MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 23., hétfõ. Tartalomjegyzék. 259/2009. (XI. 23.) Korm.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 166. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 23., hétfõ. Tartalomjegyzék. 259/2009. (XI. 23.) Korm."

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 23., hétfõ Tartalomjegyzék 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet 31/2009. (XI. 23.) MNB rendelet 41/2009. (XI. 23.) EüM rendelet 63/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet 27/2009. (XI. 23.) PM rendelet 1199/2009. (XI. 23.) Korm. határozat A termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésének ötödik ütemérõl A jegybanki alapkamat mértékérõl Egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról A gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról A közúti jármûvek bontásának feltételeirõl A pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok körérõl és az adatszolgáltatás módjáról szóló 46/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról Az új Polgári Törvénykönyv hatályosulását vizsgáló Monitoring Bizottság létrehozásáról 42277

2 42216 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelete a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésének ötödik ütemérõl A Nemzeti Földalapról szóló évi CXVI. törvény módosításáról szóló évi XXIV. törvény 15. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása, valamint az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontja alapján a Kormány a következõket rendeli el: 1. (1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továb biak ban: MNV Zrt.) a Nemzeti Földalapról szóló évi CXVI. törvény módosításáról szóló évi XXIV. törvény (a továb biak ban: Tv.) 13/A. (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelõ tulajdonostól (a továb biak ban: jogosult) pályázat alapján úgy vásárolhat az állam javára jogosultanként legfeljebb 20 hektár területnagyságú, külterületi termõföldet, összesen nem több mint 3 millió forint értékben, hogy annak ellenértékeként életjáradékot fizet e rendeletben foglaltak szerint. (2) Az életjáradékra való jogosultságnak feltétele továbbá az is, hogy a pályázó a pályázat során felajánlott termõföldnek a pályázat meghirdetésekor legalább három éve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, kivéve ha a tulajdonszerzés öröklés, részarány kiadás, hatósági intézkedés vagy bírói ítélet alapján történt. Ha a pályázó a termõföld tulajdonjogát egyeneságbeli rokonától vagy házastársától szerezte meg, akkor az elõírt három évbe beszámítható az az idõtartam, amely alatt a földrészlet az egyeneságbeli rokon vagy a házastárs tulajdonában volt. (3) Az állam a termõföld ellenértékét e rendelet alapján és feltételei szerint megkötött megállapodásban (a továb biak ban: életjáradéki szerzõdés) foglaltak szerint folyósítja. Az állam a termõföld tulajdonjogát életjáradék jogcímén szerzi meg. 2. (1) Az életjáradéki szerzõdés megkötése céljából az MNV Zrt. a rendelkezésre álló költségvetési forrástól függõen évente több alkalommal pályázati felhívást tehet közzé a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben, továbbá internetes honlapján meghatározva azt a 45 napnál nem rövidebb idõtartamot, amelyen belül e rendelet alapján ajánlat tehetõ. (2) A pályázati felhívásban meg kell határozni azt a maximális területnagyságot, illetve termõföldértéket, amelyre az MNV Zrt. az adott pályázati kiírásra beérkezett ajánlatok elbírálását köve tõen életjáradéki szerzõdést köthet. (3) Amennyiben 3. (1) (2) bekezdésében, valamint a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelõ ajánlatok összesített területnagysága, illetve értéke meghaladja a (2) bekezdés szerint meghatározott felsõ korlátot, úgy az életjáradéki szerzõdéseket ezen korlát eléréséig az ajánlatot benyújtók életkora szerint, csökkenõ sorrendben kell megkötni. 3. (1) Az MNV Zrt. életjáradék fizetése ellenében olyan termõföld felajánlását fogadhatja el, amely kizárólagosan a jogosult tulajdonában áll, és amelynek területnagysága ingatlanonként önállóan vagy több ingatlan összefüggõ együtteseként eléri az 1 hektárt. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakkal egyezõ rangsorban közös tulajdonban álló ingatlanhányad felajánlása is elfogadható, ha a jogosultat a közös tulajdonból megilletõ hányadnak megfelelõ területnagyság az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel és az ingatlan-hányad értéke eléri a forintot. (3) Amennyiben az (1) (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ ingatlanok nem érik el a 2. (3) bekezdésében meghatározott korlátot, úgy az MNV Zrt. dönthet arról, hogy életjáradéki szerzõdést köt olyan ingatlanok vonatkozásában, amely a) termõföldek a Magyar Állam tulajdonában lévõ termõföldekkel összefüggõek és együttes gazdálkodásra alkalmasak, b) termõföld megszerzése közérdekû cél meg valósításához szükséges, vagy c) termõföld hasznosítása biztosított vagy biztosítható. (4) Erdõ mûvelési ágú ingatlanként nyilvántartott vagy erdõ alrészletet tartalmazó termõföld felajánlására csak abban az esetben van lehetõség, ha errõl a pályázati felhívás külön rendelkezik.

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám (1) A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározottak szerint kell benyújtani. (2) Ha a termõföld használatát a jogosult korábban harmadik személy részére átengedte, a pályázathoz a hatályos szerzõdés eredeti példányát vagy közjegyzõ által hitelesített másolati példányát is csatolni kell. Ha a termõföld használatának átengedésére szóbeli megállapodás alapján került sor, a pályázat benyújtását megelõzõen a megállapodást írásba kell foglalni és az e bekezdésben foglaltak szerint a pályázathoz kell csatolni. (3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a pályázathoz adó- és értékbizonyítványt kell csatolni, amelyet az ügyfél kérelmére valamennyi érintett ingatlanról külön-külön az ille té kes települési, fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje állít ki. 5. (1) A felajánlott termõföld ellenértékét az MNV Zrt. a 4. (3) bekezdése szerint kiállított értékbizonyítvány alapján állapítja meg. Az MNV Zrt. a felajánlott termõföld értékének megállapítására, saját költségén független szakértõi véleményt is kérhet, ez esetben az ellenérték megállapítására a szakértõi vélemény alapján kerül sor. (2) Az életjáradéki szerzõdés megkötésével, valamint az életjáradéki jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos költségek az MNV Zrt.-t terhelik. (3) A pályázati ajánlatának elfogadásáról vagy elutasításáról a döntést követõ 30 napon belül MNV Zrt. írásban értesíti az ajánlattevõt. 6. (1) Az életjáradéki szerzõdést az MNV Zrt. a megkötését követõ 15 munkanapon belül eljuttatja az életjáradék folyósítását végzõ szervhez. (2) Ugyanaz a jogosult csak egy életjáradéki szerzõdést köthet. (3) Amennyiben ugyanazon jogosult több pályázati eljárásban is tett elfogadott ajánlatot, úgy az életjáradéki szerzõdést az 1. (1) bekezdésében meghatározott felsõ korlát figye lembe véte lével módosítani kell. Az életjáradéki szerzõdés módosítása során a szerzõdés megkötésére vonatkozó e rendeletben foglalt szabályokat kell meg fele lõen alkalmazni. (4) Az életjáradéki szerzõdésben a jogosult természetes személyazonosító adatain kívül fel kell tüntetni: a) a jogosult társadalombiztosítási azonosító jelét, b) szükség szerint nyugdíjfolyósítási törzsszámát, c) az életjáradék fizetése alapjául szolgáló összeget, és a folyósításra kerülõ járadék havi összegét, d) a folyósítás kezdõ idõpontját. 7. (1) Az életjáradék fizetése alapjául szolgáló összeget a jogosulttól az állam tulajdonába kerülõ termõföld ellenértéke 1,10-szeresének megfelelõ összeg alapján kell megállapítani. (2) Az életjáradék mértékét az életjáradék alapjául szolgáló összeg, a jogosult 8. (2) bekezdésében meghatározott idõpontban betöltött életkora, valamint a rendelet mellékletének meg fele lõen kell megállapítani. (3) Az életjáradék összege a szerzõdéskötés évét követõ minden év március 1-jétõl az elõzõ évben meg valósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik. 8. (1) Az életjáradék havonta forintban fizetendõ szolgáltatás. (2) A megkötött életjáradéki szerzõdés alapján az életjáradék az 5. (3) bekezdésében meghatározott értesítés kézhezvételét követõ hónap elsõ napjától jár, és a jogosultat annak élete végéig megilleti azzal, hogy az életjáradék kifizetése csak az életjáradéki szerzõdés megkötését köve tõen válik esedékessé. (3) Az életjáradékot a nyugdíjak folyósításával egyidejûleg, megkülönböztetett módon, az életjáradéki szerzõdésben meghatározott idõponttól kell folyósítani. Az életjáradék folyósítását végzõ szerv az életjáradék elsõ alkalommal történõ folyósításáról az életjáradéki szerzõdés kézhezvételét követõ 30 napon belül gondoskodik. (4) Az életjáradékra való jogosultság a jogosult elhalálozása hónapjának utolsó napjával szûnik meg. (5) A jogosult halála esetén az életjáradék nem örökölhetõ. A fel nem vett életjáradék a hagyaték tárgyát képezi. (6) Amennyiben a jogosult az életjáradék esedékessé válását követõ 1 éven belül elhalálozik, az 1 évbõl még fennmaradó idõtartamra számított életjáradék összege, de legfeljebb a termõföld ellenértékének megfelelõ összeg a hagyaték szempontjából fel nem vett életjáradéknak minõsül, és egy összegben esedékes. (7) A (6) bekezdés alkalmazása alapjául szolgáló ellenértéket az életjáradéki szerzõdésben fel kell tüntetni. 9. (1) Az életjáradékot a megküldött életjáradéki szerzõdés alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. A folyósításhoz szükséges életjáradéki szerzõdések átadásának módját, valamint a folyósítással összefüggõ ügyviteli

4 42218 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám eljárást az MNV Zrt. az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatósággal és a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal kötött megállapodásban rendezi. (2) A folyósított életjáradék megtérítésével, valamint az életjáradék folyósításával, emelésével kapcsolatos költségek az MNV Zrt.-t terhelik. Az elszámolás módjáról az MNV Zrt. az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatósággal és a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal kötött megállapodás alapján gondoskodik. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) A termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet hatályát veszti. (3) E rendelet szabályait a hatálybalépését köve tõen kiírt pályázati eljárásokra, illetve az annak alapján megkötött szerzõdésekre kell alkalmazni. Bajnai Gordon s. k., miniszterelnök Melléklet a 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelethez Az életjáradék havi összege Ft életjáradék alapjául szolgáló összeg esetén A Ft-tól eltérõ életjáradék alapjául szolgáló összeg esetén a járadék összege arányosan változik. Életkor (év) Férfi Nõ és felette

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei A Magyar Nemzeti Bank 31/2009. (XI. 23.) MNB rendelete a jegybanki alapkamat mértékérõl A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi LVIII. törvény 60. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következõket rendelem el: 1. A jegybanki alapkamat mértéke 6,50%. 2. (1) Ez a rendelet november 24-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékérõl szóló 28/2009. (X. 19.) MNB rendelet. Simor András s. k., a Magyar Nemzeti Bank elnöke

6 42220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az egészségügyi miniszter 41/2009. (XI. 23.) EüM rendelete egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 76. (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. Az anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszerrõl szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet (a továb biak ban: R.) 2. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) E rendelet alkalmazása során az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdésének 1., 4., 5. és 6. pontjában elõírt állítás, tápanyag-összetételre vonatkozó állítás, egészségre vonatkozó állítás és betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítás fogalommeghatározásokat kell alkalmazni. 2. Az R a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki: (11) Ez a rendelet a 2006/141/EK irányelv III. és VI. mellékletének bizonyos anyatej-helyettesítõ tápszerek összetételi követelményeire vonatkozó módosításáról szóló, december 12-i 1243/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 3. (1) Az R. 3. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az R. 6. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 4. A különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továb biak ban: R.II.) 8. (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép: A különleges táplálkozási célú élelmiszerek hatékony hatósági ellenõrzése érdekében az 1. számú melléklet I. A. 1. pontjában szereplõ anyatej-helyettesítõ tápszerek, valamint I. A. 2. pontjába, továbbá I. B. 3. pontjába tartozó élelmiszerek esetében: 5. Az R.II. 14. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:) a) a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl szóló, május 6-i 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 6. (1) Az R.II. 1. számú mellékletének I. A. része e rendelet 3. mellékletének 1. pontja szerint módosul. (2) Az R.II. 1. számú mellékletének I. B. része e rendelet 3. mellékletének 2. pontja szerint módosul. 7. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E rendelet a) 6. (1) bekezdése, b) 7. (6) bekezdése, c) 3. mellékletének 1. pontja január 1-jén lép hatályba. (3) Hatályát veszti a) az R. 16. (4) bekezdése, b) az R.II. 1. számú mellékletének II. része.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám (4) A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrõl szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 8. (1) bekezdése hatályát veszti. (5) Az R. a) 1. mellékletének 5.6. pontjában és 2. mellékletének 4.6 pontjában a linolénsav/alfa-linolénsav szövegrész helyébe a linolsav/alfa-linolénsav, b) 1. mellékletének 11. pontjában és 2. mellékletének 9. pontjában a linolénsavként szövegrészek helyébe a linolsavként, c) 1. mellékletének 5.5. pontjában és 2. mellékletének 4.5. pontjában a Linolénsav (gliceridek alakjában = linoleátok) szövegrész helyébe a Linolsav (gliceridek alakjában=linolátok) szöveg lép. (6) Az R.II. 8. (1) bekezdésének felvezetõ szövegében az I. A. 2. pontjába szövegrész helyébe az I. A. 2. és 5. pontjába szöveg lép. (7) Ez a rendelet január 2-án hatályát veszti. (8) Ez a rendelet a 2006/141/EK irányelv III. és VI. mellékletének bizonyos anyatej-helyettesítõ tápszerek összetételi követelményeire vonatkozó módosításáról szóló, december 12-i 1243/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter 1. melléklet a 41/2009. (XI. 23.) EüM rendelethez Az R. 3. mellékletének 3. pontja a címet köve tõen a következõ sorral és a hozzá kapcsolódó lábjegyzettel egészül ki: (Aminosavak és egyéb nitrogénvegyületek) L-arginin és hidrokloridja (1) (1) Az L-arginin és hidrokloridja csak a 7. (4) bekezdése szerinti anyatej-helyettesítõ tápszerek elõállításához használható. 2. melléklet a 41/2009. (XI. 23.) EüM rendelethez Az R. 6. melléklete a következõ 4. ponttal egészül ki: 4. Fehérjeminõség Az anyatejben lévõ, nélkülözhetetlen és feltételesen nélkülözhetetlen aminosavak mg/100 kj-ban és mg/100 kcal-ban kifejezve a következõk: 100 kj-ra vonatkoztatott érték (1) 100 kcal-ra vonatkoztatott érték Arginin Cisztin 6 24 Hisztidin Izoleucin Leucin Lizin Metionin 7 29 Fenilalanin Treonin Triptofán 7 30 Tirozin Valin (1) 1 kj = 0,239 kcal.

8 42222 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám 3. melléklet a 41/2009. (XI. 23.) EüM rendelethez 1. Az R.II. 1. számú melléklete I. A. része a következõ 5. ponttal egészül ki: (Termékspecifikus elõ írással szabályozott különleges élelmiszerek) 5. Gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek 2. Az R.II. 1. számú melléklete I. B. része a következõ 3. ponttal egészül ki: (Termékspecifikus elõ írással jelenleg nem szabályozott különleges élelmiszerek) 3. Egyéb, az elõzõekben fel nem sorolt különleges táplálkozási célú élelmiszerek. A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 63/2009. (XI. 23.) KHEM rendelete a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés b) pont 14. és 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (a továb biak ban: R.) 1. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A rendelet hatálya a jármûfenntartó tevékenységet végzõ vállalkozásokra (a továb biak ban: jármûfenntartó szervezet) terjed ki. 2. Az R. 2. a) b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek: [A rendelet alkalmazásában] a) jármûfenntartó tevékenység: a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott gépjármûveken kivéve a motorkerékpárt és a trolibuszt és ezek pótkocsijain (a továb biak ban együtt: jármû) végzett, az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási tevékenység, b) regisztrált bontó-hulladékkezelõ: a környezetvédelmi hatóság által a bontásra szánt jármûre és az abban elõforduló veszélyes anyagoknak megfelelõ kódszámú hulladékra vonatkozóan kiadott veszélyes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezõ jármûfenntartó szervezet, amely rendelkezik a közlekedési hatóság által kiállított, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló tör vény szerinti bejelentési igazolással, 3. Az R. 10. (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A gépjármûfenntartó tevékenység elvégzését] d) az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott Jármûvek bontása tevékenység (a továb biak ban: jármûbontó tevékenység) esetében a külön jogszabály szerinti bontási átvételi igazolás kiadásával [tanúsítani kell.] 4. (1) Az R. 11. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A jármûfenntartó tevékenység végzésére irányuló szándékot a közlekedési hatóság részére be kell jelenteni. (2) Az R. 11. (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek: [A bejelentésnek tartalmaznia kell:] a) a bejelentõ nevét, székhelyét, és telephelyének (telephelyeinek) címét, a folytatni kívánt jármûfenntartó tevékenység megnevezését,

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám (3) Az R. 11. (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A bejelentésnek tartalmaznia kell:] f) az 1. számú melléklet 19. pontja szerinti jármûbontó tevékenység végzése esetében a környezetvédelmi hatóság által kiadott veszélyes hulladékkezelésre feljogosító engedélyének adatait, amennyiben a bejelentést nem a veszélyes hulladékkezelési tevékenység engedélyezése iránti kérelemmel egyidejûleg teszik meg. (4) Az R ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A jármûfenntartó szervezet köteles bejelenteni a közlekedési hatóság részére az idõtartam megjelölésével a tevékenység szüneteltetését, a tevékenység megszüntetését, valamint a (2) bekezdésben meghatározott adatok tekintetében bekövetkezett változásokat. 5. Az R. 12. (1) (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 12. (1) A rendeletben foglaltak megtartását a közlekedési hatóság ellenõrzi. A közlekedési hatóság az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott tevékenységet végzõket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ille té kes területi felügyelõsége, a 19. pontjában meghatározott tevékenységet végzõket a környezetvédelmi hatóság bevonásával ellenõrzi. (2) Ha a közlekedési hatóság a rendeletben foglalt rendelkezések megszegését megállapítja, határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását az arra való jogosultság igazolásáig. (3) A közlekedési hatóság a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet. 6. Az R. 3. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 7. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R. 2. c) pontja, 10. (7) bekezdése és 8. melléklete. 8. Az R ának h) pontjában, 3. -ának (1) bekezdésében, 4. (1) bekezdésében és (1) bekezdésének a) c) pontjaiban, (2) és (4) bekezdéseiben, 5. (1) (2) bekezdéseiben, 6. (1) és (2) bekezdéseiben, 7. -ában, 8. -ában, 9. -ának (1) és (3) bekezdéseiben, 10. -ának (1), (3) (4) és (6) bekezdéseiben, 11. -a (2) bekezdésének b) e) pontjaiban, 13. (2) bekezdésében, az 1. mellékletének címében, 14. és 18. pontjaiban, 2. mellékletének címében, 3. mellékletének címében és elsõ számozás nélküli bekezdésében, 5. mellékletének címében és 1. pontjában, 6. mellékletének címében, 7. mellékletének címében, 9. mellékletének utolsó számozás nélküli bekezdésében, 10. számú mellékletének S. pontjában a gépjármûfenntartó szövegrész helyébe a jármûfenntartó szöveg, ának (1) és (2) bekezdésében a Gépjármûfenntartó szövegrész helyébe a Jármûfenntartó szöveg, a (1) bekezdésének b) pontjában a gépjármûfenntartást szövegrész helyébe a jármûfenntartást szöveg, melléklete pontjának a) alpontjában a gépjármûfenntartásban szövegrész helyébe a jármûfenntartásban szöveg, ának (2) bekezdésében a gépjármûjavító szövegrész helyébe a jármûjavító szöveg, a (2) bekezdésének a) c) pontjaiban és (4) bekezdésében, 9. -ának (4) bekezdésében, 10. -a (2) bekezdésének a) pontjában, 1. melléklete 1. pontjának b) d) alpontjaiban, 3. pontjának a) és c) alpontjában, 19. pontjának b) alpontjában, 3. mellékletének címében és elsõ számozás nélküli bekezdésében, 3. pontjának a) b) alpontjaiban, 6. pontjának a) és c) alpontjaiban, 7. pontjának utolsó számozás nélküli bekezdésében, pontjának a) alpontjában, pontjának számozás nélküli utolsó bekezdésében, pontjának a) alpontjában a gépjármû szövegrész helyébe a jármû szöveg, mellékletének 4. pontjában, 3. mellékletének 1. és 6. pontjában a Gépjármû szövegrész helyébe a Jármû szöveg, melléklete 14. pontjának d) alpontjában a gépjármûbe szövegrész helyébe a jármûbe szöveg, ának d) pontjában a gépjármûben szövegrész helyébe a jármûben szöveg, melléklete 2. pontjának d) alpontjában a gépjármûvön szövegrész helyébe a jármûvön szöveg, melléklete 19. pontjának c) d) alpontjában, 3. melléklete 5. pontjának a) alpontjában, 15. pontja a) és f) alpontjaiban a gépjármûhöz szövegrész helyébe a jármûhöz szöveg, melléklete 4. pontjának a) alpontjában a gépjármûbõl szövegrész helyébe a jármûbõl szöveg, mellékletének elsõ számozás nélküli bekezdésében a gépjármûnek szövegrész helyébe a jármûnek szöveg,

10 42224 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám ának (1) (3) bekezdéseiben, 4. -ának (4) bekezdésében, 6. -a (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében, 9. -ának (4) bekezdésében, 1. melléklete 1. pontjának a) és b) f) alpontjaiban, 2. pontjának a) c) alpontjaiban, 3. melléklete 1. pontjának b) alpontjában, 2. pontjának b) alpontjában, 3. pontjának d) alpontjában, 4. pontjának b) alpontjában, 5. pontjának b) alpontjában, 9. pontjának b) c) alpontjaiban, 11. pontjának a) alpontjában és számozás nélküli utolsó bekezdésében, 12. pontjának b) alpontjában, 15. pontjának b) alpontjában a gépjármûvek szövegrész helyébe a jármûvek szöveg, melléklete 19. pontjában, 3. mellékletének 2 5., és pontjában a Gépjármûvek szövegrész helyébe a Jármûvek szöveg, a (1) bekezdésének b) pontjában a gépjármûvekkel szövegrész helyébe a jármûvekkel szöveg, a (2) bekezdésének c) pontjában a gépjármûveken szövegrész helyébe a jármûveken szöveg, melléklete 19. pontjának a) alpontjában a gépjármûveknek szövegrész helyébe a jármûveknek szöveg, melléklete 1. pontjának c) alpontjában, 4. pontjának c) d) alpontjaiban, 5. pontjának d) e) alpontjaiban, 7. pontjának c) alpontjában a gépjármûtípus szövegrész helyébe a jármûtípus szöveg, melléklete 1. pontjának e) alpontjában a gépjármûtípushoz szövegrész helyébe a jármûtípushoz szöveg, melléklete 2. pontjának c) alpontjában, 3. pontjának c) alpontjában a gépjármûtípusokhoz szövegrész helyébe a jármûtípusokhoz szöveg, melléklete pontjának b) alpontjában a gépjármûtípusok szövegrész helyébe a jármûtípusok szöveg, melléklete 2. pontjának d) alpontjában, 7. pontjának d) alpontjában a gépjármûtípusra szövegrész helyébe a jármûtípusra szöveg, ának a) pontjában a gépjármûszerelõ szövegrész helyébe a jármûszerelõ szöveg, melléklete 1. pontjában a Gépjármûszerelõ szövegrész helyébe a Jármûszerelõ szöveg, ának (2) bekezdésében a gépjármû-szerelõi szövegrész helyébe a jármûszerelõi szöveg, ának (3) bekezdésében a gépjármûvizsgáló szövegrész helyébe a jármûvizsgáló szöveg, melléklete 2. pontjának e) alpontjában a gépjármû-villamossági szövegrész helyébe a jármû-villamossági szöveg, mellékletének 2. pontjában a Gépjármû-villamossági szövegrész helyébe a Jármû-villamossági szöveg, mellékletének 19. pontjában, 3. melléklete 11. pontjában a gépjármûbontó szövegrész helyébe a jármûbontó szöveg, a (2) bekezdésének d) pontjában az ille té kes Területi Mûszaki-Biztonsági Felügyelet szövegrész helyébe a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal szöveg, a (2) bekezdésének ea) pontjában az NKH Központi Hivatala szövegrész helyébe a közlekedési hatóság szöveg, melléklete 18. pontjának d) alpontjában, 3. melléklete 15. pontjának g) alpontjában az NKH Központi Hivatala szövegrész, továbbá 3. melléklete 15. pontjának g) alpontjában az NKH szövegrész helyébe a közlekedési hatóság szöveg, melléklete 19. pontjának b) alpontjában az NKH regionális igazgatóságának szövegrész helyébe a közlekedési hatóságnak szöveg, melléklete 11. pontjának a) alpontjában a 8. számú mellékletben szövegrész helyébe a külön jogszabályban szöveg lép. Hónig Péter s. k., közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám melléklet a 63/2009. (XI. 23.) KHEM rendelethez Az R. 3. mellékletének módosítása Az R. 3. mellékletének pontja a következõ f) g) alponttal egészül ki: f) a külön jogszabály szerinti bontási átvételi igazolás kiadását megelõzõ vizsgálathoz szükséges eszközök: kézilámpa, tükör, (gép)rongy, kézi nagyító, festék rétegvastagság vizsgáló készülék (acél- és fém alaphoz), okmányvizsgáló UV lámpa, kézi anyagfolytonosság és tömörségvizsgáló eszköz, digitális fényképezõgép (legalább: 3,0 Megapixel felbontás, 512 MByte méretû memória kártya, közvetlen PC-re töltés lehetõsége, az alvázszám rögzítéséhez alkalmas makro-funkció), g) a közlekedési hatóság információs rendszerével történõ adatcseréhez szükséges eszközök: a. legalább 1024 Kbit/sec sávszélességû internet kapcsolat, b. Publikus Internet felõl telephelyenként különbözõ fix IP cím, c. Internet böngészõ program (Firefox 3.X, vagy Internet Explorer 7.X.), d. Acrobat Reader 8.X., e. Számítógép (WinXpHuSp2 prof futtatására alkalmas 1 Gb Ram, 100Gb HDD, 9 pin soros port, 4 db USB 2.0 port, párhuzamos port, DVD olvasó, operációs rendszer és környezete: Windows XP proff HUsp2, JRE1.6_1x, Monitor 17 TFT 1280*1024), f. 600 dpi lézernyomtató, g. 1200dpi szkenner, h. billentyûzet pufferes vonalkód olvasó, i. digitális fényképezõgép, j. azonosítás kártyaolvasóval (Java Card ). A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelete a közúti jármûvek bontásának feltételeirõl A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés b) pont 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A rendelet hatálya a közúti közlekedésrõl szóló tör vény szerinti jármûbontó tevékenységet végzõ regisztrált bontó-hulladékkezelõ vállalkozásokra (a továb biak ban: jármûbontó) terjed ki. 2. (1) A jármûvek bontásához a közlekedési hatóság által kiállított bontási engedély (a továb biak ban: bontási átvételi igazolás ) szükséges. (2) A bontási átvételi igazolás sorszámozott, szoros számadású okmány, amely igazolja a tulajdonosa által tovább üzemeltetni nem kívánt jármû hulladékként, elbontási célból történt átadását és átvételét. 3. A bontási átvételi igazolást a közlekedési hatóság informatikai rendszere útján a jármûbontó közremûködésével állítja ki. A jármûbontó a kiállítást megelõzõ vizsgálatban akkor mûködhet közre, ha rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott személyi és dologi feltételekkel, és vele a közlekedési hatóság a közremûködés tárgyában megbízási szerzõdést kötött.

12 42226 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám 4. (1) A jármûbontó a bontási átvételi igazolás kiállítását megelõzõ vizsgálatban az 1. számú mellékletben meghatározott ügyrend szerint eljárva megállapítja, hogy a) a jármû azonosítható-e, b) az alvázszám eredeti gyártómûvi beütésû-e, c) a motorblokk típusára és származására jellemzõ módon azonosító jellel (számmal) ellátott-e, d) a jármû azonos-e a kérelmezõ által átadott okmányon szereplõ jármûvel, e) a fõdarabok és a karosszéria oldható kötésekkel rögzített, különválasztható külsõ burkolólemez elemei milyen mértékben hiányoznak. (2) A jármûbontó az (1) bekezdés szerinti adatokat rögzíti a közlekedési hatóság informatikai rendszerében. 5. (1) Amennyiben a jármû vizsgálatát köve tõen a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a jármû bontásra átvehetõ, kiállítja a bontási átvételi igazolást. (2) A bontási átvételi igazolás tartalmazza a) a kiállító hatóság nevét és címét, b) a jármûbontó nevét, székhelyét és nyilvántartási számát, c) a környezetvédelmi hatóság által kiadott veszélyes hulladékkezelésre jogosító engedély számát és idõbeli hatályát, d) a bontási átvételi igazolásszámát, kiállításának helyét és idejét, e) az átvett gépjármû azonosító adatait (államjelzés, rendszám, alvázszám, jármûkategória, gyártmány, típus, gyártási év, törzskönyv száma, forgalmi engedély száma), f) az átvett gépjármû tulajdonosának adatait (neve, címe, székhelye, állampolgársága, személyazonosság igazolására szolgáló igazolvány száma), g) a jármû tulajdonosának visszavonhatatlan nyilatkozatát arról, hogy a jármûvet tovább üzemeltetni nem kívánja, azt hulladéknak tekinti, h) a jármûbontó nyilatkozatát a jármû átvételérõl és annak veszélyes hulladékként történõ további kezelésérõl, i) a jármû tulajdonosának aláírását. 6. (1) A jármûbontó a vizsgálat során elvégzi a bontás során kinyerhetõ alkatrészek minõség-ellenõrzését. (2) A minõség-ellenõrzés eredménye alapján az alkatrészt, illetve tartozékot színjelzéssel kell ellátni. A javítás nélkül beépíthetõ alkatrész, vagy tartozék kék, a javítható, vagy felújítható alkatrész piros színjelzésû. (3) Az alkatrész, illetve tartozék kereskedelmi értékesítése esetén az alkalmazott színjelzést a számlán a szín megnevezésével fel kell tüntetni. 7. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Hónig Péter s. k., közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám melléklet a 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelethez A bontási átvételi igazolás kiadását megelõzõ vizsgálat ügyrendje 1. A kérelem 1.1. A közlekedési hatóság a jármû tulajdonosának vagy képviselõjének kérelmére engedélyezheti a jármû bontását Amennyiben jármû tulajdonosa nevében más személy jár el, a közremûködõként részt vevõ jármûbontó köteles a körülmények által indokolt mértékben és módon vizsgálni és dokumentálni a képviselõ képviseleti jogosultságát A képviseleti jogosultságot igazoló iratot vagy másolatát, ille tõ leg a képviselõ azonosítását lehetõvé tevõ adatokat (név, személyi igazolvány száma) a jármû vizsgálatához kapcsolódóan az engedélyezést támogató informatikai rendszeren (a továb biak ban: informatikai rendszer) rögzíteni kell. 2. A vizsgálat ügymenete és a bizonylatok kezelése 2.1. A vizsgálat az ügyfél tájékoztatását köve tõen kérelmére indul A kérelem adattartalmát az informatikai rendszeren rögzíteni kell, majd kinyomtatás után az ügyféllel aláíratni Az aláírt kérelmet az informatikai rendszeren digitális formában kell tárolni A közremûködõ jármûbontó felelõs az általa az informatikai rendszerben rögzített adatok adattartalmáért. 3. A vizsgálat 3.1. A jármûbontó a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott eszközök felhasználásával és szemlével végzi el a jármû vizsgálatát A vizsgálat megkezdésekor a jármûrõl fényképfelvételt kell készíteni. Az elölrõl, hátulról és mindkét oldaláról, továbbá az alvázszámról készített felvételt az informatikai rendszerben rögzíteni kell. 4. A bontási átvételi igazolás kiadása Amennyiben a vizsgálat eredményeinek rögzítése után megállapítható, hogy a jármû bontásra átvehetõ és bontása megkezdhetõ, a jármûbontó az informatikai rendszerbõl kinyomtatja a bontási átvételi igazolást.

14 42228 MAGYAR KÖZLÖNY évi 166. szám A pénzügyminiszter 27/2009. (XI. 23.) PM rendelete a pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok körérõl és az adatszolgáltatás módjáról szóló 46/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény ának (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok körérõl és az adatszolgáltatás módjáról szóló 46/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) A pénzügyi vállalkozás és az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: fióktelep) a rendszeres helyszínen kívüli felügyeleti ellenõrzés érdekében az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet a megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére. (2) A pénzügyi vállalkozás a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyrõl szóló határozat jogerõre emelkedésének napjától a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerõre emelkedésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére. (3) A fióktelep a mûködése megkezdésének napjától a tevékenysége befejezésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére. 2. Az R. 3. -ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) A pénzügyi vállalkozás és a fióktelep a negyedéves jelentést a beszámolás napját követõ hónap 20. munkanapjáig, a pénzügyi vállalkozás és a fióktelep a törzsadatairól szóló jelentést elsõ alkalommal a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyrõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõ 15 munkanapon belül, azt követõen a tárgyév június 30-i állapotot tükrözõ éves jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejûleg a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig, a törzsadatban történt idõközi változást pedig a változást követõ tizenöt munkanapon belül, az ügynökök bejelentésére vonatkozó HPTPU jelentést öt munkanapon belül köteles a Felügyelet részére elektronikus úton megküldeni. (2) Az éves beszámoló alapján készített auditált felügyeleti jelentésekkel egyidejûleg a cégszerû aláírással ellátott éves beszámolót a jogszabályban meghatározottak szerinti könyvvizsgálói záradékkal, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozattal, a közgyûlési határozattal vagy jegyzõkönyvvel együtt, valamint az üzleti jelentést magyar nyelven, elektronikus úton, a beszámoló elfogadását követõ 15 munkanapon belül, de legkésõbb tárgyévet követõ év május 31-ig kell a Felügyelet részére megküldeni. (3) A pénzügyi vállalkozás és a fióktelep a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a Felügyeletnek küldendõ negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egy idõben, a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követõ év második negyedévére vonatkozó bevallásban külön korrekciós tételként köteles elektronikus úton eljuttatni a Felügyelet részére.

15 MAGYAR KÖZLÖNY évi 166. szám A R. 4. -ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A pénzügyi vállalkozás és a fióktelep által a Felügyelet részére szolgáltatandó táblázatok és rendszerességük a következõ: Sorszám Táblakód Megnevezés Gyakoriság 1. 20B A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA N, A 2. 21A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE Eszközök N, A 3. 21B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE Források N, A 4. 21C PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEI N, A 5. 21D PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEI N, A 6. 21E PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (speciális N, A tevékenységekkel kapcsolatosan) 7. 22A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNY-KIMUTATÁSA N, A 8. 23AA PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Mérlegadatok részletezése N, A 9. 23AB PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Ügyféllel szembeni követelések részletezése N, A B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS N, A C PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Ügyfelekkel szembeni tõkekövetelések alakulása N, A D PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Ügyletstruktúra (hátralévõ lejárat szerint) N, A A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Portfolió elemzése Követelés állomány N, A faktoring nélkül (lejárat óta eltelt idõ) B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Portfolió elemzése Faktoring állomány (lejárat N, A óta eltelt idõ) A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE N, A B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE N, A C PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK A pénzmosás megelõzésével és a terrorizmus N, A finanszírozásával kapcsolatos adatok DF PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízing V termékek Fogyasztási hitel DH PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízing V termékek Hitelkártyák DI PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízing V termékek Ingatlanlízing DJ PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízing V termékek Szabad felhasználású jelzáloghitel DL PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízing V termékek Lakáscélú hitel DM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Termékismertetõ Hitel- és pénzügyi lízing V termékek Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK Minõsített követelésállomány alakulása N, A A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK A nyilvántartásba vett panaszbejelentések N, A felmérése 26. PVVDN PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) N 27. PVFVDN EU TAGÁLLAMI PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS FIÓKTELEPE felügyeleti változó díj N számítása (negyedéves) 28. PVAD PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS felügyeleti alapdíj számítása (éves) É 29. PVFAD EU TAGÁLLAMI PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS FIÓKTELEPE felügyeleti alapdíj É számítása (éves) 30. KTAPVE1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK J, V 31. KTAPVE2 BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTSÉGVISELÕK J, V 32. KTAPVE3 TULAJDONOS ADATAI J, V 33. KTAPVE4 MINÕSÍTETT BEFOLYÁS J, V 34. KTAPVE5 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI J, V 35. KTAPVE6 KISZERVEZÉS ADATOK J, V

16 42230 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 166. szám ahol N = negyedévente küldendõ jelentés, É = évente küldendõ jelentés, A = auditált éves jelentés, J = Június 30-ra küldendõ jelentés, V = eseti jelentés (változás esetén). 4. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit elõször a év elsõ negyedévérõl készített jelentésnél kell alkalmazni. (2) Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. (3) Ezen rendelet a, 4. (2) bekezdése és melléklete az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet hatálybalépést követõ második napon hatályát veszti. Dr. Oszkó Péter s. k., pénzügyminiszter

17 MAGYAR KÖZLÖNY évi 166. szám Melléklet a 27/2009. (XI. 23.) PM rendelethez Vonatkozási id vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 20B A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

18 42232 MAGYAR KÖZLÖNY évi 166. szám Sorszám PSZÁF kód Megnevezés A0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) A1 PÉNZESZKÖZÖK A2 ÁLLAMPAPÍROK (4+5) A21 forgatási célú A22 befektetési célú A3 HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK (7+8+11) A31 Látraszóló A32 Egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból (9+10) A321 éven belüli lejáratú A322 éven túli lejáratú A33 Befektetési szolgáltatásból A4 ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK (13+16) A41 Pénzügyi szolgáltatásból (14+15) A411 éven belüli lejáratú A412 éven túli lejáratú A42 Befektetési szolgáltatásból ( ) A421 t zsdei befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó követelés A422 t zsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó követelés A423 befektetési szolgáltatásból ered, ügyfelekkel szembeni követelés A424 elszámolóházzal szembeni követelés A425 egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés A51 HITELVISZONYT MEGTESTESÍT ÉRTÉKPAPÍROK, beleértve a rögzített kamatozásuakat is (23+26) A511 Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) (24+25) A5111 forgatási célú A5112 befektetési célú A512 Más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok (27+28) A5121 forgatási célú A5122 befektetési célú A52 RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ ÉRTÉKPAPÍROK (30+31) A521 Részvények, részesedések forgatási célra A522 Változó hozamú értékpapírok (32+33) A5221 forgatási célú A5222 befektetési célú A53 RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK BEFEKTETÉSI CÉLRA (35+36) A531 Részvények, részesedések befektetési célra A532 Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése A54 RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN (38+39) A541 Részvények, részesedések befektetési célra A542 Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése A61 IMMATERIÁLIS JAVAK (41+42) A611 Immateriális javak A612 Immateriális javak értékhelyesbítése A62 TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) A621 Pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök ( ) A6211 ingatlanok A6212 m szaki berendezések, gépek, felszerelések, járm vek A6213 beruházások A6214 beruházásra adott el legek A622 Nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök ( ) A6221 ingatlanok A6222 m szaki berendezések, gépek, felszerelések, járm vek A6223 beruházások A6224 beruházásra adott el legek A623 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A71 SAJÁT RÉSZVÉNYEK A72 EGYÉB ESZKÖZÖK ( ) A721 Készletek A722 Egyéb követelések A723 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete A8 AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK ( ) A81 Bevételek aktív id beli elhatárolása A82 Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása A83 Halasztott ráfordítások A91 Forgóeszközök ( (58 és 59-b l az idetartozó tétel értéke)) 21A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Eszközök Bruttó (nyilvántartási, bekerülési, beszerzési, stb.) érték Értékcsökkenés, értékvesztés Értékelési különbözet Nagyságrend: ezer forint Forint Deviza Összesen Könyv szerinti (nettó) érték összesen Mód a b c d e f z A92 Befektetett eszközök ( (58 és 59-b l az idetartozó tétel értéke)) Tilos Jelmagyarázat

19 MAGYAR KÖZLÖNY évi 166. szám B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Források Nagyságrend: ezer forint Forint Deviza Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c z B0 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) B1 HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ( ) B11 Látraszóló B12 Pénzügyi szolgáltatásból (5+6) B121 éven belüli lejáratú B122 éven túli lejáratú B13 Befektetési szolgáltatásból B14 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete B2 ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ( ) B21 Lakossággal szembeni kötelezettség pénzügyi szolgáltatásból ( ) B211 látraszóló B212 éven belüli lejáratú B213 éven túli lejáratú B22 Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ( ) B221 látraszóló B222 éven belüli lejáratú B223 éven túli lejáratú B23 Befektetési szolgáltatásból ( ) B231 t zsdei befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó kötelezettség B232 t zsdén kívöli befektetési szolgáltatásból ered kötelezettség B233 befektetési szolgáltatásból erd, ügyfelekkel szembeni kötelezettség B234 elszámolóházzal szembeni kötelezettség B235 egyéb befektetési szolgáltatásból ered kötelezettség B24 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete B3 KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍR MIATT FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉG ( ) B31 Kibocsátott kötvények (27+28) B311 éven belüli lejáratú B312 éven túli lejáratú B32 Kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (30+31) B321 éven belüli lejáratú B322 éven túli lejáratú B33 Számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem min sül hitelviszonyt megtestesít okiratok (33+34) B331 éven belüli lejáratú B332 éven túli lejáratú B4 EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ( ) B41 Éven belüli lejáratú B42 Éven túli lejáratú B43 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete B5 PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK ( ) B51 bevételek passzív id beli elhatárolása B52 költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása B53 halasztott bevételek B6 CÉLTARTALÉKOK ( ) B61 Céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre B62 Kockázati céltartalék függ és jöv beni kötelezettségekre B63 Általános kockázati céltartalék B64 Egyéb céltartalék B7 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( ) B71 Alárendelt kölcsönt ke B72 Szövetkezeti formában m köd hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása B73 Egyéb hátrasorolt kötelezettség B81 JEGYZETT T KE B812 ebb l: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken B82 JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE ( - el jellel) B83 T KETARTALÉK (56+57) B831 Részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio) B832 Egyéb B84 ÁLTALÁNOS TARTALÉK B85 EREDMÉNYTARTALÉK (+-) B86 LEKÖTÖTT TARTALÉK B87 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (62+63) B871 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka B872 Valós értékelés értékelési tartaléka B88 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-) (évközben EREDMÉNY) B91 SAJÁT T KE ( ) B92 Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) B93 Hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) Tilos Jelmagyarázat

20 42234 MAGYAR KÖZLÖNY évi 166. szám 21C PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEI Nagyságrend: ezer forint Forint Deviza Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c z C0 Mérlegen kívüli kötelezettségek összesen C1 Függ kötelezettségek összesen C101 Opciós ügyletek C102 Garanciavállalás C103 Kezességvállalás C104 Visszavonható készenléti (standby) hitellevél C105 Visszavonhatatlan hitellevelek és az akkreditívek C106 Hitelszerz dés alapján még igénybe vehet keretösszeg C107 Harmadik fél tartozásaiért biztosítékként szolgálóvagyontárgyak C108 Nem valódi penziós ügyletek C109 Hitelígérvények C110 Kötelezettségvállalásra vonatkozó igérvények C111 Forint- vagy devizaértékre szóló váltókezesség-vállalás (névérték, lejáratig) C112 Tovább forgatott, eladott vagy MNB-nél viszontleszámítolt váltó C113 Hitelintézettel szembeni visszkereset ki nem fizetett névértéke a teljesítésig C114 Egyéb pénztartozások C115 Peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek C2 Jöv beni kötelezettségek összesen C21 Határid s kötelezettségek C22 SWAP ügyletek határid s ügyletrésze miatti kötelezettségek C23 Egyéb kötelezettségek C3 Továbbengedményezett fedezetek és biztosítékok Tilos Jelmagyarázat

MAGYAR KÖZLÖNY. 179. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 27., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 179. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 27., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 27., csütörtök Tartalomjegyzék 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet 52/2012. (XII. 27.) EMMI rendelet 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 22., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 22., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 22., kedd Tartalomjegyzék 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 303/2009. (XII. 22.) Korm.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2001. évi L. törvény pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 1

2001. évi L. törvény pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 1 2001. évi L. törvény pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 1 I. Fejezet Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása 1. 17 2. Az Áht. 18. -át követő cím helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 14., péntek Tartalomjegyzék 76/2014. (III. 14.) Korm. rendelet Az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről 3885 77/2014. (III.

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása 2013. évi törvény egyes törvények a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása 1. Hatályát

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd 140. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 33404

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

ig a zo lja. 4. m e llékle t ta r ta lm a zza.

ig a zo lja. 4. m e llékle t ta r ta lm a zza. 4 6 126 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 190. s zá m III. K o r m á n y r e n d e le t e k A K o r m á n y 3 0 1 / 2 0 0 9. ( X II. 2 2.) K o r m. r e n d e l e t e a z e l õ z e t e s e r e d e t i

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 20., hétfő Tartalomjegyzék 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

Részletesebben

301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. a) és d) pontjában, a közúti

Részletesebben