MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA június 11., kedd Tartalomjegyzék 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól /2013. (VI. 11.) BM rendelet Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozásegészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól /2013. (VI. 11.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól /2013. (VI. 11.) NGM rendelet A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról /2013. (VI. 11.) Korm. határozat A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény 4. melléklet 2. pontja szerinti Szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának irányairól 54596

2 54512 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 22/2013. (VI. 11.) BM rendelete a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 77. (2) bekezdés j) pont jb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével a következőket rendelem el: 1. Általános rendelkezések 1. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 2. pontja szerinti szerkezetátalakítási tartalék vissza nem térítendő támogatást biztosít a következő célokra: a) a Kvtv. 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlására, b) a korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: MIK) által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetéséhez, c) a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére. 2. A Kvtv. 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlása 2. (1) Az 1. a) pontja szerinti támogatás differenciált módon azon települési önkormányzatokat illeti meg, melyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a forintot. (2) A támogatás alapját a Kvtv. 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti, a települési önkormányzatnál ténylegesen figyelembe vett beszámítás összege jelenti. (3) A támogatás mértéke a) 100%, ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg az 5000 forintot, b) 75%, ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége 5001 és forint közötti, c) 50%, ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége és forint közötti, d) 25%, ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége és forint közötti. (4) E rendelet szempontjából az adóerő-képesség a I. félévi beszámoló alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. (5) A július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel nem rendelkező települési önkormányzat esetében az egy főre jutó elvárt iparűzési adóerő-képesség megegyezik a településkategóriába tartozó települési önkormányzatok egy főre jutó iparűzési adóerő-képessége a legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó iparűzési adóalapú települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával számított átlagával. A településkategóriákat és a településkategória átlagokat az 1. melléklet tartalmazza. (6) A települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a november 1-jei állapotnak megfelelően, a lakosságszámot pedig a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatai alapján a január 1-jei állapotnak megfelelően kell figyelembe venni. 3. Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása 3. (1) Az 1. b) pontja szerinti támogatás iránti pályázatot a 3000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat nyújthatja be a közigazgatási területén korábban a MIK által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló tulajdonában lévő ingatlanok működtetésével kapcsolatos kiadásokra. (2) Amennyiben a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzájárulást fizető települési önkormányzat területén működik korábban MIK fenntartású, az önkormányzat

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám tulajdonában lévő ingatlanban köznevelési intézmény, az önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak az önkormányzathoz legkésőbb június 14-éig eljuttatott adatszolgáltatása alapján nyújtja be a pályázatát. (3) Az (1) bekezdés szerinti, működtetési feladatot ellátó települési önkormányzat a pályázatot június 18-áig rögzíti és zárja le az ebr42 információs rendszerben, továbbá a lezárt pályázati adatlapot két eredeti és egy másolati példányban, az egyéb dokumentumokat egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő. (4) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 59. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) a szerint felülvizsgált pályázati adatlapot postai úton egy-egy eredeti példányban, továbbá az elismerhető kiadások és bevételek összegére, illetve ezek alapján a kiadások és bevételek éves becsült összegére vonatkozó javaslatát az Igazgatóság elektronikusan június 26-áig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) részére. (5) Az önkormányzatokat az igényelt támogatáshoz kapcsolódóan előleg illeti meg. Ennek összege az Igazgatóság által elismerhető éves becsült kiadások és bevételek különbségének 50%-a, de országosan legfeljebb összesen 1,5 milliárd forint. Amennyiben az éves becsült különbség 50%-a országosan meghaladja a 1,5 milliárd forintot, úgy az önkormányzatokat megillető előleg összege arányosan csökken. (6) Ha a miniszterek a kérelmek vizsgálata során további tájékoztatást vagy dokumentumok megküldését tartják szükségesnek, ezeket a pályázó külön felhívásra köteles teljesíteni. 4. A pályázat kötelező tartalmi elemei: a) ebr42 rendszerben lezárt 2. melléklet szerinti adatlap, b) a 2. melléklet szerinti adatlapon rögzített számlák és egyéb bizonylatok hiteles másolata. 5. (1) A miniszterek a 3. (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás, az Igazgatóság 3. (4) bekezdés szerinti javaslata és a pályázatok alapján a támogatásról a miniszterek által kijelölt két-két tagból álló tárcaközi bizottság javaslata alapján július 15-éig döntenek. (2) Az önkormányzatok a miniszterek döntéséről támogatói okiratban értesülnek. (3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti támogatás összege kisebb, mint a 3. (5) bekezdése szerinti előleg, úgy az előleg támogatással nem fedezett részéről az önkormányzat köteles haladéktalanul, de legkésőbb augusztus 15-éig lemondani és visszafizetni az Ávr a alapján. A lemondási és visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén az előleg támogatással nem fedezett része az Áht. 57/A. (1) bekezdés d) pontja szerint jogosulatlan igénybevételnek minősül, amelyre az Ávr szerinti kamatfizetési kötelezettség áll fenn. 4. A gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése 6. (1) Az 1. c) pontja szerinti támogatás iránti pályázatot a települési nemzetiségi önkormányzat és azon települési önkormányzat nyújthat be, amely a költségvetési támogatások évi júniusi évközi módosítása alapján évben a Kvtv. 2. melléklet II. 3. jogcímen támogatásban részesül és az egy főre jutó iparűzési adóerő-képessége nem haladja meg a forintot. (2) Az (1) bekezdés szerinti települési és települési nemzetiségi önkormányzat a pályázatot július 10-éig rögzíti és zárja le az ebr42 információs rendszerben, továbbá a lezárt pályázati adatlapot két eredeti és egy másolati példányban, az egyéb dokumentumokat egy eredeti példányban az Igazgatósághoz nyújtja be. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő. (3) Az Áht. 59. (1) bekezdése, valamint az Ávr a szerint felülvizsgált pályázati adatlapot az Igazgatóság postai úton egy-egy eredeti példányban július 31-éig továbbítja a miniszterek részére. (4) Az önkormányzatokat az igényelt támogatáshoz kapcsolódóan a 4. melléklet szerinti előleg illeti meg. 7. A pályázat kötelező tartalmi elemei: a) ebr42 rendszerben lezárt 3. melléklet szerinti adatlap, b) a térítési díjak megállapításával kapcsolatos évi önkormányzati rendelet.

4 54514 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám 8. (1) A támogatás megállapítása az élelmezés teljes éves elismert költségének és az élelmezéshez kapcsolódó bevételek ideértve az Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása jogcímén kapott támogatást is elismert éves összegének különbsége (a továbbiakban: a támogatás alapja) alapján, az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége figyelembevételével történik. (2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatás alapjának a) 75%-át, ha az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége nem éri el a forintot, vagy az igénylő nemzetiségi önkormányzat, b) 50%-át, ha az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége és forint közötti, c) 25%-át, ha az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége és forint közötti. (3) A miniszterek a pályázatok alapján a támogatásról a miniszterek által kijelölt két-két tagból álló tárcaközi bizottság javaslata alapján augusztus 15-éig döntenek. (4) Az önkormányzatok a miniszterek döntéséről támogatói okiratban értesülnek. (5) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti támogatás összege kisebb, mint a 6. (4) bekezdése szerinti előleg, úgy az előleg támogatással nem fedezett részéről az önkormányzat köteles haladéktalanul, de legkésőbb szeptember 15-éig lemondani az Ávr a alapján. A lemondási és visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén az előleg támogatással nem fedezett része az Áht. 57/A. (1) bekezdés d) pontja szerint jogosulatlan igénybevételnek minősül, amelyre az Ávr szerinti kamatfizetési kötelezettség áll fenn. 5. A támogatás folyósítása 9. (1) A 2. szerinti támogatási összeg 50%-ának folyósítása június 28-áig történik, a fennmaradó összegek folyósítására július 25-éig, augusztus 26-áig és november 25-éig három egyenlő részletben kerül sor. (2) A 3. (5) bekezdés és a 6. (4) bekezdése szerinti előlegek folyósítása június 28-áig történik. (3) Az 5. szerinti támogatási összeg előleggel csökkentett összegének folyósítása három egyenlő részletben, július 25-éig, augusztus 26-áig és november 25-éig történik. (4) A 8. szerinti támogatási összeg előleggel csökkentett összegének folyósítása két egyenlő részletben augusztus 26-áig és november 25-éig történik. (5) A támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja. 6. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai 10. (1) A támogatás felett a kedvezményezett települési és települési nemzetiségi önkormányzat rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. (2) A kedvezményezett települési és települési nemzetiségi önkormányzat a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet. (3) A kedvezményezett települési és települési nemzetiségi önkormányzat a támogatást kizárólag a támogatói okiratban foglalt célokra fordíthatja. (4) A támogatás felhasználását a Kincstár által, az Áht a alapján végzett felülvizsgálaton túl a helyi önkormányzatokért felelős miniszter ellenőrizheti, mely során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 11. (1) A támogatás felhasználásának a végső határideje december 31. Az e határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. (2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves beszámoló keretében és rendje szerint számol el. 7. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám melléklet a 22/2013. (VI. 11.) BM rendelethez Településkategóriák és településkategória adóerő-képesség átlaga Sorszám Településkategória 1 főre jutó adóerő-képesség településkategória átlaga (forint) 1. Budapest és kerületei 2. Megyei jogú város Egyéb város fő felett Egyéb város főig Község, nagyközség 2000 fő felett Község, nagyközség 501 és 2000 fő között Község, nagyközség 500 főig melléklet a 22/2013. (VI. 11.) BM rendelethez Igénylésazonosító: Pályázati adatlap Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények működtetésének támogatása Önkormányzat neve: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó címe: I. Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények önkormányzat közigazgatási területén és tulajdonában lévő feladatellátási helyeinek felsorolása Sorszám Intézmény neve Feladatellátási hely neve Feladatellátási hely címe A tábla új sorokkal bővíthető!

6 54516 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám II január 1-je és május 31-e közötti esedékességű számlák és egyéb bizonylatok felsorolása feladatellátási helyek megjelölésével Sorszám Feladatellátási hely Számla, bizonylat Számla, bizonylat Számla, bizonylat Számla, bizonylat összege (Ft) neve sorszáma tárgya esedékessége (kizárólag a működtetéshez kapcsolódó tételek összege tüntethető fel) A tábla új sorokkal bővíthető! III január 1-je és május 31-e közötti esedékességű működtetési feladatokhoz kapcsolódó bevételek felsorolása feladatellátási helyek megjelölésével Sorszám Feladatellátási hely Számla, bizonylat Számla, bizonylat Számla, bizonylat összege (Ft) neve sorszáma tárgya (kizárólag a működtetéshez kapcsolódó tételek összege tüntethető fel) A tábla új sorokkal bővíthető! Kelt: polgármester jegyző

7 3. melléklet a 22/2013. (VI. 11.) BM rendelethez Pályázati adatlap gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítéséhez Önkormányzat: Kitöltő neve: Kitöltő telefonszáma: Kitöltő címe: 1. A gyermekek étkeztetését milyen módon oldja meg: 2. Étkeztetés főbb adatai 100%- os normatív kedvezményben részesülők száma 50%- os normatív kedvezményben részesülők száma Normatív kedvezményben nem részesülők száma Étkeztettek száma összesen Összes étkeztett gyermek, tanuló között az Intézmény Étkeztetési napok száma ötszöri étkezésben háromszori tízórai + ebédben ötszöri étkezésben háromszori tízórai + ebédben ötszöri étkezésben háromszori tízórai + ebédben ötszöri étkezésben háromszori étkezésben étkeztetést biztosító önkormányzat területén csak ebédben részesül csak ebédben részesül csak ebédben részesül tízórai + ebédben részesül csak ebédben részesül Mindösszesen részesül étkezésben részesül részesül részesül étkezésben részesül részesül részesül étkezésben részesül részesül részesül részesül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezők száma Bölcsőde 251 Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek 251 Óvoda 220 Általános iskola 185 Gimnázium 185 Szakközépiskola 185 Szakiskola 185 Kollégium 200 Összesen: A) normatív kedvezményben részesülők száma összesen: Intézménytípusok Fogyatékos személyek Bölcsőde nappali intézményében Óvoda Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Kollégium Összesen: elhelyezett gyermekek No. Megnevezés Indokolás Az élelmezés nyersanyag költsége (éves): Intézményi térítési díj napi összege (ötszöri étkezés esetén - normatív kedvezmény 4.1. nélkül) - ÁFA nélkül: Intézményi térítési díj napi összege (háromszori étkezés esetén - normatív 4.2. kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül: Intézményi térítési díj napi összege (tízórai + ebéd esetén - normatív kedvezmény 4.3. nélkül)- ÁFA nélkülű: Intézményi térítési díj napi összege (csak ebéd esetén - normatív kedvezmény nélkül) ÁFA nélkül: 4.5. Intézményi térítési díjak alapján elvárt (éves) bevétel 5. A személyi térítési díjból tervezett éves bevétel összege: 6. Az élelmezés rezsiköltsége (éves): 6.1. Az élelmezés rezsiköltségén belül a dologi kiadások éves összege: 6.2. Az élelmezés rezsiköltségén belül a személyi kiadások (járulékkal) éves összege: 7. Élelmezés teljes költsége (éves): [3.+6.] 8. Élelmezéshez kapcsolódó bevételek éves összege: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám 54517

8 54518 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám 4. melléklet a 22/2013. (VI. 11.) BM rendelethez Előleg a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítéséhez Önkormányzat Előleg (Ft) Aba Nagyközség Önkormányzata Abádszalók Város Önkormányzata Abasár Község Önkormányzata Abaújkér Község Önkormányzata Abaújszántó Város Önkormányzata Abony Város Önkormányzata Acsa Község Önkormányzata Acsád Község Önkormányzata Ácsteszér Község Önkormányzata Adács Község Önkormányzata Ádánd Község Önkormányzata Adásztevel Község Önkormányzata Ágasegyháza Község Önkormányzata Ágfalva Község Önkormányzata Aggtelek Község Önkormányzata Agyagosszergény Község Önkormányzata Ajak Nagyközség Önkormányzata Akasztó Község Önkormányzata Alacska Község Önkormányzata Alap Község Önkormányzata Alattyán Község Önkormányzata Albertirsa Város Önkormányzata Alcsútdoboz Község Önkormányzata Aldebrő Község Önkormányzata Almamellék Község Önkormányzata Almáskamarás Község Önkormányzata Álmosd Község Önkormányzata Alsóberecki Község Önkormányzata Alsódobsza Község Önkormányzata Alsónána Község Önkormányzata Alsónemesapáti Község Önkormányzata Alsóörs Község Önkormányzata Alsópáhok Község Önkormányzata Alsószentmárton Község Önkormányzata Alsószölnök Község Önkormányzata Alsóújlak Község Önkormányzata Alsóvadász Község Önkormányzata Alsózsolca Város Önkormányzata Ambrózfalva Község Önkormányzata Anarcs Község Önkormányzata Andocs Község Önkormányzata Andornaktálya Község Önkormányzata

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Annavölgy Község Önkormányzata Apagy Község Önkormányzata Apaj Község Önkormányzata Aparhant Község Önkormányzata Apátfalva Község Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Apostag Község Önkormányzata Aranyosapáti Község Önkormányzata Arló Nagyközség Önkormányzata Arnót Község Önkormányzata Ároktő Község Önkormányzata Árpádhalom Község Önkormányzata Ásotthalom Község Önkormányzata Ásványráró Község Önkormányzata Aszaló Község Önkormányzata Aszód Város Önkormányzata Átány Község Önkormányzata Atkár Község Önkormányzata Attala Község Önkormányzata Babarc Község Önkormányzata Babócsa Község Önkormányzata Bábonymegyer Község Önkormányzata Babót Község Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata Bácsborsód Község Önkormányzata Badacsonytomaj Város Önkormányzata Badacsonytördemic Község Önkormányzata Bag Nagyközség Önkormányzata Bagamér Nagyközség Önkormányzata Bagod Község Önkormányzata Bágyogszovát Község Önkormányzata Baj Község Önkormányzata Baja Város Önkormányzata Bajánsenye Község Önkormányzata Bajna Község Önkormányzata Bajót Község Önkormányzata Bak Község Önkormányzata Bakonszeg Község Önkormányzata Bakonybánk Község Önkormányzata Bakonybél Község Önkormányzata Bakonycsernye Község Önkormányzata Bakonynána Község Önkormányzata Bakonysárkány Község Önkormányzata Bakonyszentkirály Község Önkormányzata

10 54520 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Bakonyszentlászló Község Önkormányzata Bakonyszombathely Község Önkormányzata Baksa Község Önkormányzata Baktakék Község Önkormányzata Baktalórántháza Város Önkormányzata Balástya Község Önkormányzata Balaton Község Önkormányzata Balatonakali Község Önkormányzata Balatonalmádi Város Önkormányzata Balatonboglár Város Önkormányzata Balatonederics Község Önkormányzata Balatonendréd Község Önkormányzata Balatonfenyves Község Önkormányzata Balatonfőkajár Község Önkormányzata Balatonföldvár Város Önkormányzata Balatonfüred Város Önkormányzata Balatonkenese Város Önkormányzata Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Balatonlelle Város Önkormányzata Balatonszabadi Község Önkormányzata Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Balatonszemes Község Önkormányzata Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Balatonvilágos Község Önkormányzata Balkány Város Önkormányzata Ballószög Község Önkormányzata Balmazújváros Város Önkormányzata Balotaszállás Község Önkormányzata Balsa Község Önkormányzata Bana Község Önkormányzata Bánd Község Önkormányzata Bánhorváti Község Önkormányzata Bánréve Község Önkormányzata Baracs Község Önkormányzata Baracska Község Önkormányzata Báránd Község Önkormányzata Baranyajenő Község Önkormányzata Barbacs Község Önkormányzata Barcs Város Önkormányzata Bárdudvarnok Község Önkormányzata Bárna Község Önkormányzata Bársonyos Község Önkormányzata Bátaszék Város Önkormányzata Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátya Község Önkormányzata

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Bázakerettye Község Önkormányzata Becsehely Község Önkormányzata Becske Község Önkormányzata Becsvölgye Község Önkormányzata Bedegkér Község Önkormányzata Bekecs Község Önkormányzata Békés Város Önkormányzata Békéssámson Község Önkormányzata Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Bekölce Község Önkormányzata Bélapátfalva Város Önkormányzata Beleg Község Önkormányzata Belezna Község Önkormányzata Bélmegyer Község Önkormányzata Bénye Község Önkormányzata Bér Község Önkormányzata Bérbaltavár Község Önkormányzata Beregsurány Község Önkormányzata Berekböszörmény Község Önkormányzata Berekfürdő Község Önkormányzata Berettyóújfalu Város Önkormányzata Berhida Város Önkormányzata Berkenye Község Önkormányzata Berkesd Község Önkormányzata Berkesz Község Önkormányzata Bernecebaráti Község Önkormányzata Berzék Község Önkormányzata Berzence Nagyközség Önkormányzata Besenyőtelek Község Önkormányzata Besenyszög Község Önkormányzata Besnyő Község Önkormányzata Beszterec Község Önkormányzata Bezenye Község Önkormányzata Bezi Község Önkormányzata Bicsérd Község Önkormányzata Biharkeresztes Város Önkormányzata Biharnagybajom Község Önkormányzata Bihartorda Község Önkormányzata Biharugra Község Önkormányzata Boba Község Önkormányzata Bocfölde Község Önkormányzata Boconád Község Önkormányzata Bocskaikert Község Önkormányzata Bodajk Város Önkormányzata Bodroghalom Község Önkormányzata

12 54522 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Bodrogolaszi Község Önkormányzata Bódvaszilas Község Önkormányzata Bogács Község Önkormányzata Bogád Község Önkormányzata Bogyiszló Község Önkormányzata Bojt Község Önkormányzata Bokod Község Önkormányzata Boldog Község Önkormányzata Boldogkőváralja Község Önkormányzata Boldva Község Önkormányzata Bonyhád Város Önkormányzata Bonyhádvarasd Község Önkormányzata Bordány Község Önkormányzata Borjád Község Önkormányzata Borota Község Önkormányzata Borsfa Község Önkormányzata Borsodbóta Község Önkormányzata Borsodivánka Község Önkormányzata Borsodnádasd Város Önkormányzata Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Borsodszirák Község Önkormányzata Borsosberény Község Önkormányzata Borzavár Község Önkormányzata Botpalád Község Önkormányzata Bő Község Önkormányzata Böhönye Község Önkormányzata Bököny Község Önkormányzata Bölcske Község Önkormányzata Bőny Község Önkormányzata Börcs Község Önkormányzata Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Bucsa Község Önkormányzata Búcsúszentlászló Község Önkormányzata Budakeszi Város Német Önkormányzata Budakeszi Város Önkormányzata Bugac Nagyközség Önkormányzata Buj Község Önkormányzata Buják Község Önkormányzata Buzsák Község Önkormányzata Bükkaranyos Község Önkormányzata Bükkösd Község Önkormányzata Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Bükkzsérc Község Önkormányzata

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Büssü Község Önkormányzata Cece Nagyközség Önkormányzata Cégénydányád Község Önkormányzata Cegléd Város Önkormányzata Ceglédbercel Község Önkormányzata Cered Község Önkormányzata Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Cigánd Város Önkormányzata Cikó Község Önkormányzata Cirák Község Önkormányzata Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Csabdi Község Önkormányzata Csabrendek Község Önkormányzata Csaholc Község Önkormányzata Csajág Község Önkormányzata Csákánydoroszló Község Önkormányzata Csákberény Község Önkormányzata Csákvár Nagyközség Önkormányzata Csanádalberti Község Önkormányzata Csanádpalota Város Önkormányzata Csány Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csapi Község Önkormányzata Csapod Község Önkormányzata Csaroda Község Önkormányzata Császár Község Önkormányzata Császártöltés Község Önkormányzata Csátalja Község Önkormányzata Csécse Község Önkormányzata Csegöld Község Önkormányzata Csehi Község Önkormányzata Csehimindszent Község Önkormányzata Csemő Község Önkormányzata Csenger Város Önkormányzata Csengersima Község Önkormányzata Csengerújfalu Község Önkormányzata Csengőd Község Önkormányzata Csénye Község Önkormányzata Csenyéte Község Önkormányzata Csépa Község Önkormányzata Csepreg Város Önkormányzata Cserépfalu Község Önkormányzata Cserháthaláp Község Önkormányzata Cserhátsurány Község Önkormányzata Cserkeszőlő Község Önkormányzata

14 54524 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Csernely Község Önkormányzata Cserszegtomaj Község Önkormányzata Csetény Község Önkormányzata Csikéria Község Önkormányzata Csikóstőttős Község Önkormányzata Csincse Község Önkormányzata Csipkerek Község Önkormányzata Csobád Község Önkormányzata Csobaj Község Önkormányzata Csobánka Község Önkormányzata Csókakő Község Önkormányzata Csokonyavisonta Község Önkormányzata Csokvaomány Község Önkormányzata Csolnok Község Önkormányzata Csólyospálos Község Önkormányzata Csomád Község Önkormányzata Csongrád Város Önkormányzata Csonkahegyhát Község Önkormányzata Csopak Község Önkormányzata Csór Község Önkormányzata Csorna Város Önkormányzata Csorvás Város Önkormányzata Csögle Község Önkormányzata Csökmő Nagyközség Önkormányzata Csököly Község Önkormányzata Csörög Község Önkormányzata Csősz Község Önkormányzata Csővár Község Önkormányzata Csurgó Város Önkormányzata Dabas Város Önkormányzata Dabrony Község Önkormányzata Dad Község Önkormányzata Dág Község Önkormányzata Dáka Község Önkormányzata Dalmand Község Önkormányzata Dánszentmiklós Község Önkormányzata Dány Község Önkormányzata Darnózseli Község Önkormányzata Daruszentmiklós Község Önkormányzata Darvas Község Önkormányzata Dávod Község Önkormányzata Decs Nagyközség Önkormányzata Dédestapolcsány Község Önkormányzata Dég Község Önkormányzata Dejtár Község Önkormányzata

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Délegyháza Község Önkormányzata Demecser Város Önkormányzata Dencsháza Község Önkormányzata Dénesfa Község Önkormányzata Derecske Város Önkormányzata Derekegyház Község Önkormányzata Deszk Község Önkormányzata Dévaványa Város Önkormányzata Devecser Város Önkormányzata Diósberény Község Önkormányzata Diósjenő Község Önkormányzata Doboz Nagyközség Önkormányzata Domaháza Község Önkormányzata Domaszék Község Önkormányzata Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Dombóvár Város Önkormányzata Dombrád Város Önkormányzata Domony Község Önkormányzata Domoszló Község Önkormányzata Dormánd Község Önkormányzata Dorogháza Község Önkormányzata Döbrököz Község Önkormányzata Döge Község Önkormányzata Dömös Község Önkormányzata Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Dör Község Önkormányzata Drávafok Község Önkormányzata Drávaszabolcs Község Önkormányzata Drávasztára Község Önkormányzata Drégelypalánk Község Önkormányzata Dudar Község Önkormányzata Dunaalmás Község Önkormányzata Dunabogdány Község Önkormányzata Dunaegyháza Község Önkormányzata Dunafalva Község Önkormányzata Dunaföldvár Város Önkormányzata Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Dunaszeg Község Önkormányzata Dunaszekcső Község Önkormányzata Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Dunaszentpál Község Önkormányzata Dunasziget Község Önkormányzata Dunatetétlen Község Önkormányzata Dunavecse Város Önkormányzata

16 54526 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Dusnok Község Önkormányzata Écs Község Önkormányzata Ecséd Község Önkormányzata Ecseg Község Önkormányzata Ecsegfalva Község Önkormányzata Ecser Község Önkormányzata Edelény Város Önkormányzata Egerág Község Önkormányzata Egerbakta Község Önkormányzata Egerbocs Község Önkormányzata Egercsehi Község Önkormányzata Egerlövő Község Önkormányzata Egervár Község Önkormányzata Egyed Község Önkormányzata Egyházasfalu Község Önkormányzata Egyházasgerge Község Önkormányzata Egyházasharaszti Község Önkormányzata Egyházaskesző Község Önkormányzata Egyházaskozár Község Önkormányzata Egyházasrádóc Község Önkormányzata Elek Város Önkormányzata Előszállás Nagyközség Önkormányzata Emőd Város Önkormányzata Encs Város Önkormányzata Encsencs Község Önkormányzata Endrefalva Község Önkormányzata Enying Város Önkormányzata Eperjeske Község Önkormányzata Eplény Község Önkormányzata Epöl Község Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Erdőbénye Község Önkormányzata Erdőhorváti Község Önkormányzata Erdőkertes Község Önkormányzata Erdőkövesd Község Önkormányzata Erdőkürt Község Önkormányzata Erdősmecske Község Önkormányzata Erdőtarcsa Község Önkormányzata Erdőtelek Község Önkormányzata Erk Község Önkormányzata Érpatak Község Önkormányzata Érsekcsanád Község Önkormányzata Érsekvadkert Község Önkormányzata Erzsébet Község Önkormányzata Esztár Község Önkormányzata

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Eszteregnye Község Önkormányzata Etes Község Önkormányzata Etyek Község Önkormányzata Fábiánháza Község Önkormányzata Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Fadd Nagyközség Önkormányzata Fáj Község Önkormányzata Fajsz Község Önkormányzata Farád Község Önkormányzata Farkaslyuk Község Önkormányzata Farmos Község Önkormányzata Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Fehérgyarmat Város Önkormányzata Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata Felcsút Község Önkormányzata Feldebrő Község Önkormányzata Felgyő Község Önkormányzata Felsőcsatár Község Önkormányzata Felsőnána Község Önkormányzata Felsőnyárád Község Önkormányzata Felsőnyék Község Önkormányzata Felsőörs Község Önkormányzata Felsőpakony Község Önkormányzata Felsőpetény Község Önkormányzata Felsőrajk Község Önkormányzata Felsőszentiván Község Önkormányzata Felsőszentmárton Község Önkormányzata Felsőtárkány Község Önkormányzata Felsőtelekes Község Önkormányzata Felsővadász Község Önkormányzata Felsőzsolca Város Önkormányzata Fényeslitke Község Önkormányzata Fertőd Város Önkormányzata Fertőendréd Község Önkormányzata Fertőrákos Község Önkormányzata Fityeház Község Önkormányzata Foktő Község Önkormányzata Fonyód Város Önkormányzata Forráskút Község Önkormányzata Forró Község Önkormányzata Földeák Község Önkormányzata Földes Nagyközség Önkormányzata Fulókércs Község Önkormányzata Furta Község Önkormányzata Füle Község Önkormányzata

18 54528 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Fülöp Község Önkormányzata Fülöpjakab Község Önkormányzata Fülöpszállás Község Önkormányzata Fürged Község Önkormányzata Gáborján Község Önkormányzata Gacsály Község Önkormányzata Gádoros Nagyközség Önkormányzata Galambok Község Önkormányzata Galgaguta Község Önkormányzata Galgagyörk Község Önkormányzata Galgahévíz Község Önkormányzata Galgamácsa Község Önkormányzata Gálosfa Község Önkormányzata Gamás Község Önkormányzata Gánt Község Önkormányzata Gara Község Önkormányzata Gárdony Város Önkormányzata Gátér Község Önkormányzata Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Géberjén Község Önkormányzata Géderlak Község Önkormányzata Gégény Község Önkormányzata Gelej Község Önkormányzata Gellénháza Község Önkormányzata Gelse Község Önkormányzata Gencsapáti Község Önkormányzata Gérce Község Önkormányzata Geresdlak Község Önkormányzata Gerjen Község Önkormányzata Gersekarát Község Önkormányzata Geszt Község Önkormányzata Gesztely Község Önkormányzata Geszteréd Község Önkormányzata Gilvánfa Község Önkormányzata Girincs Község Önkormányzata Gödre Község Önkormányzata Gölle Község Önkormányzata Gönc Város Önkormányzata Gönyű Község Önkormányzata Görbeháza Község Önkormányzata Görcsöny Község Önkormányzata Görgeteg Község Önkormányzata Gutorfölde Község Önkormányzata Gyarmat Község Önkormányzata Gyékényes Község Önkormányzata

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Gyód Község Önkormányzata Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyömöre Község Önkormányzata Gyömrő Város Önkormányzata Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Gyöngyöspata Község Önkormányzata Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Gyönk Város Önkormányzata Győrasszonyfa Község Önkormányzata Györe Község Önkormányzata Györgytarló Község Önkormányzata Györköny Község Önkormányzata Győrság Község Önkormányzata Győrszemere Község Önkormányzata Győrtelek Község Önkormányzata Győrújbarát Község Önkormányzata Győrújfalu Község Önkormányzata Győrvár Község Önkormányzata Győrzámoly Község Önkormányzata Gyula Város Önkormányzata Gyulaháza Község Önkormányzata Gyulaj Község Önkormányzata Gyulakeszi Község Önkormányzata Gyúró Község Önkormányzata Hács Község Önkormányzata Hahót Község Önkormányzata Hajdúbagos Község Önkormányzata Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúnánás Város Önkormányzata Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúszovát Község Önkormányzata Hajmáskér Község Önkormányzata Hajós Város Önkormányzata Halászi Község Önkormányzata Halásztelek Város Önkormányzata Halimba Község Önkormányzata Halmaj Község Önkormányzata Hangács Község Önkormányzata Hangony Község Önkormányzata Hantos Község Önkormányzata

20 54530 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Harc Község Önkormányzata Harka Község Önkormányzata Harkány Város Önkormányzata Háromfa Község Önkormányzata Harsány Község Önkormányzata Hárskút Község Önkormányzata Harta Nagyközség Önkormányzata Hédervár Község Önkormányzata Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Hegyfalu Község Önkormányzata Hegykő Község Önkormányzata Héhalom Község Önkormányzata Hejőbába Község Önkormányzata Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Hejőpapi Község Önkormányzata Hejőszalonta Község Önkormányzata Helvécia Község Önkormányzata Hencida Község Önkormányzata Hercegkút Község Önkormányzata Heréd Község Önkormányzata Héreg Község Önkormányzata Herencsény Község Önkormányzata Herend Város Önkormányzata Hernádkak Község Önkormányzata Hernádnémeti Község Önkormányzata Hernádvécse Község Önkormányzata Hetes Község Önkormányzata Hetvehely Község Önkormányzata Heves Város Önkormányzata Hevesaranyos Község Önkormányzata Hévízgyörk Község Önkormányzata Hidas Község Önkormányzata Hidasnémeti Község Önkormányzata Hidvégardó Község Önkormányzata Himesháza Község Önkormányzata Hodász Nagyközség Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hollóháza Község Önkormányzata Hollókő Község Önkormányzata Homokmégy Község Önkormányzata Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Hont Község Önkormányzata Hort Község Önkormányzata Hortobágy Község Önkormányzata Hosszúhetény Község Önkormányzata

Működési terület Hivatásos tűzoltóság Katasztrófavédelmi őrs Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Székesfehérvár HTP

Működési terület Hivatásos tűzoltóság Katasztrófavédelmi őrs Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Székesfehérvár HTP Aba Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Abádszalók Tiszafüred HTP Abaliget Abasár Gyöngyös HTP Abaújalpár Abaújkér Abaújlak Abaújszántó Szerencs HTP Abaújszolnok Abaújvár Gönc KŐ Abda Győr HTP Abod Szendrő HTP

Részletesebben

A belügyminiszter 71/2012. (XII. 14.) BM rendelete a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter 71/2012. (XII. 14.) BM rendelete a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 169. szám 27989 Ügyeleti feladatokat ellátó munkatárs ruházata Felszerelési eszközök megnevezés Mennyiség/ Mennyiségi egység 1. Félcipõ (fekete) 1 db 2. Gyakorló nadrág nyári 2

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287 MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ Tartalomjegyzék 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 220/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek Tartalomjegyzék 2010. évi CLXXXIV. törvény A bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének

Részletesebben

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2911. számú törvényjavaslat a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika önkormányzati

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 4894 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 53. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 24., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 24., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 24., hétfõ 125. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXIV. törvény Az uzsorával összefüggõ egyes törvények módosításáról 31566 2011. évi CXXXV.

Részletesebben

A 9/2008. (I. 24.) FVM

A 9/2008. (I. 24.) FVM 1. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások esetén a fejlesztéssel érintett

Részletesebben

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi LIX. törvény Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 23., csütörtök Tartalomjegyzék 103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára

Részletesebben

Előterjesztés. a Kormány részére. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról. Budapest, 2012. július 23.

Előterjesztés. a Kormány részére. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról. Budapest, 2012. július 23. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER XXII-3/712/ (2012) A 2011. évi CXII. törvény 27.. (5) bek. rendelkezései

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 17., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi XXXIX. törvény A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Zöld út a garantált biztonsághoz A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Szolgáltatási terület 1. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) területe... 2 2. A kábeltelevízió szolgáltatás területe... 4 3. A műholdas televízió szolgáltatás területe... 10 1/10

Részletesebben

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése állandó Sárvíz-Multimédia Bt. 8127 Aba Rákóczi u. 4/b. Sárvíz Térségi Aba, Csősz, Kálóz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Tác Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 5241 Abádszalók Mikszáth Kálmán u. 3. Szalóki

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

Termékpartner lista 2009.05.05. 7362 Vásárosdombó Rákóczi tér 34. 8284 Nemesgulács József Attila ut 87. 2760 Nagykáta Szabadság tér 12.

Termékpartner lista 2009.05.05. 7362 Vásárosdombó Rákóczi tér 34. 8284 Nemesgulács József Attila ut 87. 2760 Nagykáta Szabadság tér 12. Cégnév Cím Telefon 105. Sz. ABC 7362 Vásárosdombó Rákóczi tér 34. 11. Sz. ABC 8284 Nemesgulács József Attila ut 87. 11. Sz. ABC 2760 Nagykáta Szabadság tér 12. 117. sz. ABC 8900 Zalaegerszeg Sütõ u. 4.

Részletesebben

A TIGÁZ Rt. közüzemi szolgáltatási működési engedélyes szolgáltatási területe, az ellátott települések, településrészek, területek

A TIGÁZ Rt. közüzemi szolgáltatási működési engedélyes szolgáltatási területe, az ellátott települések, településrészek, területek ABONY Abony AE 233/1/1995 1979 TIGÁZ Rt. ABONY Jászkarajenő VI. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY Kőröstetétlen VI. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY Szászberek AE 233/1/1995 1993 TIGÁZ Rt. ABONY Törtel VIII. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 30., hétfő Tartalomjegyzék 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)

Részletesebben

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában Megye Posta neve Posta címe Bács-Kiskun Ágasegyháza posta 6076 Ágasegyháza Kossuth utca 11. Bács-Kiskun Akasztó posta 6221 Akasztó Fő utca 47. Bács-Kiskun Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás Hősök tere 11.

Részletesebben

Ir.szám Település Utca Házszám Üzletlánc Üzlet neve

Ir.szám Település Utca Házszám Üzletlánc Üzlet neve Ir.szám Település Utca Házszám Üzletlánc Üzlet neve 8127 Aba Rákóczi u. 13. COOP Balogh Center 8127 Aba Dózsa Gy. u. 36/a COOP 306/K 8127 Aba Rákóczi u. 4/c COOP 301/K 7127 Aba Petőfi u. 93 COOP ABC 8127

Részletesebben

97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet. a borok eredetvédelmi szabályairól. Tájbor. A tájbor elnevezése

97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet. a borok eredetvédelmi szabályairól. Tájbor. A tájbor elnevezése 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. (1) bekezdésének b) és g) pontjaiban

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2013. március 12-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

Nyilvános könyvtárak jegyzéke (aktuális állapot) Burkusné Széphalmi Imola. Dózsa Gy. u. 1. 9151

Nyilvános könyvtárak jegyzéke (aktuális állapot) Burkusné Széphalmi Imola. Dózsa Gy. u. 1. 9151 Település KSH- és megyekód Nyilvános könyvtárak jegyzéke (aktuális állapot) A könyvtár neve címe vezetője fenntartója alaptevékenysége Abádszalók 1612441- Ember Mária Városi István király út JNSZ 13/1.

Részletesebben

T/11211. számú. törvényjavaslat

T/11211. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11211. számú törvényjavaslat egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek

Részletesebben

Ellátott települések teljes listája

Ellátott települések teljes listája Ellátott települések teljes listája Észak-Dunántúlon Dél-Alföldön Északi Gázüzem Déli Gázüzem Keleti Gázüzem Abda Ágasegyháza Algyő Ács Akasztó Almáskamarás Acsád Apostag Ambrózfalva Acsalag Ásotthalom

Részletesebben

HULMAGYAR /HULTIGAZ. nem. 2015.05.15. 08:00 2015.05.15. 12:00 HULTIGAZ igen 2015.05.15. 08:00 2015.05.15. 12:00

HULMAGYAR /HULTIGAZ. nem. 2015.05.15. 08:00 2015.05.15. 12:00 HULTIGAZ igen 2015.05.15. 08:00 2015.05.15. 12:00 Érintett Elosztói elosztói rendszerről Érintett gázipari Érintett gázipari Szállítói gázszünet Szállítói gázszünet engedélyes / Fogyasztói gázszünet Fogyasztói gázszünet Azonosító / ID ellátott Érintett

Részletesebben

18. szám 122. évfolyam 2007. május 18. TARTALOM

18. szám 122. évfolyam 2007. május 18. TARTALOM 18. szám 122. évfolyam 2007. május 18. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2007. (V. 18. MÁV Ért. 18.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben