlásoknak) megfelelő formátumban

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

IRÁNYTŰ A SZABÁLYTENGERBEN

IRÁNYTŰ A SZABÁLYTENGERBEN IRÁNYTŰ A SZABÁLYTENGERBEN amikor Bábel tornya felépül BRM konferencia 2008 október 29 BCA Hungary A Csapat Cégalapítás: 2006 Tanácsadói létszám: 20 fő Tapasztalat: Átlagosan 5+ év tanácsadói tapasztalat

Részletesebben

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ MINT OKTATÁSI SEGÉDESZKÖZ Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály XVI. MANYE kongresszus Gödöllő, 2006. április

Részletesebben

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Kovács László Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (általános) hálózatos szerveződésének

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

IKT megoldások az ipar szolgálatában

IKT megoldások az ipar szolgálatában IKT megoldások az ipar szolgálatában Charaf Hassan, egyetemi tanár, tanszékvezető 1 IKT Trendek A mobileszközök és szenzorok erősödése A felhőszolgáltatások elterjedése Hálózati megoldások robusztussága

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Big Data technológiai megoldások fejlesztése közvetlen mezőgazdasági tevékenységekhez

Big Data technológiai megoldások fejlesztése közvetlen mezőgazdasági tevékenységekhez Big Data technológiai megoldások fejlesztése közvetlen mezőgazdasági tevékenységekhez Szármes Péter doktorandusz hallgató Széchenyi István Egyetem, MMTDI Dr. Élő Gábor egyetemi docens, Széchenyi István

Részletesebben

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés.

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés. A VÁLLALATVEZETÉS EGYES TERÜLETEI CRM-rendszerek értékelése és felépítése Bármerre tekintünk a verseny egyre élesebb. A vállalatok nagy feladat előtt állnak: régi ügyfeleiket meg kell tartaniuk, és újakat

Részletesebben

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása This image cannot currently be displayed. Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása 1. Algoritmus általános áttekintése 2. Inputok és outputok definiálása 3. Folyamatok meghatározása 4. ozási

Részletesebben

Projektvezetői döntések támogatása webbányászattal

Projektvezetői döntések támogatása webbányászattal NETWORKSHOP 2008 2008. március 17-19. Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola Projektvezetői döntések támogatása webbányászattal Bóta László Ph.D. hallgató (BME) Eszterházy Károly Főiskola, Eger BI (Business

Részletesebben

Elérhető szótárak a magyar nyelv oktatásában és használatában. M. P i n t é r T i b o r

Elérhető szótárak a magyar nyelv oktatásában és használatában. M. P i n t é r T i b o r Elérhető szótárak a magyar nyelv oktatásában és használatában M. P i n t é r T i b o r CÉL I. Magyar nyelvi segítség (nyelvtanuláshoz) Papíralapon Elektronikusan On-line Kérdés, hogy ezt az elérhető szótárak

Részletesebben

Önálló labor feladatkiírásaim tavasz

Önálló labor feladatkiírásaim tavasz Önálló labor feladatkiírásaim 2016. tavasz (ezekhez kapcsolódó saját témával is megkereshetnek) Mészáros Tamás http://www.mit.bme.hu/~meszaros/ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika

Részletesebben

A tudás handrendbe állítása, azaz SPSS PES

A tudás handrendbe állítása, azaz SPSS PES A tudás handrendbe állítása, azaz SPSS PES...és hogyan történt mindez a Vodafone Hungary Zrt-nél Cseh Zoltán, PhD konzultációs igazgató SPSS Hungary Hagyományos hadászati egységek Légi elhárítás Gyalogság

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

SZTE Eötvös Loránd Kollégium. 2. Móra György: Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből

SZTE Eötvös Loránd Kollégium. 2. Móra György: Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből 2010/2011 tavaszi félév SZTE Eötvös Loránd Kollégium 1. Dombi József: Fuzzy elmélet és alkalmazásai 2011. március 3. 19:00 2. Móra György: Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből 2011. március

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gépi tanulás és Mintafelismerés

Gépi tanulás és Mintafelismerés Gépi tanulás és Mintafelismerés jegyzet Csató Lehel Matematika-Informatika Tanszék BabesBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007 Aug. 20 2 1. fejezet Bevezet A mesterséges intelligencia azon módszereit,

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

Tartalom. Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben.

Tartalom. Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben. Tartalom Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben. Előszó 1. Az adatbányászatról általában 19 1.1. Miért adatbányászat? 21 1.2. Technológia a rejtett információk

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András Globális trendek lokális stratégiák Kovács András CLOUD KOLLABORÁCIÓ FOLYAMATFEJLESZTÉS CRM MOBILITÁS ALKALMAZÁSOK PLATFORMOK Strausz János FUJITSU Sales Operations Manager Veres Zsolt IBM Magyarország

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. A Wolfram Alpha tudásgép. https://www.wolframalpha.

Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. A Wolfram Alpha tudásgép. https://www.wolframalpha. Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. A Wolfram Alpha tudásgép https://www.wolframalpha.com/ Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás

Részletesebben

Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis

Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis IHM-ITEM 48/2002 Oravecz Csaba MTA Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti osztály oravecz@nytud.hu Bevezetés a jelenlegi helyzet: nincs az informatikai

Részletesebben

Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen)

Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen) Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen) Görgey Péter, Németh Bálint Siófok, 2009. október 15. I. Peremfeltételek (1) Zöldmezős beruházások, felújítások beszűkülése, válság OVIT

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Oracle Felhő Alkalmazások: Gyorsabb eredmények alacsonyabb kockázattal Biber Attila Igazgató Alkalmazások Divízió 2 M I L L I Á RD 4 1 PERC MINDEN 5 PERCBŐL 5 6 Ember használ mobilt 7 FELHŐ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai Vállalat jelen és jövőképe A kérdőív 3 oldalt tartalmaz, összesen 25 kérdésből áll és az alábbi témakörökben keresi a válaszokat: - Vállalata jelen

Részletesebben

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN A sikeres kampányok tervezésében az internet a médiamix mára már kihagyhatatlan elemévé vált. A jóváhagyott költésgvetések tervezéséhez

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás. Bevezetés és tematika

Számítógépes döntéstámogatás. Bevezetés és tematika SZDT-01 p. 1/18 Számítógépes döntéstámogatás Bevezetés és tematika Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Előadás SZDT-01 p. 2/18 SZDT-01

Részletesebben

ivir vezetői információs rendszer

ivir vezetői információs rendszer Cégvezetés egyszerűbben, gyorsabban, hatékonyabban: sikeresebben. Kerüljön előnybe velünk! Kevesebb időt a válaszokra, többet a döntésekre! ivir segítségével Hatékony döntések pillanatok alatt; Új lehetőségekre

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth Zoltán Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot A számítógépes szimuláció és optimalizáció jelentősége c. előadását hallhatják! 1 Módszerek,

Részletesebben

Üzleti szemlélet és a magyar nyelv támogatása a többnyelvű világban

Üzleti szemlélet és a magyar nyelv támogatása a többnyelvű világban Üzleti szemlélet és a magyar nyelv támogatása a többnyelvű világban Prószéky Gábor MorphoLogic & PPKE ITK www.morphologic.hu & www.itk.ppke.hu A magyar nyelv helyzete a digitális korban - MTA, 2013. január

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét.

A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét. 1. Az informatika alapgondolata A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét. 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Területi statisztikai elemzések

Területi statisztikai elemzések Területi statisztikai elemzések KOTOSZ Balázs, SZTE, kotosz@eco.u-szeged.hu Módszertani dilemmák a statisztikában 2016. november 18. Budapest Apropó Miért különleges a területi adatok elemzése? A számításokhoz

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Szoftver-technológia II. Szoftver újrafelhasználás. (Software reuse) Irodalom

Szoftver-technológia II. Szoftver újrafelhasználás. (Software reuse) Irodalom Szoftver újrafelhasználás (Software reuse) Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 18. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 27. 2 Szoftver újrafelhasználás Szoftver

Részletesebben

Innovatív trendek a BI területén

Innovatív trendek a BI területén Innovatív trendek a BI területén 1 Technológiai trendek 3 BI-TREK kutatás Felmérés az üzleti intelligencia hazai alkalmazási trendjeiről Milyen BI szoftvereket használnak a hazai vállalatok? Milyen üzleti

Részletesebben

A Hunglish Korpusz és szótár

A Hunglish Korpusz és szótár A Hunglish Korpusz és szótár Halácsy Péter 1, Kornai András 1, Németh László 1, Sass Bálint 2 Varga Dániel 1, Váradi Tamás 1 BME Média Oktató és Kutató Központ 1111 Budapest, Stoczek u. 2 {hp,nemeth,daniel}@mokk.bme.hu

Részletesebben

TARTALOM. Sorozatszerkesztı: TERMINOLÓGIA, LEXIKOLÓGIA

TARTALOM. Sorozatszerkesztı: TERMINOLÓGIA, LEXIKOLÓGIA TARTALOM Sorozatszerkesztı: Lektorok: Technikai munkatárs: Kiadja: Center Print Nyomda Debrecen 2012 TERMINOLÓGIA, LEXIKOLÓGIA BAGÓ PÉTER MURÁTH JUDIT: Fogalmi struktúrák vizsgálata számítógépes támogatással...

Részletesebben

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató Hasonló, mégis más Ez se rossz amíg ezt ki nem próbáltad!

Részletesebben

Big Data adattárházas szemmel. Arató Bence ügyvezető, BI Consulting

Big Data adattárházas szemmel. Arató Bence ügyvezető, BI Consulting Big Data adattárházas szemmel Arató Bence ügyvezető, BI Consulting 1 Bemutatkozás 15 éves szakmai tapasztalat az üzleti intelligencia és adattárházak területén A BI Consulting szakmai igazgatója A BI.hu

Részletesebben

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Terestyényi Enikő

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Terestyényi Enikő Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Terestyényi Enikő A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján. Témavezető: Ablonczyné

Részletesebben

Az annotáció elvei. Oravecz Csaba MTA Nyelvtudományi Intézet {oravecz}@nytud.hu. MANYE vitaülés 2006. február 20.

Az annotáció elvei. Oravecz Csaba MTA Nyelvtudományi Intézet {oravecz}@nytud.hu. MANYE vitaülés 2006. február 20. Oravecz Csaba MTA Nyelvtudományi Intézet {oravecz}@nytud.hu MANYE vitaülés 2006. február 20. Bevezetés Nyelvi erőforrások, szöveges adatbázisok növekvő jelentősége. Bevezetés Nyelvi erőforrások, szöveges

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

Papp Attila. BI - mindenkinek

Papp Attila. BI - mindenkinek Papp Attila BI - mindenkinek 100% 28% 2012 A kiterjesztett BI piac alakulása BAM/CEP 0.23 Other Data 2 Warehouse 10.5 CRM Analytics 1 Data Integration, Data Quality 3 2010 57 mrd USD BI Services 30 2011

Részletesebben

Gazdasági informatika alapjai

Gazdasági informatika alapjai PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Gazdasági informatika alapjai

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Innovation Delivered. Szekeres Csaba. M-Prospect Kft. Fordítási és tolmácsolási üzletágvezető, SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.

Innovation Delivered. Szekeres Csaba. M-Prospect Kft. Fordítási és tolmácsolási üzletágvezető, SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect. Innovation Delivered Szekeres Csaba Fordítási és tolmácsolási üzletágvezető, SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. Fókuszban Az SDL Trados Magyarországon Bevezetés a CAT technológiába

Részletesebben

Gépi tanulás a gyakorlatban. Bevezetés

Gépi tanulás a gyakorlatban. Bevezetés Gépi tanulás a gyakorlatban Bevezetés Motiváció Nagyon gyakran találkozunk gépi tanuló alkalmazásokkal Spam detekció Karakter felismerés Fotó címkézés Szociális háló elemzés Piaci szegmentáció analízis

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

Szoftver újrafelhasználás

Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver fejlesztésekor korábbi fejlesztésekkor létrehozott kód felhasználása architektúra felhasználása tudás felhasználása Nem azonos a portolással

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla

Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla V. EURÓPAI FÖLDMÉRŐK ÉS GEOINFORMATIKUSOK NAPJA - 2016. március 17. Térinformatika amit tudni kell? Mit? Az előadás célja, támogatást adni e kérdés megválaszolásához.

Részletesebben

Képesség. Beszámoló Verify képességtesztek eredményéről. Név Mr. Jelölt. Dátum.

Képesség. Beszámoló Verify képességtesztek eredményéről. Név Mr. Jelölt. Dátum. Képesség Beszámoló Verify képességtesztek Név Mr. Jelölt Dátum www.ceb.shl.com Beszámoló képességtesztek Ez a képességteszt-jelentés Mr. Jelölt Verify képességteszten szerzett pontszámát mutatja meg. Nem

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL KOMMUNIKÁCIÓ ÚJ FORMÁI POZITÍV ÜGYFÉLÉLMÉNY SZÖVEGBÁNYÁSZATI MEGOLDÁSOK

AZ ÜGYFÉL KOMMUNIKÁCIÓ ÚJ FORMÁI POZITÍV ÜGYFÉLÉLMÉNY SZÖVEGBÁNYÁSZATI MEGOLDÁSOK AZ ÜGYFÉL KOMMUNIKÁCIÓ ÚJ FORMÁI POZITÍV ÜGYFÉLÉLMÉNY SZÖVEGBÁNYÁSZATI MEGOLDÁSOK HOFGESANG PÉTER ÜZLETI INTELLIGENCIA A JÖVŐ, AHOGY MI LÁTJUK Hagyományos és új kommunikációs formák Szöveges adatok Szöveganalitika

Részletesebben

Bodó / Csató / Gaskó / Sulyok / Simon október 9. Matematika és Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Bodó / Csató / Gaskó / Sulyok / Simon október 9. Matematika és Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bodó / Csató / Gaskó / Sulyok / Simon Matematika és Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2016. október 9. Tudnivalók Tudnivalók: 1 Csapatok kiválasztása: a második hét végéig; 2

Részletesebben

Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor. Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft.

Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor. Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft. Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft. Áttekintés Struktúrált és egyéb Információk bármely forrásból dokumentumok

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p A MeMOOC online informatikai egyetem és a szoftverkrízis Dr. Kusper Gábor, EKE Dr. Nehéz Károly, ME Dr. Hornyák Olivér, ME Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Konzorciumi partnerek

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Konzorciumi partnerek Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Konzorciumi partnerek 1 Konzorcium Budpesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS)

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Networkshop, 2008 Márc. 17 19., Dunaújváros Holl Erdődi: Fejlett kereső... 1 Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Holl András Erdődi Péter MTA Konkoly Thege Miklós

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 2. rész: Kutatási terv készítése Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Második rész Kutatási terv készítése (Babbie 2008 alapján) Tartalomjegyzék Kutatási

Részletesebben

Vezetői számvitel fogalma

Vezetői számvitel fogalma MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Vezetői számvitel fogalma Dr. Musinszki Zoltán Vezetői számvitel - kontrolling Vezetői

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

Agrárinformatikai kutatások helyzetének áttekintése

Agrárinformatikai kutatások helyzetének áttekintése Agrárinformatikai kutatások helyzetének áttekintése Pitlik László (MAGISZ, SZIE) I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem 2004. 08. 25-27. Gödöllő Szervezők: MAGISZ, HUNAGI, SZIE Áttekintés Definíciókísérletek

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Szociológia és Szociális Munkásképző Kar 1.3 Intézet Magyar Szociológia és Szociális Munka

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Online információkeresés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Online információkeresés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Online információkeresés Dr. Nyéki Lajos 2016 Dokumentum és információ A dokumentum az ismeretek lelőhelye, hordozója. Az információkeresés viszont nem dokumentumokra irányul. A dokumentumgyűjtemények

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

ONLINE MUNKAERŐ-MENEDZSMENT RENDSZER

ONLINE MUNKAERŐ-MENEDZSMENT RENDSZER Az emberi erőforrás értéke. A munka értéke. Az idő értéke. Mérhető. Hosszú ideig próbáltunk egy valóban használható megoldást találni a saját vállalatunkban fellelhető, de korántsem egyedi problémákra,

Részletesebben

Hát én immár mit válasszak?

Hát én immár mit válasszak? Hát én immár mit válasszak? Az SQI szoftverminőséggel kapcsolatos kutatási projektjei Dr. Balla Katalin 2005.04.15. ~ A környezet ~ Az SQI kutatási-fejlesztési projektjei ~ TST ~ IKKK Miről lesz szó 2005.04.15.

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Osztott jáva programok automatikus tesztelése. Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január

Osztott jáva programok automatikus tesztelése. Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január Osztott jáva programok automatikus tesztelése Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január Osztott alkalmazások Automatikus tesztelés Tesztelés heurisztikus zaj keltés Tesztelés genetikus

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA BESZÉDTUDOMÁNY Az emberi kommunikáció egyik leggyakrabban használt eszköze a nyelv. A nyelv hangzó változta, a beszéd a nyelvi kommunikáció

Részletesebben

Közlekedés és környezet

Közlekedés és környezet Közlekedés és környezet Közlekedés és környezete A közlekedés története az emberiség történetével kezdődött. A mai, modern kori társadalmakban a közlekedésnek kiemelt jelentősége van ahol nemcsak az előnyökkel,

Részletesebben

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Dr. Goda Tibor egyetemi docens Gép- és Terméktervezés Tanszék 1. Bevezetés 1.1. A végeselem módszer alapjai - diszkretizáció, - szerkezet felbontása kicsi szabályos elemekre

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

Idegennyelv-tanulás támogatása statisztikai és nyelvi eszközökkel

Idegennyelv-tanulás támogatása statisztikai és nyelvi eszközökkel statisztikai és nyelvi eszközökkel Témalabor 2. beszámoló Témavezet : Vámos Gábor 2009. január 9. Mir l lesz szó? A cél: tesztelni és tanítani 1 A cél: tesztelni és tanítani Eszközök és célok Szókincs

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft.

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. SDL Trados szervermegoldások Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. Fókuszban A fájlalapú fordítási memória korlátai SDL TM Server 2009 A fájlalapú terminológiai

Részletesebben

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október 30. Dr. Poór József, CMC Iliás Anikó Csak a változás állandó. Schopenhauer

Részletesebben