EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA /2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA 2. 2011/2012"

Átírás

1 EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA / Indikatív Tételsor - Szürke Modul (Külgazdaság, CFSP, SZBJT) Külgazdasági Politika 1. Mi a vámunió? EUMSz 28. c. (1): Az Az Unió vámuniót alkot, amely a teljes árukereskedelemre kiterjed, és magában foglalja a behozatali és kiviteli vámok, valamint az azokkal azonos hatású díjak tilalmát a tagállamok között, továbbá közös vámtarifa bevezetését harmadik országokkal fenntartott kapcsolataikban. 2. Mi a dömping? A Tanács 384/96 EK rendelete alapján egy termék akkor tekinthetı dömpingelt terméknek, ha az Unióba irányuló exportára alacsonyabb, mint egy hasonló terméknek a rendes kereskedelmi forgalomban az exportáló országra megállapított rendes értéke (rendes értek = ténylegesen fizetett ár). 3. Mi a Trade Barriers Regulation? A Tanács 1984-ben megalkotta a 2641/84/EK rendeletet - az USA kereskedelmi törvényének (Omnibus Trade Act) támadó alapállású 301. szakaszát ellensúlyozandó amely az Új Kereskedelempolitikai Eszköz (ÚKE) néven vált ismertté. A rendelet helyét 1994-ben a WTO létrejöttével párhuzamosan az ún. TBR vette át. A TBR alapvetı célja, hogy a vállalkozások és szövetségeik számára lehetıséget biztosítson a nemzetközi szervezetekben, elsısorban a WTO-ban kereskedelmi érdekeik megvédésére. A TBR biztosítja számukra, hogy az EK-nál, rendszerint a Bizottságnál kezdeményezhessék a megfelelı intézkedés megtételét, ha úgy ítélik meg hogy harmadik országon piacain jogszerőtlen kereskedelmi akadályokba ütköznek, és ebbıl káruk származik. A Bizottság két- vagy többoldalú nemzetközi egyezmények alapján felléphet és meghozza a megfelelı intézkedést. 4. Mi az új kereskedelempolitikai eszköz? (Részben ld. elızı kérdés) Az ÚKE alapján a Közösség által foganatosítható intézkedések megmaradtak a GATT jogi bázisán, az ipari érdekcsoportok nem jutottak az amerikaihoz hasonló meghatározó szerephez, és a döntési folyamat demokratikus és átlátható körülmények között zajlott. 5. Melyek a közös kereskedelempolitika autonóm eszközei? közös vámtarifa módosítása (a legfontosabb aut. eszköz); behozatal korlátozása - harmadik államból származó áruk; a mezıgazdasági termékek területén protekcionista tendenciák; textiltermékek: speciális szabályok; kiviteli korlátok (nem tartoznak a kiviteli szabályok alá a katonai célú eszközök, de a kettıs használatú termékek igen, exportjuk engedélyhez kötött); kivitel támogatása (elméletben uniós hatáskör, de a tagállamok mindmáig nyújtanak exporttámogatást vállalkozásaiknak); védintézkedések dömping és szubvenció esetén; TBR; egyes szakterületeken külön védelmi eszközök (bankszektor, hajózás, védjegyek); szürke zónás intézkedések. 6. Sorolja fel a közös kereskedelempolitika szerzıdéses eszközeit! Kétoldalú megállapodások: kereskedelmi (legtöbbször vámokkal kapcs. szabályok), pl. MERCOSUR-ral megállapodás; együttmőködési (egy részük kifejezetten fejlıdı országok támogatása, fejlesztési célból); 1

2 társulási megállapodások (ipari termékek preferenciális kereskedelme, kívülálló országokkal), pl. Cotonoui Megállapodás. 7. Dömping- és szubvencióellenes eljárás (Dömping fogalma: ld. 2. kérdés) amennyiben a dömping bebizonyosodik, védintézkedés csak akkor alkalmazható, ha a dömping kárt okoz (kár = Unió egy gazdasági ágazatának okozott jelentıs hátrány, azzal fenyegetés, ill. ágazat létrehozásának jelentıs hátráltatása); dömping + kár bizonyítható dömpingellenes vám (kiegyenlítı vám) kivetésének lehetısége; leggyakrabban ezt alkalmazza a számára zavaró importtal szemben; bizonyítási eljárás egyszerő, Bizottság szakértı folytatják le; vagy a Bizottság alkalmaz átmeneti vámot, vagy a Tanácsnak javaslatot tesz a vám kivetésére, de mindkét esetben rendeletet kell alkotni; jogorvoslat: EUBí-tól; csavarhúzó ügyek : Unión kívülrıl, olcsón, részegységek formájában mőszaki árut behozó összeszerelı iparágak dömpingellenes intézkedés, kivéve, ha a behozott alkatrész az összeszerelési vagy a befejezési mővelet során hozzáadott érték magasabb az elıállítási költség 25%-ánál; Szubvencionált import elleni fellépés: jogalap: Tanács 2026/97/EK r.; hasonló eljárás mint dömpingnél, de itt az állami támogatás, kedvezmény tényét kell bizonyítani; csak akkor folytatható le, ha a szubvenció specifikus, azaz a támogatást az érintett államban mőködı vállalkozások egy része kapja meg és az elosztás szempontjai nem objetívek; magánszemélyek nem rendelkeznek eljáráskezdeményezési joggal. 8. Szürke zónás intézkedések 70 olajválság után vált elterjedtté; fıleg autógyártás, vasipar, elektronika területén léteznek nagy számban megállapodások; szerzıdés tárgya: behozatal önkéntes korlátozása (export volumenének visszafogása, árpolitika megfelelı alakítása, stb.) cserében közös piacon továbbra is forgalmazhat a vállalkozás; korlátozás a legalitás határán: EU és WTO szabályai miatt nem lehetne elıírni, de az EU számára kifejezetten elınyösek. Kérdések 2 1. Mire terjed ki a közös kereskedelempolitika? EUMSz 207. c. (1): A közös kereskedelempolitika egységes elveken alapul; ez vonatkozik különösen a vámtarifák módosításaira, az áruk és szolgáltatások kereskedelméhez kapcsolódó vámtarifa- és kereskedelmi megállapodások megkötésére, valamint a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásaira, továbbá a külföldi közvetlen befektetésekre, a liberalizációs intézkedések egységesítésére, az exportpolitikára és az olyan kereskedelempolitikai védintézkedésekre, mint a dömping vagy szubvenció esetén meghozandó intézkedések. A közös kereskedelempolitikát az Unió külsı tevékenységének elvei és célkitőzései által meghatározott keretek között kell folytatni. EUBí: a cikk nem értelmezhetı oly módon, ami a közös kereskedelempolitikát azoknak az eszközöknek a használatára szőkíteni, amelyek kizárják a fejlıdés során kialakuló újabb mechanizmusokat így: határon át zajló pénzmozgásokra, szolgáltatások nyújtására, szellemi tulajdon kereskedelmére is alkalmazható. 2

3 2. Jellemezze a védintézkedéseket! (ld. 2., 3., 8. kérdés) 3. Mutassa be a közös kereskedelempolitika (KKP) és a GATT/WTO viszonyát! KKP-t kezdetektıl fogva meghatározza az Ált. Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT); EK tagállamai a GATT tagjai is voltak, de formálisan az EK nem vált a részévé; funkcionális jogutódlás: EK átvette a GATT tagsági jogok gyakorlását a tagállamoktól (GATT szabályai KKP lényegi részét érintették); van-e közvetlen hatálya, lehet-e hivatkozni a WTO jogára az EUBí elıtt semmisségi eljárásban? EUBí hagyományosan elveti, hogy az EU jog jogszerőségét a WTO, ill. korábban a GATT szabályai alapján ítélje meg (túl rugalmasnak ítélte a GATT joganyagát, eltérési lehetıséget látott benne); mai érvelés: viszonosság hiányában, nem kerülhet sor a WTO belsı jogi alkalmazására, mivel az uniós jog WTO jog alapján történı elbírálása egyensúlytalanságot okozna + szőkebb mozgásteret az uniós intézményeknek; közös mezıgazdasági politika: lefölözések rendszerét, WTO szabályai miatt kellett átalakítani mozgóvámokká; USA is próbál nyomást gyakorolni WTO-n keresztül EU-ra, elsısorban: belsı árszint mesterséges feltornázásával, regionális fejlesztésekkel kapcsolatban. 4. Liberalizáció CFSP-ESDP EUMSz: egy közös kereskedelempolitika segítségével hozzájáruljanak a nemzetközi kereskedelemben érvényesülı korlátozások fokozatos megszüntetéséhez külkereskedelem liberalizációja egyoldalú kötelezettségvállalása, kötelezı cél; belsı piac életerıs, versenyképes vállalkozások globális versenyben is helyt állnak: akadályok csökkentése elınyt jelent; kivételek: közös mezıgazdasági politika, külviszonyokbban: fıszabályként a közösségi áruk preferál; sem harmadik államok, sem magánszemélyek részére nem teremt kikényszeríthetı jogosítványt; általános külpolitikai célokat és érdekeket is szolgál: alapvetı értékek (demokrácia, jogállamiság, emberi jogok, egyenlıség, stb.) érvényre juttatását szolgálja. 9. Mi a közös stratégia? Európai Tanács fogadja el, egyhangú szavazás; fontos közös érdek : adott régió, ország földrajzi közelsége gazd-i és pol-i stabilitásához főzıdı érdek EU biztonságát fenyegetı veszély nagysága; Európai Biztonsági Stratégia (2003) 5 fı veszélyforrás: terrorizmus, tömegpusztító fegyverek elterjedése, regionális konfliktusok, bukott államok, szervezett bőnözés; 3 stratégiai cél: felvenni a küzdelmet a fı veszélyekkel, biztonságra kell törekedni az EU szomszédságában, hatékony multilateralizmusra épülı nk-i rend. 10. Mi az együttes fellépés? EU Tanácsa fogadja el, egyhangú szavazás; minısített többség, ha közös stratégián alapul; meghatározott, konkrét helyzetre (terrorizmus, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem). 11. Mi a közös álláspont? EU Tanácsa fogadja el, egyhangú szavazás vagy minısített többség; ha közös stratégián alapul; nem tevıleges fellépés, hanem közös vélemény, értékelés. 3

4 12. Mit jelent az ACP-országok kifejezés? Afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni országok összefoglaló neve. Közel 50 afrikai, ill karib-tengeri és csendes-óceáni országot takar. 13. Kikre vonatkozik és mire terjednek ki a transzatlanti kapcsolatok? EU-USA kapcsolatok; USA és egyes európai országok NATO-n belüli kapcsolatrendszere; USA uniós és nem uniós államokkal fenntartott gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok; a két kontinens közti gazdasági, ill. a civil szférába tartozó társadalmi, kulturális kapcsolatok. 14. Mi a szomszédsági politika? 2007 után: új szomszédok keleti dimenzió: Örményo., Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Ukrajna, Moldávia; déli dimenzió: Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Szíria, Palesztin Hatóság; megfontolás: legyen biztonság a közvetlen szomszédságban + érvényesüljenek az EU gazdasági érdekei a térségben; pénzügyi segítségnyújtás: INTERREG-, PHARE-, TACIS-, CARDS-, MEDA-programok, ENPI (Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz); Kelet: együttmőködési megállapodások Örményo. ( 99), Azer. ( 99), Fehéroroszo. ( 95), Grúzia ( 99), Ukr. ( 94, közös stratégia: 99); 2007: Fekete-tengeri Szinergia; Dél: Barcelonai folyamat, cél: 2010-re szabadkereskedelmi övezet kiépítése. 15. AEAN: Association of Southeast Asian Nations, Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége ASEM: Asia-Europe Meeting, Ázsia-Európa Találkozó (2011) 16. Európai Biztonsági Stratégia Az Európai Tanács 2003 decemberében fogadta el; I. Globális kihívások, fı veszélyek: - terrorizmus: az unió mind célpontja, mind bázisa a nemzetközi terrorizmusnak, közös fellépés nélkül nem lehet hatékonyan fellépni a számtalan emberéletet és óriási anyagi áldozatot követelı támadásokkal szemben; - a tömegpusztító fegyverek elterjedése: potenciálisan a legnagyobb veszély, kiváltképp, ha terroristák kezébe kerülnek nukleáris, vegyi, vagy biológiai fegyverek; - regionális konfliktusok: veszélyeztetik a nemzetközi békét és biztonságot, mind közvetlenül, mind közvetetten, valamint a kisebbségeket és az emberi jogok érvényesülését; - mőködésképtelen államok: a korrupció, a hatalommal való visszaélés, a gyenge intézményrendszer, a felelısségre vonhatóság hiánya gyengítik az állam stabilitását, példaként Szomália, Libéria vagy Afganisztán említhetık; - szervezett bőnözés: Európa fı célpontja a kábítószer-, nı- és fegyverkereskedelemnek.ii. A stabilitás megteremtése Európában és azon túl: Érdekünk, hogy a határainkon fekvı országok jó kormányzás alatt álljanak. A 2004-ben indított európai szomszédságpolitika támogatja ezt a folyamatot. Kalózkodás: az EU az elsı tengeri EBVP-misszió, az ATALANTA létrehozásával reagált a kialakult helyzetre, és célja, hogy az érintett országokkal és az egyéb nemzetközi szereplıkkel köztük a NATO-val közösen megakadályozza a Szomália partjainál tapasztalható kalózkodást. Kézi- és könnyőfegyverek (SALW), szórt lıszerek és taposóaknák; Fokozott együttmőködés, partnerség; Stratégiai célok: A kor kihívásaival szemben csak a globális gondolkodásmód és a lokális szinten megnyilvánuló hatékony cselekvés szintézise nyújthat védelmet. A dokumentum három stratégiai célt nevez meg: - fel kell venni a küzdelmet a fı veszélyekkel: az unió megalkotta az európai letartóztatási parancsot, fellépett a terroristák finanszírozásával szemben, támogatja a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség munkáját, fellép a tömegpusztító fegyverek elterjedése ellen és közremőködik a bukott államokban a jó kormányzás helyreállításában (Balkán, Afganisztán); 4

5 - biztonságra kell törekedni az unió szomszédságában is: az EU új szomszédságpolitikát alakít ki a Balkánnal, a Közel-Kelettel és a Mediterrán térséggel; - szükség van egy hatékony multilateralizmusra épülı nemzetközi rendre: a globális kihívásokra csak egy erıs nemzetközi közösség adhat átfogó megoldásokat, az EU elkötelezett a nemzetközi jog tisztelete és továbbfejlesztése mellett és az ENSZ Alapokmányát tekinti a nemzetközi kapcsolatokat meghatározó legfontosabb keretnek. 17. Melyek a CFSP kialakulásának fıbb állomásai? a) A NYEU elfogadása A Nyugat-európai Unió (NYEU) újraélesztése 1984-ben kezdıdött meg. Az európai biztonság szempontja egyre inkább elıtérbe került a külügyminiszterek októberi Római nyilatkozatát követıen ben elfogadták a Hágai Platform nevő dokumentumot, melyben leszögezték, hogy az európai integráció nem valósulhat meg Nyugat- Európa biztonsága és védelme nélkül. b) A hidegháború vége A hidegháború végével felgyorsultak az események, a közös ellenség hiánya és a rohamos mértékben átrajzolódó geopolitikai viszonyok újabb és újabb kihívások elé állították az EK tagállamait. Egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy az amerikai és európai érdekek már korántsem harmonizálnak annyira, mint korábban, sıt helyenként akár konfliktusba is kerülhetnek egymással. A kilencvenes évek: a) A petersbergi feladatok Az 1992-ben hatályba lépett Maastrichti Szerzıdés amellett, hogy intézményesítette a KKBP-t, megteremtette a közös védelempolitika kialakulásának feltételeit. J. 4. cikk (1) bekezdés. A közös kül- és biztonságpolitika magában foglalja az Európai Unió biztonságára vonatkozó valamennyi kérdést, beleértve végül egy közös védelmi politika meghatározását, amely idıvel közös védelemhez vezethet. Ezzel egy idıben a NYEU székhelye Londonból átkerült Brüsszelbe. A NYEU minisztereinek 1992-es értekezlete a Bonn közelében található Hotel Petersbergben. Az Amszterdami Szerzıdés gyakorlatilag beemelte a Petersbergi feladatokat az uniós szerzıdésbe ezzel még szorosabbra főzve a viszonyt a NYEU és az EU között. b) A St. Malo-i nyilatkozat Az elsı igazán nagy változást az decemberi francia-brit közös nyilatkozat jelentette. A brit miniszterelnök már az októberi, Pörtschachban megtartott uniós találkozón is elégedetlenségének adott hangot az európai védelmi képességek gyengesége kapcsán. Ezentúl a brit külpolitika korábban is aktívabb szerepet töltött be a nemzetközi konfliktuskezelésben és a kilencvenes évek során érzékenyebben reagált az Egyesült Államok azon igényére is, mely az európai államok nagyobb felelısségvállalását sürgette a nemzetközi biztonság szavatolása terén. c) Az Európai Tanács kölni döntése Az Európai Tanács St. Malo-t követı, júniusi ülésén Kölnben az unió állam- és kormányfıi leszögezték, hogy a közös kül- és biztonságpolitikának önálló katonai képességekkel kell rendelkeznie a válságmegelızés és válságkezelés terén. d) Az Európai Tanács helsinki döntése 1999 decemberében, az EiT helsinki ülésén pedig döntöttek a közös biztonság- és védelempolitika autonóm képességeinek kialakításáról. A konferencia során mintegy katonára, 400 harci légi jármőre és 100 vízi jármőre tettek felajánlást a résztvevık. Ezen alapul az ún. Force Catalogue. e) Az Európai Tanács Santa Maria de Feirában A helsinki ülés után az EiT 2000 júniusában Santa Maria de Feirában (Portugália) tartott értekezletén döntött a gyorsreagálású civil képességek kialakításáról (polgári válságkezelés). A közös biztonság- és védelempolitika fejlıdésével párhuzamosan, a Nizzai Szerzıdés hatálybalépésének idejére tartalmilag kiüresedett a NYEU. A közös 5

6 biztonság- és védelemi politika a közös kül- és biztonságpolitika szerves részévé vált és polgári és katonai eszközök igénybevételével biztosítja mőveleti képességét. f) Az Európai Tanács sevillai döntése Az állam- és kormányfık 2002-ben, Sevillában megállapodtak abban, hogy a nemzetközi terrorizmussal szembeni harc jegyében tovább feljesztik a közös kül- és biztonságpolitikát és növelik az európai biztonság- és védelempolitika mőködıképességét. 18. Melyek az ESDP kialakulásának fıbb állomásai? a Maastrichti Szerzıdés (1992) intézményesítette a KKBP-t és megteremtette a közös védelempolitika kialakulásának feltételeit; a St. Malo-i nyilatkozat (1998) szerint az EU-nak hiteles és önálló katonai erıre támaszkodó, saját cselekvési képességekkel kell rendelkeznie; az EiT helsinki ülésén (1999) pedig döntöttek a közös biztonság- és védelempolitika autonóm képességeinek kialakításáról; fontos cél az EU és az Egyesült Államok közötti feszültség elkerülése, a Berlin plus együttmőködési megállapodások (2003) abban az esetben teszik lehetıvé az EU számára a NATO struktúráinak és eszközeinek használatát, ha a NATO úgy döntene, hogy az adott helyzetben nem kíván fellépni; A 2003-as Európai Biztonsági Stratégia az EU, mint világpolitikai szereplı közös kül- és biztonságpolitikai stratégiája, mely a potenciális veszélyforrásokat és a fıbb stratégiai célokat tartalmazza; az EU jelenleg mintegy 20 EBVP-akciót mőködtet, legutóbbi a líbiai válság uniós kezelésére hivatott EUFOR LIBYA. 19. Melyek a közös kül- és biztonságpolitika másodlagos jogforrásai? AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/1638/EK RENDELETE - az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról; COUNCIL REGULATION (EC) No 416/ amending Regulation (EC) No 2820/98 applying a multiannual scheme of generalised tariff preferences for the period1 July 1999 to 31 December 2001 so as to extendd uty-free access without any quantitative restrictions to products originating in the least developed countries; COUNCIL REGULATION (EC) No 2501/ applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2002 to 31 December 2004; REGULATION (EC) No 1726/2000 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on development cooperation with South Africa; A TANÁCS 2666/2000/EK RENDELETE - az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról, az 1628/96/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl, továbbá a 3906/89/EGK és az 1360/90/EGK rendelet, valamint a 97/256/EK és az 1999/311/EK határozat módosításáról; COUNCIL REGULATION (EC, EURATOM) No 99/ concerning the provision of assistance to the partner States in Eastern Europe and Central Asia Kérdések 2 9. Mutassa be az európai-mediterrán együttmőködést! 70-es évektıl: elsı generációs társulási megállapodások Közösség piacra szabad bejutást engedélyez; euro-mediterrán konferencia Barcelonai Nyilatkozat, Barcelonai folyamat (eddig össz. 16 milliárd támogatás); BNy.: béke és stabilitás közös megteremtése, gazdasági és pénzügyi együttmőködés, partnerség szociális, kulturális és humán ügyekben; 2010-re cél: szabadkereskedelmi övezet kiépítése. 10. Mutassa be az EU külpolitikáját az emberi jogok és demokrácia, illetve a humanitárius segélyezés területén! 6

7 évi 100 millió : demokrácia, jogállamiság, civil társadalmak erısítése; emberi jogok eszméjének terjesztése; halálbüntetés elleni folytatott harc; kínzás, büntetlenség elleni küzdelem; rasszizmus, idegengyőlölet, bennszülött népek diszkriminációja elleni harc; Tanács: két rendelet 99 lehetıvé tette költségvetési források ezirányú felhasználását; Bizottság: A demokrácia és emberi jogi kezdeményezés es programdokumentum ; as emberi jogi stratégia célkitőzései: emberi jogok iránti tisztelet növelése; civil társ. szerepének növelése, emberi jogi akciótervek támogatása, bizalomépítés, transzparencia. EU legnagyobb humanitárius donor : évi több mint 30 milliárd a fejlıdı országok támogatására ( élelmiszer- és tiszta víz ellátás, oktatási, kulturális, eü. és szociális rendszer kiépítése, veszélyeztetı betegségek AIDS elleni harc); tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a GNP-jük 0,7%-át fogják segélyezésre fordítani, de a követelmények csak Dánia, Lux., Holl., Svédo. felel meg; fı célterületek: Irak, Afg., palesztin területek, Afrika, elfelejtett krízisterületek (Csecsenföld, Nepál, Haiti, stb.), Nyugat-Szahara; EU Humanitárius Segélyek Hivatala: milliárd ; 2002: Víz az életért program: tiszta víz és alapvetı higiéniai eszközök legszegényebb országoknak; afrikai békeprogram. 11. Melyek a tipikusan alkalmazott módszerek és eszközök az EU külpolitikájában? a konfliktusokra túlnyomó többségében a gazdaságilag és társadalmilag elmaradott, rendkívül szegény, szociális és etnikai feszültségekkel terhelt országokban kerül sor, ezért az EU számos hagyományos és új eszközt használt a potenciális konfliktusok megelızése érdekében; periférián lévı fejlıdı országok megsegítése: ált. preferenciák rendszere (GSP); emberi jogi klauzulák: emberi jogok védelme érdekében a harmadik országokkal kötött kereskedelmi, társulási, ill. együttmőködési szerzıdésekben; szankciók: kereskedelmi, pénzügyi, embargók, utazási korlátozások, stb.; csatlakozási tárgyalások megkezdésének, taggá válás potenciális esélyének a meglebegtetése leghatékonyabb eszköz, feltételek. SZBJT 20. Mi az irreguláris migráció? a reguláris (hazai és nemzetközi szabályokkal összhangban álló vándorlás) ellentéte; két nagy alkategória: a) kényszervándorlás a menekült próbál megszökni üldözıi elıl és védelmet találni egy másik országban; b) illegális vándorlás nincs köze a menedékjoghoz, a migráns megsértette a belépésre vonatkozó szabályokat, vagy csak pl. túllépte a legális tartózkodás idejét, stb. 21. Mi a Dublin II.? 2003 óta alkalmazandó, lényege: minden menekülı jusson hozzá az eljáráshoz, biztosan legyen olyan tagállam, amely érdemben dönt az ügyében; a menekültügyi kérelmet lehessen valamely államhoz kapcsolni, függetlenül attól hogy hol nyújtotta be; A kritériumok hierarchiája (releváns idıpont: az elsı kérelem beadásának pillanata): 1. Kísérı nélküli kiskorú, elismert menekült családtag, majd családtag, aki kérelmezı 2. Tartózkodási engedély, vízum 3. Jogellenes (külsı) határ átlépés, ahol történt 4. Vizummentesség és tranzit repülıtéri kérelem esetén amely állam engedélyezte a (vízummentes) belépést (ahol beadja) 5. Ha a fentiek alapján nem állapítható meg: ahol beadja állam felelıs érte, a belépéstıl számított 1 évig 7

8 kérelmet benyújtását követıen mihamarabb, de legfeljebb három hónapon belül kell az illetékesnek vélt államot megkeresni két hónapon belül válaszadási kötelesség, a hallgatás beleegyezés; fellebbezés: átadásról és visszaadásról szóló döntés ellen. 22. Mi az átmeneti védelem? a tömeges beáramlás (= nagyszámú menekülı érkezése nem Uniós tagállamból, mert el kellett hagynia hazáját és nem tud biztonságos és emberi körülmények között oda visszatérni, különösen azért, mert ott fegyveres konfliktus vagy feltartóztathatatlan erıszak dúl, esetleg rendszeres vagy általános emberi jogsértés zajlik vagy fenyeget) esetén nyújtandó védelem, amelyre a vonatkozó irányelvet, ig kellett átültetni a belsı jogba; két cél: - menekülıknek nyújtandó védelem közös, standardjainak meghatározása; - áldozatvállalás kiegyensúlyozása tagállamok között, tehermegosztás; Tanács döntése alapkán, védelem idıtartama egy év, amit kétszer fél évvel meghosszabbítható; átmeneti védelmet élvezı helyzetét az elismert menekültekéhez hasonlóan szabályoz: pl. elıírás hogy megnyissák elıttük a munkaerıpiacot, családegyesítést nem lehet megtagadni; 2011: arab tavasz líbiai menekülteknek nem adta meg a Tanács, mivel többségük vendégmunkás volt Líbiában és volt hova hazatérnie Afrikán belül. 23. Mi a kiegészítı védelem? ma már a menekültek, fıleg polgárháború, kámforrá vált állam helyére lépı céltalan erıszak, vagy a radikális szélsıségek elıl menekülık új szabályozás szükséges; subsidiary protection : arra a menekültnek nem minısülı személyre terjed ki, akivel kapcsolatban valós a kockázata annak, hogy saját országába visszatérése esetén súlyos sérelmet szenvedne (= halálbüntetés, kivégzés, kínzás, embertelen bánásmód, büntetés); Elgafaji -ügy: Hollandiában kérelmezı házaspár arra hivatkozott, hogy a férj Irakban egy repülıtéren dolgozott, biztosítva a repülıtérrıl az ún. zöld zónába való szállítás során a személyzet biztonságát fenyegetettségnek ítélték meg, Bíróság: minél súlyosabb a fenyegetés, annál kevésbé kell bizonyítani, hogy konkrétan a kérelmezı személye ellen irányul. 24. Mit jelent a kölcsönös elismerés elve? polgári jogi és bőnügyi együttmőködés alapelve, a tamperei Európai Tanács következtetései fogalmaztak meg; az államok elfogadják és végrehajtják a másik tagállam bőnüldözı vagy büntetı hatóságainak döntését, még akkor is, ha hasonló helyzetben a saját joguk eltérı lépéseket tenne indokolttá lemondanak a kettıs inkrimináció elvérıl / ne bis in idem elvét tiszteletben tartva tartózkodnak a BE lefolytatásáról akkor is, ha a másik állam felmentette, vagy feltőnıen enyhe ítélettel sújtotta a vádlottat; szakirodalom szerint aggályos. 25. Mi az elfogatóparancs? egy tagállamban kibocsátott igazságügyi hatósági határozat, amely azt a célt szolgálja, hogy egy másik tagállam a büntetıeljárás lefolytatása, szabadságvesztés-büntetés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása végett a keresett személyt elfogja és átadja [A kiadatás terén az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásról szóló kerethatározat, 2002., 1. cikk (1) bek.] 26. Mi az OLAF? Európai Csaláselleni Hivatal, Bizottság ai döntésével alapította; nem rendıri nyomozó szerv, hanem a Bizottság adminisztratív egysége; mind a Közösség szervezetén belül, mind a tagállamokban és harmadik államokban is vizsgálódik; egyfelıl arra törekszik, hogy a közösségi bevételek (pl. értéktöbbletadó) eltőnését megakadályozza, másfelıl hogy a kifizetések jogszerőek legyenek; teljes függetlenséget élvez. 27. Mi az Eurojust? 8

9 2002-ben hozták létre, Hágában mőködik, bírák, ügyészek vagy rendırségi tisztviselık 27 tagú testülete; EUMSz 85.c.: feladata a két vagy több tagállamot érintı, ill. a közös alapokon való bőnüldözést szükségessé tevı súlyos bcs-k kivizsgálására, valamint az ezekkel kapcsolatos büntetıeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkezı nemzeti bőnüldözı hatóságok közötti megfelelı koordináció és együttmőködés megfelelı támogatása és erısítése, a nemzeti hatóságok, ill. az Europol által végzett operatív cselekmények és az általuk szolgáltatott információk alapján. nem európai ügyészég: nem rendelhet el nyomozást, vádat sem emelhet, de a hatáskörébe tartozó bőncselekménnyel kapcsolatban felkérheti pl. a tagállami hatóságot, hogy járjon el az ügyben, vagy éppen tartózkodjon; eljárhat valamely tagja révén, de testületként is; 28. Mi az Európai Igazságügyi Hálózat? Tanács 2001-ben döntött a ~ felállításáról polgári és kereskedelmi ügyekben, amely a bírósági együttmőködést nemzeti kapcsolattartó pontok hálózata formájában hozza létre; több nyelven beszélı bírák, tájékoztatással segítenek: pl. ha egy finn bíró közvetlenül a görög helyi bírósághoz vagy alpereshez akar eljuttatni egy iratot, akkor nem kell ezernyi kis sziget közigazgatási beosztását tanulmányoznia és kifundálnia, hogy melyik görög bíróság illetékes az ügyben; ehelyett felhívja a görög partnerét, a kapcsolattartó pontot; saját hozzáféréső számítógépes kapcsolat. 29. Mit jelent ma SZBJT érvényesülésének területe? Az EUMSz, az SZBJT cím alatt a következı négy egységet különbözeti meg: 1) ellenırzés a határon, bevándorlás, menekültügy; 2) igazságügyi együttmőködés polgári ügyekben; 3) igazságügyi együttmőködés büntetıügyekben; 4) rendırségi együttmőködés. valójában nincs világos képlet: Bizottság szerint gyermekek jogai, adatvédelem, EU polgárság és alapjogok, határellenırzés, schengeni politika, menekültügy, igazságügyi együttmőködés polgári, büntetıügyekben, kábítószer-politika összehangolása. 30. Ki a menekült a kvalifikációs irányelv szerint? A Tanács 2004/83/EK irányelve, a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeirıl és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról, 2. cikk c) pont: Kérdések 2 harmadik ország olyan állampolgára, aki faji, illetıleg vallási okok, nemzeti hovatartozása, politikai meggyızıdése avagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatti üldöztetéstıl való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldöztetéstıl való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni; vagy olyan hontalan személy, aki korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva a fenti okoknál fogva nem tud, vagy az üldöztetéstıl való félelmében nem akar oda visszatérni, és rá a 12. cikk nem vonatkozik 13. Ismertesse az EU egykori harmadik pillére által magába foglalt kilenc területet! 1) azilumpolitika; 2) tagállamok külsı határainak személyek általi átlépését szabályozó és az ezek ellenırzésére vonatkozó normák; 3) bevándorlási politika és a harmadik államok állampolgáraival (tartózkodásával, illegális migrációjával) kapcsolatos politika; 4) harc a kábítószer-függıség ellen; 5) harc a nemzetközi mérető csalások ellen; 6) igazságügyi együttmőködés polgári ügyekben; 7) ~ büntetıügyekben; 8) vámegyüttmőködés; 9

10 9) rendırségi együttmőködés a terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem és a nemzetközi bőnözés más súlyos formáinak megelızése, és az ellenük folytatott harc céljából, beleértve az Europolt. 14. Ismertesse az EU tagállamai közötti rendırségi együttmőködés legfontosabb szabályait! jogi keretek: EUMSz c., Kölcsönös bőnügyi jogsegély egyezmény c., kerethatározat a közös nyomozócsoportok felállításáról; megerısödött információcsere: központi kapcsolattartó pontok, összekötı tisztek ( komoly bőnügyi veszély esetén kölcsönösen informálják egymást, harmadik országokba telepítettek); Schengeni Végrehajtási Egyezmény: kiadatási bőncselekménnyel gyanúsított személy megfigyelését, akkor is az üldözı állam rendıre folytassa, ha másik schengeni állam terültére lép át fıszabályként: csak a területi állam elızetes engedélyével tehetı meg, de 13 különös súlyos és veszélyes bcs. esetén anélkül is (pl. emberölés, gyújtogatás, stb.); határon átnyúló forrónyomos üldözés: szárazföldi határt átlépı gyanúsított/szökevény a szomszédos ország területén is üldözhetı schengeni együttmőködésben résztvevı államokban nyilatkozniuk kellett, hogy mely bcs.-k esetében ismerik el ezt a jogot, az ország milyen mélységében és hogy megadják-e a jogot az átmeneti ırizetbe vételhez szövevényes kép, a hozzáférés elve javasolt orvosolni; közös nyomozócsoportok: csak az érintett államok megállapodásai hozhatnak létre. 15. Ismertesse az EU tagállamai közötti büntetı igazságügyi együttmőködés fontosabb szabályait! Cél (itt is): Kölcsönös elismerés és a szabályok harmonizációja; Intézkedések: -a bírósági ítéletek és határozatok tagállamok közötti kölcsönös elismerése, -a tagállamok közötti joghatósági összeütközések megelızése és rendezése, -bírák, ügyészek képzésének támogatása, - az igazságügyi szervek közötti együttmőködés megkönnyítése: a büntetı eljárások és a határozatok végrehajtása terén; Szabályozási minimumok (a tagállamok jogi hagyományai és jogrendszerei közötti különbségek figyelembevételével): - bizonyítékok kölcsönös elfogadhatósága, - személyek jogai a büntetıeljárásban, - a sértettek jogai, - a Tanács egyhangú döntésével idevont egyéb kérdések terén. További intézkedések: - az anyagi büntetıjog harmonizálása (tényállások, büntetési tételek) több államra kiterjedı különösen súlyos bőncselekmények esetében. (Terrorizmus, emberkereskedelem és a nık és gyermekek szexuális kizsákmányolása, tiltott kábítószer-kereskedelem, tiltott fegyverkereskedelem, pénzmosás, korrupció, pénz és egyéb fizetıeszközök hamisítása, számítógépes bőnözés és szervezett bőnözés.); Itt is: vészfék ha büntetı igazságszolgáltatási rendszerének alapvetı vonatkozásait érintené EiT elé viheti; Bőnmegelızés: intézkedések, amelyek nem jelentenek harmonizációt; Eurojust: nemzeti nyomozás indítás, javaslat bőnvádi eljárás indítására, ezek összehangolása és az igazságügyi együttmőködés erısítése (kooperálva az Európai Igazságügyi Hálózattal); Felhatalmazás, hogy az Unió pénzügyi érdekei tekintetében az Eurojustból Európai Ügyészséget hozzanak létre. (Közvetlenül nyomoz, vádat emel nemzeti bíróság elıtt). 16. Ismertesse az EU tagállamai közötti polgári igazságügyi együttmőködés fontosabb szabályait! Cél: kölcsönös elismerés és a szabályok harmonizációja, a határon átnyúló ügyintézés könnyítése; Intézkedések: - a bírósági és bíróságon kívüli ügyekben hozott határozatok tagállamok közötti kölcsönös elismerése és azok végrehajtása, - a bírósági és bíróságon kívüli iratok határokon túlra történı kézbesítése, 10

11 - a tagállamokban alkalmazandó kollíziós, illetve joghatóságra vonatkozó szabályok összeegyeztethetısége, - együttmőködés a bizonyításfelvétel terén, - tényleges hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz, - a polgári eljárások zökkenımentes lefolytatását gátló akadályok megszüntetése, akár perjogi harmonizáció árán, - alternatív vitarendezési módszerek, - képzés. 17. Mutassa be az uniós vízumszabályokat! legfontosabb uniós jogszabály: EU vízumkódex (2009); hat hónapos idıszakban, három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízumok (ún. schengeni vízumok) kiadásának eljárásra és feltételeire vonatkozik; fıszabály: harmadik országbeli állampolgárok esetében kell alkalmazni, akik a külsı határok átlépésekor vízumkötelezettség alá esnek; aki egyszer kérte és megkapta, annak nem kell az összes meglátogatni kívánt állam külképviseletét megkeresnie; kb. 140 ország állampolgárai minısülnek vízumkötelesnek, az EU-ba történı beutazáskor; vízumkérelmet azon illetékes tagállam konzulátusa vizsgálja meg és hoz róla döntést, amelynek illetékességi területén a kérelmezı jogszerően lakóhellyel rendelkezik; Elsı vízumkérelme benyújtásakor a kérelmezınek személyesen meg kell jelennie. Ekkor a kérelmezıtıl a következı biometrikus azonosítókat kell bekérni: - fénykép, amelyet a kérelemmel egyidejőleg szkennelnek be vagy készítenek el, és - tíz, lapos ujjlenyomat, amelyet digitálisan rögzítenek; A kérelmezınek 60 EUR vízumdíjat kell lerónia. Kérelmet elutasítják, ha pl. hamis, hamisított vagy csalárd módon felhasznált úti okmányt mutat be; nem indokolja meg a tervezett tartózkodás célját és körülményeit; olyan személy, akire vonatkozóan a SIS beléptetési tilalmat elrendelı figyelmeztetı jelzést adtak ki; stb. 18. Melyek a közös menekültpolitika céljai? Tanács úgy ítéli meg, hogy itt az ideje, hogy a tagállamok közötti kölcsönös felelısségvállalás és szolidaritás, továbbá a harmadik országokkal való partnerség jegyében új lendületet adjanak egy olyan közös bevándorlási és menekültügyi politika meghatározásának, amely figyelembe veszi mind az Európai Unió kollektív érdekét, mind pedig az egyes tagállamok sajátosságait. Ennek jegyében és figyelemmel a Bizottság június 17-i közleményére, az Európai Tanács úgy határoz, hogy ünnepélyesen elfogadja ezt az európai bevándorlási és menekültügyi paktumot. Tudatában annak, hogy a paktum teljes kör? végrehajtása egyes területeken a jogi keret különösen a szerzıdésbeli jogalapok továbbfejlesztését teheti szükségessé, az Európai Tanács a következı öt alapvetı kötelezettségvállalást teszi, amelyek konkrét intézkedésekké tételének nyomon követésére különösen a hágai programot 2010-ben felváltó program keretében kerül sor: a legális bevándorlás megszervezése az egyes tagállamok által meghatározott prioritások, igények és befogadóképesség figyelembevételével, valamint az integráció támogatása, küzdelem az illegális bevándorlás ellen, különösen az illegálisan tartózkodó külföldieknek a származási országukba vagy egy tranzitországba történı visszatérésének biztosítása révén, a határellenırzések hatékonyságának fokozása, a menedéket nyújtó Európa létrehozása, globális partnerség kialakítása a származási országokkal és a tranzitországokkal, a migráció és a fejlesztés közötti szinergiák elısegítése révén. 19. Ismertesse a korrupció, a közösségi csalás és a pénzhamisítás uniós szabályait! A) pénzmosás joganyag terjedelmes: 91-ben elfogadott, 2001-ben módosított irányelv a pénzügyi intézmények pénzmosás céljára való felhasználásáról; kerethatározat (2001) a pénzmosás büntetendıvé tételérıl; 11

12 pénzmosás három megvalósítási formája: 1) bőnözıi tevékenységbıl származó vagyoni érték átadása, átalakítása, átutalása az eredet elrejtésének szándékával, 2) ilyen vagyoni érték valódi természetének, valóságos tulajdonosának elrejtése, a vagyoni érték jellegének eltitkolása végett, 3) a tárgyi bőnpártolás, orgazdaság is. vagyoni érték: ingó, ingatlan, bármilyen eszmei tulajdon, vagyoni értékő jog; ie. célja: hitel- és pénzintézeteket arra kényszerítse, azonosítsák a saját ügyfeleiket, ill. bárkit aki 15e -nál nagyobb értékő tranzakciót kíván végrehajtani + jelentés a megfelelı szervnek; kerethatározat: tagállamok sújtsák legalább négy évig terjedı maximális szabadságvesztés büntetéssel, valamint jogrendszerükben tegyék lehetıvé a bőncselekménybıl eredı jövedelem, vagy azzal egyenértékő vagyon elkobzását; Pénzmosással Foglalkozó Pénzügyi Akciócsoport (FATF) G7 csúcstalálkozón létrehozott kormányközi testület, a pénzmosás leküzdését szolgáló szabványokat alakítja ki. B) korrupció Bizottság: hatalommal visszaélés magánelıny megszerzése érdekében ; 97: Korrupcióellenes egyezmény állam büntesse, mind az aktív, mind a passzív vesztegetést; bcs.-t megvalósítja: bármiféle elıny ígérete/kérése/adása/elfogadása tisztviselı, harmadik személy javára, azért hogy a hivatalos személy kötelességét megszegve, cselekedjen vagy tartózkodjon a kötelessége szerinti vagy mőködésével kapcsolatos cselekvéstıl; egyezmény megkívánja az államoktól, hogy hatékony, arányos, és visszatartó erejő szankciókat alkalmazzanak + meghatározza a joghatósági szabályokat; büntetési tételkeret minimuma: 1 év szabveszt, vesztegetésért felelıs jogi személyt is sznakcionálja; EUBi csomagot fogadott el a korrupcióellenes küzdelemrıl: GRECO (Group of States Against Corruption, az Európa Tanács keretében mőködik) munkájában történı részvétel; EU Anti-korrupciós jelentésre vonatkozó javaslata. C) csalás Európai Közösség pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó egyezmény (2002); hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozattétel, dokumentumok benyújtása, ha ez közösségi költségvetési források jogosulatlan használatára vezet; információ-visszatartás; megítélt támogatás eltérítése. 12

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Különös tekintettel a Lisszaboni Szerződés újításaira 2010.05.21. Dr. Jeney Petra Előadásvázlat A Lisszaboni Szerződés (LSZ) legfontosabb változtatásai A szabadság,

Részletesebben

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Németh József r. alezredes A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Macedónia és Törökország a visszatérés folyamata, a migránsok helyzete tényfeltáró misszió 2013. Országos Bírósági Hivatal 1 Tartalomjegyzék I.Bevezetés... 3 I.1.Uniós szintő visszafogadási egyezmények...

Részletesebben

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI JOGALKOTÁSÁNAK LEGÚJABB TENDENCIÁI UDVARHELYI BENCE

AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI JOGALKOTÁSÁNAK LEGÚJABB TENDENCIÁI UDVARHELYI BENCE Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXII. (2014), pp. 321 337. AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI JOGALKOTÁSÁNAK LEGÚJABB TENDENCIÁI UDVARHELYI BENCE A 2009-ben hatályba

Részletesebben

JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI. Bevezetés

JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI. Bevezetés JOZEF BALGA AZ EURÓPAI UNIÓ BELSİ BIZTONSÁGÁNAK JOGI ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI Bevezetés Európa és a világ változik, ahogy a minket körülvevı fenyegetések és kihívások is. Ennek megfelelıen az Európai

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN

A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR - KÉPV ISELİI KUTATÓSZOLGÁLAT A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT TILALMÁRÓL ELEMZÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BÉKÉSI ATTILA 2008. ÁPRILIS A Képviselıi Kutatószolgálat

Részletesebben

VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT

VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT A világháló különbözı keresıire kattintva, könyvtárnyi irodalmat olvashatunk a biztonság fogalmáról, valamint korszerő/újszerő/komplex/etc. értelmezésérıl.

Részletesebben

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus 2 A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON 2009 Gyulai Gábor. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS tanulmányok CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] I. BEVEZETŐ Az Európai Unión belül a határok megszüntetése,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei Tartalomjegyzék I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei 1. A pénzmosás meghatározása 2. A terrorizmus finanszírozásának meghatározása 3. A pénzmosás

Részletesebben

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Erdei Nikolett Tuka Ágnes Európa és a migráció A világ népességének körülbelül 3%-a, mintegy 220 millió ember él szülőhazáján kívül, közülük ma már sokan

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról KÉZIKÖNYV Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 2014 Európa Tanács, 2014 A Kézikönyv kézirata 2013. decemberben készült el.

Részletesebben

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Görbe Attiláné Zán Krisztina rendır alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek,

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek, Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Hungarian Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója Kereskedelempolitika A piacok megnyitása élénkíti gazdaságainkat a piacok megnyitásához pedig

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

DISSERTATIONES. FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel. BERKES LILLA egyetemi hallgató

DISSERTATIONES. FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel. BERKES LILLA egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare IV. 2008/1. 77 95. DISSERTATIONES FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel BERKES LILLA egyetemi hallgató I. Bevezetõ A menedékjog

Részletesebben

I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig. II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei

I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig. II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei Bevezetés 2 I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig 3 II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei 5 III. Az Amszterdami Szerzôdés reformjai 11 IV. Az európai bel-

Részletesebben

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL Az Európai Unióban folyó bel-és igazságügyi együttmőködésben való részvétel elıkészítését a Kormány továbbra is a csatlakozás

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nık és férfiak közötti társadalmi egyenlıség érvényesítésének elméletérıl és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetıi számára) Felelıs kiadó: Smrcz Ervin Kiadó:

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben