NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL)"

Átírás

1 PLÉH CSABA PALOTÁS GÁBOR LÔRIK JÓZSEF NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

2 A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsôoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított felsôoktatási tankönyvtámogatási program keretében jelent meg. ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Elsô magyar nyelvû kiadás: 2002 Pléh Csaba, Palotás Gábor jogutódja, Lôrik József, 2002 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elôadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetôen is. Printed in Hungary

3 TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ A NYELVFEJLÔDÉSI ELMARADÁS ELMÉLETEI A gyermeknyelv fejlôdése A gyermek mint kis nyelvész Az alaktani rendszer elsajátítása: általánosítás vagy szabály A mondat központi szerepe. A mondattani fejlôdés modelljei Önfejlôdés és környezet A gyermekhez szóló beszéd. Segítség a kód feltörésében Az utánzás aktív koncepciója Biológiai megfontolások. Az elsajátítás kritikus periódusa Különbözô nyelvi szintek és az elsajátítás kritikus korszakai Agyi aszimmetriák és mondatmegértés Pszichológiai tényezôk a kritikus periódusban: tanulás és elsajátítás Szociális gátlások és analitikus stílus. A kritikus periódus pszichológiai magyarázata Egyéni különbségek a nyelvelsajátításban Szókincs Nyelvtan Pragmatika Magyarázat a különbségekre Terminológiai és nozológiai megfontolások a nyelvi zavarokról Az esszenciális diszfázia doktrínája A nyelvi zavarok okai A specifikus nyelvi zavar (SLI) moduláris értelmezése Alternatív felfogások A diszfáziás gyermek nyelve: elméleti alapú tapasztalati kutatások Szemantika MÓDSZEREK A megkésett beszédfejlôdés diagnosztikus eszközei a szakirodalomban A beszédelemzés mint diagnosztikus eszköz Pszichológiai motivációjú tesztek Nyelvtani motivációjú tesztek Vegyes motivációjú próbák EGY MAGYAR SZÛRÔVIZSGÁLAT: A PPL. A MÓDSZER LEÍRÁSA Általános racionálé

4 Fônévi allomorfok használata (a fônévi végzôdés próba) Fônévi helyragok és névutók használata A helyragok vizsgálati eljárása A névutóhasználat vizsgálata GYERMEK TOKEN-PRÓBA Specifikus utasítások Bôvebb útmutatások a gyermeknek Értékelés Értékelési kritériumok az egyes részekhez A Token-teszt vizsgálati lapja EREDMÉNYEK Fônevek toldalékolása a tôtípusok függvényében (többes szám és tárgy) Helyragok Névutók Átfogó mutatók Egyenkénti elemzések A Token-teszt eredményei AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE Ragozási minták és a szabály reprezentációja Eredményeink a szabály-elem kettôs rendszer fényében A téri nyelv fejlôdésének alapelvei a magyarban Téri megismerés, nyelv és agy Magyar eredményeink a mi-hol kettôs rendszer tükrében ALKALMAZÁSOK Williams-szindrómások nyelvi profilja és a PPL A Williams-szindróma helye a kettôs disszociációs elméletekben Alaktani mintázatok és túláltalánosítás Téri kifejezések és téri memória Williams-szindrómában Középsúlyos értelmi fogyatékosok teljesítménye a PPL-ben A vizsgálati csoport Fônévi allomorfok használata Helyragok használata Névutók használata IRODALOMJEGYZÉK

5 ELÔSZÓ Ennek a könyvnek valóban hosszú és sajátos elôtörténete van. A könyvben ismertetett vizsgálómódszert a nyolcvanas években dolgoztuk ki Palotás Gáborral és Lôrik Józseffel, hogy azután a logopédiai gyakorlatban már betûszóvá is váljon, mint PPL. Ezt a nem tôlünk származó, de megtisztelô elnevezést használjuk a könyvben is. Kutatási jelentéseket, kongresszusi elôadásokat készítettünk az eljárás adataiból, majd 1990-ben egy elôadássorozatot tartottam a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskolán A nyelvfejlôdési elmaradások feltárása (szûrôvizsgálat) és elméletei címmel, mely a Fôiskola belsô kiadványában meg is jelent. Készültünk a tesztanyag szélesebb körû publikálására, vállalkozásunk motorjának, Palotás Gábornak korai halála azonban motivációs válságot okozott kis csoportunkban. Nehéz volt Gábor nélkül újra nekiülni a munkának. A módszer gyógypedagógiai használatához szükséges releváns segédanyagok hiánya miatt azonban fontosnak tartottuk a kötet megjelentetését. Végül 2001 nyarán és ôszén újra nekiláttam, hogy átdolgozzam a kéziratot. Ebben nagy segítségemre volt, hogy 2001 ôszén a Collegium Budapestben a Szathmáry Eörs és Jean-Pierre Changeux vezette Agy és evolúció munkacsoportban együtt dolgozhattam Kovács Ilonával és Lukács Ágnessel, akik gondolatokkal, beszélgetésekkel s türelmükkel segítettek. Jelen formájában a kézirat az eredeti, a módszert bemutató munkakézirataink logikáját követi. Elsôdleges célunk az, hogy a nyelvfejlôdési elmaradás néhány vonatkozásának vizsgálatára alkalmas módszert adjunk a gyakorló szakemberek kezébe. Olyan eljárás ez, amelynek elsôdleges célcsoportja a 3 8 éves korosztály. A használható eljárások mellett korcsoportokra vonatkoztatott referenciatáblázatokat is adunk. Emellett az elméleti kitekintés csak másodlagos értékû. Azért beszélünk általában is a nyelvfejlôdésrôl, annak meghatározóiról, zavarairól és vizsgálóeljárásairól, hogy a gyakorlati felhasználó kapjon valami elvi kapaszkodót a módszerekhez. Az alkalmazási példák megmutatják, hogyan lehet kutatási célokra használni az eljárást. Ezekbe a fejezetekbe és az elméleti részbe is számos újabb eredményünket beépítettük, felhasználva azóta megjelent tanulmányaink gondolatmenetét. Az új mozzanatok figyelembevétele fôleg eredményeink értelmezését frissíti. Maga az eljárás azonban semmit nem veszített értékébôl, kiválóan alkalmazható hazai fejlesztésû módszer bizonyos nyelvfejlôdési zavarok kimutatására. Éppen ezért merjük tíz év után rendezett formában megjelentetni. Köszönetnyilvánítás. A vizsgálatok vezetésért Krasznár Felíciát, Bodor Pétert és Bánfai Beát illeti köszönet. A Token vizsgálati anyagok átadásáért, az eljárásba való 7

6 bevezetéséért máig hálával tartozunk Juhász Ágnesnek, az alaktani teszt ábráiért pedig Kertész Andrásnak. Számos elméleti kérdés világos kontextusba helyezését köszönjük Radványi Katalinnak, Lukács Ágnesnek, Racsmány Mihálynak, adalékaikat a PPL használatához az alkalmazási fejezetek jól mutatják. A kézirat elkészültének elsô inspirátora Illyés Sándor volt, Ranschburg kollégiumi meghívással. A Collegium Budapest nyugodt légköre, s mûegyetemi munkatársam, Beke Mónika gondos munkája biztosította, hogy a kézirat valóban megszülessen. A bemutatott vizsgálatokat különbözô szakaszokban támogatta a Mûvelôdési Minisztérium, az OTKA (T , T ), a MacDonnell Foundation és az NSF (USA). Mindnyájuk segítségét köszönjük november Pléh Csaba BME Kognitív Tudományi Központ és a ( ben) Collegium Budapest 8

7 A NYELVFEJLÔDÉSI ELMARADÁS ELMÉLETEI Könyvünk elsôdleges célja egy vizsgálóeljárás bemutatása a nyelvfejlôdés feltételezett elmaradásainak jellemzésére. Az eljárás lényeges eleme, hogy a fejlôdési elmaradást, illetve zavarokat a normális fejlôdés menetéhez viszonyítja. E vizsgálati logikának megfelelôen ahhoz, hogy helyesen értelmezzük a megkésett beszédfejlôdés problémáját, meg kell ismernünk a beszédfejlôdés szokványos menetét is. A gyermeki patolingvisztika, a nyelvi szempontból kérdéses fejlôdés elemzése és a gyógyító nevelés olyan területté válik ezáltal, mely a nyelvészet, a pszichológia, a neurológia és a gyógypedagógia sajátos érintkezési területe. Az érintkezés a területek között nem közvetlen, a kapcsolatot közöttük elsôsorban a gyermeknyelv sok diszciplínát érintô kutatása teremti meg, amint az 1. ábra mutatja. Biológia (az emberi sajátosságok) Filozófia A gondolkodás kategóriái Nyelvészet Pszichológia (a rendszer) (fejlôdési mechanizmusok és zavaraik) Néprajz Szociológia Pszicholingvisztika (rendszer a fejben) Etnolingvisztika (nyelv és kultúra) Szociolingvisztika (társadalom és nyelv) Gyermeknyelvi kutatás (rendszer alakulása a fejben) Patolingvisztika Gyermekkori patolingvisztika Logopédia Klinikai nyelvészet (nyelvi zavarok) (beszédzavarok) (afázia stb.) Neurológia Gyógypedagógia 1. ábra. A különbözô kutatási területek kölcsönhatása a gyermekkori atipikus nyelvi fejlôdés megértésében

8 Bevezetô ismertetésünk nem tér ki mindegyik területre. Elsôsorban a gyermeknyelv kutatását mutatjuk be mint összefoglaló területet, melyben a pszichológia mellett megjelennek a nyelvészeti, biológiai, nyelvszociológiai hatások és szempontok is. A gyermeknyelv fejlôdése A gyermek nyelvi fejlôdése iránti érdeklôdés az utóbbi fél évszázadban jellegzetes konvergens fejlôdésnek indult különbözô területeken. Az 1. táblázat azt mutatja, milyen célokkal jelentek meg az újítások az utóbbi 40 évben. 1. táblázat. A gyermeknyelvi kutatás megélénkülésének néhány jellemzô útja az 1960-as évek végétôl (Pléh, 2001b nyomán) Kutatási irány Nyelvészeti indítás: generatív nyelvtan Pszichológiai indítás Klinikai indítás Pedagógiai indítás Jellegzetes motivációk és célok A grammatika mentalista és innátista felfogásának igazolása A kognitív pszichológia mentális modelláló felfogásának kiterjesztése a nyelvre A sajátosan grammatikai fejlôdési zavarok értelmezése A nyelv másodlagos, metanyelvi használatai, az olvasás- és írástanítás segítése, zavarok korrigálása Mintegy negyven évvel ezelôtt a nyelvészeti és pszichológiai kiindulású gyermeknyelvi kutatás céljai mellett szellemében is igen határozott változásokon ment keresztül. Ez a felfogásbeli átalakulás érintette mindazt, hogyan képzeljük el a gyermek nyelvi fejlôdésének lényegi mozzanatait (mit tanul a gyermek, mikor elsajátítja anyanyelvét), mind azt, hogyan folyik az elsajátítás (egyszerû tanulás vagy szabályindukció), mind pedig azt, hogy milyen szerepe van ebben a környezetnek (utánoz-e a gyermek vagy új nyelvtant épít). Ha hosszabb történeti távlatot veszünk, azt jelentette ez a változás, hogy a 1960-as évektôl a pszichológusok és nyelvészek újfent elôtérbe helyezik a gyermek nyelvalkotó képességét mint a gyermeknyelvi kutatás alapvetô jellemzôjét. Mint a 2. ábra mutatja, a 19. század végétôl mostanáig ciklikusan változott a gyermek aktív szerepének feltételezése a nyelvelsajátításban s a nyelvtan újraalkotásának hite. 10

9 A gyermek aktívan megalkotja nyelvét A gyermek szokásokat tanul passzívan as évek 1960-as évek ábra. Változások a gyermek nyelvalkotó képességének feltételezésében Ahhoz, hogy megértsük, milyen szellemi összefüggésrendszerbe illeszkedik be a patológiás fejlôdés mai kutatása, röviden meg kell ismerkednünk ennek a radikális változásnak a jellemzôivel. A változás tulajdonképpen egy egyértelmûen viselkedéselvû s a tanuláslélektan átfogó magyarázó értékében hívô felfogástól haladt egy mentalisztikus, belsô valóságokat feltételezô, kognitív felfogás irányába, mely a nyelv s a hasonló bonyolult emberi rendszerek kialakulását a gyermeknél nem összegzôdô tanulásként, hanem egy rendszer aktív felépítéseként fogja fel. A két felfogás merev szembeállítása természetesen túlzó leegyszerûsítés. A passzív tanulást hangsúlyozó behavioristák sem voltak sohasem annyira egyszerûek, mint ez a kép sugallná. Másrészt a nyelvtanból kiinduló mentalisztikus (vagyis a gondolat belsô világából kiinduló) táboron belül is számos részkérdésben megoszlanak a vélemények, mind az elsajátított rendszer tartalmát illetôen (formai alapú nyelvtan, megismerési alapú nyelvtan vagy társalgási szabályok), mind az elsajátítás mechanizmusairól (öröklés, önfejlôdés, tanulás a társalgásból stb.). Ezt szem elôtt tartva nézzük meg a 2. táblázatot, mely a két irányzat átfogó szembeállítását tartalmazza. 2. táblázat. A gyermeknyelv behaviorista és mentalisztikus felfogása Behaviorizmus Vonás Mentalista generati- (tanuláselmélet) vista felfogás Szokások Mit tanul Nyelvtan, szabályok Szó Egység Mondat Lassú, összegzôdô Menet Gyors, kritikus periódus kondicionálás Utánzás Elsajátítás Struktúrakiemelés Kontroll Környezet Lényegtelen Kísérlet Kutatás Korpuszból nyelvtanírás 11

10 IRODALOMJEGYZÉK AIMARD, P. (1988) Les troubles du langage chez l enfant. Párizs, Presses Universitaires de France AJURIAGUERRA,W. (1985) Les troubles de langage. Párizs, Presses Universitaires de France BADDELEY, A. D. GATHERCOLE, S. E. PAPAGNO, C. (1998): The phonological loop as a language learning device. Psychological Review, 105, BALL, J. CROSS, T. (1981) Formal and pragmatic factors in childhood autism and aphasia. Elôadás BATES, L. THAL, D. MARCHMAN, V. (1991) Symbols and syntax: A Darwinian approach to language development. In: Krasnegor, N. Rumbaugh, D. Schiefelbusch, E. Studdert-Kenndey, M. (szerk.) Biological and behavioral determinants of development. Hillsdale, Erlbaum, BELLUGI, U. LICHTENBERGER, L. MILLS, D. GALABURDA, A. KORENBERG, J. R. (1999) Bridging cognition, the brain and molecular genetics: Evidence from Williams syndrome. Trends in Neurosciences, 22, BERKO, J. (1958) The childs learning of English morphology. Word, 14, BEVER, T. G. (1971) The nature of the cerebral dominance in the speech behavior of the child and adult. In: Huxley, T. Ingram, E. (szerk.) Language acquisition. Models and methods. London, Academic Press BLOOM, L. LIGHTBOWN, L. HOOD, L. (1975) Structure and variation in child language. Monographs of the Society for Research in Child Development, No BROWN, R. (1973) A first language: The early stages. Cambridge, Harvard University Press BROWN, R. BELLUGI, U. (1964) Three processes in the child s acquisition of syntax. In: Lenneberg, E. (szerk.) New directions in the study of language. Cambridge, MIT Press, (magyarul: In: Pléh Csaba (szerk.) Szöveggyûjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához. Budapest, Tankönyvkiadó, ) BROWN, R., BELLUGI, U. (1970) Exploration in grammar evaluation. In: Brown, R. (szerk.) Psycholinguistics: Selected papers. New York, Free Press, BYBEE, J. SLOBIN, D. (1982) Rules and schemas in the development and use of English past tense. Language, 58, CAZDEN, C. B. (1974) Two paradoxes in the acquisition of language structure and function. In: Connolly, K. Bruner, J. (szerk.) The growth of competence. London, Academic Press, CHÉVRIE-MULLER, C. (1996) Troubles spécifiques du dévelopment du langage dysphasies de développement. In: Chévrie-Muller, C. Narbona, J. (szerk.) Le langage de l enfant: Aspects normaux et pathologiques. Párizs, Masson, CHOMSKY, N. (1965) Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MIT Press CHOMSKY, N. (1980) Rules and representations. New York, Columbia University Press CHOMSKY, N. (1986) Knowledge of language. Its origins, knowledge, and use. New York, Praeger CHOMSKY, N. (1988) Language and problems of knowledge. Cambridge, MIT Press CHOMSKY, N. (1995) Mondattani szerkezetek. Nyelv és elme. Budapest, Osiris Századvég CLAHSEN, H. (1999) Lexical Entries and Rules of Language: A Multidisciplinary Study of German Inflection. Behavior and Brain Sciences, 22, CLAHSEN, H. ALMAZÁN, M. (1998) Syntax and morphology in children with Williams Syndrome. Cognition, 68(3),

11 CLARK, E. V. (1973) Non-linguistic strategies and the acquisition of word meanings. Cognition, 2, CROMER, R. F. (1974) The development of language and cognition. The cognition hypothesis. In: Foss, B. (szerk.) New perspectives in child development. Penguin, Harmondsworth, CRYSTAL, D. FLETCHER, P. GARMAN, M. (1976) The grammatical analysis of language disability. London, Arnold CURTISS, S. (1977) Genie: A psycholinguistic study of a modern-day Wild child. Academic Press, New York CSIBRA GERGELY GERGELY GYÖRGY (1998) A mentális viselkedésmagyarázatok teleológiai gyökere: Egy fejlôdéslélektani hipotézis. In: Pléh Csaba (szerk.) Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia. Budapest, Akadémiai Kiadó, DENNETT, D. (1998) Az intencionalitás filozófiája. Budapest, Osiris EPSTEIN, S. D. FLYNN, S. MARTOPHARDJONO, G. (1996) Second language acquisition: Theoretical and experimental issues in contemporary research. Behavioral and Brain Sciences, 19, ERVIN, S. (1964) Imitation and structural change in childrens language. In: Lenneberg, E. (ed.) New directions in the study of language. Cambridge, MIT Press FELDMAN, H. GOLDIN-MEADOW, S. GLEITMAN, L. (1978) Beyond Herodotus: The creation of language by linguistically deprived deaf children. In: Lock, A. (szerk.) Action, gesture and symbol: The emergence of language. London, Academic Press, FERGUSON, C. A. (1964) Baby talk in six languages. Amer. Anthropologist, rész FERGUSON, C. A. SNOW, C., szerk. (1976) Talking to children: Language input and acquisition. Cambridge, Cambridge University Press FEY, M. LEONARD, L. FEY, S. O CONNOR, K. (1978) The intent to communicate in languageimpaired children. Elôadás FILLMORE, C. (1968) The case for case. In: Bach, E. Harms, E. J. (szerk.) Universals in linguistic theory. New York, Holt, FLETCHER, P. (1992) Lexical verbs and language impairment: A case study. Clinical Linguistics and Phonetics, 6, FLETCHER, P. INGHAM, R. (1995) Grammatical impairment. In: Fletcher, P. MacWhinney, B. (szerk.) The Handbook of Child Language. Oxford, Blackwell, FODOR, J. (1983) The modularity of mind. Cambridge, MIT Press GOPNIK, M. (1990) Feature blindness: A case study. Language Acquisition, 1, GOPNIK, M. CRAGO, M. B. (1991) Familial aggregation of a developmental language disorder. Cognition, 39, HISCOCK, M. KINSBOURNE, M. (1995) Phylogeny and ontogeny of cerebral lateralization. In: Davidson, R. J. Hughahl, H. (szerk.) Brain asymmetry. Cambridge, MIT Press, JACKENDOFF, R. (1992) Languages of the mind: Essays on mental representation. Cambridge, MIT Press JACKENDOFF, R. (1994) Patterns in the mind. New York, Basic Books JAEGER, J. J. LOCKWOOD, A. H. KEMMERER, D. L. VAN VALIN, R. D., JR. MURPHY, B. W. KHALAK, H. G. (1996) A positron emission tomographic study of regular and irregular verb morphology in English. Language, 72, JOANISSE, M. F. SEIDENBERG, M. S. (1998) Specific language impairement: A deficit in grammar or processing? Trends in Cognitive Sciences, 2, JOHNSTON, J. R. SLOBIN, D. (1978) The development of locative expressions in English, Serbo- Croatian, and Turkish. J. Child Language, 6, JUHÁSZ ÁGNES (1989) A Token-teszt alkalmazása gyermekek beszéd-megértésének vizsgálatában. Gyógypedagógiai Szemle, 1 4. KARMILOFF-SMITH, A. (1992) Beyond Modularity: A Developmental perspective on Cognitive Science. Cambridge, MIT Press 100

12 KARMILOFF-SMITH, A. (1996) Túl a modularitáson: A kognitív tudomány fejlôdéselméleti megközelítése. In: Pléh Csaba (szerk.) Kognitív tudomány. Budapest, Osiris KARMILOFF-SMITH, A. TYLER, L. K. VOICE, K. SIMS, K. UDWIN, O. HOWLIN, P. DAVIES, M. (1998) Linguistic dissociations in Williams syndrome: evaluating receptive syntax in on-line and off-line tasks. Neuropsychologia, 36, KIMURA, D. (1967) Functional asymmetry of the brain in dichotic listening. Cartex, KINSBOURNE, M. (1975) The ontogeny of cerebral dominance. Annals. New York Academy of Sciences, KINSBOURNE, M. HISCOCK, M. (1977) Does cerebral dominance develop? In: Segalowitz, S. J., Gruber, F. A. (szerk.) Language development and neurological theory. New York, Academic Press, KOVÁCS ILONA (2002) Developmental patterns in the visual system. Elôadás a Collegium Budapest Evolution of the brain and Cognition c. konferenciáján. KRASHEN, S. (1975) The critical period for language acquisition and its possible bases. Annals. New York Academy of Sciences, 26, LANDAU, B. JACKENDOFF, R. (1993) What and where in spatial language and spatial cognition. Behavioral and Brain Sciences, 16, LENNEBERG, E. (1967) Biological foundations of language. New York, Wiley LEONHARD, L. B. (1998) Children with specific language impairment. Cambridge, MIT Press LÔRIK JÓZSEF (1984) Adalékok a többváltozatú névszótövek gyermeki elsajátításához. Gyógypedagógiai Szemle, LUKÁCS ÁGNES (1999) Szabályok és kivételek. Szakdolgozat. ELTE Általános Pszichológiai Tanszéke LUKÁCS ÁGNES (2001) Szabályok és kivételek: A kettôs modell érvényessége a magyarban. In: Pléh Csaba Lukács Ágnes (szerk.) A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest, Osiris, LUKÁCS ÁGNES PLÉH CSABA (1999) Ranking of rules and exceptions in an agglutinative language: Hungarian data regarding the dual process hypothesis. Behavior and Brain Sciences, 22, LUKÁCS, Á. RACSMÁNY M. PLÉH, CS. (2001) Vocabulary and morphological patterns in Hungarian children with Williams syndrome: a preliminary report. Acta Linguistica Hungarica, 48, MACWHINNEY, B. (1975) Rules, rote and analogy in morphological formations by Hungarian children. Journal of Child Language, 2, MACWHINNEY, B. (1976) Hungarian research on the acquisition of morphology and syntax. J. Child Lang., 3, MACWHINNEY, B. (1978) The acquisition of morphophonology. Monographs of the Society for Research in Child Development, 174. MACWHINNEY, B. (1995) The CHILDES Project: Computational Tools for Analyzing Talk. Hillsdale, Erlbaum MARCUS, G. (1998) Can connectionism save constructivism? Cognition, 66, MARR, D. (1982) Vision. San Francisco, Freeman MARSLEN-WILSON, W. D. TYLER, L. K. (1997) Dissociating types of mental computation. Nature, 387, MAYNARD-SMITH, JOHN SZATHMÁRY EÖRS (1997) Az evolúció nagy lépései. Budapest, Scientia MCCLELLAND, J. E. RUMELHART, D. E. & THE PDP RESEARCH GROUP, EDS (1986) Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition. Cambridge, MIT Press MEHLER, J. CHRISTOPHE, A. (1995) Maturation and learning of language in the first year of life. In: Gazzaniga, M. S. (ed.) The cognitive neurosciences. Cambridge, MIT Press MILNER, A. D. GOODALE, M. A. (1997) The visual brain in action. Oxford, Oxford University Press MÜLLER, R. A. (1996) Innateness, autonomy, universality: Neurological approaches to language. Behavior and Brain Sciences, 19,

13 NELSON, K. (1974) Concept, word and sentence. Psychol. Rev. 81, NÉMETH DEZSÔ (2001) A munkamemória szerepe a mondatmegértésben. In: Lukács Ági Pléh Csaba (szerk.) A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest, Akadémiai Kiadó NEWPORT, E. GLEITMAN, G. GLEITMAN, L. R. (1977) Mother, I d rather do it myself: Some effects and non-effects of maternal speech style. In: Snow, C. E. Ferguson, C. A. (szerk.) Talking to children: Language input and acquisition. Cambridge, Cambridge University Press, PARISI, D. ANTINUCCI, F. (1970) Lexical competence: In: Flores d Arcais, G. B. Levelt, W. J. M. (szerk.) Advances in psycholinguistics. Amsterdam, North Holland, PIAGET, J. (1993) Az értelem pszichológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó PIAGET, J. INHELDER, B. (1948) La représentation de l espace chez l enfant. Párizs, Presses Universitaires de France PINKER, S. (1984) Language learnability and language development. Cambridge, Harvard University Press PINKER, S. (1991) Rules of language. Science, 253, PINKER, S. (1999) A nyelvi ösztön. Budapest, Typotex PINKER, S. PRINCE, A. (1994) Regular and Irregular Morphology and the Psychological Status of Rules of Grammar. In: Susan D. Lima Roberta L. Corrigan Gregory K. Iverson (eds) The Reality of Linguistic Rules. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, PLÉH CSABA (1981) Különbözô szórendû mondatok értelmezése és a dichotikus hallási aszimmetriák összefüggése óvodás gyermekeknél. Pszichológia, 1, PLÉH CSABA (1986) A gyermeknyelv fejlôdésének és kutatásainak modelljeirôl. Pszichológiai tanulmányok XVI. Budapest, Akadémiai Kiadó, PLÉH CSABA (1989) A mondatmegértés és a nyelvi szerkezet összefüggései a magyarban. Nyelvtudományi Közlemények, 90, PLÉH CSABA (1997) Hozzájárulhatnak-e az empirikus tudományok a nyelv-gondolkodás kérdés megoldáshoz? Magyar Filozófiai Szemle, 41, PLÉH CSABA (2000a) Hogyan vegyük komolyan az idegtudományt a pszicholingvisztikában? Erdélyi Pszichológiai Szemle, 1, PLÉH CSABA (2000b) A morfológia pszicholingvisztikája. In: Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan. 3. Morfológia. Budapest, Akadémiai Kiadó PLÉH CSABA (2001a) Téri megismerés és a nyelv. Magyar Pszichológiai Szemle, 56, PLÉH CSABA (2001b) A nyelvi fejlôdés elmaradásának elméletei és a magyar gyermeknyelv fejlôdése. Gyógypedagógiai Szemle, Különszám 1, PLÉH CSABA LUKÁCS ÁGNES (2001) A szabályok és a kettôs disszociációs elv a nyelv agyi reprezentációjában. Magyar Tudomány, 108, PLÉH CSABA LUKÁCS ÁGNES (2002) A szabályok és a kettôs disszociációs elv a nyelv agyi reprezentációjában. In: Pléh Cs. Vizi E. Sz. Nyíri J. K. Altrichter, F. (szerk) Agy és tudat. Budapest, Osiris PLÉH CSABA PALOTÁS GÁBOR LÔRIK JÓZSEF (1994) Egy gyermeknyelvi szûrô-vizsgálati módszer. Kézirat PLÉH CSABA VINKLER ZSUZSANNA KÁLMÁN LÁSZLÓ (1996a) A téri kifejezések alaktana magyar gyermekeknél: Vizsgálat a CHILDES adatbázis alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 52, PLÉH CSABA VINKLER ZSUZSANNA KÁLMÁN LÁSZLÓ (1996b) Early morphology of spatial expressions in Hungarian children: A CHILDES study, Acta Linguistica Hungarica, 40, PULVERMÜLLER, F. (1999) Words in the brain s language. Behavior and Brain Sciences, 22, RACSMÁNY MIHÁLY (2002) A munkamemória neuropszichológiája. PhD értekezés. Budapest, ELTE RADVÁNYI KATALIN PLÉH CSABA (2002) A beszéd fejlettsége középsúlyos értelmi fogyatékos, iskoláskorú gyermekeknél. Pszichológia 102

14 RÉGER ZITA (1975) Közös törvényszerûségek az anyanyelv-elsajátítás és a gyermekkori idegennyelvelsajátítás folyamatában. Magyar Nyelvôr, 103, RÉGER ZITA (1986) A gyermeknyelvi utánzás kutatása a pszicholingvisztikában. Egy új szempont. Pszichológia, 6, RÉGER ZITA (1989) Utak a nyelvhez. Budapest, Akadémiai Kiadó RUMELHART, D. MCCLELLAND, J. (1986) On Learning the past tenses of English verbs. Implicit rules or parallel disributed processing? In: McClelland, J. E. Rumelhart, D. E. & the PDP Research Group (eds) Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition. Vol. 2. Cambridge, MIT Press, SEGALOWITZ, S. J. BERGE, B. E. (1995) Functional asymmetries in infancy and early childhood: A review of electrophysiologic studies and their implications. In: Davidson, L. J. Hugdahl, K. (eds) Brain asymmetry. Cambridge, MIT Press SINHA, CH. THORSENG, L. A. HAYASHI, M. PLUNKETT, K. (1994) Comparative spatial semantics and language acquisition: Evidence from Danish, English, Japanese. J. of Semantics, 11, SLOBIN, D. (1980) A nyelvtan elsajátításának kognitív elôfeltételei. In: Pléh Cs. (szerk.) Szöveggyûjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához. Budapest, Tankönyvkiadó SMOLENSKY, P. (1996) A konnekcionizmus helyes kezelésérôl. In: Pléh Cs. (szerk.) Kognitív tudomány. Budapest, Osiris, STERN, C. STERN, W. (1907) Die Kindersprache: Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung. Barth, Lepizig. STROMSWOLD, K. (2000) The cognitive neuroscience of language acquisition. In: Gazzaniga, M. S. (ed.) The new cognitive neurosciences. Cambridge, MIT Press TALLAL, P. PIERCY, M. (1973) Defects of non-verbal auditory perception in children with developmental dysphasia. Nature, 241, TALLAL, P. STARK, R. MELLITS, D. (1985) Identification of language impaired children on the basis of rapid perception and production skills. Brain and Language, 25, TALMY, L. (1985) Lexicalization patterns: Semantic structure in lexical forms. In: Shopen, T. (szerk.) Language typology and syntactic description. Vol. 3: Grammticla catagories and the lexicon. Cambridge, Cambridge University Press, TEMPLE, C. M. (1997) Cognitive neuropsychology and its application to children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, ULLMAN, M. T. (1999) The functional neuroanatomy of inflectional morphology. Behavior and Brain Sciences, 22, ULLMAN, MICHAEL T. CORKIN, S. COPPOLA, M. HICKOK, G. GROWDON, J. H. KOROSHETZ, WALTER J. PINKER S. (1997) A Neural Dissociation within Language: Evidence that the Mental Dictionary is Part of Declarative Memory, and that Grammatical Rules Are Processed by the Procedural System. Journal of Cognitive Neuroscience, 9, UNGERLEIDER, L. G. MISHKIN, M. (1982) Two cortical visual systems. In Ingle, D. J. Goodale, M. A. Mansfield, R. J. W. (eds) Analysis of Visual Behavior. Cambridge, MIT Press, VASZILKÓNÉ RADVÁNYI KATALIN (1994) Értelmi fogyatékos gyermekek nyelvi fejlôdése. Szakdolgozat. ELTE pszichológia szak VINKLER ZS. PLÉH, CS. (1995) A case of a specific language inmpaired child in Hungary. In: Kovacevic, M. (szerk.) Language and language communication barriers. Zagreb, Hrvatska Sveucilisna Naklada, WILKINS, W. K. WAKEFIELD, J. (1995) Brain evolution and neurolinguistic preconditions. Behavior and Brain Sciences, 18,

Innátizmus? egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana Innátizmus és szociolingvisztika?

Innátizmus? egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana Innátizmus és szociolingvisztika? Fehér Krisztina Innátizmus? egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana Innátizmus és szociolingvisztika? Talán kissé szokatlannak tűnik, hogy egy szociolingvisztikai tárgyú

Részletesebben

A figura-alap viszony a nyelvben és a nyelvleírásban *

A figura-alap viszony a nyelvben és a nyelvleírásban * Pethő József: A figura-alap viszony a nyelvben és a nyelvleírásban 187 VeMFN. 1. = Veszprém megye földrajzi nevei I. A Tapolcai járás. Szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc. MNyTK. 156. sz., Budapest, 1982.

Részletesebben

Az utóbbi fél évszázad változásai nyomán a társadalmi-gazdasági

Az utóbbi fél évszázad változásai nyomán a társadalmi-gazdasági A TANULÁS DIMENZIÓI ÉS A TUDÁS SZERVEZŐDÉSE Az utóbbi fél évszázad változásai nyomán a társadalmi-gazdasági fejlődéssel foglalkozó elemzések középpontjába került a tudás, a tanulás és az oktatás. Három

Részletesebben

A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról *

A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról * JAROVINSZKIJ ALEKSZANDR A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról * This study investigates the bilingual acquisition of denotative meaning by Hungarian and Slovak

Részletesebben

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/2. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.2.32 Simon Tünde PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola A vizuális kommunikáció képességcsoportjának

Részletesebben

DISZLEXIÁS FIATALOK 21. SZÁZADI LEHETŐSÉGEKKEL 1

DISZLEXIÁS FIATALOK 21. SZÁZADI LEHETŐSÉGEKKEL 1 DISZLEXIÁS FIATALOK 21. SZÁZADI LEHETŐSÉGEKKEL 1 Gyarmathy Éva, gyarmathy.eva@gmail.com Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Renate Motschnig, renate.motschnig@univie.ac.at Ján Struhár,

Részletesebben

Az idő téri metaforái: a metaforák szerepe a feldolgozásban

Az idő téri metaforái: a metaforák szerepe a feldolgozásban VILÁGOSSÁG 2006/8 9 10. Metafora a nyelvészetben és a kognitív tudományban Szamarasz Vera Zoé Az idő téri metaforái: a metaforák szerepe a feldolgozásban Az idő egy meghatározó és nélkülözhetetlen dimenziót

Részletesebben

A CSALÁDI KÖRNYEZET HATÁSA AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓRA: EGY KVALITATÍV MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ KUTATÁS TANULSÁGAI

A CSALÁDI KÖRNYEZET HATÁSA AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓRA: EGY KVALITATÍV MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ KUTATÁS TANULSÁGAI MAGYAR PEDAGÓGIA 105. évf. 1. szám 29 40. (2005) A CSALÁDI KÖRNYEZET HATÁSA AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓRA: EGY KVALITATÍV MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ KUTATÁS TANULSÁGAI Kormos Judit és Csizér Kata ELTE, Angol

Részletesebben

Márku Anita PO ZÁKÁRPÁTSZKI

Márku Anita PO ZÁKÁRPÁTSZKI 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Márku Anita PO ZÁKÁRPÁTSZKI KÉTNYELVŰSÉG, KÉTNYELVŰSÉGI HATÁSOK ÉS KÉTNYELVŰ KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁK (NYELVVÁLASZTÁS, KÓDVÁLTÁS)

Részletesebben

Approaches to Hungarian Named Entity Recognition

Approaches to Hungarian Named Entity Recognition Approaches to Hungarian Named Entity Recognition A magyar nyelvű tulajdonnév-felismerés módszerei Tézisfüzet Simon Eszter Pszichológia Doktori Iskola Kognitív Tudomány Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

A SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ ÉS AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS KAPCSOLATA 8, 12, 15 ÉS 18 ÉVESEK KÖRÉBEN

A SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ ÉS AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS KAPCSOLATA 8, 12, 15 ÉS 18 ÉVESEK KÖRÉBEN MAGYAR PEDAGÓGIA 112. évf. 4. szám 243 263. (2012) A SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ ÉS AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS KAPCSOLATA 8, 12, 15 ÉS 18 ÉVESEK KÖRÉBEN Kasik László SZTE BTK Neveléstudományi Intézet SZTE Szociális

Részletesebben

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Szerkesztette: Csapó Benő és Zsolnai Anikó Kognitív és affektív fejlõdési folyamatok diagnosztikus

Részletesebben

A SZÓOLVASÓ KÉSZSÉG FEJLŐDÉSÉNEK KRITÉRUMORIENÁLT DIAGNOSZTIKUS FELTÉRKÉPEZÉSE. Nagy József MTA-SZTE, Képességkutató Csoport

A SZÓOLVASÓ KÉSZSÉG FEJLŐDÉSÉNEK KRITÉRUMORIENÁLT DIAGNOSZTIKUS FELTÉRKÉPEZÉSE. Nagy József MTA-SZTE, Képességkutató Csoport MAGYAR PEDAGÓGIA 104. évf. 2. szám 123 142. (2004) A SZÓOLVASÓ KÉSZSÉG FEJLŐDÉSÉNEK KRITÉRUMORIENÁLT DIAGNOSZTIKUS FELTÉRKÉPEZÉSE Nagy József MTA-SZTE, Képességkutató Csoport Évtizedek óta közismert, hogy

Részletesebben

is ko la kul tú ra 2010/1 tanulmány kritika szemle melléklet Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3

is ko la kul tú ra 2010/1 tanulmány kritika szemle melléklet Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3 tanulmány Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3 Mészáros György Új episztemológiák kihívása a neveléstudományban 14 Dávid János Horváth Gergely Munkaerőpiaci

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

A diskurzusjelölők alaptermészete a pragmatikai szemlélet tükrében

A diskurzusjelölők alaptermészete a pragmatikai szemlélet tükrében Furkó Bálint Péter: A diskurzusjelölők alaptermészete a pragmatikai szemlélet tükrében 157 Tolcsvai Nagy Gábor 2010. Kognitív szemantika. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra. Tolcsvai Nagy Gábor 2011.

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása Nagy Lászlóné SZTE, TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport SZTE, BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoport SZTE-MTA, Képességkutató Csoport A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based

Részletesebben

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet ISBN 978-963-08-7372-7 2013 Kutatópont Minden jog fenntartva! Felelős kiadó: Zotter Judit Szerzők: Ádám Szilvia, Domokos Tamás, Gazsó Tibor, Kitta Gergely, Makay Zsuzsanna,

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék TÉZISGYŰJTEMÉNY. Toarniczky Andrea. Szocializáció multikulturális szervezetben.

Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék TÉZISGYŰJTEMÉNY. Toarniczky Andrea. Szocializáció multikulturális szervezetben. Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék TÉZISGYŰJTEMÉNY Toarniczky Andrea Szocializáció multikulturális szervezetben című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Bakacsi Gyula Toarniczky Andrea

Részletesebben

MAROSÁN GYÖRGY Mi az ember? egy evolúciós szintézis körvonalai

MAROSÁN GYÖRGY Mi az ember? egy evolúciós szintézis körvonalai MAROSÁN GYÖRGY Mi az ember? egy evolúciós szintézis körvonalai Human being outline of an evolutionary theory The article starts from the ancient problem of the philosophy: why one can identify so many

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Tolcsvai Nagy Gábor. A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában

Tolcsvai Nagy Gábor. A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában Tolcsvai Nagy Gábor A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában 1. Előadásomban a Nyugat kezdeti időszakának nyelvhez való viszonyát vázolom. Ez a viszony nyilvánvalóan nem változatlan és

Részletesebben

egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani?

egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani? JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 55 Tamás Kisantal egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani? Az ábrázolásmód mint történelemkoncepció a holokauszt-irodalomban JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Copyright,

Részletesebben

CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN

CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN Tomka Béla CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN ük OSIRIS ZSEBKÖNYVTÁR! Tomka Bélaj CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN: KONVERGENCIA VAGY DIVERGENCIA?

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

Intermoduláris megközelítések: az észt ige, aspektus és eset kölcsönhatásai 1. 1. A jelenlegi tudományos irodalomhoz való hozzájárulás

Intermoduláris megközelítések: az észt ige, aspektus és eset kölcsönhatásai 1. 1. A jelenlegi tudományos irodalomhoz való hozzájárulás Intermoduláris megközelítések: az észt ige, aspektus és eset kölcsönhatásai 1 Anne Tamm A cikkem összefoglalja a Tamm (2004) készült disszertációmban található intermoduláris jelenségekről szóló eredményeket

Részletesebben