F ÉL. Eltelt az év fele, a településen sok minden történt, dióhéjban szeretnék számot adni a legfontosabb eseményekrõl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F ÉL. Eltelt az év fele, a településen sok minden történt, dióhéjban szeretnék számot adni a legfontosabb eseményekrõl."

Átírás

1 XXIII. F ÉL Eltelt az év fele, a településen sok minden történt, dióhéjban szeretnék számot adni a legfontosabb eseményekrõl. Az év elején megalakultak a járási hivatalok, a változás Zákányszéket is érintette, bár úgy gondolom, az ügyek intézésében ez a lakosság számára nem volt észrevehetõ. Az iskolánk állami fenntartásba került, de az önkormányzat változatlanul felelõsséget érez ezen intézmény iránt is. Látványos, mindenki számára érzékelhetõ és érezhetõ beruházás van folyamatban, a szennyvíz csatorna kiépítése, mely sok türelmet kíván a lakosság részérõl. Errõl szeretnék most egy kicsit bõvebb tájékoztatást adni. A településen a teljes csatornahálózat kiépítése november 26-án indult a Vállalkozási szerzõdések aláírásával. A csatornaépítési munkák már több mint fél éve zajlanak, várhatóan 2 hónap múlva lezárulnak. A tervek szerint 2013 júliusában indult volna a próbaüzem, azonban a februári és márciusi idõjárási viszonyok - nagy mennyiségû csapadék és az ebbõl adódó talajvízszint emelkedés - nagyban korlátozták a munkavégzést, külterületi részen a vezetékek építése szinte lehetetlenné vált. Ennek következtében az építési munkák 1-1,5 hónapos csúszásban vannak. A tervezetthez képest a fél I GAZGATÁSI SZÜNET A 5. SZÁM június ÉVFOLYAM ÉV éves próbaüzem várhatóan csak augusztusban indulhat el. A próbaüzem indulásakor kezdõdhet el a háztartások rákötése a csatornahálózatra, melynek pontos idõpontjáról külön értesítést kap a lakosság. Zákányszék teljes mûszaki készültsége május 31ig 63%. A csatornaépítés befejezését követõen kezdõdnek el a helyreállítások, burkolatjavítások. A tereprendezési és parkosítási munkák során számítunk a lakosság aktív közremûködésére és segítségére. A nyár nagyrészben munkával telik, mely senki számára nem könnyû, hiszen a mezõgazdaságban dolgozók kiszolgáltatottak az idõjárással szemben. Mégis idõt kell szakítani pihenésre és kikapcsolódásra is, hiszen fontos az egészség és a feltöltõdés. Kívánom, hogy az elkövetkezendõ idõszak legyen sikeres, a felnõtteknek munkában - aki teheti pihenésben -, a gyerekeknek a vakációzásban. Matuszka Antal polgármester P OLGÁRMESTERI H IVATALBAN A Képviselõ-testület 6/2008. (III.28.) Kt. rendelete 8. ának (1) bekezdésében igazgatási szünetet rendelt el a Polgármesteri Hivatalban, mely minden év július utolsó két hetében és augusztus elsõ hetében, valamint december 27-tõl december 31-ig tart. A nyári igazgatási szünet 2013-ban július 22-tól augusztus 11-ig tart. A Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet idején is nyitva tart, azonban az ügyintézõk többsége szabadságon lesz. A Képviselõ-testület fenti rendeletének megfelelõen az igazgatási szünet alatt is gondoskodunk a postai küldemények és a személyesen leadott kérelmek átvételérõl, nyomtatványok kiadásáról, a telefonhívások fogadásáról, a halasztást nem tûrõ esetekben a sürgõs intézkedések megtételérõl, valamint a lejárt határidejû számlák, a segélyek és a munkabérek kifizetésérõl. Amennyiben az igazgatási szünet idején bekövetkezõ váratlan esemény miatt válik szükségessé az ügyintézés, forduljanak bizalommal az ügyeletes munkatársunkhoz, aki készséggel nyújt segítséget bármilyen, hatáskörünkbe tartozó probléma megoldásában. A Zákányszéki Kis Újság legközelebb szeptemberben jelenik meg, a fontosabb hírekrõl, eseményekrõl a település honlapján (www.zakanyszek.hu), és facebook oldalán folyamatosan értesülhetnek. Gárgyán István jegyzõ A gyerekek nyári baleseteit nem tudjuk megelõzni, de segítséget tudunk nyújtani a gyógyulás költségeinek viselésében. Kössön SIGNAL PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁST gyermekének. Keresse fel a PILLÉR Takarékszövetkezet Zákányszéki kirendeltségét, ahol munkatársaink bõvebb felvilágosítással állnak ügyfeleink rendelkezésére Zákányszék, Szegfû J. u. 51/a. Telefon: 62/

2 Zákányszéki Kis Újság 2. oldal június TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET MÁJUS HÓNAPBAN TARTOTT ÜLÉSEIRÕL A Képviselõ-testület májusban három testületi ülést tartott. Két rendkívüli ülésen az ivóvíz szolgáltatás jövõbeni ellátásával kapcsolatos döntéseket kellett soron kívül meghozni. A víziközmû-szolgáltatásról új törvény lépett hatályba december 31-én, amely alapján jelentõs változások történnek a víziközmûvek mûködtetése, valamint a víziközmûvekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörökkel összefüggésben. A legfõbb módosulás, hogy az ellátásért felelõs önkormányzatok csak olyan víziközmû-szolgáltatóval köthetnek víziközmû-üzemeltetési szerzõdést, amely kizárólagosan állami és/vagy önkormányzati tulajdonú, ezen társaságban az önkormányzatnak is tulajdonosnak kell lennie és a felhasználói egyenértéknek el kell érnie et. Az elõírásoknak való megfelelés végett a szolgáltatást jelenleg ellátó mórhalmi székhelyû TVI Térségi Vízmû Kft. tulajdonos önkormányzatai alaposan mérlegeltek minden lehetõséget. Végül a békéscsabai székhelyû Alföldvíz Zrt-vel történõ bérleti üzemeltetési szerzõdés megkötése mellett döntöttek. Ennek megfelelõen Képviselõ-testületünk is úgy döntött, hogy január 1-tõl a közmûves ivóvízellátást, továbbá a közmûves szennyvízelvezetést és - tisztítást Zákányszéken is ez a részvénytársaság fogja ellátni. A május 30-án megtartott rendes testületi ülésen Matuszka Antal polgármester beszámolt a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl. Ezután a helyi civilszervezetek beszámolójának megtárgyalása következett, amely során a Zákányszéki Szabadidõ és Ifjúsági Tömegsport Egyesület, a Zákányszéki Nõegylet és a Zákányszék Községi Sportkör adott számot a évi tevékenységérõl és a kapott önkormányzati támogatásról. Megállapításra került, hogy a szervezetek eredményes munkát végeztek, és a támogatásokkal elszámoltak. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést kell készíteni, amelyet a képviselõ-testületnek meg kell tárgyalnia. A gyermekeket érintõ téma fontossága miatt a szakmai beszámolóról az alábbiakban bõvebb tájékoztatást közlünk. A gyermekvédelem olyan szabályokat tartalmaz, amelyek alapján az állam, a települési önkormányzatok, a gyermekek védelmét ellátó szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtanak a gyermek érdekeinek érvényesítéséhez, a szülõi kötelességek teljesítéséhez, gondoskodnak a gyermekek veszélyeztetettségének megelõzésérõl, megszüntetésérõl, a hiányzó szülõi gondoskodás pótlásáról, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnõttek társadalmi beilleszkedésérõl. A gyermekeket veszélyeztetõ okok feltárására az Önkormányzatnak jelzõrendszert kell mûködtetni, amely figyelemmel kíséri a településen élõ gyermekek életkörülményeit, szociális helyzetét, a gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét, továbbá gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylõ helyzetét. A gyermekvédelem rendszeréhez kapcsolódó feladatot ellátó személyek, szervezetek, intézmények, hatóságok, - óvoda, iskola, gyermekorvos, védõnõi szolgálat, rendõrség - kötelesek jelezni, ha a gyermek veszélyeztetettségét észlelik, súlyos esetben hatósági intézkedést kell kezdeményezni. A fenti feladatok ellátása során, jogszabályban elõírt feltételek alapján a gyermekek pénzbeli, természetbeni ellátásokban részesülhetnek. Az alábbiakban néhány adat kerül közlésre az Önkormányzat által 2012-ben nyújtott támogatásokról. 62 család 110 gyermeke volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk jogosultak a tankönyv, a térítési díj és egyéb jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 11 család, ezen belül 18 gyermek részesült, Ft összegben. Az Önkormányzat a Gyermekétkeztetési Alapítvány EU élelmiszersegély pályázata segítségével 350 hátrányos szociális helyzetû személyt részesített alapélelmezési cikkeket tartalmazó csomagban, mely december hónapban került kiosztásra. A gyermekétkeztetés során az iskolás gyermekek közül átlagosan 125 fõ étkezett, ebbõl 68 fõ részesült kedvezményben, óvodások közül 60 fõ étkezett, ebbõl kedvezményben részesült 32 fõ, és 16 fõ bölcsõdés étkezett, akik közül 5 fõ részesült kedvezményben. Zákányszéken a gyermekjóléti szolgálat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ szakmai egységeként mûködik. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védõ speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a gyermek testi és lelki egészségének, családban történõ nevelkedésének elõsegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését segíti. A szolgálat beszámolója alapján a gyermekek veszélyeztetettségének, a gyermekek elhanyagolásának a legfõbb okai a szülõ és a gyermek vagy szülõk közötti összeütközésekre (konfliktusokra) vezethetõ vissza. A családi konfliktusok hátterében a párkapcsolati nézetkülönbségek mellett, az anyagi problémák, a különbözõ jellegû szenvedélybetegségek, vagy a generációs ellentétek álltak. Ezeknek a konfliktusoknak a feloldásában igyekszik szakmai segítséget nyújtani a szolgálat. A következõ napirendben a helyi kitüntetõ címek, díjak alapításáról és adományozásáról szóló helyi rendelet technikai jellegû módosítására került sor. A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló kormányrendelet alapján a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárakban,a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyûjteményében szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni. A települési értéktár létesítésével kapcsolatos feladatok ellátására Települési Értéktár Bizottságot kell létrehozni. A Képviselõ-testület döntött a helyi szintû települési értéktár létrehozásáról, amely feladat összehangolására a késõbbiekben bizottság fog alakulni. A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsõde intézményvezetõi megbízása a közeljövõben lejár, ezért a jogszabályi elõírások alapján az óvodavezetõi feladatok ellátására pályázatot kell kiírni. A részletes felhívás megjelentetésre kerül a település honlapján is. A Lengyel tér 1. szám alatt mûködõ szociális intézmény éttermének terembérleti díjai megemelésre kerültek. Az igénybevétel feltételeirõl és a díjakról felvilágosítás az intézményben kapható. A Képviselõ-testület következõ ülésének tervezett idõpontja június 27-e, óra. A kihirdetett önkormányzati rendelet munkaidõben megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, valamint a község honlapján. KÖZTISZTVISELÕK NAPJA Gárgyán István jegyzõ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy július 1-jén hétfõn, Köztiszviselõk Napján a polgármesteri hivatal zárva tart.

3 Zákányszéki Kis Újság 3. oldal június A parlagfû elleni védekezést már most meg kell kezdeni - figyelmeztetnek a szakemberek. Azokon a szántóföldi területeken, ahol a nagy mennyiségû csapadék, vagy a belvíz miatt a növényzet kipusztult, a terület száradása után a parlagfû tömeges megjelenése várható. A parlagfû irtása történhet mechanikai eszközökkel (pl: gyomlálás, kapálás, kaszálás). A kézi gyomlálás és kapálás elõnye, hogy teljes mértékben eltávolítja a parlagfüvet. Biztos eredményt hoz az évi többszöri, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás. Gyomirtó szerek közül elhanyagolt területeken a Casoron G javasolt, a már kikelt gyomnövények ellen glifozát, és glifozinát-ammónium hatóanyagú szerek alkalmazása célszerû. Június 30. után már eljárást indít a hatóság a mentesítés elmulasztása miatt, ezért felhívom településünk lakosságát, hogy a parlagfû irtási kötelezettségüknek tegyenek eleget. E határidõ után a védekezések ellenõrzése, illetve a fertõzött területek felmérése elkezdõdik. A parlagfûvel fertõzött területek ismeretében a területileg illetékes Növényés Talajvédelmi Igazgatóságok (belterület esetén a település jegyzõje) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekû védekezést, mely azonnal végrehajtandó. A közérdekû védekezések teljes költségét (amely tartalmazza a vállalkozói díjat, a Földhivatal és a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság költségeit) a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni. MÁR MOST EL KELL KEZDENI A PARLAGFÛ IRTÁSÁT A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatók! Közérdekû védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot ( és Ft közötti összegben) szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A termelõt nem kell értesíteni arról, hogy helyszíni szemle történik az ingatlanán, nem kell külön felszólítani a parlagfû mentesítésre, hiszen a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a tulajdonos/használó köteles folyamatosan gondoskodni ingatlana parlagfû-mentesen tartásáról a vegetáció során, függetlenül a hatóság erre irányuló intézkedésétõl. Magyarországon hozzávetõlegesen minden ötödik ember szenved parlagfûallergiában, ezért fontos, hogy mindenki felelõsséget érezzen a gyomnövény virágzásának megakadályozásában, és környezetét gyommentesen tartsa. Az állami intézkedések mellett kiemelten fontos az állampolgárok hozzáállása. Legyen mindenkinek szívügye a parlagfû-mentesítés, tartsa mindenki rendben a portáját. Gárgyán István jegyzõ MÓRAHALOM ÉS ZÁKÁNYSZÉK TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA KEOP-1.2.0/2F/ A projekt elõrehaladtával egy konferenciára került sor május 24-én Mórahalmon, ahol beszédet mondott a Társulás elnöke, Nógrádi Zoltán, illetve Zákányszék község polgármestere, Matuszka Antal is megosztotta gondolatait a beruházás várható hatásairól. Továbbá téma volt a környezeti nevelés, a környezetvédelem fontossága, illetve kapcsolódva a konkrét beruházáshoz felvilágosítást kaptak a résztvevõk a projekt állásáról és a csatornahálózat, illetõleg a szennyvíztisztító telep felépítésérõl. A Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása támogatást nyert a "Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatásra" tárgyú pályázati felhívás keretében a "Mórahalom és Zákányszék települések szennyvízelevezése és tisztítása" címû projektjére. Mórahalmon eddig megvalósult: - Gravitációs rendszerû csatornarekonstrukció: m - Nyomóvezeték kapacitásbõvítés: 425 m - Egyedi tisztító aknák cseréje: 9 db - Szennyvíztisztító telep: közel 75%-ig elkészült Zákányszéken eddig kiépített hálózat: - Gravitációs rendszerû csatorna: m - Szennyvíznyomó távvezeték: m - Vízvezeték kiváltás: 435 m Közlemény Kószó Ákos induló mezõgazdasági vállalkozó, a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatás jogcímre (EMVA ) napján pályázatot nyújtott be és ennek keretében án, induló mezõgazdasági vállalkozásához Euro támogatást nyert. A vállalkozás fõ tevékenysége: Vegyes gazdálkodás. A vállalkozás célja a támogatás felhasználásával egy hosszútávon versenyképes mezõgazdasági vállalkozás megalapozása, mely munkahelyteremtés mellett hozzájárul a térség fejlõdéséhez, a népesség megtartásához. Vállalkozás székhelye: 6782 Mórahalom, II. Körzet Tanya 147, Vállalkozás telephelye: 6782 Mórahalom, II. Körzet Tanya 147 Telefon: 06-30/ ,

4 Zákányszéki Kis Újság 4. oldal június A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsõde búcsúzó nagycsoportosai Elsõ sor: Sutus Orsolya, Balla Nóra, Kiss Anna Róza, Szalai Fanni, Molnár Cintia, Újvári Anna, Varga Dorina, Csúcs Anikó, Kovács-Tanács Lizanna, Hátsó sor: Varga István, Padejski Nikolasz, Péter Dávid, Polyák Gábor, Juhász Zoltán Botond, Török Bence, Kispál Imre, Sebõk Barnabás, Fodor Bence, Fõdi Norbert, Bazán Bendegúz

5 Zákányszéki Kis Újság 5. oldal Bérmálkozók Felsõ sor: (balról-jobbra) Sutus Anita, Szakál Réka, Dani Péter, Sávai Bence, Halasi Patrik Középsõ sor: Vass Mirjam, Vass Júlia, Daka Lucia, Andula János, Farkas Bence, Horváth Levente, Papp Attila Elsõ sor: Németh Natália, Papp Renáta, Danicsipak Norbert, Móra Gergõ, Császár Roland, Deák Máté Elsõáldozók Leghátul: Cseh Zoltán plébános, Vass Csaba hittan tanár Felsõ sor: Secenji Anett, Vass Máté, Pintér Martin, Tanács Olivér Elsõ sor: Papp Kinga, Szûcs Balázs, Kovács-Tanács Korinna, Balla Vivien, Huszta Antal június

6 Zákányszéki Kis Újság 6. oldal június A Zákányszéki Általános Iskola és AMI részt vesz az MTA - SZTE Képességfejlõdés Kutatócsoport által indított Szegedi Iskolai Longitudinális Program rendszeres adatfelvételében. A ban indult program a tanulók fejlõdését az iskolába lépéstõl a 8. évfolyam végéig követi. Négyévenként újabb elsõ évfolyamos korosztály kapcsolódik be a vizsgálatokba. A kiválasztott tanulócsoportok rendszeres felmérése lehetõvé teszi a tanulók fejlõdését befolyásoló tényezõk elemzését, és az iskolai eredményesség sokoldalú vizsgálatát. A program keretében félévenként sor kerül a tanulók különbözõ tesztekkel való felmérésére. Az iskola a mérõeszközök felvételével támogatja a tudományos kutatást, új oktatási módszerek kidolgozását, és az eredmények felhasználásával fejleszti saját oktató-nevelõ munkájának hatékonyságát. Prof. Dr. Csapó Benõ intézetvezetõ egyetemi tanár MTA - SZTE Képességfejlõdés Kutatócsoport I SKOLAI H ÍREK Versenyek március 27-én Mórahalmon került megrendezésre a Kistérségi Matematika Verseny. Minden évfolyamon 22 tanuló versenyzett. Közülük Daka Bence (5.o.) 5., Papp Renáta (5.o.) 6. helyezést ért el. A hatodik osztályból Móra Péter 6., Gyimesi Csenge 11., hetedik osztályból Bigors Fanni 1., Csóti Eszter 7., nyolcadik osztályból Szél Gábor 15., Daka Lucia 18. lett. Felkészítõ tanáraik: Ábrahámné Illés Anna és Gieth Zoltán Az országos "Olvass velünk!" címmel meghirdetett levelezõs versenyen Csizmár Adrienn, Daka Lucia és Szakál Réka 8. osztályos tanulók kimagasló eredményt értek el. A "Szellemes szellemek" nevû csapat Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember és Jane Austen: Büszkeség és balítélet címû regényekbõl oldott meg feladatokat. A 314 pontból 280,4 pontot értek el, mellyel a 107 csapat közül a 24. helyet szerezték meg. Versenyzõinket a szervezõk ajándékcsomaggal jutalmazzák. Miklós Lászlóné A TITOK angol nyelvi országos levelezõ versenyen eredményesen szerepeltek diákjaink. A Witty Lions csapat (Sebõk Boglárka, Börcsök Brigitta 4.o.) a 11. (95,9 %), A Witty Kids csapat (Daka Bence, Hegedûs Henrietta, Papp Renáta, Sebõk Viktória 5. o.) a 12. helyezést (97,3 %) érte el, Bigors Fanni 7. o. a 21. (90,8%), Csóti Eszter 7.o. a 22. (90,3 %) helyet szerezte meg, a Dark Angels (Daka Zsófia, Gyimesi Csenge, Tarkó Anna, Szél Anna 6.o.) az országos megmérettetésen 35. (91,8 %-os teljesítmény) lett. Felkészítõ tanárok: Méhes Józsefné, Daka Imre A versenyzõknek és felkészítõ tanáraiknak köszönjük a munkát és gratulálunk! Szeptemberben találkozunk! Szép nyarat, kellemes pihenést kívánunk Mindenkinek! Összeállította: Ábrahám Enikõ május között rendezték meg Orosházán a XIII. Magyar Majorette Bajnokságot. A Bajnokságon a három nap alatt 28 szervezet közel 700 fõ versenyzõje vett részt. A Classicon Kulturális Tánc és Sport Egyesület majorettesei immáron második éve az ország legeredményesebb majorettesei címet is magukénak tudhatják, hiszen az éremtáblán a hét arany, hét ezüst és négy bronz, négy negyedik, két ötödik és két hatodik helyezésekkel összesen: 107 pontot gyûjtöttek a versenyzõk az egyesületnek. Ezekkel az eredményekkel büszkén képviselték azokat a településeket, ahol élnek - Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván, Szeged, Domaszék, Mórahalom, Bordány és nem utolsó sorban Zákányszéket. A gyerekek három korosztályban (cadet évesek, junior évesek és senior 15 évestõl) csapatban, mini formációkban, duó/triókban és szólókban indultak botos, pomponos és zászlós kategóriákban. Nem a szokásos értelemben vett klasszikus majorettrõl beszélünk, hanem annak egy modernebb, tovább fejlesztett változatáról a sport és tánc-elegancia ötvözetérõl. A Magyar Majorette Bajnokság legjobb 86 produkciója egyenes ágon képviselheti Magyarországot a X. EUROPEAN MAJORETTES CHAMPI- ONSHIP-en ban ez a rangos verseny Tatabányán kerül megrendezésre, ahol 18 koreográfiát a Classicon KTSE növendékei mutathatnak meg a nemzetközi zsûrinek. Akikre mi nagyon büszkék vagyunk és legyenek Önök is, hiszen megdolgoztak ezért az eredményért: Cadet Team Összetett 1. hely Cadet Mix Team 3. hely Cadet Baton mini kategória 3. hely Horváth Czinger Bernadett Cadet baton szóló kategória 1. hely Lakatos Lolita Cadet Baton szóló kategória 2. hely Szabó B. Anikó Cadet Baton szóló kategória 5. hely Fodor Dalma - Lakatos Lolita - Szabó B. Anikó Cadet baton duó/trió kategória 1. hely Sebõk Boglárka Cadet pompon szóló kategória 3. hely Ú JABB TÁNCOS SIKEREK Csóti Gréta - Sebõk Boglárka Cadet pompon duó/trió kategória 4. hely Junior Team összetett 2. hely Junior Mix Team 2. hely Junior Baton mini kategória 1. hely Flag (zászló) Junior mini kategória Bronz minõsítés Fodor Anita Junior baton szóló kategória 1. hely Legtechnikásabb versenyzõ különdíja Tanács Rebeka Junior baton szóló kategória 6. hely Tanács Rebeka - Tóth Alexandra - Valkár Anna Junior duó/trió kategória 2 hely Tóth Réka - Török Petra Junior baton duó kategória 4. hely Tóth Alexandra Junior pompon szóló kategória 1. hely Legjobb elõadás különdíja Valkár Anna Junior pompon szóló kategória 2. hely Tóth Alexandra - Valkár Anna Junior pompon duó kategória 2. hely Senior Baton mini kategória 1. hely Senior Mix miniformáció 5. hely Flag (zászló) Senior mini kategória 6. hely Páncsics Dorina - Páncsics Nikolett Senior duó/trió kategória 2 hely Dudás Barbara Noémi Senior 2 Baton szóló kategória 4. hely Tóth Csilla Senior pompon szóló kategória 4. hely

7 Zákányszéki Kis Újság 7. oldal június PROGRAM(L)ESÕ Június óra, Templomkert: Ünnepi szentmise Cseh Zoltán plébános pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából Június óra, Polgármesteri Hivatal: Képviselõ-testületi ülés Július óra, Falukemence és környéke: Kalászpergetõ Olimpia Július óra, Vásártér: Kirakodó vásár Július óra, Templomkert: Aratómise Augusztus óra, Vásártér: Kirakodó vásár Augusztus óra, Templomkert: Kisbúcsú Augusztus óra, Lengyel tér, Mûvelõdési Ház: Falunap Augusztus óra, Civil Ház (József Attila utca): Polgárõrök munkamegbeszélése Szeptember 2. 8 óra, Sportcsarnok: Iskolai tanévnyitó Szeptember 8. 6 óra, Vásártér: Kirakodó vásár Egyházi hírek Július óra: Aratási ünnep, ünnepi szentmise. Meghívott misézõ: dr. Sávai János atya, ünnepi köszöntõt mond: Marsalek Zoltán Augusztus óra: Kisbúcsú, ünnepi szentmise. Meghívott misézõ: idén felszentelt újmisés pap Augusztus óra: Szentmise Augusztus óra: Falunapi ünnepi szentmise Orvosi ügyelet I.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. Tel.: és (dr. Mester Lajos, elérhetõ munkanapokon 07h 30-15h30) Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8-12 h-ig és június 03-június 28-ig, valamint augusztusban páros heteken: augusztus ig, augusztus ig, szeptember ig és szeptember ig délután h-ig is, valamint ezen napokon elérhetõ 16h 30-ig. Május 31-június 28-ig és szeptember ig helyettesít is! Július ig pedig szabadságon van! II.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, József A. u. 38. Tel.: és és mobilon, valamint internetes bejelentkezés: a "Elõjegyzési központ" oldalon (dr. Sebestyén Balázs, elérhetõ munkanapokon 07h 30-15h 30) Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8-12 h-ig július 01-augusztus 02-ig, valamint augusztusban páratlan heteken: augusztus ig, augusztus ig, szeptember ig és szeptember ig délután h-ig is, valamint ezen napokon elérhetõ 16h 30-ig. Május 31-június 28-ig és szeptember ig szabadságon van! Július ig pedig helyettesít is! Sürgõsségi orvosi ügyelet: Munkanapokon 16 h 30 - másnap 07 h 30-ig, valamint szabad-, vasárés ünnepnapokon 07 h 30 - másnap 07 h 30-ig a Kölcsey utca 2 sz. alatt a Mentõállomás épületében. Segélyhívás: ingyenes! Tel.: / (ÜGYELET), / (MENTÕK) A évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó - munkarend a 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet szerint a következõ : augusztus 24., szombat munkanap augusztus 19., hétfõ pihenõnap december 7., szombat munkanap december 24., kedd pihenõnap december 21., szombat munkanap december 27., péntek pihenõnap. Diszkont áron szeretne jó minõségû pelenkát? VADASPARKI KIRÁNDULÁS A szeszélyes május egy kellemes napját kihasználva, a Kék Nefelejcs Klub tagjai látogatást tettek a Szegedi Vadasparkba. A park árnyas fái alatt hosszú sétát tettek, mire be tudták járni az egész területet. Többek között megnézték a pingvinek etetését, és a borjúfókák bemutatóját is. A nagymacskák próbáltak elbújni a kíváncsi tekintetek elõl a fás, bokros területen, de nem tudtak túljárni ügyes csapatunk eszén, hiszen mindig felfedezték õket a fák ágain, vagy a bokrok tövében. Az abszolút kedvencek a pingvinek és a zsiráfok voltak, de megtekintették a vadaspark legújabb lakóit is, a kis víziló borjút, az albínó kenguru kölyköket, és a Darwin-nandut is, aki kíváncsian követte õket a kerítés mentén, és érdekes hangján tudatta ottlétét. A túra végére mindenki kellemesen elfáradt, de az élmények hatására már tervezzük a Zákányszéki Madárkert és a Mórahalmi Bivalyrezervátum látogatását is, amelyre minden klubtagot szeretettel várunk. Csúcs Ildikó A ZAKAHOM-E KERÉKPÁRTÚRÁK FOLYTATÓDNAK Az egyre nagyobb részvételnek örvendõ túrák folytatódnak. Több kisebb túrát is szervezünk, ezt facebook-on tesszük közzé a A nagy ZakaHom-e kerékpártúra csoportban, ide várjuk a jelentkezéseket. Többek kérésére megismételjük a Zákányszék-Üllés-Bordány-Zákányszék túrát, melynek távolsága 27,5 km. A túra idõpontja: július 13 szombat, reggel 8 óra. Indulás a Polgármesteri Hivatal elõl, a részvétel ingyenes. Szeptember 6-án pedig a hagyományos ruzsai kerékpárversenyre megyünk át, és ott az adott nevezési feltételekkel mindenki nevezhet saját korcsoportjában. A túrákról bõvebben a oldalon és facebook-on. Érdeklõdni: , vagy Ingyenesen házhoz visszük! A Homokháti Pelenkaszállító és Bababolt azért nyílt, mert a legtöbb kisgyermekes anyuka számára fontos, hogy a pelenkához a lehetõ legkedvezõbb áron jusson hozzá. Több esetben a kedvezõ ár vagy alacsonyabb minõséget jelent, vagy a jó árú, de jó minõségû pelenka beszerzése körülményes. Küldetésünk, hogy a Homokháti Kistérségben élõ kisgyermekes családok életét megkönnyítsük. Célunk, hogy a jó minõségû, de diszkont árú termékek úgy jussanak el a babákhoz, hogy az anyukáknak ne kelljen szállítási költséget sem fizetni még kisebb tétel esetén sem. Részletekért keresse fel webáruházunkat a címen, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a +3630/ hívószámon hétfõtõl péntekig 10:00-18:00 között. Kínálatunkból: Gazdaságos pelenka (II. osztályú) 38,- Ft-tól Pampers Sleep&Play 40,7,- Ft-tól Pampers popsitörlõ 312,- Ft Cumik, itatópoharak, krémek 377,- Ft-tól Kínálatunkat folyamatosan, az Ön igényeinek megfelelõen bõvítjük, ezért várjuk javaslatát, észrevételeit, írjon nekünk!

8 Zákányszéki Kis Újság 8. oldal június augusztus 24. Helyszín: Lengyel tér XIX. Zákányszéki Falunap Programok: 7.30 Zenés ébresztõ 9.00 Ünnepi szentmise Falunapi megnyitó ünnepség - Kitüntetések átadása Helyszín: Mûvelõdési Ház Homokhátság településein élõ gobelinkészítõk alkotásainak kiállítása A zákányszéki homok termése - zöldség- és gyümölcskiállítás, fajtabemutató a kiállításokat megnyitja Matuszka Antal polgármester Gyerekprogramok a téren - kézmûves foglalkozás, arcfestés, ugrálóvár, játékos ügyességi versenyek Fõzõverseny, melyre várjuk családok, baráti társaságok, csopor tok jelentkezését. Kategóriák: levesek, bográcsban készült ételek, parázson, tárcsán sült ételek. A fõzõverseny részleteirõl a oldalon késõbb tájékoztatjuk az érdek lõdõket. Bõvebb információ és jelentkezési lap igénylése a Teleházban. Tel.: 62/ Gulyáságyú élesítése - Ebéd a Lengyel téren felállított sátrakban Meseelõadás - Ha ezt látná Arthur király - zenés mesejáték a Szegedi Miniszínház elõadásában Kulturális programok a színpadon - Bordányi Diablo Linedancers Tánccsoport, Zabosfa Táncegyüttes és utánpótlás csoortjai, mûvészeti iskola moderntánc-csoportja és még sokan mások Fogathajtó bemutató a Vásártéren Fõzõverseny eredményhirdetése Veszélyes évszakok - Ihos József humorista mûsora Túl az Óperencián - Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ magyar nótákat és operetteket énekel Falubál - zenél a Ráadás Zenekar A nap folyamán színes vásári forgatag és még sok érdekes program várja a résztvevõket! A falunapi programok még nem véglegesek, a részletekrõl a oldalon, valamint szórólapokon tájékoztatjuk a lakosságot! A falunap házigazdája Süli Róbert lesz. Homokháti Közmûvelõdési Konferencia július 10-én Mórahalmon a Homokháti Sokadalom egyik programelemeként immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Homokháti Közmûvelõdési Konferencia. A hagyományteremtõ céllal 2011-ben útjára indított rendezvény a kultúrával foglalkozó szakemberek és civil szervezetek munkatársai számára kíván hasznos szakmai elõadásokat szervezni. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a Homokhátság településein folyó kultruális élet sokszínûségére. Zákányszék község, mint házigazda vesz részt a programokon, ahol a közmûvelõdési szakemberek elõtt bemutatjuk a településünket és a kulturális életet egyaránt. A rendezvényre várjuk a civil szervezetek vezetõit és képviselõit, ahol a szakmai elõadások meghallgatása után hasznos információcserére is lehetõség nyílik. Zombori Istvánné intézményvezetõ Halálozás Lengyel Vilmos Zákányszék, Dózsa György utca Balogh József Zákányszék, Tanya Tanács Jenõ János Zákányszék, József Attila utca 76. Házasságkötés Házasságkötés ebben az idõszakban nem törént. Õszinte részvétünk! MOLETT DIVATÁRU nõi felsõk, nadrágok, pólók, szoknyák KEDVEZÕ ÁRON NAGY VÁLASZTÉKBAN Hétfõnként 20% kedvezmény nyugdíjasoknak! Délmagyarország.hûségkártyára 5% kedvezmény. SZEGED, Mérey u.-mars tér sarok Ny.:h-p.:9-17-ig,szo.:9-12-ig Tel.:06/ Születés Sziládi Katalinnak és Papp Lászlónak Dávid Köteles Évának és Máthé Andrásnak Aliz Éva Juhász Viktóriának és Hegedûs-Bite Lászlónak Jázmin Dr. Kapus Katalinnak és Sutka Lászlónak Máté Uhercsák Edinának és Szûcs Sándornak Liliána nevû gyermeke született. Gratulálunk!

HELYEZÉS VERSENYZŐ CSAPAT VÁROS PONTSZÁM

HELYEZÉS VERSENYZŐ CSAPAT VÁROS PONTSZÁM 2 BAT SEN SOLO 1. Makula Kata Classicon KTSE Szeged 9,2571 1. Dudás Barbara Noémi Classicon KTSE Szeged 9,2571 3. Rácz Erika Írisz Püspökladány 9,1786 BAT CAD SOLO 1. Fodor Dalma Classicon KTSE Szeged

Részletesebben

zsüri: Geisztné Gogolák Éva Mezeiné Szegedi Erzsébet Pappné Bedei Sarolta Szurominé Balogh Adrienn B Kategória

zsüri: Geisztné Gogolák Éva Mezeiné Szegedi Erzsébet Pappné Bedei Sarolta Szurominé Balogh Adrienn B Kategória A III. Hajdószoboszlói Mazsorett verseny eredményei zsüri: Geisztné Gogolák Éva Mezeiné Szegedi Erzsébet Pappné Bedei Sarolta Szurominé Balogh Adrienn B Kategória "B" Baton / csapat / óvoda 1. Debreceni

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

XIV. Magyar Mazsorett Bajnokság MÓR - 2014. június 7-9.

XIV. Magyar Mazsorett Bajnokság MÓR - 2014. június 7-9. 2 BAT SEN SOLO 1 Dudás Barbara Noémi Classicon KTSE Szeged 9,130 2 Anderla Eszter Kodály Zoltán Általános Iskola Mazsorett Csoportja Tatabánya 9,000 3 Rácz Erika Irisz Püspökladány 8,985 1 Fodor Dalma

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

MOGSZ UTÁNPÓTLÁS MAGYAR BAJNOKSÁG 2008 JÁSZBERÉNY

MOGSZ UTÁNPÓTLÁS MAGYAR BAJNOKSÁG 2008 JÁSZBERÉNY UTÁNPÓTLÁS MAGYAR BAJNOKSÁG JÁSZBERÉNY MAGYAR KÖZTÁRSASÁG.-ÉVI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGA FÉRFI VÉGEREDMÉNY JUNIOR "A" Rajtszá m m m (egyéni) m Döntő m m (Pontozásos) HELYE Futam Pont. ZÉS Fehér Zoltán,, :,

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

A Városi Matematika verseny eredményei. 5. évfolyam

A Városi Matematika verseny eredményei. 5. évfolyam A Városi Matematika verseny eredményei 5. évfolyam Helyezés Név Pontszám Iskola Felkészítő tanár neve 1. Tóth Bence 110 Nyh. Bem J. Ált. Kovács Csaba 2. Aranyosi 101 Kovács Csaba Bálint Nyh. Bem J. Ált.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Országos Nyílt "A" és "B" Kategóriás Mazsorett Verseny PÜSPÖKLADÁNY március 12.

Országos Nyílt A és B Kategóriás Mazsorett Verseny PÜSPÖKLADÁNY március 12. BAT CAD SOLO 1. Ábrahám Alexa Classicon KTSE Szeged 8,807 2. Dányi Bodza Anna Százszorszép Mazsorett Csoport Szendrő 8,771 3. Nagy Dzsenifer Fanni Classicon KTSE Szeged 8,614 4. Ludányi Noémi ÍRISZ Majorette

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Országos versenyek eredményei tanév

Országos versenyek eredményei tanév Országos versenyek eredményei 2007 2008 tanév Verseny megnevezése, szintje Elért helyezés Tanuló neve Felkészítő tanár neve Megjegyzés Berczik Sára, emlékverseny országos döntő c kategória RSG Dunaharaszti

Részletesebben

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Makádi szavalóverseny: 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Novák Réka 1. o Novák Katalin 6. a Székesfehérvár egyházmegyei matematika-sakk verseny: 6. b (sakk) Novák Botond 4. b (sakk) Ádám Barnabás

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20.

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20. FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás 10-11-12 éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, 2010. március 20. Gyermek 10 éves fiú 60 méter gátfutás 1. időelőfutam 1. Farkas Ádám 2000 Albertirsa 11,89

Részletesebben

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Előfutam 1. Futam 11:50 1. nap Hely. Atléta Sz. év Nevező Pálya Eredmény 1 Balogh Péter 1996 ZALASZÁM-ZAC 6 6.9h q 2 Baki Barnabás 1999 ZALASZÁM-ZAC 4 7.0h q 3 Horváth

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM játékok, játékos anyanyelv" 1. 2. 7. 16. 21. 24. Klaj Kitti Patrícia Kovács Levente György Tátrai Boglárka Kinga Pajtók Petra Nikolett Ádám Ákos 4.b Behina Dávid Máté 4.bDudás

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Jegyzőkönyv: Algyő november 22.

Jegyzőkönyv: Algyő november 22. Jegyzőkönyv: 0. november. név egyesület idő eredmény 0 m lány mell 0 0 0 Korcsoport: Tóth-Kása Sára 00 Balogh Lili 00 Karasz Luca 00 Ördögh Flóra 00 Seres Alexandra 00 Kistelek Vidács Viktória 00 Gazdag

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

NŐI Serdülő II.o. CSB. 2. ford.

NŐI Serdülő II.o. CSB. 2. ford. NŐI Serdülő II.o. CSB.. ford.. forduló eredménye MVSI,0 Galaxis TF SE,90 MTK,00 UTE,0 TFSE,90 FTC,00 Kenguru TC,0 Arany Torna DSE "A",0 ORSZÁGOS BAJOKSÁG. ford.. ford. Össz. MVSI,00,0,0 Galaxis TF SE 9,00,90,0

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

A Petőfi-héten megrendezésre került iskolai versenyek eredményei. Szépkiejtési- és olvasó verseny

A Petőfi-héten megrendezésre került iskolai versenyek eredményei. Szépkiejtési- és olvasó verseny A Petőfi-héten megrendezésre került iskolai versenyek eredményei Szépkiejtési- és olvasó verseny 3. évfolyam I.helyezett Bogya Ada 3.b Schneider Ákos 3.a Ruff Petra 3.a I El Badaoui Nimród 3.a Kovács Eleonóra

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

GÖRZENÁL-KUPA 2007 BUDAPEST AMATŐR MAGYAR BAJNOKSÁG VII. FORDULÓ

GÖRZENÁL-KUPA 2007 BUDAPEST AMATŐR MAGYAR BAJNOKSÁG VII. FORDULÓ GÖRZENÁL-KUPA 2007 BUDAPEST AMATŐR MAGYAR BAJNOKSÁG VII. FORDULÓ 2007.09.22 GÖRZENÁL KUPA 2007, AMATŐR MAGYAR BAJNOKSÁG VII. FORDULÓ FÉRFI VÉGEREDMÉNY Név Csapat SENIOR (FELNŐTT) 2 kör(524 m) 12 kör (3144

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion ,, borongós idő egy híján 500 célba érkező! DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, 2013. március 13. Városi Stadion Kemény, de futható 1000m-es kör fogadta a Diákolimpia Városi Mezei bajnokságán induló

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben