NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL)"

Átírás

1 PLÉH CSABA PALOTÁS GÁBOR LÔRIK JÓZSEF NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

2 A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsôoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított felsôoktatási tankönyvtámogatási program keretében jelent meg. ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Elsô magyar nyelvû kiadás: 2002 Pléh Csaba, Palotás Gábor jogutódja, Lôrik József, 2002 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elôadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetôen is. Printed in Hungary

3 TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ A NYELVFEJLÔDÉSI ELMARADÁS ELMÉLETEI A gyermeknyelv fejlôdése A gyermek mint kis nyelvész Az alaktani rendszer elsajátítása: általánosítás vagy szabály A mondat központi szerepe. A mondattani fejlôdés modelljei Önfejlôdés és környezet A gyermekhez szóló beszéd. Segítség a kód feltörésében Az utánzás aktív koncepciója Biológiai megfontolások. Az elsajátítás kritikus periódusa Különbözô nyelvi szintek és az elsajátítás kritikus korszakai Agyi aszimmetriák és mondatmegértés Pszichológiai tényezôk a kritikus periódusban: tanulás és elsajátítás Szociális gátlások és analitikus stílus. A kritikus periódus pszichológiai magyarázata Egyéni különbségek a nyelvelsajátításban Szókincs Nyelvtan Pragmatika Magyarázat a különbségekre Terminológiai és nozológiai megfontolások a nyelvi zavarokról Az esszenciális diszfázia doktrínája A nyelvi zavarok okai A specifikus nyelvi zavar (SLI) moduláris értelmezése Alternatív felfogások A diszfáziás gyermek nyelve: elméleti alapú tapasztalati kutatások Szemantika MÓDSZEREK A megkésett beszédfejlôdés diagnosztikus eszközei a szakirodalomban A beszédelemzés mint diagnosztikus eszköz Pszichológiai motivációjú tesztek Nyelvtani motivációjú tesztek Vegyes motivációjú próbák EGY MAGYAR SZÛRÔVIZSGÁLAT: A PPL. A MÓDSZER LEÍRÁSA Általános racionálé

4 Fônévi allomorfok használata (a fônévi végzôdés próba) Fônévi helyragok és névutók használata A helyragok vizsgálati eljárása A névutóhasználat vizsgálata GYERMEK TOKEN-PRÓBA Specifikus utasítások Bôvebb útmutatások a gyermeknek Értékelés Értékelési kritériumok az egyes részekhez A Token-teszt vizsgálati lapja EREDMÉNYEK Fônevek toldalékolása a tôtípusok függvényében (többes szám és tárgy) Helyragok Névutók Átfogó mutatók Egyenkénti elemzések A Token-teszt eredményei AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE Ragozási minták és a szabály reprezentációja Eredményeink a szabály-elem kettôs rendszer fényében A téri nyelv fejlôdésének alapelvei a magyarban Téri megismerés, nyelv és agy Magyar eredményeink a mi-hol kettôs rendszer tükrében ALKALMAZÁSOK Williams-szindrómások nyelvi profilja és a PPL A Williams-szindróma helye a kettôs disszociációs elméletekben Alaktani mintázatok és túláltalánosítás Téri kifejezések és téri memória Williams-szindrómában Középsúlyos értelmi fogyatékosok teljesítménye a PPL-ben A vizsgálati csoport Fônévi allomorfok használata Helyragok használata Névutók használata IRODALOMJEGYZÉK

5 ELÔSZÓ Ennek a könyvnek valóban hosszú és sajátos elôtörténete van. A könyvben ismertetett vizsgálómódszert a nyolcvanas években dolgoztuk ki Palotás Gáborral és Lôrik Józseffel, hogy azután a logopédiai gyakorlatban már betûszóvá is váljon, mint PPL. Ezt a nem tôlünk származó, de megtisztelô elnevezést használjuk a könyvben is. Kutatási jelentéseket, kongresszusi elôadásokat készítettünk az eljárás adataiból, majd 1990-ben egy elôadássorozatot tartottam a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskolán A nyelvfejlôdési elmaradások feltárása (szûrôvizsgálat) és elméletei címmel, mely a Fôiskola belsô kiadványában meg is jelent. Készültünk a tesztanyag szélesebb körû publikálására, vállalkozásunk motorjának, Palotás Gábornak korai halála azonban motivációs válságot okozott kis csoportunkban. Nehéz volt Gábor nélkül újra nekiülni a munkának. A módszer gyógypedagógiai használatához szükséges releváns segédanyagok hiánya miatt azonban fontosnak tartottuk a kötet megjelentetését. Végül 2001 nyarán és ôszén újra nekiláttam, hogy átdolgozzam a kéziratot. Ebben nagy segítségemre volt, hogy 2001 ôszén a Collegium Budapestben a Szathmáry Eörs és Jean-Pierre Changeux vezette Agy és evolúció munkacsoportban együtt dolgozhattam Kovács Ilonával és Lukács Ágnessel, akik gondolatokkal, beszélgetésekkel s türelmükkel segítettek. Jelen formájában a kézirat az eredeti, a módszert bemutató munkakézirataink logikáját követi. Elsôdleges célunk az, hogy a nyelvfejlôdési elmaradás néhány vonatkozásának vizsgálatára alkalmas módszert adjunk a gyakorló szakemberek kezébe. Olyan eljárás ez, amelynek elsôdleges célcsoportja a 3 8 éves korosztály. A használható eljárások mellett korcsoportokra vonatkoztatott referenciatáblázatokat is adunk. Emellett az elméleti kitekintés csak másodlagos értékû. Azért beszélünk általában is a nyelvfejlôdésrôl, annak meghatározóiról, zavarairól és vizsgálóeljárásairól, hogy a gyakorlati felhasználó kapjon valami elvi kapaszkodót a módszerekhez. Az alkalmazási példák megmutatják, hogyan lehet kutatási célokra használni az eljárást. Ezekbe a fejezetekbe és az elméleti részbe is számos újabb eredményünket beépítettük, felhasználva azóta megjelent tanulmányaink gondolatmenetét. Az új mozzanatok figyelembevétele fôleg eredményeink értelmezését frissíti. Maga az eljárás azonban semmit nem veszített értékébôl, kiválóan alkalmazható hazai fejlesztésû módszer bizonyos nyelvfejlôdési zavarok kimutatására. Éppen ezért merjük tíz év után rendezett formában megjelentetni. Köszönetnyilvánítás. A vizsgálatok vezetésért Krasznár Felíciát, Bodor Pétert és Bánfai Beát illeti köszönet. A Token vizsgálati anyagok átadásáért, az eljárásba való 7

6 bevezetéséért máig hálával tartozunk Juhász Ágnesnek, az alaktani teszt ábráiért pedig Kertész Andrásnak. Számos elméleti kérdés világos kontextusba helyezését köszönjük Radványi Katalinnak, Lukács Ágnesnek, Racsmány Mihálynak, adalékaikat a PPL használatához az alkalmazási fejezetek jól mutatják. A kézirat elkészültének elsô inspirátora Illyés Sándor volt, Ranschburg kollégiumi meghívással. A Collegium Budapest nyugodt légköre, s mûegyetemi munkatársam, Beke Mónika gondos munkája biztosította, hogy a kézirat valóban megszülessen. A bemutatott vizsgálatokat különbözô szakaszokban támogatta a Mûvelôdési Minisztérium, az OTKA (T , T ), a MacDonnell Foundation és az NSF (USA). Mindnyájuk segítségét köszönjük november Pléh Csaba BME Kognitív Tudományi Központ és a ( ben) Collegium Budapest 8

7 A NYELVFEJLÔDÉSI ELMARADÁS ELMÉLETEI Könyvünk elsôdleges célja egy vizsgálóeljárás bemutatása a nyelvfejlôdés feltételezett elmaradásainak jellemzésére. Az eljárás lényeges eleme, hogy a fejlôdési elmaradást, illetve zavarokat a normális fejlôdés menetéhez viszonyítja. E vizsgálati logikának megfelelôen ahhoz, hogy helyesen értelmezzük a megkésett beszédfejlôdés problémáját, meg kell ismernünk a beszédfejlôdés szokványos menetét is. A gyermeki patolingvisztika, a nyelvi szempontból kérdéses fejlôdés elemzése és a gyógyító nevelés olyan területté válik ezáltal, mely a nyelvészet, a pszichológia, a neurológia és a gyógypedagógia sajátos érintkezési területe. Az érintkezés a területek között nem közvetlen, a kapcsolatot közöttük elsôsorban a gyermeknyelv sok diszciplínát érintô kutatása teremti meg, amint az 1. ábra mutatja. Biológia (az emberi sajátosságok) Filozófia A gondolkodás kategóriái Nyelvészet Pszichológia (a rendszer) (fejlôdési mechanizmusok és zavaraik) Néprajz Szociológia Pszicholingvisztika (rendszer a fejben) Etnolingvisztika (nyelv és kultúra) Szociolingvisztika (társadalom és nyelv) Gyermeknyelvi kutatás (rendszer alakulása a fejben) Patolingvisztika Gyermekkori patolingvisztika Logopédia Klinikai nyelvészet (nyelvi zavarok) (beszédzavarok) (afázia stb.) Neurológia Gyógypedagógia 1. ábra. A különbözô kutatási területek kölcsönhatása a gyermekkori atipikus nyelvi fejlôdés megértésében

8 Bevezetô ismertetésünk nem tér ki mindegyik területre. Elsôsorban a gyermeknyelv kutatását mutatjuk be mint összefoglaló területet, melyben a pszichológia mellett megjelennek a nyelvészeti, biológiai, nyelvszociológiai hatások és szempontok is. A gyermeknyelv fejlôdése A gyermek nyelvi fejlôdése iránti érdeklôdés az utóbbi fél évszázadban jellegzetes konvergens fejlôdésnek indult különbözô területeken. Az 1. táblázat azt mutatja, milyen célokkal jelentek meg az újítások az utóbbi 40 évben. 1. táblázat. A gyermeknyelvi kutatás megélénkülésének néhány jellemzô útja az 1960-as évek végétôl (Pléh, 2001b nyomán) Kutatási irány Nyelvészeti indítás: generatív nyelvtan Pszichológiai indítás Klinikai indítás Pedagógiai indítás Jellegzetes motivációk és célok A grammatika mentalista és innátista felfogásának igazolása A kognitív pszichológia mentális modelláló felfogásának kiterjesztése a nyelvre A sajátosan grammatikai fejlôdési zavarok értelmezése A nyelv másodlagos, metanyelvi használatai, az olvasás- és írástanítás segítése, zavarok korrigálása Mintegy negyven évvel ezelôtt a nyelvészeti és pszichológiai kiindulású gyermeknyelvi kutatás céljai mellett szellemében is igen határozott változásokon ment keresztül. Ez a felfogásbeli átalakulás érintette mindazt, hogyan képzeljük el a gyermek nyelvi fejlôdésének lényegi mozzanatait (mit tanul a gyermek, mikor elsajátítja anyanyelvét), mind azt, hogyan folyik az elsajátítás (egyszerû tanulás vagy szabályindukció), mind pedig azt, hogy milyen szerepe van ebben a környezetnek (utánoz-e a gyermek vagy új nyelvtant épít). Ha hosszabb történeti távlatot veszünk, azt jelentette ez a változás, hogy a 1960-as évektôl a pszichológusok és nyelvészek újfent elôtérbe helyezik a gyermek nyelvalkotó képességét mint a gyermeknyelvi kutatás alapvetô jellemzôjét. Mint a 2. ábra mutatja, a 19. század végétôl mostanáig ciklikusan változott a gyermek aktív szerepének feltételezése a nyelvelsajátításban s a nyelvtan újraalkotásának hite. 10

9 A gyermek aktívan megalkotja nyelvét A gyermek szokásokat tanul passzívan as évek 1960-as évek ábra. Változások a gyermek nyelvalkotó képességének feltételezésében Ahhoz, hogy megértsük, milyen szellemi összefüggésrendszerbe illeszkedik be a patológiás fejlôdés mai kutatása, röviden meg kell ismerkednünk ennek a radikális változásnak a jellemzôivel. A változás tulajdonképpen egy egyértelmûen viselkedéselvû s a tanuláslélektan átfogó magyarázó értékében hívô felfogástól haladt egy mentalisztikus, belsô valóságokat feltételezô, kognitív felfogás irányába, mely a nyelv s a hasonló bonyolult emberi rendszerek kialakulását a gyermeknél nem összegzôdô tanulásként, hanem egy rendszer aktív felépítéseként fogja fel. A két felfogás merev szembeállítása természetesen túlzó leegyszerûsítés. A passzív tanulást hangsúlyozó behavioristák sem voltak sohasem annyira egyszerûek, mint ez a kép sugallná. Másrészt a nyelvtanból kiinduló mentalisztikus (vagyis a gondolat belsô világából kiinduló) táboron belül is számos részkérdésben megoszlanak a vélemények, mind az elsajátított rendszer tartalmát illetôen (formai alapú nyelvtan, megismerési alapú nyelvtan vagy társalgási szabályok), mind az elsajátítás mechanizmusairól (öröklés, önfejlôdés, tanulás a társalgásból stb.). Ezt szem elôtt tartva nézzük meg a 2. táblázatot, mely a két irányzat átfogó szembeállítását tartalmazza. 2. táblázat. A gyermeknyelv behaviorista és mentalisztikus felfogása Behaviorizmus Vonás Mentalista generati- (tanuláselmélet) vista felfogás Szokások Mit tanul Nyelvtan, szabályok Szó Egység Mondat Lassú, összegzôdô Menet Gyors, kritikus periódus kondicionálás Utánzás Elsajátítás Struktúrakiemelés Kontroll Környezet Lényegtelen Kísérlet Kutatás Korpuszból nyelvtanírás 11

10 IRODALOMJEGYZÉK AIMARD, P. (1988) Les troubles du langage chez l enfant. Párizs, Presses Universitaires de France AJURIAGUERRA,W. (1985) Les troubles de langage. Párizs, Presses Universitaires de France BADDELEY, A. D. GATHERCOLE, S. E. PAPAGNO, C. (1998): The phonological loop as a language learning device. Psychological Review, 105, BALL, J. CROSS, T. (1981) Formal and pragmatic factors in childhood autism and aphasia. Elôadás BATES, L. THAL, D. MARCHMAN, V. (1991) Symbols and syntax: A Darwinian approach to language development. In: Krasnegor, N. Rumbaugh, D. Schiefelbusch, E. Studdert-Kenndey, M. (szerk.) Biological and behavioral determinants of development. Hillsdale, Erlbaum, BELLUGI, U. LICHTENBERGER, L. MILLS, D. GALABURDA, A. KORENBERG, J. R. (1999) Bridging cognition, the brain and molecular genetics: Evidence from Williams syndrome. Trends in Neurosciences, 22, BERKO, J. (1958) The childs learning of English morphology. Word, 14, BEVER, T. G. (1971) The nature of the cerebral dominance in the speech behavior of the child and adult. In: Huxley, T. Ingram, E. (szerk.) Language acquisition. Models and methods. London, Academic Press BLOOM, L. LIGHTBOWN, L. HOOD, L. (1975) Structure and variation in child language. Monographs of the Society for Research in Child Development, No BROWN, R. (1973) A first language: The early stages. Cambridge, Harvard University Press BROWN, R. BELLUGI, U. (1964) Three processes in the child s acquisition of syntax. In: Lenneberg, E. (szerk.) New directions in the study of language. Cambridge, MIT Press, (magyarul: In: Pléh Csaba (szerk.) Szöveggyûjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához. Budapest, Tankönyvkiadó, ) BROWN, R., BELLUGI, U. (1970) Exploration in grammar evaluation. In: Brown, R. (szerk.) Psycholinguistics: Selected papers. New York, Free Press, BYBEE, J. SLOBIN, D. (1982) Rules and schemas in the development and use of English past tense. Language, 58, CAZDEN, C. B. (1974) Two paradoxes in the acquisition of language structure and function. In: Connolly, K. Bruner, J. (szerk.) The growth of competence. London, Academic Press, CHÉVRIE-MULLER, C. (1996) Troubles spécifiques du dévelopment du langage dysphasies de développement. In: Chévrie-Muller, C. Narbona, J. (szerk.) Le langage de l enfant: Aspects normaux et pathologiques. Párizs, Masson, CHOMSKY, N. (1965) Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MIT Press CHOMSKY, N. (1980) Rules and representations. New York, Columbia University Press CHOMSKY, N. (1986) Knowledge of language. Its origins, knowledge, and use. New York, Praeger CHOMSKY, N. (1988) Language and problems of knowledge. Cambridge, MIT Press CHOMSKY, N. (1995) Mondattani szerkezetek. Nyelv és elme. Budapest, Osiris Századvég CLAHSEN, H. (1999) Lexical Entries and Rules of Language: A Multidisciplinary Study of German Inflection. Behavior and Brain Sciences, 22, CLAHSEN, H. ALMAZÁN, M. (1998) Syntax and morphology in children with Williams Syndrome. Cognition, 68(3),

11 CLARK, E. V. (1973) Non-linguistic strategies and the acquisition of word meanings. Cognition, 2, CROMER, R. F. (1974) The development of language and cognition. The cognition hypothesis. In: Foss, B. (szerk.) New perspectives in child development. Penguin, Harmondsworth, CRYSTAL, D. FLETCHER, P. GARMAN, M. (1976) The grammatical analysis of language disability. London, Arnold CURTISS, S. (1977) Genie: A psycholinguistic study of a modern-day Wild child. Academic Press, New York CSIBRA GERGELY GERGELY GYÖRGY (1998) A mentális viselkedésmagyarázatok teleológiai gyökere: Egy fejlôdéslélektani hipotézis. In: Pléh Csaba (szerk.) Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia. Budapest, Akadémiai Kiadó, DENNETT, D. (1998) Az intencionalitás filozófiája. Budapest, Osiris EPSTEIN, S. D. FLYNN, S. MARTOPHARDJONO, G. (1996) Second language acquisition: Theoretical and experimental issues in contemporary research. Behavioral and Brain Sciences, 19, ERVIN, S. (1964) Imitation and structural change in childrens language. In: Lenneberg, E. (ed.) New directions in the study of language. Cambridge, MIT Press FELDMAN, H. GOLDIN-MEADOW, S. GLEITMAN, L. (1978) Beyond Herodotus: The creation of language by linguistically deprived deaf children. In: Lock, A. (szerk.) Action, gesture and symbol: The emergence of language. London, Academic Press, FERGUSON, C. A. (1964) Baby talk in six languages. Amer. Anthropologist, rész FERGUSON, C. A. SNOW, C., szerk. (1976) Talking to children: Language input and acquisition. Cambridge, Cambridge University Press FEY, M. LEONARD, L. FEY, S. O CONNOR, K. (1978) The intent to communicate in languageimpaired children. Elôadás FILLMORE, C. (1968) The case for case. In: Bach, E. Harms, E. J. (szerk.) Universals in linguistic theory. New York, Holt, FLETCHER, P. (1992) Lexical verbs and language impairment: A case study. Clinical Linguistics and Phonetics, 6, FLETCHER, P. INGHAM, R. (1995) Grammatical impairment. In: Fletcher, P. MacWhinney, B. (szerk.) The Handbook of Child Language. Oxford, Blackwell, FODOR, J. (1983) The modularity of mind. Cambridge, MIT Press GOPNIK, M. (1990) Feature blindness: A case study. Language Acquisition, 1, GOPNIK, M. CRAGO, M. B. (1991) Familial aggregation of a developmental language disorder. Cognition, 39, HISCOCK, M. KINSBOURNE, M. (1995) Phylogeny and ontogeny of cerebral lateralization. In: Davidson, R. J. Hughahl, H. (szerk.) Brain asymmetry. Cambridge, MIT Press, JACKENDOFF, R. (1992) Languages of the mind: Essays on mental representation. Cambridge, MIT Press JACKENDOFF, R. (1994) Patterns in the mind. New York, Basic Books JAEGER, J. J. LOCKWOOD, A. H. KEMMERER, D. L. VAN VALIN, R. D., JR. MURPHY, B. W. KHALAK, H. G. (1996) A positron emission tomographic study of regular and irregular verb morphology in English. Language, 72, JOANISSE, M. F. SEIDENBERG, M. S. (1998) Specific language impairement: A deficit in grammar or processing? Trends in Cognitive Sciences, 2, JOHNSTON, J. R. SLOBIN, D. (1978) The development of locative expressions in English, Serbo- Croatian, and Turkish. J. Child Language, 6, JUHÁSZ ÁGNES (1989) A Token-teszt alkalmazása gyermekek beszéd-megértésének vizsgálatában. Gyógypedagógiai Szemle, 1 4. KARMILOFF-SMITH, A. (1992) Beyond Modularity: A Developmental perspective on Cognitive Science. Cambridge, MIT Press 100

12 KARMILOFF-SMITH, A. (1996) Túl a modularitáson: A kognitív tudomány fejlôdéselméleti megközelítése. In: Pléh Csaba (szerk.) Kognitív tudomány. Budapest, Osiris KARMILOFF-SMITH, A. TYLER, L. K. VOICE, K. SIMS, K. UDWIN, O. HOWLIN, P. DAVIES, M. (1998) Linguistic dissociations in Williams syndrome: evaluating receptive syntax in on-line and off-line tasks. Neuropsychologia, 36, KIMURA, D. (1967) Functional asymmetry of the brain in dichotic listening. Cartex, KINSBOURNE, M. (1975) The ontogeny of cerebral dominance. Annals. New York Academy of Sciences, KINSBOURNE, M. HISCOCK, M. (1977) Does cerebral dominance develop? In: Segalowitz, S. J., Gruber, F. A. (szerk.) Language development and neurological theory. New York, Academic Press, KOVÁCS ILONA (2002) Developmental patterns in the visual system. Elôadás a Collegium Budapest Evolution of the brain and Cognition c. konferenciáján. KRASHEN, S. (1975) The critical period for language acquisition and its possible bases. Annals. New York Academy of Sciences, 26, LANDAU, B. JACKENDOFF, R. (1993) What and where in spatial language and spatial cognition. Behavioral and Brain Sciences, 16, LENNEBERG, E. (1967) Biological foundations of language. New York, Wiley LEONHARD, L. B. (1998) Children with specific language impairment. Cambridge, MIT Press LÔRIK JÓZSEF (1984) Adalékok a többváltozatú névszótövek gyermeki elsajátításához. Gyógypedagógiai Szemle, LUKÁCS ÁGNES (1999) Szabályok és kivételek. Szakdolgozat. ELTE Általános Pszichológiai Tanszéke LUKÁCS ÁGNES (2001) Szabályok és kivételek: A kettôs modell érvényessége a magyarban. In: Pléh Csaba Lukács Ágnes (szerk.) A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest, Osiris, LUKÁCS ÁGNES PLÉH CSABA (1999) Ranking of rules and exceptions in an agglutinative language: Hungarian data regarding the dual process hypothesis. Behavior and Brain Sciences, 22, LUKÁCS, Á. RACSMÁNY M. PLÉH, CS. (2001) Vocabulary and morphological patterns in Hungarian children with Williams syndrome: a preliminary report. Acta Linguistica Hungarica, 48, MACWHINNEY, B. (1975) Rules, rote and analogy in morphological formations by Hungarian children. Journal of Child Language, 2, MACWHINNEY, B. (1976) Hungarian research on the acquisition of morphology and syntax. J. Child Lang., 3, MACWHINNEY, B. (1978) The acquisition of morphophonology. Monographs of the Society for Research in Child Development, 174. MACWHINNEY, B. (1995) The CHILDES Project: Computational Tools for Analyzing Talk. Hillsdale, Erlbaum MARCUS, G. (1998) Can connectionism save constructivism? Cognition, 66, MARR, D. (1982) Vision. San Francisco, Freeman MARSLEN-WILSON, W. D. TYLER, L. K. (1997) Dissociating types of mental computation. Nature, 387, MAYNARD-SMITH, JOHN SZATHMÁRY EÖRS (1997) Az evolúció nagy lépései. Budapest, Scientia MCCLELLAND, J. E. RUMELHART, D. E. & THE PDP RESEARCH GROUP, EDS (1986) Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition. Cambridge, MIT Press MEHLER, J. CHRISTOPHE, A. (1995) Maturation and learning of language in the first year of life. In: Gazzaniga, M. S. (ed.) The cognitive neurosciences. Cambridge, MIT Press MILNER, A. D. GOODALE, M. A. (1997) The visual brain in action. Oxford, Oxford University Press MÜLLER, R. A. (1996) Innateness, autonomy, universality: Neurological approaches to language. Behavior and Brain Sciences, 19,

13 NELSON, K. (1974) Concept, word and sentence. Psychol. Rev. 81, NÉMETH DEZSÔ (2001) A munkamemória szerepe a mondatmegértésben. In: Lukács Ági Pléh Csaba (szerk.) A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest, Akadémiai Kiadó NEWPORT, E. GLEITMAN, G. GLEITMAN, L. R. (1977) Mother, I d rather do it myself: Some effects and non-effects of maternal speech style. In: Snow, C. E. Ferguson, C. A. (szerk.) Talking to children: Language input and acquisition. Cambridge, Cambridge University Press, PARISI, D. ANTINUCCI, F. (1970) Lexical competence: In: Flores d Arcais, G. B. Levelt, W. J. M. (szerk.) Advances in psycholinguistics. Amsterdam, North Holland, PIAGET, J. (1993) Az értelem pszichológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó PIAGET, J. INHELDER, B. (1948) La représentation de l espace chez l enfant. Párizs, Presses Universitaires de France PINKER, S. (1984) Language learnability and language development. Cambridge, Harvard University Press PINKER, S. (1991) Rules of language. Science, 253, PINKER, S. (1999) A nyelvi ösztön. Budapest, Typotex PINKER, S. PRINCE, A. (1994) Regular and Irregular Morphology and the Psychological Status of Rules of Grammar. In: Susan D. Lima Roberta L. Corrigan Gregory K. Iverson (eds) The Reality of Linguistic Rules. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, PLÉH CSABA (1981) Különbözô szórendû mondatok értelmezése és a dichotikus hallási aszimmetriák összefüggése óvodás gyermekeknél. Pszichológia, 1, PLÉH CSABA (1986) A gyermeknyelv fejlôdésének és kutatásainak modelljeirôl. Pszichológiai tanulmányok XVI. Budapest, Akadémiai Kiadó, PLÉH CSABA (1989) A mondatmegértés és a nyelvi szerkezet összefüggései a magyarban. Nyelvtudományi Közlemények, 90, PLÉH CSABA (1997) Hozzájárulhatnak-e az empirikus tudományok a nyelv-gondolkodás kérdés megoldáshoz? Magyar Filozófiai Szemle, 41, PLÉH CSABA (2000a) Hogyan vegyük komolyan az idegtudományt a pszicholingvisztikában? Erdélyi Pszichológiai Szemle, 1, PLÉH CSABA (2000b) A morfológia pszicholingvisztikája. In: Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan. 3. Morfológia. Budapest, Akadémiai Kiadó PLÉH CSABA (2001a) Téri megismerés és a nyelv. Magyar Pszichológiai Szemle, 56, PLÉH CSABA (2001b) A nyelvi fejlôdés elmaradásának elméletei és a magyar gyermeknyelv fejlôdése. Gyógypedagógiai Szemle, Különszám 1, PLÉH CSABA LUKÁCS ÁGNES (2001) A szabályok és a kettôs disszociációs elv a nyelv agyi reprezentációjában. Magyar Tudomány, 108, PLÉH CSABA LUKÁCS ÁGNES (2002) A szabályok és a kettôs disszociációs elv a nyelv agyi reprezentációjában. In: Pléh Cs. Vizi E. Sz. Nyíri J. K. Altrichter, F. (szerk) Agy és tudat. Budapest, Osiris PLÉH CSABA PALOTÁS GÁBOR LÔRIK JÓZSEF (1994) Egy gyermeknyelvi szûrô-vizsgálati módszer. Kézirat PLÉH CSABA VINKLER ZSUZSANNA KÁLMÁN LÁSZLÓ (1996a) A téri kifejezések alaktana magyar gyermekeknél: Vizsgálat a CHILDES adatbázis alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 52, PLÉH CSABA VINKLER ZSUZSANNA KÁLMÁN LÁSZLÓ (1996b) Early morphology of spatial expressions in Hungarian children: A CHILDES study, Acta Linguistica Hungarica, 40, PULVERMÜLLER, F. (1999) Words in the brain s language. Behavior and Brain Sciences, 22, RACSMÁNY MIHÁLY (2002) A munkamemória neuropszichológiája. PhD értekezés. Budapest, ELTE RADVÁNYI KATALIN PLÉH CSABA (2002) A beszéd fejlettsége középsúlyos értelmi fogyatékos, iskoláskorú gyermekeknél. Pszichológia 102

14 RÉGER ZITA (1975) Közös törvényszerûségek az anyanyelv-elsajátítás és a gyermekkori idegennyelvelsajátítás folyamatában. Magyar Nyelvôr, 103, RÉGER ZITA (1986) A gyermeknyelvi utánzás kutatása a pszicholingvisztikában. Egy új szempont. Pszichológia, 6, RÉGER ZITA (1989) Utak a nyelvhez. Budapest, Akadémiai Kiadó RUMELHART, D. MCCLELLAND, J. (1986) On Learning the past tenses of English verbs. Implicit rules or parallel disributed processing? In: McClelland, J. E. Rumelhart, D. E. & the PDP Research Group (eds) Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition. Vol. 2. Cambridge, MIT Press, SEGALOWITZ, S. J. BERGE, B. E. (1995) Functional asymmetries in infancy and early childhood: A review of electrophysiologic studies and their implications. In: Davidson, L. J. Hugdahl, K. (eds) Brain asymmetry. Cambridge, MIT Press SINHA, CH. THORSENG, L. A. HAYASHI, M. PLUNKETT, K. (1994) Comparative spatial semantics and language acquisition: Evidence from Danish, English, Japanese. J. of Semantics, 11, SLOBIN, D. (1980) A nyelvtan elsajátításának kognitív elôfeltételei. In: Pléh Cs. (szerk.) Szöveggyûjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához. Budapest, Tankönyvkiadó SMOLENSKY, P. (1996) A konnekcionizmus helyes kezelésérôl. In: Pléh Cs. (szerk.) Kognitív tudomány. Budapest, Osiris, STERN, C. STERN, W. (1907) Die Kindersprache: Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung. Barth, Lepizig. STROMSWOLD, K. (2000) The cognitive neuroscience of language acquisition. In: Gazzaniga, M. S. (ed.) The new cognitive neurosciences. Cambridge, MIT Press TALLAL, P. PIERCY, M. (1973) Defects of non-verbal auditory perception in children with developmental dysphasia. Nature, 241, TALLAL, P. STARK, R. MELLITS, D. (1985) Identification of language impaired children on the basis of rapid perception and production skills. Brain and Language, 25, TALMY, L. (1985) Lexicalization patterns: Semantic structure in lexical forms. In: Shopen, T. (szerk.) Language typology and syntactic description. Vol. 3: Grammticla catagories and the lexicon. Cambridge, Cambridge University Press, TEMPLE, C. M. (1997) Cognitive neuropsychology and its application to children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, ULLMAN, M. T. (1999) The functional neuroanatomy of inflectional morphology. Behavior and Brain Sciences, 22, ULLMAN, MICHAEL T. CORKIN, S. COPPOLA, M. HICKOK, G. GROWDON, J. H. KOROSHETZ, WALTER J. PINKER S. (1997) A Neural Dissociation within Language: Evidence that the Mental Dictionary is Part of Declarative Memory, and that Grammatical Rules Are Processed by the Procedural System. Journal of Cognitive Neuroscience, 9, UNGERLEIDER, L. G. MISHKIN, M. (1982) Two cortical visual systems. In Ingle, D. J. Goodale, M. A. Mansfield, R. J. W. (eds) Analysis of Visual Behavior. Cambridge, MIT Press, VASZILKÓNÉ RADVÁNYI KATALIN (1994) Értelmi fogyatékos gyermekek nyelvi fejlôdése. Szakdolgozat. ELTE pszichológia szak VINKLER ZS. PLÉH, CS. (1995) A case of a specific language inmpaired child in Hungary. In: Kovacevic, M. (szerk.) Language and language communication barriers. Zagreb, Hrvatska Sveucilisna Naklada, WILKINS, W. K. WAKEFIELD, J. (1995) Brain evolution and neurolinguistic preconditions. Behavior and Brain Sciences, 18,

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az "elsődleges emlékezet" - a rövid távú emlékezés és

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az elsődleges emlékezet - a rövid távú emlékezés és 1 Publikációk 2008 Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A. & Racsmány, M. (2008) A végrehajtó rendszer zavara obszesszív-kompulzív zavarban. Psychiatria Hungarica 23 (2), 85-93. Demeter, Gy.

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kas Bence Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

plaszticitás a nyelv evolúciójában és egyedfejlődési Pléh, Csaba: The tradition of positive psychology in

plaszticitás a nyelv evolúciójában és egyedfejlődési Pléh, Csaba: The tradition of positive psychology in vezető kutató: Pléh Csaba T49840 kutatóhely: Kognitív Tudományi Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) A NYELV MENTÁLIS REPREZENTÁCIÓJA sorszám Közleményjegyzék és statisztika 1. Lukács,

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre?

A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre? A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre? Kas Bence MTA Nyelvtudományi Intézet ELTE GYFK Fonetikai és Logopédiai Tanszék Bevezetés. Az alábbi írás a nyelvpatológia

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Az anyanyelv elsajátítása

Bevezetés a nyelvtudományba Az anyanyelv elsajátítása Bevezetés a nyelvtudományba Az anyanyelv elsajátítása Az anyanyelv gyermekkorban elsajátított kommunikációs eszköz: beszédprodukció beszédfeldolgozás az anyanyelv elsajátítása gyors és látványos folyamat

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Szemantikus Technológia

Szemantikus Technológia Szemantikus Technológia Kornai András BME MOKK és MetaCarta Inc., Cambridge, MA HLT-PLATFORM 2008. december 2. Az előadás terve Mitől szemantikus egy technológia? A szemantikus web Eleve mi az a szemantika?

Részletesebben

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Alszunk. Mindenki alszik, emberek, kutyák, egerek, még

Részletesebben

Cognitive development, social cognition, theory of mind, mental representations, bilingualism

Cognitive development, social cognition, theory of mind, mental representations, bilingualism ÁGNES MELINDA KOVÁCS Associate Research Fellow Principal Investigator REPCOLLAB European Research Council Grant Cognitive Development Centre Central European University Hattyú u. 14, 1015 Budapest, Hungary

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus i Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Forrás 1. Balogh, L. (2012): Professor F.J. Mönks, the Greatest

Részletesebben

A SPECIFIKUS NYELVI ZAVAR BIOLÓGIAI ALAPJAI 1

A SPECIFIKUS NYELVI ZAVAR BIOLÓGIAI ALAPJAI 1 A SPECIFIKUS NYELVI ZAVAR BIOLÓGIAI ALAPJAI 1 Lukács Ágnes,2 és Kas Bence 3,4 1 MTA-BME Kognitív Tudományi Kutatócsoport 2 MTA Nyelvtudományi Intézete 3 BME Kognitív Tudományi Tanszék 4 ELTE GYFK Fonetikai

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi 4.2 Kompetenciabeli

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi 4.2 Kompetenciabeli A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A csak partikula értelmezése óvodáskorban

A csak partikula értelmezése óvodáskorban A csak partikula értelmezése óvodáskorban Pintér Lilla Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kutatási kérdések Szakirodalmi háttér Kísérlet Eredmények Konklúzió Kutatási kérdések Miként értelmezik a magyar óvodások

Részletesebben

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is. III. Az SZTE ANGLISZTIKA mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban öefoglaló, eket

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

2013. augusztus 26. KURZUSFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2013. augusztus 26. KURZUSFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26. KURZUSFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Általános előadások magyarul Könyvtár és informatikai alapismeretek Filozófiatörténet Bevezetés a társadalomismeretbe Bevezetés az irodalomtudományba Bevezetés

Részletesebben

AJÁNLOTT IRODALOM, FORRÁSOK

AJÁNLOTT IRODALOM, FORRÁSOK Az itt következõ válogatott irodalomjegyzék kompromisszum terméke, elsõsorban azért, mert az általános érdeklõdésre számot tartható magyar nyelvû könyvek száma meglehetõsen csekély, viszont az általunk

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

A TANULMÁNYOK SZERZÔI

A TANULMÁNYOK SZERZÔI A TANULMÁNYOK SZERZÔI ANDRÁS FERENC (1963) PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem Filozófiai Doktori Iskolája). Alapítója és elnöke a Part-Oldalak Egyletnek, ahol filmeket szerkeszt (Mobilkommunikáció, 2005),

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

MORFOSZINTAKTIKAI KÉPESSÉGEK SPECIFIKUS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVART MUTATÓ ÉS TIPIKUSAN FEJLŐDŐ MAGYAR GYEREKEKNÉL

MORFOSZINTAKTIKAI KÉPESSÉGEK SPECIFIKUS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVART MUTATÓ ÉS TIPIKUSAN FEJLŐDŐ MAGYAR GYEREKEKNÉL Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben Kas Bence MORFOSZINTAKTIKAI KÉPESSÉGEK SPECIFIKUS NYELVFEJLŐDÉSI ZAVART MUTATÓ

Részletesebben

Lehetőségek a pragmatikai képesség tanulmányozására * 1 a pragmatika, a nyelvészet és a kognitív idegtudomány határán* 1

Lehetőségek a pragmatikai képesség tanulmányozására * 1 a pragmatika, a nyelvészet és a kognitív idegtudomány határán* 1 170 Ivaskó Lívia approach to solving problems of pragmatics, by analyzing the conditions on the appearance of vajon in Hungarian interrogatives within the theory proposed by Farkas and Bruce (2009). Keywords:

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 A szakdolgozat megírásának javasolt menete Algoritmus: 1. ötletelés, jegyzetelés 2. témavezető keresés 3. ötletelés, jegyzetelés 4. egyeztetések a témavezetővel 5. olvasás

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2013 XLI. évfolyam 1 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Keserű György Miklós gy.keseru@ttk.mta.hu www.ttk.mta.hu Az MTA TTK küldetése: multidiszciplináris kutatások komplex rendszereken Ember Anyagtudomány

Részletesebben

Prof. Dr. Pléh Csaba könyvajánlója DARWIN ÉS AZ EMBERI TERMÉSZET BERECZKEI TAMÁS: AZ ERÉNY TERMÉSZETE. (Typotex, Budapest, 2009., 313 old., 3.400 Ft.

Prof. Dr. Pléh Csaba könyvajánlója DARWIN ÉS AZ EMBERI TERMÉSZET BERECZKEI TAMÁS: AZ ERÉNY TERMÉSZETE. (Typotex, Budapest, 2009., 313 old., 3.400 Ft. Prof. Dr. Pléh Csaba könyvajánlója DARWIN ÉS AZ EMBERI TERMÉSZET BERECZKEI TAMÁS: AZ ERÉNY TERMÉSZETE. ÖNZETLENSÉG, EGYÜTTMŐKÖDÉS, NAGYLELKŐSÉG (Typotex, Budapest, 2009., 313 old., 3.400 Ft.) A Darwin

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

KRISTÓF KOVÁCS. Education Institution and Programme attended

KRISTÓF KOVÁCS. Education Institution and Programme attended CURRICULUM VITAE KRISTÓF KOVÁCS Date of Birth: 12/05/1979 E-mail: kristof340@gmail.com Education Institution and Programme attended Degree University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom (Thesis title:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I. nyelvvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika*

A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika* Fehér Krisztina Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék krfeher@gmail.com A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika* 1. A morfoszintaktikai elméletek és a pszicholingvisztika Szilágyi

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Készségtanulás. Implicit tanulás. Mérése. Komponensei. Többszörös emlékezeti rendszerek 2012.03.26. Mikor a leghatékonyabb a készségtanulás?

Készségtanulás. Implicit tanulás. Mérése. Komponensei. Többszörös emlékezeti rendszerek 2012.03.26. Mikor a leghatékonyabb a készségtanulás? Mikor a leghatékonyabb a készségtanulás? A tanulás dinamikája és életkori változásai JANACSEK Karolina Szegedi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet Megismeréstudományi és Neuropszichológiai Csoport http://www.memory-and-language.com/

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc

Dr. Margitics Ferenc Dr. Margitics Ferenc Publikációs jegyzék HAZAI KIADVÁNYOK Könyv Margitics Ferenc, Figula Erika, Pauwlik Zsuzsa (2010): Temperamentum, karakter és iskolai erőszak. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza, 142 p. Figula

Részletesebben

A kognitív funkciók megismerésének szerepe a nyelvfejlődési zavar diagnosztikájában Mészáros Andrea, Kas Bence

A kognitív funkciók megismerésének szerepe a nyelvfejlődési zavar diagnosztikájában Mészáros Andrea, Kas Bence A kognitív funkciók megismerésének szerepe a nyelvfejlődési zavar diagnosztikájában Mészáros Andrea, Kas Bence 1. Bevezetés A nyelv elsajátításának rendkívül összetett folyamatát a mai napig sem sikerült

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

A nyelvi változás formális modellezése

A nyelvi változás formális modellezése Halm Tamás: A nyelvi változás formális modellezése 493 Turi Gergő 2009. Kötőmód a mai magyar nyelvben. Argumentum 5. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. Vendler, Z. 1972. Res Cogitans. Ithaca, New York,

Részletesebben

Pléh Csaba A természet és a lélek

Pléh Csaba A természet és a lélek Pléh Csaba A természet és a lélek Sok szeretettel Kamillának, aki oly természetes Pléh, Csaba A természet és a lélek: Sok szeretettel Kamillának, aki oly természetes Pléh, Csaba A kötet megjelenését a

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

A NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARAI 1 Pléh Csaba 1,3, Kas Bence 1,2 és Lukács Ágnes 3,4

A NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARAI 1 Pléh Csaba 1,3, Kas Bence 1,2 és Lukács Ágnes 3,4 A NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARAI 1 Pléh Csaba 1,3, Kas Bence 1,2 és Lukács Ágnes 3,4 1 BME Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest 2 ELTE GYFK Fonetikai és Logopédiai Tanszék, Budapest 3 MTA-BME Neuropszichológiai

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

férjezett, egy gyermek édesanyja 2012. január szeptember MTA ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport Tudományos ügyintéző PhD, summa cum laude

férjezett, egy gyermek édesanyja 2012. január szeptember MTA ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport Tudományos ügyintéző PhD, summa cum laude Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név VARGÁNÉ KIS Anna Telefon (36) 30 359 0178 E-mail vargane.kis.anna@ttk.mta.hu Skype varganekis.anna.kpi Állampolgárság magyar Születési idő 1987. július 23. Családi

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

A morfoszintaxis és a prototípusok. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 11.

A morfoszintaxis és a prototípusok. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 11. A morfoszintaxis és a prototípusok Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 11. A morfológia analitikus modelljei (Pléh Lukács Kas, 2008) A szintaxis analitikus modelljei

Részletesebben

Rehabilitáció a pszichiátriában

Rehabilitáció a pszichiátriában Rehabilitáció a pszichiátriában Szélsőségek a pszichiátriai rehabilitációban Fenntartó gyógyszeres kezelés megfelelő gondozás mellett Dr. Tringer László Professor emeritus A Pszichiátriai Rehabilitációs

Részletesebben

MULTI-ÁGENS SZIMULÁCIÓK

MULTI-ÁGENS SZIMULÁCIÓK KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 pályázat A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése Záró rendezvény Budapest, MULTI-ÁGENS SZIMULÁCIÓK Gulyás László, AITIA International Zrt. Szimuláció 2 Nagy

Részletesebben

A kutya kerget a macskát, avagy mit mondanak a grammatikalitási ítéletek a nyelvtani kompetenciáról? Lukács Ágnes 1,2 és Kas Bence 3,4

A kutya kerget a macskát, avagy mit mondanak a grammatikalitási ítéletek a nyelvtani kompetenciáról? Lukács Ágnes 1,2 és Kas Bence 3,4 A kutya kerget a macskát, avagy mit mondanak a grammatikalitási ítéletek a nyelvtani kompetenciáról? Lukács Ágnes 1,2 és Kas Bence 3,4 1 MTA-BME Neuropszichológiai és Pszicholingvisztikai Kutatócsoport,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

THUMA ORSOLYA * A nyelv evolúciója

THUMA ORSOLYA * A nyelv evolúciója THUMA ORSOLYA * A nyelv evolúciója Language Evolution We discuss what is specific about human language as a communication system and how it might have evolved based on findings of comparative psychology.

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Nyelvelsajátítás nyelvészeti speciális A tantárgy típusa

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I nyelvizsga-előkészítő kódja: AOSNYE159_1M

Részletesebben

Magyar Nyelv. * 1 Pragmatikai kutatások Magyarországon* 1. 109. ÉVF. 2013. Nyár 2. SZÁM

Magyar Nyelv. * 1 Pragmatikai kutatások Magyarországon* 1. 109. ÉVF. 2013. Nyár 2. SZÁM Magyar Nyelv 109. ÉVF. 2013. Nyár 2. SZÁM * 1 Pragmatikai kutatások Magyarországon* 1 1. A pragmatikai kutatások tudománytörténeti kontextusa. 12 A pragmatika első meghatározása Charles Morris (1938) nevéhez

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ii-2 A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Doktori Iskola 2004 2005 és 2006 2007 tanév ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék, PhD képzés,

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza.

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza. A mentális egészség kutatásának jelentősége A mentális betegségek egyaránt hatalmas terhet rónak a páciensekre, családjaikra és a társadalomra is. Egy adott évben minden harmadik európai polgár közül legalább

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1/6 Közhasznúsági jelentés 2012 Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány 1025 Budapest, Csalán u. 55. Tel.: +36 30 282 8982 http://www.makog.hu 2/6 A jelen közhasznúsági jelentés részei Bevezető: Általános

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Angol nyelvű publikációk

Angol nyelvű publikációk Angol nyelvű publikációk 1975-1979 Semjén András, Czigler István (1975), Choice reaction time and visual evoked responses to fixated stimulus while changing eccentricity of the non-fixated stimulus. Studia

Részletesebben

Játszani hívjuk... M3W A mentális frissesség megőrzése és mérése AAL-projekt

Játszani hívjuk... M3W A mentális frissesség megőrzése és mérése AAL-projekt Játszani hívjuk... M3W A mentális frissesség megőrzése és mérése AAL-projekt Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egészségipari Mérnöki

Részletesebben

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései DSc, nyugállományú egyetemi docens, ZMNE KMDI E-mail: drseres@drseres.com Honlap: http://drseres.com (kutatási programvázlat) EGY ÉRDEKES KÍSÉRLET

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Tanulmány címe. Title

Tanulmány címe. Title Tanulmány címe NEM LEHET UTALÁS A SZERZŐ NEVÉRE ÉS MUNKAHELYÉRE Ez a tájékoztató segíti szerzőinket a kézirat végleges változatának elkészítésében. Egyrészt információkat tartalmaz a tanulmányokkal szembeni

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

English Reader, Positive English

English Reader, Positive English Németh Ervin English Reader, Positive English World English School LLC, Wilmington, DE, USA http://www.worldenglishschool.com English Reader sorozat, szerkeszti Németh Ervin Positive English 2008 Németh

Részletesebben

Fordítók megakadásjelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetben Lesznyák Márta Bakti Mária

Fordítók megakadásjelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetben Lesznyák Márta Bakti Mária Fordítók megakadásjelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetben Lesznyák Márta Bakti Mária 1. Bevezetés Kutatásunk célja az volt, hogy a páros fordítási feladat elvégzése során a fordítók beszédprodukciójában

Részletesebben

Örökség megbeszélés. Lakitelek, 2012, október 25.

Örökség megbeszélés. Lakitelek, 2012, október 25. Örökség megbeszélés Lakitelek, 2012, október 25. Az örökség és rokon fogalmai Tradíció Hagyomány Kultúra Közösségi emlékezet Helyi tudás történeti tudás Kulturális örökség Tartalom Örökség fogalmai A kulturális

Részletesebben

Akadémiai székfoglaló A TÉR ÉS A NYELV VILÁGA *

Akadémiai székfoglaló A TÉR ÉS A NYELV VILÁGA * Magyar Pszichológiai Szemle, 2007, 62. 3. 279 312. DOI: 10.1556/MPSzle.62.2007.3.1. Akadémiai székfoglaló A TÉR ÉS A NYELV VILÁGA * PLÉH CSABA BME Kognitív Tudományi Tanszéke és MTA BME Kognitív Tudományi

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Ajánlott irodalom a nyelvtudomány történetéhez

Ajánlott irodalom a nyelvtudomány történetéhez Ajánlott irodalom a nyelvtudomány történetéhez (összeállította Cser András, 2012) Általános Law, Vivien (2003) The History of Linguistics in Europe: From Plato to 1600. Cambridge: CUP. Auroux, Sylvain,

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatóhely neve (intézet, tanszék, kutatócsoport, doktori iskola, doktori program): ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvpedagógia Tanszék, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Kutatási téma címe:

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA J U B I L E U M I S Z Á M 2012 XL. évfolyam 2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ:

Részletesebben

Nyelv, beszéd és demencia. A beszéd idõviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban

Nyelv, beszéd és demencia. A beszéd idõviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban Nyelv, beszéd és demencia A beszéd idõviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban 1 Philosophiae Doctores A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található. 2 Hoffmann

Részletesebben

ESSZÉÍRÁS. 2010. június

ESSZÉÍRÁS. 2010. június ESSZÉÍRÁS Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben