Az Igazgatóság közleményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság közleményei"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei 1 Egy új bolygó a társaság égboltján? 4 Projektjeinkről 5 Társadalmi szerepvállalás 12 Személyi hírek 13 Beszélgetés Csomai Kamillával, az OVIT közgazdasági igazgatójával 14 Új belépők 15 Az Integrált Rendszer hírei képekben 20 Az MVM Csoport hírei 22 Egyszer volt Nyugdíjasainkról 27 Sport 29 KulTÚRA 31 Gólyahír 33 Humorsarok 34 Integrált Rendszer - rejtvény 36 Hotel OVIT hirdetés 37 Szerkesztői közlemények 39 Rejtvény 40 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László OVIT ZRt. Házinyomda

2 OVIT HÍRADÓ 2012/1. Az Igazgatóság közleményei Az OVIT ZRt november 10-ei rendkívüli közgyűlése Az OVIT ZRt. Közgyűlése másodízben is elhatározta az Országos Villamostávvezeték ZRt. (1158 Budapest, Körvasútsor 105., cjsz: , rövidített név: OVIT ZRt.) átalakulását, melynek révén a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 86.. (1) bekezdése szerint történő átalakulással, kiválás útján ,- Ft (azaz Kettőmilliárd forint) alaptőkével új gazdasági társaság, a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: Magyar Gáz Tranzit ZRt.) jön létre, az OVIT ZRt. pedig változatlan társasági formában működik tovább a Szétválási Szerződésben foglalt vagyonmegosztás szerint. A Részvényesek az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának időpontjaként január 1. napját jelölték meg. A Közgyűlés elfogadta az OVIT ZRt., mint Szétváló Társaság szeptember 30. napján kelt a Szétválási Szerződés 3. sz. mellékletét képező átalakulási vagyonmérlegét és vagyonleltárát. Az OVIT ZRt. átalakulási vagyonmérlege eszköz- és forrásoldalának egyező végösszege E Ft. A Közgyűlés elfogadta az OVIT ZRt., mint Fennmaradó Társaság szeptember 30. napján kelt a Szétválási Szerződés 4. sz. mellékletét képező átalakulási nyitó vagyonmérlegét és vagyonleltárát. A Fennmaradó Társaság átalakulási nyitó vagyonmérlege eszköz- és forrásoldalának egyező végösszege E Ft. A Közgyűlés elfogadta a Magyar Gáz Tranzit ZRt., mint Kiváló Társaság szeptember 30. napján kelt a Szétválási Szerződés 5. sz. mellékletét képező átalakulási nyitó vagyonmérlegét és vagyonleltárát. A Kiváló Társaság átalakulási nyitó vagyonmérlege eszköz- és forrásoldalának egyező végösszege E Ft. A Közgyűlés az OVIT ZRt. Alapszabályának 4., 7., és 10/A. pontjait a következők szerint módosította: - Az Alapszabály 4. b.) pontjából (A Társaság egyéb tevékenysége) törlésre kerül a Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Csővezetékes szállítás. - Az Alapszabály 7. pontjának első, második és ötödik bekezdése a következőképp módosul: 7. A Társaság alaptőkéje, részvények, részvények megoszlása: A társaság alaptőkéje ,- Ft, azaz Ötmilliárd-nyolcszázmillió forint, míg a fennmaradó ,- Ft, azaz Nyolcvanhárommillió-nyolcszázhetvenháromezer forint értékű vagyon a társaság alaptőkéjén felüli vagyona. A társaság alaptőkéjéből pénzbeli rész ,- Ft, azaz Egymilliárd-háromszázhatvanötmillió-nyolcszázhuszonkilencezer forint, nem pénzbeli vagyonrész ,- Ft, azaz Négymilliárd-négyszázharmincnégymillió-egyszázhetvenegyezer forint. A társaság alaptőkéje db ,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, azonos tagsági jogokat biztosító /törzs/ részvényre oszlik. - Az Alapszabály 10/A. pontja a következőképp módosul: 10/A. A részvények fajtájukat tekintve a következők: db, egyenként ,- (Tízezer) forint, összesen ,- forint névértékű részvény (a Törzsrészvények ). A Közgyűlés elfogadta továbbá az OVIT ZRt. Alapszabályának az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát - mely a Szétválási Szerződés 1. sz. mellékletét képezi -, mint a Fennmaradó Társaság Alapszabályát. Az OVIT ZRt. egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának aláírására november 10. napján került sor a Közgyűlést követően. A Közgyűlés elfogadta az OVIT ZRt.-ből a Gt (1) bek. szerint történő átalakulással, kiválás útján létrejövő Magyar Gáz Tranzit ZRt. Alapszabályát a Szétválási Szerződés 2. sz. mellékletében foglalt tartalommal. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. Alapszabályának aláírására november 10. napján került sor a Közgyűlést követően. 1

3 2012/1. OVIT HÍRADÓ A Közgyűlés elfogadta az OVIT ZRt. átalakulásának végrehajtásához szükséges, az OVIT ZRt. Részvényesei által megkötendő Szétválási Szerződést az Igazgatóság által előterjesztett tartalommal. A Fennmaradó Társaság változatlan társasági formában működik tovább, a Kiváló Társaság tevékenységét az átalakulás cégbírósági bejegyzését követően kezdheti meg. A Szétválási Szerződés aláírására november 10. napján kerül sor a Közgyűlést követően. A Közgyűlés felhatalmazta az OVIT ZRt. Vezérigazgatóját, hogy - a Szétválási Szerződés aláírásától számított 15 napon belül az OVIT ZRt.-nél működő munkavállalói érdekképviseleti szerveket értesítse, - a Szétválási Szerződés aláírását követő 8 napon belül az átalakulásról a Cégközlönyben két egymást követő lapszámban tegyen közzé közleményt a Gt (3) bekezdésében, 84.. (4),(5) bekezdésében és (1) bekezdésében meghatározott tartalommal, - a Szétválási Szerződés aláírását követően haladéktalanul nyújtsa be a Get (1) bek. szerinti, a kiváláshoz történő hozzájárulás iránti kérelmet a Magyar Energia Hivatalhoz, - a Magyar Energia Hivatal hozzájáruló határozata és az átalakulási közlemény Cégközlönyben való kétszeri közzététele alapján haladéktalanul nyújtsa be a Cégbíróságra az átalakulással összefüggésben az OVIT ZRt. változásbejegyzési kérelmét és intézkedjen a Magyar Gáz Tranzit ZRt. cégbejegyzésére vonatkozó kérelem benyújtása iránt. A Közgyűlés Bács Zalán urat, Vöő Ferenc Kristóf urat és Olasz Enikő úrhölgyet január 1. napjától a harmadik üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig a Magyar Gáz Tranzit ZRt. első Igazgatóságának igazgatósági tagjaivá megválasztotta. Olasz Enikő úrhölgyet címzetten a Magyar Gáz Tranzit ZRt. vezérigazgatójának is megválasztotta a Közgyűlés. A Közgyűlés Kóbor György urat, Kiss Csaba Attila urat és Dr. Szentkuti Dánel urat január 1. napjától a harmadik üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig a Magyar Gáz Tranzit ZRt. első Felügyelő Bizottságának felügyelő bizottsági tagjaivá megválasztotta. Az OVIT ZRt. Közgyűlése a Magyar Gáz Tranzit ZRt. első könyvvizsgálójának a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzékszáma: , székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: ) január 1. napjától (a megválasztás évét is beleértve) a harmadik üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig terjedő időtartamra a Magyar Gáz Tranzit ZRt. könyvvizsgálójának megválasztotta. A Közgyűlés a Magyar Gáz Tranzit ZRt. könyvvizsgálatáért személyében is felelős személynek Juhász Attila könyvvizsgálót választotta meg. Juhász Attila úr megbízatásának időtartama a Magyar Gáz Tranzit ZRt. könyvvizsgálójának, a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság megbízatásának az időtartamához igazodik. A Közgyűlés jóváhagyta az OVIT ZRt. Javadalmazási Szabályzatának módosítását. ****** november 10-ei ülésén az Igazgatóság Jóváhagyta a október 10-ei üléséről felvett jegyzőkönyvet; Elfogadta a vezérigazgató szóbeli tájékoztatását a magyar szlovák összekötő földgázszállító vezeték beruházás előkészítéséről; Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről; Megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 88. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; Jóváhagyólag tudomásul vette az üzleti terv I-III. negyedéves teljesítéséről szóló jelentésben foglaltakat, valamint a Gt (2) bekezdése alapján ezen jelentés megküldésével tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a legutóbbi igazgatósági ülés óta eltelt időszakra vonatkozó ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikáról; az Alapszabály 51. pontjában, valamint az SZMSZ III/B., 1/b.) alpontjában foglaltak alapján előzetes hozzájárulását adta az OVIT ZRt. vezérigazgatója részére, 2

4 OVIT HÍRADÓ 2012/1. hogy Csomai Kamilla úrhölgyet az OVIT ZRt. közgazdasági igazgatójává november 15. napjával kinevezze; november 15-i hatállyal Csomai Kamilla közgazdasági igazgatót képviseleti és cégjegyzési joggal ruházta fel, melyet az Igazgatóság együttes cégjegyzésre feljogosított tagjával, illetve a társaság feljogosított alkalmazottjával együttesen gyakorolhat. Ennek kapcsán az 1/2011. sz. Vezérigazgatói utasítás 2. sz. mellékleteként kiadott képviseleti és cégjegyzési jog átruházásáról szóló Okirat jogosultsági köre a következőképp módosul: Az alkalmazottak jogosultsági körének felsorolásában a Király Gyula a Közgazdasági Igazgatóság közgazdasági igazgató SZMSZ szerinti ügykörében a pénzintézetek felé is kiterjedően szövegrész törlésre kerül, helyébe a Csomai Kamilla közgazdasági igazgató szövegrész kerül. a Közgazdasági Igazgatóság SZMSZ szerinti ügykörében a pénzintézetek felé is kiterjedően Az Igazgatóság elrendelte az OVIT ZRt. cégjegyzésre jogosult munkavállalók körében bekövetkezett változás cégbírósági bejelentését. ****** december 21-ei ülésén az Igazgatóság - Rögzítette a december 12-ei faxos szavazás eredményét, mely szerint: Az Igazgatóság december 30-án órára az OVIT ZRt. rendkívüli közgyűlését a következő napirenddel összehívja: 1.) Döntés a magyar szlovák összekötő földgázszállító vezeték megépítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásról. 2.) Egyebek. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés a meghívóban írt helyen december 30-án 15 órakor kerül megtartásra. Az ügyvezetés intézkedik a közgyűlési meghívó december 15-ig történő kézbesítése iránt. ; - A november 10-ei üléséről felvett jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv szerinti kiegészítéssel jóváhagyta; - Elfogadta a vezérigazgató szóbeli tájékoztatását a magyar szlovák összekötő földgázszállító vezeték beruházás előkészítéséről; - Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről; - Megtárgyalta Az OVIT ZRt. középtávú stratégiai célkitűzéseinek meghatározása c. előterjesztésben foglaltakat. Az OVIT ZRt. működési modelljének kidolgozásával kapcsolatban jóváhagyta az alábbi alapelveket: - az OVIT ZRt. üzleti célú vállalkozási tevékenységet is folytasson, mely jelenjen meg az MVM Csoport termelési és műszaki szolgáltatások üzletági stratégiájában, - az OVIT ZRt. külső piacra történő tevékenységeit profit center elven folytassa, az MVM Csoporton belüli tevékenységei pedig virtuális cost center elven működjenek, - a jövőbeli működési modell úgy épüljön fel, hogy támogassa az OVIT ZRt. vállalkozási tevékenységét és tegye lehetővé a piaci működéssel összhangban álló társasági szintű működést. A jövőbeli működési modell részletes kidolgozása a fenti alapelvek figyelembevételével, az MVM Csoport TRAFO projektjével összhangban történjen meg. Az Igazgatóság felhatalmazta az OVIT ZRt. Vezérigazgatóját, hogy az MVM Csoport TRAFO projekt bevezetésével összefüggő tárgyalásokat a fenti alapelvek figyelembevételével folytassa, és annak eredményéről az OVIT ZRt. Igazgatóságát folyamatosan tájékoztassa; - Megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 89. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; - Jóváhagyólag tudomásul vette a évi üzleti terv várható teljesítéséről készült jelentésben foglaltakat. ****** Az OVIT ZRt december 30-ai rendkívüli közgyűlése A Közgyűlés az alábbi határozatot hozta: Az OVIT ZRt. közgyűlése megtárgyalta a Döntés a magyar szlovák összekötő földgázszállító vezeték megépítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásról tárgyú előterjesztést, és az abban foglaltakat megismerte. Az OVIT ZRt. Közgyűlése a magyar szlovák földgázszállító 3

5 2012/1. OVIT HÍRADÓ vezetékhez (projekt) kapcsolódó építési beruházást megvalósító fővállalkozó (EPC) kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra tekintettel megállapítja, hogy a) a beszerzési igény fedezetéből az önrész egyik elemét képező európai uniós forrás (EEPR támogatás) nem áll rendelkezésre, annak hiánya esetén a közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítható vagy a beszerzési igényre vonatkozó szerződés megkötése az ajánlatkérő részéről visszautasítható, illetve a beszerzési igényre megkötött szerződés módosítható; b) az MVM Zrt. mint a január 1-jén az OVIT ZRt.-ből kiválással létrejövő Magyar Gáz Tranzit ZRt. leendő társtulajdonosa az OVIT ZRt.-ben történő alaptőke-emelés útján gondoskodott a rá eső önrészforrás biztosításáról; c) az MFB Invest ZRt. mint a január 1-jén az OVIT ZRt.-ből kiválással létrejövő Magyar Gáz Tranzit ZRt. leendő társtulajdonosa egyelőre nem bocsátotta a Magyar Gáz Tranzit ZRt. rendelkezésére a rá eső önrészforrást, azonban arra vonatkozóan olyan jogilag kötelező erejű, visszavonhatatlan és kikényszeríthető nyilatkozatot tett, amely tartalma szerint kielégíti az MVM Zrt. Projektre vonatkozó beruházási döntéseiben meghatározott feltételeket. A fentiekre figyelemmel a közgyűlés úgy járul hozzá a magyar szlovák összekötő földgázszállító vezeték megépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás folytatásához, miszerint felkéri az OVIT ZRt. illetve az OVIT ZRt. ajánlatkérői pozíciójába jogutódlással belépő Magyar Gáz Tranzit ZRt. Vezérigazgatóját arra, hogy 1. a közbeszerzési eljárás folytatásához kapcsolódó operatív feladatokat arra figyelemmel hajtsa végre, hogy a beszerzési igény fedezetének teljes körű rendelkezésre állása csak a közbeszerzési eljárás során következik be; 2. a közbeszerzési eljárás folytatásának végrehajtása során szükséges döntéseket terjessze OVIT ZRt., illetve az OVIT ZRt. ajánlatkérői pozíciójába jogutódlással belépő Magyar Gáz Tranzit ZRt. Közgyűlése elé. Dr. Sidló Krisztina Egy új bolygó a társaság égboltján? Társaságunk leányvállalata lett az ENERGO-MERKUR Kft. Első nekifutásra a Merkúr szó hallatára szinte mindenkinek a Naphoz legközelebbi, méretét tekintve a Plútó mögötti második legkisebb bolygó jut eszébe. Tovább kutatva emlékeinkben, egy, a régmúltban gépkocsik értékesítésével foglalkozó társaság neve ugrik be. (Valamikor régen éveket kellett várni a nagy sikert befutott Zsigulikra, Skodákra, hogy végre magunknak tudhassuk őket.) Mégsem az eddig felsorolt lehetőségek közül való a név megoldása. Az OVIT ZRt december 28-tól az ENERGO- MERKUR Kft. tulajdonosa. A kft április 1-jén alakult. Alapítója és kizárólagos tulajdonosa szeptember 31-ig az ERŐKAR Rt. volt, ekkor a tulajdonjog 100%-át megvásárolta a Magyar Villamos Művek Rt. Az MVM Zrt. menedzsmentjének közelmúltbeli döntése alapján a kft. által végzett kereskedelmi tevékenység a továbbiakban csak egy szélesebb működési körű társaság tulajdonában folytatható tovább, hogy a nyereségesség a továbbiakban is biztosítható legyen. Az OVIT ZRt. alkalmas és készen áll arra, hogy tovább szélesítse tevékenységi körét, így megvásárolhatta az ENERGO- MERKUR Kft. 100%-os üzletrészét. Társaságunk a kft.-t leányvállalataként működteti tovább, ezáltal jogait, kötelezettségeit, az alapító okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. AZ ENERGO-MERKUR Kft. feladatait elsősorban a villamosenergia-iparág beszerzési piacán látja el. A kft. által forgalmazott Tyco/Raychem, GPH, Nexans, illetve AMP Simel termékek folyamatos raktárkészlete lehetővé teszi, hogy partnereinek igényeit azonnal ki tudja elégíteni. A legnagyobb vevők az E.ON Hungária Zrt., az EDF DÉMÁSZ Zrt., illetve a kisebb villamosenergia-ipari szerelő, szolgáltató társaságok. A kft. éves teljes forgalma ami nem csak keretszerződéseken alapul M Ft. A tevékenység nemcsak a szokásos veszek-továbbadom kereskedelmi láncolatot jelenti, hanem csomagolási szolgáltatás nyújtását és különböző termékeken 4

6 OVIT HÍRADÓ 2012/1. végzett összeállításokat is, igazodva a változó piaci igényekhez. Az állomány létszáma 6 fő, melyből 1 felsőfokú, 5 középfokú végzettségű. Fábián Tamás ügyvezető nyugdíjba vonulását követően az OVIT ZRt. Igazgatósága február 1-jétől Ledvényi Jánost nevezte ki ügyvezető igazgatónak. Jelenleg a XX. kerületi Grassalkovich út 255. szám alatti bérelt telephelyen található a kft. székhelye. Kereskedelmi tevékenységéből, vásárlói köréből és az eddig elért piaci pozíciójából adódóan mindenféleképpen budapesti székhellyel kell rendelkeznie, ezért a gazdaságossági szempontokat is szem előtt tartva, márciusban a társaság az OVIT ZRt. Késmárk utcai telephelyére fog költözni. Végezetül, megfejtve a talányt: a római mitológiában a kereskedelem isteneként tisztelték Merkúrt, ezért nevének felvétele egy áruforgalmi tevékenységet folytató cég esetében mindenképpen indokolt, és akár hozzá is járulhat a sikeres tevékenység előbbre viteléhez. vidámságot hozott a projekt életébe. Például amikor címpontatlanságból adódóan értetlenül telefonált a szolgáltató, azt kérdezve, hogy biztosan egy bontásra ítélt épületbe kell bevezetnie a kábelt az elköltözött rendőrőrs új épülete helyett? Az időnként felbukkanó akadályok ellenére a kollégák fáradhatatlanul, szó szerint éjjel-nappal azon dolgoztak, hogy az OVIT ZRt. az elvállalt határidőre, november 30-ára átadhassa a gerinchálózatot, és a szolgáltatás problémamentesen elindulhasson. Az ütemtervet sikerült tartani, így a projekt decemberben első fázisának lezárásához érkezett. az ENERGO-MERKUR Kft. vezetése Projektjeinkről Sikerrel zárult az EKG (Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat) megvalósításának első fázisa Az MVM ZRt. az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) megvalósítás projekt tervezési, kivitelezési és beszerzési feladatainak végrehajtásra 2011 augusztusában társaságunkat kérte fel. Az EKG-projekt része a kormány által jóváhagyott és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által indított Nemzeti Tulajdonú Távközlési Hálózat Fejlesztési Projektnek (NTTHFP). Az EKG fő célkitűzése a nagy sávszélességű, üzembiztos, országos elérhetőséget biztosító egységes gerinchálózat kialakítása. Az EKG-projekt végrehajtása során az MVM Zrt.-nek, a projekttagokkal együttműködve, több szolgáltató és alvállalkozó közös munkáját kellett összehangolnia. Az egymásra épülő munkafolyamatokat nem volt mindig könnyű a megfelelő sorrendben tartani, és ez néha bosszúságot, néha pedig Ennek értelmében átadásra került a gerinchálózat: 4 budapesti, 36 megyeszékhelyi és 24 kiemelt városi rendőrkapitánysági aggregációs pont kiépítésével. Bekapcsolásra került több mint 500 rendőrségi, tűzoltósági, katasztrófavédelemi végpont, így az eddigiekhez képest lényegesen nagyobb sávszélesség és magasabb szolgáltatási szint elérése lett biztosítható számukra. Az OVIT ZRt. a gerinchálózat kiépítését követően az üzemeltetésben is aktívan részt fog venni. Reményeink szerint az informatikai rendszerek sebességének növelése és az eszközök korszerűsítése a közigazgatási ügyintézés megkönnyítését eredményezi. A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat építése 2012-ben tovább folytatódik, melyben az OVIT-nak továbbra is jelentős feladatokat kell elvégeznie. Galambos Tibor távközlési üzemvezető 5

7 2012/1. OVIT HÍRADÓ évi gyártóművi felújítások 2011-ben, a megelőző évekhez hasonlóan, a MAVIR ZRt. nagykészülékeinek és transzformátorainak felújítási munkáit a CG Electric SYSTEMS HUNGARY Zrt. tápiószelei gyárában végezték el. Az ilyen felújítási munkák esetében az OVIT ZRt. a fővállalkozó: ellátja a gyári felújítási munkák műszaki felügyeletét, saját tevékenységként pedig elvégzi a le- és felszereléseket és a szállítási feladatokat: transzformátorok esetében a helyszíni mozgatásokat és alapra helyezéseket, a tartozékfelújításokat, valamint a szekunder felújításokat, továbbá az ezzel kapcsolatos tervezési és üzembe helyezési feladatokat. A tevékenységből adódóan az együttműködés tehát érinti a Vállalkozási Igazgatóság illetékes főmérnökségét, az Alállomási üzletigazgatóság üzemeit: a Diagnosztikai üzemet, a létesítési üzemeket, a KSZÜ-t, az ATTO-t, valamint a Termelési Igazgatóság alá tartozó Szállítási üzemet. Az óriástranszformátorok közül a sajószögedi egy villámcsapás miatt, közeli zárlat következtében hibásodott meg, ennek típusa DHBM /400. Az alábbi fényképen a transzformátor kiemelt aktív része látható: /750 típusú söntfojtó. Ez már rutinmunkának számít, gondot csupán a helyszíni munkavégzésnél a feszültségmentesítési lehetőség korlátozottsága jelenti. A második fényképen a fojtó belsejét, aktív részét látjuk: Az Albertirsa Martonvásár 400 kv-os távvezeték kétrendszerűsítése kapcsán Albertirsán ki kellett építeni a 400 kv-os SF6 gázszigetelésű kapcsolóberendezés 4. sz. mezőjében a fogadómező-szeletet. A készülékek és csatlakozó elemek a korábban leszerelt, volt toponári és gödi alállomási berendezésekből, a gyártóművi felújítást követően lettek kialakítva. A több éves szabadtéri tárolást követően az elemek állapotát az alábbi fotó szemlélteti: A gyári javítás meglehetősen elhúzódott: a többszörös tekercscserék mellett a próbatermi mérések alatt jelentkező problémák: úgymint magas részkisülésértékek és átvezetőszigetelő-meghibásodások megnyújtották az átfutási időt. A gyári átadást követően rohammunkában kellett úgy a kiszállítást, mint a felszerelést végezni. Már szokásosnak mondható, hiszen 2005 óta minden évben beszállításra kerül Albertirsáról egy RODC A teljes körű felújítást követően új szállítási egységeket kellett kialakítani, melyek alkalmasakká váltak a beépítésre. A primer és szekunder tervezési munkát az ATTO végezte, a szállítási egységeket a CG Electric mérnökei alakították ki. Az átvezetőszigetelők beépítéséhez szükséges 30 fokos elemek a kiskunfélegyházi gépgyártási üzemünkben készültek. A távvezeték-léptetések feszültségmentesítési idejéhez való alkalmazkodás feszített ütemű munkavégzést igényelt. A gyakori gyártásközi ellenőrzések garantálták 6

8 OVIT HÍRADÓ 2012/1. a minőségbeli megfelelőséget, egyben folyamatosan ellenőrizhettük a projekt ütemterv szerinti előrehaladását. Az alábbi képek a kész szállítási egységek próbatermi vizsgálata alkalmával készültek: Megkezdődtek a debreceni 400/120 kv alállomás létesítési munkái Debrecen térségében egy új 400/120 kv-os alállomás létesítést indokolja az a tény, hogy a régiónak szüksége van egy új betáplálási pont kialakítására. Ezért már a korábbi távlati terveknek is része volt a térségben 2013-ban egy új alállomás létesítése, de nemrégiben a beruházó MAVIR ZRt. úgy döntött, hogy előrébb hozza a megvalósítást. A korábbi elképzelésektől eltérően nem 750/400/120 kv-os, hanem hasonlóan a bicskei vagy szombathelyi alállomáshoz, 400/120 kv-os lesz. Mivel a debreceni Józsa városrész közelében épül ez az egyébként teljesen zöldmezős létesítmény, nevét is innen fogja kapni: hivatalosan Debrecen Józsa alállomásnak fogják nevezni. Tavaly lezajlott a projekt előkészítése: elkészült a részletes tanulmányterv, utána pedig az engedélyezési és kiviteli tervek. A MAVIR ZRt. novemberben kért fel minket, hogy készítsük el a kivitelezésre az ajánlatot, ezután pedig december 12-én aláírhattuk a szerződést. Ami az idei év történéseit illeti: január legelején egy munkaindító értekezleten megtörténtek a szükséges egyeztetések a maviros kollégákkal; itthon pedig a 10/2011-es Vezérigazgatói utasításnak megfelelően előkészítettük az úgynevezett PAO-t (projektalapító okiratot). Ezzel tulajdonképpen megkezdődött a munka. Valamennyi egység sikeresen kiállta a próbatermi vizsgálatokat, feszültségpróbákat, és időben kiszállításra került Albertirsára, ahol a KALÜ szakemberei végezték el beépítésüket. Sziva István műszaki főtanácsos Az ütemezésről nagy vonalakban elmondható, hogy február elején megkezdődnek a földmunkák: így például a tereprendezés, az utak kialakítása. Az első nagytranszformátor júliusban érkezik, tehát addigra készen kell lennie a földelőhálónak, a belső utaknak és az övároknak. Ebben az évben szeretnénk odáig jutni, hogy az építészeti rész nagy része készen legyen. Jövőre marad a villamos technológiai szerelés, a teljes befejezés éve pedig 2013 lesz. Az alállomás megépítése mellett még további feladatokat is jelent ez a projekt: az alállomáshoz be kell forgatni és be kell kötni a távvezetékeket is. Az első elképzelés az volt, hogy a 750 kv-os távvezetéket is odavisszük, azonban ez úgy módosult, hogy a meglévő debreceni 7

9 2012/1. OVIT HÍRADÓ (valamikor ovitos 220/120 kv-os) és az új állomás között három 120 kv-os kuplungvezeték létesül. Az új alállomás és a sajószögedi állomás kapcsolatát pedig a meglévő, most 220 kv-on működő vezeték (amely egyébként 400 kv-ra van szigetelve) fogja biztosítani. Ez persze azt is jelenti, hogy a két végponton (tehát a régi debreceni és a sajószögedi állomáson) is lesznek munkálatok, erre két külön szerződést is kötöttünk. A felmerülő feladatok elvégzési sorrendje logikusan követi az új alállomás létesítésének ütemeit, befejezési dátumuk pedig azonos az új állomás kiépítésnek befejezésével. Elmondhatjuk, hogy az alállomás a szó szoros értelmében zöldmezős: semmiféle infrastruktúra nem található a területen. A területen fúrt kút lesz, ez marad a végleges megoldás az alállomás vízellátására a későbbiekben is, a felvonulási 0,4 kv-os villamos betáplálás pedig másfél kilométerről lesz idehozva, és ezt is úgy fogjuk kialakítani, hogy végleges megoldást jelentsen a segédüzemi tartalék betáplálásra. Az indító megbeszélésen, a vezérigazgatói utasításnak megfelelően, alakult egy projektvezető team, a projekt felügyelő bizottság (PFB) vezetésével. Projektmenedzsernek Balogh József lett kinevezve, a projektkoordinátor én vagyok, a további teamtagok pedig a társüzemek felelős műszaki vezetői. Biztos vagyok benne, hogy ez a működési keret megfelelő feltételeket fog biztosítani a sikeres munkavégzéshez. Végezetül néhány szó a munkában részt vevő szervezeti egységeinkről: az alállomás építészeti kivitelezése a KALÜ szakembereinek feladata, alvállalkozó bevonásával, a távvezetéki kiépítéseket a KTLÜ és a KETLÜ munkatársai, míg a villamos technológiai szerelést a KEMALÜ-s kollégák fogják elvégezni. A beépítendő acélszerkezetek gödi üzemünkben fognak elkészülni, az üzembe helyezést pedig a KSZÜ szakemberei fogják végrehajtani. Popgeorgijev Sztoján vállalkozási mérnök Ciprusi kaland Egy évvel ezelőtt az EAC (Electricity Authority of Cyprus) honlapján megjelent az ingyenesen letölthető 145/2010 számú tender, amely a Meglévő 132 kv-os távvezetékek bontása címet viselte. Erre a tenderre egy helyi cégnek, a Georgios N. Leventis Ltd.-nek is szándékában volt ajánlatot adni. Azonban a tender által megkövetelt főleg a referenciákkal összefüggő követelményeket ők egyedül nem tudták teljesíteni, ezért megkeresték az OVIT ZRt.-t. Mi egyébként már jól ismertük egymást, hiszen régebben, például 2008 novemberében, már adtunk be közös ajánlatot Cipruson különböző kisebb-nagyobb távvezetékek építésére. A mostani megkeresés tulajdonképpen egy fővállalkozó-alvállalkozó típusú konstrukcióra szólt, melynek keretében az OVIT, mint alvállalkozó, referenciái révén egy projektmenedzser biztosítását vállalta, akinek a feladata a műszaki segítségnyújtáson kívül kiterjedt az EAC mérnökeivel történő rendszeres konzultációkon való részvételre, a munka napi, heti programozására, valamint a helyszíni kapcsolattartásra az EAC supervisorával is. Az erre vonatkozó szerződést éppen a napokban írtuk alá, amelyet az EAC-nek is be kell nyújtanunk. Az OVIT ZRt. menedzsmentje úgy döntött, hogy az elkerülhetetlenül szükséges szakmai gyakorlat, nyelvismeret és referenciák szélesítése érdekében, saját költségén még legalább egy fiatal mérnököt kiküld a szerződésben megkövetelt felelős műszaki vezetőn felül. Az elvégzendő feladatról röviden annyit: le kell bontani a Moni Polemidhia 132 kv-os kétrendszerű távvezetéket, valamint egy a Moni erőműtől induló üzemen kívül álló hatoszlopos távvezetéket. A vezetékek összhossza kb. 25 km, az oszlopok száma 74 db. Nagyjából a távvezeték felén védővezetőként OPGW van felszerelve, amelyet úgy kell visszabontani, hogy az újra hasznosítható legyen. Ezenkívül 4 db oszlopot lebontás után összecsomagolva be kell az EAC raktárába szállítani. Az összes többi anyag hulladékként kezelendő, és a helyi hatályos hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell a bontás után vele kapcsolatban eljárni. Érdekes megjegyezni, hogy ebben az esetben a nálunk szokásos gyakorlattól eltérően a bontott anyagok (az EAC 8

10 OVIT HÍRADÓ 2012/1. által előírt beszállítottakon kívül) a vállalkozó tulajdonába mennek át, arra a tulajdonos nem tart igényt. kerülete). A nyomvonal sziklás, hegyes-völgyes területen halad (nem ritkák a m-es völgyátfeszítések), rengeteg kis- és középfeszültségű vezetéket, utat, sűrűn beépített városrészeket, valamint három ízben autópályát is keresztez. A munkát a szerződés szerint 6 hónap alatt kell elvégezni, amely a távvezetéket kiváltó földkábel üzembe helyezésével kezdődik. Ez a dátum, többszöri kitolódás után, november 14. lett. A kétfős ovitos stáb (egy projektmérnök, egy fiatal mérnök) november 22-én utazott a helyszínre. A bontandó távvezeték, mint már írtam, Limassoltól keletre, a tengerparton lévő Moni erőműtől indul, északról megkerüli a Limassolt, és a Polemidhia alállomásban végződik (Polemidhia Limassol nyugati A munkát a partner cégünk (GL Ltd.) saját alkalmazásban lévő romániai származású munkásokkal végzi. Az elsődleges tapasztalataink a hozzáállásukkal és szakértelmükkel kapcsolatban eloszlatták a megismerésükig bennünk akaratlanul is meglévő aggodalmakat. A munka tehát beindult, halad, és reméljük, határidőre (ami május vége) sikeresen be is fejeződik. Feltehetjük a kérdést, hogy mi a haszna ennek a munkának az OVIT ZRt. szempontjából? Mindenképpen hasznos, hogy az OVIT ZRt. egy újabb külföldi országban vesz részt távvezetékes munkában (Jordánia, Egyesült Arab Emírségek, Németország, Görögország, Horvátország, Törökország, Szlovákia és Szlovénia után) növelvén ezzel referenciáit; további előny, hogy fiatal távvezetékes szakemberek szagolhatnak bele a külföldi munkavégzés néha igencsak izzadságszagú légkörébe, növelvén ezzel tapasztalatukat, szakmai tudásukat, állóképességüket, és nem utolsó sorban nyelvismeretüket. Ha pedig sikerülne ezen a piacon megvetnünk a lábunkat, további projektek megnyerése sem lenne lehetetlen. Most jelent meg az EAC 009/2012 számú tendere távvezeték-építés és -bontás tárgyában Ezt is megpróbáljuk! Hideg József projektmérnök 9

11 2012/1. OVIT HÍRADÓ A dunaújvárosi Dunafin 120/20 kv-os transzformátorállomás építése Tavaly februárban kaptuk az első ajánlatkérést az ABB Kft.-től a Dunafin dunaújvárosi papírgyár villamosenergia-ellátását szolgáló új 120/20 kv-os transzformátorállomás tervezési és kivitelezési munkáira. Az osztrák tulajdonú Delfort-csoporthoz tartózó papírgyár elsősorban csomagolóanyagok címkézésénél használatos öntapadós papírokat gyárt. A jelenlegi 10 kv-os villamosenergia-ellátás helyett szeretnének áttérni a 120 kv-on történő energiavásárlásra, ennek érdekében egy új 120/20 kv-os 20 MVA-es transzformátor beépítését és a jelenlegi 10/0,4 kv-os transzformátorok cseréjét határozták el. energiaigényű papírgyári technológiát ellátó 20/0,4 kv-os transzformátorok súlypontjához közelebb, a főépület mellé lett telepítve. A 10-ről 20 kv-ra történő átállás jelentős mennyiségű 20 kv-os kábel lefektetését igényelte. Az ABB által szállított PASS típusú 120 kv-os SF6 gázszigetelésű integrált kapcsolóberendezés és a 120/20 kv-os transzformátor összeszerelése megtörtént, az egyéb primer és szekunder villamos szerelési munkák befejeződtek. A tulajdonos a berendezések szállítására, a tervezési és kivitelezési munkák megvalósítására vonatkozó pályázatra csak Ausztriában is referenciával rendelkező nemzetközi cégeket hívott meg, így az ABB-vel együttműködve pályáztunk a tervezési, építési és villamos szerelési munkákra. A beépítendő transzformátorokat, a közép- és nagyfeszültségű kapcsolóberendezéseket a fővállalkozó ABB szállítja. Ugyancsak az ABB biztosítja a 20 kv-os kapcsolóberendezések és a 20 MVA-es transzformátor védelmi berendezéseinek és a segédüzemnek helyet biztosító konténereket. Éles versenyben, az ajánlat többszöri módosítása és több tárgyalási forduló után az ABB fővállalkozói ajánlatát fogadták el, így mi is megbízást kaphattunk a tervezési és kivitelezési munkákra. A tervezés júniusban kezdődött. El kellett készíteni a hálózati csatlakozási tervet és az építési engedélyezési tervet, majd az építési és a villamos kiviteli terveket. Az építéshatósági engedélyezési eljárás befejeződése után, a jogerős építési engedély birtokában, szeptemberben indulhattak meg az építési munkák. A KALÜ paksi építőcsoportja a papírgyári főépület előtti szabad füvesített területen alakította ki az új nagyfeszültségű kapcsolókertet, telepítette a szekunder berendezések konténerét, és építette meg a 120/20 kv-os transzformátor elhelyezésére szolgáló zárt, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő alapot. A 20 kv-os kapcsolóberendezések konténere a nagy A 120 kv-os PASS kapcsolóberendezés szerelése Az E.ON Dunaújváros-Dél alállomásához 120 kv-os kábellel csatlakozó kapcsolókert és a 20 MVA-es transzformátor üzembe helyezése február közepén várható. A cserélendő középfeszültségű transzformátorok közül csak néhány kapcsolható ki a folyamatos energiaellátást igénylő gyártási folyamat mellett. Az összesen 14 db 20/6,3, illetve 20/0,4 kv-os új transzformátor nagyobb részének beépítése csak a kábelezés és a transzformátorcellák szerelési munkáinak lehetséges legnagyobb mértékű előkészítése után, a gyár márciusban várható néhány napig tartó üzemszünete alatt lesz lehetséges. Göttlinger Attila Áramszolgáltatói és nagyipari projekt főmérnökség 10

12 OVIT HÍRADÓ 2012/1. A gödi Vasember - keletkezésének rövid története A 2010-es évet lezáró bővített vezetői értekezletre december 16-án az OVIT ZRt. gödi tárgyalójában került sor. A prezentációra készülve rátaláltam az interneten egy cikkre, amely egy pályázat győzteseinek vízióit mutatta a távvezetékoszlopok jövőbeni, emberközpontúbb, a környezethez igazodóbb elképzeléseikről. Akkor találkoztam az alábbi képpel, amely egy izlandi kietlen tájban mutat be különböző alakzatokra tervezett, elképzelt távvezeték-oszlopokat. Ekkor fogalmazódott meg bennem az elhatározás, hogy mivel a gödi acélszerkezeti üzletigazgatóság fő profilja a távvezetékoszlopok gyártása, egy hasonló szerkezetet gyártanánk, és állítanánk fel a telephelyen. Megvizsgáltuk az alapanyagraktárban régóta elfekvő anyagokat, és készítettünk egy műhelytervet ezeknek a profiloknak a felhasználásával. Végül december 15-én, az évzáró vezetői értekezlet előtti napon felállítottuk a Vasembert, amelynek főbb adatai: magasság: 21 m, kartávolság: 15 m, tömeg: 7 tonna. László Ferenc termelési igazgató 11

13 2012/1. OVIT HÍRADÓ Társadalmi szerepvállalás Beszámoló az elmúlt évi támogatási tevékenységekről 2011-ben az OVIT ZRt. közösségi szerepvállalásának meghatározó elemei voltak az oktatás és tudomány, az egyetemes és hazai kulturális értékek, a sport, valamint a szociális, karitatív ügyek támogatása. Az oktatás és tudomány támogatása keretében felkaroltuk azokat a kezdeményezéseket, amelyeknek célja az iparághoz köthető oktatási intézmények munkájának segítése, a szakember-utánpótlás biztosítása: ilyen például a Kandó Alapítványon keresztül évek óta zajló kooperatív főiskolai képzési rendszer támogatása, de ide tartozik a paksi Energetikai Szakközépiskola Szakképzéséért Alapítvány és a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány támogatása is. A szakmai tudás, műveltség, kultúra fennmaradásának és fejlesztésének segítése kiemelt ügyünk, ezért 2011-ben támogattuk az Energetikai Szakkollégium Egyesület, az Elektrotechnikai Múlt Megőrzéséért Alapítvány, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, a Jedlik Ányos Társaság és a Bláthy Ottó Alapítvány törekvéseit. A munkavállalókért érzett felelősségvállalás hívta életre 1991-ben a villamosenergia-iparban üzemi balesetet, egészségkárosodást szenvedett munkavállalók megsegítésére az Egymásért Együtt Alapítványt, melynek kuratóriumi munkájában az OVIT ZRt óta vesz részt. Az alapítvány tevékenysége az üzemi balesetet szenvedett, illetve hosszan beteg munkavállalók segélyezésén és a hátramaradottak támogatásán túl 1996-tól kibővült a mozgásszervi rehabilitáció és megelőző kezelések támogatásával is. Társaságunk minden évben támogatja az alapítvány munkáját, 2001 óta tartós támogatási szerződés keretében óta működik az Idős Nyugdíjas Villamos Szakemberek Megsegítéséért Alapítvány, amelynek célja az alacsony nyugdíjjal rendelkező, rossz anyagi helyzetben élő, villamosenergia-iparból nyugdíjba vonult idős emberek támogatása, akiknek az egyes társaságok felterjesztése alapján életük végéig segítséget nyújtanak. Az OVIT 1999 óta áll kapcsolatban az alapítvánnyal, így 2011-ben is támogattuk működésüket. A társaság számára fontos a villamosenergia-iparhoz kapcsolódó sportélet felkarolása. A villamosenergia-ipari sporttalálkozók nemcsak a testedzést, de a közösségépítést is szolgálják, ezért nyújt társaságunk Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítványon keresztül ezen rendezvények megszervezésére anyagi támogatást. PR Az egyetemes és hazai kulturális értékek támogatása érdekében a tavalyi évben két kiemelt projektünk volt. Társaságunk segítette az El Camino zarándokút magyarországi szakaszának, a Szent Jakab-zarándokútnak (Budapest Lébény) kiépítését, valamint pénzadományt nyújtott a hazai színházi életben egyedülálló kezdeményezéseket megvalósító, lakásszínházi keretek között működő Maladype Színház kulturális-oktatási céljainak támogatására. Az OVIT ZRt. minden évben kiemelt figyelmet fordít a szociális, karitatív szerepvállalásra: több mint harminc, az orvoslást, speciális műszerbeszerzést és rehabilitációt segítő alapítvánnyal állunk támogatói kapcsolatban. 12

14 OVIT HÍRADÓ 2012/1. Az utazó Vagon Kiállítás szállítása A Holokauszt áldozatairól való évenkénti megemlékezés szervezője, az Élet Menete Alapítvány nevében annak elnöke, Gordon Gábor azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy társaságunk szállítsa az utazó Vagon Kiállítást az ENSZ Holokauszt Emléknapjára, január 27-re a Páva utcai Holokauszt Emlékközponthoz. A felkérést természetesen elfogadtuk, a szállítási művelet megszervezésére és lebonyolítására Szállítási üzemünk vállalkozott. kötözés és ékelés után, rendőri felvezetés mellett hajtottuk végre a szállítást a Páva utcába. A szintén a rendőrség segítségével kiürített és lezárt utcába a tűzoltóság darujának kitalpalása és telepítése után az OVIT szállítójárművével a sofőr Katona Zolán nagy precizitással betolatott. Itt a tűzoltóság a MÁV pályaépítői által már korábban elkészített vágányszakaszra átdaruzta a vasúti kocsit. Ezzel feladatunk első fele véget is ért, a visszaszállítás műveletére február végén fog majd sor kerülni. Tuba Zoltán Szállítási üzem Személyi hírek A Vagon Kiállítás mozgatásában és szállításában több támogató is részt vett, így a Fővárosi Tűzoltóság és a MÁV Zrt. is, amely társaságokkal szorosan együttműködve végeztük el a ránk eső feladatokat. A vagont, egy kéttengelyes vasúti teherkocsit január 15-én, egy vasárnapon szállítottuk az Emlékközponthoz november belépett 12 fő szellemi állományú 6 fő fizikai állományú kilépett nyugdíjba ment 2 fő szellemi állományú 1 fő fizikai állományú 9 fő szellemi állományú 33 fő fizikai állományú december belépett 8 fő szellemi állományú 2 fő fizikai állományú A vasúti kocsit, az OVIT szállítási munkatársainak javaslatára, a MÁV Zrt. annak állandó tárolási helyéről, XXIII. kerületi BILK Logisztikai Központból kiszállította az angyalföldi vasútállomásra. Ezen a már általunk jól ismert terepen a Fővárosi Tűzoltóság 60 tonnás darus járműve ráemelte trélerünkre a vagont. Megfelelő kilépett nyugdíjba ment 3 fő szellemi állományú 2 fő fizikai állományú 12 fő szellemi állományú 15 fő fizikai állományú Humán erőforrás osztály 13

15 2012/1. OVIT HÍRADÓ Beszélgetés Csomai Kamillával, az OVIT közgazdasági igazgatójával kapcsolattartást, adatszolgáltatási, finanszírozással kapcsolatos feladatokat is végeztem. Ezt megelőzően is gazdasági területeken dolgoztam, többek között biodízelgyárban, filmstúdióban, médiavállalatnál, internetes cégnél és több nemzetközi cégnél. Milyen ismereteid voltak korábban az MVM Csoportról, illetve az OVIT-ról? A MAVIR-nál 2010 szeptemberétől igazgatósági tag, majd ezt követően 2011 áprilisától felügyelőbizottsági tag vagyok, innen ismert számomra mind az MVM Csoport, mind az OVIT működése. A MAVIR-nak, mint beruházónak sokrétű kapcsolata van az OVIT-tal, innen tudtam, hogy az OVIT sok évtizedes hálózatépítési tapasztalattal, jó szakemberállománnyal rendelkező kivitelező társaság, és ily módon volt információm a jelentősebb átviteli hálózatépítési projektjeiről is. Kedves Kamilla! Gratulálok a közgazdasági igazgatói kinevezésedhez! Milyen érzésekkel, gondolatokkal fogadtad a felkérést erre az új pozícióra? Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen nagy múltú, a hazai energiaszektor meghatározó nagyvállalatának a közgazdasági igazgatói posztjára felkérést kaptam. Ugyanakkor ez egy jelentős szakmai kihívás is számomra, hiszen az OVIT igen széles spektrumban dolgozik mind a hazai, mind a külföldi energetikai piacokon, és az ehhez kapcsolódó gazdasági tevékenységek és folyamatok is igen sokrétűek és összetettek. Bízom benne, hogy korábbi munkáim során szerzett tapasztalataimat, ismereteimet jól a cégvezetés számára hasznos támogatást nyújtva fogom tudni alkalmazni az OVIT gazdasági területének irányítása során. Mesélj röviden, légy szíves, eddigi pályafutásodról az OVIT Híradó Olvasóinak! Milyen munkakörökben, milyen szakmai feladatokat láttál el eddig? Az elmúlt öt évben a saját cégemet vezettem, pénzügyi-gazdasági tanácsadással foglalkoztam, ezen belül általában akvizíciókkal, és az akvizíciókat megelőző gazdasági átvilágítással. Emellett zöldmezős beruházások gazdasági irányítását, az ehhez kapcsolódó banki Most, amikor beszélgetünk, közel két hónapja dolgozol az OVIT-nál, ez alatt a rövid idő alatt mennyire sikerült átlátni az OVIT szervezetét, folyamatait, illetve a hozzád tartozó gazdasági területet? Az elmúlt két hónapban sikerült megismernem az OVIT szervezetét, folyamatait és természetesen a hozzá tartozó gazdasági területet. Jelenleg a legnagyobb kihívás az MVM által indított CSIR/TRAFO programba való illeszkedés, illetve az ehhez kapcsolódó munkák összehangolása az OVIT saját munkáival, főként most, az éves zárás kapcsán. Az egyes osztályoktól kért adatszolgáltatások, illetve az igazgatóság kollégáinak rendszeres személyes részvétele a TRAFO-program egyes munkacsoportjaiban kicsit megnehezíti a napi kapcsolattartást, és kevesebb idő marad a társaságon belüli feladatok elkészítésére, megoldására, ami rendkívül intenzív, feszített munkatempót igényel mind a csapatomtól, mind tőlem. Mennyire sikerült megismerni az irányításod alá tartozó vezetőket, kollektívát? Milyenek a benyomásaid? A munkatársakról abszolút jók a benyomásaim, úgy gondolom, hogy egy jó kollektívát sikerült átvennem a saját gazdasági területemen. Szakmailag hozzáértő emberek, akik jól ismerik a folyamatokat, és teljes mértékben támogatják a munkámat. 14

16 OVIT HÍRADÓ 2012/1. A korábbi munkaköreidhez képest itt az OVIT-ban milyen új feladatokat kell ellátnod? A Transzformációs Programmenedzsment keretén belül induló SAP Implementáció Projekt számomra komoly szakmai kihívás. Korábbi munkám során vezettem ugyan már be integrált vállalatirányítási rendszert, de ott egy újonnan induló cég esetében történt meg ez a bevezetés, ahol a folyamatokat is mi határoztuk meg. Ebben az esetben a feladat abban más, hogy az OVIT esetében meglévő folyamatokhoz szükséges hozzáilleszteni egy új rendszert. Bízom benne, hogy az új SAP 6 még jobban fogja támogatni a vezetői információs rendszereket, könnyebben ki lehet majd nyerni belőle a szükséges információkat, megkönnyítve ezáltal a kollégák dolgát, a szükséges adatszolgáltatásokat, kontrollokat. Milyen terveid, céljaid vannak a jövőre vonatkozóan? Szeretném az igazgatóságot jól működtetni, szakmailag elkötelezett munkatársakkal együtt dolgozni. Igyekszem ezért kollégáimat szakmailag is támogatni, a szükséges képzéseket biztosítani számunkra, annak érdekében, hogy a folyamatosan változó jogszabályi környezetben mindig naprakészek legyenek. Legfőbb feladatunk, hogy a cég vezetését teljes mértékben támogassuk adatszolgáltatásokkal, illetve olyan előkészítő anyagokkal, számításokkal, amelyek alapján megalapozott döntéseket tud hozni a jövőre vonatkozóan. Légy szíves, mesélj arról is röviden, hogy mivel töltöd a szabadidődet? Szabadidőmet kirándulással, utazással, táncolással, sporttal, olvasással töltöm. Van egy menhelyről örökbefogadott szép kutyám, vele is sokat foglalkozom. Nagyon szeretek sütni, főzni. Egyszer, ha sok szabadidőm lesz, talán beiratkozom egy cukrászképzésre. Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívánok céljaid megvalósításához! Lengyel Enikő Új belépők Mencz Imre vállalkozási főmunkatárs Vállalkozási Igazgatóság 1981-ben születtem Pincehelyen. Gyermekéveimet egy kedves vidéki kisvárosban, Tamásiban, Tolna megyében töltöttem el. Tízéves korom óta érdekel az informatika világa, ezért érettségi után jelentkeztem és felvételt nyertem a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Főiskolai Karának mérnök-informatikus szakára. A főiskolán mérnöki alapképzésem mellé félidőben felvettem a mérnök-tanári szakot is, mivel véleményem szerint a mostani gyorsan változó világban már nem elég, ha egy mérnök csak a szakmájához ért. Az eredményes munkában egyre nagyobb szerepet kap a csapatmunka, a csapattagok együttműködési, kapcsolatteremtő, kommunikációs, empatikus képessége és a proaktív gondolkodás. Ösztöndíjasként fél évet töltöttem a német TU Braunschweig műszaki egyetemen. A multikulturális környezet komoly hatást gyakorolt az életemre, gondolkodásmódomra ben végeztem a grafikus rendszerek szakirányon, majd ezt követően jelentkeztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának kiegészítő mérnök-informatikus szakára. Egyetemi éveim során amikor már a sokadik tantárgyat hallgattam a sokadik előadótól, és az elhangzottak nem voltak teljesen átfedésben kezdett tudatosodni bennem a nagy igazság, hogy nem mindegy, hogy az ember kitől, mikor, hol és mit fogad el információként. Az egyetemi évek alatt, egy állami ösztöndíjnak köszönhetően lehetőségem volt 15

17 2012/1. OVIT HÍRADÓ gyakornokként 9 hónapot a Pénzügyminisztérium Fejezeti Informatikai Koordinációs Irodájánál eltölteni. Ezt követően tanulmányaim mellett elhelyezkedtem a BRIT TECH Kft. projektmenedzsment-tanácsadással és szoftverbevezetéssel foglalkozó cégnél. Itt találkoztam először a projektmenedzsment gyakorlati oldalával, és szerencsésnek tartom magam, hogy olyan főnököm volt, akitől szakmailag és emberileg is rengeteget tanulhattam. A cégnél eltöltött 3,5 év alatt a piacvezető Oracle Primavera szoftver termékcsaládjának műszaki és funkcionális bevezetésével, lokalizációjával, oktatási anyagok készítésével, továbbá folyamatmodellezéssel foglalkoztam ben okleveles mérnök-informatikus végzettséget szerezettem vállalatirányítási rendszerek szakirányon. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy egy ilyen nagy múltú cég, mint az Országos Villamostávvezeték ZRt. megkeresett október elején kezdtem dolgozni, elsődleges feladatom az Oracle Primavera szoftverek karbantartása, adminisztrálása és a rendszer működéséhez szükséges folyamatok kidolgozása, mert ezzel a vállalatunk jelentősen tudja növelni termelékenységét, hatékonyságát. ****** Szentkúti Gábor Primavera-irodavezető Vállalkozási igazgatóság 1958-ban születtem Budapesten. Édesapám járműgépészmérnökként a Csepel Autógyárban dolgozott a kísérleti üzemben, így kerültünk Szigetszentmiklósra, ahol általános iskolai tanulmányaimat folytattam. Gimnáziumba Csepelre jártam a Jedlik Ányos Gimnáziumba, fizika tagozatra ben szereztem vegyipari gépész diplomát Pécsen. Első munkahelyem a Csepel Művek Egyedi Gépgyára volt, ahol kezdő mérnökként megismerkedhettem a gépgyártás több szakterületével, majd a szerszámosoknál kötöttem ki: készülékszerkesztéssel, szerszámgazdálkodással, művezetéssel foglalkoztam, majd vezetőhelyettes lettem. Megismerkedhettem néhány a gépiparban nem általános technológiához alkalmazott szerszám, pl. hosszlyukfúró, nagyméretű turbinatengely illesztett felületeinek megmunkálására alkalmas műgyémánt-betétes esztergakés tulajdonságaival. Több hónapos kísérletsorozat után készítettem egy tanulmányt a hosszlyukfúró szerszámok gazdaságos alkalmazásáról. Később az üzemfenntartásra kerültem, ahol hat éven keresztül 70 ember munkájának irányítását láttam el. A rendszeres feladatok mellett emlékezetes volt egy 160-as horizontál fúró-marómű beszerzési támogatása, telepítése, és néhány hagyományos gép CNC-sítése a szerszámgépgyáriak közreműködésével. A rendszerváltást követően kialakult piaci viszonyok nem kedveztek nekünk, a gyár elemeire hullott, és én úgy döntöttem, kiszállok a kialakult belharcokból től 2007-ig egész más területen dolgoztam. Közületi bútorok kereskedelmével, azután bútorok, bútorelemek, vasalatok tervezésével, gyártatásával foglalkoztam, 11 éven keresztül saját cégemet irányítottam. Legnagyobb sikerünk az akkoriban a szállodákban egyre divatosabbá váló konferenciabútorok tervezése és gyártása volt, nagy szállodaláncoknak szállítottunk szeptember 11-én a kocsiban, az autópályán hallottam a közvetítést a történtekről. Akkor még nem sejtettem, de ez a pillanat jelentette kis cégem hanyatlásának kezdetét. A nagy szállodák forgalma az egyik napról a másikra %-kal csökkent, így beruházásra, bútorbeszerzésre is kevesebbet költöttek 2007-ben kerültem a Transelektro Ganz Röck kiskunfélegyházi gyárába, ahol először műszaki főmérnökként dolgoztam. Megismerkedtem a vegyipari készülékgyártás, az ipari kazángyártás, a melegszilárd anyagok sajátos technológiáival, minőségi követelményrendszerével. Ha lementem az üzembe, megcsapott a vasoxidpor, az ózon, a hegesztő füst és a gépolaj jellegzetes keverékének szaga, és én évek kilátástalannak tűnő küzdelme után ismét elememben éreztem magam. Később a vezérigazgató Gopcsa Péter kérésére termelési főmérnökként folytattam munkámat. Itt a gyakorlatban is alkalmazhattam a Csepelen tanult számítógéppel támogatott termelésirányítást. Fő problémánk már akkor is a pénztelenség volt. Nem is álmodhattunk fedezetmaximalizálásról, napi cash-problémákat kellett megoldanunk. A cég felszámolásának kezdetéig,

18 OVIT HÍRADÓ 2012/1. őszéig, másfél éven keresztül nagyon kemény időszakot éltünk át, végig abban a tudatban küzdöttünk napról-napra, hogy van megoldás. Nem lett igazunk. Egy évet töltöttem a KÉSZ Ipari Gyártó Kft.-nél a termelésirányításban, ahol feladatom a szervezet vizsgálata, átalakítása, hatékonyabbá tétele, az érdekeltségi rendszer elemeinek kidolgozása és a termelési rendszer modellezése, termelésütemező program beszerzésének előkészítése volt. Onnan érkeztem 2011 novemberében az OVIT-hoz, ahol a Primavera projektirányító rendszer bevezetésének irányításával, és működtetési rendszerének kidolgozásával bízott meg a vezérigazgató. Nős vagyok, feleségem magyar irodalmat, nyelvtant és médiaismereteket tanít általános iskolában és gimnáziumban. 23 éves lányom felnőttképzések és kiállítások szervezésével foglalkozik, 15 éves fiam gimnazista óta versenyszerűen vitorlázom. Évtizedek óta egy Bestia nevű Europa 30-assal versenyzünk, aki Tihanyban lakik. Magyar bajnokságot még sajnos nem nyertünk, de a hajóosztályban elérhető összes többi eredményben volt már részünk. Hálózattervezés és fejlesztési osztályon dolgoztam. Az egyetem megkezdése után ezen évenkénti tradíció elmaradt ben kerültem az akkor már MAVIR-hoz tartozó Átviteli Igazgatóság Hálózatlétesítési osztályára mint gyakornok, majd projektgazdálkodással foglalkoztam határozott időre szóló szerződéssel. Munkaköröm a magasfeszültségű távvezetékek és alállomások különböző beruházási és karbantartási szerződéseinek kezelése volt, a tízéves karbantartási projekt lezárásával. Az OVIT ZRt.-nél október 17-én kezdtem dolgozni az Eszközgazdálkodási osztályon. Leginkább az ELÓ-ban való rögzítéssel foglalkozom, valamint az SAP programban való jártasságomnak köszönhetően tudom segíteni az osztály és a vállalat munkáját. ****** ****** Horváth Barnabás vezető mérnök Hálózati Igazgatóság Pintér Ádám adatrögzítő Eszközgazdálkodási osztály 1988-ban születtem Budapesten, ám 13 éve piliscsévi lakos vagyok. Az általános- és középiskolát is itt végeztem. Az egyetemet Keszthelyen, a Georgikonon kezdtem, kertészmérnöki szakon. A szakot jelenleg a Corvinus Kertészettudományi Karán végzem, tanulmányaimat várhatóan a jövő év folyamán fejezem be. Az iparágba még 14 éves koromban kerültem nyári szünidősként, az MVM akkori Hálózati Igazgatóságán, a Hálózat kapacitásgazdálkodási osztályon és a december 8-án születtem Mezőcsáton. Középiskolai tanulmányaimat Mezőkövesden végeztem. Pályaválasztásom során műszaki, elsősorban biztonsági szakterületet szerettem volna választani, felvételt nyertem az Ybl Miklós Műszaki Főiskolára, ahol a Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézetben tűzvédelmi mérnökként végeztem 1995-ben ben a BME Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetében munkavédelmi szakmérnöki oklevelet szereztem. Szakmai tapasztalatszerzés szempontjából fontos állomás volt számomra, hogy 1997 augusztusától az R&M Építő és Szigetelő Kft. alkalmazásában, Kazahsztánban a tengizi kőolaj-finomító rekonstrukciós 17

19 2012/1. OVIT HÍRADÓ projektjén dolgoztam munka- és tűzvédelmi vezetőként két évig. Ezt követően 1999 augusztusától a társaság magyarországi irodájánál folytattam tevékenységemet tűzvédelmi főmunkatársként márciusától a társaságnál történt átszervezést követően az ügyvezető közvetlen irányítása alatt munka- és tűzvédelmi vezetőként a magyarországi és az exporttevékenységek (Németország, Kazahsztán, Ausztria, Írország, Norvégia) munka- és tűzvédelmi feladatainak koordinálásával és fejlesztésével. foglalkoztam. Tevékenységem során szakmai angol nyelvtudást sajátítottam el márciusától az MVM társaságcsoporton belül négy és fél éve végzem tevékenységem biztonsági szakterületen a villamosenergia-iparban: a VILLKESZ Kft.-nél munka- és tűzvédelmi vezetőként szereztem munkatapasztalatot. Az OVIT ZRt. Hálózati Igazgatóságán október 17-től dolgozom vezető mérnökként. Feladatom az igazgatósági Integrált Rendszer (munkavédelem, minőségirányítás, tűzvédelem, környezetvédelem) működtetése és folyamatos fejlesztése. Bízom benne, hogy eddigi tanulmányaimat és megszerzett szakmai tapasztalataimat az OVIT ZRt. javára tudom hasznosítani a napi operatív tevékenységek és a társaság hosszú távú célkitűzéseinek megvalósítása során, úgymint biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok ellátása a kivitelezési tevékenységek végzése során. Megszerzett tudásomat, szakmai ismereteimet tovább bővítettem, melynek során 2006 júniusában az OKTÁV Továbbképző Központ szervezésében környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) belső auditori képesítést, és 2006 decemberében a SZTÁV Felnőttképző ZRt. szervezésében emelőgép-ügyintézői szakképesítést szereztem. Báthori Katalin Nóra nyomdai előkészítő Szolgáltató üzem Budapesten születtem 1976-ban. A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium rajztagozatos osztályában tanultam, és érettségi után a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Műszaki Szakközépiskolában reprodukciós fényképészként végeztem. Nyomdai kiadványszerkesztőként dolgoztam kisebb grafikai cégeknél, majd 2005-től 6 évig otthon voltam 2 kisgyermekemmel októberétől dolgozom az OVIT ZRt. Nyomda részlegén. Feladataim közé tartozik a névjegykártyák készítése, a Híradó tördelése és különböző belső kiadványok tervezése, mint például céges meghívók, ismertetők. Szabadidőmet természetesen a család tölti ki. De ha az időm engedi, akkor szívesen foglalkozom webdesignnal, illetve egyedi faldekorációs képek készítésével. Szeretjük a sportokat, különösen a jégkorongot, melyet a család férfitagjai űznek. ****** Belépésemkor örömmel tapasztaltam az OVIT-os kollégák közötti barátságos, segítőkész légkört. Nős vagyok, egy tizenkét éves kislányom van. Szabadidőmet leginkább a családommal töltöm. ****** 18

20 OVIT HÍRADÓ 2012/1. Az Integrált Rendszer hírei Tájékoztató az ISO/IEC es szabvány szerinti Információbiztonság Irányítási Rendszerről (folytatás) Az ISO/IEC es szabvány tartalmát vizsgálva megállapítható, hogy a szabvány két részből áll: az irányítási rendszerből és a szükséges intézkedésekből. A biztonsági intézkedések a következőket érintik: A személyi biztonság A fizikai biztonság Az információtechnika (IT) működésbiztonsága A belépési és hozzáférési védelem Biztonság a fejlesztés során Biztonsági események Eljárás vészhelyzetben Megfelelőség Az irányítási rendszer fundamentuma az ISO 9001-es szabvány alapkoncepciója, ennek megfelelően az irányítási rendszernek tartalmaznia kell az alábbiakat: Eljárás és eljárásmodell Irányítás és felelősség Dokumentálás Oktatás Vezetőségi átvizsgálás Belső auditok A biztonsági intézkedés meghatározása az alábbiak által: Kockázatmenedzsment Az azonosítás Az értékelés Az intézkedések gyakorlati átültetése, valamint az értékek meghatározása Az ISO/IEC es szabvány követelményeinek megfelelő információvédelmi Irányítási Rendszer kiépítése során egy vállalatnak/társaságnak az alábbi feladatokat kell elvégezni: a.) Az érvényességi terület és a rendszer határai meghatározása során tisztázni kell, hogy a társaságnak mely területein kell alkalmazni a rendszert. b.) Az IS politika megfogalmazásakor jól kell definiálni a célokat, feladatokat az ISMS érvényességi területe számára. c.) A fentiek tisztázása után fel kell tárni a vállalati értékek (vagyon) kockázatát, melyek a gyenge pontok, milyen veszélyekre kell számítani. Elvégzendő feladatok: A vagyon azonosítása, értékelése A gyenge pontok azonosítása A veszélyek azonosítása A követelmények értékelése Az üzleti kockázatok számbavétele d.) A kockázatmenedzselés körében tisztázni kell, meg kell határozni: Milyen súlyúak a kockázatok? A kockázatok közül melyek az elviselhető szintűek? Az azonosított kockázat jelentősége? Szükséges intézkedés? e.) A szükséges intézkedések meghatározása. f.) Alkalmazhatósági Nyilatkozat elkészítése az ISO IEC es szabvány használhatóságáról; A meghatározott intézkedések összefoglalása. Ahhoz, hogy a vállalatnál az Információbiztonság Irányítási Rendszer kiépítése sikeres legyen ajánlott a következő tényezőket figyelembe venni: Az információvédelmi politikát, az ebből lebontott célok, intézkedéseket az üzleti célokkal összhangban kell meghatározni A kialakításra kerülő eljárások, eljárási modell összhangban legyen a vállalati kultúrával A vezetőség támogatása és jóváhagyása a szervezeti hierarchia minden szintjén valósuljon meg A kockázatértékelés és az ISMS helyes megértését a rendszerben érdekeltek oktatásával kell biztosítani Az információbiztonsági irányítási tevékenységekhez szükséges költségek biztosításához reális költségtervet kell készíteni Egyértelmű követelményeket kell meghatározni és hatékony folyamatokat kell kiépíteni az információbiztonsági incidensek kezeléséhez Az ésszerű problématudatosság kialakításához nevelő célú oktatások tervezése, végrehajtása A rendszer hatékonyságának és tökéletesítésének, fejlesztésének biztosítása Összefoglalva megállapítható, hogy az információtechnika gyors ütemű fejlődése és a piaci verseny mind fokozottabb erősödése folyamán a vállalatoknak egyre 19 Folytatás a 22. oldalon!

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

3. Kiválási hirdetmény 2. közzététel

3. Kiválási hirdetmény 2. közzététel NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. 3. Kiválási hirdetmény 2. közzététel - 214.5.12. Kiválási Hirdetmény 2. közzététel A dokumentum letölthető fokozott biztonságú digitális aláírás

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Infoplan Kft. Továbbképzési program A kecskeméti autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Kecskemét Autógyár 132/22 kv állomás Mercedes-Benz gyár Kecskeméten 2008 nyár: bejelentés a gyár építéséről

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Jaksa Zsoltné főelőadó Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Tisztelt

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú társaság alapítására Tisztelt Képviselő-testület! A XXI.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS A(z) /2011. (VI. 30.) Kgy. határozat 1. melléklete EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cg.: 08-10-001790

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045857; továbbiakban Társaság ) a tőkepiacról

Részletesebben

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 1. A Vállalat bemutatása A CG Electric Systems Hungary Zrt. (röv. CG) korábban Ganz Villamossági Művek több mint 140 éve szereplője a

Részletesebben

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61727/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

/2008. (05.08) sz. határozata. Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding)

/2008. (05.08) sz. határozata. Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding) PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2008. (05.08) sz. határozata Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding) 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai A

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása A TITÁSZ Rt. közgyûlése 2001. április hónap 25. napján fogadta el a Társaság egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA

TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA TARTALOMJEGYZÉK Pont Oldal 1. A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE, ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGE... 3 2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 4/2007. (III. 7.) sz. IT határozat Az Igazgatóság jóváhagyja, hogy a Részvénytársaság

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 1. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 2014.01.01 Záró dátum: 2014.09.10

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás, amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban: Támogató) (cím: 1052 Budapest,

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL

KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL A Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7400 Kaposvár, Cseri utca 16.; cégjegyzékszám: Cg.14-10-300008; a továbbiakban: "Társaság") a gazdasági társaságokról

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt.

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. PROJEKTMENEDZSMENT Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. CÉGCSOPORT FELÉPÍTÉSE, FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK LOGISZTIKAI ÉS IPARI INGATLANOK KIVITELEZÉSE IRODAHÁZAK, KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS SZÁLLODÁK KIVITELEZÉSE

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-5.5./A/12-213-326 3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat üléséről készült könyvéből: 436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.11.12 Záró dátum: 214.11.28 Beszámoló

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: X-137/81.162/2014. sz. határozat: Tárgy: A DVTK Futball Akadémia létrehozásával kapcsolatban

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/32-28/2009. E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 505549 Fax: +36 (24) 505531 Email: panyi.beata@szigetszentmiklos.hu A projekt

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE AVE ZÖLDFOK ZRT. S I Ó F O K BAJCSY-ZS. U. 220. MELLÉKLET AZ 1. SZ. NAPIRENDI PONTHOZ ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE TÁRGY: AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. ÁTALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások önkormányzatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2014.01.01-2014.03.31

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2014.01.01-2014.03.31 TR Investment Nyrt TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2014.01.01-2014.03.31 Tartalomjegyzék 1, Felelősség vállalási nyilatkozat 2, Vezetőségi jelentés 3, Közzétételek

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének aktualizálására

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének aktualizálására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének aktualizálására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben