FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁSOK AZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁSOK AZ"

Átírás

1 PUSZTAI GABRIELLA ISKOLA ÉS KÖZÖSSÉG FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁSOK AZ EZREDFORDULÓN Lektorálta: Kozma Tamás és Tomka Miklós GONDOLAT A magyar közoktatás napjainkban zajló átalakulási folyamatának egyik jelentős eleme az egyházi iskolák jelentős eleme az egyházi iskolák arányának növekedése. Eddig ezen intézmények társadalmi hátterével kapcsolatban csak feltevések láttak napvilágot, miközben a felekezeti iskolák témája nemcsak szakmai, hanem politikai viharok középpontjába is került. Az iskolaháborúk kora mára véget ért, s e sokat vitatott oktatáspolitikai és társadalmi kérdéskör tudományos igényű tisztázását vállalja a könyv. 1. Tartalomjegyzék 2. Összegzés 3. Summary TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... A FELEKEZETI OKTATÁSÜGY SZEREPLŐI... Iskolafelhasználók... Állami szerepvállalás... Iskolafenntartók... Iskolák... Felekezeti iskolák... Az újraindulás hatása... Társadalmi szerep...

2 FELEKEZETI ISKOLÁK A KÜLÖNBÖZŐ OKTATÁSI RENDSZEREKBEN... Felekezeti oktatás az európai oktatási rendszerekben... Az Európai Unió államaiban... A posztszocialista országokban... Közös vonások... A felekezeti oktatás Magyarországon... A katolikus egyház középkori iskolái... Együtt élő felekezeti iskolarendszerek... Az egyházak és az állam közös szerepvállalása... Az államosított oktatási rendszerben... Feladatmegosztás a plurális oktatási rendszerben... Jogi háttér... Finanszírozás... A felekezeti oktatási rendszer mérete... A felekezeti középiskola-rendszer bővülése... Működési feltételek... A felsőoktatási felvételi vizsgaeredmények... Felekezeti arányok... Térbeli elrendeződés... Szakmai irányítás... Szerkezeti jellemzők... A FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁSOK A MAI MAGYARORSZÁGON... A kutatásról... A felekezeti középiskolások vallási háttere és vallásossága... A családi háttér... A szülők és a hasonló korú népesség vallásossága... A szülői és családi vallástípusok... Vallásosság szerinti családtípusok... A szülők vallási mobilitása... A szülők vallási mobilitása és a lakóhely településtípusa... A fiatal generáció vallásosságának kialakulása... A tanulók vallásossága különböző paraméterek mentén... A tanulók felekezeti összetétele... A folyamatosan működő és az újonnan indult iskolák... A felekezeti szakképző intézményekbe járók vallási háttere... A felekezeti középiskolások társadalmi háttere... A szülők iskolázottsága... A szülők foglalkozása... A családok társadalmi státusa... A szülők iskolázottsága és vallásossága közötti összefüggések... A szülők iskolázottsága és a felekezeti hovatartozás... A tanulók kulturális hátterének regionális különbségei... A családok demográfiai adottságai... Családi miliőtípusok a felekezeti iskolások körében... Világias értelmiségi miliő... Hitvalló értelmiségi miliő...

3 Weberi vállalkozó-polgár miliő... Passzív kultúrvallásos miliő... Talajt vesztett paraszt-munkás miliő... Proletarizálódott vallástalan miliő... A családi miliők megjelenése az iskolák diáktársadalmában... A folyamatosan működő és az újonnan indult iskolák... A felekezeti szakképző intézmények tanulóinak társadalmi helyzete... A felekezeti középiskolások iskolaválasztása... A művelődéscentrikus típus... A hasonlóak barátságára vágyó típus... A béke szigetét kereső típus... A vallásos elitiskolát kereső típus... Barátokra és karrierre vágyó típus... Az erkölcsi tartásra vágyó típus... A menedéket remélő típus... A művelt családra vágyó típus... A meghitt emberi kapcsolatokat remélő típus... A rossz társaságból kitörni próbáló típus... Az iskolák és az elvárástípusok közötti kapcsolat... A folyamatosan működő és az újonnan indult iskolák rejtett tanterve... A felekezeti szakképző intézmények diákjainak elvárásai... A felekezeti középiskolások és a tanulmányi eredményesség... A diákok tanulmányi eredményességének lehetséges mutatói... A továbbtanulási szándék mint az eredményesség mutatója... Felekezeti és nem felekezeti középiskolások összehasonlítása... A reprodukciós hatásokat kompenzáló tényezők... A vallásosság és a továbbtanulási tervek... A családi miliő és a továbbtanulási tervek... A társadalmi tőke hatásai... A továbbtanulási terveket befolyásoló változók a mérlegen... A folyamatosan működő és az újonnan indult iskolák... A felekezeti középiskolások nem tanulmányi eredményessége... Egy előíró norma érvényesülése... Az előíró norma hatását növelő tényezők... Egy tiltó norma érvényesülése... A tiltó norma hatását növelő tényezők... ÖSSZEGZÉS...4 MELLÉKLET... IRODALOMJEGYZÉK...

4 Összegzés Ez a könyv a felekezeti iskolák társadalmi funkciójának, oktatási rendszerbeli szerepének, iskolafelhasználói hátterének vizsgálatához kíván hozzájárulni. A szerzőt az a törekvés vezette, hogy a nemzetközi és a történeti kontextus áttekintése valamint egy országos kiterjedésű empirikus vizsgálatból nyert adatok alapján lehessen felmérni a felekezeti iskolák mai szerepét. A felekezeti oktatásügy szereplőinek jellemzésével, viszonyukat bemutató modell ismertetésével a téma értelmezési keretét kívántuk megalapozni. Az oktatásügyi szereplők kapcsolatrendszerének közelmúltbeli átalakulását figyelemmel kísérő elméleti irodalom alapján elkészült modellben az egyes szereplők megváltozott feladatkörét és viszonyait foglaltuk össze. E modellben az állampolgárok szolgálatában tevékenykedő állam feladata, hogy minden állampolgár számára biztosítsa a megfelelő oktatást, ezért az iskolákat feladatarányosan támogassa. A jogaikban az utóbbi időben egyre jobban megerősített iskolafelhasználók --a szülők és a gyerekek-- a szabad iskolaválasztás elve alapján választják ki a számukra megfelelő iskolát. A társadalom által igényelt szolgáltatásokat biztosító fenntartók a társadalom, általában a helyi társadalom érdekeit legjobban ismerő és képviselő testületi aktorok viselik a közvetlen felelősséget az intézmények törvényeknek megfelelő működtetéséért, feladatuk ellátásához pedig az állam olyan mértékben nyújt anyagi segítséget, amilyen mértékben teljesítik a feladatellátás módjának törvényesen meghatározott minimumát. A felekezeti iskolarendszer kilencvenes évekbeli növekedése szükségessé tette a téma feldolgozását. Az ezzel kapcsolatos hazai szakirodalom leginkább a változások aktualitásira, regisztrálására és konfliktusokra irányult, s a konfliktusok értelmezésékor gyakran fogalmaztak meg feltételezéseket a szerzők a potenciális iskolafelhasználók arányával, vallásosságával és igényeivel kapcsolatban. A legjobban feldolgozott témának a felekezeti iskolaindítások közvéleményre gyakorolt hatás vizsgálata számított. Ez a munka a felekezeti oktatásüggyel kapcsolatos nemzetközi szakirodalom kérdésfelvetéseihez áll közel. Azok a tanulmányok foglalkoznak az iskolafelhasználók elvárásainak feltérképezésével, az iskolák formális és informális szervezetének sajátosságaival, valamint azoknak a tanulók teljesítményeire gyakorolt hatásaival. A felekezeti iskolák társadalmi hátterének kérdésében az empirikus elemzés hatására születő újabb hipotézisek között a legkarakteresebb a Coleman-hipotézis, mely szerint a felekezeti iskolába járó tanulók regisztráltan magas teljesítményének magyarázata az iskola körül létrejövő rendkívül szoros társadalmi kapcsolatrendszer, a generációkat összekötő zárt kapcsolati hálózat, amely társadalmi tőkét teremt és ezáltal elősegíti az iskolai sikerhez elmaradhatatlanul szükséges kulturális tőke keletkezését. A zártság egyrészt strukturális tulajdonság, a kapcsolatok szerkezetének szociometriai értelemben vett zártságát jelenti, másrészt azt, hogy a közösséget azonos és hatékony normák elfogadása is összetartja. A hipotézis szerint a zárt közösségi

5 struktúra a családok vallási közösségi beágyazottságának köszönhető, s ezért ilyen formában sem a nem felekezeti magániskolákban, sem az állami iskolákban nincs jelen, sőt a felekezeti iskolákban is jobb teljesítményt nyújtanak a vallásos családi háttérrel rendelkező tanulók, akik mögött a család szintén társadalmi tőkeforrásként működő intergenerációs zártsága áll. A felekezeti oktatásügy európai oktatási rendszerekben betöltött szerepét áttekintve megállapítottuk, hogy az Európai Unió országaiban az állam közfeladatként értelmezi az ingyenes és kötelező oktatás biztosítását és költségeinek fedezését. A modern európai jogállam a kötelező oktatás kereteinek megteremtésekor alkotmányos alapelvnek tekinti a pluralizmus és a lelkiismereti szabadság szem előtt tartását, ezért nem törekszik arra, hogy az oktatás szellemiségét és szervezetét uralma alatt tartsa, a törvényben előírt tantervi követelmények teljesítését az oktatáshoz való állampolgári jog iránt tanúsított felelősségből viszont határozottan biztosítani kívánja. Ennek következtében a nem állami fenntartású iskolák helyzetét, a közalapokból származó állami támogatás mértékét nem az iskola által közvetített világnézet vagy a fenntartó kiléte határozza meg, hanem sokkal inkább a közös állami tantervekhez való viszony. Az ezredvégi európai oktatáspolitikai gyakorlatában az oktatási rendszeren belül elhalványul az igazán éles határvonal az állami és a magánszektor között, ellenben megerősödik a tartalmi előírásokat teljesítő támogatott és az azokat nem teljesítő, önfinanszírozó iskolák közötti választóvonal. Európa országainak oktatási magánszektorában az egyházi részarány változó mértékű, s kiemelt helyzetét több országban (Belgium, Hollandia, Németország, Olaszország, Spanyolország) az is mutatja, hogy a felekezeti iskoláknak alapításukkor az egyházak többrétű társadalmi funkciója miatt nem kell külön igazolni tevékenységük közérdekű voltát. Az állami oktatási kormányzat és a társadalom számára hasznos tevékenységet végző egyházak kapcsolatát két önálló intézmény partneri és szerződéses viszonyaként értelmezik a törvények. A felekezeti oktatás hazai történetének áttekintésekor arra kerestük a választ, hogy a különböző történelmi korszakokban az egyházi iskola milyen társadalmi igényeket elégített ki, mely társadalmi rétegek milyen célból vették igénybe, s mennyiben válhatott a társadalmi mobilitás csatornájává és a társadalmi integráció eszközévé. Az állam és az egyház viszonyának egy-egy korszakára jellemző konfliktusos jelleg nem terjeszthető ki annak teljes történetére, főként azokra az évszázadokra, amikor a kapcsolatot az együttműködés, a partnerség jellemzi. Az 1930-as években kialakuló viszonylag bonyolult kapcsolatrendszer bizonyos vonásai hasonlóságot mutatnak a felekezeti oktatásügy helyzetére vonatkozó jelenleg Európában elfogadott normákkal, vagyis az állam anyagi és szakmai felelősségvállalásának alapelvével. Évszázadok óta az egyházi iskolák társadalmi funkciói között szerepel párhuzamosan a szakrális, a kultúraközvetítő és társadalmi mobilitást segítő funkció. Magyarországon a felekezeti iskolák jogi és finanszírozási helyzete a kilencvenes évek végére az iskolaalapítás és -választás szabaddá tételével és a szektorsemleges finanszírozás bevezetésével megközelítette az Európa országaiban általánosan érvényben levő alapvető normákat. A megszakadt

6 hagyományok eredményeképpen a felekezeti iskolarendszer Magyarországon jogi és finanszírozási vonatkozásban egységes, nem jellemző a felekezeti iskolaügy belső tagoltsága, s az iskolák feladatteljesítését meghatározó szabályozás értelmében a tananyag tartalmával kapcsolatos előírások tekintetében is egység mutatkozik a szektoron belül is és az állami szektorral együttvéve is. A felekezeti középiskolák rendszerének rendszerváltozás utáni hazai kiterjedését jellemezve elmondható, hogy az messze nem közelíti meg az államosítás előtti mértéket és európai összehasonlításban is a legszerényebbek közé tartozik. A felekezeti középiskolák térbeli elhelyezkedése úgy alakult, hogy a főváros-környéki és az északnyugat-magyarországi térség mellett az ország délkeleti, keleti, északkeleti megyéiben valamint a kisebb városokban jellemzően több felekezeti középiskola működik, így ezek az iskolák nemcsak az előnyös, hanem a hátrányos helyzetű régiók társadalma előtt nyitva állnak. Az iskolaválaszték gazdagításával olyan rétegek esélyét növelik az érettségit adó középiskoláztatásba való bekapcsolódásra, amelyek valószínűleg nem jutnának ezen az oktatási szinten működő általánosan képző intézménybe. A könyv ezt követő fejezeteiben arra kaptunk választ, hogy a kilencvenes évek átalakuló társadalmi közegében milyen rétegek és milyen igényekkel fordulnak a felekezeti középfokú oktatási intézmények felé, s hogyan alakul ezen iskolák társadalmi funkciója. Az elemzés öt nagyobb kérdéskör köré szerveződik, a felekezeti középiskolások vallásosságának és vallási hátterének, társadalmi összetételének, iskolaválasztási céljainak, tanulmányi és a nem tanulmányi eredményességének vizsgálata köré. Talán nem mindenkinek meglepő, hogy a felekezeti gimnáziumot választó családok és gyerekek összességében jóval vallásosabbak, mint a korosztályuk, azonban azonban azt nem volt közismert, hogy a felekezeti iskolások nem kizárólag a tradicionálisan vallásos vagy megújult vallásosságú körökből kerülnek ki, hanem a hagyományosan kevésbé vallásos, vagy a lazuló vallásgyakorlatú csoportokból is. A felekezeti középiskolások nagyjából három harmadra oszthatók abból a szempontból, hogy milyen a család vallási klímája. Az egyöntetűen és legintenzívebben vallásos közegből származók családján belül felismerhető az több generációra visszamenő intenzív vallásgyakorlat, azonban ők képezik a legkisebb harmadot. A családok másik harmadánál lényegében csak az anyák intenzív vallásgyakorlók, a közös vallásosság nem köti össze a család generációit, de egyrészt az anyai minta hatékonysága, másrészt az iskolai kapcsolatok tartalma bizonyos mértékig képes korrigálni ezt a hiányosságot. A harmadik harmad esetében a családok több generációra visszamenőleg nem vallásgyakorlók, s a legifjabbaknál az iskolai környezet is csak kisebb mértékben képes a vallási szocializációt elősegíteni, bár jól látszik, hogy az azonos korú népességnél intenzívebb a vallásgyakorlatuk. Ez utóbbi típushoz hasonlítanak leginkább a felekezeti szakképző iskolák tanulói, bár ezekben a családi hátteret nem annyira a vallásgyakorlat hiánya, mint inkább a család instabilitása határozza meg. A tanulók személyes vallásgyakorlatának alakulására az anyai imádkozási szokás van a legjelentősebb hatással. A vallásosságnak ez a személyes, érzelmi oldala tehát az, amit az anya örökít

7 át a leghatékonyabban. A tanuló kisközösségi aktivitása és a vallásos baráti kör itt is igen fontos szerepet kap, ami megerősíti azt a hipotézist, hogy minél homogénebb az egyén környezetének értékés normarendszere, annál sikeresebben tudja a normákat interiorizálni. Ebben a kérdésben is szerepet játszik az iskolai közösség egyik tulajdonsága: a vallásos baráti körrel rendelkező szülők iskolai aránya, amely a gyerekek vallásosságának komoly előrejelzői között szerepel. A tanuló közösségi vallásgyakorlatára a szülői minta mellett a gyerek kisközösségi aktivitásának és a helyi vallási közösséghez tartozó szülőknek az iskolán belüli aránya hat legerősebben. A vizsgált felekezeti középiskolák körében nem beszélhetünk felekezetileg homogén iskolákról, de a katolikus iskolákban valamivel kevesebb a más felekezethez tartozó tanuló. Azonban az megállapítható, hogy a katolikusok iskoláiban erős többségben vannak a zárt struktúrájú, vallásgyakorló családok, míg a protestáns iskolákban a tanulók komoly hányada nem vallásgyakorló családokból származik. A felekezeti gimnáziumok társadalmi háttere első ránézésre az iskolázottsági mutatók alapján előnyösebbnek tűnik, több a magasan kvalifikált szülő, kevesebb a kifejezetten alacsony iskolázottságú, mint a nem felekezetiek esetében. Azonban a fővárosi és vidéki adatok jelentős eltérése azt mutatta, hogy vidéken nem jelentős a különbség a felsőfokúak arányában. Tehát Budapesten a többnyire vallásos diplomások fokozottabban érdeklődnek a felekezeti gimnáziumok iránt. A felekezeti gimnáziumokban a foglalkozási struktúra csúcsa és alja kevésbé reprezentált, s inkább a középrétegek jelennek meg nagyobb súllyal. A felekezeti iskolások szülei az összehasonlítási csoportnál magasabb iskolázottsági szintjük ellenére nem a legmagasabb státusú foglalkozásokat foglalják el, hanem inkább beosztott értelmiségiként dolgoznak, ami arra vall, hogy a vallásosak korábban egyértelműen hátrányosabb helyzete, múltban gyökerező másodrendűség-tudata, az ambícióik szándékos visszafogása még most is érezteti a hatását. Az előnytelenebb gazdasági helyzetű önállóak nagy aránya azt sejteti, hogy legalacsonyabb státusú társaiktól csupán kiútkereső akaraterejük különbözteti meg őket. A folyamatosan működő iskolák társadalmi háttere néhány vonatkozásban előnyösebb a többinél, a felekezeti szakképző iskolákban viszont inkább az alacsony státusúak dominálnak. A felekezeti mintában a nem felekezeti középiskolásokhoz képest alacsonyabb a nagyvárosi és magasabb a kisvárosi, falusi tanulók aránya, s a felekezeti iskolák nagyobb arányban rendelkeznek kollégiumokkal is, így aránylag több kisvárosi, falusi gyereket tudnak felvenni, ezáltal hozzájárulnak a lakóhely településtípusából adódó egyenlőtlenségek enyhítéséhez. A felekezeti gimnáziumok tanulóinak családjában a hazai átlagtól jóval magasabb átlagos gyermekszám tapasztalható, amit a vallásosság konzekvenciális dimenziójának egyik mutatójaként értelmeztünk. A felekezeti iskolások családjaiban tapasztalható magas gyermekszám az iskola másik esélyegyenlőséget segítő vonása.

8 Az értekezés egyik módszertani eredményének tekinthető, hogy az elemzés során a társadalmi háttér meghatározásakor a hagyományos kemény változók mellett a szubkultúrákra jellemző életstílust, a társas kapcsolatokat meghatározó érték- és identitáskategóriákat is figyelembe vettük, és ezáltal hat különböző életstílus-csoportot ragadtunk meg a mintában. A felekezeti középiskolások és szüleik iskolaválasztási döntéseinek hátterében igen sokféle egyéni kalkuláció mutatható ki. A szülők és a gyerekek számításai e téren jelentős mértékben egybevágnak. A szülők és a gyerekek elképzeléseit egybevetve tíz jellegzetes elvárástípust tudtunk megkülönböztetni. Az ún. művelődéscentrikus elvárástípushoz tartozó túlnyomórészt-- fiúk a szellemi igényességet, a gazdag kulturális életet és lelki fejlődésének folyamatosságát várják az iskolától. A hasonlóak barátságára vágyó elvárástípushoz tartozók számára a jó közösség a legfontosabb, mert a családjukon kívül kevésbé vallásos közeg veszi őket körül. A harmadik a hátrányos helyzetű környezetből származók elvárástípusa, ezek a diákok a béke szigetét keresők, akik a biztonságos környezetet és az erkölcsi illetve vallásos nevelést preferálják. A negyedik típus vallásos elitiskolát keres, a nagyobb odafigyelés és az erősen igényelt, vallásos, lelki fejlődés mellett továbbtanulásra felkészítő erős iskolát akar. Az ötödik típusban, amelyhez megint sok fiú tartozik, együtt szerepel az érvényesülés és a barátok utáni vágy: a tanulmányi munka és a jó közösség miatt választják az iskolát, s a vallásos nevelést természetes elemének tekintik, és tudják, hogy ez az iskola fő célja. A hatodik típusban a családban megélt vallástalanság a diákok iskolaválasztásának ösztönzője, bár meggyőződésük, hogy más iskolában jobb tanulmányi lehetőségeik lennének, bíznak abban, hogy a felekezeti iskolában komoly erkölcsi tartás alakulhat ki bennük. A hetedik típushoz tartozók elvárásai főként a biztonságos körülményekre irányulnak, de inkább szülői nyomásra kerülnek a menedéket nyújtó helyre, így az iskolák fő profilját alkotó vallásos nevelés hidegen hagyja őket. A nyolcadik elvárástípusban az iskolák gazdag kulturális élete és a tanulókra figyelő légkör gyakorol vonzó hatást az iskolaválasztókra, s a vallásos nevelést kevésbé, inkább annak az iskola légkörére gyakorolt hatását tartják fontosnak, olyan iskolára vágynak, amilyen egy művelt családként venné körül őket. A kilencedik típusban az így gondolkodő jórészt leánytanulók részéről törődésre, az odafigyelésre, az emberséges bánásmódra és a jó közösségre mutatkozik a legnagyobb igény, számukra a meghitt emberi kapcsolatok mindenek fölött állnak. A lányos többségű tizedik típusban az iskola a rossz társaságból való kikerülés eszköze, a biztonságos körülmények itt a külvilági veszélyek távoltartását jelentik, s ennek igénye mellett a továbbtanulásra való felkészítés a leginkább preferált tényezők. Érdemes odafigyelni arra, hogy egyrészt rendkívül különböző családi közegből érkezhetnek tanulók hasonló elvárásokkal, másrészt hasonló körülmények közül származók nagyon eltérő igényekkel léphetnek fel. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy a felekezeti iskola a különböző tanulók számára eltérő funkciók betöltésére alkalmas. Oktatási intézményről lévén szó, nem elitista törekvésnek, hanem természetesnek tartjuk, hogy a tanulmányi és művelődési funkciókra való igények

9 is jelentős szerepet töltenek be az elvárások rendszerében. Az elvárástípusok közös vonása, hogy a tanulók vagy a direkt vallásos nevelés, az erkölcsi fejlődés reményében, vagy az iskola vallásos jellege alapján elvárható szeretetteljes és biztonságos légkörben bízva érkeznek a felekezeti iskolába, tehát vagy a vallásosság vagy annak konzekvenciális dimenziói jelentik az elvárások fő vonulatát. A középiskolások felsőfokú továbbtanulási terveinek megléte, valamint milyensége tükrözi a kulturális egyenlőtlenségek újratermelődésének mechanizmusát. Ez a jelenség --mint az oktatási rendszer bármely pontján-- a felekezeti gimnáziumokban is világosan érzékelhető. Összességében ezekben az intézményekben a diplomás szülők gyermekei valamivel többen vannak, mint a nem felekezeti gimnáziumokban, de ez nem magyarázza a felekezeti gimnáziumok tanulóinak továbbtanulással kapcsolatos elképzeléseiben mutatkozó különbségeket.

10 GABRIELLA PUSZTAI HUNGARIAN STUDENTS IN DENOMINATIONAL SCHOOLS PhD Dissertation, Summary Supervisor: Prof. Miklós Tomka The field of the study Several denominational schools has been opened or renewed during the early 1990-s in Hungary, and this phenomenon gets in the centre of general interest. Many debates were publicated from those what were gone ahead behind the scenes in the 1980-s. It was a significant feature in the changing process of public education that the ratio of the church maintained institutions was increased. But there are only suppositions about the social background and student achievements, while this matter have come into the centre of both the professional and the political discussion. By now the time of warlike atmosphere in connection with schools had been expired. This dissertation wants to contribute to the study of social function of denominational schools, such as their roles in the Hungarian educational system. Having these data and information the author intends to ease the political tensions on church schools. Through the expansion of secondary education the majority of the students attend the secondary schools. The selection during and after this level determines the prospects of further education and hereby the future social status of the pupils. The denominatonal secondary school became a very interesting field of study, because those institutions which could survive in the last decades obtained considerable social esteem. In the 1990-s the number of these schools was increased, it means that this kind of secondary school is still popular. The main goal of this research is to reveal the social demands from the denominational secondary educational institutions on the one hand, and how to be attained these social expectations on the other hand.

11 Reserch methods The dissertation has two main parts. The first part demonstrates the different oppinions connecting to the topic. This unit summarizes the most important problems and research issues which appear in connection with denominational schools by using the pertinent literature (national as well as international). It contains an explanatiory model which refers to the relationship of persons involved in the public education. After that, the author analyses the position of denominational schools in the educational systems of EU countries in accordance with financial and juridical background. Before the presentation of the contemporary situation a historical summary can be found, which shows the aspects of social claims and the connections to the public sphere. The second part of the disseration contains five chapters, it is grounded in an empiric research based on a survey among denominational secondary school students, which was conducted in After describing the religiousness and social background of the pupils the author analyses their motivations concerning to the school changing, and both their extra-curricular and school achievement. The research named The interactions of family and school socialization among students of denominational schools 1 was extended to Hungary as a nation wide study, it investigated the representative samples of school-leavers. Through the information of The Ministry of Education and the Pedagogical Institutions of the Church we made a multistep stratified group sampling (according to denominations, regions, and special position and the extent of the settlements) students of 53 secondary schools were choosen (7 of these are grammar schools of Budapest). They filled in the questionnaires by themselves with the help of the instructions of the inquirer. The given data base was analysed by one- and multivariable statistical methods. The results To draw the conclusion from variable tones and raised questions in the Hungarian literature, it can be established that the academic treatment of the denominational educational matters became continuously apolitical. By the end of the 1990-s the professional problems had come to the front, but those issues which were anlysed in the international literature have been touched only or have not been discussed at all. The pertinent international literature is grounded in significant empirical research. It reveals both the claims of school users and the development of adequate school profile. On the other hand the characteristics of the formal and informal organization of schools and their influence into the student achievement are in the centre of interest. The model which was completed by theoretical literature summarizes the changing roles and relationships of those persons who are involved in denominational educational matters. In this model the state has the duty to provide the required education for every citizens and to support the schools. The school users - the parents and their children - are confirmed in their rights. They make the decision about the suitable school by the principle of free school choice. We discussed the roles of denominational education in European educational systems. We found that the state has the public duty to provide the free and obligatory education in the EU contries. Pluralism and freedom of conscience were constitutional principles when the modern europian state under the rule of law established the framework of the obligatory education. Therefore the state has not aimed at controling the attitude and the organization of education, but it wants to provide the execution of curricular requirement. For this reason the extent of subsidy is determined by the relation between the state and curriculum, and not by the mediated ideology or the maintainer. Looking over the history of national denominational education we found that there were conflicts between the State and the Church, but this relation can not be expanded for its whole history. A complicated relationship had developed by the end of the 1930-s, and this is similar to those norms in connection with denominational 1 The research was financed by OTKA. Number of registration: F

12 education which accepted in Europe now. It is not justified to approach the social functions of church by hierarchical way or to rail off the basic and additional functions in time, because the sacral function, the cultural mediating function and the assisting function in social mobility are also existed in the Hungarian history. The financial and juridical position of denominational schools by the end of 1990-s in Hungary had been comparable with the Europien norms by the initiation of sectorfree supporting, the right of free school foundation, and free school choice. The expansion of denominational scools after the change of regime has not approximated that quantity what was presented before the taking into public ownership. Taking a glance at the regional settlment of denominational schools we found that these institutions are open to both the advantaged and disadvantaged social strata. By expanding the variety of schools these secondary schools are improving the possibilities of those who have not been able to get into this educational level. Analysing the empirical data we found that those families and children who choosed the denominalional grammar school are more religious than the other parts of the society. We can say that these schools are mediating a special value system in the pluralistic society. These are the schools of religious users but we can meet also children in this institutions who are not religious in a clerical way. We could separate different types on the basic of religious behaviour of the parents. The religious atmosphere is typical in the one-third part of the families. Half of the families could not be characterized by regular worship and in these families the religiousness of the children is without antecedents. Less then one sixth part of the students live in heterogeneous religiousness in their family, it means a high divergence between the genders worship. Analysing the social background of the denominational schools by the level of education, we can say that there are more high qualified parents and less low qualified than the case of non-denominational schools. But there are significant difference between the data of the capital and the data of provinces. There are less variance between the composition of students of clerical- and public sector. In the case of denominational sampling both the top and the bottom of the occupational structure was missing. The parents of denominational secondary school students in spite of their higher qualification have not employed at the highest status. Mostly they worked as a subordinate intellectual. It means that the disadvantageous position arose from the religiousness, and it still makes itself felt in public life. There are more contractors among the parents of the denominational students, but they seemed to feel constrained to start private business to avoid unemployment. By comparison with non-denominational grammar school students in this sample there are more students from villages and less from towns. The denominational schools have more students hostel that is why they can admit more students from villages and rural towns, therefore these institutions can contribute to reduce the inequality which resulted from the different type of the domicile. In the families of denominational students the number of children are above the Hungarian average. We can interpret this phenomenon like one index of the dimension of religiousness. The methodical success of the dissertation that it used not just the hard variables but the subcultural features as well in determining the social background. We described six different groups in connection with life-style considering those values and categories of identity which determined the social relationships. There are a lot of personal calculation in the background of decision making in connection with school choosing. The computations of the parents and children were very similar to each other. We could separate ten

13 types of expectations by comparing these ideas of the parents and children. The diversity of expectations shows that this kind of school can perform different functions for different students. In addition to the diversity of the laid claims from this school there are some common features like religious education, loving and safe atmosphere and nice community. The students of the denominational schools seemed to be more ambitious in planning their further education than the non-denominational pupils. This difference shows over the variety of the provision with cultural capital. The plans pertaining to higher education present the mechanism of reproduction of the cultural inequality. This process is decreasingly noticeable among the denominational students, it means that the decisions about the further education less determined by the qualifications of parents. The plans considering to higher education are determined by the different status of the parents. The influence of this particular feature was diminished by the different forms of social capitals which were introduced by Coleman. These social capitals are from the relationships of the families and outside of families, and the most powerful of these was the norms provided safety which is grounded in a closed intragenerational structure of students relations. At the background of students plans pertaining to higher education there is the influence of the surroundings of school, this is the factor of institutional and social context. We found that the influence of school surroundings were more powerful than the personal attributes, and these were expanded to those students as well who were provided less resources. The most important and interesting feature of the influences of school surroundings is the closed studental friendship. It could succeed when there were several relations between the students which were grounded in stable, loyal and efficient norms. Studying the students extra-curricular achievement we tried to find out the degree of those social problems which endanger the youth like prejudices and drug consumption. We found that among denominational students compared to non-denominational students there were more powerful prescriptive and proscriptive norms. The function of norms were supported by effective intragenerational communal relations. In these relations the children act in accordance with the same norms, and their behaviour can provide considerable resources for each other. Giving the summary of the empirical chapters we can say that the informal structure of denominational shool has beneficial results into the students behaviour. This study confirms the hypothesis that the relations of school users, and the connection of parents and children living in accordance with the same norms can become such resources which help the developement of the students. Connecting publications ARS POETICÁK ÉS HÉTKÖZNAPOK Elôzetes megfontolások az egyházi iskolák pedagógiai tevékenységének vizsgálatához. Conference Presentation. Nemzeti és vallási identitás Közép-Kelet-Európában Nagyvárad, Felix fürdô KIMARADT GENERÁCIÓK. Közelítési lehetőségek az egyházi iskolák utóbbi 50 éves történetéhez. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok

14 ELŐZETES MEGFONTOLÁSOK az egyházi iskolákba járók társadalmi hátterének vizsgálatához. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok AZ EGYHÁZI OKTATÁSI RENDSZER társadalmi megítélése az 1990-es évek első felében. Conference Presentation. Multikulturalizmus és oktatás Debrecen EGY TÖRVÉNY ÉS SZELLEME. Az iskolák 1948-as államosításának parlamenti vitája. Valóság AZ EGYHÁZI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK társadalmi megítélése a 90-es évek első felében. In: Kiss G. (ed) Oktatás és multikulturalizmus. Debrecen: Debreceni Egyetem AZ EGYHÁZAK IFJÚSÁGI MUNKÁJA HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN Conference Presentation. Az Ifjúság helyzete Hajdú-Bihar megyében Debrecen. (Co-authors: Erdős István és Vincze Tamás.) A CSALÁDI HÁTTÉR SZEREPE a tiszántúli református középiskolák diákjainak iskolaválasztásában. Conference Presentation. Andorka Rudolf Emlékkonferencia Budapest A FELSŐOKTATÁS KITERJEDÉSÉNEK PERCEPCIÓJA AZ EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK OKTATÓI KÖRÉBEN. Educatio (Co-authors: Torkos Katalin - T.Molnár Viktória) A FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁK HELYE a mai magyar oktatási rendszerben Conference Presentation. ELTE BTK Pedagógiai Doktori Iskolák Tanácskozása Budapest AZ OKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A FELEKEZETI ISKOLÁKBAN. Conference Presentation. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Ösztöndíjasok Konferenciája Budapest AZ OKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉG A FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁKBAN Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Műhelytanulmányok. OKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉG A FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁKBAN. Educatio A TÁRSADALMI TŐKE MINT PREVENTÍV TÉNYEZŐ. Conference Presentation. I. Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest A TÁRSADALMI TŐKE HATÁSA A FELEKEZETI GIMNAZISTÁK TOVÁBBTANULÁSI TERVEIRE. Conference Presentation. Magyar Szociológiai Társaság 2001.évi Konferenciáján Székesfehérvár A TÁRSADALMI TŐKE HATÁSA A FELEKEZETI GIMNAZISTÁK TOVÁBBTANULÁSI TERVEIRE. Szociológiai Szemle (Co--author: Verdes Emese)

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude Absztrakt DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN Korrupciós, vagy csak hála Corruption or just gratitude Doktori kutatás keretében 238 fős mintavétellel empirikus felmérést végeztünk a rendőrség hivatásos

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN Dr. BERTALAN Péter Absztrakt A modern történettudomány által közvetített ismeretanyag a reális nemzeti

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Felekezeti középiskolák, elõny vagy hátrány?

Felekezeti középiskolák, elõny vagy hátrány? Fényes Hajnalka Felekezeti középiskolák, elõny vagy hátrány? Pusztai Gabriella: Iskola és közösség. Felekezeti középiskolások az ezredfordulón. Budapest: Gondolat, 2004. Debreceni Egyetem Szociológia és

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

A rendıri korrupció háttere

A rendıri korrupció háttere A rendıri korrupció háttere A hatalomcsere tere Field of Power exchange in Hungary Zárt, rugalmatlan hatalomcsere (Closed and inflexible power exchange) Formális csatorna Formal Channel túlszabályozott

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára EREDETI KÖZLEMÉNY GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2009; 60. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára Soósné Kiss Zsuzsanna dr. 1, Feith Helga Judit dr. 2, Czinner

Részletesebben

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 1

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 1 Meggyesné Hosszu Tímea SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet Szeged meggyestimea@gmail.com Lesznyák Márta SZTE BTK Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Szeged lesznyak@t-online.hu A tanulásban

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉSI HALLGATÓK JÖVŐTERVEI A PARTIUMBA FUTURE PLAN OF TEACHER EDUCATION STUDENTS IN PARTIUM REGION. 1. Bevezetés.

PEDAGÓGUSKÉPZÉSI HALLGATÓK JÖVŐTERVEI A PARTIUMBA FUTURE PLAN OF TEACHER EDUCATION STUDENTS IN PARTIUM REGION. 1. Bevezetés. Volume4, Number 2, 2014 4. kötet, 2. szám, 2014 PEDAGÓGUSKÉPZÉSI HALLGATÓK JÖVŐTERVEI A PARTIUMBA FUTURE PLAN OF TEACHER EDUCATION STUDENTS IN PARTIUM REGION Márkus Zsuzsanna Abstract:. A number of educational

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar AZ ÁGYAZATRAGASZTÁSI TECHNOLÓGIÁVAL STABILIZÁLT ZÚZOTTKŐ ÁGYAZATÚ VASÚTI FELÉPÍTMÉNY STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHEKRE

Részletesebben

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T PERSONAL INFORMATION Name DR. ADRIENNE Telephone (72) 501599 Ext. 3297 Fax (72) 501599 Ext. 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Nationality Hungarian

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Anyag és módszer

1. Bevezetés. 2. Anyag és módszer DR. FODOR MÓNIKA * Értékrend, élelmiszerfogyasztói preferencia és a szolgáltatás-választás indítékai közötti összefüggések a hazai munkahelyi étkezés piacán 1. Bevezetés Correlations between the individual

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 Kihívások, fejlesztési lehetôségek a munkahelyi étkeztetésben a gazdasági válság hatására bekövetkezett változások tükrében Challenges

Részletesebben

Változás és folytonosság a vallásossággal kapcsolatban*

Változás és folytonosság a vallásossággal kapcsolatban* Változás és folytonosság a vallásossággal kapcsolatban* Keller Tamás, a TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. kutatója E-mail: keller@tarki.hu A szerző elemzésében a vallásosságot a vallásgyakorlattal definiálja

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális hatása a regionális fejlődésre Régiók a foglalkoztatás növeléséért EARLALL konferencia, Pest megye, 2010.

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány Csapó Benõ Molnár Gyöngyvér Kinyó László SZTE, Neveléstudományi Intézet, MTA-SZTE Képességkutató Csoport SZTE, Neveléstudományi Doktori Iskola A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

2. A pályázat keretében megjelent publikációk / Publications on the results of the project

2. A pályázat keretében megjelent publikációk / Publications on the results of the project ÉVES BESZÁMOLÓ / ANNUAL REPORT DE bels kutatási pályázat keretében a 2014. január 1. 2014. december 31. id szakban végzett munkáról UD research project (1st January 2014 31st December 2014) Név: Pusztai

Részletesebben

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában LÔRINCZ ANDREA 1 A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában The role of libraries in higher education Higher education is inseparable from its libraries as there is common ground between their aims, users

Részletesebben

MUNKANÉLKÜLISÉG MAGYARORSZÁGON A KILENCVENES ÉVEKBEN

MUNKANÉLKÜLISÉG MAGYARORSZÁGON A KILENCVENES ÉVEKBEN STATISZTIKAI ELEMZÉSEK MUNKANÉLKÜLISÉG MAGYARORSZÁGON A KILENCVENES ÉVEKBEN A nyolcvanas évek közepén megjelenő reformprogramok a munkanélküliséget a gazdaság korszerűsítésének elkerülhetetlen velejárójának

Részletesebben

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL APÁKGYERMEKGODOZÁSI SZABADSÁGO-AVAGY EGY EM HAGYOMÁYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL PROF: HABIL BECSIK ADREA 1 - DR. JUHÁSZ TÍMEA 2 Összefoglalás: em mondhatjuk, hogy ma még sok férfi megy

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

Szakértők és emberek. German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München

Szakértők és emberek. German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München Szakértők és emberek German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München 1 Szakértők és közpolitika viszonya 3 modell: Racionális: szakértő megmondja, mi a helyes megoldás Probabilisztikus:

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM.

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. SZEMLE VARGA LÁSZLÓ Kisgyermeknevelés Thaiföldön A Campus Hungary Program oktatói és katatói ösztöndíjának köszönhetően a Nyugatmagyarországi Egyetem Benedek

Részletesebben

Magyarország megújul. Épületenergetika. Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban

Magyarország megújul. Épületenergetika. Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban Épületenergetika Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK A BALATONFÜREDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Balatonfüred Város Önkormányzata 2009. augusztus 13-án pályázatot nyújtott

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Családi írás- és olvasásfejlesztés

Családi írás- és olvasásfejlesztés Literacy Cubed - Focus on Roma Families / LIT3 Agreement N. 2013-3669 Project N. 543068-LLP-1-2013-1-RO-KA1-KA1MPR Családi írás- és olvasásfejlesztés hátrányos helyzetű roma közösségekben Eredmények, tapasztalatok,

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Oktatási pénzügyi adatok

Oktatási pénzügyi adatok Oktatási pénzügyi adatok Az állami és önkormányzati intézményekre vonatkozó költségvetési beszámolókból származó pénzügyi adatok Financial Data of Education Data for public institutions only Budapest,

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Cora Zoltán A SZOCIÁLPOLITIKA VÁLASZÚTJAI MAGYARORSZÁGON: A MINTAKÖVETÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KÉNYSZEREI (1938-1950) Ph.D. értekezés Témavezető: Dr. habil. Tomka

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

TAGOZATÁN SATU MARE EXTENSION. Baranyai Tünde, Stark Gabriella

TAGOZATÁN SATU MARE EXTENSION. Baranyai Tünde, Stark Gabriella Volume 3, Number 2, 2013 3. kötet, 2. szám, 2013 PEDAGÓGIAI GYAKORLAT A BBTE SZATMÁRNÉMETI TAGOZATÁN THE EXAMINATION OF PEDAGOGICAL PRACTICE AT THE SATU MARE EXTENSION Baranyai Tünde, Stark Gabriella Abstract:

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2011/2012. Statistical Yearbook of Education 2011/2012

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2011/2012. Statistical Yearbook of Education 2011/2012 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2011/2012 Statistical Yearbook of Education 2011/2012 Budapest, 2012 Készült Compiled by az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ministry of Human Resources Statisztikai

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. Bevezető 11 2. Közpolitika, oktatáspolitika 13 2.1. A politika, közpolitika 13 2.2. Oktatáspolitika és formálói

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION: A LONGITUDINAL STUDY OF A GROUP OF SECONDARY-SCHOOL LEARNERS OF ENGLISH A MOTIVÁCIÓ VÁLTOZÁSÁNAK HOSSZÚ TÁVÚ

Részletesebben