MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA június 11., kedd Tartalomjegyzék 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól /2013. (VI. 11.) BM rendelet Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozásegészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól /2013. (VI. 11.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól /2013. (VI. 11.) NGM rendelet A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról /2013. (VI. 11.) Korm. határozat A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény 4. melléklet 2. pontja szerinti Szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának irányairól 54596

2 54512 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 22/2013. (VI. 11.) BM rendelete a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 77. (2) bekezdés j) pont jb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével a következőket rendelem el: 1. Általános rendelkezések 1. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 2. pontja szerinti szerkezetátalakítási tartalék vissza nem térítendő támogatást biztosít a következő célokra: a) a Kvtv. 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlására, b) a korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: MIK) által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetéséhez, c) a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére. 2. A Kvtv. 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlása 2. (1) Az 1. a) pontja szerinti támogatás differenciált módon azon települési önkormányzatokat illeti meg, melyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a forintot. (2) A támogatás alapját a Kvtv. 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti, a települési önkormányzatnál ténylegesen figyelembe vett beszámítás összege jelenti. (3) A támogatás mértéke a) 100%, ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg az 5000 forintot, b) 75%, ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége 5001 és forint közötti, c) 50%, ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége és forint közötti, d) 25%, ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége és forint közötti. (4) E rendelet szempontjából az adóerő-képesség a I. félévi beszámoló alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. (5) A július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel nem rendelkező települési önkormányzat esetében az egy főre jutó elvárt iparűzési adóerő-képesség megegyezik a településkategóriába tartozó települési önkormányzatok egy főre jutó iparűzési adóerő-képessége a legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó iparűzési adóalapú települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával számított átlagával. A településkategóriákat és a településkategória átlagokat az 1. melléklet tartalmazza. (6) A települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a november 1-jei állapotnak megfelelően, a lakosságszámot pedig a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatai alapján a január 1-jei állapotnak megfelelően kell figyelembe venni. 3. Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása 3. (1) Az 1. b) pontja szerinti támogatás iránti pályázatot a 3000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat nyújthatja be a közigazgatási területén korábban a MIK által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló tulajdonában lévő ingatlanok működtetésével kapcsolatos kiadásokra. (2) Amennyiben a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzájárulást fizető települési önkormányzat területén működik korábban MIK fenntartású, az önkormányzat

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám tulajdonában lévő ingatlanban köznevelési intézmény, az önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak az önkormányzathoz legkésőbb június 14-éig eljuttatott adatszolgáltatása alapján nyújtja be a pályázatát. (3) Az (1) bekezdés szerinti, működtetési feladatot ellátó települési önkormányzat a pályázatot június 18-áig rögzíti és zárja le az ebr42 információs rendszerben, továbbá a lezárt pályázati adatlapot két eredeti és egy másolati példányban, az egyéb dokumentumokat egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő. (4) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 59. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) a szerint felülvizsgált pályázati adatlapot postai úton egy-egy eredeti példányban, továbbá az elismerhető kiadások és bevételek összegére, illetve ezek alapján a kiadások és bevételek éves becsült összegére vonatkozó javaslatát az Igazgatóság elektronikusan június 26-áig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) részére. (5) Az önkormányzatokat az igényelt támogatáshoz kapcsolódóan előleg illeti meg. Ennek összege az Igazgatóság által elismerhető éves becsült kiadások és bevételek különbségének 50%-a, de országosan legfeljebb összesen 1,5 milliárd forint. Amennyiben az éves becsült különbség 50%-a országosan meghaladja a 1,5 milliárd forintot, úgy az önkormányzatokat megillető előleg összege arányosan csökken. (6) Ha a miniszterek a kérelmek vizsgálata során további tájékoztatást vagy dokumentumok megküldését tartják szükségesnek, ezeket a pályázó külön felhívásra köteles teljesíteni. 4. A pályázat kötelező tartalmi elemei: a) ebr42 rendszerben lezárt 2. melléklet szerinti adatlap, b) a 2. melléklet szerinti adatlapon rögzített számlák és egyéb bizonylatok hiteles másolata. 5. (1) A miniszterek a 3. (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás, az Igazgatóság 3. (4) bekezdés szerinti javaslata és a pályázatok alapján a támogatásról a miniszterek által kijelölt két-két tagból álló tárcaközi bizottság javaslata alapján július 15-éig döntenek. (2) Az önkormányzatok a miniszterek döntéséről támogatói okiratban értesülnek. (3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti támogatás összege kisebb, mint a 3. (5) bekezdése szerinti előleg, úgy az előleg támogatással nem fedezett részéről az önkormányzat köteles haladéktalanul, de legkésőbb augusztus 15-éig lemondani és visszafizetni az Ávr a alapján. A lemondási és visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén az előleg támogatással nem fedezett része az Áht. 57/A. (1) bekezdés d) pontja szerint jogosulatlan igénybevételnek minősül, amelyre az Ávr szerinti kamatfizetési kötelezettség áll fenn. 4. A gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése 6. (1) Az 1. c) pontja szerinti támogatás iránti pályázatot a települési nemzetiségi önkormányzat és azon települési önkormányzat nyújthat be, amely a költségvetési támogatások évi júniusi évközi módosítása alapján évben a Kvtv. 2. melléklet II. 3. jogcímen támogatásban részesül és az egy főre jutó iparűzési adóerő-képessége nem haladja meg a forintot. (2) Az (1) bekezdés szerinti települési és települési nemzetiségi önkormányzat a pályázatot július 10-éig rögzíti és zárja le az ebr42 információs rendszerben, továbbá a lezárt pályázati adatlapot két eredeti és egy másolati példányban, az egyéb dokumentumokat egy eredeti példányban az Igazgatósághoz nyújtja be. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő. (3) Az Áht. 59. (1) bekezdése, valamint az Ávr a szerint felülvizsgált pályázati adatlapot az Igazgatóság postai úton egy-egy eredeti példányban július 31-éig továbbítja a miniszterek részére. (4) Az önkormányzatokat az igényelt támogatáshoz kapcsolódóan a 4. melléklet szerinti előleg illeti meg. 7. A pályázat kötelező tartalmi elemei: a) ebr42 rendszerben lezárt 3. melléklet szerinti adatlap, b) a térítési díjak megállapításával kapcsolatos évi önkormányzati rendelet.

4 54514 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám 8. (1) A támogatás megállapítása az élelmezés teljes éves elismert költségének és az élelmezéshez kapcsolódó bevételek ideértve az Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása jogcímén kapott támogatást is elismert éves összegének különbsége (a továbbiakban: a támogatás alapja) alapján, az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége figyelembevételével történik. (2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatás alapjának a) 75%-át, ha az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége nem éri el a forintot, vagy az igénylő nemzetiségi önkormányzat, b) 50%-át, ha az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége és forint közötti, c) 25%-át, ha az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége és forint közötti. (3) A miniszterek a pályázatok alapján a támogatásról a miniszterek által kijelölt két-két tagból álló tárcaközi bizottság javaslata alapján augusztus 15-éig döntenek. (4) Az önkormányzatok a miniszterek döntéséről támogatói okiratban értesülnek. (5) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti támogatás összege kisebb, mint a 6. (4) bekezdése szerinti előleg, úgy az előleg támogatással nem fedezett részéről az önkormányzat köteles haladéktalanul, de legkésőbb szeptember 15-éig lemondani az Ávr a alapján. A lemondási és visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén az előleg támogatással nem fedezett része az Áht. 57/A. (1) bekezdés d) pontja szerint jogosulatlan igénybevételnek minősül, amelyre az Ávr szerinti kamatfizetési kötelezettség áll fenn. 5. A támogatás folyósítása 9. (1) A 2. szerinti támogatási összeg 50%-ának folyósítása június 28-áig történik, a fennmaradó összegek folyósítására július 25-éig, augusztus 26-áig és november 25-éig három egyenlő részletben kerül sor. (2) A 3. (5) bekezdés és a 6. (4) bekezdése szerinti előlegek folyósítása június 28-áig történik. (3) Az 5. szerinti támogatási összeg előleggel csökkentett összegének folyósítása három egyenlő részletben, július 25-éig, augusztus 26-áig és november 25-éig történik. (4) A 8. szerinti támogatási összeg előleggel csökkentett összegének folyósítása két egyenlő részletben augusztus 26-áig és november 25-éig történik. (5) A támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja. 6. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai 10. (1) A támogatás felett a kedvezményezett települési és települési nemzetiségi önkormányzat rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. (2) A kedvezményezett települési és települési nemzetiségi önkormányzat a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet. (3) A kedvezményezett települési és települési nemzetiségi önkormányzat a támogatást kizárólag a támogatói okiratban foglalt célokra fordíthatja. (4) A támogatás felhasználását a Kincstár által, az Áht a alapján végzett felülvizsgálaton túl a helyi önkormányzatokért felelős miniszter ellenőrizheti, mely során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 11. (1) A támogatás felhasználásának a végső határideje december 31. Az e határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. (2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves beszámoló keretében és rendje szerint számol el. 7. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám melléklet a 22/2013. (VI. 11.) BM rendelethez Településkategóriák és településkategória adóerő-képesség átlaga Sorszám Településkategória 1 főre jutó adóerő-képesség településkategória átlaga (forint) 1. Budapest és kerületei 2. Megyei jogú város Egyéb város fő felett Egyéb város főig Község, nagyközség 2000 fő felett Község, nagyközség 501 és 2000 fő között Község, nagyközség 500 főig melléklet a 22/2013. (VI. 11.) BM rendelethez Igénylésazonosító: Pályázati adatlap Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények működtetésének támogatása Önkormányzat neve: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó címe: I. Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények önkormányzat közigazgatási területén és tulajdonában lévő feladatellátási helyeinek felsorolása Sorszám Intézmény neve Feladatellátási hely neve Feladatellátási hely címe A tábla új sorokkal bővíthető!

6 54516 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám II január 1-je és május 31-e közötti esedékességű számlák és egyéb bizonylatok felsorolása feladatellátási helyek megjelölésével Sorszám Feladatellátási hely Számla, bizonylat Számla, bizonylat Számla, bizonylat Számla, bizonylat összege (Ft) neve sorszáma tárgya esedékessége (kizárólag a működtetéshez kapcsolódó tételek összege tüntethető fel) A tábla új sorokkal bővíthető! III január 1-je és május 31-e közötti esedékességű működtetési feladatokhoz kapcsolódó bevételek felsorolása feladatellátási helyek megjelölésével Sorszám Feladatellátási hely Számla, bizonylat Számla, bizonylat Számla, bizonylat összege (Ft) neve sorszáma tárgya (kizárólag a működtetéshez kapcsolódó tételek összege tüntethető fel) A tábla új sorokkal bővíthető! Kelt: polgármester jegyző

7 3. melléklet a 22/2013. (VI. 11.) BM rendelethez Pályázati adatlap gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítéséhez Önkormányzat: Kitöltő neve: Kitöltő telefonszáma: Kitöltő címe: 1. A gyermekek étkeztetését milyen módon oldja meg: 2. Étkeztetés főbb adatai 100%- os normatív kedvezményben részesülők száma 50%- os normatív kedvezményben részesülők száma Normatív kedvezményben nem részesülők száma Étkeztettek száma összesen Összes étkeztett gyermek, tanuló között az Intézmény Étkeztetési napok száma ötszöri étkezésben háromszori tízórai + ebédben ötszöri étkezésben háromszori tízórai + ebédben ötszöri étkezésben háromszori tízórai + ebédben ötszöri étkezésben háromszori étkezésben étkeztetést biztosító önkormányzat területén csak ebédben részesül csak ebédben részesül csak ebédben részesül tízórai + ebédben részesül csak ebédben részesül Mindösszesen részesül étkezésben részesül részesül részesül étkezésben részesül részesül részesül étkezésben részesül részesül részesül részesül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezők száma Bölcsőde 251 Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek 251 Óvoda 220 Általános iskola 185 Gimnázium 185 Szakközépiskola 185 Szakiskola 185 Kollégium 200 Összesen: A) normatív kedvezményben részesülők száma összesen: Intézménytípusok Fogyatékos személyek Bölcsőde nappali intézményében Óvoda Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Kollégium Összesen: elhelyezett gyermekek No. Megnevezés Indokolás Az élelmezés nyersanyag költsége (éves): Intézményi térítési díj napi összege (ötszöri étkezés esetén - normatív kedvezmény 4.1. nélkül) - ÁFA nélkül: Intézményi térítési díj napi összege (háromszori étkezés esetén - normatív 4.2. kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül: Intézményi térítési díj napi összege (tízórai + ebéd esetén - normatív kedvezmény 4.3. nélkül)- ÁFA nélkülű: Intézményi térítési díj napi összege (csak ebéd esetén - normatív kedvezmény nélkül) ÁFA nélkül: 4.5. Intézményi térítési díjak alapján elvárt (éves) bevétel 5. A személyi térítési díjból tervezett éves bevétel összege: 6. Az élelmezés rezsiköltsége (éves): 6.1. Az élelmezés rezsiköltségén belül a dologi kiadások éves összege: 6.2. Az élelmezés rezsiköltségén belül a személyi kiadások (járulékkal) éves összege: 7. Élelmezés teljes költsége (éves): [3.+6.] 8. Élelmezéshez kapcsolódó bevételek éves összege: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám 54517

8 54518 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám 4. melléklet a 22/2013. (VI. 11.) BM rendelethez Előleg a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítéséhez Önkormányzat Előleg (Ft) Aba Nagyközség Önkormányzata Abádszalók Város Önkormányzata Abasár Község Önkormányzata Abaújkér Község Önkormányzata Abaújszántó Város Önkormányzata Abony Város Önkormányzata Acsa Község Önkormányzata Acsád Község Önkormányzata Ácsteszér Község Önkormányzata Adács Község Önkormányzata Ádánd Község Önkormányzata Adásztevel Község Önkormányzata Ágasegyháza Község Önkormányzata Ágfalva Község Önkormányzata Aggtelek Község Önkormányzata Agyagosszergény Község Önkormányzata Ajak Nagyközség Önkormányzata Akasztó Község Önkormányzata Alacska Község Önkormányzata Alap Község Önkormányzata Alattyán Község Önkormányzata Albertirsa Város Önkormányzata Alcsútdoboz Község Önkormányzata Aldebrő Község Önkormányzata Almamellék Község Önkormányzata Almáskamarás Község Önkormányzata Álmosd Község Önkormányzata Alsóberecki Község Önkormányzata Alsódobsza Község Önkormányzata Alsónána Község Önkormányzata Alsónemesapáti Község Önkormányzata Alsóörs Község Önkormányzata Alsópáhok Község Önkormányzata Alsószentmárton Község Önkormányzata Alsószölnök Község Önkormányzata Alsóújlak Község Önkormányzata Alsóvadász Község Önkormányzata Alsózsolca Város Önkormányzata Ambrózfalva Község Önkormányzata Anarcs Község Önkormányzata Andocs Község Önkormányzata Andornaktálya Község Önkormányzata

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Annavölgy Község Önkormányzata Apagy Község Önkormányzata Apaj Község Önkormányzata Aparhant Község Önkormányzata Apátfalva Község Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Apostag Község Önkormányzata Aranyosapáti Község Önkormányzata Arló Nagyközség Önkormányzata Arnót Község Önkormányzata Ároktő Község Önkormányzata Árpádhalom Község Önkormányzata Ásotthalom Község Önkormányzata Ásványráró Község Önkormányzata Aszaló Község Önkormányzata Aszód Város Önkormányzata Átány Község Önkormányzata Atkár Község Önkormányzata Attala Község Önkormányzata Babarc Község Önkormányzata Babócsa Község Önkormányzata Bábonymegyer Község Önkormányzata Babót Község Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata Bácsborsód Község Önkormányzata Badacsonytomaj Város Önkormányzata Badacsonytördemic Község Önkormányzata Bag Nagyközség Önkormányzata Bagamér Nagyközség Önkormányzata Bagod Község Önkormányzata Bágyogszovát Község Önkormányzata Baj Község Önkormányzata Baja Város Önkormányzata Bajánsenye Község Önkormányzata Bajna Község Önkormányzata Bajót Község Önkormányzata Bak Község Önkormányzata Bakonszeg Község Önkormányzata Bakonybánk Község Önkormányzata Bakonybél Község Önkormányzata Bakonycsernye Község Önkormányzata Bakonynána Község Önkormányzata Bakonysárkány Község Önkormányzata Bakonyszentkirály Község Önkormányzata

10 54520 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Bakonyszentlászló Község Önkormányzata Bakonyszombathely Község Önkormányzata Baksa Község Önkormányzata Baktakék Község Önkormányzata Baktalórántháza Város Önkormányzata Balástya Község Önkormányzata Balaton Község Önkormányzata Balatonakali Község Önkormányzata Balatonalmádi Város Önkormányzata Balatonboglár Város Önkormányzata Balatonederics Község Önkormányzata Balatonendréd Község Önkormányzata Balatonfenyves Község Önkormányzata Balatonfőkajár Község Önkormányzata Balatonföldvár Város Önkormányzata Balatonfüred Város Önkormányzata Balatonkenese Város Önkormányzata Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Balatonlelle Város Önkormányzata Balatonszabadi Község Önkormányzata Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Balatonszemes Község Önkormányzata Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Balatonvilágos Község Önkormányzata Balkány Város Önkormányzata Ballószög Község Önkormányzata Balmazújváros Város Önkormányzata Balotaszállás Község Önkormányzata Balsa Község Önkormányzata Bana Község Önkormányzata Bánd Község Önkormányzata Bánhorváti Község Önkormányzata Bánréve Község Önkormányzata Baracs Község Önkormányzata Baracska Község Önkormányzata Báránd Község Önkormányzata Baranyajenő Község Önkormányzata Barbacs Község Önkormányzata Barcs Város Önkormányzata Bárdudvarnok Község Önkormányzata Bárna Község Önkormányzata Bársonyos Község Önkormányzata Bátaszék Város Önkormányzata Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátya Község Önkormányzata

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Bázakerettye Község Önkormányzata Becsehely Község Önkormányzata Becske Község Önkormányzata Becsvölgye Község Önkormányzata Bedegkér Község Önkormányzata Bekecs Község Önkormányzata Békés Város Önkormányzata Békéssámson Község Önkormányzata Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Bekölce Község Önkormányzata Bélapátfalva Város Önkormányzata Beleg Község Önkormányzata Belezna Község Önkormányzata Bélmegyer Község Önkormányzata Bénye Község Önkormányzata Bér Község Önkormányzata Bérbaltavár Község Önkormányzata Beregsurány Község Önkormányzata Berekböszörmény Község Önkormányzata Berekfürdő Község Önkormányzata Berettyóújfalu Város Önkormányzata Berhida Város Önkormányzata Berkenye Község Önkormányzata Berkesd Község Önkormányzata Berkesz Község Önkormányzata Bernecebaráti Község Önkormányzata Berzék Község Önkormányzata Berzence Nagyközség Önkormányzata Besenyőtelek Község Önkormányzata Besenyszög Község Önkormányzata Besnyő Község Önkormányzata Beszterec Község Önkormányzata Bezenye Község Önkormányzata Bezi Község Önkormányzata Bicsérd Község Önkormányzata Biharkeresztes Város Önkormányzata Biharnagybajom Község Önkormányzata Bihartorda Község Önkormányzata Biharugra Község Önkormányzata Boba Község Önkormányzata Bocfölde Község Önkormányzata Boconád Község Önkormányzata Bocskaikert Község Önkormányzata Bodajk Város Önkormányzata Bodroghalom Község Önkormányzata

12 54522 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Bodrogolaszi Község Önkormányzata Bódvaszilas Község Önkormányzata Bogács Község Önkormányzata Bogád Község Önkormányzata Bogyiszló Község Önkormányzata Bojt Község Önkormányzata Bokod Község Önkormányzata Boldog Község Önkormányzata Boldogkőváralja Község Önkormányzata Boldva Község Önkormányzata Bonyhád Város Önkormányzata Bonyhádvarasd Község Önkormányzata Bordány Község Önkormányzata Borjád Község Önkormányzata Borota Község Önkormányzata Borsfa Község Önkormányzata Borsodbóta Község Önkormányzata Borsodivánka Község Önkormányzata Borsodnádasd Város Önkormányzata Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Borsodszirák Község Önkormányzata Borsosberény Község Önkormányzata Borzavár Község Önkormányzata Botpalád Község Önkormányzata Bő Község Önkormányzata Böhönye Község Önkormányzata Bököny Község Önkormányzata Bölcske Község Önkormányzata Bőny Község Önkormányzata Börcs Község Önkormányzata Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Bucsa Község Önkormányzata Búcsúszentlászló Község Önkormányzata Budakeszi Város Német Önkormányzata Budakeszi Város Önkormányzata Bugac Nagyközség Önkormányzata Buj Község Önkormányzata Buják Község Önkormányzata Buzsák Község Önkormányzata Bükkaranyos Község Önkormányzata Bükkösd Község Önkormányzata Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Bükkzsérc Község Önkormányzata

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Büssü Község Önkormányzata Cece Nagyközség Önkormányzata Cégénydányád Község Önkormányzata Cegléd Város Önkormányzata Ceglédbercel Község Önkormányzata Cered Község Önkormányzata Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Cigánd Város Önkormányzata Cikó Község Önkormányzata Cirák Község Önkormányzata Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Csabdi Község Önkormányzata Csabrendek Község Önkormányzata Csaholc Község Önkormányzata Csajág Község Önkormányzata Csákánydoroszló Község Önkormányzata Csákberény Község Önkormányzata Csákvár Nagyközség Önkormányzata Csanádalberti Község Önkormányzata Csanádpalota Város Önkormányzata Csány Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csapi Község Önkormányzata Csapod Község Önkormányzata Csaroda Község Önkormányzata Császár Község Önkormányzata Császártöltés Község Önkormányzata Csátalja Község Önkormányzata Csécse Község Önkormányzata Csegöld Község Önkormányzata Csehi Község Önkormányzata Csehimindszent Község Önkormányzata Csemő Község Önkormányzata Csenger Város Önkormányzata Csengersima Község Önkormányzata Csengerújfalu Község Önkormányzata Csengőd Község Önkormányzata Csénye Község Önkormányzata Csenyéte Község Önkormányzata Csépa Község Önkormányzata Csepreg Város Önkormányzata Cserépfalu Község Önkormányzata Cserháthaláp Község Önkormányzata Cserhátsurány Község Önkormányzata Cserkeszőlő Község Önkormányzata

14 54524 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Csernely Község Önkormányzata Cserszegtomaj Község Önkormányzata Csetény Község Önkormányzata Csikéria Község Önkormányzata Csikóstőttős Község Önkormányzata Csincse Község Önkormányzata Csipkerek Község Önkormányzata Csobád Község Önkormányzata Csobaj Község Önkormányzata Csobánka Község Önkormányzata Csókakő Község Önkormányzata Csokonyavisonta Község Önkormányzata Csokvaomány Község Önkormányzata Csolnok Község Önkormányzata Csólyospálos Község Önkormányzata Csomád Község Önkormányzata Csongrád Város Önkormányzata Csonkahegyhát Község Önkormányzata Csopak Község Önkormányzata Csór Község Önkormányzata Csorna Város Önkormányzata Csorvás Város Önkormányzata Csögle Község Önkormányzata Csökmő Nagyközség Önkormányzata Csököly Község Önkormányzata Csörög Község Önkormányzata Csősz Község Önkormányzata Csővár Község Önkormányzata Csurgó Város Önkormányzata Dabas Város Önkormányzata Dabrony Község Önkormányzata Dad Község Önkormányzata Dág Község Önkormányzata Dáka Község Önkormányzata Dalmand Község Önkormányzata Dánszentmiklós Község Önkormányzata Dány Község Önkormányzata Darnózseli Község Önkormányzata Daruszentmiklós Község Önkormányzata Darvas Község Önkormányzata Dávod Község Önkormányzata Decs Nagyközség Önkormányzata Dédestapolcsány Község Önkormányzata Dég Község Önkormányzata Dejtár Község Önkormányzata

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Délegyháza Község Önkormányzata Demecser Város Önkormányzata Dencsháza Község Önkormányzata Dénesfa Község Önkormányzata Derecske Város Önkormányzata Derekegyház Község Önkormányzata Deszk Község Önkormányzata Dévaványa Város Önkormányzata Devecser Város Önkormányzata Diósberény Község Önkormányzata Diósjenő Község Önkormányzata Doboz Nagyközség Önkormányzata Domaháza Község Önkormányzata Domaszék Község Önkormányzata Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Dombóvár Város Önkormányzata Dombrád Város Önkormányzata Domony Község Önkormányzata Domoszló Község Önkormányzata Dormánd Község Önkormányzata Dorogháza Község Önkormányzata Döbrököz Község Önkormányzata Döge Község Önkormányzata Dömös Község Önkormányzata Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Dör Község Önkormányzata Drávafok Község Önkormányzata Drávaszabolcs Község Önkormányzata Drávasztára Község Önkormányzata Drégelypalánk Község Önkormányzata Dudar Község Önkormányzata Dunaalmás Község Önkormányzata Dunabogdány Község Önkormányzata Dunaegyháza Község Önkormányzata Dunafalva Község Önkormányzata Dunaföldvár Város Önkormányzata Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Dunaszeg Község Önkormányzata Dunaszekcső Község Önkormányzata Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Dunaszentpál Község Önkormányzata Dunasziget Község Önkormányzata Dunatetétlen Község Önkormányzata Dunavecse Város Önkormányzata

16 54526 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Dusnok Község Önkormányzata Écs Község Önkormányzata Ecséd Község Önkormányzata Ecseg Község Önkormányzata Ecsegfalva Község Önkormányzata Ecser Község Önkormányzata Edelény Város Önkormányzata Egerág Község Önkormányzata Egerbakta Község Önkormányzata Egerbocs Község Önkormányzata Egercsehi Község Önkormányzata Egerlövő Község Önkormányzata Egervár Község Önkormányzata Egyed Község Önkormányzata Egyházasfalu Község Önkormányzata Egyházasgerge Község Önkormányzata Egyházasharaszti Község Önkormányzata Egyházaskesző Község Önkormányzata Egyházaskozár Község Önkormányzata Egyházasrádóc Község Önkormányzata Elek Város Önkormányzata Előszállás Nagyközség Önkormányzata Emőd Város Önkormányzata Encs Város Önkormányzata Encsencs Község Önkormányzata Endrefalva Község Önkormányzata Enying Város Önkormányzata Eperjeske Község Önkormányzata Eplény Község Önkormányzata Epöl Község Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Erdőbénye Község Önkormányzata Erdőhorváti Község Önkormányzata Erdőkertes Község Önkormányzata Erdőkövesd Község Önkormányzata Erdőkürt Község Önkormányzata Erdősmecske Község Önkormányzata Erdőtarcsa Község Önkormányzata Erdőtelek Község Önkormányzata Erk Község Önkormányzata Érpatak Község Önkormányzata Érsekcsanád Község Önkormányzata Érsekvadkert Község Önkormányzata Erzsébet Község Önkormányzata Esztár Község Önkormányzata

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Eszteregnye Község Önkormányzata Etes Község Önkormányzata Etyek Község Önkormányzata Fábiánháza Község Önkormányzata Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Fadd Nagyközség Önkormányzata Fáj Község Önkormányzata Fajsz Község Önkormányzata Farád Község Önkormányzata Farkaslyuk Község Önkormányzata Farmos Község Önkormányzata Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Fehérgyarmat Város Önkormányzata Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata Felcsút Község Önkormányzata Feldebrő Község Önkormányzata Felgyő Község Önkormányzata Felsőcsatár Község Önkormányzata Felsőnána Község Önkormányzata Felsőnyárád Község Önkormányzata Felsőnyék Község Önkormányzata Felsőörs Község Önkormányzata Felsőpakony Község Önkormányzata Felsőpetény Község Önkormányzata Felsőrajk Község Önkormányzata Felsőszentiván Község Önkormányzata Felsőszentmárton Község Önkormányzata Felsőtárkány Község Önkormányzata Felsőtelekes Község Önkormányzata Felsővadász Község Önkormányzata Felsőzsolca Város Önkormányzata Fényeslitke Község Önkormányzata Fertőd Város Önkormányzata Fertőendréd Község Önkormányzata Fertőrákos Község Önkormányzata Fityeház Község Önkormányzata Foktő Község Önkormányzata Fonyód Város Önkormányzata Forráskút Község Önkormányzata Forró Község Önkormányzata Földeák Község Önkormányzata Földes Nagyközség Önkormányzata Fulókércs Község Önkormányzata Furta Község Önkormányzata Füle Község Önkormányzata

18 54528 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Fülöp Község Önkormányzata Fülöpjakab Község Önkormányzata Fülöpszállás Község Önkormányzata Fürged Község Önkormányzata Gáborján Község Önkormányzata Gacsály Község Önkormányzata Gádoros Nagyközség Önkormányzata Galambok Község Önkormányzata Galgaguta Község Önkormányzata Galgagyörk Község Önkormányzata Galgahévíz Község Önkormányzata Galgamácsa Község Önkormányzata Gálosfa Község Önkormányzata Gamás Község Önkormányzata Gánt Község Önkormányzata Gara Község Önkormányzata Gárdony Város Önkormányzata Gátér Község Önkormányzata Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Géberjén Község Önkormányzata Géderlak Község Önkormányzata Gégény Község Önkormányzata Gelej Község Önkormányzata Gellénháza Község Önkormányzata Gelse Község Önkormányzata Gencsapáti Község Önkormányzata Gérce Község Önkormányzata Geresdlak Község Önkormányzata Gerjen Község Önkormányzata Gersekarát Község Önkormányzata Geszt Község Önkormányzata Gesztely Község Önkormányzata Geszteréd Község Önkormányzata Gilvánfa Község Önkormányzata Girincs Község Önkormányzata Gödre Község Önkormányzata Gölle Község Önkormányzata Gönc Város Önkormányzata Gönyű Község Önkormányzata Görbeháza Község Önkormányzata Görcsöny Község Önkormányzata Görgeteg Község Önkormányzata Gutorfölde Község Önkormányzata Gyarmat Község Önkormányzata Gyékényes Község Önkormányzata

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Gyód Község Önkormányzata Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyömöre Község Önkormányzata Gyömrő Város Önkormányzata Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Gyöngyöspata Község Önkormányzata Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Gyönk Város Önkormányzata Győrasszonyfa Község Önkormányzata Györe Község Önkormányzata Györgytarló Község Önkormányzata Györköny Község Önkormányzata Győrság Község Önkormányzata Győrszemere Község Önkormányzata Győrtelek Község Önkormányzata Győrújbarát Község Önkormányzata Győrújfalu Község Önkormányzata Győrvár Község Önkormányzata Győrzámoly Község Önkormányzata Gyula Város Önkormányzata Gyulaháza Község Önkormányzata Gyulaj Község Önkormányzata Gyulakeszi Község Önkormányzata Gyúró Község Önkormányzata Hács Község Önkormányzata Hahót Község Önkormányzata Hajdúbagos Község Önkormányzata Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúnánás Város Önkormányzata Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúszovát Község Önkormányzata Hajmáskér Község Önkormányzata Hajós Város Önkormányzata Halászi Község Önkormányzata Halásztelek Város Önkormányzata Halimba Község Önkormányzata Halmaj Község Önkormányzata Hangács Község Önkormányzata Hangony Község Önkormányzata Hantos Község Önkormányzata

20 54530 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 94. szám Önkormányzat Előleg (Ft) Harc Község Önkormányzata Harka Község Önkormányzata Harkány Város Önkormányzata Háromfa Község Önkormányzata Harsány Község Önkormányzata Hárskút Község Önkormányzata Harta Nagyközség Önkormányzata Hédervár Község Önkormányzata Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Hegyfalu Község Önkormányzata Hegykő Község Önkormányzata Héhalom Község Önkormányzata Hejőbába Község Önkormányzata Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Hejőpapi Község Önkormányzata Hejőszalonta Község Önkormányzata Helvécia Község Önkormányzata Hencida Község Önkormányzata Hercegkút Község Önkormányzata Heréd Község Önkormányzata Héreg Község Önkormányzata Herencsény Község Önkormányzata Herend Város Önkormányzata Hernádkak Község Önkormányzata Hernádnémeti Község Önkormányzata Hernádvécse Község Önkormányzata Hetes Község Önkormányzata Hetvehely Község Önkormányzata Heves Város Önkormányzata Hevesaranyos Község Önkormányzata Hévízgyörk Község Önkormányzata Hidas Község Önkormányzata Hidasnémeti Község Önkormányzata Hidvégardó Község Önkormányzata Himesháza Község Önkormányzata Hodász Nagyközség Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hollóháza Község Önkormányzata Hollókő Község Önkormányzata Homokmégy Község Önkormányzata Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Hont Község Önkormányzata Hort Község Önkormányzata Hortobágy Község Önkormányzata Hosszúhetény Község Önkormányzata

Postahely Irányítószám Település Posta címe Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5.

Postahely Irányítószám Település Posta címe Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5. Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5. Abaliget posta 7678 Abaliget Abaliget Kossuth utca 77. Abasár posta 3261 Abasár Abasár Fő út 169. Abaújkér

Részletesebben

KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008.

KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008. KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008. No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve Támogatás (e Ft) 1. Abádszalók Jász Abádszalók Város Önkormányzata Ember Mária Városi Könyvtár

Részletesebben

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Aba Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Aba-Belsőbáránd Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0656230067

Részletesebben

utalandó No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve támogatás (e Ft) 103 423 1122 664 321 298 145 148 123 111 912 1041

utalandó No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve támogatás (e Ft) 103 423 1122 664 321 298 145 148 123 111 912 1041 No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve 1. Abasár Heves Abasár Község Önkormányzata Közös Igazgatású Nevelési, Oktatási és Közgyűjteményi Intézmény, Dr. Hanák 103Kolos Könyvtár

Részletesebben

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések csomag küldemények () EMS felvétel (: postán; : postán és Aba Aba posta 8127 Rákóczi utca 67. 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-18:00 08:00-16:00 08:00-16:00 Abádszalók Abádszalók posta 5241 Deák Ferenc út

Részletesebben

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések Levélpostai küldemények Levélpostai és küldemények () Csomag küldemény felvétel () tájékoztatása szükséges () EMS felvétel (: postán; : postán és Reklámkiadványt felvesz () felvesz () Aba Aba posta 8127

Részletesebben

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések Levélpostai küldemények Levélpostai és csomag Levélpostai és csomag küldemények () Csomag küldemény felvétel () tájékoztatása szükséges EMS felvétel (: postán; : postán és telephelyen; Reklámkiadványt

Részletesebben

Online posták listája 2015. május

Online posták listája 2015. május Aba 8127 Aba Rákóczi utca 67 Aba posta Abádszalók 5241 Abádszalók Deák Ferenc út 5. Abádszalók posta Abaliget 7678 Abaliget Kossuth utca 77. Abaliget posta Abasár 3261 Abasár Fő út 169. Abasár posta Abaújkér

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések csomag küldemények () EMS felvétel (: postán; : postán és Aba Aba posta 8127 Rákóczi utca 67. 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-18:00 08:00-16:00 08:00-16:00 Abádszalók Abádszalók posta 5241 Deák Ferenc út

Részletesebben

Name Value of OLI Rank Name Value of MOPI Rank Bábolna 1 1 Kapuvár 0, Balatonfűzfő 1 1 Balatonfűzfő 0, Balmazújváros 1 1

Name Value of OLI Rank Name Value of MOPI Rank Bábolna 1 1 Kapuvár 0, Balatonfűzfő 1 1 Balatonfűzfő 0, Balmazújváros 1 1 Name Value of OLI Rank Name Value of MOPI Rank Bábolna 1 1 Kapuvár 0,941176474 1 Balatonfűzfő 1 1 Balatonfűzfő 0,882352948 2 Balmazújváros 1 1 Budapest 01. ker. 0,882352948 2 Budapest 11. ker. 1 1 Hévíz

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

Kihívás Napja 2006. Benevezett települések listája. 1. kategória

Kihívás Napja 2006. Benevezett települések listája. 1. kategória Kihívás Napja 2006 Benevezett települések listája 1. kategória 1. Abaliget Baranya megye (665) 2. Balatonudvari Veszprém megye (370) 3. Bánfa Baranya megye (221) 4. Becske Nógrád megye (674) 5. Csép Komárom

Részletesebben

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések Levélpostai küldemények Levélpostai és () Csomag küldemény felvétel () tájékoztatása szükséges () EMS felvétel (: postán; : postán és telephelyen; Aba Aba posta 8127 Rákóczi utca 67. 08:00-16:00 08:00-16:00

Részletesebben

No. KSH kód Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve

No. KSH kód Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve 1. 1024554 Abasár Heves Abasár Község Önkormányzata Közös Igazgatású Nevelési, Oktatási és Közgyűjteményi Intézmény, 67 Dr. Hanák Kolos K 2. 1327872 Abony Pest Abony Város Önkormányzata Abonyi Lajos Művelődési

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2009. január -jei állapot Vagyoni típusú adók AJAK 2,0 2 ANARCS,4 3 APAGY 0.000,5 4 ARANYOSAPÁTI 4000,5 5 BAKTALORÁNRHÁZA 250,2 6 BALKÁNY 200,7 7 BALSA

Részletesebben

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések december 12.

Állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott települések december 12. Levélpostai küldemények Levélpostai és Aba Aba posta 8127 Rákóczi utca 67. 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-18:00 08:00-16:00 08:00-16:00 Abádszalók Abádszalók posta 5241 Deák Ferenc út 5. 08:00-17:00 08:00-16:00

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 AJAK 2 2006.01.01 2008.01.01 2 ANARCS 1,4 2004.01.01 3 APAGY

Részletesebben

Magyarország összesített fogathajtó versenynaptára FRISSÍTVE: február 17. Időpont Országos versenyek MEGYE

Magyarország összesített fogathajtó versenynaptára FRISSÍTVE: február 17. Időpont Országos versenyek MEGYE Január Február Március 2 szo 3 vas 9 szo 10 vas 16 szo Salgótarján ELMARADT Salgótarján ELMARADT Salgótarján - ELMARADT 17 vas 23 szo Székesfehérvár fedeles Székesfehérvár fedeles Székesfehérvár fedeles

Részletesebben

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen! Bács-Kiskun megye településeinek térképei utcakeresővel, vel.

Részletesebben

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2014.12.31 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Debreczeni csendőrkerület.

Debreczeni csendőrkerület. Sk J ). IH" CZ('nl f'sendórl"'rül," Debreczeni csendőrkerület. M. kir. debreczeni csendőrkerületi parancsnokság Debreczen. a) segédtisztség Tel. 444. b) katonai ügyész Tel. 225. c) törzsgazdasági hivatal

Részletesebben

Távmásoló berendezéssel rendelkező posták

Távmásoló berendezéssel rendelkező posták Irányítószám 4/a számú melléklet Távmásoló berendezéssel rendelkező posták Település neve Postai szolgáltatóhely megnevezése Cím Aba Aba posta 8127 Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók Abádszalók posta 5241

Részletesebben

Irányítószám. Postai szolgáltatóhely megnevezése. Cím. POSTA_VILÁGFAX_postalista

Irányítószám. Postai szolgáltatóhely megnevezése. Cím. POSTA_VILÁGFAX_postalista POSTA_VILÁGFAX_postalista Aba Aba posta 8127 Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók Abádszalók posta 5241 Abádszalók Deák Ferenc út 5. Abaliget Abaliget posta 7678 Abaliget Kossuth utca 77. Abasár Abasár posta

Részletesebben

250X100 BIZTONSÁG. az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye. 2014. szeptember 20.

250X100 BIZTONSÁG. az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye. 2014. szeptember 20. 250X100 BIZTONSÁG az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye 2014. szeptember 20. Vác Vác Erdőkertes Erdőkertes Tatárszentgyörgy Tatárszentgyörgy Cegléd

Részletesebben

Berettyó Körös Helyi Közösség Észak Hajdúsági Dél Nyírségi Ligetaljai Helyi Közösség Hajdúk Helyi Közösség

Berettyó Körös Helyi Közösség Észak Hajdúsági Dél Nyírségi Ligetaljai Helyi Közösség Hajdúk Helyi Közösség A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K / 2 0 0 8 ( I I. 1 5. ) K Ö Z L E M É N Y E A 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet értelmében a területi hatály módosításával elismert, valamint az elutasított

Részletesebben

Az intézményi fejlesztésben résztvevő iskolák

Az intézményi fejlesztésben résztvevő iskolák Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Európai Szociális Alap Az intézményi fejlesztésben résztvevő iskolák Tankerület Intézmény neve Települése Bóly Olaszi Általános Iskola Olasz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. februári ülésére Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása Az előterjesztést készítette: Farkasné Péter Ágnes vezető

Részletesebben

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Posta-világfax szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei. Hatályos 2009. július 1.

Posta-világfax szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei. Hatályos 2009. július 1. Posta-világfax szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos 2009. július 1. 1 1. Általános szolgáltatási feltételek A Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: szolgáltató) nemzetközi viszonylatban a

Részletesebben

Működő IKSZT címbirtokos szervezetek 2015.08.25.

Működő IKSZT címbirtokos szervezetek 2015.08.25. 1 A tabajdi oktatásért és ifjúságért Közalapítvány Tabajd Közép-Dunántúl Fejér 2 A BAZ Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén 3 Abasár Önkormányzat Abasár Észak-Magyarország

Részletesebben

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és eket értékesítő postahelyek CSONGRÁD MEGYE Ssz. Postahelyek Ir. sz. Közelebbi cím Szeged Hmvhely Szentes Makó 1. Apátfalva posta 6931

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Nógrád megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Nógrád megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Nógrád megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsópetény 80 300 ipari ter.lévő 1,4 1000 piaci és vás. építmény 5000 egyéb

Részletesebben

Sorszám: 2 HIRDETMÉNY

Sorszám: 2 HIRDETMÉNY Abda 1211/61181380 2015.04.23 Agyagosszergény 1411/60167978 2015.03.24 Ajka-Bakonygyepes 1211/60432386 2015.03.19 Ajka-Bakonygyepes 1211/82351827 2015.03.19 Ajka-Bakonygyepes 1211/76263806 2015.03.23 Ajka-Bakonygyepes

Részletesebben

Belföldi. 2. sz. melléklet a 42570/2015/START számú megállapodáshoz. Pénztári szolgálati helyek besorolása

Belföldi. 2. sz. melléklet a 42570/2015/START számú megállapodáshoz. Pénztári szolgálati helyek besorolása 2 Ács 2 Agárd 2 Ajka 1 Albertirsa 1 Alsógalla 2 Alsógöd 3 Alsóörs 1 Árpád-híd 2 Aszód 3 Bácsalmás 3 Badacsony 3 Bag 2 Baja 3 Bakonyszentlászló 2 Balassagyarmat 3 Balatonakarattya 3 Balatonaliga 3 Balatonalmádi

Részletesebben

LII. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. JÚLIUS 14. TARTALOM UTASÍTÁS

LII. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. JÚLIUS 14. TARTALOM UTASÍTÁS LII. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. JÚLIUS 14. TARTALOM oldal UTASÍTÁS 4/2008. (OK 18.) OKM utasítás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésérõl szóló 2007. évi CLII. törvény

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Ároktő 06. 01. - 06. 30. Bogács 03. 01. - 04. 30. Borsodgeszt 06. 01. - 06. 30. Borsodivánka 05. 01. - 05. 31. Bükkábrány 05. 01. - 05. 31. Bükkzsérc 04. 03. - 04. 30. Cserépfalu 04. 03. - 04. 30. Cserépváralja

Részletesebben

BUDAPEST KERÜLET ESET Budapest I 6 Budapest II 44 Budapest III 70 Budapest IV 65 Budapest V 4 Budapest VI 17 Budapest VII 21 Budapest VIII 53

BUDAPEST KERÜLET ESET Budapest I 6 Budapest II 44 Budapest III 70 Budapest IV 65 Budapest V 4 Budapest VI 17 Budapest VII 21 Budapest VIII 53 BUDAPEST KERÜLET ESET Budapest I 6 Budapest II 44 Budapest III 70 Budapest IV 65 Budapest V 4 Budapest VI 17 Budapest VII 21 Budapest VIII 53 Budapest IX 52 Budapest X 80 Budapest XI 94 Budapest XII 18

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. Telefonszám: (42)410-522 Fax: (42) 410-277 E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu postmaster@szszbmegy.t-online.hu

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

Takarékszövetkezet Irányítószám Helység Utca, házszám Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8945 Bak Széchenyi tér 2. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet

Takarékszövetkezet Irányítószám Helység Utca, házszám Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8945 Bak Széchenyi tér 2. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8945 Bak Széchenyi tér 2. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8925 Bucsuszentlászló Széchenyi u. 7. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8774 Gelse Kossuth Lajos u. 35. Bak és

Részletesebben

26_2012_Óvoda_nyertes.xls

26_2012_Óvoda_nyertes.xls 26_2012 nyertes.xls 26/2012( V.09.)KIM rendelet alapján támogatott tagóvodák: Abádszalóki Mikrótérségi Közoktatási i Abádszalóki Mikrótérségi Közoktatási i Abaújszántói i fenntartó Hat Szín Virág OM-035809

Részletesebben

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165 VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE 1 A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170 rk. 789/2 1847-1873 106 rk. 789/3 1874-1894 165 rk. 789/4 1891-1895 31 rk. 789/5 1847-1870 36 rk. 789/6 1871-1894

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

Önkormányzati fenntartású intézmények - óvodai fejlesztő program 2007.

Önkormányzati fenntartású intézmények - óvodai fejlesztő program 2007. Önkormányzati fenntartású intézmények - óvodai fejlesztő program 2007. Sorszám Fenntartó neve Település neve Intézmény neve OM azonosító Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma összesen Támogatási

Részletesebben

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve 3261 Abasár 8440 Herend posta 3881 Abaújszántó 3360 Heves 2740 Abony posta 8381 Hévíz posta 8401 Ajka 1 posta 6801 Hódmezővásárhely 1 2730 Albertirsa posta 6805 Hódmezővásárhely Tesco 2351 Alsónémedi posta

Részletesebben

december 13. szombat Posta neve Szerdai nyitva tartás Posta nyitva tartása

december 13. szombat Posta neve Szerdai nyitva tartás Posta nyitva tartása Kimutatás a december 13-án nem az általános (szerda) nyitva tartás szerint üzemelő postákról december 13. szombat Posta neve Szerdai nyitva tartás Posta nyitva tartása Aba posta 08:00-18:00 08:00-15:00

Részletesebben

körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94

körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94 körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94 Sziti-L Kft Hajdúsámson 52 Nyírábránd 52 Nyíracsád 52 Ártánd 54 Biharkeresztes

Részletesebben

[Ft] Pályázó neve. Megítélt. Pályázó címe. [Ft]

[Ft] Pályázó neve. Megítélt. Pályázó címe. [Ft] Üzemeltetési Pályázó neve 1 Abaújlak-Szanticska Falusi Tűzoltó Egyesület Abaújlak - - - - - - - - 2 Ajaki Tűzoltó Egyesület Ajak - - - - - - - - 3 Akasztó Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Akasztó - -

Részletesebben

5241 Abádszalók István Király u. 1.

5241 Abádszalók István Király u. 1. Fenntartó név Fenntartó település név OM azonosító Tagintézmény név Tagintézmény cím Támogatott létszám Integrációs porgram támogatás Pedagógus kiegészítő bérpótlék Abádszalók Város Önkormányzata Abaújszántói

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

30/2012 (IX. 28.) EMMI rendelet Állami fenntartású intézményeknek 2012/13-as nevelési évre nyújtott esélyegyenlőségi támogatása 1

30/2012 (IX. 28.) EMMI rendelet Állami fenntartású intézményeknek 2012/13-as nevelési évre nyújtott esélyegyenlőségi támogatása 1 30/2012 (IX. 28.) EMMI rendelet Állami fenntartású intézményeknek 2012/13-as nevelési évre nyújtott esélyegyenlőségi támogatása 1 ABÁDSZALÓK VÁROSI Kovács Mihály Általános és Kovács Mihály Általános és

Részletesebben

II. Autóbusz vár vonatra

II. Autóbusz vár vonatra II. Autóbusz vár vonatra Biharkeresztes, vá. 4561/ 935 KOROSSZEGAPATI 12:10 101/ 6414 Bódvaszilas, vá. 4124/ 858 BODVARAKO,AUT.V + 8:40 94/ 35412 / 962 M 18:40 / 35426 / 995 T.BARAKONY,TEM. + 12:50 / 35414

Részletesebben

26_2012_Iskola_nyertes.xls

26_2012_Iskola_nyertes.xls 26/2012( V.09.)KIM rendelet alapján támogatott tagiskolák: Fenntartó név név OM azonosító cím Tagintézmény név Tagintézmény cím Támogatott létszám Támogatási összeg Abádszalók Város Abaújszántói Általános

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 4400, Keleti u. 1. 42/508-300 4401 Pf. 304. 42/508-311 Földművelésügyi és

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (2-21 alegység) ÁTNZETI TRKP Hármas-K örö s 1-1. térkép Ke ttő sk ör ös Do ng éri-fő csa torna Tis za Ma ro s 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (2-21 alegység)

Részletesebben

Közoktatási Intézmény Neve. Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola. Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola

Közoktatási Intézmény Neve. Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola. Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Közoktatási Intézmény Neve Város Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola Bordány Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Orgovány Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Ágasegyházi Általános

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Ipoly (1-8 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Ipoly (1-8 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (1-8 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép a D un S z en t end rei -D u na Z ag yv a ol y Ip 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 4 8 12 16 km (1-8 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK

Részletesebben

08:00-12:00, 12:30-15:30 08:00-12:00, 12:30-16:00 08:00-12:00, 12:30-16:00 08:00-12:00, 12:30-16:00 08:00-12:00, 12:30-16:00 08:00-12:00, 12:30-18:00

08:00-12:00, 12:30-15:30 08:00-12:00, 12:30-16:00 08:00-12:00, 12:30-16:00 08:00-12:00, 12:30-16:00 08:00-12:00, 12:30-16:00 08:00-12:00, 12:30-18:00 Posta neve Cím hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Aba posta 8127 Aba Rákóczi utca 67 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-18:00 08:00-16:00 08:00-16:00 Zárva Zárva Abádszalók posta 5241 Abádszalók

Részletesebben

Szolgáltató adatlapja 1 / 14

Szolgáltató adatlapja 1 / 14 Szolgáltató adatlapja 1 / 14 Szolgáltató neve: Uzsoki Utcai Kórház Szolgáltató címe: 1145 Budapest Uzsoki 29-41. Szolgáltató telefon/fax Fekvő 0100 Belgyógyászat Progresszivitás: 1 (aktív) Fekvő 0103 Endokrinológia

Részletesebben

Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Széchenyi István Ágasegyházi Általános Iskolája, Ágasegyháza

Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Széchenyi István Ágasegyházi Általános Iskolája, Ágasegyháza Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. tanévi Iskolagyümölcs-program KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE VÁROS BORDÁNY Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,Orgovány

Részletesebben

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelete egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 106. szám A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

Irányító- Sorszám Postahely Település Kerület Posta címe szám

Irányító- Sorszám Postahely Település Kerület Posta címe szám 1 Abasár posta 3261 Abasár 3261 Abasár Fő út 169. 2 Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. 3 Ágasegyháza posta 6076 Ágasegyháza 6076 Ágasegyháza Kossuth u. 11. 4 Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka

Részletesebben

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájának Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájának Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. tanévi Iskolagyümölcs-program KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE VÁROS BORDÁNY Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola ORGOVÁNY Ágasegyháza-Orgovány

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

Irányító- Sorszám Postahely Település Kerület Posta címe szám

Irányító- Sorszám Postahely Település Kerület Posta címe szám 1 Abasár posta 3261 Abasár 3261 Abasár Fő út 169. 2 Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. 3 Ágasegyháza posta 6076 Ágasegyháza 6076 Ágasegyháza Kossuth u. 11. 4 Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka

Részletesebben

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 208. szám 84605 A vidékfejlesztési miniszter 117/2013. (XII. 13.) VM rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatalának járási földhivatalai illetékességi

Részletesebben

Intézmén y irszám Intézmény utca, hsz Támogatás. Támogatás intézményenként C intézményenként

Intézmén y irszám Intézmény utca, hsz Támogatás. Támogatás intézményenként C intézményenként Sorszám Fenntartó neve Megye Irsz Város Utca, hsz sorszám neve OM azonosító település Intézmén y irszám utca, hsz Támogatás intézményenként A Támogatás intézményenként B Támogatás Támogatás összesen intézményenként

Részletesebben

Átalány-kártérítést teljesítő pénztár. Általány-kártérítés elbírálásának, kifizetésének igénylése. Pénztár nyitvatartási idejében

Átalány-kártérítést teljesítő pénztár. Általány-kártérítés elbírálásának, kifizetésének igénylése. Pénztár nyitvatartási idejében Átalány-kártérítést teljesítő pénztár Ács Agárd Ajka Albertirsa Alsógalla Alsógöd Alsóörs Aszód Árpád híd Bácsalmás Badacsony Bag Baja Bakonyszentlászló Balassagyarmat Balatonakarattya Balatonalmádi Balatonberény

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka.

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka. GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1 A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ 1791-1835 86 gka. 1/2 1835-1887 161 gka. 1/3 1887-1895 45 gka. 1/4 1791-1859 94 gka. 1/5 1860-1895 35 gka. 1/6 1791-53 utolsó bejegyzés: A 4606 gka.

Részletesebben

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként:

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként: Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár 7000 Ft/év 200 Ft/nap 1,8% 2 Adács 11000 Ft/év 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 2800 Ft/év 1000 Ft/fő

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület pontszáma pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett 2. helyen végzett pontszáma 2. helyen végzett pályázatának

Részletesebben

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DÉMÁSZ Zrt. (Bács-Kiskun megye, Pest megye déli és Baranya megye) területén villamos energia felhasználási hellyel rendelkező rászoruló fogyasztók támogatására A Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

Tanyaprogram-2012. (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és családi gazdálkodóknak!)

Tanyaprogram-2012. (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és családi gazdálkodóknak!) Tanyaprogram-2012 az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében kiírt TP-2-2012 kódjelű csekély összegű (de minimis) támogatás (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és

Részletesebben

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4.

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4. Járó-TEK 2014-09-24 Szolgáltató adatlap - Összes szakma Általános adatok: Szolgáltató kódja : 103500 Szolgáltató megnevezése : Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Szolgáltató címe : 3000 Hatvan Balassi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása

ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 1. Napirend rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása Tisztelt Képviselő-testület! Az Észak-Kelet

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: KÖZLEMÉNY A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: 2015. május 21. napjától Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás

Részletesebben

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás Abda Győr-Moson-Sopron Győri kistérség 15 ezer alatt 3 107 MÖSZ Acsalag Győr-Moson-Sopron Csornai kistérség 15 ezer alatt 456 KK Ágfalva Győr-Moson-Sopron Sopron-Fertődi kistérség 15 ezer alatt 2 119 SNR

Részletesebben

Irányító- Sorszám Postahely Település Kerület Posta címe szám

Irányító- Sorszám Postahely Település Kerület Posta címe szám 1 Abasár posta 3261 Abasár 3261 Abasár Fő út 169. 2 Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. 3 Ágasegyháza posta 6076 Ágasegyháza 6076 Ágasegyháza Kossuth u. 11. 4 Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka

Részletesebben

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény közig határ neve megye Ráckeresztúr Csopak Isztimér Balatonfűzfő Vásárosdombó Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Kaba Etyek Kincsesbánya Csombárd Sumony Döbrököz Nagyharsány Sárkeszi Vértesacsa Tápiószőlős

Részletesebben

Házhoz szállítási díjaink!

Házhoz szállítási díjaink! Kiszállítás Magyarországon Fizethet készpénzzel vagy előre utalással. 50 000 Ft alatt 50 000 Ft felett Budapest 5 000 Ft ingyenes Pest megye Budapesthez közeli települései (lásd lentebb a teljes település

Részletesebben

A települési önkormányzat 2015. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatása (Ft) No. Megye KSH kód A település neve

A települési önkormányzat 2015. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatása (Ft) No. Megye KSH kód A település neve No. Megye KSH kód A település neve A települési önkormányzat 2015. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatása (Ft) 1. Budapest 113578 Budapest (főváros) 30 000 000 2. Budapest 118069 Budapest III. Kerület

Részletesebben

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke. Hatályos: 2015. február 2-től

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke. Hatályos: 2015. február 2-től 9.sz. melléklet A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke Hatályos: 2015. február 2-től Ügynök megnevezése: Irszám Város Utca, házszám Függő ügynökök: 1 ABAÚJ TAKARÉK

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Irányító- Sorszám Postahely Település Kerület Posta címe szám

Irányító- Sorszám Postahely Település Kerület Posta címe szám Sorszám Postahely Irányítószám Település Kerület Posta címe 1 Abasár posta 3261 Abasár 3261 Abasár Fő út 169. 2 Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. 3 Ágasegyháza posta 6076 Ágasegyháza 6076

Részletesebben

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke. Hatályos: 2012. október 03-tól

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke. Hatályos: 2012. október 03-tól 9.sz. melléklet A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által igénybevett közvetítők jegyzéke Hatályos: 2012. október 03-tól Ügynök megnevezése: Irszám Város Utca, házszám Függő ügynökök: 1 ALBA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Készítés időpontja: 2012. november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: 2013. november 25.. Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1.

Készítés időpontja: 2012. november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: 2013. november 25.. Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. C. MELLÉKLET A kábeltelevízió szolgáltatás területi lefedettsége, a települések ügyfélszolgálati irodái szerinti bontásban Budapesti ügyfélszolgálati iroda I. Cím: 1144 Budapest, Rátót u. 18-20. tel: 06(1)-232-2-232

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület helyen végzett szállító helyen végzett szállító pontszáma helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje

Részletesebben

Intézmény azonosítója Tagintézmény neve Tagintézmény címe Oktatási

Intézmény azonosítója Tagintézmény neve Tagintézmény címe Oktatási 30/2012 (IX. 28.) EMMI rendelet Állai és ne állai fenntartású intézényeknek nyújtott, illeténykiegészítésre felhasználható összeg -2012/13-as nevelési év 1 artó neve Intézény neve Intézény azonosítója

Részletesebben

FIX Betétet és Nyereménybetétet értékesítő postahelyek Érvényes: 2014. február 28-ától

FIX Betétet és Nyereménybetétet értékesítő postahelyek Érvényes: 2014. február 28-ától FIX Betétet és Nyereménybetétet értékesítő postahelyek Érvényes: 2014. február 28-ától Postahely Irányítószám Település Posta címe Aba posta 8127 Aba Rákóczi utca 67 2014.02.10 Abádszalók posta 5241 Abádszalók

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Alsó-Tisza jobb part (2-20 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Alsó-Tisza jobb part (2-20 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Alsó- jobb part (2-20 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép oksári-d S or u na Do n csa ri-fő to rna gé Du na Du na-vö lg yi-főcsat o rna HármasKö rös Si ó ro s Tis za Ma na Du 0 vízfolyás víztest állóvíz

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok április 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok április 20. 201. április 20. Bonyhád Lakó >65 nap Aparhant 1006 49 15 4 1 9 9 10 14 412 11,9 71 6,87 0,82 Bátaapáti 96 5 6 2 15 5 11 21 162 21,6 08 11,6 1,6 Bonyhád 1741 556 178 45 128 102 10 80 171 5568 10,0 9112

Részletesebben