NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL)"

Átírás

1 PLÉH CSABA PALOTÁS GÁBOR LÔRIK JÓZSEF NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

2 A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsôoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított felsôoktatási tankönyvtámogatási program keretében jelent meg. ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Elsô magyar nyelvû kiadás: 2002 Pléh Csaba, Palotás Gábor jogutódja, Lôrik József, 2002 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elôadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetôen is. Printed in Hungary

3 TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ A NYELVFEJLÔDÉSI ELMARADÁS ELMÉLETEI A gyermeknyelv fejlôdése A gyermek mint kis nyelvész Az alaktani rendszer elsajátítása: általánosítás vagy szabály A mondat központi szerepe. A mondattani fejlôdés modelljei Önfejlôdés és környezet A gyermekhez szóló beszéd. Segítség a kód feltörésében Az utánzás aktív koncepciója Biológiai megfontolások. Az elsajátítás kritikus periódusa Különbözô nyelvi szintek és az elsajátítás kritikus korszakai Agyi aszimmetriák és mondatmegértés Pszichológiai tényezôk a kritikus periódusban: tanulás és elsajátítás Szociális gátlások és analitikus stílus. A kritikus periódus pszichológiai magyarázata Egyéni különbségek a nyelvelsajátításban Szókincs Nyelvtan Pragmatika Magyarázat a különbségekre Terminológiai és nozológiai megfontolások a nyelvi zavarokról Az esszenciális diszfázia doktrínája A nyelvi zavarok okai A specifikus nyelvi zavar (SLI) moduláris értelmezése Alternatív felfogások A diszfáziás gyermek nyelve: elméleti alapú tapasztalati kutatások Szemantika MÓDSZEREK A megkésett beszédfejlôdés diagnosztikus eszközei a szakirodalomban A beszédelemzés mint diagnosztikus eszköz Pszichológiai motivációjú tesztek Nyelvtani motivációjú tesztek Vegyes motivációjú próbák EGY MAGYAR SZÛRÔVIZSGÁLAT: A PPL. A MÓDSZER LEÍRÁSA Általános racionálé

4 Fônévi allomorfok használata (a fônévi végzôdés próba) Fônévi helyragok és névutók használata A helyragok vizsgálati eljárása A névutóhasználat vizsgálata GYERMEK TOKEN-PRÓBA Specifikus utasítások Bôvebb útmutatások a gyermeknek Értékelés Értékelési kritériumok az egyes részekhez A Token-teszt vizsgálati lapja EREDMÉNYEK Fônevek toldalékolása a tôtípusok függvényében (többes szám és tárgy) Helyragok Névutók Átfogó mutatók Egyenkénti elemzések A Token-teszt eredményei AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE Ragozási minták és a szabály reprezentációja Eredményeink a szabály-elem kettôs rendszer fényében A téri nyelv fejlôdésének alapelvei a magyarban Téri megismerés, nyelv és agy Magyar eredményeink a mi-hol kettôs rendszer tükrében ALKALMAZÁSOK Williams-szindrómások nyelvi profilja és a PPL A Williams-szindróma helye a kettôs disszociációs elméletekben Alaktani mintázatok és túláltalánosítás Téri kifejezések és téri memória Williams-szindrómában Középsúlyos értelmi fogyatékosok teljesítménye a PPL-ben A vizsgálati csoport Fônévi allomorfok használata Helyragok használata Névutók használata IRODALOMJEGYZÉK

5 ELÔSZÓ Ennek a könyvnek valóban hosszú és sajátos elôtörténete van. A könyvben ismertetett vizsgálómódszert a nyolcvanas években dolgoztuk ki Palotás Gáborral és Lôrik Józseffel, hogy azután a logopédiai gyakorlatban már betûszóvá is váljon, mint PPL. Ezt a nem tôlünk származó, de megtisztelô elnevezést használjuk a könyvben is. Kutatási jelentéseket, kongresszusi elôadásokat készítettünk az eljárás adataiból, majd 1990-ben egy elôadássorozatot tartottam a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskolán A nyelvfejlôdési elmaradások feltárása (szûrôvizsgálat) és elméletei címmel, mely a Fôiskola belsô kiadványában meg is jelent. Készültünk a tesztanyag szélesebb körû publikálására, vállalkozásunk motorjának, Palotás Gábornak korai halála azonban motivációs válságot okozott kis csoportunkban. Nehéz volt Gábor nélkül újra nekiülni a munkának. A módszer gyógypedagógiai használatához szükséges releváns segédanyagok hiánya miatt azonban fontosnak tartottuk a kötet megjelentetését. Végül 2001 nyarán és ôszén újra nekiláttam, hogy átdolgozzam a kéziratot. Ebben nagy segítségemre volt, hogy 2001 ôszén a Collegium Budapestben a Szathmáry Eörs és Jean-Pierre Changeux vezette Agy és evolúció munkacsoportban együtt dolgozhattam Kovács Ilonával és Lukács Ágnessel, akik gondolatokkal, beszélgetésekkel s türelmükkel segítettek. Jelen formájában a kézirat az eredeti, a módszert bemutató munkakézirataink logikáját követi. Elsôdleges célunk az, hogy a nyelvfejlôdési elmaradás néhány vonatkozásának vizsgálatára alkalmas módszert adjunk a gyakorló szakemberek kezébe. Olyan eljárás ez, amelynek elsôdleges célcsoportja a 3 8 éves korosztály. A használható eljárások mellett korcsoportokra vonatkoztatott referenciatáblázatokat is adunk. Emellett az elméleti kitekintés csak másodlagos értékû. Azért beszélünk általában is a nyelvfejlôdésrôl, annak meghatározóiról, zavarairól és vizsgálóeljárásairól, hogy a gyakorlati felhasználó kapjon valami elvi kapaszkodót a módszerekhez. Az alkalmazási példák megmutatják, hogyan lehet kutatási célokra használni az eljárást. Ezekbe a fejezetekbe és az elméleti részbe is számos újabb eredményünket beépítettük, felhasználva azóta megjelent tanulmányaink gondolatmenetét. Az új mozzanatok figyelembevétele fôleg eredményeink értelmezését frissíti. Maga az eljárás azonban semmit nem veszített értékébôl, kiválóan alkalmazható hazai fejlesztésû módszer bizonyos nyelvfejlôdési zavarok kimutatására. Éppen ezért merjük tíz év után rendezett formában megjelentetni. Köszönetnyilvánítás. A vizsgálatok vezetésért Krasznár Felíciát, Bodor Pétert és Bánfai Beát illeti köszönet. A Token vizsgálati anyagok átadásáért, az eljárásba való 7

6 bevezetéséért máig hálával tartozunk Juhász Ágnesnek, az alaktani teszt ábráiért pedig Kertész Andrásnak. Számos elméleti kérdés világos kontextusba helyezését köszönjük Radványi Katalinnak, Lukács Ágnesnek, Racsmány Mihálynak, adalékaikat a PPL használatához az alkalmazási fejezetek jól mutatják. A kézirat elkészültének elsô inspirátora Illyés Sándor volt, Ranschburg kollégiumi meghívással. A Collegium Budapest nyugodt légköre, s mûegyetemi munkatársam, Beke Mónika gondos munkája biztosította, hogy a kézirat valóban megszülessen. A bemutatott vizsgálatokat különbözô szakaszokban támogatta a Mûvelôdési Minisztérium, az OTKA (T , T ), a MacDonnell Foundation és az NSF (USA). Mindnyájuk segítségét köszönjük november Pléh Csaba BME Kognitív Tudományi Központ és a ( ben) Collegium Budapest 8

7 A NYELVFEJLÔDÉSI ELMARADÁS ELMÉLETEI Könyvünk elsôdleges célja egy vizsgálóeljárás bemutatása a nyelvfejlôdés feltételezett elmaradásainak jellemzésére. Az eljárás lényeges eleme, hogy a fejlôdési elmaradást, illetve zavarokat a normális fejlôdés menetéhez viszonyítja. E vizsgálati logikának megfelelôen ahhoz, hogy helyesen értelmezzük a megkésett beszédfejlôdés problémáját, meg kell ismernünk a beszédfejlôdés szokványos menetét is. A gyermeki patolingvisztika, a nyelvi szempontból kérdéses fejlôdés elemzése és a gyógyító nevelés olyan területté válik ezáltal, mely a nyelvészet, a pszichológia, a neurológia és a gyógypedagógia sajátos érintkezési területe. Az érintkezés a területek között nem közvetlen, a kapcsolatot közöttük elsôsorban a gyermeknyelv sok diszciplínát érintô kutatása teremti meg, amint az 1. ábra mutatja. Biológia (az emberi sajátosságok) Filozófia A gondolkodás kategóriái Nyelvészet Pszichológia (a rendszer) (fejlôdési mechanizmusok és zavaraik) Néprajz Szociológia Pszicholingvisztika (rendszer a fejben) Etnolingvisztika (nyelv és kultúra) Szociolingvisztika (társadalom és nyelv) Gyermeknyelvi kutatás (rendszer alakulása a fejben) Patolingvisztika Gyermekkori patolingvisztika Logopédia Klinikai nyelvészet (nyelvi zavarok) (beszédzavarok) (afázia stb.) Neurológia Gyógypedagógia 1. ábra. A különbözô kutatási területek kölcsönhatása a gyermekkori atipikus nyelvi fejlôdés megértésében

8 Bevezetô ismertetésünk nem tér ki mindegyik területre. Elsôsorban a gyermeknyelv kutatását mutatjuk be mint összefoglaló területet, melyben a pszichológia mellett megjelennek a nyelvészeti, biológiai, nyelvszociológiai hatások és szempontok is. A gyermeknyelv fejlôdése A gyermek nyelvi fejlôdése iránti érdeklôdés az utóbbi fél évszázadban jellegzetes konvergens fejlôdésnek indult különbözô területeken. Az 1. táblázat azt mutatja, milyen célokkal jelentek meg az újítások az utóbbi 40 évben. 1. táblázat. A gyermeknyelvi kutatás megélénkülésének néhány jellemzô útja az 1960-as évek végétôl (Pléh, 2001b nyomán) Kutatási irány Nyelvészeti indítás: generatív nyelvtan Pszichológiai indítás Klinikai indítás Pedagógiai indítás Jellegzetes motivációk és célok A grammatika mentalista és innátista felfogásának igazolása A kognitív pszichológia mentális modelláló felfogásának kiterjesztése a nyelvre A sajátosan grammatikai fejlôdési zavarok értelmezése A nyelv másodlagos, metanyelvi használatai, az olvasás- és írástanítás segítése, zavarok korrigálása Mintegy negyven évvel ezelôtt a nyelvészeti és pszichológiai kiindulású gyermeknyelvi kutatás céljai mellett szellemében is igen határozott változásokon ment keresztül. Ez a felfogásbeli átalakulás érintette mindazt, hogyan képzeljük el a gyermek nyelvi fejlôdésének lényegi mozzanatait (mit tanul a gyermek, mikor elsajátítja anyanyelvét), mind azt, hogyan folyik az elsajátítás (egyszerû tanulás vagy szabályindukció), mind pedig azt, hogy milyen szerepe van ebben a környezetnek (utánoz-e a gyermek vagy új nyelvtant épít). Ha hosszabb történeti távlatot veszünk, azt jelentette ez a változás, hogy a 1960-as évektôl a pszichológusok és nyelvészek újfent elôtérbe helyezik a gyermek nyelvalkotó képességét mint a gyermeknyelvi kutatás alapvetô jellemzôjét. Mint a 2. ábra mutatja, a 19. század végétôl mostanáig ciklikusan változott a gyermek aktív szerepének feltételezése a nyelvelsajátításban s a nyelvtan újraalkotásának hite. 10

9 A gyermek aktívan megalkotja nyelvét A gyermek szokásokat tanul passzívan as évek 1960-as évek ábra. Változások a gyermek nyelvalkotó képességének feltételezésében Ahhoz, hogy megértsük, milyen szellemi összefüggésrendszerbe illeszkedik be a patológiás fejlôdés mai kutatása, röviden meg kell ismerkednünk ennek a radikális változásnak a jellemzôivel. A változás tulajdonképpen egy egyértelmûen viselkedéselvû s a tanuláslélektan átfogó magyarázó értékében hívô felfogástól haladt egy mentalisztikus, belsô valóságokat feltételezô, kognitív felfogás irányába, mely a nyelv s a hasonló bonyolult emberi rendszerek kialakulását a gyermeknél nem összegzôdô tanulásként, hanem egy rendszer aktív felépítéseként fogja fel. A két felfogás merev szembeállítása természetesen túlzó leegyszerûsítés. A passzív tanulást hangsúlyozó behavioristák sem voltak sohasem annyira egyszerûek, mint ez a kép sugallná. Másrészt a nyelvtanból kiinduló mentalisztikus (vagyis a gondolat belsô világából kiinduló) táboron belül is számos részkérdésben megoszlanak a vélemények, mind az elsajátított rendszer tartalmát illetôen (formai alapú nyelvtan, megismerési alapú nyelvtan vagy társalgási szabályok), mind az elsajátítás mechanizmusairól (öröklés, önfejlôdés, tanulás a társalgásból stb.). Ezt szem elôtt tartva nézzük meg a 2. táblázatot, mely a két irányzat átfogó szembeállítását tartalmazza. 2. táblázat. A gyermeknyelv behaviorista és mentalisztikus felfogása Behaviorizmus Vonás Mentalista generati- (tanuláselmélet) vista felfogás Szokások Mit tanul Nyelvtan, szabályok Szó Egység Mondat Lassú, összegzôdô Menet Gyors, kritikus periódus kondicionálás Utánzás Elsajátítás Struktúrakiemelés Kontroll Környezet Lényegtelen Kísérlet Kutatás Korpuszból nyelvtanírás 11

10 IRODALOMJEGYZÉK AIMARD, P. (1988) Les troubles du langage chez l enfant. Párizs, Presses Universitaires de France AJURIAGUERRA,W. (1985) Les troubles de langage. Párizs, Presses Universitaires de France BADDELEY, A. D. GATHERCOLE, S. E. PAPAGNO, C. (1998): The phonological loop as a language learning device. Psychological Review, 105, BALL, J. CROSS, T. (1981) Formal and pragmatic factors in childhood autism and aphasia. Elôadás BATES, L. THAL, D. MARCHMAN, V. (1991) Symbols and syntax: A Darwinian approach to language development. In: Krasnegor, N. Rumbaugh, D. Schiefelbusch, E. Studdert-Kenndey, M. (szerk.) Biological and behavioral determinants of development. Hillsdale, Erlbaum, BELLUGI, U. LICHTENBERGER, L. MILLS, D. GALABURDA, A. KORENBERG, J. R. (1999) Bridging cognition, the brain and molecular genetics: Evidence from Williams syndrome. Trends in Neurosciences, 22, BERKO, J. (1958) The childs learning of English morphology. Word, 14, BEVER, T. G. (1971) The nature of the cerebral dominance in the speech behavior of the child and adult. In: Huxley, T. Ingram, E. (szerk.) Language acquisition. Models and methods. London, Academic Press BLOOM, L. LIGHTBOWN, L. HOOD, L. (1975) Structure and variation in child language. Monographs of the Society for Research in Child Development, No BROWN, R. (1973) A first language: The early stages. Cambridge, Harvard University Press BROWN, R. BELLUGI, U. (1964) Three processes in the child s acquisition of syntax. In: Lenneberg, E. (szerk.) New directions in the study of language. Cambridge, MIT Press, (magyarul: In: Pléh Csaba (szerk.) Szöveggyûjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához. Budapest, Tankönyvkiadó, ) BROWN, R., BELLUGI, U. (1970) Exploration in grammar evaluation. In: Brown, R. (szerk.) Psycholinguistics: Selected papers. New York, Free Press, BYBEE, J. SLOBIN, D. (1982) Rules and schemas in the development and use of English past tense. Language, 58, CAZDEN, C. B. (1974) Two paradoxes in the acquisition of language structure and function. In: Connolly, K. Bruner, J. (szerk.) The growth of competence. London, Academic Press, CHÉVRIE-MULLER, C. (1996) Troubles spécifiques du dévelopment du langage dysphasies de développement. In: Chévrie-Muller, C. Narbona, J. (szerk.) Le langage de l enfant: Aspects normaux et pathologiques. Párizs, Masson, CHOMSKY, N. (1965) Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MIT Press CHOMSKY, N. (1980) Rules and representations. New York, Columbia University Press CHOMSKY, N. (1986) Knowledge of language. Its origins, knowledge, and use. New York, Praeger CHOMSKY, N. (1988) Language and problems of knowledge. Cambridge, MIT Press CHOMSKY, N. (1995) Mondattani szerkezetek. Nyelv és elme. Budapest, Osiris Századvég CLAHSEN, H. (1999) Lexical Entries and Rules of Language: A Multidisciplinary Study of German Inflection. Behavior and Brain Sciences, 22, CLAHSEN, H. ALMAZÁN, M. (1998) Syntax and morphology in children with Williams Syndrome. Cognition, 68(3),

11 CLARK, E. V. (1973) Non-linguistic strategies and the acquisition of word meanings. Cognition, 2, CROMER, R. F. (1974) The development of language and cognition. The cognition hypothesis. In: Foss, B. (szerk.) New perspectives in child development. Penguin, Harmondsworth, CRYSTAL, D. FLETCHER, P. GARMAN, M. (1976) The grammatical analysis of language disability. London, Arnold CURTISS, S. (1977) Genie: A psycholinguistic study of a modern-day Wild child. Academic Press, New York CSIBRA GERGELY GERGELY GYÖRGY (1998) A mentális viselkedésmagyarázatok teleológiai gyökere: Egy fejlôdéslélektani hipotézis. In: Pléh Csaba (szerk.) Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia. Budapest, Akadémiai Kiadó, DENNETT, D. (1998) Az intencionalitás filozófiája. Budapest, Osiris EPSTEIN, S. D. FLYNN, S. MARTOPHARDJONO, G. (1996) Second language acquisition: Theoretical and experimental issues in contemporary research. Behavioral and Brain Sciences, 19, ERVIN, S. (1964) Imitation and structural change in childrens language. In: Lenneberg, E. (ed.) New directions in the study of language. Cambridge, MIT Press FELDMAN, H. GOLDIN-MEADOW, S. GLEITMAN, L. (1978) Beyond Herodotus: The creation of language by linguistically deprived deaf children. In: Lock, A. (szerk.) Action, gesture and symbol: The emergence of language. London, Academic Press, FERGUSON, C. A. (1964) Baby talk in six languages. Amer. Anthropologist, rész FERGUSON, C. A. SNOW, C., szerk. (1976) Talking to children: Language input and acquisition. Cambridge, Cambridge University Press FEY, M. LEONARD, L. FEY, S. O CONNOR, K. (1978) The intent to communicate in languageimpaired children. Elôadás FILLMORE, C. (1968) The case for case. In: Bach, E. Harms, E. J. (szerk.) Universals in linguistic theory. New York, Holt, FLETCHER, P. (1992) Lexical verbs and language impairment: A case study. Clinical Linguistics and Phonetics, 6, FLETCHER, P. INGHAM, R. (1995) Grammatical impairment. In: Fletcher, P. MacWhinney, B. (szerk.) The Handbook of Child Language. Oxford, Blackwell, FODOR, J. (1983) The modularity of mind. Cambridge, MIT Press GOPNIK, M. (1990) Feature blindness: A case study. Language Acquisition, 1, GOPNIK, M. CRAGO, M. B. (1991) Familial aggregation of a developmental language disorder. Cognition, 39, HISCOCK, M. KINSBOURNE, M. (1995) Phylogeny and ontogeny of cerebral lateralization. In: Davidson, R. J. Hughahl, H. (szerk.) Brain asymmetry. Cambridge, MIT Press, JACKENDOFF, R. (1992) Languages of the mind: Essays on mental representation. Cambridge, MIT Press JACKENDOFF, R. (1994) Patterns in the mind. New York, Basic Books JAEGER, J. J. LOCKWOOD, A. H. KEMMERER, D. L. VAN VALIN, R. D., JR. MURPHY, B. W. KHALAK, H. G. (1996) A positron emission tomographic study of regular and irregular verb morphology in English. Language, 72, JOANISSE, M. F. SEIDENBERG, M. S. (1998) Specific language impairement: A deficit in grammar or processing? Trends in Cognitive Sciences, 2, JOHNSTON, J. R. SLOBIN, D. (1978) The development of locative expressions in English, Serbo- Croatian, and Turkish. J. Child Language, 6, JUHÁSZ ÁGNES (1989) A Token-teszt alkalmazása gyermekek beszéd-megértésének vizsgálatában. Gyógypedagógiai Szemle, 1 4. KARMILOFF-SMITH, A. (1992) Beyond Modularity: A Developmental perspective on Cognitive Science. Cambridge, MIT Press 100

12 KARMILOFF-SMITH, A. (1996) Túl a modularitáson: A kognitív tudomány fejlôdéselméleti megközelítése. In: Pléh Csaba (szerk.) Kognitív tudomány. Budapest, Osiris KARMILOFF-SMITH, A. TYLER, L. K. VOICE, K. SIMS, K. UDWIN, O. HOWLIN, P. DAVIES, M. (1998) Linguistic dissociations in Williams syndrome: evaluating receptive syntax in on-line and off-line tasks. Neuropsychologia, 36, KIMURA, D. (1967) Functional asymmetry of the brain in dichotic listening. Cartex, KINSBOURNE, M. (1975) The ontogeny of cerebral dominance. Annals. New York Academy of Sciences, KINSBOURNE, M. HISCOCK, M. (1977) Does cerebral dominance develop? In: Segalowitz, S. J., Gruber, F. A. (szerk.) Language development and neurological theory. New York, Academic Press, KOVÁCS ILONA (2002) Developmental patterns in the visual system. Elôadás a Collegium Budapest Evolution of the brain and Cognition c. konferenciáján. KRASHEN, S. (1975) The critical period for language acquisition and its possible bases. Annals. New York Academy of Sciences, 26, LANDAU, B. JACKENDOFF, R. (1993) What and where in spatial language and spatial cognition. Behavioral and Brain Sciences, 16, LENNEBERG, E. (1967) Biological foundations of language. New York, Wiley LEONHARD, L. B. (1998) Children with specific language impairment. Cambridge, MIT Press LÔRIK JÓZSEF (1984) Adalékok a többváltozatú névszótövek gyermeki elsajátításához. Gyógypedagógiai Szemle, LUKÁCS ÁGNES (1999) Szabályok és kivételek. Szakdolgozat. ELTE Általános Pszichológiai Tanszéke LUKÁCS ÁGNES (2001) Szabályok és kivételek: A kettôs modell érvényessége a magyarban. In: Pléh Csaba Lukács Ágnes (szerk.) A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest, Osiris, LUKÁCS ÁGNES PLÉH CSABA (1999) Ranking of rules and exceptions in an agglutinative language: Hungarian data regarding the dual process hypothesis. Behavior and Brain Sciences, 22, LUKÁCS, Á. RACSMÁNY M. PLÉH, CS. (2001) Vocabulary and morphological patterns in Hungarian children with Williams syndrome: a preliminary report. Acta Linguistica Hungarica, 48, MACWHINNEY, B. (1975) Rules, rote and analogy in morphological formations by Hungarian children. Journal of Child Language, 2, MACWHINNEY, B. (1976) Hungarian research on the acquisition of morphology and syntax. J. Child Lang., 3, MACWHINNEY, B. (1978) The acquisition of morphophonology. Monographs of the Society for Research in Child Development, 174. MACWHINNEY, B. (1995) The CHILDES Project: Computational Tools for Analyzing Talk. Hillsdale, Erlbaum MARCUS, G. (1998) Can connectionism save constructivism? Cognition, 66, MARR, D. (1982) Vision. San Francisco, Freeman MARSLEN-WILSON, W. D. TYLER, L. K. (1997) Dissociating types of mental computation. Nature, 387, MAYNARD-SMITH, JOHN SZATHMÁRY EÖRS (1997) Az evolúció nagy lépései. Budapest, Scientia MCCLELLAND, J. E. RUMELHART, D. E. & THE PDP RESEARCH GROUP, EDS (1986) Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition. Cambridge, MIT Press MEHLER, J. CHRISTOPHE, A. (1995) Maturation and learning of language in the first year of life. In: Gazzaniga, M. S. (ed.) The cognitive neurosciences. Cambridge, MIT Press MILNER, A. D. GOODALE, M. A. (1997) The visual brain in action. Oxford, Oxford University Press MÜLLER, R. A. (1996) Innateness, autonomy, universality: Neurological approaches to language. Behavior and Brain Sciences, 19,

13 NELSON, K. (1974) Concept, word and sentence. Psychol. Rev. 81, NÉMETH DEZSÔ (2001) A munkamemória szerepe a mondatmegértésben. In: Lukács Ági Pléh Csaba (szerk.) A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest, Akadémiai Kiadó NEWPORT, E. GLEITMAN, G. GLEITMAN, L. R. (1977) Mother, I d rather do it myself: Some effects and non-effects of maternal speech style. In: Snow, C. E. Ferguson, C. A. (szerk.) Talking to children: Language input and acquisition. Cambridge, Cambridge University Press, PARISI, D. ANTINUCCI, F. (1970) Lexical competence: In: Flores d Arcais, G. B. Levelt, W. J. M. (szerk.) Advances in psycholinguistics. Amsterdam, North Holland, PIAGET, J. (1993) Az értelem pszichológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó PIAGET, J. INHELDER, B. (1948) La représentation de l espace chez l enfant. Párizs, Presses Universitaires de France PINKER, S. (1984) Language learnability and language development. Cambridge, Harvard University Press PINKER, S. (1991) Rules of language. Science, 253, PINKER, S. (1999) A nyelvi ösztön. Budapest, Typotex PINKER, S. PRINCE, A. (1994) Regular and Irregular Morphology and the Psychological Status of Rules of Grammar. In: Susan D. Lima Roberta L. Corrigan Gregory K. Iverson (eds) The Reality of Linguistic Rules. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, PLÉH CSABA (1981) Különbözô szórendû mondatok értelmezése és a dichotikus hallási aszimmetriák összefüggése óvodás gyermekeknél. Pszichológia, 1, PLÉH CSABA (1986) A gyermeknyelv fejlôdésének és kutatásainak modelljeirôl. Pszichológiai tanulmányok XVI. Budapest, Akadémiai Kiadó, PLÉH CSABA (1989) A mondatmegértés és a nyelvi szerkezet összefüggései a magyarban. Nyelvtudományi Közlemények, 90, PLÉH CSABA (1997) Hozzájárulhatnak-e az empirikus tudományok a nyelv-gondolkodás kérdés megoldáshoz? Magyar Filozófiai Szemle, 41, PLÉH CSABA (2000a) Hogyan vegyük komolyan az idegtudományt a pszicholingvisztikában? Erdélyi Pszichológiai Szemle, 1, PLÉH CSABA (2000b) A morfológia pszicholingvisztikája. In: Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan. 3. Morfológia. Budapest, Akadémiai Kiadó PLÉH CSABA (2001a) Téri megismerés és a nyelv. Magyar Pszichológiai Szemle, 56, PLÉH CSABA (2001b) A nyelvi fejlôdés elmaradásának elméletei és a magyar gyermeknyelv fejlôdése. Gyógypedagógiai Szemle, Különszám 1, PLÉH CSABA LUKÁCS ÁGNES (2001) A szabályok és a kettôs disszociációs elv a nyelv agyi reprezentációjában. Magyar Tudomány, 108, PLÉH CSABA LUKÁCS ÁGNES (2002) A szabályok és a kettôs disszociációs elv a nyelv agyi reprezentációjában. In: Pléh Cs. Vizi E. Sz. Nyíri J. K. Altrichter, F. (szerk) Agy és tudat. Budapest, Osiris PLÉH CSABA PALOTÁS GÁBOR LÔRIK JÓZSEF (1994) Egy gyermeknyelvi szûrô-vizsgálati módszer. Kézirat PLÉH CSABA VINKLER ZSUZSANNA KÁLMÁN LÁSZLÓ (1996a) A téri kifejezések alaktana magyar gyermekeknél: Vizsgálat a CHILDES adatbázis alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 52, PLÉH CSABA VINKLER ZSUZSANNA KÁLMÁN LÁSZLÓ (1996b) Early morphology of spatial expressions in Hungarian children: A CHILDES study, Acta Linguistica Hungarica, 40, PULVERMÜLLER, F. (1999) Words in the brain s language. Behavior and Brain Sciences, 22, RACSMÁNY MIHÁLY (2002) A munkamemória neuropszichológiája. PhD értekezés. Budapest, ELTE RADVÁNYI KATALIN PLÉH CSABA (2002) A beszéd fejlettsége középsúlyos értelmi fogyatékos, iskoláskorú gyermekeknél. Pszichológia 102

14 RÉGER ZITA (1975) Közös törvényszerûségek az anyanyelv-elsajátítás és a gyermekkori idegennyelvelsajátítás folyamatában. Magyar Nyelvôr, 103, RÉGER ZITA (1986) A gyermeknyelvi utánzás kutatása a pszicholingvisztikában. Egy új szempont. Pszichológia, 6, RÉGER ZITA (1989) Utak a nyelvhez. Budapest, Akadémiai Kiadó RUMELHART, D. MCCLELLAND, J. (1986) On Learning the past tenses of English verbs. Implicit rules or parallel disributed processing? In: McClelland, J. E. Rumelhart, D. E. & the PDP Research Group (eds) Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition. Vol. 2. Cambridge, MIT Press, SEGALOWITZ, S. J. BERGE, B. E. (1995) Functional asymmetries in infancy and early childhood: A review of electrophysiologic studies and their implications. In: Davidson, L. J. Hugdahl, K. (eds) Brain asymmetry. Cambridge, MIT Press SINHA, CH. THORSENG, L. A. HAYASHI, M. PLUNKETT, K. (1994) Comparative spatial semantics and language acquisition: Evidence from Danish, English, Japanese. J. of Semantics, 11, SLOBIN, D. (1980) A nyelvtan elsajátításának kognitív elôfeltételei. In: Pléh Cs. (szerk.) Szöveggyûjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához. Budapest, Tankönyvkiadó SMOLENSKY, P. (1996) A konnekcionizmus helyes kezelésérôl. In: Pléh Cs. (szerk.) Kognitív tudomány. Budapest, Osiris, STERN, C. STERN, W. (1907) Die Kindersprache: Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung. Barth, Lepizig. STROMSWOLD, K. (2000) The cognitive neuroscience of language acquisition. In: Gazzaniga, M. S. (ed.) The new cognitive neurosciences. Cambridge, MIT Press TALLAL, P. PIERCY, M. (1973) Defects of non-verbal auditory perception in children with developmental dysphasia. Nature, 241, TALLAL, P. STARK, R. MELLITS, D. (1985) Identification of language impaired children on the basis of rapid perception and production skills. Brain and Language, 25, TALMY, L. (1985) Lexicalization patterns: Semantic structure in lexical forms. In: Shopen, T. (szerk.) Language typology and syntactic description. Vol. 3: Grammticla catagories and the lexicon. Cambridge, Cambridge University Press, TEMPLE, C. M. (1997) Cognitive neuropsychology and its application to children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, ULLMAN, M. T. (1999) The functional neuroanatomy of inflectional morphology. Behavior and Brain Sciences, 22, ULLMAN, MICHAEL T. CORKIN, S. COPPOLA, M. HICKOK, G. GROWDON, J. H. KOROSHETZ, WALTER J. PINKER S. (1997) A Neural Dissociation within Language: Evidence that the Mental Dictionary is Part of Declarative Memory, and that Grammatical Rules Are Processed by the Procedural System. Journal of Cognitive Neuroscience, 9, UNGERLEIDER, L. G. MISHKIN, M. (1982) Two cortical visual systems. In Ingle, D. J. Goodale, M. A. Mansfield, R. J. W. (eds) Analysis of Visual Behavior. Cambridge, MIT Press, VASZILKÓNÉ RADVÁNYI KATALIN (1994) Értelmi fogyatékos gyermekek nyelvi fejlôdése. Szakdolgozat. ELTE pszichológia szak VINKLER ZS. PLÉH, CS. (1995) A case of a specific language inmpaired child in Hungary. In: Kovacevic, M. (szerk.) Language and language communication barriers. Zagreb, Hrvatska Sveucilisna Naklada, WILKINS, W. K. WAKEFIELD, J. (1995) Brain evolution and neurolinguistic preconditions. Behavior and Brain Sciences, 18,

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az "elsődleges emlékezet" - a rövid távú emlékezés és

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az elsődleges emlékezet - a rövid távú emlékezés és 1 Publikációk 2008 Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A. & Racsmány, M. (2008) A végrehajtó rendszer zavara obszesszív-kompulzív zavarban. Psychiatria Hungarica 23 (2), 85-93. Demeter, Gy.

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

Tartalom KÖNYVSZEMLE SZOFTVER HÍREK

Tartalom KÖNYVSZEMLE SZOFTVER HÍREK Modern Nyelvoktatás 1 Tartalom Pléh Csaba A Nyelv idegrendszeri képviselete: tények és új elméletek 3 Szöllõsy Éva Az ÉrtSz I. kötetének cenzúrázásáról 19 Major Ferencné Adalékok a hazai szaknyelvoktatás

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kas Bence Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOLTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és

Részletesebben

plaszticitás a nyelv evolúciójában és egyedfejlődési Pléh, Csaba: The tradition of positive psychology in

plaszticitás a nyelv evolúciójában és egyedfejlődési Pléh, Csaba: The tradition of positive psychology in vezető kutató: Pléh Csaba T49840 kutatóhely: Kognitív Tudományi Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) A NYELV MENTÁLIS REPREZENTÁCIÓJA sorszám Közleményjegyzék és statisztika 1. Lukács,

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Jürgen Esser Introduction to English Text Linguistics (Bevezetés az angol szövegnyelvészetbe) Frankfurt am Main:

Részletesebben

Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet

Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet Szécsényi Tibor SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék Összefoglaló Ez a rövid írás a Jelentés és Nyelvhasználat című folyóiratban tanulmányt megjelentetni szándékozóknak

Részletesebben

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 Katona Lucia Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 1. Bevezetés Ez a tanulmány arra a nyelvvizsgáztatásban döntő jelentőségű kérdésre igyekszik válaszolni, hogy az idegennyelv-tudás mérésekor mit és

Részletesebben

Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében

Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében Szabó Ágnes ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola agnes-szabo@caesar.elte.hu Kivonat: A hallássérültek beszédére jellemző a kiejtési

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

Pléh Csaba Vinkler Zsuzsanna

Pléh Csaba Vinkler Zsuzsanna A MAGYAR SLI NÉHÁNY JELLEMZŐJE: ESETTANULMÁNY* Pléh Csaba Vinkler Zsuzsanna Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne rendszer (Shakespeare: Hamlet, II. felvonás, 2. jelenet, Arany János fordítása) Így

Részletesebben

NYELVI MÓDOK EGY LEHETSÉGES OSZTÁLYOZÁSA A közvetítői (fordítói és tolmács) és az egyszerűsített regiszterű nyelvi módok

NYELVI MÓDOK EGY LEHETSÉGES OSZTÁLYOZÁSA A közvetítői (fordítói és tolmács) és az egyszerűsített regiszterű nyelvi módok 1 KOVÁCS LÁSZLÓ NYELVI MÓDOK EGY LEHETSÉGES OSZTÁLYOZÁSA A közvetítői (fordítói és tolmács) és az egyszerűsített regiszterű nyelvi módok 0. Bevezetés Jelen problémafelvető tanulmány tárgya a Grosjean-féle

Részletesebben

A szakdolgozat-készítés szabályai

A szakdolgozat-készítés szabályai A szakdolgozat-készítés szabályai Témaválasztás Bárkinek a kiadott témája választható, aki a képzésben oktat Bárkinek a kiadott témája választható, aki a tanszék főállású oktatója Önálló téma is választható,

Részletesebben

Naturalizmus a pszichológiában?

Naturalizmus a pszichológiában? PLÉH CSABA Naturalizmus a pszichológiában? Mire is vonatkozik a kérdőjel? Ha szó szerint, mint kifejezést tekintjük, a naturalizmus nem áll különösebben előtérben a mai pszichológiában. Ugyanakkor intellektuális

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798 OTKA ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve: Józsa Krisztián A téma címe: Kritériumorientált képességfejlesztés A kutatás időtartama: 2007.07.01. 2011.07.31. OTKA Nyilvántartási szám: 68798 Az OTKA kutatás keretében

Részletesebben

A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben a kommunikáció mennyiségi vizsgálóeljárásnak bemutatása

A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben a kommunikáció mennyiségi vizsgálóeljárásnak bemutatása Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4. A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Navracsics Judit Bátyi Szilvia (szerk.): Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. Pszicholingvisztikai tanulmányok VI.

Navracsics Judit Bátyi Szilvia (szerk.): Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. Pszicholingvisztikai tanulmányok VI. Navracsics Judit Bátyi Szilvia (szerk.): Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. Pszicholingvisztikai tanulmányok VI. (Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2015. 314 p.) A pszicholingvisztikai

Részletesebben

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN Rádi Ildikó* KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1. Problémafelvetés: hol keressük a hibát a mai nyelvoktatásban? Anyelvoktatás gyakorlata,

Részletesebben

Olvasástanulás egy életen át

Olvasástanulás egy életen át Kópisné Gerencsér Krisztina Olvasástanulás egy életen át A XXI. század már eddig is több oktatáspolitikai reformelképzelésnek adott utat. Ezek közül az egyik az egész életen át tartó tanulás (azaz a lifelong

Részletesebben

LEHETŐSÉGEI. Zsolnai Anikó - Józsa Krisztián. Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet

LEHETŐSÉGEI. Zsolnai Anikó - Józsa Krisztián. Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Iskolakultúra 12. 4. sz. 12-20. (2002) A SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK KRITÉRIUMORIENTÁLT FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Zsolnai Anikó - Józsa Krisztián Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet E-mail:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: Kékes Szabó Marietta E-MAIL: kszmarietta@jgypk.u-szeged.hu TEL.: (munkahelyi) 546-206, 105-ös tanszéki szoba MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: egyetemi tanársegéd TUDOMÁNYOS FOKOZAT: doktorjelölt

Részletesebben

Klinikai nyelvészet. Pszicholingvisztika Hoffmann Ildikó

Klinikai nyelvészet. Pszicholingvisztika Hoffmann Ildikó Klinikai nyelvészet Pszicholingvisztika Hoffmann Ildikó Nyelvi forradalom vagy fokozatos evolúció Nyelv biológiai alapjaiból kiinduló felfogások: a) Az emberi nyelv egyedisége elválaszt vagy összeköt?

Részletesebben

A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre?

A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre? A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre? Kas Bence MTA Nyelvtudományi Intézet ELTE GYFK Fonetikai és Logopédiai Tanszék Bevezetés. Az alábbi írás a nyelvpatológia

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név DR. FEHÉR KRISZTINA Cím DE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK, 4010 DEBRECEN, PF. 54. Telefon 06-52-512-900/23098 E-mail Honlap Születési idő és hely krfeher@gmail.com

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA 2004-2008 Nyilvántartási szám: F 047017

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA 2004-2008 Nyilvántartási szám: F 047017 SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA 2004-2008 Nyilvántartási szám: F 047017 Témavezető: Bártfainé Dr. Károly Krisztina Projekt címe. A szövegalkotási kompetencia korpusz alapú vizsgálata és számítógépes elemzése

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészet Alprogram

Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészet Alprogram Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészet Alprogram A szociolingvisztikai stílus: Stratégiák a gyermek felnőtt diskurzusban A doktori (PhD) disszertáció tézisei Jelencsik-Mátyus

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században

Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században KGRE, 2011. november 18. Optimalitáselmélet. Funkcionalista és kognitív elméletek. Biró Tamás Universiteit van Amsterdam (UvA) t.s.biro@uva.nl, http://home.medewerker.uva.nl/t.s.biro/

Részletesebben

Az elefántcsonttorony átépítése *

Az elefántcsonttorony átépítése * Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 9:59 Page 219 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / nyelvfilozófia Gervain Judit Zemplén Gábor Az elefántcsonttorony átépítése * BEVEZETÉS Minden

Részletesebben

Az angol progresszív aspektus elsajátítása

Az angol progresszív aspektus elsajátítása IV. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 2010.február 5., Budapest Az angol progresszív aspektus elsajátítása Kovásznai Ágnes Bukaresti Egyetem agnes.lorincz@gmail.com Előzmények nagyobb szabású kutatás

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSELMÉLET DOKTORI PROGRAM. Pintér Henriett

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSELMÉLET DOKTORI PROGRAM. Pintér Henriett SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSELMÉLET DOKTORI PROGRAM Pintér Henriett A TUDÁS SZERVEZŐDÉSÉNEK VIZSGÁLATA FOGALMAZÁSBAN ÉS GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSBAN

Részletesebben

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

NEM CSAK GÉNEK ÁLTAL. HOGYAN HAT A KULTÚRA AZ EMBERI EVOLÚCIÓRA. A kultúra, avagy információ az agyban

NEM CSAK GÉNEK ÁLTAL. HOGYAN HAT A KULTÚRA AZ EMBERI EVOLÚCIÓRA. A kultúra, avagy információ az agyban NEM CSAK GÉNEK ÁLTAL. HOGYAN HAT A KULTÚRA AZ EMBERI EVOLÚCIÓRA PETER RICHERSON ROBERT BOYD A kultúra, avagy információ az agyban Ha az emberi kultúrát evolúciós szempontból kívánjuk értelmezni, az elsõ

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

A nyelvtechnológia alapjai

A nyelvtechnológia alapjai Prószéky Gábor A nyelvtechnológia alapjai 2015/2016 tanév, 1. félév A tantárgy órái 2015-ben 1. óra: szeptember 9. 2. óra: szeptember 16. (elmarad: szeptember 23.) 3. óra: szeptember 30. 4. óra: október

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

Hogyan értik a magyar gyerekek a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás

Hogyan értik a magyar gyerekek a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás Hogyan értik a magyar gyerekek a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A vizsgált kérdések Érzékenyek-e a magyar anyanyelvű gyerekek a fókuszált és nem fókuszált számneves kifejezések jelentésbeli különbségére?

Részletesebben

Tantárgy neve: Szocializáció kreditszáma: előadás / szeminárium/ gyakorlat Tantárgyleírás 3-5 irodalom Kötelező irodalom: 1. Somlai, P. 2.

Tantárgy neve: Szocializáció kreditszáma: előadás / szeminárium/ gyakorlat Tantárgyleírás 3-5 irodalom Kötelező irodalom: 1. Somlai, P. 2. Tantárgy neve: Szocializáció Tanóra típusa: előadás / szeminárium/ gyakorlat és száma: előadás, 8 óra Számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium Tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

A nyelv modularizálódó hálógrammatikája. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18.

A nyelv modularizálódó hálógrammatikája. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18. Saussure: belső külső nyelvészeti vizsgálódás A kognitív nyelv mint zárt rendszer Chomsky:

Részletesebben

Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében

Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében Kanyó Réka ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola kanyo.reka@gmail.com Kivonat: A tanulók olvasását és szövegértését vizsgáló

Részletesebben

Diszharmóniás jelenségek a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában

Diszharmóniás jelenségek a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában PhD értekezés tézisei Bakti Mária Diszharmóniás jelenségek a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi

Részletesebben

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk)

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) Kovács Zoltán Ambrus Pszichiátriai betegek reintegrációja: "bio-behaviour" komplex

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

A bölcsődés gyermek és a mese

A bölcsődés gyermek és a mese nyitrai Ágnes A bölcsődés gyermek és a mese Az utóbbi években a kisgyermekkori fejlődésre irányuló kutatások eredményei a korábbi évtizedekhez képest még árnyaltabban bizonyítják, hogy a mesélésnek a kisgyermek

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN?

MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN? Psychologia Hungarica Caroliensis, 2013, 1, 1, 108-113. DOI: 10.12663/PsyHung.1.2013.1.1.5 MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN? A hétlépéses képelemzési

Részletesebben

Nyelvi szocializáció etnikailag vegyes házasságokban

Nyelvi szocializáció etnikailag vegyes házasságokban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány XII. évfolyam 1-2. szám 2012. KARMACSI ZOLTÁN II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Intézet, Beregszász, Ukrajna kozi1526@gmail.com Nyelvi

Részletesebben

A lateralizáció tipikus és atipikus nyelvfejlődésben

A lateralizáció tipikus és atipikus nyelvfejlődésben TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány XI. évfolyam 1-2. szám 2011. GÓSY MÁRIA GYARMATHY DOROTTYA MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Osztály gosy@nytud.hu; gyarmathyd@nytud.hu A lateralizáció tipikus

Részletesebben

Maróti Orsolya Szia, professzor úr! Pragmatikai hibák idegen ajkúak magyar nyelvhasználatában *

Maróti Orsolya Szia, professzor úr! Pragmatikai hibák idegen ajkúak magyar nyelvhasználatában * Maróti Orsolya Szia, professzor úr! Pragmatikai hibák idegen ajkúak magyar nyelvhasználatában * 1. Nyelvhasználat és félresiklások a kommunikációban Dolgozatom címében a külföldiek magyar nyelvhasználatával

Részletesebben

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Alszunk. Mindenki alszik, emberek, kutyák, egerek, még

Részletesebben

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap Szemle 89 SZEMLE Kertész, András Rákosi, Csilla, Data and Evidence in Linguistics (A Plausible Argumentation Model) [Adatok és evidencia a nyelvészetben (Egy plauzibilis argumentációs modell)] Cambridge

Részletesebben

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Kovács László Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (általános) hálózatos szerveződésének

Részletesebben

A héber nyelv története

A héber nyelv története A héber nyelv története BMA-HEBD-201 Biró Tamás 12. Modern héber, modern nyelvészet 2016. április 27. A nyelvújítás előtt Kohányi Sámuel: Első magyarnémet-héber hangoztató és olvasókönyv a magyarországi

Részletesebben

A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére

A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Írta: Várkuti Anna Témavezető: dr. Göncz Lajos Pannon Egyetem Nyelvtudományi

Részletesebben

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén Diagnosztikus mérések fejlesztése (TÁMOP 3.1.9/08/01) Oktatáselméleti

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Az anyanyelv elsajátítása

Bevezetés a nyelvtudományba Az anyanyelv elsajátítása Bevezetés a nyelvtudományba Az anyanyelv elsajátítása Az anyanyelv gyermekkorban elsajátított kommunikációs eszköz: beszédprodukció beszédfeldolgozás az anyanyelv elsajátítása gyors és látványos folyamat

Részletesebben

NUMERIKUS KÉPESSÉGEK WILLIAMS-SZINDRÓMÁ- BAN: DISSZOCIÁLÓDÓ ANALÓG MENNYISÉG- RENDSZER ÉS VERBÁLIS ELŐHÍVÁS

NUMERIKUS KÉPESSÉGEK WILLIAMS-SZINDRÓMÁ- BAN: DISSZOCIÁLÓDÓ ANALÓG MENNYISÉG- RENDSZER ÉS VERBÁLIS ELŐHÍVÁS Magyar Pszichológiai Szemle, 2008, 63. 1. 103 115. DOI: 10.1556/MPSzle.63.2008.1.7. NUMERIKUS KÉPESSÉGEK WILLIAMS-SZINDRÓMÁ- BAN: DISSZOCIÁLÓDÓ ANALÓG MENNYISÉG- RENDSZER ÉS VERBÁLIS ELŐHÍVÁS * KRAJCSI

Részletesebben

A Pedagógiai Tudományos Bizottság folyóiratlistája A BIOLÓGIA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA A KÉMIA TANÍTÁSA A KISGYERMEK A MAGYAR

A Pedagógiai Tudományos Bizottság folyóiratlistája A BIOLÓGIA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA A KÉMIA TANÍTÁSA A KISGYERMEK A MAGYAR A Pedagógiai Tudományos Bizottság folyóiratlistája A BIOLÓGIA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA A KÉMIA TANÍTÁSA A KISGYERMEK A MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI A SPORT ÉS TESTNEVELÉS

Részletesebben

A korai nyelvtanulás céljai, lehetőségei, eredményei és kihívásai idehaza és külföldön

A korai nyelvtanulás céljai, lehetőségei, eredményei és kihívásai idehaza és külföldön A korai nyelvtanulás céljai, lehetőségei, eredményei és kihívásai idehaza és külföldön Nikolov Marianne Pécsi Tudományegyetem Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék nikolov@nostromo.pte.hu Budapest, 2011.

Részletesebben

A csak partikula értelmezése óvodáskorban

A csak partikula értelmezése óvodáskorban A csak partikula értelmezése óvodáskorban Pintér Lilla Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kutatási kérdések Szakirodalmi háttér Kísérlet Eredmények Konklúzió Kutatási kérdések Miként értelmezik a magyar óvodások

Részletesebben

Demeter Tamás ebben a könyvében a népi

Demeter Tamás ebben a könyvében a népi legyünk-e mentális fikcionalisták? TÔZSÉR JÁNOS Demeter Tamás: Mentális fikcionalizmus Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 206. oldal, 2780 Ft Kognitív Szeminárium Demeter Tamás ebben a könyvében a népi pszichológia

Részletesebben

Kiss Szabolcs. Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról

Kiss Szabolcs. Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról Kiss Szabolcs Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról A beszámolási időszakban (2003-2006) folytattam a gyermek tudatelméletének több szempontú tanulmányozását.

Részletesebben

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu 2 kultúra Zétényi Tamás www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet - 'Elmélet és kísérlet a nyelvészetben' Budapest, 2014. február 25 agenda: mit csinálunk? mit veszünk

Részletesebben

Szemantikus Technológia

Szemantikus Technológia Szemantikus Technológia Kornai András BME MOKK és MetaCarta Inc., Cambridge, MA HLT-PLATFORM 2008. december 2. Az előadás terve Mitől szemantikus egy technológia? A szemantikus web Eleve mi az a szemantika?

Részletesebben

A téri műveleti képességek fejlettségének vizsgálata

A téri műveleti képességek fejlettségének vizsgálata A téri műveleti képességek fejlettségének vizsgálata TÓTH Péter Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest toth.peter@tmpk.uni-obuda.hu Amikor térszemléletről, térlátásról beszélünk,

Részletesebben

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Tudományos közlemények Közlemények idegen nyelven TÓTH, L. GÁCSI, M. TOPÁL, J. MIKLÓSI, Á.: Playing styles and possible causative factors in dogs behaviour when playing

Részletesebben

TEMPORÁLIS SZERVEZŐDÉS KILENCÉVES GYERMEKEK SPONTÁN BESZÉDÉBEN. Horváth Viktória

TEMPORÁLIS SZERVEZŐDÉS KILENCÉVES GYERMEKEK SPONTÁN BESZÉDÉBEN. Horváth Viktória 144 TEMPORÁLIS SZERVEZŐDÉS KILENCÉVES GYERMEKEK SPONTÁN BESZÉDÉBEN Horváth Viktória Bevezetés A beszélő életkora nagymértékben befolyásolja a beszéd számos jellemzőjét. A beszéd tervezése és artikulációs

Részletesebben

Curriculum Vitae. Rozália Eszter IVÁDY. Date of Birth: 2 March 1979. Place of Birth: Salgótarján. Nationality: Hungarian. Phone: +36 70 6113599

Curriculum Vitae. Rozália Eszter IVÁDY. Date of Birth: 2 March 1979. Place of Birth: Salgótarján. Nationality: Hungarian. Phone: +36 70 6113599 Curriculum Vitae IVÁDY Date of Birth: 2 March 1979 Place of Birth: Salgótarján Nationality: Hungarian Phone: +36 70 6113599 Email: ivadyrozi@gmail.com Education 2008-2009 Central European University Department

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. A doktori disszertáció tézisei. Kuna Ágnes

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. A doktori disszertáció tézisei. Kuna Ágnes Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A doktori disszertáció tézisei Kuna Ágnes A 16 17. századi magyar nyelvű orvosi recept szövegtipológiai és pragmatikai vizsgálata funkcionális kognitív

Részletesebben

Cognitive development, social cognition, theory of mind, mental representations, bilingualism

Cognitive development, social cognition, theory of mind, mental representations, bilingualism ÁGNES MELINDA KOVÁCS Associate Research Fellow Principal Investigator REPCOLLAB European Research Council Grant Cognitive Development Centre Central European University Hattyú u. 14, 1015 Budapest, Hungary

Részletesebben

Hálózatkutatás és szociolingvisztika

Hálózatkutatás és szociolingvisztika 90 Kovács László Hálózatkutatás és szociolingvisztika Bevezetés Hálózatok között élünk: hálózatokat alkotnak az utak, hálózatot alkotnak a sejtek, hálózatként értelmezhető és írható le társadalmi kapcsolatrendszerünk.

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK angoltanár, franciatanár, hon- és népismeret

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Name: Rozália Eszter IVÁDY. Nationality: Hungarian Email: ivadyrozi@gmail.com EDUCATION

Name: Rozália Eszter IVÁDY. Nationality: Hungarian Email: ivadyrozi@gmail.com EDUCATION Name: Rozália Eszter IVÁDY Nationality: Hungarian Email: ivadyrozi@gmail.com EDUCATION 2009-2011 Central European University - Department of Gender Studies PhD in Gender Studies suspended Dissertation

Részletesebben

A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében

A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében Szépe Judit Legkésőbb Jakobson (főleg 1941) hipotézise óta tudjuk, hogy a nyelv működésfolyamatai a leglátványosabban,,tévesztésekben

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

(1)a. PÉTER aludt a padlón. b. minden x-re, x akkor és csak akkor aludt a padlón, ha x = Péter

(1)a. PÉTER aludt a padlón. b. minden x-re, x akkor és csak akkor aludt a padlón, ha x = Péter É. Kiss Katalin Érvek és ellenérvek a fókusz [+kimerítő] jegyével kapcsolatban 2006. július 1. Bevezetés Mind Bánréti Zoltán, mind Komlósy András fontos mondattani munkákban foglalkozik a magyar fókuszjelenségek

Részletesebben

SOFI EGYMI ÁRAMLIK A BESZÉD Konferencia 2011. november 14. SZÓL-E? Új szűrőeljárás ű ő á az óvodai logopédiai ellátásban Kas Bence Lőrik József Molnárné Bogáth Réka Szabóné Vékony Andrea Szatmáriné Mályi

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba. Javítások és kiegészítések

Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba. Javítások és kiegészítések Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba. Javítások és kiegészítések Differenciálegyenletek Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba. Javítások és kiegészítések Tóth János

Részletesebben

KÖNYV. Teleológiai hozzáállás vagy kauzális megértés? Thalassa (15) 2004, 1: 108 116

KÖNYV. Teleológiai hozzáállás vagy kauzális megértés? Thalassa (15) 2004, 1: 108 116 Thalassa (15) 2004, 1: 108 116 KÖNYV Teleológiai hozzáállás vagy kauzális megértés? P. Fonagy Gy. Gergely E. L. Jurist M. Target:Affect regulation, mentalization and the development of the self. New York:

Részletesebben

ürügyén Zétényi Tamás

ürügyén Zétényi Tamás Szintaxis Tomasello, M. (2000) Do young children have adult syntatic competence? Cognition, 74, 209 253. ürügyén Zétényi Tamás www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu y Max Planck Institute

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben