AZ EURÓPAI UNIÓ FEJLŐDŐ ORSZÁGOK FELÉ IRÁNYULÓ POLITIKÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ FEJLŐDŐ ORSZÁGOK FELÉ IRÁNYULÓ POLITIKÁJA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ FEJLŐDŐ ORSZÁGOK FELÉ IRÁNYULÓ POLITIKÁJA KOLLER INEZ GRÜNHUT ZOLTÁN Az Európai Unió sajátos kétfejű képződményében a Bizottság és a Tanács egyaránt osztozik a fejlődő országok felé irányuló külkapcsolati feladatokon. Az Európai Unió Bizottságának jelenlegi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosa Louis Michel, míg Javier Solana az EU kül és biztonságpolitikai főképviselője. A külkapcsolatokhoz tartoznak a fejlesztési együttműködés és technikai segítség, a (kül)kereskedelem, a környezetvédelem, a vízum és menedékpolitika, valamint a klasszikus külkapcsolati területek (biztonság, védelem). A koordinációt tovább nehezíti, hogy ezek a területek az Unió mindhárom pillérébe beletartoznak, amelyek nagyon eltérő módszerrel és költségvetéssel dolgoznak. A tagállamok egyébként is kevés hatáskört adnak át saját szuverén külpolitikájukból. Mindezek ellenére az Európai Unió különböző szervei komoly eredményeket értek már el a fejlődő országok felé irányuló tevékenységükben: A Balkánon politikai és gazdasági nyomást gyakoroltak a béke megteremtésére, s az EU adja továbbra is a békefenntartók 85%át a térségben. Afganisztánban az EU részt vállalt az újjáépítésben, a tagállamok vezető szerepet vállaltak az ISAFműveletben (International Security Assistance Force, vagyis Nemzetközi Biztonsági Segítségnyújtási Erők) Az EU szeptember 11ére adott válasza a pillérek eszközeinek harmonizálása, mint pl. a közösségi kereskedelmi intézkedések (pakisztáni textil) és az új igazságügyi és belügyi törvénykezés összehangolása. A külső segítségnyújtás reformja: a pénzügyi tranzakciók meggyorsítása az afrikai segítségnyújtásban a Cotonou Egyezmény maximális tiszteletben tartásával. Kiépült a tagállamok külügyminiszterei közötti kapcsolati háló, amely meggyorsítja az együttműködést a tagállamok között. Példa erre a zimbabwei választási eredmények emberi jogi vetületének megtárgyalása, valamint a Nemzetközi Büntetőbíróság támogatása az USAval szemben a fegyverek tömeges megsemmisítésének kérdésében. Dolgozatunkban kísérletet teszünk a fejlődő országok megsegítésére irányuló társadalmi felelősség nemzetközi jogi keretbe ágyazásának vázolására a fejlődésjog kialakulásának kifejtésével, az Európai Unió fejlődő országok felé irányuló politikáinak bemutatásával, a legnagyobb hangsúlyt a segélyezési és fejlesztési politikára helyezve. A történeti és szervezeti ismertetés mellett kitérünk a segélyezési politika biztonságpolitikai vetületére is, végül a fejlődő országokkal, illetve azok állampolgáraival foglalkozó bevándorlás és menekültpolitikáról ejtünk néhány szót. 81

2 NEMZETKÖZI JOGVÉDELMI KERET A globális gazdasági verseny elesettjeivel szembeni egyenlőtlen játékszabályokra vonatkozó viszonylag korai reakcióként már 1986ban ENSZnyilatkozatban fogalmazták meg a fejlődéshez való jogot. Az 1993as bécsi emberi jogi világkonferencia már széleskörűen foglalkozott ezzel a problémával, elfogadta a Bécsi Nyilatkozatot, amely elismeri, hogy a demokrácia, a fejlődés és az emberi jogok tisztelete alapvető feltételei a modern kori emberi létnek. A fejlődéshez való jog az alábbiak mellett a Milleniumi Nyilatkozatba is bekerült: A természeti erőforrások feletti teljes rendelkezés; Az önmeghatározás joga; A fejlődésben való tömeges részvétel; Az egyenlő lehetőségek; Egyéb civil, politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jogok élvezéséhez a megfelelőbb körülmények megteremtése; Részvétel és átláthatóság a döntéshozásban; A diszkrimináció eltörlése; Az emberi jogok gyakorlására való felhatalmazás; A cselekvők elszámoltathatósága. A szegénység újradefiniálása már nem kizárólag a bevételre és fogyasztásra vonatkozik, hanem számításba vesz más dimenziókat is, mint a humán fejlődés (képzés, egészség), olyan lehetőségekkel mozdítva elő a szegények ügyét, amelyek elismerik kockázati sebezhetőségüket, jogosítványaik kiszélesítésének igényét. A 2000ben elfogadott Milleniumi Nyilatkozat megerősíti a szegénység elleni küzdelemben a fejlődéshez való jog szerepét. A nyilatkozat mellett a Doha Miniszteri Nyilatkozat (2001), a Monterreyi Konferencia (2002) és a fenntartható fejlődést tárgyaló Johannesburgi Konferencia is a szegénység csökkentése érdekében történő, szegény és gazdag országok közös felelősségvállalását, valamint a globális összefogást képviselik. A fejlődésjog ma már szerves része a nemzetközi emberi jogi konferenciáknak, valamint nagy hangsúlyt kap az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának ülésein is, sok eredménnyel azonban nem kecsegtet. A fejlődő országok még mindig a fejlett országok együttműködését sürgetik, mert a biztosított jogokkal nem sokat tudnak önmagukban kezdeni, s a világgazdaságot irányító néhány nemzetközi intézmény mint a WTO, a Világbank, vagy az IMF stratégiáinak megváltoztatásában látják a leghatékonyabb megoldást. A 2004es bizottsági ülésen felszólaló Malajzia, Szudán, Egyiptom, Kína és SzaúdArábia képviselői egyértelműen annak adtak hangot, hogy a fejlődéshez való jog teljesülésének felelőssége a fejlett országokat és nemzetközi gazdasági intézményeket terheli. 82

3 SEGÉLYEZÉSI ÉS FEJLESZTÉSI POLITIKA Az Európai Unió tagállamai (továbbiakban: EU) minden évben hatalmas összegeket költenek fejlesztési segélyekre, 2005ben az előzetes becslések alapján 41 milliárd eurót. Az Európai Unió ezt a hatalmas összeget 2010ig 20 milliárd euróval kívánja növelni, hogy 2015ig elérje az ENSZ által kitűzött 0,7 százalékos GDParányt. Vannak olyan tagállamai, amelyek ennél az aránynál már ma is többet fordítanak fejlesztési segélyekre: Svédország már 2004ben 0,78, Luxemburg pedig 0,83 százalékot fordított ilyen segélyekre. A növekvő összegű fejlesztési segélyek mellett az EU vezetői 2005 decemberében Fejlesztéspolitikai Nyilatkozatot írtak alá, amely tovább mélyítheti a tagállamok együttműködését. A fejlődéshez való jog megvalósításához fel kell ismerni az együttműködések legjobb formáit. A szerződéses modellek egyik remek példája az EU és az ACP (afrikai, karibtérségi és csendesóceáni) országok közötti regionális megállapodás, amely a Cotonou Egyezményben valósul meg. Az EU és az ACPországok közötti partneri kapcsolatrendszer az 1957es Római Szerződésig vezethető vissza, amelynek 131. illetőleg 136. cikkelye tartalmazta az Európai Gazdasági Közösséghez (EGK) tartozó államok valamint az azokkal speciális jogviszonyban lévő harmadik országok között fennálló kapcsolatrendszerek kontinuitásának lehetőségét. A szerződésben deklaráltak szerint a társulás célja ezen országok és területek gazdasági és szociális fejlődésének előmozdítása, valamint az, hogy közöttük és a Közösség között szoros gazdasági kapcsolatok jöjjenek létre. 1 Nyilvánvaló, hogy ezen célkitűzés az EGK három tagállama, Hollandia, Belgium és elsősorban Franciaország számára volt kiemelkedően fontos, hiszen mindhármuk jelentős nagyságú gyarmat, illetőleg félgyarmat státuszú területtel rendelkezett Afrikában, a karibitengeri valamint a csendesóceáni térségben. Céljuk kettős jellegű volt: egyrészt fenntartani a már kialakult, számukra előnyös gazdaságikereskedelmi kapcsolatokat, másrészt a Közösség adta lehetőségeket kihasználva technológiai, humanitárius, valamint beruházási fejlesztési jellegű adományokkalsegélyekkel csillapítani a függetlenedési célzatú törekvéseket. Ezen támogatási szubvencionálási tevékenységet a szintén 1957ben felállított Európai Fejlesztési Alap (EFA) lett hivatott folytatni. Az EFA első működési periódusa 1958tól 1963ig tartott. Ekkor még nem létezett az ACPországok csoportosulása, vagyis a támogathatók köre nem volt pontosan meghatározva. 1963ban az EGK, illetőleg az Afrikai és Malgasz Országok Szövetsége (EAMA) megkötötte az Első Yaoundéi Konvenciót, melyben az európai Hatok mellett 18 afrikai állam vett részt. 1964ben indult az EFA második ötéves működési periódusa, melynek végén 1969ben már 24 állammal kötötték meg a Második Yaoundéi Konvenciót, valamint megállapodtak a harmadik, 1969től 1974ig tartó EFA támogatási fejlesztési szakasz főbb irányelveiben. 1975ben az Első Loméi Szerződés földrajzi értelemben jelentősen kibővítette a koope 1 Az Európai Közösség Alapító Szerződése Róma március cikkely, második bekezdés. 83

4 rációt, hiszen ettől kezdve már karibi és csendesóceáni államok is csatlakozhattak az együttműködéshez. 2 Emellett a felek megállapodtak abban is, hogy a szerződést öt év múlva felülvizsgálják, a negyedik EFAperiódus lejártakor. A metódusnak megfelelően 1979ben, 1984ben, és 1990ben egyre bővülő tagsággal megkötötték a tagállamok a Második, a Harmadik, illetőleg a Negyedik Loméi Szerződést, ez utóbbit már tízéves időtartamra. A megállapodások közötti szakaszok a korábbi elvnek megfelelően az EFA egyegy működési intervallumával egyeztek meg. 1995ben a tagállamok a délafrikai változások hatására újratárgyalták a Negyedik Loméi Szerződést, és lehetőséget biztosítottak a DélAfrikai Köztársaság, Namíbia és Eritrea számára, hogy csatlakozzanak az együttműködéshez. 3 A loméi megállapodások két alapegységre épültek: a gazdasági és a politikai együttműködés elősegítésére. Eszerint az olcsó, Európa számára létfontosságú termékek továbbra is vámmentesen, vagy minimális importadókkal érkezhettek az EGK tagállamaiba, cserébe az afrikai piac is biztosította a szabad kereskedelem lehetőségét az európai áruk és szolgáltatások számára. Politikai szinten az EGK elismerte az afrikai államok korlátlan szuverenitását, politikai irányultságuk önállóságát, illetőleg nemzetközi szinten való teljes egyenlőségét. Az Első Loméi Szerződésben meghatározottak megvalósulása érdekében az EGK körülbelül 3 milliárd ECUnek megfelelő valutát különített el az Európai Fejlesztési Alap számára. Az 1979es második megállapodásban az ún. SYSMIN rendszert vezette be, mely azon országok bányászati és nehézipari fejlesztését biztosította, ahol ezen iparágak elmaradottságuk ellenére meghatározott jelentőséggel bírtak. A fejlesztésekre, beruházásokra valamint a segélyezésekre vala 2 A bővítés legnagyobb támogatója az Egyesült Királyság volt, hiszen a Brit Nemzetközösség fejletlenebb tagállamai elsősorban ebben a két régióban (karibtengeri, illetőleg csendesóceáni szigetek közt) voltak. Mindemellett a britek számára létfontosságú volt az is, hogy az onnan érkező vámmentes termékeket továbbra is biztosítani tudják, csakúgy, mint ahogy korábban a franciák is tették az afrikai importtal. 3 Yaoundé I (1963) Benin Burkina Faso Burundi Kamerun Közép Afrikai Köztársaság Csád Kongó (Brazzaville) Kongó (Kinshasa 1971től Zaire, majd 1997től Kongói Demokratikus Köztársaság) Elefántcsontpart Gabon Madagaszkár Mali Mauritánia Niger Ruanda Szenegál Szomália Togo. Yaoundé II (1969) Kenya Tanzánia Uganda. Lomé I (1975) Bahama Barbados Botswana Etiópia Fiji Gambia Ghána Grenada Guinea GuineaBissau Guyana Jamaica Lesotho Libéria Malawi Mauritius Nigéria Samoa Sierra Leone Szudán Swaziland Tonga Trinidad és Tobago Zambia. Lomé II (1979) Zöldfokiszigetek Comoreszigetek Dzsibuti Dominika Kiribati Pápua Új Guinea Szent Lucia Sao Tome és Principe Seychelleszigetek Salamonszigetek Suriname Tuvalu. Lomé III (1984) Angola Antigua és Barbuda Belize Dominikai Köztársaság Mozambik Szent Kitts és Nevis Szent Vincent és Grenadin Vanuatu Zimbabwe. Lomé IV (1990) Egyenlítői Guinea Haiti Lomé IV újratárgyalása (1995) Eritrea Namíbia DélAfrikai Köztársaság. Cotonou (2000) Cookszigetek Marshallszigetek Mikronéziai Államok Nauru Niue Palau 84

5 mivel több, mint négy és fél milliárd ECUt biztosítottak az EFA számára. Az 1984es harmadik szerződés fő céljai a következők voltak: A legelmaradottabb ACPországokban az élelmiszer és gyógyszerellátás stabilizálása, járványok és fegyveres konfliktusok megelőzése; A fejlettebb államokban önellátásra képes gazdaság megteremtése, hosszú távú fejlesztési stratégiák kidolgozása, stabil politikai és gazdasági rendszerek biztosítása. Az EGK összesen 7,44 milliárd ECUt különített el az EFA számára a fenti célok megvalósítása érdekében. A Negyedik Loméi Konvenció, mint fentebb már volt róla szó, tíz évre kötettett, azonban az 1995ős, előre be nem tervezett felülvizsgálat tulajdonképpen ezt a szakaszt is két részre osztotta az új tagállamok, illetőleg az újratárgyalt források miatt. 4 Mindezek azonban az 1990ben kitűzött célok közt nem eredményeztek szignifikáns változást. A legfontosabbak a következők voltak: Emberi jogok biztosítása és védelme, ennek eszközbeli feltételeinek megteremtése; A demokratikus értékek és politikai metódusok garantálása; A nők és gyerekek védelme; A környezeti károkozások, fegyveres konfliktusok, emberellenes bűntettek megelőzése; Az élelmezési és egészségügyi alapszolgáltatások, segélyezések biztosítása; A korrupció, visszaélések, önkényes forrásfelhasználások megakadályozása; A decentralizáció megvalósítása, a privát és civilszektor erősítése; A regionális politikai és gazdasági együttműködések fejlesztésével az ACPországok általános prosperitásának segítése; Hosszú távú beruházásokkal a munkanélküliség, infláció, politikai és gazdasági destabilizáció, migráció, stb. megelőzése. Az Európai Unió és az ACPországok képviselői június 23án Cotonouban, Benin fővárosában ültek össze. A tanácskozás legfőbb célja az volt, hogy megoldást találjanak az ACPországok egyre csökkenő világkereskedelmi részesedésére. 5 A megállapodás szerint 2002 szeptemberétől bilaterális tárgyalások indultak meg az EU illetőleg az ACP tagállamok közt egy szabadkereskedelmi övezet létrehozása érdekében, mely 2008tól felváltaná a korábbi EUACP gazdasági partneri kapcsolatokat. A Cotonui Egyezményt húsz évre kötötték, és április 1jén lépett hatályba. Az EU korábbi álláspontjának megfelelően vállalta, hogy fejlesztési és beruházási szubvenciókkal 4 Az ös első szakaszban 10,8 milliárd ECUt rendeltek az EFAhoz, és 1,2 milliárd ECU összértékben az Európai Fejlesztési Bank is biztosított forrásokat. Az es időszakra pedig 14,625 milliárd ECUt biztosítottak az EFA nyolcadik működési periódusához. 5 Míg 1976ban az akkori ACPországok a világ exportjából 3,4%kal részesedtek, addig 2000re ez az arány 1,9%ra csökkent. Ugyanilyen romló tendenciát mutat az EU ACPországokból származó importtermékeinek aránya, mely 25 év alatt a korábbi 6,7%ról, 2,8%ra csökkent. 85

6 igyekszik serkenteni az ACPtagállamok gazdasági fejlődését. Támogatásáról biztosította az érintett regionális együttműködési intézményeket, valamint javasolta azok feladatbővülését, esetleg újabbak létrehozását. A felek legfontosabb célként jelölték meg a politikai és gazdasági stabilitást, valamint a humán és környezeti katasztrófák megelőzését. Az Egyezmény aláírói vállalták, hogy a legtöbb termékre vonatkozóan 2008ig lebontják a vám illetőleg egyéb, nem vámjellegű korlátozásaikat. A korábbi metódusnak megfelelően az EU továbbra is az EFA, illetőleg az Európai Beruházási Bank keretei közt különített el összesen 24,7 milliárd eurót a kitűzött célok megvalósítására májusában az együttműködés botswanai csúcsértekezletén már 79 ACP tagállam vett részt (a két új: KeletTimor és Kuba). Ugyan a találkozó jelentős módosításokat nem eredményezett a húsz évre kötött Cotonoui megállapodásban foglaltakhoz képest, de azért néhány, elsősorban mezőgazdasági kérdésben (gyapot, cukor, rizs, stb.) újratárgyalták a felek az Egyezményt. 6 A FEJLETLENSÉG SZINDRÓMÁI A legsúlyosabb, mielőbbi beavatkozást igénylő problémák sora meglehetősen hosszú. Mivel nagyrészük egymásból fakad, ezért kezelésük sokkal intenzívebb és átfogóbb cselekvést igényel(ne) szimpla tüneti jellegű segélyezésnél és beruházásnál. A legégetőbb problémák, melyek a vizsgált kontextuson belül elsősorban az afrikai államokat érintik: az éhínség, a fegyveres konfliktusok (melyek ezernyi okból kialakulhatnak: vallási, törzsi, etnikai, gazdasági, politikai jellegűek), a járványok és betegségek, a migráció, illetőleg a gazdasági valamint a politikai destabilizáció, melyekből újabb problémák fakadnak, lásd: puccsok, polgárháborúk, infláció, munkanélküliség, stb.. A fentiekben vázoltaknak megfelelően ezen folyamatok összekapcsolódnak, majd az egész afrikai kontinensre továbbá más földrészekre is átterjedhetnek (különösen a járványok, illetőleg a migráció okozhat globálisan realizálódó problémákat). Az éhínség leküzdése érdekében hosszú évtizedek óta folynak a segélyezési akciók sikertelenül. Az ENSZ világélelmezési programjának (WFP) jelentései szerint 7 jelenleg Afrika keleti részén a legsúlyosabb a probléma. Kenyában, Szomáliában, Etiópiában, Szudánban, Dzsibutiban, Eritreában és Tanzániában közel húsz millió embert fenyeget az éhhalál. Nem jobb a helyzet a kontinens déli részén sem: Zambiában közel három millió, Zimbabwében pedig a lakosság kétharmadának, több mint nyolc millió embernek az élelmezése nem megoldott. A szárazság és a vízhiány óriási problémát okoz NyugatAfrikában is: Mauritániában egy millió, Nigerben 3,8 millió, Csádban 6 a májusi botswanai csúcsértekezlet döntései és határozatai. 7 A WFP adatbázisa és cselekvési politikája. 86

7 és Burkina Fasóban közel két millió, Maliban másfél millió embert fenyeget a humanitárius katasztrófa. A fentiekben sorolt államok a legsúlyosabban érintettek, azonban az éhezés problémája majd mindegyik afrikai országban felmerül. A megoldást a készletek kimerülése és azok akadozó pótlása mellett tovább nehezítik a korrupt és alkalmatlan állami és közigazgatási bürokráciák, valamint az éhezőket és a segélyszerveket egyaránt támadó és fosztogató rablóbandák. A fegyveres konfliktusok nemzetközi kezelése (ideértve: a prevenciós lépéseket, az eszkalálódás elhárítása érdekében folytatott műveleteket, valamint a békefenntartási tevékenységeket is) a fentiekhez hasonlóan hatékonytalanul működik. A legsúlyosabb konfliktusok 8 Szudánban (Darfúrban 9 és Szudán egyéb területein is), Elefántcsontparton, a Kongói DKban (ez sokszor átterjed Ugandába és Ruandába is), Burundiban és Szomáliában vannak, azonban Algériában, Mauritániában, Nigériában és Libériában is voltak komoly áldozatokat követelő összecsapások az elmúlt pár év során. A konfliktusok kiváltó okai nagyon változatosak: etnikaivallási jellegűnek lehet nevezni a szudánit (iszlámfekete afrikaiak), a burundit (hutuktuszik, illetőleg mindkettővel szemben a kormányerők) és a nigériait (szintén iszlám kontra fekete afrikaiak, esetleg keresztények). A központi hatalom és a helyi fegyveres csoportok között zajlik az algériai és szomáliai konfliktus, valamint részben az elefántcsontparti (kormányóészaki lázadók) is, bár ennek vannak vallási vetületei is. A Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló harcok melyek a legtöbb áldozatot követelték mind közül részben etnikai, részben hatalmi (tehát kormány kontra felkelők) indíttatásúak. Komoly fegyveres összecsapások kialakulhatnak az uralkodó politikai csoportok megdöntésére irányuló puccsok következtében is, amelyre példa lehet az utóbbi évek mauritániai és libériai hatalomátvétele. Az afrikai kontinensen kialakuló súlyos problémák hatékonytalan kezelésének legnyilvánvalóbb példája az AIDS globális elterjedése. Ugyan a szakértők vitatkoznak azon, hogy Afrikában volte az egyetlen gócpont vagy egyidejűleg létezett több is, azonban mára ez már abszolút lényegtelen. Az UNAIDS 10 adatai szerint az elmúlt huszonöt évben legkevesebb húsz millió ember halt meg a vírus, illetőleg valamilyen szövődménye következtében. A fertőzött személyek 60%a a Szaharától délre eső afrikai államokban él ez több mint 25 millió embert jelent, a lakosság közel 7,5%át. Az arányokat nézve a második legfertőzöttebb térség a karibi szigetvilág, ahol kb. 450 ezer ember szenved a vírustól és szövődményeitől. Az UNAIDS felmérései szerint a leginkább érintett délafrikai államokban közel harminc évvel csökkent a születéskor várható élettartam. A fertőzöttek több mint fele 1540 éves nő, akik 80%os arányban adják tovább a vírust 8 Fegyveres konfliktusok a világban Afrika (3. oldal) nagyvilag/ haboruk.html?pidx=2 9 Vincze Zita, a Népszabadság újságírójának cikksorozata a darfúri eseményekről Tábori Napló I. XVI Az UNAIDS 2004es adatgyűjteménye Az UNAIDS felmérései régiók és országok szerint 87

8 a születendő gyermekeiknek. Az UNICEF 11 adatai szerint minden percben meghal egy 25 évesnél fiatalabb ember a vírus következtében, és egy újabb megfertőződik. A szervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy a beteg személyek alig öt százaléka jut orvosi kezeléshez, míg a szüleiket az AIDS következtében elvesztő fiatalok (kb. 15 millió gyerek) közel 80%a semmilyen támogatást nem kap. A lakosság fertőzöttségi arányait vizsgálva 12 az első tizenkilenc állam afrikai ország: Szváziföld (közel 39%), Botswana (37%), Lesotho (29%). Az AIDSben szenvedő személyek számát tekintve a DélAfrikai Köztársaság az első, 5,3 millió személlyel. 13 AZ ACPORSZÁGOK ÉS AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK AIDSszel fertőzött személyek száma Afrikában 14 Forrás: Az Európai Fejlesztési Alap egyes működési periódusaiban felhasznált pénzösszegeit nagyvonalakban már vázoltuk fentebb. A következőkben néhány ACP ország példáján keresztül megvizsgáljuk, hogy pontosan mennyi pénzt és mire költöttek Az UNICEF elemzései országok szerint http: //www.unicef.org/aids/files/sowc06_table4.pdf Az UNICEF adattáblázata a fertőzött gyerekek számáról országok, életkor, nemek, stb. alapján. 12 e CIA World Factbook Ez nagyjából a DélAfrikai Köztársaság összlakosságának 8%át teszi ki. 14 Rimaszombati Andrea: Mi lesz veled Afrika? Hetek index.php?cikk= Az EFA programok és költségeik az ACPországokban. 88

9 Ország 9. EFA Periódus 8. EFA periódus 7. EFA Periódus Legfontosabb kiadások és beruházások a három EFA periódus során Angola ,9 115 Botswana Csád ,5 110,3 Dzsibuti 29 30,6 27,5 Kenya Egészségügy, oktatás, víztisztító Tombwában, menekültek letelepítése, dolgozói bérek Víztisztító Lobatséban, tanárképzés, AIDS megelőzési programok, bányászati beruházások, iparfejlesztés Víztisztítók, útépítés, menekültek elhelyezése, mikrogazdasági beruházások, oktatás, egészségügy Város és vidékfejlesztés, vízellátó rendszerek kiépítése, kikötőfejlesztés Útépítés, egészségügy, AIDSmegelőzés, turisztikai beruházások, önkormányzatok erősítése, vállalkozói szubvenciók, humanitárius segély NyugatKenyának Lesotho 86 61,5 50 AIDSmegelőzés, egészségügy, víztisztítók, útépítés Madagaszkár 428,5 185,5 133,2 Malawi ,9 181,5 Mozambik ,5 200,6 Namíbia Szudán 318 na. na. Tanzánia 393,8 204,5 185 Uganda Zimbabwe ,5 77 Bahama 4,5 4,5 4,4 Humanitárius segélyek, élelmiszerellátás, útépítés, mezőgazdasági beruházások, korházépítés Költségvetési támogatás, út és hídépítés, vérellátó központ, iskolaépítés, tanárképzés, orvosképzés, élelmezési központok, vidékfejlesztés Útépítés, Zambézi hajózhatóvá tétele, kikötők, AIDS megelőzés, oktatás, élelmezési és gyógyszerellátási központok Vidékfejlesztés, iskolaépítés és tanárképzés, egészségügyi fejlesztések, AIDS prevenció, turisztikai beruházások, vállalkozói támogatások Humanitárius katasztrófaelhárítás, menekültek letelepítése, vízellátó rendszerek, orvosi központok, épületfelújítások Útépítés, víztisztítók, természetvédelmi programok, turisztikai beruházások, mezőgazdasági fejlesztések Infrastrukturális fejlesztések, vízellátórendszerek, nemzeti parkok védelme és fejlesztése Egészségügy, oktatás, mikrogazdasági beruházások, vidék, mezőgazdaság fejlesztés Turisztikai beruházások, kikötői fejlesztések, halászatszubvenció, támogatások 89

10 Barbados 6,5 7 3,5 Belize 8, Haiti na Jamaica ,8 Elsősorban turisztikai beruházások (a 7. és 8. periódusban is kapott Barbados 30 milet az EBBtől) Jelentős szubvenciók a banánkereskedelem miatt, 15 millió eurós EBB kölcsön a 7. és 8. periódusban Humanitárius segélyek, katasztrófa utáni rehabilitáció, AIDSprevenció, turisztikai fejlesztések 140 milliós EBB kölcsön, turisztikai beruházások, banántermeléssel kapcsolatos szubvenciók Trinidad és Tobago 14 24, ,1 17,9 22 A 7. periódusban 88,4 milliós EBBkölcsön, oktatás, AIDSmegelőzés, elektronikai beruházások Rewahíd felújítása, tanárképzés, szennyvíztisztító, demokráciastabilizációs programok Tonga 5,7 7 9,3 Turisztika, kikötők felújítása, infrastruktúra, oktatás Fidzsiszigetek Salamonszigetek ,9 Mezőgazdasági és halászati beruházások, iskolafejlesztések, katasztrófamegelőzési kiadások EFA szubvenciók felhasználása néhány támogatott állam példáján 16 (Forrás: a szerzők gyűjtése) Mint ahogy a táblázatból is kiderül, az EFA tényleges funkcióinak megfelelően igyekszik fejlesztési célzatú beruházásokkal segíteni az ACPországok felzárkóztatását. Tevékenysége azonban így sem szakadhat el jelentősen a segélyezési műveletektől, hiszen mindennemű fejlesztés hiábavaló mindaddig, amíg az adott ország lakossága éhezik, kiépületlen az egészségügy, az oktatás, vagy nem megoldott a vízellátás. Emiatt az EFA kénytelen a legtöbb pénzt e problémák orvoslására fordítani, azonban úgy tűnik, ehhez szűkösek a források. Az unió azon célja, hogy az elmaradott afrikai államokat is becsatornázza a nemzetközi kereskedelembe kudarcot vallott. Ugyan a karibi és a csendesóceáni szigetek tekintetében történtek jelentős turisztikai gazdasági beruházások (egy nagy részük az Európai Beruházási Bank kölcsöneiből), azonban az afrikai államoknak juttatott források többsége tendenciózusan növekvő mértékben segélyként használódik fel, ami nyilvánvalóan szükségszerű, de nem jelent igazi megoldást. Az EFA működési céljaival ellentétben az ECHO tisztán humanitárius segélyszervezet, melynek tevékenységi területe az egész világra kiterjed. Az ECHO adományokkal igyekszik enyhíteni a különböző természeti vagy más egyéb okok (háború, gazdasági összeomlás, stb.) miatt kialakuló katasztrófák következményeit. A szervezet idei és elmúlt öt éves tevékenységét az általunk vizsgált kontextusra összpontosítva a következő táblázatban vázoltuk fel Az adatok millió euróban (illetőleg ECUben) értendők. 90

11 Ország Algéria 0,9 9, ,759 Angola 2 8,8* 21,98 22* 9 Benin 1 0,8 Burundi 17* 17* 19* 15* 17,5* 20* Csád 13,5* ,55 Madagaszkár 0, ,9 Elefántcsontpart 5,2 2 5,74 1,5 Eritrea 5 1 1,3 1,75 7 Etiópia 4,5 7,5 2 7,75 9,2 Guinea 1, ,1 Kenya 5 2 3,85 2,5 4,6 Kongó Kongói DK 38* 38* 40* 44* 38,2* 35* Libéria 16,4* 2,7 4, ,5 Mali 2 0,5 5,14 5,57 Niger 2 6,3 1 3,2 6,8 Malawi 5 4 Szomália 9* 9,15* 9 4,5 1,7 Szudán 40* 45* 91* 22* 18* 17* Tanzánia 11,5* 13,5* 15* 24* 27* 32,15* Uganda 15* 14* 18,6 8 2,12 Zambia 2,2 3,5 2 3,5 Zimbabwe ,7 15 0,5 Nyugatafrikai térség 2,1 26, ,2 11 Középafrikai térség 0,5 1,5 1 Délafrikai térség (Lesotho és Szváziföld) 1,7 2 4,28 4 Dominikai Közt. 0,25 0,2 1 0,9 Haiti 1,7 12 0,08 0,4 Guayana 2,7 Karibszigetek 0,5 1,5 * nemzetközi akció része ECHO támogatások mértéke néhány támogatott állam példáján 18 (Forrás: A táblázatra nézve egyértelmű, hogy az Unió jelentős adományokkal igyekszik segíteni, különösen a súlyos háborúk illetve a humanitárius katasztrófák által sújtott 17 az ECHO tevékenysége a 2006os, a 2005ös, illetőleg a 2004es esztendőben. globalreach_en.htm a 2003as, a 2002es, illetőleg a 2001es döntések. comm/echo/field/index_en.htm az ECHO tevékenysége országonként 18 Az adatok millió euróban értendők. 91

12 övezetekben, lásd: Szudán, Kongó, Tanzánia, Burundi, Uganda vagy a nyugatafrikai államok. Mindezeken felül az EU az Amerikai Egyesült Államok után a második legjelentősebb támogatója a nemzetközi segélyszervezeteknek is. A következő táblázatban csak érintőlegesen vázoljuk az EU 19 ilyen jellegű adományait. Támogatandó szervezet neve UNHCR Az ENSZ menekültügyi szervezete $ $ $ 21 WFP Az ENSZ világélelmezési szervezete $ $ $ UNRWA Az ENSZ palesztinokat segélyező $ $ szakosított szervezete 23 OHCHR Az ENSZ emberjogi szakosított na $ $ szervezete 24 UNMAS Az ENSZ elaknásított területeket na $ $ segélyező szervezete 25 Világbank 26 na $ $ EU adományok néhány nemzetközi szervezet számára Ezen adatok csak a Közösség támogatásait tartalmazzák, a tagállamok felajánlásait nem. 20 Az adatok millió dollárban értendők a A WFP támogatói. 23 Az UNRWA költségvetése 24 Az OHCHR pénzfelhasználása 25 Az UNMASnak jutatott adományok 26 0,,contentMDK: ~menuPK: ~pagePK: ~piPK: ~theSitePK: ,00.html A Világbank legjelentősebb támogatói 2004ben és 2005ben. 92

13 Végezetül pár mondatban a EuropeAidről. A szervezet nem igazán tipizálható: se nem beruházófejlesztő, mint (céljai alapján legalábbis) az EFA, sem konkrét humanitárius szerv, mint az ECHO. Tevékenysége elsősorban adományozásból áll, melyet főként ENSZszakosított szerveken keresztül valósít meg. A következő táblázat a szervezet 2001 és 2004 közötti felajánlásait vázolja fel. 27 Ugandai gyerekek Forrás: www sxc.hu 27 Az EuropeAid és az ENSZ kapcsolata. 93

14 Szervezet neve APIF CICP ECA ECLAC FAO ICAO ICTY (TPIY) ICTR ILO IMO (OMI) ITC ITU LOFTA OCHA OHCHR UN Secretariat UNAIDS UNCCD UNCHS/ UN Habitat UNCTAD UNDCP UNDP UNEP UNESCO UNFPA UNHCR UNICEF UNIDIR UNIDO UNIFEM UNITAR UNMAS UNMIK UNOCHA UNODC UNOG UNOPS UNRWA UNCSL UNTAET WFP WHO 0,70 4,28 46,74 1,47 0,35 8,26 4,80 5,00 2,21 403,38 3,35 4,50 6,10 18,07 15,52 3,00 2,20 0,93 15,00 19,43 3,00 0,34 1,95 94,64 111,50 97,07 11,23 1,54 1,83 3,88 15,50 1,39 0,53 4,40 2,60 176,15 3,00 7,54 20,70 8,69 0,10 0,24 2,41 15,50 22,36 3,00 72,55 0,80 124,00 6,49 0,20 15,43 4,48 2,39 0,55 5,12 0,45 1,06 45,31 3,50 4,66 23,27 15,96 11,30 0,70 10,40 4,10 5,68 70,00 132,00 7,22 2,90 1,75 0,20 1,94 0,87 3,90 3,04 0,60 0,84 1,60 18,03 3,10 42,18 24,89 8,21 0,80 11,00 0,20 72,25 98,00 EuropeAid felajánlások nemzetközi szervezetek számára 28 (Forrás: 28 Az adatok millió euróban értendők. 94

15 A 2004es adományok 44%a az ACPországokba került. Ebből NyugatAfrikába 179 millió, 35 és fél millió KeletAfrikába, 100 és fél millió euró KözépAfrikába, 14,3 millió a délafrikai térségbe, és közel 5,3 millió euró a Karibszigetekre. (A csendesóceáni szigetek nem kaptak.) ORSZÁGTANULMÁNY PALESZTIN HATÓSÁG Az Európai Unió (EU) és tagállamai a világ legbőkezűbb adományozói. A mára már globálisan is meghatározó közösségi humanitárius szervek (EFA, EuropeAid, ECHO) működtetése mellett az Unió egyaránt kiemelkedő támogatást biztosít a nemzetközi, elsősorban ENSZszakosított intézmények számára is. Az EU segélyezési politikájának egyik legpreferáltabb térsége a KözelKelet, onnan is elsősorban a palesztin területek. Az ide irányuló adományok és támogatások miatt rengeteg kritika érte már az Uniót elsősorban Izraelből és az USAból. A Hámász februári választási győzelme után ezek a hangok jelentősen felerősödtek, és egyöntetűen követelték az EUtól, hogy az azonnal fagyassza be a Palesztin Hatóságnak (PH) nyújtott szubvencióit. Az Unió releváns átutalások után áprilisra végül engedett, és az egyre erősödő nemzetközi, illetőleg belső tagállami (Olaszország, NagyBritannia) nyomás hatására leállította a közvetlenül a PHnak nyújtott kifizetéseket, azonban az általános forrásfelfüggesztést elvetette. ÁTTEKINTÉS Az Európai Közösség palesztinok számára folytatott segélyezési tevékenysége 1971ben kezdődött, az EK először ekkor utalt át komolyabb összeget az UNRWA 29 számára. A tisztán humanitárius segélyezési tevékenység 1980ig tartott, amikor a Kilencek az ún. Velencei Deklarációban 30 elismerték a palesztinok önrendelkezési jogát 31, amivel 29 UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for the Palestinian Refugess in the Near East) 1949ben alakult, 1950 óta végzi tevékenységét ENSZégisz alatt. Célja a 48as arabizraeli háború során menekültté vált palesztinai arabok támogatása (élelmezési, egészségügyi, oktatási, munkaügyi, stb.) nemzetközi segélyek gyűjtése. 30 a Velencei Deklaráció ra már lendületben van a Yasser Arafat vezette Palesztin Felszabadítási Szervezet terrorcsoportból politikai aktorrá váló átformálása. Még csak kb. tíz éve beszélhetünk (alaptalanul) palesztinokról, mint identitással rendelkező népcsoportról. 1980ban még szó sincs arról, hogy kikiáltsanak egy palesztin államot, hiszen az izraeliek által 1967ben megszállt ciszjordániai területek nemzetközi jogi értelemben Jordániát illetik; az ott lakók döntő többsége jordániai állampolgár. (A Gázaiövezet esete más, hiszen az már 1956 óta gazdátlan ) A PFSZ tevékenységéhez folyamatos anyagi és erkölcsi támogatást kap Moszkvától, amelynek az eredménye lesz (a terrortámadások mellett) Arafat 1974es ENSZ beszéde, illetőleg nemzetközi jogi elismertetése. Innen jutunk el 1980as Velencei Deklarációhoz, amelyben az EK elismerte a palesztinai arabokat palesztinnak, illetőleg a PFSZ terrorszervezetét politikai tömörülésnek és lehetséges tárgyalópartnernek 95

16 megnyitották az utat különböző gázai és nyugati parti finanszírozások és beruházások előtt. Ekkor még nem létezett egységes palesztin képviselet vagy vezetőség 32, tehát az EK különböző NGOk beiktatásával hajtotta végre az elsősorban oktatási, egészségügyi, infrastrukturális, valamint gazdasági jellegű fejlesztéseit. A következő szakasz 1993 ban kezdődött, amikor is megkötötték az első oszlói izraelipalesztin megállapodást. 33 Ettől kezdve az Unió több, és egyre kiterjedtebb formájú támogatást biztosított a palesztin nép és a Palesztin Hatóság (PH) számára. Kialakultak a közvetlen finanszírozási csatornák, amelyek már az ENSZ, illetőleg más nemzetközi szervek beiktatása nélkül is lehetővé tették a direktjellegű EUPH szubvencionálási műveleteket. Az EU keretei közt létrehoztak egy Ad Hoc Együttműködési Bizottságot 34, melyhez két milliárd ECU alaptőkét rendeltek, amit a Gázaiövezet, és a Nyugati Part fejlesztésére szántak. Emellett az EU döntött egy, a PHnak meghitelezendő 250 millió ECUs hosszúlejáratú kölcsön nyújtásáról is, amelyet az Európai Beruházási Bank bonyolított le. 1995ben a Barcelonai Deklaráció 35 aláírásával a PH teljes jogú tagjává vált az EuroMediterrán Partnerségnek, amely újabb technológiai, gazdasági és szociális fejlesztési alapokhoz való hozzáférést biztosított a palesztinok számára. 1997ben az Európai Unió kereskedelmi és együttműködési megállapodást írt alá a Palesztin Felszabadítási Szervezettel. A szerződés értelmében lehetővé vált bizonyos termékek és szolgáltatások vámmentes kereskedelme az EU illetőleg a PH közt, emellett az Unió garanciát vállalt meghatározott technikai, infrastrukturális és gazdasági fejlesztések részleges finanszírozására is. 1998ban, az Izrael és a PH között kötött Wye riveri megállapodásban foglaltak gyors realizálódása érdekében az EU 400 millió ECU értékű adományt jutatott el a palesztinokhoz, mely a humanitárius segélyek (élelmiszer, gyógyszer, korházi és iskolai felszerelés, stb.) mellett vissza nem térítendő pénzbeli támogatásokat is tartalmazott. 2000ben a második ún. AlAqsa Intifáda kitörése után az EU elviekben módosított a korábbi támogatási szisztémáján, és elsősorban a humanitárius segélyeket valamint a terror mielőbbi megfékezését helyezte előtérbe. Ennek érdekében sokszorosára, havi 910 millió euróra növelték a PHnak juttatott közvetlen támogatásokat, 36 hogy az mielőbb képes legyen megfékezni az erőszakhullámot. Az Unió azzal azonban nem számolt, hogy a Fatah 37 vezette PH hatalma jelentősen meggyengült. Arafatnak ugyan 32 Ugyan a PFSZ magát a palesztin nép önjelölt élcsapatának tartotta, azonban Arafatékat több rivális terrorista csoport sem fogadta el annak. Emellett a PFSZnek semmilyen befolyása nem volt sem Gázára, sem a Nyugati Partra, ami abszolút megkérdőjelezte terrortevékenységét nem is számítva Arafaték illetékességét. 33 Csupán az előtárgyalások folytak Oszlóban, az egyezményt Washingtonban és Kairóban írták alá. 34 a Bizottság hivatalos oldala 35 Barcelonai Deklaráció A Fatah a PFSZ legnagyobb frakciója. A Tanzim pedig a Fatah fegyveres szervezete, amely Arafat hatalmának elismerése után a PA (melyet értelemszerűen főleg a Fatah tagok alkottak) rendvédelmi szervezetévé alakult át. 96

17 keményen fel kellett volna lépnie az elszabaduló terrorizmus ellen, azonban ha azt megtette volna, akkor a rivális szervezetek pillanatok alatt elsöpörték volna a palesztin elnököt és szervezetét. Emiatt Yasser Arafat megállapodásra kényszerült a hatalmát veszélyeztető terrorcsoportokkal (Hámász, Iszlám Dzsihád, stb.): a Fatah vezette PH jelentős pénzeket utalt át a többi rivális csoportnak, biztosította ezen szervezetek szabad működését, tagjainak bizonyos fokú védelmét. Cserébe a többi palesztin mozgalom elismerte a Fatah hatalmát és Arafat elnökségét. A megállapodás nyilvánvalóan mindkét fél érdekét szolgálta: a Fatah és Yasser Arafat biztosította hatalma kontinuitását, míg a többi rivális szerv jelentős támogatásokhoz jutott a PH kasszájából, amelyet sohasem kaptak volna meg, ha Arafatot és szervezetét megbuktatják (lásd: a Hámász februári demokratikus hatalomváltása mekkora változást eredményezett a PHnak juttatott támogatásokban). Minderre az izraeli kormány 2002ben hívta fel az Európai Parlament figyelmét a PHtól megszerzett több mint dokumentumra hivatkozó tanulmány keretei közt. 38 Az EU vizsgálóbizottságot hozott létre, amely kénytelen volt elismerni, hogy a PHnak nyújtandó támogatások felhasználása nem tökéletesen biztosított, és emiatt pontosabban ellenőrizhető kapcsolatokra van szükség. A reformok (több helyi intézmény felállítása és újabb NGOk bevonása) és a szigorúbb kontrollálási rendszer ellenére azonban az Unió fenntartotta azon álláspontját, hogy az erőszak megfékezése érdekében szükséges, hogy a PH megfelelő nagyságú forrásokhoz jusson, így a támogatások mértékén nem változtattak. AZ EUTÁMOGATÁSOK CSATORNÁI Az Európai Unió és tagállamai az elmúlt harmincöt év során a palesztin nép legfőbb támogatóivá váltak. Az anyagi segítséget rendeltetési céljuk szerint a következő csoportokba sorolhatjuk: Humanitárius segélyek ide tartoznak az ECHO, az UNRWA, bizonyos fokig a EuropeAid, valamint egyéb ENSZ és nemzetközi intézmények, civil szervek adományai (lásd: UNICEF, WHO, UNHCR, UNESCO, stb.) melyek összeadásában rendszerint döntő szerepet vállalnak az Unió tagállamai. 38 e%20involvement%20of%2 0Arafat%20PA%20Senior%20Officials%20and A Dani Naveh vezette parlamenti munkacsoport által összeállított, EPhez benyújtott bizonyító dokumentum. story.php3?id=11558 néhány angolra fordított dokumentum, mely bizonyítja, hogy a PH körözött terroristákat alkalmaz(ott) tagjai közt /6/International%20Financial%20Aid%20to%20the%20Palestinian%20Aut Az Aman (az Izraeli Katonai Titkosszolgálat) által összeállított jelentés a PA pénzek terroristákhoz juttatásáról. 0Operation%20Defensive%20Shield Arafat és a terrorszervek közti pénzügyi kapcsolatokat bizonyító dokumentumok. 97

18 Fejlesztések és beruházások ide sorolandók az EFA, a EuropeAid (döntő hányadában), a Világbank, illetőleg más, hasonló működési elvű ENSZ szakosított szervek, pl.: UNDP, UNCDP, stb. Egyéb uniós források EPPP (Európai Béke Program), TEMPUS (oktatási programok), MEDA (földközitengeri együttműködés), valamint egyéb, tagállami szintű civil szervezetek és alapítványok adományai. Közvetlen működési támogatás a PH számára ez a havi 910 millió eurós összeg biztosítja a PH dolgozók többségének (hivatalnokok, miniszterek, rendvédelmi erők alkalmazottai, stb.) bérét, illetve magának a központi és a helyi hivatali struktúráknak a működési költségeit. Mindez együttesen megközelíti az átlagos évi egy milliárd eurót. Az Unió palesztinok számára folytatott szubvencionálási és segélyezési tevékenysége a 2002es izraeli indítvány után akkor került újra a viták középpontjába, amikor a szélsőséges iszlámista, fundamentalista terrorszervezet, a Hámász melyet az Unió is így tart számon megnyerte a palesztin területeken tartott általános választásokat. Ezután az EU több tagállama elsősorban Olaszország, Nagy Britannia és Csehország a PHnak nyújtott támogatások azonnali leállítását követelte. Javier Solana és Angela Merkel is ígéretet tett Izraelnek, hogy az Unió újragondolja a palesztinok számára folytatott segélyezési politikáját. A szavakat tettek követték, csak éppen nem olyanok, amelyeket Izrael és az USA (akik egyaránt minden támogatást azonnal visszavontak, kivéve a humanitárius jellegűeket) elvártak, hiszen az Unió 120 millió euró gyorssegélyt szavazott meg a palesztinok számára. A Hámász vezette PH teljes nemzetközi diszkreditálódása végül mégis jobb belátásra térítette az EUt, amely április 12ével kezdődően 39 minden közvetlen támogatási csatornát 40 felmondott a Palesztin Hatósággal addig, amíg az nem hajlandó változtatni Izraelellenes politikáján. De a humanitárius segélyeket nem fagyasztotta be, így az új, Ismael Haniyeh vezette palesztin kormány legfőbb támogatójává Irán lépett elő, és az Európai Unió visszacsúszott a második helyre. AZ EURÓPAI UNIÓ SEGÉLYEZÉSI ÉS FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁNAK IRÁNYELVEI Tagállamaival együtt az EU világviszonylatban a tengerentúli fejlesztési segítség 55 százalékát, míg a segélyek 66 százalékát adja. A fejlesztéspolitika és más együttműködési programok hatékony eszközöknek bizonyulnak a konfliktusok gyökereinek kezelésében. A Javier Solana által fémjelzett közös biztonsági stratégia is a jövő erőszakos konfliktusainak megelőzését, a jó kormányzást, a szegénység csökkentését, a környezeti 39 Ugyan a deklaráció hivatalosnak számít, azonban hatályossága még nem egyértelmű. 40 Csak a közvetlen szubvencionálási alap szűnt meg, vagyis az a havi 910 milliós támogatás, mely direkt módon a Hámász vezette Palesztin Hatósághoz került. 98

19 károsodás megállítását, valamint az AIDS, a terrorizmus és a nemzetközi bűnözés elleni küzdelmet állítja a biztonság és fejlesztéspolitika középpontjába. E területek megfelelő működéséhez az Uniónak támogatást kell nyújtania a gazdasági és társadalmi fejlődésben, a környezetvédelem, a képzés és az infrastruktúra átfogó fejlesztésében. A legnagyobb probléma azonban a fejlődő országokban az, hogy a 40 legszegényebb országból 24ben fegyveres konfliktusok zajlanak, vagy éppen csak kilábaltak belőle, s ennek következtében Afrika népességének egyötöde konfliktuszónában él. A fejlődéshez azonban békére van szükség, ezért sürgette az Unió az Afrikai Béketeremtő Alap létrehozását, amely az Afrikai Uniót támogatja békefenntartási és konfliktusmegelőzési törekvéseiben az afrikai kontinensen. Az Alap célja nem Afrika további militarizálódásának finanszírozása, hanem az afrikai szolidaritás és felelősségvállalás támogatása. A segítségnyújtás másik nagy területe KözépÁzsia, amely a megdermedt fejlődés és a rossz kormányzás okozta elégedetlenség, az intolerancia és az iszlám szélsőség robbanásveszélyes elegyét képezi. A fegyveres konfliktusok itt szintén a fejlődés útjában állnak. A béketeremtés a fejlődés kulcsa minden országban, minden régióban. S ez nem csak a fejlődő országokra igaz, s nem csak rájuk hat ki. A fenntartható fejlődés előmozdításához globális biztonságra van szükség. Ennek megteremtéséhez azonban hatalmas befektetések szükségesek, nem csupán finanszírozási értelemben, hanem abban az értelemben is, hogy az országoknak együttesen kell felismerniük ennek jelentőségét multilaterális intézmények, tisztességes nemzetközi kereskedelmi szabályok és akár fegyveres erők felállításával. De ha elfogadjuk, hogy a biztonsági kockázatok kezelése a szegénység kezelését is jelenti, ez azt is jelentie, hogy a fejlesztéspolitikát a biztonságpolitika alá rendeljük? DILEMMÁK A fejlesztési és humanitárius segítségnyújtás két nagy dilemmája, hogy a tagállamok külön segítségnyújtása mellett illetve azok ellenében milyen mértékben vonják közös, transznacionális szintre, valamint, hogy milyen mértékben integrálódjon be, rendelődjön alá a közös biztonsági és védelmi politikának. Bár hatalmas összegeket költ segítségnyújtásra, a fejlesztési segítségnyújtásra szánt összegek mindössze 20 százaléka származik az EU közös kasszájából. A fennmaradó 80 százalékot még mindig a tagállamok adják. A fejlesztési segítségnyújtás elsődleges célja a szegénység csökkentése, az Unió egyik nagy kihívása napjainkban mégis a közös kül és biztonságpolitika és a fejlesztési segítségnyújtás összehangolása, utóbbi integritásának megőrzésével. KATONAI VÉDELEM A fentiekben már említettük, hogy egy katonai beavatkozás sikeressége szempontjából mennyire fontos az azzal párhuzamosan zajló segélyezési tevékenység megszervezése. 99

20 Nyilvánvaló, hogy egy hadsereget, fegyveres felkelőket végső esetben csak katonai potenciállal lehet legyőzni, azonban a gyökeres változások eléréséhez szükségszerű a humanitárius műveletek gyors és hatékony alkalmazása. Melyek ezek: 1. ivóvíz, élelem, a megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása; 2. menekültek elszállásolása; 3. közigazgatás mielőbbi újraszervezése (hivatalok, iskolák, stb.); 4. a gazdaság és kereskedelem gyors rehabilitálása. Ugyanakkor a hatékony segélyezési tevékenység is egyre inkább rászorul bizonyos katonai opciók és funkciók alkalmazására. Ezt könnyen beláthatjuk, ha belegondolunk, hogy nemzeti szinten is milyen fontos szerep juthat a hadsereg számára egy adott természeti vagy humanitárius katasztrófa kezelésekor. Milyen lehetőségeket tud a katonaság optimális esetben biztosítani: 1. logisztikai tevékenység (légi, vízi és szárazföldi szállítás, elosztás, raktározás, stb.); 2. fegyveres védelmi és biztosítási tevékenység (mind a segélykészletek, mind a személyzet tekintetében); 3. rendvédelmi tevékenység (civil védelmi és bűnmegelőzési tevékenységek); 4. katasztrófamegelőzési és elhárítási tevékenység (speciális felkészültséget igénylő akciók, katasztrófaelhárítási mentőakciók, stb.). Ma már nyilvánvaló tény, hogy egy fegyveres konfliktus katonai megoldása csak akkor lehet igazán sikeres, ha az párosul egy kiterjedt segélyezési tevékenységgel is, ugyanakkor a humanitárius akciók is egyre inkább rászorulnak egy bizonyos fokú katonai (elsősorban logisztika, fegyveres kíséret, illetőleg rendvédelmi feladatok) segítségre. Természetesen erre már korábban ráébredtek a nemzetközi politika résztvevői, amikor is 1945ben létrehozták az Egyesült Nemzetek Szervezetét, mellyel éppen az volt az alapítók célja, hogy egy olyan globális hatáskörű, diplomáciailag, katonailag és pénzügyileg erős szervezetet építsenek, mely egyidejűleg képes megoldani a világ bármely pontján kialakuló fegyveres konfliktusokat, illetőleg egyéb válsághelyzeteket (éhezés, járványok, migráció, természeti katasztrófák, gazdasági destabilizációs problémák). Az ENSZ alapítása óta megoldatlan problémaként jelentkezik, hogy teljesen kiszolgáltatott a tagállamoknak, melyeknek értelemszerűen eltérő geopolitikai érdekeik vannak. Ezen tendenciák különösen felerősödtek az Egyesült Államok elleni szeptember 11i merénylet után, amikor is NATO végérvényesen átvette az ENSZtől a világ fegyveres őre szerepet persze amerikai irányítással. A NATO, melynek a Szovjetunió felbomlása és a hidegháború megszűnte után új stratégiai reformra lett szüksége, átalakult egy globális rendfenntartó szervvé, mely aktívan részt vállal a segélyek logisztikai és fegyveres biztosításában. Ezen stratégiai változásra példa a délszláv szerepvállalás, vagy az első afrikai akció Darfúrban. A NATO ilyen jellegű tevékenységére nyilvánva 100

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/ACP/CE/2005/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/ACP/CE/2005/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/ACP/CE/2005/hu 1 AF/ACP/CE/2005/hu 2 ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE 2009.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/5 A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE (2009. február 20.) az export-visszatérítések, exportlefölözések és egyes gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a Melléklet kiegészíti a Támogatási Szerződésben Projektre nyújtandó támogatás különböző költségvetési kategóriák

Részletesebben

DPD Express szolgáltatás

DPD Express szolgáltatás DPD Express szolgáltatás A DPD Express nemzetközi szolgáltatásával rendkívül gyors, megbízható és gazdaságos légi szállítást kínálunk ügyfeleinknek világszerte, köszönhetıen a DPD partner vállalatainak,

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Szent István Egyetem Gödöllő 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Gödöllő, 2005. november 1. A Szent István Egyetem alkalmazottainak

Részletesebben

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3 1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 4.000-5.000 5.000-10.000 10.000 HUF felett, HUF között HUF között HUF között HUF között HUF között 30 kg alatt 30 kg felett 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak Cél Telefonszám kezdete Bruttó percdíj (Ft) Afganisztán 93* 99,06 Albánia 355* 99,06 Albánia mobil 3556* 406,4 Albánia prémium 35542* 406,4 Algéria 213* 38,1 Algéria mobil 2135* 406,4 Algéria mobil 2136*

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytıl független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítı szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2016. április 1- től az ÁSZF 12.1.1

Részletesebben

XII. sz. melléklet Díjszabás

XII. sz. melléklet Díjszabás 1. Forgalmi díjak XII. sz. melléklet Díjszabás Hívás típusa Díjazási időszak Ft/perc Kapcsolási díj Ft/db 0 Ft Hálózaton belül Hálózaton belül helyi nappali 0 Ft Hálózaton belül helyi kedvezményes 0 Ft

Részletesebben

NeoPhone a NetTelefon

NeoPhone a NetTelefon NeoPhone a NetTelefon NeoPhone VoIPer árlista Forgalmi díjak (Ft/perc) Nappali időszak Kedvezményes időszak Nettó Bruttó Nettó Bruttó NeoPhone hálózaton belüli hívások 0,00 0,00 0,00 0,00 NeoPhone hálózaton

Részletesebben

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2014.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.28. COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 MELLÉKLETEK a következőhöz Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai

Részletesebben

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája A következő felsorolás tartalmazza azoknak az országoknak a nevét, amelyek részesei az irodalmi és a művészeti

Részletesebben

VoIP hívásdíjak bruttó összegei országonként

VoIP hívásdíjak bruttó összegei országonként Afganisztán 69 HUF 1.15 HUF Afganisztán mobil 73.2 HUF 1.22 HUF Albánia 15 HUF 0.25 HUF Albánia mobil 68.4 HUF 1.14 HUF Algéria 49.2 HUF 0.82 HUF Algéria mobil 46.2 HUF 0.77 HUF Amenia 22.2 HUF 0.37 HUF

Részletesebben

L 17/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.22.

L 17/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.22. L 17/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.22. A BIZOTTSÁG 49/2009/EK RENDELETE (2009. január 21.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermékbehozatalra

Részletesebben

L 61/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.3.5.

L 61/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.3.5. L 61/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.3.5. A BIZOTTSÁG 174/2009/EK RENDELETE (2009. március 4.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermékbehozatalra

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2015. október 9-től 2015. október 9-től hatályos országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok

Részletesebben

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: VNM/2015/xxx/1 EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: X. Y. Kft. Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: a továbbiakban: Előfizető és VNM Távközlési Zártkörűen

Részletesebben

1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás.

1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás. 1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás Csúcs időszak Kedvezményes időszak (munkanapokon 07 és 18 óra (munkanapokon 18 és 07

Részletesebben

telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül

telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül 1.1.6.1 Magyarországi vezetékes, mobil és speciális hívások telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül Helyi hívás Szolgáltató hálózatán belül (Ft/perc) 0 Ft 0 Ft Szolgáltató

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft.

TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft. Belépési díj Kapcsolási díj Havi elıfizetési díj TRIOTEL START díjcsomag 1 20 Hívásirányok csúcsidıben csúcsidın kívül Hálózaton belüli hívások Helyi vezetékes hívás (más vezetékes hálózatba) 9,6 4,8 Egyéb

Részletesebben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben 3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Irán 0.00 Brunei Darussalam 0.49 Kiribati 1.66 Jamaica

Részletesebben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben UNICEF/HIVA2014-00005/SCHERMBRUCKER UNICEF/SUDA2014-XX657/NOORANI UNICEF/NYHQ2014-1407/NESBITT UNICEF/NYHQ2014-1556/ZAIDI UNICEF/ETHA-2014-00408/OSE UNICEF/UKLA2013-00958/SCHERMBRUCKER Az UNICEF humanitárius

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésre és különösen annak 62. cikke 2. pontja b) pontjának i.

tekintettel az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésre és különösen annak 62. cikke 2. pontja b) pontjának i. A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK Életminőség Társadalmi fejlettség mutatószáma a Legmagasabb, 2011 1 Norvégia 94,3 2 Ausztrália 92,9 3 Hollandia 91,0 Egyesült Államok 91,0 5 Kanada 90,8 Írország 90,8 Új-Zéland

Részletesebben

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás)

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) 2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok Tuti TV-I. Tuti TV-II. Tuti TV-III. Tuti TV-I. üdülő Tuti TV-II. üdülő Tuti TV-III.

Részletesebben

Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új Jamaica nem Jamaica nem

Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új Jamaica nem Jamaica nem Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új 18768489001 2012.02.13 Jamaica nem 18768489071 2012.02.13 Jamaica nem 18768489076 2012.02.13 Jamaica nem 18768489126 2012.02.13 Jamaica nem 18768489150 2012.02.13

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Aljzatok, dugaszok. Aljzatok, dugaszok:

Aljzatok, dugaszok. Aljzatok, dugaszok: Aljzatok, dugaszok Az elektromos hálózatok különbözőek a világ különböző tájain. Annyiban egyeznek, hogy valamennyi ország szinuszos [váltóáram]ot használ a lakossági berendezések üzemeltetéséhez. Azonban

Részletesebben

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27.

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27. A közép-afrikai k konfliktusok hatása Európa biztonságára Jelentős biztonsági kockázatot képviselnek a világfejlődésből egyre inkább elmaradó, ugyanakkor egyre jelentősebb népességgel rendelkező régiók,

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Lakossági forint számlacsomagok Számlacsomag neve STANDARD ELEKTRONIKUS Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó 24 18 Törzsbetét

Részletesebben

Bill Gates-től Szudánig, avagy hol vannak az egyenlőtlenség határai. Dr. Szigeti Cecília

Bill Gates-től Szudánig, avagy hol vannak az egyenlőtlenség határai. Dr. Szigeti Cecília Bill Gates-től Szudánig, avagy hol vannak az egyenlőtlenség határai Dr. Szigeti Cecília Különbözőek vagyunk Mi a egyenlőtlenség? Az egyenlőtlenség elkerülhető, erkölcsileg nem igazolható hierarchikus különbség.

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

LAKOSSÁGI/IFJÚSÁGI/MIAMANÓ/VÁLLALKOZÓI FORINT BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével

LAKOSSÁGI/IFJÚSÁGI/MIAMANÓ/VÁLLALKOZÓI FORINT BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével LAKOSSÁGI/IFJÚSÁGI/MIAMANÓ/VÁLLALKOZÓI FORINT BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével A változás oka, hogy a vízumköteles és nem együttműködő országok állampolgárai

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS

1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS 1. Egyszeri díjak (Ft) 1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS Analóg vonal 25 000 5 000 30 000 Analóg vonal kábeltelevízió felhasználóknak 15 000 3 000 18 000 Analóg vonal kábeltelevízió felhasználóknak 2 éves hűségnyilatkozattal

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről Vállalatok és más pályázók számára Nemzetközi

Részletesebben

2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás)

2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás) 2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok Tuti TV-I. Tuti TV-II. Tuti TV-III. Tuti TV-I. üdülő Tuti TV-II. üdülő Tuti TV-III.

Részletesebben

Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új * Nagy-Britannia és Észak-Írország nem 4,47022E Nagy-Britannia és

Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új * Nagy-Britannia és Észak-Írország nem 4,47022E Nagy-Britannia és Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új 44700590* 2003.12.19 Nagy-Britannia és Észak-Írország nem 4,47022E+11 2003.12.19 Nagy-Britannia és Észak-Írország nem 67746160 2003.12.19 Salamon-szigetek nem 68237*

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

A TANÁCS 539/2001/EK RENDELETE

A TANÁCS 539/2001/EK RENDELETE 2001R0539 HU 19.01.2007 005.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 539/2001/EK RENDELETE (2001. március 15.) a

Részletesebben

DPD Árlista. Áraink csomagonként értendőek és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, valamint az üzemanyag felárat.

DPD Árlista. Áraink csomagonként értendőek és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, valamint az üzemanyag felárat. DPD Classic belföld Csomagsúly Szállítási díj/csomag (Ft) 0,1 3 kg 1100 3,1 5 kg 1300 5,1 10 kg 1400 10,1 15 kg 1500 15,1 20 kg 1600 20,1 25 kg 1900 25,1 31 kg 2300 31,1 50 kg 3500 Áraink csomagonként

Részletesebben

II. sz. segédlet az országkódok kitöltéséhez

II. sz. segédlet az országkódok kitöltéséhez A. Területi egységenként EURÓPAI UNIÓ II. sz. segédlet az országkódok kitöltéséhez BE CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK BG RO Belgium Cseh Köztársaság Dánia Németország

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

fejlesztési politikája Az EU a világban Szent-Iványi Balázs Római szerződés:

fejlesztési politikája Az EU a világban Szent-Iványi Balázs Római szerződés: Az Európai Unió közös fejlesztési politikája Szent-Iványi Balázs Az EU a világban A fejlesztés-politika az EU külkapcsolati eszközrendszerének része A világ legnagyobb donora, az ODA 55%-a az EUtól származik

Részletesebben

Közlemény. 2011.aug.19- től a havidíj (Ft) 3 000 3 200 33 34 Vodafone 200 Plus. 5 000 5 400 29 30 Vodafone 400 Plus

Közlemény. 2011.aug.19- től a havidíj (Ft) 3 000 3 200 33 34 Vodafone 200 Plus. 5 000 5 400 29 30 Vodafone 400 Plus Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. augusztus 19-ei hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. Tájékoztatjuk Előfizetőinket,

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Nemzetközi zónabesorolások

Nemzetközi zónabesorolások zónabesorolások Ország posta Európa+ EMS gyorsposta Afganisztán 4 4 4 Albánia 3 3 3 Algéria 4 4 4 Amerikai Egyesült Államok 5 5 5 Amerikai Szamoa 6 6 Andorra 3 3 Angola 6 6 6 Anguilla 6 6 Antigua és Barbuda

Részletesebben

MELLÉKLETEK. Hatályba lépés ideje: 2009.április 03.

MELLÉKLETEK. Hatályba lépés ideje: 2009.április 03. MELLÉKLETEK Hatályba lépés ideje: 2009.április 03. TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS...3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET...21 3. sz. melléklet - ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ...1 1. Bevezetés...1

Részletesebben

Új FedEx tarifák Érvényes 2015. január 5-től

Új FedEx tarifák Érvényes 2015. január 5-től Új FedEx tarifák Érvényes 0. január -től Nem számít, hogy a szállítmánya nehéz vagy könnyű, sürgős vagy kevésbé időérzékeny, a FedEx-nél megtalálja a megoldást. Ön is profitálhat a versenyképes árakon

Részletesebben

TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK

TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS...3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET...9 3. sz. melléklet - ADATVÉDELMI

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2008/0251(NLE) 26.10.2012

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2008/0251(NLE) 26.10.2012 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 26.10.2012 2008/0251(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti

Részletesebben

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Dr. Lattmann Tamás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Társadalomtudományi Tanszék AZ EU szerepe a világon az egyik

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank közleménye. a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján

A Magyar Nemzeti Bank közleménye. a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek USA dollárra átszámított árfolyamairól A Magyar Nemzeti Bank a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

AFRIKA JOGALAP A COTONOUI MEGÁLLAPODÁS

AFRIKA JOGALAP A COTONOUI MEGÁLLAPODÁS AFRIKA Az EU és Afrika közötti kapcsolatokat részben egymást átfedő szakpolitikai keretek irányítják. Ezek közül a legfontosabb a Cotonoui Megállapodás (2000) és az EU Afrika közös stratégia (JAES). Mindkettő

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2001R0539 HU 18.10.2013 008.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 539/2001/EK RENDELETE (2001. március 15.) a

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása 1 A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása T-Mobile Adathálózati és Internet szolgáltatás 8. sz. melléklet Hatályos: 2012. január 1-jétől 1. A szolgáltatási

Részletesebben

2. számú melléklet Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

2. számú melléklet Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz DÍJSZABÁS Egyszeri díjak (Ft) ÁFA nélkül ÁFÁ-val Bekapcsolási díj 6,000 7,500 Alap-, és kapcsolási díjak (Ft) ÁFA nélkül ÁFÁ-val Alapdíj /hó 1920 2400 Alap csomag (meglévő de nem értékesíthető) 1000 1250

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt?

Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt? Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt? Csébi Márk ELTE TTK Földtudományi DI, PhD-hallgató Dr. habil Izsák Éva ELTE TTK RTT, egyetemi docens Dobai Attila ELTE BTK Nyelvtudományi DI, PhD-hallgató

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 4.sz. melléklet

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált

Részletesebben

Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és Ingatlan Hasznosító Kft. Magyar Telekom Nyrt. Beszédcélú Távközlési Szolgáltatási Szerzıdés

Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és Ingatlan Hasznosító Kft. Magyar Telekom Nyrt. Beszédcélú Távközlési Szolgáltatási Szerzıdés Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és Ingatlan Hasznosító Kft. Magyar Telekom Nyrt. Beszédcélú Távközlési Szolgáltatási Szerzıdés Szerzıdésszám: ICCM/2010/0028967/0 Ügyiratszám: ICCM/2010/478706 Szolgáltatási

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált sebesség KTV

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. augusztus1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési változásairól. Üzleti Általános

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

DPD Szolgáltatás leírás

DPD Szolgáltatás leírás Szolgáltatások Bemutatása belföldi és nemzetközi csomagfuvarozásra A DPD története Európa egyik vezető csomagszállító szolgáltatója, a DPD, multinacionális vállalatok és hagyományos postai szolgáltatók

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan. 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN. Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges?

Nemzetközi gazdaságtan. 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN. Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges? Nemzetközi gazdaságtan 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN 1 Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges? 2 1 ÉRDEKEK 3 Az OECD DAC tagállamai által nyújtott segélyek abszolút összegekben (vékony

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.12. COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA)

Részletesebben

Egyszeri díjak. mobil telefon szolgáltatás igénybevétele esetén. 3/d melléklet Szolgáltatási díjak mobil telefon szolgáltatás esetén

Egyszeri díjak. mobil telefon szolgáltatás igénybevétele esetén. 3/d melléklet Szolgáltatási díjak mobil telefon szolgáltatás esetén Utolsó módosítás időpontja: 2015.03.09. 1. Egyszeri díjak mobil telefon szolgáltatás igénybevétele esetén upc mobiltelefon Belépési díj (az előfizetői csatlakozási pont kiépítése, és a szolgáltatás aktiválásával

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Elıfizetıi szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások

Elıfizetıi szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások Elıfizetıi szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások A bruttó díjak 27 % ÁFA-t tartalmaznak. EGYSZERI DÍJAK (VOIP és CPS) Egyéni Elıfizetı (bruttó) Üzleti/Intézményi

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAM-LAPJÁN NEM SZEREPLŐ, EGYÉB ÁRFOLYAMOK

AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAM-LAPJÁN NEM SZEREPLŐ, EGYÉB ÁRFOLYAMOK Afgán afgháni 3,49 Albán lek 2,07 Algériai dinár 2,55 Angolai kwanza 2,30 Arab Emírségek dirham 47,00 Argentin peso 54,79 Arubai florin 96,42 Azerbajdzsáni új manat 203,47 Bahama-szigeteki dollár 172,60

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben