IN MEDIAS RES Folyóirat a sajtószabadságról és a médiaszabályozásról. Szerkesztési szabályok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IN MEDIAS RES Folyóirat a sajtószabadságról és a médiaszabályozásról. Szerkesztési szabályok"

Átírás

1 IN MEDIAS RES Folyóirat a sajtószabadságról és a médiaszabályozásról Szerkesztési szabályok A törzsszöveg Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, normál sorközzel, nullás térközzel, sorkizárva íródik. Cím: A CÍM NAGYBETŰVEL, KÖVÉRREL, KÖZÉPRE ZÁRT Alcím kurzivált, középre zárt ALATTA A SZERZŐ NEVE ( DR. NÉLKÜL) NEVE KISKAPITÁLISSAL KÖZÉPRE ZÁRT Szerző titulusa és intézménye, valamint címe normál betűvel, csillagozott lábjegyzetben Például: RÁGALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYEK AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATÁBAN PÁKOZDI CSABA [lap alján] Egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. A törzsszöveg tagolása: A szöveg tagolása kizárólag arab számozással, kövér betűvel szedve történik. A tagolás mélysége legfeljebb 3 egység lehet (pl Az Európai Bíróság vonatkozó gyakorlata még megengedett, de alcím már nem!).

2 A címsorok stílusa: 3. A kétoldalú piacok 3.1. A kétoldalú piacok és az érintett piac kapcsolata A helyettesíthetőség vizsgálata A szöveg egyes egységeit követő első gondolati egységnél (bekezdésnél) nincs jelölt bekezdés, hanem rögtön kezdődik a sor. A második bekezdéstől kezdve a szöveg két szóközzel (space) behúzandó. Egyébként a szöveg maga mindenhol sorkizárt. Joganyagok idézése Törvényszöveg idézése: Amennyiben szükséges, és a tárgyalt téma megértéséhez alapvetően szükséges, a törvényszöveget nemzetközi egyezmények, illetve uniós jog esetében a hivatalos magyar szöveget pontosan, szó szerint beidézhetjük, egyéb esetekben elegendő a jogszabályhely pontos megjelölésével történő utalás. AB határozatok idézése: 34/1991. (VI. 15.) AB határozat, indokolás, III pont A Bírósági Határozatokban és a Bírósági Döntések Tárában közzétett magyar bírósági határozatok egységes idézése: BH EBH BDT Az alsóbb szintű bíróságok határozatait a bíróság és az ügyszám megjelölésével idézzük; ha valamely folyóirat leközölte a szöveget, akkor (az ügyszám megadás után) arra kell (oldalszám tekintetében) hivatkozni, pl.: Pest Megyei Bíróság 1.Bf.442/2004/11., megjelent: Ítélet a Bencsik-ügyben Fundamentum 2004/

3 Strasbourgi döntések (az ügy neve angolul, majd application no. és a döntés dátuma): Campbell v. Ireland, no /98, szeptember 17-i ítélet EU-s joganyagokat a hivatalos magyar EU-s idézés szabályai szerint idézzük, pl.: 230/81. sz. Luxemburg kontra Parlament ügyben február 10-én hozott ítélet [EBHT 1983., 255. és 287. o.] 40/79. sz. P. kontra Bizottság ügyben február 5-én hozott ítélet [EBHT 1981., 361. o.] 12. pontja EKSZ 234. cikk A Bizottság 1038/2006/EK rendelete (2006. július 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, az február 8-i 307/1999/EK tanácsi rendelettel módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (2a) bekezdésének értelmében Külföldi (nemzeti) anyagokat az ottani szabályok szerint (tehát pl. angolszász országokban nem csak az eset neve, hanem a law report, annak évszáma, oldalszáma stb. megadásával) hivatkozunk, pl.: Royal College of Nursing v. St Marylebone Corp n [1959] 3 All ER 663 BVerfGE 1, 97 (1951) Szakirodalmi hivatkozás: Folyamatos számozású lábjegyzetek és nem végjegyzetek szükségesek. könyvnél: SZERZŐ VEZETÉKNEVE KISKAPITÁLISSAL, utóneve normál betűvel: Az idézett könyv teljes címe kurzívval. Megjelenés helye, kiadó neve (a kiadó szó nem tüntetendő fel!), a megjelenés éve. Oldalszám (p., pp., o., old., oldal megjelölés nélkül!). pl.: RÁKÓCZI Ferenc: Vallomások. Budapest, Helikon, Külföldi szerzőnél az utónév áll elől, ezt követi a vezetéknév. cikk tanulmánykötetből: SZERZŐ VEZETÉKNEVE KISKAPITÁLISSAL, utóneve normál betűvel: Az idézett tanulmány teljes címe nem kurzívval. In TANULMÁNYKÖTET SZERKESZTŐJÉNEK VEZETÉKNEVE 3

4 KISKAPITÁLISSAL, utóneve normál betűvel: Tanulmánykötet címe kurzívval. Megjelenés helye, kiadó, a megjelenés éve. Oldalszám. pl. VÉKÁS Lajos: Szerződési jogunk rendszeréről de lege ferenda. In HARMATHY Attila (szerk.): Nizsalovszky Endre emlékkötet. Budapest, Eötvös, Cikk folyóiratból: SZERZŐ VEZETÉKNEVE KISKAPITÁLISSAL, utóneve normál betűvel: Az idézett cikk teljes címe. ( In nélkül!) Folyóirat címe kurzívval, a megjelenés éve,. Oldalszám. LÁBADY Tamás: Alkotmányjogi hatások a készülő Ptk. szabályaira. Magyar Jog, április. 34. Külföldi folyóiratokra az adott ország szokásai szerint hivatkozunk (pl. angolszász folyóiratoknál az évfolyam és a cikk első oldalának (esetleg a megjelenés évének) feltüntetésével: pl. Larry ALEXANDER: A unifying theory? Impossible. 95 Denver University Law Review (1995) Ismételt hivatkozás: Már idézett műre hivatkozás: SZERZŐ VEZETÉKNEVE i. m. + első említés jegyzetszáma + oldalszám pl. VÉKÁS i. m. (9. lj.) 233. Ha a szerző több művére történt teljes hivatkozás egy lábjegyzetben, és később valamelyik műre újból hivatkozunk, úgy a hivatkozott mű megjelenésének éve zárójelben kiegészíti az előbbit pl. VÉKÁS (1994) i. m. (9. lj.) 233. Ha az előző esetben egy szerzőnek azonos évben több műve is megjelent, melyek hivatkozásra kerülnek, betűjellel teszünk különbséget (ezt az első, teljes hivatkozásnál már jelezni kell) pl. ALEXANDER (1994a) i. m. (18. lj.) Ha a következő lábjegyzet ugyanabból a műből származik: Uo., 34. A lábjegyzet mindig nagybetűvel kezdődik, a végén pont zárja le, vö., l. (ld. helyett!), pl. rövidítéseket használhatjuk. Internetes hivatkozás: Az URL megjelölésével történik a hivatkozás pl.: vagy europa.eu.int/eur-lex/en/news/ _01.html 4

5 Idegen szöveg idézése: Az idézet elején és végén nyomdai idézőjelet használunk: tehát idézet és nem "idézet". Ha nem pontosan úgy kezdenénk az idézetet, ahogy az az eredetiben szerepel, akkor a korrekcióra szögletes zárójelet használunk: [I]dézet. Ugyanígy járunk el, ha az idézetben értelemzavaró részt korrigálunk. Ellenben sima zárójelet használunk, ha az idézetből kihagyunk részeket ( ). Az idézeten belüli idézet jelölése a hagyományos módon történik ( a clear and present danger elve alapján ). Lábjegyzetben történő idézés esetén a lábjegyzetszövegben idézünk, anélkül, hogy megtörnénk a lábjegyzetszöveget (nem kell tehát új bekezdés). Az idézetet sehol nem kell kurziválni. A fentiekre példának ld.: Pl: [Mivel] a pártok a politikai rendszer meghatározó részei, helyénvaló, hogy az általános rendelkezések között ( ) szól róluk az Alkotmány. ( ) [A] pártok más alkotmányokban [is] az állami szervek és az alapjogok fejezetein kívül, vagy a szuverenitáshoz, vagy a választójoghoz illeszkedve szerepelnek. 3 sornál hosszabb idézetet alul-felül egy-egy sor kihagyásával, a sor kezdetéhez képest beugrasztva, 10-es betűmérettel közlünk. Pl.: A látszólagos ellentmondás feloldásához kiindulópontunk lehet a vizsgált 165/2011. (XII. 20.) AB határozat indokolásának egy részlete: A demokratikus közvélemény alakítása a sajtó mint intézmény jogaként, egyben felelősségeként jelentkezik. A sajtószabadság egyéni alapjogi megközelítés melletti, azt kiegészítő közösségi alapú értelmezése élesen elhatárolva azt a különböző kollektivista, véleménymonopóliumon alapuló megfontolásoktól nem idegen a demokratikus gondolkodástól, sőt a demokratikus jogrendszerek alapját képezi. A szabad sajtó működése és a deliberatív demokrácia egymást feltételező fogalmak: csak a döntési helyzetbe hozott egyén képes a közéleti kérdésekre adekvát választ adni, a döntési helyzet kialakításában pedig a szabad sajtó kulcsszerepet játszik. A demokratikusan dönteni képes közvélemény fenntartása és működtetése ezért indokolhat az állam részéről az intézményvédelmen, a keretek puszta megteremtésén túli beavatkozásokat. A döntés idézett részletéből fakadó következtetéseket indokolt alaposan szemügyre venni és elemezni, mielőtt rátérnénk a határozat konkrét rendelkezéseire. 5

6 Kiemelés: A törzsszövegben a nagyobb nyomatékot egy kifejezésnek, szövegrészletnek a dőlt betűvel történő kiemelés (kurziválás) adja, aláhúzás, kövér betű, KISKAPITÁLIS nincsen! Sajátos értelemben hasznűlt szó vagy kifejezés esetében a jelölés nem dupla, hanem szimpla idézőjellel (ʻ ) történik, pl. jogrend (és nem jogrend ) Kiemelhető: egy-egy fontos szó, sajátos értelemben használt szó, idegen szó, általánosan használt jogi alapelv. Budapest, július 4. Az In Medias Res szerkesztősége 6

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA

A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA 1. A szerkesztõség a szerzõ kézirati szövegét számítógépes formában (*.rtf) kéri. 2. Az eljuttatás módja E-mailben attachement mellékletként vagy postai úton floppylemezen.

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI A hivatkozás minden tudományos igényű dolgozat elengedhetetlen része! Mikor idézzünk mások munkájából? alátámasztja

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG 1. Az emberi jogok XX. századi fejlődése A II. világháború és az önkényuralmi rendszerek kegyetlenkedéseinek hatására vált korunk egyik globális jellemzőjévé az emberi

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben

A tisztességes eljáráshoz való jog a jogágak határán

A tisztességes eljáráshoz való jog a jogágak határán Bakos Kitti PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék 1 Bevezetés A tisztességes eljáráshoz való jog több nemzetközi egyezmény által garantált

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum?

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? néhány szóban az alapvető tipográfiai szabályokról Jeney Gábor Híradástechnikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2014. szeptember 30.

Részletesebben

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban Tartalom Tartalom... 1 I. Összefoglaló... 2 II. A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

Részletesebben

Láncos Petra Lea: Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban (Budapest: Pázmány Press 2014) 295.

Láncos Petra Lea: Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban (Budapest: Pázmány Press 2014) 295. 106 Láncos Petra Lea: Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban (Budapest: Pázmány Press 2014) 295. A szabad intézmények létrejötte szinte elképzelhetetlen egy olyan országban, mely több,

Részletesebben

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK MI AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA? Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) nemzetközi bíróság, amelynek székhelye Strasbourg. Annyi

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. Szalbot Balázs Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. A tanulmány

Részletesebben

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus 2 A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON 2009 Gyulai Gábor. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

Koltay András. A Vajnai-ügy * Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a vörös csillag viselésének büntethetőségéről

Koltay András. A Vajnai-ügy * Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a vörös csillag viselésének büntethetőségéről JeMa 2010/1 strasbourgi joggyakorlat Koltay András A Vajnai-ügy * Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a vörös csillag viselésének büntethetőségéről Hivatalos hivatkozás: Vajnai v. Hungary, judgment

Részletesebben

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly:

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly: PHD-értekezés Dr. Kisteleki Károly: Az állampolgárság fogalmának és jogi szabályozásának történeti fejlődése - koncepciók és alapmodellek Európában s Magyarországon Témavezető: Dr. Fürész Klára ELTE Állam-

Részletesebben

AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI. KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK)

AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI. KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VII. 2011/2. 31 141. AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) LAPSÁNSZKY ANDRÁS egyetemi docens (SZIE DFK, ELTE ÁJK) I.

Részletesebben

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel)

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Dr. Szikora Veronika Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Bevezetés A tanulmány a magyar Ptk. rekodifikációjának apropóján a társasági

Részletesebben

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Új bírák, új többség... 7 Bevezető Táblázat

Részletesebben

44. A környezethez való jog

44. A környezethez való jog 44. A környezethez való jog Mi ez? 3. generációs jog az első generációs (klasszikus) és a második generációs (gazdasági, szociális, kulturális) jogoktól is nagyban különbözik: o nem az egyén, nem emberek

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

AKI A BÖLCSÕT RINGATJA

AKI A BÖLCSÕT RINGATJA Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 113 129. AKI A BÖLCSÕT RINGATJA avagy az uniós polgárságú gyermeket nevelõ, harmadik állambeli személy státusza a közösségi jogfejlõdés fényében GYENEY LAURA egyetemi

Részletesebben

FIATAL BÜNTETŐJOGÁSZOK AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL

FIATAL BÜNTETŐJOGÁSZOK AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZERKESZTŐ DR. MÉSZÁROS ÁDÁM Levelezési cím H-6725 Szeged, Bécsi krt. 2-4/B. II/9. Web www.mjat.hu E-mail mjat@mjat.hu ISBN 978-963-08-9609-2

Részletesebben