A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA"

Átírás

1 TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Fakultás Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Kar Közigazgatási tanszék Sepsiszentgyörgy / Kovászna megye 1.4 Tanulmányi terület Közigazgatás 1.5 Tanulmányi ciklus Licenc 1.6 Tanulmányi program / Végzettség Közigazgatás 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA 2.2 A kurzus tevékenységek címzetese 2.3 A szemináriumi tevékenységek címzetese 2.4 Tanulmányi év I. 2.5 Szemeszter Kiértékelés típusa E 2.7 Tantárgy rendje DF 3. Becsült időkeret (óra pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de óra pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs seminar/laborator Total óra din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp: óra Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 Tutoriat 0 Examinări 2 Alte activităţi: Total óra studiu individual Total óra pe semestru Numărul de credite 6 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competenţe Nu este cazul 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfăşurare a Prezenta la curs nu este obligatorie dar este recomandată tuturor studenţilor cursului 5.2 De desfăşurare a Anumite seminarii se desfășoară în laboratorul de informatică, care este seminarului/laboratorului amenajată cu 16 calculatoare, pe care sunt instalate: Microsoft Windows XP, Office 2003 și programul SPSS 17. Studenții trebuie sa fie activi la seminar şi să elabóraze proiecte de cercetare, chestionare și referate pe baza celor prezentate în cadrul cursului.

2 6. Competenţele specifice acumulate Identificarea metodelor, tehnicilor, procedeelor şi instrumentelor de investigare sociologică, aplicabile în diferite contexte Elaborarea unor instrumente de lucru (chestionare, fişe de observaţie, ghid de interviu) Explicarea fenomenelor şi proceselor sociale pe baza analizei şi interpretării datelor obţinute prin investigaţia sociologică Proiectarea şi interpretarea rezultatelor unei cercetări sociologice Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale legate de metodele și tehnicile de cercetare a științelor sociale. Însușirea viziuni sociologice, prin care să fie capabil la problematizarea și interpretarea dintr-o perspectivă holistică a fenomenelor sociale înconjurătoare. Formularea unor ipoteze și obiective de cercetare în domeniul științelor sociale și pe baza acestora elaborarea unui proiect de cercetare. Identificarea, analizarea şi rezolvarea unor probleme de cercetare din domeniul administraţiei publice, în mod cooperant, flexibil şi eficient. Utilizarea metodelor și tehnicilor de cercetare într-un mod creativ și flexibil. Prelucrarea unor baze de date cu ajutorul unor softuri de statistică (ex. SPSS și MS Excel) Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în muncă de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii. Competenţe profesionale Competenţe transversale 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu metodele şi tehnicile de cercetare a societăţii, precum și cu posibilităţile şi limitele acestora. 7.2 Obiectivele specifice Urmărind depăşirea simţului comun în perceperea realităţii sociale şi pătrunderea în universul cunoaşterii ştiinţifice, printr-un aparat conceptual specific şi printr-o metodologie proprie, asigurându-se astfel întemeierea raţională a deciziilor şi comportamentelor. La sfârşitul semestrului, studenţii trebuie să fie capabili să: realizeze un proiect de cercetate pe o temă aleasă de ei. aibă un spirit de observaţie şi interes pentru cunoaşterea obiectivă de tip sociologic. fie disponibili pentru dialog şi relaţionare pozitivă cu ceilalţi. aibă un spirit critic, solidaritate şi asumarea responsabilităţii faptelor personale. 8. Conţinuturi 8.1 Kurzus Metode de predare Observaţii I. Bevezetés: - a kurzusok struktúrája - bibliográfiák - web referenciák - a vizsgáztatás módjáról - miért van szükségünk tudományos kutatásra a társadalomtudományokban

3 II. A társadalomkutatások elméleti háttere: - a hétköznapi megismeréstől a tudományos megismerésig - a hétköznapi és tudományos megismerés hasonlóságai és különbségei - a hétköznapi megismerés típusai (tapasztalati és konszenzuális) - kutatási indítékok - a hétköznapi megismerés tévedési lehetőségei - a tudományos megismerés tévedési lehetőségei III. A társadalomkutatásban használt alapkifejezések: - valóság - objektivitás - szubjektivitás - megfigyelés - stb. IV. A közvélemény és a közvélemény-kutatás: - a közvélemény meghatározása - mikor beszélhetünk közvéleményről? - A közvéleménnyel kapcsolatos specifikus tévedések - Mire kell figyeljünk amikor egy közvéleménykutatás eredményeit tanulmányozzuk? V. A kutatás terve: - mi a kutatási célunk? - mit vagy kit kutatunk? - hogyan tervezzük meg a kutatást? - A kutatási terv első lépései VI A hipotézis megfogalmazása Konceptualizálás A kutatási terv meghatározása Operacionalizálás VII. Mintavétel: - a mintavétel szükségessége - a mintavétel elméleti alapja - a minta reprezentativitása - a minta szórása - standard hiba - mintavételi eljárások VIII. A társadalomkutatásában alkalmazott fő módszerek: - a minőségi és mennyiségi módszerek téves ellentéte IX. Kísérlet - a kísérlet lényege - a kísérlettel vizsgálható témák - a kísérlet összetevői - a kísérlet lépései - a kísérlet előnyei és hátrányai

4 X. Kérdőívezés - a kérdőívezés sajátosságai - milyen hosszú kell legyen egy kérdőív - mi legyen a kérdések sorrendje - a kérdésekhez mellékelt utasítások - a kérdések típusai - skála típusok - a kérdőív használatának előnyei és hátrányai XI. A kérdező-biztosok által kikérdezett kérdőívek A telefonos kérdőívezés Az önkitöltős, postai kérdőívek Más kérdőíves módszerek (pl. CATI) A kérdőíves módszerek előnyeinek és hátrányainak összehasonlítása XII. A társadalomkutatásokban alkalmazott interjús módszerek: - általánosságok, egyéni interjú - az interjúk osztályozási típusai Mélyinterjú Életút interjú Csoport interjú Focus Group Delphy interjús technika XIII. Terepkutatás: A megfigyelés - a megfigyelési eljárások osztályozása a részvétel fokának függvényében - a megfigyelés tervezése - az adatfelvétel módja a terepen - az összegyűjtött adatok osztályozása és feldolgozása - a megfigyelés előnyei és hátrányai XIV. Dokumentum elemzés: - dokumentum típusok - tartalomelemzés - manifeszt és latens tartalom - a dokumentumelemzés előnyei és hátrányai Könyvészet: Earl Babbie (1999), A társadalomtudományi kutatás gyakorlat, Ed. Balassi, Budapest Heltai Erzsébet, Tarján József (1999), A szociológiai interjú készítése, Budapest Kiss, Szabó, Újhelyi, Berkics (2006): Kutatásmódszertan, szociálpszichológia, Bölcsész konzorcium Budapest Solt Otília (1998), Interjúzni muszáj In: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I., Ed. Beszélő, Budapest Székelyi Mária-Barna Ildikó (2005), Túlélőkészlet az SPSS-hez, Ed. TYPOTEX, Budapest Vitál A.(2006): Kutatásmódszertan kézikönyv és példatár, Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza 8.2 Szeminárium / laboratórium Metode de predare Observaţii A meglévő statisztikák elemzése: - a statisztikák típusai és ezek osztályozása a megbízhatóság szempontjából - a statisztikák elemzésének megtervezése és elemzése

5 - a statisztikák elemzésének előnyei és hátrányai A begyűjtött adatok elemzése: - a kérdőívek ellenőrzése - az adatok kódolása és bevezetése - a bevezetett adatok ellenőrzése Adatfeldolgozás: - egyváltozós adatelemzés: számtani átlag, medián, módusz - kétváltozós adatelemzés: kereszttáblázat, korreláció - elemzési eljárások összevont adatokkal: index és skála Az IBM-SPSS program használata az adatfeldolgozásban A társadalomkutatások etikai szempontjai Bibliografie: Hajtman Béla (1971), Bevezetés a matematikai statisztikába, Ed. Akadémiai, Budapest Székelyi Mária-Barna Ildikó (2005), Túlélőkészlet az SPSS-hez, Ed. TYPOTEX, Budapest Sajtos, L. Mitiev, A. (2007). SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapes, Alinea kiadó Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Conținutul disciplinei se mulează perfect pe așteptările pieței muncii. Au fost consultate reprezentanții APL privind nevoile lor de formare. 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs Evaluare finală Test grilă 60% Verificare pe parcurs Test grilă 10% 10.5 Seminar/laborator Evaluare interactivă în Chestionare elaborate în echipă plen 10% Proiectul de cercetare elaborat Evaluat pe baza individual baremului 20% 10.6 Standard minim de performanţă Nota minim de promovare a disciplinei este 5, pentru care studentul trebuie să: cunoască metodele de cercetare. poată concepe singur un proiect de cercetare (să cunoască etapele/structura proiectului de cercetare). fie capabil să formuleze ipoteze de cercetare din domeniul administrației publice. poată utiliza programul IBM-SPSS (sau un alt software de statistică) pentru prelucrarea bazelor de date. folosească córact termenii metodelor și tehnicilor de cercetare a societății și cele legate de statistică.

6 Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar Data avizării în departament Semnătura directorului de departament......

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 27.03.2013 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Politikatudományi

Részletesebben

CĂUTĂTORII DE COMORI

CĂUTĂTORII DE COMORI O ACTIVITATE DE SUCCES în Săptămâna Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! CĂUTĂTORII DE COMORI A. Fişa activităţii Numele şi adresa unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr.1 Zăbala Nivelul

Részletesebben

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont www.rmdsz.ro III. évfolyam 97. szám www.oot.ro 2015. január 14. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő 2. Páláyzati figyelő 3. APIA anyagok --------------------------------------------------------- Az Önkormányzati

Részletesebben

Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól

Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól II. kiadás 2011 december Csak elektronikus formában terjesztett, szabadon felhasználható kiadvány TARTALOM Előszó... 3 A nemzeti

Részletesebben

Dosar individual. orbangyongy@gmail.com

Dosar individual. orbangyongy@gmail.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Be a v a t á s. Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k. anyagából (2008 2011)

Be a v a t á s. Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k. anyagából (2008 2011) Be a v a t á s Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k anyagából (2008 2011) 2 Pozsony Ferenc A Zabolai Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai

Részletesebben

WRITING AND SYNTACTIC STRUCTURE IN THE CASE OF MEDIA TEXTS Reka Suba, Assoc. Prof., PhD, Sapientia University of Tîrgu Mureş

WRITING AND SYNTACTIC STRUCTURE IN THE CASE OF MEDIA TEXTS Reka Suba, Assoc. Prof., PhD, Sapientia University of Tîrgu Mureş WRITING AND SYNTACTIC STRUCTURE IN THE CASE OF MEDIA TEXTS Reka Suba, Assoc. Prof., PhD, Sapientia University of Tîrgu Mureş Abstract: In our research we have studied the ways the network of complex sentences

Részletesebben

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value ÓRIÁSI LEHETŐSÉGEK A REHAB ELŐTT MÉGIS LEVONHATÓ AZ IPARŰZÉSI ADÓ? A SZITEK TÉRHÓDÍTÁSA VÁLLALATFÚZIÓK: NEM VOLT VAKÁCIÓ EGYRE AKTÍVABB AZ M&A PIAC FELSZÁLL A TÜV NORD OPORTUNITĂŢI URIAŞE PENTRU REHAB

Részletesebben

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei O broșură scrisă de Grupul de lucru pentru

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Fel nagy örömre!

Gárdonyi Géza. Fel nagy örömre! Gárdonyi Géza Fel nagy örömre! Fel nagy örömre, ma született, Aki után a Föld epedett. Mária karján égi a lény, Isteni kisded szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, Nézd a te édes Istenedet! Nem

Részletesebben

kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL

kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 2 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR

Részletesebben

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit-

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit- BEVEZETŐ A romániai magyar történelemi egyházak mindig is egyik legfontosabb feladatuknak tekintették a tulajdonukban lévő kultikus épületek: templomok, imaházak, kápolnák állagának a fenntartását, felújítását,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM MÁSODIK SZÁM KÉTEZERNYOLC FEBRUÁR A REFORMÁTUS SZEMLE MELLÉKLETE ELNÖK: DR. PAP GÉZA SZERKESZTI: GYENGE JÁNOS A ROMÁNIAI REFORMÁTUS

Részletesebben

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA TOLAKODÓ THE HUSTLER ADÓCUNAMI 2012 FAGYOS OKTÓBER TELEKOM JÖVŐ BOSZNIÁBAN INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN

Részletesebben

III. fejezet A 2007-ben vitára bocsátott közoktatási törvénytervezetről és az új tankönyvértékelési kritériumokról

III. fejezet A 2007-ben vitára bocsátott közoktatási törvénytervezetről és az új tankönyvértékelési kritériumokról III. fejezet A 2007-ben vitára bocsátott közoktatási törvénytervezetről és az új tankönyvértékelési kritériumokról A romániai közoktatás (învăţământ preuniversitar = egyetem előtti oktatás) szintjei a

Részletesebben

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében URBANISZTIKAI ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT PROCESUL DE AUTORIZARE DPDV. URBANISTIC Korodi Szabolcs építész URBANISZTIKAI SZAKMAI SZEMPONT PUNCTUL DE VEDERE AL PROFESIEI

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2012 anul X évf. nr. 37. szám Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

Proiectarea traseului educaţional liceal 2014-2015. Középiskolai tanulási pálya tervezése

Proiectarea traseului educaţional liceal 2014-2015. Középiskolai tanulási pálya tervezése CJRAE-Harghita CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ HARGHITA 530142 Miercurea-Ciuc Str. Mihail Sadoveanu 54 Telefon/Fax: 0266-310322 E-mail: cjaphr@yahoo.com Proiectarea traseului educaţional

Részletesebben

O autonomie de succes: Tirolul de Sud. Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol. Editat de/kiadja:

O autonomie de succes: Tirolul de Sud. Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol. Editat de/kiadja: O autonomie de succes: Tirolul de Sud Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol Editat de/kiadja: Un model de convieţuire Regiunea Autonomă Tirolul de Sud din Italia este unul dintre cele mai bune exemple

Részletesebben

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar...

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar... Hifa-RoINFO 2013 anul XI. évf. nr. 41. szám Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja - Revista trimestrială

Részletesebben

cégérték valoarea firmei 2012/01 FINANŢAREA ACHIZIŢIILOR FELVÁSÁRLÁSOK FINANSZÍROZÁSA firm value IMAP MB Partners

cégérték valoarea firmei 2012/01 FINANŢAREA ACHIZIŢIILOR FELVÁSÁRLÁSOK FINANSZÍROZÁSA firm value IMAP MB Partners FŐ VERSENYTÁRSAINK A FOLYÓK ÉS PATAKOK LÁTHATATLAN MEGSZORÍTÁSOK ERŐSEBB ÉV VÉGE MEGÚJULT AZ IMAP MB PARTNERS HONLAPJA AZ AXEREAL CSOPORT MEGVÁSÁROLT KÉT GABONASILÓT PRINCIPALII CONCURENŢI DIN ROMÂNIA

Részletesebben

Szerzők: Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 5. rész: Kvalitatív módszerek Szerzők: Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz Ötödik rész Kvalitatív módszerek Tartalomjegyzék Kvalitatív kutatások a társadalomtudományokban

Részletesebben

Népszámlálás október 20 31. - a jelenlévő személyeket lakóhelyükön. venni (vagyis ott, ahol megtalálják. vagy kollektív lakóegységben);

Népszámlálás október 20 31. - a jelenlévő személyeket lakóhelyükön. venni (vagyis ott, ahol megtalálják. vagy kollektív lakóegységben); S zovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató IX. évf. 89. szám 2011. szeptember A 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS MÓDSZERTANI ALAPELVEI A 2011. évi romániai nép- és lakásszámlálás elvégzéséről szóló 2007. évi 36.

Részletesebben

PIROS OKOS TÚLÉLÕFÜZET EGYETEMISTÁKNAK MÁSODIK KIADÁS

PIROS OKOS TÚLÉLÕFÜZET EGYETEMISTÁKNAK MÁSODIK KIADÁS PIROS OKOS MÁSODIK KIADÁS RMDSZ Ügyvezetõ Elnökség Gazdasági és Európai Integrációs Fõosztály Szórvány, Szociális és Ifjúsági Fõosztály Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány Felelõs kiadó Kovács Péter

Részletesebben

FOLOSIREA BAZELOR DE DATE GENETICE ÎN EDUCAŢIE GENETIKAI ADATBÁZISOK FELHASZNÁLÁSA AZ OKTATÁSBAN

FOLOSIREA BAZELOR DE DATE GENETICE ÎN EDUCAŢIE GENETIKAI ADATBÁZISOK FELHASZNÁLÁSA AZ OKTATÁSBAN FOLOSIREA BAZELOR DE DATE GENETICE ÎN EDUCAŢIE GENETIKAI ADATBÁZISOK FELHASZNÁLÁSA AZ OKTATÁSBAN Prof. József Éva Liceul Teoretic Bolyai Farkas, Tg.Mureş, Mureş De ce să folosim baze de date genetice în

Részletesebben

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Ad edendum praeparaverunt Richardus

Részletesebben