MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 23., hétfõ. Tartalomjegyzék. 259/2009. (XI. 23.) Korm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 166. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 23., hétfõ. Tartalomjegyzék. 259/2009. (XI. 23.) Korm."

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 23., hétfõ Tartalomjegyzék 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet 31/2009. (XI. 23.) MNB rendelet 41/2009. (XI. 23.) EüM rendelet 63/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet 27/2009. (XI. 23.) PM rendelet 1199/2009. (XI. 23.) Korm. határozat A termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésének ötödik ütemérõl A jegybanki alapkamat mértékérõl Egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról A gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról A közúti jármûvek bontásának feltételeirõl A pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok körérõl és az adatszolgáltatás módjáról szóló 46/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról Az új Polgári Törvénykönyv hatályosulását vizsgáló Monitoring Bizottság létrehozásáról 42277

2 42216 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelete a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésének ötödik ütemérõl A Nemzeti Földalapról szóló évi CXVI. törvény módosításáról szóló évi XXIV. törvény 15. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása, valamint az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontja alapján a Kormány a következõket rendeli el: 1. (1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továb biak ban: MNV Zrt.) a Nemzeti Földalapról szóló évi CXVI. törvény módosításáról szóló évi XXIV. törvény (a továb biak ban: Tv.) 13/A. (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelõ tulajdonostól (a továb biak ban: jogosult) pályázat alapján úgy vásárolhat az állam javára jogosultanként legfeljebb 20 hektár területnagyságú, külterületi termõföldet, összesen nem több mint 3 millió forint értékben, hogy annak ellenértékeként életjáradékot fizet e rendeletben foglaltak szerint. (2) Az életjáradékra való jogosultságnak feltétele továbbá az is, hogy a pályázó a pályázat során felajánlott termõföldnek a pályázat meghirdetésekor legalább három éve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, kivéve ha a tulajdonszerzés öröklés, részarány kiadás, hatósági intézkedés vagy bírói ítélet alapján történt. Ha a pályázó a termõföld tulajdonjogát egyeneságbeli rokonától vagy házastársától szerezte meg, akkor az elõírt három évbe beszámítható az az idõtartam, amely alatt a földrészlet az egyeneságbeli rokon vagy a házastárs tulajdonában volt. (3) Az állam a termõföld ellenértékét e rendelet alapján és feltételei szerint megkötött megállapodásban (a továb biak ban: életjáradéki szerzõdés) foglaltak szerint folyósítja. Az állam a termõföld tulajdonjogát életjáradék jogcímén szerzi meg. 2. (1) Az életjáradéki szerzõdés megkötése céljából az MNV Zrt. a rendelkezésre álló költségvetési forrástól függõen évente több alkalommal pályázati felhívást tehet közzé a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben, továbbá internetes honlapján meghatározva azt a 45 napnál nem rövidebb idõtartamot, amelyen belül e rendelet alapján ajánlat tehetõ. (2) A pályázati felhívásban meg kell határozni azt a maximális területnagyságot, illetve termõföldértéket, amelyre az MNV Zrt. az adott pályázati kiírásra beérkezett ajánlatok elbírálását köve tõen életjáradéki szerzõdést köthet. (3) Amennyiben 3. (1) (2) bekezdésében, valamint a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelõ ajánlatok összesített területnagysága, illetve értéke meghaladja a (2) bekezdés szerint meghatározott felsõ korlátot, úgy az életjáradéki szerzõdéseket ezen korlát eléréséig az ajánlatot benyújtók életkora szerint, csökkenõ sorrendben kell megkötni. 3. (1) Az MNV Zrt. életjáradék fizetése ellenében olyan termõföld felajánlását fogadhatja el, amely kizárólagosan a jogosult tulajdonában áll, és amelynek területnagysága ingatlanonként önállóan vagy több ingatlan összefüggõ együtteseként eléri az 1 hektárt. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakkal egyezõ rangsorban közös tulajdonban álló ingatlanhányad felajánlása is elfogadható, ha a jogosultat a közös tulajdonból megilletõ hányadnak megfelelõ területnagyság az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel és az ingatlan-hányad értéke eléri a forintot. (3) Amennyiben az (1) (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ ingatlanok nem érik el a 2. (3) bekezdésében meghatározott korlátot, úgy az MNV Zrt. dönthet arról, hogy életjáradéki szerzõdést köt olyan ingatlanok vonatkozásában, amely a) termõföldek a Magyar Állam tulajdonában lévõ termõföldekkel összefüggõek és együttes gazdálkodásra alkalmasak, b) termõföld megszerzése közérdekû cél meg valósításához szükséges, vagy c) termõföld hasznosítása biztosított vagy biztosítható. (4) Erdõ mûvelési ágú ingatlanként nyilvántartott vagy erdõ alrészletet tartalmazó termõföld felajánlására csak abban az esetben van lehetõség, ha errõl a pályázati felhívás külön rendelkezik.

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám (1) A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározottak szerint kell benyújtani. (2) Ha a termõföld használatát a jogosult korábban harmadik személy részére átengedte, a pályázathoz a hatályos szerzõdés eredeti példányát vagy közjegyzõ által hitelesített másolati példányát is csatolni kell. Ha a termõföld használatának átengedésére szóbeli megállapodás alapján került sor, a pályázat benyújtását megelõzõen a megállapodást írásba kell foglalni és az e bekezdésben foglaltak szerint a pályázathoz kell csatolni. (3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a pályázathoz adó- és értékbizonyítványt kell csatolni, amelyet az ügyfél kérelmére valamennyi érintett ingatlanról külön-külön az ille té kes települési, fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje állít ki. 5. (1) A felajánlott termõföld ellenértékét az MNV Zrt. a 4. (3) bekezdése szerint kiállított értékbizonyítvány alapján állapítja meg. Az MNV Zrt. a felajánlott termõföld értékének megállapítására, saját költségén független szakértõi véleményt is kérhet, ez esetben az ellenérték megállapítására a szakértõi vélemény alapján kerül sor. (2) Az életjáradéki szerzõdés megkötésével, valamint az életjáradéki jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos költségek az MNV Zrt.-t terhelik. (3) A pályázati ajánlatának elfogadásáról vagy elutasításáról a döntést követõ 30 napon belül MNV Zrt. írásban értesíti az ajánlattevõt. 6. (1) Az életjáradéki szerzõdést az MNV Zrt. a megkötését követõ 15 munkanapon belül eljuttatja az életjáradék folyósítását végzõ szervhez. (2) Ugyanaz a jogosult csak egy életjáradéki szerzõdést köthet. (3) Amennyiben ugyanazon jogosult több pályázati eljárásban is tett elfogadott ajánlatot, úgy az életjáradéki szerzõdést az 1. (1) bekezdésében meghatározott felsõ korlát figye lembe véte lével módosítani kell. Az életjáradéki szerzõdés módosítása során a szerzõdés megkötésére vonatkozó e rendeletben foglalt szabályokat kell meg fele lõen alkalmazni. (4) Az életjáradéki szerzõdésben a jogosult természetes személyazonosító adatain kívül fel kell tüntetni: a) a jogosult társadalombiztosítási azonosító jelét, b) szükség szerint nyugdíjfolyósítási törzsszámát, c) az életjáradék fizetése alapjául szolgáló összeget, és a folyósításra kerülõ járadék havi összegét, d) a folyósítás kezdõ idõpontját. 7. (1) Az életjáradék fizetése alapjául szolgáló összeget a jogosulttól az állam tulajdonába kerülõ termõföld ellenértéke 1,10-szeresének megfelelõ összeg alapján kell megállapítani. (2) Az életjáradék mértékét az életjáradék alapjául szolgáló összeg, a jogosult 8. (2) bekezdésében meghatározott idõpontban betöltött életkora, valamint a rendelet mellékletének meg fele lõen kell megállapítani. (3) Az életjáradék összege a szerzõdéskötés évét követõ minden év március 1-jétõl az elõzõ évben meg valósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik. 8. (1) Az életjáradék havonta forintban fizetendõ szolgáltatás. (2) A megkötött életjáradéki szerzõdés alapján az életjáradék az 5. (3) bekezdésében meghatározott értesítés kézhezvételét követõ hónap elsõ napjától jár, és a jogosultat annak élete végéig megilleti azzal, hogy az életjáradék kifizetése csak az életjáradéki szerzõdés megkötését köve tõen válik esedékessé. (3) Az életjáradékot a nyugdíjak folyósításával egyidejûleg, megkülönböztetett módon, az életjáradéki szerzõdésben meghatározott idõponttól kell folyósítani. Az életjáradék folyósítását végzõ szerv az életjáradék elsõ alkalommal történõ folyósításáról az életjáradéki szerzõdés kézhezvételét követõ 30 napon belül gondoskodik. (4) Az életjáradékra való jogosultság a jogosult elhalálozása hónapjának utolsó napjával szûnik meg. (5) A jogosult halála esetén az életjáradék nem örökölhetõ. A fel nem vett életjáradék a hagyaték tárgyát képezi. (6) Amennyiben a jogosult az életjáradék esedékessé válását követõ 1 éven belül elhalálozik, az 1 évbõl még fennmaradó idõtartamra számított életjáradék összege, de legfeljebb a termõföld ellenértékének megfelelõ összeg a hagyaték szempontjából fel nem vett életjáradéknak minõsül, és egy összegben esedékes. (7) A (6) bekezdés alkalmazása alapjául szolgáló ellenértéket az életjáradéki szerzõdésben fel kell tüntetni. 9. (1) Az életjáradékot a megküldött életjáradéki szerzõdés alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. A folyósításhoz szükséges életjáradéki szerzõdések átadásának módját, valamint a folyósítással összefüggõ ügyviteli

4 42218 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám eljárást az MNV Zrt. az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatósággal és a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal kötött megállapodásban rendezi. (2) A folyósított életjáradék megtérítésével, valamint az életjáradék folyósításával, emelésével kapcsolatos költségek az MNV Zrt.-t terhelik. Az elszámolás módjáról az MNV Zrt. az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatósággal és a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal kötött megállapodás alapján gondoskodik. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) A termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet hatályát veszti. (3) E rendelet szabályait a hatálybalépését köve tõen kiírt pályázati eljárásokra, illetve az annak alapján megkötött szerzõdésekre kell alkalmazni. Bajnai Gordon s. k., miniszterelnök Melléklet a 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelethez Az életjáradék havi összege Ft életjáradék alapjául szolgáló összeg esetén A Ft-tól eltérõ életjáradék alapjául szolgáló összeg esetén a járadék összege arányosan változik. Életkor (év) Férfi Nõ és felette

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei A Magyar Nemzeti Bank 31/2009. (XI. 23.) MNB rendelete a jegybanki alapkamat mértékérõl A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi LVIII. törvény 60. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következõket rendelem el: 1. A jegybanki alapkamat mértéke 6,50%. 2. (1) Ez a rendelet november 24-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékérõl szóló 28/2009. (X. 19.) MNB rendelet. Simor András s. k., a Magyar Nemzeti Bank elnöke

6 42220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az egészségügyi miniszter 41/2009. (XI. 23.) EüM rendelete egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 76. (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. Az anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszerrõl szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet (a továb biak ban: R.) 2. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) E rendelet alkalmazása során az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdésének 1., 4., 5. és 6. pontjában elõírt állítás, tápanyag-összetételre vonatkozó állítás, egészségre vonatkozó állítás és betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítás fogalommeghatározásokat kell alkalmazni. 2. Az R a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki: (11) Ez a rendelet a 2006/141/EK irányelv III. és VI. mellékletének bizonyos anyatej-helyettesítõ tápszerek összetételi követelményeire vonatkozó módosításáról szóló, december 12-i 1243/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 3. (1) Az R. 3. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az R. 6. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 4. A különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továb biak ban: R.II.) 8. (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép: A különleges táplálkozási célú élelmiszerek hatékony hatósági ellenõrzése érdekében az 1. számú melléklet I. A. 1. pontjában szereplõ anyatej-helyettesítõ tápszerek, valamint I. A. 2. pontjába, továbbá I. B. 3. pontjába tartozó élelmiszerek esetében: 5. Az R.II. 14. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:) a) a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl szóló, május 6-i 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 6. (1) Az R.II. 1. számú mellékletének I. A. része e rendelet 3. mellékletének 1. pontja szerint módosul. (2) Az R.II. 1. számú mellékletének I. B. része e rendelet 3. mellékletének 2. pontja szerint módosul. 7. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E rendelet a) 6. (1) bekezdése, b) 7. (6) bekezdése, c) 3. mellékletének 1. pontja január 1-jén lép hatályba. (3) Hatályát veszti a) az R. 16. (4) bekezdése, b) az R.II. 1. számú mellékletének II. része.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám (4) A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrõl szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 8. (1) bekezdése hatályát veszti. (5) Az R. a) 1. mellékletének 5.6. pontjában és 2. mellékletének 4.6 pontjában a linolénsav/alfa-linolénsav szövegrész helyébe a linolsav/alfa-linolénsav, b) 1. mellékletének 11. pontjában és 2. mellékletének 9. pontjában a linolénsavként szövegrészek helyébe a linolsavként, c) 1. mellékletének 5.5. pontjában és 2. mellékletének 4.5. pontjában a Linolénsav (gliceridek alakjában = linoleátok) szövegrész helyébe a Linolsav (gliceridek alakjában=linolátok) szöveg lép. (6) Az R.II. 8. (1) bekezdésének felvezetõ szövegében az I. A. 2. pontjába szövegrész helyébe az I. A. 2. és 5. pontjába szöveg lép. (7) Ez a rendelet január 2-án hatályát veszti. (8) Ez a rendelet a 2006/141/EK irányelv III. és VI. mellékletének bizonyos anyatej-helyettesítõ tápszerek összetételi követelményeire vonatkozó módosításáról szóló, december 12-i 1243/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter 1. melléklet a 41/2009. (XI. 23.) EüM rendelethez Az R. 3. mellékletének 3. pontja a címet köve tõen a következõ sorral és a hozzá kapcsolódó lábjegyzettel egészül ki: (Aminosavak és egyéb nitrogénvegyületek) L-arginin és hidrokloridja (1) (1) Az L-arginin és hidrokloridja csak a 7. (4) bekezdése szerinti anyatej-helyettesítõ tápszerek elõállításához használható. 2. melléklet a 41/2009. (XI. 23.) EüM rendelethez Az R. 6. melléklete a következõ 4. ponttal egészül ki: 4. Fehérjeminõség Az anyatejben lévõ, nélkülözhetetlen és feltételesen nélkülözhetetlen aminosavak mg/100 kj-ban és mg/100 kcal-ban kifejezve a következõk: 100 kj-ra vonatkoztatott érték (1) 100 kcal-ra vonatkoztatott érték Arginin Cisztin 6 24 Hisztidin Izoleucin Leucin Lizin Metionin 7 29 Fenilalanin Treonin Triptofán 7 30 Tirozin Valin (1) 1 kj = 0,239 kcal.

8 42222 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám 3. melléklet a 41/2009. (XI. 23.) EüM rendelethez 1. Az R.II. 1. számú melléklete I. A. része a következõ 5. ponttal egészül ki: (Termékspecifikus elõ írással szabályozott különleges élelmiszerek) 5. Gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek 2. Az R.II. 1. számú melléklete I. B. része a következõ 3. ponttal egészül ki: (Termékspecifikus elõ írással jelenleg nem szabályozott különleges élelmiszerek) 3. Egyéb, az elõzõekben fel nem sorolt különleges táplálkozási célú élelmiszerek. A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 63/2009. (XI. 23.) KHEM rendelete a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés b) pont 14. és 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (a továb biak ban: R.) 1. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A rendelet hatálya a jármûfenntartó tevékenységet végzõ vállalkozásokra (a továb biak ban: jármûfenntartó szervezet) terjed ki. 2. Az R. 2. a) b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek: [A rendelet alkalmazásában] a) jármûfenntartó tevékenység: a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott gépjármûveken kivéve a motorkerékpárt és a trolibuszt és ezek pótkocsijain (a továb biak ban együtt: jármû) végzett, az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási tevékenység, b) regisztrált bontó-hulladékkezelõ: a környezetvédelmi hatóság által a bontásra szánt jármûre és az abban elõforduló veszélyes anyagoknak megfelelõ kódszámú hulladékra vonatkozóan kiadott veszélyes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezõ jármûfenntartó szervezet, amely rendelkezik a közlekedési hatóság által kiállított, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló tör vény szerinti bejelentési igazolással, 3. Az R. 10. (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A gépjármûfenntartó tevékenység elvégzését] d) az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott Jármûvek bontása tevékenység (a továb biak ban: jármûbontó tevékenység) esetében a külön jogszabály szerinti bontási átvételi igazolás kiadásával [tanúsítani kell.] 4. (1) Az R. 11. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A jármûfenntartó tevékenység végzésére irányuló szándékot a közlekedési hatóság részére be kell jelenteni. (2) Az R. 11. (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek: [A bejelentésnek tartalmaznia kell:] a) a bejelentõ nevét, székhelyét, és telephelyének (telephelyeinek) címét, a folytatni kívánt jármûfenntartó tevékenység megnevezését,

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám (3) Az R. 11. (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A bejelentésnek tartalmaznia kell:] f) az 1. számú melléklet 19. pontja szerinti jármûbontó tevékenység végzése esetében a környezetvédelmi hatóság által kiadott veszélyes hulladékkezelésre feljogosító engedélyének adatait, amennyiben a bejelentést nem a veszélyes hulladékkezelési tevékenység engedélyezése iránti kérelemmel egyidejûleg teszik meg. (4) Az R ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A jármûfenntartó szervezet köteles bejelenteni a közlekedési hatóság részére az idõtartam megjelölésével a tevékenység szüneteltetését, a tevékenység megszüntetését, valamint a (2) bekezdésben meghatározott adatok tekintetében bekövetkezett változásokat. 5. Az R. 12. (1) (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 12. (1) A rendeletben foglaltak megtartását a közlekedési hatóság ellenõrzi. A közlekedési hatóság az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott tevékenységet végzõket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ille té kes területi felügyelõsége, a 19. pontjában meghatározott tevékenységet végzõket a környezetvédelmi hatóság bevonásával ellenõrzi. (2) Ha a közlekedési hatóság a rendeletben foglalt rendelkezések megszegését megállapítja, határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását az arra való jogosultság igazolásáig. (3) A közlekedési hatóság a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet. 6. Az R. 3. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 7. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R. 2. c) pontja, 10. (7) bekezdése és 8. melléklete. 8. Az R ának h) pontjában, 3. -ának (1) bekezdésében, 4. (1) bekezdésében és (1) bekezdésének a) c) pontjaiban, (2) és (4) bekezdéseiben, 5. (1) (2) bekezdéseiben, 6. (1) és (2) bekezdéseiben, 7. -ában, 8. -ában, 9. -ának (1) és (3) bekezdéseiben, 10. -ának (1), (3) (4) és (6) bekezdéseiben, 11. -a (2) bekezdésének b) e) pontjaiban, 13. (2) bekezdésében, az 1. mellékletének címében, 14. és 18. pontjaiban, 2. mellékletének címében, 3. mellékletének címében és elsõ számozás nélküli bekezdésében, 5. mellékletének címében és 1. pontjában, 6. mellékletének címében, 7. mellékletének címében, 9. mellékletének utolsó számozás nélküli bekezdésében, 10. számú mellékletének S. pontjában a gépjármûfenntartó szövegrész helyébe a jármûfenntartó szöveg, ának (1) és (2) bekezdésében a Gépjármûfenntartó szövegrész helyébe a Jármûfenntartó szöveg, a (1) bekezdésének b) pontjában a gépjármûfenntartást szövegrész helyébe a jármûfenntartást szöveg, melléklete pontjának a) alpontjában a gépjármûfenntartásban szövegrész helyébe a jármûfenntartásban szöveg, ának (2) bekezdésében a gépjármûjavító szövegrész helyébe a jármûjavító szöveg, a (2) bekezdésének a) c) pontjaiban és (4) bekezdésében, 9. -ának (4) bekezdésében, 10. -a (2) bekezdésének a) pontjában, 1. melléklete 1. pontjának b) d) alpontjaiban, 3. pontjának a) és c) alpontjában, 19. pontjának b) alpontjában, 3. mellékletének címében és elsõ számozás nélküli bekezdésében, 3. pontjának a) b) alpontjaiban, 6. pontjának a) és c) alpontjaiban, 7. pontjának utolsó számozás nélküli bekezdésében, pontjának a) alpontjában, pontjának számozás nélküli utolsó bekezdésében, pontjának a) alpontjában a gépjármû szövegrész helyébe a jármû szöveg, mellékletének 4. pontjában, 3. mellékletének 1. és 6. pontjában a Gépjármû szövegrész helyébe a Jármû szöveg, melléklete 14. pontjának d) alpontjában a gépjármûbe szövegrész helyébe a jármûbe szöveg, ának d) pontjában a gépjármûben szövegrész helyébe a jármûben szöveg, melléklete 2. pontjának d) alpontjában a gépjármûvön szövegrész helyébe a jármûvön szöveg, melléklete 19. pontjának c) d) alpontjában, 3. melléklete 5. pontjának a) alpontjában, 15. pontja a) és f) alpontjaiban a gépjármûhöz szövegrész helyébe a jármûhöz szöveg, melléklete 4. pontjának a) alpontjában a gépjármûbõl szövegrész helyébe a jármûbõl szöveg, mellékletének elsõ számozás nélküli bekezdésében a gépjármûnek szövegrész helyébe a jármûnek szöveg,

10 42224 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám ának (1) (3) bekezdéseiben, 4. -ának (4) bekezdésében, 6. -a (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében, 9. -ának (4) bekezdésében, 1. melléklete 1. pontjának a) és b) f) alpontjaiban, 2. pontjának a) c) alpontjaiban, 3. melléklete 1. pontjának b) alpontjában, 2. pontjának b) alpontjában, 3. pontjának d) alpontjában, 4. pontjának b) alpontjában, 5. pontjának b) alpontjában, 9. pontjának b) c) alpontjaiban, 11. pontjának a) alpontjában és számozás nélküli utolsó bekezdésében, 12. pontjának b) alpontjában, 15. pontjának b) alpontjában a gépjármûvek szövegrész helyébe a jármûvek szöveg, melléklete 19. pontjában, 3. mellékletének 2 5., és pontjában a Gépjármûvek szövegrész helyébe a Jármûvek szöveg, a (1) bekezdésének b) pontjában a gépjármûvekkel szövegrész helyébe a jármûvekkel szöveg, a (2) bekezdésének c) pontjában a gépjármûveken szövegrész helyébe a jármûveken szöveg, melléklete 19. pontjának a) alpontjában a gépjármûveknek szövegrész helyébe a jármûveknek szöveg, melléklete 1. pontjának c) alpontjában, 4. pontjának c) d) alpontjaiban, 5. pontjának d) e) alpontjaiban, 7. pontjának c) alpontjában a gépjármûtípus szövegrész helyébe a jármûtípus szöveg, melléklete 1. pontjának e) alpontjában a gépjármûtípushoz szövegrész helyébe a jármûtípushoz szöveg, melléklete 2. pontjának c) alpontjában, 3. pontjának c) alpontjában a gépjármûtípusokhoz szövegrész helyébe a jármûtípusokhoz szöveg, melléklete pontjának b) alpontjában a gépjármûtípusok szövegrész helyébe a jármûtípusok szöveg, melléklete 2. pontjának d) alpontjában, 7. pontjának d) alpontjában a gépjármûtípusra szövegrész helyébe a jármûtípusra szöveg, ának a) pontjában a gépjármûszerelõ szövegrész helyébe a jármûszerelõ szöveg, melléklete 1. pontjában a Gépjármûszerelõ szövegrész helyébe a Jármûszerelõ szöveg, ának (2) bekezdésében a gépjármû-szerelõi szövegrész helyébe a jármûszerelõi szöveg, ának (3) bekezdésében a gépjármûvizsgáló szövegrész helyébe a jármûvizsgáló szöveg, melléklete 2. pontjának e) alpontjában a gépjármû-villamossági szövegrész helyébe a jármû-villamossági szöveg, mellékletének 2. pontjában a Gépjármû-villamossági szövegrész helyébe a Jármû-villamossági szöveg, mellékletének 19. pontjában, 3. melléklete 11. pontjában a gépjármûbontó szövegrész helyébe a jármûbontó szöveg, a (2) bekezdésének d) pontjában az ille té kes Területi Mûszaki-Biztonsági Felügyelet szövegrész helyébe a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal szöveg, a (2) bekezdésének ea) pontjában az NKH Központi Hivatala szövegrész helyébe a közlekedési hatóság szöveg, melléklete 18. pontjának d) alpontjában, 3. melléklete 15. pontjának g) alpontjában az NKH Központi Hivatala szövegrész, továbbá 3. melléklete 15. pontjának g) alpontjában az NKH szövegrész helyébe a közlekedési hatóság szöveg, melléklete 19. pontjának b) alpontjában az NKH regionális igazgatóságának szövegrész helyébe a közlekedési hatóságnak szöveg, melléklete 11. pontjának a) alpontjában a 8. számú mellékletben szövegrész helyébe a külön jogszabályban szöveg lép. Hónig Péter s. k., közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám melléklet a 63/2009. (XI. 23.) KHEM rendelethez Az R. 3. mellékletének módosítása Az R. 3. mellékletének pontja a következõ f) g) alponttal egészül ki: f) a külön jogszabály szerinti bontási átvételi igazolás kiadását megelõzõ vizsgálathoz szükséges eszközök: kézilámpa, tükör, (gép)rongy, kézi nagyító, festék rétegvastagság vizsgáló készülék (acél- és fém alaphoz), okmányvizsgáló UV lámpa, kézi anyagfolytonosság és tömörségvizsgáló eszköz, digitális fényképezõgép (legalább: 3,0 Megapixel felbontás, 512 MByte méretû memória kártya, közvetlen PC-re töltés lehetõsége, az alvázszám rögzítéséhez alkalmas makro-funkció), g) a közlekedési hatóság információs rendszerével történõ adatcseréhez szükséges eszközök: a. legalább 1024 Kbit/sec sávszélességû internet kapcsolat, b. Publikus Internet felõl telephelyenként különbözõ fix IP cím, c. Internet böngészõ program (Firefox 3.X, vagy Internet Explorer 7.X.), d. Acrobat Reader 8.X., e. Számítógép (WinXpHuSp2 prof futtatására alkalmas 1 Gb Ram, 100Gb HDD, 9 pin soros port, 4 db USB 2.0 port, párhuzamos port, DVD olvasó, operációs rendszer és környezete: Windows XP proff HUsp2, JRE1.6_1x, Monitor 17 TFT 1280*1024), f. 600 dpi lézernyomtató, g. 1200dpi szkenner, h. billentyûzet pufferes vonalkód olvasó, i. digitális fényképezõgép, j. azonosítás kártyaolvasóval (Java Card ). A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelete a közúti jármûvek bontásának feltételeirõl A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés b) pont 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A rendelet hatálya a közúti közlekedésrõl szóló tör vény szerinti jármûbontó tevékenységet végzõ regisztrált bontó-hulladékkezelõ vállalkozásokra (a továb biak ban: jármûbontó) terjed ki. 2. (1) A jármûvek bontásához a közlekedési hatóság által kiállított bontási engedély (a továb biak ban: bontási átvételi igazolás ) szükséges. (2) A bontási átvételi igazolás sorszámozott, szoros számadású okmány, amely igazolja a tulajdonosa által tovább üzemeltetni nem kívánt jármû hulladékként, elbontási célból történt átadását és átvételét. 3. A bontási átvételi igazolást a közlekedési hatóság informatikai rendszere útján a jármûbontó közremûködésével állítja ki. A jármûbontó a kiállítást megelõzõ vizsgálatban akkor mûködhet közre, ha rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott személyi és dologi feltételekkel, és vele a közlekedési hatóság a közremûködés tárgyában megbízási szerzõdést kötött.

12 42226 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám 4. (1) A jármûbontó a bontási átvételi igazolás kiállítását megelõzõ vizsgálatban az 1. számú mellékletben meghatározott ügyrend szerint eljárva megállapítja, hogy a) a jármû azonosítható-e, b) az alvázszám eredeti gyártómûvi beütésû-e, c) a motorblokk típusára és származására jellemzõ módon azonosító jellel (számmal) ellátott-e, d) a jármû azonos-e a kérelmezõ által átadott okmányon szereplõ jármûvel, e) a fõdarabok és a karosszéria oldható kötésekkel rögzített, különválasztható külsõ burkolólemez elemei milyen mértékben hiányoznak. (2) A jármûbontó az (1) bekezdés szerinti adatokat rögzíti a közlekedési hatóság informatikai rendszerében. 5. (1) Amennyiben a jármû vizsgálatát köve tõen a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a jármû bontásra átvehetõ, kiállítja a bontási átvételi igazolást. (2) A bontási átvételi igazolás tartalmazza a) a kiállító hatóság nevét és címét, b) a jármûbontó nevét, székhelyét és nyilvántartási számát, c) a környezetvédelmi hatóság által kiadott veszélyes hulladékkezelésre jogosító engedély számát és idõbeli hatályát, d) a bontási átvételi igazolásszámát, kiállításának helyét és idejét, e) az átvett gépjármû azonosító adatait (államjelzés, rendszám, alvázszám, jármûkategória, gyártmány, típus, gyártási év, törzskönyv száma, forgalmi engedély száma), f) az átvett gépjármû tulajdonosának adatait (neve, címe, székhelye, állampolgársága, személyazonosság igazolására szolgáló igazolvány száma), g) a jármû tulajdonosának visszavonhatatlan nyilatkozatát arról, hogy a jármûvet tovább üzemeltetni nem kívánja, azt hulladéknak tekinti, h) a jármûbontó nyilatkozatát a jármû átvételérõl és annak veszélyes hulladékként történõ további kezelésérõl, i) a jármû tulajdonosának aláírását. 6. (1) A jármûbontó a vizsgálat során elvégzi a bontás során kinyerhetõ alkatrészek minõség-ellenõrzését. (2) A minõség-ellenõrzés eredménye alapján az alkatrészt, illetve tartozékot színjelzéssel kell ellátni. A javítás nélkül beépíthetõ alkatrész, vagy tartozék kék, a javítható, vagy felújítható alkatrész piros színjelzésû. (3) Az alkatrész, illetve tartozék kereskedelmi értékesítése esetén az alkalmazott színjelzést a számlán a szín megnevezésével fel kell tüntetni. 7. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Hónig Péter s. k., közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám melléklet a 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelethez A bontási átvételi igazolás kiadását megelõzõ vizsgálat ügyrendje 1. A kérelem 1.1. A közlekedési hatóság a jármû tulajdonosának vagy képviselõjének kérelmére engedélyezheti a jármû bontását Amennyiben jármû tulajdonosa nevében más személy jár el, a közremûködõként részt vevõ jármûbontó köteles a körülmények által indokolt mértékben és módon vizsgálni és dokumentálni a képviselõ képviseleti jogosultságát A képviseleti jogosultságot igazoló iratot vagy másolatát, ille tõ leg a képviselõ azonosítását lehetõvé tevõ adatokat (név, személyi igazolvány száma) a jármû vizsgálatához kapcsolódóan az engedélyezést támogató informatikai rendszeren (a továb biak ban: informatikai rendszer) rögzíteni kell. 2. A vizsgálat ügymenete és a bizonylatok kezelése 2.1. A vizsgálat az ügyfél tájékoztatását köve tõen kérelmére indul A kérelem adattartalmát az informatikai rendszeren rögzíteni kell, majd kinyomtatás után az ügyféllel aláíratni Az aláírt kérelmet az informatikai rendszeren digitális formában kell tárolni A közremûködõ jármûbontó felelõs az általa az informatikai rendszerben rögzített adatok adattartalmáért. 3. A vizsgálat 3.1. A jármûbontó a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott eszközök felhasználásával és szemlével végzi el a jármû vizsgálatát A vizsgálat megkezdésekor a jármûrõl fényképfelvételt kell készíteni. Az elölrõl, hátulról és mindkét oldaláról, továbbá az alvázszámról készített felvételt az informatikai rendszerben rögzíteni kell. 4. A bontási átvételi igazolás kiadása Amennyiben a vizsgálat eredményeinek rögzítése után megállapítható, hogy a jármû bontásra átvehetõ és bontása megkezdhetõ, a jármûbontó az informatikai rendszerbõl kinyomtatja a bontási átvételi igazolást.

14 42228 MAGYAR KÖZLÖNY évi 166. szám A pénzügyminiszter 27/2009. (XI. 23.) PM rendelete a pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok körérõl és az adatszolgáltatás módjáról szóló 46/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény ának (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok körérõl és az adatszolgáltatás módjáról szóló 46/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) A pénzügyi vállalkozás és az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: fióktelep) a rendszeres helyszínen kívüli felügyeleti ellenõrzés érdekében az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet a megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére. (2) A pénzügyi vállalkozás a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyrõl szóló határozat jogerõre emelkedésének napjától a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerõre emelkedésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére. (3) A fióktelep a mûködése megkezdésének napjától a tevékenysége befejezésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére. 2. Az R. 3. -ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) A pénzügyi vállalkozás és a fióktelep a negyedéves jelentést a beszámolás napját követõ hónap 20. munkanapjáig, a pénzügyi vállalkozás és a fióktelep a törzsadatairól szóló jelentést elsõ alkalommal a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyrõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõ 15 munkanapon belül, azt követõen a tárgyév június 30-i állapotot tükrözõ éves jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejûleg a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig, a törzsadatban történt idõközi változást pedig a változást követõ tizenöt munkanapon belül, az ügynökök bejelentésére vonatkozó HPTPU jelentést öt munkanapon belül köteles a Felügyelet részére elektronikus úton megküldeni. (2) Az éves beszámoló alapján készített auditált felügyeleti jelentésekkel egyidejûleg a cégszerû aláírással ellátott éves beszámolót a jogszabályban meghatározottak szerinti könyvvizsgálói záradékkal, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozattal, a közgyûlési határozattal vagy jegyzõkönyvvel együtt, valamint az üzleti jelentést magyar nyelven, elektronikus úton, a beszámoló elfogadását követõ 15 munkanapon belül, de legkésõbb tárgyévet követõ év május 31-ig kell a Felügyelet részére megküldeni. (3) A pénzügyi vállalkozás és a fióktelep a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a Felügyeletnek küldendõ negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egy idõben, a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követõ év második negyedévére vonatkozó bevallásban külön korrekciós tételként köteles elektronikus úton eljuttatni a Felügyelet részére.

15 MAGYAR KÖZLÖNY évi 166. szám A R. 4. -ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A pénzügyi vállalkozás és a fióktelep által a Felügyelet részére szolgáltatandó táblázatok és rendszerességük a következõ: Sorszám Táblakód Megnevezés Gyakoriság 1. 20B A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA N, A 2. 21A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE Eszközök N, A 3. 21B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE Források N, A 4. 21C PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEI N, A 5. 21D PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEI N, A 6. 21E PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (speciális N, A tevékenységekkel kapcsolatosan) 7. 22A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNY-KIMUTATÁSA N, A 8. 23AA PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Mérlegadatok részletezése N, A 9. 23AB PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Ügyféllel szembeni követelések részletezése N, A B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS N, A C PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Ügyfelekkel szembeni tõkekövetelések alakulása N, A D PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Ügyletstruktúra (hátralévõ lejárat szerint) N, A A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Portfolió elemzése Követelés állomány N, A faktoring nélkül (lejárat óta eltelt idõ) B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Portfolió elemzése Faktoring állomány (lejárat N, A óta eltelt idõ) A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE N, A B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE N, A C PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK A pénzmosás megelõzésével és a terrorizmus N, A finanszírozásával kapcsolatos adatok DF PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízing V termékek Fogyasztási hitel DH PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízing V termékek Hitelkártyák DI PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízing V termékek Ingatlanlízing DJ PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízing V termékek Szabad felhasználású jelzáloghitel DL PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízing V termékek Lakáscélú hitel DM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízing V termékek Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Minõsített követelésállomány alakulása N, A A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK A nyilvántartásba vett panaszbejelentések N, A felmérése 26. PVVDN PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) N 27. PVFVDN EU TAGÁLLAMI PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS FIÓKTELEPE felügyeleti változó díj N számítása (negyedéves) 28. PVAD PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS felügyeleti alapdíj számítása (éves) É 29. PVFAD EU TAGÁLLAMI PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS FIÓKTELEPE felügyeleti alapdíj É számítása (éves) 30. KTAPVE1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK J, V 31. KTAPVE2 BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTSÉGVISELÕK J, V 32. KTAPVE3 TULAJDONOS ADATAI J, V 33. KTAPVE4 MINÕSÍTETT BEFOLYÁS J, V 34. KTAPVE5 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI J, V 35. KTAPVE6 KISZERVEZÉS ADATOK J, V

16 42230 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám ahol N = negyedévente küldendõ jelentés, É = évente küldendõ jelentés, A = auditált éves jelentés, J = Június 30-ra küldendõ jelentés, V = eseti jelentés (változás esetén). 4. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit elõször a év elsõ negyedévérõl készített jelentésnél kell alkalmazni. (2) Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. (3) Ezen rendelet a, 4. (2) bekezdése és melléklete az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet hatálybalépést követõ második napon hatályát veszti. Dr. Oszkó Péter s. k., pénzügyminiszter

17 MAGYAR KÖZLÖNY évi 166. szám Melléklet a 27/2009. (XI. 23.) PM rendelethez Vonatkozási id vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 20B A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

18 42232 MAGYAR KÖZLÖNY évi 166. szám Sorszám PSZÁF kód Megnevezés A0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) A1 PÉNZESZKÖZÖK A2 ÁLLAMPAPÍROK (4+5) A21 forgatási célú A22 befektetési célú A3 HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK (7+8+11) A31 Látraszóló A32 Egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból (9+10) A321 éven belüli lejáratú A322 éven túli lejáratú A33 Befektetési szolgáltatásból A4 ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK (13+16) A41 Pénzügyi szolgáltatásból (14+15) A411 éven belüli lejáratú A412 éven túli lejáratú A42 Befektetési szolgáltatásból ( ) A421 t zsdei befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó követelés A422 t zsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó követelés A423 befektetési szolgáltatásból ered, ügyfelekkel szembeni követelés A424 elszámolóházzal szembeni követelés A425 egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés A51 HITELVISZONYT MEGTESTESÍT ÉRTÉKPAPÍROK, beleértve a rögzített kamatozásuakat is (23+26) A511 Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) (24+25) A5111 forgatási célú A5112 befektetési célú A512 Más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok (27+28) A5121 forgatási célú A5122 befektetési célú A52 RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ ÉRTÉKPAPÍROK (30+31) A521 Részvények, részesedések forgatási célra A522 Változó hozamú értékpapírok (32+33) A5221 forgatási célú A5222 befektetési célú A53 RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK BEFEKTETÉSI CÉLRA (35+36) A531 Részvények, részesedések befektetési célra A532 Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése A54 RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN (38+39) A541 Részvények, részesedések befektetési célra A542 Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése A61 IMMATERIÁLIS JAVAK (41+42) A611 Immateriális javak A612 Immateriális javak értékhelyesbítése A62 TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) A621 Pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök ( ) A6211 ingatlanok A6212 m szaki berendezések, gépek, felszerelések, járm vek A6213 beruházások A6214 beruházásra adott el legek A622 Nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök ( ) A6221 ingatlanok A6222 m szaki berendezések, gépek, felszerelések, járm vek A6223 beruházások A6224 beruházásra adott el legek A623 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A71 SAJÁT RÉSZVÉNYEK A72 EGYÉB ESZKÖZÖK ( ) A721 Készletek A722 Egyéb követelések A723 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete A8 AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK ( ) A81 Bevételek aktív id beli elhatárolása A82 Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása A83 Halasztott ráfordítások A91 Forgóeszközök ( (58 és 59-b l az idetartozó tétel értéke)) 21A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Eszközök Bruttó (nyilvántartási, bekerülési, beszerzési, stb.) érték Értékcsökkenés, értékvesztés Értékelési különbözet Nagyságrend: ezer forint Forint Deviza Összesen Könyv szerinti (nettó) érték összesen Mód a b c d e f z A92 Befektetett eszközök ( (58 és 59-b l az idetartozó tétel értéke)) Tilos Jelmagyarázat

19 MAGYAR KÖZLÖNY évi 166. szám B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Források Nagyságrend: ezer forint Forint Deviza Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c z B0 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) B1 HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ( ) B11 Látraszóló B12 Pénzügyi szolgáltatásból (5+6) B121 éven belüli lejáratú B122 éven túli lejáratú B13 Befektetési szolgáltatásból B14 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete B2 ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ( ) B21 Lakossággal szembeni kötelezettség pénzügyi szolgáltatásból ( ) B211 látraszóló B212 éven belüli lejáratú B213 éven túli lejáratú B22 Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ( ) B221 látraszóló B222 éven belüli lejáratú B223 éven túli lejáratú B23 Befektetési szolgáltatásból ( ) B231 t zsdei befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó kötelezettség B232 t zsdén kívöli befektetési szolgáltatásból ered kötelezettség B233 befektetési szolgáltatásból erd, ügyfelekkel szembeni kötelezettség B234 elszámolóházzal szembeni kötelezettség B235 egyéb befektetési szolgáltatásból ered kötelezettség B24 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete B3 KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍR MIATT FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉG ( ) B31 Kibocsátott kötvények (27+28) B311 éven belüli lejáratú B312 éven túli lejáratú B32 Kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (30+31) B321 éven belüli lejáratú B322 éven túli lejáratú B33 Számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem min sül hitelviszonyt megtestesít okiratok (33+34) B331 éven belüli lejáratú B332 éven túli lejáratú B4 EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ( ) B41 Éven belüli lejáratú B42 Éven túli lejáratú B43 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete B5 PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK ( ) B51 bevételek passzív id beli elhatárolása B52 költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása B53 halasztott bevételek B6 CÉLTARTALÉKOK ( ) B61 Céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre B62 Kockázati céltartalék függ és jöv beni kötelezettségekre B63 Általános kockázati céltartalék B64 Egyéb céltartalék B7 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( ) B71 Alárendelt kölcsönt ke B72 Szövetkezeti formában m köd hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása B73 Egyéb hátrasorolt kötelezettség B81 JEGYZETT T KE B812 ebb l: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken B82 JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE ( - el jellel) B83 T KETARTALÉK (56+57) B831 Részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio) B832 Egyéb B84 ÁLTALÁNOS TARTALÉK B85 EREDMÉNYTARTALÉK (+-) B86 LEKÖTÖTT TARTALÉK B87 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (62+63) B871 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka B872 Valós értékelés értékelési tartaléka B88 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-) (évközben EREDMÉNY) B91 SAJÁT T KE ( ) B92 Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) B93 Hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) Tilos Jelmagyarázat

20 42234 MAGYAR KÖZLÖNY évi 166. szám 21C PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEI Nagyságrend: ezer forint Forint Deviza Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c z C0 Mérlegen kívüli kötelezettségek összesen C1 Függ kötelezettségek összesen C101 Opciós ügyletek C102 Garanciavállalás C103 Kezességvállalás C104 Visszavonható készenléti (standby) hitellevél C105 Visszavonhatatlan hitellevelek és az akkreditívek C106 Hitelszerz dés alapján még igénybe vehet keretösszeg C107 Harmadik fél tartozásaiért biztosítékként szolgálóvagyontárgyak C108 Nem valódi penziós ügyletek C109 Hitelígérvények C110 Kötelezettségvállalásra vonatkozó igérvények C111 Forint- vagy devizaértékre szóló váltókezesség-vállalás (névérték, lejáratig) C112 Tovább forgatott, eladott vagy MNB-nél viszontleszámítolt váltó C113 Hitelintézettel szembeni visszkereset ki nem fizetett névértéke a teljesítésig C114 Egyéb pénztartozások C115 Peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek C2 Jöv beni kötelezettségek összesen C21 Határid s kötelezettségek C22 SWAP ügyletek határid s ügyletrésze miatti kötelezettségek C23 Egyéb kötelezettségek C3 Továbbengedményezett fedezetek és biztosítékok Tilos Jelmagyarázat

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043158 6419 122 03 Cg.: 03 02 000162 Borotai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet

Főnix Takarékszövetkezet MÉRLEG Főnix Takarékszövetkezet KSH: 10044575-6419-122-09 Cg.: 09-02-000063 MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043732 6419 122 05 Cg.: 05 02 000269 Szerencs és KörnyékeTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 23., hétfõ. Tartalomjegyzék. 259/2009. (XI. 23.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 23., hétfõ. Tartalomjegyzék. 259/2009. (XI. 23.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 23., hétfõ Tartalomjegyzék 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet 31/2009. (XI. 23.) MNB rendelet 41/2009. (XI. 23.) EüM rendelet

Részletesebben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben MÉRLEG KSH:10044513-6419-122-09 Cg.:09-02-000068 Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) "Rábaközi" Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg

ESZKÖZÖK (aktívák) Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg a b d 1. 1. Pénzeszközök 279 102 306 514 2. 2. Állampapírok 1 567 938 2 325 317 3. a) forgatási célú 1 251 066 2 224 526 4. b) befektetési célú 316 872 100 791 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 10043433 6419 122 04 Cg.: 04-02-000216 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) (adatok: ezer Ft-ban) S. sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év

Részletesebben

1. melléklet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 20/2011. (X. 20.) számú PSZÁF Rendeletéhez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

1. melléklet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 20/2011. (X. 20.) számú PSZÁF Rendeletéhez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA 1. melléklet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 20/2011. (X. 20.) számú PSZÁF Rendeletéhez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Gyakoriság Pénzügyi vállalkozások és fióktelepek táblái

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2003. évi éves gyorsjelentése 2004. február 11. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V. ker. Váci utca 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben