J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének november 12-i soron következő testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg, Rákóczi út 37. sz. Jelen vannak: polgármester Dr. Berente Andrea Báti László Dr. Bedekovics László Buczkó Endre Csizmás Gusztáv Csutárné Szabó Andrea Lifka József Mocsári Kálmán Dr. Selmeczy Géza Smidéliusz Ernő Szilágyi László Az ülésen jelen volt: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző Dr. Urbán Mária Tószeg Község Díszpolgára Küri Erzsébet igazgatási csoportvezető Kass István műszaki csoportvezető Varga Józsefné Általános iskola igazgatója Pintér Sándorné óvodavezető Dr. Szabó Julianna a SZKTT-ESZI igazgató főorvosa Dr. Gál István háziorvos Papp János a Rekviem 2003 Bt. ügyvezetője Dr. Czifra Károly úr az önkormányzat jogi képviselője Polgármesteri Hivatal dolgozói Kertész Lajos Tószeg TV szerkesztője, és munkatársai Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a testület létszáma 12 fő, a képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja megválasztani Lifka József képviselőt. Javaslatával a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett egyetért.

2 2 Polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az SZMSZ szerinti előírásoknak megfelelően, határidőn belüli interpelláció nem érkezett. Közérdekű kérdések feltevésére ad lehetőséget. Megállapítja, hogy a képviselő-testült részéről közérdekű kérdés nincs. Tájékoztatja a jelenlévőket a két ülés között történt fontosabb eseményekről, amelyet az alábbiakkal egészít ki. - Az általános iskola pályázatával kapcsolatosan megérkezett a fellebbezésre a válasz. Elutasították a fellebbezést, amely várható is volt. Amikor benyújtásra került a fellebbezés, már akkor is érezhető volt, hogy ugyan megpróbáljuk, de nincs jogalap a fellebbezésre. Jogszabályban meghatározott két feltétel, - az elutasító döntés jogszabályt sértett, illetve a pályázati felhívásban lévő tájékoztatást sértette meg,- ez nem állt fent. Szakmailag alkalmatlannak minősítették a pályázati anyagot. Ez viszont nem fellebbezhető dolog. - Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program október 15-én megnyitotta újabb pályázati lehetőségeit. Az első beadási határidő november 30-án jár le. Ha semmi nem változik, akkor jövő év május 1-én újra megnyitják, és akkor újra be lehet adni a pályázatokat. Ebben kezdtek el vizsgálódni, és szétnézni, hogy lehetne-e esetleg valamire pályázni a településre vonatkozóan. Sajnos sok esélyünk nincs, mert ugyan az ötezer fő alatti települések pályázhatnak, de olyan pályázati feltételeket szabtak, amelyben éppen az ötezer fő alatti települések nem tudnak megfelelni. Pl. lehetne pályázni falukép javítása, falukép fejlesztése c. projektre, de az a probléma, hogy mi gondoltunk az óvoda felújítására, de azonnal el is akadtunk, mert önkormányzati kötelező feladatok ellátását szolgáló épületre nem lehet beadni a pályázatot. Lehetőség van közparkok, játszóterek kialakítására, ugyanebben a falukép javítási programban. Szóba került a Munkásőr út végén lévő terület egy esetleges játszótér kialakítására, vagy talán a csónakázó tó környékén egy pihenőpark kialakítása, illetve a piactér környéke egy esetleges nagyobb gyerekek részére is alkalmas új játszótér kialakítására. Egyelőre ezek még lehetőségek, és tudja, hogy más jellegű fejlesztésekre lenne szükség a településen, de meg kell nézni, hogy egyelőre van-e értelme benyújtani a pályázatokat, mert látszólag önrész nélküli pályázatról van szó, mert nettó értéket finanszíroz a pályázat, és ez azt jelenti, hogy az ÁFÁ-t az önkormányzatnak kell fizetni, másrészt utófinanszírozásos projektekről van szó. Szavazásra bocsátja a két ülés közötti tájékoztatót, amelyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogad.

3 3 Következik a napirend elfogadása, amelyet polgármester úr az alábbi módosítások végrehajtásával javasol elfogadni. A 14. napirendi pontot mivel meghívott vendég van javasolja előre hozni az 5. napirendnek. A 16. napirendi pontot a kérelmező kérésére zárt ülésen javasolja tárgyalni. 17. napirendi pontnak javasolja új napirend felvételét a Mindenki ebédel 2009 elnevezésű pályázathoz való csatlakozást. A zárt ülésen az egyéni kérelmek között kerül megtárgyalása 3 db lakáskiutalással kapcsolatos kérelem, ezek a zárt ülés előtt kerülnek kiosztásra. Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy elfogadják-e a napirend módosítására tett javaslatát. A képviselő-testület 12 igen szavazattal, a javaslattal egyetért, és a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Előterjesztés Tószeg Község Önkormányzata bizottsági struktúrájának átalakítására. Előterjesztő: polgármester 2./ Előterjesztés a szociális étkeztetés SZKTT-ESZI részére történő átadásáról. Előterjesztő: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző 3./ Beszámoló Tószeg I., és II. számú felnőtt háziorvosi szolgálat évi munkájáról. Előterjesztő: Dr. Gál István, és Dr. Végh Edit háziorvosok 4./ Tájékoztatás Tószeg község gyermek-háziorvosi praxis tevékenységéről. Előterjesztő: Dr. Urbán Mária csecsemő és gyermekgyógyász főorvos 5./ Előterjesztés a ravatalozó bérleti díjának megállapítására. Előterjesztő: polgármester 6./ A évi költségvetési tervkoncepció megtárgyalása.

4 4 Előterjesztő: polgármester 7./ Beszámoló a évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről. Előterjesztő: polgármester 8./ A évi költségvetési rendelet módosítása. Előterjesztő: polgármester 9./ Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendeletének módosítása. Előterjesztő: polgármester 10./ A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. Előterjesztő: polgármester 11./ Az Általános Iskola és Óvoda Házirendjének módosítása. Előterjesztő: polgármester 12./ Az Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Előterjesztő: polgármester 13./ Előterjesztés a TÁMOP 3.1.4/08/02 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben elnevezésű pályázat benyújtására. / A kapcsolódó anyag a testületi ülésen kerül kiosztásra / Előterjesztő: polgármester 14./ Előterjesztés a Tószeg, Munkácsy út 36. szám alatti 92/2 hrsz-ú földrészletre vevő kijelölésére, valamint a 215/2008./IX.03./ sz. önkormányzati határozat hatályon kívül helyezésére. Előterjesztő: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző 15./ A évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

5 5 Előterjesztő: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző 16./ A szakács, és a konyhai kisegítő munkakör betöltésére kiírt pályázati kiírás jóváhagyása. Előterjesztő: polgármester 17./ Csatlakozás a Mindenki Ebédel 2009 elnevezésű pályázathoz. Előterjesztő: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző Z á r t ülés: 1./ Egyéni kérelem elbírálása. A Liget út 16/1. számú önkormányzati lakás bérlőjének kijelölése. Előterjesztő: 2./ Lakásfenntartási támogatási kérelmek elbírálása. Előterjesztő: polgármester 1. N a p i r e n d: Előterjesztés Tószeg Község Önkormányzata bizottsági Struktúrájának átalakítása. Múlt hét folyamán személyesen beszélt a képviselőtársakkal, egyeztetést folytatott le a képviselőkkel, akik döntő többsége a kiosztott, illetve a kiküldött előterjesztéssel egyetértett, és azt elfogadásra javasolta, hogy terjessze a képviselő-testület elé. Összefoglalva a tisztán látás kedvéért, hogy mi sarkallta arra, hogy ezt a bizottsági struktúrát megváltoztassuk a következő volt. Önkormányzatunk mint ismert, feszített költségvetéssel dolgozik, és folyamatos anyagi problémákkal küszködik. Folyamatos gond a pénzteremtés. Folyamatosan érkeznek hozzánk olyan lakossági igények, amelyek jogosak, és szeretnénk megvalósítani, de a pénzhiány miatt folyamatosan nemet kell mondani. Ezért mindannyiunk felelőssége, hogy spóroljunk és próbáljunk forrásokat keresni a költségvetésben a jövőre vonatkozóan. Ezért gondolta, hogy a bizottsági struktúra átalakításával többletforrásokat tudunk megtakarítani anélkül, hogy csökkenne a feladatellátás színvonala az önkormányzatnál.

6 6 Jelenleg öt bizottság működik az önkormányzatnál, és a javaslat szerint, - amellyel a képviselő-testület nagy többsége egyetértett, ezeket a bizottságokat megszüntetnénk, és két bizottságot hoznának létre, pontosan úgy, hogy bizottságokat vonnának össze. Az ügyrendi bizottság megszüntetésre kerülne. A korábbi pénzügyi bizottságot összevonnánk a korábbi településfejlesztési bizottsággal, pénzügyi és gazdasági bizottság néven, az oktatási-kulturális és sport bizottságot összevonnánk az egészségügyi és szociális bizottsággal, szociális és kulturális bizottság néven. Jogi lehetőségünk erre minden körülmények között fennáll, hiszen az önkormányzati törvény értelmében az 5000 fős településen egyetlen bizottság felállítása kötelező, ez pedig a pénzügyi bizottság. Javaslata szerint, ezáltal csökkennének a bizottságok működésének költségei, szeretné leszögezni nem személyi oldalról, hanem a struktúra oldaláról, és feladatellátás oldaláról, és pénzügyi szempontból közelítette meg ezt a kérdést. Természetesen a bizottsági struktúra átalakítása, a bizottságok megszüntetése automatikusan magával vonz bizonyos személyeket, hiszen a bizottságnak vannak tagjai, és ezáltal a korábbi bizottsági tagságok megszűnnek és új bizottsági tagságok alakulnak. Ennek értelmében azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szociális bizottság és a pénzügyi bizottság elnöke maradjon az, aki volt az új bizottságban is, de mellé a két megszüntetett bizottság, a településfejlesztési, és az oktatási bizottság elnöke társelnökké legyen megválasztva. Erre jogi lehetőség nyílik, erre gyakorlat is van: az Országgyűlésben is így működnek a bizottságok, de pl. Szolnok városban is volt már erre példa, hogy elnök és társelnök volt a bizottságokban. Ez többletkiadásokkal nem jár, hiszen eddig is bizottsági elnökök voltak, hiszen négy bizottsági elnök volt, ez többlet tiszteletdíjat nem eredményez. A két az elnök és a társelnök tudja egymást helyettesíteni egymás akadályoztatása esetén, ezen túlmenően az SZMSZ-ben meghagynánk a bizottságoknak azt a lehetőséget, hogy saját maguk szabadon állapíthassák meg az elnök és a társelnök közötti egyéb munkamegosztást, tehát mindenre van lehetőség ezek alapján. Tulajdonképpen a két társelnök és a bizottság tagjainak a megegyezésén múlik, hogy az elnök és a társelnök között hogyan oszlik meg a feladatellátás. Az ügyrendi bizottság megszűnésével Csizmás Gusztáv képviselőtársunkat, aki az ügyrendi bizottság elnöke volt, javasolja, hogy válasszák meg idősügyi tanácsnoknak. Az érintettel ebben egyeztetett és felkérte erre a pozícióra, és ő tisztelettel - amennyiben a testület úgy dönt - ezt elvállalja. Úgy gondolja, hogy ez mindenképpen egy helyes döntés lenne a testület részéről, hiszen elég sok idős ember él településünkön. Az idősekkel való törődés és velük való foglalkozás külön kiemelt figyelmet igényel. Egyrészt a

7 7 szociális ellátás területén, másrészt viszont vannak olyan jellegű törődések is amely nem pénz, hanem odafigyelés kérdése. Ez egyben gesztus is a település idős lakosai felé, hogy az önkormányzat olyan fontosnak tartja az idősekkel való kapcsolattartást, és törődést, hogy idősügyi tanácsnokot választ. Úgy gondolja, hogy erre a feladatra legalkalmasabb Csizmás képviselő úr, aki nagyon jó kapcsolatban áll a település időseivel, tagja a nyugdíjas klubnak. Azt gondolja, hogy ő maximálisan el fogja tudni látni azokat a feladatokat ami a tanácsnoki tisztséggel jár. Többletkiadást ez sem eredményez, mert a rendeletmódosítás eredményeképpen a tanácsnokot a bizottsági elnökkel egyenértékűvé tesszük, és mivel ő bizottsági elnök volt, a tiszteletdíját illetően nem lesz változás. Amin spórolni lehet, s tudunk az a külsős bizottsági tagok: eddig 10 külsős bizottsági tag volt a bizottságoknál. Ezek létszáma most lecsökkene négy főre és ez mintegy 1.100, ezer forintot eredményez. Ezt a megtakarítást javasolja a képviselő-testületnek, hogy minden évben fordítsák lomtalanításra. Sajnos tudjuk, hogy nálunk a Remondis Kft. közbeszerzési eljárás eredményeként, pl. a lomtalanítást nem látja el ingyen. Azért mondja, hogy nálunk, mert vannak olyan települések, ahol a hulladékszállítási díjnak részét képezi a lomtalanítás. Évenkénti két lomtalanítás részét képezi a hulladékszállítási díjnak, nálunk a közbeszerzési eljárást úgy nyerte meg a Remondis Kft., hogy ez pénzbe kerül. Jelenleg nettó ezer forintba kerül. Jogos igény azonban, érezzük ezt magunkon, illetve a lakosság felől is érezzük annak igényét, hogy szükség lenne lomtalanításra. Igaz, hogy ez az összeg nem fedezi a teljes lomtalanítási költségeket, de nem mindegy, hogy pár százezer forintot kell hozzátenni, vagy esetleg 1.5 Millió forintot kell a semmiből létrehozni erre a célra. Ezért javasolja, hogy ezt a kb ezer forintot, amennyiben a jövő évi kondícióink lehetővé teszik, mert azért nem szabad elfelejteni azt sem, hogy nagyon szűk jövő év előtt állunk. Szűk esztendő áll az egész ország előtt a jövő évben, de ha csak lehet arra fog törekedni, hogy ezt a felszabaduló forrást az évenkénti lomtalanításra fordítsuk. Személyi javaslata a 4 megmaradt külsős bizottsági tagra egyeztette a képviselőtársakkal döntő többségben egyeztetett. Pontosan 10 képviselő volt az, aki változatlan formában igent mondott, és egyetértett a négy személlyel. Döntésében a következők vezérelték. Tudni kell azt, hogy ha volt 10 fő külsős bizottsági tag, és csak négy hely lesz a változás után, akkor mind a tíz főt nem tudjuk betenni erre a négy helyre, tehát lesznek olyan külsős bizottsági tagok, akiknek a bizottsági tagsága január 1-től, ha az SZMSZ módosítás megtörténik, megszűnik. Szeretné leszögezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy azt várjuk el tőlük, hogy köszönjönek el az önkormányzattól, a leköszönő külsős bizottsági tagoknak mindenkinek névre szóló köszönő levelet fog írni, amelyben megköszöni a munkájukat, és fel fogja őket kérni - hogy ugyan a státuszuk megszűnik de az

8 8 ő munkájukra is számít, tanácsaikra, javaslataikra számít, az önkormányzati működés segítésére. Amennyiben ők aktívak és szeretnék megtenni az önkormányzatért, és szeretnének a feladatellátásban részt venni, akkor várjuk a javaslataikat, az észrevételeiket, az ötleteiket. Az ajtaja, jegyző asszony ajtaja, de gondolja, hogy bármelyik képviselő ajtaja nyitva áll előttük, és szeretettel látjuk őket, ha úgy érzik, hogy tudnak és szeretnének segíteni. A négy ember kiválasztásánál az a szempont vezérelte, hogy lehetőleg ne négy új ember legyen, hanem a meglévő tízből válasszunk, hiszen így is hat embertől el kell köszönni. Úgy gondolta, hogy leginkább azt a négy személyt kell kiválasztani, akik a megváltozott bizottsági struktúrában is a legjobban tudják segíteni az önkormányzati munkavégzést. Vagy azért mert eleve olyan területen dolgoznak, és olyan kapcsolatrendszerrel működnek a településen, hogy ezzel az új bizottságokban hatékonyan tudnak segíteni, vagy azért mert már hosszú évek óta itt vannak az önkormányzatnál, és ismerjük a munkájukat. A négy személy Dr. Csizmás István, Pallér Vilmos, Gönczi Lajos, és Fehér Ferenc. Dr. Csizmás Istvánt, és Pallér Vilmost a pénzügyi és gazdasági bizottságba javasolja megválasztani, Gönczi Lajost, és Fehér Ferencet pedig a szociális és kulturális bizottságba javasolja a következők miatt. Dr. Csizmás István tudjuk jól, hogy hosszú évek óta dolgozik és segíti az önkormányzat munkáját. Egy időben pénzügyi tanácsadója volt az önkormányzatnak, egy időben alpolgármester is volt, jelenleg is tagja a pénzügyi bizottságnak. Emlékezzünk vissza, hogy év végén, amikor nehéz helyzetbe került az önkormányzat a 141 Millió forintos inkasszó és a tiszavárkonyi elszámolási vita miatt, Csizmás doktor nagyon komoly közvetítő szerepet vállalt Tószeg és Tiszavárkony között, és az ő személyének és közreműködésének is köszönhető, hogy sikerült aláírni és megállapodni Tiszavárkony község önkormányzatával a szennyvízberuházási vita vonatkozásában. Azóta is egyébként segíti a munkánkat és a kapcsolattartást Tiszavárkonnyal. Pallér Vilmos úgy gondolja, hogy kétség nem fér hozzá, hogy miért javasolja a bizottságba, mert ő nagyon hosszú ideje dolgozik a bizottságban. Jelenleg már a harmadik ciklusát tölti a pénzügyi bizottságban külső tagként. Aktív külső tag, akinek a jelenlétére, munkájára mindig tudott számítani az önkormányzat. Jelenleg is tud és reméli, hogy még hosszú időn keresztül számíthat is rá. A szociális és kulturális bizottságba Gönczi Lajost azért javasolta, mert a helyi nyugdíjasklub elnöke, személyesen ismer szinte minden idős lakost a településen, ismeri ügyes-bajos problémáikat, szociális helyzetüket, szociális érzékenysége vonatkozásában kérdés sem merülhet fel. Úgy gondolja, hogy aktívan tudja segíteni az önkormányzat szociális területen végzett munkáját. Fehér Ferenc az oktatási intézményünk igazgató helyettese, korábban is az oktatási bizottság tagjaként dolgozott mint szakember. Szakemberként dolgozik,

9 9 szakmai feladatot ellátó személyről van szó, aki ugyancsak segíteni tudja az önkormányzat működését. Az előterjesztés két rendelet módosítást tartalmaz, egy SZMSZ módosítást, és a tiszteletdíj rendelet módosítását, amelyben nevesítésre kerül a társelnöki funkció, és a tanácsnoki pozíció, de egyben kimondjuk azt is, hogy ezért többletdíjazás nem jár, valamint határozati javaslatokat, az öt meglévő bizottság megszüntetésére, illetve a két új bizottság felállítására és ennek tagjai megválasztására, valamint az idősügyi tanácsnok megválasztására és feladatkörének meghatározására. Az írásbeli anyag kiküldésre került, a képviselő-testület tagjai a részleteket ismerteti. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Lifka József Először is azt kellene tisztázni, hogy miért alakultak ezek a bizottságok. Azért mert ezek nagyrésze képviselőként indult, elég sok szavazatot kaptak, a falu bizalma bennük volt. Ezért próbáltuk. Nem vagyunk mi annyira okosak, hogy mindent megoldjunk, megpróbáltuk hogy besegítsenek, javaslatokat tegyenek. A demokráciának ez az alapja, hogy ne egy-két ember Azt gondolja, hogy fontos a megtakarítás és a spórolás, de nehogy oda jussunk, hogy egy ember vagy kettő dönti el a falu sorsát. Azt mondja, hogy polgármester úr nagyon gyorsan intézkedett ebben a dologban, reméli a polgármesteri hivatal gazdálkodásában is ilyen hatékonyan fog takarékoskodni mint ahogyan most itt takarékoskodott. Az a megállapítása, hogy ha legutóbbi önkormányzati választásokat nézzük, tudjuk nagyon jól, hogy két fiatalember indult a polgármester választáson. Az egyik tisztességesen, becsületesen megnyerte, a másik nem sokkal maradt le tőle. Úgy gondolja, hogy annak az embernek valamelyik bizottságban ott volna a helye. A településnek nagyon nagy része szerette volna, hogy ő ott legyen a falu élén. Nem úgy sikerült, de nem baj az, mert csak egy polgármester kell választani. Úgy gondolja, hogy ott lett volna a helye, de nem baj ezt a békát is lenyeljük, ha nem hát nem. Úgy gondolja nem kellett volna ezeket a dolgokat ilyen gyorsan, sebesen csinálni. Lehet, hogy lett volna olyan kültag is aki tiszteletdíj nélkül is elvállalná a feladatot. Tud egy pár ilyen kültagot aki így is vállalná, mert előbbutóbb nekünk is így kell majd vállalnunk. Sajnálja, hogy Szilárd nincs benne a csapatban. Báti László Üdvözli polgármester úr kezdeményezését, mert ahogy mindnyájan tudjuk, és polgármester úr szavaival élve feszített a költségvetés, úgy feszített lesz jövőre

10 10 is. Nagyon üdvözli, hogy végre elindultak a takarékosság útján. Polgármester urunknak ez az első olyan előterjesztése ami komolyabb pénzt takarít meg. Annak is örül, hogy szakítva a régi gyakorlattal az előző ciklusokban, ahol nem demokratikusan lettek ezek a jelölések megtéve, hanem a testületnek csak egy kis részével lettek egyeztetve, most tanulva - gondolja ebből polgármester úr a testület szinte valamennyi tagjával egyeztette, és előre megszerezte ehhez a módosításhoz a beleegyezést. Úgy gondolja ezen az úton kell haladni. Támogatja amit polgármester úr előterjesztett, annak ellenére, hogy nem híve a centralizálásnak, de nem lehet egyszerre takarékoskodni is meg kiterjeszteni is ezeknek a bizottságoknak a létszámát. Támogatja az előterjesztést. Szilágyi László Eddig a településfejlesztési bizottságban volt, el kell ismerni, hogy Lifka képviselő úr nagyon jól vezette ezt a bizottságot. Sajnos az igaz, amit Báti képviselő úr is mondott, hogy a volt polgármester úr minket kijelölt, hogy ebbe kerülünk. A munkát el kell ismerni, egy leköszönő levéllel meg kell köszönni, hiszen becsülettel végezte a munkát. A másik dolog, hogy szerinte a nem képviselő bizottsági tagok létszámát 1-1 főre tenné. Ebben az esetben még maradna 300 ezer forint, számítása szerint, és ekkor kb ezer forint megtakarítás keletkezne, és ezzel a lomtalanításba bármikor bele tudnánk kezdeni. Megismétli, hogy leköszönő levelet fog írni mindenkinek, aki a bizottságokból most kikerül. Lifka képviselő úr településfejlesztési elnöki munkájához kérdés nem férhet, hogy jó munkát végzett. Ezért is javasolta a képviselő-testületnek, hogy társelnöke legyen a pénzügyi és gazdasági bizottságnak, ahol összevonásra fog kerülni a pénzügyi és településfejlesztési bizottság feladat és hatásköre, és mivel van egy olyan lehetőség mert az SZMSZ-ben benne fogjuk hagyni - hogy a bizottságok szabadon állapítják meg az elnök és a társelnök közötti feladatmegoszlást a pénzügyi és gazdasági bizottság dönthet úgy, hogy pénzügyi kérdésekben az elnöki feladatokat Mocsári elnök úr fogja ellátni, településfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben pedig Lifka képviselő úr. Pontosan azért hagyta ezt benne, illetve készítette így el a módosítást, hogy lehessen erre lehetősége a bizottságnak, hogy szabadon állapítsák meg a munkamegosztást. Valóban egyetért azzal, hogy nagyon jó elnöke volt a településfejlesztési bizottságnak Lifka elnök úr, és ezért is számít rá mint társelnökre az új bizottságban.

11 11 Lifka képviselő úr azon kérdésére, hogy nehogy az legyen, hogy egy-két ember döntsön, azt tudja mondani, hogy ez fizikailag lehetetlen. A képviselő-testület 12 főből áll és a döntéseket a képviselő-testület fogja meghozni. Úgy gondolja, hogy eddig is azt a gyakorlatot követte, és ezután is ezt kívánja követni, hogy mindenben kikéri a képviselő-testület véleményét, és közösen hozzák meg a döntéseket. Ez a jövőben is így lesz. Arról nem szeretne nyilatkozni, hogy ki vállalná tiszteletdíj nélkül a feladatokat, ki nem, mert ez mindenkinek a szuverén magánügye. Az biztos, hogy arra nincs lehetőség, hogy három ember tiszteletdíj nélkül látja el, a többi pedig tiszteletdíjjal. Csak akkor lehet tiszteletdíj nélkül ellátni jogszerűen a feladatokat, ha a képviselő-testület megszünteti a tiszteletdíjat. Tudjuk, hogy erre már többször volt próbálkozás, és többször bukott már meg ez az előterjesztés a képviselő-testület előtt. Ennek realitását a közeljövőben nem látja, hogy Tószegen eltörölné a tiszteletdíjat a képviselő-testület, egész egyszerűen azért nem, mert az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem megy át a testület előtt. Nem küld el egyetlen egy külsős bizottsági tagot sem, nem személyek oldaláról közelítette meg ezt a kérdést, szervezeti átalakításról van szó és költségek megtakarításáról van szó, de természetes hogy ha tíz külsős bizottsági tag volt és csak négy marad, akkor hat külsős bizottsági tag pozíciója megszűnik. Ismételten leszögezi, hogy azt a hat külsős bizottsági tagot, aki január 1-től nem lesz külsős bizottsági tag, személyesen fel fogja kérni, hogy továbbra is dolgozzon velünk, és működjön együtt az önkormányzattal, tehát senkit nem küld el, mindenkinek a tanácsára számít, de nemcsak külsős bizottsági tagok esetében, hanem gyakorlatilag bárkinek aki a községben úgy érzi, mert ő ezt hirdette meg és ehhez is tartja magát. Két személyt érintő javaslat hangzott el. El tudja fogadni azt is, hogy Martossy Szilárd Lifka képviselő úr javaslatára benne legyen a bizottságokban. Azért ezt a négy személyt javasolta mert úgy gondolja, hogy szakmailag és több oldalról körbejárva ez a négy személy a legmegalapozottabb. Amennyiben Lifka képviselő úr a javaslatát módosító indítványként szeretné kezelni, akkor erről természetesen szavazni fogunk. Viszont azt nem szeretné, hogy a négy fő az ötre, vagy akár hatra módosuljon. Ezért kéri, hogy Lifka képviselő úr nyilatkozzon, hogy a javaslata módosító javaslat-e, és ha igen akkor nevezze meg, hogy kinek a helyére javasolja. Lifka József Polgármester úr nem mondott valós dolgot amikor azt mondta, hogy nem személyi oldalról közelítette meg a dolgot. Személyi oldalról közelítette meg, mert amikor kiválasztott négy főt, akkor ez bizony személyi oldalról történő megközelítés volt. Úgy gondolja, hogy nem akar módosító javaslattal élni, mert

12 12 szerinte Martossy Szilárd ezek után már nem vállalná el. Úgy gondolja, hogy a testület döntsön az előterjesztett négy személyről. Sajnálja, ha ezt Lifka képviselő úr így látja, de szíve joga ezt így látni. Az egyeztetések során, és a beajánlásában is egyértelművé tette, hogy mindenkivel tud együtt dolgozni, ez egy javaslat volt a részéről, amit tíz képviselővel egyeztetett, ezt tíz képviselő támogatta és elfogadhatónak találta, de természetesen nyitott bármilyen más megoldásra is. Megkérdezi Szilágyi képviselő úrtól, hogy a javaslatát módosítóként kezelje-e? Jogszabályilag lehetőség volna arra is, hogy egy külsős tag sem legyen, akkor viszont már szerinte túl belterjessé válnának a döntések, a bizottsági ülések már kis testületi ülésekké válnának, mert ez azt jelentené, hogy csak képviselők azok akik tagjai a bizottságoknak. Ez az egyik része, amiért mindenképpen úgy gondolja, hogy külsős szakértők bevonása is szükséges a bizottsági munkába. A másik a határozatképesség biztosítása. A szociális bizottságnak pl. havonta kell ülésezni hatósági jogkörökkel, és ott bizony emberi életekről van szó, és problémák lehetnek pl. segély kifizetésekkel, ha nem tud a bizottság dönteni, mert pl. határozatképtelenség lép fel. Ezért gondolta, hogy amennyiben két külsős tag van minden bizottságban akkor könnyebb a határozatképességet is biztosítani. Szilágyi László Ez csak a véleménye volt, nem kíván módosító javaslattal élni. Az ügyrendi bizottság tárgyalta az SZMSZ módosítását, és egy kiegészítő javaslat merült fel, és mint előterjesztő úgy ítélte meg, hogy teljesen jogos észrevételről van szó, ami elkerülte a figyelmét. Kéri módosítani a bizottságok hatáskörénél az SZMSZ-ben a pénzügyi és gazdasági bizottság jelen pillanatban 23 felsorolt hatáskörrel rendelkezik, ide kéri 24. hatáskörnek az ügyrendi bizottság 1. feladatkörét, azaz közreműködik a szervezeti és működési szabályzat, valamint az önkormányzati hivatal belső szervezeti tagozódásának, működési rendjének, munkarendjének kidolgozásában, végrehajtásuk ellenőrzésében. Javaslatot tesz e dokumentum módosítására. Az ezzel kapcsolatos előterjesztések a bizottság állásfoglalásával terjeszthetők a képviselő testület elé. 25. pontnak javasolja beépíteni az ügyrendi bizottság 4. hatáskörét állást foglal a képviselő-testület működését érintő észrevételekről ügyrendi, jogi és

13 13 összeférhetetlenségi kérdésekről, közreműködik a népszavazás előkészítésében és lebonyolításában. 26. pontnak javasolja felvenni az ügyrendi bizottság 6. feladatkörét folyamatosan figyelemmel kíséri a képviselő-testületet megillető jogok illetve az őket terhelő kötelezettségek érvényesülését. Ezek olyan az ügyrendi bizottságnál lévő feladatkörök voltak, amelyek valóban olyan fontos feladatkörök, amelyeket továbbra is célszerű bizottsági szinten hagyni, és ezért merült fel ez a bizottsági ülésen, hogy ezek kerüljenek át valamelyik bizottsághoz, hát ez a pénzügyi és gazdasági bizottsághoz illeszthető be a leginkább. Átadja szót az ügyrendi bizottság elnökének, a bizottság tárgyalta az SZMSZ módosítást. Csizmás Gusztáv Az ügyrendi bizottság november 12-én megtárgyalta az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. sz. rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. A döntésnél figyelembe vettük a község érdekeit, szem előtt tartva a takarékossági szempontokat. Mivel a megtakarított egy millió forintból lomtalanítást tudunk végezni a községben, és ezzel környezetünk tisztaságát tudjuk óvni. Az ügyrendi bizottság javaslatot tett továbbá, hogy az ügyrendi bizottság feladatkörét a pénzügyi és gazdasági bizottság vegye át a továbbiakban. Szavazásra bocsátja a módosítással együtt az SZMSZ módosítást. A képviselő-testület 12 igen szavazattal megalkotta Tószeg község önkormányzatának 22/2008. /XI.13./ számú rendeletét az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. / III.29./ számú rendeletének m ó d o s í t á s á r a. / A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ A tiszteletdíj rendelet amelyben nevesítjük a társelnök, és a tanácsnok pozícióját, de többlet tiszteletdíjat nem jelent, csak mint többletpozíció kerül a rendeletbe. Szavazásra bocsátja a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet módosítást, és a képviselőtestület 10 igen szavazattal, 2 fő tartózkodás ellenében megalkotta Tószeg község önkormányzatának 23/2008./XI.13./ számú rendeletét, a képviselők és

14 14 nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 9/2007. /III.29./ számú rendelet m ó d o s í t á s á r a. / A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. / Szavazásra bocsátja a pénzügyi és gazdasági bizottság megválasztásáról szóló határozat tervezetet, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 287/2008. /XI.12./ sz. önkormányzati határozat A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megválasztására. 1. Tószeg község önkormányzatának képviselőtestülete, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 22. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében január 1-jei hatállyal hét tagú Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot választ. A bizottság elnöke: Mocsári Kálmán képviselő A bizottság társelnöke: Lifka József képviselő A bizottság tagjai: Báti László Dr. Bedekovics László Szilágyi László képviselők Dr. Csizmás István Pallér Vilmos nem képviselők 2. Tószeg község önkormányzatának képviselőtestülete január 1-jével hatályon kívül helyezi a Pénzügyi Bizottság, valamint annak tagjainak megválasztásáról szóló 205/2006. (X.12) számú és 62/2008. (IV.23.) számú határozatokat.

15 15 3. Tószeg község önkormányzatának képviselőtestülete január 1-jével hatályon kívül helyezi a Településfejlesztési Bizottság, valamint annak tagjainak megválasztásáról szóló 211/2006. (X.12) számú és 18/2007. (II.15.) határozatokat. E r r ő l: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben 2./ A megválasztott és megszüntetett bizottságok érintett tagjai Helyben é r t e s ü l n e k. Következő határozati javaslat az új szociális és kulturális bizottság megválasztása: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 288/2008. /XI.12./ sz. önkormányzati határozat A Szociális és Kulturális Bizottság megválasztására. 1. Tószeg község önkormányzatának képviselőtestülete, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 22. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében január 1-jei hatállyal hét tagú Szociális és Kulturális Bizottságot választ. A bizottság elnöke: Csutárné Szabó Andrea képviselő A bizottság társelnöke: Dr. Selmeczy Géza képviselő A bizottság tagjai: Buczkó Endre Csizmás Gusztáv Smidéliusz Ernő képviselők

16 16 Fehér Ferenc Gönczi Lajos nem képviselők 2. Tószeg község önkormányzatának képviselőtestülete január 1-jével hatályon kívül helyezi az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint annak tagjainak megválasztásáról szóló 207/2006. (X.12) számú és 326/2007. (XI.14.) számú határozatokat. 3. Tószeg község önkormányzatának képviselőtestülete január 1-jével hatályon kívül helyezi az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megválasztásáról szóló 209/2006. (X.12) számú határozatot. E r r ő l: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben 2./ A megválasztott és megszüntetett bizottságok érintett tagjai Helyben é r t e s ü l n e k Szavazásra bocsátja az ügyrendi bizottság megszűnésére vonatkozó határozati javaslatot, a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett a javaslattal egyetért, s az alábbi határozatot hozza: 289/2008. /XI.12./ sz. önkormányzati határozat Az Ügyrendi Bizottság megválasztásáról szóló 203/2006. (X.12.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről Tószeg község önkormányzatának képviselőtestülete január 1-jével hatályon kívül helyezi az Ügyrendi Bizottság megválasztásáról szóló 203/2006. (X.12) számú határozatot. E r r ő l: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben

17 17 é r t e s ü l n e k. 2./ A megszüntetett bizottság érintett tagjai Helyben Következik Csizmás Gusztáv idősügyi tanácsnok megválasztása. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett a javaslattal egyetért és az alábbi határozatot hozza: 290/2008. /XI.12./ sz. önkormányzati határozat Idősügyi tanácsnok megválasztásról 1. Tószeg község önkormányzatának képviselőtestülete, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 21. -ában biztosított jogkörében eljárva január 1-jei hatállyal C s i z m á s G u s z t á v képviselőt idősügyi tanácsnoknak megválasztja. 2. Az idősügyi tanácsnok feladata különösen: - véleményezi az önkormányzat időskorúakat érintő döntéseinek előterjesztését - felügyeli a képviselő-testület időseket érintő döntéseinek végrehajtását. - közreműködik az önkormányzat és a településen élő időskorúakat összefogó szervezetek kapcsolattartásában - megbízás alapján képviseli az önkormányzatot az időskorúakkal kapcsolatos rendezvényeken, különböző fórumokon - részt vesz a szociális területen születő rendeletek, határozatok, koncepciók előkészítésében.

18 18 - összegyűjti és továbbítja a képviselő-testület, valamint annak bizottságai, tisztviselői felé a település idős lakosainak gondjait, megoldásra váró problémáit. - az általa fontosnak ítélt ügyekben kezdeményezi a döntésre jogosult szerveknél az eljárás megindítását. - figyelemmel kíséri az időseket ellátó intézmények tevékenységét (különös tekintettel a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményének tószegi működését.) - beszámol a képviselő-testületnek fenti feladatainak végrehajtásáról és eredményeiről. E r r ő l: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben 2./ Csizmás Gusztáv idősügyi tanácsnok Helyben é r t e s ü l n e k. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendet elfogadta, január 1-től áll fel az új bizottsági rendszer. 2. N a p i r e n d: Előterjesztés a szociális étkeztetés SZKTT-ESZI részére történő átadásról. Köszönti Molnárné dr. Szabó Julianna igazgató főorvos asszonyt. A napirend előterjesztője a jegyző asszony, akinek átadja a szót. Hasznosné dr. Nagy Ágnes Tegnap a pénzügyi bizottsági ülésen szó volt már ennek a napirendnek a tárgyalásáról, és ott hangzottak el kérdések, amelyre most megpróbál válaszolni. Az egyik kérdés az volt hogy hány fő pontosan a szociális étkeztetettek létszáma, 93 fő. Ők jövedelemkategóriák alapján kerültek besorolásra, és így állapítják meg részükre a térítési díjakat. A kategóriák a következő:

19 Ft-os kategóriában 37 fő van, ebből 1 fő kedvezményes étkeztetésben részesül, és 1 fő térítésmentes Ft-os kategóriában 35 fő van, ebből 3 fő térítésmentes, kettő közülük hadigondozott. Összességében 72 fő jogosult kedvezményes étkeztetésre. A következő kategória, az amikor jövedelme alapján teljes árat fizet az étkeztetést igénybe vevő, összesen 21 fő. A tegnap elhangzott kérdésre a válasz, tehát 3 fő az aki teljesen térítésmentesen étkezik, az összes szociális étkeztetett közül. A képviselő-testület tudja, hogy az Áfa törvény miatt nem támogatta ő sem korábban a szociális étkeztetés átadását, az egyesített szociális intézménynek Tószeg gazdasági érdekeit megfontolva. Egyáltalán semmi más nem vezette arra, hogy azt a döntést javasolja, a szakmai indokoltsága egyértelmű az átadásnak, hiszen így komplexen kezelhető a feladat, és nagyon jó szakmai kezekbe kerül, úgy gondolja. Ami a legfontosabb, hogy maga a szociális étkeztetés a pénzügyi mutatókat figyelembe véve egyáltalán nem veszteséges, és nem mondhatjuk, hogy olyan területe az önkormányzatnak ami negatív eredményt hozna. Ellenben a nappali ellátás, és a többi feladatok összességét tekintve, mégis negatív a mérleg a Kistérségnél jelentkező mérleg -. Ezen étkeztetettek közül az ebéd házhozszállítását 47 fő igényli, az ebéd elvitelét 46 fő saját maga oldja meg. Főorvos asszonnyal úgy egyeztetett, ha minimum 20 fővel számolunk és a 47 főhöz ez nem túlzott számítási alap, akik bevonhatóak a házi szociális gondozottak körébe ez jelentene plusz normatíva lehívási lehetőséget. Az, hogy bevonhatóak a házi gondozottak körébe azt jelenti, amit szintén itt felsoroltam, hogy valamelyik szolgáltatást még igénybe veszik azon kívül, hogy a gondozónő kiszállítja részükre az ebédet. Ez jelenthet összességében a szociális területnél pozitív változást a költségek lehívása tekintetében. Molnárné dr. Szabó Julianna Kérdéseket vár, illetve tájékoztatásképpen a következőket mondja: évre kedvezőtlenebb lesz egy kicsit a normatíva. Ha átkerül az ő intézményéhez akkor nem lesz olyan pozitív a mérleg mint itt helyben a nettó rezsi költség. Ők innen fogják vásárolni az ételt, addig amíg a konyha kapacitása bírja. Náluk azonban be fog lépni az Áfa, ez a 20 % kb. 2 Millió forint. Azokat a szakmai számításokat is elvégezte, hogy a 8 fő tiszteletdíjas ebédkihordó, aki a 47 főnek kiszállítja az ebédet, illetve 3 főnek a gondozónők viszik az ebédet már most is mert őket meg kell etetni, ők már 3 órát meghaladó gondozást igényelnek. E miatt látható, hogy mind az 50 fő igényli és szükséges számukra a házi gondozás. Óvatosságképpen 20 fővel számoltak, mert ez már egy jó mérleget ad, de ha esetleg mind akkor ez nagyban javíthat a helyzeten.

20 20 Lifka József Üdvözölendő amit most a házi gondozásban lát. Egyetlen gondja van, ez pedig az ár. Az idősek azt fogják észrevenni, hogy emelkedni fog a fizetendő díj. Az időseket az nem érdekli, hogy miért, csak az hogy mennyivel. Arra szeretne megnyugtató választ kapni, hogy mire számíthatnak. Molnárné dr. Szabó Julianna Igazi választ erre nem tud adni. Amiről az előbb beszélt, az a normatívára, és az intézményi költségvetésre, és a működtetésre vonatkoztak. Messze nem kapcsolható ez a válasz a személyes térítési díjak alakulására. Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy 2009-ben nem lesz olyan jogszabályi változás, amely módosítaná a személyes térítési díjak megállapítását. Ami módosítani fogja esetleg, az étkeztetés esetében pl. hogy vásárolt élelmezésről van szó, ezért is utalt erre. Az önköltséget a 20%-kal magasabb áron fogja majd megvalósítani. Ebből fogja majd levonni az állami normatívát, ezt jogszabály írja elő. A tapasztalat az, hogy nem lett drágább a vidéki étkezés, pl Tiszajenő, Vezseny Szászberek esetében sem, hanem még majdnem olcsóbb lett, de hozzáteszi ott rossz volt a számítási mód. Úgy gondolja, hogy a következő testületi ülésre, már pontos számokat tudna mondani. Abban az esetben ha mégis többe kerülne mint most, akkor is van lehetősége akár a helyi önkormányzatnak, akár az intézményen belül keletkező többletnormatívából egy olyan döntést hozni, hogy ne legyen kedvezőtlenebb mint most. Erre még majd lesz lehetőség, úgy gondolja, hogy közösen úgy fogják kialakítani, hogy többletbevétel keletkezzen, és inkább olcsóbbá tegyék mint drágábbá. Kéri a testületet is, hogy próbálják ezt így alakítani, mert ebbe van beleszólása a testületnek, mert a helyi rendeletben további kedvezményeket határozzanak meg. Arra tesz ígéretet, hogy igyekezni fog a pénzügyi forrásokat megteremteni a szakmán belül, hogy ne kelljen plusz forrásokat igénybe venni. Most még nem tudja ezt pontosan megígérni. Lifka József. Nagyon jó ígéret ez így is. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testült 12 igen szavazattal az alábbiak szerint fogad el: 291/2008./XI.12./ sz. önkormányzati határozat

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben