12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról"

Átírás

1 12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló évi CXXVI. törvény 15. (1) bekezdésének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdését módosító rendelkezései alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozóan az alábbi rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a Gyvt. által szabályozott gyermeki jogokkal összhangban meghatározza a rászorult családokban nevelkedő gyermekek anyagi támogatását szolgáló rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénybevételének, folyósításának helyi feltételeit, módjait, a jogosultság érvényesítésének garanciáit az önkormányzat teherbíró képességének és költségvetésének figyelembe vételével. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező a) a Gyvt. 4. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyekre, b) a Gyvt. 4. (1) bekezdés b) pontjában szereplő személyekre, c) a Gyvt. 4. (2) bekezdése szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó személyekre. (2) Lakóhely hiányában a rendelet hatálya a salgótarjáni tartózkodási hellyel rendelkezőkre is kiterjed. (3) Lakóhelytől függetlenül rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kell biztosítani a város közigazgatási területén tartózkodó, arra rászoruló gyermek részére, feltéve, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné. Értelmező rendelkezések 3. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult: a) a gyermek 18. életévének betöltéséig, továbbá a fiatal felnőtt annak a tanítási évnek a végéig, amelyikben a 18. életévét betölti, feltéve, hogy nappali tagozaton tanul és kereső tevékenységet nem folytat, b) az a fiatal felnőtt, aki középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul mindaddig, amíg tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 23. életévének betöltéséig, c) az a fiatal felnőtt, aki felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul mindaddig, amíg tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig.

2 II. Fejezet Jogosultsági feltételek 4. (1) Az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermeket, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg és a család időszakos létfenntartási gonddal küzd, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Az (1) bekezdésben szereplő időszakos létfenntartási gond, illetve rendkívüli élethelyzet különösen: a) az átmeneti nevelésbe vett vagy családjából kiemelt, gyámság alatt álló gyermek vérszerinti családjával való kapcsolattartása, b) az átmeneti nevelésbe vétel vagy a gyermek gyámságának megszüntetése esetén a gyermek fogadásának előkészítése, c) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya helyzetének rendezése, d) a gyermek és a szülő átmeneti gondozásba vétele, e) a gyermek vagy a szülő betegségéből adódó olyan mértékű többletkiadás, mely alkalmanként a család összjövedelmének 5 %-át meghaladja, f) a gyermek iskoláztatása, amennyiben az iskoláztatással kapcsolatos egyszeri kiadások a család összjövedelmének 15 %-át meghaladja, g) közeli hozzátartozó halála, h) átmeneti jövedelem kiesés, pl.: táppénz, családi pótlék, árvaellátás stb. késedelmes folyósítása miatt kialakult helyzet. (3) A rendkívüli-, létfenntartást veszélyeztető élethelyzetet minden esetben hitelt érdemlő módon igazolni kell. Például: a nevelésbe vételt, illetve annak megszűnését gyámhivatali határozattal, a várandóságot orvosi igazolással, az átmeneti gondozást az azt elrendelő határozattal, a gyógyszer vagy egyéb betegségből adódó kiadást névre szóló számlával, az iskoláztatással kapcsolatos eseti kiadásokat névre szóló számlával vagy az iskola által kiadott igazolással, az elhalálozást halotti anyakönyvi kivonattal kell igazolni. (4) A 4. (2) bekezdésében foglaltak, illetve az abban fel nem sorolt, de méltánylást érdemlő esetekben, nehezen beszerezhető igazolás helyett elfogadható a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának nyilatkozata is a rendkívüli élethelyzet kialakulásáról. (5) A támogatás összege családonként és alkalmanként nem lehet kevesebb Ft-nál, de összességében éves szinten a Ft-ot nem haladhatja meg. (6) Elemi kár esetén az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól függetlenül, az (5) bekezdésben meghatározott összeg figyelmen kívül hagyásával az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2-szereséig is nyújthat támogatást. (7) Az önkormányzat a segélyfelhasználás igazolását, elszámolását előírhatja. (8) Nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a) ha a család ugyanazon ok miatt kialakult rendkívüli élethelyzetben az önkormányzattól már támogatásban részesült, b) ha a (2) bekezdés f) pontja szerinti kérelmet tárgyév július 1. napja előtt vagy október 15-e után terjesztik elő, c) ha a gyermek családba történő visszakerülése esetén a kérelmet a visszakerülést követő 30 napon túl nyújtották be, d) ha a (2) bekezdés e), g) és h) pontja szerinti esetekben a kérelmet a bekövetkezett eseményt követő 30 napon túl nyújtották be,

3 e) a kérelmező az aktuális segélykérelmét megelőző segélyezése alkalmával előírt elszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette, f) ha a környezettanulmány során megállapítást nyer, hogy a család anyagi veszélyeztetettsége nem áll fenn, g) ha a vagyoni vizsgálat során bizonyítást nyer, hogy a Gyvt-ben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó szabályok figyelembe vétele esetén megjelölt személyek együttesen vagy külön-külön a Gyvt-ben meghatározott értékhatárt meghaladó értékű vagyonnal rendelkeznek. III. Fejezet Eljárási szabályok 5. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a szülő vagy más törvényes képviselő, a fiatal felnőtt, illetve a Gyvt-ben meghatározott szerv vagy személy kérelmére állapítható meg. A kérelmet az 1. és 2. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodáján lehet benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell a család egy főre jutó jövedelmének kiszámításához szükséges jövedelemigazolásokat és a rendkívüli élethelyzetet igazoló dokumentumokat. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylésekor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél és az egyéb jövedelmeknél, a jövedelemszámításnál a kérelem benyújtását megelőző három hónapban keletkezett jövedelmet kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. (4) Azok a kérelmezők, illetve azok a családtagok, együtt élő személyek, akik vállalkozók, jövedelmüket az APEH által kiadott igazolással és a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap jövedelméről büntetőjogi felelősségük tudatában tett nyilatkozattal bizonyítják. (5) A család egy főre jutó jövedelmének számítása során közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként a Gyvt. 19. (4) bekezdésében foglalt személyeket kell tekinteni. (6) A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthető a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni. 6. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához a kérelemben szereplő adatok valódisága helyszíni szemle (környezettanulmány) készítésével vizsgálható. (2) A vagyoni helyzet vizsgálatát a jogosultság elbírálásakor minden olyan esetben el kell végezni, amikor az önkormányzat hivatalos tudomása, vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak (3.sz. melléklet). (3) A gyermekét egyedül nevelő szülő egyedülállóságát a) amennyiben a gyermek (gyermekek) házasságból született (születtek), a válást bizonyító jogerős bírósági ítélet bemutatásával köteles igazolni, illetve b) amennyiben a szülők házasságban, de külön háztartásban élnek vagy élettársi kapcsolatban éltek, de az már megszakadt és a szülői felügyeletet együttesen jogosultak gyakorolni, a gyámhivatal előtt jegyzőkönyvezett, arra vonatkozó megállapodásukat köteles bemutatni, hogy a gyermek(ek) szülői felügyeletét kettőjük közül ki gyakorolja, illetve a másik fél milyen összegű gyermektartásdíj megfizetésére vállal kötelezettséget.

4 (4)A (3) bekezdésben foglaltaktól a különélő házastárs/élettárs agresszív, családot veszélyeztető magatartása esetén a családgondozó írásbeli javaslata alapján, kivételesen el lehet tekinteni. (5) A (3) bekezdés b) pontjában nevesített megállapodásról szóló gyámhivatali jegyzőkönyv a felvételtől számított 1 évig fogadható el, ezt követően pedig a gyermekelhelyezés és gyermektartásdíj tárgyában hozott bírósági döntést lehet csak figyelembe venni. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálásakor az első fokú önkormányzati hatósági jogkör gyakorlója a polgármester. A polgármester döntése ellen a jogszabályban meghatározottak szerint jogorvoslatnak van helye. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett fellebbezést a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodáján lehet benyújtani (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást elsősorban pénzbeli ellátásként kell biztosítani, de indokolt esetben természetbeni ellátás formájában is megállapítható. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetése Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi Szociális Központjának házi pénztárából történik. Záró rendelkezések Hatálybalépés 9. (1) Jelen rendelet május 01-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egy időben Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 19/2003. (VI.26.) Ör. sz. rendelete, valamint az azt módosító 22/2004. (VI.24.) Ör. sz. rendelet, és a 13/2005. (III.31.) Ör. sz. rendelet hatályát veszti. Salgótarján, április 27. Puszta Béla sk. polgármester Óvári Péter sk. címzetes főjegyző

5 Figyelmeztetés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06-32/ számú melléklet Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeni ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére. (Gyvt (2) bek.) KÉRELEM kiskorú gyermek jogán szociális rászorultság alapján igényelhető rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz Kérelmező neve (családi és utóneve):... Születési családi és utóneve:... Neme: Születési helye: év.. hó... nap Anyja neve (családi és utóneve):... TAJ szám:... Adóazonosító:... Családi állapota (a megfelelőt aláhúzni): nőtlen, hajadon, házas, özvegy, elvált, élettárssal él, házas, de külön háztartásban élnek Lakóhelye:... Tartózkodási helyének a címe:... Állampolgársága:... Jogállása (a megfelelőt aláhúzni): bevándorolt, letelepedett, menekült Házastárs élettárs családi és utóneve (megfelelőt aláhúzni):... Születési családi és utóneve:... Neme: Születési helye: év.. hó.... nap Anyja neve (családi és utóneve):... TAJ szám:... Adóazonosító:... Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az alábbi gyermekekre kérem megállapítani. Név Szül.hely, Anyja neve TAJ száma Rokoni kapcsolat idő a kérelmezővel Kérelmező és házastársa (élettársa) átmeneti és tartós nevelésbe vett, 3. személynél elhelyezett, egészségügyi, illetve csecsemőotthonban (egyéb helyen) elhelyezett gyermekei: Gyermek teljes neve Szül.év, hó, nap Intézmény neve, címe

6 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az alábbi rendkívüli élethelyzetre tekintettel kérem megállapítani: (A megfelelőt X-szel jelölni!) átmeneti nevelésben lévő vagy gyámság alatt álló gyermekemmel való kapcsolattartás segítésére, gyermekem átmeneti nevelésbe vételének vagy gyámságának megszüntetése miatt, fogadásának előkészítésére, várandósságra tekintettel, átmeneti gondozásba vétel miatt, betegségből adódó rendkívüli kiadásokra tekintettel, iskoláztatással kapcsolatos magas költségek miatt, közeli hozzátartozó halála miatt, elemi kár miatt, átmeneti jövedelemkiesés miatt, egyéb ok: A rendkívüli és az átmeneti jövedelemkiesés miatt kialakult, létfenntartást veszélyeztető élethelyzetet igazolni szükséges. Tudomásul veszem, illetve kérem, hogy az igényelt pénzbeni ellátás ellenértékét a Polgármesteri Hivatal természetben nyújtsa, illetve nyújthatja. Hozzájárulok, hogy az önkormányzat kérelmem elbírálása érdekében környezettanulmányt végezzen, az általam közölt adatokat ellenőrizze, illetve személyi adataimat gyámügyi igazgatási nyilvántartásban használja. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam beírt adatok a valóságnak megfelelnek. Salgótarján,.. Csatolandó igazolások:... kérelmező aláírása havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 3 havi átlag nettó jövedelemigazolás (családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj, GYES, GYET, nyugdíj, stb.), a havi rendszerességgel nem mérhető jövedelmeknél (pl. vállalkozás) a megelőző naptári év jövedelme (APEH igazolás), a 18. életévét betöltött családtag esetén, amennyiben jövedelemmel és nappali oktatás munkarendje szerinti tanulói jogviszonnyal nem rendelkezik, a Munkaügyi Központ igazolását, hogy részesül-e munkanélküli ellátásban, a gyermekelhelyezésre, ideiglenes elhelyezésre, gyámrendelésre vonatkozóan hozott bírói vagy gyámhatósági határozatot, a szülői felügyelet gyakorlására együttesen jogosult, de különélő szülők gyámhatóságon tett megállapodásáról szóló, egy évnél nem régebbi jegyzőkönyvet, beteg, illetve fogyatékos nagykorú gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást, középfokú és felsőfokú oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói, vagy hallgatói jogviszonyról, a támogatást kérő és házastársa (élettársa) által eltartott rokon részére tartásdíjat megállapító bírósági határozatot, a rendkívüli és átmeneti jövedelemkiesés miatt kialakult, létfenntartást veszélyeztető élethelyzetet igazoló iratokat; különösen Gyámhivatali határozatot, orvosi igazolást, gyógyszer vagy egyéb

7 betegségből adódó kiadást igazoló számlákat, iskoláztatással kapcsolatos számlákat, iskola által kiadott igazolást, halotti anyakönyvi kivonatot, stb.

8 Figyelmeztetés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06-32/ számú melléklet Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeni ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére. (Gyvt (2) bek.) 1. Személyi adatok: KÉRELEM fiatal felnőtt részére szociális rászorultság alapján igényelhető rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz Kérelmező neve (családi és utóneve):... Születési családi és utóneve:... Neme: Születési helye:... év.. hó... nap Anyja neve (családi és utóneve):... TAJ szám:... Adóazonosító:... Családi állapota (a megfelelőt aláhúzni): nőtlen, hajadon, házas, özvegy, elvált, élettárssal él, házas, de külön háztartásban élnek Lakóhelye:... Tartózkodási helyének a címe:... Állampolgársága:... Jogállása (a megfelelőt aláhúzni): bevándorolt, letelepedett, menekült 2. A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: Név Szül.hely, Anyja neve TAJ száma Rokoni kapcsolat idő a kérelmezővel A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az alábbi rendkívüli élethelyzetre tekintettel kérem megállapítani: (A megfelelőt X-szel jelölni!) átmeneti nevelésben lévő vagy gyámság alatt álló gyermekemmel való kapcsolattartás segítésére, gyermekem átmeneti nevelésbe vételének vagy gyámságának megszüntetése miatt, fogadásának előkészítésére, várandósságra tekintettel, átmeneti gondozásba vétel miatt,

9 betegségből adódó rendkívüli kiadásokra tekintettel, iskoláztatással kapcsolatos magas költségek miatt, közeli hozzátartozó halála miatt, elemi kár miatt, átmeneti jövedelemkiesés miatt, egyéb ok: A rendkívüli és az átmeneti jövedelemkiesés miatt kialakult, létfenntartást veszélyeztető élethelyzetet igazolni szükséges. Tudomásul veszem, illetve kérem, hogy az igényelt pénzbeni ellátás ellenértékét a Polgármesteri Hivatal természetben nyújtsa, illetve nyújthatja. Hozzájárulok, hogy az önkormányzat kérelmem elbírálása érdekében környezettanulmányt végezzen, az általam közölt adatokat ellenőrizze, illetve személyi adataimat gyámügyi igazgatási nyilvántartásban használja. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam beírt adatok a valóságnak megfelelnek. Salgótarján,.. Csatolandó igazolások:... kérelmező aláírása havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 3 havi átlag nettó jövedelemigazolás (családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj, GYES, GYET, nyugdíj, stb.), a havi rendszerességgel nem mérhető jövedelmeknél (pl. vállalkozás) a megelőző naptári év jövedelme (APEH igazolás), középfokú és felsőfokú oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói, vagy hallgatói jogviszonyról, a 18. életévét betöltött családtag esetén, amennyiben jövedelemmel és nappali oktatás munkarendje szerinti tanulói jogviszonnyal nem rendelkezik, a Munkaügyi Központ igazolását, hogy részesül-e munkanélküli ellátásban, a rendkívüli és átmeneti jövedelemkiesés miatt kialakult, létfenntartást veszélyeztető élethelyzetet igazoló iratokat; különösen Gyámhivatali határozatot, orvosi igazolást, gyógyszer vagy egyéb betegségből adódó kiadást igazoló számlákat, iskoláztatással kapcsolatos számlákat, iskola által kiadott igazolást, halotti anyakönyvi kivonatot, stb.

10 I. Személyi adatok Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06-32/ NYILATKOZAT Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igényléséhez 3. számú melléklet A támogatást kérő neve (leánykor név is):... A támogatást kérő szülővel (törvényes képviselővel) közös háztartásban élő közeli hozzátartozók: - házastársa, élettársa - kiskorú gyermekei* Név Születési hely, idő Anyja neve - nagykorú eltartott** - egyéb rokon (akinek eltartásáról a Csjt. alapján gondoskodik a kérelmező, illetve házas-, vagy élettársa) *Vérszerinti, örökbefogadott, nevelt, családba fogadott, aki átmenetileg tartózkodik háztartáson kívül (pl. kollégium), illetve 30 napot meg nem haladóan részesül átmeneti gondozásban. **20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nagykorú gyermek; 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton közép-, vagy felsőfokú oktatási intézményben tanuló nagykorú gyermek; tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek korhatárra tekintet nélkül.

11 II. Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED,GYES,GYET, CSP, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jöv.pótló támogatás, stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme Összesen 8. Egyéb (különösen kapott tartás- és ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme 9-( ) 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege) Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: Ft/hó. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: F i g y e l m e z t e t é s! kérelmező aláírása A benyújtott jövedelem nyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódisága az eljárás során szükség esetén környezettanulmány (helyzetértékelés) készítésével ellenőrizhető.

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. 1. Neve:. Születési helye, ideje:. Anyja neve:.

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. 1. Neve:. Születési helye, ideje:. Anyja neve:. RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekem/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani, tekintettel

Részletesebben

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kápolnásnyék

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben )

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes község önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET 2/2006. (III. 9.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. Eljárási rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl TÁJÉKOZTATÓ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl A gyermekek védelmérl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 19-20. ai, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN) Hatályos 2011. február 1. napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 4.számú melléklete -1- Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben