A BUJDOS6iK DEBRE~ENBIIN. dlveti Gábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUJDOS6iK DEBRE~ENBIIN. dlveti Gábor"

Átírás

1 A BUJDOS6iK DEBRE~ENBIIN dlveti Gábor A bujdosó mozgalom az évi vasvári török-német egyezség társadalmi-gazdasági és politikai következményeiből eredő országos elégedetlenség talaján kibontakozó rendi felkelés bukásában gyökerezett. A magyar főurak az évi háborút lezáró békeszerződéstől az ország török elnyomás alóli felszabadulását és az állami önállóság viszszanyerését remélték, Valójában a magyar rendek kiiktatásával, közjogi sérelmével egy olyan egyezmény született, amely az ország gazdasági-társadalmi helyzetének további romlását okozta. Újabb magyarországi területek váltak a török hódoltság részévé, fokozódott az ottani lakosság kizsákmányolása. Megnő tt a török katonai portyázások hatósugara. Felduzzasztották a magyarországi német katonaság létszámát. Mindezek a tényezők együttesen jelentős gazdasági visszaesést okoztak. A főúri irányítású és a török hódoltság szomszédságában élő radikális középbirtokosság által támogatott Wesselényi-féle felkelés a Habsurgokkal történő szakítás mellett döntött, és az önálló magyar államiság kivívását tűzte zászlajára. Az előkészítetlen és belső meghasonlástól terhelt felkelés azonban nemzetközileg elszigetelődött, és döntően emiatt omlott össze szinte kártyavárként. Az évi Wesselényi-felkelés eseményeit a protestáns Debrecen fokozott érdeklődéssel és szimpátiával figyelte. Errő l tanúskodnak az országos történésekre vonatkozó jegyzőkönyvi beírások, azok aggódást és együttérzést sugárzó hangvétele :... az mely hirtelen támadot volt az Rebellio oly hamar bomlot, remenseg az leven hogy meg az egyszer az Romai Csaszar ő Felsege gratiat ad nekiek, és az kik Rakoczihoz hajlottak volt is kötelesseg alol fel szabadíttattak, az zaszlok is vissz. szede~tettek. Isn. adgya jo veget enni!"' Ennek látszólag elle~tanond az a tény, hogy Rákóczi Ferenc hadat toborzó hadnagyait a város vezetése elutasította. A város magisztrátusa magatartását emígyen magyarázta :... az idegen nemzetség torká ban vagyunk, hogyhogy lehetne ott hadat kiáltani." 2 Az ellentmondás arra utal, hogy Debrecen nemzeti és vallási érzelmektől indíttatva vállalto a szolidaritást a felkelőkkel, de tevékenységének irányát erősen behatárolta a három részre szakadt ország hatalmainak magatartása. 1 HBML, IV, A, 1011/a, 17, k, 758, old, 2 Hadtörténeti Közlemények, 1897, , old, 143

2 A fős Debreceni gazdasági és társadalmi fejlettségénél fogva az alföldi régió centruma a három hatalom ütközési zónájában helyezkedett el: A város gazdasági hatalma azonban nem párosult politikai és katonai erővel, hiszen egyrészt kiszolgálója volt a három hatalomnak, másrészt saját véderővel nem rendelkezett. Debrecen erőssége gazdagágában volt. A vasvári béke megkötése után a térségben állandósult a katonaság jelenléte, melynek ellátása és kiszolgálása a hatalmaknak mindig fontos stratégia) kérdés. Ebbő l a szempontból Debrecen jelent ősége mindhárom hatalom számára kiemelked ő volt. A varos kiterjedt határral rendelkezett, fgy joggal feltételezhetnénk jövedelemforrásai között a mezőgazdaság nagyobb szerepét, mégis ezen a térem a keresked ő-iparos-állattenyésztő gazdasági struktúra az elsadle ges. A városi lakosság szúk csoportját alkották a kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal bíró keresked ők, akik hatalmas vagyon tulajdonosai és a városi vezetés meghatározó személyiségei. A széles tevékenységi kört felölelő, létszámában jelent ő s és zárt rendszert alkotó céhesipar uralta a környék piacait, termékei országszerte ismertek. orz állattenyésztés pedig a vizsgált időszakban is komoly jövedelemhez juttatta Debrecent. A korabeli mutatók hiányosak ugyan, de a lakossági adózás mértéke képet ad a városlakók jövedelmi viszonyairól : kö2e adózó polgár évente ezer forinttal járult hozzá a város fenntartásához.5 Hasonlóan a város jövedelmi helyzetét mutatta, hogy a magisztrátus 1660-tót a töröknek gurus, az erdélyi fejedelemnek 2500 forint adót fizetett s Mindez csak elenyésző része annak a szolgáltatásnak, amellyel Debrecennek a hatalmak rendelkezésére kellett állnia. A Wesselényi-felkelés bukása után a Habsburg-udvar elérkezettnek látta az időt, hogy Magyarországon a jogeljátszás elve alapján abszolutista hatalmát kiépítse, és ezzel összefüggésben csapást mérjen a magyar protestantizmusra. A bécsi politika végrehajtói eltörölték a magyar rendi alkotmányt és beszüntették jogi intézményeinek mioködését. E politika további fejleménye a lakosságot megnyomorító adózási rendszer, melyet csak tetéztek a katonai megszállás fokozódó terhei, A protestantizmus ellen fellépő erők - a központi hatalom erőszakapparátusa által támogatva - az erőszakos katolizálás útját választották. Bujdosóknak azokat nevezték, akik az évi felkelést követő megtorlások és a Habsburg elnyomó intézkedések e161 menekültek. A menekültek debreceni befogadásához kedvező feltételt biztosított a török engedékeny magatartása és az erdélyi fejedelem támogatása. Valójában a bujdosók kedvező fogadtatása mögött hatalmi érdekek húzódtak meg. A bujdosók korában IV. Mehmed szultán figyelmét és katonai erejét két egymást követő nagyobb háború kötötte le : 1672 júniusától 1676 novemberéig zajlath a Lengyelország, majd 1677 márciusa és 1681 feb- 3 Debrecen története. I. k. (Szerk. : Szendrey István) Debrecen, old. 4 Uo, 248, old, 5 Uo, 250, old, 8 Uo. 142., 148. old. 144

3 ruárja között az Oroszország elleni hadjárat.' Ezért sem a szultán, sem Köprülü Ahmed nagyvezér nem tudta felvállalni a bujdosó had nagyobb arányú fegyveres támogatását, de a felkelők német császár ellenes diverziós eszközként való felhasználásáról nem mondtak le. A nagyvezér gondosan ügyelt a látszat fenntartására, hogy tudniillik természetes szövetségesnek tekinti a felkelőket, de csak olyan mértékben, hogy ne alakulhasson ki konfliktushelyzet a német császárral. Ugyanis a vasvári békeszerződés egyik tétele - mely szerint egyik fél sem támogatja szomszédja belső ellenségeit -, ebben az időszakban is érvényes volt. Erdély vazallus állammá vált, melyet ugyan a török csapatok nem szálltak meg, de mégiscsak viszonylagos volt az önállósága..a fejedelemség külpolitikailag elszigetelt, belső helyzetére a leromlott gazdaság és a labilis fejedelmi hatalom a jellemző. A magyarországiak a török megért ő támogatásával kerültek erdélyi területekre, a bujdosók kibontakozó németellenes küzdelméhez azonbán Erdély részéről nagyon is a realitásokat tükröző politikai célkitűzések fűződtek. A fejedelemség ugyanis a bujd~osó mozg-alomban, mint az egyetlen és végső lehetőséget ismerte fel hatalmi tényezővé válásához : eszközt külpolitikai tekintélyének viszszaállításához és belpolitikai helyzetének megszilárdításához. Sajátos ellentmondás érvényesült az erdélyi politikát irányítók fejében : egyrészt a bujdosókban látták az elképzeléseik szempontjából kecsegtető lehetőséget, másfelől állandóan szemük előtt lebegett II, Rákóczi György bukásának fenyeget ő réme, a török hatalomtól való félelem. Ebből a kettősségből fakadt az a nagyfakú bizonytalankodás, amely végig meghatározta az erdélyiek magatartását a bujdosókkal szemben, Debrecen függő helyzetéből ered őén egyrészt tudomásul vette a török szultán és az erdélyi fejedelem döntését a bujdosók befogadására, másrészt a jövőre nézve reménykedett azok támogatásában is. A felkelés bukását követően az Erdélybe menekült birtokos nemességhez csatlakoztak azok a társadalmi elemek, amelyek a Habsburg császári udvar abszolutisztikus intézkedései nyomán váltak földönfutóvá. Amíg a bujdosó mozgalom vezető rétegének, a nemességnek számbeli gyarapoaását a kis- és középnemesség csatlakozása eredményezte, addig a tömegbázisát és katonai erejét nagyban növelte a hivatásos katonaság és a jobbágyságból újratermelődő köates elem". (fgy a hajdúk, a végváriak és a mezei hadak.) A Debrecenbe menekültek csoportjai a társadalmi hovatartozás szempontjából heterogének, hiszen soraikban a nemesi rend tagjaitól a protestáns lelkészig, mesteremberekt ől a vitézl ő rendig, valamennyi megtalálható. A bujdosók társadalmi összetételét illetően tehát a valóság színes képet produkál. A Habsburg uralkodó a magyarországi felkelést a protestantizmussal kapcsolta össze, mintha a református egyház hívei robbantották volna ki a császári hatalom ellen irányult elégedetlenséget". A rendi felkelés megtorlását a református templomok erőszakos elfoglálása követ- 7 Magyarország története (F őszerk. : Pach Zsigmond Pá1.) Bp old. 145

4 tea... az persecutio valóban grassal az szegény hazaban, mit Isten büntetlen el ne sdenvedgyen." s Debrecen jegyzőkönyvének írója október 16-án adott hírt arról, hogy özv. Rákóczi Györgyné fiával, Ferenccel kiüldöztette a pataki református főiskoláról a professzorokat és a diákságot, az egyházi javadalmait pedig lefoglaltatta.' A patakiak Debrecenben töltötték a telet, közöttük Pósaházy János és Buzinkay Mihály tanárokkal.' A pataki kántort az imaháznál alkalmazta a város vezetése. A patakiak 1672 februárjában értek Somlyóra, a debreceniek pedig sokat fizettek a váradi pasának, hogy békességes passusok lehessen." 12 Debrecenbe szeptember elején ért el a lelkészek üldözésének a híre : Szepesvármegyéből kiutasították őket, Pozsony környékén pedig még a hitüket megfakadóktól is elvették javaikat. l3 Debrecen város jegyzője októberben a kassai evangélikus templom Szent Mihály napi erőszakos elvételéről írt.~4 Ismert, hogy a templom lelkészét Kabai Gellértet Debrecen tanácsa alkalmazta a városba~n.'s A városi jegyzőkönyv január 24-i bejegyzéséből tudjuk, hogy a családtagjaikkal együtt Debrecenben lakó lelkészeket az erdélyi fejedelem rendelte be országába. l Hasonlóan színesítették a Debrecenbe menekültek társadalmát a német elől elbujdosott mesteremberek csoportjai. A Kállóból kivándorolt mesteremberek befogadásával a debreceni magisztrátus július 23 án foglalkozott, amikor engedélyezte, hogy a lakatos és kovács céh úgy kezelje őket, mint igazi céhbeli atyafiakat." i' A török szultán az Erdély és a Partium irányába húzódó és haddá szerveződő bujdosók részére Bihar, Békés, Heves vármegyéket, az erdélyi Szilágyságot és Közép-Szolnokot biztosította szállásnak.'e A korabeli forrásokban leggyakrabban Bihar vármegyét és Debrecen városát említik, mint a bujdosók fő szálláshelyét. A szálláshely ilyen területi centralizáltságának több oka van : 1. Debrecen, mint ipari és kereskedelmi centrum, a katonaság ellátá~sa szempontjából nagyjelentőségű, és a Tiszán inneni régióban ilyen vonatkozásban egyedülállóan gazdag. 2. Bihar és Debrecen felől könnyebben megközelíthető volt Várad és Erdély - mint szövetséges terület -, de mégiscsak kellő távolságban a német főerőktől. 3. A túlzott szétszóródás elkerülése önvédelmi okokkal magyarázható, ezért a katonák csoportokban és egymáshoz közel telepedtek le. 8 Benczédi László : Rendiség, abszolutizmus és centralizáció Magyarországon ( ). Bp old. 9 HBML. IV. A. 1011/a old. 10 Uo, 186, old, 11 Szűcs István : Szabad királyi Debrecen 440, old, 12 Teleki Mihály levelezése. (A továbbiakban 1 : TML) 13 Uo, , old, 14, HBML, IV, A, 1011/a, 18, k, 577, old, 15 Zoltai Lajos : Debrecen a török uralom Bp, 1905, 52, old, 16, HBML, IV, A, 1011/a, 18, k, 877, old, 17 Uo, 784, old, 18 Török - magyarkori állam - okmánytár (Szerk. :Szilády Aron és Szilágyi Sándor) Pest, VII. k old. (Továbbiakban : 1. : TMAO.) 146 város történelme. a XVII. Debrecen, század végi II. k. (Szerk. : Gergely Sámuel) Bp VI. k. 61. old. végén, A város háztartása ,

5 4. A cetatrum körüli kisebb területen történ ő elhelyezkedést hadászati megfontolások is iladokolták, többek között a had gyors egyesítése és mozgatása. A bujdosó had egységei, különösen a téli kvártélyozás idején szétszóródva a kije~lö~lt körzetben, a lakosság terhére tartotta fenn magát. A tisztek családjainak debreceni bentlakására vanatkozáan elszórtan találhatók adatok. Többen házat szereztek a városban, mint például Balku Pál és 'Jaksó DéAes,' 9 vagy,i~,atházy Gergely és Monay Pál kuruc tisztek, mások bérelt lakásban éltek. Baxa István L673 februárjában a a beteg feleségével Debrecenben lakott, és meglehetősen elégedetlen volt az ottani szállásával.z' Elkeseredettsége pedig a biztonságos bentlakás hiányából fakadt. Érdemes még megemlíteni Apafi Mihály december 14-i írását, amelyben utasította Teleki Mihályt, hogy a végbeli magyarok kérésére gondoskodjon családtagjaik elhelyezéséről és biztonságos bentlakásukról. A város védelméxiek hiánya miatt érthet ően nem biztonságos a debreceni szálláshely, igy például június végén a böszörményi hajdúk csalogatták ki és lőtték meg Deák Jánost. z ben a bujdosók vezetői panaszkodtak Teleki Mihálynak, hogy október 28-án a labanc a debreceni utcákon ejtette fogságba Rostor János kállai katonát, majd ugyanez történt Kiss Mihály és Szepesi Mihály hadbeliekkel.z decemberében Strassoldó német generális hadának debreceni beszállásakor Vay 1~dámot, Recskn Györgyöt, Takaró Mátyást, Patay Jánost, Tokai Nagy Andrást, Kocsónyás Boldizsárt, Mérges Gergelyt, Kiss Ferencet, Kiss Pétert, Török Jánost, Pápay Jánost és sokan másokat tartóztattak le a megszállók, javaikat pedig elkobozták. Családjaikat sokan még idejében kimenekítették, de Kállai Fényes István nótárius verses krónikájából tudjuk, hogy Nagy And~rásné~t Debrecenben Páter Józsa találta meg, és rabként vitte m-agával Tokajba. A debreceni jegyzőkönyv tanúsága szerint 1676-tan gyakoriak voltak a kuruccal kapcsolatos bíráskodási ügyek. Két esetben is azzal vádoltak meg debreceni embereket, hogy a kurucok lakta házra irányították a labanc katonákat, és emiatt a kurucokat kár értea Egri Mihály október 30-án hiába követelte vissza Erdely István lakatostól a javításra leadott puskát, mert elő zőleg a -labancok er őszakkal elvitték.2' 19 Zoltai Lajos : i, m, 51, old, 20 A Debreceni Diarium (Közli : Csű rös Ferenc) Történelmi Tár, 1910, 63-64, old, 21 TML, Bp, 1913, VI, k, , old, 22 A bujdosók levéltára (Szerk. : Deák Farkas) Bp old. (Továbbiakban 1. : BL.) - 23 TML, Bp, 1913, VI, k, 475, old. 24 BL, 31, old, 25 Kállai Fényes István : Debrecen városának s az oda menekült számos magyaroknak a német császári hadak általi kegyetlen sanyargattatása és kiraboltatása az 1675-dik évi december havában, (Közli : Révész Imre) Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező, 1871, old. Zoltai Lajos : i. m. 55. old. 26 HBML, IV, A, 1011/a, 19, k, 165,, , old, 27 Uo old.

6 A bujdosók korának debreceni eseményeit vizsgálva három nagyon foxtos témakör kiemelése indokolt, amelyek Debrecen bujdosókhoz való viszonyában döxtő mozzaxatok : augusztus közepén Spork és Csáki Ferenc császári tisztek hiába követelték Debrecentől a városba menekült rebellis főrendűek" elfogását és kiadatását. A magisztrátus az erdélyi fejedelem kiváltságle velének felmutatásával védekezett. Vagyis olyan erőket vélt maga mögött felfedezni, akik a magyarságot ért sérelmek orvoslásában, perspektivikusan halalmi tényezőkké válhatnak. Ebben az időszakban nem valami extrém álláspontról volt szó, hiszen,1672-ben, a Habsburgokkal s~embeni országos elégedetlenség talajára a magyar társadalom szinte várta a megváltó erőt, amely a német elnyomást megszünteti,.debrecen városának vezetése a bujdosók befogadása során elgondolkodhatott egy jöv őképen, amely összeköti a város sorsát a felkelő Magyarország sikeres küzdelmével, Vagyis eszerint a város további gazdagodásának feltétele valósul meg a Habsburgok hatalmának felszámolásával, egy független államiságú Magyarország megteremtésével. Az 1672 augusztusától novemberéig zajló hadművelet fontosabb eseményeiről a Debrecen városi jegyz őkönyv együttértő tájékoztatása is erre utal : Az magyarok Tokajt, Kallot, Onodot, Patakot obsi~dealtak, szathmari nemetek ki ütöttek az magyarokban le vagtak Isten ne engedgye büntetlen."~ Majd a novemberi fejezetben.szomorúan és csapódottan nyugtázta, mint eseményt, a magyarországi hadak menekülését, a tiszai átke1ésl.~ A németellenes offenzíván részt vett magyarországi had szétszéledt, korábbi szálláshelyére vonult vissza. Az,1672. évi támadás során tehát az átütő erej ű siker elmaradt. A nyári hadműveletekhez a török nagyvezér és az erdélyi fejedelem jelentős katonai támogatást nem adott. Debrecen lakóinak vallási és nemzeti érzelmeitől átsz ő tt jöv őképe tehát egyelőre szertefoszlott, és felújultak félelmei, hagy a kuruc hadak debreceni szállása miatt továbbra is ki lesz szolgáltatva a német katonaság zaklatásainak. 2. A bujdosók és Debrecen kapcsolatának fokozatos elhidegülése a sikertelen hadművelet után teljesedik ki, az ellentmondásos helyzet miatt. Az ellentmondás abból fakad, hogy a török és az erdélyi fejedelem kényszeríti a debrecenieket a bujdosók ellátására, a városbeliek viszont tartanak a németek bosszújától december 4-én Bánffy Dénes erdélyi tanácsúr jelentette a fejedelmének, ahogy a debreceniek írásos utasítását kérik, melynek alapján nem kötelesek (befogadni a magyar országi szegény bujdosó és hadakozó embereket." A fejedelmi tanács tagjainak az volt az állásfoglalása, hogy a debreceniek kérését nem szabad teljesíteni. Különösen Bánffy Dénes és Bethlen János képviselték ezt az álláspontot. Bethlen János a fejedelemnek arról írt, hogy a kitörést" nem a Debrecenben tartózkodó közönséges rendek" fogják végrehajtani, hanem az Erdélybe menekült magyarországi főrendűek. Másrészt amennyiben a németek a város mellé szállnak, az erdélyi fejedelem maga nem tudja megaka~dá~lyozni város kifosztását, ezért Debrecen város tanácsának kötelessége a budai és a váradi törököket értesíteni a németek szán- 28 HBML. IV. A. 1011/a. 17. k old. 29 HBML, IV, A, 1011/a. 18. k. 389, old, 30 Uo, 404. old, 14 8

7 dékáról és fenyegetőzéseikről. 3' Bánffy Dénes véleménye szerint a debrecenieknek meg kell parancsolni, hogy fogadják jóakarattal a városban meghúzódni szándékozó bujdosókat. Ami a németektől való fenyegetettséget illeti, az a véleménye, hogy a németek kerülik a török császárral való összeütközést, ezért Debrecent sem fogják megtámadni,~ ;2 Az erdélyi tanácsurak és a fejedelem válasza a probléma megoldásának halogatása volt. Fenyeget ő helyzet alakult ki 1674 szeptemberében, amikor a német had átkelve a Tiszán, e hó 26-án Böszörmény mellett szétverte a török-kuruc csapatokat. Debrecen lakóinak körében a csatában elveszí tett szekerek és emberek miatti bánkódásnál erősebb volt a félelmük a németek közelebb kerülése miatta A debreceniek német szemszögből való megítélését, a velük szemben foganatosított intézkedések okait és mibenlétét frta le Barkóczi István, a kelet-magyarországi labanc katonaság ezredese 1674, november 25-én, Böszörményben kelt levelében. Barkóczi értesülése szerint a 2500 fős kuruc had négy kapitányság alatt Debrecenben kvártélyozik, ahonnan nap mint nap nyugtalanítja a németpártiakat. Barkóczi arról is értesít, hogy a Böszörményben tartózkodó Schmidt generális a magához rendelt debrecenieknek megparancsolta, hagy a rebelliseket" valamilyen farmában küldjék ki a városból különben nem engedélyezi a szabad járásukat és kereskedésüket német területen. Barkóczi szerint a megoldás nyitja a váradi török, aki a debreceni jobbágyaik" német megleckéztetését látva, majd csak kiutasítja Debrecenből a nem kívánatos rebelliót". Ezért a magyarokat a debreceniekkel együtt ellenségként kell kezelni, pusztítani és kifosztani, ahol csak lehet. Schmidt császári főkapitány Kállóban kelt jelentésében értesítette Strassoldó kassai főkapitanyt, hogy a kurucok -kirabolják a környéket, és a rablott holmikat Debrecenbe hordják. A jelentésben megvádolta Dobozi István debreceni főbírót, hogy a kurucok fenti tevékenységéről nem adott tájékoztatást. A bécsi haditanács június 12-én utasította Spankau generálist, hogy 'Debrecent, mint a bujdosók fészkét", vagy alattomban gyujtogatókkal, vagy nyilvánosan erőszakkal pusztítsa el. Spankau ugyanez év nyarán meghalt. A Spankaut felváltó gróf Strassoldó Károly fels ő-magyarországi generális gyorsan és főképpen titokban összegyűjtött német-horvát-magyar hadával Kassáról kivonult, Nánás mellett egyesült Schmidt, Barkóczi István, Fekete Lázár csapataiva1, 35 A védtelen Debrecen december 5-i megszállásának indokai az öthatezres had parancsnokának a váradi pasához címzett levelében találhatók meg, amely teljes mértékben megfelelt Schmmdt korábbi jelentésében foglaltakkal. Debrecen egyszerre védtelen várossá, a német bosszú áldozatává vált. Hiábavalónak bizonyult a gazdag ajándék, a had teljes ellátása, a 31, TMÁO, Pest, 1871, VII. k old, 32 Uo, , old, 33. TML, Bp, VI, k. 634, old, 34 TMAO, Pest, 1871, VII, k, , old, :35 Angyal Dávid : Késmárki Thököly Imre Bp , 131, old. I, k, Erdélyi országgyűlési emlékek (Szerk, : Szilágyi Sándor) Bp, 1883, XVI, k, 234. old. 149

8 zsákmányéhes katonaság erőszakkal összegyűjtötte a kurucok és főleg a lakosság értékeit, és 17 napi élősködés" után a zsákmánnyal megrakodva vonultak el. A németek által kikövetelt hadisarc összege forint volt,3' nem beszélve az, okozott kár nagyságáról, amelynek értéke felbecsülhetetlen. Strassoldó Tiszán inneni akciójának célkitűzései, Debrecen kifosztása, az erődemostráció, a bujdosók és támogatóik megfélemlítése, maradéktalanul megvalósultak. Hogy mégiscsak lehetséges volt Debrecen decemberi német megszállása, az a fentiekben vázolt török politika következménye volt. A váradi pasa nemcsak a harc számára kétséges kimenetele miatt - az egyesült német had 5-6 ezer katonából állt - tartózkodott a katonai konfrontációtól, de megkötötte kezét a török-német béke fontosságát hangsúlyozó szultáni parancs is. A pasa érdemi intézkedések helyett mozgósította a végbeli török hely őrségeket, majd Huszain agát a vezérhez küldte és várta annak további parancsát.~e Debrecen és a bujdosók kapcsolatában a fordulópontot kétségtelen, a város német megszállása és kifosztása jelentette, amikor bizonyossá vált a debreceniek által már korábban is többször hangoztatott német veszély. A város lakóinak döbbenten kellett tapasztalnia a németek erőszaktételét, Debrecen kirablását, miközben egyik hatalom sem sietett segítségére. Az 1676 áprilisában a Portáról Debrecenbe hazatért Komáromi István és Pósa~laki István csak a török ígéretét tolmácsolta, amely szerint a budai pasa a német császárnál panasszal fog élni. 39 Valójában hiábavalónak bizonycolt Debrecen vezetőinek minden erőfeszítése az okozott kár megtéríttetésére. 3. A bujdosó kor kezdetén Debrecennek többirányú terhelést kellett vállalnia. Egyrészt adóznia és egyéb szolgáltatásokat teljesíteni főleg a végbeli töröknek, kisebb mértékben Erdélynek, másrészt rendelkezés re kellett állnia a bujdosó katonák ellátásában. A város, egyáltalán Bihar vármegye terheinek megsokszorozódása, beárnyékolta a bujdosók irányában kialakított - kezdetben pozitív - kapcsolatot. Mindaddig nem lehetett probléma, amíg a kuruc katonák ellátásuk során meg tudták fizetni a lakosság hadbeli szolgáltatásait. Csakhogy a katonaság fizetése az erdélyi fejedelem részér ől akadozott.,az erdélyi fejedelem fizetési nehézségeire jó példa az október végi eset, amikor a debreceniekhez fordult hatezer forint 'kölcsönért, hogy a rendelkezésére álló tízezer forintot kiegészítve, a hadat kifizethesse.4 A magyarországi had ellátatlanságából egyértelműen lehet következtetni a hópénz hiányára. A bujdosók leveleikben állandóan sürgették a fejedelmet a pénz küldésére. Ha tehát minősíteni kellene a helyzetet, inkább alkalmi jellegű pénzügyi támogatásról lehetett szó, mint rendszeresen fizetett hópénzről. Fő - leg az erdélyiek híradásaiból tudjuk rekonstruálni az irreguláris, fegyelmezetlen had egyik - a bujdosók és Debrecen kapcsolatára negatívan ható - fontos jellemzőjét, amely a prédálásban nyilvánult meg, A fosztogatásból élő katonaság nemkívánatos volt a töröknek és az erdélyieknek egyaránt, ezért közelükbe sem engedték őket. Erdély tanácsurai szi- 37 Zoltai Lajos i, m old. 38 BL old. 39 HBML, IV. A, 1011/a, 19, k, 98, old, 40 TML. Bp VII. k. 74., old. 150

9 Ború 1675 nyokkal. kóborló tötték.41 űj- ta ő szági őket. receni megyébő l. ő i meg őrségbe, hogy őtt nák őképpen désüket ő l nak nehezed ő. súlyosbította, maguk. a.43 pedig. tartására ő hadiadó. recent. :... őképen segítséggel ől tegyenek."44 ő ő ellátását har hatalom őt hagyták emellett felélését",. *** (~sszegzésképpen fejedelem metellenes űzései. csolatának. A őbb tén. a ők ője őnek űnt szempontjából,. Abban sók őszakolt. A a Thököly-felkelés következménye őszakának ő je, függésben ő l kifosztásával :

10 HIDING INSURGENTS IN DEBRECEN Gábor Ulveti In this study the author surveys the changes in the relationship between Hungarians insurgeng against Habsburg oppression and the town of Debrecen making considerable sacrifices to provide for them in the period from 1670 to At the beginning, this relationship was filled with deep national and religious compassion and can definitely described as positive. But after the unsuccessful military operations in summer of the year 1675, a gradual disaffection ensued between the town and the insurgent troops, which was a direct consequence of the decline of the movement's impact, the hardly tolerable demands of the military and harrassment, by German imperial troops retaliating against the town which had given help to hiding insurgents. These factors were substantially contributed by the indifference of Turkish and TRANSYL- VAIVIAN authorities as far as the heavy burdens and weak defences of the town were concerned. After 1678, at the time of the Kuruts insurrection led by count Imre Thököly this relationship turns into hostility, which fact is deeply rooted in the historical events of the hiding" period treated in thic study.

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon SZAMOSI LÓRÁNT Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon A. A Jagelló-kori változások A Jagelló-kor hivatalosan 1490-től 1526-ig tart. A korszak

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás FOGALOM HELYSÉG SZEMÉLY ÉVSZÁM Tizenötéves háború Sziszek, Veszprém Habsburg Rudolf 1593-1608 Szent Szövetség Fülek, Szécsény, Pálffy Miklós 1593-96 Nagy remények ideje Hollókő, Nógrád VII. Kelemen 1596-1604

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Az a hír járja. Etényi Nóra értelmezésében a nyilvánosság nemcsak az információhoz jutást, hanem. AETAS 20. évf. 2005. 1 2.

Az a hír járja. Etényi Nóra értelmezésében a nyilvánosság nemcsak az információhoz jutást, hanem. AETAS 20. évf. 2005. 1 2. G. Etényi Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századi német újságokban. Balassi Kiadó, Budapest, 2003. 302 old. A fiatalabb történészgenerációhoz tartozó G. Etényi

Részletesebben

a Rákóczi-szabadságharc emléknapja megünneplésér ől és a 2013-as év II. Rákóczi Ferenc és Rákóczi-szabadságharc emlékévér ől

a Rákóczi-szabadságharc emléknapja megünneplésér ől és a 2013-as év II. Rákóczi Ferenc és Rákóczi-szabadságharc emlékévér ől rcrménys.1.4i3c4 y Érkezett 2e11 'Ai 0 3..../2011. (.../...) OGY határozat a Rákóczi-szabadságharc emléknapja megünneplésér ől és a 2013-as év II. Rákóczi Ferenc és Rákóczi-szabadságharc emlékévér ől 1.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

CZEGLÉDI ISTVÁN KASSAI PRÉDIKÁTOR TÁRSADALMI KAPCSOLATAIRÓL MŰVEINEK ELŐSZAVAI ALAPJÁN

CZEGLÉDI ISTVÁN KASSAI PRÉDIKÁTOR TÁRSADALMI KAPCSOLATAIRÓL MŰVEINEK ELŐSZAVAI ALAPJÁN MARTIS ZSOMBOR CZEGLÉDI ISTVÁN KASSAI PRÉDIKÁTOR TÁRSADALMI KAPCSOLATAIRÓL MŰVEINEK ELŐSZAVAI ALAPJÁN Kassa szabad királyi városként már a 14. században különleges joghatóságot kapott a királytól, 1 így

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I.

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. 1 Mikor volt a Rákóczi szagadságharc? 12 Mikor halt meg Rákóczi? 2 Kik voltak a kurucok? 13 Hol született IIRákóczi Ferenc? 3 Mi volt a Rákóczi felkelésnek a célja? 14 Melyik évben született IIRákóczi

Részletesebben

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés. 1848-12 pont A Pilvax kör 1848. Március 15.-e reggelén Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, a Nemzeti dallal együtt elvitték Landerer és Heckenast nyomdájába, ahol a nyomdagépet lefoglalva kinyomtatták.

Részletesebben

Rendkívüli körülmények

Rendkívüli körülmények Rendkívüli körülmények BEVEZETÉS Az épített örökségb ő l kiemelked ő műemlékek és együtteseik elismert értékük miatt részesülnek (jogi) védelemben. Kiemelt, különleges hely - zetük azonban sajnos egyáltalán

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Varga László

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok A magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója tiszteletére, Dávid Gyula irodalomtörténész, egykori politikai elítélt szerkesztésében

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

Ki múltjára érzéketlen, jobb jövőre érdemtelen" - tartja az

Ki múltjára érzéketlen, jobb jövőre érdemtelen - tartja az S Z E M E L V É N Y E K A M A G Y A R I G A Z S Á G Ü G Y I O R V O S T A N T Ö R T É N E T É B Ő L Irta: Dr. F Ö L D E S V I L M O S (Budapest) Ki múltjára érzéketlen, jobb jövőre érdemtelen" - tartja

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr!

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr! r -,- ű F~.~ iva la MAGYARORSZÁG KORMÁNYA,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Zárószavazás el őtti módosító javasla t Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke részér e Budapest Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája

Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16 17. századi Magyarországon (A felső-magyarországi városszövetség) I II. kötet, Osiris

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

19. A PROTESTÁNSOK KÜZDELMEI Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2.

19. A PROTESTÁNSOK KÜZDELMEI Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. 19. A PROTESTÁNSOK KÜZDELMEI Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-194, Budapest,

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak kétféleképpen

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

2013. évi... törvény

2013. évi... törvény '7 I É kez 2O3E: 1w. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képviselői ónálló indítvány 2013. évi... törvény a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosításáró

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók!

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Köszönöm, hogy részese lehetek ennek az ünnepnek, s köszönhetem

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Nyírbátor Város 2013. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2013. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Nyírbátor Város 2013. évi Rendezvényterve Nyírbátor Város 2013. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23. - az 1848-49.

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÖSSZKOCKÁZATÚ (ALL RISKS) ÜZEMSZÜNET/ELMARADT HASZON FEDEZETE BIZTOSÍTÁSÁRÓL 2 AIG EUROPE S.A. MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Országgyűlés H vata t. A Házszabály 91..-a és a Magyar Köztársaság Alkotmányának 27. -a szerinti jogomnál fogva kérdést kívánok intézni

Országgyűlés H vata t. A Házszabály 91..-a és a Magyar Köztársaság Alkotmányának 27. -a szerinti jogomnál fogva kérdést kívánok intézni ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Szili Katalin úrasszonynak az Országgy űlés elnökének Helyben Országgyűlés H vata t irumá tyszám : /G h Érkezett : 2008 0 KT 0 2. Mellékletek : Írásbeli kérdés! Oldal : Tisztelt

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

nak, és a reneszánsz szellemének megfelelően egy dogmát az egyéni logika fegyvei'ével támadott meg.

nak, és a reneszánsz szellemének megfelelően egy dogmát az egyéni logika fegyvei'ével támadott meg. REFORMÁCIÓS UTAKON Életrajza továbbra is hiányos. Wittenbergből 1550- ben tér haza. 1551. január 9-én iskolamesterré választják Besztercén. Február 7-én megjutalmazza a Tanács mert diákjaival szindarabot

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételei

Általános Üzleti Feltételei A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe Általános Üzleti Feltételei Elfogadta: Módosítva: Deutsche Bank ZRt. vezet sége 1996. augusztus 26-án (ÁBF 30/1996. sz. határozata alapján) 2002. szeptember

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségekkel kapcsolatos elszámolási kérdések a Cstv. megjelenése óta vitákat generálnak a gyakorlatban. Célszerő ezért ennek a

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekrıl A szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: I. Fejezet

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50)

4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) 4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) Az 1801. aug. 3-i dátummal keltezett, Povolni János építőmester által aláírt tervrajz Ismeretes egy

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22.

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. 1. A kenyér és cirkusz politika az ókori Rómában Megszerkesztettség, A diák a római szórakoztatás ír, kiemelve azok a politikában betöltött jelentőségét.

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben