ÁROP Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel"

Átírás

1 ÁROP Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN Személyügyi szolgáltatások és személyügyi tevékenység a közszolgálatban szerző: Petró Csilla lektorálta: Dr. Szakács Gábor

2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés a személyügyi szolgáltatások és tevékenységek (személyügyi, munkaügyi, humánigazgatási) humánfolyamatába Személyügyi, munkaügyi igazgatási és adminisztratív feladatellátás A személyügyi tevékenység története hazánkban A személyügyi részlegek fő feladatai Összefoglaló ellenőrző kérdések A HR informatikai rendszerek funkcionáltatása, az informatikai szolgáltatások Az IT megoldások jelentősége a HR munkában HR informatikai rendszerek a közigazgatásban, rendvédelemben, honvédelemben Személyügyi nyilvántartás Humán és bérügyviteli rendszerek Vizsga- és képzésszervezés Egyéb speciális informatikai rendszerek Összefoglaló ellenőrző kérdések Adatszolgáltatás, a személyes adatok védelme Az adatvédelmi szervezetrendszer Személyes adatok védelme Nyilvántartások Összefoglaló ellenőrző kérdések Munkaügyi kapcsolatok, érdekvédelem, érdekképviselet Munkaügyi kapcsolatok Érdekvédelem, érdekképviselet Magyar Rendvédelmi Kar és Magyar Kormánytisztviselői Kar Honvédelmi érdekképviselet Etikai kódexek és etikai eljárások Összefoglaló ellenőrző kérdések Munka- és egészségvédelem (munkafeltételek javítása, ergonómia, egészségi, pszichológiai szűrések, szolgáltatások, rekreáció) Egészséges munkakörülmények fejlesztése Foglalkozás-egészségügy Összefoglaló ellenőrző kérdések HR jogi képviselet jogsegély szolgáltatás, HR jogszabály előkészítés, véleményezés Jogsegély szolgáltatás Jogszabály előkészítés Összefoglaló ellenőrző kérdések Szervezeti HR kommunikáció, információ megosztás, PR A szervezeti kommunikáció jelentősége, célja, fajtái A PR fogalma jelentősége, belső és külső PR Összefoglaló ellenőrző kérdések Szolgáltató központok (SSC - Shared Service Center) Személyügyi Központ a közigazgatásban Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Személyügyi központ a rendvédelemben BK OKTF. 71 Irodalomjegyzék, ajánlott irodalom Jogszabályjegyzék IRATMINTATÁR

4 A szervezetben dolgozó személyekhez kapcsolódó és maga a szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs tevékenység igen kiterjedt és összetett, így a funkcionális területhez tartozó személyügyi/hr feladatokat ellátó szervezeti egységek (személyek) munkájuk során nagyon összetett feladatot látnak el, amelynek tekintélyes részét a személyzeti és munkaügyi adminisztráció teszi ki. A tananyag fő célja az egyes humánerőforrás menedzsment folyamatok (stratégiai tervezés és rendszerfejlesztés; munkavégzési rendszerek; közszolgálati életpályák; emberi erőforrás fejlesztés; teljesítménymenedzsment, kompenzáció és javadalmazás) és a hozzájuk tartozó egyes kiemelt humánerőforrás-menedzsment funkciók eredményes működtetéséhez nélkülözhetetlen személyügyi szolgáltatásoknak és személyügyi tevékenységeknek bemutatása. A tananyag elméleti és kiindulási alapot ad ahhoz, hogy a tanórák során a hallgatóknak lehetőségük nyíljon a napi gyakorlatban jellemző személyügyi adminisztrációs tevékenység eljárásrendjének (például: kinevezési, felmentési okiratok elkészítése) közös megvitatására, az egyes szervezetekben alkalmazott jó gyakorlatok, minták közös megismerésére és tapasztalatcserére a tanári vezetés mellett. A tananyag az alábbi fő témaköröket tárgyalja figyelemmel minhárom hivatásrend személyügyi munkavégzésének sajátosságaira: A személyügyi szolgáltatások és tevékenységek (személyügyi, munkaügyi, humánigazgatási) humánfolyamata Személyügyi, munkaügyi igazgatási és adminisztratív feladatellátás A HR informatikai rendszerek funkcionáltatása, az informatikai szolgáltatások Munkaügyi kapcsolatok, érdekegyeztetés, érdekképviselet Munka- és egészségvédelem (munkafeltételek javítása, ergonómia, egészségi, pszichológiai szűrések, szolgáltatások, rekreáció) HR jogi képviselet jogsegély szolgáltatás, HR jogszabály előkészítés, véleményezés Szervezeti HR kommunikáció, információ megosztás, PR Szolgáltató központok (SSC - Shared Service Center) 4

5 1. Bevezetés a személyügyi szolgáltatások és tevékenységek (személyügyi, munkaügyi, humánigazgatási) humánfolyamatába Ebben a fejezetben a személyügyi szolgáltatások és tevékenységek elméleti alapjáról, és a személyügyi szolgáltatások humánfolyamatához tartozó feladatokról adunk részletes áttekintést. A személyügyi szolgáltatások és személyügyi tevékenységek témaköre igen összetett, számos területet magában foglaló egységet alkot. A folyamathoz tartozó humánfunkciók más humánfolyamatokkal, a személyügyi munka más nagy egységeivel is kapcsolatban vannak (például: emberi erőforrás fejlesztés, kompenzáció és javadalmazási rendszer, teljesítményértékelés stb.) mert olyan szolgáltatásokat és ügyintézést biztosítanak ezen a területen, amelyek nélkül azok nem tudnák megfelelően ellátni feladataikat. A szolgáltatások továbbá irányulnak a szervezet munkatársai, vezetői, az ügyfelek, az érdekképviseleti szervek, a kormánytisztviselői és rendvédelmi karok és az egyéb együttműködő partnerek irányába. A személyügyi szolgáltatások humánfolyamata magában foglalja a közszolgálaton belüli hivatásrendek szolgálati viszonyát meghatározó, jogszabályokban előírtakhoz kapcsolódó személyzeti, munkaügyi, humánigazgatási (hagyományos és elektronikus) adminisztratív feladatainak teljes körű végrehajtását, amely az ezen a területen dolgozók feladatainak jelentős hányadát teszik ki. A területek közül kiemelkednek az informatikai rendszerek, amelyek jelentős hatással vannak az emberi erőforrás valamennyi területére a toborzástól, személyügyi nyilvántartástól egészen a statisztikai adatszolgáltatásig. Az informatika rohamos térnyerése merőben átalakítja az emberi erőforrás gazdálkodás szinte valamennyi szegmensét, különösen a személyzeti és a munkaügyi adminisztrációt, a személyzeti anyagok kezelését, az adatvédelmet, az adatbiztonságot, a nyilvántartásokat, az emberi erőforrás áramlásával és fejlesztésével kapcsolatos teendőket, az ösztönzésmenedzsment, valamint a teljesítménymenedzsment működtetését és végül, de nem utolsó sorban a vezetők informálását (VIR) és a statisztikai adatszolgáltatást is. A tananyag ebben a relációban elsősorban a speciális, HR adminisztrációt támogató informatikai rendszerek használatának bemutatására terjed ki. A személyügyi szolgáltatások humánfolyamatán belül találjuk az emberi erőforrás gazdálkodással összefüggő kérelmek, panaszok, beadványok, jogviták, munkahelyi konfliktusok kezelése, az adatkezeléssel, a személyügyi nyilvántartás naprakész vezetésével, 5

6 az adatszolgáltatással, és a statisztikák készítésével kapcsolatos munkák teljesítését is. Továbbá a munkaügyi kapcsolatok, az érdekképviselet és érdekegyeztetéssel kapcsolatos ügyintézés tartozik még a személyügyi, munkaügyi és humánigazgatási részfolyamathoz. Az érdekegyeztetésen belül kapcsolatot kell tartani a szakszervezetekkel és a szakmai kamarákkal (szervezeti, ágazati, szakterületi szintűt, a Magyar Kormánytisztviselői Karral, illetve a Magyar Rendvédelmi Karral) és biztosítani kell az emberi kapcsolatok menedzselését. Ahogyan a tananyag bevezető mondatában említettük, a humán részfolyamatként meghatározott személyügyi, munkaügyi és humánigazgatási, jellemzően adminisztratív, illetve szervezési jellegű tevékenységek mindegyike szorosan kapcsolódik valamelyik nagyobb humánfolyamathoz, ennek részleteit tekintve a következőket mondhatjuk. A munkavégzési rendszerek humánfolyamatán belül: a munka- és pihenőidő nyilvántartással, a szolgálati viszony idejének elszámolásával; a távmunkával, a részmunkaidővel, az egyszerűsített foglalkoztatással és az alkalmi munkával; a szervezeti működéshez szükséges foglalkoztatást igazoló igazolványok, nyomtatványok készítésével, kiadásával, illetve visszavételével, az okmányok naprakész vezetésével; a szervezet munkavégzéséhez kapcsolódó rendezvények szervezésével, bonyolításával (sport, kulturális, gyermek, nyugdíjas, jutalmazási ünnepségek stb.) kapcsolatos feladatok teljesítését kell differenciáltan, a szervezet jellegéhez igazodóan biztosítani. Az emberi erőforrás áramlás és fejlesztés (életpálya menedzsment) humánfolyamatához kapcsolódóan: a szolgálati, a közszolgálati jogviszony létesítésével, a kinevezésekkel, illetve a munkaszerződések megkötésével, a szolgálati viszony, a kinevezés, illetve a munkaszerződés módosításával összefüggő feladatok ellátása, az állományba vétel és az eskütétel dokumentálása; a különböző típusú vezénylésekkel, átirányításokkal, kirendelésekkel, kiküldetésekkel, beosztásból felmentésekkel, más beosztásba kinevezésekkel, a különböző típusú áthelyezésekkel, megbízások intézésével összefüggő munkák végrehajtása; 6

7 az előmenetellel kapcsolatos különböző ügyek intézése (beosztásban, rendfokozatban, sorosan, soron kívül stb.); a szolgálati viszony szünetelésével, megszűnésével, megszüntetésével (közös megegyezés, felmondás, lemondás, felmentés, törvény erejénél fogva) kapcsolatos teendők teljesítése; a rendelkezési állománnyal, a nyugdíj előtti rendelkezési állománnyal; az együttfoglalkoztatási tilalom, és az összeférhetetlenség vizsgálatával; a jogviszonyváltások, a tartalékállomány, a végkielégítés, és az állományba visszavétellel kapcsolatos ügyek intézése; a szervezet utánpótlási és vezetői adatbankjának működtetése; az érdemek elismeréséhez kötődő feladatok teljesítése pédául: címadományozás, kitüntetés, jutalmazás; a személyi állományt, illetve a szervezetet érintő kártérítési ügyek bonyolítása; a személyi állomány fejlesztését szolgáló képzésekkel, továbbképzésekkel stb. kapcsolatos ügyek intézése, adminisztrálása, nyilvántartása. A teljesítménymenedzsment humánfolyamatán belül: a rendszer működtetésével, az értékelő vezetők és az értékeltek támogatásával, a keletkezett dokumentumok kezelésével, a folyamat értékelésével és fejlesztésével összefüggő tevékenységek ellátása tartozik ide. Az ösztönzésmenedzsment humánfolyamatához kapcsolódva: a munka díjazásával, az ellentételezések végrehajtásával, a juttatások, a költségtérítések, a támogatások ügyintézésével, továbbá a TB- ügyek és a kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítésével együtt járó munkák teljesítésével foglalkoznak. 1 1 SZAKÁCS G. (2013): Stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban Közszolgálati humán tükör 2013 (Ágazati összefoglaló tanulmány) 7

8 2. Személyügyi, munkaügyi igazgatási és adminisztratív feladatellátás Ebben a fejezetben a humánerőforrás terület személyügyi, munkaügyi igazgatási és adminisztratív feladatellátásáról, a személyügyi munka történetéről szólunk röviden, amelyhez a tananyag végén lévő irat mintatár egészít ki. A személyügyi szolgáltatások és tevékenységek (személyügyi, munkaügyi, humánigazgatási) humánfolyamata és az ahhoz besorolt humánfunkciók kiterjedt, egyben nagyon összetett tevékenységi kört fednek le. A közszolgálat területén tevékenykedő emberi erőforrás gazdálkodással foglalkozó szervezeti egységek és szakemberek munkaidejük jelentős hányadában a klasszikus értelemben vett személyügyi, munkaügyi, valamint humánigazgatási feladatoknak tesznek eleget. Ezeknek a folyamatoknak a három hivatásrend esetében történő részletes bemutatása egyrészt jócskán meghaladná a tananyag terjedelmi korlátait, másrészt nem is célja, ezeket az ügyintézési folyamatokat az aktív feladatellátást végző személyügyi munkatársak jórészt ismerik, ezért az adminisztratív munka támogatásához a tananyag végén található iratminta tárat állítottunk össze. Az iratminták elősegítik a szervek közti jó gyakorlatok megismerését, a tapasztalatok kicserélését. Az iratminta tárban a teljesség igénye nélkül, de a három hivatásrend esetében legfontosabb személyügyi ügyintézéshez használt dokumentumokat válogattuk össze. 2.1 A személyügyi tevékenység története hazánkban Hazánkban a személyügyi tevékenység története a kiegyezéssel vette kezdetét. A nagyipar kialakulásával rohamosan nőttek a gyárak, nagyvállalatok alakultak, így a megnövekedett foglalkoztatotti létszám indokolta a személyügyi/munkaügyi ügyintézést. A személyügyi szféra viszonylag két önálló területe ekkor kezdett el kialakulni. Egyrészt a kor színvonalának megfelelő, döntően külföldi tőke által irányított ipari vállalkozások személyügyi tevékenysége, másrészt a korszerű államszervezet alapjainak lerakásával, kiépítésével együtt járó állami személyügyi politika alakult ki. A Max Weber -i értelemben vett állami bürokrácia (formalizált, hierarchikus szervezeti keretek, döntési struktúrák) hivatali rendszerének kiépülésével nyilvánvalóvá vált, hogy ennek a hivatalnoki karnak a működését szabályozni szükséges. Az államszervezethez kapcsolódó állami személyzetpolitikát az 1880-as évektől számíthatjuk. 8

9 Az ezt követő időszakban több jogszabály is hatályba lépett a közszféra személyi állományával kapcsolatban: Az 1883/I. tc., a minősítési törvény meghatározta, hogy a különböző közszolgálati beosztások betöltése milyen képesítéshez vannak kötve. Az 1893/IV. tc., egységesen szabályozta az állami fizetési osztályokba soroltak illetményeit. Az 1924/IV. tc., egészen a második világháborúig meghatározta a közalkalmazotti szféra képesítési és előléptetési rendszerét. A második világháborút követően a megváltozott hatalmi, politikai és ideológiai viszonyok következtében megszakadt a magyar személyügyi politika és tevékenység szerves fejlődése. A szervezeti személyügyi tevékenységet a politikai intézményrendszer normáinak, elvárásainak megfelelés, a felülről vezérelt, a felettes szerv elvárásait közvetítő központi gazdaságirányítási rendszer határozták meg. A legfontosabb termelőerővel, az emberrel való foglalkozás a deklaráció szintjén maradt meg, miközben a feladatok bővülésével egyre több személyzeti funkció intézményesült a szervezetben. Az ötvenes évek első felében a személyzeti osztályok a párt káderpolitikájának a végrehajtói voltak. A munka elsősorban a vezetőkkel való foglalkozásra irányult, a párt vezető szerepét érvényesítve szolgálta ki annak érdekeit után a személyzeti politika közvetlen pártirányítása megszűnt. Párthatározatok fogalmazták meg a követendő alapelveket, amelyeket minisztertanácsi határozatok írtak elő az állami és gazdasági élet számára. Az 1968-ban megindult gazdasági és társadalmi reformfolyamat a személyzeti politikát szinte érintetlenül hagyta. Egyedül a vezetőkkel szemben támasztott követelmények területén következett be előrelépés, amely szerint a politikai megbízhatóság mellett a szakszerűség és a vezetői rátermettség egyenrangú követelményként jelent meg a gyakorlatban. A váltás a nyolcvanas évek elejére volt tehető, amikor már vált világossá, hogy a gazdasági reformnak a szervezeti viszonyok és a személyzeti munka reformjával is együtt kell járnia, felülről irányított folyamatként elindult a hazai személyügyi tevékenység megújulásának folyamata. Az állami személyzeti munkáról szóló 1987-es 1001-es minisztertanácsi határozatban a hagyományos pártállami alapelvek és a korszerű törekvések egyaránt megjelentek. Először fogalmazódott meg magyar jogszabályban a Human Resource Management, a korszerű személyügyi politika és tevékenység egyik alapelve, az integrált személyügyi szervezet létrehozásának lehetősége. 9

10 A rendszerváltás idejétől pedig, mint ismeretes megindult az egyes hivatásrendek jogállásának újraszabályozása. Ilyen volt például a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény; a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény; vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény megalkotása. Ezek a személyügyi munka jellegét is alapjaiban meghatározták, hiszen a Munka Törvénykönyve mögöttes szabályként működött, de a jogviszonyok sok specialitást tartalmaznak, amely speciális személyügyi ügyintézési rendszer kialakítását követelte meg. 2.2 A személyügyi részlegek fő feladatai A személyügyi részlegek főként és általánosságban, a teljesség igénye nélkül az alábbi feladatokat látják el: ellátják az állományukba tartozó kormánytisztviselők/ köztisztviselők, közalkalmazottak, hivatásos állományúak, továbbá munkavállalók, megbízottak jogviszonyának létesítésével, fennállásával, megszűnésével összefüggő munkáltatói intézkedések előkészítését, és gondoskodnak azok végrehajtásáról; nyilvántartási feladatok, nyilvántartások vezetése és védelme, statisztikai adatszolgáltatás ellátása; segítik a vezetőket a személyügyi igazgatással kapcsolatos feladataik ellátásában; végzik létszámgazdálkodással és nyilvántartással kapcsolatos feladatokat; kezeli a személyi állományba tartozók személyi nyilvántartási anyagát; az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény szerint vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vonatkozásában biztosítja a Hivatalra háruló, jogszabályban rögzített kezelési, nyilvántartási kötelezettségek teljesítését, tervezik és előkészítik a személyi állomány szakmai előmenetelét, képzését, továbbképzését, utánpótlását, koordinálja az oktatáshoz (képzéshez) kapcsolódó feladatokat valamint az alap- és szakvizsga előkészítését végzik; figyelemmel kísérik és koordinálják a külön jogszabályban előírt oktatási és vizsgakötelezettség teljesítését; koordinálják az egyéni közszolgálati teljesítményértékelés elvégzését; összeállítják a munkatársak éves szabadságolási ütemtervét; szabadság nyilvántartást vezet; 10

11 az új belépő kollégáknak tűz- és munkavédelmi oktatást szervez, erről nyilvántartást vezetnek, szervezik a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat; részt vesznek az IT alkalmazások esetében a hozzáférésekhez kapcsolódó jogosultságok meghatározásában. a szakterületet érintő kérdésekben kapcsolatot tartanak és együttműködnek a szervezet társszerveivel; juttatási rendszerrel kapcsolatos ügyintézést végeznek. 11

12 2.3 Összefoglaló ellenőrző kérdések Az alábbi kérdések megválaszolásával foglalhatjuk össze a fejezet tartalmát: Nagyságrendileg mikortól számíthatjuk az állami személyzetpolitika kialakulását? Mi idézte elő ennek szükségességét? Melyek voltak a személyügyi tevékenység jellemzői 1945 és 1989 között? Főként mely tevékenységi körök tartoznak a humánerőforrás terület feladatai közé? 12

13 3. A HR informatikai rendszerek funkcionáltatása, az informatikai szolgáltatások A nyilvántartások pontos és naprakész elektronikus vezetése kétségkívül az egyik legfontosabb személyügyi feladat, és a tevékenység alapja. Ebben a fejezetben a HR informatika jelenlegi helyzetét, jövőbeli fejlesztési szükségességét vizsgáljuk meg. Bemutatjuk a közszolgálat által használt személyügyi (WinTiszt, Senyor, HM KGIR, KSZSZR) és egyéb szoftvereket (TÉR, TARTINFO, Közigállás, Probono, TVP portál stb.) és ezek működését. A személyügyi tevékenység bemutatásának az elektronizáció ugrásszerű fejlődésének köszönhetően már tekintélyes részét kell, hogy képezze a HR informatika. A humán erőforrás menedzsment és az infokommunikációs technológia kapcsolatrendszerét vizsgálva a szakirodalom szerint a HR számítógépesítése egészen az 1960-as évekre nyúlik vissza. A humán erőforrás menedzsment és az információs technológiák használata az 1960-as évek végén Amerikából egy időben terjedt el a nagyvállalati gyakorlatban. A technológiai fejlődés a számítógépek megjelenésével a kezdetektől közvetlenül kihatott az emberi erőforrás menedzsment funkciókra. A személyügyi tevékenységek fejlődésének különböző periódusaihoz (lásd Peretti munkásságát) különböző technológiai támogatási szinteket tudunk azonosítani. Az emberi erőforrás menedzsmentet támogató informatikai alkalmazások fejlődése és a személyügyi tevékenység fejlődése párhuzamba állítható, ugyanígy a közigazgatásban jelenlegi szintje is meghatározható. Az egyes periódusok kapcsolatrendszere az alábbiakban foglalható össze: A Személyügyi Adminisztráció (Personnel Management) korszakban az informatikai támogatás a bérszámfejtésre, a munkaidő és szabadságok nyilvántartására, valamint a személyes adatok kezelésére terjedt ki. A Személyügyi Menedzsment (Personnel Managament) periódusban fejlődésnek indultak az úgynevezett Humán Informatikai /HI/ rendszerek. A munkatársak és a munkakörök adatai mellett a humán erőforrás menedzsment funkciók is számítógépes támogatást kaptak. A toborzás, a kiválasztás, a beillesztés, a teljesítménymenedzselés, a javadalmazás, az oktatás és a képzés területén használták az informatika nyújtotta lehetőségeket: számítógépes programokat fejlesztettek ezen tevékenységek hatékony adminisztrációja érdekében. 13

14 A Humán Erőforrás Menedzsment (Human Resource Management) fejlődési szakaszban megjelentek a Human Resource Information Systems (HRIS) alkalmazások, amelyet a magyar szakirodalom Emberi Erőforrás Informatikai Rendszer (EEIR) elnevezésként használ. Ezek a rendszerek a személyes adatok nyilvántartásán és az emberi erőforrás menedzsment funkciókon (a toborzástól a teljesítményértékelésen keresztül a cafeteria rendszerig) túl már interaktív módon kiterjednek a szervezeti kommunikációra, és a döntéstámogatásra. Az infokommunikációs technológiák megjelenése a fent bemutatott informatikai (szoftveres) támogatás mellett szemléletváltást is eredményezett a HR munkában. A mai modern világban kiemelt, és egyre kiemeltebb jelentősége van annak, hogy az egyes funkcionális szakterületek mennyire támaszkodhatnak az informatika nyújtotta szolgáltatásokra. A következőkben bemutatjuk, hogy a magyar közszolgálat három hivatásrendjében a személyügyi tevékenység elvégzését milyen HR informatikai rendszerek hivatottak segíteni. Ismertetjük ezek jellemzőit, esetleges hiányosságait is. Elöljáróban megjegyezzük, hogy a Humán Tükör 2013 kutatás eredményei szerint elég vegyes képet mutat a közszolgálat HR informatikai ellátása, a közszolgálat egységes működtetése szempontjából meglehetősen nagy zűrzavar uralkodik ezen a területen. 2 Még mindig vannak, főleg a kisebb szervezetek között olyanok, ahol nem, vagy csak korlátozott mértékben használnak IT alkalmazásokat. Tapasztalható, hogy a személyügyi folyamatok többsége jelenleg papír alapon működik, egyedül a személyügyi adminisztratív feladatok esetében használnak szoftvereket. Kevéssé működnek olyan programok, melyen keresztül komplexebb folyamatok ellátására, például munkaszervezésre és dokumentumkezelésre is lehetőség van. Azoknál a szerveknél ahol vannak informatikai alkalmazások, ott leggyakrabban az alábbi területek támogatására használnak IT szoftvereket a szervek: a bérelszámolások, a TB ügyek intézéséhez; a hatályos jogszabályok alapján a személyügyi és a munkaügyi nyilvántartások, adminisztrációk, jelentések, statisztikák elkészítéséhez; a munkaidő, a jelenlét, a hiányzások, szabadságok nyilvántartásához; a cafeteria, valamint a TÉR (egyéni teljesítményértékelési rendszer) működtetéséhez, végül 2 A Humán Tükör 2013 című kutatás, amelynek adataira több helyen is hivatkozunk a tananyagban, 2013 második felében zajlott le. A kutatás átfogóan vizsgálta a közszolgálati személyügyi tevékenység jellemzőinek egészét. 14

15 a képzési, továbbképzési feladatok menedzseléséhez használják leginkább a meglévő HR szoftvereket. 3.1 Az IT megoldások jelentősége a HR munkában Az IT alkalmazások terén az a probléma, hogy több rendszert kénytelenek igénybe venni a szervek más és más típusú személyügyi feladatok ellátásához, vagyis hiányoznak az integrált személyügyi szoftverek. Ez egyrészt a központi előírás hiányából adódik, és a kérdés szervezeten belüli kezelésétől is függ (személyügyi szoftverbe beruházni nem az a tevékenység, amelynek közvetlen hasznáról a felsővezetők kivétel nélkül meggyőzhetőek lennének, sokszor egyéb prioritások elvonják a lehetőséget), illetve a pénzügyi tevékenység külön kezelése miatt is igaz lehet ez. A rendszerek közötti adatcsere nem mindenhol megoldott, illetve nem tekinthető teljes körűnek, ami sokszor hátráltatja, lassítja az ügyintéző munkáját. Nincsenek közös országos adatbázisok, adatszolgáltatás. Az informatikai rendszer hiánya több HR funkció összehangolt működésének gátja jelenleg. Adatösszesítés alapján nem napra készen, hanem utólag készülnek el az összesített adattartalmak. Gyakran hardver problémákkal küzdenek a szervezetek. Nagy, országos beruházás központi tárhelyről működtetett távelérés oldhatja meg a problémát és alapozhatja meg egy integrált informatikai rendszer működését, ami jelenleg utópisztikusnak tűnik. Nagyon fontos kritérium lenne továbbá a központi rendszerrel kapcsolatban, az egyszerű kezelhetőség, objektum orientál működés és naprakész jogszabálykövetés is, hiszen jelen pillanatban a jogszabályok beltartalma igen gyakran változik, amely gyakori jogszabályi változásokat a szoftverek nem minden esetben tudnak követni. Természetesen ez mutatja azt is, hogy a gyakori jogszabályi változások akadályozzák a rendszer stabil működését, és megnehezítik az ügyintézők munkáját is, akiknek folyamatosan követniük és tájékozódniuk kell a jogállást érintő változások kapcsán. Visszatérve a Humán Tükör 2013 kutatáshoz, a beosztotti állomány tagjai gyakran nem tudják milyen HR informatikai rendszer használ a szervezetük, ha használ egyáltalán. Tudomásunk van olyan esetekről is, amikor a központi közszolgálati szerv bevezetett valamely alkalmazást, amelyet végül nem tudtak, vagy nem akartak felhasználni és ezért mellette tovább működtették a régi, jól bevált megoldást. Az sem ritka, amikor párhuzamos fejlesztés folyik ugyanannak a problémának a felszámolására. A gyakorlatból mindenki tudja, hogy milyen nehéz a munkatársak többségével elfogadtatni egy új rendszert, majd ezt olyan szinten 15

16 megtaníttatni, hogy a professzionális felhasználás biztosított legyen. A több rendszer egyidejű működtetése pedig szinte lehetetlen küldetésnek bizonyul az esetek jelentősebb hányadánál. További nehézséget okoz, hogy az informatikai alkalmazások közül nagyon kevés tudja biztosítani az aktuális igények kielégítésére alkalmas adatlekérdezéseket, az egyedi riportálást, vagy a VIR (Vezetői Információs Rendszer) speciális elvárásainak maradéktalan kielégítését. Szerencsére vannak előre mutató fejlemények is. Egyre többen veszik igénybe az emberi erőforrás fejlesztést kiszolgálni hivatott komplex oktatásmenedzsment portálok (KTV és RVTV) nyújtotta lehetőségeket és az ezekhez kapcsolódó, az irányított önálló tanulást segítő, ILIAS és egyéb e- keretrendszereket. Az eddigi tapasztalatokból úgy tűnik, hogy a közszolgálati teljesítményértékelési rendszer, vagyis TÉR alkalmazását is nagyon sokan ismerik és használják. Nézzük tovább, összefoglalóan a közszolgálatban használt szoftvereket. A legelterjedtebb szoftverek például a WinTiszt, Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Rendszer (KSzSzR), Szenyor, HM KGIR, azonban ezek között sem megoldott a rendszeres kommunikáció. Talán a HM KGIR rendszer kivételével jelenlegi állapotukban egyik sem alkalmas arra, hogy integráltan működtesse az emberi erőforrás gazdálkodási humánfolyamatokat és a humánfunkciók többségét, ehhez további fejlesztésre volna szükség. Az ilyen szolgáltatásokra kész rendszermegoldásokat (például: SAP, Oracle, Nexon) viszonylag kevés helyen alkalmaznak, azonban mivel ez esetben is úgynevezett dobozos termékekről van szó. A vállalatirányítási rendszerek, és azok HR moduljai nem adaptálhatók egy az egyben a közszférában. Sokszor a termelő vállalatok számára fejlesztett HR alkalmazásokat próbálják rászabni a közigazgatási szabályozásra, viszont az így módosított rendszerek sok esetben ettől még nem képesek teljes egészében lefedni a közigazgatás igényeit, nem alkalmazkodnak kellően a belső folyamatokhoz. A nem megfelelően funkcionáló HR rendszer egyrészt kényelmetlenséget okoz a közigazgatásnak, hiszen bele kell kényszerítenie magán az adott korlátok közé, vagyis neki kell alkalmazkodni, másrészt bizonytalanná válhatnak a belső folyamatok, akár zavarok is keletkezhetnek, harmadrészt romlik a költséghatékonyság és a személyügyi munkatársak idejét is elveszik a sokszor illogikus, fölösleges munkafolyamatok. Elkerülhetetlen tehát a dobozos termékek esetében a fejlesztés, a testre szabás, ennek valamennyi kellemetlen szellemi és anyagi befektetési, illetve beruházási igényével együtt. Ezt a közszolgálati szervezetek többsége önállóan nem tudja megoldani, ezért vagy csak egy részleges feladatellátásra igénybe vehető szoftvert használnak amit, ha menetközben lehetőségük nyílik rá, megpróbálnak fejleszteni, lásd például: Szenyor vagy a hagyományos 16

17 Excel megoldást kénytelenek választani. Tehát, ha nagyon sarkosan akarunk fogalmazni, azt kell mondanunk: ahány ház, annyi HR szoftver. Ez kétségkívül költséges a közszolgálat részére, és alacsony hatásfokú megoldás. A nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe véve az emberi erőforrás gazdálkodás fejlesztése szempontjából is nagymértékű minőségi előrelépést jelentene, ha a humánszoftverek alkalmazása terén legalább az egyes ágazatok, hivatásrendek szintjén - megindulna egy egységesítési folyamat, amely segíteni tudná például: a közszolgálaton belüli átjárásokat, a tartalékállomány működtetését, a fejlesztési lehetőségek közös kiaknázását, a munkaerő tervezést. Az is egyértelműnek tűnik, hogy a stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás bevezetése szinte reménytelen vállalkozás, ha a humánfolyamatok és a humánfunkciók integrált alkalmazását biztosító, modulárisan építkező, folyamatosan fejleszthető humán szoftverek nem állnak minél előbb a felhasználók rendelkezésre. Az egyes HR funkciók ezáltal nem szigetszerűen működnek, hanem egy összefüggő rendszert alkotva, hiszen ezek a folyamatok egymásra épülnek az új belépő felvételétől egészen a nyugdíjig. A HR főként adminisztratív feladatokat lát el, hiszen a sok informatikai rendszer, a bonyolult és nehézkes folyamok rengeteg adminisztrációt igényelnek, így a személyügyi munkatársak munkaidejét kitöltik az operatív feladatok. Fejlesztési funkciók ellátására kevéssé van lehetőség egy ilyen környezetben. Az integrált rendszerek létrehozásával együtt az önkiszolgáló funkció bevezetése is elérhetővé válna, ily módon a terület számára több lehetőség is nyílna. Nem csak azáltal, hogy idő szabadul fel, hanem egy komplex struktúra képes olyan adatszolgáltatás biztosítására, mely a felsővezetői döntésekhez nagymértékben hozzájárul. A statisztikai adatokon túl a controlling és monitoring funkciót egyaránt biztosíthatja. 3.2 HR informatikai rendszerek a közigazgatásban, rendvédelemben, honvédelemben Személyügyi nyilvántartás A közigazgatásban jellemzően a preferált személyügyi nyilvántartó szoftver a WinTiszt (a kormánytisztviselői/köztisztviselői humánpolitikai tevékenység teljes körű támogatása, szabályainak automatikus alkalmazásával), mely közigazgatás-specifikus modulokat tartalmaz és kezel. Mind a minisztériumokban, mind kormányhivatalokban egyaránt használják ezt az 17

18 alkalmazást. Elterjedtsége miatt a WinTiszt nem is igényel különösebb bemutatást, hiszen sokan dolgoznak vele nap, mint nap. A személyügyi nyilvántartó rendszer kezeli az állomány adatait (személyes adatok; eltartottak adatai; előző munkahelyek hozott adatai; képzettségi adatok; előírások, vizsgák adatai; besorolások és átsorolások, beosztások adatai; illetmény, minősítés, jutalmak egyéb juttatások adatait; jogviszony megszűnésével kapcsolatos adatokat stb). Valamint okiratok, körlevelek készítésére, statisztikák lekérésére is alkalmas. A kormányzati kezdeményezésű Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Rendszer (KSzSzR) központi adatbázisra épülő, egységes alapokon megvalósuló, moduláris felépítésű személyügyi nyilvántartás és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszer, amely képes külső informatikai rendszerekhez is kapcsolódni. A KSzSzR rendszer néhány évvel ezelőtti kialakításakor kitűzött célja volt, hogy alkalmas legyen az integrált HR tevékenység támogatására, hiszen számos funkció kapcsolatható volna az alapnyilvántartáshoz. A KSzSzR a következő modulokkal rendelkezik: Személyügyi adminisztráció: biztosítja a bevezetéssel érintett közigazgatási szervekben előforduló jogviszonyok előírt adatainak nyilvántartását. A nyilvántartás ez alapján az alábbi jogviszonyokra terjed ki: o o o o o o o o kormánytisztviselők, munkavállalók, állami vezetők, Hjt. hatálya alá tartozó - minisztériumokba vezényelt - hivatásos állomány tagjai Hszt. hatálya alá tartozó - minisztériumba vezényelt, illetve berendelt - szolgálati jogviszonyban álló állomány tagjai, beosztott bírók, beosztott ügyészek, ösztöndíjas foglalkoztatottak Munkaidő és távollét nyilvántartás: a munkaidő és távollét nyilvántartásban a munkaidő regisztráció, a szabadság és egyéb távollétek nyilvántartása, ezek év eleji tervezése történik ebben a modulban. A nyilvántartás arra is alkalmas lenne, hogy az érintettek ezen keresztül jelentsék be szabadságigényüket, az önkiszolgáló felület segítségével. 18

19 Foglalkoztatotti/Vezetői Önkiszolgáló Felület (ESS/MSS): a foglalkoztatottaknak van lehetősége saját adataikat megtekinteni, adatmódosítást kezdeményezni. Ez egyébként igen előremutató megoldás lenne, hiszen ellenőrzött körülmények között az érintett be tudja jelenteni, feltölteni adatváltozásait (például: nyelvvizsga letétele) amelyet a személyügyi munkatársnak már csak jóvá kell hagynia, ezzel az önkiszolgáló megoldással idő és energiamegtakarítás is elérhető volna. Képzés adminisztráció: a képzés, oktatás, támogatja a képzés menedzselését, az elvégzett képzések nyilvántartását; a képzési igények, jelentkezések, jóváhagyások, valamint az elvégzett tanfolyamok regisztrálását. Dokumentumtár: személyi okmányok, nyilvántartások kezelése, amely a felhasználó szervezetek részére lehetővé tenné az egységes okirat kibocsátást és a személyügyi folyamatok egységes dokumentálását! Látható, hogy a KSzSzR elviekben egy nagyon korszerű és hasznos rendszer, és milyen lehetőségeket hordoz magában, de a valóságban azonban a minisztériumok nem a KSzSzR rendszerével dolgoznak, megmaradtak saját nyilvántartó programjaiknál, de adatot továbbítanak és frissítenek benne, kvázi két párhuzamos nyilvántartást vezetve. Egyebekben az új belépők bejelentésének kötelezettsége megszűnt, július 1-jei hatállyal pedig már a Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) kezeli a központi közigazgatásban a kormánytisztviselők adatait. A KSzSzR háttérbe szorulását erősíti a Humán Tükör 2013 című kérdőíves kutatás eredménye is, amely szerint az államigazgatásban 15,5%, az önkormányzatok esetében pedig 13,6% a KSzSzR ismertsége az állomány körében. A rendvédelem területén népszerű szoftver már évek óta a SZENYOR for Windows rendszer, amely kifejezetten a közigazgatás számara fejlesztett humánerőforrás-gazdálkodási rendszer. A magyar közigazgatási szerveknél előforduló majd minden jogviszonyt lefed: kormánytisztviselő, köztisztviselő, közalkalmazott, hivatásos és munkavállalók. A rendszer az állomány személyzeti és munkaügyi adatait kezeli, okmányok kiállítására és egyéb dokumentumok, statisztikák előállítására. Számos helyen az ügyviteli folyamatokat is ezen a rendszeren keresztül bonyolítják. A rendszer természetesen követi a jogszabályi változásokat és támogatja a közigazgatás által megkövetelt eltérő működési feltételeket. Ezt a rendszert használja jelenleg a Belügyminisztérium és az alá tartozó szervezetek tekintélyes része, valamint a katasztrófavédelem szervei is. 19

20 A honvédelmi szervezetrendszer esetében óta használnak számítógépes személyügyi nyilvántartási rendszert, az első ilyen a Magyar Néphadsereg Pénzügyi Információs és Adatfeldolgozási Rendszer (MN PIAR) névre hallgatott. Jelenleg a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszert, vagyis a HM KGIR-t alkalmazzák sikerrel már hosszú ideje, 1998 óta. Az azóta eltelt időszakban többször is jelentős fejlesztésen esett át a rendszer. Nemrégiben verzióváltás zajlott, SAP alapú rendszerre álltak át, amely hatékonyabban és korszerű módon tudja kiszolgálni az új munkafolyamatokat, számviteli folyamatokat, szervezeti átalakításokat és jogszabályi változásokat. A HM KGIR komplex rendszert alkot, lehetőséget biztosítva az integrált emberi erőforrás gazdálkodásra. A rendszer többféle funkciót és számos modullal szolgál ki, úgy hogy a fejlesztési lehetőség folyamatosan megvan, több olyan modullal is rendelkezik, amelyek alapja már ki van fejlesztve, ezeket továbbfejlesztés révén kell hozzákapcsolni a már működő modulrendszerhez. A fő alrendszerek: személyügyi alrendszer, pénzügyi alrendszer, számviteli alrendszer, logisztikai alrendszer. Ezek közül tananyagunk szempontjából bennünket a személyügyi alrendszer érdekel leginkább, illetve a pénzügyi alrendszer is érdekes lehet, amely alkalmas például a személyi járandóságok, TB nyilvántartására. A személyügyi alrendszer moduljai: Személyügy: feladata a törzs- és mozgásadatok hatékony kezelésének biztosítása. A modul képes a rendszerből előállított okmányok, parancsok és a hozzájuk kapcsolódó jóváhagyási folyamat elektronikus támogatására Toborzás: A toborzási modul a toborzók munkáját támogatja a keresés-kiválasztási folyamatban Érdekvédelem: A gondoskodási körbe tartozók adatainak nyilvántartása, a kegyeleti gondoskodással összefüggő adatok nyilvántartása. Képzésszervezés: A rendszerből áll elő a HM szintű éves belföldi és külföldi beiskolázási terv. A terv megvalósulás mérhetővé válik a terv-tény alakulás folyamatos nyomon követésével. Időgazdálkodás: A HM KGIR rendszer időgazdálkodási moduljában az alkalmazottakhoz rendelt elméleti hivatali munkarend mellett rögzítésre kerül a tényleges napi munkaidő-beosztás, mely alapján az érintett szervezetekben nyomon követhető válik a munkaidőkeret alakulása. 20

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

A személyügyi tevékenység magyarországi története és. Emberi erőforrás gazdálkodás

A személyügyi tevékenység magyarországi története és. Emberi erőforrás gazdálkodás A személyügyi tevékenység magyarországi története és helye a szervezetben 1 Az előadás vázlata, témakörei 1. A személyügyi tevékenység é magyarországi története 2. A személyügyi tevékenység magyarországi

Részletesebben

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ) Gyöngyös, 2014. december 4-5. Az áttekintő vizsgálat

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 /2013. (..) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1., valamint a 6. és 8. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

Az új közszolgálati életpálya fejlesztésének aktuális kérdései ÁROP 2.2.21. Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Az új közszolgálati életpálya fejlesztésének aktuális kérdései ÁROP 2.2.21. Tudásalapú közszolgálati előmenetel Az új közszolgálati életpálya fejlesztésének aktuális kérdései ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Az új közszolgálati életpálya fejlesztésének aktuális kérdései I. Közszolgálati Egyéni Teljesítményértékelés

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Szám: 02/125-2/2013. A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Jelen szabályzat a közszolgálati

Részletesebben

A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról

A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról 1 2010. évi képzés tervezés Az éves képzési továbbképzési terv elkészítésekor célelőirányzati forrásra nem számíthatunk!

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

dr. Gyurita Rita főigazgató

dr. Gyurita Rita főigazgató dr. Gyurita Rita főigazgató Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal A kihirdetését követı napon lépett hatályba a rendelet az alábbi kivétellel. 2014. január 1-jén lép hatályba: A kormánytisztviselı, köztisztviselı

Részletesebben

A közszolgálati továbbképzés és vezetőképzés programjainak követelményrendszere a 2013. (átmeneti) évi tervezéshez

A közszolgálati továbbképzés és vezetőképzés programjainak követelményrendszere a 2013. (átmeneti) évi tervezéshez A közszolgálati továbbképzés és vezetőképzés programjainak követelményrendszere a 2013. (átmeneti) évi tervezéshez Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013. január 1 Bevezető A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

osztott költségvállalás fokozatos bevezetése, pályázati lehetőségek maximális kihasználása

osztott költségvállalás fokozatos bevezetése, pályázati lehetőségek maximális kihasználása A magyar közigazgatás emberi erőforrás fejlesztésének áttekintése: a közelmúlt eredményei ié és tapasztalatai t t Összeállította: dr. Szakács Gábor CSc. képzési főigazgató helyettes Fő célunk az emberi

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MUNKAÜGYI DOKUMENTUMAINAK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MUNKAÜGYI DOKUMENTUMAINAK ELLENŐRZÉSÉRŐL J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MUNKAÜGYI DOKUMENTUMAINAK

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs fejlesztések Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének bevezetése (PTR) Felkészítő nap 2013. október 28. 2013. november 15. Tervezett napirend

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Tudásalapú közszolgálati előmenetel Tudásalapú közszolgálati előmenetel 980 millió Ft támogatás 7 fejlesztett terület 3 bevont egyetemi kar 2 új doktori iskola 3000 fő képzésbe bevont személy A projekt tevékenységei A közszolgálat közös

Részletesebben

Cafeteria szolgáltatások

Cafeteria szolgáltatások Cafeteria szolgáltatások Teljes körű cafeteria rendszer építés, tanácsadás. Nyilvántartó rendszer A Quick.Cafe elsősorban a munkavállalók cafeteria választásának megkön nyítését szolgáló szoftver. Interneten,

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 3. sz. melléklet ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének (továbbiakban: SZI) közalkalmazottainak, dolgozóinak adatfelvételével,

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről

1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről 1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés j) pontja, valamint az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

XI. Az EEM informatikai támogatása

XI. Az EEM informatikai támogatása BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség XI. Az EEM informatikai támogatása Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ DR. VERES GÁBOR 2015.05.14. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [.] részére Ügyszám: NAIH-3347-2/2012/V. Közérdekből nyilvános adatok Az önkormányzat által fenntartott intézmények és az önkormányzati tulajdonban lévő

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19.

A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19. A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19. Tartalom I.) A Közbeszerzések helyzetének alakulása Magyarországon

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai 1. SZ. MELLÉKLET A MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ C. DOKUMENTUMHOZ A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai Bevezetés A

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Közfoglalkoztatás 2015

Közfoglalkoztatás 2015 Gazdálkodási kézikönyvek Közfoglalkoztatás 2015 Jogi, munkajogi háttér és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó adózási, számviteli kérdések Budapest, 2015 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit (I. fejezet) Buránszkiné

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

központi programok Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése

központi programok Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése A KSZK részvételével megvalósuló központi programok (Roma Diplomások Programja Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése dr. Barta Zsuzsanna

Részletesebben

Integrált keretrendszer

Integrált keretrendszer Integrált keretrendszer Példa SAP R/3 Humán erőforrás gazdálkodás, személyügy Referencia modell 1 Humánerőforrás Személyzeti ügyek 2 Humánerőforrás Rendszerszervezése Üzleti Költség elszámolási Üzem Könyvelési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004

BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004 BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004. AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT E-LEARNING ALAPÚ KÉPZÉS A JOGALKALMAZÁS JAVÍTÁSA ÁROP-2210/2010. KÓDSZÁMÚ

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN. (munkaanyag)

A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN. (munkaanyag) SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN (munkaanyag) Budapest, 2006. november hó 1 A személyi hatály meghatározása a közszolgálatban

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 Egységesen eredményesebben

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

22. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: A védőnői szolgálat dokumentációs és nyilvántartási

Részletesebben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Papír helyett elektronikus űrlap Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Csamangó András SAP tanácsadó Creative 4U Kft., Budapest 2010 Bemutatás 2002-ben alakult SAP Service Partner fő tevékenység:

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk.

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk. Cégbemutató A humánerőforrás a mi szakterületünk. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Mi a munkaerő-kölcsönzés? A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, melynek keretében a foglalkoztató

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. 1. A szabályzat célja és alkalmazási területe... 3 2. 2. A Belső Adatvédelmi Felelős... 3 3. 3. Az adatkezelői minőség bejelentése. A Szabályzat közzététele... 3 4. 4. védelme... 3 4.1.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről ÁROP 1.1.17-2012-2012-0001 Kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek projekt 3. részprojektje Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről BOGÓNÉ DR. JEHODA ROZÁLIA Szakmai

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben