A KONFLIKTUSKEZELÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEINEK VIZSGÁLATA RESEARCHING OF GENDER GAP IN POINT OF CONLICT MANAGEMENT. TÚRI VIKTÓRIA fıhadnagy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KONFLIKTUSKEZELÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEINEK VIZSGÁLATA RESEARCHING OF GENDER GAP IN POINT OF CONLICT MANAGEMENT. TÚRI VIKTÓRIA fıhadnagy"

Átírás

1 ABV KATASZTRÓFAVÉDELEM TÚRI VIKTÓRIA fıhadnagy A KONFLIKTUSKEZELÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEINEK VIZSGÁLATA RESEARCHING OF GENDER GAP IN POINT OF CONLICT MANAGEMENT A nemek közti különbségek vizsgálata már évtizedek óta foglalkoztatja nemcsak a pszichológus szakembereket, hanem a társadalomtudomány és az orvostudomány különbözı területein dolgozó kutatókat is. A nemek közti különbségek feltérképezése-mely nem pusztán a biológiai és élettani sajátosságokat jelenti-, sokat segíthet például egy munkapszichológusnak, vagy a toborzás és kiválasztás területén dolgozó szakembernek a megfelelı munkaerı kiválasztásában. A nemi különbségek jelenthetnek képességbeli, készségbeli különbségeket is, amelyek például egy adott munkakör betöltésekor igen fontos tényezık lehetnek. Vajon tényleg vannak-e jelentıs különbségek az egyes tényezıkben a nemek között, vagy az anatómiai, élettani eltéréseken kívül teljesen egyformák vagyunk? Cikkemben egy igen speciális terület, a konfliktuskezelés nemi különbségeit szeretném megvizsgálni: eltérıen kezel-e konfliktust egy férfi és egy nı? Ha igen, mennyire jelentısek ezek a különbségek és a konfliktuskezelés mely területein jelentkeznek? Kulcsszavak: nemek közti különbségek, konfliktuskezelési stratégiák Psychologists just like researchers working in different fields of social science and medicine have been dealing with the examination of the differences between sexes for decades. The exploration of the dissimilarities above mentioned - which consist not simply in biological and physiological idiosyncrasies- may help for example a work psychologist a lot or a professional working in the field of recruitment and shape-up, in selecting the right labour. Dissimilarities between sexes also consist in different abilities and skills which may be factors of high importance in filling a certain job. Are there really significant differences concerning the factors between sexes or apart from anatomical, psysiological dissimilarities, are we completely alike? In my article I wish to examine a very special area, the differences between sexes in handling conflict: do a man and a woman handle a conflict in different manners? If yes, how significant are these dissimilarities and in which fields of handling conflict do they occur? Key words: differences between sexes, the differences between sexes in handling conflict 7

2 A KONFLIKTUSKEZELÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEINEK VIZSGÁLATA 8 A nemi különbségek biológiai, anatómiai háttere Ha egy kicsit visszatekintünk a múltba, megfigyelhetı, hogy a nemek közti különbségek már az ıskorban is jelen voltak a matriarchális vagy patriarchális társadalom kapcsán. A nık egészen a huszadik századik teljesen más társadalmi elismertségnek és elfogadottságnak voltak kitéve, melyet sok esetben azzal indokoltak, hogy a nık gyengébb fizikumúak, kevésbé rátermettek, ezért egyetlen feladatot lehet csupán rájuk bízni: a fızést. İseink is a látható anatómiai különbségeknek hittek, s alakították ki a jellegzetesen férfias és nıies viselkedést. A testi különbözıségen kívül, amely mindenki számára szemmel látható, van még egy nagyon fontos dolog, mely megkülönbözteti a férfiakat a nıktıl és a nıket a férfiaktól. Ez pedig az agy, melynek szerkezete, lateralizáltsága magában hordozza a nık és a férfiak eltérı gondolkodását és nézıpontjait. Valószínőleg mindannyian gyakran hallunk barátainktól panaszkodó sorokat azt illetıen, hogy a másik nem mennyire nem ért meg minket. Vajon ezek a különbségek tényleg léteznek, vagy csak az emberek kitalációi ezek, melyek évszázadok óta megdönthetetlennek bizonyultak? Az agy anatómiai különbségeinek vizsgálata már néhány századdal ezelıtt is kiemelkedıen fontos volt. Gondoljuk például Gallra, aki a frenológia megteremtésével meg volt gyızıdve arról, hogy a koponyán felfedezhetı dudorok meghatározzák képességeinket. Az emberi agy legnagyobb ereje a homloklebenyben rejtızik, ez az, amelynek mérete kiemel minket az állatvilágból. A korszerő agyi képalkotó eljárások közül az MRI (mágneses rezonanciamérés) és a PET (pozitron emissziós tomográfia) alkalmazásakor számos új eredményre bukkantak. Az MRI vizsgálatok kimutatták, hogy a nık agyában bizonyos területek térfogata kapcsolatban állhat azzal, hogy a nık szóbeli teljesítménye jobb, mint a férfiaké. A mőszer segítségével azt is kimutatták, hogy a kisagy a mozgásszabályozáson kívül, méretétıl függıen, az intelligencia teljesítményekkel is kapcsolatban áll. Az agyi anyagcserét, melyet az agy cukorfelvételével vizsgáltak, megfigyelték, hogy a nıknél nagyobb aktivitás fedezhetı fel, vagyis feltételezhetjük, hogy a nık agyának vérellátása jobb. Talán a hölgyek jobban koordinált apró mozgásainak képessége, valamint a beszédfunkció hatékonyabb használata kapcsolatban lehet a jobb vérellátással és a kisaggyal is (Arató, 1997). Az evolúció során kialakult a féltekék specializálódása és differenciálódása. A férfiaknál például a bal félteke differenciáltabbá vált, míg a jobb agyfél lett az úgynevezett szubdomináns. A Sylvius-árok körülbelül centiméterrel hosz-

3 ABV KATASZTRÓFAVÉDELEM szabb a bal agyfélben, s ez az oka a bal-jobb különbség élesebb jelenlétének férfiaknál, mint nıknél (Arató, 1997). A planum temporale, mely a beszédképzésben és megértésben játszik fontos szerepet, általában a bal agyfélben nagyobb. A jobbkezesség illetve balkezesség is igen fontos, hiszen a jobbkezesek esetében a beszédközpont inkább a bal féltekében kifejezettebb. A kérges test vizsgálatakor is találtak különbséget a nemek között. A nıkben ez a kérges test sokkal fejlettebb és vastagabb, vagyis a nık két féltekéje között jobb az összeköttetés és az összhang. Ennek az elınye az, hogy ha az agy bármely területe megsérül, más területek könnyebben átvehetik a sérült rész funkcióit. Milyen különbségeket fedezhetünk fel a hétköznapjainkban agyunk eltéréseinek köszönhetıen? Kísérletsorozatok segítségével bebizonyították, hogy a nık bizonyos hallási feladatokban jobbnak bizonyultak férfi társaiknál, mivel a nık mindkét féltekéjüket használták a feladat teljesítéséhez. A férfiak általában jobbak a térbeli tájékozódásban, térbeli forgatásban, a háromdimenziós tájékozódásban, valamint a matematikai logikában is. Ha egy férfinak egy labirintusban kell tájékozódnia, megjegyzi, hogy merre kell kanyarodni, milyen szögben és hányszor. A nık inkább a finom részletek alapján térképezik fel az adott területet, például a sarkon egy ruhaüzlet állt, ott balra kellett kanyarodni (Arató, 1997). A nıknek azonban jobbak a verbális képességeik, gyorsabban és könnyebben ki tudják fejezni magukat, hamarabb találják meg a helyes fogalmakat egyes szituációkban. A megfigyelések szerint a lány gyermekek korábban tanulnak meg beszélni, és szókincsük is bıvebb a fiúkénál. Valószínőleg ez a jobb beszédkészség állhat a mögött, hogy a nık érzékenyebbek a hangokra, amelynek az anyaságban van kiemelkedı szerepe, hiszen a csecsemı különbözı vokalizációival adja a felnıttek tudtára, hogy mit is szeretne az adott pillanatban. A kutatások azt is kimutatták, hogy a nık az arcfelismerésben is jobbak, mivel az a jobb féltekéhez kötött (Arató, 1997, Ranschburg, 1998). Ezeknek a különbségeknek egyfelıl evolúciós magyarázata is van: a férfiak a vadászatra rendezkedtek be, így szükségük volt arra, hogy a megszerzett zsákmánnyal haza is találjanak, melyhez kellett a jó tájékozódó képesség. A nıknél a gyermeknevelés során inkább a fızés, a beszélgetés és az érzelmek kerültek elıtérbe. Meg kell azonban említenünk azt, hogy bizonyos különbségekért a hormonháztartásunk is felelıs, melynek egyik legnagyobb átalakulása a serdülıkorra jellemzı. A másodlagos nemi jegyek kialakulásával még inkább láthatóvá válnak a nemi különbségek. A férfias külsıért az androgén hormonok, pl. a tesztoszteron, a felelısek, melyek a külsı megjelenésen túl az agresszivitás mértékét is befolyásol- 9

4 A KONFLIKTUSKEZELÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEINEK VIZSGÁLATA ják. Egy másik különbség is megfigyelhetı a nık és a férfiak hormonháztartásában. Vizsgálatok bizonyítják, hogy a szerotonin nevő hormon (mely nyugtató és hangulatjavító hatású) anyagcseréje is különbözı. A nık nagyobb szerotoninerg aktivitásának talán szerepe lehet abban, hogy a nık kevésbé indulatosak. (Arató, 1997, Ranschburg, 1998). A nemi különbségek pszichológiai vonatkozásai Személyiségünket természetesen nem lehet csupán egyetlen dimenzió az anatómia mentén megvizsgálni, hiszen a társadalom, a kultúra, a neveltetés és a tanulás egyaránt fontos tényezık. Pszichológiai szempontból több kutatás folyt a nemi különbségek részletes feltárásával kapcsolatban, így az egyes személyiségjellemzıkre irányuló eltérések bizonyos pszichológiai tesztekkel ki is mutathatók. Mindezek ellenére azonban vannak olyan személyiségvonások, melyek inkább férfiakra vagy inkább nıkre jellemzıek. A standard személyiségskálákkal nyert vizsgálatok azt mutatják, hogy a nık magasabb pontszámot érnek el a szorongásosságot, a csoportszellemet, a bizalmat, az extraverziót illetve a gyengédséget mérı tesztekben. A férfiak ezekkel szemben a magabiztosságot és önbizalmat jelzı pontszámai felülmúlják a nıkét. Ezek a különbségek persze sok mindenre visszavezethetık, de a fent említett jegyek fıként a hagyományosan elvárt nemi tulajdonságokat tükrözik (Arató, 1997, Ranschburg, 1998). 10 Szociálpszichológiai megközelítés Ha szociálpszichológiai szempontból vizsgáljuk a nemek közti különbséget, akkor egészen a születés pillanatáig kell visszanyúlnunk, hiszen a nemi jellegzetességeket a szülı és a család már akkortól kezdik nevelni a gyerekekbe. Már közvetlenül a születés után a kislányok rózsaszínő ruhát kapnak, a kisfiúk pedig a sötétebb, kék színőt. A lányoknak babákat vesznek, a kisfiúknak pedig játékautót. Ezek a jellegzetes tényezık a kultúra által folyamatosan formálódnak. Kialakult az emberekben hosszú évtizedek során, hogy hogyan kell egy nınek és egy férfinak viselkednie, tehát sémáink, sztereotípiáink vannak ezzel kapcsolatban, melyek megdönthetetlenek. Ha egy nı például elkezd jégkorongozni, fütyülni, vagy verekedni, az máris kilóg a nıkrıl alkotott elképzeléseinkbıl. Feingold (1988), amerikai pszichológus sokat foglalkozott a nemek közti különbségekkel, vizsgálatát kérdıívvel végezte, s

5 ABV KATASZTRÓFAVÉDELEM a következı eredményeket kapta, melyek a nemi különbségekre fektetik a hangsúlyt: (1) A szociális szerepmodell elmélete azt kutatja, hogy a nemekkel kapcsolatos társadalmi szerepek felelısek a nemekre jellemzı személyiségjegyekért, vagyis hogy valaki a kultúra elvárásainak megfelelıen férfiasan vagy nıiesen viselkedik, alakítja a személyiségét. (2) A szociális elvárások modellje arra épül, hogy a kulturális elvárások szerint való viselkedés önmagát beteljesítı jóslatként alakítja a személyiséget. Valójában tehát a nemi különbségeket a nemre jellemzınek vélt sztereotípiák eredményezik. (3) A mőtermék modell elmélete szerint a Feingold által kitöltetett kérdıívek megválaszolása során a nıies vagy férfias válaszokat az is befolyásolja, hogy milyen az adott személyiségvonás társadalmi megítélése. A nemi különbségek vizsgálatánál tehát nem lehet figyelmen kívül hagyni a kultúra és a társadalom által diktált domináns tényezıket. A konfliktuskezelés alapjai A konfliktusok bár hétköznapjainkban mindig jelen vannak, mégis negatív jellemzıkkel ruházzuk fel ıket. Olyan szituációkról van szó, amikor érdekeink, értékeink, igényeink, igazságérzetünk valamilyen formában sérül. Az általam megkérdezettek szerint, tíz emberbıl nyolc rossz érzésekkel gondol a hétköznapi konfliktusokra és összetőzésekre, sıt inkább el is kerüli azokat. Pedig ha visszatekintünk egy kicsit, a népmesék alapjait is mindig valamilyen konfliktushelyzet szolgáltatja: a legkisebb királykisasszony összetőzése édesapjával, vagy a parasztlegény konfliktusa a boszorkánnyal stb. A konfliktus nem más, mint két vagy több egymásnak ellentmondó impulzus vagy motívum közötti harc. Az élethelyzetben gyakori és lényeges jelenség, ezek legyızésében érik és fejlıdik a személyiség. A konfliktusok elkerülhetetlen szituációk az egészséges ember életében is. Ha nem dolgozzák fel, vagy rosszul dolgozzák fel, illetve oldják meg a konfliktusokat, patologikus jelenségeket, tüneteket idéznek elı. (Bartha, 92.o.) A konfliktusok kezelése kimenetelük szempontjából lehetnek konstruktívak vagy destruktívak. A konstruktív konfliktusmegoldás növeli önbizalmunkat, bátorít bennünket a késıbbiekben, a destruktív konfliktuskezelés viszont szorongást, a konfliktusok elkerülését eredményezi, amely hosszú távon pszichoszomatikus betegségek formájában jelenhet meg. 11

6 A KONFLIKTUSKEZELÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEINEK VIZSGÁLATA A konfliktusok természetével foglalkozó szakirodalmak igen nagy részletességgel számolnak be a konfliktusok típusairól, jellemzıirıl és megoldási lehetıségeirıl. A legösszefoglalóbb és leginkább logikus csoportosítása a konfliktusok típusainak és szintjeinek a következı: 1) Intrapszichés (személyen belüli) konfliktusok: ezen konfliktusok igen nagy emocionális súllyal bírnak, hiszen olyan tényezıkrıl van szó, olyan helyzetben kell helytállnunk, ami eddigi tapasztalatainkkal és értékeinkkel ütközik. Például egy katonanı életében nehéznek tőnhet a katonai identitás és szereprepertoár valamint az anya, a nı személyiségkészlet összeegyeztethetısége. Ezek a típusú szerepkonfliktusok azért is érdekesek, mert úgy vannak jelen mindennapjainkban, hogy sokszor nem is tudatosul bennünk. Lehet konfliktus a személy és a szerep között, a konkrét szerepek között valamint egyes szerepeken belül is. Elıfordulhat olyan is, hogy valaki képtelen egy adott szerephez való viselkedésrepertoárt elsajátítani, mely egy idı után gondot jelenthet az interperszonális kapcsolataiban is. 2) Interperszonális (személyközi) konfliktusok: ezekkel szembesülünk a leggyakrabban, amikor két ember között kialakult konfliktushelyzetet próbálunk meg különbözı stratégiákkal megoldani. 3) Csoportok közötti konfliktusok: különbözı csoportok, különbözı rítusokkal, szokásokkal rendelkeznek, mely bizonyos esetekben feszültséghez, érdek-és értékellentétekhez vezethet. 4) Szervezeti, társadalmi konfliktus: szervezeti kultúrától függıen szervezetek közötti, munkaterületek közötti érdekkülönbözıségek. 5) Országos, nemzetközi konfliktusok: a történelemben számtalan példát találhatunk az ilyen jellegő konfliktusokra, pl. I., illetve II. világháború. A konfliktusok természetével és kialakulásával kapcsolatban egy érdekes elméletet szeretnék bemutatni, mely Erikson (1963) pszichoszociális fejlıdéselmélete: véleménye szerint érett személyiségünket az életünk során folyamatosan jelenlévı konfliktusok, krízisek feloldása és megoldása során alakítjuk ki. Az Erikson nyolc fejlıdési szakaszt különít el, melyek az egész életciklust felölelik. Valamennyi fázis krízisbe torkollik, ami azt jelenti, hogy az ember minden fázisban sebezhetı. Minden lépcsıfok potenciális válságforrás, egyben fordulópont is, hiszen a megoldott krízis elısegíti a fejlıdést, ugyanakkor a fokozott sebezhetıség és megnövekedett lehetıségek sorsdöntı idıszaka is. Az Eriksonnál az elsı szakasz az úgynevezett orál-szenzoros szakasz, vagy másképpen szólva a bizalom az ısbizalmatlansággal szemben. A csecsemınek a környezet iránti bizalma attól függ, hogy van-e táplálkozási vagy alvási diszkom- 12

7 ABV KATASZTRÓFAVÉDELEM fort érzése. A születéskori kiegyensúlyozatlan homeosztázis stabilizálódik, a táplálékfelvétel kétoldali szabályozásúvá válik. A gyermek megismeri, hogy mi az a kellemes közérzet, és ehhez az állapotához személyeket illetve eseményeket társít. A pszichiátriai irodalom orális karakterét, mely erre az idıszakra vezethetı vissza, olyan félelmek jellemzik, melyek a csecsemıkorból erednek: elhagytak, semmire se vagyok jó. A második szakasz az anál-muszkuláris szakasz, melynek jellemzı konfliktusa az autonómia a szégyennel és a kétellyel szemben. A gyermek számára ebben az idıszakban két folyamat dominál: a megtartás és az elengedés, mely felnıttkori viselkedésére, személyiségére is hatással lehet: az önkontrollfunkciók és az megfelelésérzés ebbıl az idıszakból táplálkozik a késıbbiekben. Ezt követi a genitális-lokomóciós fázis, vagyis a kezdeményezés a bőntudattal szemben fázisa. A fiúknál ez elsısorban a fallikus behatoló viselkedés, míg a lányoknál a hízelgés és kedvenccé válás motívuma jelenik meg. Ennek a szakasznak a központi jellemzıje a bőntudat, amely az új testi és szellemi mozgékonyság és erı iránt érzett öröm esetleges kudarcából vagy a tiltásából származik. A kasztrációs komplexus gyökerei erre az idıszakra tehetık, vagyis a gyermek fél attól, hogy fantáziái miatt kemény büntetést kap majd. A negyedik szakasz a latencia idıszaka, melynek jellemzı konfliktusa a teljesítmény a csökkentértékőséggel szemben. A normálisan fejlıdı gyermek ebben a fázisban eléri azt a szintet, hogy szublimálja azt a késztetését, hogy mindenkit közvetlen kapcsolatokkal akarjon meghódítani. A teljesítmény és a szorgalom központi szerepet kap ebben az életkorban, a gyermek kézügyessége és kitartó szorgalma révén akar hódítani. A pubertás szakaszba lépvén a gyermek óriási változáson megy keresztül, jellemzı konfliktusa ennek a fázisnak az identitás a szerepkonfúzióval szemben. A gyors testi fejlıdés hirtelen és szokatlan változást jelent a serdülı életében. A kézügyesség és a szerszámok terén szerzett ügyesség elveszíti jelentıségét, és a szexualitás kialakulásával kérdésessé válhat az addig kialakított saját személyiségének egysége és a bizonyosság érzése. Ha a serdülı megküzdött pubertáskori válságával, akkor léphet be életének egy új szakaszába, melyet korai felnıttkornak vagy ifjúkornak hívunk. Ebben a szakaszban az intimitás kialakítása a legfontosabb feladat. Fontos, hogy az ifjú szorongások nélkül tudjon részt venni barátságokban és szexuális kapcsolataiban. A kielégítı érett testi kapcsolat letompítja a szexuális megszállottságot, a szeretet és a győlölet közötti ellentétet, a férfiasság és a nıiesség, a realitás és a fantázia között húzódó feszültséget: az intimitás vagy izoláció ellentét feloldása a cél. 13

8 A KONFLIKTUSKEZELÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEINEK VIZSGÁLATA Majd elérkezik a felnıttkor, melyek legfontosabb feladata az új generáció megalapítása és felnevelése: képes-e a felnıtt személyiség alkotni az élete bármely területén, vagy a stagnálás idıszaka érkezik el és alakítja személyiségét. Ha a személy minden fázison megfelelıen átlépett, kialakul egyfajta énintegritás, mely azt jeleni, hogy a biztonságérzés, bölcsesség és elégedettség alakul ki az emberben. Ha ez az integritás nem alakul ki, akkor az idıskort a kétségbeesés és halálfélelem jellemzi. Konfliktuskezelési stratégiák Thomas Kilman elmélete jól összefoglalja azokat a hétköznapi konfliktuskezelési stratégiákat, melyeket tudatosan vagy ösztönszerően alkalmazunk. Az elmélet elképzelése szerint ötféle megoldása, útja, perspektívája van a hatékony konfliktuskezelésnek, melyek az együttmőködés és önérvényesítés dimenziók mentén helyezkednek el (Barlai, 2003). (lsd. 1. sz. ábra) Konfliktuskezelı stratégiák Ö n é r v é n y e s í t é s Versengı Problémamegoldó Kompromisszumkeresı Elkerülı Alkalmazkodó Együttmőködés sz. ábra Thomas-Kilman konfliktuskezelési modellje (szerkesztette Túri Viktória) 1. Versengés: A versengés a leginkább önérvényesítı stratégia, az együttmőködés elemei nem találhatók meg benne. Az egyén csak a saját szándékát veszi figyelembe és minden befolyásolási módszert bevet annak érdekében, hogy saját igazát alátámassza. Az olyan személyeknél, akik vezetı pozíciót töltenek be, hasznos lehet ez a stratégia, hiszen több ember érdekeit kell képvisel-

9 ABV KATASZTRÓFAVÉDELEM niük, illetve ha gyors, határozott cselekvésre és mihamarabbi döntésre kell jutniuk a feleknek. Az olyan szófordulatok, mint tedd, amit mondtam, nem vagyok hajlandó megváltoztatni a véleményemet gyakran hallhatóak egy versengı ember szájából. Hétköznapi interperszonális kapcsolatokban és szituációkban azonban ellenszenvet vált a ki a többi emberbıl. 2. Problémamegoldás: A problémamegoldás lényege abban rejlik, hogy a másik féllel együtt találjunk olyan megoldást, mely mindenki számára kielégítı. A hangsúly itt inkább a problémán van, annak kielemzése és megoldása kerül a középpontba. 3. Kompromisszumkeresés: A kompromisszumkeresés alapja az, hogy mindkét félnek engednie kell egy kicsit saját elképzeléseibıl ahhoz, hogy a konfliktus megfelelı eredménnyel záródjon. Fı célja az, hogy az érdekek félúton találkozzanak. A hajlandó vagyok engedni, ha te is engedsz ebben a helyzetben jó alapot jelenthet a feszültség feloldásához. 4. Alkalmazkodás: Az alkalmazkodás, mint konfliktuskezelési stratégia egy picit a nagylelkőségrıl és nagyvonalúságról is árulkodik. Az egyén lemond saját szándékáról azért, hogy a másik érdekei érvényesülhessenek. 5. Elkerülés: Az elkerülés az egyik legösszetettebb konfliktuskezelési módszer. Vannak olyan helyzetek, amikor a konfliktus elkerülése hasznos lehet számunkra, vagyis diplomáciai érzékünk mőködik. Másfelıl viszont a problémák és konfliktushelyzetek folyamatos elkerülése, elodázása, halogatása nem vezet megoldáshoz. A konfliktusok kezelése mindenféleképpen stresszel jár, de meg lehet tanulni a megfelelı stratégiákat a különbözı helyzetekre vonatkozóan alkalmazni. A hosszasan halogatott problémák, amelyekrıl igyekszünk gondolatainkat elterelni, hosszú évek során pszichoszomatikus betegségek (pl. vérnyomásproblémák, emésztési problémák) formájában jelenhetnek meg. Az öt konfliktuskezelési stratégia lényege abban rejlik, hogy tudjuk a megfelelı szituációban a megfelelı konfliktuskezelési eljárást alkalmazni. Nem kerülhetünk ki gyıztesen minden feszültséggel járó helyzetbıl, de ha folyamatosan elkerüljük azokat, akkor személyiségünk egészséges fejlıdésétıl fosztjuk meg magunkat. A konfliktuskezelı típusok Vizsgálatomban a Thomas-Kilman konfliktuskezelési kérdıívet használtam fel, mely a fent említett öt konfliktuskezelési típusra bontja fel a konfliktuskezelési stratégiákat, valamint a konfliktuskezelési technikák alkalmazásának gyakorisága szerint hat típusú embert különít el (Barlai, 2003): 15

10 A KONFLIKTUSKEZELÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEINEK VIZSGÁLATA 1. Anya típus: ide az olyan személyek tartoznak, akik hétköznapi konfliktuskezelésben az alkalmazkodást, elkerülést, kompromisszumkeresést nagyjából egyforma mértékben használják. Azért anya típus, mert a társadalomban egy klasszikus anyát elfogadónak, empatikusnak képzelünk el, aki saját érdekeit és elveit képes családja kedvéért és a családi egység megtartásáért feláldozni. 2. Fınök típus: a fınök típus a versengést, a kompromisszumkeresést és a problémamegoldást alkalmazza felváltva, a beosztottak érdekeit képviselve ezzel. Egy jó vezetınek munkatársai érdekeit képviselve gyakran kell a versengı stratégiát alkalmaznia. 3. Egyéni játékos: a versengı, kompromisszumkeresı, elkerülı technikákat részesíti elınyben, mindig saját igényeit helyezve elıtérbe. 4. Csapatjátékos: a közösség és a csapat érdekében kellı mértékben alkalmazkodik, keres kompromisszumot és old meg problémákat. 5. Alamuszi nyuszi : az ilyen típusú személy kezdetben annak jelét mutatja, hogy alkalmazkodik az adott szituációhoz. Az megfelelı pillanatban átvált kompromisszumkeresésre, de a végén saját érdekeinek elérése miatt versengıvé változtatja a helyzetet és mindenáron gyızni akar. 6. Sértett primadonna : Kezdetben törekszik a problémamegoldásra majd a kompromisszumkeresésre, de ha a dolgok nem olyan mederben zajlanak, ahogyan azt ı elképzelte, megsértıdik és elkerülı stratégiára vált át (lásd. 2., 3., 4. sz. ábra) Konfliktuskezelı stratégiák Ö n é r v é n y e s í t é s Versengı Elkerülı Fınök típus Kompromisszumkeresı Anya típus Problémamegoldó Alkalmazkodó Együttmőködés 2. sz. ábra Konfliktuskezelı típusok (szerkesztette Túri Viktória) 16

11 ABV KATASZTRÓFAVÉDELEM Konfliktuskezelı stratégiák Ö n é r v é n y e s í t é s Versengı Egyéni játékos Elkerülı Kompromisszumkeresı Problémamegoldó Csapatjátékos Alkalmazkodó Együttmőködés 3. sz. ábra Konfliktuskezelı típusok (szerkesztette Túri Viktória) Konfliktuskezelı stratégiák Ö n é r v é n y e s í t é s Versengı Elkerülı Kompromisszumkeresı Problémamegoldó Alkalmazkodó Sértett primadonna típus Alamuszi-nyuszi típus Együttmőködés 4. sz. ábra Konfliktuskezelı típusok (szerkesztette Túri Viktória) A vizsgálat leírása A vizsgálatomban használt Thomas-Kilman kérdıív harminc eldöntendı kérdést tartalmaz, ahol kérdésenként egy-egy konfliktushelyzethez kapcsolódó szituációt kell elképzelni, majd utána a személy által leginkább helyesnek tartott megoldási módot a felkínált lehetıségek közül ki kell választani. 17

12 A KONFLIKTUSKEZELÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEINEK VIZSGÁLATA Vizsgálatomban 189 fı vett részt: 25 nı és 164 férfi. A kérdıív felvétele elıtt a következı hipotéziseket állítottam fel: A férfiak inkább a versengı konfliktuskezelési stratégiát fogják alkalmazni az egyes szituációkban, mivel evolúciós örökségük az állandó küzdésszellem: a férfiak fı feladata az evolúció során a vadászat, a fajfenntartás, és a család számára a védelem biztosítása volt, s ez a versenyszellem napjainkig is megmaradt. A nık jobb kommunikációs készségüknek köszönhetıen (mely a cikk elején említett anatómiai eltérésekbıl fakad), gyakrabban alkalmazzák a kompromisszumkeresı és problémamegoldó stratégiákat. A nık a férfiakhoz képest az alkalmazkodás technikáját a konfliktusok megoldására gyakrabban használják férfi társaikhoz képest, mivel a nıi nemi szereppel összeegyeztethetı. Vizsgálati eredmények A kérdıív egyes tételeire kapott pontszámokat átlagolván, a következı eredményeket kapjuk (lsd. 5. sz. ábra): a férfiak valóban gyakrabban alkalmazzák a versengı stratégiát, a nık pedig a több kommunikációt igénylı kompromisszum keresésben és problémacentrikus reagálásban, valamint alkalmazkodásban hatékonyabbak, mint a férfiak. Hipotéziseim tehát az elsı eredmények, egyszerő átlagolások alapján igaznak tőnhetnek. Azonban statisztikai próba használata nélkül nem bizonyítható teljes egészében, hogy az általam feltételezett tényezık igazak Versengés Probléma- Kompromi Alkalmazk Elkerülés Férfi 4,7 6,9 7,05 5,50 5,5 Nő 3,7 7,1 7,5 6,2 5, sz. ábra A Thomas-Kilman kérdıívben elért pontszámok átlag eredményei

13 ABV KATASZTRÓFAVÉDELEM Az eredmények kiértékeléséhez az SPSS 18 statisztikai programot használjuk, a program használata elıtt azonban el kell döntenünk azt, hogy milyen próbát alkalmazzunk. A megfelelı statisztikai próba kiválasztása elıtt sok tényezıt meg kell vizsgálnunk: például tudnunk kell az adatokról, hogy milyen skálatípushoz tartoznak (nominális, ordinális, intervallum vagy arányskála), hogy adatok milyen eloszlásúak, hány változó van benne, az elemszám, mintaszám megfelelı-e. Esetünkben két egymástól független minta áll rendelkezésünkre, ordinális változóról változóval inkább, így a Mann-Whitney próbát kell alkalmazni. Fontos azonban megemlítenünk azt, hogy a 189 vizsgálati személybıl csak 25 a nı és 164 a férfi, így célszerő lenne a statisztikai próbát akkor véglegesen meghatározni és elvégezni az SPSS 18 program segítségével, ha a két mintaszám nagyjából azonos. Összegzés Cikkemben bemutatása kerültek az anatómiai, pszichológiai nemi különbségek, a konfliktuskezelési stratégiák és ezen a területen belül a nemi különbségek vizsgálatára irányuló kutatás eredményeinek az összegzése.a konfliktuskezelési technikák alkalmazásában az elızetes kutatások alapján tehát van különbség a nemek között, elızetesen felállított hipotéziseim igaznak bizonyultak: a férfiak inkább versengı stratégiát szeretnek alkalmazni, a nık pedig inkább a kompromisszum keresést részesítik elınyben, mely valószínőleg evolúciós örökségünkbıl, valamint a férfi és a nıi agy eltérı lateralizáltságából fakad. A további vizsgálataimnak fı feladata, hogy a nıi minta elemszáma elérje a férfiakét, majd SPSS program segítségével újból megvizsgálni azt, hogy az eddig helyesnek tőnı hipotézisek akkor is megállják-e a helyüket. 19

14 A KONFLIKTUSKEZELÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEINEK VIZSGÁLATA Felhasznált irodalom 1. Arató Mihály: A másik: NEM?!, Grafit Kiadó, Budapest, Arató Mihály: Mindennapi lelki szenvedéseink. Grafit Kiadó, Budapest, Barlai Róbert: Trénerképzı kurzus, elıadás, Budapest, Bartha Lajos: Pszichológiai értelmezı szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, Charles S. Carver- Michael F. Scheier: Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, Cole, M.-Cole, Sh. R.: Fejlıdéslélektan, Osiris Kiadó, Budapest, Erik Erikson: A fiatal Luther és más írások. Gondolat Kiadó, Budapest, Horváth Krisztina: Tárgykapcsolatok-személyiségfejlıdés Margaret Mahler életmővérı. Pszichológia, 1983 (4) 9. Jean Piaget: Válogatott tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest, Joseph P. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Szentendre, Kulcsár Zsuzsa: Korai személyiségfejlıdés és énfunkciók. Argumentum Tudományos Kiadó, Budapest, Kulcsár Zsuzsa - Szakács Ferenc: Személyiséglélektani Szöveggyőjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest, Mérei Ferenc: Társ és csoport, Akadémia Kiadó, Budapest, Péley Bernadette: Serdülıkori beavatási rítusok szerepe az identitásalakulásban. Pszichológia, 1994 (14) 15. Ranschburg Jenı: A felettes én és mai problémái. Thalassa, 1990 (1) 16. Ranschburg Jenı: A nı és a férfi. Egyetemi Nyomda Kft., Budapest,

15 ABV KATASZTRÓFAVÉDELEM 17. Rita L. Atkinson Richard C. Atkinson Edward E. Smith Daryl J. Bem: Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, Sigmund Freud: Esszék. Gondolat Kiadó, Budapest, Tibor Ágnes Grúber Cecília: Kamasznak lenni Mőszaki Könyvkiadó, Budapest, Vajda Zsuzsa: Embergyermek-gyermekember. Göncöl Kiadó Kft., Budapest, Vikár György: Az ifjúkor válságai, Gondolat Kiadó, Budapest,

16 22 A KONFLIKTUSKEZELÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEINEK VIZSGÁLATA

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Fejlődéselméletek Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Suplicz Sándor BMF TMPK 1 S.Freud: A pszichoszexuális fejlődés A nemhez igazodás

Részletesebben

Fejlodéselméletek. Sigmund. Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív

Fejlodéselméletek. Sigmund. Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Fejlodéselméletek Sigmund. Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív S.Freud: A pszichoszexuális fejlodés A nemhez igazodás és a nemi identitás fontos elemei a kultúrának,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA Jean Piaget Dr. Szabó Attila A pszichológiai fejlődés alapkérdései Milyen kölcsönhatás létezik a biológiai tényezők és a környezeti hatások között a fejlődésben? Folyamatos-e

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Családi szocializáció és fejlődés

Családi szocializáció és fejlődés Családi szocializáció és fejlődés Miről lesz szó az órán? Ifjúkor, fiatal felnőttkor jellemzői, pályaválasztás, párkapcsolat Érett felnőttkor a korszak jellemzői, érett, egészséges személyiség, életközépi

Részletesebben

Pszichológia 1. Általános és személyiségpszichológia

Pszichológia 1. Általános és személyiségpszichológia Pszichológia 1. Általános és személyiségpszichológia Alaptudományok a pszichológiában Általános, vagy kísérleti pszichológia Fejlıdéslélektan Személyiséglélektan Szocálpszichológia Kognitív pszichológia

Részletesebben

SZEGEDI ZOLTÁN. Konfliktuskezelési stratégiák. Conflict management

SZEGEDI ZOLTÁN. Konfliktuskezelési stratégiák. Conflict management SZEGEDI ZOLTÁN Konfliktuskezelési stratégiák Conflict management Absztrakt A konfliktus kialakulásának folyamata. Konfliktuskezelési stratégiák alkalmazása munkahelyi környezetben. Az empirikus kutatás

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái áttekintés A folyamat alapvetı felépítését tekintve kétféle sémát írhatunk le: az egyik a kvantitatív kutatás sémája a másik a kvalitatív kutatás

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök

Szakdolgozati témakörök Szakdolgozati témakörök Ápoló szakirány számára 2010/2011. tanév Tantárgy Témakörök Konzulens Pedagógia 1. Betegoktatás: az ápolási folyamat integráns részét képezi a betegoktatás, amely az ápolói Karsai

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard Grafológiai elemzés összefoglaló A vizsgálat célja: achondropláziás ek és gyermekek mentális képességének vizsgálata, az esetleges tartalmi és/vagy fejlıdési sajátságok feltárása Vizsgálat körülményei:

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban FAZEKAS MIHÁLY FİVÁROSI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban 1. Elızetes megjegyzések A száz oldalas Vári Péter

Részletesebben

A fejlıdéslélektan egyes kérdései

A fejlıdéslélektan egyes kérdései A fejlıdéslélektan egyes kérdései A fejlıdéspszichológia tárgya, jelentısége, módszerei Vizsgálatának tárgya: a fejlıdı személyiség a pszichikum kialakulása és fejlıdése a filogenezis (törzsfejlıdés) és

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok Négy alaphelyzetet különböztetünk meg, attól függıen, hogy Az innováció humánaspektusai: üzleti kommunikáció alárendelt, felsıbbséggel bíró vagy egyenlı a személyközi kapcsolat. A pozitív és negatív simogatás

Részletesebben

Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban

Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Székház, Felolvasóterem 2012. november 20. Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Tvr-hét A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos

Részletesebben

A kvantitatív kutatás folyamata

A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív stratégia keretében zajló kutatómunka teljes ívét a következı szakaszokra lehet osztani: 1. Tájékozódás 2. Tervezés 3. Elıvizsgálat (Pilot vizsgálat) 4. Adatgyőjtés

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

TERVEZÉS ÉS SZABÁLYOZÁS A VÁROSALAKÍTÁSBAN

TERVEZÉS ÉS SZABÁLYOZÁS A VÁROSALAKÍTÁSBAN Tér és Társadalom XXIV. évf. 2010 4: 29 49 TERVEZÉS ÉS SZABÁLYOZÁS A VÁROSALAKÍTÁSBAN (Planning and Regulation in Urban Formation) SZABÓ JULIANNA Kulcsszavak: tervezés szabályozás társadalomtechnika település

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

A populáció meghatározása

A populáció meghatározása A mintavétel Mi a minta? Minden kutatásban alapvetı lépés annak eldöntése, hogy hány személyt vonjunk be a vizsgálatba, és hogyan válasszuk ki ıket ezek a mintavétellel kapcsolatos alapvetı problémák.

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója GÉNEK ÉS VISELKEDÉS TARTALOM 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója 1. BEVEZETÉS Ok és Okozat 1 Agy Viselkedés DNS Környezet Test: mereven huzalozott szabályok; agy: plasztikus

Részletesebben

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migráns megküzdési stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat

Részletesebben

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás fejlesztése Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás és környezet Kreativitásnak kedvezı fizikai környezet Kreativitásnak kedvezı szociális környezet Gyerekeknél: bátorító felnıtt Kreativitás

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

Fényes Hajnalka. A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nık hátrányainak felszámolódása?

Fényes Hajnalka. A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nık hátrányainak felszámolódása? Fényes Hajnalka A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nık hátrányainak felszámolódása? Debrecen, 2010 Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás... 4 1. Bevezetés... 5 1.1. Kezdı gondolatok

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Léleksimogató. Pászthy Bea SE I. Gyermekgyógyászati Klinika

Léleksimogató. Pászthy Bea SE I. Gyermekgyógyászati Klinika Léleksimogató Pászthy Bea SE I. Gyermekgyógyászati Klinika LÉLEKSIMOGATÓ Dr. Pászthy P Bea Idısek száma emelkedik Fiatalkorúak száma csökken Fertilitási ráta csökken Minıségi mutatók hogyan alakulnak?

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. munkahelyi vita anyaga

PhD ÉRTEKEZÉS. munkahelyi vita anyaga PhD ÉRTEKEZÉS munkahelyi vita anyaga dr. Gilányi Eszter MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA dr. Gilányi Eszter A NİK ELLENI ERİSZAK

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db Testünk minden sejtjében megtalálhatók a kromoszómák, melyek a tulajdonságok átörökítését végzik. A testi sejtekben 2 x 23 = 46 db kromoszóma van. Az egyik sorozat apánktól, a másik anyánktól származik.

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

Egyszempontos variancia analízis. Statisztika I., 5. alkalom

Egyszempontos variancia analízis. Statisztika I., 5. alkalom Statisztika I., 5. alkalom Számos t-próba versus variancia analízis Kreativitás vizsgálata -nık -férfiak ->kétmintás t-próba I. Fajú hiba=α Kreativitás vizsgálata -informatikusok -építészek -színészek

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Benchmarking könyvtárakban

Benchmarking könyvtárakban Istók Anna: Benchmarking érdemes vajon másoktól tanulni? A Gödöllıi Városi Könyvtár és Információs Központ és az érdi Csuka Zoltán Városi könyvtár tapasztalatai egy új teljesítménymérési módszer bevezetése

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között "többemberes" baba? igen 43% nem 57% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája?

1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között többemberes baba? igen 43% nem 57% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája? 1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között "többemberes" baba? 57% 43% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája? igazi többemberes átlagos 42% kifejezetten nyugodt, csendes könnyen kezelhetı sírós, nyőgös

Részletesebben

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból Az c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból 1. Az innováció (gazdasági) természetrajza 2006. okt. 3 2. Az innováció a világban és az EU- ban 2006. okt. 10. 3. A hazai innováció és kérdıjelei

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe

Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe (Az elıadás 2007. április 13-án az MTA Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Programbizottsága és az Európa Intézet Budapest által szervezett a Függetlenség

Részletesebben

A pszichopatológia egyes kérdései

A pszichopatológia egyes kérdései A pszichopatológia egyes kérdései Az abnormális viselkedés Milyen kritériumok alapján különíthetjük el a normális és az abnormális viselkedést? - Eltérés a statisztikai átlagtól ebbıl a szempontból abnormális

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

AZ ÉLETSTÍLUS ÉS A PÉNZZEL KAPCSOLATOS BEÁLLÍTÓDÁS

AZ ÉLETSTÍLUS ÉS A PÉNZZEL KAPCSOLATOS BEÁLLÍTÓDÁS 237 AZ ÉLETSTÍLUS ÉS A PÉNZZEL KAPCSOLATOS BEÁLLÍTÓDÁS SZEREPE A HOSSZÚ TÁVÚ, BEFEKTETÉS TÍPUSÚ VÁSÁRLÁSOKBAN Németh Ildikó - Veres Zoltán - Kuba Péter 1. Bevezetés A fogyasztás új megközelítése az elmúlt

Részletesebben