Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél Önkormányzatának idıszaki lapja"

Átírás

1 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérıl, ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással. Ebbıl: - személyi jellegő kiadások eft - munkáltatót terhelı járulék eft - dologi kiadás eft - ellátottak pénzbeli juttatásai eft - egyéb mőködési kiadások eft - felhalmozási kiadások eft ebbıl felújítás Áfa-val eft beruházás Áfa-val eft - egyéb felhalmozási kiadás eft - tartalék felhalmozásra eft - tartalék mőködésre eft Az iskola állami fenntartásba vétele miatt jelentısen átalakult a költségvetésünk. Önállóan mőködı intézményünk az óvoda és a polgármesteri hivatal - ez is csak a közös önkormányzati hivatal létrejöttéig maradt. A többi feladat, benne az egészségügyi alapellátás, és a különbözı feladatok (Kultúrház IKSZT, iskolai étkeztetés, szociális ügyek, közvilágítás, községgazdálkodás, zöldterület kezelés, temetıfenntartás, út-, árok- és járda fenntartás, stb.) szakfeladatként szerepel a költségvetésben. Alapvetı célunk a meglévı szolgáltatási színvonal megırzése, lehetıség szerinti fejlesztése, ésszerően takarékos gazdálkodással. Óvoda költségvetése eft, amelybıl eft származik állami finanszírozásból, a többi a saját bevételbıl. Személyi jellegő kiadások eft, munkaadót terhelı járulék eft, a dologi kiadások eft. A Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás szennyvíztisztító intenzifikálása projektjéhez eft önrészt kell biztosítanunk. A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás projektjéhez 586 eft önrészt kell biztosítanunk. Az idei felújítási feladatok: - iskola és tornacsarnok energetikai projekt eft, (áthúzódó kiadás), - kazánház felújítása eft, - Fı utca 2. udvar melléképület tetıfelújítás 900 eft, - kátyúzás tervezett költsége eft, - terveink szerint idén lesz még árok- és járdafelújítás is É V I K Ö LT S É G V E T É S, É S T E R V E K. Egyéb beruházások: iskolaudvar hátsó kapu 520 eft, Cseresznyefasornál árokkialakítás eft, kolumbárium építése a temetıben eft, stb. További elbírált és nyertes pályázataink is vannak már: - A temetıi ravatalozó felújítása és kerítés építése címő, eft tervezett költségvetéső LEADER projekthez eft támogatást nyertünk, - Sváb Ház részleges felújítása LEADER projekthez a Levél Barátainak Egyesülete eft támogatást nyert. Ezek építését is meg kell kezdeni, mert december elején az elsı kifizetési kérelmet be kell nyújtani. Még további elbírálásra váró pályázatunk az óvoda és kultúrház energetikai projektje, amely során áramtermelı napelemeket szerelnénk fel az intézményekre pz TARTALOM Költségvetés... 1.oldal Testületi ülések 2-5.oldal Német Önkormányzat 6-7.oldal Balatoni nyár 7.oldal Óvodai hírek 8.oldal LBE 8.oldal Tőzoltó hírek 9.oldal Móri bortúra 10.oldal Sakk Klub 11.oldal Élelmiszer segély 11.oldal Óvónıi pályázat 12.oldal Traktortalálkozó oldal Egyházi hírek 14.oldal 1

2 Le vé l Önkormányzatának idıszaki lapja II. ne gye dé v K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T I Ü L É S E K R İ L A március 28-án tartott Képviselı-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekrıl rövidített formában az alábbiakban adunk számot: hozta: 29/2013.(III.28.) határozat A Képviselı-testület jóváhagyja a Mővelıdési és Közoktatási Minisztériumhoz Közmővelıdési intézmény, közösségi színtér technikai, mőszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása címen benyújtott támogatási igénylést, melyhez Ft önrészt a évi költségvetés tartaléka terhére biztosít. hozta: 30/2013.(III.28.) határozat A Képviselı-testület megrendeli az árajánlatban szereplık alapján az EH-SZER Kft-tıl (9027 Gyır, Kandó Kálmán út 13.) szabadvezetékes közvilágítási hálózat bıvítés a József Attila utca- Vasút utca szakaszon a tervezés és kivitelezés munkáit. Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerzıdés és a kivitelezési szerzıdés aláírására. A közvilágítási hálózat bıvítésének költségét a évi költségvetésében biztosítja. hozta: 31/2013.(III.28.) határozat A Képviselı-testület az árajánlat alapján megrendeli a West Building Kft-tıl a Kazánház elıtti térburkolat elkészítését. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzıdés aláírására. A munka költségét a évi költségvetésében biztosítja. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta az elıterjesztett rendelet tervezetet, ezzel megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének A helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról szóló 11/2000.(XII.22.) rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 3/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletet. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta az elıterjesztett rendelet tervezetet, ezzel megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Levél Községi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezelésérıl és hasznosításáról szóló 4/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletet. hozta: 32/2013.(III.28.) határozat A Képviselı-testület az önkormányzat közép-, és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az elıterjesztés szerint elfogadja. hozta: 33/2013.(III.28.) határozat A Képviselı-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda (Levél, Fı u. 15. intézményvezetıi munkakör (magasabb vezetı) betöltésére az alábbiak szerint: A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre Munkavégzés helye: Gyır-Moson-Sopron megye, 9221 Levél, Fı u. 15. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: óvoda intézmény szakmai vezetése, vezetıi feladatok ellátása, különös tekintettel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.08.) MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben foglaltakra. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: fıiskolai végzettség, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség, vagy folyamatban lévı szakképzettség megszerzése megkezdésének igazolása, legalább 5 éves óvodapedagógusi szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elıélet, cselekvıképesség, magyar állampolgárság A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: - felhasználói szintő számítógépes ismeret (ECDL vizsga vagy min. Word, Excel, internet használatának ismerete és B kategóriás jogosítvány Elvárt kompetenciák: jó szintő kommunikációs és problémamegoldó készség, vezetıi rátermettség, jó kapcsolatteremtı készség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai fényképes önéletrajz, vezetıi program a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel, amely illeszkedik a nevelési programhoz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata, véleményezésre jogosult pályázati anyagba történı betekintésrıl, nyilatkozat a Kjt szerinti összeférhetetlenségrıl, hozzájáruló nyilatkozat személyes adat kezelésérıl. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell benyújtani. A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2013.augusztus hó 16 nap A munkakör legkorábban: augusztus hó 16 nap tölthetı be. A pályázat benyújtásának határideje: május hó 30 nap A pályázat kiírással kapcsolatos további információ: Levél Községi Önkormányzat Polgármesterétıl kérhetı személyesen, vagy a 36/96/ os telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: - személyesen Papp Zoltán polgármesternek a Levél Községi Önkormányzat 9221 Levél, Fı u. 10. címen, vagy - postai úton Levél Községi Önkormányzat 9221 Levél, Fı u. 10. címre történı megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 372/2013. valamint a beosztás megnevezését: vezetı óvónı. A pályázat elbírálásának módja és határideje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése szerint. A beérkezett pályázatokat az intézmény nevelıtestülete és alkalmazotti közössége véleményezi. A beérkezett pályázatokat a Képviselı-testület értékeli, rangsorolja, dönt a meghallgatásra kijelölt pályázókról, valamint a meghallgatást követıen meghozza döntését. A Képviselı-testület fenntartja azon jogát is, hogy a kiírt pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje: Levél Községi Önkormányzat honlapján: és a helyben szokásos módon, hirdetıtáblán. hozta: 34/2013.(III.28.) határozat A Képviselı-testület az elıterjesztés szerint jóváhagyja az Aqua Szolgáltató Kft-vel kötendı szindikátusi szerzıdést. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. hozta: 35/2013. (III.28.) határozat folytatás a következı oldalon! 2

3 Levé l Önkormányzatának idıszaki lapja folytatás az elızı oldalról! A Képviselı-testület az elıterjesztés szerint jóváhagyja a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulással évi közös feladatellátások finanszírozására vonatkozó megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. hozta: 36/2013.(III.28.) határozat A Képviselı-testület a évi képviselıi alapból civil szervezetek, egyesületek részére felajánlott tiszteletdíjat az alábbiakban hagyja jóvá: Levél Barátainak Egyesülete: Ft. Levéli Horgász Egyesület: Ft. Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat: Ft. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 37/2013.(III.28.) határozat A Képviselı-testület megrendeli az ajánlatban szereplı áramfejlesztı beszerzését, melynek költségét Ft-ot a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A április 25-én tartott Képviselı-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekrıl rövidített formában az alábbiakban adunk számot: hozta: 38/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület a évi éves belsı ellenırzések tapasztalatairól szóló beszámolót megvitatta és az abban foglaltakat tudomásul vette. A belsı ellenıri jelentésben foglalt hiányosságok kijavításáról a jegyzı határidıre gondoskodik. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 39/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület megtárgyalta Levél Községi Önkormányzatának évi közbeszerzési tervét és azt a melléklet szerint jóváhagyja. hozta: 40/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület a Makadám Kft ajánlatát elfogadva megrendeli a község belterületi útjainak kátyúzását az ajánlatban szereplı méretekkel és árakkal. A munka költségét a évi költségvetésében biztosított elıirányzaton felül pótelıirányzatot biztosít a költségvetés tartaléka terhére. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzıdés aláírásával. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 41/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testületeelfogadja a SOMA-CLEAN Kft ajánlatáét az önkormányzat és telephelyein a tőz- és munkavédelmi szolgáltatás ellátására. Költségét, amely Ft+Áfa/hó a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírásával. hozta: 42/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat alapítványát, a Levéli Hagyományırzı Községszépítı és Takarékoskodó Alapítványt bízza meg a LEADER pályázat III. intézkedés: Térfigyelı, tájékozódást segítı rendszerek, pihenıhelyek kialakítása kiírás keretében, Egységes utcanév-táblák, tájékozódást segítı információs és útbaigazító táblák kihelyezése Levélen címő projekt pályázatának benyújtásával. A pályázat sikere esetén az alapítvány részére biztosítja a megvalósításhoz szükséges forrást. hozta: 43/2013.(IV.25.) határozat II. ne gye dé v A Képviselı-testület úgy határozott, hogy a LEADER pályázat IV. intézkedés: Közösségformáló rendezvények támogatása kiírás keretében, V. Veterán Traktortalálkozó és családi nap címő projekt pályázatot nyújt be, mely a következık szerint valósulna meg: Megvalósulás helye és ideje: Levéli Horgásztó és környéke augusztus. A projekt rövid leírása: kétnapos találkozó és családi nap programjához szükséges technikai feltételek biztosítása (rendezvénysátor és pavilonok, berendezések bérleti költsége, hangosítás, stb. költségeinek biztosítása) Elsı nap: Szakmai nap: mezıgazdasági gépbemutatók, szakmai elıadások, sajt- és borkóstoló, esti mulatság. Második nap: veterán traktorok felvonulása, versenyek, mezıgazdasági gépbemutatók, kulturális programok, családi- és gyermek programok, esti mulatság, tőzijáték. A projekt teljes összege: Ft. Önrész összege: Ft Támogatási igény: Ft hozta: 44/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a LEADER pályázatok keretében benyújtásra kerülı Egységes utcanév táblák és tájékozódást segítı információs és útbaigazító táblák kihelyezése Levélen V. Veterán Traktoros találkozó és családi nap címő projektek pályázatinak elkészítésével kapcsolatban egyeztessen az Agrár Európa Tanácsadó Iroda Kft-vel. hozta: 45/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület az AQUA Kft évi mérlegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Évi mérleg fıösszege: eft. Mérleg szerinti eredmény, nyereség eft. A Képviselı-testület 4 igen 2 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 46/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület úgy határozott, hogy a 8/2013. (III.29.) BM rendelet, melynek 1. c) pontja alapján a település közbiztonságának és vagyonvédelmének javítása érdekében térfigyelı-kamerarendszer kiépítésére benyújtja pályázatát, mely a következık szerint valósulna meg: Megvalósulás helye: Levél község belterületi utcái. A projekt rövid leírása: Levél községben közbiztonságot növelı térfigyelı kamerarendszer kiépítése. A projekt teljes összege: Ft. Önrész öszszege: Ft. Támogatási igény: Ft. Az önrész összegét a Képviselı-testület a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 47/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 48/2013. (IV.25.) határozat A Képviselı-testület a Gyır-Moson-Sopron Megyei Polgárır Szövetség részére az Országos Polgárır Nap megrendezéséhez Ft támogatást ad. A támogatás összegét a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja, melyet a számú bankszámlára átutal. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 49/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület az Architektúra-Expo Szövetkezet kérelmére a tulajdonában lévı levéli 611/34, 611/35, 611/36, 611/37 és a 611/62 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanok tekintetében a területek összevonását, építési telkek kialakítását és az ehhez szükséges rendezési terv módosítási kérelmét támogatja. folytatás a következı oldalon! 3

4 Le vé l Önkormányzatának idıszaki lapja folytatás az elızı oldalról! Varju Imre Levél, Új u. 5. sz. alatti telek-kiegészítéséhez szükséges rendezési terv módosítási kérelmét, és az övezeti határ módosítási kérelmét támogatja. A Képviselı-testület a rendezési terv módosítását a Tér-Háló Kft-nél megrendeli, a módosítással kapcsolatos költségek a terv módosítását kezdeményezı feleket terhelik. hozta: 50/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület Jankovits István telek-kiegészítési kérelmét jelen formában nem támogatja, mivel azt a község szerkezeti és szabályozási tervében meghatározott építési övezet határok illetve területfelhasználási módok határa nem teszi lehetıvé. A Képviselı-testület 4 igen 1 tartózkodó 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 51/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévı 600 hrsz-ú természetben Levél, Vasút utcában található kivett beépítetlen 809m 2 nagyságú területre 500.-Ft/m 2 vételi ajánlatot tesz. A Képviselıtestület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlatot küldje meg a Római Katolikus Egyház részére. hozta: 52/2013.(IV.25.) határozat A Képviselı-testület elfogadja a KOLINA Bt. árajánlatát a temetı mögötti területen lévı, kb m 3 beton és építési törmelék darálására Ft/m 3 + Áfa áron, és a nagy teljesítményő homlokrakodó gépi munkát a leválasztott föld és beton depózására, a szükség szerinti órára, Ft + ÁFA/óra áron. A munka költségét a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzıdés aláírására. A május 16-án tartott Képviselı-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekrıl rövidített formában az alábbiakban adunk számot: hozta: 53/2013.(V.16.) határozat A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá: évi költségvetési rendelet módosítása - Beszámoló a évi költségvetés teljesítésérıl - Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának jóváhagyása évi egyszerősített éves költségvetési beszámoló- könyvvizsgálói jelentés A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az 5/2013.(V.21.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2012.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. (rendelet és mellékletei a jegyzıkönyv részét képezik) A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2013.(V.21.) önkormányzati rendeletét. (rendelet és mellékletei a jegyzıkönyv részét képezik) hozta: 54/2013.(V.16.) határozat A Képviselı-testület a Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítésérıl szóló beszámolót az elıterjesztés szerint hagyja jóvá. hozta: 55/2013.(V.16.) határozat A Képviselı-testület az elıterjesztés szerint jóváhagyja az Önkormányzat könyvvizsgáló által hitelesített évi egyszerősített éves költségvetési beszámolóját II. ne gye dé v A május 30-án tartott Képviselı-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekrıl rövidített formában az alábbiakban adunk számot: A Képviselı-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 56/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá: - Tájékoztató a közigazgatás átszervezésérıl, közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Döntést igénylı ügyek - Szociális rendelet - Beszámoló és értékelés a gyermekvédelmi tevékenységrıl, a gyermekjóléti szolgálat mőködésérıl - Kerékpárúthoz területek ingyenes önkormányzati tulajdonba adása - Expo területén- területvásárlási kérelem - Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodása - Kátyúzás- Magyar Közút útjára (József Attila utca)- pótelıirányzat biztosítása - Minıségbiztosítás- orvosi rendelıre - Pedagógus nap, köztisztviselıi, és Semmelweis napi jutalmazások - Játszótér felülvizsgálat- pótelıirányzat biztosítása LBE - Óvoda létszám bıvítés pedagógiai asszisztens - Óvoda vezetıi teendık ideiglenes megbízással történı ellátása A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta A szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2013.(V.31.) rendeletét (rendelet és mellékletei a jegyzıkönyv részét képezik) hozta: 57/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. Megállapítja, hogy a feladatok ellátása során érvényesült a jogalkotói és társadalmi elvárás, miszerint a gyermek családba történı nevelkedésének biztosítása elsıdleges fontosságú, - gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása terén a gyermekvédelmi rendszer mőködése, illetve az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek a jogszabályban elıírtaknak megfelelnek, a kistérségi társulási forma bevezetése óta az elvárásoknak megfelelıen mőködik. hozta: 58/2013.(V.30.) határozat 1. A Képviselı-testület a nemzeti vagyonról szóló évi CXVI. törvény 13. -ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában, és a Közlekedés Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévı: - Levél külterületi 079/1 hrsz-ú 8 ha 3171 m 2 összterülető közút megnevezéső ingatlanból kialakuló Levél külterületi 079/5 hrsz-ú 1508 m 2 összterülető ingatlan, a Levél külterületi 079/6 hrsz-ú 1804 m 2 összterülető ingatlan, Levél külterületi 079/7 hrsz-ú 8m 2 összterülető ingatlan, Levél külterületi 079/8 hrsz-ú 2543m 2 összterülető ingatlan, - Levél külterületi 087/1 hrsz-ú 5 ha 2364m 2 összterülető erdı megnevezéső ingatlanból kialakuló Levél külterületi 087/1 hrsz-ú 8629 m 2 összterülető ingatlan, - Levél külterületi 0101 hrsz-ú 26m 2 összterülető fásított terület megnevezéső ingatlanból kialakuló Levél külterületi 0101/1 hrsz-ú 8m 2 összterülető ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés (köztemetık kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprı-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, folytatás a következı oldalon! 4

5 Le vél Önkormányzatának idıszaki lapja gépjármővek parkolásának biztosítása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és kerékpárút célra kívánja felhasználni. 3. Levél Községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülı költségek ide értve a mővelési ág szükséges megváltoztatásának költségét megtérítését. 4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi és Natura 2000 védettség alatt. 5. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 6. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, az 1. pontban felsorolt ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. hozta: 59/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület elızetesen kifejezi értékesítési szándékát Stepina Anikó Magdolna, Roman Schrodis és Ruhstrat Gizella részére a Levél, Hársfa u ingatlanokhoz tartozó földterület (használati megosztással, osztatlan közös tulajdonnal) értékesítésével kapcsolatosan. A vételárat Ft/m 2 árban határozza meg, továbbá a vevıt terheli a mőszaki megosztás, adás-vételi szerzıdés elkészítésének költsége. hozta: 60/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja és kötelezi a Polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást írja alá. hozta: 61/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsülésén a tanácsba delegálandó tagok tekintetében szavazatával a Mosoni-sík települései által delegáltakat támogassa II. negyedé v A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 66/2013. (V.30.) határozati javaslat A Képviselı-testület úgy határoz, hogy a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda (9221 Levél, Fı utca 15.) vezetıi feladatainak ideiglenes ellátásával megbízza Kovácsné Varga Éva Csilla Levél, Dózsa György utca 4. szám alatti lakost, jelenlegi vezetı helyettest, határozott idıre, június 1-tıl augusztus 15-ig. A Képviselı-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23. és a alapján az ideiglenesen megbízott vezetı illetményét, a jelenlegi illetménye változatlanul hagyása mellett állapítja meg. Vezetıi pótléka ugyanezen törvény 70 (2)-(3) bekezdése, valamint a 138/1992. (X.8.) kormányrendelet közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 14/C -a alapján Ft/hó kerül meghatározásra. Felhatalmazza a polgármestert, mint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlóját, hogy a kinevezési okmányokat készítse el, és írja alá. PZ A testület ülései nyilvánosak, - kivéve a zárt ülést azokon bárki részt vehet, aki érdeklıdik a falu-, és a közügyek iránt! EREDMÉNYES PÁLYÁZAT A Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület által kiírt falufejlesztés pályázaton Emlék és kerékpáros pihenıpark kialakítása Levélen címmel benyújtott pályázatunkkal Ft támogatást nyertünk a Dózsa György utca végén eft összköltséggel épülı park építéséhez. hozta: 62/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület a község útjai kátyúzási munkáira Ft pótelıirányzatot biztosít a évi költségvetés tartaléka terhére. Egyben felhatalmazza a polgármester, hogy a Magyar Közút Nonprofit Kft árajánlata alapján rendelje meg a József Attila utca kátyúzását. hozta: 63/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület az Óvoda, Iskola, Kultúrház, Polgármesteri Hivatal, Egészségügy - Pedagógus nap, Köztisztviselıi nap, Semmelweis nap alkalmából - aktív dolgozói részére elismerésként csapatépítési program, szakmai tanulmányút, vagy tapasztalatcsere költségeihez Ft/fı összegben hozzájárulást biztosít, elszámolási kötelezettséggel. hozta: 64/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület a Levél Barátainak Egyesülete, mint a játszótér üzemeltetıje részére, a játszótéri rugós játék cseréje költségeire Ft támogatást biztosít a évi költségvetés tartaléka terhére. A Képviselı-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 65/2013.(V.30.) határozat A Képviselı-testület a évi CXC. nemzeti köznevelési törvény II. sz. melléklete alapján hozzájárul, hogy a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda létszámát szeptember 01-tıl 1 fı pedagógiai asszisztens álláshellyel bıvítse. 5

6 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja LEVÉLI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT HÍREI TAVSZNYITÓ KONCERT április 18-án megrendezésre került a Levéli Harmonikások által szervezett "Tavasznyitó koncert" a kultúrházban. A koncertnek nagy sikere volt, a kicsik és nagyok egyaránt nagyon jól érezték magukat. A Radák Tamás által tartott megnyitó után, a Hegyeshalmi Fúvós Egyesület dalait hallhatta a nagyközönség (1. kép). MÖNCHHOFI FALUMÚZEUM A hegyeshalmiak megalapozták a vidám hangulatot, amit a Levéli Harmonikások mősora követett (2. kép). A levéli zenekar mára már nem csak Harmonikásokból áll, hanem sikerült új tagokat is toborozniuk. A harmonika mellett most már gitár, ördögbot és reszelı is színesíti a dallamokat. Az új tagok Mosonmagyaróvárról és Ausztriából - Weiden am See csatlakoztak a zenekarhoz. A csapat vezetését és a dalok betanítását Schmidt Róbert vállalta, aki szeptember óta lelkes tagja a Levéli Harmonikásoknak. Az ingyenes hangverseny, a szervezık szerint nagyon sikeres volt, ezért tervezik, hogy jövıre is megismétlik. Kovács Péternek külön köszönet jár a film és a sok-sok fénykép készítéséért. Tavaly nyáron nagy megtiszteltetés érte a Levéli Harmonikásokat, mikor felkérték ıket, hogy Ausztriában, Mönchhofban a falumúzeumban, május 30-án fellépjenek. Sajnos nem volt hozzánk kegyes az idıjárás, mert esett az esı, így a koncertet egy pajtában kellett megtartani. Viszont még az idıjárás sem tudta elrettenteni a látogatókat, így nagyon sokan eljöttek. A látogatók közt nem csak falubeliek voltak, a környékbeliek is kíváncsiak voltak a zenekarokra és megtiszteltek minket még Bécsbıl, Grazból, Németországból és Hollandiából érkezett vendégek is. A koncertet a levéliek nyitották meg. Az elsı dalcsokor után a házigazda idısebb Herr Haubenwallner köszöntötte a harmonikásokat és a kedves közönséget (4.kép). Ezután Burda Éva mutatta be a levéli zenészeket (5.kép). LEVÉLI PÜNKÖSD Az idei Pünkösdi Mulatságokon, ami május 19-én került megrendezésre, a vegyes és színes fellépık mellett a Levéli Heideboden Énekkar (3.kép) és a Levéli Harmonikások is megmutatták a legújabb betanult mősorszámukat. Az Énekkar idén vicces magyar nyelvő dalokkal készült. Mint minden fellépéskor most is Schmidt Róbert kísért minket harmonika játékával. A kórust Nagy Adélka vezette. A Levéli Harmonikások német-osztrák és magyar vidám, ismert dalokat játszottak. Mindkét csapat köszönetet szeretne mondani a meghívásért, a gyönyörő virágcsokorért és az emléklapért. Mivel a csapat ismert német-osztrák dallamokat játszott, a közönség együtt énekelt a zenészekkel. A zenekar összeállított mősora kb. 1 órás volt, de a közönség lelkes kérésére még "ráadást" is játszottak. A hangulat óriási volt. A színpadon meghajló harmonikásokat vastapssal "búcsúztatták". 6

7 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A levélieket egy ismert osztrák fúvószenekar, a Die Buchgrabler követte (6. kép). A dalaikat viccekkel, elbeszélésekkel színesítették. A 4. osztályosok a Hidegkı borozó segítségével júniusban 3 napos kirándulásra indultak a Balaton- felvidékre. Az osztály péntek reggel indult, de Pilu (Novicz Pisti) és Sanyi bácsi már csütörtökön útra kelt, hogy elıkészítse nekünk a terepet. Így mire odaértünk már kész volt a tábor, álltak a sátrak. PANNONIA-CARNUNTUM OLD TIMER RALLY június 1-én a Levéli Harmonikások is jelen voltak a Mosonmagyaróváron megrendezésre kerülı Pannonia-Carnuntum Old Timer Rally mősorán. Az Ausztriából, Ilmitzbıl induló csodaszép veterán osztrák és magyar autók Mosonmagyaróváron voltak láthatók, ahonnan Gyır irányába folytatták útjukat. Minden eseményen nagyon sok fénykép - több mint készült. A Heideboden Énekkar internetes oldalán heidebodenenekkar, eseményekre osztva mind megtekinthetı. Figyelmüket köszönöm: Szakácsné Éva VIRILISTA 2012 Levélen 2012-ben legtöbb iparőzési adót fizetı adózók: (befizetés nagysága sorrendjében) JOGI SZEMÉLYEK 1. VIENNA ENERGY KFT 2. MOV-R H1 KFT 3. FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZRT 4. MARCHÉ RESTAURANTS HUNGARY KFT 5. MEIXNER BAU KFT 6. MOL NYRT 7. ING. KÓTZIÁN KFT 8. EDO-HUNGARY KFT 9. K.TIM BT 10. MAGYAR TELEKOM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK 1. DOMONKOS SÁNDOR 2. SZŐCS JÁNOSNÉ 3. FÖLDES LÁSZLÓ 4. CZAKÓ CSABA 5. SZABÓ MIHÁLY 6. HUSVÉTH TIBOR 7. SZOBOSZLAI SÁNDOR 8. SZABÓ GÁBOR SÁNDORNÉ 9. IMRE GÁBORNÉ 10. SZŐCS ZOLTÁN Köszönjük hozzájárulásukat a falu fenntartásához, fejlıdéséhez, kívánjuk, hogy gazdálkodásuk továbbra is eredményes legyen! Levél Községi Önkormányzat Útközben megálltunk a Pannon Ringnél és megmásztuk a sümegi várat is. Ez egyben a 7 próbalaton elsı próbája volt, amit további 6 követett. A finom ebéd után, - amit a nagy fiúk fıztek, akik elláttak minket a késıbbiekben is finom falatokkal - Judit, Rózsa és Szilvia vezetésével 3 csapatra oszlottunk. Választottunk csapatnevet (Pupákok, Menyétek, Balatoni királyok) és már írtuk is a csatakiáltásokat és készültek a zászlók. A zászlórudak megszerzése sem volt egyszerő, mentünk hegyre fel, hegyrıl le. Az esti tábortőznél sütöttünk szalonnát, majd rémtörténeteket meséltünk, hogy kellıképpen megalapozzuk a nyugodt éjszakát. Ez sikerült, mert éjfélkor még nagy volt a nyüzsi. Ennek ellenére másnap reggel 7-kor fitten-üdén talpon voltunk! Ildi néniéket leszámítva, mert a felnıtteket megviselte a sátoros éjszaka. Reggeli elıtt nem maradhatott el a torna sem! A délelıttöt feladatokkal töltöttük, győjtötték a csapatok a pontokat. Ebéd után pedig irány Keszthely! A Vadászati Múzeum után végre csobbanás! A hideg víz sem szegte kedvünk, sıt a rövid zápor még fokozta a hangulatot. Ekkor még nem tudtuk, hogy a java csak ezután jön, mert a fárasztó nap után az éjszakai túrát sem úsztuk meg. Ráadásul a szúnyogok és a sötét mellé még feladatokat is kaptunk. De mindenki sikeresen kiállta a próbát. A takarodó megint nehézkesen ment, talán túl fáradtak voltunk. Vasárnap reggel már senki nem hiányolta a reggeli tornát. Azért mire Badacsonyba értünk mindenki friss volt, mert intenzíven költötte a mólón a megmaradt forintjait. Visszafelé leszavaztuk a felnıtteket és a Szigligeti vár helyett inkább a fürdést választottuk, ha már az idıjárás is kegyes volt hozzánk és napsütéssel ajándékozott meg! Néhányunk jól le is égett! Kora délután értünk vissza a táborba és hiába fıztek a szakácsok délelıtt, még enni sem volt kedvünk. Eredményhirdetés és táborzárás után szomorúan indultunk haza. Az autókban volt aki aludt, volt aki csak pihent, de nyoma sem volt az odafelé vezetı út vidámságának. Tudjuk, hogy minden csoda 3 napig tart, de ez nagyon gyorsan eltelt. Kellemesen elfáradva, de nagyon sok élménnyel tértünk haza. Akár már vasárnap visszaindultunk volna! Még egyszer szeretnénk megköszönni a felnıttek: Rózsa, Judit, Szilvia, Pilu és Sanyi bácsi segítségét és munkáját! Köszönettel: Ildi néni és a 4. osztály 7

8 Le vé l Önkormányzatának idıszaki lapja Ó V O D A I H Í R E K Fontosnak tartjuk, hogy minden évben még a beíratás elıtt lehetıséget biztosítsunk a szülıknek és a kisgyerekeknek arra, hogy bepillanthassanak óvodánk életébe. Idén, március 28-án volt ez az alkalom, amikor ovicsalogató keretében ismerkedhettek meg a leendı kiscsoportosok az óvó nénivel, dadus nénivel. A rövid bemutatkozás után közös játékra, beszélgetésre is sor került. Április 4-én a nagycsoportos szülık számára szerveztünk szülıi értekezletet, amit megtisztelt jelenlétével Fenyvesi Gyöngyi a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatónıje, valamint Tolnai Szabolcsné aki várhatóan az elsısök tanítónıje lesz. Az óvó néni az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet ismertette, majd az igazgatónı és a tanítónı nyújtott minden kérdésre kielégítı tájékoztatót az iskolai elvárásokról. Április 5-én ovisuli keretében a nagycsoportosok és szüleik tölthettek el egy délelıttöt az iskolában. Játékos foglalkozás keretében tekinthettek be az iskolások mindennapjaiba. Ezek a kezdeményezések tovább erısítik az óvoda iskola kapcsolatát. Az óvodai beíratást április 8-án és 9-én tartottuk. A Költészet Napján az iskolában rendezett ünnepségen óvodásaink is szerepeltek. Köszönjük Heli néninek a meghívást. A nagycsoportosok április 18-án nyílt nap keretében, helyszíni foglalkozáson adtak számot ismereteikrıl. Óvodánkban kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatos magatartás és szemlélet alakítására. Ennek szellemében, udvarunk virágosításával ünnepeltük meg a Föld napját is. Mindhárom csoport a saját udvarrészét csinosította, az elhelyezett ládákba virágokat ültettek. A középsısök egy mini kertet varázsoltak, amit a szülık által behozott palántákkal díszítettek és kitüntetett figyelemmel óvnak, gondoznak a mai napig. Május elsı hétvégéjén az Édesanyákat köszöntötték óvodásaink. Mindegyik korcsoport az életkori sajátosságainak megfelelıen készült. A kicsik és a középsısök verssel és a maguk által készített ajándékkal, a nagyok pedig rövid mősorral kedveskedtek az Édesanyáknak. Május 9-én a gyıri állatkertbe kirándultunk. Felejthetetlen élményt jelentett gyermekeink számára ez a közös délelıtt. Az autóbusz költségét a szülıi szervezet fizette, így anyagilag kevésbé volt megterhelı a családok számára. Május 17-én a középsı csoportos kisgyerekek és szüleik a hegyeshalmi Stettni-tóhoz kirándultak. Ez a kirándulás szintén nagy örömet jelentett minden résztvevınek. Különleges élmény volt a vonatozás is, hiszen van olyan kisóvodásunk, aki most elıször ült vonaton. Napokig mesélték élményeiket. Jó volt látni, ahogyan a szülık is felszabadultan játszottak, ha csak egy kis idıre is, de újra gyermekké válhattak. Szívesen kezdeményezünk ilyen közös kirándulásokat, hiszen a szülık és az óvoda dolgozói közelebb kerülhetnek ezáltal egymáshoz. Május 24-én tartottuk a hagyományos óvodai gyermeknapot. Ekkor került sor három új játék felavatására is. Két rugós játékot Schmidt Róbert képviselı úr felajánlásából tudtunk vásárolni, egy mászó várat pedig a szülıi szervezet által szervezett rendezvények bevételébıl. Köszönjük Schmidt Róbertnak, hogy hozzájárult udvari játékaink bıvítéséhez, valamint a szülıi munkaközösség tagjainak a rendezvények megszervezését. Délután a szülık is bekapcsolódtak programjainkba. Közösen barkácsoltunk, ügyességi játékokat játszottunk. Nagy sikere volt a szülık által készített palacsintának, süteményeknek, kapós volt a zsíros kenyér, valamint a különbözı ízesítéső szörpök is. Jó érzés volt, hogy a szülık ilyen szép számmal megtiszteltek bennünket, és egy vidám jó hangulatú délutánt töltöttünk el együtt. Május utolsó hétvégéjén tartottuk a kicsik és középsısök évzáró, és a nagycsoportosok évzáró és ballagó ünnepélyét II. ne gye dé v Szeretnénk megköszönni a ballagó kisgyermekek szüleinek, hogy az elmúlt években mellettünk álltak, támogattak bennünket. Jó szívvel emlékezünk vissza az együtt töltött gyereknapokra, kirándulásokra, farsangi és barkács délutánokra. Kívánom, hogy gyermekeik sok sikerélményben részesüljenek az iskolában, boldog kiegyensúlyozott felnıttekké váljanak. Különleges és megható volt az ünnepség nemcsak a gyerekek, hanem a két búcsúzó óvó néni számára is. Marika és Márti néni 40 év szolgálat után búcsúzik az óvodától. Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveik jó egészségben, pihenéssel teljenek szeretteik körében. A nyári nagytakarítás július 22-tıl augusztus 3-ig lesz, ez idı alatt az óvoda zárva tart. Augusztus 5-tıl a megszokott nyitva tartással várjuk a kisgyermekeket. Minden családnak kellemes nyári feltöltıdést, és jó pihenést kívánok. Kovácsné Varga Éva LEVÉL BARÁTAINAK EGYESÜLETE HÍREI Egyesületünk használatában álló Sváb Háznál a sokáig tartó tél után igyekeztünk rendbe tenni az udvart és az utcafrontot. A ház falán a fatábla a tél folyamán kezdett tönkre menni, ezért Weiszdorn László újból megragasztotta. Reméljük, hogy a szélsıséges idıjárás már nem tesz benne kárt. Áprilisban elindítottuk a virágosítási akciónkat. Május elsejei majálison a Ki nyer ma játék nyertesei részére 10 db CD-t osztottunk ki. Ebben a hónapban 15-én tartottuk meg a kötelezı évi közgyőlésünket. Beszámoltunk az elmúlt év történéseirıl és költségvetésérıl a megjelent tagok elıtt. Megbeszéltük az idei terveket és költségvetést. Május 17-én 19 órai kezdettel kiosztottunk díjmentesen /ingyért/ 1000 tı egynyári virágpalántát községünk lakói között. A megjelent hölgyek és urak ígéretet tettek, hogy a házuk utca részén elültetik a palántákat, mert ezzel is szeretnének a falu virágosításában részt venni. Egyesületünk a palántákat a Németh Csaba helyi kertészetében vásárolta Ft értékben. Turkálót, használt ruha börzét május 24-én délután kezdtük meg, amit 25-én délig tartottunk. Elég sok ruha talált gazdára. A megmaradt ruhákat összecsomagoltuk és elküldtük az óvári Családok Átmeneti Otthonába. Nagyon örültek az adománynak az intézmény dolgozói. Ebben az intézetben a rászorulók részére osztják ki. A Május 1. ligeti park játszóterén kicseréltettük a kisgyermekek rugós játékát, mert nem volt javítható. A hónap elején megtartott lomtalanításon is segítettünk a vasárura vigyázni. Köszönjük Erdısi Gyula, Nagy Erzsébet, Sastin Zoltán közremőködését. folytatás a 10. oldalon! 8

9 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja T Ő Z O L T Ó E G Y E S Ü L E T H Í R E I Röviden szeretném tájékoztatni önöket egyesületünk ez évi eddigi tevékenységérıl. A évi beszámoló közgyőlését március 2-án tartottuk meg. A közgyőlés megtartásáról szórólapon, valamint a facebook lapunkon keresztül értesítettük a lakosságot, sajnos kevés sikerrel. A tagságon kívül alig volt más érdeklıdı. A márciusi és május elsejei ünnepségeken is aktívan kivettük a részünket. Díszırséget biztosítottunk, illetve a rendezvény lebonyolításában segédkeztünk. A tőzoltóautó a rendezvényen, - elsıdlegesen a gyerekek számára - idén is kedvenc látnivaló volt. Május 25-én került megrendezésre a járási önkéntes és vállalati tőzoltók versenye Hegyeshalomban. A rendezvényen 39 csapat vett részt, és szinte valamennyi - mindkét versenyszámban - eredményesen hajtotta végre a feladatát. Egyesületünk az összesített eredmények sorában a 19. helyet foglalta el, felnıtt férfi kategóriában. A rendezvényen, korábbi évekhez hasonlóan, részt vett Papp Zoltán polgármester úr, akinek köszönjük, hogy megtisztelte Egyesületünket jelenlétével. Ezt követıen tagságunkra nagyon fontos feladat hárul. A szertár felújításból a LEADER pályázaton nyert tízmilliós támogatás mellett - vállaltuk a fıbb bontási feladatok elvégzését, hogy ezzel is csökkentsük a felújítás támogatás feletti költségeit. Ezen feladatot eredményesen elvégeztük és átadtuk a területet a kivitelezınek. A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma összehúzási és bálázási munkáiban csak a tőzvédelmi követelményeknek megfelelı, legalább egy, az érvényben lévı hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelı tőzoltó készülékkel is ellátott erı- és munkagép, valamint egyéb jármő vehet részt, amelynek tőzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelızıen az üzemeltetı elvégezte. A jármő megfelelıségérıl szemle során kell meggyızıdni. Ennek tervezett idıpontját nyolc nappal elıbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A szemlérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a jármővön el kell helyezni és a szemlét követı nyolc napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni. Kötelezı az akkumulátorok megfelelı védıburkolása, illetve kipufogó és a szikratörı éghetı anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tőz terjedését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni. A jármőveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérőn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat. Sikeres és eredményes betakarítási munkákat kívánunk valamennyiüknek! Nagy Pál parancsnok EREDMÉNYES PÁLYÁZAT A Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület által kiírt civil szervezetek fejlesztése címő pályázaton a Tőzoltó Egyesület 10 mft támogatást nyert a tőzoltó szertár felújítására. Az önkormányzat további eft támogatást ad a munkákhoz. Június 15-én, Mosonszentmiklóson voltunk a Hétpróba elnevezéső tőzoltóversenyen. Ezen a rendezvényen 20 csapat versenyzett, 7 számban, melyek között több szakmai felkészültséget volt hivatott felmérni. Csapatunk egy számban elsı helyezett, míg az összesített eredményekben hatodik helyezést érte el. Az önkéntes tőzoltók szakmai felkészültségének növelése érdekében, három fı szerzett alapfokú végzettséget, valamint három fıt iskoláztunk be kisgép - ezen belül - motorfőrész kezelıi tanfolyamra. És néhány az elıttünk álló feladatokból. Az aratással kapcsolatban: Az aratást lehetıleg közút, illetıleg vasútvonal mentén kell elıször elvégezni, ezek mellett legalább 3 méter széles védıszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védıszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem elıtt tartani, gabonatáblán még a jármővek, erı- és munkagépek vezetıfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni. Az aratásban résztvevı erı-és munkagépekkel kapcsolatban: A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz mezıgazdasági tüzet gabonatáblatüzet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet kell eloltaniuk a tőzoltóknak. 9

10 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Levéli Borbarátok Köre a Móri Borvidékre szervezett bortúrát, melyet idén is kiegészítettek egyéb programok. Már hagyományosan Pıdör István barátunknál kezdtük a kóstolást, nagyon finom sajtok, és jóféle törkölypálinka formájában. Akinek kedve volt, és véletlenül még nem látta ezt a takaros kis tejüzemet, az üzemlátogatáson is részt vehetett. Innen az utunk Ászárra vezetett, ahol a Mini Skanzent néztük meg, valamint a falu szülötte, Jászai Mari életérıl Papp Zoltán tartott rövid ismertetıt. A borkóstolót borkóstoló követte, immár a hangulatos, szépen megépített pincében. Ezután, aki még bírta, megmászhatta a Csókakıi várhegyet, ahonnan gyönyörő kilátás nyílt a környékre. Kisbéren egy kávészünetet követıen a helyi Mővelıdési Ház munkatársa vitt el minket a Mini Magyarország megtekintésére, ahol hazánk híres épületeit, tereit, mőemlékeit nézhettük meg. Ezután következett utunk fı célja Mór, ahol még rövid városnézésre is volt idınk. Délben érkeztünk a Csetvei pincészetbe, ahol szorgalmas csapat várt minket nagyon finom borokkal, és meleg étellel Igen jó hangulatú borkóstolón vettünk részt a szabadban a szılıtıkék tövében. A jó hangulatról visszafelé a buszon a Levéli Harmonikások képviselıi gondoskodtak. Este kicsit fáradtan, de jó élményekkel és jó borok emlékével érkeztünk haza. A következı boros program a traktorfesztiválon, majd az Adventi borkóstolón lesz. Jó bort, és jó egészséget kívánok mindenkinek! Szakál Gyula folytatás a 8. oldalról! LBE hírei Minden évben a Levéli Német Nemzetiségi Általános iskola egy negyedikes és egy nyolcadikas tanulóját megajándékozzuk könyvutalvánnyal. Az iskola tanárai javaslata alapján történik a jutalmazás. Idén Steiner Enikı vehette át tılünk az emléklapot és az Ft értékő könyvutalványt. Gratulálunk a jó munkájához és sok sikert kívánunk az elkövetkezı éveihez. Az iskolai évzárón Pataki Katalin kapta meg az emléklapot és a Ft értékő könyvutalványt. Neki is sok szeretettel gratulálunk. Győjtés: A tiszta, jó minıségő használt ruhákat, cipıket és egyéb dolgokat továbbra is győjtjük a Sváb Házban. A mőanyag kupakokat szintén várjuk, hogy a beteg gyerekek részére el tudjuk juttatni. A Takarékszövetkezetnél vezetett két számlánkra is várjuk a pénzadományokat. Köszönjük minden kedves tagunknak és levéli lakosnak az eddigi segítségüket, amivel a munkánkat segítették. Szép nyarat, jó pihenést kívánunk minden kedves levélinek és olvasónknak. Máté Tamásné elnök 10

11 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja LEVÉLI SAKK KLUB HÍREI Véget ért a 2012/13-as évi sakkcsapat bajnokság. Levél csapata két osztályban is érdekelt volt. A megyei II. osztály 12 csapatos mezınyében csapatunk 2 fordulóval a vége elıtt még a középmezınyben a 7. helyen állt, de miután bravúros gyızelmet arattunk a Gyıri Szimultán és Sopron csapata ellen is, a nagyon értékes 4. helyen végeztünk a bajnokságban. A megyei I. osztályban szereplı csapatunk viszont nem adta alább a dobogónál az utolsó fordulóban Gönyő elleni 7:3 arányú gyızelmünknek köszönhetıen a 3. helyen zártunk. Természetesen ezek az eredmények annak köszönhetıek, hogy csapatunkat a levéli sakkbarátok és az önkormányzat is támogatja a nyugodt versenyzésben, így az elért sikerek ıket is illetik. Köszönjük, hogy kitartanak a csapat mellett, segítik versenyzési és versenyek rendezésének lehetıségét, melynek eredményeként már nem csak megyei, hanem országos szinten is dicsérik rendezvényeinket és elismerik, neves sakkozók fordulnak meg falunkban. Ennek következtében idén a 2. Lutri kupa keretén belül, amely a Hidegkı Vendéglı vendégszeretetét élvezte, Dr. Gyurkovics Bence a Gy- M-S Megyei Sakkszövetség elnöke a helyszínen adta át Levél csapatának a 3. helyezésért járó bronzérmeket. Külön öröm számunkra, hogy a levéli önkormányzat képviselıi és sakkbarátaink tapsát és gratulációját fogadhattuk a meghívott vendégeink elıtt, akik között idén is elfogadta meghívásunkat egy FIDE mester (FM) és egy nemzetközi mester (IM) is, emelve a verseny színvonalát, amely nagyon jó hangulatban zajlott, köszönhetıen a vendéglátóinknak. Idézet a Lutri Kupán másodszor is nyertes Bánszegi Attila (Kisbér- Ászár) körlevelébıl: Jól sikerült június 16-án Levélen a LUTRI-KUPA. Varga Ferenc, Malomsoki László, Márkus József és én képviseltük egyesületünket. FM Farkas Gyula és IM Csonka Attila VIP meghívottként emelte a verseny színvonalát. A tavalyi gyıztes csapat kihúzásához hasonlóan az idén is remek kézzel sorsoltam csapatot: Malomsoki László és Bodor Gergely 100%-os teljesítményéhez, Rakó István és én csak annyit tettünk hozzá, hogy minden fordulóban meglegyen a csapatgyızelem, néha kicsit többet... A "Levélzöldség" fantázia nevő csapatunk így magabiztosan szerezte meg az elsı helyet! Köszönjük a kiváló vendéglátást! Le a kalappal levéli sakkbarátaink elıtt!!! A Levéli Sakk Klub nevében mindenkinek kellemes meleg nyarat és jó nyaralást kívánok. Török Attila ÉLELMISZER SEGÉLY PROGRAM! 2013-ban Levél Községi Önkormányzat Szociális Bizottsága ismét pályázatot nyújtott be a Gyermekétkeztetési Alapítvány EU Élelmiszersegély programjához. A nyertes pályázat segítségével nagy örömünkre több mint 3500 kg élelmiszert - száraztésztát, lisztet, cukrot oszthattunk ki, 200 rászoruló levéli család részére. A segélybıl a létminimum közelében élık, önhibájukon kívül létminimum közelében élık és kisnyugdíjasok részesültek. A rászorulók névsorát a Szociális Bizottság állította össze. Ezután a bizottság vezetıje, Ankhelyi Istvánné vezetésével gyerekek és felnıttek rakták össze és osztották a csomagokat. Hálásan köszönjük valamennyiük munkáját. A gyerekek: Boros Nikoletta, Fekete Ferenc, Illés Regina, Kárpáti Zoltán, Moldován Alex, Moldován Laura, Puskás Kevin, a Gyök tagjai: Kovács Dávid, Mayer Izabella, Radák Luca, Tolnai Blanka, Tompa Rita, és a felnıttek: Ankhelyi István, Csortos János, Földes László, Márk Józsefné, Mihályiné Márki Gyöngyi, Moldován Rebeka, Radák Tamás, Zrak Viktória. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is élvezhetjük sakkbarátaink támogatását és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy megháláljuk a bizalmat eredményeinkkel, illetve ilyen színvonalas versenyek rendezésével, mellyel öregbíteni tudjuk Levél hírnevét. Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély programot a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezi. Az országos program keretében az EU-s forrásból elıállított élelmiszereket az MVH a vele nyertes pályázat alapján szerzıdött segélyszervezetek, így a Gyermekétkeztetési Alapítvány közremőködésével juttatja el a magyarországi rászorulók részére. RT A nık addig nem lesznek egyenlık a férfiakkal, amíg nem tudnak az utcán végigsétálni kövéren és kopaszon azt gondolva, hogy csodálatosak és mindenki kívánja ıket. 11

12 Le vé l Önkormányzatának idıszaki lapja Levélfalvi Manók Óvoda - Levél A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII:törvény 20/A alapján pályázatot hirdet 2 fı óvodapedagógus munkakör betöltésére A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő jogviszony Egy év próbaidı után válik határozatlanná. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı A munkavégzés helye: Gyır Moson Sopron megye, Levél, Fı utca 15. A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással a járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok: tervezi, szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe véve a gyermekek egyéni sajátosságait. Segíti a hátrányban lévı gyerekek felzárkóztatását, érvényesíti a tehetséggondozást, a másság elfogadását. A köznevelési törvényben meghatározott országos és helyi pedagógiai program ismerete, önálló és felelısségteljes munkavégzés. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: - Fıiskolai végzettség - Elızı munkahelyrıl szakmai értékelés Elvárt kompetenciák: - Jó szintő módszertani rugalmasság, kommunikációs készség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes szakmai önéletrajz, diplomamásolat, egyéb képesítést igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betöltésének idıpontja: A munkakör szeptember 2. napjától tölthetı be. A pályázat benyújtásának határideje: július 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Varga Éva nyújt, a 06 20/ es telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a Levélfalvi Manók Óvoda Levél címére történı megküldésével ( Levél, Fı utca 15. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban található azonosító számot: 72/2013. valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. A pályázat elbírálásának módja, rendje: Több pályázat esetén, az elızetes szőrés után, személyes elbeszélgetést követıen az óvoda vezetése dönt. A pályázat eredményérıl e- mailben történı értesítés. A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 22. A pályázati kiírás további közzétételi helye: június 20. Kézmőves Tábor II. ne gye dé v Évek óta tervezgeti a Levéli Gyermekönkormányzat egy nyári kézmőves tábor elindítását. Ennek megvalósítása az idei évben révbe ért, hiszen mióta Boros Csilla hazaköltözött, azaz a levéli óvodában dolgozik, rendszeresen játszóházakat szervez a Gyökkel és ennek folyományaként június 24-tıl 29-ig sikerült megrendezni az elsı Levéli Kézmőves Tábort. A 29 résztvevı gyermek hétfıtıl péntekig, 9-tıl 16 óráig, a Kultúrházban különbözı kézmőves technikákkal ismerkedett meg. Készítettek papírmasé bogarakat és repülıt, barátságkarkötıt, WCpapír guriga bábokat, pillangós óriásképet, festettek kavicsot, stb. Az utolsó napon szerencsemalacokat sütöttek, állati szendvicseket és különbözı ehetı dekorációkat készítettek a délutáni záró bulira Némethné Tóth Erika segítségével. A heti termésbıl egy kiállítást készítettek a záró bulira érkezı szülık és érdeklıdık örömére. A tábor szalonnasütéssel, vidám játékokkal, beszélgetéssel és tőz körüli énekléssel zárult. A résztvevık az mondták, már várják a következı nyarat és következı Kézmőves Tábort. A tábori élményekrıl készült fényképek megtekinthetık falunk honlapján a Galéria. menüpontban (www.level.hu). Radák Tamás S Z Ü L É S I T Á M O G AT Á S A Képviselı-testület 7/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról új ellátási formát vezetett be. Az önkormányzat gyermekenként ,- Ft egyösszegő szülési támogatásban részesíti azt a rendelet 1. -ban meghatározott a lakcímbejelentés szabályai szerint Levél községben a gyermeke születésének idıpontjától számított 2 évet megelızıen nyilvántartásba vett, és folyamatosan levéli lakóhellyel rendelkezı szülıt, akinek a lakcímbejelentés szabályai szerint Levél községben nyilvántartásba vett lakóhellyel rendelkezı gyermeke született. A támogatás összegét a Magyar Államkincstárnál a gyermek nevére nyitott Start számlára - azaz Babakötvényre - történı utalással biztosítja. A támogatás iránti kérelmet a születést követı 90 napon belül a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Levéli Kirendeltségénél lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell: számlanyitási szerzıdés másolatát, a születési anyakönyvi kivonat másolatát, és a lakcímet igazoló iratok másolatát. 12

13 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja AUGUSZTUS TERVEZETT PROGRAM órától gépbemutatók, szakmai előadások, sajt- és borkóstoló, és esti mulatság Traktorok gyülekezője és regisztrációja (Újhelyi Imre tér), 9.30 Felvonulás a község utcáin Ünnepélyes megnyitó Traktorok bemutatása, kiállítása kb óráig, benne traktor szépségverseny: A legszebb traktor, A legöregebb traktor címért a közönség szavazati alapján Traktoros ügyességi verseny Közben és utána: - Fúvószenekar - Néptánc - Népdalkör - Csodás illatok kavalkádja - Gyermekversenyek - Büfé, árusok - Bikarodeó - Állatsimogató Nyárzáró utcabál - Koncert - Tűzijáték Belépés ingyenes! Érdeklıdés és elızetes jelentkezés: Fehér Attila, tel: /

14 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja ZARÁNDOKLAT MÁRIAKÁLNOKRA A Levéli Katolikus Egyházközség ismét zarándoklatot szervezett, idén Máriakálnok volt az úti cél. Május 26-án, Szentháromság vasárnapján 11-en indultunk útnak gyalog Mosonmagyaróváron keresztül. A 13 km-es utat minden gond nélkül tettük meg, közben kétszer tartottunk rövid pihenıt (a többiek autóbusszal érkeztek egy levéli támogatónk jóvoltából). Legidısebb gyaloglónk Kopcsándi Lajosné Stefi néni volt. Közelítve a 80 felé nagy lelkesedéssel és kitartással rótta a kilométereket, sıt a Rózsafüzér imádkozása alatt ı volt az elıimádkozó (ami ugye menet közben nem semmi). Mint elmondta, azért szeretett volna eljönni mindenképpen, mert gyerek- és fiatalkorából nagyon szép emlék a máriakálnoki zarándoklat. Az ötvenes években rendszeresen megtették az utat fiatalok, felnıttek, idısek egyaránt. Közel 60 év után újra nagy öröm volt számára az út. Máriakálnokon az ottani plébános egyenként fogadta a zarándok csoportokat, majd egy Budapestrıl érkezett ferences atya celebrálta az ünnepi szentmisét. Az idıjárás kedvezett a zarándokoknak, több százan győltek össze az árnyas fák alatt a környékbeli településekrıl. Szép élménnyel és a (szerintünk) megérdemelt vasárnapi ebéd reményében érkeztünk haza. Radák Tamás Az induló gyalogos csapat (ketten Óváron csatlakoztak). Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal 9222 Hegyeshalom, Fı utca 134. Pf. 1. LEVÉLI KIRENDELTSÉG ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE Cím: 9221 Levél, Fı utca 10. Telefon és fax: 36/96/ , telefon: 36/96/ és 36/96/ , Polgármester: telefon: 36/96/ , ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLFOGADÁS A KÖZSÉGHÁZÁN HÉTFİ: ügyfélfogadási szünet KEDD: 9:00-12:00 SZERDA: 9:00-12:00 és 13:00-16:00 CSÜTÖRTÖK: 8:00-12:00 és 13:00-15:30 PÉNTEK: 8:30-12:00 Adó ügyek: szerda 8:00-12:00 és 13:00-15:30 Építési, mőszaki ügyek: csütörtök 8:00-12:00 és 13:00-15:30 Pénztár: csütörtök: 9:00-12:00 Járási Hivatal ügysegédje: kedd 8:00 10:00 Polgármester fogadóórája: kedd 8:00 12:00 szerda 13: Jegyzı fogadóórája: csütörtök 9:00-11:00 és 13:00-15:00 KULTÚRHÁZ IKSZT-ben 9221 Levél, Fı utca 30. Gyermekjóléti szolgálat: hétfı 8:00 12:00 Családsegítı szolgálat: hétfı 8:00 12:00 Falugazdász: hétfı 12:30 13:30 Impresszum: Levél Községi Önkormányzat Idıszaki lapja II. Negyedév Felelıs kiadó: Papp Zoltán polgármester Szerkeszti a Szerkesztıbizottság. Megjelenik negyedévente 650 példányban az Önkormányzat saját terjesztésében, ingyenesen. Nyomda: Rikker Nyomda, Gyır LÁSZLÓ NAPI BÚCSÚ KÉP- ÉS ZÁSZLÓSZENTELÉSSEL Szép ünnep volt a júniusi búcsú a Levéli Katolikus Templomban. Szentelésekkel kezdıdött az ünnepi szentmise. Egy levéli hívı új templomi zászlókat adományozott az egyházközségnek. Az egyiken Szent László király (templomunk védıszentje) és Szent Imre herceg, a másikon Jézus Szíve és a Boldogságos Szőz képe látható. Az önkormányzat egy levéli zászlót adományozott. Az egyházközség felújíttatta a régi stáció képeket. Ezek 1971 óta a padláson porosodtak (sajnos abban az idıben divat volt lecserélni a régi képeket). Hécz-Kállai Krisztina festımővész letisztította, új keretekbe helyezte a festményeket. Családjával ı is itt volt az ünnepségen. A képeket és a zászlókat Szalai Kálmán esperes úr szentelte meg, a búcsúi szentmisét Drobilich József bezenyei nyugdíjas plébános celebrálta, aki nagyon szép szentbeszéddel köszöntötte a levélieket. A megújult templombelsı igazán szép látványt nyújt. Érdemes bárkinek megnézni. 14

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között

Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Levél Önkormányzatának időszaki lapja Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Önkormányzatunk konzorciumi megállapodást kötött Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom Önkormányzatával

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

I. Érmelléki Néptánc Találkozó

I. Érmelléki Néptánc Találkozó XXII. évf. 11. (186.) szám 2013. november http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 2013. december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Az elmúlt idıszak eseményeirıl

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 1 2 Zsámboki Krónika Az elmúlt idıszak eseményeirıl Kedves Zsámbokiak! Az elmúlt idıszakban a képviselıtestület jóváhagyta a Településszerkezeti Terv módosítását, melynek végleges változata megtekinthetı

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink!

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! NYIRlevél XI. évfolyam 4. szám 2009 december Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! Közeledik az év vége, s átgondoljuk tetteinket, értékeljük tevékenységeinket. Az önkormányzat is ezt teszi, vagy tette

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Az elmúlt idıszak eseményeirıl

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 2 Zsámboki Krónika Az elmúlt idıszak eseményeirıl Kedves Zsámbokiak! Önkormányzatunk a legutóbbi testületi üléseken több rendeletet is alkotott. Ezek összefoglalóit a Krónika következı oldalain láthatják.

Részletesebben

PEDAGÓGUSNAPRA. 2009. május. XIX. évfolyam V. szám

PEDAGÓGUSNAPRA. 2009. május. XIX. évfolyam V. szám XIX. évfolyam V. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft PEDAGÓGUSNAPRA Minden ember annyit ér, amennyit hazájának, embertársainak, családjának használni tud. (Kodály Zoltán) 1948 szeptemberében a Szakács

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben