TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja"

Átírás

1 Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül megismertetni a hallgatókat a modernkor társadalmával, annak problémáival, a modernizáció társadalmi konfliktusaival, és azok megoldási lehetőségeivel. A szociológia kialakulása és főbb irányzatai. Kultúra és szocializáció. A társadalmi csoport, személyközi és csoportközi viszonyok. Konformitás és deviancia. Társadalomszerkezet és társadalmi változások Magyarországon 1945-ig. A Ferge féle modell, Kolosi Tamás L-modellje és Szelényi Iván két háromszög modellje. A magyar társadalom rétegződése a rendszerváltás után. A rendszerváltás utáni struktúrák, egyéni cselekvések és makromozgások. Az újkapitalizmus társadalmi struktúrájának jellemzői, az új szegénység dimenziói. Társadalmi mobilitás típusai és jelentősége, mobilitás vizsgálatok Magyarországon. Az új társadalmi elit genézisének elméletei a posztkommunista országokban. Aktív szemináriumi munka, a félév során két zárthelyi dolgozat eredményes megírása A hallgató on ad számot tudásáról, melybe a zárthelyi dolgozatok érdemjegyei is beleszámítanak. Kollokvium, amelybe a zárthelyi dolgozatok érdemjegyei is beleszámítanak. Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Albert József - Leveleki Magdolna (2007): Szociológiai alapismeretek. Veszprém Bartus Tamás (2009): Magyarázatok és elméletek a szociológiában. Aula Kiadó, Budapest Ferge Zsuzsa (2010): Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. Napvilág Kiadó, Budapest Kolosi Tamás - Szelényi Iván (2010): Hogyan legyünk milliárdosok? Corvina Kiadó, Budapest Kovách Imre (szerk.) (2006): Társadalmi metszetek. Napvilág Kiadó, Budapest

2 Társadalomtörténet TTB 1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) Dr. Riczu Zoltán főiskolai docens AK A hallgatók megismerik a társadalmat létrehozó embertípusokat, elhelyezkedésüket a nagy földrajzi felfedezések korszaka előtt, a felfedezések társadalomra gyakorolt hatását, értelmezik ezeknek a XX. század végéig húzódó hatásait (apartheid, polgárjogi mozgalmak). Megismerik a Föld lakosságának demográfiai fejlődését. Igazodjanak el a társadalomtörténet forrásaiban, módszereiben, fogalmaiban, a hazai és nemzetközi tudományos iskolák tudományos nézeteiben. Megismerik a társadalom kialakulásának folyamatát, a társadalomban lezajló folyamatokat, kapcsolatrendszereket (pl.: társadalmi csoportok, függési viszonyok, szomszédság, öröklés, lakóhely szerinti elkülönülés stb.), történelmi korszakok szerint. Képet kapnak Magyarország társadalmi fejlődéséről. Megértik a múltból a jelenbe átörökített szokásokat, s íj módon értelmezik az elmaradottság, a primitív, a fejlődés, fejlettség, a modern, modernitás fogalmát. Képesek legyenek megérteni a jelen kor társadalmi folyamatait, összefüggéseit, értelmezni a jövőben várható tendenciákat. A Föld lakosságának demográfiai fejlődése, embertípusok, elhelyezkedésük a világban, az eltérő bőrszínből adódó problémák (apartheid, polgárjogi mozgalmak). Az ősközösség, az ókori kelet és az antik társadalma. A hűbériség kialakulása és a rendiség Európában és Magyarországon. A bevándorolt népek szerepe Magyarországon a században, jobbágyság a középkorban. A bizánci társadalom. A polgári átalakulás időszaka Európában. A feudalizmus konzerválódása Európa keleti részén. A polgári korszak szakaszainak társadalmi jellemzői (modernizáció, urbanizáció, a modern infrastruktúra kiépítése). Magyarország társadalma 1526-tól 1848-ig. A magyar társadalom 1848 után (modernizáció, hagyományos és polgári társadalmi csoportok kialakulása, szerepük az állam életében). A gyarmatosítás hatása a gyarmatok és az anyaország társadalmára. A Horthy-korszak társadalma. A nyugat társadalmi fejlődése a két világháború között. A szocialista társadalom kialakulása. A rendszerváltozás társadalmi hatása. Népesedés és településszerkezet, társadalmi rétegződés, életmód és mentalitás, ideológia és hatalom Az emberi társadalom jövője. Zárthelyi dolgozat 2 db (2X40 pont). A gyakorlaton való aktív részt vétel. 4. Megszerzett ismeretek értékelése Kollokvium 5. Értékelés módszere: Félévközi teljesítmény 2 db zárthelyi dolgozat 2X40 pont +a gyakorlaton nyújtott teljesítmény értékelése (20 pont)

3 I. zárthelyi: 40 pont II. zárthelyi: 40 pont A szemináriumi szerepléssel elérhető 20 pont 100 pont Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet, audio- vizuális eszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Gyáni Gábor Kövér György (2003): Magyarország társadalomtörténete. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Valuch Tibor (2001): Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Tomka Béla (2009): Európa társadalomtörténete a 20. században. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Bódy Zsombor- Ö. Kovács József szerk. (2006): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Valuch Tibor szerk. (2004): Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Osiris Kiadó Kft. ISBN:

4 Filozófia TTB1103 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 Dr. habil Kiss Lajos András főiskolai tanár FT A hallgatók filozófiai szemléletének alakítása, filozófiai és logikus gondolkodásának megalapozása. Ennek érdekében ismerkedjenek meg a filozófiatörténet legfontosabb irányzataival, képviselőivel és problémafelvetéseivel a klasszikus görögségtől a XIX. század végéig. A kurzus részét képezik továbbá azok az általános filozófiai problémák is, amelyek összefüggésben vannak a mindennapi élet kérdéseivel. A hallgatók megismerkednek a filozófiatörténet klasszikus szövegeivel, elsajátítják azok önálló értelmezését. Lehetőségük legyen arra, hogy a kurzuson szerzett teoretikus ismereteket a saját személyes életükben is alkotó módon használhassák fel. A filozófia előtti örökség, a görög filozófia Szókratész előtt. A klasszikus görög filozófia. A középkori filozófia. A reneszánsz és a reformáció. A racionalizmus és az empirizmus. A felvilágosodás, a német idealizmus. Irracionalizmus, életfilozófiák. (Nietzsche). A kultúra tartalma, az emberi megismerés, tanult viselkedésminták, csoportbeli életmód. Kultúrkör, a kultúra csoportosításának lehetősége. A művelődés és a kultúra filozófiai megközelítése. A kultúra és a művelődés fogalmának értelmezési lehetőségei. A középkor, a reneszánsz és a felvilágosodás viszonya a művelődés fogalmához. 2 db zárthelyi dolgozat és 1 db beadandó feladat határidőre történő leadása. Kollokvium A hallgató on ad számot tudásáról, a végleges érdemjegybe az órai munka és a zárthelyi dolgozatok érdemjegyei is beleszámítanak. Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Christopher Stead: Filozófia a keresztény ókorban. Budapest, Osiris Kiadó, Etienne Gilson: A középkori filozófia szelleme. Hungarus-Kairosz, Paulus Kiadó, Budapest, Hársing László: Filozófia gondolkodás története. Thalésztől Gadamerig. Bíbor, Bp., (a könyvnek több kiadása is van) Maria Fürst: Bevezetés a filozófiába. Ikon, Budapest, (a könyvnek több kiadása van) Márkus György: Kultúra és modernitás. T-Twins Kiadó, Budapest, Steiger Kornél (szerk.): Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény. Holnap, Bp., 2002.

5 Jogi alapismeretek TTB1104 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NK A hallgatók jogi tudásának megalapozása. A hallgatót megismertetni az alapvető jogi fogalmakkal, amelyek segítik őt annak felismerésében, hogy milyen jogviszonyban, milyen jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik. Áttekintést ad arról, hogy bizonyos témákban, milyen jogszabályok szabályozzák az adott jogterületet. Jogi alapfogalmak: A jog lényege, fogalmi meghatározása. A jogforrások - jogalkotó szervek, jogszabályok. Nemzetközi szerződések, uniós jogszabályok a jogforrások rendszerében. A jogforrások érvényessége, hatálya. A jogszabályok kihirdetése és közzététele, nyilvántartása. Az alkotmány. A jogi norma (a jogszabály) fogalma, szerkezete. A jogviszony fogalma, tartalma. A jogrendszer fogalma, tagozódása - közjog, magánjog, vegyes szakjogok. Közjog Alkotmányjog: Az alkotmányosság elméleti háttere; A parlament szerepe és működése. A végrehajtó hatalom kormány. A választási rendszer alapjai. A köztársasági elnök. Állampolgárság, alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek. Államigazgatási jog, pénzügyi jog, büntetőjog. Magánjog - Polgári jog. Személyek: az ember, mint jogalany, jogképesség, cselekvőképesség. A jogi személyek szabályai. A személyek polgári jogi védelme. A szerződések szabályai. Ellenőrző dolgozat 4. Megszerzett ismeretek értékelése Kollokvium 5. Értékelés módszere Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök, CD jogtár. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 darab) Berényi László: Jogi alapismeretek. Nyíregyházi Főiskola GTFK, évi XX. tv. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról évi III. tv. a polgári perrendtartásról (Pp.) évi IV. tv. a polgári törvénykönyvről (Ptk.)

6 Közgazdaságtan I. TTB1105 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 3+0 Dr. Filep Gyula főiskolai tanár KO A piacgazdaság mikro egységeinek elméleti általános szintű bemutatása, viselkedésük jellemzőinek vizsgálata. Ennek keretében a mikrogazdasági egységek cselekvésének, döntési motívumainak, a piaci szereplők közötti kapcsolatoknak a bemutatása. A közgazdaságtan módszerei. A gazdaság általános jellemzői. A gazdaság szereplői. A kínálat és a kereslet alapelemei. Kereslet- és kínálatrugalmasság. A kínálati-keresleti ármeghatározás hatékonysága. A kereslet és hasznosság elmélete. Az üzleti szervezet és jövedelem. A költségek elemzése. A kompetitív kínálat. A korlátozott piacok elmélete. Monopólium. A tökéletlen verseny és a trösztellenes politika. Oligopólium. A jövedelem eloszlása. A termelés és a határérték elmélete. A tényező-ráfordítások ára. Bérek, fizetések és a munkapiac. Kamat, profit és tőke. 2 db. zárthelyi dolgozat (2x20 pont) A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Órai aktivitás: 10 pont I. zárthelyi: 20 pont II. zárthelyi: 20 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont Félévközi teljesítmény (50 pont) + (50 pont). Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 darab) Kötelező olvasmányok: Paul A. Samuelson William P. Nordhaus (2005): Közgazdaságtan, Akadémia Kiadó, Budapest Ajánlott olvasmányok: Berde Éva Petró Katalin (1999): Mikroökonóma feladatok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest

7 Daruka Magdolna Simanovszky Zoltán (2001): Mikroökonómia feladatgyűjtemény, Tri- Mester Bt., Tatabánya Hal R. Varian (2002): Mikroökonómia középfokon, KJK Kerszöv, Budapest Kopányi Mihály (2002): Mikroökonómia, KJK Kerszöv, Budapest Az oktatók egyéb irodalmakat is előírhatnak, részben kötelező, részben ajánlott irodalmi kiegészítésként.

8 Közgazdaságtan II. TTB1209 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 TTB1105 Dr. Filep Gyula főiskolai tanár KO A makrogazdaság különböző területeinek bemutatása, az újratermelés, a gazdasági növekedés feltételeinek elemzése, a közöttük meghúzódó összefüggések feltárása. A makroökonómiai politikák bemutatása és megismerése, azok szerepe és hatása a gazdaságban. A makroökonómia áttekintése. Az aggregált kínálat és kereslet. A nemzeti kibocsátás mérése. Fogyasztás és beruházás. A kibocsátás-meghatározódás elmélet. A költségvetési politika az elméletben és a gyakorlatban. Az aggregált kínálat és a konjunktúra-ciklusok. A munkanélküliség. A pénz és a kereskedelmi banki tevékenység. A központi bank monetáris politikája. Az infláció fogalma, hatása, költségei; okok és gyógymódok. A monetarizmus és a pénzkereslet. A költségvetési monetáris keverék és a kormányzati deficit. A piacok általános egyensúlya. A kormányzat gazdasági szerepe. Szegénység, egyenlőség és hatékonyság. Gazdasági alternatívák. A gazdasági növekedés elmélete, trendjei és forrásai. A fejlődő országok közgazdaságtana. A nemzetközi kereskedelem és a komparatív előny elmélete. Védővámok, kvóták és a szabad kereskedelem. Az árfolyamok és a nemzetközi pénzügyi rendszer. 2 db. zárthelyi dolgozat (2x20 pont) A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Órai aktivitás: 10 pont I. zárthelyi: 20 pont II. zárthelyi: 20 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont Félévközi teljesítmény (50 pont) + (50 pont). Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Kötelező olvasmányok: Paul A. Samuelson William P. Nordhaus (2005): Közgazdaságtan, Akadémia Kiadó, Budapest Szilágyi György (1992): A nemzeti számlák közgazdasági világa Statisztikai Szemle,

9 Ajánlott olvasmányok: Meyer Dietmar (szerk.) (1992): Bevezetés a makroökonómiába, Aula Kiadó, Budapest vagy N. Gregory Mankiw (2002): Makroökonómia, Osiris Kiadó, Budapest Pete Péter (2001): Bevezetés a monetáris makroökonómiába, Osiris Kiadó, Budapest N. Gregory Mankiw (2002): Makroökonómia pédatár, Osiris Kiadó, Budapest Az oktatók egyéb irodalmakat is előírhatnak, részben kötelező, részben ajánlott irodalmi kiegészítésként.

10 Társadalomszerkezet TTB1210 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 TTB1101 Vitál Attila főiskolai adjunktus AK A tantárgy célja, hogy megismertesse a társadalom szerkezeti alapvonásait, átfogó ismeretet nyújtson a magyar társadalom struktúrájáról, a társadalomszerkezetet formáló társadalmi viszonyok alakulásáról, az egyenlőtlenség, a szegénység és a társadalmi mobilitás huszadik századi trendjeiről. A társadalmi differenciálódás mechanizmusai és következményei: paradigmák, középszintű elméletek. Társadalmi struktúra és értékrendszer. A rétegződéskutatások metodológiája. Kapcsolati hálóelemzések. A magyar társadalmi struktúra a két világháború között és az államszocializmusban. Társadalomszerkezet a nyolcvanas években - a magyar társadalom státusrétegződése. A posztszocialista átmenet társadalmi struktúrája tranzitológiai elméletek. A magyar társadalom szerkezete napjainkban. Etnikai rétegződés. Szegénység és egyenlőtlenség a mai magyar társadalomban. A társadalmi mobilitás alapfogalmai és kutatási módszerei. Társadalmi mobilitás-elméletek. A magyar társadalom mobilitásának történelmi trendjei: mobilitási folyamatok a hetvenes évektől napjainkig. Iskolai mobilitás vizsgálatok Magyarországon. A mobilitás szubjektív dimenziói. Kollokvium Számonkérés írásban és/vagy szóban. Kötelező olvasmányok Kolosi Tamás: A terhes babapiskóta. Osiris, Budapest, Róbert Péter (szerk.): A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Új Mandátum, Budapest, Ajánlott olvasmányok Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Új Mandátum, Budapest, Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Elvek és tények. KJK, Budapest, 1973.

11 Szociálpszichológia TTB1211 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 TTB2106 Vassné Dr. Figula Erika főiskolai adjunktus TI Megismertetni a hallgatókkal a szociálpszichológia tudomány legfontosabb területeit. A szociálpszichológia tudománytörténeti előzményei. A szociálpszichológia alapfogalmai, kutatási módszerei. Bevezetés a csoportok világába. A csoportszerkezet alakulása, közös feladatok, a csoportszervezés lélektana. A szociális megismerés lélektana. Kisebbségek és a társadalmi identitás. Konformitás, a propaganda és a szociális befolyásolás, a kognitív disszonancia. Az individualisztikus, a versengő és az együttműködő szituációk. Az emberi agresszió. Kollokvium Számonkérés írásban és/vagy szóban. Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Aronson: A társas lény. KJK-Ker.Szöv., Budapest, Benda Klára: Szociálpszichológiai gyakorlókönyv. Osiris, Budapest, Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest, Heider Fritz: A személyközi viszonyok pszichológiája. Osiris, Budapest, 2003 Szociálpszichológia szöveggyűjtemény. Válogatta: Lengyel Zsuzsanna. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.

12 Társadalomtudományi kutatások TTB1212 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) Dr. Schmercz István főiskolai tanár TI A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a társadalomtudományi kutatások metodológiai alapjait. Legyenek jártasak empirikus szociológiai vizsgálatok adatainak interpretálásában, továbbá legyenek képesek alkalmazott kutatásmódszertani eljárásokat megtervezni és szakértő segítségével lebonyolítani. A kutatásmódszertan tárgy három szakaszból áll. Az első részben a tudományos vizsgálatok elméleti alapjaival, a valóság-megismerés logikai modelljeivel, az okság törvényszerűségeivel, valamint az operacionalizálás lépéseivel ismerkedik a hallgató. A második szakaszban kvantitatív és kvalitatív adatfelvételi módszereket oktatunk, különös tekintettel a survay és a tartalomelemzés technikájára és mintavételi eljárásaira. A harmadik részben adatelemzési technikák alapjait sajátítatjuk el. A tudományos vizsgálatok elméleti alapjai. A társadalomtudományi valóság megismerési folyamata. A tudományos elméletalkotás modelljei. Oksági kapcsolatok törvényszerűségei. Méréselméleti kérdések. Mérési technikák. Adatfelvétel. A mintavételi eljárás technikája. Kvantitatív adatfelvételi módszerek. Kvalitatív adatfelvételi módszerek. Adatelemzés. Adatok kvantifikálása. A leíró statisztika alapjai. Többváltozós elemzések, szignifikancia próbák. A társadalomtudományi kutatások etikai szempontjai. 2 db. zárthelyi dolgozat (2x20 pont) és 1 db. beadandó feladat (10 pont) határidőre történő leadása. A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 10 pont I. zárthelyi: 20 pont II. zárthelyi: 20 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont Félévközi teljesítmény (50 pont) + (50 pont). Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet.

13 Babbie, Earl (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest. Fónai Mihály Kerülő Judit Takács Péter (szerk.) (2002): Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba. II. kiadás. Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza. Kolosi Tamás-Rudas Tamás (1988): Empirikus problémamegoldás a szociológiában. OMIKK-TÁRKI, Budapest. Rozgonyi Tiborné Schmercz István (2010): Társadalomtudományi kutatások. Élmény 94 Bt., Nyíregyháza. Muksony Ferenc (1999): Gondolatok és adatok. Osiris, Budapest.

14 Statisztika, társadalomstatisztika TTB1213 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+1 Dr. Galó Miklós főiskolai tanár GI A hallgatókat bevezesse a statisztika alapjaiba, általános statisztikai ismeretet biztosítson. Erre építve speciális elemzési készséget fejlesszen ki a társadalmi-gazdasági jelenségek, folyamatok megfigyeléséhez, összehasonlításához, az összefüggések felismeréséhez és feltárásához. Segítse elő a hallgatóknak a statisztika fogalomrendszerébe történő eligazodását, az elemzési eredmények döntés előkészítésre és döntéshez történő felhasználását, járuljon hozzá a kutatás-módszertani ismeretek elmélyüléséhez, a statisztikai adatok interpretálásához. Statisztikai alapfogalmak, adat, ismérv, modell, mutatószám, paraméter, sokaság, statisztikai minta, statisztikai hiba, valószínűség, viszonyszám. A valóság statisztikai leképezése, az adatszerzés és adathasznosítás módjai. Egyszerű elemzések, viszonyszámok, grafikus ábrázolások. Középértékek, szóródási mutatók, indexek. Az ismérvek közötti összefüggések. Idősoros elemzések egyszerű eszközei, statisztikai esettanulmányok. A magyar statisztikai szolgálat, ezen belül a KSH gyakorlata, a nemzetközi statisztikai szervezetek munkája. Társadalmi életminőség mutatók és mérőszámok. 2 db. Zh dolgozat eredményes megírása, az évközi foglalkozások rendszeres látogatása, a foglalkozásokon való aktív közreműködés. 4. Megszerzett ismeretek értékelése: 2 x 20 pont zh. dolgozat 60 pont A zh dolgozatok legalább 50%-os teljesítmény szintű megírása, a ra bocsájtás feltétele. Elégséges érdemjegy 51 ponttól szerezhető. 5. Értékelés módszere Írásbeli feladatok alapján, a megszerzett pontok függvényében, ötfokozatú érdemjeggyel. Statisztikai kiadványok, évkönyvek 7. Kötelező, ajánlott irodalom Galó M. (2005): Statisztika. NyF. GTK Kiadó, Nyíregyháza. Hunyadi L.-Vita L.(2008): Statisztika I-II. AULA Kiadó, Budapest. Kerékgyártó Gy-né L Balogh I.-Sugár A.- Szarvas B. (2008): Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben. AULA Kiadó, Budapest. Szűcs I. (2002): Alkalmazott statisztika. Agroinform Kiadó, Budapest.

15 Kommunikáció elmélete és gyakorlata TTB1317 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus AK A hallgatók ismerjék meg a kommunikáció fogalmát, a kommunikációval kapcsolatos kutatások történetét, a kommunikáció dimenzióit és folyamatát, valamint az azokat befolyásoló tényezőket. Tanulmányozzák a kommunikáció elméletét, a szociális viselkedés leglényegesebb szabályszerűségeit, az érintkezésre való beállítódás, a kommunikatív attitűd lényegét. Nyerjenek betekintést az emberi kapcsolatok fejlődésébe, a kommunikáció zavarainak problémáiba. : A kommunikáció alapjai, a kommunikáció, mint tudomány, kommunikációs modellek, a nyelv, mint a kommunikáció egyik formája, a társadalmi kommunikáció, a közlésfolyamat elemei, a kommunikációs befolyásolás tényezői, csoportos kommunikáció, verbális és nonverbális kommunikáció, szervezeti és kultúraközi kommunikáció, tömegkommunikáció, közéleti kommunikáció, gazdasági kommunikáció. Aktív részvétel a foglalkozásokon. 1 db. zárthelyi dolgozat megírása és 1 db. beadandó feladat határidőre történő leadása és prezentálása. Kollokvium Számonkérés írásban és/vagy szóban. Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Bp Kővágó György: A kommunikáció elméleti és gyakorlati alapjai. Aula Kiadó, Bp Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó Bp

16 Életmód, életstílus TTB1318 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+2 gyakorlati jegy TTB1210 Vitál Attila főiskolai adjunktus AK A tantárgy célja, hogy megismertesse azokat a társadalmi tényezőket, amelyek hatnak az egyéni és társadalmi tevékenységszerkezetre, magatartásmintákra, értékekre és attitűdökre. Betekintést nyújtson a közelmúlt és napjaink magyar társadalmának életmód mintáiba, fogyasztási szokásaiba, életviteli szokásrendszerébe. Az életmód, életstílus, életvitel és életminőség fogalma. Az életmódot meghatározó társadalmi és egyéni tényezők. Az életmóddal és életstílussal kapcsolatos szociológiai elméletek. Az életmódkutatások módszerei. Az életmódot alakító társadalmi feltételrendszerek: a társadalmi munkamegosztás rendszere. Foglalkoztatottság és munkanélküliség. Az állástalanság életmód stratégiái. Az ökológiai feltételrendszer: települési struktúra, területi-társadalmi különbségek és egyenlőtlenség. A lakhatás, mint feltételrendszer: lakásviszonyok a mai magyar társadalomban. Fogyasztói magatartás, az anyagi javakhoz való viszony. Kulturális fogyasztási minták társadalmi különbségei. A szabadidő funkciói. A szabadidős társadalom fogalmi kérdései és szociológiai problémafelvetései. A szórakozás kulturális összefüggései. Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy a félévközi ellenőrzés alapján TVSZ szerint. Hofmeister-Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás. Aula Kiadó, Budapest, Spéder Zsolt (szerk.): A mindennapi élet ökonómiája. KJK, Budapest, Gazsó Ferenc Laki László: Fiatalok az újkapitalizmusban. Napvilág, Budapest, Losonczi Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben. Budapest, Gondolat, Utassi Ágnes: Életstílus-csoportok, fogyasztási preferenciák. Társadalomtudományi Intézet, Budapest, 1984.

17 Szociálpolitika TTB1319 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+1 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A társadalom működésével kapcsolatos összefüggések bemutatása, értékelése és elemzése. A társadalmi problémákat értelmezni és megoldani igyekvő szociálpolitikai gondolkodásmódba vezeti be a hallgatókat. Megismerteti őket a mai magyar társadalom jellemzőire, változásaira és problémáira adott szociálpolitikai válaszokkal és intézkedésekkel. Bemutatja és elemzi a magyar szociálpolitika és szociális ellátórendszer intézményrendszerét. A társadalompolitika fogalmi kérdései, a társadalompolitika, szociálpolitika fogalma. A szociálpolitika értékei és alapelvei, a szociálpolitika színterei. A szociális gondoskodás ideológiája és intézményrendszere, az állami szociálpolitika kialakulásának időszaka és története, a magyar társadalombiztosítás jellemzői. A jóléti állam, a magyar szociálpolitika a rendszerváltás időszakában, az elszegényedés folyamatai, a szociálpolitika rendszerváltó jellege. A rendszerváltás társadalmi hatásai, a rendszerváltás nyertesei és vesztesei. Az Európai Unió és a szociálpolitika, a szociális ellátórendszer átalakítása, korszerűsítése, az ellátórendszer jellemzői, változások a magyar szociálpolitikában az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében. Két zárthelyi dolgozat eredményes megírása. Kollokvium, amelynek érdemjegyébe a zárthelyi dolgozatok érdemjegyei beleszámítanak. Szóbeli vizsga, amelybe beleszámítanak a hallgató szemináriumi munkája mellett a szakirodalom és az elhangzott előadás anyagából megírt zárhelyi dolgozatok eredményei is. Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Ferge Zsuzsa (1986): Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Magvető Kiadó, Budapest Ferge Zsuzsa- Lévai Katalin (szerk.) (1991): A jóléti állam. TWINS Kiadó, Budapest, Ferge Zsuzsa (2000): Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest Krémer Balázs (2009): Bevezetés a szociálpolitikába. Napvilág Kiadó, Budapest Zombori Gyula (1994): Szociálpolitika alapfogalmai. TWINS Kiadó, Budapest

18 Gazdaságszociológia TTB1320 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 TTB1101 Dr. Becskeházi Attila főiskolai tanár KO A hallgatók megismerik a gazdaságszociológiai paradigmát, a szocialitás ökonómiai megértését, a gazdaság és társadalom szociológiai összefüggéseit, a gazdasági cselekvést, a gazdaság működését, a gazdasági rendszerek és alrendszerek kapcsolatait, a gazdaság fejlődésének társadalmi tényezőit, azok összefüggéseit, a gazdasági cselekvések társadalmi beágyazottságát a gazdasági és társadalmi hálózatok jellemzőit. A gazdaság és társadalom kölcsönhatásai. A társadalmi folyamatok hatása a makrogazdaságra. A gazdaságpolitika társadalmi hatásai, gazdagság és szegénység. A szolidaritás, mint rendszer. Vállalkozók, munkavállalók, gazdasági elit, munkanélküliek. A gazdaságszociológiai kutatások Magyarországon. 2 db. zárthelyi dolgozat (2x15 pont) és 1 db. beadandó feladat (20 pont) határidőre történő leadása. A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 20 pont I. zárthelyi: 15 pont II. zárthelyi: 15 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont Félévközi teljesítmény (50 pont) + (50 pont). Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. A gazdasági élet szociológiája. (2003) szerk.: Lengyel György- Szántó Zoltán, Aula Kiadó, Budapest, Barabási Albert László (2011): A hálózatok új tudománya. Helikon. Budapest, Kornai János (2006): Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás. Akadémiai Kiadó, Budapest Weber Max (1987): Gazdaság és társadalom. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest

19 Adatfelvételi módszerek I. TTB1321 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+2 gyakorlati jegy TTB1212 Vitál Attila főiskolai adjunktus AK A kurzus során a hallgatók megismerik a kvantitatív társadalomtudományi kutatások adatfelvételi módjait és eljárásmenetét, továbbá jártasságot szereznek az SPSS statisztikai adatbáziskezelő program használatában, elsajátítják a számítógépes adatbázis építés, és adatelemzés legfontosabb módszereit. A survay technológia alapjai. A kérdőíves adatfelvétel fontosabb típusai: hagyományos és elektronikus eljárások. Az adatfelvétel logisztikai háttere, projecttervezés. A tartalomelemzéses eljárás specifikumai. Adatkvantifikáció, kódkategóriák kialakítása. Az SPSS for Windows statisztikai programcsomag fontosabb jellemzői. Adatfájl létrehozása, adattisztítás, szűrés, megfigyelések leválogatása, adatfájlok összekapcsolása. Változók eloszlásának vizsgálata. Változók közötti kapcsolat analízise kontingencia táblákkal. Többváltozós elemzések. Statisztikai szignifikanciapróbák. Statisztikai adatok másodelemzésének lehetőségei az SPSS program segítségével. Házi feladatok szemináriumra való benyújtása, kódolási és adatrögzítési gyakorlat. Gyakorlati jegy Feladatsor alapján számítógépes adatelemzés legalább megfelelt szintű (40%) teljesítése. Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Sajtos László Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest Moksony Ferenc (1999): Gondolatok és adatok. Budapest, Osiris Kirppendorff, K (1995): A tartalomelemzés módszertani alapjai. Balassi, Budapest Székelyi Mária Barna Ildikó (2002): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotext Kiadó, Budapest

20 Adatfelvételi módszerek II. TTB1425 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+2 gyakorlati jegy TTB1321 Vitál Attila főiskolai adjunktus AK A kurzus során a hallgatók megismerik a kvalitatív társadalomtudományi kutatások adatfelvételi módjait és eljárásmenetét, jártasságot szereznek az interjúkészítés technikájában és feldolgozásában. Elsajátítják a terepkutatás, elsősorban a résztvevő megfigyelés módszerét, továbbá megismerkednek a dokumentum- és összehasonlító elemzéssel, a források használatának módjával, a jegyzetapparátus és bibliográfiakészítés menetével. Az interjú típusai. Az interjú tervezése, konceptuális kérdések, vizsgálati dimenziók. Az interjús szövegek értelmezése: narratív interjúk elemzésének módszere. A kontextus szerepe. Interjúk belső tartalomelemzése. Diskurzuselemzés. A terepkutatás típusai. A megfigyelés technikája és logisztikája, a terepnapló használata. Az adatok rendszerezése és feldolgozása. Forráselemző módszerek, forráshasználat, forráskritika. A történeti források csoportosítása. Az összehasonlító elemzés. Jegyzetek, hivatkozások készítése. A publikálás általános szabályai. Tematikus interjúk készítése, narratíva elemzés. Gyakorlati jegy Műhelymunka során meghatározott minimumkövetelmények teljesítése. Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Szokolszky Ágnes (2004): Kutatómunka a pszichológiában. Metodológia, módszerek, gyakorlat. Osiris Kiadó, Budapest Heltai Erzsébet Tarjányi József (1999): A szociológiai interjú készítése. TÁRKI, Budapest Vicsek Lilla (2006): Fókuszcsoport. Elméleti megfontolások és gyakorlati tapasztalatok. Osiris Kiadó, Budapest Seuidman, Irving (2002): Az interjú, mint kvalitatív kutatási módszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves óraszám

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Tantárgyi program (tantárgyleírások)

Tantárgyi program (tantárgyleírások) Tantárgyi program (tantárgyleírások) 1. A tantárgy neve (csoportja): Üzleti tervezés (AV_PLA033) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben