F ÉL. Eltelt az év fele, a településen sok minden történt, dióhéjban szeretnék számot adni a legfontosabb eseményekrõl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F ÉL. Eltelt az év fele, a településen sok minden történt, dióhéjban szeretnék számot adni a legfontosabb eseményekrõl."

Átírás

1 XXIII. F ÉL Eltelt az év fele, a településen sok minden történt, dióhéjban szeretnék számot adni a legfontosabb eseményekrõl. Az év elején megalakultak a járási hivatalok, a változás Zákányszéket is érintette, bár úgy gondolom, az ügyek intézésében ez a lakosság számára nem volt észrevehetõ. Az iskolánk állami fenntartásba került, de az önkormányzat változatlanul felelõsséget érez ezen intézmény iránt is. Látványos, mindenki számára érzékelhetõ és érezhetõ beruházás van folyamatban, a szennyvíz csatorna kiépítése, mely sok türelmet kíván a lakosság részérõl. Errõl szeretnék most egy kicsit bõvebb tájékoztatást adni. A településen a teljes csatornahálózat kiépítése november 26-án indult a Vállalkozási szerzõdések aláírásával. A csatornaépítési munkák már több mint fél éve zajlanak, várhatóan 2 hónap múlva lezárulnak. A tervek szerint 2013 júliusában indult volna a próbaüzem, azonban a februári és márciusi idõjárási viszonyok - nagy mennyiségû csapadék és az ebbõl adódó talajvízszint emelkedés - nagyban korlátozták a munkavégzést, külterületi részen a vezetékek építése szinte lehetetlenné vált. Ennek következtében az építési munkák 1-1,5 hónapos csúszásban vannak. A tervezetthez képest a fél I GAZGATÁSI SZÜNET A 5. SZÁM június ÉVFOLYAM ÉV éves próbaüzem várhatóan csak augusztusban indulhat el. A próbaüzem indulásakor kezdõdhet el a háztartások rákötése a csatornahálózatra, melynek pontos idõpontjáról külön értesítést kap a lakosság. Zákányszék teljes mûszaki készültsége május 31ig 63%. A csatornaépítés befejezését követõen kezdõdnek el a helyreállítások, burkolatjavítások. A tereprendezési és parkosítási munkák során számítunk a lakosság aktív közremûködésére és segítségére. A nyár nagyrészben munkával telik, mely senki számára nem könnyû, hiszen a mezõgazdaságban dolgozók kiszolgáltatottak az idõjárással szemben. Mégis idõt kell szakítani pihenésre és kikapcsolódásra is, hiszen fontos az egészség és a feltöltõdés. Kívánom, hogy az elkövetkezendõ idõszak legyen sikeres, a felnõtteknek munkában - aki teheti pihenésben -, a gyerekeknek a vakációzásban. Matuszka Antal polgármester P OLGÁRMESTERI H IVATALBAN A Képviselõ-testület 6/2008. (III.28.) Kt. rendelete 8. ának (1) bekezdésében igazgatási szünetet rendelt el a Polgármesteri Hivatalban, mely minden év július utolsó két hetében és augusztus elsõ hetében, valamint december 27-tõl december 31-ig tart. A nyári igazgatási szünet 2013-ban július 22-tól augusztus 11-ig tart. A Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet idején is nyitva tart, azonban az ügyintézõk többsége szabadságon lesz. A Képviselõ-testület fenti rendeletének megfelelõen az igazgatási szünet alatt is gondoskodunk a postai küldemények és a személyesen leadott kérelmek átvételérõl, nyomtatványok kiadásáról, a telefonhívások fogadásáról, a halasztást nem tûrõ esetekben a sürgõs intézkedések megtételérõl, valamint a lejárt határidejû számlák, a segélyek és a munkabérek kifizetésérõl. Amennyiben az igazgatási szünet idején bekövetkezõ váratlan esemény miatt válik szükségessé az ügyintézés, forduljanak bizalommal az ügyeletes munkatársunkhoz, aki készséggel nyújt segítséget bármilyen, hatáskörünkbe tartozó probléma megoldásában. A Zákányszéki Kis Újság legközelebb szeptemberben jelenik meg, a fontosabb hírekrõl, eseményekrõl a település honlapján (www.zakanyszek.hu), és facebook oldalán folyamatosan értesülhetnek. Gárgyán István jegyzõ A gyerekek nyári baleseteit nem tudjuk megelõzni, de segítséget tudunk nyújtani a gyógyulás költségeinek viselésében. Kössön SIGNAL PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁST gyermekének. Keresse fel a PILLÉR Takarékszövetkezet Zákányszéki kirendeltségét, ahol munkatársaink bõvebb felvilágosítással állnak ügyfeleink rendelkezésére Zákányszék, Szegfû J. u. 51/a. Telefon: 62/

2 Zákányszéki Kis Újság 2. oldal június TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET MÁJUS HÓNAPBAN TARTOTT ÜLÉSEIRÕL A Képviselõ-testület májusban három testületi ülést tartott. Két rendkívüli ülésen az ivóvíz szolgáltatás jövõbeni ellátásával kapcsolatos döntéseket kellett soron kívül meghozni. A víziközmû-szolgáltatásról új törvény lépett hatályba december 31-én, amely alapján jelentõs változások történnek a víziközmûvek mûködtetése, valamint a víziközmûvekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörökkel összefüggésben. A legfõbb módosulás, hogy az ellátásért felelõs önkormányzatok csak olyan víziközmû-szolgáltatóval köthetnek víziközmû-üzemeltetési szerzõdést, amely kizárólagosan állami és/vagy önkormányzati tulajdonú, ezen társaságban az önkormányzatnak is tulajdonosnak kell lennie és a felhasználói egyenértéknek el kell érnie et. Az elõírásoknak való megfelelés végett a szolgáltatást jelenleg ellátó mórhalmi székhelyû TVI Térségi Vízmû Kft. tulajdonos önkormányzatai alaposan mérlegeltek minden lehetõséget. Végül a békéscsabai székhelyû Alföldvíz Zrt-vel történõ bérleti üzemeltetési szerzõdés megkötése mellett döntöttek. Ennek megfelelõen Képviselõ-testületünk is úgy döntött, hogy január 1-tõl a közmûves ivóvízellátást, továbbá a közmûves szennyvízelvezetést és - tisztítást Zákányszéken is ez a részvénytársaság fogja ellátni. A május 30-án megtartott rendes testületi ülésen Matuszka Antal polgármester beszámolt a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl. Ezután a helyi civilszervezetek beszámolójának megtárgyalása következett, amely során a Zákányszéki Szabadidõ és Ifjúsági Tömegsport Egyesület, a Zákányszéki Nõegylet és a Zákányszék Községi Sportkör adott számot a évi tevékenységérõl és a kapott önkormányzati támogatásról. Megállapításra került, hogy a szervezetek eredményes munkát végeztek, és a támogatásokkal elszámoltak. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést kell készíteni, amelyet a képviselõ-testületnek meg kell tárgyalnia. A gyermekeket érintõ téma fontossága miatt a szakmai beszámolóról az alábbiakban bõvebb tájékoztatást közlünk. A gyermekvédelem olyan szabályokat tartalmaz, amelyek alapján az állam, a települési önkormányzatok, a gyermekek védelmét ellátó szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtanak a gyermek érdekeinek érvényesítéséhez, a szülõi kötelességek teljesítéséhez, gondoskodnak a gyermekek veszélyeztetettségének megelõzésérõl, megszüntetésérõl, a hiányzó szülõi gondoskodás pótlásáról, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnõttek társadalmi beilleszkedésérõl. A gyermekeket veszélyeztetõ okok feltárására az Önkormányzatnak jelzõrendszert kell mûködtetni, amely figyelemmel kíséri a településen élõ gyermekek életkörülményeit, szociális helyzetét, a gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét, továbbá gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylõ helyzetét. A gyermekvédelem rendszeréhez kapcsolódó feladatot ellátó személyek, szervezetek, intézmények, hatóságok, - óvoda, iskola, gyermekorvos, védõnõi szolgálat, rendõrség - kötelesek jelezni, ha a gyermek veszélyeztetettségét észlelik, súlyos esetben hatósági intézkedést kell kezdeményezni. A fenti feladatok ellátása során, jogszabályban elõírt feltételek alapján a gyermekek pénzbeli, természetbeni ellátásokban részesülhetnek. Az alábbiakban néhány adat kerül közlésre az Önkormányzat által 2012-ben nyújtott támogatásokról. 62 család 110 gyermeke volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk jogosultak a tankönyv, a térítési díj és egyéb jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 11 család, ezen belül 18 gyermek részesült, Ft összegben. Az Önkormányzat a Gyermekétkeztetési Alapítvány EU élelmiszersegély pályázata segítségével 350 hátrányos szociális helyzetû személyt részesített alapélelmezési cikkeket tartalmazó csomagban, mely december hónapban került kiosztásra. A gyermekétkeztetés során az iskolás gyermekek közül átlagosan 125 fõ étkezett, ebbõl 68 fõ részesült kedvezményben, óvodások közül 60 fõ étkezett, ebbõl kedvezményben részesült 32 fõ, és 16 fõ bölcsõdés étkezett, akik közül 5 fõ részesült kedvezményben. Zákányszéken a gyermekjóléti szolgálat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ szakmai egységeként mûködik. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védõ speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a gyermek testi és lelki egészségének, családban történõ nevelkedésének elõsegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését segíti. A szolgálat beszámolója alapján a gyermekek veszélyeztetettségének, a gyermekek elhanyagolásának a legfõbb okai a szülõ és a gyermek vagy szülõk közötti összeütközésekre (konfliktusokra) vezethetõ vissza. A családi konfliktusok hátterében a párkapcsolati nézetkülönbségek mellett, az anyagi problémák, a különbözõ jellegû szenvedélybetegségek, vagy a generációs ellentétek álltak. Ezeknek a konfliktusoknak a feloldásában igyekszik szakmai segítséget nyújtani a szolgálat. A következõ napirendben a helyi kitüntetõ címek, díjak alapításáról és adományozásáról szóló helyi rendelet technikai jellegû módosítására került sor. A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló kormányrendelet alapján a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárakban,a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyûjteményében szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni. A települési értéktár létesítésével kapcsolatos feladatok ellátására Települési Értéktár Bizottságot kell létrehozni. A Képviselõ-testület döntött a helyi szintû települési értéktár létrehozásáról, amely feladat összehangolására a késõbbiekben bizottság fog alakulni. A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsõde intézményvezetõi megbízása a közeljövõben lejár, ezért a jogszabályi elõírások alapján az óvodavezetõi feladatok ellátására pályázatot kell kiírni. A részletes felhívás megjelentetésre kerül a település honlapján is. A Lengyel tér 1. szám alatt mûködõ szociális intézmény éttermének terembérleti díjai megemelésre kerültek. Az igénybevétel feltételeirõl és a díjakról felvilágosítás az intézményben kapható. A Képviselõ-testület következõ ülésének tervezett idõpontja június 27-e, óra. A kihirdetett önkormányzati rendelet munkaidõben megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, valamint a község honlapján. KÖZTISZTVISELÕK NAPJA Gárgyán István jegyzõ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy július 1-jén hétfõn, Köztiszviselõk Napján a polgármesteri hivatal zárva tart.

3 Zákányszéki Kis Újság 3. oldal június A parlagfû elleni védekezést már most meg kell kezdeni - figyelmeztetnek a szakemberek. Azokon a szántóföldi területeken, ahol a nagy mennyiségû csapadék, vagy a belvíz miatt a növényzet kipusztult, a terület száradása után a parlagfû tömeges megjelenése várható. A parlagfû irtása történhet mechanikai eszközökkel (pl: gyomlálás, kapálás, kaszálás). A kézi gyomlálás és kapálás elõnye, hogy teljes mértékben eltávolítja a parlagfüvet. Biztos eredményt hoz az évi többszöri, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás. Gyomirtó szerek közül elhanyagolt területeken a Casoron G javasolt, a már kikelt gyomnövények ellen glifozát, és glifozinát-ammónium hatóanyagú szerek alkalmazása célszerû. Június 30. után már eljárást indít a hatóság a mentesítés elmulasztása miatt, ezért felhívom településünk lakosságát, hogy a parlagfû irtási kötelezettségüknek tegyenek eleget. E határidõ után a védekezések ellenõrzése, illetve a fertõzött területek felmérése elkezdõdik. A parlagfûvel fertõzött területek ismeretében a területileg illetékes Növényés Talajvédelmi Igazgatóságok (belterület esetén a település jegyzõje) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekû védekezést, mely azonnal végrehajtandó. A közérdekû védekezések teljes költségét (amely tartalmazza a vállalkozói díjat, a Földhivatal és a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság költségeit) a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni. MÁR MOST EL KELL KEZDENI A PARLAGFÛ IRTÁSÁT A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatók! Közérdekû védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot ( és Ft közötti összegben) szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A termelõt nem kell értesíteni arról, hogy helyszíni szemle történik az ingatlanán, nem kell külön felszólítani a parlagfû mentesítésre, hiszen a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a tulajdonos/használó köteles folyamatosan gondoskodni ingatlana parlagfû-mentesen tartásáról a vegetáció során, függetlenül a hatóság erre irányuló intézkedésétõl. Magyarországon hozzávetõlegesen minden ötödik ember szenved parlagfûallergiában, ezért fontos, hogy mindenki felelõsséget érezzen a gyomnövény virágzásának megakadályozásában, és környezetét gyommentesen tartsa. Az állami intézkedések mellett kiemelten fontos az állampolgárok hozzáállása. Legyen mindenkinek szívügye a parlagfû-mentesítés, tartsa mindenki rendben a portáját. Gárgyán István jegyzõ MÓRAHALOM ÉS ZÁKÁNYSZÉK TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA KEOP-1.2.0/2F/ A projekt elõrehaladtával egy konferenciára került sor május 24-én Mórahalmon, ahol beszédet mondott a Társulás elnöke, Nógrádi Zoltán, illetve Zákányszék község polgármestere, Matuszka Antal is megosztotta gondolatait a beruházás várható hatásairól. Továbbá téma volt a környezeti nevelés, a környezetvédelem fontossága, illetve kapcsolódva a konkrét beruházáshoz felvilágosítást kaptak a résztvevõk a projekt állásáról és a csatornahálózat, illetõleg a szennyvíztisztító telep felépítésérõl. A Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása támogatást nyert a "Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatásra" tárgyú pályázati felhívás keretében a "Mórahalom és Zákányszék települések szennyvízelevezése és tisztítása" címû projektjére. Mórahalmon eddig megvalósult: - Gravitációs rendszerû csatornarekonstrukció: m - Nyomóvezeték kapacitásbõvítés: 425 m - Egyedi tisztító aknák cseréje: 9 db - Szennyvíztisztító telep: közel 75%-ig elkészült Zákányszéken eddig kiépített hálózat: - Gravitációs rendszerû csatorna: m - Szennyvíznyomó távvezeték: m - Vízvezeték kiváltás: 435 m Közlemény Kószó Ákos induló mezõgazdasági vállalkozó, a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatás jogcímre (EMVA ) napján pályázatot nyújtott be és ennek keretében án, induló mezõgazdasági vállalkozásához Euro támogatást nyert. A vállalkozás fõ tevékenysége: Vegyes gazdálkodás. A vállalkozás célja a támogatás felhasználásával egy hosszútávon versenyképes mezõgazdasági vállalkozás megalapozása, mely munkahelyteremtés mellett hozzájárul a térség fejlõdéséhez, a népesség megtartásához. Vállalkozás székhelye: 6782 Mórahalom, II. Körzet Tanya 147, Vállalkozás telephelye: 6782 Mórahalom, II. Körzet Tanya 147 Telefon: 06-30/ ,

4 Zákányszéki Kis Újság 4. oldal június A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsõde búcsúzó nagycsoportosai Elsõ sor: Sutus Orsolya, Balla Nóra, Kiss Anna Róza, Szalai Fanni, Molnár Cintia, Újvári Anna, Varga Dorina, Csúcs Anikó, Kovács-Tanács Lizanna, Hátsó sor: Varga István, Padejski Nikolasz, Péter Dávid, Polyák Gábor, Juhász Zoltán Botond, Török Bence, Kispál Imre, Sebõk Barnabás, Fodor Bence, Fõdi Norbert, Bazán Bendegúz

5 Zákányszéki Kis Újság 5. oldal Bérmálkozók Felsõ sor: (balról-jobbra) Sutus Anita, Szakál Réka, Dani Péter, Sávai Bence, Halasi Patrik Középsõ sor: Vass Mirjam, Vass Júlia, Daka Lucia, Andula János, Farkas Bence, Horváth Levente, Papp Attila Elsõ sor: Németh Natália, Papp Renáta, Danicsipak Norbert, Móra Gergõ, Császár Roland, Deák Máté Elsõáldozók Leghátul: Cseh Zoltán plébános, Vass Csaba hittan tanár Felsõ sor: Secenji Anett, Vass Máté, Pintér Martin, Tanács Olivér Elsõ sor: Papp Kinga, Szûcs Balázs, Kovács-Tanács Korinna, Balla Vivien, Huszta Antal június

6 Zákányszéki Kis Újság 6. oldal június A Zákányszéki Általános Iskola és AMI részt vesz az MTA - SZTE Képességfejlõdés Kutatócsoport által indított Szegedi Iskolai Longitudinális Program rendszeres adatfelvételében. A ban indult program a tanulók fejlõdését az iskolába lépéstõl a 8. évfolyam végéig követi. Négyévenként újabb elsõ évfolyamos korosztály kapcsolódik be a vizsgálatokba. A kiválasztott tanulócsoportok rendszeres felmérése lehetõvé teszi a tanulók fejlõdését befolyásoló tényezõk elemzését, és az iskolai eredményesség sokoldalú vizsgálatát. A program keretében félévenként sor kerül a tanulók különbözõ tesztekkel való felmérésére. Az iskola a mérõeszközök felvételével támogatja a tudományos kutatást, új oktatási módszerek kidolgozását, és az eredmények felhasználásával fejleszti saját oktató-nevelõ munkájának hatékonyságát. Prof. Dr. Csapó Benõ intézetvezetõ egyetemi tanár MTA - SZTE Képességfejlõdés Kutatócsoport I SKOLAI H ÍREK Versenyek március 27-én Mórahalmon került megrendezésre a Kistérségi Matematika Verseny. Minden évfolyamon 22 tanuló versenyzett. Közülük Daka Bence (5.o.) 5., Papp Renáta (5.o.) 6. helyezést ért el. A hatodik osztályból Móra Péter 6., Gyimesi Csenge 11., hetedik osztályból Bigors Fanni 1., Csóti Eszter 7., nyolcadik osztályból Szél Gábor 15., Daka Lucia 18. lett. Felkészítõ tanáraik: Ábrahámné Illés Anna és Gieth Zoltán Az országos "Olvass velünk!" címmel meghirdetett levelezõs versenyen Csizmár Adrienn, Daka Lucia és Szakál Réka 8. osztályos tanulók kimagasló eredményt értek el. A "Szellemes szellemek" nevû csapat Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember és Jane Austen: Büszkeség és balítélet címû regényekbõl oldott meg feladatokat. A 314 pontból 280,4 pontot értek el, mellyel a 107 csapat közül a 24. helyet szerezték meg. Versenyzõinket a szervezõk ajándékcsomaggal jutalmazzák. Miklós Lászlóné A TITOK angol nyelvi országos levelezõ versenyen eredményesen szerepeltek diákjaink. A Witty Lions csapat (Sebõk Boglárka, Börcsök Brigitta 4.o.) a 11. (95,9 %), A Witty Kids csapat (Daka Bence, Hegedûs Henrietta, Papp Renáta, Sebõk Viktória 5. o.) a 12. helyezést (97,3 %) érte el, Bigors Fanni 7. o. a 21. (90,8%), Csóti Eszter 7.o. a 22. (90,3 %) helyet szerezte meg, a Dark Angels (Daka Zsófia, Gyimesi Csenge, Tarkó Anna, Szél Anna 6.o.) az országos megmérettetésen 35. (91,8 %-os teljesítmény) lett. Felkészítõ tanárok: Méhes Józsefné, Daka Imre A versenyzõknek és felkészítõ tanáraiknak köszönjük a munkát és gratulálunk! Szeptemberben találkozunk! Szép nyarat, kellemes pihenést kívánunk Mindenkinek! Összeállította: Ábrahám Enikõ május között rendezték meg Orosházán a XIII. Magyar Majorette Bajnokságot. A Bajnokságon a három nap alatt 28 szervezet közel 700 fõ versenyzõje vett részt. A Classicon Kulturális Tánc és Sport Egyesület majorettesei immáron második éve az ország legeredményesebb majorettesei címet is magukénak tudhatják, hiszen az éremtáblán a hét arany, hét ezüst és négy bronz, négy negyedik, két ötödik és két hatodik helyezésekkel összesen: 107 pontot gyûjtöttek a versenyzõk az egyesületnek. Ezekkel az eredményekkel büszkén képviselték azokat a településeket, ahol élnek - Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván, Szeged, Domaszék, Mórahalom, Bordány és nem utolsó sorban Zákányszéket. A gyerekek három korosztályban (cadet évesek, junior évesek és senior 15 évestõl) csapatban, mini formációkban, duó/triókban és szólókban indultak botos, pomponos és zászlós kategóriákban. Nem a szokásos értelemben vett klasszikus majorettrõl beszélünk, hanem annak egy modernebb, tovább fejlesztett változatáról a sport és tánc-elegancia ötvözetérõl. A Magyar Majorette Bajnokság legjobb 86 produkciója egyenes ágon képviselheti Magyarországot a X. EUROPEAN MAJORETTES CHAMPI- ONSHIP-en ban ez a rangos verseny Tatabányán kerül megrendezésre, ahol 18 koreográfiát a Classicon KTSE növendékei mutathatnak meg a nemzetközi zsûrinek. Akikre mi nagyon büszkék vagyunk és legyenek Önök is, hiszen megdolgoztak ezért az eredményért: Cadet Team Összetett 1. hely Cadet Mix Team 3. hely Cadet Baton mini kategória 3. hely Horváth Czinger Bernadett Cadet baton szóló kategória 1. hely Lakatos Lolita Cadet Baton szóló kategória 2. hely Szabó B. Anikó Cadet Baton szóló kategória 5. hely Fodor Dalma - Lakatos Lolita - Szabó B. Anikó Cadet baton duó/trió kategória 1. hely Sebõk Boglárka Cadet pompon szóló kategória 3. hely Ú JABB TÁNCOS SIKEREK Csóti Gréta - Sebõk Boglárka Cadet pompon duó/trió kategória 4. hely Junior Team összetett 2. hely Junior Mix Team 2. hely Junior Baton mini kategória 1. hely Flag (zászló) Junior mini kategória Bronz minõsítés Fodor Anita Junior baton szóló kategória 1. hely Legtechnikásabb versenyzõ különdíja Tanács Rebeka Junior baton szóló kategória 6. hely Tanács Rebeka - Tóth Alexandra - Valkár Anna Junior duó/trió kategória 2 hely Tóth Réka - Török Petra Junior baton duó kategória 4. hely Tóth Alexandra Junior pompon szóló kategória 1. hely Legjobb elõadás különdíja Valkár Anna Junior pompon szóló kategória 2. hely Tóth Alexandra - Valkár Anna Junior pompon duó kategória 2. hely Senior Baton mini kategória 1. hely Senior Mix miniformáció 5. hely Flag (zászló) Senior mini kategória 6. hely Páncsics Dorina - Páncsics Nikolett Senior duó/trió kategória 2 hely Dudás Barbara Noémi Senior 2 Baton szóló kategória 4. hely Tóth Csilla Senior pompon szóló kategória 4. hely

7 Zákányszéki Kis Újság 7. oldal június PROGRAM(L)ESÕ Június óra, Templomkert: Ünnepi szentmise Cseh Zoltán plébános pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából Június óra, Polgármesteri Hivatal: Képviselõ-testületi ülés Július óra, Falukemence és környéke: Kalászpergetõ Olimpia Július óra, Vásártér: Kirakodó vásár Július óra, Templomkert: Aratómise Augusztus óra, Vásártér: Kirakodó vásár Augusztus óra, Templomkert: Kisbúcsú Augusztus óra, Lengyel tér, Mûvelõdési Ház: Falunap Augusztus óra, Civil Ház (József Attila utca): Polgárõrök munkamegbeszélése Szeptember 2. 8 óra, Sportcsarnok: Iskolai tanévnyitó Szeptember 8. 6 óra, Vásártér: Kirakodó vásár Egyházi hírek Július óra: Aratási ünnep, ünnepi szentmise. Meghívott misézõ: dr. Sávai János atya, ünnepi köszöntõt mond: Marsalek Zoltán Augusztus óra: Kisbúcsú, ünnepi szentmise. Meghívott misézõ: idén felszentelt újmisés pap Augusztus óra: Szentmise Augusztus óra: Falunapi ünnepi szentmise Orvosi ügyelet I.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. Tel.: és (dr. Mester Lajos, elérhetõ munkanapokon 07h 30-15h30) Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8-12 h-ig és június 03-június 28-ig, valamint augusztusban páros heteken: augusztus ig, augusztus ig, szeptember ig és szeptember ig délután h-ig is, valamint ezen napokon elérhetõ 16h 30-ig. Május 31-június 28-ig és szeptember ig helyettesít is! Július ig pedig szabadságon van! II.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, József A. u. 38. Tel.: és és mobilon, valamint internetes bejelentkezés: a "Elõjegyzési központ" oldalon (dr. Sebestyén Balázs, elérhetõ munkanapokon 07h 30-15h 30) Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8-12 h-ig július 01-augusztus 02-ig, valamint augusztusban páratlan heteken: augusztus ig, augusztus ig, szeptember ig és szeptember ig délután h-ig is, valamint ezen napokon elérhetõ 16h 30-ig. Május 31-június 28-ig és szeptember ig szabadságon van! Július ig pedig helyettesít is! Sürgõsségi orvosi ügyelet: Munkanapokon 16 h 30 - másnap 07 h 30-ig, valamint szabad-, vasárés ünnepnapokon 07 h 30 - másnap 07 h 30-ig a Kölcsey utca 2 sz. alatt a Mentõállomás épületében. Segélyhívás: ingyenes! Tel.: / (ÜGYELET), / (MENTÕK) A évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó - munkarend a 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet szerint a következõ : augusztus 24., szombat munkanap augusztus 19., hétfõ pihenõnap december 7., szombat munkanap december 24., kedd pihenõnap december 21., szombat munkanap december 27., péntek pihenõnap. Diszkont áron szeretne jó minõségû pelenkát? VADASPARKI KIRÁNDULÁS A szeszélyes május egy kellemes napját kihasználva, a Kék Nefelejcs Klub tagjai látogatást tettek a Szegedi Vadasparkba. A park árnyas fái alatt hosszú sétát tettek, mire be tudták járni az egész területet. Többek között megnézték a pingvinek etetését, és a borjúfókák bemutatóját is. A nagymacskák próbáltak elbújni a kíváncsi tekintetek elõl a fás, bokros területen, de nem tudtak túljárni ügyes csapatunk eszén, hiszen mindig felfedezték õket a fák ágain, vagy a bokrok tövében. Az abszolút kedvencek a pingvinek és a zsiráfok voltak, de megtekintették a vadaspark legújabb lakóit is, a kis víziló borjút, az albínó kenguru kölyköket, és a Darwin-nandut is, aki kíváncsian követte õket a kerítés mentén, és érdekes hangján tudatta ottlétét. A túra végére mindenki kellemesen elfáradt, de az élmények hatására már tervezzük a Zákányszéki Madárkert és a Mórahalmi Bivalyrezervátum látogatását is, amelyre minden klubtagot szeretettel várunk. Csúcs Ildikó A ZAKAHOM-E KERÉKPÁRTÚRÁK FOLYTATÓDNAK Az egyre nagyobb részvételnek örvendõ túrák folytatódnak. Több kisebb túrát is szervezünk, ezt facebook-on tesszük közzé a A nagy ZakaHom-e kerékpártúra csoportban, ide várjuk a jelentkezéseket. Többek kérésére megismételjük a Zákányszék-Üllés-Bordány-Zákányszék túrát, melynek távolsága 27,5 km. A túra idõpontja: július 13 szombat, reggel 8 óra. Indulás a Polgármesteri Hivatal elõl, a részvétel ingyenes. Szeptember 6-án pedig a hagyományos ruzsai kerékpárversenyre megyünk át, és ott az adott nevezési feltételekkel mindenki nevezhet saját korcsoportjában. A túrákról bõvebben a oldalon és facebook-on. Érdeklõdni: , vagy Ingyenesen házhoz visszük! A Homokháti Pelenkaszállító és Bababolt azért nyílt, mert a legtöbb kisgyermekes anyuka számára fontos, hogy a pelenkához a lehetõ legkedvezõbb áron jusson hozzá. Több esetben a kedvezõ ár vagy alacsonyabb minõséget jelent, vagy a jó árú, de jó minõségû pelenka beszerzése körülményes. Küldetésünk, hogy a Homokháti Kistérségben élõ kisgyermekes családok életét megkönnyítsük. Célunk, hogy a jó minõségû, de diszkont árú termékek úgy jussanak el a babákhoz, hogy az anyukáknak ne kelljen szállítási költséget sem fizetni még kisebb tétel esetén sem. Részletekért keresse fel webáruházunkat a címen, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a +3630/ hívószámon hétfõtõl péntekig 10:00-18:00 között. Kínálatunkból: Gazdaságos pelenka (II. osztályú) 38,- Ft-tól Pampers Sleep&Play 40,7,- Ft-tól Pampers popsitörlõ 312,- Ft Cumik, itatópoharak, krémek 377,- Ft-tól Kínálatunkat folyamatosan, az Ön igényeinek megfelelõen bõvítjük, ezért várjuk javaslatát, észrevételeit, írjon nekünk!

8 Zákányszéki Kis Újság 8. oldal június augusztus 24. Helyszín: Lengyel tér XIX. Zákányszéki Falunap Programok: 7.30 Zenés ébresztõ 9.00 Ünnepi szentmise Falunapi megnyitó ünnepség - Kitüntetések átadása Helyszín: Mûvelõdési Ház Homokhátság településein élõ gobelinkészítõk alkotásainak kiállítása A zákányszéki homok termése - zöldség- és gyümölcskiállítás, fajtabemutató a kiállításokat megnyitja Matuszka Antal polgármester Gyerekprogramok a téren - kézmûves foglalkozás, arcfestés, ugrálóvár, játékos ügyességi versenyek Fõzõverseny, melyre várjuk családok, baráti társaságok, csopor tok jelentkezését. Kategóriák: levesek, bográcsban készült ételek, parázson, tárcsán sült ételek. A fõzõverseny részleteirõl a oldalon késõbb tájékoztatjuk az érdek lõdõket. Bõvebb információ és jelentkezési lap igénylése a Teleházban. Tel.: 62/ Gulyáságyú élesítése - Ebéd a Lengyel téren felállított sátrakban Meseelõadás - Ha ezt látná Arthur király - zenés mesejáték a Szegedi Miniszínház elõadásában Kulturális programok a színpadon - Bordányi Diablo Linedancers Tánccsoport, Zabosfa Táncegyüttes és utánpótlás csoortjai, mûvészeti iskola moderntánc-csoportja és még sokan mások Fogathajtó bemutató a Vásártéren Fõzõverseny eredményhirdetése Veszélyes évszakok - Ihos József humorista mûsora Túl az Óperencián - Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ magyar nótákat és operetteket énekel Falubál - zenél a Ráadás Zenekar A nap folyamán színes vásári forgatag és még sok érdekes program várja a résztvevõket! A falunapi programok még nem véglegesek, a részletekrõl a oldalon, valamint szórólapokon tájékoztatjuk a lakosságot! A falunap házigazdája Süli Róbert lesz. Homokháti Közmûvelõdési Konferencia július 10-én Mórahalmon a Homokháti Sokadalom egyik programelemeként immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Homokháti Közmûvelõdési Konferencia. A hagyományteremtõ céllal 2011-ben útjára indított rendezvény a kultúrával foglalkozó szakemberek és civil szervezetek munkatársai számára kíván hasznos szakmai elõadásokat szervezni. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a Homokhátság településein folyó kultruális élet sokszínûségére. Zákányszék község, mint házigazda vesz részt a programokon, ahol a közmûvelõdési szakemberek elõtt bemutatjuk a településünket és a kulturális életet egyaránt. A rendezvényre várjuk a civil szervezetek vezetõit és képviselõit, ahol a szakmai elõadások meghallgatása után hasznos információcserére is lehetõség nyílik. Zombori Istvánné intézményvezetõ Halálozás Lengyel Vilmos Zákányszék, Dózsa György utca Balogh József Zákányszék, Tanya Tanács Jenõ János Zákányszék, József Attila utca 76. Házasságkötés Házasságkötés ebben az idõszakban nem törént. Õszinte részvétünk! MOLETT DIVATÁRU nõi felsõk, nadrágok, pólók, szoknyák KEDVEZÕ ÁRON NAGY VÁLASZTÉKBAN Hétfõnként 20% kedvezmény nyugdíjasoknak! Délmagyarország.hûségkártyára 5% kedvezmény. SZEGED, Mérey u.-mars tér sarok Ny.:h-p.:9-17-ig,szo.:9-12-ig Tel.:06/ Születés Sziládi Katalinnak és Papp Lászlónak Dávid Köteles Évának és Máthé Andrásnak Aliz Éva Juhász Viktóriának és Hegedûs-Bite Lászlónak Jázmin Dr. Kapus Katalinnak és Sutka Lászlónak Máté Uhercsák Edinának és Szûcs Sándornak Liliána nevû gyermeke született. Gratulálunk!

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot XXV. 5. SZÁM 2015. június ÉVFOLYAM AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot június elsejével. Az immár

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Ezt a napot a nemzetközi orvostörténet jól ismert alakjának, Semmelweis Ignácnak a neve fémjelzi, akinek

Ezt a napot a nemzetközi orvostörténet jól ismert alakjának, Semmelweis Ignácnak a neve fémjelzi, akinek XXV. 4. SZÁM ÉVFOLYAM SEMMELWEIS-NAP Amíg egészségesek vagyunk, természetes állapotnak tekintjük azt, de amint megbetegszünk, fájdalmunk felülír minden más szükségletet, csak a mielõbbi gyógyulás foglalkoztat

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Sokan használják az új kerékpártárolókat

Sokan használják az új kerékpártárolókat ,, Bordány Község Önkormányzatának lapja Megjelenik 1991 óta Ingyenes, havonta megjeleno kiadvány XXIII. évfolyam 7. 1. szám 2013. július január Már a Zákányszéki úti buszmegálló mellett is le lehet zárni

Részletesebben

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 1. szám, 2012. január április A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ Idõpont: 2012. március 21., szerda 18 óra Helyszín:

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

Tarkó Gáborné Ibolya óvó néni 34 év. majd néhány hónap múlva már 2 csoporttal működött. A mindig tiszta, ontották a meleget, vezetékes

Tarkó Gáborné Ibolya óvó néni 34 év. majd néhány hónap múlva már 2 csoporttal működött. A mindig tiszta, ontották a meleget, vezetékes F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXV. évfolyam 5-6. szám 2013. május-június Ünnepelt az óvoda Mi a farmosi Óvodában dolgozók, nap mint nap azon fáradozunk, hogy sok más

Részletesebben

a Mi Lapunk Köszöntjük a 2010 évfolyam ballagó nyolcadikosait! A vén diákok osztályfõnökeikkel a 8. a.-ból és a 8. b.-bõl.

a Mi Lapunk Köszöntjük a 2010 évfolyam ballagó nyolcadikosait! A vén diákok osztályfõnökeikkel a 8. a.-ból és a 8. b.-bõl. a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. június XIII. évf. 6. szám Elnézést kérünk olvasóinktól, az e-havi lapszámunkból anyagtorlódás miatt cikkek, hirdetések és a babaköszöntõ kimaradt.

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

Az újabb együttműködés gyümölcse

Az újabb együttműködés gyümölcse Homokháti Sokadalom az esélyegyenlőségért Homokháti Sokadalom ÉRTED! Ez volt a jelszava az idei, tizenegyedik ízben megrendezett Sokadalomnak. És kiért? Azokért a Homokhátságban élő emberekért, akik valamiért

Részletesebben

Veszélyessé duzzadt a folyó

Veszélyessé duzzadt a folyó Rácalmás 1 2013. június XX. évfolyam 6. szám TARTALOM A polgárőrök láthatósági mellényt ajándékoztak a kerékpáros diákoknak. 8. oldal Gyermeknap volt a Jankovichkúriában. 9. oldal A szerb nemzetiségűek

Részletesebben

Csegei Napok 2010. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde. - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est

Csegei Napok 2010. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde. - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 8. szám 2010. augusztus 23. Csegei Napok 2010 Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est 2 CSEGEI

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

Az idén is érkeztek az iskolához a felsõbb évfolyamokra új tanulók. Velük és az egy elsõ osztállyal az iskola tanulólétszáma

Az idén is érkeztek az iskolához a felsõbb évfolyamokra új tanulók. Velük és az egy elsõ osztállyal az iskola tanulólétszáma XX. évfolyam 9. szám Jánoshalma 2005. szeptember Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Véget ért a nyári szünet ismét benépesültek az iskolák Városunk három oktatási

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból... XIII. évf. 6. szám 2014. június Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lillafüreden jártak az óvodások 5. oldal Önfeledt szórakozás a gyermeknapon 6. oldal

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

Nádudvari. A városközpont-fejlesztésről

Nádudvari. A városközpont-fejlesztésről Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. június XVIII. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft Ősszel indulhat a 3. ütem 2013. május 30. napján 17 órai kezdettel tartotta a Nádudvari Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulata

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

Trianon 1920. június 4.

Trianon 1920. június 4. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 06. szám Trianon 1920. június 4. Megemlékező beszédet mondott Solymosi Sándor cikk a 2. oldalon Elballagtak a Simándy József Általános Iskolában

Részletesebben

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 6. szám 2012. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI A kiállítás nyitva tartási ideje: június 4-21. Szerkesztői sóhaj Eltelt három hónap, megjelent

Részletesebben

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt fűzfőiek!

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt fűzfőiek! 2. OLDAL 2010. JÚNIUS A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR JÚNIUS JÚLIUS HAVI PROGRAMJA JÚNIUS JÚLIUS Június 14. 8 óra Bringás körtúra az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,

Részletesebben