Ö n k o r m á n y z a t i H í r e k

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ö n k o r m á n y z a t i H í r e k"

Átírás

1 LÓCI HÍRADÓ NAGYLÓC ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA május 20. III. évfolyam 2. szám Ö n k o r m á n y z a t i H í r e k A képviselőtestület az elmúlt két hónapban áprilisban két alkalommal és májusban egyszer ülésezett: - Kezdeményeztük, hogy az állami vagyonról szóló jogszabályban előírt, vezetékes ivóvízellátással, szennyvízelvezetéssel- és tisztítással kapcsolatos feladatainak elősegítése érdekében az Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. jelenlegi teljes állami tulajdonban lévő részvénycsomagja a Vízmű Zrt. ellátási területén található települési önkormányzatok tekintetében lakosságszám arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli vagyonátadással. Erre vonatkozó igényét az Önkormányzat bejelentette. - Döntöttünk a közoktatási intézményekbe történő beiratkozás időpontjáról, az Iskola I. évfolyamára és az Óvodába április 9-10-én lehetett beiratkozni. - Pályázatot nyújtottunk be a Gyermekétkeztetési Alapítvány által meghirdetett évi EU Intervenciós Élelmiszersegély programra. - Pályázatot nyújtottunk be az Oktatási és Kulturális Minisztérium által a Reneszánsz Év keretébenmeghirdetett Fókuszban a közművelődés címmel. Pályázott összeg: Ft. - Pályázatot nyújtottunk be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a Parlagfűmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság által kiírt parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák beszerzésére. Támogatási igényünk: Ft. - Pályázatot nyújtottunk be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által meghirdetett illegális hulladéklerakók felszámolására. Támogatási igényünk: Ft. - Megrendeltük a Lóci patak mentén létesítendő árvízcsúcs csökkentő víztározó tervének módosítását, mert a tervek elavultak. A tervek elkészültek, vízjogi létesítési engedélyezésre beadtuk az illetékes hatósághoz. - Elfogadtuk a szécsényi Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását. - A Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése érdekében támogatási igényt terjesztettünk elő új Volkswagen Crafter 30 KOMBI 2.5 TDI típusú D felszereltségi szintű személyszállító gépjármű beszerzésére. - Építési telek értékesítéséről döntöttünk. - Május 1-jei ünnepség előkészítésére koordináló csoportot hoztunk létre. A május 1-jei rendezvényről az újság következő oldalán olvashatnak. - Elfogadtuk a szociális földprogram évi megvalósításáról és a évi elképzelésekről szóló tájékoztatót. E témáról bővebben a következő oldalon olvashatnak. - Döntöttünk községben működő egyesületek önkormányzati támogatásáról. Összesen: Ft támogatást kap a Polgárőrség, a Faluvédő Egyesület, a Sportegyesület és a Nagylóci Nyugdíjasokért és Hadirokkantakért Egyesület. - Elfogadtuk a Polgárőrség évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót. - Elfogadtuk és jónak értékeltük a szécsényi Városi Rendőrkapitányság Nagylóc közrendje és közbiztonsága helyzetéről szóló beszámolót. - Döntöttünk arról, hogy a körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására pályázatot nyújtunk be. Támogatási igényünk: Ft. - Döntöttünk, hogy nem veszünk részt tovább a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és társai felperesek, továbbá a Magyar Állam és társai alperesek ellen viziközmű tulajdonba adása iránt indított perben. - Elfogadtuk a nagylóci Sportegyesület évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót. - Elfogadtuk a nagylóci Faluvédő Egyesület évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót. - Elfogadtuk Rimóc-Nagylóc Községek Körjegyzősége nagylóci Hivatalának iratkezelési szabályzatát. - Döntöttünk, hogy az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett LEKI támogatásra a nagylóci Ravatalozó felújítására pályázatot nyújtunk be. Igényelt támogatás: Ft.

2 2 - Pályázatot nyújtottunk be az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEUT támogatásra. A pályázatot a Hunyadi út és az Ady Endre út felújítására adtuk be. - Pályázatot nyújtottunk be az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett ÉMOP támogatásra. A pályázatot a Fecske út, Csendes út, Bajcsy út, Akácfa út, Petőfi út alsó, József A. út alsószakaszai, valamint a Rákóczi úti járda és a meglévő két alsó, valamint a zsunypusztai buszmegállók felújítására igényeltük a támogatást. - Pályázatot nyújtottunk be működésképtelen Önkormányzatok egyéb támogatására. Igényelt támogatás: Ft Több helyi rendeletet módosítottunk, illetve új rendeletet alkottunk: - A pályázatok benyújtása miatt- tekintettel arra, hogy saját igényt is kell biztosítani a pályázatoknáltöbbször kellett az Önkormányzat évi költségvetését módosítani. - Elfogadtuk az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót: ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással, ezer Ft számlamaradvánnyal. - Elfogadtuk a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítását. - Rendeletet alkottunk a Tiszta udvar, rendes ház cím alapítására. - Módosítottuk Nagylóc Községért kitüntető cím alapításáról és adományozásáról szóló rendeletet. Változás, hogy a cím adományozására javaslatot tehetnek a helyi polgárok, társadalmi és tömegszervezetek, kollektívák. Legalább 30 javaslat szükséges egy személyre ahhoz, hogy a Képviselőtestület a javaslatot megtárgyalja. A javaslatokat indokolással- minden évben a Képviselőtestület által meghatározott időpontig a Körjegyzőség nagylóci Hivatalában lehet benyújtani. Amennyiben a kitüntetést a kitüntetett szerv, vagy személy visszautasítja, az a Képviselőtestület a soron következő ülésén határozattal visszavonja. Hatályon kívül helyeztük azt a szakaszt, amely arról szólt, hogy a kitüntetett személy és házastársa a nagylóci új temetőben díszsírhelyre temethető. - Rendeletet hoztunk az avar és kerti hulladékok nyíltéri égetéséről a rendelet május 1-jétől hatályos. Kivonat a rendeletből: A rendelet alkalmazása szempontjából: - avar és kerti hulladék: a falomb, a kaszálék, a nyesedék és az egyéb növényi maradványok (továbbiakban: kerti hulladék). - hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása saját komposztálóban vagy a balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. szolgáltatásainak igénybevételével. - tárolóedény: kuka, konténer, egyéb tartály. A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell (1) A kommunális (települési) hulladék szervezett szállításába bekapcsolt területeken a kerti hulladék gyűjtése tárolóedényben, illetve a kommunális hulladék-szállítási közszolgáltató által szállításra elfogadott zsákban történik. (2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó területeken az avar és kerti hulladék égetése a (4) bekezdésben megállapított időszak kivételével tilos! (3) A kommunális (települési) hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken és ott, ahol a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, a kerti hulladék kezeléséről a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni. (4) Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetését minden héten pénteki napokon lehet végezni, szélcsendes időben. (5) Szeles időben kerti hulladékot égetni tilos! (6) A (3) bekezdés hatálya alá tartozó területeken a kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. 7.. (1) Égetni csak a szomszédos telken lévő épülettől 10 méter, saját telken lévő épülettől 5 méter távolságon kívül lehet. (2) Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az emberi egészséget, a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. (3) Az égethető kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (gumiabroncs, kábel, műanyagok, veszélyes hulladékok).

3 3 8.. Közterületen a kezelő általi kivételtől eltekintve égetni tilos! 9.. (1) Égetést csak 18 éven felüli személy végezhet. (2) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható (1) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parazsat vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal meg kell szüntetni (1) E rendelet kerti hulladék égetésével kapcsolatos rendelkezéseinek betartását Rimóc-Nagylóc Községek Körjegyzőségének Körjegyzője (Nagylóc, Március 15. tér 4.) ellenőrzi és az előírások megszegése esetén a szükséges intézkedéseket megteszi. (2) Az égetésről készített fénykép bizonyítékként elfogadható A körjegyző részleges vagy teljes tűzgyújtási tilalmat rendelhet el (1) Aki a rendelet rendelkezéseit megszegi, szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) A szabálysértési eljárás lefolytatása Rimóc-Nagylóc Községek Körjegyzője hatáskörébe tartozik. - Módosítottuk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletünket. A rendelet több pontját a vonatkozó jogszabály módosításaihoz kellett igazítani. Lakosságot érintő legfontosabb módosulás, hogy a jövőben átmeneti segély iránti kérelmeket csak a Szociális Bizottság bírálhatja el, a polgármester hatásköre megszűnt. Péter Gábor polgármester Tájékoztató a szociális földprogram évi megvalósításáról, évi elképzelésekről 2007-ben is és 2008-ban is pályázatot nyújtottunk be a szociális földprogram megvalósítására ben Ft-ot, 2008-ban Ft-ot nyertünk. Míg 2007-ben 2,1 hektáron burgonyát termeltünk, és nagyon jó termést sikerült elérnünk, addig 2008-ban gabonát termesztünk, remélhetőleg az előző évhez hasonlóan jó termést sikerül majd betakarítani. Burgonyával a rászoruló családok közvetlen megélhetéséhez kívántunk hozzájárulni, a gabonatermesztéssel a háziállat tartás gondjain kívánunk enyhíteni. A szociális földprogram célja az, hogy a támogatásra szoruló családok helyzetén könnyítsünk, és egyben bevonjuk a kistermelői munkába. Míg a cél első része maradéktalanul megvalósult, addig a másik cél egyáltalán nem. Sajnos, sok család nem igazán értette meg a program lényegét, és nem igazán mutattak együttműködési szándékot. Még az egyszeri kapálásra sem voltak hajlandók, holott még jobb termést lehetett volna elérni, és a parlagfű irtás is ezzel megtörtént volna. Pedig az állami támogatás erre már nem biztosít pénzt. Éppen a szándék lényege sikkadt el, a résztvevők hozzáállása miatt. Ennek ellenére 2008-ban ismét pályáztunk abban a hitben, hogy sikerül megértetni a résztvevőkkel, hogy ez egy közös program, és csak velük együtt érheti el a célját. Ezért kérünk mindenkit, aki a szociális földprogramban részt kíván venni, hogy aktívan vegyen részt a munkában, mert csak így tudjuk biztosítani, hosszútávon megvalósítani a programunkat. Havasiné Molnár Erzsébet Szociális Földprogram koordinátora

4 4 Tiszta udvar, rendes ház feltételeinek változásáról Kedves Olvasó! Módosításra került a Tiszta udvar, rendes ház cím odaítélésének feltételrendszere. A változtatásnak három jelentősebb része van: - a kiadható címek száma, - a korábbitól eltérően a cím visszavonható, - a cím megszerzésére pályázni kell. Mi indokolta ezeket a változásokat? 1. A címek odaítélésének a korlátozott számával azt szeretnénk elérni, hogy emelkedjen a kitüntetés rangja, hogy a tiszta, rendes porták közül is csak a kiemelkedők kapják meg a megtisztelő címet. 2. Nagyon lényeges változás, hogy a cím visszavonható. Korábban előfordult többször, hogy a cím odaítélését követő években bizony a ház, a porta elhanyagolt, lepusztult lett, de a ház falán még mindig ott hirdette a tábla, hogy ez a ház tiszta és rendes. Az ilyen változásnak több oka is lehetett: - Gazdát cserélt a ház. - A régi tulajdonos meghalt és még nem került a ház új gazdához. - Vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy a tulajdonosok a kitüntető cím elnyerése után már nem tartották olyan fontosnak a porta rendben tartását. Nos, ezzel a módosítással ezek a fenti problémák kiküszöbölhetők, mert ha bekövetkezik a negatív változás, akkor a Képviselőtestület visszavonhatja a kitüntető címet. 3. Az előzőek mellett mégis talán a legleleményesebb változás az, hogy az eddigiektől eltérően pályázni kell a címért. Az Önkormányzat által készített pályázó lapot ki kell tölteni és ezt egy bizottság értékeli és megszavazza a cím odaítélését. Ez azért lényeges változás a korábbihoz képest, mert az elmúlt időszakban egy erre kijelölt bizottság körbesétált a faluban és kiválasztotta azokat a portákat, amelyeket alkalmasnak tartott a kitüntetésre. Nos, ennek sok problémája volt, mert egy adott időpontban vizsgálta a ház és a porta küllemét. Ha a tulajdonos éppen beteg volt, szabadságát töltötte, vagy éppen fűnyírást megelőző napon történt a bizottság látogatása, akkor a cím odaítélésének minden esélye elszállt. Egyébként pedig lehetséges, hogy az év többi időszakában gyönyörű rend és tisztaság volt a portán. Ezért kérünk minden háztulajdonost, hogy ha Ő maga úgy ítéli meg a házát, a kertjét, hogy alkalmas a megtisztelő címre, akkor pályázzon, hogy a legszebb portákat lehessen majd kitünteti. Pályázni az Önkormányzatnál lehet! A pályázati lap a Híradó hátsó oldalán található. Avar és kerti hulladékégetésről Hosszas vita és töprengés előzte meg az avar és kerti hulladék égetéséről hozott rendeletünket. A rendelet kiadását nagyon sokan sürgették, különösen a falu alacsonyabb területein lakók, akik nagyon sokat szenvednek az égetéssel járó füsttől. Azt mondják a bölcsek, hogy minden rendelet annyit ér, amennyit betartanak belőle. Nos, a rendelet megalkotásánál arra törekedtünk, hogy betartható és betartatható legyen. Úgy gondoljuk, hogy sikerült egy olyan liberális rendeletet alkotni, amit kis jó szándékkal be lehet tartani. A testületnek pedig komoly az elhatározása, hogy ezt a rendeletet kemény kézzel be is fogja tartatni, a lakosok érdekében. Továbbá azt sem fogja az Önkormányzat eltűrni, hogy gumiégetéssel, vagy más veszélyes hulladékégetésével mérgezzék a lakosságot. Az ilyen esetekben komoly pénzbírságokra számíthat az elkövető. Vajon, aki ilyen anyagokat éget, gondolt-e valaha arra, hogy a környező lakásokban élő felnőttek, és főleg gyerekek komoly betegségeket kaphatnak és egy életen át szenvedhetnek az általa égetett veszélyes anyagoktól (pl. gumiabroncs, ruhanemű stb.). Kérünk tehát mindenkit, hogy a hozott rendeletet tartsák be a saját és a falunk minden lakosa érdekében.

5 5 Átmeneti segélyek hatásköri változásáról Bizonyára már sokan értesültek arról, hogy a Képviselőtestület döntése értelmében az átmeneti segélyek polgármesteri hatáskörben történő elbírálásának joga is átkerült a Szociális Bizottsághoz. Ezt a döntést a testület a Polgármester kérésére hozta meg. Ha valaki gyakran megfordult az önkormányzati Hivatalban azt tapasztalta, hogy a Polgármester Úr irodája előtt folyamatosan várakoznak azok, akik a legkülönbözőbb okokkal segélyeket kérnek. Ilyen körülmények között nagyon nehéz volt érdemi munkát végezni. Gyakran az egész falu lakosságát érintő fontos kérdések megbeszélésére, a döntések előkészítésére nem maradt idő. A sürgető idő még a segély kérelmek elbírálásának alapos megvizsgálását sem tette lehetővé. Ezt a helyzetet egyesek ki is használták. Nos a meghozott döntéssel remélhetően ez a jelenség megszűnik és a Polgármesternek több ideje lesz más fontos kérdések elintézésére. Kérjük a kedves érintett lakosokat fogadják a döntést megértéssel, mert az volt a célunk, hogy igazságos döntések szülessenek és senki ne tudjon visszaélni az adott helyzettel. K ö z é r d e k ű i n f o r m á c i ó k Röviden a közmunkáról, fűnyírásról A község Önkormányzata közmunkásokat foglalkoztat, hogy a település közterületei rendesek, ápoltak legyenek. A falu képét leginkább a főutca állapota határozza meg. Ezért úgy határoztunk, hogy a főutcán lévő porták előtt, ahol idős, beteg, munkaképtelen emberek élnek, a közmunkások levágják a füvet. Többen ezt úgy értelmezik, hogy a főutcán minden ház előtt az Önkormányzat dolga a fűkaszálás. Nos, ez félreértés, mert csak és kizárólag azoknak a házaknak az út menti portáját rakják rendbe, ahol erre a lakók nem képesek. Ha a valamennyi porta előtt füvet vágnak, akkor más, fontos területek maradnak gondozatlanok. Ezért kérünk minden lakost, aki erre képes, hogy a háza előtti területét tartsa rendben. Ugyancsak kérünk minden lakost, hogy a faluban lévő kertjeiket-telkeiket szintén tartsák rendben. Egyrészt azért, mert csak így érhetjük el, hogy falunk kulturált megjelenésű legyen. Másrészt meg azért, hogy a falu körjegyzőjét ne kényszerítsék arra, hogy büntetés kiszabásával éljen a rendetlen, gazos, gyomos porták gazdáival szemben. Lassan meg kell kezdenünk a parlagfű ellenni védekezést is. A parlagfű virágzásának megakadályozása valamennyi lakos, minden földhasználó nemcsak a tulajdonos- közös érdeke. Ne várjuk meg a virágzás idejét, már azt megelőzően gondoskodjon mindenki földterületének lekaszálásáról, a gyom irtásáról. Ezért kérjük a lakosok megértését és közreműködését a szebb falu, szebb környezet megteremtéséhez. Hogyan ünnepeltünk Május 1-jén Korábbi híradónkban már írtunk róla, hogy a Képviselőtestület úgy döntött, hogy a Május 1-jét, valamint a Falunapot szétválasztja. A döntés okát részletesen indokoltuk, most ezt nem ismételném meg. Míg a Falunapot látványos bemutatókkal, műsorokkal, ételekkel, italokkal szeretnénk emlékezetessé tenni, addig május elsejét a civil szervezetekkel közösen tartott majálissal kívántuk megünnepelni. A majálison minden civil szervezet saját tagságát, szimpatizánsait megvendégelhette, tetszés szerint. Ez alkalmas arra, hogy egy vidám nap keretében ezek a szervezetek még jobban összekovácsolódjanak, vagy éppen arra alkalmas, hogy új tagokat, új szimpatizánsokat szerezzenek. A helyszínt is visszatettük a régi majálisok megszokott területére.

6 6 Néhányan ezen szándékunkat is félreérthették, mert a Falunap látványos forgatagát, műsorát, vendéglátását kérték számon. Nos, sajnáljuk a félreértést, de változatlanul csak egy Falunapot tudunk rendezni, hiszen az Önkormányzat anyagi lehetőségei végesek. Azért azt bizton állíthatom, hogy egy meghitt, csendesebb Majálison is jól lehetett érezni magát az odalátogatóknak, csak egy kicsit más formában. F A L U N A P N A G Y L Ó C O N! Nagylóc Község Önkormányzata június 28-án (szombaton) 10 órától a Sportcsarnok mellett ismét Falunapot rendez, melyre mindenkit szeretettel vár. A rendezvényen fellépnek: Nagylóci óvodások, Teplán Sándor magyar nóta énekes, AGRA hastáncos nők, DEF JAM DANCE SCHOOL tánciskola, sztárvendég: GROOVEHOUSE. A rendezvény ideje alatt virágvásár, gyermekek számára kis légvár, arcfestés, rodeóbika, tombola, a Vöröskereszt munkatársai ingyenes vérnyomás, vércukor és koleszterinszint mérést végeznek, tüzijáték. PÁLYÁZATI LAP Tiszta udvar, rendes ház cím elnyerésére Név: (Tulajdonos/Használó) Lakcím: Telefon: Dátum:... Tulajdonos/Használó aláírása A jelentkezési lapot Rimóc-Nagylóc Községek Körjegyzőségének nagylóci Hivatalába kérjük visszajuttatni július 31-ig. Cím: Rimóc-Nagylóc Községek Körjegyzősége Nagylóc, Március 15. tér 4.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

Tisztelt Téti Polgárok!

Tisztelt Téti Polgárok! Téti Híradó Városi Folyóirat XV. évfolyam 3. szám 2010. õsz Tisztelt Téti Polgárok! Az a kisgyermek, aki akkor lépett az elsõ osztályba, amikor polgármester lettem, ma az egyetem vagy fõiskola hallgatója,

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

Beindult a Start munkaprogram

Beindult a Start munkaprogram a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja Beindult a Start munkaprogram 140 millió Ft-os pályázatot nyert a diósjenői önkormányzat 2015. március hónapban. A pályázatot Repiczki Zsuzsanna

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Városnapot ünnepeltünk

Városnapot ünnepeltünk XII. évfolyam 5. szám 2008. szeptember Balkány város önkormányzatának és lakosságának közéleti lapja Városnapot ünnepeltünk Balkány díszpolgára lett dr. Szilágyi Zsolt és Ungvári Sándor Reggel nyolc órától

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére hered_2011_1x.qxd 2011.03.09. 9:14 Page 1 2011. március V. évfolyam 1. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. április 1-jén a polgármesteri hivatal polgármesteri irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Gyalogné Lovas Irén

Részletesebben

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János Farsang az óvodában Farsang az iskolában Fotók: Nádudvari János Polgármesteri beszámoló Nagykovácsi gyerekek a budapesti Angel Dance gálán 2013. február Fotó: Barta Mária Farsang a Nyugdíjas klubban Megint

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Alapítvány. egyszeri 20.000,- Ft támogatást kapott a: Segítõszándék a Beteg Gyerekekért és Rászorultakért Alapítvány,

Tisztelt Olvasó! Alapítvány. egyszeri 20.000,- Ft támogatást kapott a: Segítõszándék a Beteg Gyerekekért és Rászorultakért Alapítvány, Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete március 26-án tartotta legutóbbi ülését. A napirend elfogadása utáni elsõ mozzanat a községben mûködõ egészségügyi szolgáltatást végzõk (háziorvosok,

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. A tél utolsó pillanata: iskolások az Ifjúság téren

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. A tél utolsó pillanata: iskolások az Ifjúság téren Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2013. 02. szám A tél utolsó pillanata: iskolások az Ifjúság téren 2 A város hírei kistarcsai híradó A 90 éves Sándorfi Ferencné Erzsi néni köszöntése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben