Szathmáry László. Debrecen középkori koponyaleleteinek többváltozós analízise

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szathmáry László. Debrecen középkori koponyaleleteinek többváltozós analízise"

Átírás

1 Szathmáry László Debrecen középkori koponyaleleteinek többváltozós analízise Az utóbbi évtizedben két ízben készült olyan áttekintés, amely Debrecen jelenkori területéről származó középkori csontvázleletek rövid értékelésére is kiterjedt (Szathmáry, 1980, 1984). Ezen alkalmak a kvantitatív koponyajellegek alakulásának csak egy igen tömör, hagyományos módszereken nyugvó elemzését tették lehetővé. Az akkori konklúziók szerint, a Déri Múzeum tulajdonában levő, behatárolt körülmények között megmentett szerény leletanyag előzetes vizsgálata azt a gyanút keltette, hogy Debrecen Árpád-kori, és azt követő ( századi) népességében a század táján egy jelentős átrétegződés következett be. Ezt a megállapítást elsősorban a koponyák méretarányai (jelzői) alapján lehetett megfogalmazni, miszerint a jelenleg vizsgált korai ( századi) mintához képest a késői ( századi) minta brachykranabb, hypsikranabb, metriokranabb, chamaeokonchabb és kissé leptorrhinebb. E tanulmány ezt az előzetes meglátást a leghitelesebb koponyaleletek alapján kifinomultabb biometriai eszközökkel kívánja ellenőrizni. A vizsgálat anyaga A vizsgálat anyaga időrendileg két részre osztható; úgy mint egy korai csoportra, melynek egyénei Árpád-korra is keltezhető temetkezésekből származnak ( századiak), és egy késői csoportra, melynek egyénei igazoltan Árpád-kor utániak ( századiak). Ismertetésük a következőkben foglalható össze. 1. A korai minta (1. táblázat) Kizárólag csak Árpád-korra keltezhető temetőkből származó csontvázakat Debrecenben nem ismerünk. Vannak azonban olyan leleteink, melyek elsősorban a 14. századot megelőző időkben használt temetőkből származnak. Ezen esetekben a népességtörténeti kontinuitás általában településtörténeti kontinuitást is feltételez. Ilyen a Vámospércsi úttól északra fekvő valamikori Perzse-domb században felhagyott temetője, amely a hajdani Szalóksámson temetkezési helye volt (Zoltai, 1916,1925a, Balogh, 1953,1976, Módy, 1984a). Megőrzött vázleleteinek legvalószínűbb kora a századra tehető. Feltehetően Árpád-kor végi ( századi) a Déri Múzeum alapozásakor feltárt csontvázlelet is (Zoltai, 1927). A nagy cserei Somának 1323-as említését ismerjük (Györffy, 1963). A település temploma körül feltárt temetőrészlet koponyaleletei a sírmellékletekből rekonstruált rétegtan ismeretében századiak (Zoltai, 1925b, Balogh, 1976, Módy, 1982,1984a, 1989). Az emh'tetteken kívül talán még a Nagytemplom (a hajdani Szent András-templom) mellett feltárt koponyalelet esetében lehetséges az Árpád-korra is visszanyúló keltezés. Legvalószínűbb kora: század (Zoltai, 1926, Balogh, 1953, 1958, 1976, Sápi, 1965, Módy, 1984a, 1984b). 99

2 5 1. táblázat A korai ( századi) minta leleteinek koponyaméretei és jelzői (Martin méretszámaival jelölve) Szám Lelőhely és kor Id. No. (sír) Méretek Jelzők 8/1 17/1 17/8 9/8 48/45 52/51 54/55 FÉRFIAK 1. Debrecen-Perzsedomb (Szalóksámson), sz ,5 67,8 85,3 69,1 53,2 94,7 49,1 2. Debrecen-Déri Múzeum, sz. 43/ ,6 70,4 86,3 71,9 46,3 100,0 55,1 3. Debrecen-Nagytemplom (Szt. András templom), sz. 76/ ,4 65,9 80,0 72,7 54,5 71,1 48,1 Debrecen-Nagycsere (Soma), sz. 124/ ,5 70,3 95,6 72,1 53,8 82,9 126/ ,9 68,9 95,7 65,2 1,1 45,5 NŐK Debrecen-Perzsedomb (Szalóksámson), sz ,9 76,0 96,3 67,4 1,9 48, ,1 70,6 89,3 66,4 47,2 84,6 Debrecen-Nagycsere (Soma), sz. 125/ ,3 68,9 93,9 67,4 57,4 90,2 50,0

3 2. A késői minta (2. táblázat) Igazoltan Árpád-kor utáni egy Szentpáltelkén feltárt (14. századi) koponya (Zoltai, 1925a, 1929, Balogh, 1953, Módy, 1984a). E Debrecentől északra eső elpusztult településről 1308-ban történik említés, de 1329-ben már lakatlan lehetett (Györffy, 1963). Ide sorolható a Macson (a valamikori Szent-Mihályon) 15. századi sírmelléklettel együtt feltárt koponyalelet is (Zoltai, 1913,1925a, Balogh, 1953, Módy, 1984a, 1989) századi temetőrészletekből származnak a Mikepércsi úton felszínre került - az Árpád-kori Tornával csak településtörténeti folytonosságot mutató - boldogfalvi koponyák (Zoltai, 1925a, Sőregi, 1941, Balogh, 1953,1976, Györffy, 1963, Módy, 1984a). A századra keltezhetők a régi Dégenfeldtéren (ma Dósa nádor tér), illetve az A Iföldi Takarékpénztár alapozásakor kihantolt leletek, melyek egyrészt a 13. század körül alapított ferencrendi kolostor, másrészt a Mindenszentek kápolnája mellett eltemetett egyének szerény reprezentációjü anyagát képezik (Sőregi, 1936, 1941, Balogh, 1958, Sápi, 1965, Módy, 1984a, 1984b). Feltárási körülményeiből ítélve nem lehet 14. századinál fiatalabb a Kossuth utca 20. szám alól ismert egyén eltemetési kora sem. A vizsgálat módszere Jelen tanulmányban a régészeti-történeti értelemben hiteles, felnőtt (23 évnél idősebb) egyének tizenegy koponyaméretét, illetve az ezekből számított hét jelzőt elemeztem. A koponyaméretek Martin (1928) definícióinak megfelelően a következők: Martin szám Méret 1 Az agykoponya legnagyobb hosszúsága 5 Koponyaalaphosszúság 8 Az agykoponya legnagyobb szélessége 9 Legkisebb homlokszélesség 17 Basion-bregma magasság 45 Járomívszélesség 48 Felsőarcmagasság 51 Szemüregszélesség 52 Szemüregmagasság 54 Orrüregszélesség 55 Orrüregmagasság A vizsgált jelzők a fenti méretek egyes arányait reprezentálják: 8:1, 17:1, 17:8, 9:8, 48:45, 52:51, 54:55. A többváltozós analízishez az eredeti változók, illetve a jelzők egész számra kerekített értékeit használtam fel. A hiányzó esetek becslése Dear (1959) főkomponensmódszerének elvi alapján készült. A becsült és az eredeti alapadatok együttes felhasználásával az SPSS programcsomag (Klecka, 1975) révén főkomponens-analízist végeztem. A kiemelt főkomponenseket Kaiser (1960) kritériumai szerint különítettem el. Minden minta értékelése esetén közlöm a saját értékeket (EV), a főkomponensek kumulált százalékait (CU), valamint a főkomponenssúlyok mátrixát varimax rotáció után. A kiemelt főkomponensek egyedenkénti értékeit meghatározva F-próbával'és a Student-Fisher-féle t-próbávalbecsültem a mintarészek főkomponenseken belüli elkülönülésének jelentőségét. Amennyiben a minták között F-próbával legalább 5%-os, tehát szignifikáns differencia volt, a de Weir-féle standardizált t-próbát alkalmaztam. Ezt követően az egyedeket főkomponensértékeik alapján, Euklideszi távolság (ED) szerint az 101

4 o to 2. táblázat A késői ( századi) minta leleteinek koponyaméretei és jelzői (Martin számozásával jelölve) Szám Lelőhely és kor Id. No. (sír) Méretek Jelzők /1 17/1 17/8 9/8 45/48 52/51 54/55 FÉRFIAK Debrecen-Dégenfeld tér (Ferences kolostor), sz ,6 69,8 87,6 64,8 57,9 71,1 43,9 Debrecen-Alföldi TP (Mindenszentek kápolnája), sz ,0 76,5 93,0 68,7 57,9 72, ,9 77,6 90,4 68, ,1 70,2 87, , ,4 78,8 99,2 71,9 50,8 95,0 55, ,7 71,7 93,5 71,7-76,7 50, ,9 75,7 97,2 69,5-77,8 52, ,9 78,2 97,8 64,7 58,7 79,5 50, ,3 76,1 97,2 69,5-75,6 55, ,9 75,3 93,1 72,9 51,5 73,3 49, ,7 78,1 93,3 63,8 53,1 73,3 48,1 20. Macs (Szt. Mihály), 15. sz. 143/ ,7 73,6 85,9 66,7 43,8 77,3 45,1

5 21. Debrecen-Kossuth u SZ. 75/ , ,9-74,4 53,2 22. Debrecen-Mikepércsi út (Boldogfalva), sz Debrecen Szentpáltelke, 14. sz NŐK 25. Debrecen-Dégenfeld tér (Ferences kolostor), sz Debrecen-Alföldi TP (Mindenszentek kápolnája), sz ,0 73,7 87,8 63,3-87,5 43, ,7 69,5 94,3 70,0 52,0 86,0 55, , ,5 53,6 79, , , ,2 80,6 91,3 58, ,1 76,0 93,7 69, ,7 77,6 90,6 68, ,0 77,3 94,3 69,5-74,4 37, ,3-84,6 42,9 i» o

6 SPSS programcsomag Average Linkage (Within Group)" módszerével clustereztem. Kétdimenziós individuális ábrázolás a főkomponensértékek tesztelésétől függően, elsősorban a differenciatív vektorokra vonatkozóan történt. Az eredmények értékelése Mint azt a bevezetőben említettem; Debrecen középkori népességének korai és késői mintája közötti különbségére elsősorban a koponya egyes arányainak (azaz jelzőinek) hagyományos értékelési mód szerinti eltérése hívta fel a figyelmet. Ezért a többváltozós analízis alkalmával előbb azt a kérdést érdemes röviden megítélni, hogy léteznek-e ilyen differenciák a jelzők korrelációjának figyelembe vétele mellett. Miután az előzetes megfigyelések főként a nagyobb számú férfi koponyaleleteken történtek, megnyugtatónak tűnne, ha ezen adatbázis alapján kifinomultabb módszerekkel is határozott véleményt tudnánk alkotni. Nos, főkomponens-analízissel a hét főkomponens közül hármat tudunk kiemelni, melyekkel a teljes variancia 77,4 százaléka magyarázható (3. táblázat). A faktoralkotásban a jelzők általában intenzíven részt vesznek, csak két esetben (52:51 és 9:8) alacsony a kommunalitás (4. táblázat). Az első főkomponensbe főként a szélességi méretekből, a másodikba pedig a magassági méretekből kialakított jelzők súlyozódnak, míg a harmadik főkomponens az arc egyes kvantitatív jellegeinek arányait foglalja magában (4. táblázat). 3. táblázat Saját értékek (EV) és kumulatívitások (CU) a férfiak időrendileg összevont ( sz.) mintájában a jelzők alapján PC EV CU (%) 1 2,34 33,4 2 1,80 59,1 3 1,29 77,4 4 0,98 91,5 5 0,42 97,5 6 0,16 99,7 7 0,02 100,0 4. táblázat A főkomponenssúlyok mátrixa varimax rotáció után, és a kommunalitások a férfiak időrendileg összevont mintájában ( sz.) a jelzők alapján Jelzők (Martin-szám) 8/1 54/55 9/8 17/1 17/8 48/45 52/51 PCI PC 2 PC 3-0,87 0,82 0,62-0,14 0,59 0,08 0,22 0,18 0,22-0,17 0,98 0,72 0,06-0,12 0,27 0,39 0,36 0,01-0,22-0,89 0,63 Kommunalitás 0,87 0,86 0,54 0,97 0,92 0,80 0,46 104

7 A két időrendileg elkülönített minta főkomponensértékei között az F-próba eredményeiből ítélve eloszlásbeli különbség nem mutatható ki, míg t-próbával a második főkomponens esetében P < 0,1%-os szignifikáns differencia adódik. Ebbe a főkomponensbe az agykoponya hosszúság-magassági (17:1) és szélesség-magassági (17:8) jelzői súlyozódnak. Úgy tűnik tehát, hogy a két minta között a magassághoz viszonyított arányoknak megkülönböztetett, differenciatív jelentősége van. Jól érzékelhető ez az egyedek első két dimenzióbeli eloszlásán keresztül; ti. a késői mintában az agykoponya relatív magassága karakterisztikusan nagyobb (1. ábra). A bevezetőben említett jelzőkbeli különbségek közül tehát főként a korai minta chamaekran és tapeinokran jellegét emelhetjük ki, mint az elkülönülés lényegi vonásait. Összefoglalóan megállapítható, hogy valóban léteznek olyan differenciatív koponyaaránybeli jellegzetességek, amelyek a két, időrendileg különböző minta intrinsic sajátosságai, de ezek száma kevesebb annál, mint azt hagyományos módszerekkel becsülni lehetett. A koponyák főkomponensértékek szerinti clusterezésére tekintve az is megállapítható, hogy csak a késői mintában vannak közeli egyedkapcsolatok. A korai csoportba tartozó két somai egyén is igen távol áll egymástól, és az egyébként is távoli kapcsolatokat mutató másik há- PC 2 0- PC 1 1. ábra. A férfi koponyák faktorértékek szerinti eloszlása az első két főkomponensdimenzióban (a jelzők alapján) 105

8

9 5. táblázat Saját értékek (EV) és kumulatívitások (CU) a férfiak időrendileg összevont ( sz.) mintájában az eredeti koponyaméretek alapján PC EV CU (%) 1 3,25 29,5 2 1,80 45,9 3 1,49 59,5 4 1,40 72,2 5 1,14 82,6 6 0,75 89,4 7 0,38 92,8 8 0,28 95,3 9 0,26 97,7 10 0,15 99,1 11 0,10 100,0 6. táblázat A főkomponenssúlyok mátrixa varimax rotáció után, és a kommunalitások a férfiak időrendileg összevont ( sz.) mintájában az eredeti koponyaméretek alapján Eredeti méretek (Martin-szám) PCI PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 Kommunalitás ,89 0,88 0,75 0,70-0,07 0,35-0,07 0,02-0,05 0,06 0,15 0,47 0,84 0,76-0,21 0,21-0,15-0,05 0,18-0,06 0,15-0,11 0,33-0,25-0,05 0,00 0,29 0,05-0,21-0,02 0,11 0,13-0,28 0,11 0,89-0,13-0,09 0,80 0,96 0,40 0,02-0,19-0,12 0,86 0,22 0,13 0,52 0,32 0,55-0,34 0,04 0,08 0,10 0,11 1 0,94 0,85 0,82 0,76 0,80 0,77 0,81 0,81 0,85 0,83 0,81 0,92 A főkomponensértékek átlagait t-próbával tesztelve viszont egyik főkomponens esetében sem mutatható ki szignifikáns különbözőség. Megjegyzendő azonban, hogy a negyedik főkomponensnél a probabilitási érték az indifferens tartományba (5% > P > 10%) esik. Ebbe a főkomponensbe a szemüregmagasság és (igaz ugyan, hogy eléggé határozatlanul) az agykoponya hosszúsága súlyozódik (6. táblázat). Alacsonyabb méreteik a késői minta egyedeire jellemzők. Az időrendileg két összetevőből álló mintánk egyedeinek pozícióit tehát a második és a negyedik főkomponens-dimenzió alapján célszerű grafikusan is bemutatni (3. ábra), aminek megítélése révén jól vázolható, hogy a jelzőkön kívül az eredeti koponyaméretek korrelativ struktúrája is rendelkezik olyan momentumokkal, melyek a két időrendi minta elkülönülésére hívják fel a figyelmet. Emögött elsősorban az agykoponya magassági dimenziójának eloszlástulajdonsága, és esetleg a szemüreg magassági dimenziójának, valamint az agykoponya hosszúságának nagyságbeli ismérvei húzódhatnak meg. 107

10 PC 4 PC 2 3. ábra. A férfi koponyák faktorértékek szerinti eloszlása az első és a negyedik főkomponensdimenzióban (az eredeti méretek alapján) A fenti értékelésben - talán nem véletlenül - olyan eredeti méretek alakulásának elemzése került előtérbe, melyek nagyrészt a differenciatív jelzők alapadatait képezték. Noha az elemzett esetek alacsony száma nem indokolja ezen összefüggésrendszer további elmélyültebb analízisét, mégis fel kell hívni a figyelmet ezen analitikus stratégia későbbi sikeres alkalmazhatóságának reményére. A jelenleginél reprezantatívabb anatómiai rendszerekben ugyanis valószínűleg kellő biztonsággal összhangba hozható a relatív és az abszolút alapadatokból kiinduló megközelítések harmonikus értelmezése. Ehhez támpontot nyújthat a főkomponensértékek alapján készült clusterfa (4. ábra) értékelése is. A 4. ábra demogenetikai értelmezése ugyanis lényegbe vágó történeti konklúziókat eredményezhet, méghozzá olyan vonatkozásban, mint amelyet a jelzők főkomponensértékei szerint készített 2. ábra révén is feltételeztünk. Egyértelművé válik ugyanis, hogy dimenzionális anatómiai alapokon közeli egyedkapcsolatok csakis a késői mintában vannak. A korai minta tehát tulajdonképpen egymástól jelentősen eltérő anatómiai arculatot mutató, több eredeti mintatöredékből áll. Egyedei egymástól, és a késői minta képviselőitől egyaránt távol állnak. Egyszerűbben fogalmazva: a korai fázis egyedei egymáshoz sem és a késői fázis egyedeihez 108

11 4. ábra. A férfi koponyák öt kiemelt főkomponensének értékei szerint készült clusterfa (az eredeti méretek alapján) sem hasonlítanak. Ez a megfigyelés történetileg elsősorban két momentummal indokolható. Az első szerint Debrecen jelenkori területének 14. század derekáig tartó népességfejlődése - a jelenleg ismert és elemzett leletek alapján, igen liberális probabilitási feltételek mellett, kellő merészséggel levont konklúzió szerint - több heterogén összetevőből álló alapnépességen keresztül körvonalazható. A másik momentum (kezdetét a 14. század derekára tehetjük) pedig egy a korábbinál egységesebb, de attól eltérő embertani-genetikai profilú népesség megjelenése, illetve letelepülése a nevezett területen. Mondanom sem kell, hogy ezúttal egy meglehetősen ritka szituációval találkoztunk. Az alacsony egyedszámú, endogám népességek történeti kiteljesedésekor ugyanis ezzel ellentétes tendencia várható: a korai, egységesebb embertani képet egy a heterogenitás felé mutató tendencia váltja fel. Ezúttal feltételezhető, hogy a több faluból, eltérő gyökerekből szerveződő későbbi Debrecen (várossá válási folyamatának) egyik differentia specificájára tapintottunk rá. Mindezen konklúziók általánosíthatóságát több tényező csökkenti. Elsősorban az, hogy a jelenleg elemzett koponyaleletek egy erősen szelektált, alacsony egyedszámú mintát képeznek. Ezzel szemben ellenérvünk az lehet, hogy ha a nevezett tendenciák valóban érvényesül- 109

12 tek, és jellemvonásaik alacsony reprezentáció mellett is kimutathatók, ez növelheti a felismert szegregáció korabeli jelentőségét. Másodsorban említhető kifogásunk az lehet, hogy az elemzett leletek nem terjednek ki egyenletesen a településtörténetileg elemzett régiókra, illetve temetőkre. Ezen sajnos nem tudunk változtatni. Harmadsorban pedig arra utalnék, hogy a fenti eredmények csak a férfiak koponyaleleteire vonatkoznak. Ezt az utóbbi tévedési lehetőséget némileg enyhíthetjük, ha a rendelkezésre álló szerény mennyiségű női csontvázleletek sajátosságait is elemezzük. (Utólag bevallhatom, hogy a csontvázleletek" kifejezés alatt e tanulmányban következetesen koponyaleleteket kell érteni, hiszen elődeink ezt az anatómiai egységet tartották elemzésre méltónak, így az ásatások során csak a koponyákat mentették meg). Nos, a női koponyákon főkomponens-analízissel négy tényezőt elkülönítve a teljes variabilitás 87,9%-át tudjuk magyarázni (7. táblázat). Az eredeti változók jól illeszkednek a faktorstruktúrába, de a főkomponenssúlyok varimax rotáció utáni mátrixa (8. táblázat) a férfiaké- 7. táblázat Saját értékek és kumulatívitások (CU) a nők időrendileg összevont ( sz.) mintájában az eredeti koponyaméretek alapján PC EV CU (%) 1 4,55 41,4 2 2,85 67,2 3 1,18 78,0 4 1,09 87,9 5 0,69 94,2 6 0,48 98,5 7 0,15 99,9 8 0,01 100,0 9 0,00 100,0 10 0,00 100,0 11 0,00 100,0 8. táblázat A főkomponenssúlyok mátrixa varimax rotáció után, és a kommunalitások a nők időrendileg összevont ( sz.) mintájában az eredeti koponyaméretek alapján Eredeti méretek (Martin-szám) PCI PC 2 PC 3 PC 4 Kommunalitás ,94-0,04-0,28 0,10 0,90 0,35-0,08-0,01 0,89-0,19-0,34 0,10-0,88-0,93 0,13-0,17-0,37 0,82-0,24 0,17 0,14 0,81 0,41-0,02 0,34 0,78 0,19-0,09 0,10 0,67-0,28-0,63-0,39 0,06 0,88 0,14-0,31 0,09 0,80-0,33 0,34 0,10-0,08 1 0,81 0,98 0,93 0,96 0,83 0,89 0,85 0,78 0,86 0,95 0,86 0,79 110

13 PC 2 PC1 5. ábra. A női koponyák faktorértékek szerinti eloszlása az első két fő komponensdimenzióban (az eredeti méretek alapján) tói eltérő jellegsúlyozódásokat mutat. Ez elméletileg két tényezőre vezethető vissza. Az első a nem eléggé reprezentatív mintavételi körülményekből következhet. A másik pedig a két nem eltérő sessilitásából, illetve mobilitásából eredő szociogenetikai háttérrel magyarázható. Mondanom sem kell, hogy esetünkben az előbb említett tényező hatása nagy valószínűséggel elfedi az utóbbi érvényesülését. Az alacsony esetszám miatt a főkomponensértékek tesztelésének nem sok értelme van, de talán mégis érdemes bemutatni az egyének eloszlását az első két dimenzióban (5. ábra). Az időrendileg különböző minták összetevőinek eloszlása között ugyanis jelentős eltérés van. A korai fázis egyedei az első, míg a késői fázis leletei a második dimenzió szerint differenciálhatók. Fenntartva az előbb említett nem kis esélyű mintavételbeli hibalehetőséget, el kell mondanunk, hogy bár a férfiakétól eltérő jellegváltozatokon keresztül, de a nőknél is felismerhető a korai és a késői minta karakterisztikus elkülönülése. Ennek ellenére a két nem f aktorstruktúrával leírható diszharmóniájának okait egyértelműen nem tudjuk körülhatárolni. Nem tarthatjuk azonban kizártnak azt, hogy a népmozgások által szelektíve indukált irányított párválasztás is szerepet játszott a bemutatott leletstruktúra kialakulásában. Az viszont kétségtelen, hogy amit a két időrendi csoportról a főkomponensértékek elemzése révén korábban a férfiak révén meg- 111

14 26 ^ 1 6. ábra. A női koponyák négy kiemelt főkomponensének értékei szerint készült clusterfa (az eredeti méretek alapján) állapíthattunk, a nők esetében is megerősíthető (6. ábra): a korai minta egyedei nem mutatnak szoros kapcsolatokat sem egymással, sem a késői minta egyedeivel. A késői csoport egyedei viszont a koraiaktól eltérő dimenzionális kombinációkon keresztül szorosabb együvé tartozást reprezentálnak. Úgy tűnik tehát, hogy a vizsgálati módszerek és az azokból következő eredmények a következtetések részletekre vonatkozó lehetőségeit, illetve az ítéletek általánosíthatóságának szintjét, érvényét befolyásolják. Ezáltal az eredeti problémakörrel kapcsolatos kérdésre két öszszegző szempont köré csoportosítható az elvégzett vizsgálat eredménye. 1. A Debrecen jelenkori területén feltárt és elemzett kevés számú csontvázlelet alapján feltételezhető, hogy a századi (Árpád-kori, illetve Árpád-korból tovább élő) népesség genetikai értelemben véve igen heterogén volt. 2. Valószínűleg a század folyamán következhet be az a jelentős népességtörténeti fordulat, melyre az elemzett csontvázleletek korábbiaktól eltérő biometriai paraméterei utalnak. Ez a változás újabb, az előzményektől genetikailag eltérő népelemek betelepedésének feltételezése nélkül nehezen magyarázható. Emiatt az elemzett minta szerény reprezentativitása mellett is feltételezhető, hogy Debrecen 14. század utáni antropo-genetikai arculatát nem a lokális Árpád-kori előzmények határozták meg. A morfológiai különbségek oly jelentősek, hogy nem zárható ki az, hogy a népesség számának a század fordulóján feltételezett jelentős megnövekedése (vö.: Balogh, 1973, Módy, 1984a) összefügg ezzel az embertanilag regisztrálható változással. Rövid történeti diszkusszió Mindezen antropológiai érvek mellett nem hallgathatók el azon történeti keret körülményei, melyek Debrecen városiasodásának folyamatát jellemezték, és meglepően jól összecsengenek a bemutatott eredményekkel. Elég a Debreceni család városszervező" tevékenységére, I. Lajos (1361), majd Zsigmond (1405) kiváltságleveleinek jól kihasznált lehetőségeire utalni, hiszen ezek következményeként e város a 15. századra az Alföld egyik jelentős gazdasági központja lett. 112

15 A 14. században még lakott környékbeli települések egy részének a 15. században bekövetkező fokozatos elnéptelenedése (Zoltai, 1925a, 1936, Módy, 1972, Balogh, 1976) már jelez valamit számunkra Debrecen népességének számbeli gyarapodását illetően. Nem kizárt, hogy az egyre táguló vonzáskörzet betelepülői idézhették elő ezt az embertanilag is lemérhető változást: a korábbi népesség úgyszólván kicserélődött". Gyanítható, hogy valójában a betelepülők formálhatták a maguk képére" az egyre inkább kisebbséget képviselő, többféle összetevőkből álló helyi népesség korábbi embertani arculatát. E folyamat ismérvei kísértetiesen hasonh'tanak ahhoz a jelenséghez, amelyet jelen korunkban a város elszívó hatásának" nevezünk. 113

16 IRODALOM Balogh, I. (1953): Adatok az Alföld középkori régészetéhez. Arch. Ért. (Budapest), 80: Balogh, I. (1958): Debrecen. Képzőművészeti Alap (Budapest). Balogh, I. (1973): A cívisek világa. Gondolat (Budapest). Balogh, 1. (1976): Adatok az alföldi mezővárosok határhasználatához a XIV-XV. században (Debrecen határának kialakulása). A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve (Debrecen), 3: Dear, R. E. (1959): Principal Component Missing Data Method for Multiple Regression Models. S.D.C. Technical Report SP-86. Györffy, Gy. (1963): AzÁrpád-kori Magyarország történeti földrajza. A-Cs. Akadémiai Kiadó (Budapest). Kaiser, H. F. (I960): The application of electronic computers to factor analysis. Educ. Psychol. Measur., 20: Klecka, W. (1975): S.P.S.S. statictical package for the social sciences. (New York) 2nd ed. Martin, R. (1928): Lehrbuch der Anthropologie. Fischer (Jena), 2. Aufl., 2. Bd. Módy, Gy. (1972): Hajdú-Bihar megye településtörténeti vázlata a tatárjárástól a hódoltság megszűnéséig. Hajdú-Bihari kéziratos térképek. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei (Debrecen), 1: Módy, Gy. (1982): Fancsika, egy XVI. század végén elpusztult északbihari falu. A Bihari Múzeum Évkönyve (Berettyóújfalu), 3: Módy, Gy. (1984a): A falutól a mezővárosig. In: Szendrey, I. (Szerk.), Debrecen története. (Debrecen), 1: Módy, Gy. (1984b): A Szent-András templom és a verestorony kutatása 1980-ban. - Debrecen között. A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei (Debrecen), 42. Módy, Gy. (1989): Árpád-kori falusi templomépítészet Hajdú-Biharban. Acta Mus. J. Arany Nom. (Nagykőrös), Vili: Sápi, L. (1965): A régi debreceni temetők és síremlékek. DMÉ (Debrecen), Sőregi, J. (1936): Régi sírok a Dégenfeld tér 7. sz. telken. DMÉ 1935 (Debrecen), Sőregi, J. (1941): A múzeumi tisztviselők tudományos munkája 1939-ben. DMÉ (Debrecen), Szathmáry, L. (1980): A városiasodás népességtörténeti vonatkozásai a századi Debrecenben. Múzeumi Kunr (Debrecen), IV13414: Szathmáry, L. (1984): A történeti embertan emlékei Debrecenben. Múzeumi Kurír (Debrecen), VI441 4: 3-7. Zoltai, L. (1913): Macs - hajdan Hosszúmacs - története és temploma. Jelentés Debreczen szabad királyi város múzeumának évi működéséről és állapotáról. (Debreczen), Zoltai, L. (1916): Jelentés Debreczen szabad királyi város múzeumának és évi működéséről és állapotáról. (Debreczen), 12. Zoltai, L. (1925a): Települések, egyházas és egyházatlan falvak Debrecen város maihatára és külső birtokai területén a Xl-XV-ik századokban. Méliusz (Debrecen). A Gróf Tisza István Tudományos Társaság Honismertető Bizottsága Közleményeinek I. Pótfüzete. Zoltai, L. (1925b): Jelentés Debrecen szabad királyi város múzeumának és közművelődési könyvtárának évi működéséről és állaapotáról. (Debrecen), 8-9. Zoltai, L. (1926): A múzeum évi gyarapodása. Jelentés Debreczen szabad királyi város múzeumának és közművelődési könyvtárának évi működéséről és állapotáról. (Debreczen),

17 Zoltai, L. (1927): A múzeum évi gyarapodása. Jelentés Debreczen szabad királyi város múzeumának és közművelődési könyvtárának évi működéséről. (Debreczen), 22. Zoltai, L. (1929): Puszta-Monostori középkori temető. Jelentés Debrecen szabad királyi város múzeumának és közművelődési könyvtárának évi működéséről. (Debrecen), Zoltai, L. (1936): Ismeretlen részletek Debrecen múltjából. II. Debrecen határának kialakulása és birtokainak megszerzése. - III. Debrecen határperei a hortobágyi puszták történetével kapcsolatban. (Debrecen),

18 László Szathmáry MULTIVARIATE ANALYSIS OF MEDIEVAL CRANIAL FINDS FROM DEBRECEN The study deals with the medieval population of Debrecen town, a regional center in the northeastern part of the Hungarian Great Plain, through the analysis of skulls dug up within the borderies of the town. The material of the examinations can be divided into two groups chronologically: an early group and a later one. Early finds (Table l)canbedatedtothe Arpadian Age partly, that is, to the 12th to 14th centuries. Skulls of the late group (Table 2) surely belong to the period following the Arpadian Age, that is, to the 14th to 16th centuries. The interval between the two groups coincides with the end of the period of Hungarian rulers of the Arpad dynasty (1301) on one hand and with the beginning of town development of Debrecen (1361) on the other hand. Altogether 11 skull-measurements and 7 skull-ratios were analysed. Missing data were reconstructed by Dear's principal component method in both sexes, separately. The main point of the examinations was the principal component analysis (SPSS PC + ). Individuals were clustered by the "Average Linkage (Within group)" method by the Euclidean distance on the basis of the extracted factors' scores. The same parameters of the two chronological groups were also compared by F-test and t-test. According to the results presented the specimens of the early sample do not show close connections either within the group or with the individuals of the later sample. Whereas the individuals of the late group (through combinations of different dimensions from the early ones) represent much closer relatedness. Thus: 1 The 12th-14th century sample is rather heterogeneous. 2 The more unified anthropological profile after the 14th century is not based on the preliminaries. 3 The 14th- 15th century growth in the population of Debrecen may be in connection with the desolation of the villages in its neighbourhood. 4 It is very probable that immigrants assimilated the character of the basic population to their own genetic pattern. The characteristics of this process are similar to what we call the suction effect" of cities nowadays. 116

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp. 157 166. CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE VARGA BEATRIX Összefoglaló: Terveink szerint Csernely községet alapul véve kerül kidolgozásra

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu 2 kultúra Zétényi Tamás www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet - 'Elmélet és kísérlet a nyelvészetben' Budapest, 2014. február 25 agenda: mit csinálunk? mit veszünk

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

A földhivatalok területi elhelyezkedésének vizsgálata

A földhivatalok területi elhelyezkedésének vizsgálata BUDAHÁZY GYÖRGY A földhivatalok területi elhelyezkedésének vizsgálata Az elemzés célja A hálózatban működő államigazgatási, közigazgatási, szakigazgatási szervezetek területi rendszerének kérdése több

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről ZALAI MÚZEUM 14 2005 Költő László Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről 1987. május 21.-én a pusztaszemesi Új Kalász Tsz homokbányájában Kerekiben (1. kép 1-2), homokkitermelés

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA / LIST OF PUBLICATIONS. Folyóiratcikkek / Journal articles:

PUBLIKÁCIÓS LISTA / LIST OF PUBLICATIONS. Folyóiratcikkek / Journal articles: PUBLIKÁCIÓS LISTA / LIST OF PUBLICATIONS Folyóiratcikkek / Journal articles: Holló, G.; Szathmáry, L. 2001. Berekböszörmény honfoglalás kori trepanált koponyájú egyéne [The individual with trephined cranium

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

A KORAI GYERMEKVÁLLALÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK A CIGÁNY NŐK KÖRÉBEN JANKY BÉLA

A KORAI GYERMEKVÁLLALÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK A CIGÁNY NŐK KÖRÉBEN JANKY BÉLA A KORAI GYERMEKVÁLLALÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK A CIGÁNY NŐK KÖRÉBEN JANKY BÉLA Bevezetés Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy milyen mérhető tényezők befolyásolhatják a korai gyermekvállalást a cigány nők

Részletesebben

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana Domokos Tamás, módszertani igazgató A helyzetfeltárás célja A közösségi kezdeményezéshez kapcsolódó kutatások célja elsősorban felderítés,

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Gerelyes Ibolya: Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa ÓKR K 68345

Gerelyes Ibolya: Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa ÓKR K 68345 1 Gerelyes Ibolya: Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa ÓKR K 68345 Munkaterv A 2007. júliusában benyújtott, illetve elfogadott módosított munkatervben foglaltak

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

A magyarországi nonprofit szektorban dolgozók motivációjára káros hatások értékelésének elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel

A magyarországi nonprofit szektorban dolgozók motivációjára káros hatások értékelésének elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel A magyarországi nonprofit szektorban dolgozók motivációjára káros hatások értékelésének elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel Kovács Máté PhD hallgató (komoaek.pte) Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Margit híd pillérszobrának 3D-s digitális alakzatrekonstrukciója Nagy Zoltán 1 Túri Zoltán 2

A Margit híd pillérszobrának 3D-s digitális alakzatrekonstrukciója Nagy Zoltán 1 Túri Zoltán 2 A Margit híd pillérszobrának 3D-s digitális alakzatrekonstrukciója Nagy Zoltán 1 Túri Zoltán 2 1 hallgató, Debreceni Egyetem TTK, e-mail: zoli0425@gmail.com 2 egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem Természetföldrajzi

Részletesebben

Sztochasztikus kapcsolatok

Sztochasztikus kapcsolatok Sztochasztikus kapcsolatok Petrovics Petra PhD Hallgató Ismérvek közötti kapcsolat (1) Függvényszerű az egyik ismérv szerinti hovatartozás egyértelműen meghatározza a másik ismérv szerinti hovatartozást.

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Erdészettudományi Közlemények

Erdészettudományi Közlemények Erdészettudományi Közlemények 2. évfolyam 1. szám 2012 73 80 oldal AZ EZÜSTHÁRS FATERMÉSI TÁBLÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA Peszlen Roland József és Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási

Részletesebben

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG A természet mindenkit elbûvölõ tökéletességeivel nem versenyezhetnek a nyelvek mondhatjuk Petõfi szavaival. Örökségünk kincsestárában azonban mindezekkel a varázsos

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Anyag és módszer

1. Bevezetés. 2. Anyag és módszer DR. FODOR MÓNIKA * Értékrend, élelmiszerfogyasztói preferencia és a szolgáltatás-választás indítékai közötti összefüggések a hazai munkahelyi étkezés piacán 1. Bevezetés Correlations between the individual

Részletesebben

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment MARKOLT NORBERT Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói Absztrakt Psychological dimension in subunit military leader s assessment A kutatás célja, az alegységszintű vezetők megítélésében

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben Pharmacy staff in the Hungarian Province of the Merciful Brethren Order in the first decades of

Részletesebben

A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei Szederkény és Versend lelőhelyekről

A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei Szederkény és Versend lelőhelyekről A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 53 39-56 Pécs, 2015 A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei Szederkény és Versend lelőhelyekről K. Zoffmann Zsuzsanna H-1042 Budapest, Rózsa utca 36. e-mail:

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN 4. évfolyam 2. szám 2 0 1 4 101 107. oldal FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar Kivonat A fatermési fok meghatározása

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció?

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását meghatározó tényezők az ezredfordulón A kelet és közép-európai rendszerváltások nemcsak az érintett országok politikai és gazdasági

Részletesebben

A KORAI NYUGDÍJAZÁS JELENSÉGE ÉS ANNAK TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA MONOSTORI JUDIT

A KORAI NYUGDÍJAZÁS JELENSÉGE ÉS ANNAK TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA MONOSTORI JUDIT A KORAI NYUGDÍJAZÁS JELENSÉGE ÉS ANNAK TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA MONOSTORI JUDIT Az európai társadalmak egyik legégetőbb kérdése, hogy az aktívak és az inaktívak, a munkaképes korúak és a nyugdíjkorhatárt

Részletesebben

A magyarok genetikai gyökerei a szlovák genetikusok előadásában.

A magyarok genetikai gyökerei a szlovák genetikusok előadásában. A magyarok genetikai gyökerei a szlovák genetikusok előadásában. A The Genographic Project 2005-2012 próbálja összehangolni a genetikusok munkáját. A közölt eredmények sok helyen meglepték a tudósokat,

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174.

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. ACÉL SZÖVETSZERKEZET MODELLEK LÉTREHOZÁSA ANYAGTUDOMÁNYI SZIMULÁCIÓKHOZ GENERATION OF MODEL MICROSTRUCTURES OF STEELS FOR MATERIALS SCIENCE

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30.

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30. A professzionális haderõbe katonai szolgálatra jelentkezõk alkalmasságának vizsgálata humánbiológiai módszerekkel, a monitorozás lehetõségének kidolgozása PROF. DR. GYENIS GYULA ELTE Embertani Tanszék

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Posztanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban, az eredményközlés felelőssége

Posztanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban, az eredményközlés felelőssége Posztanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban, az eredményközlés felelőssége Autovalidálási folyamatok Lókiné Farkas Katalin Az autovalidálás elméleti alapjai Az előző eredménnyel való összehasonlítás

Részletesebben

TECHNIKAI RENDSZEREK ÁLLAPOTLEÍRÁSÁNAK KÉRDÉSEI QUESTIONS REGARDING THE DESCRIPTION OF THE STATE OF TECHNICAL SYSTEMS

TECHNIKAI RENDSZEREK ÁLLAPOTLEÍRÁSÁNAK KÉRDÉSEI QUESTIONS REGARDING THE DESCRIPTION OF THE STATE OF TECHNICAL SYSTEMS űszaki tudományos közlemények 2. XV. űszaki Tudományos Ülésszak, 2014. Kolozsvár, 235 241. http://hdl.handle.net/10598/28544 TCHNIKAI RNDSZRK ÁLLAPOTLÍRÁSÁNAK KÉRDÉSI QUSTIONS RGARDING TH DSCRIPTION OF

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

Tudáshálózatok kialakulása és regionális fejlődés egy integrált modell alkalmazásának tapasztalatai a magyar régiók esetében Sebestyén Tamás,

Tudáshálózatok kialakulása és regionális fejlődés egy integrált modell alkalmazásának tapasztalatai a magyar régiók esetében Sebestyén Tamás, Tudáshálózatok kialakulása és regionális fejlődés egy integrált modell alkalmazásának tapasztalatai a magyar régiók esetében Sebestyén Tamás, Hau-Horváth Orsolya, Varga Attila Szerkezet Motiváció Irodalom:

Részletesebben

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány Csapó Benõ Molnár Gyöngyvér Kinyó László SZTE, Neveléstudományi Intézet, MTA-SZTE Képességkutató Csoport SZTE, Neveléstudományi Doktori Iskola A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban

Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban Mátyus Kinga, Bokor Julianna IV. AlkalmazoD NyelvészeG Doktorandusz Konferencia Budapest, 2010. február

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXVII. 2003. ZÁDOR JUDIT VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL A Károlyi palota (Budapest, V Károlyi Mihály utca 16.) udvarán 1997 őszén rövid szondázó

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 282 A TÜDİ SÚLYÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE NÉHÁNY TESTMÉRETTEL AUBRAC ÉS CHAROLAIS

Részletesebben

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72.kötet (2007) A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN Dr. Székely Ferenc 1204

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉSI HALLGATÓK JÖVŐTERVEI A PARTIUMBA FUTURE PLAN OF TEACHER EDUCATION STUDENTS IN PARTIUM REGION. 1. Bevezetés.

PEDAGÓGUSKÉPZÉSI HALLGATÓK JÖVŐTERVEI A PARTIUMBA FUTURE PLAN OF TEACHER EDUCATION STUDENTS IN PARTIUM REGION. 1. Bevezetés. Volume4, Number 2, 2014 4. kötet, 2. szám, 2014 PEDAGÓGUSKÉPZÉSI HALLGATÓK JÖVŐTERVEI A PARTIUMBA FUTURE PLAN OF TEACHER EDUCATION STUDENTS IN PARTIUM REGION Márkus Zsuzsanna Abstract:. A number of educational

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

A 2007. évi hőhullám expozíció, egészségi hatás és módosító tényezők összefüggésének kistérségi modellezése

A 2007. évi hőhullám expozíció, egészségi hatás és módosító tényezők összefüggésének kistérségi modellezése A 2007. évi hőhullám expozíció, egészségi hatás és módosító tényezők összefüggésének kistérségi modellezése Páldy Anna 1, Juhász Attila 2, Bobvos János 1, Nagy Csilla 2 1 Országos Környzetegészségügyi

Részletesebben

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM.

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. STATISZTIKA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. ANNA BÉLA CILI András hármas. Béla Az átlag 3,5! kettes. Éva ötös. Nóri négyes. 1 mérés: dolgokhoz valamely szabály alapján szám rendelése

Részletesebben

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken Köszönetnyilvánítás A kutatás részben az OTKA (projekt szám T 025985), részben a NATO Cooperative Research Grant (CRG.LG 973967) anyagi támogatásával folyt. Irodalomjegyzék 1. Molnár S. Szerk. 2000. Faipari

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Az Árpád-kori Kána falu állatcsontjainak vizsgálata

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Az Árpád-kori Kána falu állatcsontjainak vizsgálata Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Daróczi-Szabó Márta Az Árpád-kori Kána falu állatcsontjainak vizsgálata Történelemtudományi Doktori Iskola Dr. Székely Gábor DSc,

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 9 Issue 3 Különszám/Special Issue Gödöllő 2013 209 A HAZAI ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSAI A HONFOGLALÁSTÓL-NAPJAINKIG

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 654 EGYEDILEG ÉS KETTESÉVEL ELHELYEZETT SZOPTATÓ KOCÁK TERMELÉSI EREDMÉNYEINEK

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

A SERVQUAL (szolgáltatás-minőség) modell alkalmazhatóságának elemzése sokváltozós adatelemzési módszerekkel. Becser Norbert

A SERVQUAL (szolgáltatás-minőség) modell alkalmazhatóságának elemzése sokváltozós adatelemzési módszerekkel. Becser Norbert Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet A SERVQUAL

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama 7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama A neoklasszikus közgazdasági elmélet szerint a termelés végső értékéhez jobban hozzájáruló egyének számára elvárt a magasabb kereset. Sőt, mi

Részletesebben

Varianciaanalízis 4/24/12

Varianciaanalízis 4/24/12 1. Feladat Egy póker kártya keverő gép a kártyákat random módon választja ki. A vizsgálatban 1600 választott kártya színei az alábbi gyakorisággal fordultak elő. Vizsgáljuk meg, hogy a kártyák kiválasztása

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

Márkaépítés a YouTube-on

Márkaépítés a YouTube-on Márkaépítés a YouTube-on Tv+ Adj hozzá YouTube-ot, Google Ground, 2016 Március 7. Bíró Pál, Google - YouTube 9,000,000 INTERNETTEL BÍRÓ ESZKÖZÖK VOLUMENE GLOBÁLISAN WEARABLES OKOS TV 8,000,000 7,000,000

Részletesebben

A kutatási program céljai és eredményei

A kutatási program céljai és eredményei This project is co-funded by the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development of the European Union A kutatási program céljai és eredményei Tóth István János* *MTA KRTK KTI, Corruption

Részletesebben

Összefoglalás. Summary

Összefoglalás. Summary Parlagoltatásos, zöld- és istállótrágyázásos vetésforgók összehasonlítása a talajtömörödöttség tükrében Szőllősi István Antal Tamás Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Jármű és

Részletesebben

A környezetterhelés és a gazdasági fejlődés szétválása

A környezetterhelés és a gazdasági fejlődés szétválása SZABÓ ELEMÉR A környezetterhelés és a gazdasági fejlődés szétválása Magyarország az elmúlt másfél évtized során jelentős politikai, gazdasági, társadalmi és környezeti átalakuláson ment keresztül. Az évtizedekig

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET CSALÁDI EGYÜTTÉLÉS A kutatás dokumentációja 2003 Tartalom Bevezetés 3 A minta 4 Az adatfelvétel főbb adatai..5 Az adatbázis súlyozása.8

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

GÁSPÁR TAMÁS 1. Útkeresés és makroszintû stratégiai tervezés

GÁSPÁR TAMÁS 1. Útkeresés és makroszintû stratégiai tervezés GÁSPÁR TAMÁS 1 Útkeresés és makroszintû stratégiai tervezés Social-economic paths and macro-level strategic planning The methodological foundations of exploring development are a fundamental question of

Részletesebben

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése Bardóczky Veronika A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése 2015. március 25. Tartalom 1. Összefoglaló... 1 2. Módszertan... 2 3. Eredmények... 4 3.1. Díjlovaglás... 4 3.2.

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Alkalmazott számítástechnika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Alkalmazott számítástechnika. tanulmányokhoz 2. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Alkalmazott számítástechnika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Alkalmazott Számítástechnika Tanszék:

Részletesebben

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 6 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 154 kutatás közben W Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 A kutatásban azt vizsgáljuk, hogy az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA 1

AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA 1 ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2013, 13(4):23 46. 23 AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA 1 CEGLÉDI Erzsébet Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola e-mail:

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben