Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél Önkormányzatának idıszaki lapja"

Átírás

1 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérıl, ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással. Ebbıl: - személyi jellegő kiadások eft - munkáltatót terhelı járulék eft - dologi kiadás eft - ellátottak pénzbeli juttatásai eft - egyéb mőködési kiadások eft - felhalmozási kiadások eft ebbıl felújítás Áfa-val eft beruházás Áfa-val eft - egyéb felhalmozási kiadás eft - tartalék felhalmozásra eft - tartalék mőködésre eft Az iskola állami fenntartásba vétele miatt jelentısen átalakult a költségvetésünk. Önállóan mőködı intézményünk az óvoda és a polgármesteri hivatal - ez is csak a közös önkormányzati hivatal létrejöttéig maradt. A többi feladat, benne az egészségügyi alapellátás, és a különbözı feladatok (Kultúrház IKSZT, iskolai étkeztetés, szociális ügyek, közvilágítás, községgazdálkodás, zöldterület kezelés, temetıfenntartás, út-, árok- és járda fenntartás, stb.) szakfeladatként szerepel a költségvetésben. Alapvetı célunk a meglévı szolgáltatási színvonal megırzése, lehetıség szerinti fejlesztése, ésszerően takarékos gazdálkodással. Óvoda költségvetése eft, amelybıl eft származik állami finanszírozásból, a többi a saját bevételbıl. Személyi jellegő kiadások eft, munkaadót terhelı járulék eft, a dologi kiadások eft. A Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás szennyvíztisztító intenzifikálása projektjéhez eft önrészt kell biztosítanunk. A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás projektjéhez 586 eft önrészt kell biztosítanunk. Az idei felújítási feladatok: - iskola és tornacsarnok energetikai projekt eft, (áthúzódó kiadás), - kazánház felújítása eft, - Fı utca 2. udvar melléképület tetıfelújítás 900 eft, - kátyúzás tervezett költsége eft, - terveink szerint idén lesz még árok- és járdafelújítás is É V I K Ö LT S É G V E T É S, É S T E R V E K. Egyéb beruházások: iskolaudvar hátsó kapu 520 eft, Cseresznyefasornál árokkialakítás eft, kolumbárium építése a temetıben eft, stb. További elbírált és nyertes pályázataink is vannak már: - A temetıi ravatalozó felújítása és kerítés építése címő, eft tervezett költségvetéső LEADER projekthez eft támogatást nyertünk, - Sváb Ház részleges felújítása LEADER projekthez a Levél Barátainak Egyesülete eft támogatást nyert. Ezek építését is meg kell kezdeni, mert december elején az elsı kifizetési kérelmet be kell nyújtani. Még további elbírálásra váró pályázatunk az óvoda és kultúrház energetikai projektje, amely során áramtermelı napelemeket szerelnénk fel az intézményekre pz TARTALOM Költségvetés... 1.oldal Testületi ülések 2-5.oldal Német Önkormányzat 6-7.oldal Balatoni nyár 7.oldal Óvodai hírek 8.oldal LBE 8.oldal Tőzoltó hírek 9.oldal Móri bortúra 10.oldal Sakk Klub 11.oldal Élelmiszer segély 11.oldal Óvónıi pályázat 12.oldal Traktortalálkozó oldal Egyházi hírek 14.oldal 1

2 Le vé l Önkormányzatának idıszaki lapja II. ne gye dé v K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T I Ü L É S E K R İ L A március 28-án tartott Képviselı-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekrıl rövidített formában az alábbiakban adunk számot: hozta: 29/2013.(III.28.) határozat A Képviselı-testület jóváhagyja a Mővelıdési és Közoktatási Minisztériumhoz Közmővelıdési intézmény, közösségi színtér technikai, mőszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása címen benyújtott támogatási igénylést, melyhez Ft önrészt a évi költségvetés tartaléka terhére biztosít. hozta: 30/2013.(III.28.) határozat A Képviselı-testület megrendeli az árajánlatban szereplık alapján az EH-SZER Kft-tıl (9027 Gyır, Kandó Kálmán út 13.) szabadvezetékes közvilágítási hálózat bıvítés a József Attila utca- Vasút utca szakaszon a tervezés és kivitelezés munkáit. Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerzıdés és a kivitelezési szerzıdés aláírására. A közvilágítási hálózat bıvítésének költségét a évi költségvetésében biztosítja. hozta: 31/2013.(III.28.) határozat A Képviselı-testület az árajánlat alapján megrendeli a West Building Kft-tıl a Kazánház elıtti térburkolat elkészítését. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzıdés aláírására. A munka költségét a évi költségvetésében biztosítja. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta az elıterjesztett rendelet tervezetet, ezzel megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének A helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról szóló 11/2000.(XII.22.) rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 3/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletet. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta az elıterjesztett rendelet tervezetet, ezzel megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Levél Községi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezelésérıl és hasznosításáról szóló 4/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletet. hozta: 32/2013.(III.28.) határozat A Képviselı-testület az önkormányzat közép-, és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az elıterjesztés szerint elfogadja. hozta: 33/2013.(III.28.) határozat A Képviselı-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda (Levél, Fı u. 15. intézményvezetıi munkakör (magasabb vezetı) betöltésére az alábbiak szerint: A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre Munkavégzés helye: Gyır-Moson-Sopron megye, 9221 Levél, Fı u. 15. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: óvoda intézmény szakmai vezetése, vezetıi feladatok ellátása, különös tekintettel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.08.) MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben foglaltakra. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: fıiskolai végzettség, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség, vagy folyamatban lévı szakképzettség megszerzése megkezdésének igazolása, legalább 5 éves óvodapedagógusi szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elıélet, cselekvıképesség, magyar állampolgárság A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: - felhasználói szintő számítógépes ismeret (ECDL vizsga vagy min. Word, Excel, internet használatának ismerete és B kategóriás jogosítvány Elvárt kompetenciák: jó szintő kommunikációs és problémamegoldó készség, vezetıi rátermettség, jó kapcsolatteremtı készség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai fényképes önéletrajz, vezetıi program a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel, amely illeszkedik a nevelési programhoz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata, véleményezésre jogosult pályázati anyagba történı betekintésrıl, nyilatkozat a Kjt szerinti összeférhetetlenségrıl, hozzájáruló nyilatkozat személyes adat kezelésérıl. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell benyújtani. A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2013.augusztus hó 16 nap A munkakör legkorábban: augusztus hó 16 nap tölthetı be. A pályázat benyújtásának határideje: május hó 30 nap A pályázat kiírással kapcsolatos további információ: Levél Községi Önkormányzat Polgármesterétıl kérhetı személyesen, vagy a 36/96/ os telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: - személyesen Papp Zoltán polgármesternek a Levél Községi Önkormányzat 9221 Levél, Fı u. 10. címen, vagy - postai úton Levél Községi Önkormányzat 9221 Levél, Fı u. 10. címre történı megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 372/2013. valamint a beosztás megnevezését: vezetı óvónı. A pályázat elbírálásának módja és határideje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése szerint. A beérkezett pályázatokat az intézmény nevelıtestülete és alkalmazotti közössége véleményezi. A beérkezett pályázatokat a Képviselı-testület értékeli, rangsorolja, dönt a meghallgatásra kijelölt pályázókról, valamint a meghallgatást követıen meghozza döntését. A Képviselı-testület fenntartja azon jogát is, hogy a kiírt pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje: Levél Községi Önkormányzat honlapján: és a helyben szokásos módon, hirdetıtáblán. hozta: 34/2013.(III.28.) határozat A Képviselı-testület az elıterjesztés szerint jóváhagyja az Aqua Szolgáltató Kft-vel kötendı szindikátusi szerzıdést. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. hozta: 35/2013. (III.28.) határozat folytatás a következı oldalon! 2

3 Levé l Önkormányzatának idıszaki lapja folytatás az elızı oldalról! A Képviselı-testület az elıterjesztés szerint jóváhagyja a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulással évi közös feladatellátások finanszírozására vonatkozó megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. hozta: 36/2013.(III.28.) határozat A Képviselı-testület a évi képviselıi alapból civil szervezetek, egyesületek részére felajánlott tiszteletdíjat az alábbiakban hagyja jóvá: Levél Barátainak Egyesülete: Ft. Levéli Horgász Egyesület: Ft. Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat: Ft. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 37/2013.(III.28.) határozat A Képviselı-testület megrendeli az ajánlatban szereplı áramfejlesztı beszerzését, melynek költségét Ft-ot a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A április 25-én tartott Képviselı-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekrıl rövidített formában az alábbiakban adunk számot: hozta: 38/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület a évi éves belsı ellenırzések tapasztalatairól szóló beszámolót megvitatta és az abban foglaltakat tudomásul vette. A belsı ellenıri jelentésben foglalt hiányosságok kijavításáról a jegyzı határidıre gondoskodik. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 39/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület megtárgyalta Levél Községi Önkormányzatának évi közbeszerzési tervét és azt a melléklet szerint jóváhagyja. hozta: 40/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület a Makadám Kft ajánlatát elfogadva megrendeli a község belterületi útjainak kátyúzását az ajánlatban szereplı méretekkel és árakkal. A munka költségét a évi költségvetésében biztosított elıirányzaton felül pótelıirányzatot biztosít a költségvetés tartaléka terhére. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzıdés aláírásával. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 41/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testületeelfogadja a SOMA-CLEAN Kft ajánlatáét az önkormányzat és telephelyein a tőz- és munkavédelmi szolgáltatás ellátására. Költségét, amely Ft+Áfa/hó a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírásával. hozta: 42/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat alapítványát, a Levéli Hagyományırzı Községszépítı és Takarékoskodó Alapítványt bízza meg a LEADER pályázat III. intézkedés: Térfigyelı, tájékozódást segítı rendszerek, pihenıhelyek kialakítása kiírás keretében, Egységes utcanév-táblák, tájékozódást segítı információs és útbaigazító táblák kihelyezése Levélen címő projekt pályázatának benyújtásával. A pályázat sikere esetén az alapítvány részére biztosítja a megvalósításhoz szükséges forrást. hozta: 43/2013.(IV.25.) határozat II. ne gye dé v A Képviselı-testület úgy határozott, hogy a LEADER pályázat IV. intézkedés: Közösségformáló rendezvények támogatása kiírás keretében, V. Veterán Traktortalálkozó és családi nap címő projekt pályázatot nyújt be, mely a következık szerint valósulna meg: Megvalósulás helye és ideje: Levéli Horgásztó és környéke augusztus. A projekt rövid leírása: kétnapos találkozó és családi nap programjához szükséges technikai feltételek biztosítása (rendezvénysátor és pavilonok, berendezések bérleti költsége, hangosítás, stb. költségeinek biztosítása) Elsı nap: Szakmai nap: mezıgazdasági gépbemutatók, szakmai elıadások, sajt- és borkóstoló, esti mulatság. Második nap: veterán traktorok felvonulása, versenyek, mezıgazdasági gépbemutatók, kulturális programok, családi- és gyermek programok, esti mulatság, tőzijáték. A projekt teljes összege: Ft. Önrész összege: Ft Támogatási igény: Ft hozta: 44/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a LEADER pályázatok keretében benyújtásra kerülı Egységes utcanév táblák és tájékozódást segítı információs és útbaigazító táblák kihelyezése Levélen V. Veterán Traktoros találkozó és családi nap címő projektek pályázatinak elkészítésével kapcsolatban egyeztessen az Agrár Európa Tanácsadó Iroda Kft-vel. hozta: 45/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület az AQUA Kft évi mérlegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Évi mérleg fıösszege: eft. Mérleg szerinti eredmény, nyereség eft. A Képviselı-testület 4 igen 2 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 46/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület úgy határozott, hogy a 8/2013. (III.29.) BM rendelet, melynek 1. c) pontja alapján a település közbiztonságának és vagyonvédelmének javítása érdekében térfigyelı-kamerarendszer kiépítésére benyújtja pályázatát, mely a következık szerint valósulna meg: Megvalósulás helye: Levél község belterületi utcái. A projekt rövid leírása: Levél községben közbiztonságot növelı térfigyelı kamerarendszer kiépítése. A projekt teljes összege: Ft. Önrész öszszege: Ft. Támogatási igény: Ft. Az önrész összegét a Képviselı-testület a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 47/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 48/2013. (IV.25.) határozat A Képviselı-testület a Gyır-Moson-Sopron Megyei Polgárır Szövetség részére az Országos Polgárır Nap megrendezéséhez Ft támogatást ad. A támogatás összegét a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja, melyet a számú bankszámlára átutal. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 49/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület az Architektúra-Expo Szövetkezet kérelmére a tulajdonában lévı levéli 611/34, 611/35, 611/36, 611/37 és a 611/62 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanok tekintetében a területek összevonását, építési telkek kialakítását és az ehhez szükséges rendezési terv módosítási kérelmét támogatja. folytatás a következı oldalon! 3

4 Le vé l Önkormányzatának idıszaki lapja folytatás az elızı oldalról! Varju Imre Levél, Új u. 5. sz. alatti telek-kiegészítéséhez szükséges rendezési terv módosítási kérelmét, és az övezeti határ módosítási kérelmét támogatja. A Képviselı-testület a rendezési terv módosítását a Tér-Háló Kft-nél megrendeli, a módosítással kapcsolatos költségek a terv módosítását kezdeményezı feleket terhelik. hozta: 50/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület Jankovits István telek-kiegészítési kérelmét jelen formában nem támogatja, mivel azt a község szerkezeti és szabályozási tervében meghatározott építési övezet határok illetve területfelhasználási módok határa nem teszi lehetıvé. A Képviselı-testület 4 igen 1 tartózkodó 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 51/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévı 600 hrsz-ú természetben Levél, Vasút utcában található kivett beépítetlen 809m 2 nagyságú területre 500.-Ft/m 2 vételi ajánlatot tesz. A Képviselıtestület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlatot küldje meg a Római Katolikus Egyház részére. hozta: 52/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület elfogadja a KOLINA Bt. árajánlatát a temetı mögötti területen lévı, kb m 3 beton és építési törmelék darálására Ft/m 3 + Áfa áron, és a nagy teljesítményő homlokrakodó gépi munkát a leválasztott föld és beton depózására, a szükség szerinti órára, Ft + ÁFA/óra áron. A munka költségét a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzıdés aláírására. A május 16-án tartott Képviselı-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekrıl rövidített formában az alábbiakban adunk számot: hozta: 53/2013.(V.16.) határozat A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá: évi költségvetési rendelet módosítása - Beszámoló a évi költségvetés teljesítésérıl - Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának jóváhagyása évi egyszerősített éves költségvetési beszámoló- könyvvizsgálói jelentés A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az 5/2013.(V.21.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. (rendelet és mellékletei a jegyzıkönyv részét képezik) A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2013.(V.21.) önkormányzati rendeletét. (rendelet és mellékletei a jegyzıkönyv részét képezik) hozta: 54/2013.(V.16.) határozat A Képviselı-testület a Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítésérıl szóló beszámolót az elıterjesztés szerint hagyja jóvá. hozta: 55/2013.(V.16.) határozat A Képviselı-testület az elıterjesztés szerint jóváhagyja az Önkormányzat könyvvizsgáló által hitelesített évi egyszerősített éves költségvetési beszámolóját II. ne gye dé v A május 30-án tartott Képviselı-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekrıl rövidített formában az alábbiakban adunk számot: A Képviselı-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 56/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá: - Tájékoztató a közigazgatás átszervezésérıl, közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Döntést igénylı ügyek - Szociális rendelet - Beszámoló és értékelés a gyermekvédelmi tevékenységrıl, a gyermekjóléti szolgálat mőködésérıl - Kerékpárúthoz területek ingyenes önkormányzati tulajdonba adása - Expo területén- területvásárlási kérelem - Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodása - Kátyúzás- Magyar Közút útjára (József Attila utca)- pótelıirányzat biztosítása - Minıségbiztosítás- orvosi rendelıre - Pedagógus nap, köztisztviselıi, és Semmelweis napi jutalmazások - Játszótér felülvizsgálat- pótelıirányzat biztosítása LBE - Óvoda létszám bıvítés pedagógiai asszisztens - Óvoda vezetıi teendık ideiglenes megbízással történı ellátása A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta A szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2013.(V.31.) rendeletét (rendelet és mellékletei a jegyzıkönyv részét képezik) hozta: 57/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. Megállapítja, hogy a feladatok ellátása során érvényesült a jogalkotói és társadalmi elvárás, miszerint a gyermek családba történı nevelkedésének biztosítása elsıdleges fontosságú, - gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása terén a gyermekvédelmi rendszer mőködése, illetve az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek a jogszabályban elıírtaknak megfelelnek, a kistérségi társulási forma bevezetése óta az elvárásoknak megfelelıen mőködik. hozta: 58/2013.(V.30.) határozat 1. A Képviselı-testület a nemzeti vagyonról szóló évi CXVI. törvény 13. -ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában, és a Közlekedés Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévı: - Levél külterületi 079/1 hrsz-ú 8 ha 3171 m 2 összterülető közút megnevezéső ingatlanból kialakuló Levél külterületi 079/5 hrsz-ú 1508 m 2 összterülető ingatlan, a Levél külterületi 079/6 hrsz-ú 1804 m 2 összterülető ingatlan, Levél külterületi 079/7 hrsz-ú 8m 2 összterülető ingatlan, Levél külterületi 079/8 hrsz-ú 2543m 2 összterülető ingatlan, - Levél külterületi 087/1 hrsz-ú 5 ha 2364m 2 összterülető erdı megnevezéső ingatlanból kialakuló Levél külterületi 087/1 hrsz-ú 8629 m 2 összterülető ingatlan, - Levél külterületi 0101 hrsz-ú 26m 2 összterülető fásított terület megnevezéső ingatlanból kialakuló Levél külterületi 0101/1 hrsz-ú 8m 2 összterülető ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (köztemetık kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprı-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, folytatás a következı oldalon! 4

5 Le vél Önkormányzatának idıszaki lapja gépjármővek parkolásának biztosítása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és kerékpárút célra kívánja felhasználni. 3. Levél Községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülı költségek ide értve a mővelési ág szükséges megváltoztatásának költségét megtérítését. 4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi és Natura 2000 védettség alatt. 5. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 6. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, az 1. pontban felsorolt ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. hozta: 59/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület elızetesen kifejezi értékesítési szándékát Stepina Anikó Magdolna, Roman Schrodis és Ruhstrat Gizella részére a Levél, Hársfa u ingatlanokhoz tartozó földterület (használati megosztással, osztatlan közös tulajdonnal) értékesítésével kapcsolatosan. A vételárat Ft/m 2 árban határozza meg, továbbá a vevıt terheli a mőszaki megosztás, adás-vételi szerzıdés elkészítésének költsége. hozta: 60/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja és kötelezi a Polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást írja alá. hozta: 61/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsülésén a tanácsba delegálandó tagok tekintetében szavazatával a Mosoni-sík települései által delegáltakat támogassa II. negyedé v A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 66/2013. (V.30.) határozati javaslat A Képviselı-testület úgy határoz, hogy a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda (9221 Levél, Fı utca 15.) vezetıi feladatainak ideiglenes ellátásával megbízza Kovácsné Varga Éva Csilla Levél, Dózsa György utca 4. szám alatti lakost, jelenlegi vezetı helyettest, határozott idıre, június 1-tıl augusztus 15-ig. A Képviselı-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23. és a alapján az ideiglenesen megbízott vezetı illetményét, a jelenlegi illetménye változatlanul hagyása mellett állapítja meg. Vezetıi pótléka ugyanezen törvény 70 (2)-(3) bekezdése, valamint a 138/1992. (X.8.) kormányrendelet közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 14/C -a alapján Ft/hó kerül meghatározásra. Felhatalmazza a polgármestert, mint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlóját, hogy a kinevezési okmányokat készítse el, és írja alá. PZ A testület ülései nyilvánosak, - kivéve a zárt ülést azokon bárki részt vehet, aki érdeklıdik a falu-, és a közügyek iránt! EREDMÉNYES PÁLYÁZAT A Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület által kiírt falufejlesztés pályázaton Emlék és kerékpáros pihenıpark kialakítása Levélen címmel benyújtott pályázatunkkal Ft támogatást nyertünk a Dózsa György utca végén eft összköltséggel épülı park építéséhez. hozta: 62/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület a község útjai kátyúzási munkáira Ft pótelıirányzatot biztosít a évi költségvetés tartaléka terhére. Egyben felhatalmazza a polgármester, hogy a Magyar Közút Nonprofit Kft árajánlata alapján rendelje meg a József Attila utca kátyúzását. hozta: 63/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület az Óvoda, Iskola, Kultúrház, Polgármesteri Hivatal, Egészségügy - Pedagógus nap, Köztisztviselıi nap, Semmelweis nap alkalmából - aktív dolgozói részére elismerésként csapatépítési program, szakmai tanulmányút, vagy tapasztalatcsere költségeihez Ft/fı összegben hozzájárulást biztosít, elszámolási kötelezettséggel. hozta: 64/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület a Levél Barátainak Egyesülete, mint a játszótér üzemeltetıje részére, a játszótéri rugós játék cseréje költségeire Ft támogatást biztosít a évi költségvetés tartaléka terhére. A Képviselı-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 65/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület a évi CXC. nemzeti köznevelési törvény II. sz. melléklete alapján hozzájárul, hogy a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda létszámát szeptember 01-tıl 1 fı pedagógiai asszisztens álláshellyel bıvítse. 5

6 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja LEVÉLI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT HÍREI TAVSZNYITÓ KONCERT április 18-án megrendezésre került a Levéli Harmonikások által szervezett "Tavasznyitó koncert" a kultúrházban. A koncertnek nagy sikere volt, a kicsik és nagyok egyaránt nagyon jól érezték magukat. A Radák Tamás által tartott megnyitó után, a Hegyeshalmi Fúvós Egyesület dalait hallhatta a nagyközönség (1. kép). MÖNCHHOFI FALUMÚZEUM A hegyeshalmiak megalapozták a vidám hangulatot, amit a Levéli Harmonikások mősora követett (2. kép). A levéli zenekar mára már nem csak Harmonikásokból áll, hanem sikerült új tagokat is toborozniuk. A harmonika mellett most már gitár, ördögbot és reszelı is színesíti a dallamokat. Az új tagok Mosonmagyaróvárról és Ausztriából - Weiden am See csatlakoztak a zenekarhoz. A csapat vezetését és a dalok betanítását Schmidt Róbert vállalta, aki szeptember óta lelkes tagja a Levéli Harmonikásoknak. Az ingyenes hangverseny, a szervezık szerint nagyon sikeres volt, ezért tervezik, hogy jövıre is megismétlik. Kovács Péternek külön köszönet jár a film és a sok-sok fénykép készítéséért. Tavaly nyáron nagy megtiszteltetés érte a Levéli Harmonikásokat, mikor felkérték ıket, hogy Ausztriában, Mönchhofban a falumúzeumban, május 30-án fellépjenek. Sajnos nem volt hozzánk kegyes az idıjárás, mert esett az esı, így a koncertet egy pajtában kellett megtartani. Viszont még az idıjárás sem tudta elrettenteni a látogatókat, így nagyon sokan eljöttek. A látogatók közt nem csak falubeliek voltak, a környékbeliek is kíváncsiak voltak a zenekarokra és megtiszteltek minket még Bécsbıl, Grazból, Németországból és Hollandiából érkezett vendégek is. A koncertet a levéliek nyitották meg. Az elsı dalcsokor után a házigazda idısebb Herr Haubenwallner köszöntötte a harmonikásokat és a kedves közönséget (4.kép). Ezután Burda Éva mutatta be a levéli zenészeket (5.kép). LEVÉLI PÜNKÖSD Az idei Pünkösdi Mulatságokon, ami május 19-én került megrendezésre, a vegyes és színes fellépık mellett a Levéli Heideboden Énekkar (3.kép) és a Levéli Harmonikások is megmutatták a legújabb betanult mősorszámukat. Az Énekkar idén vicces magyar nyelvő dalokkal készült. Mint minden fellépéskor most is Schmidt Róbert kísért minket harmonika játékával. A kórust Nagy Adélka vezette. A Levéli Harmonikások német-osztrák és magyar vidám, ismert dalokat játszottak. Mindkét csapat köszönetet szeretne mondani a meghívásért, a gyönyörő virágcsokorért és az emléklapért. Mivel a csapat ismert német-osztrák dallamokat játszott, a közönség együtt énekelt a zenészekkel. A zenekar összeállított mősora kb. 1 órás volt, de a közönség lelkes kérésére még "ráadást" is játszottak. A hangulat óriási volt. A színpadon meghajló harmonikásokat vastapssal "búcsúztatták". 6

7 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A levélieket egy ismert osztrák fúvószenekar, a Die Buchgrabler követte (6. kép). A dalaikat viccekkel, elbeszélésekkel színesítették. A 4. osztályosok a Hidegkı borozó segítségével júniusban 3 napos kirándulásra indultak a Balaton- felvidékre. Az osztály péntek reggel indult, de Pilu (Novicz Pisti) és Sanyi bácsi már csütörtökön útra kelt, hogy elıkészítse nekünk a terepet. Így mire odaértünk már kész volt a tábor, álltak a sátrak. PANNONIA-CARNUNTUM OLD TIMER RALLY június 1-én a Levéli Harmonikások is jelen voltak a Mosonmagyaróváron megrendezésre kerülı Pannonia-Carnuntum Old Timer Rally mősorán. Az Ausztriából, Ilmitzbıl induló csodaszép veterán osztrák és magyar autók Mosonmagyaróváron voltak láthatók, ahonnan Gyır irányába folytatták útjukat. Minden eseményen nagyon sok fénykép - több mint készült. A Heideboden Énekkar internetes oldalán heidebodenenekkar, eseményekre osztva mind megtekinthetı. Figyelmüket köszönöm: Szakácsné Éva VIRILISTA 2012 Levélen 2012-ben legtöbb iparőzési adót fizetı adózók: (befizetés nagysága sorrendjében) JOGI SZEMÉLYEK 1. VIENNA ENERGY KFT 2. MOV-R H1 KFT 3. FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZRT 4. MARCHÉ RESTAURANTS HUNGARY KFT 5. MEIXNER BAU KFT 6. MOL NYRT 7. ING. KÓTZIÁN KFT 8. EDO-HUNGARY KFT 9. K.TIM BT 10. MAGYAR TELEKOM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK 1. DOMONKOS SÁNDOR 2. SZŐCS JÁNOSNÉ 3. FÖLDES LÁSZLÓ 4. CZAKÓ CSABA 5. SZABÓ MIHÁLY 6. HUSVÉTH TIBOR 7. SZOBOSZLAI SÁNDOR 8. SZABÓ GÁBOR SÁNDORNÉ 9. IMRE GÁBORNÉ 10. SZŐCS ZOLTÁN Köszönjük hozzájárulásukat a falu fenntartásához, fejlıdéséhez, kívánjuk, hogy gazdálkodásuk továbbra is eredményes legyen! Levél Községi Önkormányzat Útközben megálltunk a Pannon Ringnél és megmásztuk a sümegi várat is. Ez egyben a 7 próbalaton elsı próbája volt, amit további 6 követett. A finom ebéd után, - amit a nagy fiúk fıztek, akik elláttak minket a késıbbiekben is finom falatokkal - Judit, Rózsa és Szilvia vezetésével 3 csapatra oszlottunk. Választottunk csapatnevet (Pupákok, Menyétek, Balatoni királyok) és már írtuk is a csatakiáltásokat és készültek a zászlók. A zászlórudak megszerzése sem volt egyszerő, mentünk hegyre fel, hegyrıl le. Az esti tábortőznél sütöttünk szalonnát, majd rémtörténeteket meséltünk, hogy kellıképpen megalapozzuk a nyugodt éjszakát. Ez sikerült, mert éjfélkor még nagy volt a nyüzsi. Ennek ellenére másnap reggel 7-kor fitten-üdén talpon voltunk! Ildi néniéket leszámítva, mert a felnıtteket megviselte a sátoros éjszaka. Reggeli elıtt nem maradhatott el a torna sem! A délelıttöt feladatokkal töltöttük, győjtötték a csapatok a pontokat. Ebéd után pedig irány Keszthely! A Vadászati Múzeum után végre csobbanás! A hideg víz sem szegte kedvünk, sıt a rövid zápor még fokozta a hangulatot. Ekkor még nem tudtuk, hogy a java csak ezután jön, mert a fárasztó nap után az éjszakai túrát sem úsztuk meg. Ráadásul a szúnyogok és a sötét mellé még feladatokat is kaptunk. De mindenki sikeresen kiállta a próbát. A takarodó megint nehézkesen ment, talán túl fáradtak voltunk. Vasárnap reggel már senki nem hiányolta a reggeli tornát. Azért mire Badacsonyba értünk mindenki friss volt, mert intenzíven költötte a mólón a megmaradt forintjait. Visszafelé leszavaztuk a felnıtteket és a Szigligeti vár helyett inkább a fürdést választottuk, ha már az idıjárás is kegyes volt hozzánk és napsütéssel ajándékozott meg! Néhányunk jól le is égett! Kora délután értünk vissza a táborba és hiába fıztek a szakácsok délelıtt, még enni sem volt kedvünk. Eredményhirdetés és táborzárás után szomorúan indultunk haza. Az autókban volt aki aludt, volt aki csak pihent, de nyoma sem volt az odafelé vezetı út vidámságának. Tudjuk, hogy minden csoda 3 napig tart, de ez nagyon gyorsan eltelt. Kellemesen elfáradva, de nagyon sok élménnyel tértünk haza. Akár már vasárnap visszaindultunk volna! Még egyszer szeretnénk megköszönni a felnıttek: Rózsa, Judit, Szilvia, Pilu és Sanyi bácsi segítségét és munkáját! Köszönettel: Ildi néni és a 4. osztály 7

8 Le vé l Önkormányzatának idıszaki lapja Ó V O D A I H Í R E K Fontosnak tartjuk, hogy minden évben még a beíratás elıtt lehetıséget biztosítsunk a szülıknek és a kisgyerekeknek arra, hogy bepillanthassanak óvodánk életébe. Idén, március 28-án volt ez az alkalom, amikor ovicsalogató keretében ismerkedhettek meg a leendı kiscsoportosok az óvó nénivel, dadus nénivel. A rövid bemutatkozás után közös játékra, beszélgetésre is sor került. Április 4-én a nagycsoportos szülık számára szerveztünk szülıi értekezletet, amit megtisztelt jelenlétével Fenyvesi Gyöngyi a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatónıje, valamint Tolnai Szabolcsné aki várhatóan az elsısök tanítónıje lesz. Az óvó néni az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet ismertette, majd az igazgatónı és a tanítónı nyújtott minden kérdésre kielégítı tájékoztatót az iskolai elvárásokról. Április 5-én ovisuli keretében a nagycsoportosok és szüleik tölthettek el egy délelıttöt az iskolában. Játékos foglalkozás keretében tekinthettek be az iskolások mindennapjaiba. Ezek a kezdeményezések tovább erısítik az óvoda iskola kapcsolatát. Az óvodai beíratást április 8-án és 9-én tartottuk. A Költészet Napján az iskolában rendezett ünnepségen óvodásaink is szerepeltek. Köszönjük Heli néninek a meghívást. A nagycsoportosok április 18-án nyílt nap keretében, helyszíni foglalkozáson adtak számot ismereteikrıl. Óvodánkban kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatos magatartás és szemlélet alakítására. Ennek szellemében, udvarunk virágosításával ünnepeltük meg a Föld napját is. Mindhárom csoport a saját udvarrészét csinosította, az elhelyezett ládákba virágokat ültettek. A középsısök egy mini kertet varázsoltak, amit a szülık által behozott palántákkal díszítettek és kitüntetett figyelemmel óvnak, gondoznak a mai napig. Május elsı hétvégéjén az Édesanyákat köszöntötték óvodásaink. Mindegyik korcsoport az életkori sajátosságainak megfelelıen készült. A kicsik és a középsısök verssel és a maguk által készített ajándékkal, a nagyok pedig rövid mősorral kedveskedtek az Édesanyáknak. Május 9-én a gyıri állatkertbe kirándultunk. Felejthetetlen élményt jelentett gyermekeink számára ez a közös délelıtt. Az autóbusz költségét a szülıi szervezet fizette, így anyagilag kevésbé volt megterhelı a családok számára. Május 17-én a középsı csoportos kisgyerekek és szüleik a hegyeshalmi Stettni-tóhoz kirándultak. Ez a kirándulás szintén nagy örömet jelentett minden résztvevınek. Különleges élmény volt a vonatozás is, hiszen van olyan kisóvodásunk, aki most elıször ült vonaton. Napokig mesélték élményeiket. Jó volt látni, ahogyan a szülık is felszabadultan játszottak, ha csak egy kis idıre is, de újra gyermekké válhattak. Szívesen kezdeményezünk ilyen közös kirándulásokat, hiszen a szülık és az óvoda dolgozói közelebb kerülhetnek ezáltal egymáshoz. Május 24-én tartottuk a hagyományos óvodai gyermeknapot. Ekkor került sor három új játék felavatására is. Két rugós játékot Schmidt Róbert képviselı úr felajánlásából tudtunk vásárolni, egy mászó várat pedig a szülıi szervezet által szervezett rendezvények bevételébıl. Köszönjük Schmidt Róbertnak, hogy hozzájárult udvari játékaink bıvítéséhez, valamint a szülıi munkaközösség tagjainak a rendezvények megszervezését. Délután a szülık is bekapcsolódtak programjainkba. Közösen barkácsoltunk, ügyességi játékokat játszottunk. Nagy sikere volt a szülık által készített palacsintának, süteményeknek, kapós volt a zsíros kenyér, valamint a különbözı ízesítéső szörpök is. Jó érzés volt, hogy a szülık ilyen szép számmal megtiszteltek bennünket, és egy vidám jó hangulatú délutánt töltöttünk el együtt. Május utolsó hétvégéjén tartottuk a kicsik és középsısök évzáró, és a nagycsoportosok évzáró és ballagó ünnepélyét II. ne gye dé v Szeretnénk megköszönni a ballagó kisgyermekek szüleinek, hogy az elmúlt években mellettünk álltak, támogattak bennünket. Jó szívvel emlékezünk vissza az együtt töltött gyereknapokra, kirándulásokra, farsangi és barkács délutánokra. Kívánom, hogy gyermekeik sok sikerélményben részesüljenek az iskolában, boldog kiegyensúlyozott felnıttekké váljanak. Különleges és megható volt az ünnepség nemcsak a gyerekek, hanem a két búcsúzó óvó néni számára is. Marika és Márti néni 40 év szolgálat után búcsúzik az óvodától. Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveik jó egészségben, pihenéssel teljenek szeretteik körében. A nyári nagytakarítás július 22-tıl augusztus 3-ig lesz, ez idı alatt az óvoda zárva tart. Augusztus 5-tıl a megszokott nyitva tartással várjuk a kisgyermekeket. Minden családnak kellemes nyári feltöltıdést, és jó pihenést kívánok. Kovácsné Varga Éva LEVÉL BARÁTAINAK EGYESÜLETE HÍREI Egyesületünk használatában álló Sváb Háznál a sokáig tartó tél után igyekeztünk rendbe tenni az udvart és az utcafrontot. A ház falán a fatábla a tél folyamán kezdett tönkre menni, ezért Weiszdorn László újból megragasztotta. Reméljük, hogy a szélsıséges idıjárás már nem tesz benne kárt. Áprilisban elindítottuk a virágosítási akciónkat. Május elsejei majálison a Ki nyer ma játék nyertesei részére 10 db CD-t osztottunk ki. Ebben a hónapban 15-én tartottuk meg a kötelezı évi közgyőlésünket. Beszámoltunk az elmúlt év történéseirıl és költségvetésérıl a megjelent tagok elıtt. Megbeszéltük az idei terveket és költségvetést. Május 17-én 19 órai kezdettel kiosztottunk díjmentesen /ingyért/ 1000 tı egynyári virágpalántát községünk lakói között. A megjelent hölgyek és urak ígéretet tettek, hogy a házuk utca részén elültetik a palántákat, mert ezzel is szeretnének a falu virágosításában részt venni. Egyesületünk a palántákat a Németh Csaba helyi kertészetében vásárolta Ft értékben. Turkálót, használt ruha börzét május 24-én délután kezdtük meg, amit 25-én délig tartottunk. Elég sok ruha talált gazdára. A megmaradt ruhákat összecsomagoltuk és elküldtük az óvári Családok Átmeneti Otthonába. Nagyon örültek az adománynak az intézmény dolgozói. Ebben az intézetben a rászorulók részére osztják ki. A Május 1. ligeti park játszóterén kicseréltettük a kisgyermekek rugós játékát, mert nem volt javítható. A hónap elején megtartott lomtalanításon is segítettünk a vasárura vigyázni. Köszönjük Erdısi Gyula, Nagy Erzsébet, Sastin Zoltán közremőködését. folytatás a 10. oldalon! 8

9 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja T Ő Z O L T Ó E G Y E S Ü L E T H Í R E I Röviden szeretném tájékoztatni önöket egyesületünk ez évi eddigi tevékenységérıl. A évi beszámoló közgyőlését március 2-án tartottuk meg. A közgyőlés megtartásáról szórólapon, valamint a facebook lapunkon keresztül értesítettük a lakosságot, sajnos kevés sikerrel. A tagságon kívül alig volt más érdeklıdı. A márciusi és május elsejei ünnepségeken is aktívan kivettük a részünket. Díszırséget biztosítottunk, illetve a rendezvény lebonyolításában segédkeztünk. A tőzoltóautó a rendezvényen, - elsıdlegesen a gyerekek számára - idén is kedvenc látnivaló volt. Május 25-én került megrendezésre a járási önkéntes és vállalati tőzoltók versenye Hegyeshalomban. A rendezvényen 39 csapat vett részt, és szinte valamennyi - mindkét versenyszámban - eredményesen hajtotta végre a feladatát. Egyesületünk az összesített eredmények sorában a 19. helyet foglalta el, felnıtt férfi kategóriában. A rendezvényen, korábbi évekhez hasonlóan, részt vett Papp Zoltán polgármester úr, akinek köszönjük, hogy megtisztelte Egyesületünket jelenlétével. Ezt követıen tagságunkra nagyon fontos feladat hárul. A szertár felújításból a LEADER pályázaton nyert tízmilliós támogatás mellett - vállaltuk a fıbb bontási feladatok elvégzését, hogy ezzel is csökkentsük a felújítás támogatás feletti költségeit. Ezen feladatot eredményesen elvégeztük és átadtuk a területet a kivitelezınek. A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma összehúzási és bálázási munkáiban csak a tőzvédelmi követelményeknek megfelelı, legalább egy, az érvényben lévı hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelı tőzoltó készülékkel is ellátott erı- és munkagép, valamint egyéb jármő vehet részt, amelynek tőzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelızıen az üzemeltetı elvégezte. A jármő megfelelıségérıl szemle során kell meggyızıdni. Ennek tervezett idıpontját nyolc nappal elıbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A szemlérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a jármővön el kell helyezni és a szemlét követı nyolc napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni. Kötelezı az akkumulátorok megfelelı védıburkolása, illetve kipufogó és a szikratörı éghetı anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tőz terjedését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni. A jármőveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérőn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat. Sikeres és eredményes betakarítási munkákat kívánunk valamennyiüknek! Nagy Pál parancsnok EREDMÉNYES PÁLYÁZAT A Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület által kiírt civil szervezetek fejlesztése címő pályázaton a Tőzoltó Egyesület 10 mft támogatást nyert a tőzoltó szertár felújítására. Az önkormányzat további eft támogatást ad a munkákhoz. Június 15-én, Mosonszentmiklóson voltunk a Hétpróba elnevezéső tőzoltóversenyen. Ezen a rendezvényen 20 csapat versenyzett, 7 számban, melyek között több szakmai felkészültséget volt hivatott felmérni. Csapatunk egy számban elsı helyezett, míg az összesített eredményekben hatodik helyezést érte el. Az önkéntes tőzoltók szakmai felkészültségének növelése érdekében, három fı szerzett alapfokú végzettséget, valamint három fıt iskoláztunk be kisgép - ezen belül - motorfőrész kezelıi tanfolyamra. És néhány az elıttünk álló feladatokból. Az aratással kapcsolatban: Az aratást lehetıleg közút, illetıleg vasútvonal mentén kell elıször elvégezni, ezek mellett legalább 3 méter széles védıszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védıszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem elıtt tartani, gabonatáblán még a jármővek, erı- és munkagépek vezetıfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni. Az aratásban résztvevı erı-és munkagépekkel kapcsolatban: A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz mezıgazdasági tüzet gabonatáblatüzet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet kell eloltaniuk a tőzoltóknak. 9

10 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Levéli Borbarátok Köre a Móri Borvidékre szervezett bortúrát, melyet idén is kiegészítettek egyéb programok. Már hagyományosan Pıdör István barátunknál kezdtük a kóstolást, nagyon finom sajtok, és jóféle törkölypálinka formájában. Akinek kedve volt, és véletlenül még nem látta ezt a takaros kis tejüzemet, az üzemlátogatáson is részt vehetett. Innen az utunk Ászárra vezetett, ahol a Mini Skanzent néztük meg, valamint a falu szülötte, Jászai Mari életérıl Papp Zoltán tartott rövid ismertetıt. A borkóstolót borkóstoló követte, immár a hangulatos, szépen megépített pincében. Ezután, aki még bírta, megmászhatta a Csókakıi várhegyet, ahonnan gyönyörő kilátás nyílt a környékre. Kisbéren egy kávészünetet követıen a helyi Mővelıdési Ház munkatársa vitt el minket a Mini Magyarország megtekintésére, ahol hazánk híres épületeit, tereit, mőemlékeit nézhettük meg. Ezután következett utunk fı célja Mór, ahol még rövid városnézésre is volt idınk. Délben érkeztünk a Csetvei pincészetbe, ahol szorgalmas csapat várt minket nagyon finom borokkal, és meleg étellel Igen jó hangulatú borkóstolón vettünk részt a szabadban a szılıtıkék tövében. A jó hangulatról visszafelé a buszon a Levéli Harmonikások képviselıi gondoskodtak. Este kicsit fáradtan, de jó élményekkel és jó borok emlékével érkeztünk haza. A következı boros program a traktorfesztiválon, majd az Adventi borkóstolón lesz. Jó bort, és jó egészséget kívánok mindenkinek! Szakál Gyula folytatás a 8. oldalról! LBE hírei Minden évben a Levéli Német Nemzetiségi Általános iskola egy negyedikes és egy nyolcadikas tanulóját megajándékozzuk könyvutalvánnyal. Az iskola tanárai javaslata alapján történik a jutalmazás. Idén Steiner Enikı vehette át tılünk az emléklapot és az Ft értékő könyvutalványt. Gratulálunk a jó munkájához és sok sikert kívánunk az elkövetkezı éveihez. Az iskolai évzárón Pataki Katalin kapta meg az emléklapot és a Ft értékő könyvutalványt. Neki is sok szeretettel gratulálunk. Győjtés: A tiszta, jó minıségő használt ruhákat, cipıket és egyéb dolgokat továbbra is győjtjük a Sváb Házban. A mőanyag kupakokat szintén várjuk, hogy a beteg gyerekek részére el tudjuk juttatni. A Takarékszövetkezetnél vezetett két számlánkra is várjuk a pénzadományokat. Köszönjük minden kedves tagunknak és levéli lakosnak az eddigi segítségüket, amivel a munkánkat segítették. Szép nyarat, jó pihenést kívánunk minden kedves levélinek és olvasónknak. Máté Tamásné elnök 10

11 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja LEVÉLI SAKK KLUB HÍREI Véget ért a 2012/13-as évi sakkcsapat bajnokság. Levél csapata két osztályban is érdekelt volt. A megyei II. osztály 12 csapatos mezınyében csapatunk 2 fordulóval a vége elıtt még a középmezınyben a 7. helyen állt, de miután bravúros gyızelmet arattunk a Gyıri Szimultán és Sopron csapata ellen is, a nagyon értékes 4. helyen végeztünk a bajnokságban. A megyei I. osztályban szereplı csapatunk viszont nem adta alább a dobogónál az utolsó fordulóban Gönyő elleni 7:3 arányú gyızelmünknek köszönhetıen a 3. helyen zártunk. Természetesen ezek az eredmények annak köszönhetıek, hogy csapatunkat a levéli sakkbarátok és az önkormányzat is támogatja a nyugodt versenyzésben, így az elért sikerek ıket is illetik. Köszönjük, hogy kitartanak a csapat mellett, segítik versenyzési és versenyek rendezésének lehetıségét, melynek eredményeként már nem csak megyei, hanem országos szinten is dicsérik rendezvényeinket és elismerik, neves sakkozók fordulnak meg falunkban. Ennek következtében idén a 2. Lutri kupa keretén belül, amely a Hidegkı Vendéglı vendégszeretetét élvezte, Dr. Gyurkovics Bence a Gy- M-S Megyei Sakkszövetség elnöke a helyszínen adta át Levél csapatának a 3. helyezésért járó bronzérmeket. Külön öröm számunkra, hogy a levéli önkormányzat képviselıi és sakkbarátaink tapsát és gratulációját fogadhattuk a meghívott vendégeink elıtt, akik között idén is elfogadta meghívásunkat egy FIDE mester (FM) és egy nemzetközi mester (IM) is, emelve a verseny színvonalát, amely nagyon jó hangulatban zajlott, köszönhetıen a vendéglátóinknak. Idézet a Lutri Kupán másodszor is nyertes Bánszegi Attila (Kisbér- Ászár) körlevelébıl: Jól sikerült június 16-án Levélen a LUTRI-KUPA. Varga Ferenc, Malomsoki László, Márkus József és én képviseltük egyesületünket. FM Farkas Gyula és IM Csonka Attila VIP meghívottként emelte a verseny színvonalát. A tavalyi gyıztes csapat kihúzásához hasonlóan az idén is remek kézzel sorsoltam csapatot: Malomsoki László és Bodor Gergely 100%-os teljesítményéhez, Rakó István és én csak annyit tettünk hozzá, hogy minden fordulóban meglegyen a csapatgyızelem, néha kicsit többet... A "Levélzöldség" fantázia nevő csapatunk így magabiztosan szerezte meg az elsı helyet! Köszönjük a kiváló vendéglátást! Le a kalappal levéli sakkbarátaink elıtt!!! A Levéli Sakk Klub nevében mindenkinek kellemes meleg nyarat és jó nyaralást kívánok. Török Attila ÉLELMISZER SEGÉLY PROGRAM! 2013-ban Levél Községi Önkormányzat Szociális Bizottsága ismét pályázatot nyújtott be a Gyermekétkeztetési Alapítvány EU Élelmiszersegély programjához. A nyertes pályázat segítségével nagy örömünkre több mint 3500 kg élelmiszert - száraztésztát, lisztet, cukrot oszthattunk ki, 200 rászoruló levéli család részére. A segélybıl a létminimum közelében élık, önhibájukon kívül létminimum közelében élık és kisnyugdíjasok részesültek. A rászorulók névsorát a Szociális Bizottság állította össze. Ezután a bizottság vezetıje, Ankhelyi Istvánné vezetésével gyerekek és felnıttek rakták össze és osztották a csomagokat. Hálásan köszönjük valamennyiük munkáját. A gyerekek: Boros Nikoletta, Fekete Ferenc, Illés Regina, Kárpáti Zoltán, Moldován Alex, Moldován Laura, Puskás Kevin, a Gyök tagjai: Kovács Dávid, Mayer Izabella, Radák Luca, Tolnai Blanka, Tompa Rita, és a felnıttek: Ankhelyi István, Csortos János, Földes László, Márk Józsefné, Mihályiné Márki Gyöngyi, Moldován Rebeka, Radák Tamás, Zrak Viktória. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is élvezhetjük sakkbarátaink támogatását és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy megháláljuk a bizalmat eredményeinkkel, illetve ilyen színvonalas versenyek rendezésével, mellyel öregbíteni tudjuk Levél hírnevét. Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély programot a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezi. Az országos program keretében az EU-s forrásból elıállított élelmiszereket az MVH a vele nyertes pályázat alapján szerzıdött segélyszervezetek, így a Gyermekétkeztetési Alapítvány közremőködésével juttatja el a magyarországi rászorulók részére. RT A nık addig nem lesznek egyenlık a férfiakkal, amíg nem tudnak az utcán végigsétálni kövéren és kopaszon azt gondolva, hogy csodálatosak és mindenki kívánja ıket. 11

12 Le vé l Önkormányzatának idıszaki lapja Levélfalvi Manók Óvoda - Levél A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII:törvény 20/A alapján pályázatot hirdet 2 fı óvodapedagógus munkakör betöltésére A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő jogviszony Egy év próbaidı után válik határozatlanná. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı A munkavégzés helye: Gyır Moson Sopron megye, Levél, Fı utca 15. A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással a járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok: tervezi, szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe véve a gyermekek egyéni sajátosságait. Segíti a hátrányban lévı gyerekek felzárkóztatását, érvényesíti a tehetséggondozást, a másság elfogadását. A köznevelési törvényben meghatározott országos és helyi pedagógiai program ismerete, önálló és felelısségteljes munkavégzés. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: - Fıiskolai végzettség - Elızı munkahelyrıl szakmai értékelés Elvárt kompetenciák: - Jó szintő módszertani rugalmasság, kommunikációs készség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes szakmai önéletrajz, diplomamásolat, egyéb képesítést igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betöltésének idıpontja: A munkakör szeptember 2. napjától tölthetı be. A pályázat benyújtásának határideje: július 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Varga Éva nyújt, a 06 20/ es telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a Levélfalvi Manók Óvoda Levél címére történı megküldésével ( Levél, Fı utca 15. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban található azonosító számot: 72/2013. valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. A pályázat elbírálásának módja, rendje: Több pályázat esetén, az elızetes szőrés után, személyes elbeszélgetést követıen az óvoda vezetése dönt. A pályázat eredményérıl e- mailben történı értesítés. A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 22. A pályázati kiírás további közzétételi helye: június 20. Kézmőves Tábor II. ne gye dé v Évek óta tervezgeti a Levéli Gyermekönkormányzat egy nyári kézmőves tábor elindítását. Ennek megvalósítása az idei évben révbe ért, hiszen mióta Boros Csilla hazaköltözött, azaz a levéli óvodában dolgozik, rendszeresen játszóházakat szervez a Gyökkel és ennek folyományaként június 24-tıl 29-ig sikerült megrendezni az elsı Levéli Kézmőves Tábort. A 29 résztvevı gyermek hétfıtıl péntekig, 9-tıl 16 óráig, a Kultúrházban különbözı kézmőves technikákkal ismerkedett meg. Készítettek papírmasé bogarakat és repülıt, barátságkarkötıt, WCpapír guriga bábokat, pillangós óriásképet, festettek kavicsot, stb. Az utolsó napon szerencsemalacokat sütöttek, állati szendvicseket és különbözı ehetı dekorációkat készítettek a délutáni záró bulira Némethné Tóth Erika segítségével. A heti termésbıl egy kiállítást készítettek a záró bulira érkezı szülık és érdeklıdık örömére. A tábor szalonnasütéssel, vidám játékokkal, beszélgetéssel és tőz körüli énekléssel zárult. A résztvevık az mondták, már várják a következı nyarat és következı Kézmőves Tábort. A tábori élményekrıl készült fényképek megtekinthetık falunk honlapján a Galéria. menüpontban (www.level.hu). Radák Tamás S Z Ü L É S I T Á M O G AT Á S A Képviselı-testület 7/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról új ellátási formát vezetett be. Az önkormányzat gyermekenként ,- Ft egyösszegő szülési támogatásban részesíti azt a rendelet 1. -ban meghatározott a lakcímbejelentés szabályai szerint Levél községben a gyermeke születésének idıpontjától számított 2 évet megelızıen nyilvántartásba vett, és folyamatosan levéli lakóhellyel rendelkezı szülıt, akinek a lakcímbejelentés szabályai szerint Levél községben nyilvántartásba vett lakóhellyel rendelkezı gyermeke született. A támogatás összegét a Magyar Államkincstárnál a gyermek nevére nyitott Start számlára - azaz Babakötvényre - történı utalással biztosítja. A támogatás iránti kérelmet a születést követı 90 napon belül a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Levéli Kirendeltségénél lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell: számlanyitási szerzıdés másolatát, a születési anyakönyvi kivonat másolatát, és a lakcímet igazoló iratok másolatát. 12

13 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja AUGUSZTUS TERVEZETT PROGRAM órától gépbemutatók, szakmai előadások, sajt- és borkóstoló, és esti mulatság Traktorok gyülekezője és regisztrációja (Újhelyi Imre tér), 9.30 Felvonulás a község utcáin Ünnepélyes megnyitó Traktorok bemutatása, kiállítása kb óráig, benne traktor szépségverseny: A legszebb traktor, A legöregebb traktor címért a közönség szavazati alapján Traktoros ügyességi verseny Közben és utána: - Fúvószenekar - Néptánc - Népdalkör - Csodás illatok kavalkádja - Gyermekversenyek - Büfé, árusok - Bikarodeó - Állatsimogató Nyárzáró utcabál - Koncert - Tűzijáték Belépés ingyenes! Érdeklıdés és elızetes jelentkezés: Fehér Attila, tel: /

14 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja ZARÁNDOKLAT MÁRIAKÁLNOKRA A Levéli Katolikus Egyházközség ismét zarándoklatot szervezett, idén Máriakálnok volt az úti cél. Május 26-án, Szentháromság vasárnapján 11-en indultunk útnak gyalog Mosonmagyaróváron keresztül. A 13 km-es utat minden gond nélkül tettük meg, közben kétszer tartottunk rövid pihenıt (a többiek autóbusszal érkeztek egy levéli támogatónk jóvoltából). Legidısebb gyaloglónk Kopcsándi Lajosné Stefi néni volt. Közelítve a 80 felé nagy lelkesedéssel és kitartással rótta a kilométereket, sıt a Rózsafüzér imádkozása alatt ı volt az elıimádkozó (ami ugye menet közben nem semmi). Mint elmondta, azért szeretett volna eljönni mindenképpen, mert gyerek- és fiatalkorából nagyon szép emlék a máriakálnoki zarándoklat. Az ötvenes években rendszeresen megtették az utat fiatalok, felnıttek, idısek egyaránt. Közel 60 év után újra nagy öröm volt számára az út. Máriakálnokon az ottani plébános egyenként fogadta a zarándok csoportokat, majd egy Budapestrıl érkezett ferences atya celebrálta az ünnepi szentmisét. Az idıjárás kedvezett a zarándokoknak, több százan győltek össze az árnyas fák alatt a környékbeli településekrıl. Szép élménnyel és a (szerintünk) megérdemelt vasárnapi ebéd reményében érkeztünk haza. Radák Tamás Az induló gyalogos csapat (ketten Óváron csatlakoztak). Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal 9222 Hegyeshalom, Fı utca 134. Pf. 1. LEVÉLI KIRENDELTSÉG ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE Cím: 9221 Levél, Fı utca 10. Telefon és fax: 36/96/ , telefon: 36/96/ és 36/96/ , Polgármester: telefon: 36/96/ , ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLFOGADÁS A KÖZSÉGHÁZÁN HÉTFİ: ügyfélfogadási szünet KEDD: 9:00-12:00 SZERDA: 9:00-12:00 és 13:00-16:00 CSÜTÖRTÖK: 8:00-12:00 és 13:00-15:30 PÉNTEK: 8:30-12:00 Adó ügyek: szerda 8:00-12:00 és 13:00-15:30 Építési, mőszaki ügyek: csütörtök 8:00-12:00 és 13:00-15:30 Pénztár: csütörtök: 9:00-12:00 Járási Hivatal ügysegédje: kedd 8:00 10:00 Polgármester fogadóórája: kedd 8:00 12:00 szerda 13: Jegyzı fogadóórája: csütörtök 9:00-11:00 és 13:00-15:00 KULTÚRHÁZ IKSZT-ben 9221 Levél, Fı utca 30. Gyermekjóléti szolgálat: hétfı 8:00 12:00 Családsegítı szolgálat: hétfı 8:00 12:00 Falugazdász: hétfı 12:30 13:30 Impresszum: Levél Községi Önkormányzat Idıszaki lapja II. Negyedév Felelıs kiadó: Papp Zoltán polgármester Szerkeszti a Szerkesztıbizottság. Megjelenik negyedévente 650 példányban az Önkormányzat saját terjesztésében, ingyenesen. Nyomda: Rikker Nyomda, Gyır LÁSZLÓ NAPI BÚCSÚ KÉP- ÉS ZÁSZLÓSZENTELÉSSEL Szép ünnep volt a júniusi búcsú a Levéli Katolikus Templomban. Szentelésekkel kezdıdött az ünnepi szentmise. Egy levéli hívı új templomi zászlókat adományozott az egyházközségnek. Az egyiken Szent László király (templomunk védıszentje) és Szent Imre herceg, a másikon Jézus Szíve és a Boldogságos Szőz képe látható. Az önkormányzat egy levéli zászlót adományozott. Az egyházközség felújíttatta a régi stáció képeket. Ezek 1971 óta a padláson porosodtak (sajnos abban az idıben divat volt lecserélni a régi képeket). Hécz-Kállai Krisztina festımővész letisztította, új keretekbe helyezte a festményeket. Családjával ı is itt volt az ünnepségen. A képeket és a zászlókat Szalai Kálmán esperes úr szentelte meg, a búcsúi szentmisét Drobilich József bezenyei nyugdíjas plébános celebrálta, aki nagyon szép szentbeszéddel köszöntötte a levélieket. A megújult templombelsı igazán szép látványt nyújt. Érdemes bárkinek megnézni. 14

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Ügyszám: 07-7/669/2011. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázat kiírása az Integrált Szociális Intézmény igazgatói

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

A Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Mővelıdési Központ vezetıjének megbízása július 31-éig tart.

A Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Mővelıdési Központ vezetıjének megbízása július 31-éig tart. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. március 28-án tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: Általános Mővelıdési Központ magasabb vezetı pályázati felhívásról döntés A Dévaványa-Ecsegfalva

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. szeptember18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Tartalmazza: 214-215/2013.(IX.18.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült:Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Dr. Puskás György háziorvos 2013. május

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról JEGYZİKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága 2012. május 7-én 13,30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 28-án megtartott soron kívüli ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester,

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 199. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat pályázat kiírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzıi állására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendıkrıl

A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendıkrıl Barcs Város Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é tıl 7570 Barcs, BajcsyZs. u. 46. Pf. 62 Telefon: 82/462459 sz. napirendi pont E lıterjesztés A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 157 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 1. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben