Fogalmi struktúrák vizsgálata SPSS-szoftverrel Muráth Judit - Bagó Péter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogalmi struktúrák vizsgálata SPSS-szoftverrel Muráth Judit - Bagó Péter"

Átírás

1 Fogalmi struktúrák vizsgálata SPSS-szoftverrel Muráth Judit - Bagó Péter 1. A kutatás tárgya, célja és módszerei A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán futó projekt keretében az informatikában és a nyelvészetben alkalmazott kutatási módszereket egymással kombinálva teszünk kísérletet a gazdaság nyelvének mélyebb elemzésére. A vizsgálat középpontjában a gazdaságban zajló kommunikáció, a gazdasági kommunikáció terminológiája, a szakszókincs: szakszavak, szakkifejezések vizsgálata áll. A kutatás célja különösen a szakfordítások során felmerülő egyre gyakoribb és különféle terminológiai problémák okainak tisztázása, a fogalmi struktúrák, a fogalmak és a hozzájuk tartozó terminusok között fennálló kapcsolatok feltárása, és végül, de nem utolsó sorban e törekvéseket támogatandó új eljárások, kutatási módszerek bevezetése. A kutatást végző team egy nagyobb projekt keretein belül olyan modellt kíván megalkotni, amely alkalmas egy-egy témakört megjelenítő szövegkorpusz tartalmának szemantikai hálóval történő reprezentálására. Mivel nagy és ezért kézi erővel nehezen feldolgozható korpusz vizsgálata áll a középpontban, ezért nagy a jelentősége az informatikai lehetőségek bekapcsolásának. A kutatás első lépésében erre már történtek kísérletek, és elsőként a NooJ szövegelemző rendszer lehetőségeit próbáltuk ki. A kutatás eddigi eredményeiről a 2010-es MANYE kongresszuson számoltunk be (vö. Muráth J, Bagó P. 2011). Következő lépésként egy újabb szoftvercsomag, az SPSS alkalmasságát és lehetőségeit vizsgáljuk céljaink megvalósíthatósága szempontjából abban a reményben is, hogy a bemutatott eljárás továbbiakban más korpuszok vizsgálatára is alkalmas lehet. 2. Terminológiai vizsgálatok kutatási irányok 2.1 Rendszerszintű vizsgálatok A terminológia a terminológiatan megalkotója, Wüster szerint mai fogalommal élve tudásreprezentáció, hiszen egy-egy szakterület feltérképezése után a fogalmak definiálása és rendszerben elhelyezése történik meg i. Már a klasszikus terminológiatannak is alaptétele volt, hogy a fogalmat nem csupán pontos definíció révén határozhatjuk meg. Közelebbi meghatározásának további fontos kritériuma, hogy megadjuk a rendszerben elfoglalt helyét is. Mivel a fogalom gondolati tartalom, következésképpen szükség van a terminusra, amely a fogalmat reprezentálja. Wüster és tanítványai abból a napjainkban is érvényes elvből indultak ki, hogy egy-egy szakterület terminológiája rendszert alkot, amelyben az egyes 59

2 fogalomnak és a hozzá tartozó terminusnak meghatározott helye van, és a rendszer ábrázolható is. Az osztályozásnak és rendszerezésnek, a dolgok/fogalmak alá-, feléés mellérendelésének tehát kitüntető szerep jut. Különösképpen a természettudományokban láthatunk erre már jóval korábban is példákat (vö. Linné által kidolgozott rendszer az élővilág osztályzására). Az illusztrációként felrajzolt rendszerek több szintes fa-struktúrát alkotnak. Ez az ábrázolás a magyar terminológiai szakirodalomtól sem idegen. Hasznos didaktikai szerepet tölt be, és a terminológiáról szóló bevezető előadások fontos eszközei. Gyengéje: nem minden tudományág vagy szakma fogalmi rendszerének leírására alkalmas, különösen nehéz a társadalomtudományokban egy teljes rendszert így bemutatni, és előfordulhat az is, hogy egy-egy terület terminológiájának egyes példányai a tényleges nyelvhasználatban, egy-egy adott szakszövegekben a rendszerszinten történt ábrázolástól eltérő értelmet kapnak. Például az aktuális szövegben fogalmi kontamináció lép fel. Erre Gerzymisch-Arbogast már 1996-ban rámutatott (Gerzymisch-Arbogast 1996), de magyarországi kutatásokban is kimutattak hasonló eredményeket (vö. Muráth 2002). A jelenség lehet az adott tudomány vagy szakma fejlődésének eredménye, ám lehet más oka is. Tovább bonyolítja a helyzetet, ha nem egynyelvű, hanem két- vagy többnyelvű terminológiai munka folyik, és a rendszerek nyelvenként is különböznek. Felmerül a kérdés, lehet-e a rendszerekre vonatkozóan az eddig leírtaktól eltérően is megállapításokat tenni, és ha igen, milyen ábrázolási lehetőségek vannak? Igaz-e, hogy a nyelvhasználat nem csupán az elmélet alátámasztására szolgáló példákat szolgáltat, hanem alapos vizsgálata bizonyos törvényszerűségek megállapítására is lehetőséget ad? E kérdések már jó ideje foglalkoztatják a kutatókat, akik újabb és újabb eljárásokat próbálnak ki, hogy a másik irányból is megközelíthessék vizsgálatuk tárgyát. 2.2 A használati szint kutatása Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kapnak azok az empirikus vizsgálatok, amelyek a nyelvhasználó felől közelítve speciális módszerekkel vizsgálják a nyelvet. Kiemelendő közülük a korpuszelemzés és a hálózatalapú kutatás. A korpuszelemzés olyan empirikus kutatás, amely nyelvészeti vizsgálatok céljából összeállított írott és/vagy beszélt nyelvi szövegeken, azaz korpuszokon végzett elemzés során tesz a nyelvre vonatkozó megállapításokat. A kutatók igyekeznek minél nagyobb korpuszt összeállítani, mivel a kinyert adatok mennyiségének növekedésével arányosan csökken a kapott eredmény esetlegessége, egyben növekszik a megbízhatósága. Kibontakozására a számítógépes adatfeldolgozás elterjedésével kerülhetett sor, hiszen a gépi 60

3 feldolgozással vált lehetővé az óriási korpuszokban fellelt hatalmas adattömeg gyors és eredményes feldolgozása. Értékes megállapítások születtek az anyanyelv használatáról, de egyre több vizsgálatban jelenik meg a nyelvösszehasonlítás vagy a fordítás kérdése is. Jelentős korpusznyelvészeti kutatások folynak a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének Korpusznyelvészeti Osztályán Váradi Tamás vezetésével, és több magyarországi kutató végez értékes korpusznyelvészeti kutatásokat. Mivel minden, mindennel összefügg (vö. Balázs 2010), a hálózatkutatásnak óriási nemzetközi, de egyre nagyobb magyar szakirodalma is van, a legkülönfélébb tudományterületek művelői, a legkülönfélébb élethelyzetek kutatói foglalkoznak vele a saját területükön: biokémikusok, fizikusok, szociológusok, nyelvészek; gondoljunk a vasúthálózatokra, az egyéb közlekedési hálózatokra, az áramszolgáltatás hálózatára, a regionális gazdasági hálózatokra, a legkülönfélébb társadalmi kapcsolathálókra. Kutatják a társadalmak rejtett hálózatát, a falusi társadalom rejtett kapcsolatait, hogy csak néhány egészen extrém kutatási területet említsünk, de ott van példának okáért az internet, amely a közeljövő bizonyára egyik legizgalmasabb kutatási területe lesz. Lényeges a karrierépítés szempontjából is és így szakma független érdeklődési területet jelenthet, hiszen ki, milyen kapcsolathálóval rendelkezik, erősen befolyásolja sikeres vagy kevésbé sikeres karrierjét. A témával foglalkozók keresik magának a hálózatkutatásnak az alapkérdéseit (vö. Csermely P. 2005), vagy saját szakterületükön belül vizsgálják. A hálózatkutatás és a hálózatalapú kutatás egyre több eredménnyel büszkélkedhet a nyelvészetben is (vö. például Balaskó M., Balázs G., Kovács L. (2010), Kovács L. (2011). A korpuszelemzés mellett egyre érdekesebbé és hasznosabbá válik számunkra a hálózatalapú kutatás is, mivel az előzőhöz hasonlóan a tényleges nyelvhasználatból indul ki, és abból próbál törvényszerűségeket megállapítani. Úgy látjuk, hogy vizsgálódásainkban a korpuszelemzés és a hálózatalapú kutatás összekapcsolása a modern technológiával, az újabb szoftverek kísérleti alkalmazása újabb eredményekhez vezethet. Az alábbiakban az SPSS szoftvert és a vele végzett vizsgálatot mutatjuk be. 3. Fogalmi struktúrák vizsgálata SPSS szoftverrel Az adatokat kétféleképpen lehet kinyerni a weboldalakról: manuálisan vagy automatikusan. Előző cikkünkben az elsőt már bemutattuk (Muráth J, Bagó P. 2011). A manuális adatkinyerés során kézi beavatkozás szükséges az adatok összegyűjtéséhez. Ez lassú és munkaigényes megoldás. Az összeszedni kívánt adatokban struktúrát kell találni, amelyhez emberi beavatkozás szükségeltetik, 61

4 mert a weboldalakon sok olyan információ található, amelyre nincs szükségünk: többek között reklámok, főcímek, a weboldal navigálásához szükséges elemek. A másik módszer az automatikus információ-begyűjtés, ehhez a szoftver RSS szabványos megoldást kínál, amely azonban több problémát is felvet. Az RSS feed egy olyan információmegosztó megoldás, amelyet a weboldalak szolgáltatnak, de készítőik dönthetik el, milyen formában. Általában karakterre korlátozva adnak betekintést az általuk megosztani kívánt információba, amely ha felkelti az olvasó érdeklődését, akkor továbbkattint és elolvassa a teljes cikket. Tehát az RSS megoldásokat hírolvasásra hozták létre, az SPSS csak RSS-ből tud olvasni strukturált információt, amelyet ha nem oszt meg teljes egészében a weboldal készítője, akkor csak korlátozottan jutunk hozzá az információhoz. Ez jelentősen le tudja rövidíteni a tartalmat és az egész kutatást rossz irányba viszi. Tehát az automatikus megoldás sem teljesen kielégítő. Célunk a jövőben olyan megoldás keresése, amely a felesleges zaj nélkül adja ki a megfelelő információkat. Érdemes a statisztikák között böngészni, a vállalatoknál található adatok 80%-a strukturálatlan információkat tartalmaz (vö. Körmendi, 2007). Az SPSS Modeler A következő szoftverünket, amellyel az elkezdett kutatást folytattuk az SPSS Modelert, még nem alkalmazták nyelvészeti vizsgálódásokhoz, kutatásunkban erre első ízben teszünk kísérletet. Az SPSS Modeler régi nevén Clementine, a gazdaságban végzett adatbányászati tevékenységek ismert eszköze, amely lehetővé teszi, hogy az adatbányászati tevékenységek más, hasonló termékek nyújtotta lehetőségekhez képest lényegesen szélesebb körű adattípuson és az ügyfelekre való szélesebb rálátással történjenek. Tehát ez egy adatbányászati megoldás, amely hatékonyabbá teszi a vállalat működését, jelen esetben a korpuszunk elemzését. Konferenciákon elhangzottak szerint számos más alkalmazásban is lehetőség van alkalmazni a szoftvert, például az ügyfélszerzés és -megtartás, ügyfél életciklus értéknövelés, kockázatkezelés, csalások felderítése és megelőzése, terméktervezés megoldásokban. Az IBM többek között az alábbiakat írja a termékről: az SPSS Modelerrel (Clementine) létrehozott modellek közvetlenül felhasználhatók számos kampánymenedzsment, ill. CRM rendszerben, a termék támogatja az automatizált ügyfélbesorolást és scoring-ot. A modellek létrehozásához, alkalmazásához, az előrejelzések biztonságos és hatékony kezeléséhez további lehetőség áll rendelkezésre az SPSS Collaboration Services (SPSS Predictive 62

5 Enterprise Services) termékkel való integráción keresztül. A szoftver magas szinten támogatja: a numerikus és szöveg típusú, valamint Web-log adatok és kérdőív eredmények hatékony elérését, adattranszformációját és integrálását. Ezen funkcionalitásában egyedülálló a versenytársaival szemben; a legfejlettebb statisztikai és tanuló algoritmusok használatával a gyors modellépítést és validálást az előrejelző modellekben foglalt üzleti előnyök hatékony felhasználását, alkalmazását, a folyamatok valós idejű kezelését vagy ütemezését a felhasználók, illetve a megfelelő döntéstámogató rendszerek felé. Az SPSS Modeler (Clementine) (továbbiakban a szoftver) felhasználóbarát felülete lehetővé teszi a streamek kezelését, amelyeket gyorsan és vizuálisan hozzá lehet adni a szoftverhez. Nem kell a mögöttes infrastruktúrával, illetve az informatikai, statisztikai megoldásokkal törődni. A cél a tudásfeltárás, amit a stream segít, ezt úgy kell elképzelni, mint az adat útját az információig. Az adat bármi lehet, az újság tartalma, dátuma, színe és minden, ami csak a képernyőn megjelenik, vagy amit a kezünkbe fogunk. A felhasználó számára fontos adatból lesz az információ, például ha nem megyünk sehova, akkor az aznapi hőmérséklet csak egy adat, de ha készülünk valahová, akkor az már információ, hiszen a szerint öltözünk fel. Tehát egy streamet úgy kell felfogni, mint egy adat-transzformációt az információ kinyeréséhez vezető úton. A szoftver képes előrejelző modellek gyors készítésére és rugalmas modellek felhasználására, mindezt nyitott architektúrával, ami lehetővé teszi a mögöttes adatbázisok szabadon kiválasztását. (SPSS, 2011) Az SPSS megoldás A vizsgálatban a gazdasági válság témakörét bemutató szövegkorpusz (vö. Muráth J, Bagó P. 2011) tartalmát elemezzük az SPSS Modeler közbeiktatásával, amellyel lehetővé válik a korpusz szemantikai hálójának felvázolása. Ha kiragadunk a háló egy-egy csomópontjában lévő kulcskifejezést, akkor egy-egy részháló is ábrázolható. A szoftvert tehát az előző évben a NooJ szoftverhez összeállított korpuszon próbáltuk ki, aminél ezúttal is előjöttek a strukturálatlan információkezelésből adódó problémák. Célunk egy használható modell megépítése, amely további korpuszok elemzéséhez a későbbiekben is használható. Az első node (érthetőség kedvéért azt lehet mondani, alkalmazás, ami egy adott funkciót valósít meg az analitika során) az adatbevitel-node. A fent és az előző cikkünkben említett problémák miatt, az adatfájl-beviteli node volt, ami során el kellett dönteni, milyen struktúrába rendezzük az adatokat. Mi 63

6 egyetlen mezőt használtunk, amelyet új sorjelzéssel ellátott egységekre felbontva tölti be a mezőbe. A következő node a text mining volt, ezzel végezzük el a valódi szövegbányászatot, erre az egyetlen mezőre. Érdemes elgondolkodni azon, hogy az előre beállított szótárak közül melyiket használjuk. Ez azért fontos, mert ha banki környezetben vagy egyéb iparágakban gondolkodunk, az általuk használatos szavakkal, kifejezésekkel lehet dolgozni, ezzel is hatékonyabbá téve a munkát. Következő lépésként le kell futtatni a folyamatot, amihez megfelelő erőforrás szükséges, ezek után az interactive workbenchez jutunk, ahol kategóriákat lehet létrehozni a megtalált szövegből, ezeket a szavakat, kifejezéseket szűrni lehet, mindebből grafikonokat, kapcsolatokat lehet kimutatni. 1. ábra: pénzügy terminus kapcsolatai (saját szerkesztés, 2011) A fenti ábrán gyakoriságok és kapcsolatok találhatók, a gyakoriságot a kifejezés melletti kör nagysága mutatja, a vonalak vastagsága a két kifejezés közötti alárendeltségi viszony erősségét mutatja. Kategóriák létrehozását automatikusan is elvállalja a program, de a strukturálatlan szövegből többnyire csak gyakoriságokból tud létrehozni kategóriákat. Jobb eredményre jutunk, ha leszűrjük a szöveget és azokból képezünk automatikus kategóriákat. Az egész megoldásnak az a lényege, hogy automatikusan, mindenféle programozás nélkül lehet eljutni ilyen megoldásokig, nem kell érteni a technológiához, nem 64

7 kell törődni az adatbázisokkal, ha készen áll a szöveg, akkor gyors automatikus megoldást nyújt a szoftver. 4. Konklúzió Bármely megoldást választjuk is, akár a NooJ-t, akár az SPSS-t, mindkettő hatékonysága jelentős mértékben függ az alapszövegtől, amely ha megfelelő mértékben strukturált, jó eredményt kapunk, ha nem, akkor az eredmény jelentősen függ a manuális közbeavatkozástól. A két szoftver között jelentős különbség mutatkozik: amíg a NooJ egy szabad forráskódú szoftver és ennek megfelelően a tudása is visszafogott, addig az SPSS egy fizetős alkalmazás, aminek a tudása is ezt tükrözi. Mindkét szoftverhez jelentős erőforrásra van szükség, ezért megfelelő számítási kapacitás nélkül nem is érdemes nekilátni a munkának. Irodalom Balázs G Minden mindennel összefügg? Hálózatkutatás a nyelvben. In: Balaskó M. et al. (szerk.) Balaskó M., Balázs G., Kovács L. (szerk.) Hálózatkutatás Hálózatok a társadalomban és a nyelvben. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 103.) Budapest: Tinta Könyvkiadó. Csermely P A rejtett hálózatok ereje. Budapest: Vince Kiadó. Fischer M Terminológia a szakmai kommunikáció szolgálatában. In: Dobos Cs. (szerk.) Szaknyelvi kommunikáció. Budapest Miskolc: Tinta Könyvkiadó Miskolci Egyetem Gerzymisch-Arbogast, H Termini im Kontext. (Forum für Fachsprachen- Forschung Bd. 31) Tübingen: Gunter Narr. Kovács L Hálózatelmélet és nyelvészet. In: Balaskó M. et al. (szerk.) Kovács L A mentális lexikon vizsgálata hálózatelméleti megközelítésben. In: Balaskó M. et al. (szerk.) Kovács L Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 119.) Budapest: Tinta Könyvkiadó. Körmendi Gy Magyar nyelvű szöveganalitika. Budapest: SPSS Hungary. Muráth J [2003]. Zweisprachige Fachlexikographie. (PBS 5, Universitas) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 65

8 Muráth J., Bagó P A válság izotópiája. In: Boda I. K. et al. (szerk.) Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció. XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Debrecen, aug (MANYE, Vol. 7.) Budapest Debrecen: MANYE Debreceni Egyetem SPSS SPSS Modeler (Clementine) adatbányászati platform Jegyzetek i Az alapfogalmakat az alábbiak szerint értelmezzük: 1. terminológia: tudásreprezentáció, egy szakterület fogalmainak és megnevezéseinek összessége (vö. még DIN 2342); 2. terminológiatan: terminológia-elmélet (vö. még Fischer 2010); 3. fogalom vö. ISO (2000:2): concept : unit of knowledge created by a unique combination of characteristics;4. terminus vö. ISO (2006) term: verbal designation of a general concept in a specific subject field. 66

A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben. Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs

A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben. Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs Fordító- tolmácsképzés Magyarországon Mesterszakok: Elte (angol,

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika. Networkshop 2014 Pécs

Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika. Networkshop 2014 Pécs Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika Networkshop 2014 Pécs A szemantikus web építőelemeinek számító terminológiákat (Linked Open Data ajánlásoknak) megfelelő formátumban

Részletesebben

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Kovács László Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (általános) hálózatos szerveződésének

Részletesebben

IRÁNYTŰ A SZABÁLYTENGERBEN

IRÁNYTŰ A SZABÁLYTENGERBEN IRÁNYTŰ A SZABÁLYTENGERBEN amikor Bábel tornya felépül BRM konferencia 2008 október 29 BCA Hungary A Csapat Cégalapítás: 2006 Tanácsadói létszám: 20 fő Tapasztalat: Átlagosan 5+ év tanácsadói tapasztalat

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés.

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés. A VÁLLALATVEZETÉS EGYES TERÜLETEI CRM-rendszerek értékelése és felépítése Bármerre tekintünk a verseny egyre élesebb. A vállalatok nagy feladat előtt állnak: régi ügyfeleiket meg kell tartaniuk, és újakat

Részletesebben

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása This image cannot currently be displayed. Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása 1. Algoritmus általános áttekintése 2. Inputok és outputok definiálása 3. Folyamatok meghatározása 4. ozási

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

Projektvezetői döntések támogatása webbányászattal

Projektvezetői döntések támogatása webbányászattal NETWORKSHOP 2008 2008. március 17-19. Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola Projektvezetői döntések támogatása webbányászattal Bóta László Ph.D. hallgató (BME) Eszterházy Károly Főiskola, Eger BI (Business

Részletesebben

Üzleti szemlélet és a magyar nyelv támogatása a többnyelvű világban

Üzleti szemlélet és a magyar nyelv támogatása a többnyelvű világban Üzleti szemlélet és a magyar nyelv támogatása a többnyelvű világban Prószéky Gábor MorphoLogic & PPKE ITK www.morphologic.hu & www.itk.ppke.hu A magyar nyelv helyzete a digitális korban - MTA, 2013. január

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A tudás handrendbe állítása, azaz SPSS PES

A tudás handrendbe állítása, azaz SPSS PES A tudás handrendbe állítása, azaz SPSS PES...és hogyan történt mindez a Vodafone Hungary Zrt-nél Cseh Zoltán, PhD konzultációs igazgató SPSS Hungary Hagyományos hadászati egységek Légi elhárítás Gyalogság

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

A Hunglish Korpusz és szótár

A Hunglish Korpusz és szótár A Hunglish Korpusz és szótár Halácsy Péter 1, Kornai András 1, Németh László 1, Sass Bálint 2 Varga Dániel 1, Váradi Tamás 1 BME Média Oktató és Kutató Központ 1111 Budapest, Stoczek u. 2 {hp,nemeth,daniel}@mokk.bme.hu

Részletesebben

ONLINE MUNKAERŐ-MENEDZSMENT RENDSZER

ONLINE MUNKAERŐ-MENEDZSMENT RENDSZER Az emberi erőforrás értéke. A munka értéke. Az idő értéke. Mérhető. Hosszú ideig próbáltunk egy valóban használható megoldást találni a saját vállalatunkban fellelhető, de korántsem egyedi problémákra,

Részletesebben

Big Data adattárházas szemmel. Arató Bence ügyvezető, BI Consulting

Big Data adattárházas szemmel. Arató Bence ügyvezető, BI Consulting Big Data adattárházas szemmel Arató Bence ügyvezető, BI Consulting 1 Bemutatkozás 15 éves szakmai tapasztalat az üzleti intelligencia és adattárházak területén A BI Consulting szakmai igazgatója A BI.hu

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

Tartalom. Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben.

Tartalom. Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben. Tartalom Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben. Előszó 1. Az adatbányászatról általában 19 1.1. Miért adatbányászat? 21 1.2. Technológia a rejtett információk

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis

Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis IHM-ITEM 48/2002 Oravecz Csaba MTA Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti osztály oravecz@nytud.hu Bevezetés a jelenlegi helyzet: nincs az informatikai

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen)

Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen) Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen) Görgey Péter, Németh Bálint Siófok, 2009. október 15. I. Peremfeltételek (1) Zöldmezős beruházások, felújítások beszűkülése, válság OVIT

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Az annotáció elvei. Oravecz Csaba MTA Nyelvtudományi Intézet {oravecz}@nytud.hu. MANYE vitaülés 2006. február 20.

Az annotáció elvei. Oravecz Csaba MTA Nyelvtudományi Intézet {oravecz}@nytud.hu. MANYE vitaülés 2006. február 20. Oravecz Csaba MTA Nyelvtudományi Intézet {oravecz}@nytud.hu MANYE vitaülés 2006. február 20. Bevezetés Nyelvi erőforrások, szöveges adatbázisok növekvő jelentősége. Bevezetés Nyelvi erőforrások, szöveges

Részletesebben

TARTALOM. Sorozatszerkesztı: TERMINOLÓGIA, LEXIKOLÓGIA

TARTALOM. Sorozatszerkesztı: TERMINOLÓGIA, LEXIKOLÓGIA TARTALOM Sorozatszerkesztı: Lektorok: Technikai munkatárs: Kiadja: Center Print Nyomda Debrecen 2012 TERMINOLÓGIA, LEXIKOLÓGIA BAGÓ PÉTER MURÁTH JUDIT: Fogalmi struktúrák vizsgálata számítógépes támogatással...

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth Zoltán Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot A számítógépes szimuláció és optimalizáció jelentősége c. előadását hallhatják! 1 Módszerek,

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN A sikeres kampányok tervezésében az internet a médiamix mára már kihagyhatatlan elemévé vált. A jóváhagyott költésgvetések tervezéséhez

Részletesebben

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai Vállalat jelen és jövőképe A kérdőív 3 oldalt tartalmaz, összesen 25 kérdésből áll és az alábbi témakörökben keresi a válaszokat: - Vállalata jelen

Részletesebben

ivir vezetői információs rendszer

ivir vezetői információs rendszer Cégvezetés egyszerűbben, gyorsabban, hatékonyabban: sikeresebben. Kerüljön előnybe velünk! Kevesebb időt a válaszokra, többet a döntésekre! ivir segítségével Hatékony döntések pillanatok alatt; Új lehetőségekre

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét.

A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét. 1. Az informatika alapgondolata A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét. 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Gépi tanulás a gyakorlatban. Bevezetés

Gépi tanulás a gyakorlatban. Bevezetés Gépi tanulás a gyakorlatban Bevezetés Motiváció Nagyon gyakran találkozunk gépi tanuló alkalmazásokkal Spam detekció Karakter felismerés Fotó címkézés Szociális háló elemzés Piaci szegmentáció analízis

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Programozás alapjai Bevezetés

Programozás alapjai Bevezetés Programozás alapjai Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Programozás alapjai Bevezetés SWF1 / 1 Tartalom A gépi kódú programozás és hátrányai A magas szintÿ programozási nyelv fogalma

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Innovatív trendek a BI területén

Innovatív trendek a BI területén Innovatív trendek a BI területén 1 Technológiai trendek 3 BI-TREK kutatás Felmérés az üzleti intelligencia hazai alkalmazási trendjeiről Milyen BI szoftvereket használnak a hazai vállalatok? Milyen üzleti

Részletesebben

KERESÉS A NETEN DR. KÓNYA LÁSZLÓ: KERESÉS A NETEN KERESÉS MÓDSZERE, KERESŐPROGRAMOK 2004.04.20

KERESÉS A NETEN DR. KÓNYA LÁSZLÓ: KERESÉS A NETEN KERESÉS MÓDSZERE, KERESŐPROGRAMOK 2004.04.20 INTERNET 1/42 KERESÉS A NETEN DR. KÓNYA LÁSZLÓ: KERESÉS A NETEN KERESÉS MÓDSZERE, KERESŐPROGRAMOK 2004.04.20 FORRÁS: TARR BENCE : KERESÉS AZ INTERNETEN PANEM KIADÓ, 2001 ISBN 963 545 326 4 INTERNET 2/42

Részletesebben

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Terestyényi Enikő

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Terestyényi Enikő Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Terestyényi Enikő A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján. Témavezető: Ablonczyné

Részletesebben

Vezetői számvitel fogalma

Vezetői számvitel fogalma MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Vezetői számvitel fogalma Dr. Musinszki Zoltán Vezetői számvitel - kontrolling Vezetői

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS)

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Networkshop, 2008 Márc. 17 19., Dunaújváros Holl Erdődi: Fejlett kereső... 1 Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Holl András Erdődi Péter MTA Konkoly Thege Miklós

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Innovation Delivered. Szekeres Csaba. M-Prospect Kft. Fordítási és tolmácsolási üzletágvezető, SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.

Innovation Delivered. Szekeres Csaba. M-Prospect Kft. Fordítási és tolmácsolási üzletágvezető, SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect. Innovation Delivered Szekeres Csaba Fordítási és tolmácsolási üzletágvezető, SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. Fókuszban Az SDL Trados Magyarországon Bevezetés a CAT technológiába

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Üzleti siker neked.gyorsan.

Üzleti siker neked.gyorsan. Hálózati bemutató Üzleti siker neked.gyorsan. A Wenyard a Játék, Kerseskedés és Hálózatépítés. A leg nagylelkűbb bónuszokkal, ajándékokkal és valós idejű platformokkal. Az Aréna egy pénzügyi játék haladó

Részletesebben

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft.

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. SDL Trados szervermegoldások Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. Fókuszban A fájlalapú fordítási memória korlátai SDL TM Server 2009 A fájlalapú terminológiai

Részletesebben

Közlekedés és környezet

Közlekedés és környezet Közlekedés és környezet Közlekedés és környezete A közlekedés története az emberiség történetével kezdődött. A mai, modern kori társadalmakban a közlekedésnek kiemelt jelentősége van ahol nemcsak az előnyökkel,

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SZAKNYELVI KURZUSOK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKON ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv

Részletesebben

Kitekintés a jövőbe: új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában

Kitekintés a jövőbe: új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában : új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában Fókuszban a MOBIX - az integrált, multi-platform támogatású, biztonságos videó kommunikációs és üzenetküldő platform Antal.Kuthy@egroup.hu

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

Szoftver újrafelhasználás

Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver fejlesztésekor korábbi fejlesztésekkor létrehozott kód felhasználása architektúra felhasználása tudás felhasználása Nem azonos a portolással

Részletesebben

BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA BESZÉDTUDOMÁNY Az emberi kommunikáció egyik leggyakrabban használt eszköze a nyelv. A nyelv hangzó változta, a beszéd a nyelvi kommunikáció

Részletesebben

Nyelv-ész-gép Új technológiák az információs társadalomban

Nyelv-ész-gép Új technológiák az információs társadalomban Nyelv-ész-gép Új technológiák az információs társadalomban CESAR Csatlakozás az európai nyelvtechnológiai infrastruktúra élvonalához Lendvai Piroska piroska@nytud.hu CEntral and *Közép- és South-East EuropeAn

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Konzorciumi partnerek

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Konzorciumi partnerek Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Konzorciumi partnerek 1 Konzorcium Budpesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor. Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft.

Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor. Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft. Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft. Áttekintés Struktúrált és egyéb Információk bármely forrásból dokumentumok

Részletesebben

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható Rugalmas, skálázható és megbízható Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC) megoldás. A rendszer-felépítése

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Videóportálok a felsőoktatásban

Videóportálok a felsőoktatásban Kovács András NIIF Intézet NetworkShop 2009, Szeged 2009. április 15. Mire jó egy Nemzeti videóportál? Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Multimédia repozitórium-ok: Felsőoktatás-kutatás:

Részletesebben

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató Hasonló, mégis más Ez se rossz amíg ezt ki nem próbáltad!

Részletesebben

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI INTERJÚK KUTATÓKKAL AKADÉMIAI KIADÓ Szerkesztette Kömlõdi Ferenc Az elõszót írta: Tatai Gábor ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Agrárinformatikai kutatások helyzetének áttekintése

Agrárinformatikai kutatások helyzetének áttekintése Agrárinformatikai kutatások helyzetének áttekintése Pitlik László (MAGISZ, SZIE) I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem 2004. 08. 25-27. Gödöllő Szervezők: MAGISZ, HUNAGI, SZIE Áttekintés Definíciókísérletek

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

City-HUB projekt, útmutató intermodális központok tervezéséhez egy korszerűbb közlekedéstervezési szemlélet keretében

City-HUB projekt, útmutató intermodális központok tervezéséhez egy korszerűbb közlekedéstervezési szemlélet keretében Nemzeti Közlekedési Napok Siófok, 2014. 10. 29. City-HUB projekt, útmutató intermodális központok tervezéséhez egy korszerűbb közlekedéstervezési szemlélet keretében Pusztai Ádám tudományos segédmunkatárs

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Osztott jáva programok automatikus tesztelése. Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január

Osztott jáva programok automatikus tesztelése. Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január Osztott jáva programok automatikus tesztelése Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január Osztott alkalmazások Automatikus tesztelés Tesztelés heurisztikus zaj keltés Tesztelés genetikus

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM]

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment Megfelelőség, kényszer? Felügyeleti előírások Belső előírások Külföldi tulajdonos előírásai Szabványok, sztenderdek, stb Tudatos

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás értelmezése és előnyei A mobil eszközök (okos telefon, tablet, laptop) száma világszerte rohamosan növekszik és használatuk már nem luxus, hanem

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

Hát én immár mit válasszak?

Hát én immár mit válasszak? Hát én immár mit válasszak? Az SQI szoftverminőséggel kapcsolatos kutatási projektjei Dr. Balla Katalin 2005.04.15. ~ A környezet ~ Az SQI kutatási-fejlesztési projektjei ~ TST ~ IKKK Miről lesz szó 2005.04.15.

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához 1. Célkitűzések A pályázat célja egy virtuális immunológiai osztály kialakítása, amelynek segítségével a különböző betegségekkel

Részletesebben

Big Data az adattárházban

Big Data az adattárházban Big Data az adattárházban A párbaj folytatódik? Néhány fontos Big Data projekt Cég Téma Adat Újfajta Mennyiség Saját adat? Típus Google Influenza Google I big I Előjelzés előjelzés Farecast Xoom Chicagoi

Részletesebben

A display hirdetések hatékonyságmérése

A display hirdetések hatékonyságmérése A display hirdetések hatékonyságmérése A kutatás célja A display hirdetések hatékonyságának vizsgálata a hirdetéseket valós környezetben vizsgáljuk kimutatjuk, hogy a kreatív és a megjelenés típusa milyen

Részletesebben

Egyetemi adatbázis nyilvántartása és weben

Egyetemi adatbázis nyilvántartása és weben Egyetemi adatbázis nyilvántartása és weben keresztül történő elérése Bara Levente Dező László Farkas Kinga Gere Árpád Keresztes Anna March 6, 2009 1 Contents 1 Egyetemi adatbázis nyilvántartása és weben

Részletesebben

Élet a virtuális világban, a virtuális világ élete

Élet a virtuális világban, a virtuális világ élete Élet a virtuális világban, a virtuális világ élete avagy web2 megoldások a PTE beiskolázási kampányában Vendler Balázs ügyvezető a PREZENTÁCIÓ felépítése MarkCon Kik vagyunk? Játékos ötleteink Újítást

Részletesebben

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Az emberi tudásnak megvannak a határai, de nem tudjuk, hol (Konrad Lorenz) Célom ezzel a tanulmánnyal a mechatronika, mint interdiszciplináris tudomány

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN Fonyó Attila Osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai

Részletesebben