AZ EURÓPAI UNIÓ FEJLŐDŐ ORSZÁGOK FELÉ IRÁNYULÓ POLITIKÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ FEJLŐDŐ ORSZÁGOK FELÉ IRÁNYULÓ POLITIKÁJA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ FEJLŐDŐ ORSZÁGOK FELÉ IRÁNYULÓ POLITIKÁJA KOLLER INEZ GRÜNHUT ZOLTÁN Az Európai Unió sajátos kétfejű képződményében a Bizottság és a Tanács egyaránt osztozik a fejlődő országok felé irányuló külkapcsolati feladatokon. Az Európai Unió Bizottságának jelenlegi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosa Louis Michel, míg Javier Solana az EU kül és biztonságpolitikai főképviselője. A külkapcsolatokhoz tartoznak a fejlesztési együttműködés és technikai segítség, a (kül)kereskedelem, a környezetvédelem, a vízum és menedékpolitika, valamint a klasszikus külkapcsolati területek (biztonság, védelem). A koordinációt tovább nehezíti, hogy ezek a területek az Unió mindhárom pillérébe beletartoznak, amelyek nagyon eltérő módszerrel és költségvetéssel dolgoznak. A tagállamok egyébként is kevés hatáskört adnak át saját szuverén külpolitikájukból. Mindezek ellenére az Európai Unió különböző szervei komoly eredményeket értek már el a fejlődő országok felé irányuló tevékenységükben: A Balkánon politikai és gazdasági nyomást gyakoroltak a béke megteremtésére, s az EU adja továbbra is a békefenntartók 85%át a térségben. Afganisztánban az EU részt vállalt az újjáépítésben, a tagállamok vezető szerepet vállaltak az ISAFműveletben (International Security Assistance Force, vagyis Nemzetközi Biztonsági Segítségnyújtási Erők) Az EU szeptember 11ére adott válasza a pillérek eszközeinek harmonizálása, mint pl. a közösségi kereskedelmi intézkedések (pakisztáni textil) és az új igazságügyi és belügyi törvénykezés összehangolása. A külső segítségnyújtás reformja: a pénzügyi tranzakciók meggyorsítása az afrikai segítségnyújtásban a Cotonou Egyezmény maximális tiszteletben tartásával. Kiépült a tagállamok külügyminiszterei közötti kapcsolati háló, amely meggyorsítja az együttműködést a tagállamok között. Példa erre a zimbabwei választási eredmények emberi jogi vetületének megtárgyalása, valamint a Nemzetközi Büntetőbíróság támogatása az USAval szemben a fegyverek tömeges megsemmisítésének kérdésében. Dolgozatunkban kísérletet teszünk a fejlődő országok megsegítésére irányuló társadalmi felelősség nemzetközi jogi keretbe ágyazásának vázolására a fejlődésjog kialakulásának kifejtésével, az Európai Unió fejlődő országok felé irányuló politikáinak bemutatásával, a legnagyobb hangsúlyt a segélyezési és fejlesztési politikára helyezve. A történeti és szervezeti ismertetés mellett kitérünk a segélyezési politika biztonságpolitikai vetületére is, végül a fejlődő országokkal, illetve azok állampolgáraival foglalkozó bevándorlás és menekültpolitikáról ejtünk néhány szót. 81

2 NEMZETKÖZI JOGVÉDELMI KERET A globális gazdasági verseny elesettjeivel szembeni egyenlőtlen játékszabályokra vonatkozó viszonylag korai reakcióként már 1986ban ENSZnyilatkozatban fogalmazták meg a fejlődéshez való jogot. Az 1993as bécsi emberi jogi világkonferencia már széleskörűen foglalkozott ezzel a problémával, elfogadta a Bécsi Nyilatkozatot, amely elismeri, hogy a demokrácia, a fejlődés és az emberi jogok tisztelete alapvető feltételei a modern kori emberi létnek. A fejlődéshez való jog az alábbiak mellett a Milleniumi Nyilatkozatba is bekerült: A természeti erőforrások feletti teljes rendelkezés; Az önmeghatározás joga; A fejlődésben való tömeges részvétel; Az egyenlő lehetőségek; Egyéb civil, politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jogok élvezéséhez a megfelelőbb körülmények megteremtése; Részvétel és átláthatóság a döntéshozásban; A diszkrimináció eltörlése; Az emberi jogok gyakorlására való felhatalmazás; A cselekvők elszámoltathatósága. A szegénység újradefiniálása már nem kizárólag a bevételre és fogyasztásra vonatkozik, hanem számításba vesz más dimenziókat is, mint a humán fejlődés (képzés, egészség), olyan lehetőségekkel mozdítva elő a szegények ügyét, amelyek elismerik kockázati sebezhetőségüket, jogosítványaik kiszélesítésének igényét. A 2000ben elfogadott Milleniumi Nyilatkozat megerősíti a szegénység elleni küzdelemben a fejlődéshez való jog szerepét. A nyilatkozat mellett a Doha Miniszteri Nyilatkozat (2001), a Monterreyi Konferencia (2002) és a fenntartható fejlődést tárgyaló Johannesburgi Konferencia is a szegénység csökkentése érdekében történő, szegény és gazdag országok közös felelősségvállalását, valamint a globális összefogást képviselik. A fejlődésjog ma már szerves része a nemzetközi emberi jogi konferenciáknak, valamint nagy hangsúlyt kap az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának ülésein is, sok eredménnyel azonban nem kecsegtet. A fejlődő országok még mindig a fejlett országok együttműködését sürgetik, mert a biztosított jogokkal nem sokat tudnak önmagukban kezdeni, s a világgazdaságot irányító néhány nemzetközi intézmény mint a WTO, a Világbank, vagy az IMF stratégiáinak megváltoztatásában látják a leghatékonyabb megoldást. A 2004es bizottsági ülésen felszólaló Malajzia, Szudán, Egyiptom, Kína és SzaúdArábia képviselői egyértelműen annak adtak hangot, hogy a fejlődéshez való jog teljesülésének felelőssége a fejlett országokat és nemzetközi gazdasági intézményeket terheli. 82

3 SEGÉLYEZÉSI ÉS FEJLESZTÉSI POLITIKA Az Európai Unió tagállamai (továbbiakban: EU) minden évben hatalmas összegeket költenek fejlesztési segélyekre, 2005ben az előzetes becslések alapján 41 milliárd eurót. Az Európai Unió ezt a hatalmas összeget 2010ig 20 milliárd euróval kívánja növelni, hogy 2015ig elérje az ENSZ által kitűzött 0,7 százalékos GDParányt. Vannak olyan tagállamai, amelyek ennél az aránynál már ma is többet fordítanak fejlesztési segélyekre: Svédország már 2004ben 0,78, Luxemburg pedig 0,83 százalékot fordított ilyen segélyekre. A növekvő összegű fejlesztési segélyek mellett az EU vezetői 2005 decemberében Fejlesztéspolitikai Nyilatkozatot írtak alá, amely tovább mélyítheti a tagállamok együttműködését. A fejlődéshez való jog megvalósításához fel kell ismerni az együttműködések legjobb formáit. A szerződéses modellek egyik remek példája az EU és az ACP (afrikai, karibtérségi és csendesóceáni) országok közötti regionális megállapodás, amely a Cotonou Egyezményben valósul meg. Az EU és az ACPországok közötti partneri kapcsolatrendszer az 1957es Római Szerződésig vezethető vissza, amelynek 131. illetőleg 136. cikkelye tartalmazta az Európai Gazdasági Közösséghez (EGK) tartozó államok valamint az azokkal speciális jogviszonyban lévő harmadik országok között fennálló kapcsolatrendszerek kontinuitásának lehetőségét. A szerződésben deklaráltak szerint a társulás célja ezen országok és területek gazdasági és szociális fejlődésének előmozdítása, valamint az, hogy közöttük és a Közösség között szoros gazdasági kapcsolatok jöjjenek létre. 1 Nyilvánvaló, hogy ezen célkitűzés az EGK három tagállama, Hollandia, Belgium és elsősorban Franciaország számára volt kiemelkedően fontos, hiszen mindhármuk jelentős nagyságú gyarmat, illetőleg félgyarmat státuszú területtel rendelkezett Afrikában, a karibitengeri valamint a csendesóceáni térségben. Céljuk kettős jellegű volt: egyrészt fenntartani a már kialakult, számukra előnyös gazdaságikereskedelmi kapcsolatokat, másrészt a Közösség adta lehetőségeket kihasználva technológiai, humanitárius, valamint beruházási fejlesztési jellegű adományokkalsegélyekkel csillapítani a függetlenedési célzatú törekvéseket. Ezen támogatási szubvencionálási tevékenységet a szintén 1957ben felállított Európai Fejlesztési Alap (EFA) lett hivatott folytatni. Az EFA első működési periódusa 1958tól 1963ig tartott. Ekkor még nem létezett az ACPországok csoportosulása, vagyis a támogathatók köre nem volt pontosan meghatározva. 1963ban az EGK, illetőleg az Afrikai és Malgasz Országok Szövetsége (EAMA) megkötötte az Első Yaoundéi Konvenciót, melyben az európai Hatok mellett 18 afrikai állam vett részt. 1964ben indult az EFA második ötéves működési periódusa, melynek végén 1969ben már 24 állammal kötötték meg a Második Yaoundéi Konvenciót, valamint megállapodtak a harmadik, 1969től 1974ig tartó EFA támogatási fejlesztési szakasz főbb irányelveiben. 1975ben az Első Loméi Szerződés földrajzi értelemben jelentősen kibővítette a koope 1 Az Európai Közösség Alapító Szerződése Róma március cikkely, második bekezdés. 83

4 rációt, hiszen ettől kezdve már karibi és csendesóceáni államok is csatlakozhattak az együttműködéshez. 2 Emellett a felek megállapodtak abban is, hogy a szerződést öt év múlva felülvizsgálják, a negyedik EFAperiódus lejártakor. A metódusnak megfelelően 1979ben, 1984ben, és 1990ben egyre bővülő tagsággal megkötötték a tagállamok a Második, a Harmadik, illetőleg a Negyedik Loméi Szerződést, ez utóbbit már tízéves időtartamra. A megállapodások közötti szakaszok a korábbi elvnek megfelelően az EFA egyegy működési intervallumával egyeztek meg. 1995ben a tagállamok a délafrikai változások hatására újratárgyalták a Negyedik Loméi Szerződést, és lehetőséget biztosítottak a DélAfrikai Köztársaság, Namíbia és Eritrea számára, hogy csatlakozzanak az együttműködéshez. 3 A loméi megállapodások két alapegységre épültek: a gazdasági és a politikai együttműködés elősegítésére. Eszerint az olcsó, Európa számára létfontosságú termékek továbbra is vámmentesen, vagy minimális importadókkal érkezhettek az EGK tagállamaiba, cserébe az afrikai piac is biztosította a szabad kereskedelem lehetőségét az európai áruk és szolgáltatások számára. Politikai szinten az EGK elismerte az afrikai államok korlátlan szuverenitását, politikai irányultságuk önállóságát, illetőleg nemzetközi szinten való teljes egyenlőségét. Az Első Loméi Szerződésben meghatározottak megvalósulása érdekében az EGK körülbelül 3 milliárd ECUnek megfelelő valutát különített el az Európai Fejlesztési Alap számára. Az 1979es második megállapodásban az ún. SYSMIN rendszert vezette be, mely azon országok bányászati és nehézipari fejlesztését biztosította, ahol ezen iparágak elmaradottságuk ellenére meghatározott jelentőséggel bírtak. A fejlesztésekre, beruházásokra valamint a segélyezésekre vala 2 A bővítés legnagyobb támogatója az Egyesült Királyság volt, hiszen a Brit Nemzetközösség fejletlenebb tagállamai elsősorban ebben a két régióban (karibtengeri, illetőleg csendesóceáni szigetek közt) voltak. Mindemellett a britek számára létfontosságú volt az is, hogy az onnan érkező vámmentes termékeket továbbra is biztosítani tudják, csakúgy, mint ahogy korábban a franciák is tették az afrikai importtal. 3 Yaoundé I (1963) Benin Burkina Faso Burundi Kamerun Közép Afrikai Köztársaság Csád Kongó (Brazzaville) Kongó (Kinshasa 1971től Zaire, majd 1997től Kongói Demokratikus Köztársaság) Elefántcsontpart Gabon Madagaszkár Mali Mauritánia Niger Ruanda Szenegál Szomália Togo. Yaoundé II (1969) Kenya Tanzánia Uganda. Lomé I (1975) Bahama Barbados Botswana Etiópia Fiji Gambia Ghána Grenada Guinea GuineaBissau Guyana Jamaica Lesotho Libéria Malawi Mauritius Nigéria Samoa Sierra Leone Szudán Swaziland Tonga Trinidad és Tobago Zambia. Lomé II (1979) Zöldfokiszigetek Comoreszigetek Dzsibuti Dominika Kiribati Pápua Új Guinea Szent Lucia Sao Tome és Principe Seychelleszigetek Salamonszigetek Suriname Tuvalu. Lomé III (1984) Angola Antigua és Barbuda Belize Dominikai Köztársaság Mozambik Szent Kitts és Nevis Szent Vincent és Grenadin Vanuatu Zimbabwe. Lomé IV (1990) Egyenlítői Guinea Haiti Lomé IV újratárgyalása (1995) Eritrea Namíbia DélAfrikai Köztársaság. Cotonou (2000) Cookszigetek Marshallszigetek Mikronéziai Államok Nauru Niue Palau 84

5 mivel több, mint négy és fél milliárd ECUt biztosítottak az EFA számára. Az 1984es harmadik szerződés fő céljai a következők voltak: A legelmaradottabb ACPországokban az élelmiszer és gyógyszerellátás stabilizálása, járványok és fegyveres konfliktusok megelőzése; A fejlettebb államokban önellátásra képes gazdaság megteremtése, hosszú távú fejlesztési stratégiák kidolgozása, stabil politikai és gazdasági rendszerek biztosítása. Az EGK összesen 7,44 milliárd ECUt különített el az EFA számára a fenti célok megvalósítása érdekében. A Negyedik Loméi Konvenció, mint fentebb már volt róla szó, tíz évre kötettett, azonban az 1995ős, előre be nem tervezett felülvizsgálat tulajdonképpen ezt a szakaszt is két részre osztotta az új tagállamok, illetőleg az újratárgyalt források miatt. 4 Mindezek azonban az 1990ben kitűzött célok közt nem eredményeztek szignifikáns változást. A legfontosabbak a következők voltak: Emberi jogok biztosítása és védelme, ennek eszközbeli feltételeinek megteremtése; A demokratikus értékek és politikai metódusok garantálása; A nők és gyerekek védelme; A környezeti károkozások, fegyveres konfliktusok, emberellenes bűntettek megelőzése; Az élelmezési és egészségügyi alapszolgáltatások, segélyezések biztosítása; A korrupció, visszaélések, önkényes forrásfelhasználások megakadályozása; A decentralizáció megvalósítása, a privát és civilszektor erősítése; A regionális politikai és gazdasági együttműködések fejlesztésével az ACPországok általános prosperitásának segítése; Hosszú távú beruházásokkal a munkanélküliség, infláció, politikai és gazdasági destabilizáció, migráció, stb. megelőzése. Az Európai Unió és az ACPországok képviselői június 23án Cotonouban, Benin fővárosában ültek össze. A tanácskozás legfőbb célja az volt, hogy megoldást találjanak az ACPországok egyre csökkenő világkereskedelmi részesedésére. 5 A megállapodás szerint 2002 szeptemberétől bilaterális tárgyalások indultak meg az EU illetőleg az ACP tagállamok közt egy szabadkereskedelmi övezet létrehozása érdekében, mely 2008tól felváltaná a korábbi EUACP gazdasági partneri kapcsolatokat. A Cotonui Egyezményt húsz évre kötötték, és április 1jén lépett hatályba. Az EU korábbi álláspontjának megfelelően vállalta, hogy fejlesztési és beruházási szubvenciókkal 4 Az ös első szakaszban 10,8 milliárd ECUt rendeltek az EFAhoz, és 1,2 milliárd ECU összértékben az Európai Fejlesztési Bank is biztosított forrásokat. Az es időszakra pedig 14,625 milliárd ECUt biztosítottak az EFA nyolcadik működési periódusához. 5 Míg 1976ban az akkori ACPországok a világ exportjából 3,4%kal részesedtek, addig 2000re ez az arány 1,9%ra csökkent. Ugyanilyen romló tendenciát mutat az EU ACPországokból származó importtermékeinek aránya, mely 25 év alatt a korábbi 6,7%ról, 2,8%ra csökkent. 85

6 igyekszik serkenteni az ACPtagállamok gazdasági fejlődését. Támogatásáról biztosította az érintett regionális együttműködési intézményeket, valamint javasolta azok feladatbővülését, esetleg újabbak létrehozását. A felek legfontosabb célként jelölték meg a politikai és gazdasági stabilitást, valamint a humán és környezeti katasztrófák megelőzését. Az Egyezmény aláírói vállalták, hogy a legtöbb termékre vonatkozóan 2008ig lebontják a vám illetőleg egyéb, nem vámjellegű korlátozásaikat. A korábbi metódusnak megfelelően az EU továbbra is az EFA, illetőleg az Európai Beruházási Bank keretei közt különített el összesen 24,7 milliárd eurót a kitűzött célok megvalósítására májusában az együttműködés botswanai csúcsértekezletén már 79 ACP tagállam vett részt (a két új: KeletTimor és Kuba). Ugyan a találkozó jelentős módosításokat nem eredményezett a húsz évre kötött Cotonoui megállapodásban foglaltakhoz képest, de azért néhány, elsősorban mezőgazdasági kérdésben (gyapot, cukor, rizs, stb.) újratárgyalták a felek az Egyezményt. 6 A FEJLETLENSÉG SZINDRÓMÁI A legsúlyosabb, mielőbbi beavatkozást igénylő problémák sora meglehetősen hosszú. Mivel nagyrészük egymásból fakad, ezért kezelésük sokkal intenzívebb és átfogóbb cselekvést igényel(ne) szimpla tüneti jellegű segélyezésnél és beruházásnál. A legégetőbb problémák, melyek a vizsgált kontextuson belül elsősorban az afrikai államokat érintik: az éhínség, a fegyveres konfliktusok (melyek ezernyi okból kialakulhatnak: vallási, törzsi, etnikai, gazdasági, politikai jellegűek), a járványok és betegségek, a migráció, illetőleg a gazdasági valamint a politikai destabilizáció, melyekből újabb problémák fakadnak, lásd: puccsok, polgárháborúk, infláció, munkanélküliség, stb.. A fentiekben vázoltaknak megfelelően ezen folyamatok összekapcsolódnak, majd az egész afrikai kontinensre továbbá más földrészekre is átterjedhetnek (különösen a járványok, illetőleg a migráció okozhat globálisan realizálódó problémákat). Az éhínség leküzdése érdekében hosszú évtizedek óta folynak a segélyezési akciók sikertelenül. Az ENSZ világélelmezési programjának (WFP) jelentései szerint 7 jelenleg Afrika keleti részén a legsúlyosabb a probléma. Kenyában, Szomáliában, Etiópiában, Szudánban, Dzsibutiban, Eritreában és Tanzániában közel húsz millió embert fenyeget az éhhalál. Nem jobb a helyzet a kontinens déli részén sem: Zambiában közel három millió, Zimbabwében pedig a lakosság kétharmadának, több mint nyolc millió embernek az élelmezése nem megoldott. A szárazság és a vízhiány óriási problémát okoz NyugatAfrikában is: Mauritániában egy millió, Nigerben 3,8 millió, Csádban 6 a májusi botswanai csúcsértekezlet döntései és határozatai. 7 A WFP adatbázisa és cselekvési politikája. 86

7 és Burkina Fasóban közel két millió, Maliban másfél millió embert fenyeget a humanitárius katasztrófa. A fentiekben sorolt államok a legsúlyosabban érintettek, azonban az éhezés problémája majd mindegyik afrikai országban felmerül. A megoldást a készletek kimerülése és azok akadozó pótlása mellett tovább nehezítik a korrupt és alkalmatlan állami és közigazgatási bürokráciák, valamint az éhezőket és a segélyszerveket egyaránt támadó és fosztogató rablóbandák. A fegyveres konfliktusok nemzetközi kezelése (ideértve: a prevenciós lépéseket, az eszkalálódás elhárítása érdekében folytatott műveleteket, valamint a békefenntartási tevékenységeket is) a fentiekhez hasonlóan hatékonytalanul működik. A legsúlyosabb konfliktusok 8 Szudánban (Darfúrban 9 és Szudán egyéb területein is), Elefántcsontparton, a Kongói DKban (ez sokszor átterjed Ugandába és Ruandába is), Burundiban és Szomáliában vannak, azonban Algériában, Mauritániában, Nigériában és Libériában is voltak komoly áldozatokat követelő összecsapások az elmúlt pár év során. A konfliktusok kiváltó okai nagyon változatosak: etnikaivallási jellegűnek lehet nevezni a szudánit (iszlámfekete afrikaiak), a burundit (hutuktuszik, illetőleg mindkettővel szemben a kormányerők) és a nigériait (szintén iszlám kontra fekete afrikaiak, esetleg keresztények). A központi hatalom és a helyi fegyveres csoportok között zajlik az algériai és szomáliai konfliktus, valamint részben az elefántcsontparti (kormányóészaki lázadók) is, bár ennek vannak vallási vetületei is. A Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló harcok melyek a legtöbb áldozatot követelték mind közül részben etnikai, részben hatalmi (tehát kormány kontra felkelők) indíttatásúak. Komoly fegyveres összecsapások kialakulhatnak az uralkodó politikai csoportok megdöntésére irányuló puccsok következtében is, amelyre példa lehet az utóbbi évek mauritániai és libériai hatalomátvétele. Az afrikai kontinensen kialakuló súlyos problémák hatékonytalan kezelésének legnyilvánvalóbb példája az AIDS globális elterjedése. Ugyan a szakértők vitatkoznak azon, hogy Afrikában volte az egyetlen gócpont vagy egyidejűleg létezett több is, azonban mára ez már abszolút lényegtelen. Az UNAIDS 10 adatai szerint az elmúlt huszonöt évben legkevesebb húsz millió ember halt meg a vírus, illetőleg valamilyen szövődménye következtében. A fertőzött személyek 60%a a Szaharától délre eső afrikai államokban él ez több mint 25 millió embert jelent, a lakosság közel 7,5%át. Az arányokat nézve a második legfertőzöttebb térség a karibi szigetvilág, ahol kb. 450 ezer ember szenved a vírustól és szövődményeitől. Az UNAIDS felmérései szerint a leginkább érintett délafrikai államokban közel harminc évvel csökkent a születéskor várható élettartam. A fertőzöttek több mint fele 1540 éves nő, akik 80%os arányban adják tovább a vírust 8 Fegyveres konfliktusok a világban Afrika (3. oldal) nagyvilag/ haboruk.html?pidx=2 9 Vincze Zita, a Népszabadság újságírójának cikksorozata a darfúri eseményekről Tábori Napló I. XVI Az UNAIDS 2004es adatgyűjteménye Az UNAIDS felmérései régiók és országok szerint 87

8 a születendő gyermekeiknek. Az UNICEF 11 adatai szerint minden percben meghal egy 25 évesnél fiatalabb ember a vírus következtében, és egy újabb megfertőződik. A szervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy a beteg személyek alig öt százaléka jut orvosi kezeléshez, míg a szüleiket az AIDS következtében elvesztő fiatalok (kb. 15 millió gyerek) közel 80%a semmilyen támogatást nem kap. A lakosság fertőzöttségi arányait vizsgálva 12 az első tizenkilenc állam afrikai ország: Szváziföld (közel 39%), Botswana (37%), Lesotho (29%). Az AIDSben szenvedő személyek számát tekintve a DélAfrikai Köztársaság az első, 5,3 millió személlyel. 13 AZ ACPORSZÁGOK ÉS AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK AIDSszel fertőzött személyek száma Afrikában 14 Forrás: Az Európai Fejlesztési Alap egyes működési periódusaiban felhasznált pénzösszegeit nagyvonalakban már vázoltuk fentebb. A következőkben néhány ACP ország példáján keresztül megvizsgáljuk, hogy pontosan mennyi pénzt és mire költöttek Az UNICEF elemzései országok szerint http: //www.unicef.org/aids/files/sowc06_table4.pdf Az UNICEF adattáblázata a fertőzött gyerekek számáról országok, életkor, nemek, stb. alapján. 12 e CIA World Factbook Ez nagyjából a DélAfrikai Köztársaság összlakosságának 8%át teszi ki. 14 Rimaszombati Andrea: Mi lesz veled Afrika? Hetek index.php?cikk= Az EFA programok és költségeik az ACPországokban. 88

9 Ország 9. EFA Periódus 8. EFA periódus 7. EFA Periódus Legfontosabb kiadások és beruházások a három EFA periódus során Angola ,9 115 Botswana Csád ,5 110,3 Dzsibuti 29 30,6 27,5 Kenya Egészségügy, oktatás, víztisztító Tombwában, menekültek letelepítése, dolgozói bérek Víztisztító Lobatséban, tanárképzés, AIDS megelőzési programok, bányászati beruházások, iparfejlesztés Víztisztítók, útépítés, menekültek elhelyezése, mikrogazdasági beruházások, oktatás, egészségügy Város és vidékfejlesztés, vízellátó rendszerek kiépítése, kikötőfejlesztés Útépítés, egészségügy, AIDSmegelőzés, turisztikai beruházások, önkormányzatok erősítése, vállalkozói szubvenciók, humanitárius segély NyugatKenyának Lesotho 86 61,5 50 AIDSmegelőzés, egészségügy, víztisztítók, útépítés Madagaszkár 428,5 185,5 133,2 Malawi ,9 181,5 Mozambik ,5 200,6 Namíbia Szudán 318 na. na. Tanzánia 393,8 204,5 185 Uganda Zimbabwe ,5 77 Bahama 4,5 4,5 4,4 Humanitárius segélyek, élelmiszerellátás, útépítés, mezőgazdasági beruházások, korházépítés Költségvetési támogatás, út és hídépítés, vérellátó központ, iskolaépítés, tanárképzés, orvosképzés, élelmezési központok, vidékfejlesztés Útépítés, Zambézi hajózhatóvá tétele, kikötők, AIDS megelőzés, oktatás, élelmezési és gyógyszerellátási központok Vidékfejlesztés, iskolaépítés és tanárképzés, egészségügyi fejlesztések, AIDS prevenció, turisztikai beruházások, vállalkozói támogatások Humanitárius katasztrófaelhárítás, menekültek letelepítése, vízellátó rendszerek, orvosi központok, épületfelújítások Útépítés, víztisztítók, természetvédelmi programok, turisztikai beruházások, mezőgazdasági fejlesztések Infrastrukturális fejlesztések, vízellátórendszerek, nemzeti parkok védelme és fejlesztése Egészségügy, oktatás, mikrogazdasági beruházások, vidék, mezőgazdaság fejlesztés Turisztikai beruházások, kikötői fejlesztések, halászatszubvenció, támogatások 89

10 Barbados 6,5 7 3,5 Belize 8, Haiti na Jamaica ,8 Elsősorban turisztikai beruházások (a 7. és 8. periódusban is kapott Barbados 30 milet az EBBtől) Jelentős szubvenciók a banánkereskedelem miatt, 15 millió eurós EBB kölcsön a 7. és 8. periódusban Humanitárius segélyek, katasztrófa utáni rehabilitáció, AIDSprevenció, turisztikai fejlesztések 140 milliós EBB kölcsön, turisztikai beruházások, banántermeléssel kapcsolatos szubvenciók Trinidad és Tobago 14 24, ,1 17,9 22 A 7. periódusban 88,4 milliós EBBkölcsön, oktatás, AIDSmegelőzés, elektronikai beruházások Rewahíd felújítása, tanárképzés, szennyvíztisztító, demokráciastabilizációs programok Tonga 5,7 7 9,3 Turisztika, kikötők felújítása, infrastruktúra, oktatás Fidzsiszigetek Salamonszigetek ,9 Mezőgazdasági és halászati beruházások, iskolafejlesztések, katasztrófamegelőzési kiadások EFA szubvenciók felhasználása néhány támogatott állam példáján 16 (Forrás: a szerzők gyűjtése) Mint ahogy a táblázatból is kiderül, az EFA tényleges funkcióinak megfelelően igyekszik fejlesztési célzatú beruházásokkal segíteni az ACPországok felzárkóztatását. Tevékenysége azonban így sem szakadhat el jelentősen a segélyezési műveletektől, hiszen mindennemű fejlesztés hiábavaló mindaddig, amíg az adott ország lakossága éhezik, kiépületlen az egészségügy, az oktatás, vagy nem megoldott a vízellátás. Emiatt az EFA kénytelen a legtöbb pénzt e problémák orvoslására fordítani, azonban úgy tűnik, ehhez szűkösek a források. Az unió azon célja, hogy az elmaradott afrikai államokat is becsatornázza a nemzetközi kereskedelembe kudarcot vallott. Ugyan a karibi és a csendesóceáni szigetek tekintetében történtek jelentős turisztikai gazdasági beruházások (egy nagy részük az Európai Beruházási Bank kölcsöneiből), azonban az afrikai államoknak juttatott források többsége tendenciózusan növekvő mértékben segélyként használódik fel, ami nyilvánvalóan szükségszerű, de nem jelent igazi megoldást. Az EFA működési céljaival ellentétben az ECHO tisztán humanitárius segélyszervezet, melynek tevékenységi területe az egész világra kiterjed. Az ECHO adományokkal igyekszik enyhíteni a különböző természeti vagy más egyéb okok (háború, gazdasági összeomlás, stb.) miatt kialakuló katasztrófák következményeit. A szervezet idei és elmúlt öt éves tevékenységét az általunk vizsgált kontextusra összpontosítva a következő táblázatban vázoltuk fel Az adatok millió euróban (illetőleg ECUben) értendők. 90

11 Ország Algéria 0,9 9, ,759 Angola 2 8,8* 21,98 22* 9 Benin 1 0,8 Burundi 17* 17* 19* 15* 17,5* 20* Csád 13,5* ,55 Madagaszkár 0, ,9 Elefántcsontpart 5,2 2 5,74 1,5 Eritrea 5 1 1,3 1,75 7 Etiópia 4,5 7,5 2 7,75 9,2 Guinea 1, ,1 Kenya 5 2 3,85 2,5 4,6 Kongó Kongói DK 38* 38* 40* 44* 38,2* 35* Libéria 16,4* 2,7 4, ,5 Mali 2 0,5 5,14 5,57 Niger 2 6,3 1 3,2 6,8 Malawi 5 4 Szomália 9* 9,15* 9 4,5 1,7 Szudán 40* 45* 91* 22* 18* 17* Tanzánia 11,5* 13,5* 15* 24* 27* 32,15* Uganda 15* 14* 18,6 8 2,12 Zambia 2,2 3,5 2 3,5 Zimbabwe ,7 15 0,5 Nyugatafrikai térség 2,1 26, ,2 11 Középafrikai térség 0,5 1,5 1 Délafrikai térség (Lesotho és Szváziföld) 1,7 2 4,28 4 Dominikai Közt. 0,25 0,2 1 0,9 Haiti 1,7 12 0,08 0,4 Guayana 2,7 Karibszigetek 0,5 1,5 * nemzetközi akció része ECHO támogatások mértéke néhány támogatott állam példáján 18 (Forrás: A táblázatra nézve egyértelmű, hogy az Unió jelentős adományokkal igyekszik segíteni, különösen a súlyos háborúk illetve a humanitárius katasztrófák által sújtott 17 az ECHO tevékenysége a 2006os, a 2005ös, illetőleg a 2004es esztendőben. globalreach_en.htm a 2003as, a 2002es, illetőleg a 2001es döntések. comm/echo/field/index_en.htm az ECHO tevékenysége országonként 18 Az adatok millió euróban értendők. 91

12 övezetekben, lásd: Szudán, Kongó, Tanzánia, Burundi, Uganda vagy a nyugatafrikai államok. Mindezeken felül az EU az Amerikai Egyesült Államok után a második legjelentősebb támogatója a nemzetközi segélyszervezeteknek is. A következő táblázatban csak érintőlegesen vázoljuk az EU 19 ilyen jellegű adományait. Támogatandó szervezet neve UNHCR Az ENSZ menekültügyi szervezete $ $ $ 21 WFP Az ENSZ világélelmezési szervezete $ $ $ UNRWA Az ENSZ palesztinokat segélyező $ $ szakosított szervezete 23 OHCHR Az ENSZ emberjogi szakosított na $ $ szervezete 24 UNMAS Az ENSZ elaknásított területeket na $ $ segélyező szervezete 25 Világbank 26 na $ $ EU adományok néhány nemzetközi szervezet számára Ezen adatok csak a Közösség támogatásait tartalmazzák, a tagállamok felajánlásait nem. 20 Az adatok millió dollárban értendők a A WFP támogatói. 23 Az UNRWA költségvetése 24 Az OHCHR pénzfelhasználása 25 Az UNMASnak jutatott adományok 26 0,,contentMDK: ~menuPK: ~pagePK: ~piPK: ~theSitePK: ,00.html A Világbank legjelentősebb támogatói 2004ben és 2005ben. 92

13 Végezetül pár mondatban a EuropeAidről. A szervezet nem igazán tipizálható: se nem beruházófejlesztő, mint (céljai alapján legalábbis) az EFA, sem konkrét humanitárius szerv, mint az ECHO. Tevékenysége elsősorban adományozásból áll, melyet főként ENSZszakosított szerveken keresztül valósít meg. A következő táblázat a szervezet 2001 és 2004 közötti felajánlásait vázolja fel. 27 Ugandai gyerekek Forrás: www sxc.hu 27 Az EuropeAid és az ENSZ kapcsolata. 93

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Az Európai Unió eszközrendszere az Afrikai kontinens válságkezelésére A nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmának.ellenőrzése

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Afrikai menekültproblémák nemzetközi kezelése

Afrikai menekültproblémák nemzetközi kezelése Tóth Miklós Afrikai menekültproblémák nemzetközi kezelése Az UNHCR tevékenységének korlátai a kenyai szomáli menekültprobléma tükrében GROTIUS E-KÖNYVTÁR 2010 Sorozatszerkesztő Horváth Jenő A tanulmány

Részletesebben

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben

Részletesebben

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Erdei Nikolett Tuka Ágnes Európa és a migráció A világ népességének körülbelül 3%-a, mintegy 220 millió ember él szülőhazáján kívül, közülük ma már sokan

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

BENDE ZSÓFIA HALAT VAGY HÁLÓT? *

BENDE ZSÓFIA HALAT VAGY HÁLÓT? * 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 30. BENDE ZSÓFIA HALAT VAGY HÁLÓT? * Egy dollár. Ma több mint egymilliárd embernek ennyiből kell megélnie naponta. Az Európai Parlament volt elnökének

Részletesebben

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 4 K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 5 A klímaváltozásról A globális klímaváltozás, vagy ahogy a sajtó nyomán a közvélemény

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN ENSZ-AKADÉMIA 2004/2005 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG HUNIDA Kht 2005 1 A Külügyminisztérium és az ENSZ Fejlesztési Programja

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Ismerd meg - g ondolkodj - c selekedj!

Ismerd meg - g ondolkodj - c selekedj! Formáld te is a világot! Ismerd meg - g ondolkodj - c selekedj! www.segelyszer vezet.hu Létrejött az Ausztriai Fejlesztési Ügynökség (ADA) és a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának támogatásával 1.

Részletesebben

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA Bevezetés Európa sosem élt ekkora jólétben, biztonságban és szabadságban. A XX. század első felében dúló erőszakot az európai történelemben

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti.

Részletesebben

ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL

ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2013 1 A mű eredeti címe: Basic Facts about the United Nations Kiadta az ENSZ Tájékoztatási Főosztálya, New York, New York 10017, Egyesült Államok

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

14/15 AZ AMNESTY INTERNATIONAL 2014/15-ÖS JELENTÉSE AZ EMBERI JOGOK HELYZETE A VILÁGBAN

14/15 AZ AMNESTY INTERNATIONAL 2014/15-ÖS JELENTÉSE AZ EMBERI JOGOK HELYZETE A VILÁGBAN 14/15 AZ AMNESTY INTERNATIONAL 2014/15-ÖS JELENTÉSE AZ EMBERI JOGOK HELYZETE A VILÁGBAN AMNESTY INTERNATIONAL Az Amnesty International egy több mint hétmillió embert magába tömörítő globális mozgalom,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Lux Ágnes Szabó Máté Sziklay Júlia Az ombudsmanok működésének az alapjogok

Részletesebben

13SZ. HU 2014. A haiti földrengést követő európai uniós helyreállítási támogatás. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

13SZ. HU 2014. A haiti földrengést követő európai uniós helyreállítási támogatás. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 13SZ. Ku lönjelentés A haiti földrengést követő európai uniós helyreállítási támogatás EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem

Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A katasztrófák és konfliktusok áldozatainak megsegítése és a veszélyben lévő emberek védelme Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem Az európai humanitárius

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA Miskolc, 2008. MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA WINDT SZANDRA AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ KRIMINOLÓGIAI JELLEMZŐI (PHD

Részletesebben

Az afrikai vándorlás hátteréről és jellemzőiről

Az afrikai vándorlás hátteréről és jellemzőiről Az afrikai vándorlás hátteréről és jellemzőiről Búr Gábor Tarrósy István Bevezetés A 20. század kezdetétől a migráció egyike a transznacionális hálózatokkal átszőtt, kölcsönösen egymásra utalt globális

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

60 lépés egy jobb világért az ENSZ válasza korunk kihívásaira

60 lépés egy jobb világért az ENSZ válasza korunk kihívásaira 60 lépés egy jobb világért az ENSZ válasza korunk kihívásaira Az Egyesült Nemzetek (Szervezete) egy pusztító háború következményeként jött létre; az alapító tagok célja a nemzetközi kapcsolatok stabilizálása

Részletesebben

I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig. II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei

I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig. II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei Bevezetés 2 I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig 3 II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei 5 III. Az Amszterdami Szerzôdés reformjai 11 IV. Az európai bel-

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben