A fonetika oktatása Európában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fonetika oktatása Európában"

Átírás

1 Nyelv és iskola A fonetika oktatása Európában 1991 óta Európában ersödik az együttmködés a fonetika és a beszéd más tudományainak oktatása területén. Ez a fejldés jelents mértékben az Európai Uniónak köszönhet, amely az Erasmus-program által lehetvé tette a hallgatók és kutatók-oktatók külföldre utazását, nyári egyetemeken való részvételét és ezáltal a tananyag korszersítését. Mindez a tudományközi kapcsolatok ersödését is jelenti. Ugyancsak az Unió támogatásával, immár a Socrates-program keretében 1996-ban új tematikus hálózat jött létre Beszédkommunikációs tudományok néven azzal a céllal, hogy reflektáljon az oktatás aktuális állapotára és a jövbeli kihívásokra. A hálózat, amelyben 80 (fleg európai) partnerintézmény vesz részt, több nemzetközi szervezet támogatását is élvezi. A fonetikai munkacsoport 1996-ban feltérképezte az európai fonetikaoktatás aktuális helyzetét. Kérdíves módszerrel végezték az adatgyjtést 25 ország 89 intézményében. Az összesített eredmények alapján képet alkothatunk az európai fonetikaoktatás helyzetérl. Ennek a felmérésnek az eredményeibl ismertetünk néhányat az alábbiakban. 1. Hol oktatnak fonetikát? A táblázat a válaszadó intézmények számát mutatja országonként. Természetesen a minta sem teljesnek, sem reprezentatívnak nem mondható, ugyanakkor a válaszadók nagy száma jogosít bizonyos következtetések levonására. Németország 12 Nagy-Britannia 11 Spanyolország 9 Franciaország 8 Hollandia 7 Finnország, Magyarország, Svédország 4 Olaszország, Svájc, Szlovénia 3 Ausztria, Görögország, Izland, Lengyelország, Norvégia, Oroszország, Portugália 2 Belgium, Csehország, Észak-Írország, Észtország, Horvátország, Litvánia, Románia 1 Magyarországról a négy válaszadó hely a Pécsi Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Mszaki Egyetem Távközlési és Telematikai Tanszéke, valamint a Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke voltak.

2 62 Markó Alexandra 2. Miért, milyen céllal oktatnak fonetikát? A fonetikaoktatás keretei alapján öt típus különíthet el: A válaszok alapján a fonetikaoktatás 34%-ban fonetikai intézetekben zajlik, ahol a fonetikát önmagáért oktatják (alap- és emelt szinten is). Itt az a cél, hogy a diákok stabil alaptudáshoz jussanak a fonetika fbb területein (produkció, akusztika és percepció), ugyanakkor megszerezzék a szükséges elméleti és kísérleti szakismereteket a területen végzend tudományos kutatáshoz. Ennek a kategóriának a kiugró aránya elgondolkodtató lehet, hiszen Magyarországon a fonetikaoktatás ilyen célú felhasználása úgy is fogalmazhatnánk, hogy a közvetlen fonetikusképzés sajnos nem kap teret. A világon több helyütt az egyetemeken önálló fonetika szak is létezik, például az USA-ban, Nagy-Britanniában, Németországban, Finnországban, Horvátországban; nálunk azonban ez legfeljebb csak törekvésként fogalmazható meg. A fonetikaoktatás 21%-át a nyelvészeti intézetek látják el, ahol az általános nyelvészeti tananyag része a fonetika mint alapozó tantárgy. Ezeken a kurzusokon az a f cél, hogy a hallgatók elsajátítsanak olyan alapvet tényeket és készségeket, mint a fonetikus jelölés és a beszédképzés alapjai, amelyek késbb hasznosak lesznek számukra leíró nyelvészeti tanulmányaikban, valamint elvezeti ket annak megértéséhez, hogy a fonetika miképpen illeszkedik a nyelvészetbe mint egységes tudományba. Itt a hangsúly a témák általános áttekintésén van, mivel nincs id a részletezésre. A filológiai intézetekben zajló fonetikai oktatás az egy bizonyos nyelvvel foglalkozóknak ad elméleti és gyakorlati tudást, ez a tárgy oktatását 22%-ban határozza meg. Ebbe a kategóriába sorolták a kutatók a pszichológus hallgatók fonetikai alapképzését is. A beszédtechnológiai intézetekben a válaszadók 19%-a a fonetikát a számítógépes alkalmazásokhoz szükséges nyelvészeti tudás részeként tanítják. A beszéd- és nyelvi zavarok terápiáját oktató intézmények elssorban a klinikai gyakorlatban (a diagnosztikában és a kezelésben) alkalmazható tudásanyagra összpontosítanak, mint a fonetikus jelölés és a mszeres mérések. Ezek aránya a mintában azonban csak 4%. 3. Mit oktatnak? A teljes adatmennyiség alapján az oktatott témák megoszlása az alábbi kördiagramon követhet nyomon (Bloothooft 1997: 21):

3 A fonetika oktatása Európában 63 Az intézményi válaszok alapján a témákat relatív fontossági sorrendbe állították. A lényeges elemek közé azok kerültek, amelyeket az intézmények több mint 80%-a kötelez vagy választható tárgyként oktat. Az akusztikai fonetika tárgykörébl ide tartoznak az akusztikai fonetikai alapok, a beszédhangok akusztikus jellemz'i, a szupraszegmentális szerkezet akusztikus vonatkozásai; a beszédpercepció témájából a hallási rendszer felépítése és funkciója; a beszédképzésbl a beszédhangok artikulációja, a légzés, a gégef anatómiája és fiziológiája, a zöngeképzés elméletei, a szupraszegmentális szerkezet képzési vonatkozásai; a módszerek és eszközök tárgyában a kutatási módszertan és a kísérlettervezés alapjai, valamint a beszédelemzési eszközök (pl. hangszínkép); fonológiából a megkülönböztet jegyes elemzés; a fonetikus lejegyzés és hallástréning tematikájából pedig a fonetikai reprezentáció, a mássalhangzó- és magánhangzó-szimbólumok, a finom jelölés és a diakritikus jelek. (Azokat emeltük ki félkövérrel, amelyeket a válaszadó intézmények több mint 80%-ában kötelezként tanítanak.) A köteleznek tekintett témák közül úgy gondolom az akusztikai fonetikai területekre kell felhívnunk a figyelmet, amelyek a magyarországi fonetikaoktatásban máig nincsenek kellen reprezentálva, st azt is elmondhatjuk, hogy ezek a témák helyenként még csak említésszinten sem jelennek meg. Holott a beszédre vonatkozó ismeretekbl kihagyni annak akusztikus jellemzit olyan, mintha nyelvtanból nem tanítanánk meg a mondatelemzést, irodalomból a Nyugatot vagy biológiából a femlsöket. Az akusztikum negligálásával olyan fonetikai ismeretektl fosztjuk meg a diákokat, amelyek hiányában a korszer kísérleti és alkalmazott fonetikai eredmények megközelíthetetlenek maradnak a számukra. A transzkripció lehetségei közül Magyarországon a nemzetközi fonetikai jelölésrendszer oktatásának elterjedtségét sem tarthatjuk megnyugtatónak. A kevésbé lényeges elemek az intézmények specializációit tükrözik. Ezeket a válaszadók több, mint 50, de kevesebb, mint 80%-a jelölte meg választható vagy kötelez elemként. Akusztikai fonetikából Fant forrásszr modellje tartozik ide; a beszédpercepció körébl a pszichoakusztika, a szegmentális és szupraszegmentális szint kulcsok és egységek percepciója, a beszédpercepciós modellek és a prozódia percepciója; a beszédképzés tárgyában a toldalékcs anatómiája és fiziológiája. Itt jelennek meg a nyelvelsajátítással, a beszédtechnológiával és a szociofonetikávaldialektológiával foglalkozó tárgyak; a módszerek és eszközök témakörébl pedig a beszédképzés vizsgálatának eszközei, a statisztikai módszerek és a beszédadatbázisok. A fonológián belül ide sorolódnak a szupraszegmentális, a taxonomikus és a generatív fonológia mellett az egyéb fonológiai elméletek (metrikus, autoszegmentális stb.); a transzkripció és hallástréning körébl pedig a szupraszegmentális szerkezet lejegyzése. Végül ebben a kategóriában jelennek meg a modern fonetika területei is. Néhány helyen oktatják csak az alábbiakat: beszédpercepcióból a multimodális percepciót és a hallássérültek beszédpercepcióját; beszédképzésbl a beszédprodukció zavarait; a transzkripció és hallástréning témájából a patologikus beszéd transzkripcióját; valamint olyan egyéb területeket, mint a fonetika idegen nyelvet tanulók számára és a fonetikatörténet.

4 64 Markó Alexandra A felmérést végzk arra is választ vártak, hogy az egyes intézményekben milyen oktatási formákat alkalmaznak az egyes témakörök esetén. A legáltalánosabb az eladás (több, mint 90%) szinte minden témánál, kivéve a transzkripciót és hallástréninget (itt csak 70%). A második leggyakoribb mód a gyakorlati munka, gyakran eladással kombinálva. A transzkripció és hallástréning esetében ez a vezet módszer (95%), más területeken 52 88%-ban fordul el. Az önálló feldolgozás módszerét 40 50%-ban alkalmazzák, ez az arány nem változik témakörönként. Az internet sokkal kevésbé használatos az oktatásban (5 10%, bár ez az arány 1996 óta valószínleg megváltozott). A válaszadók más oktatási formákat, módszereket, eszközöket is megneveztek, de ezeknek gyakorisága együttesen nem érte el az 5%-ot: audiovizuális módszerek (videoanyagok, audiokazetták), számítógépes oktatás, hallgatói kiseladásokra épül szemináriumok, problémamegoldó csoportok, laboratóriumi munka, terepmunka, alkalmi konferenciák. Az itt bemutatott kérdéseken túl több más információt is begyjtöttek a válaszadóktól (pl. az oktatók száma, a hallgatók száma a különböz oktatási szinteken alapozó, törzskurzusok, illetve graduális és posztgraduális szinten; vagy az intézmények jövbeli oktatási tervei, a tervezett módosítások stb.). Végül azokat az ajánlásokat ismertetem, amelyeket a fonetikai munkacsoport ennek a felmérésnek az alapján állított össze az oktatás tartalmára vonatkozóan. Az ajánlások nem preskriptív szándékkal születtek, inkább a tudományos párbeszéd alapjául szolgálhatnak, amely alapján idrl idre meg is kívánják azokat újítani. Három csillag jelöli az elengedhetetlenül szükségesnek, két csillag a bevezet jelleggel szükségesnek, egy pedig a periferiálisnak tartott anyagrészeket. Táblázatos formában összegezve mutatom be, hogy milyen tartalmi struktúrát javasol a munkacsoport az önálló fonetikai, a nyelvészeti orientációjú és a filológia vagy nyelvszakos oktatásban. (A másik két kategóriához a beszédtechnológiai és beszéd-nyelv terapeutaképzéshez tartozó ajánlások is megtalálhatók a forrásokban: Bloothooft et al. 1998: 7 8. és Az összehasonlíthatóság kedvéért: az els oszlop tartalmát tekinthetjük egy fonetika szak számára ajánlott követelményrendszernek (ehhez hasonló módon épül fel például az ELTE Fonetikai Tanszékének Kísérleti és alkalmazott fonetikai önálló programja), a második oszlop a magyar nyelv és irodalom szakon a Fonetika, Pszicholingvisztika, Szociolingvisztika és Nyelvjárástan kurzusok elemeit tartalmazza. Ajánlások a fonetika oktatásához. A stúdiumok elemei a különböz' specializációkban *** Oktatása elengedhetetlenül szükséges. ** Az adott specializációban részt vev hallgatók számára kiemelten fontos tudásanyag, de inkább csak bevezetként vagy az alapozás szintjén tanítandó. * Csak ajánlott téma.

5 A fonetika oktatása Európában 65 A stúdiumok elemei Specializációk Fonetika Nyelvészet Filológia Beszédképzés Légzés *** * * A gégef anatómiája és fiziológiája *** ** ** A zöngeképzés elméletei *** * * A toldalékcs anatómiája és fiziológiája *** ** ** Artikuláció (beszédhangok, elméletek) *** ** ** Prozódia *** *** * Akusztikai fonetika Alapok *** ** ** Fant forrásszr modellje *** * * A beszédhangok akusztikus jellemzi *** ** ** Szupraszegmentális eszközök *** ** *** Beszédpercepció A hallási rendszer felépítése és funkciója *** * * Pszichoakusztika *** * * A szegmentális és szupraszegmentális szint kulcsok és egységek percepciója *** ** ** Beszédpercepciós modellek *** * * Multimodális percepció ** * * A prozódia percepciója *** * * Beszédelsajátítás A nyelvelsajátítás elméletei * * *** A beszédpercepció fejldése * * ** A beszédprodukció fejldése * * ** Gyermekstúdiumok * * * Idegennyelv-elsajátítás * * *** Beszédtechnológia Beszédszintézis ** * * Beszédfelismerés * * * Beszédtechnológiai módszerek * * * Alkalmazások * * * Módszerek és eszközök A kutatási módszertan és a kísérlettervezés alapjai *** * * A beszédképzés vizsgálata *** * * Akusztikai elemzés *** * * Statisztikai módszerek *** ** * Beszédadatbázisok * * * Fonológia Megkülönböztet jegyes elemzés ** *** *** Szupraszegmentális fonológia ** *** **

6 66 Markó Alexandra A stúdiumok elemei Specializációk Fonetika Nyelvészet Filológia Fonológia Fonemikus analízis ** *** ** Fonológiai folyamatok ** *** ** Fonológiai reprezentációk ** *** ** Szociofonetika/dialektológia Regionális változatok ** *** *** Társadalmi változatok ** *** *** Stilisztikai változatok ** *** *** Nem fonetikai szempontok * *** *** Történeti vs. leíró * *** *** Sztenderdizáció és többnyelvség * *** *** Transzkripció és hallástréning Durva transzkripció *** *** *** Mássalhangzó-szimbólumok *** *** *** Magánhangzó-szimbólumok *** *** *** Finom transzkripció *** *** *** Hangsúly- és dallamjelölés *** *** *** Beszédpatológia A beszédpercepció zavarai * * * A beszédprodukció zavarai * * * A patologikus beszéd transzkripciója * * * Ha összevetjük ezt az ajánlást a magyar és idegen nyelv szakos fonetikaoktatási anyagokkal, nyilván sok hasonlóságot és sok eltérést is találunk, amelyek indokolhatók az eltér célokkal, a különböz tárgyak egymásra épülésével, a hagyományok különbségével és sok minden mással. Úgy gondolom azonban, hogy a viszonyítás, az összevetés lehetsége mindenképpen fontos mind a hazai kollégákat, mind a külföldi oktatóhelyeket illeten, hiszen más szemléletet, módszereket, eszközöket, motivációkat ismerhetünk meg, amelyek egynémelyikét talán saját munkánkban is alkalmazni tudjuk. SZAKIRODALOM Bloothooft, Gerrit et al The Landscape of Future Education in Speech Communication Sciences. 1. Analysis. Led. Utrecht. Bloothooft, Gerrit et al The Landscape of Future Education in Speech Communication Sciences. 2. Proposals. Led. Utrecht. Markó Alexandra

7 A fonetika oktatása Európában 67 SUMMARY Markó, Alexandra Phonetics education in Europe The major aim of Socrates Thematic Network on Speech Communication Sciences is to reflect on future directions in phonetics education and to initiate activities that promote desirable and needed developments. The Thematic Network started its work in 1996 and first made an analysis of the current state of education in Speech Communication Sciences in Europe. Building on this work, the working groups of the network made proposals on the outline and contents of academic studies in Phonetics, Spoken Language Engineering and for the Speech Communication component in Speech and Language Therapy. This paper presents (i) the most important results of the survey which summarized 89 institutions answers on aims, elements and tools of study (etc.) as well as (ii) the proposals for phonetics education with linguistics-oriented aims.

educatio 2009/3 nagy mária: tanárképzés és a bologna-folyamat pp. 306 316.

educatio 2009/3 nagy mária: tanárképzés és a bologna-folyamat pp. 306 316. Tanárképzés és a Bologna-folyamat Bármilyen logikusnak tűnik is a tanárképzés változásait a Bolognafolyamatként ismert történések kontextusában áttekinteni, az elemzést lehetővé tevő források jellemzően

Részletesebben

AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN STATISZTIKAI ELEMZÉSEK AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN A tudományos kutatás, a nemzetközi és a hazai gyakorlat egyaránt igazolja azt az állítást, hogy az oktatás színvonala hozzájárul

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

TEMOLAYOLE. Idegen nyelvek tanítása gyermekeknek. Tanárok, tantervek, tananyagok. Idegen nyelvek tanítása gyermekeknek: Tanárok, tantervek, tananyagok

TEMOLAYOLE. Idegen nyelvek tanítása gyermekeknek. Tanárok, tantervek, tananyagok. Idegen nyelvek tanítása gyermekeknek: Tanárok, tantervek, tananyagok Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DR. VERES PÁL Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron 2008 1 Nyugat-magyarországi Egyetem SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLÁJA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK. Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet

A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK. Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 100. évf. 1. szám 33 51. (2000.) A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK NÉHÁNY TENDENCIÁJA Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet Az évtized eleje

Részletesebben

Nyelv és iskola. A tanári beszéd kérdésalakzatai 1 I. Bevezet gondolatok

Nyelv és iskola. A tanári beszéd kérdésalakzatai 1 I. Bevezet gondolatok Nyelv és iskola A tanári beszéd kérdésalakzatai 1 I. Bevezet gondolatok Jól kérdezni annyi, mint jól tanítani De Garmo, 1914 Aki pedagógusként a retorikai hagyományok végtelen világába mélyed, számos hasonlóságra

Részletesebben

Róbert Péter: Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban

Róbert Péter: Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban Róbert Péter: Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Róbert Péter (2004) Iskolai

Részletesebben

NEMZETI NYELV NEMZETKÖZI TUDOMÁNY. 0. Bevezetés. 1. Tartalmi szempontok

NEMZETI NYELV NEMZETKÖZI TUDOMÁNY. 0. Bevezetés. 1. Tartalmi szempontok Kornai András Kálmán László NEMZETI NYELV NEMZETKÖZI TUDOMÁNY 0. Bevezetés E cikk megírásának közvetlen előzménye az, hogy egy korábbi cikkünket (Kálmán és Kornai, 1985) Tolcsvay Nagy Gábor (1989) mint

Részletesebben

Közhelynek számít, hogy a mûveltség

Közhelynek számít, hogy a mûveltség szemle A földrajz helye a hazai oktatási rendszerben Amikor fejlõdésben lévõ fiatalok számára megpróbáljuk láthatóvá tenni a világ nagyságát és szépségét, abban is reménykedünk, hogy felébresztjük érdeklõdésüket

Részletesebben

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA Diplomával a munkaerőpiacon A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás

Részletesebben

Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Andragógia Tanszéke

Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Andragógia Tanszéke Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Andragógia Tanszéke Komplex munkaerő-piaci programok a hátrányos helyzetű felnőttek munkaerő-piaci helyzetének

Részletesebben

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA Diplomával a munkaerőpiacon A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás

Részletesebben

Az egyetemi-fõiskolai hallgatók vállalkozói attitûdkutatásának módszertani sajátosságai

Az egyetemi-fõiskolai hallgatók vállalkozói attitûdkutatásának módszertani sajátosságai Az egyetemi-fõiskolai hallgatók vállalkozói attitûdkutatásának módszertani sajátosságai Farkas Szilveszter, a Budapesti Gazdasági Főiskola egyetemi docense E-mail: farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu S. Gubik

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

A TANÍTÓKÉPZÉS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN Néhány szerkezeti és tartami komponens összehasonlító vizsgálata

A TANÍTÓKÉPZÉS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN Néhány szerkezeti és tartami komponens összehasonlító vizsgálata MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 2. szám 179 201. (2002) A TANÍTÓKÉPZÉS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN Néhány szerkezeti és tartami komponens összehasonlító vizsgálata Barabási Tünde Babes Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

MUNKAHELYI TANULÁS ÉS VALIDÁCIÓ

MUNKAHELYI TANULÁS ÉS VALIDÁCIÓ MUNKAHELYI TANULÁS ÉS VALIDÁCIÓ WORKPLACE KNOWLEDGE AND VALIDATION DR. MÓRÉ MARIANN főiskolai docens Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Társadalomtudományi és Kommunikációs Intézet

Részletesebben

Túl sok agrárszakembert képzünk?

Túl sok agrárszakembert képzünk? 66 GAZDÁLKODÁS 56. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2012 V ITA Túl sok agrárszakembert képzünk? LAKNER ZOLTÁN Kulcsszavak: agrár-fels oktatás, OECD, nemzetközi összehasonlítás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. március (248 273. o.) SZERB LÁSZLÓ MÁRKUS GÁBOR A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására Nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

HELYZETKÉP ÉS LEHETŐSÉG A FÖLDRAJZOKTATÁSRÓL EGY FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. Bevezetés

HELYZETKÉP ÉS LEHETŐSÉG A FÖLDRAJZOKTATÁSRÓL EGY FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 2. pp. 115 123. HELYZETKÉP ÉS LEHETŐSÉG A FÖLDRAJZOKTATÁSRÓL EGY FELMÉRÉS TÜKRÉBEN ÜTŐNÉ VISI JUDIT PROGRESS REPORT AND PERSPECTIVES ON GEOGRAPHICAL EDUCATION IN THE LIGHT

Részletesebben

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január.

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért Az EURYDICE (Európai Oktatási Információs Hálózat) közreműködésével A jelentést az Európai

Részletesebben

Vállalatok a felsőoktatásban

Vállalatok a felsőoktatásban Vállalatok a felsőoktatásban Heti Válasz Utolsó módosítás: 2012.10.23. - 03:57 Létrehozás: 2012.10.18. - 07:00 Melyik tudományterület kapja a legtöbb támogatást? A Studiorum Consulting Kft. kutatása úttörő

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Vállalkozásoktatás a fels oktatásban: lehet ségek és remények

Vállalkozásoktatás a fels oktatásban: lehet ségek és remények Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 239-250. o. Vállalkozásoktatás a fels oktatásban: lehet

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben