TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja"

Átírás

1 Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül megismertetni a hallgatókat a modernkor társadalmával, annak problémáival, a modernizáció társadalmi konfliktusaival, és azok megoldási lehetőségeivel. A szociológia kialakulása és főbb irányzatai. Kultúra és szocializáció. A társadalmi csoport, személyközi és csoportközi viszonyok. Konformitás és deviancia. Társadalomszerkezet és társadalmi változások Magyarországon 1945-ig. A Ferge féle modell, Kolosi Tamás L-modellje és Szelényi Iván két háromszög modellje. A magyar társadalom rétegződése a rendszerváltás után. A rendszerváltás utáni struktúrák, egyéni cselekvések és makromozgások. Az újkapitalizmus társadalmi struktúrájának jellemzői, az új szegénység dimenziói. Társadalmi mobilitás típusai és jelentősége, mobilitás vizsgálatok Magyarországon. Az új társadalmi elit genézisének elméletei a posztkommunista országokban. Aktív szemináriumi munka, a félév során két zárthelyi dolgozat eredményes megírása A hallgató on ad számot tudásáról, melybe a zárthelyi dolgozatok érdemjegyei is beleszámítanak. Kollokvium, amelybe a zárthelyi dolgozatok érdemjegyei is beleszámítanak. Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Albert József - Leveleki Magdolna (2007): Szociológiai alapismeretek. Veszprém Bartus Tamás (2009): Magyarázatok és elméletek a szociológiában. Aula Kiadó, Budapest Ferge Zsuzsa (2010): Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. Napvilág Kiadó, Budapest Kolosi Tamás - Szelényi Iván (2010): Hogyan legyünk milliárdosok? Corvina Kiadó, Budapest Kovách Imre (szerk.) (2006): Társadalmi metszetek. Napvilág Kiadó, Budapest

2 Társadalomtörténet TTB 1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) Dr. Riczu Zoltán főiskolai docens AK A hallgatók megismerik a társadalmat létrehozó embertípusokat, elhelyezkedésüket a nagy földrajzi felfedezések korszaka előtt, a felfedezések társadalomra gyakorolt hatását, értelmezik ezeknek a XX. század végéig húzódó hatásait (apartheid, polgárjogi mozgalmak). Megismerik a Föld lakosságának demográfiai fejlődését. Igazodjanak el a társadalomtörténet forrásaiban, módszereiben, fogalmaiban, a hazai és nemzetközi tudományos iskolák tudományos nézeteiben. Megismerik a társadalom kialakulásának folyamatát, a társadalomban lezajló folyamatokat, kapcsolatrendszereket (pl.: társadalmi csoportok, függési viszonyok, szomszédság, öröklés, lakóhely szerinti elkülönülés stb.), történelmi korszakok szerint. Képet kapnak Magyarország társadalmi fejlődéséről. Megértik a múltból a jelenbe átörökített szokásokat, s íj módon értelmezik az elmaradottság, a primitív, a fejlődés, fejlettség, a modern, modernitás fogalmát. Képesek legyenek megérteni a jelen kor társadalmi folyamatait, összefüggéseit, értelmezni a jövőben várható tendenciákat. A Föld lakosságának demográfiai fejlődése, embertípusok, elhelyezkedésük a világban, az eltérő bőrszínből adódó problémák (apartheid, polgárjogi mozgalmak). Az ősközösség, az ókori kelet és az antik társadalma. A hűbériség kialakulása és a rendiség Európában és Magyarországon. A bevándorolt népek szerepe Magyarországon a században, jobbágyság a középkorban. A bizánci társadalom. A polgári átalakulás időszaka Európában. A feudalizmus konzerválódása Európa keleti részén. A polgári korszak szakaszainak társadalmi jellemzői (modernizáció, urbanizáció, a modern infrastruktúra kiépítése). Magyarország társadalma 1526-tól 1848-ig. A magyar társadalom 1848 után (modernizáció, hagyományos és polgári társadalmi csoportok kialakulása, szerepük az állam életében). A gyarmatosítás hatása a gyarmatok és az anyaország társadalmára. A Horthy-korszak társadalma. A nyugat társadalmi fejlődése a két világháború között. A szocialista társadalom kialakulása. A rendszerváltozás társadalmi hatása. Népesedés és településszerkezet, társadalmi rétegződés, életmód és mentalitás, ideológia és hatalom Az emberi társadalom jövője. Zárthelyi dolgozat 2 db (2X40 pont). A gyakorlaton való aktív részt vétel. 4. Megszerzett ismeretek értékelése Kollokvium 5. Értékelés módszere: Félévközi teljesítmény 2 db zárthelyi dolgozat 2X40 pont +a gyakorlaton nyújtott teljesítmény értékelése (20 pont)

3 I. zárthelyi: 40 pont II. zárthelyi: 40 pont A szemináriumi szerepléssel elérhető 20 pont 100 pont Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet, audio- vizuális eszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Gyáni Gábor Kövér György (2003): Magyarország társadalomtörténete. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Valuch Tibor (2001): Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Tomka Béla (2009): Európa társadalomtörténete a 20. században. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Bódy Zsombor- Ö. Kovács József szerk. (2006): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Valuch Tibor szerk. (2004): Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Osiris Kiadó Kft. ISBN:

4 Filozófia TTB1103 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 Dr. habil Kiss Lajos András főiskolai tanár FT A hallgatók filozófiai szemléletének alakítása, filozófiai és logikus gondolkodásának megalapozása. Ennek érdekében ismerkedjenek meg a filozófiatörténet legfontosabb irányzataival, képviselőivel és problémafelvetéseivel a klasszikus görögségtől a XIX. század végéig. A kurzus részét képezik továbbá azok az általános filozófiai problémák is, amelyek összefüggésben vannak a mindennapi élet kérdéseivel. A hallgatók megismerkednek a filozófiatörténet klasszikus szövegeivel, elsajátítják azok önálló értelmezését. Lehetőségük legyen arra, hogy a kurzuson szerzett teoretikus ismereteket a saját személyes életükben is alkotó módon használhassák fel. A filozófia előtti örökség, a görög filozófia Szókratész előtt. A klasszikus görög filozófia. A középkori filozófia. A reneszánsz és a reformáció. A racionalizmus és az empirizmus. A felvilágosodás, a német idealizmus. Irracionalizmus, életfilozófiák. (Nietzsche). A kultúra tartalma, az emberi megismerés, tanult viselkedésminták, csoportbeli életmód. Kultúrkör, a kultúra csoportosításának lehetősége. A művelődés és a kultúra filozófiai megközelítése. A kultúra és a művelődés fogalmának értelmezési lehetőségei. A középkor, a reneszánsz és a felvilágosodás viszonya a művelődés fogalmához. 2 db zárthelyi dolgozat és 1 db beadandó feladat határidőre történő leadása. Kollokvium A hallgató on ad számot tudásáról, a végleges érdemjegybe az órai munka és a zárthelyi dolgozatok érdemjegyei is beleszámítanak. Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Christopher Stead: Filozófia a keresztény ókorban. Budapest, Osiris Kiadó, Etienne Gilson: A középkori filozófia szelleme. Hungarus-Kairosz, Paulus Kiadó, Budapest, Hársing László: Filozófia gondolkodás története. Thalésztől Gadamerig. Bíbor, Bp., (a könyvnek több kiadása is van) Maria Fürst: Bevezetés a filozófiába. Ikon, Budapest, (a könyvnek több kiadása van) Márkus György: Kultúra és modernitás. T-Twins Kiadó, Budapest, Steiger Kornél (szerk.): Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény. Holnap, Bp., 2002.

5 Jogi alapismeretek TTB1104 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NK A hallgatók jogi tudásának megalapozása. A hallgatót megismertetni az alapvető jogi fogalmakkal, amelyek segítik őt annak felismerésében, hogy milyen jogviszonyban, milyen jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik. Áttekintést ad arról, hogy bizonyos témákban, milyen jogszabályok szabályozzák az adott jogterületet. Jogi alapfogalmak: A jog lényege, fogalmi meghatározása. A jogforrások - jogalkotó szervek, jogszabályok. Nemzetközi szerződések, uniós jogszabályok a jogforrások rendszerében. A jogforrások érvényessége, hatálya. A jogszabályok kihirdetése és közzététele, nyilvántartása. Az alkotmány. A jogi norma (a jogszabály) fogalma, szerkezete. A jogviszony fogalma, tartalma. A jogrendszer fogalma, tagozódása - közjog, magánjog, vegyes szakjogok. Közjog Alkotmányjog: Az alkotmányosság elméleti háttere; A parlament szerepe és működése. A végrehajtó hatalom kormány. A választási rendszer alapjai. A köztársasági elnök. Állampolgárság, alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek. Államigazgatási jog, pénzügyi jog, büntetőjog. Magánjog - Polgári jog. Személyek: az ember, mint jogalany, jogképesség, cselekvőképesség. A jogi személyek szabályai. A személyek polgári jogi védelme. A szerződések szabályai. Ellenőrző dolgozat 4. Megszerzett ismeretek értékelése Kollokvium 5. Értékelés módszere Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök, CD jogtár. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 darab) Berényi László: Jogi alapismeretek. Nyíregyházi Főiskola GTFK, évi XX. tv. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról évi III. tv. a polgári perrendtartásról (Pp.) évi IV. tv. a polgári törvénykönyvről (Ptk.)

6 Közgazdaságtan I. TTB1105 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 3+0 Dr. Filep Gyula főiskolai tanár KO A piacgazdaság mikro egységeinek elméleti általános szintű bemutatása, viselkedésük jellemzőinek vizsgálata. Ennek keretében a mikrogazdasági egységek cselekvésének, döntési motívumainak, a piaci szereplők közötti kapcsolatoknak a bemutatása. A közgazdaságtan módszerei. A gazdaság általános jellemzői. A gazdaság szereplői. A kínálat és a kereslet alapelemei. Kereslet- és kínálatrugalmasság. A kínálati-keresleti ármeghatározás hatékonysága. A kereslet és hasznosság elmélete. Az üzleti szervezet és jövedelem. A költségek elemzése. A kompetitív kínálat. A korlátozott piacok elmélete. Monopólium. A tökéletlen verseny és a trösztellenes politika. Oligopólium. A jövedelem eloszlása. A termelés és a határérték elmélete. A tényező-ráfordítások ára. Bérek, fizetések és a munkapiac. Kamat, profit és tőke. 2 db. zárthelyi dolgozat (2x20 pont) A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Órai aktivitás: 10 pont I. zárthelyi: 20 pont II. zárthelyi: 20 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont Félévközi teljesítmény (50 pont) + (50 pont). Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 darab) Kötelező olvasmányok: Paul A. Samuelson William P. Nordhaus (2005): Közgazdaságtan, Akadémia Kiadó, Budapest Ajánlott olvasmányok: Berde Éva Petró Katalin (1999): Mikroökonóma feladatok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest

7 Daruka Magdolna Simanovszky Zoltán (2001): Mikroökonómia feladatgyűjtemény, Tri- Mester Bt., Tatabánya Hal R. Varian (2002): Mikroökonómia középfokon, KJK Kerszöv, Budapest Kopányi Mihály (2002): Mikroökonómia, KJK Kerszöv, Budapest Az oktatók egyéb irodalmakat is előírhatnak, részben kötelező, részben ajánlott irodalmi kiegészítésként.

8 Közgazdaságtan II. TTB1209 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 TTB1105 Dr. Filep Gyula főiskolai tanár KO A makrogazdaság különböző területeinek bemutatása, az újratermelés, a gazdasági növekedés feltételeinek elemzése, a közöttük meghúzódó összefüggések feltárása. A makroökonómiai politikák bemutatása és megismerése, azok szerepe és hatása a gazdaságban. A makroökonómia áttekintése. Az aggregált kínálat és kereslet. A nemzeti kibocsátás mérése. Fogyasztás és beruházás. A kibocsátás-meghatározódás elmélet. A költségvetési politika az elméletben és a gyakorlatban. Az aggregált kínálat és a konjunktúra-ciklusok. A munkanélküliség. A pénz és a kereskedelmi banki tevékenység. A központi bank monetáris politikája. Az infláció fogalma, hatása, költségei; okok és gyógymódok. A monetarizmus és a pénzkereslet. A költségvetési monetáris keverék és a kormányzati deficit. A piacok általános egyensúlya. A kormányzat gazdasági szerepe. Szegénység, egyenlőség és hatékonyság. Gazdasági alternatívák. A gazdasági növekedés elmélete, trendjei és forrásai. A fejlődő országok közgazdaságtana. A nemzetközi kereskedelem és a komparatív előny elmélete. Védővámok, kvóták és a szabad kereskedelem. Az árfolyamok és a nemzetközi pénzügyi rendszer. 2 db. zárthelyi dolgozat (2x20 pont) A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Órai aktivitás: 10 pont I. zárthelyi: 20 pont II. zárthelyi: 20 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont Félévközi teljesítmény (50 pont) + (50 pont). Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Kötelező olvasmányok: Paul A. Samuelson William P. Nordhaus (2005): Közgazdaságtan, Akadémia Kiadó, Budapest Szilágyi György (1992): A nemzeti számlák közgazdasági világa Statisztikai Szemle,

9 Ajánlott olvasmányok: Meyer Dietmar (szerk.) (1992): Bevezetés a makroökonómiába, Aula Kiadó, Budapest vagy N. Gregory Mankiw (2002): Makroökonómia, Osiris Kiadó, Budapest Pete Péter (2001): Bevezetés a monetáris makroökonómiába, Osiris Kiadó, Budapest N. Gregory Mankiw (2002): Makroökonómia pédatár, Osiris Kiadó, Budapest Az oktatók egyéb irodalmakat is előírhatnak, részben kötelező, részben ajánlott irodalmi kiegészítésként.

10 Társadalomszerkezet TTB1210 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 TTB1101 Vitál Attila főiskolai adjunktus AK A tantárgy célja, hogy megismertesse a társadalom szerkezeti alapvonásait, átfogó ismeretet nyújtson a magyar társadalom struktúrájáról, a társadalomszerkezetet formáló társadalmi viszonyok alakulásáról, az egyenlőtlenség, a szegénység és a társadalmi mobilitás huszadik századi trendjeiről. A társadalmi differenciálódás mechanizmusai és következményei: paradigmák, középszintű elméletek. Társadalmi struktúra és értékrendszer. A rétegződéskutatások metodológiája. Kapcsolati hálóelemzések. A magyar társadalmi struktúra a két világháború között és az államszocializmusban. Társadalomszerkezet a nyolcvanas években - a magyar társadalom státusrétegződése. A posztszocialista átmenet társadalmi struktúrája tranzitológiai elméletek. A magyar társadalom szerkezete napjainkban. Etnikai rétegződés. Szegénység és egyenlőtlenség a mai magyar társadalomban. A társadalmi mobilitás alapfogalmai és kutatási módszerei. Társadalmi mobilitás-elméletek. A magyar társadalom mobilitásának történelmi trendjei: mobilitási folyamatok a hetvenes évektől napjainkig. Iskolai mobilitás vizsgálatok Magyarországon. A mobilitás szubjektív dimenziói. Kollokvium Számonkérés írásban és/vagy szóban. Kötelező olvasmányok Kolosi Tamás: A terhes babapiskóta. Osiris, Budapest, Róbert Péter (szerk.): A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Új Mandátum, Budapest, Ajánlott olvasmányok Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Új Mandátum, Budapest, Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Elvek és tények. KJK, Budapest, 1973.

11 Szociálpszichológia TTB1211 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 TTB2106 Vassné Dr. Figula Erika főiskolai adjunktus TI Megismertetni a hallgatókkal a szociálpszichológia tudomány legfontosabb területeit. A szociálpszichológia tudománytörténeti előzményei. A szociálpszichológia alapfogalmai, kutatási módszerei. Bevezetés a csoportok világába. A csoportszerkezet alakulása, közös feladatok, a csoportszervezés lélektana. A szociális megismerés lélektana. Kisebbségek és a társadalmi identitás. Konformitás, a propaganda és a szociális befolyásolás, a kognitív disszonancia. Az individualisztikus, a versengő és az együttműködő szituációk. Az emberi agresszió. Kollokvium Számonkérés írásban és/vagy szóban. Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Aronson: A társas lény. KJK-Ker.Szöv., Budapest, Benda Klára: Szociálpszichológiai gyakorlókönyv. Osiris, Budapest, Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest, Heider Fritz: A személyközi viszonyok pszichológiája. Osiris, Budapest, 2003 Szociálpszichológia szöveggyűjtemény. Válogatta: Lengyel Zsuzsanna. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.

12 Társadalomtudományi kutatások TTB1212 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) Dr. Schmercz István főiskolai tanár TI A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a társadalomtudományi kutatások metodológiai alapjait. Legyenek jártasak empirikus szociológiai vizsgálatok adatainak interpretálásában, továbbá legyenek képesek alkalmazott kutatásmódszertani eljárásokat megtervezni és szakértő segítségével lebonyolítani. A kutatásmódszertan tárgy három szakaszból áll. Az első részben a tudományos vizsgálatok elméleti alapjaival, a valóság-megismerés logikai modelljeivel, az okság törvényszerűségeivel, valamint az operacionalizálás lépéseivel ismerkedik a hallgató. A második szakaszban kvantitatív és kvalitatív adatfelvételi módszereket oktatunk, különös tekintettel a survay és a tartalomelemzés technikájára és mintavételi eljárásaira. A harmadik részben adatelemzési technikák alapjait sajátítatjuk el. A tudományos vizsgálatok elméleti alapjai. A társadalomtudományi valóság megismerési folyamata. A tudományos elméletalkotás modelljei. Oksági kapcsolatok törvényszerűségei. Méréselméleti kérdések. Mérési technikák. Adatfelvétel. A mintavételi eljárás technikája. Kvantitatív adatfelvételi módszerek. Kvalitatív adatfelvételi módszerek. Adatelemzés. Adatok kvantifikálása. A leíró statisztika alapjai. Többváltozós elemzések, szignifikancia próbák. A társadalomtudományi kutatások etikai szempontjai. 2 db. zárthelyi dolgozat (2x20 pont) és 1 db. beadandó feladat (10 pont) határidőre történő leadása. A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 10 pont I. zárthelyi: 20 pont II. zárthelyi: 20 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont Félévközi teljesítmény (50 pont) + (50 pont). Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet.

13 Babbie, Earl (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest. Fónai Mihály Kerülő Judit Takács Péter (szerk.) (2002): Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba. II. kiadás. Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza. Kolosi Tamás-Rudas Tamás (1988): Empirikus problémamegoldás a szociológiában. OMIKK-TÁRKI, Budapest. Rozgonyi Tiborné Schmercz István (2010): Társadalomtudományi kutatások. Élmény 94 Bt., Nyíregyháza. Muksony Ferenc (1999): Gondolatok és adatok. Osiris, Budapest.

14 Statisztika, társadalomstatisztika TTB1213 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+1 Dr. Galó Miklós főiskolai tanár GI A hallgatókat bevezesse a statisztika alapjaiba, általános statisztikai ismeretet biztosítson. Erre építve speciális elemzési készséget fejlesszen ki a társadalmi-gazdasági jelenségek, folyamatok megfigyeléséhez, összehasonlításához, az összefüggések felismeréséhez és feltárásához. Segítse elő a hallgatóknak a statisztika fogalomrendszerébe történő eligazodását, az elemzési eredmények döntés előkészítésre és döntéshez történő felhasználását, járuljon hozzá a kutatás-módszertani ismeretek elmélyüléséhez, a statisztikai adatok interpretálásához. Statisztikai alapfogalmak, adat, ismérv, modell, mutatószám, paraméter, sokaság, statisztikai minta, statisztikai hiba, valószínűség, viszonyszám. A valóság statisztikai leképezése, az adatszerzés és adathasznosítás módjai. Egyszerű elemzések, viszonyszámok, grafikus ábrázolások. Középértékek, szóródási mutatók, indexek. Az ismérvek közötti összefüggések. Idősoros elemzések egyszerű eszközei, statisztikai esettanulmányok. A magyar statisztikai szolgálat, ezen belül a KSH gyakorlata, a nemzetközi statisztikai szervezetek munkája. Társadalmi életminőség mutatók és mérőszámok. 2 db. Zh dolgozat eredményes megírása, az évközi foglalkozások rendszeres látogatása, a foglalkozásokon való aktív közreműködés. 4. Megszerzett ismeretek értékelése: 2 x 20 pont zh. dolgozat 60 pont A zh dolgozatok legalább 50%-os teljesítmény szintű megírása, a ra bocsájtás feltétele. Elégséges érdemjegy 51 ponttól szerezhető. 5. Értékelés módszere Írásbeli feladatok alapján, a megszerzett pontok függvényében, ötfokozatú érdemjeggyel. Statisztikai kiadványok, évkönyvek 7. Kötelező, ajánlott irodalom Galó M. (2005): Statisztika. NyF. GTK Kiadó, Nyíregyháza. Hunyadi L.-Vita L.(2008): Statisztika I-II. AULA Kiadó, Budapest. Kerékgyártó Gy-né L Balogh I.-Sugár A.- Szarvas B. (2008): Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben. AULA Kiadó, Budapest. Szűcs I. (2002): Alkalmazott statisztika. Agroinform Kiadó, Budapest.

15 Kommunikáció elmélete és gyakorlata TTB1317 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus AK A hallgatók ismerjék meg a kommunikáció fogalmát, a kommunikációval kapcsolatos kutatások történetét, a kommunikáció dimenzióit és folyamatát, valamint az azokat befolyásoló tényezőket. Tanulmányozzák a kommunikáció elméletét, a szociális viselkedés leglényegesebb szabályszerűségeit, az érintkezésre való beállítódás, a kommunikatív attitűd lényegét. Nyerjenek betekintést az emberi kapcsolatok fejlődésébe, a kommunikáció zavarainak problémáiba. : A kommunikáció alapjai, a kommunikáció, mint tudomány, kommunikációs modellek, a nyelv, mint a kommunikáció egyik formája, a társadalmi kommunikáció, a közlésfolyamat elemei, a kommunikációs befolyásolás tényezői, csoportos kommunikáció, verbális és nonverbális kommunikáció, szervezeti és kultúraközi kommunikáció, tömegkommunikáció, közéleti kommunikáció, gazdasági kommunikáció. Aktív részvétel a foglalkozásokon. 1 db. zárthelyi dolgozat megírása és 1 db. beadandó feladat határidőre történő leadása és prezentálása. Kollokvium Számonkérés írásban és/vagy szóban. Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Bp Kővágó György: A kommunikáció elméleti és gyakorlati alapjai. Aula Kiadó, Bp Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó Bp

16 Életmód, életstílus TTB1318 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+2 gyakorlati jegy TTB1210 Vitál Attila főiskolai adjunktus AK A tantárgy célja, hogy megismertesse azokat a társadalmi tényezőket, amelyek hatnak az egyéni és társadalmi tevékenységszerkezetre, magatartásmintákra, értékekre és attitűdökre. Betekintést nyújtson a közelmúlt és napjaink magyar társadalmának életmód mintáiba, fogyasztási szokásaiba, életviteli szokásrendszerébe. Az életmód, életstílus, életvitel és életminőség fogalma. Az életmódot meghatározó társadalmi és egyéni tényezők. Az életmóddal és életstílussal kapcsolatos szociológiai elméletek. Az életmódkutatások módszerei. Az életmódot alakító társadalmi feltételrendszerek: a társadalmi munkamegosztás rendszere. Foglalkoztatottság és munkanélküliség. Az állástalanság életmód stratégiái. Az ökológiai feltételrendszer: települési struktúra, területi-társadalmi különbségek és egyenlőtlenség. A lakhatás, mint feltételrendszer: lakásviszonyok a mai magyar társadalomban. Fogyasztói magatartás, az anyagi javakhoz való viszony. Kulturális fogyasztási minták társadalmi különbségei. A szabadidő funkciói. A szabadidős társadalom fogalmi kérdései és szociológiai problémafelvetései. A szórakozás kulturális összefüggései. Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy a félévközi ellenőrzés alapján TVSZ szerint. Hofmeister-Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás. Aula Kiadó, Budapest, Spéder Zsolt (szerk.): A mindennapi élet ökonómiája. KJK, Budapest, Gazsó Ferenc Laki László: Fiatalok az újkapitalizmusban. Napvilág, Budapest, Losonczi Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben. Budapest, Gondolat, Utassi Ágnes: Életstílus-csoportok, fogyasztási preferenciák. Társadalomtudományi Intézet, Budapest, 1984.

17 Szociálpolitika TTB1319 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+1 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A társadalom működésével kapcsolatos összefüggések bemutatása, értékelése és elemzése. A társadalmi problémákat értelmezni és megoldani igyekvő szociálpolitikai gondolkodásmódba vezeti be a hallgatókat. Megismerteti őket a mai magyar társadalom jellemzőire, változásaira és problémáira adott szociálpolitikai válaszokkal és intézkedésekkel. Bemutatja és elemzi a magyar szociálpolitika és szociális ellátórendszer intézményrendszerét. A társadalompolitika fogalmi kérdései, a társadalompolitika, szociálpolitika fogalma. A szociálpolitika értékei és alapelvei, a szociálpolitika színterei. A szociális gondoskodás ideológiája és intézményrendszere, az állami szociálpolitika kialakulásának időszaka és története, a magyar társadalombiztosítás jellemzői. A jóléti állam, a magyar szociálpolitika a rendszerváltás időszakában, az elszegényedés folyamatai, a szociálpolitika rendszerváltó jellege. A rendszerváltás társadalmi hatásai, a rendszerváltás nyertesei és vesztesei. Az Európai Unió és a szociálpolitika, a szociális ellátórendszer átalakítása, korszerűsítése, az ellátórendszer jellemzői, változások a magyar szociálpolitikában az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében. Két zárthelyi dolgozat eredményes megírása. Kollokvium, amelynek érdemjegyébe a zárthelyi dolgozatok érdemjegyei beleszámítanak. Szóbeli vizsga, amelybe beleszámítanak a hallgató szemináriumi munkája mellett a szakirodalom és az elhangzott előadás anyagából megírt zárhelyi dolgozatok eredményei is. Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Ferge Zsuzsa (1986): Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Magvető Kiadó, Budapest Ferge Zsuzsa- Lévai Katalin (szerk.) (1991): A jóléti állam. TWINS Kiadó, Budapest, Ferge Zsuzsa (2000): Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest Krémer Balázs (2009): Bevezetés a szociálpolitikába. Napvilág Kiadó, Budapest Zombori Gyula (1994): Szociálpolitika alapfogalmai. TWINS Kiadó, Budapest

18 Gazdaságszociológia TTB1320 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 TTB1101 Dr. Becskeházi Attila főiskolai tanár KO A hallgatók megismerik a gazdaságszociológiai paradigmát, a szocialitás ökonómiai megértését, a gazdaság és társadalom szociológiai összefüggéseit, a gazdasági cselekvést, a gazdaság működését, a gazdasági rendszerek és alrendszerek kapcsolatait, a gazdaság fejlődésének társadalmi tényezőit, azok összefüggéseit, a gazdasági cselekvések társadalmi beágyazottságát a gazdasági és társadalmi hálózatok jellemzőit. A gazdaság és társadalom kölcsönhatásai. A társadalmi folyamatok hatása a makrogazdaságra. A gazdaságpolitika társadalmi hatásai, gazdagság és szegénység. A szolidaritás, mint rendszer. Vállalkozók, munkavállalók, gazdasági elit, munkanélküliek. A gazdaságszociológiai kutatások Magyarországon. 2 db. zárthelyi dolgozat (2x15 pont) és 1 db. beadandó feladat (20 pont) határidőre történő leadása. A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 20 pont I. zárthelyi: 15 pont II. zárthelyi: 15 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont Félévközi teljesítmény (50 pont) + (50 pont). Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. A gazdasági élet szociológiája. (2003) szerk.: Lengyel György- Szántó Zoltán, Aula Kiadó, Budapest, Barabási Albert László (2011): A hálózatok új tudománya. Helikon. Budapest, Kornai János (2006): Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás. Akadémiai Kiadó, Budapest Weber Max (1987): Gazdaság és társadalom. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest

19 Adatfelvételi módszerek I. TTB1321 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+2 gyakorlati jegy TTB1212 Vitál Attila főiskolai adjunktus AK A kurzus során a hallgatók megismerik a kvantitatív társadalomtudományi kutatások adatfelvételi módjait és eljárásmenetét, továbbá jártasságot szereznek az SPSS statisztikai adatbáziskezelő program használatában, elsajátítják a számítógépes adatbázis építés, és adatelemzés legfontosabb módszereit. A survay technológia alapjai. A kérdőíves adatfelvétel fontosabb típusai: hagyományos és elektronikus eljárások. Az adatfelvétel logisztikai háttere, projecttervezés. A tartalomelemzéses eljárás specifikumai. Adatkvantifikáció, kódkategóriák kialakítása. Az SPSS for Windows statisztikai programcsomag fontosabb jellemzői. Adatfájl létrehozása, adattisztítás, szűrés, megfigyelések leválogatása, adatfájlok összekapcsolása. Változók eloszlásának vizsgálata. Változók közötti kapcsolat analízise kontingencia táblákkal. Többváltozós elemzések. Statisztikai szignifikanciapróbák. Statisztikai adatok másodelemzésének lehetőségei az SPSS program segítségével. Házi feladatok szemináriumra való benyújtása, kódolási és adatrögzítési gyakorlat. Gyakorlati jegy Feladatsor alapján számítógépes adatelemzés legalább megfelelt szintű (40%) teljesítése. Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Sajtos László Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest Moksony Ferenc (1999): Gondolatok és adatok. Budapest, Osiris Kirppendorff, K (1995): A tartalomelemzés módszertani alapjai. Balassi, Budapest Székelyi Mária Barna Ildikó (2002): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotext Kiadó, Budapest

20 Adatfelvételi módszerek II. TTB1425 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+2 gyakorlati jegy TTB1321 Vitál Attila főiskolai adjunktus AK A kurzus során a hallgatók megismerik a kvalitatív társadalomtudományi kutatások adatfelvételi módjait és eljárásmenetét, jártasságot szereznek az interjúkészítés technikájában és feldolgozásában. Elsajátítják a terepkutatás, elsősorban a résztvevő megfigyelés módszerét, továbbá megismerkednek a dokumentum- és összehasonlító elemzéssel, a források használatának módjával, a jegyzetapparátus és bibliográfiakészítés menetével. Az interjú típusai. Az interjú tervezése, konceptuális kérdések, vizsgálati dimenziók. Az interjús szövegek értelmezése: narratív interjúk elemzésének módszere. A kontextus szerepe. Interjúk belső tartalomelemzése. Diskurzuselemzés. A terepkutatás típusai. A megfigyelés technikája és logisztikája, a terepnapló használata. Az adatok rendszerezése és feldolgozása. Forráselemző módszerek, forráshasználat, forráskritika. A történeti források csoportosítása. Az összehasonlító elemzés. Jegyzetek, hivatkozások készítése. A publikálás általános szabályai. Tematikus interjúk készítése, narratíva elemzés. Gyakorlati jegy Műhelymunka során meghatározott minimumkövetelmények teljesítése. Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Szokolszky Ágnes (2004): Kutatómunka a pszichológiában. Metodológia, módszerek, gyakorlat. Osiris Kiadó, Budapest Heltai Erzsébet Tarjányi József (1999): A szociológiai interjú készítése. TÁRKI, Budapest Vicsek Lilla (2006): Fókuszcsoport. Elméleti megfontolások és gyakorlati tapasztalatok. Osiris Kiadó, Budapest Seuidman, Irving (2002): Az interjú, mint kvalitatív kutatási módszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Filozófiatörténet ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények 2 db zárthelyi dolgozat és 1 db beadandó feladat határidőre történő leadása.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények 2 db zárthelyi dolgozat és 1 db beadandó feladat határidőre történő leadása. Filozófia ADB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Dr. habil Kiss Lajos András főiskolai tanár FT A hallgatók filozófiai szemléletének alakítása,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY BA

TANTÁRGYLEÍRÁSOK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY BA OK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY BA 2006. SZEPTEMBERTŐL Szociológia KMB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 3+0 Kollokvium Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK

Részletesebben

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X Nemzetközi tanulmányok alapszak Szakirányok: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens TKI Cél, az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak Specializációk: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős felelős oktató Jogi alapismeretek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények 2 db zárthelyi dolgozat (2x20 pont) és 1 db beadandó feladat (10 pont) határidőre történő leadása.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények 2 db zárthelyi dolgozat (2x20 pont) és 1 db beadandó feladat (10 pont) határidőre történő leadása. Gazdasági matematika GZB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 kollokvium - Dr. Blahota István főiskolai tanár MI A tárgy keretében a hallgatók a matematikai

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve. Filozófia Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve. Filozófia Tantárgy kódja Filozófia ADB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. habil Kiss Lajos András főiskolai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010. Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzi, Közigazgatási 2010. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Gazdasági matematika I. GZB1101

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Politológia TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Politológia Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Üzleti Kommunikáció Tárgykód: PMKMENB 036, MENB 810, MELS 204 Heti óraszám 1 : 2 ea Kreditpont: 2 Szak(ok)/ típus 2 : K Tagozat 3 : N, L Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Filozófia ADB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár TR A hallgatók filozófiai

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

TANTÁRGYLAP. 2.6. Kiértékelés típusa

TANTÁRGYLAP. 2.6. Kiértékelés típusa TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet / Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

Szociológia BA záróvizsga

Szociológia BA záróvizsga Szociológia BA záróvizsga I. Társadalomelmélet tételek és irodalom 1. A szociológia pozitivista paradigmája A szociológia kialakulása/ Szerk.: Felkai Gábor/ Bp. Új Mandátum 1999. 13-21, 92-247, 304-328

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK LEVELEZŐ TAGOZAT. Kötelező kreditek: A típusú tárgyak

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK LEVELEZŐ TAGOZAT. Kötelező kreditek: A típusú tárgyak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gazdasági és Társadalomtudományi Kar NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK LEVELEZŐ TAGOZAT Kötelező kreditek: A típusú tárgyak 12+0 G 2 Nemz. Kapcs. Dr. Nagy Andrea 12+0 G 2 Nemz. Kapcs.

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 G - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1.

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. Tantárgyi program II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Makroökonómia (Közgazdaságtan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben