SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐSIKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAKIRÁNY LEHETŐSÉGEK ÉS IGÉNYEK A TANÁCSADÁS TERÜLETÉN A DÉL- DUNÁNTÚLIS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNÁL (MIÉRT NEM TUD HATÉKONYAN MŰKÖDNI AZ ENTERPRISE EUROPE NETWORK A RÉGIÓBAN?) Készítette: Oszvald Károly Budapest,

3 Tartalomjegyzék: 1. BEVEZETÉS DEFINÍCIÓK, HIPOTÉZISEK A felmérés kerete Módszertan, hipotézisek, mintavétel helye, feldolgozása ENTERPRISE EUROPE NETWORK ÜZLETFEJLESZTÉS KARNYÚJTÁSNYIRA A VÁLLALKOZÁSOK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Nemzetközi kitekintés Általános elméleti alapok Az Európai Unióban A magyarországi fejlődés A MAGYAR VÁLLALATOK A magyar vállalatok jellemzői A dél-dunántúli régió összehasonlítása más területekkel Vállalkozási tevékenység A nettó árbevétel és a beruházások alakulása Gazdasági ágak, létszám-kategóriák A KÉRDŐÍV ELEMZÉSE Általános jellemzők A vállalatok formája, ágazati megoszlásuk A szolgáltatások fajtái, gyakoriságai A szolgáltatások igénybevételének okai, jellemzői Tervezett tanácsadások fajtái, igénybevételének okai A tanácsadók megítélése RIPORT HENDINGER ANITÁVAL, AZ ENTERPRISE EUROPE NETWORK REGIONÁLIS VEZETŐJÉVEL KÖVETKEZTETÉSEK, A JÖVŐ TENDENCIÁI Mintára vonatkozó következtetések, a jelen lehetőségei A mintából levont következtetések A vállalkozásfejlesztés jövője A vállalkozók támogatása A fejlesztési támogatások megközelítései A vállalkozói képességek, az oktatás feladata ÖSSZEFOGLALÁS IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK...I 1

4 Táblázatjegyzék: 1. táblázat A magyarországi vállalatok foglalkoztatásának megoszlása 2006-ban táblázat A regisztrált vállalkozások számának alakulása gazdálkodási formánként táblázat A regisztrált kis- és középvállalkozások gazdasági ág szerinti megoszlása 2007-ben táblázat A végzettség és a vállalati méret összefüggései a mintában (db) táblázat A végzettség és a vállalati méret összefüggései (db) táblázat A vállalkozások jogi forma szerinti megoszlása a mintában táblázat A vásárolt szolgáltatások száma létszámnagyság-kategóriánként (%) táblázat Az igénybe vett szolgáltatások száma a létszám-kategóriák függvényében a mintában táblázat A vásárolt szolgáltatások gyakorisága létszámnagyságkategóriánként (%) táblázat Az Enterprise Europe Network indikátor táblázata

5 Ábrajegyzék: 1. ábra: A dolgozat logikai váza ábra: A vállalatok létszám - hozzáadott érték eloszlása az EU 27-ben, ábra: A magyarországi vállalatok foglalkoztatásának megoszlása 2006-ban ábra: 1000 lakosra jutó vállalkozások száma 2007-ben ábra: A vállalkozások gazdasági súlya ben ábra: A dél-dunántúli vállalkozások főbb vállalati formáinak megoszlása 2007-ben ábra: A vállalkozások megoszlása gazdasági áganként a mintában ábra: Az igénybe vett szolgáltatások darabszáma, megoszlása ábra: Az igénybe vett szolgáltatások megoszlása területenként a mintában ábra: A külső tudás megfizetésének főbb okai a mintában ábra: A külső tanácsadó megismerésének csatornái a mintában ábra: A tervezett szolgáltatások megoszlása területenként a mintában ábra: A tervezett szolgáltatások igénybe vételének okai a mintában ábra: A tanácsadói szakmának feltételei a mintában ábra: A tanácsadó kompetenciái, készségei, illetve, hogy jellemzőek-e rá ábra: Tanácsadói kompetenciák, készségek, észlelt és vélt értékek közötti különbségek

6 1. BEVEZETÉS A magyarországi kis- és középvállalkozások helyzete mindig is fontos gazdaságpolitikai kérdés volt, mivel azon tevékenységek többsége, melyek a gazdaság teljesítőképességét képzik vállalkozásokba szerveződve zajlanak. Meghatározóak az értéktermelésben, a gazdasági folyamatokban, ezért a hazai gazdasági fejlődést is befolyásolják. Egyes térségek között jelentős különbségek mutatkozhatnak a foglalkoztatottak létszámát és a teljesítményükben illetően is. Különösen fontos azoknak a helyzetét vizsgálni, akik a nagyvállalatoktól eltérő gazdasági tevékenységet végeznek, mivel jelentős mértékben járulnak hozzá a GDP és a foglalkoztatottság alakulásához - köszönhetően a vállalatok volumenének 99,9%-ot kitevő jelenlétüknek. [KSH (2007)]. Szakdolgozatomban arra kerestem a választ, hogy ez a csoport, amelyik különösen szenzitíven reagál a gazdasági változásokra, hogyan alakult ki, rávilágítva a lehetőségeikre és igényeikre a tanácsadás területén, és hogy mennyiben vesznek igénybe külső segítséget a tanácsadás területén, illetve milyen mértékben alkalmaznak tanácsadókat. Szakmai gyakorlatomat a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál töltöm, ami a dél-dunántúli gazdasági régió központja, így az ebben a régióban elhelyezkedő kis- és középvállalkozásokra összpontosítottam a kutatásom során. Részletesen kitérek a régió gazdasági sajátosságaira, a jellemző tendenciákra, és rövid összehasonlítást végzek a más országos régiókra jellemzőkkel. Kitérek az EU, és Brüsszel által támogatott legnagyobb tanácsadói rendszerre is az Enterprise Europe Networkre is. Kutatásomra alapozva úgy vélem, hogy rengeteg lehetőséget hagynak ki a vállalkozások. Egy új kultúra kialakításával további potenciális növekedést lehet realizálni, ami egy öngeneráló folyamathoz vezethet. Egyrészt fejlődni fog a tanácsadói szektor, másrészt erősödnek a vállalatok gazdasági teljesítménymutatói. Összefoglalva tehát a dolgozatom célja, hogy rávilágítson azokra a lehetőségekre, amelyek a dél-dunántúli régióbeli kis- és középvállalkozásoknál adódnak a tanácsadási segítségnyújtás tekintetében. Köszönettel tartozom konzulenseimnek a BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar részéről belső konzulensemnek Dr. Ternovszky Ferenc Tanszékvezető Tanár Úrnak, illetve külső konzulensemnek Dr. Misákné Schmidt Enikőnek, az Enterprise Europe Network Projekt Menedzserének, hogy segítették munkámat, objektíven ítéltek meg és támogattak a munkavégzésem során. 1

7 2. DEFINÍCIÓK, HIPOTÉZISEK A fejezetben megismerkedhetünk az alkalmazott definíciókkal, módszerrel, az adatgyűjtés technikájával. Az 1. ábra a dolgozat szerkezetét, főbb gondolatmenetét ábrázolja. 1. ábra: A dolgozat logikai váza Forrás: saját szerkesztés 2.1 A felmérés kerete A vállalat definíciója a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szerint: Vállalatnak (vállalkozásnak) tekintünk minden olyan önálló piaci kapcsolatokkal rendelkező jogilag definiált gazdasági szervezetet, amely profitorientáltan gazdálkodik és fő tevékenysége az, hogy statisztikai értelemben vett termelést (jövedelemtermelést) végez. [NFGM (2008) 118. p.] A következő szervezeti formákat tekinthetjük vállalkozásnak: Az egyéni vállalkozó, a társasági törvényben szereplő valamennyi forma (közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság), a szövetkezet, a vízi társulat, a vízközmű társulat, továbbá az erdőbirtokossági társulat. 2

8 A szervezetek egy csoportját kizárom a vállalkozás fogalmából, ugyanis számos olyan szervezeti forma van, amely folytathat, de nem szükségképpen folytat vállalkozási tevékenységet. Ide elsősorban a non-profit (nem nyereségérdekeltségű) szervezeteket sorolom. Jóllehet eredeti rendeltetésük nem a vállalkozói tevékenység, a hazai gyakorlatban egy részük mégis elsősorban ezt teszi. A vállalkozó non-profit szervezeteket a vállalkozói szférába kellene sorolni, ez a megkülönböztetés azonban a gyakorlatban nem alkalmazható. Ezért a non-profit szervezeteket nem sorolom a vállalkozások közé. Nem tekintem vállalkozásnak az MRP (munkavállalói résztulajdonosi program) és az MBO (management buy-out) szervezeteket sem, abból a megfontolásból, hogy ezek tulajdonosi szervezetek, amelyek révén a tagok vállalkozásokban szereznek és gyakorolnak tulajdonjogot. Vállalkozásnak az a szervezet minősül, amelynek tulajdonjogát az MRP vagy az MBO révén gyakorolják. Vannak olyan szervezet-típusok, amelyek folytatnak ugyan gazdálkodást, sőt esetenként vállalkozást is, tevékenységük azonban valamilyen szempontból annyira kötött, hogy nem sorolom őket a vállalkozói szférába. Így egyértelműen nem tartoznak a kis- és közepes vállalkozások (KKV) kategóriájába a következő szervezeti formák: helyi és központi költségvetési szervek, a kamarák, az egyesületek, köztük a munkáltatói, munkavállalói, szakmai érdekképviseleti szervezetek, a különböző társadalombiztosítási-, befektetési- és garanciaalapok. A menedzsmenttel foglalkozó szakirodalomban mintegy 200 különböző definíció létezik a KKV-okra. A definíciós próbálkozások sokaságának lényegi okai a KKV kifejezés sokrétű operacionalizálási lehetősége és a KKV-ok heterogenitása. Minden definíció egyesíti ugyanakkor azt a szempontot, amely szerint kvantitatív és kvalitatív ismérveket is fel kell használni a KKV fogalmának lehatárolásához a nagyvállalatokkal szemben. [Clasen, J. P. (1992) 16. p.] Az évi XCV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról definiálta a kis- és közepes vállalkozásokat. Négy szempont vett alapul: az alkalmazottak száma, az árbevétel, a mérleg főösszeg nagysága, valamint tulajdonosi önállósága. Magyarországon a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Törvény) szabályozza a kis- és középvállalkozások körét. A törvényt az Országgyűlés azzal a szándékkal alkotta, hogy növelje a kis- és középvállalkozások tőkeerejét, előmozdítsa fejlődésüket, segítse verseny- és foglalkoztatási képességüket. További cél volt a statisztikai adatgyűjtés uniós 3

9 módszerekkel történő összehangolása, és az adatok, gazdasági folyamatok összehasonlíthatóságának megteremtése. A Törvény a kis- és közepes vállalkozásokat, fejlődésük támogatását két lépésben módosította: május 1-jétől, az EU csatlakozástól kezdődően, január 1-jétől kezdődően. Mindkét időpontban módosultak a kis- és közepes vállalkozások árbevétel és mérleg főösszeg korlátai. A Törvény a január 1-jétől kezdődően a következőképpen definiálja a kis- és közepes vállalkozásokat: (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérleg főösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV-kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek. (3) A KKV-kategórián belül mikrovállalkozás minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati jog alapján külön- külön, vagy együttesen meghaladja a 25 százalékot. [NFGM (2008) 119. p.] A tanácsadás definíciója az Európai Menedzsment Tanácsadók Szövetsége (European Federation of Management Consultancy Association) megfogalmazása szerint: A menedzsment tanácsadás független tanácsadás és segítség menedzsment kérdésekben. Ez tipikusan magába foglalja a problémák és lehetőségek meghatározását, megfelelő intézkedések javaslatát, és azok megvalósításának elősegítését. [FEACO (2005)] Az Európai Tanácsadási Társaság (European Association for Counselling) megfogalmazása szerint: A tanácsadás: egy interaktív tanulási folyamat, amely az egymással szerződő tanácsadó(k) és a kliens(ek) között jön létre, legyenek azok egyének, családok, csoportok vagy intézmények, amely a szociális, kulturális, gazdasági és/vagy érzelmi kérdésekben holisztikus megközelítést alkalmaz. [EAC (2002)] 4

10 Ezen fogalmakat kibővítem oly módon, hogy tanácsadásnak tekintek minden olyan interakciót, amelyben az egyik fél a másiknak pénzbeli vagy nem pénzbeli ellenszolgáltatásért információt ad át. A fentiekből következik, hogy tanácsadást végez a könyvelő is, így a megkérdezettek ezt a fajta tevékenységet is értékelni, jellemezni tudják. 2.2 Módszertan, hipotézisek, mintavétel helye, feldolgozása A tanulmány megírásához felhasznált elemzés alapjául az internetes kérdőíven keresztül történő adatfelvételt választottam, mivel a kis- és középvállalkozások a déldunántúli régióban elszórtan helyezkednek el. A felmérést a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Enterprise Europe Network irodájának Projekt Menedzseréhez, dr. Misákné Schmidt Enikőnek továbbítottam, aki kiküldte a Kamarai rendszerben szereplő vállalkozásoknak. Tisztában voltam vele, hogy a kitöltési arány ebben az esetben igen alacsony lesz, ezért ezen kívül személyes ismeretségi körömet is felhasználtam, hogy minél több válasz visszaküldésének köszönhetően a minta reprezentatív legyen. Ezt a célomat nem értem el, ezért a mintán belüli tendenciák vizsgálatára korlátoztam kutatásomat. A regiszterben szereplők közül 18 db választ kaptam, ami azt jelenti, hogy a megkeresettek 8%a öltötte ki a kérdőívet. Ez átlagosnak mondható a főiskolán végzett egyéb tanulmányok tapasztalatai alapján. A személyes megkereséseket mindenki pozitívan értékelte, válaszaik nagyobb súllyal jelennek meg az értékelésben. Az előre felállított hipotéziseket figyelembe véve alkottuk meg a kérdőív struktúráját, melyek a következők: - A fiatalabb korosztály inkább igénybe veszi a tanácsadói szolgáltatásokat. - A magasabb iskolai végzettségűek, pontosabban a gazdasági irányultságú végzettségűek inkább fordulnak tanácsadóhoz. - A vállalkozók számára fontos, hogy tanácsadói szolgáltatást csak olyan személyek végezhessenek, akik megfelelő kompetenciával rendelkeznek, és ezt képesítéseik igazolják. - Az elterjedtebb tanácsadási szolgáltatásokon (adótanácsadás, számviteli tanácsadás, projekttanácsadás) kívül annál kisebb a vállalkozók igénye a specifikus tudással rendelkezők iránt minél kevesebb a foglalkoztatottak létszáma. - A tanácsadók általam felsorolt tulajdonságai közül a nem szakmai jellemzőket helyezik előtérbe. 5

11 Az adatok feldolgozásához SPSS 16.0 szoftvert használtam. A kérdéseknél az egyes választási lehetőségeket több szakkönyv tanulmányozása után alkottam meg - mindig kiegészítve személyes érdeklődésből adódó plusz információkkal. Így lehetséges, hogy a 2.1 Az alábbiak közül mely szolgáltatásokat vette igénybe? [Milan Kubr (1993), Pelczné Szadai (2003/a)], a 2.2 Miért vette igénybe a tanácsadási szolgáltatást?, a 2.3 Kitől hallott a tanácsadóról? [Poór (2005) 147. p.], a 2.4 Mikor vette igénybe a tanácsadást? kérdések ebben a formában, írott anyagokban nem lelhetőek fel. A kutatott témakörrel kapcsolatos beszélgetéseim során többször felmerült a kérdés, hogy elegendően széleskörű-e az információgyűjtés, illetve, hogy nem túl bonyolult-e a kérdőív. Úgy vélem, hogy a jelen keretek között kielégítő a kérdések spektruma és mélysége, a kérdőív pedig csak annyira bonyolult, hogy értékelhető információkat tudjak nyerni belőle. Ezen kívül a téma jövőbeni jobb megismeréséhez több szempont szerinti (például a tanácsadói cégek bevonásával) megközelítést javaslok. A vállalkozásnak és a tanácsadónak több száz definíciója létezik, de lényegében a vállalkozás a vállalkozó üzletszerű tevékenységének a kerete, ahol saját kockázatra és felelősségre nyereségorientált tevékenységet végez, a tanácsadás pedig két fél között létrejövő interakció, amikor pénzbeli vagy nem pénzbeli ellenszolgáltatásért információáramlás következik be. A kis- és közepes vállalkozásokat az alkalmazottak létszáma és a mérlegfőösszeg, illetve az árbevétel alapján kategorizálják. Internetes, egyedien szerkesztett kérdőíves adatfelvételen keresztül 54 elemű mintát (38 teljesen kitöltött) SPSS szoftverrel elemeztem, amely nem reprezentatív, de később kiderül, hogy a nemzetközi felmérések eredményeihez hasonló következtetésekre juthatunk belőle. 6

12 3. ENTERPRISE EUROPE NETWORK ÜZLETFEJLESZTÉS KARNYÚJTÁSNYIRA Az Enterprise Europe Network az egyetlen, az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari Főigazgatósága által létrehozott vállalkozásfejlesztési hálózat, amely a kis- és középvállalkozások üzletfejlesztési törekvéseit szolgálja az Európai Unióban. Az ENTERPRISE EUROPE NETWORK az Euro Info Központ (EIC) és Innováció Közvetítő Központ (IRC) hálózatok tapasztalataira építve, tevékenységeik összevonásával jött létre. Az Enterprise Europe Network hálózatot 500 szervezet alkotja, az egyes országokban működő kereskedelmi kamarák, regionális fejlesztési ügynökségek és egyetemi technológia központok hálózatának négyezer naprakész szakértője áll a vállalkozások rendelkezésére Európa negyven országában. Ezért bátran állíthatjuk, hogy ez a Network Európai szinten a legnagyobb tanácsadói hálózat, amely a kis- és középvállalkozások rendelkezésére áll. Az Enterprise Europe Network létrehozásánál az volt a cél, hogy megpróbálják összevonni az Euro Info Központ és az Innováció Közvetítő Központ hálózatát, ezáltal racionalizálják és olcsóbbá tegyék a működést, a szolgáltatások mindenki számára hozzáférhetőek legyenek, így komplex szolgáltatás álljon rendelkezésre az összes helyszínen a kis- és középvállalkozások számára. A hálózat központi irodájának régióban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ad otthont, a szolgáltatások jelentős része elérhető Szekszárdon és Kaposváron is. A ben elnyert, a működést biztosító pályázat leglényegesebb eleme az volt, hogy az összes szolgáltatás minden irodában bárki számára hozzáférhető legyen, ahogy az angol szlogen magyar fordítása is mondja: nem kopogtathatok rossz ajtón. Tehát az ügyfél befáradhat bármelyik irodába, függetlenül attól, hogy melyik szolgáltatási modullal kapcsolatban van kérdése, problémája, észrevétele, netán szeretne részt venni rendezvényen, igénybe kíván venni valamilyen szolgáltatást - mindenhol ugyanazt a segítséget kapja meg. Abban az esetben, ha az adott irodában, központban nem működik megfelelő szolgáltató vagy 7

13 nincsenek birtokában a kollégák az esetleges know-how-nak, akkor rögtön továbbítják egy másik irodához, ahol a kérdést megfelelő módon tudják megválaszolni. A program három alapvető modulból áll: az egyik az Európai Uniós piacra lépés támogatása, a második a technológia-transzfer támogatása, a harmadik modul az Európai Unió kutatás-fejlesztési programjaiban való részvétel támogatása. Az első modulban klasszikus általános piaci információkat nyújtanak az irodák, ez a modul a korábbi Euro Info Központ szolgáltatásainak összességét foglalja magába: a piactámogatást, a piacra jutásban való segítségnyújtást, üzleti partner felkutatását, interaktív politikaalkotást, a vállalkozások ösztönzését az európai jogalkotásban való részvételre, üzletember találkozók szervezését, piaci információk beszerzését külföldről illetve magyar piaci információk nyújtását külföldi partnerek részére. A második modul a technológia-transzfer, ezen belül található az innováció, a kis- és középvállalkozások versenyképességét növelő szolgáltatások, az ún. innovációs brokerage eventek, tehát olyan szolgáltatások, termékek megismertetése más partnerekkel, amelyekkel az egyes cégek esetleg kutató-, fejlesztő-, kereskedő partnert találhatnak. Ez az elem tartalmazza az e témájú konferenciákat és technológia-transzfer rendezvényeket, azokat, ahol a meglévő technológiát át tudják adni a vállalkozások egy másik cégnek, amely azt később piacosítja. De ide tartoznak a szellemi tulajdonjoggal, szabványokkal, innovációhoz kapcsolódó más uniós szabályozással kapcsolatos kérdések és témakörök. A harmadik modul az EU kutatás-fejlesztési programjaiban való részvétel támogatása, ezen belül tulajdonképpen az FP7-tel (az Európai Unió 7-es számú kutatási-fejlesztési keretprogramjával) kapcsolatban kaphatnak tájékoztató szolgáltatásokat az érdeklődők. A hálózati irodákban ismertetik az FP7 keretfeltételeit, a vállalkozó információkat kaphat arról, hogyan pályázhat ezen belül, amennyiben konzorciumban szeretne pályázni, miként kereshet partnereket hozzá. A harmadik szolgáltatáscsomagban kínálkozik lehetőség pályázatíró rendezvények megszervezésére, amelyeken támogatást kaphatnak a vállalkozások a pályázatíráshoz, tehát gyakorlatilag a kutatási-fejlesztési programmal kapcsolatos információkhoz juthatnak hozzá ebben a modulban. A január elejétől működő Enterprise Europe Network sokkal tágabb rendszer, mint az előző két szolgáltatás. Nyilván a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara az előzőekben is nyújtott technológia transzferrel, szerzői jogokkal, FP7-tel kapcsolatos tanácsadásokat illetve tájékoztatást, a különbség mégis az, hogy bekerültünk egy európai rendszerbe. Mögé került egy háttér információs adatbázis valamint egy hatalmas hálózat 8

14 nemzetközi együttműködési lehetőségekkel, partnerekkel. Így tehát a saját belső információs rendszereken keresztül sokkal több dologhoz lehet hozzáférni, felgyorsult a külföldi cégekkel, irodákkal való kapcsolat-teremtés, ezáltal könnyebbé válik a partnerek felkutatása, függetlenül attól, hogy melyik modulról van szó. Nem hanyagolható el az a 8 éves szakmai tapasztalat, ami a kamarai hivatalban és a hozzátartozó szakértői hálózattal való együttműködéssel kialakult és mostanra rendelkezésre áll. A kamara szolgáltatásainak hátterében lévő intézményi rendszerhez tudnak kapcsolódni és a korábbi projektekből kinőtt értékek mind a vállalkozások szolgálatába állíthatók. Például a Hungary for FP6 projekt kiadványaiból információt meríthetnek a vállalkozások annak vonatkozásában, hogy miként pályázzanak, hogyan legyenek konzorciumi tagok, és az ENTERPRISE EUROPE NETWORK működésével a kamara is kiteljesedhet alapszolgáltatásait illetően. Nagyon fontos az elért fejlesztések piacra juttatása. A piacra juttatás három lábon áll: egyrészt a kereskedelmi megállapodások megkötéséről, tehát üzletkötésről, üzletszerzésről szól. A második szint, amikor a vállalkozás technológiát ad el, fejleszt, beruház. A harmadik - ami tulajdonképpen a legnehezebb - a kutatási projektekben való részvétel. A modulok valójában a szolgáltatást nyújtó szervezet számára fontosak, a piaci szereplők csak annyit éreznek belőle, hogy sikeres az üzletmenetük. A hívószó: üzletfejlesztés karnyújtásnyira. Tehát az üzletfejlesztést támogatja három dimenzióban ez az új, Európai Unió által működtetett szolgáltatási rendszer. A hazai központok fontosnak érzik és szükséges is regisztrálniuk azt, hogy a vállalkozásnak szándékában áll tenni valamit. A vállalkozásoknak, cégeknek kell definiálniuk a törekvést, hogy mit szeretnének elérni. Érdekes módon itt a nemzetköziesítés az egyik kritérium és követelmény. A tagországok egymás közötti üzletkötését tartja fontosnak az EU, a hazai vállalkozások partneri együttműködése megalapozza az üzletfejlesztési elképzeléseket, de a kívánalom az lenne, hogy javuljon a külpiaci üzleti és K+F (kutatás-fejlesztési) aktivitás. Határon átnyúló üzleti akciók generálódjanak, jöjjenek létre. Ez egy kihívás, mert a hazai vállalkozások bátortalanok még a külpiaci aktivitást illetően. Az igazi célszegmens az ENTERPRISE EUROPE NETWORK működésében első körben azok lesznek, akik már megmérettek a külpiacon, és nyilvánvaló nagyon sok segítséget tudnak nyújtani és szeretnének is a központok azoknak, akiknek ez még csak a középtávú terveiben szerepel. A Pécsett működő iroda sok olyan aktivitást tervez, amely arról szólna, hogy maga a hivatali szolgáltató megy a vállalkozásokhoz. Ezeknek a formai megjelenéseit, pld. 9

15 rendezvényeket, eddig is szerveztek, céglátogatásokat végeztek, elvégezték ajánlott technológiák beazonosítását, a szakemberek a jövőben is rendelkezésre állnak ezekben a témákban. A program adminisztratív vonala az adatbázisba emelés lesz. A cégeknek lehetőségük van megnyitni kapuikat és bemutatni, hogy mit ajánlanak illetve jelezni, hogy mely technológia igényel kiegészítést, milyen beruházás esetén szeretnének új technológiára szert tenni. Az Enterprise Europe Network hazai szakemberei kétoldalú és kölcsönös kapcsolatépítést terveznek konzorciumi rendszerben. Tehát ők is megkeresik a cégeket, fölajánlják a szolgáltatást, de éppúgy várják a cégjelzést, a beruházási, fejlesztési szándékot illetően. A kapcsolattartás módozatai továbbra is a telefonos, os megkeresés, a valódi, cégen belüli konzultáció, kooperáció, a vállalkozások egymás közötti üzletmenetének megismerése alapján lehet eredményes. Ezek mögött lehetnek vállalati nyílt napok, technológiai bemutatók, amelyekkel ezt az aktivitást igazán élővé tudják tenni. A Dél-dunántúli iroda ismét jelentkezni fog auditra való felkéréssel. Az egyik a technológiai audit lesz, amelyben invitálják a cégeket, hogy mutassák be az általuk alkalmazott technológiát és a mögöttes gépparkot. Ez a látni és látszani elvvel is összefügg. A másik az innovációs audit, amely egy szervezeti megfelelőséget regisztrál. Ez azért szükséges, mert ez a modell egyfajta kooperációs készséget és az innovációra való felkészültséget mutat. Ezzel a komplex szolgáltatáscsomag-kínálattal lehetőséget kap a nem kamarai vállalkozói kör is, hogy üzletmenete sikeres legyen az egész Dél-dunántúli régióban. Mint már volt róla szó, a cél az, hogy mindenhol elérhető ilyen a szolgáltatás a Déldunántúli régió nem hivatalos régióközpontja Pécs, az iroda központja is itt helyezkedik el. A szolgáltatások hozzáférhetőek lesznek Szekszárdon és bizonyos mértékig Kaposváron is. A szolgáltatások egy része ingyenesen lesz igénybe vehető, másik csoportja térítés ellenében. Vonatkozik ez a rendezvényekre és a mindhárom modulhoz kapcsolódó szolgáltatásokra: a partnerkeresésre, üzleti információra, kiállítási részvételre, technológia transzfer rendezvényre, szellemi tulajdonnal kapcsolatos szolgáltatásra. Fontos szempont lesz a hálózat működésében az interaktivitás megteremtése az Európai Bizottság és a vállalkozások között. Ezért elő kívánják segíteni, hogy minél több magyar vállalkozás vegyen részt az Unió jogalkotási folyamataiban. Ennek érdekében tájékoztatni fogják a vállalkozásokat az újonnan benyújtásra kerülő jogszabálytervezetekről és azok tartalmáról, hogy véleményüket továbbíthassák a Bizottság felé. Egyes, a vállalkozások 10

16 szélesebb körét érintő jogszabálytervezetek esetén ahogyan az már az előző évben is előfordult - vitapaneleket fognak szervezni és az ezek során összegyűjtött véleményeket összesítve fogják továbbítani Brüsszelbe. Tovább kívánják fejleszteni a fentiekhez hasonló interaktív eszközökkel kapcsolatos promóciós tevékenységüket is, ezzel több vállalkozás értesülhet a jogalkotásban történő részvétel lehetőségeiről. Az ENTERPRISE EUROPE NETWORK hazai szakemberei azt várják a vállalkozásoktól, hogy nyitottak legyenek az internetes kommunikációra. Akkor működik jól ez a rendszer, ha használják a projekt honlapját, igénylik és nézik a hírlevelet. A korábbi kommunikációs csatornák közül nagyon fontos a megbízható -es kommunikáció és a honlapon közölt információk vétele. Ugyanis a technológia-transzfer hírlevél nyomdai alakban már nem jelenik meg, csak elektronikus úton lesz elérhető. A hálózat egyedülálló módon kétoldalú kommunikációt biztosít a vállalkozások és az Európai Unió döntéshozói között, lehetőséget ad a nézetek cseréjére mindkét irányban. A baranyai vállalkozásokban változó intenzitással ébred az érdeklődés az Európai Unió üzletfejlesztési információi iránt, ez nagymértékben függ a baranyai gazdaság helyzetétől. Vannak olyan időszakok, amikor sokan szeretnének külföldön vállalkozást alapítani, partnert találni, értékesíteni a termékeket vagy szolgáltatásokat. Máskor szinte alig mutatkozik kereslet más országok vállalkozásai iránt, viszont időszakonként fokozódik az érdeklődés a külföldi cégek részéről, amikor is a magyar piaccal, a magyar jogszabályokkal kapcsolatban vannak kérdéseik. Mégis, erőteljesebb a magyar kis- és középvállalkozók érdeklődése, hogy a külpiacon hogyan tudnának boldogulni. Nyilván a célországok az esetek többségében az Európai Unió tagállamai, beleértve a régi és új tagállamokat egyaránt. Az Enterprise Europe Network hálózata jó lehetőséget kínál, hogy ezek a kapcsolatok formálódjanak, elmélyüljenek. Ahogy az említett szlogen is mondja: az üzletfejlesztés lehetősége karnyújtásnyira van! Forrás: [(Dél- Dunántúli Gazdaság 2008.áprilisi szám)] 11

17 4. A VÁLLALKOZÁSOK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A fejezet célja, hogy átfogó képet kapjunk a kis- és középvállalatok történeti fejlődéséről hivatkozva a nemzetközi, európai és magyar folyamatokra. Ennek segítségével megismerhetjük a helyzetének speciális jellemzőit, és a magyarországi vállalkozói környezetet. 4.1 Nemzetközi kitekintés Általános elméleti alapok A vállalkozások történeti fejlődésére jellemző, hogy az 50-es évekig közgazdasági szakma számára a vállalat fogalma szinte teljesen egészében a nagyvállalatokat jelentette. Ekkortájt kezdtek elterjedni, és egyre ismertebbé válni a közgazdászok azon kutatásai, eredményei, amelyek a kisvállalatokkal, ezen belül is a vállalkozókkal foglalkoztak. A teljesség igénye nélkül megemlítem Peter Druckert (1964), aki szerint a vállalkozó az, aki maximálisan kihasználja a lehetőségeit, vagy Schumpetert (1939), aki úgy fogalmaz, hogy a vállalkozó az, aki kimozdítja a gazdaságot statikus egyensúlyi helyzetéből azáltal, hogy innovációkat valósít meg, és ezzel a gazdasági fejlődés kulcsszereplőjévé válik. Schumpeter azonban nem csupán definiálta az innovációt, de azt szorosan összekapcsolta a gazdasági fejlődéssel és a vállalkozással. Elképzelésének lényege, hogy az a gazdaság statikus, ahol a vállalkozások csupán önmagukat reprodukálják ugyanolyan formában, ugyanolyan termékeket, technológiákat, anyagokat használnak, ugyanazokra a piacokra szállítanak és ugyanolyan szervezetben működnek, még akkor is, ha mennyiségi bővülés mutatható ki. A gazdasági fejlődés lényege az innováció, az újdonság megjelenése, bevezetése, és ebben a folyamatban az innovációt megvalósító vállalkozó játssza a legfontosabb szerepet. [Schumpeter (1939)] Sok más szerző is egyre nagyobb figyelmet szentelt a vállalkozásoknak, főleg az amerikai gazdaságban észrevehető térhódításuknak köszönhetően. Abban a tekintetben sincs egységes álláspont, hogy az állam a kis- vagy nagyvállalatokat támogassa nagyobb mértékben. A specifikumok alapján ilyenfajta összehasonlítást nehéz elvégezni. Nickel Adam Smith-re hivatkozva kiemeli, hogy nem a vállalatok jövedelmezősége, vagy annak javulása eredményezi a nemzetek 12

18 gazdagságát, hanem a termelékenységnövekedés. [Nickell Nicolitsas - Dryden (1997) 783. p.] Ezt főképpen a nagyvállalatok készek finanszírozni, tehát őket kell privilegizálni? Halpern Kőrösi kissé másképp fogalmazza meg ezt a kérdést: A [vállalatok] hatékonysága és jövedelmezősége vagy beruházási aktivitása közötti összefüggés szimultán is lehet, és csupán empirikus vizsgálat deríthet fényt ezeknek az összefüggéseknek a természetére. [Halpern Kőrösi (2001) p.] Szerintem a nagyobb fokú hatékonyság jellegükből adódóan inkább a kisvállalkozásoknál jellemző, hiszen ha ezt nem tudják megvalósítani, nem éri meg továbbra is a vállalkozásban tartani a tőkét. Úgy vélem, hogy mindenképpen szignifikáns kapcsolat mutatható ki a hatékonyság és a profit között, amely nagy mértékben befolyásolja egy gazdaság fejlődését. Az innováció, ahogyan Schumpeter is állítja a kisvállalatoknál erősebb, viszont a termelékenység növekedését a nagyvállalatoktól várhatjuk Az Európai Unióban Európában főleg az 1970-es évek óta találkozhatunk a kis- és közepes vállalatok fejlődésével, jelentőségével foglalkozó tudományos munkákkal. Az idő előrehaladtával a kisebb méretek felé fordulnak a vállalkozásalapítók. Ahogyan Ingolf Bamberger a könyvében taglalja, ez több szempontra vezethető vissza: Javakkal való ellátottság: az individuális igények fedezése iránti növekvő szükségletet nem lehetne kielégíteni működőképes, középméretű vállalatokat tömörítő gazdaság létezése nélkül. [Haake (1987) 27. p.] Munkahelyek: a KKV-knál ritkán fordul elő látványos munkahelyi leépítés. Az 1970-es évek óta az újonnan alapított kisvállalatok a szerkezetváltás miatt (mindenekelőtt a nagyvállalatoknál) létrejött munkanélküliséget részben megszüntette. Politikai stabilizálódás: a KKV-ok stabilizálni tudják a piacgazdasági rendszert, mivel rugalmasságuk miatt ők inkább abban a helyzetben vannak, amellyel elejét lehet venni a recessziónak. Emellett a KKV-ok nagy száma azt is garantálja, hogy a piac képes kibontakozni, és hogy a koncentráció folyamata és az ebből eredő piaci hatalom korlátok közé szorul. Képzés: a KKV-ok központi szerepet játszanak abban is, hogy a szakképzés keretei között az összes tanulmányi szerződés mintegy 90%-át a KKV-okkal kötötték. Ebben az értelemben a KKV-ok alapvető funkciót töltenek be, 13

19 szakképzett munkaerőt képeznek, ami így az egész gazdaság javára válik. [Bamberger (2005)] A Közösségen belül az évi deklaráció (European Year of Small and Mediumsized Enterprise, EYSME) hívta rá a figyelmet a KKV-ok helyzetére, és felgyorsította a KKV-ok helyzetét erősítő iparpolitikai eszközök kidolgozását. A 80-as években lezajlott gazdasági recesszió miatt felértékelődött a KKV-ok szerepe. Egyrészt a vállalati csődök miatt a hirtelen megnövekedett munkanélküliség kezelésére jelentett gyors megoldást, másrészt a vállalati szféra megerősítését és versenyképességének visszanyerését jelentette. A gazdasági visszaesés mellett egy másik fontos tényező is hozzájárult ahhoz, hogy a vállalkozások helyzetével komolyabban foglalkozzanak: 1986-ban az egységes piac létrehozásáról szóló döntés. A tagállamokban a kis- és középvállalatok nem voltak tájékozottak a betartandó határidőkről, és a csatlakozás őket érintő hatásokról. Éppen ezért megalapították az úgynevezett task force-t, amely az 1992-ben esedékes egységes piac létrehozásával kapcsolatos esetleges problémákat tárta fel. Ennek eredményeképpen elindították az első, kifejezetten a KKV-ok számára megalkotott programot, amelynek célja az információ-áramlás javítása volt. Ezt követte 1989-ben az üzleti környezet javítását és a vállalati növekedést kitűző eszköz bevezetése. Végre a KKV-ok elfoglalták az őket megillető helyet az európai vállalati politikában: speciális figyelem tárgyai lettek és 1996 között a KKV-ok egészen más pozíciót töltöttek be az európai uniós gondolkodásban és akcióprogramokban, főleg a kilencvenes évek foglalkoztatási válságának időszakában. Az 1993-as Növekedés, versenyképesség és foglalkoztatás témájával foglalkozó Fehér Könyv kiemeli a KKV-ok munkahelyteremtésben és az új világgazdasághoz való alkalmazkodásban kiemelkedő képességeit ben a Madridi Csúcstalálkozón az Európai Unió elhatározta, hogy a kis-és középvállalatok kérdése európai szintű ügy, amely közös EU-szintű megközelítést igényel: ösztönözni a létrehozásukat, elősegíteni az európai programokhoz, akciókhoz való hozzáférést. A kis- és középvállalatok és a vállalkozói szellem fontosságának helyreállítására az Európai Bizottság márciusában, Lisszabonban lehetőséget biztosított egy több éves - a vállalkozásokat és a vállalkozói szellemet támogató - programban, amelyet re dolgozott ki. [Lapeyre Blassel (2002)] A kis- és középvállalatok fontosságáról az Európai Unióban a 2. ábra ad egy kis betekintést, amely a hozzáadott értékben betöltött szerepüket reprezentálja. Látható, hogy ez az érték 58%, ami egyértelműen jelzi jelentőségüket, amelyet még jobban alátámaszt 14

20 az 1. mellékletben megfigyelhető táblázat. Az összes vállalat 99,7%-a KKV, és a versenyszférában dolgozók 67%-ának biztosítanak munkát. 42,4% 20,9% Mikrovállalatok Kisvállalatok Középvállalatok Nagyvállalatok 18,9% 17,8% 2. ábra: A vállalatok létszám - hozzáadott érték eloszlása az EU 27-ben, 2005 Forrás: saját szerkesztés az 1. melléklet alapján 4.2 A magyarországi fejlődés A nemzetközi kitekintés után vizsgáljuk meg a magyarországi evolúciót. A vállalkozások megítélése, fogalma az évtizedek során többször is változott, a kiváltó okok főleg a társadalmi, politikai változások hatásainak tudhatóak be. Ezek alapján megkülönböztethetünk a XX. században 3 főbb eseményt, illetve időpontot: 1920, 1948, Ezek a társadalmi változások módosították az addig szokványos gondolkodási módot, újraalkották a különböző rétegekkel kapcsolatos értékítéleteket, és ezek mentén hoztak létre egy új tudást. [Bauer (1997)] A jelenlegi felfogást természetesen a rendszerváltás és annak következményei módosították. Új fogalmak jelentek meg: öntevékenység, autonómia, hatékonyság, bűn, büntetés, érték, tudás is, amelyek a vállalkozó fogalmához társultak. Megismerkedtünk a vállalkozóval, akinek a rendszerváltó folyamat egyik fő szereplőjeként meg kellett küzdenie egyfajta negatív felhanggal, előítélettel is. A 70-es évek végére bebizonyosodott, hogy a megváltozott világgazdasági helyzet egyre súlyosabb terheket ró a magyar gazdaságra, amelyek teljesítése az eddigi formák között mindinkább nehezebbé vált. Emellett a belső gazdasági életben is egyre erőteljesebben jelentkeztek azok a tünetek, amelyek szükségessé tették a változásokat. [Siposné (1983)] Vitathatatlan, hogy a 70-es, 80-as évek gerincét az állami vállalatok, a szövetkezetek és a tanácsi vállalatok alkották. Az addig jellemzően túlzott centralizáció 15

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Műhelytanulmány 1 A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektje, A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A VÁLLALKOZÁSOK ALAPÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI MAGYARORSZÁGON ÉS NAGY-BRITANNIÁBAN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS KÁLLAY LÁSZLÓ, KISSNÉ KOVÁCS ESZTER, KŐHEGYI KÁLMÁN Szerzők: Kállay László Kissné Kovács Eszter Kőhegyi Kálmán Magyar Gazdaságelemző Intézet kallay.laszlo@gazdasagelemzo.hu kovacs.eszter@gazdasagelemzo.hu

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZILÁGYINÉ DR. FÜLÖP ERIKA A GAZDASÁGI KAMARÁK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC, 2014 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI GKI Gazdaságkutató Zrt. Andrási Zoltán dr. Borsi Balázs Farkas László Némethné Pál Katalin dr. Papanek Gábor D.Sc. (kutatásvezető) Viszt Erzsébet A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Gyõr 2008. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Magyar Innovációs Szövetség Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Készítette: Lénárt Péter Róbert Budapest, 2005. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 1.1

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon

Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskolája Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon PhD-értekezés SEBŐK MARIANNA Témavezető: DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN egyetemi

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben