EURÓPA 2000 KÖZGAZDASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA IGAZGATÓJÁNAK III/2005 (08. 22) SZÁMÚ UTASÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPA 2000 KÖZGAZDASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA IGAZGATÓJÁNAK III/2005 (08. 22) SZÁMÚ UTASÍTÁSA"

Átírás

1 EURÓPA 2000 KÖZGAZDASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA IGAZGATÓJÁNAK III/2005 (08. 22) SZÁMÚ UTASÍTÁSA AZ egységes szerkezetbe foglalt HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Dr. Pappné Herr Anna Igazgató A tantestület elfogadta és módosította: január augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus 1

2 BEVEZETŐ 1. Az iskola neve: Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Középiskola 1143 Budapest, Gizella út Az Iskola alapító és fenntartó neve: Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Oktatási Központ Alapítvány - Közhasznú Szervezet - Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról pontja, valamint a 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet előírja, hogy az intézmény belső kapcsolatára vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket szabályzatban kell meghatározni. A tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlását, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az iskolához tartozó területek használatát a 8/2000 (V. 24.) OM rendelet előírásait figyelembe véve a HÁZIREND tartalmát a jogszabályi változásokra a következőkben határozom meg. Ugyancsak figyelembe vettem az Országgyűlés által elfogadott évi XLII. törvényt, mely a A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásával és forgalmazásának egyes szabályairól. rendelkezik. A törvény szerint Közforgalmi intézményben, zárt térben megtartott rendezvényeken, valamint a tömegközlekedési eszközön, a 18. életévet be nem töltött személy még a dohányzás számára kijelölt helyen sem dohányozhat. E rendelkezés figyelembevételével iskolánk területén tilos a dohányzás. A büfé előtti részen a évfolyamos tanulók számára kortól függetlenül tilos a dohányzás. 2

3 I. A TANULÓI JOGVISZONY Az iskola felvételi rendjét a törvényi előírásoknak megfelelően az Iskola Felvételi Szabályzata, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, és a Pedagógiai Program szabályozza. Különös tekintettel a felvételi eljárásra, az osztályba sorolás szempontjaira, az átvétel rendjére. A tanulmányi jogviszony megszűnése: A tanulmányi jogviszony megszüntetését írásban lehet kérvényezni az Igazgatóságon. A jogviszony megszűnéséről határozatot hoz az iskola, és arról igazolást ad ki. A tanulmányi jogviszonyt az Iskola megszüntetheti a következő esetekben: 1. Az igazolatlan mulasztások száma túllépte a megengedett 30 tanórát 2. Iskolai magatartás, vagy más ügyek miatt fegyelmi eljárásra került sor, mely úgy határozott, hogy a tanulói jogviszonyt az iskola megszünteti. II. A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A tanuló joga különösen, hogy: az oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben oktassák, személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben, hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthasson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, a vizsgák menetéről, a jelentkezések feltételeiről, e kérdésekben javaslatot tegyen és érdemi választ kapjon a kérdésekre. Negyedévente fórumot kell szervezni a fenti témák tájékoztatására, tanulmányai során megválasztja a kívánt szakirányt a tantestület jóváhagyásával, az iskolai élettel kapcsolatos problémáival tanáraihoz, osztályfőnökéhez, az iskola igazgatójához, az Iskolai Diákönkormányzathoz, az Intézetet fenntartó Kuratóriumhoz fordulhat, részt vehet az iskola kulturális, sport és szakkörök munkájában, 3

4 kezdeményezheti öntevékeny diákcsoportok létrehozását, pályázatot írhat, és tanulmányi versenyeken vehet részt, igénybe veheti az iskola könyvtárát, tiszteletben tartják vallását, vallásgyakorlatát iskolán kívül kifejezésre juttathatja, az iskolai életet színessé tevő szórakozási lehetőségeket kezdeményezhet (klubdélután, bál stb.), kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesülhet, iskolán kívüli sport- és kulturális tevékenységet folytathat, megfelelő tanulmányi eredmény esetén. A tanévközi versenyeken csak az előzetes osztályfőnöki engedéllyel vehet részt. Szorgalmi időben külföldi versenyen, többnapos edzőtáborozáson csak igazgatói engedéllyel vehet részt. jogait felelősséggel, kötelességeinek teljesítésével összhangban gyakorolhatja, választhat és választható a különböző szintű diák-önkormányzati szervekben, évente a Diákönkormányzat kérésére diákközgyűlést kell szervezni a Diákönkormányzat működéséről, a tanulói jogok érvényesüléséről, a tanulmányi eredményekről, a fegyelmi helyzetről. A diákközgyűlésen a Diákönkormányzat és az iskola vezetése beszámol a végzett munkáról és a tapasztalatokról. a tanuló a nyári szünetben munkát vállalhat, a tanuló a tanulói jogviszonyán alapuló jogait a beiratkozás napjától kezdve gyakorolhatja. Használhatja az Iskola létesítményeit a nyitva-tartási időszakban. Az oktatástechnikai eszközök használata szaktanári felügyelethez kötött. A diák a rongálásért, károkozásért anyagi felelősséggel tartozik. A törvényi lehetőségek figyelembe vételével tankönyvtámogatásban részesülhet. A tanuló kötelessége, hogy: Kt. 12. (1) c): életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett a házirendben meghatározottak szerint közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában; részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlaton. 4

5 Az iskolában pontos időben megjelenni, órakor, illetve az első tanóra előtt 10 perccel- felszereléseit, eszközeit, könyveit, jegyzeteit, füzeteit, ellenőrző könyvét az órákra rendszeresen magával vinni. Az órákon fegyelmezetten viselkedni, a tanuló köteles a tanulmányi ideje alatt képességeihez méltó színvonalon általános és szakmai műveltséget szerezni, eleget tenni tanulmányi kötelezettségének, rendszeresen felkészülni az órákra, meghatározott vizsgaidőszakban az előírt vizsgákat köteles letenni, magatartása öntudatos, fegyelmezett és tisztelettudó legyen, másokat ne zavarjon. Párkapcsolatában ne legyen kirívó, a közízlést ne sértse, a provokatív viselkedést kerülje. tartsa be a baleset- és tűzvédelmi szabályokat, mindenkor tartsa be az iskolai házirendben foglaltakat, az iskola egész területén és az iskola előtt a évfolyamos tanulók számára kortól függetlenül DOHÁNYOZNI TILOS! (1999. évi XLII. törvény) Azt tanulót, aki a dohányzási tilalmat megszegi igazgatói megrovásban részesül. megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Igazgatói, osztályfőnöki, szaktanári felkérésre az iskolai rendezvények megszervezésében, lebonyolításában segédkezzen. Az Hetes kötelessége, feladata: biztosítja a táblatörlőt, gondoskodik a tábla tisztaságáról, a terem szellőztetéséről és rendjéről, az óra kezdetétől számított 5 perc után jelenti a tanárhiányt az iskola titkárságán, a létszámot minden órán ellenőrzi és a hiányzást jelenti, a tanítási óra befejezése után a tanórán tanító tanár gondoskodik a terem rendben hagyásáról, a szemét összeszedéséről, utolsó órán a székek asztalokra történő felrakásáról, egyéb probléma felmerülése esetén az iskolában ügyeletes tanárt, igazgatót, igazgatóhelyettest köteles megkeresni és tájékoztatni, 5

6 Jogorvoslati jog gyakorlása A tanulónak joga van kérdést intézni az intézmény vezetőihez, pedagógusaihoz, arra legkésőbb a megkereséstől számított 8 napon belül érdemi választ kapjon. Az osztályfőnök tájékoztatást ad a fegyelmi ügyről az osztály részére. Az iskola a tanulóival kapcsolatos fegyelmi döntéseit írásban közli a tanulóval, illetve a szülővel. A tanuló, a szülő, az iskola által hozott fegyelmi döntés ellen 15 napon belül jogorvoslati lehetőséggel élhet a fenntartó Kuratóriumnál. A fenntartó Kuratórium jár el és hoz döntést a hozzá benyújtott ügyekben. III. A TANULÓ FELELŐSSÉGE A tanuló felel a terem berendezési tárgyaiért, a bennük okozott kárért. Az osztálytermekért az ott utoljára tartózkodó osztály a felelős. A korábban keletkezett rongálásokat köteles jelenteni az osztály az ügyeletes tanárnak. Ennek lemaradása esetén az osztályteremben lévők a felelősek. Az iskolában okozott kárt fegyelmi felelősség mellett, a tanulónak meg kell térítenie a hatályos jogszabályok alapján. Tanítási órákon bármilyen technikai eszközt tilos használni a tanár engedélye nélkül. Az oktatási segédeszközöket a tanár felügyelete nélkül használni tilos. Aki ezt a tilalmat megszegi, a soron következő fegyelmi fokozatban részesül. A tanulók személyes tárgyaiért az iskola felelősséget nem vállal. A tanórán tilos rágógumizni, tökmagozni, szotyizni. Az a tanuló, aki a fentieket megszegi köteles az adott helyet feltakarítani. Tilos az iskolába olyan eszközöket hozni, amelyek veszélyeztethetik az iskola tanulóinak, tanárainak, dolgozóinak testi épségét! (kés, gázspray, petárda stb.) A tilalom megszegése esetén azonnali fegyelmi tárgyalásra kerül sor. Az eszközöket a tanárok kötelesek elkobozni. A tanuláshoz nem szükséges, drága holmik iskolába hozatala kerülendő. Amennyiben ilyen tárgyak (mobiltelefon, walkman, discman, mp3 lejátszó stb.), vagy pénz lopására 6

7 Ügyeljenek a tanulók a tiszta, egyszerű, nem kihívó és nem kirívó öltözködésre, megjelenésük ápoltságára. Iskolai ünnepélyeken és a szóbeli vizsgákon az alkalomhoz illő ruházatot kell viselni: sötét alkalmi nadrág, vagy szoknya, illetve fehér ing, vagy blúz. Aki ezt megszegi, a vizsgán nem vehet részt és a következő fegyelmi fokozatba lép. IV. A Diákönkormányzat Az Iskolában Diákönkormányzat működik. A Diákönkormányzat dönt saját működéséről és szerveinek hatásköréről, valamint a diákmozgalmi tevékenység formáiról a nevelőtestület véleményének meghallgatásával. A Diákönkormányzat külön Szabályzatot tart fent működéséről. A diák-önkormányzati testület egyetértési jogot gyakorol: a.) a működési szabályzat elfogadásakor, módosításakor: az iskola munkarendjében a tanulókat érintő rendelkezésekkor, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáinál, rendjénél és időbeosztásainál, a tanulók szervezett véleménynyilvánításának formáiról, a tanuló jutalmazásának elveiről, a fegyelmező intézkedések alkalmazásának eseteiről, az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokról, b.) az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendjéről. c.) a tanulók dicséretben, jutalmazásban részesítésekor, d.) a társadalmi munkaakciók, környezetvédelmi programok megszervezése esetén, e.) a tanév rendjének meghatározásakor a tanulókat érintő programok tekintetében egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározásában, f.) a szociális intézkedésekre, illetőleg a sporttevékenységre vonatkozó valamennyi, a tanulókat érintő döntések tekintetében, g.) a diák-önkormányzati testület választott tisztségviselőinek, illetőleg a tanulók dicséretében, kitüntetésében, jutalmazásában való h.) a házirend megállapításában. 7

8 A diák-önkormányzati testület véleményezési jogot gyakorol: a.) a középfokú nevelési, oktatási intézmény munkájának, a tanulók helyzetének átfogó elemzésében, értékelésében, beszámolók elfogadásában, b.) pályázatok, versenyek meghirdetésében, szervezésében, c.) a fakultációs irányok, programok megválasztásában, d.) az ifjúságvédelmi felelős tanár megbízása tekintetében, e.) a tanulók fegyelmi ügyeiben, f.) a középfokú nevelési oktatási intézmények külső kapcsolatrendszerének kialakításában, g.) az iskolai ünnepségek szervezésében és az iskolai hagyományok építésében. A diák-önkormányzati testület javaslattevő jogköre kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre. V. A TANULÓK NAGYOBB CSOPORTJA Az iskola nagyobb csoport alatt tanulócsoportot, vagyis osztályt, nyelvi, szaktárgyi csoportot ért. Az iskola bármely nagyobb csoportja tájékoztatást kérhet az iskolában folyó nevelő-oktató munkáról, valamint a rájuk tartozó ügyekben tanácskozó joggal élhet a tantestületi értekezleteken. VI. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A tanítás rendje: A tanítás kor kezdődik. A tanuló legkésőbb 8.00 órakor elfoglalja helyét a tanteremben és felkészül az órára (9-12. osztály). Az iskolában az elméleti órák órakor kezdődnek. A tanítási órák 45 percesek, közöttük 15 perces szünetek vannak. A szünet vége előtt 2 perccel jelzőcsengő figyelmezteti a diákokat, hogy a tantermükbe érjenek becsengetésre. Késve érkezett tanulót a reggeli ügyeleten regisztrálják, amennyiben tanítási óráról késett, a tanár a haladási naplóban K betűvel jelzi a késést. 3 késés után figyelmeztető levelet küldünk a szülőnek, újabb 3 késés után osztályfőnöki figyelmeztető, majd intő, rovó, igazgatói figyelmeztető, intő, rovó, majd fegyelmi tárgyalás következik. 8

9 A vidéken élő diákjaink legkésőbb szeptember 17-ig hozhatnak szülői igazolást arról, hogy reggeli késésük oka a távolsági közlekedés. Az iskola fegyelmi okozatainak rendje: szaktanári vagy osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztető, intő, rovó. A szaktanári, vagy az osztályfőnöki fokozatok után következnek az igazgatói fokozatok. Ezután fegyelmi tárgyalásra kerül sor. A fegyelmi fokozatokat egységesen kezeljük. (késés, ellenőrző hiánya, egyéb) A tanulók tanítási idő alatt az iskola épületét csak előzetes szülői kérelemre, valamint indokolt esetben osztályfőnöki, szaktanári, illetve igazgató-helyettesi engedéllyel hagyhatják el. Az engedélyt az ellenőrző könyvben kell regisztrálni. Az Iskola tanítási időszakban ig tart nyitva, reggeli tanári ügyelet 7:30-tól van Engedély nélküli iskolaelhagyásért a soron következő fegyelmi fokozatba lép a diák. A Titkárság ügyintézési ideje: Hétfő: 9-13 óráig Kedd: 9-13 óráig Szerda: 7: 40-13; és óráig Csütörtök: óráig A Titkárságon egyszerre csak egy diák tartózkodhat ügyintézés céljából. A tanév rendje igazodik az aktuális Oktatási Miniszteri rendeletben meghatározott tanítási időszakokhoz és tanítási szünetekhez. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra 5+1 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 1 tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. A tanuló minden érdemjegyét köteles beírni az ellenőrzőbe, tanáraival, szüleivel, illetve gondviselőjével aláíratni. (9-12. osztály). A jegyek beírását az osztályfőnök havonta ellenőrzi. Az új ellenőrző kiadásáért a tanuló 1000 ft-ot köteles fizetni. Az iskolában a gyakorlati oktatás helyén, továbbá az iskola által szervezett rendezvényeken a SZESZES ITAL és a DROGOK fogyasztása, valamint a évfolyamos tanulóknak kortól függetlenül a DOHÁNYZÁS TILOS. Az iskolai ünnepélyek, állandó rendezvények rendje: o Évnyitó o Gólyanapok, gólyabál 9

10 o Október 6-i megemlékezés o Őszi iskolai 1 napos kirándulás (Horány) o Október 23-i ünnepély o Szalagavató o Pályaválasztási nap o Nyílt napok (október, november, december) o Mikulás ünnepség o Karácsonyi ünnepély o Farsang o Március 15-i ünnepély, sírkerti séta o Fordított nap (április) o Ballagás (május) o Nemzetek Hete o Egészség nap o Sportnap (június) o Évzáró (június) Évente legalább 4 alkalommal iskolagyűlésre kerül sor, mely a Diákönkormányzat, a tantestület és a tanulók közös fóruma. Az iskolában negyedéves értékelési rendszer működik. A vizsgaidőpontokat 2 héttel az aktuális vizsgák előtt a szaktanárok kihirdetik. A vizsgaidőszakok heteit az éves munkaterv határozza meg. Egy nap 2 vizsgánál több ne terhelje a tanulókat. Ez vonatkozik a témazáró dolgozatokra is. Míg a vizsgák, témazáró dolgozatok bejelentése elvárt a szaktanároktól, a röpdolgozatokat nem kötelesek előre bejelenteni. A szaktanárok a vizsgákat a vizsgarendben, a témazárók időpontját a naplóban jelzik előre. A vizsgákon való megjelenés kötelező, ennek elmulasztása esetén a vizsgát szigorított vizsgán kell bepótolni. A vizsga pótlására egy alkalommal kerülhet sor, ha ezt sem írja meg, a vizsgajegye: elégtelen. A dolgozatokat a tanár 10 munkanapon belül köteles kijavítani, ellenkező esetben a dolgozatok érvénytelenné válnak. A következő tanévben használatos tankönyvekről, taneszközökről, azok átvételéről a szülők és a tanulók az évzárón kapnak tájékoztatást. Minden héten fél napos iskolaorvosi ügyelet áll a tanulók rendelkezésére. 10

11 A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat az arra kijelölt személy látja el. Feladatait a törvényes előírásoknak megfelelően végzi, a tanulók, problémájuk esetén, munkaidőben felkereshetik. Tanulók jutalmazásának elvei: o A tanulókat szóban, és írásban dicsérhetik a szaktanárok. Év végén, a valamiben kiemelkedő tanulókat könyvjutalomra jelölik az osztályfőnökök, szaktanárok. o Az iskola minden évben ösztöndíj-pályázatot ír ki, melynek feltételeit a Kuratórium határozza meg. o Minden évben az iskola tantestülete egy tanulmányaiban és közösségi munkájában kiemelkedő tanulót választ, aki a Kuratórium jutalma mellett az iskola dicsőség falára a Csillagok-falára is felkerül. o A diákok további jutalmazásai lehetőségeit a diákösztönzési rendszer tartalmazza. Tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések o A tanulókat a szaktanárok és az osztályfőnök szóban, valamint írásban figyelmeztetheti. o Amennyiben az írásos figyelmeztetők fokozata meghaladta az igazgatói rovót, fegyelmi tárgyalásra kerül sor. A fegyelmi tárgyalást a tantestület és a Diákönkormányzat által létrehozott Fegyelmi Bizottság folytatja le. o A tanulók az iskola épületében, eszközeiben, tárgyaiban történt károkozásért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartoznak. Osztályozó-, javító-, különbözeti-, köztes vizsgák o Amennyiben a tanuló az éves megengedett hiányzást (250 óra) túllépte, a tantestület osztályozó vizsgára engedheti. Ugyancsak osztályozó vizsgát köteles tenni adott szaktárgyból az a tanuló, aki az órák 20%-ánál többet hiányzott. o Ha egy tanuló év végi osztályzata legfeljebb 2 tantárgyból elégtelen, javítóvizsgát tehet. 3 elégtelen osztályzat esetén a szülő kérvényezheti a javítóvizsgát, melyről a tantestület dönt háromnál több elégtelen osztályzat esetén a tanuló évismétlésre köteles. o Köztes-, vagy különbözeti vizsgákra egyedi esetekben, igazgatói engedéllyel kerülhet sor. o A vizsgáztatást a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályozza részletesen. 11

12 Tanévi, tantárgyi felmentések o Tantárgyi, tanévi részleges vagy teljes felmentéseket írásban kell kérvényezni, azokban eseti eljárások keretében az Igazgató dönt. o Felmentésre való kérelmek beadási határideje minden tanév szeptember 30. A Házirend bármely pontjának megszegése esetén a tanuló a soron következő fegyelmi fokozatban részesül. A Fegyelmi Bizottság a következő döntéseket hozhatja: megrovás, szigorú megrovás, áthelyezés másik osztályba, áthelyezés másik iskolába. VII. HIÁNYZÁS, IGAZOLÁSOK A tanuló tanítási óráról (elmélet, gyakorlat) csak betegség miatt vagy rendkívül indokolt esetben hiányozhat. A mulasztást igazolni kell az osztályfőnöknek átadott igazolások valamelyikével: a.) orvosi igazolással, melyet szülőjével aláírat a betegség megszűnését követő 3 munkanapig, b.) hatósági igazolással (rendőrség, honvédség, sportegyesület, stb.), melyet szintén köteles szülővel láttamoztatni az igazolás kézhezvételét követő 3 munkanapon, a szülő csak az osztályfőnökkel történő előzetes megbeszélés után igazolhatja a tanuló mulasztását évi legfeljebb 3 alkalommal. A szülő a tanuló mulasztását az első mulasztási napon a titkárságon az iskolatitkárnál köteles bejelenteni, telefonszám: , Ha a tanuló a mulasztásának befejezését követő 3 munkanapon belül nem igazolta távolmaradását, mulasztása igazolatlannak minősül, amelyről az iskola írásban értesíti a gondviselőt. Ha a tanuló tanköteles, 1 igazolatlan óra mulasztás esetén az igazgató köteles a szülőt írásban tájékoztatni és felhívni figyelmét a következményekre. Ha tanköteles tanuló 10 óránál igazolatlanul többet mulaszt, igazgatói megrovásban részesül. Az igazgató értesíti a tanuló lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt, és a szülőt. Ha a tanuló nem tanköteles, akkor 10 óra igazolatlan mulasztás után az osztályfőnök szintén értesíti a szülőt. 12

13 30 óra igazolatlan mulasztás után a tanulót törölni kell a névsorból és el kell bocsátani az iskolából. Amennyiben a tanuló hamisított orvosi igazolást hoz, az azonnal a fegyelmi tárgyalás összehívását vonja maga után. A tanulónak egy tanévben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 elméleti órát, illetőleg az összefüggő szakmai gyakorlatokról való mulasztás nélkül a gyakorlati órák 20%-át. Az a tanuló, aki az előbbieknél többet mulasztott, a tanév végén nem osztályozható, kivéve: ha igazolatlan mulasztása nem volt, szakmai gyakorlatból pótolta mulasztását, és a nevelőtestület engedélyezte, hogy az elméleti tantárgyból osztályozóvizsgát tegyen. A tanuló magatartásának minősítésénél az igazolatlan mulasztást is figyelembe kell venni. Iskolánk a hitbeli és politikai hovatartozást nem korlátozza, de az iskolán belüli hittérítést, politikai agitációt nem engedélyezi VIII. A SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE o Szülői értekezletek tanévenként legalább 2 alkalommal o Fogadóórák: az ellenőrző könyvben meghatározottak szerint, negyedévente. o Családlátogatások: az osztályfőnök belátása szerint o Az ellenőrző könyv: mindent, ami a szülőre tartozik az ellenőrzőbe kell beírni és a szülővel láttamoztatni kell. Az iskola saját ellenőrző könyvet alkalmaz. o Iskolánkban Szülő Munkaközösség működik, mely a legfontosabb szülői fórum. IX. ALAPÍTVÁNYI DÍJ, SZOCIÁLIS KEDVEZMÉNYEK o A mindenkori alapítványi hozzájárulást a következő tanévre a Kuratórium határozza meg, annak mértékéről év végén írásban tájékoztatja az iskola a szülőket és tanulókat. o Az alapítványi díjat minden hó 10. napjáig kell rendezni a pénztárban, vagy banki átutalással. 13

14 o Szociális rászorultság esetén kérelmet kell a Kuratórium felé benyújtani minden tanév szeptember 30-ig, melyet az 30 napon belül elbírál és nem hatályos visszamenőleg. o A törvényben meghatározott tankönyvtámogatás az arra jogosultak rendelkezésére áll iskolánkban is. Az ehhez szükséges igazolásokat a meghatározott határidőig be kell nyújtani a Titkárságon. AZ ISKOLAI HÁZIRENDET VALAMENNYI TANULÓNAK MEG KELL ISMERNIE, A SZÜLŐKET SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEN KELL MEGISMERTETNI A HÁZIREND TARTALMÁVAL. A Házirendet minden tanév kezdetén, az első osztályfőnöki órán, valamint az első szülői értekezleten ismerteti az osztályfőnök. A Házirend rövidített változata az osztálytermekben kerül kihelyezésre. A Házirendet több helyen, a faliújságon is elhelyezzük, valamint az iskola honlapján is elérhető. X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Házirendet a tantestület án a Tanévnyitó értekezleten megismerte, véleményezte és elfogadta. (aláírási ív mellékelve) 2. A Házirendet a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség véleményezte. Nyilatkozatuk csatolva. 3. A Házirendet a Kuratórium véleményezte és elfogadta: Budapest, Dr. Lovász Gabriella Kuratóriumi Elnök Dr. Pappné Herr Anna igazgató 14

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

O M : 0 3 5 0 5 4 HÁZIREND

O M : 0 3 5 0 5 4 HÁZIREND HÁZIREND Minden szabály a szabadság korlátozása, ám a szabadság nem azonos a korlátlansággal. Szabadságunk éppen korlátaink által nyer értelmet, mert korlátainkért cserébe a szabadságot nyerhetjük. Iskolánk

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 I. TANULÓI JOGOK... 5 I.1. SZEMÉLYISÉGI JOGOK... 5 I.2. A

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20.

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20. HÁZIREND József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760 www.jozsef20.hu OM azonosító: 035154 KLIK szervezeti kód: 205006 e-mail: jozsef20@t-online.hu

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A házirend célja... 4 A házirend hatálya... 4 A házirend elfogadása... 4

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Általános Iskolai Tagintézmény A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés Szakiskola Házirendje 2014 Bevezetés A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 A tanuló jogai...6 A tanuló kötelességei...7 A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására

Részletesebben

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv: I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben