Portfolió a nyelvpedagógiában. A magyar kisgyermekkori Európai nyelvtanulási napló elterjesztésének értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Portfolió a nyelvpedagógiában. A magyar kisgyermekkori Európai nyelvtanulási napló elterjesztésének értékelése"

Átírás

1 PORTFOLIÓ A NYELVPEDAGÓGIÁBAN. A MAGYAR KISGYERMEKKORI EURÓPAI NYELVTANULÁSI NAPLÓ ELTERJESZTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Portfolió a nyelvpedagógiában. A magyar kisgyermekkori Európai nyelvtanulási napló elterjesztésének értékelése DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Írta: Bandiné Liszt Amália Témavezet-: dr. Poór Zoltán (PE) Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet az idegennyelv-oktatásban alprogram Veszprém 2009

2 PORTFOLIÓ A NYELVPEDAGÓGIÁBAN. A MAGYAR KISGYERMEKKORI EURÓPAI NYELVTANULÁSI NAPLÓ ELTERJESZTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Portfolió a nyelvpedagógiában. A magyar kisgyermekkori Európai nyelvtanulási napló elterjesztésének értékelése Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében Készült a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet az idegennyelv-oktatásban alprogramja keretében. Írta: Bandiné Liszt Amália Témavezet*: dr. Poór Zoltán Elfogadásra javaslom igen / nem (aláírás) A jelölt a doktori szigorlaton.. %-ot ért el. Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve:. igen / nem. (aláírás) Bíráló neve:. igen / nem. (aláírás) Bíráló neve:. igen / nem. (aláírás) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján.%-ot ért el. Veszprém,... a Bíráló Bizottság elnöke A doktori (PhD) oklevél min*sítése:.. az EDT elnöke

3

4 Portfolió a nyelvpedagógiában. A magyar kisgyermekkori Európai nyelvtanulási napló elterjesztésének értékelése Kivonat Portfolió a nyelvpedagógiában. A magyar kisgyermekkori Európai nyelvtanulási napló elterjesztésének értékelése A kutatás az idegennyelv-pedagógia elméletét új területtel, a portfolió-alkalmazás pedagógiájával b*víti. A releváns terminológia pontosítása és az ismeretek stratifikációs pedagógiai észjárás alapján történ* szisztematizálása szolgál alapul a gyakorlat tökéletesítését szolgáló know-how típusú ismeretek és technológiák közléséhez. A portfolió-alkalmazás tanulmányozása a Közös európai referenciakeret. Nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés (KER) dokumentumra épített Európai nyelvi portfolió (European language portfolio Europäisches Sprachenportfolio Portfolio européen des langues Portfolio europeo delle lingue ELP, 1999) megjelenése miatt aktuális. Magyarország részt vett az európai fejlesztésben, az ELP svájci verziójának adaptálását az els* országok között végezte el. Hazánkban az ELP az Európai nyelvtanulási napló nevet kapta, a három akkreditált verzió közül a dolgozat a kisiskolások számára kifejlesztett általános iskolai variációt vizsgálja ( Els- európai nyelvtanulási naplóm, 16/2001 akkreditációs sz.). A választott korosztály miatt a portfolió nyelvpedagógiai leírása szintén a közoktatás alsó szakaszát célozza meg. Az értekezés bemutatja a portfolió katalizátor szerepét. A Napló a nyelvoktatás területén er*sítheti az interkulturális nevelést, az európai dimenziót, a kib*vített teljesítményértékelést, a migránsok nyelvének felértékelését, az autonóm tanulást, a projektpedagógiát, a tanítási célok módszereinek használatát, az iskolán kívüli nyelvtanulást, a tantárgyközi szemléletet, a diákcsere-pedagógiát, a többnyelvh szakoktatást, a fejleszt* értékelést. A szerz* a projektportfolió eszközt és módszert ajánlja kipróbálásra. Az empirikus vizsgálat, amely adatokat szolgáltat az oktatásirányítás számára, az Els* európai nyelvtanulási naplóm ig tartó elterjesztési programjának eredményességét tárja fel, és összehasonlításokat tesz a Svájcban 2000-ben végzett záró értékelés adataival. A dolgozat a felmérés eredményeib*l következtet egyrészt a nyelvtanulási naplónak a hazai nyelvtanításban prognosztizálható szerepére, másrészt az egyéb portfoliók használatának esélyeire. A Napló használata a 2007/2008. tanévig nem terjedt el, a használók köre inkább szhkült. A követ* iskolák között hálózati munka nem alakult ki, a disszemináció nem volt eredményes. Az utóbbi években a nyelvoktatással szemben támasztott követelmények, elvárások fokozódása nem kedvezett a Napló napi praxisba való bevezetésének. Az elterjesztési folyamat alatt jelentkeztek fenntarthatósági problémák, amelyekre nem születtek megoldások. Bár az Els* európai nyelvtanulási naplóm használata növelte a kísérletben részt vev* általános iskolai nyelvtanárok didaktikai konstruktivitását, a felmérés közvetetten mégis azt bizonyítja, hogy a nyelvtanári modernizmus felszínes. A Naplónak sem a tanulásirányítási, sem az értékelési funkciója nem tudott érvényesülni. A Napló az iskolák pedagógiai kultúrájában nem okozott jelent*s változást, valójában a nyelvtanítás is alig közeledett az új paradigmához. Azoknak a magyar nyelvtanároknak, akik vállalkoztak a kérd*ív kitöltésére, pozitívabb tapasztalataik vannak a Naplóval kapcsolatban, mint a svájciaknak, de hasonló problémákat vetnek fel (id*hiány; részcélok, kiegészít* anyagok, feladat- és mér*lapok, feladatsorok hiánya; sok felkészülés; a Napló nehezen kezelhet*). 4

5 Bandiné Liszt Amália Abstract Portfolio in Modern Languages Education. Evaluation of the Dissemination of the European Language Portfolio for Young Learners in Hungary The application of portfolio is discussed in this dissertation as a new area and addition to the theory of foreign language pedagogy. The specification of the relevant terminology and the systematisation of existing knowledge according to a stratified pedagogical way of thinking are the basis for communicating the know-how type of knowledge and technologies in order to improve practice. Studying portfolio application has become relevant due to the publication of the European Language Portfolio (Europäisches Sprachenportfolio Portfolio européen des langues Portfolio europeo delle lingue ELP, 1999), based on The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR). Hungary has been involved in the European development process since the very beginning and was among the first countries to adapt the Swiss version of the ELP. The ELP is called The European Language Learning Diary in our country. The dissertation intends to analyse one of the three accredited versions that has been developed for young learners involved in primary education ( My first European Language Portfolio accreditation no. 16/2001). In view of the age group selected, the description of portfolio-pedagogy in foreign language pedagogy aims at the lower stage of comprehensive education, too. The dissertation points out the catalyser function of the portfolio. The ELP may strengthen European dimensions, the extended assessment of students achievement, the appraisal of languages of migrants, learner autonomy, project-oriented education, the application of the method of learning objectives, language learning outside school, cross-curricular approach, student exchange programs, multilingual vocational education and formative assessment in teaching foreign languages. The author recommends project-portfolio as a tool and method to try. The empirical analysis, that provides data for educational authorities, reveals how effective the dissemination programme of My first European Language Portfolio between 2003 and 2007 was, and draws comparisons with the data of the final assessment accomplished in Switzerland in The dissertation offers conclusions from the results of the survey for the predictable roles of the Language Portfolio in modern languages education in Hungary on the one hand and the chance for applying other portfolios on the other hand. The use of the Portfolio has not been widely used until the academic year 2007 and 2008 as the number of users has rather decreased. The network of the follow-up schools has not developed, the dissemination has been ineffective. The intensification of the claims and expectations concerning language education has made it difficult to introduce the Portfolio into everyday use for the past few years. During the dissemination process, problems of maintenance have arisen that have not been solved yet. Though the use of my first European Language Portfolio increased the pedagogical constructivism of primary school teachers of modern languages who participated in the experiment, the survey indirectly proved that the modernism of teachers of modern languages is superficial. Neither the assessing function of the Portfolio, nor its function of monitoring and controlling learning has been able to prevail. The Portfolio has not changed the pedagogical culture of schools significantly. In fact, language teaching has hardly got closer to the new paradigm. 5

6 Portfolió a nyelvpedagógiában. A magyar kisgyermekkori Európai nyelvtanulási napló elterjesztésének értékelése Abriss Portfolio in der Fremdsprachen-Pädagogik. Bewertung der Implementierung vom ungarischen Europäichen Sprachenportfolio in der Sekundarstufe I Die Forschung erweitert die Theorie der Fremdsprachen-Pädagogik mit einem neuen Bereich, mit der Pädagogik von der Portfolio-Anwendung. Die Präzisierung der relevanten Terminologie und die laut die schichtige pädagogische Denkweise passierte Systematisierung der Kenntnisse dienen zum Grund zur Publikation der Know-how-Kenntnisse und Technologien, die die Unterrichtspraxis verbessern können. Das Studium der Portfolio- Anwendung ist wegen des Erscheinens von dem aus dem Dokument Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GERS) konstruierten Europäischen Sprachenportfolio (European language portfolio Portfolio européen des langues ESP, 1999) aktuell geworden. Ungarn nahm an dem europäischen Entwicklungsprozess teil, es brachte die Adaptierung der schweizerischen ESP Version unter den ersten Ländern voll. In Ungarn wird das ESP als Europäisches Sprachenlernen-Tagebuch genannt. Von den drei akkreditierten Versionen untersucht die Arbeit die für die Kleinkinder entwickelte Variation ( Mein erstes europäisches Sprachenlernen-Tagebuch 16/2001 Akkr. Nr.). Wegen der gewählten Altersklasse zielt die Beschreibung des Portfolios auf den Elementarunterricht. Die Dissertation demonstriert die Katalysator-Rolle des Portfolios. Das Tagebuch kann auf dem Bereich des Sprachunterrichts die Folgenden verstärken: interkulturelles Lernen, erweiterte Leistungsbeurteilung, Aufwertung der Migranten-Spachen, autonomes Lernen, Projektunterricht, Benutzung der Lernziel-Methoden, Sprachenlernen außer der Schule, Fächerübergreifende-Konzeption, Austausch-Pädagogik, mehrsprachiger Fachunterricht, Ausbreitung der ganzheitlichen Bewertung (development assessment). Die Verfasserin empfiehlt das Projekt-Portfolio zur Erprobung. Die empirische Untersuchung, die für die Bildungsweisung Daten liefern kann, deckt den Erfolg des von dauernden Verbreitungsprogramms vom Tagebuch auf, und stellt Vergleiche mit den Daten des schweizerischen Schlussberichts 2000 an. Aus den Ergebnissen der Abmessung lassen sich Schlüsse folgern: einerseits auf die zu erwartende Rolle des Sprachenlernen-Tagebuchs in Fremdsprachenunterricht in Ungarn, anderseits auf die gegenwärtigen Chancen von anderen Portfolios. Die Benutzung des Sprachenlernen-Tagebuchs hat sich bis zum 2007/2008. Schuljahr nicht verbreitet, der Benutzerkreis hat sich eher verengert. Unter den das Programm begleitenden Schulen hat sich keine Netzwerk-Arbeit herausgebildet, die Dissemination hatte keinen Erfolg. Die Steigerung der Anforderungen und Erwartungen, die in den letzten Jahren dem Sprachunterricht entgegen erhebt wurde, begünstigte die Einfürung des Sprachenlernen- Tagebuchs in die Praxis nicht. Schon während des verbreiteten Prozesses meldeten sich Unterhaltungs-Probleme, worauf keine Lösungen entstanden. Obwohl die Handhabung des Sprachenlernen-Tagebuchs steigerte die didaktische Konstruktivität der im Versuch teilnehmenden Lehrern (die Leherarbeit wurde zielbewusster systematisierter, das Lehrer-Selbstbild veränderte sich, die Lehrer erkannten ihre Schüler besser), beweist die Abmessung indirekt, dass der Modernismus der Sprachlehrer oberflächlich sei. Weder die Lernberater- noch die Bewertungs-Funktion des ESP konnte zur Geltung kommen. Das Tagebuch verursachte keine wesentliche Veränderung in der pädagogischen Kultur der Schulen. In der Tat näherte sich auch der Sprachunterricht kaum zum neuen Paradigma. 6

7 Bandiné Liszt Amália Köszönetnyilvánítás A kutatást sokan és különböz*képpen támogatták. Köszönetemet szeretném kifejezni mindenekel*tt dr. Poór Zoltánnak, a témavezet*mnek, hogy figyelmemet a téma felé fordította, és szakmai tanácsaival segítette a dolgozat megírását. A külföldön végzett kutatómunkát Svájcban Dr. Hermann Gelzer, Németországban Prof. Dr. Hans-Werner Huneke tette lehet*vé. A fogadóintézmény biztosítása mellett szakmai irányításuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kutatást nemezetközi tapasztalatokkal, adatokkal b*víthessem. Köszönöm a Tempus Közalapítvány részér*l Kovács Eszternek, a NODUS Oktker Kft képviseletében pedig Csepelyné Kovács Erzsébetnek, hogy munkájukkal, az adatszolgáltatással hozzájárultak a kutatómunka sikeréhez. Darabos Zsuzsánnának, az ELP projekt magyarországi koordinátorának köszönöm az együttmhködést. Dr. Morvai Editnek szakmai és baráti támogatása segített abban, hogy az értekezés elkészüljön az id* közben felmerült problémák ellenére is. A kérd*íveket kitölt* pedagógusoknak külön köszönöm, hogy id*t áldoztak a részvételre, és megosztották velem személyes gondolataikat. Végül, de nem utolsósorban köszönet illeti iskolám pedagógusait, mert hozzáállásukkal és felel*sségteljes munkájukkal lehet*vé tették számomra a tanulmányutakon való részvételeket, a négy évig tartó folyamatos hazai és külföldi kutatómunkát. 7

8 Portfolió a nyelvpedagógiában. A magyar kisgyermekkori Európai nyelvtanulási napló elterjesztésének értékelése Tartalomjegyzék Bevezetés A portfolió-alkalmazás megjelenése a magyar nyelvpedagógiában Az Európai nyelvi portfolió magyarországi fejlesztése, implementációja A kutatás nemzetközi háttere A nyelvpedagógiai paradigmaváltás iránti igény Új törekvések a magyar oktatásügyben A kutatás célkithzései A portfolióval támogatott tanítással és tanulással összefügg- pedagógiai alapfogalmak és dilemmák A portfolió A portfolió típusai A portfolió-alkalmazás A Közös Európai Referenciakeret. Nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés Az Európai nyelvi portfolió Az Európai nyelvtanulási napló A Nyelvi útlevél A Nyelvi életrajz A Dosszié A tanulási napló A portfolióval ötvözhet- pedagógiai módszerek és eljárások A pedagógiai projekt A projektpedagógia A kompetencia alapú oktatás Az alternatív értékelés A fejleszt* értékelés A fejleszt* értékelés alapelvei A portfolió-alkalmazás ismérvei Hazai publikációk a portfolióról A német nyelvterület portfoliós irodalma A konstruktivista tanuláselmélet és a portfolió kapcsolata A portfolió eszköze az új pedagógiai kultúrának A tanulói autonómia és az intézményesített oktatás viszonya Tájékozódási pontok a portfoliómunkához A tanulási folyamat min*ségi támogatása Teljesítményértékelés portfolióval új feedback-kultúra Értékelési táblázatok, kompetenciákat leíró listák Tanári sztenderdek a portfolió használatához A kutatás hipotézisei, módszerei és tárgya A kutatás hipotézisei A kutatás módszerei A minta Az empirikus vizsgálat eljárásai, módszerei Interjúk, óralátogatások A kérd*íves felmérés

9 Bandiné Liszt Amália 5.5 A kutatásban használt eszközök Interjúk az Európai nyelvtanulási napló alkalmazása címh követ* programban résztvev* pedagógusokkal A kérd*ív kitöltését visszautasítók véleménye a Naplóról Az implementációs folyamatot lezáró kérd*ív Az Els* európai nyelvtanulási naplóm globális értékelése A Naplóval végzett munka A deskriptorokra épül* eszközök használata A dosszié használata Néhány alapvet* funkció: a többnyelvhség el*mozdítása, a nyelvi kompetencia dokumentálása, a tanulói autonómia fejlesztése Hasznosság és motiváció A Napló, mint tanítási segédeszköz A Napló az iskolai környezetben Javaslatok a Napló módosítására, átdolgozására Munkafeltételek és a kísérletben résztvev* pedagógusok támogatása A Napló disszeminációja Az eredmények bemutatása Az eredmények értelmezése A rendszerez* munka elméleti következményei a portfolióval ötvözhet* pedagógiai módszerek, eljárások, eszközök bemutatása A projektpedagógia A projekt-portfolió A fejleszt* értékelés, mint a reflektív szemlélet megvalósítása Portfolió a nyitott oktatási formák -ban A tanulási célok módszerei A portfolió katalizátor szerepe A kutatás eredményeinek gyakorlati hasznosítása Az Els* európai nyelvtanulási naplóm használatának el*nyei és hátrányai Az elterjesztés problémakatalógusa A portfolió esélyei és határai a képzési reformban A kutatás eredményeib-l levonható következtetések, összegzés, kitekintés Következtetések, összegzés Kitekintés Irodalom Függelék Fogalomtár Rövidítések jegyzéke Táblázatok jegyzéke Ábrák jegyzéke Az interjúk szempontsora Az empirikus vizsgálat kérd*íve Az értekezés magyar nyelvm tézisei Az értekezés angol nyelvm tézisei

10 Portfolió a nyelvpedagógiában. A magyar kisgyermekkori Európai nyelvtanulási napló elterjesztésének értékelése Bevezetés A kutatás középpontjában az Európai nyelvi portfolió (European language portfolio Europäisches Sprachenportfolio Portfolio européen des langues Portfolio europeo delle lingue: 1999, magyarul Európai nyelvtanulási napló, 2001; a továbbiakban ELP) mintáján keresztül a pedagógiai portfolió és annak magyarországi fogadtatása áll. Az általános iskolások számára készült Els4 európai nyelvtanulási naplóm (Darabos, 2001a) változat alapján vizsgáljuk a hazai implementáció eredményességét, hatását az alapfokú intézmények idegennyelv-oktatásának napi praxisára. Az eredményeket felhasználva következtetünk a portfolió-alkalmazás esélyeire a magyar közoktatás egyéb területein. Összehasonlításokat teszünk a nemzetközi tapasztalatokkal, gyakorlatokkal, különös tekintettel a svájci Európai nyelvi portfolióra és a német nyelvterület portfolióval kapcsolatos pedagógiai törekvéseire. A legegyszerhbb megközelítés szerint a portfolió a tanulói produktumok rendszerezett dokumentumgy5jteménye, amely alátámasztja az eredményeket, és láthatóvá teszi a képességeket (Thürmann, 2002; Darabos, 2001c). Látni fogjuk azonban, hogy ennél sokkal szerteágazóbb és bonyolultabb, jelent*sebb dologról van szó. Különféle portfoliókat lehet készíteni, felhasználásuk a pedagógiában igen sokréth. A portfoliós megközelítés a tanítást és a tanulást cselekvési folyamatként helyezi el*térbe. Az eszközt a tanítás-tanulás megtervezéséhez, a folyamat végigkíséréséhez, dokumentálásához és az értékeléséhez is fel tudjuk használni (Easley Mitchell, 2004; Wiedenhorn, 2006). A tanulási folyamat irányítása adekvát módszertani tudást kíván a pedagógusoktól. Az alkalmazási algoritmusok azonban csak a megfelel* pedagógiai kultúrában fejthetik ki pozitív hatásukat. A portfolió-pedagógia fogalom megjelenik Thürmann (2002) munkájában, definiálását azonban egyetlen szakirodalomban sem találtuk. Dolgozatunkban vállalkozunk a kifejtésére a portfolióalkalmazás pedagógiája címszó alatt. Alapja ugyanaz a tanuláselméleti paradigma a konstruktivista irányzat, mint amelyre a kompetencia alapú oktatás épül. Napjainkban a tanterveinket, projektjeinket, programjainkat a kompetencia alapú oktatás jegyében írjuk, tervezzük, ezért fontos, hogy ismereteink legyenek a kapcsolódó elméletekr*l, gyakorlati eljárásokról. Kutatásunkban ennek okán feltárjuk a portfolióval rokon vagy összeilleszthet* pedagógiai megközelítéseket, eljárásokat, hogy tudatos használatukkal növelhet* legyen pedagógiai munkánk hatásfoka. A kutatás aktualitását egyrészt az adja, hogy id*ben az Európai nyelvtanulási napló magyarországi elterjesztési folyamatához igazodott. Az implementációs id*szak és a kutatás 10

11 Bandiné Liszt Amália egyaránt 2003-ban kezd*dött és 2007-ben ért a végéhez. A négy éves kísérleti szakasz lezárása után hasznos a tapasztalatok összegzése a meger*sítés, az esetleges változtatások, a további fejlesztések, illetve a még szélesebb körh bevezetés miatt. A kutatási eredményekb*l információkat tud meríteni a szakma és az oktatásirányítás, valamint a taneszköz-fejleszt*k és a -készít*k. Másrészt láthatjuk egy reprezentatív mintán, hogyan fogadja a magyar pedagógus társadalom a kompetencialisták alapján történ* tanulásszervezést, valamint a kiemelt kompetenciaterületek fejlesztését, ide sorolva az általános kulcskompetenciákat is (Vass, 2005). A 2007-ben módosított Nemzeti alaptanterv a folyamat alapú fejlesztést preferálja, amelynek középpontjába az oktatási tartalmak helyett a fejlesztend* képességek kerülnek. A kutatási eredmények alapján az érintettek stratégiai terveket készíthetnek a különböz* készséglisták elterjesztési módjait és technikáit illet*en. Az eredmények leginkább a tanárképzésre és a tanár-továbbképzésre hathatnak motiváló er*vel. Harmadrészt a portfolióról publikált nemzetközi szakirodalom magyar nyelvh adaptációjával, rendszerezésével a kutatás növeli az elérhet* elméleti tudásanyagot. Bemutat egy nálunk alig ismert pedagógiai megközelítési módot, alternatívát ad a fejleszt* értékelés értelmezéséhez és módszereihez, valamint motiváló eszközt kínál az élethosszig tartó tanulásra neveléshez, a tanulói autonómia kifejlesztéséhez. A fogalmak tisztázása er*síti a pedagógiát (és ezen belül a nyelvpedagógiát), mint tudományt. 1 A portfolió-alkalmazás megjelenése a magyar nyelvpedagógiában 1.1 Az Európai nyelvi portfolió magyarországi fejlesztése, implementációja A magyar közoktatásban 1998-ban kezd*dtek meg az Európai nyelvi portfolióval (ELP) kapcsolatos kísérletek. Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye és Budapest VIII. kerületének iskoláiban a 7-8. és a 10. évfolyamos, francia és szlovák nyelvet tanuló csoportok csatlakozhattak a programhoz. A fejlesztés eredményeként készült el az Európai nyelvtanulási naplóm akkreditációs számú (Darabos, 2001b), középiskolás (serdül*kori) változat. A kisiskolások számára kifejlesztett új verzió, az Els4 európai nyelvtanulási naplóm (Darabos, 2001a, akkreditációs sz ) kipróbálására húsz önként jelentkez* általános iskola 2-4., angol, francia, olasz, orosz, (nemzetiségi) német vagy szlovák nyelveket tanuló osztályaiban került sor. A feln*tteknek kidolgozott portfolióhoz két budapesti magánnyelviskola angol és német csoportjaitól kértek véleményeket. A fejlesztési szakasz hét éve, 2001-ben zárult le. A 2001/02. tanévt*l kezdve Magyarországon az 11

12 Portfolió a nyelvpedagógiában. A magyar kisgyermekkori Európai nyelvtanulási napló elterjesztésének értékelése érdekl*d*k rendelkezésére áll a három portfolió változat, amelyek közül az életkoroknak megfelel*en ajánlatos választani. Az Els4 európai nyelvtanulási naplóm (Darabos, 2001a) a közoktatásban az els* idegen nyelv tanulását megkezd*knek ajánlott, az Európai nyelvtanulási naplóm (Darabos, 2001b) a közoktatásban a második idegen nyelvet megkezd*knek, vagy az els*t szakközépiskolában folytatóknak készült, a harmadik változat ( akkreditációs sz.) a feln*tt nyelvtanulóké (Darabos, 2001c: 10-11). A fejlesztési szakaszt ig a megismertetés, az implementáció követte. A tervek szerint ig az elterjesztésnek kellett (volna) megtörténnie, amely azt célozta, hogy a közoktatásban ismertté váljon az eszköz és annak használata. Létre kellett (volna) jönnie egy olyan intézményi körnek is, ahol kialakultak a felhasználási szokások. A 2003/04. tanévben ezért úgynevezett követ- program indult. Az önként jelentkezett iskolák pedagógusainak évente 30 órás továbbképzéseket szerveztek a fejleszt*k. Kezdetben a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény, majd az Oktatási Minisztérium, végül a Sulinova égisze alatt folytak a rendezvények. A sok változás közepette csak a szervez*k személye biztosította a továbbképzés folyamatosságát. Darabos Zsuzsánna (2001c, 2004), a projekt országos koordinátora a tapasztalatok összegzéséb*l Kalauzokat szerkesztett a résztvev*k számára. A kezdetben tervezett hálózati munka az intézmények, pedagógusok között sajnos nem alakult ki. A kutatás indításakor ismerve a magyar pedagógia napi gyakorlatát els*ként a következ* kérdések merültek fel: a portfolió meg tud-e gyökeresedni az idegen nyelvek oktatásában, milyen mértékben tud gyakorlattá válni az alkalmazása, függ-e az alkalmazás a tanított vagy tanult idegen nyelvt*l, tud-e az ELP mintául szolgálni a közoktatás egyéb területein? A magyar felhasználók számára az ELP nemzetközi és hazai bevezetésér*l kevés adat és elemzés áll rendelkezésre. A portfolióról egy monográfia jelent meg, amelynek egy alfejezete foglalkozik az Európai nyelvtanulási naplóval (Falus Kimmel, 2003: 41-45). A külföldi szakirodalom nehezen hozzáférhet*, fordítás alig készült. Az ismertet*k a hazai implementációról nem tudományos igénnyel készültek (Darabos, 2001c, 2004). A publikált külföldi szakirodalom is inkább csak a portfolió gyakorlati alkalmazásához ad praktikus tanácsokat. A leírások a legtöbb esetben a portfolióval való els* találkozáshoz adnak ötleteket, esetleg óravázlatokat közölnek (Brunner Häcker Winter, 2006). Ennek köszönhet*en a hazai tanárképzés és az általános továbbképzések, a nyelvpedagógusokét is 12

13 Bandiné Liszt Amália beleértve, még nem készítenek fel a portfolió-alkalmazásra, a portfolió használatához szükséges pedagógiai eljárásokra, nem tudatosítják az összekapcsolás lehet*ségeit olyan más pedagógiai eljárásokkal, mint például a projektpedagógia, az interkulturális nevelés, a Freinetvagy a Montessori-pedagógia, a tanulási célok módszere szerinti tanulás, a két- és többnyelvhség-elmélet. Személyes tapasztalatunk volt a projektet segít* mentorként, hogy még a kompetencia alapú tanítás HEFOP pályázati projektjében részt vev* idegen nyelvet tanítók sem találkoznak a képzésük során az ELP-vel. Az implementáció eltelt négy éve alatt nem készült módszertani segédkönyv az Európai nyelvtanulási naplóhoz. A követ* programban kiadásra került Kalauz 1. és Kalauz 2. (Darabos, 2001c, 2004) nem tölti be ezt a funkciót, leginkább reflexiókat közöl a kísérleti szakaszról. Magyarországon azonban a nyelvpedagógia lépésel*nyt élvez a portfolió bevezetését illet*en az egyéb tantárgy-pedagógiákkal, illetve az általános iskolák alsó tagozatában fellelhet* pedagógiai alkalmazásokkal szemben, mint ahogy általában hamarabb adaptál más külföldi módszereket is. A lépésel*ny abból adódik, hogy a nyelvtanárok az els*k között próbálták ki például a projekt-módszert, otthonosabbak a kooperatív munkaformák alkalmazásában, a média használatában, a tanítás nyitottá tételében. A nyitottság alatt érthetjük az autentikus anyagok használatát, a cserekapcsolatok és mhsorok szervezését, az elektronikus levelezést. Viszont azt nem tudhatjuk, hogy mennyire professzionális a portfoliót illet*en a nyelvpedagógusok tényleges gyakorlata. A kutatás egy kérd*ív és interjúk segítségével a nyelvpedagógusok önértékelése alapján következtet a jelen praxisra. Kizárólag az általános iskolai verzió, az Els4 európai nyelvtanulási naplóm beválását vizsgáljuk, nem foglalkozunk a másik két magyar változattal. 1.2 A kutatás nemzetközi háttere A portfolióval támogatott tanulás és tanítás világszerte egyre nagyobb nyilvánosságot nyer, amit a témáról szóló megjelent kötetek, tanulmányok bizonyítanak. Legyen szó óvodai nevelésr*l, kisgyermek- vagy serdül*kori-, általános- vagy szakoktatásról, hagyományos vagy reformpedagógiáról (Brunner Schmidinger, 2000; Easley Mitchell, 2004; Grace Shores, 2005). A fellelhet* idegen nyelvh szakirodalmak többnyire általában a portfolióról és többnyire a teljesítményértékeléssel való kapcsolatáról szólnak (Winter, 2002a, a; Schwarz, 2001; Lötscher Schär, 2006). Az ELP-r4l inkább csak kutatási beszámolókat, projektleírásokat lehet találni, de ezeket is f*ként az interneten, a szakfolyóiratokban, illetve a kutatásban résztvev* intézmények könyvtáraiban. Ez volt az oka annak, hogy a kutatómunkát között több alkalommal is külföldön folytattuk. Ausztriában, az Él* Nyelvek 13

14 Portfolió a nyelvpedagógiában. A magyar kisgyermekkori Európai nyelvtanulási napló elterjesztésének értékelése Európai Központjában (European Centre for Modern Languages; Centre Européen pour Langues Vivantes; Europäisches Fremdsprachenzentrum; ECML-CELV-EFSZ, Graz), Svájcban, az aarau-i Pedagógiai F*iskola Tanártovábbképz* Intézetében és Németország Baden-Württemberg tartományában a freiburgi Pedagógiai F*iskolán. A publikációk tanulmányozásán kívül sikerült személyesen kapcsolatba kerülnünk azokkal a fejleszt*kkel, projektvezet*kkel, akik mindhárom országban a legrangosabb képvisel*i a témának. A külföldi kutatás, az interjúk és az intézményekben szerzett tapasztalatok arról gy*ztek meg, hogy a Közös Európai Referenciakeret. Nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés (PTMIK, 2002; a továbbiakban KER) és az ELP használata még nem általános. Bár már Európán kívül is, például az USA-ban folynak kísérletek velük, mindenhol a kimunkálás, és a bevezetés szakaszánál tartanak. A vizsgált országokra általában jellemz*, hogy a valódi tanítási folyamatba csak akkor építik be a portfoliót intézményesen, ha már minden feltétel adott hozzá, és megfelel*nek tartják a beválási eredményeket. A feltételek alatt a portfolió eszköznek az elkészítése, a használati módszereknek a kidolgozása és terjesztése, a pedagógiai kultúra változásának segítése és a használók kompetenciáinak megteremtése, fejlesztése értend*. Megfontoltabbnak és lassabbnak thnik a központi innovációk széles körh bevezetése, mint ami a magyar gyakorlatot általában jellemzi. Hazánkban például a min*ségirányítási programok, a pedagógiai programok és a helyi tantervek megalkotásának kötelezettsége is felkészületlenül érte az iskolák nagy részét. Egy elsietett fejlesztés azonban ellenérzéseket válthat ki, ami fékez*er*ként hathat, és kétségessé válhat a szakmai siker. A német nyelvterületen az ELP-t legel*ször a feln*ttek, majd a fiatalok (középiskolások) számára dolgozták ki. Az általános iskolás korosztályt csak kés*bb célozták meg. Sok helyütt a lakosság többnyelvhsége, illetve a migránsok jelenléte inspirálta a portfolió saját verziójának megalkotását. Magyarországgal együtt van egy-két ország, ahol szinte egyszerre dolgoztak a kisgyermekkori verzión is, erre példa Oroszország és Dél-Tirol. Németországban Hessen tartomány volt az éllovas az általános iskolai (kisgyermekkori) nyelvi portfolió kidolgozásában. Legutke vezetésével, 2002-ben hozták nyilvánosságra (Drese, 2004: 27). 1.3 A nyelvpedagógiai paradigmaváltás iránti igény A 20. század végén kibontakozó új pedagógiai paradigma, mely a konstruktivista tanuláselméleten nyugszik, a nyelvoktatást sem hagyhatja érintetlenül. A Vigotszkij nevével fémjelzett szociális-konstruktivista irányzat (lásd b*vebben a 4.3 pont alatt) hatásán kívül azonban még számos dolgot kell tekintetbe vennünk, hogy eligazodjunk a nyelvpedagógia új 14

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről A kompetencia alapú megközelítés szerepe Készült az EU Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramjának nemzeti megvalósítását értékelő projekt keretében Budapest,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DR. VERES PÁL Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron 2008 1 Nyugat-magyarországi Egyetem SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLÁJA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái *

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Nyelv és iskola Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak megfogalmazását, a tartalmi és módszerbeli modernizációt szolgáló helyes döntéseket a változó világ, a kor követelményei

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek fejlesztési munkafolyamatának kialakításáról című tanulmányról. 5. sz. alprojekt

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek fejlesztési munkafolyamatának kialakításáról című tanulmányról. 5. sz. alprojekt ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek fejlesztési munkafolyamatának kialakításáról című tanulmányról 5. sz. alprojekt A pedagógiai rendszerek fejlesztésének és iskolai alkalmazásának gondolata viszonylag új

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok Kulcskompetenciák komplex fejlesztése Modellek és jó gyakorlatok Kötetünk a TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje A kulcskompetenciák komplex fejlesztésének vizsgálata

Részletesebben

Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére

Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette: Lippert Róbert Témavezető: Dr.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Adaptációs kézikönyv Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 2.1 intézkedés Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének

Részletesebben

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat NSZI 2002 El szó Az Európai Épít ipar az Európai Unió legnagyobb ipari szektora ( a Közösség GDP-jének 11%-át adja), s felülmúlja Japán és az Egyesült Államok épít ipari

Részletesebben

TEMOLAYOLE. Idegen nyelvek tanítása gyermekeknek. Tanárok, tantervek, tananyagok. Idegen nyelvek tanítása gyermekeknek: Tanárok, tantervek, tananyagok

TEMOLAYOLE. Idegen nyelvek tanítása gyermekeknek. Tanárok, tantervek, tananyagok. Idegen nyelvek tanítása gyermekeknek: Tanárok, tantervek, tananyagok Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Magyarország jelenlegi és tervezett részvétele nemzetközi indikátorfejleszt programokban és adatfelvételekben. Kádárné Fülöp Judit

Magyarország jelenlegi és tervezett részvétele nemzetközi indikátorfejleszt programokban és adatfelvételekben. Kádárné Fülöp Judit Magyarország jelenlegi és tervezett részvétele nemzetközi indikátorfejleszt programokban és adatfelvételekben Kádárné Fülöp Judit Bevezetés A tanulói tudás nemzetközi összehasonlító mérésének ötlete 1958-ra

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? 2011 Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit

Részletesebben

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar- általános iskolai program vizsgálata KOVÁCS JUDIT (PhD MEd) az ELTE TÓFK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének docense. Történelem,

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata A 6. alprojekt K+F tevékenysége a pedagógiai rendszerek bevezetésének folyamatát kutatta, és a kutatásra alapozva kifejlesztette

Részletesebben

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte.

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte. SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Mveldésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztje: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztették: Kedves Tímea és Varga Zsuzsanna

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

A tanárok szakmai fejlődése továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén

A tanárok szakmai fejlődése továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén Korom Erzsébet: Korom Erzsébet SZTE, BTK, Neveléstudományi Intézet A tanárok szakmai fejlődése továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén A kutatásalapú tanulás ( inquiry-based learning, IBL) elterjedését

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben