J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének november 12-i soron következő testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg, Rákóczi út 37. sz. Jelen vannak: polgármester Dr. Berente Andrea Báti László Dr. Bedekovics László Buczkó Endre Csizmás Gusztáv Csutárné Szabó Andrea Lifka József Mocsári Kálmán Dr. Selmeczy Géza Smidéliusz Ernő Szilágyi László Az ülésen jelen volt: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző Dr. Urbán Mária Tószeg Község Díszpolgára Küri Erzsébet igazgatási csoportvezető Kass István műszaki csoportvezető Varga Józsefné Általános iskola igazgatója Pintér Sándorné óvodavezető Dr. Szabó Julianna a SZKTT-ESZI igazgató főorvosa Dr. Gál István háziorvos Papp János a Rekviem 2003 Bt. ügyvezetője Dr. Czifra Károly úr az önkormányzat jogi képviselője Polgármesteri Hivatal dolgozói Kertész Lajos Tószeg TV szerkesztője, és munkatársai Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a testület létszáma 12 fő, a képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja megválasztani Lifka József képviselőt. Javaslatával a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett egyetért.

2 2 Polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az SZMSZ szerinti előírásoknak megfelelően, határidőn belüli interpelláció nem érkezett. Közérdekű kérdések feltevésére ad lehetőséget. Megállapítja, hogy a képviselő-testült részéről közérdekű kérdés nincs. Tájékoztatja a jelenlévőket a két ülés között történt fontosabb eseményekről, amelyet az alábbiakkal egészít ki. - Az általános iskola pályázatával kapcsolatosan megérkezett a fellebbezésre a válasz. Elutasították a fellebbezést, amely várható is volt. Amikor benyújtásra került a fellebbezés, már akkor is érezhető volt, hogy ugyan megpróbáljuk, de nincs jogalap a fellebbezésre. Jogszabályban meghatározott két feltétel, - az elutasító döntés jogszabályt sértett, illetve a pályázati felhívásban lévő tájékoztatást sértette meg,- ez nem állt fent. Szakmailag alkalmatlannak minősítették a pályázati anyagot. Ez viszont nem fellebbezhető dolog. - Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program október 15-én megnyitotta újabb pályázati lehetőségeit. Az első beadási határidő november 30-án jár le. Ha semmi nem változik, akkor jövő év május 1-én újra megnyitják, és akkor újra be lehet adni a pályázatokat. Ebben kezdtek el vizsgálódni, és szétnézni, hogy lehetne-e esetleg valamire pályázni a településre vonatkozóan. Sajnos sok esélyünk nincs, mert ugyan az ötezer fő alatti települések pályázhatnak, de olyan pályázati feltételeket szabtak, amelyben éppen az ötezer fő alatti települések nem tudnak megfelelni. Pl. lehetne pályázni falukép javítása, falukép fejlesztése c. projektre, de az a probléma, hogy mi gondoltunk az óvoda felújítására, de azonnal el is akadtunk, mert önkormányzati kötelező feladatok ellátását szolgáló épületre nem lehet beadni a pályázatot. Lehetőség van közparkok, játszóterek kialakítására, ugyanebben a falukép javítási programban. Szóba került a Munkásőr út végén lévő terület egy esetleges játszótér kialakítására, vagy talán a csónakázó tó környékén egy pihenőpark kialakítása, illetve a piactér környéke egy esetleges nagyobb gyerekek részére is alkalmas új játszótér kialakítására. Egyelőre ezek még lehetőségek, és tudja, hogy más jellegű fejlesztésekre lenne szükség a településen, de meg kell nézni, hogy egyelőre van-e értelme benyújtani a pályázatokat, mert látszólag önrész nélküli pályázatról van szó, mert nettó értéket finanszíroz a pályázat, és ez azt jelenti, hogy az ÁFÁ-t az önkormányzatnak kell fizetni, másrészt utófinanszírozásos projektekről van szó. Szavazásra bocsátja a két ülés közötti tájékoztatót, amelyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogad.

3 3 Következik a napirend elfogadása, amelyet polgármester úr az alábbi módosítások végrehajtásával javasol elfogadni. A 14. napirendi pontot mivel meghívott vendég van javasolja előre hozni az 5. napirendnek. A 16. napirendi pontot a kérelmező kérésére zárt ülésen javasolja tárgyalni. 17. napirendi pontnak javasolja új napirend felvételét a Mindenki ebédel 2009 elnevezésű pályázathoz való csatlakozást. A zárt ülésen az egyéni kérelmek között kerül megtárgyalása 3 db lakáskiutalással kapcsolatos kérelem, ezek a zárt ülés előtt kerülnek kiosztásra. Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy elfogadják-e a napirend módosítására tett javaslatát. A képviselő-testület 12 igen szavazattal, a javaslattal egyetért, és a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Előterjesztés Tószeg Község Önkormányzata bizottsági struktúrájának átalakítására. Előterjesztő: polgármester 2./ Előterjesztés a szociális étkeztetés SZKTT-ESZI részére történő átadásáról. Előterjesztő: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző 3./ Beszámoló Tószeg I., és II. számú felnőtt háziorvosi szolgálat évi munkájáról. Előterjesztő: Dr. Gál István, és Dr. Végh Edit háziorvosok 4./ Tájékoztatás Tószeg község gyermek-háziorvosi praxis tevékenységéről. Előterjesztő: Dr. Urbán Mária csecsemő és gyermekgyógyász főorvos 5./ Előterjesztés a ravatalozó bérleti díjának megállapítására. Előterjesztő: polgármester 6./ A évi költségvetési tervkoncepció megtárgyalása.

4 4 Előterjesztő: polgármester 7./ Beszámoló a évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről. Előterjesztő: polgármester 8./ A évi költségvetési rendelet módosítása. Előterjesztő: polgármester 9./ Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendeletének módosítása. Előterjesztő: polgármester 10./ A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. Előterjesztő: polgármester 11./ Az Általános Iskola és Óvoda Házirendjének módosítása. Előterjesztő: polgármester 12./ Az Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Előterjesztő: polgármester 13./ Előterjesztés a TÁMOP 3.1.4/08/02 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben elnevezésű pályázat benyújtására. / A kapcsolódó anyag a testületi ülésen kerül kiosztásra / Előterjesztő: polgármester 14./ Előterjesztés a Tószeg, Munkácsy út 36. szám alatti 92/2 hrsz-ú földrészletre vevő kijelölésére, valamint a 215/2008./IX.03./ sz. önkormányzati határozat hatályon kívül helyezésére. Előterjesztő: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző 15./ A évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

5 5 Előterjesztő: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző 16./ A szakács, és a konyhai kisegítő munkakör betöltésére kiírt pályázati kiírás jóváhagyása. Előterjesztő: polgármester 17./ Csatlakozás a Mindenki Ebédel 2009 elnevezésű pályázathoz. Előterjesztő: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző Z á r t ülés: 1./ Egyéni kérelem elbírálása. A Liget út 16/1. számú önkormányzati lakás bérlőjének kijelölése. Előterjesztő: 2./ Lakásfenntartási támogatási kérelmek elbírálása. Előterjesztő: polgármester 1. N a p i r e n d: Előterjesztés Tószeg Község Önkormányzata bizottsági Struktúrájának átalakítása. Múlt hét folyamán személyesen beszélt a képviselőtársakkal, egyeztetést folytatott le a képviselőkkel, akik döntő többsége a kiosztott, illetve a kiküldött előterjesztéssel egyetértett, és azt elfogadásra javasolta, hogy terjessze a képviselő-testület elé. Összefoglalva a tisztán látás kedvéért, hogy mi sarkallta arra, hogy ezt a bizottsági struktúrát megváltoztassuk a következő volt. Önkormányzatunk mint ismert, feszített költségvetéssel dolgozik, és folyamatos anyagi problémákkal küszködik. Folyamatos gond a pénzteremtés. Folyamatosan érkeznek hozzánk olyan lakossági igények, amelyek jogosak, és szeretnénk megvalósítani, de a pénzhiány miatt folyamatosan nemet kell mondani. Ezért mindannyiunk felelőssége, hogy spóroljunk és próbáljunk forrásokat keresni a költségvetésben a jövőre vonatkozóan. Ezért gondolta, hogy a bizottsági struktúra átalakításával többletforrásokat tudunk megtakarítani anélkül, hogy csökkenne a feladatellátás színvonala az önkormányzatnál.

6 6 Jelenleg öt bizottság működik az önkormányzatnál, és a javaslat szerint, - amellyel a képviselő-testület nagy többsége egyetértett, ezeket a bizottságokat megszüntetnénk, és két bizottságot hoznának létre, pontosan úgy, hogy bizottságokat vonnának össze. Az ügyrendi bizottság megszüntetésre kerülne. A korábbi pénzügyi bizottságot összevonnánk a korábbi településfejlesztési bizottsággal, pénzügyi és gazdasági bizottság néven, az oktatási-kulturális és sport bizottságot összevonnánk az egészségügyi és szociális bizottsággal, szociális és kulturális bizottság néven. Jogi lehetőségünk erre minden körülmények között fennáll, hiszen az önkormányzati törvény értelmében az 5000 fős településen egyetlen bizottság felállítása kötelező, ez pedig a pénzügyi bizottság. Javaslata szerint, ezáltal csökkennének a bizottságok működésének költségei, szeretné leszögezni nem személyi oldalról, hanem a struktúra oldaláról, és feladatellátás oldaláról, és pénzügyi szempontból közelítette meg ezt a kérdést. Természetesen a bizottsági struktúra átalakítása, a bizottságok megszüntetése automatikusan magával vonz bizonyos személyeket, hiszen a bizottságnak vannak tagjai, és ezáltal a korábbi bizottsági tagságok megszűnnek és új bizottsági tagságok alakulnak. Ennek értelmében azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szociális bizottság és a pénzügyi bizottság elnöke maradjon az, aki volt az új bizottságban is, de mellé a két megszüntetett bizottság, a településfejlesztési, és az oktatási bizottság elnöke társelnökké legyen megválasztva. Erre jogi lehetőség nyílik, erre gyakorlat is van: az Országgyűlésben is így működnek a bizottságok, de pl. Szolnok városban is volt már erre példa, hogy elnök és társelnök volt a bizottságokban. Ez többletkiadásokkal nem jár, hiszen eddig is bizottsági elnökök voltak, hiszen négy bizottsági elnök volt, ez többlet tiszteletdíjat nem eredményez. A két az elnök és a társelnök tudja egymást helyettesíteni egymás akadályoztatása esetén, ezen túlmenően az SZMSZ-ben meghagynánk a bizottságoknak azt a lehetőséget, hogy saját maguk szabadon állapíthassák meg az elnök és a társelnök közötti egyéb munkamegosztást, tehát mindenre van lehetőség ezek alapján. Tulajdonképpen a két társelnök és a bizottság tagjainak a megegyezésén múlik, hogy az elnök és a társelnök között hogyan oszlik meg a feladatellátás. Az ügyrendi bizottság megszűnésével Csizmás Gusztáv képviselőtársunkat, aki az ügyrendi bizottság elnöke volt, javasolja, hogy válasszák meg idősügyi tanácsnoknak. Az érintettel ebben egyeztetett és felkérte erre a pozícióra, és ő tisztelettel - amennyiben a testület úgy dönt - ezt elvállalja. Úgy gondolja, hogy ez mindenképpen egy helyes döntés lenne a testület részéről, hiszen elég sok idős ember él településünkön. Az idősekkel való törődés és velük való foglalkozás külön kiemelt figyelmet igényel. Egyrészt a

7 7 szociális ellátás területén, másrészt viszont vannak olyan jellegű törődések is amely nem pénz, hanem odafigyelés kérdése. Ez egyben gesztus is a település idős lakosai felé, hogy az önkormányzat olyan fontosnak tartja az idősekkel való kapcsolattartást, és törődést, hogy idősügyi tanácsnokot választ. Úgy gondolja, hogy erre a feladatra legalkalmasabb Csizmás képviselő úr, aki nagyon jó kapcsolatban áll a település időseivel, tagja a nyugdíjas klubnak. Azt gondolja, hogy ő maximálisan el fogja tudni látni azokat a feladatokat ami a tanácsnoki tisztséggel jár. Többletkiadást ez sem eredményez, mert a rendeletmódosítás eredményeképpen a tanácsnokot a bizottsági elnökkel egyenértékűvé tesszük, és mivel ő bizottsági elnök volt, a tiszteletdíját illetően nem lesz változás. Amin spórolni lehet, s tudunk az a külsős bizottsági tagok: eddig 10 külsős bizottsági tag volt a bizottságoknál. Ezek létszáma most lecsökkene négy főre és ez mintegy 1.100, ezer forintot eredményez. Ezt a megtakarítást javasolja a képviselő-testületnek, hogy minden évben fordítsák lomtalanításra. Sajnos tudjuk, hogy nálunk a Remondis Kft. közbeszerzési eljárás eredményeként, pl. a lomtalanítást nem látja el ingyen. Azért mondja, hogy nálunk, mert vannak olyan települések, ahol a hulladékszállítási díjnak részét képezi a lomtalanítás. Évenkénti két lomtalanítás részét képezi a hulladékszállítási díjnak, nálunk a közbeszerzési eljárást úgy nyerte meg a Remondis Kft., hogy ez pénzbe kerül. Jelenleg nettó ezer forintba kerül. Jogos igény azonban, érezzük ezt magunkon, illetve a lakosság felől is érezzük annak igényét, hogy szükség lenne lomtalanításra. Igaz, hogy ez az összeg nem fedezi a teljes lomtalanítási költségeket, de nem mindegy, hogy pár százezer forintot kell hozzátenni, vagy esetleg 1.5 Millió forintot kell a semmiből létrehozni erre a célra. Ezért javasolja, hogy ezt a kb ezer forintot, amennyiben a jövő évi kondícióink lehetővé teszik, mert azért nem szabad elfelejteni azt sem, hogy nagyon szűk jövő év előtt állunk. Szűk esztendő áll az egész ország előtt a jövő évben, de ha csak lehet arra fog törekedni, hogy ezt a felszabaduló forrást az évenkénti lomtalanításra fordítsuk. Személyi javaslata a 4 megmaradt külsős bizottsági tagra egyeztette a képviselőtársakkal döntő többségben egyeztetett. Pontosan 10 képviselő volt az, aki változatlan formában igent mondott, és egyetértett a négy személlyel. Döntésében a következők vezérelték. Tudni kell azt, hogy ha volt 10 fő külsős bizottsági tag, és csak négy hely lesz a változás után, akkor mind a tíz főt nem tudjuk betenni erre a négy helyre, tehát lesznek olyan külsős bizottsági tagok, akiknek a bizottsági tagsága január 1-től, ha az SZMSZ módosítás megtörténik, megszűnik. Szeretné leszögezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy azt várjuk el tőlük, hogy köszönjönek el az önkormányzattól, a leköszönő külsős bizottsági tagoknak mindenkinek névre szóló köszönő levelet fog írni, amelyben megköszöni a munkájukat, és fel fogja őket kérni - hogy ugyan a státuszuk megszűnik de az

8 8 ő munkájukra is számít, tanácsaikra, javaslataikra számít, az önkormányzati működés segítésére. Amennyiben ők aktívak és szeretnék megtenni az önkormányzatért, és szeretnének a feladatellátásban részt venni, akkor várjuk a javaslataikat, az észrevételeiket, az ötleteiket. Az ajtaja, jegyző asszony ajtaja, de gondolja, hogy bármelyik képviselő ajtaja nyitva áll előttük, és szeretettel látjuk őket, ha úgy érzik, hogy tudnak és szeretnének segíteni. A négy ember kiválasztásánál az a szempont vezérelte, hogy lehetőleg ne négy új ember legyen, hanem a meglévő tízből válasszunk, hiszen így is hat embertől el kell köszönni. Úgy gondolta, hogy leginkább azt a négy személyt kell kiválasztani, akik a megváltozott bizottsági struktúrában is a legjobban tudják segíteni az önkormányzati munkavégzést. Vagy azért mert eleve olyan területen dolgoznak, és olyan kapcsolatrendszerrel működnek a településen, hogy ezzel az új bizottságokban hatékonyan tudnak segíteni, vagy azért mert már hosszú évek óta itt vannak az önkormányzatnál, és ismerjük a munkájukat. A négy személy Dr. Csizmás István, Pallér Vilmos, Gönczi Lajos, és Fehér Ferenc. Dr. Csizmás Istvánt, és Pallér Vilmost a pénzügyi és gazdasági bizottságba javasolja megválasztani, Gönczi Lajost, és Fehér Ferencet pedig a szociális és kulturális bizottságba javasolja a következők miatt. Dr. Csizmás István tudjuk jól, hogy hosszú évek óta dolgozik és segíti az önkormányzat munkáját. Egy időben pénzügyi tanácsadója volt az önkormányzatnak, egy időben alpolgármester is volt, jelenleg is tagja a pénzügyi bizottságnak. Emlékezzünk vissza, hogy év végén, amikor nehéz helyzetbe került az önkormányzat a 141 Millió forintos inkasszó és a tiszavárkonyi elszámolási vita miatt, Csizmás doktor nagyon komoly közvetítő szerepet vállalt Tószeg és Tiszavárkony között, és az ő személyének és közreműködésének is köszönhető, hogy sikerült aláírni és megállapodni Tiszavárkony község önkormányzatával a szennyvízberuházási vita vonatkozásában. Azóta is egyébként segíti a munkánkat és a kapcsolattartást Tiszavárkonnyal. Pallér Vilmos úgy gondolja, hogy kétség nem fér hozzá, hogy miért javasolja a bizottságba, mert ő nagyon hosszú ideje dolgozik a bizottságban. Jelenleg már a harmadik ciklusát tölti a pénzügyi bizottságban külső tagként. Aktív külső tag, akinek a jelenlétére, munkájára mindig tudott számítani az önkormányzat. Jelenleg is tud és reméli, hogy még hosszú időn keresztül számíthat is rá. A szociális és kulturális bizottságba Gönczi Lajost azért javasolta, mert a helyi nyugdíjasklub elnöke, személyesen ismer szinte minden idős lakost a településen, ismeri ügyes-bajos problémáikat, szociális helyzetüket, szociális érzékenysége vonatkozásában kérdés sem merülhet fel. Úgy gondolja, hogy aktívan tudja segíteni az önkormányzat szociális területen végzett munkáját. Fehér Ferenc az oktatási intézményünk igazgató helyettese, korábban is az oktatási bizottság tagjaként dolgozott mint szakember. Szakemberként dolgozik,

9 9 szakmai feladatot ellátó személyről van szó, aki ugyancsak segíteni tudja az önkormányzat működését. Az előterjesztés két rendelet módosítást tartalmaz, egy SZMSZ módosítást, és a tiszteletdíj rendelet módosítását, amelyben nevesítésre kerül a társelnöki funkció, és a tanácsnoki pozíció, de egyben kimondjuk azt is, hogy ezért többletdíjazás nem jár, valamint határozati javaslatokat, az öt meglévő bizottság megszüntetésére, illetve a két új bizottság felállítására és ennek tagjai megválasztására, valamint az idősügyi tanácsnok megválasztására és feladatkörének meghatározására. Az írásbeli anyag kiküldésre került, a képviselő-testület tagjai a részleteket ismerteti. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Lifka József Először is azt kellene tisztázni, hogy miért alakultak ezek a bizottságok. Azért mert ezek nagyrésze képviselőként indult, elég sok szavazatot kaptak, a falu bizalma bennük volt. Ezért próbáltuk. Nem vagyunk mi annyira okosak, hogy mindent megoldjunk, megpróbáltuk hogy besegítsenek, javaslatokat tegyenek. A demokráciának ez az alapja, hogy ne egy-két ember Azt gondolja, hogy fontos a megtakarítás és a spórolás, de nehogy oda jussunk, hogy egy ember vagy kettő dönti el a falu sorsát. Azt mondja, hogy polgármester úr nagyon gyorsan intézkedett ebben a dologban, reméli a polgármesteri hivatal gazdálkodásában is ilyen hatékonyan fog takarékoskodni mint ahogyan most itt takarékoskodott. Az a megállapítása, hogy ha legutóbbi önkormányzati választásokat nézzük, tudjuk nagyon jól, hogy két fiatalember indult a polgármester választáson. Az egyik tisztességesen, becsületesen megnyerte, a másik nem sokkal maradt le tőle. Úgy gondolja, hogy annak az embernek valamelyik bizottságban ott volna a helye. A településnek nagyon nagy része szerette volna, hogy ő ott legyen a falu élén. Nem úgy sikerült, de nem baj az, mert csak egy polgármester kell választani. Úgy gondolja, hogy ott lett volna a helye, de nem baj ezt a békát is lenyeljük, ha nem hát nem. Úgy gondolja nem kellett volna ezeket a dolgokat ilyen gyorsan, sebesen csinálni. Lehet, hogy lett volna olyan kültag is aki tiszteletdíj nélkül is elvállalná a feladatot. Tud egy pár ilyen kültagot aki így is vállalná, mert előbbutóbb nekünk is így kell majd vállalnunk. Sajnálja, hogy Szilárd nincs benne a csapatban. Báti László Üdvözli polgármester úr kezdeményezését, mert ahogy mindnyájan tudjuk, és polgármester úr szavaival élve feszített a költségvetés, úgy feszített lesz jövőre

10 10 is. Nagyon üdvözli, hogy végre elindultak a takarékosság útján. Polgármester urunknak ez az első olyan előterjesztése ami komolyabb pénzt takarít meg. Annak is örül, hogy szakítva a régi gyakorlattal az előző ciklusokban, ahol nem demokratikusan lettek ezek a jelölések megtéve, hanem a testületnek csak egy kis részével lettek egyeztetve, most tanulva - gondolja ebből polgármester úr a testület szinte valamennyi tagjával egyeztette, és előre megszerezte ehhez a módosításhoz a beleegyezést. Úgy gondolja ezen az úton kell haladni. Támogatja amit polgármester úr előterjesztett, annak ellenére, hogy nem híve a centralizálásnak, de nem lehet egyszerre takarékoskodni is meg kiterjeszteni is ezeknek a bizottságoknak a létszámát. Támogatja az előterjesztést. Szilágyi László Eddig a településfejlesztési bizottságban volt, el kell ismerni, hogy Lifka képviselő úr nagyon jól vezette ezt a bizottságot. Sajnos az igaz, amit Báti képviselő úr is mondott, hogy a volt polgármester úr minket kijelölt, hogy ebbe kerülünk. A munkát el kell ismerni, egy leköszönő levéllel meg kell köszönni, hiszen becsülettel végezte a munkát. A másik dolog, hogy szerinte a nem képviselő bizottsági tagok létszámát 1-1 főre tenné. Ebben az esetben még maradna 300 ezer forint, számítása szerint, és ekkor kb ezer forint megtakarítás keletkezne, és ezzel a lomtalanításba bármikor bele tudnánk kezdeni. Megismétli, hogy leköszönő levelet fog írni mindenkinek, aki a bizottságokból most kikerül. Lifka képviselő úr településfejlesztési elnöki munkájához kérdés nem férhet, hogy jó munkát végzett. Ezért is javasolta a képviselő-testületnek, hogy társelnöke legyen a pénzügyi és gazdasági bizottságnak, ahol összevonásra fog kerülni a pénzügyi és településfejlesztési bizottság feladat és hatásköre, és mivel van egy olyan lehetőség mert az SZMSZ-ben benne fogjuk hagyni - hogy a bizottságok szabadon állapítják meg az elnök és a társelnök közötti feladatmegoszlást a pénzügyi és gazdasági bizottság dönthet úgy, hogy pénzügyi kérdésekben az elnöki feladatokat Mocsári elnök úr fogja ellátni, településfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben pedig Lifka képviselő úr. Pontosan azért hagyta ezt benne, illetve készítette így el a módosítást, hogy lehessen erre lehetősége a bizottságnak, hogy szabadon állapítsák meg a munkamegosztást. Valóban egyetért azzal, hogy nagyon jó elnöke volt a településfejlesztési bizottságnak Lifka elnök úr, és ezért is számít rá mint társelnökre az új bizottságban.

11 11 Lifka képviselő úr azon kérdésére, hogy nehogy az legyen, hogy egy-két ember döntsön, azt tudja mondani, hogy ez fizikailag lehetetlen. A képviselő-testület 12 főből áll és a döntéseket a képviselő-testület fogja meghozni. Úgy gondolja, hogy eddig is azt a gyakorlatot követte, és ezután is ezt kívánja követni, hogy mindenben kikéri a képviselő-testület véleményét, és közösen hozzák meg a döntéseket. Ez a jövőben is így lesz. Arról nem szeretne nyilatkozni, hogy ki vállalná tiszteletdíj nélkül a feladatokat, ki nem, mert ez mindenkinek a szuverén magánügye. Az biztos, hogy arra nincs lehetőség, hogy három ember tiszteletdíj nélkül látja el, a többi pedig tiszteletdíjjal. Csak akkor lehet tiszteletdíj nélkül ellátni jogszerűen a feladatokat, ha a képviselő-testület megszünteti a tiszteletdíjat. Tudjuk, hogy erre már többször volt próbálkozás, és többször bukott már meg ez az előterjesztés a képviselő-testület előtt. Ennek realitását a közeljövőben nem látja, hogy Tószegen eltörölné a tiszteletdíjat a képviselő-testület, egész egyszerűen azért nem, mert az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem megy át a testület előtt. Nem küld el egyetlen egy külsős bizottsági tagot sem, nem személyek oldaláról közelítette meg ezt a kérdést, szervezeti átalakításról van szó és költségek megtakarításáról van szó, de természetes hogy ha tíz külsős bizottsági tag volt és csak négy marad, akkor hat külsős bizottsági tag pozíciója megszűnik. Ismételten leszögezi, hogy azt a hat külsős bizottsági tagot, aki január 1-től nem lesz külsős bizottsági tag, személyesen fel fogja kérni, hogy továbbra is dolgozzon velünk, és működjön együtt az önkormányzattal, tehát senkit nem küld el, mindenkinek a tanácsára számít, de nemcsak külsős bizottsági tagok esetében, hanem gyakorlatilag bárkinek aki a községben úgy érzi, mert ő ezt hirdette meg és ehhez is tartja magát. Két személyt érintő javaslat hangzott el. El tudja fogadni azt is, hogy Martossy Szilárd Lifka képviselő úr javaslatára benne legyen a bizottságokban. Azért ezt a négy személyt javasolta mert úgy gondolja, hogy szakmailag és több oldalról körbejárva ez a négy személy a legmegalapozottabb. Amennyiben Lifka képviselő úr a javaslatát módosító indítványként szeretné kezelni, akkor erről természetesen szavazni fogunk. Viszont azt nem szeretné, hogy a négy fő az ötre, vagy akár hatra módosuljon. Ezért kéri, hogy Lifka képviselő úr nyilatkozzon, hogy a javaslata módosító javaslat-e, és ha igen akkor nevezze meg, hogy kinek a helyére javasolja. Lifka József Polgármester úr nem mondott valós dolgot amikor azt mondta, hogy nem személyi oldalról közelítette meg a dolgot. Személyi oldalról közelítette meg, mert amikor kiválasztott négy főt, akkor ez bizony személyi oldalról történő megközelítés volt. Úgy gondolja, hogy nem akar módosító javaslattal élni, mert

12 12 szerinte Martossy Szilárd ezek után már nem vállalná el. Úgy gondolja, hogy a testület döntsön az előterjesztett négy személyről. Sajnálja, ha ezt Lifka képviselő úr így látja, de szíve joga ezt így látni. Az egyeztetések során, és a beajánlásában is egyértelművé tette, hogy mindenkivel tud együtt dolgozni, ez egy javaslat volt a részéről, amit tíz képviselővel egyeztetett, ezt tíz képviselő támogatta és elfogadhatónak találta, de természetesen nyitott bármilyen más megoldásra is. Megkérdezi Szilágyi képviselő úrtól, hogy a javaslatát módosítóként kezelje-e? Jogszabályilag lehetőség volna arra is, hogy egy külsős tag sem legyen, akkor viszont már szerinte túl belterjessé válnának a döntések, a bizottsági ülések már kis testületi ülésekké válnának, mert ez azt jelentené, hogy csak képviselők azok akik tagjai a bizottságoknak. Ez az egyik része, amiért mindenképpen úgy gondolja, hogy külsős szakértők bevonása is szükséges a bizottsági munkába. A másik a határozatképesség biztosítása. A szociális bizottságnak pl. havonta kell ülésezni hatósági jogkörökkel, és ott bizony emberi életekről van szó, és problémák lehetnek pl. segély kifizetésekkel, ha nem tud a bizottság dönteni, mert pl. határozatképtelenség lép fel. Ezért gondolta, hogy amennyiben két külsős tag van minden bizottságban akkor könnyebb a határozatképességet is biztosítani. Szilágyi László Ez csak a véleménye volt, nem kíván módosító javaslattal élni. Az ügyrendi bizottság tárgyalta az SZMSZ módosítását, és egy kiegészítő javaslat merült fel, és mint előterjesztő úgy ítélte meg, hogy teljesen jogos észrevételről van szó, ami elkerülte a figyelmét. Kéri módosítani a bizottságok hatáskörénél az SZMSZ-ben a pénzügyi és gazdasági bizottság jelen pillanatban 23 felsorolt hatáskörrel rendelkezik, ide kéri 24. hatáskörnek az ügyrendi bizottság 1. feladatkörét, azaz közreműködik a szervezeti és működési szabályzat, valamint az önkormányzati hivatal belső szervezeti tagozódásának, működési rendjének, munkarendjének kidolgozásában, végrehajtásuk ellenőrzésében. Javaslatot tesz e dokumentum módosítására. Az ezzel kapcsolatos előterjesztések a bizottság állásfoglalásával terjeszthetők a képviselő testület elé. 25. pontnak javasolja beépíteni az ügyrendi bizottság 4. hatáskörét állást foglal a képviselő-testület működését érintő észrevételekről ügyrendi, jogi és

13 13 összeférhetetlenségi kérdésekről, közreműködik a népszavazás előkészítésében és lebonyolításában. 26. pontnak javasolja felvenni az ügyrendi bizottság 6. feladatkörét folyamatosan figyelemmel kíséri a képviselő-testületet megillető jogok illetve az őket terhelő kötelezettségek érvényesülését. Ezek olyan az ügyrendi bizottságnál lévő feladatkörök voltak, amelyek valóban olyan fontos feladatkörök, amelyeket továbbra is célszerű bizottsági szinten hagyni, és ezért merült fel ez a bizottsági ülésen, hogy ezek kerüljenek át valamelyik bizottsághoz, hát ez a pénzügyi és gazdasági bizottsághoz illeszthető be a leginkább. Átadja szót az ügyrendi bizottság elnökének, a bizottság tárgyalta az SZMSZ módosítást. Csizmás Gusztáv Az ügyrendi bizottság november 12-én megtárgyalta az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. sz. rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. A döntésnél figyelembe vettük a község érdekeit, szem előtt tartva a takarékossági szempontokat. Mivel a megtakarított egy millió forintból lomtalanítást tudunk végezni a községben, és ezzel környezetünk tisztaságát tudjuk óvni. Az ügyrendi bizottság javaslatot tett továbbá, hogy az ügyrendi bizottság feladatkörét a pénzügyi és gazdasági bizottság vegye át a továbbiakban. Szavazásra bocsátja a módosítással együtt az SZMSZ módosítást. A képviselő-testület 12 igen szavazattal megalkotta Tószeg község önkormányzatának 22/2008. /XI.13./ számú rendeletét az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. / III.29./ számú rendeletének m ó d o s í t á s á r a. / A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ A tiszteletdíj rendelet amelyben nevesítjük a társelnök, és a tanácsnok pozícióját, de többlet tiszteletdíjat nem jelent, csak mint többletpozíció kerül a rendeletbe. Szavazásra bocsátja a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet módosítást, és a képviselőtestület 10 igen szavazattal, 2 fő tartózkodás ellenében megalkotta Tószeg község önkormányzatának 23/2008./XI.13./ számú rendeletét, a képviselők és

14 14 nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 9/2007. /III.29./ számú rendelet m ó d o s í t á s á r a. / A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. / Szavazásra bocsátja a pénzügyi és gazdasági bizottság megválasztásáról szóló határozat tervezetet, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 287/2008. /XI.12./ sz. önkormányzati határozat A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megválasztására. 1. Tószeg község önkormányzatának képviselőtestülete, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 22. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében január 1-jei hatállyal hét tagú Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot választ. A bizottság elnöke: Mocsári Kálmán képviselő A bizottság társelnöke: Lifka József képviselő A bizottság tagjai: Báti László Dr. Bedekovics László Szilágyi László képviselők Dr. Csizmás István Pallér Vilmos nem képviselők 2. Tószeg község önkormányzatának képviselőtestülete január 1-jével hatályon kívül helyezi a Pénzügyi Bizottság, valamint annak tagjainak megválasztásáról szóló 205/2006. (X.12) számú és 62/2008. (IV.23.) számú határozatokat.

15 15 3. Tószeg község önkormányzatának képviselőtestülete január 1-jével hatályon kívül helyezi a Településfejlesztési Bizottság, valamint annak tagjainak megválasztásáról szóló 211/2006. (X.12) számú és 18/2007. (II.15.) határozatokat. E r r ő l: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben 2./ A megválasztott és megszüntetett bizottságok érintett tagjai Helyben é r t e s ü l n e k. Következő határozati javaslat az új szociális és kulturális bizottság megválasztása: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 288/2008. /XI.12./ sz. önkormányzati határozat A Szociális és Kulturális Bizottság megválasztására. 1. Tószeg község önkormányzatának képviselőtestülete, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 22. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében január 1-jei hatállyal hét tagú Szociális és Kulturális Bizottságot választ. A bizottság elnöke: Csutárné Szabó Andrea képviselő A bizottság társelnöke: Dr. Selmeczy Géza képviselő A bizottság tagjai: Buczkó Endre Csizmás Gusztáv Smidéliusz Ernő képviselők

16 16 Fehér Ferenc Gönczi Lajos nem képviselők 2. Tószeg község önkormányzatának képviselőtestülete január 1-jével hatályon kívül helyezi az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint annak tagjainak megválasztásáról szóló 207/2006. (X.12) számú és 326/2007. (XI.14.) számú határozatokat. 3. Tószeg község önkormányzatának képviselőtestülete január 1-jével hatályon kívül helyezi az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megválasztásáról szóló 209/2006. (X.12) számú határozatot. E r r ő l: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben 2./ A megválasztott és megszüntetett bizottságok érintett tagjai Helyben é r t e s ü l n e k Szavazásra bocsátja az ügyrendi bizottság megszűnésére vonatkozó határozati javaslatot, a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett a javaslattal egyetért, s az alábbi határozatot hozza: 289/2008. /XI.12./ sz. önkormányzati határozat Az Ügyrendi Bizottság megválasztásáról szóló 203/2006. (X.12.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről Tószeg község önkormányzatának képviselőtestülete január 1-jével hatályon kívül helyezi az Ügyrendi Bizottság megválasztásáról szóló 203/2006. (X.12) számú határozatot. E r r ő l: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben

17 17 é r t e s ü l n e k. 2./ A megszüntetett bizottság érintett tagjai Helyben Következik Csizmás Gusztáv idősügyi tanácsnok megválasztása. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett a javaslattal egyetért és az alábbi határozatot hozza: 290/2008. /XI.12./ sz. önkormányzati határozat Idősügyi tanácsnok megválasztásról 1. Tószeg község önkormányzatának képviselőtestülete, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 21. -ában biztosított jogkörében eljárva január 1-jei hatállyal C s i z m á s G u s z t á v képviselőt idősügyi tanácsnoknak megválasztja. 2. Az idősügyi tanácsnok feladata különösen: - véleményezi az önkormányzat időskorúakat érintő döntéseinek előterjesztését - felügyeli a képviselő-testület időseket érintő döntéseinek végrehajtását. - közreműködik az önkormányzat és a településen élő időskorúakat összefogó szervezetek kapcsolattartásában - megbízás alapján képviseli az önkormányzatot az időskorúakkal kapcsolatos rendezvényeken, különböző fórumokon - részt vesz a szociális területen születő rendeletek, határozatok, koncepciók előkészítésében.

18 18 - összegyűjti és továbbítja a képviselő-testület, valamint annak bizottságai, tisztviselői felé a település idős lakosainak gondjait, megoldásra váró problémáit. - az általa fontosnak ítélt ügyekben kezdeményezi a döntésre jogosult szerveknél az eljárás megindítását. - figyelemmel kíséri az időseket ellátó intézmények tevékenységét (különös tekintettel a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményének tószegi működését.) - beszámol a képviselő-testületnek fenti feladatainak végrehajtásáról és eredményeiről. E r r ő l: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben 2./ Csizmás Gusztáv idősügyi tanácsnok Helyben é r t e s ü l n e k. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendet elfogadta, január 1-től áll fel az új bizottsági rendszer. 2. N a p i r e n d: Előterjesztés a szociális étkeztetés SZKTT-ESZI részére történő átadásról. Köszönti Molnárné dr. Szabó Julianna igazgató főorvos asszonyt. A napirend előterjesztője a jegyző asszony, akinek átadja a szót. Hasznosné dr. Nagy Ágnes Tegnap a pénzügyi bizottsági ülésen szó volt már ennek a napirendnek a tárgyalásáról, és ott hangzottak el kérdések, amelyre most megpróbál válaszolni. Az egyik kérdés az volt hogy hány fő pontosan a szociális étkeztetettek létszáma, 93 fő. Ők jövedelemkategóriák alapján kerültek besorolásra, és így állapítják meg részükre a térítési díjakat. A kategóriák a következő:

19 Ft-os kategóriában 37 fő van, ebből 1 fő kedvezményes étkeztetésben részesül, és 1 fő térítésmentes Ft-os kategóriában 35 fő van, ebből 3 fő térítésmentes, kettő közülük hadigondozott. Összességében 72 fő jogosult kedvezményes étkeztetésre. A következő kategória, az amikor jövedelme alapján teljes árat fizet az étkeztetést igénybe vevő, összesen 21 fő. A tegnap elhangzott kérdésre a válasz, tehát 3 fő az aki teljesen térítésmentesen étkezik, az összes szociális étkeztetett közül. A képviselő-testület tudja, hogy az Áfa törvény miatt nem támogatta ő sem korábban a szociális étkeztetés átadását, az egyesített szociális intézménynek Tószeg gazdasági érdekeit megfontolva. Egyáltalán semmi más nem vezette arra, hogy azt a döntést javasolja, a szakmai indokoltsága egyértelmű az átadásnak, hiszen így komplexen kezelhető a feladat, és nagyon jó szakmai kezekbe kerül, úgy gondolja. Ami a legfontosabb, hogy maga a szociális étkeztetés a pénzügyi mutatókat figyelembe véve egyáltalán nem veszteséges, és nem mondhatjuk, hogy olyan területe az önkormányzatnak ami negatív eredményt hozna. Ellenben a nappali ellátás, és a többi feladatok összességét tekintve, mégis negatív a mérleg a Kistérségnél jelentkező mérleg -. Ezen étkeztetettek közül az ebéd házhozszállítását 47 fő igényli, az ebéd elvitelét 46 fő saját maga oldja meg. Főorvos asszonnyal úgy egyeztetett, ha minimum 20 fővel számolunk és a 47 főhöz ez nem túlzott számítási alap, akik bevonhatóak a házi szociális gondozottak körébe ez jelentene plusz normatíva lehívási lehetőséget. Az, hogy bevonhatóak a házi gondozottak körébe azt jelenti, amit szintén itt felsoroltam, hogy valamelyik szolgáltatást még igénybe veszik azon kívül, hogy a gondozónő kiszállítja részükre az ebédet. Ez jelenthet összességében a szociális területnél pozitív változást a költségek lehívása tekintetében. Molnárné dr. Szabó Julianna Kérdéseket vár, illetve tájékoztatásképpen a következőket mondja: évre kedvezőtlenebb lesz egy kicsit a normatíva. Ha átkerül az ő intézményéhez akkor nem lesz olyan pozitív a mérleg mint itt helyben a nettó rezsi költség. Ők innen fogják vásárolni az ételt, addig amíg a konyha kapacitása bírja. Náluk azonban be fog lépni az Áfa, ez a 20 % kb. 2 Millió forint. Azokat a szakmai számításokat is elvégezte, hogy a 8 fő tiszteletdíjas ebédkihordó, aki a 47 főnek kiszállítja az ebédet, illetve 3 főnek a gondozónők viszik az ebédet már most is mert őket meg kell etetni, ők már 3 órát meghaladó gondozást igényelnek. E miatt látható, hogy mind az 50 fő igényli és szükséges számukra a házi gondozás. Óvatosságképpen 20 fővel számoltak, mert ez már egy jó mérleget ad, de ha esetleg mind akkor ez nagyban javíthat a helyzeten.

20 20 Lifka József Üdvözölendő amit most a házi gondozásban lát. Egyetlen gondja van, ez pedig az ár. Az idősek azt fogják észrevenni, hogy emelkedni fog a fizetendő díj. Az időseket az nem érdekli, hogy miért, csak az hogy mennyivel. Arra szeretne megnyugtató választ kapni, hogy mire számíthatnak. Molnárné dr. Szabó Julianna Igazi választ erre nem tud adni. Amiről az előbb beszélt, az a normatívára, és az intézményi költségvetésre, és a működtetésre vonatkoztak. Messze nem kapcsolható ez a válasz a személyes térítési díjak alakulására. Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy 2009-ben nem lesz olyan jogszabályi változás, amely módosítaná a személyes térítési díjak megállapítását. Ami módosítani fogja esetleg, az étkeztetés esetében pl. hogy vásárolt élelmezésről van szó, ezért is utalt erre. Az önköltséget a 20%-kal magasabb áron fogja majd megvalósítani. Ebből fogja majd levonni az állami normatívát, ezt jogszabály írja elő. A tapasztalat az, hogy nem lett drágább a vidéki étkezés, pl Tiszajenő, Vezseny Szászberek esetében sem, hanem még majdnem olcsóbb lett, de hozzáteszi ott rossz volt a számítási mód. Úgy gondolja, hogy a következő testületi ülésre, már pontos számokat tudna mondani. Abban az esetben ha mégis többe kerülne mint most, akkor is van lehetősége akár a helyi önkormányzatnak, akár az intézményen belül keletkező többletnormatívából egy olyan döntést hozni, hogy ne legyen kedvezőtlenebb mint most. Erre még majd lesz lehetőség, úgy gondolja, hogy közösen úgy fogják kialakítani, hogy többletbevétel keletkezzen, és inkább olcsóbbá tegyék mint drágábbá. Kéri a testületet is, hogy próbálják ezt így alakítani, mert ebbe van beleszólása a testületnek, mert a helyi rendeletben további kedvezményeket határozzanak meg. Arra tesz ígéretet, hogy igyekezni fog a pénzügyi forrásokat megteremteni a szakmán belül, hogy ne kelljen plusz forrásokat igénybe venni. Most még nem tudja ezt pontosan megígérni. Lifka József. Nagyon jó ígéret ez így is. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testült 12 igen szavazattal az alábbiak szerint fogad el: 291/2008./XI.12./ sz. önkormányzati határozat

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-7/2012./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1» JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

1) 52/2009. (XII. 16.) új háziorvosi körzetbe jelentkező háziorvosokról, ill. egyéb egészségügyi tárgyú kérdésekről

1) 52/2009. (XII. 16.) új háziorvosi körzetbe jelentkező háziorvosokról, ill. egyéb egészségügyi tárgyú kérdésekről JEGYZŐKÖNYV Az Egészségügyi, Szociális Bizottság 2009. december 16-án tartott üléséről 1) 52/2009. (XII. 16.) új háziorvosi körzetbe jelentkező háziorvosokról, ill. egyéb egészségügyi tárgyú kérdésekről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. április 24-én megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. április 24-én megtartott nyílt ülésének. 387-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. április 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 16/2015.(IV.24.) számú határozata Javaslat a szociális

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 117/25/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben