EURÓPA 2000 KÖZGAZDASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA IGAZGATÓJÁNAK III/2005 (08. 22) SZÁMÚ UTASÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPA 2000 KÖZGAZDASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA IGAZGATÓJÁNAK III/2005 (08. 22) SZÁMÚ UTASÍTÁSA"

Átírás

1 EURÓPA 2000 KÖZGAZDASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA IGAZGATÓJÁNAK III/2005 (08. 22) SZÁMÚ UTASÍTÁSA AZ egységes szerkezetbe foglalt HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Dr. Pappné Herr Anna Igazgató A tantestület elfogadta és módosította: január augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus 1

2 BEVEZETŐ 1. Az iskola neve: Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Középiskola 1143 Budapest, Gizella út Az Iskola alapító és fenntartó neve: Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Oktatási Központ Alapítvány - Közhasznú Szervezet - Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról pontja, valamint a 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet előírja, hogy az intézmény belső kapcsolatára vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket szabályzatban kell meghatározni. A tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlását, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az iskolához tartozó területek használatát a 8/2000 (V. 24.) OM rendelet előírásait figyelembe véve a HÁZIREND tartalmát a jogszabályi változásokra a következőkben határozom meg. Ugyancsak figyelembe vettem az Országgyűlés által elfogadott évi XLII. törvényt, mely a A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásával és forgalmazásának egyes szabályairól. rendelkezik. A törvény szerint Közforgalmi intézményben, zárt térben megtartott rendezvényeken, valamint a tömegközlekedési eszközön, a 18. életévet be nem töltött személy még a dohányzás számára kijelölt helyen sem dohányozhat. E rendelkezés figyelembevételével iskolánk területén tilos a dohányzás. A büfé előtti részen a évfolyamos tanulók számára kortól függetlenül tilos a dohányzás. 2

3 I. A TANULÓI JOGVISZONY Az iskola felvételi rendjét a törvényi előírásoknak megfelelően az Iskola Felvételi Szabályzata, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, és a Pedagógiai Program szabályozza. Különös tekintettel a felvételi eljárásra, az osztályba sorolás szempontjaira, az átvétel rendjére. A tanulmányi jogviszony megszűnése: A tanulmányi jogviszony megszüntetését írásban lehet kérvényezni az Igazgatóságon. A jogviszony megszűnéséről határozatot hoz az iskola, és arról igazolást ad ki. A tanulmányi jogviszonyt az Iskola megszüntetheti a következő esetekben: 1. Az igazolatlan mulasztások száma túllépte a megengedett 30 tanórát 2. Iskolai magatartás, vagy más ügyek miatt fegyelmi eljárásra került sor, mely úgy határozott, hogy a tanulói jogviszonyt az iskola megszünteti. II. A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A tanuló joga különösen, hogy: az oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben oktassák, személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben, hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthasson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, a vizsgák menetéről, a jelentkezések feltételeiről, e kérdésekben javaslatot tegyen és érdemi választ kapjon a kérdésekre. Negyedévente fórumot kell szervezni a fenti témák tájékoztatására, tanulmányai során megválasztja a kívánt szakirányt a tantestület jóváhagyásával, az iskolai élettel kapcsolatos problémáival tanáraihoz, osztályfőnökéhez, az iskola igazgatójához, az Iskolai Diákönkormányzathoz, az Intézetet fenntartó Kuratóriumhoz fordulhat, részt vehet az iskola kulturális, sport és szakkörök munkájában, 3

4 kezdeményezheti öntevékeny diákcsoportok létrehozását, pályázatot írhat, és tanulmányi versenyeken vehet részt, igénybe veheti az iskola könyvtárát, tiszteletben tartják vallását, vallásgyakorlatát iskolán kívül kifejezésre juttathatja, az iskolai életet színessé tevő szórakozási lehetőségeket kezdeményezhet (klubdélután, bál stb.), kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesülhet, iskolán kívüli sport- és kulturális tevékenységet folytathat, megfelelő tanulmányi eredmény esetén. A tanévközi versenyeken csak az előzetes osztályfőnöki engedéllyel vehet részt. Szorgalmi időben külföldi versenyen, többnapos edzőtáborozáson csak igazgatói engedéllyel vehet részt. jogait felelősséggel, kötelességeinek teljesítésével összhangban gyakorolhatja, választhat és választható a különböző szintű diák-önkormányzati szervekben, évente a Diákönkormányzat kérésére diákközgyűlést kell szervezni a Diákönkormányzat működéséről, a tanulói jogok érvényesüléséről, a tanulmányi eredményekről, a fegyelmi helyzetről. A diákközgyűlésen a Diákönkormányzat és az iskola vezetése beszámol a végzett munkáról és a tapasztalatokról. a tanuló a nyári szünetben munkát vállalhat, a tanuló a tanulói jogviszonyán alapuló jogait a beiratkozás napjától kezdve gyakorolhatja. Használhatja az Iskola létesítményeit a nyitva-tartási időszakban. Az oktatástechnikai eszközök használata szaktanári felügyelethez kötött. A diák a rongálásért, károkozásért anyagi felelősséggel tartozik. A törvényi lehetőségek figyelembe vételével tankönyvtámogatásban részesülhet. A tanuló kötelessége, hogy: Kt. 12. (1) c): életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett a házirendben meghatározottak szerint közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában; részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlaton. 4

5 Az iskolában pontos időben megjelenni, órakor, illetve az első tanóra előtt 10 perccel- felszereléseit, eszközeit, könyveit, jegyzeteit, füzeteit, ellenőrző könyvét az órákra rendszeresen magával vinni. Az órákon fegyelmezetten viselkedni, a tanuló köteles a tanulmányi ideje alatt képességeihez méltó színvonalon általános és szakmai műveltséget szerezni, eleget tenni tanulmányi kötelezettségének, rendszeresen felkészülni az órákra, meghatározott vizsgaidőszakban az előírt vizsgákat köteles letenni, magatartása öntudatos, fegyelmezett és tisztelettudó legyen, másokat ne zavarjon. Párkapcsolatában ne legyen kirívó, a közízlést ne sértse, a provokatív viselkedést kerülje. tartsa be a baleset- és tűzvédelmi szabályokat, mindenkor tartsa be az iskolai házirendben foglaltakat, az iskola egész területén és az iskola előtt a évfolyamos tanulók számára kortól függetlenül DOHÁNYOZNI TILOS! (1999. évi XLII. törvény) Azt tanulót, aki a dohányzási tilalmat megszegi igazgatói megrovásban részesül. megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Igazgatói, osztályfőnöki, szaktanári felkérésre az iskolai rendezvények megszervezésében, lebonyolításában segédkezzen. Az Hetes kötelessége, feladata: biztosítja a táblatörlőt, gondoskodik a tábla tisztaságáról, a terem szellőztetéséről és rendjéről, az óra kezdetétől számított 5 perc után jelenti a tanárhiányt az iskola titkárságán, a létszámot minden órán ellenőrzi és a hiányzást jelenti, a tanítási óra befejezése után a tanórán tanító tanár gondoskodik a terem rendben hagyásáról, a szemét összeszedéséről, utolsó órán a székek asztalokra történő felrakásáról, egyéb probléma felmerülése esetén az iskolában ügyeletes tanárt, igazgatót, igazgatóhelyettest köteles megkeresni és tájékoztatni, 5

6 Jogorvoslati jog gyakorlása A tanulónak joga van kérdést intézni az intézmény vezetőihez, pedagógusaihoz, arra legkésőbb a megkereséstől számított 8 napon belül érdemi választ kapjon. Az osztályfőnök tájékoztatást ad a fegyelmi ügyről az osztály részére. Az iskola a tanulóival kapcsolatos fegyelmi döntéseit írásban közli a tanulóval, illetve a szülővel. A tanuló, a szülő, az iskola által hozott fegyelmi döntés ellen 15 napon belül jogorvoslati lehetőséggel élhet a fenntartó Kuratóriumnál. A fenntartó Kuratórium jár el és hoz döntést a hozzá benyújtott ügyekben. III. A TANULÓ FELELŐSSÉGE A tanuló felel a terem berendezési tárgyaiért, a bennük okozott kárért. Az osztálytermekért az ott utoljára tartózkodó osztály a felelős. A korábban keletkezett rongálásokat köteles jelenteni az osztály az ügyeletes tanárnak. Ennek lemaradása esetén az osztályteremben lévők a felelősek. Az iskolában okozott kárt fegyelmi felelősség mellett, a tanulónak meg kell térítenie a hatályos jogszabályok alapján. Tanítási órákon bármilyen technikai eszközt tilos használni a tanár engedélye nélkül. Az oktatási segédeszközöket a tanár felügyelete nélkül használni tilos. Aki ezt a tilalmat megszegi, a soron következő fegyelmi fokozatban részesül. A tanulók személyes tárgyaiért az iskola felelősséget nem vállal. A tanórán tilos rágógumizni, tökmagozni, szotyizni. Az a tanuló, aki a fentieket megszegi köteles az adott helyet feltakarítani. Tilos az iskolába olyan eszközöket hozni, amelyek veszélyeztethetik az iskola tanulóinak, tanárainak, dolgozóinak testi épségét! (kés, gázspray, petárda stb.) A tilalom megszegése esetén azonnali fegyelmi tárgyalásra kerül sor. Az eszközöket a tanárok kötelesek elkobozni. A tanuláshoz nem szükséges, drága holmik iskolába hozatala kerülendő. Amennyiben ilyen tárgyak (mobiltelefon, walkman, discman, mp3 lejátszó stb.), vagy pénz lopására 6

7 Ügyeljenek a tanulók a tiszta, egyszerű, nem kihívó és nem kirívó öltözködésre, megjelenésük ápoltságára. Iskolai ünnepélyeken és a szóbeli vizsgákon az alkalomhoz illő ruházatot kell viselni: sötét alkalmi nadrág, vagy szoknya, illetve fehér ing, vagy blúz. Aki ezt megszegi, a vizsgán nem vehet részt és a következő fegyelmi fokozatba lép. IV. A Diákönkormányzat Az Iskolában Diákönkormányzat működik. A Diákönkormányzat dönt saját működéséről és szerveinek hatásköréről, valamint a diákmozgalmi tevékenység formáiról a nevelőtestület véleményének meghallgatásával. A Diákönkormányzat külön Szabályzatot tart fent működéséről. A diák-önkormányzati testület egyetértési jogot gyakorol: a.) a működési szabályzat elfogadásakor, módosításakor: az iskola munkarendjében a tanulókat érintő rendelkezésekkor, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáinál, rendjénél és időbeosztásainál, a tanulók szervezett véleménynyilvánításának formáiról, a tanuló jutalmazásának elveiről, a fegyelmező intézkedések alkalmazásának eseteiről, az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokról, b.) az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendjéről. c.) a tanulók dicséretben, jutalmazásban részesítésekor, d.) a társadalmi munkaakciók, környezetvédelmi programok megszervezése esetén, e.) a tanév rendjének meghatározásakor a tanulókat érintő programok tekintetében egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározásában, f.) a szociális intézkedésekre, illetőleg a sporttevékenységre vonatkozó valamennyi, a tanulókat érintő döntések tekintetében, g.) a diák-önkormányzati testület választott tisztségviselőinek, illetőleg a tanulók dicséretében, kitüntetésében, jutalmazásában való h.) a házirend megállapításában. 7

8 A diák-önkormányzati testület véleményezési jogot gyakorol: a.) a középfokú nevelési, oktatási intézmény munkájának, a tanulók helyzetének átfogó elemzésében, értékelésében, beszámolók elfogadásában, b.) pályázatok, versenyek meghirdetésében, szervezésében, c.) a fakultációs irányok, programok megválasztásában, d.) az ifjúságvédelmi felelős tanár megbízása tekintetében, e.) a tanulók fegyelmi ügyeiben, f.) a középfokú nevelési oktatási intézmények külső kapcsolatrendszerének kialakításában, g.) az iskolai ünnepségek szervezésében és az iskolai hagyományok építésében. A diák-önkormányzati testület javaslattevő jogköre kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre. V. A TANULÓK NAGYOBB CSOPORTJA Az iskola nagyobb csoport alatt tanulócsoportot, vagyis osztályt, nyelvi, szaktárgyi csoportot ért. Az iskola bármely nagyobb csoportja tájékoztatást kérhet az iskolában folyó nevelő-oktató munkáról, valamint a rájuk tartozó ügyekben tanácskozó joggal élhet a tantestületi értekezleteken. VI. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A tanítás rendje: A tanítás kor kezdődik. A tanuló legkésőbb 8.00 órakor elfoglalja helyét a tanteremben és felkészül az órára (9-12. osztály). Az iskolában az elméleti órák órakor kezdődnek. A tanítási órák 45 percesek, közöttük 15 perces szünetek vannak. A szünet vége előtt 2 perccel jelzőcsengő figyelmezteti a diákokat, hogy a tantermükbe érjenek becsengetésre. Késve érkezett tanulót a reggeli ügyeleten regisztrálják, amennyiben tanítási óráról késett, a tanár a haladási naplóban K betűvel jelzi a késést. 3 késés után figyelmeztető levelet küldünk a szülőnek, újabb 3 késés után osztályfőnöki figyelmeztető, majd intő, rovó, igazgatói figyelmeztető, intő, rovó, majd fegyelmi tárgyalás következik. 8

9 A vidéken élő diákjaink legkésőbb szeptember 17-ig hozhatnak szülői igazolást arról, hogy reggeli késésük oka a távolsági közlekedés. Az iskola fegyelmi okozatainak rendje: szaktanári vagy osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztető, intő, rovó. A szaktanári, vagy az osztályfőnöki fokozatok után következnek az igazgatói fokozatok. Ezután fegyelmi tárgyalásra kerül sor. A fegyelmi fokozatokat egységesen kezeljük. (késés, ellenőrző hiánya, egyéb) A tanulók tanítási idő alatt az iskola épületét csak előzetes szülői kérelemre, valamint indokolt esetben osztályfőnöki, szaktanári, illetve igazgató-helyettesi engedéllyel hagyhatják el. Az engedélyt az ellenőrző könyvben kell regisztrálni. Az Iskola tanítási időszakban ig tart nyitva, reggeli tanári ügyelet 7:30-tól van Engedély nélküli iskolaelhagyásért a soron következő fegyelmi fokozatba lép a diák. A Titkárság ügyintézési ideje: Hétfő: 9-13 óráig Kedd: 9-13 óráig Szerda: 7: 40-13; és óráig Csütörtök: óráig A Titkárságon egyszerre csak egy diák tartózkodhat ügyintézés céljából. A tanév rendje igazodik az aktuális Oktatási Miniszteri rendeletben meghatározott tanítási időszakokhoz és tanítási szünetekhez. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra 5+1 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 1 tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. A tanuló minden érdemjegyét köteles beírni az ellenőrzőbe, tanáraival, szüleivel, illetve gondviselőjével aláíratni. (9-12. osztály). A jegyek beírását az osztályfőnök havonta ellenőrzi. Az új ellenőrző kiadásáért a tanuló 1000 ft-ot köteles fizetni. Az iskolában a gyakorlati oktatás helyén, továbbá az iskola által szervezett rendezvényeken a SZESZES ITAL és a DROGOK fogyasztása, valamint a évfolyamos tanulóknak kortól függetlenül a DOHÁNYZÁS TILOS. Az iskolai ünnepélyek, állandó rendezvények rendje: o Évnyitó o Gólyanapok, gólyabál 9

10 o Október 6-i megemlékezés o Őszi iskolai 1 napos kirándulás (Horány) o Október 23-i ünnepély o Szalagavató o Pályaválasztási nap o Nyílt napok (október, november, december) o Mikulás ünnepség o Karácsonyi ünnepély o Farsang o Március 15-i ünnepély, sírkerti séta o Fordított nap (április) o Ballagás (május) o Nemzetek Hete o Egészség nap o Sportnap (június) o Évzáró (június) Évente legalább 4 alkalommal iskolagyűlésre kerül sor, mely a Diákönkormányzat, a tantestület és a tanulók közös fóruma. Az iskolában negyedéves értékelési rendszer működik. A vizsgaidőpontokat 2 héttel az aktuális vizsgák előtt a szaktanárok kihirdetik. A vizsgaidőszakok heteit az éves munkaterv határozza meg. Egy nap 2 vizsgánál több ne terhelje a tanulókat. Ez vonatkozik a témazáró dolgozatokra is. Míg a vizsgák, témazáró dolgozatok bejelentése elvárt a szaktanároktól, a röpdolgozatokat nem kötelesek előre bejelenteni. A szaktanárok a vizsgákat a vizsgarendben, a témazárók időpontját a naplóban jelzik előre. A vizsgákon való megjelenés kötelező, ennek elmulasztása esetén a vizsgát szigorított vizsgán kell bepótolni. A vizsga pótlására egy alkalommal kerülhet sor, ha ezt sem írja meg, a vizsgajegye: elégtelen. A dolgozatokat a tanár 10 munkanapon belül köteles kijavítani, ellenkező esetben a dolgozatok érvénytelenné válnak. A következő tanévben használatos tankönyvekről, taneszközökről, azok átvételéről a szülők és a tanulók az évzárón kapnak tájékoztatást. Minden héten fél napos iskolaorvosi ügyelet áll a tanulók rendelkezésére. 10

11 A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat az arra kijelölt személy látja el. Feladatait a törvényes előírásoknak megfelelően végzi, a tanulók, problémájuk esetén, munkaidőben felkereshetik. Tanulók jutalmazásának elvei: o A tanulókat szóban, és írásban dicsérhetik a szaktanárok. Év végén, a valamiben kiemelkedő tanulókat könyvjutalomra jelölik az osztályfőnökök, szaktanárok. o Az iskola minden évben ösztöndíj-pályázatot ír ki, melynek feltételeit a Kuratórium határozza meg. o Minden évben az iskola tantestülete egy tanulmányaiban és közösségi munkájában kiemelkedő tanulót választ, aki a Kuratórium jutalma mellett az iskola dicsőség falára a Csillagok-falára is felkerül. o A diákok további jutalmazásai lehetőségeit a diákösztönzési rendszer tartalmazza. Tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések o A tanulókat a szaktanárok és az osztályfőnök szóban, valamint írásban figyelmeztetheti. o Amennyiben az írásos figyelmeztetők fokozata meghaladta az igazgatói rovót, fegyelmi tárgyalásra kerül sor. A fegyelmi tárgyalást a tantestület és a Diákönkormányzat által létrehozott Fegyelmi Bizottság folytatja le. o A tanulók az iskola épületében, eszközeiben, tárgyaiban történt károkozásért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartoznak. Osztályozó-, javító-, különbözeti-, köztes vizsgák o Amennyiben a tanuló az éves megengedett hiányzást (250 óra) túllépte, a tantestület osztályozó vizsgára engedheti. Ugyancsak osztályozó vizsgát köteles tenni adott szaktárgyból az a tanuló, aki az órák 20%-ánál többet hiányzott. o Ha egy tanuló év végi osztályzata legfeljebb 2 tantárgyból elégtelen, javítóvizsgát tehet. 3 elégtelen osztályzat esetén a szülő kérvényezheti a javítóvizsgát, melyről a tantestület dönt háromnál több elégtelen osztályzat esetén a tanuló évismétlésre köteles. o Köztes-, vagy különbözeti vizsgákra egyedi esetekben, igazgatói engedéllyel kerülhet sor. o A vizsgáztatást a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályozza részletesen. 11

12 Tanévi, tantárgyi felmentések o Tantárgyi, tanévi részleges vagy teljes felmentéseket írásban kell kérvényezni, azokban eseti eljárások keretében az Igazgató dönt. o Felmentésre való kérelmek beadási határideje minden tanév szeptember 30. A Házirend bármely pontjának megszegése esetén a tanuló a soron következő fegyelmi fokozatban részesül. A Fegyelmi Bizottság a következő döntéseket hozhatja: megrovás, szigorú megrovás, áthelyezés másik osztályba, áthelyezés másik iskolába. VII. HIÁNYZÁS, IGAZOLÁSOK A tanuló tanítási óráról (elmélet, gyakorlat) csak betegség miatt vagy rendkívül indokolt esetben hiányozhat. A mulasztást igazolni kell az osztályfőnöknek átadott igazolások valamelyikével: a.) orvosi igazolással, melyet szülőjével aláírat a betegség megszűnését követő 3 munkanapig, b.) hatósági igazolással (rendőrség, honvédség, sportegyesület, stb.), melyet szintén köteles szülővel láttamoztatni az igazolás kézhezvételét követő 3 munkanapon, a szülő csak az osztályfőnökkel történő előzetes megbeszélés után igazolhatja a tanuló mulasztását évi legfeljebb 3 alkalommal. A szülő a tanuló mulasztását az első mulasztási napon a titkárságon az iskolatitkárnál köteles bejelenteni, telefonszám: , Ha a tanuló a mulasztásának befejezését követő 3 munkanapon belül nem igazolta távolmaradását, mulasztása igazolatlannak minősül, amelyről az iskola írásban értesíti a gondviselőt. Ha a tanuló tanköteles, 1 igazolatlan óra mulasztás esetén az igazgató köteles a szülőt írásban tájékoztatni és felhívni figyelmét a következményekre. Ha tanköteles tanuló 10 óránál igazolatlanul többet mulaszt, igazgatói megrovásban részesül. Az igazgató értesíti a tanuló lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt, és a szülőt. Ha a tanuló nem tanköteles, akkor 10 óra igazolatlan mulasztás után az osztályfőnök szintén értesíti a szülőt. 12

13 30 óra igazolatlan mulasztás után a tanulót törölni kell a névsorból és el kell bocsátani az iskolából. Amennyiben a tanuló hamisított orvosi igazolást hoz, az azonnal a fegyelmi tárgyalás összehívását vonja maga után. A tanulónak egy tanévben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 elméleti órát, illetőleg az összefüggő szakmai gyakorlatokról való mulasztás nélkül a gyakorlati órák 20%-át. Az a tanuló, aki az előbbieknél többet mulasztott, a tanév végén nem osztályozható, kivéve: ha igazolatlan mulasztása nem volt, szakmai gyakorlatból pótolta mulasztását, és a nevelőtestület engedélyezte, hogy az elméleti tantárgyból osztályozóvizsgát tegyen. A tanuló magatartásának minősítésénél az igazolatlan mulasztást is figyelembe kell venni. Iskolánk a hitbeli és politikai hovatartozást nem korlátozza, de az iskolán belüli hittérítést, politikai agitációt nem engedélyezi VIII. A SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE o Szülői értekezletek tanévenként legalább 2 alkalommal o Fogadóórák: az ellenőrző könyvben meghatározottak szerint, negyedévente. o Családlátogatások: az osztályfőnök belátása szerint o Az ellenőrző könyv: mindent, ami a szülőre tartozik az ellenőrzőbe kell beírni és a szülővel láttamoztatni kell. Az iskola saját ellenőrző könyvet alkalmaz. o Iskolánkban Szülő Munkaközösség működik, mely a legfontosabb szülői fórum. IX. ALAPÍTVÁNYI DÍJ, SZOCIÁLIS KEDVEZMÉNYEK o A mindenkori alapítványi hozzájárulást a következő tanévre a Kuratórium határozza meg, annak mértékéről év végén írásban tájékoztatja az iskola a szülőket és tanulókat. o Az alapítványi díjat minden hó 10. napjáig kell rendezni a pénztárban, vagy banki átutalással. 13

14 o Szociális rászorultság esetén kérelmet kell a Kuratórium felé benyújtani minden tanév szeptember 30-ig, melyet az 30 napon belül elbírál és nem hatályos visszamenőleg. o A törvényben meghatározott tankönyvtámogatás az arra jogosultak rendelkezésére áll iskolánkban is. Az ehhez szükséges igazolásokat a meghatározott határidőig be kell nyújtani a Titkárságon. AZ ISKOLAI HÁZIRENDET VALAMENNYI TANULÓNAK MEG KELL ISMERNIE, A SZÜLŐKET SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEN KELL MEGISMERTETNI A HÁZIREND TARTALMÁVAL. A Házirendet minden tanév kezdetén, az első osztályfőnöki órán, valamint az első szülői értekezleten ismerteti az osztályfőnök. A Házirend rövidített változata az osztálytermekben kerül kihelyezésre. A Házirendet több helyen, a faliújságon is elhelyezzük, valamint az iskola honlapján is elérhető. X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Házirendet a tantestület án a Tanévnyitó értekezleten megismerte, véleményezte és elfogadta. (aláírási ív mellékelve) 2. A Házirendet a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség véleményezte. Nyilatkozatuk csatolva. 3. A Házirendet a Kuratórium véleményezte és elfogadta: Budapest, Dr. Lovász Gabriella Kuratóriumi Elnök Dr. Pappné Herr Anna igazgató 14

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola

Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola HÁZIREND A házirend az iskola működésének szabályozására és koordinálására létrejött megállapodás. Jelen Házirendet a tantestület 2012. augusztus 21. napján fogadta

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai TARTALOM NYITVATARTÁS RENDJE... 3 CSENGETÉSI REND NAPPALI TAGOZAT... 3

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2013 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. HÁZIREND...4 2. A HÁZIREND HATÁLYA...6 2.1

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

-1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

-1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai -1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai -2- Tartalom Nyitva tartás rendje... 3 Csengetési rend nappali tagozat...

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Kaposvár. OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND. 2009. szeptember. Garaminé Szente Éva ig.

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Kaposvár. OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND. 2009. szeptember. Garaminé Szente Éva ig. Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium Kaposvár OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND 2009. szeptember Garaminé Szente Éva ig. A HÁZIREND hatálya A házirend előírásait az iskola minden tanulójának, pedagógusának,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben