A MIGRÁCIÓ, A GLOBÁLIS NÉPESEDÉSI POLARIZÁCIÓ ÉS AZ ENSZ DEMOGRÁFIAI PROGNÓZISAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MIGRÁCIÓ, A GLOBÁLIS NÉPESEDÉSI POLARIZÁCIÓ ÉS AZ ENSZ DEMOGRÁFIAI PROGNÓZISAI"

Átírás

1 Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke A MIGRÁCIÓ, A GLOBÁLIS NÉPESEDÉSI POLARIZÁCIÓ ÉS AZ ENSZ DEMOGRÁFIAI PROGNÓZISAI 2011 májusában, a Világszervezetben két fontos esemény kapcsán kerültek elıtérbe a globális demográfiai problémák. Közzétették az ENSZ új népesedési prognózisát, amelyik a korábbiakat módosította és a 2050-re jelzett fordulópont helyett földünk lakói lélekszámának további növekedését valószínősítette. A másik esemény a Közgyőlés keretében szervezett konferencia volt a migrációról s a 2013-ra tervezett globális csúcs elıkészítésérıl. Központ kérdésként szerepeltek a világgazdasági válság, a munkanélküliség és az arab világban zajló események hosszabbtávú következményei, illetve a migránsok társadalmi, gazdasági és jogi helyzetének problémái. Mint közismert migráció az emberiség történelmének egyik állandó és igen fontos része. A népvándorlások és migrációs hullámok okai, következményei, iránya és méretei általában adott korszakokhoz kötıdve jellemezhetık. A migrációt kiváltó okokat két nagy csoportra lehet osztani: a toló és szívó hatásokra. A toló hatások, olyan természeti vagy társadalmi tényezık, amelyek az emberek csoportjait, vagy az egyéneket arra késztették,és késztetik ma is, hogy megszokott, hagyományos környezetüket elhagyják, és másutt keressenek lehetıségeket. A szívó hatások alapulhatnak kedvezıbb természeti adottságokon, fontosabb lehet azonban a jobb életfeltételek ígérete vagy reménye. A migrációs folyamat szerepe vitathatatlan az emberi társadalom és a világgazdaság fejlıdésében, társadalmak, civilizációk és kultúrák terjedésében. Nemegyszer vezetett azonban térségek hanyatlásához, háborúkhoz is. A világgazdaság nemzetköziesedésének elsı világháború elıtti 300 éve során a nemzetközi migrációnak kiemelkedıen fontos szerepe volt a világgazdaság fejlıdésében után ismét nıtt a migráció szerepe de messze alatta maradt a század elsı évtizedét megelızıeknek. Elıadásom azonban nem a múlttal, hanem a jelennel és a jövıvel foglalkozik, vagyis a migráció problematikájával a XXI. században. A migráció típusai és méretei XXI. században a migráció, a népesség nemzeti és nemzetközi vándorlása minden eddiginél nagyobb jelentıségő globális kérdés. A migráció fogalma igen egyszerő: a népesség csoportjainak vagy egyéneknek elvándorlása lakóhelyükrıl. Ez azonban többféle lehet: állandó és ideiglenes, lehet az adott országon belüli, vagy az ország területét elhagyó. A kiváltó okot illetıen lehet önkéntes vagy kikényszerített. A migráció típusait tekintve lehet: Gazdasági migráció/üzleti lehetıségek, vándormunkások, jobb bérekért, menekülés a nyomor elıl; Politikai migráció /üldöztetés, áttelepítés, kitelepítés; Ökológiai migráció/természeti katasztrófák, vízhiány; A migráció motivációi között nem hagyható figyelmen kívül az egészségügy, sıt a bőnözés sem. Sajátos külön kategóriát képviselnek a migránsok között a menekültek. Különbséget kell tenni mindezeken túl a legális és illegális migráció között is 1

2 A népességáramlás kb. 70 %-ára az ENSZ becslései szerint az államok keretei között kerül sor. A 30 százalékra becsült nemzetközi, vagyis államok közötti bevándoroltak állománya az elmúlt két évtizedben kb. 38 %-kal nıtt, az össznépességhez viszonyított arányait tekintve azonban keveset változott. A nemzetközi migráció között A bevádoroltak becsült Év állománya adott év közepén Forrás: United Nations Population Division 2010 A nemzetközi áramlás alapján az államokat három csoportra oszthatjuk: forrás-országokra, tranzitállamokra és fogadó országokra. Vannak államok, amelyek mindhárom funkciót betöltik. XX. század utolsó évtizedének elején kb. 155 millió ember, a föld lakóinak mintegy 2%-a nem abban az országban élt, ahol született. Svájc és Kanada lakóinak 17%-a, Franciaország lakosságának 11%-a, Ausztria népességének 6%-a, az amerikaiak 10%-a volt külföldi születéső. A XXI. században már gyorsabban nıtt a migráció a fejlıdı világ államai között. A XXI. század elsı évtizedének végén az összes nyilvántartott migránsok,vagyis az a kb. 213,9 millió személy, (aki más államokban született, mint ahol letelepedett vagy/és dolgozik) 60%-a fejlett országokban, és 40%-a a fejıdı világban él. A lecsengıben lévı világgazdasági válság a migráns munkaerıt különösen nagymértékben sújtotta a fejlett világban. A munkanélküliség e kategóriában csaknem kétszer gyorsabban nıtt, mint az adott országra jellemzı átlagos munkahelyvesztés. Ez is szerepet játszott valószínőleg abban, hogy a válság éveiben bizonyos visszaáramlásra is sor került. A menekült és menedéket keresı kategóriába soroltak száma 2010-ben kb. 26 millió volt. Az ENSZ Menekültügyi fıbiztosságának adatai szerint 2010-ben kb ember kért menekült státuszt, fıként az USA-ban és az EU államaiban. Ezekben az adatokban nem szerepelnek a belsı menekültek. A demográfiai polarizáció a XXI. században A XXI. században, a nemzetközi migrációs folyamat egyik legdöntıbb toló hatása a demográfiai polarizáció és az ezzel kapcsolatos társadalmi és gazdasági problémák következménye lesz. 2

3 A XXI. század során sok fejlıdı ország számára megoldhatatlan problémák forrása marad a gyors népszaporulat. A népesség növekedésének lassulása a XX. század utolsó évtizedeiben sok fejlıdı országban bekövetkezett. A népesség növekedése azonban, ha lassabban is, de folytatódik. Az ENSZ Népesedési Fıosztály 2011 májusában hivatalosan is közzétette a 2010-es jelentést a föld népességérıl, amelyik országokra vonatkozóan is tartalmaz prognózisokat, 2100-ig. Eszerint október 31-én a világ népessége eléri a 7 milliárdot, 2025-re a 8 milliárdot, 2043-ra a 9 és 2083-ra a 10 milliárdot. A népesség növekedése lassul ugyan, de a korábbi prognózisokkal szemben nem valószínő a népesség csökkenése globális méretekben a XXI. században. Földünk népességének növekedése Év Népesség száma millió(?) (m) m m m m milliárd (md) md md md md md md md md md md md md md md md md md md UN World Population Prospects:The 2010 Revision Különösen fontos marad azonban két demográfiai tendencia folytatódása. Az egyik a fejlett országokra jellemzı. Ennek centrumában a lakosság stagnálása, csökkenése és elöregedése áll. Ez a fejlett országokban lényegében a XX. században kezdıdött, sıt egyes olyan fejlıdı országokban is megindult, amelyek jelentıs erıfeszítéseket tettek a népszaporulat csökkentésére. A következı fél évszázad során az Európai Uniót alkotó térség népessége valószínőleg millióval csökken. A kelet-európai országokban a csökkenés még nagyobb lehet. A XXI. század második felében a demográfiai átalakulás globálisan is 3

4 jellemzıvé válik. A másik tendencia a demográfiai polarizáció alapvetı forrása. A világ népessége növekedésének döntı részére ugyanis a következı évtizedek során a szegény országokban kerül majd sor. Az ENSZ demográfiai elırejelzései szerint a föld népessége várható növekedésének 98%-ára az alacsony jövedelmő országokban kerül sor. A következı harminc esztendı során évente várható mintegy 78 millió új földlakó közül körülbelül 40 millió öt országban látja meg a napvilágot (Indiában, Kínában, Pakisztánban, Indonéziában és Nigériában). Ez a XXI. század demográfiai kihívásának legfontosabb összetevıje. A korösszetétel átalakulása változások egyik igen lényeges következménye. Azokban az országokban, amelyekben a népszaporulat gyorsabb marad, hatalmas mértékben megnı a munkaképes korúak aránya. Ezek számára minden korábbinál nagyobb tömegben kellene munkahelyeket vagy megélhetési lehetıségeket biztosítani és 2020 között a becslések szerint egymilliárd új munkahelyet kellene teremteni. Erre az érintett országok csak jelentıs társadalmi reformok révén s nagy volumenő külföldi segítséggel lennének képesek. A világgazdaságban már a XX. század utolsó szakaszában, egyes térségekben sajátos foglalkoztatási válsághelyzet alakult ki, amelynek következményei globálisak. A fejlett országokban követelmények és a feladatok között egyre nagyobb hangsúlyt kap a generációközi gazdasági és társadalmi kérdések megfelelı kezelésének szükségessége. Nem áll érdekében az országoknak például hogy a korösszetétel változása rontsa a következı nemzedékek lehetıségeit életfeltételeik javítására s ily módon új generációs konfliktusokat építsen a társadalomba. A generációs konfliktusok egyik lehetséges forrása az, hogy a csökkenı arányú hagyományos munkaképes korú korosztályoknak több embert kell eltartani. Kialakul ugyan egy új, lényegében munkaképes korcsoport az idısebb középkorúak csoportja, akik számára viszont új típusú munkalehetıségeket kellene teremteni. Az eltartandók nagyobb hányadát továbbra is a legfiatalabb korosztály, a gyermekek alkotják, azonban nı az idıs korosztályok aránya is. A generációs konfliktusok sajátos forrása lehet a technikai fejlıdés egyik fontos következménye és követelménye is. A tudományos és technikai változások jellege, az új technikai generációk gyorsabb belépése számottevıen növelik a fiatalabb nemzedékek fontosságát az emberi erıforrások keretében. A fiatalabb generációk rugalmasabbak, könnyebben képesek befogadni és mőködtetni az újat. A technikai fejlıdés és ezzel összefüggésben a társadalmi munkamegosztás átalakulása meggyorsítja a nık egyenjogúságának és társadalmi részvételének folyamatát is. A munkaképes korúak arányának csökkenését ellensúlyozni igyekvı lépések között jelenleg több alternatíva foglalkoztatja a szakembereket. Az egyik alternatíva az államok radikális beavatkozása a demográfiai folyamatokba a népszaporulat növelése érdekében, azokban az országokban, ahol a lakosság csökkenése különösen jelentıs méreteket ölt. (Pl. Oroszország) Ez vagy drasztikus, az egyének és a családok életét befolyásoló tilalmakat követel, vagy pedig különleges ösztönzıket. A másik alternatíva az, hogy a technikai fejlıdés gyorsításával növeljék a munkaképes korúak termelékenységét és az általuk megtermelt elosztható új értékek tömegét. Ily módon nagyobb számú eltartottról tudjanak gondoskodni a dolgozó korosztályok jelentısebb megterhelése nélkül. Lényegében az ún. új középkorúak és a nık munkába állása az eltartási terhek csökkenését is jelenti. Mindez azonban megköveteli a képzési rendszernek és a társadalmi munka szervezetének átalakítását. A harmadik alternatíva a bevándorlás szabadabbá tétele az érintett országokban. Részben a demográfiai változásokkal függ össze a belsı vándorlás is. Ennek azonban számos más oka is van: a gazdasági és társadalmi szerkezet átalakulása, a technikai fejlıdés stb. 100 évvel ezelıtt a világ lakóinak négyötöde még falusi településeken élt. A XXI. század elsı 4

5 évtizedének végére arányuk 50% alá süllyedt és tovább csökken. A folyamat a világ fejlıdı térségeiben inkább jellemezhetı deruralizációként, mint klasszikus értelemben vett urbanizációs folyamatként, jóllehet egyes szakemberek a szuperurbanizáció korszakának tekintik a kialakuló szakaszt. Egyrészt, a városi és a falusi jellegő települések között új kölcsönhatások alakulnak ki s ennek, valamint más társadalmi, gazdasági és technikai tényezık hatására gyorsul mindenütt a hagyományos falusi életformák bomlása. Másrészt az elvándorlást a falvakból a legtöbb új metropolisban a fejlıdı világban nem kíséri a városi munkalehetıségek növelése és az urbanizált életmód terjedése. Városi nyomortelepek tömegei jönnek létre és a falusi szegénység áthelyezıdik a városi településekre, degradálva azokat. A fejlıdı országokban hatalmas mega-városok alakulnak ki, amelyek körül viskókban és barakkokban élı milliók koncentrálódnak. A tömegmigráció évszázada? A XXI. század elıre jelezhetı ökológiai, társadalmi és gazdasági tendenciái új tömegmigrációs korszak beköszöntét valószínősítik. A toló és húzó tényezık is intenzívebbek lesznek. A vízhiány és különbözı az éghajlati változásokkal összefüggı problémák hatalmas térségekben vezethetnek a népesség eltartó képesség csökkenéséhez. A demográfiai polarizáció nyomán nı a migrációs nyomás a nagy népességet s különösen munkaképes korúakat koncentráló országokban. További fontos változás az is, hogy a fejlıdı országokban egyre több fiatal szerez olyan képzettséget, amelyik szakmailag is mobilabbá teszi és lehetıséget ad számára a fejlettebb világban a munkavállalásra. Az angliai Nemzetközi Fejlesztési Minisztérium tanulmánya kimutatta, hogy az országban az afrikai bevándorlók háromnegyede, az ázsiai bevándorlók fele felsıfokú végzettséggel rendelkezett. A mexikói egyetemi végzettségőek 12%-a, a PhD fokozatot szerzettek 30%-a kivándorolt az Egyesült Államokba. Egyre inkább kirekesztıdnek ugyanakkor a migrációs lehetıségekbıl a hatalmas tömeget alkotó alacsony képzettségőek, akik a szegények számát növelik. Gyorsult, olcsóbbá vált és válik a jövıben is a közlekedés. A nemzetközi képzésben tehát a külföldön tanulásban résztvevık száma is nı s ezek közül egyre többen igyekeznek ott maradni, ahol tanultak. Vannak természetesen a migráció ellenható tényezık is. Miközben a helyi lakosság átlagos életkorának emelkedése a fejlett államokban növeli a szükségletet a fiatalabb korúak bevándorlása iránt, a munkanélküliség, esetenként ez idegengyőlölı politikai mozgalmak erısödése nehezítheti a bevándorlást és a külföldiek asszimilálódását. Kérdéses, hogy az egyetemes emberi jogok nagyobb mértékő tiszteletben tartása és a demokrácia a fejlett országokban milyen mértékben lesz képes ellensúlyozni a kevésbé fejlett térségekbıl eredı migráció erıszakos korlátozására irányuló társadalmi és politikai törekvéseket. Alapvetı fontosságú kérdés marad a XXI. században a migráció gazdasági hatása, mindenekelıtt a küldı országokban ben Knut Wicksell svéd közgazdásznak az volt a véleménye, hogy az emigráció révén a küldı ország megszabadul szegényeitıl, a felesleges munkaerıtıl és a föld nélküliektıl. Ezért a kivándorlás elınyös az ilyen országok számára s hozzájárul a bérek emelkedéséhez. A XIX. század végén egyes országok tapasztalatai Nyugat-Európában igazolták Wicksell állítását. A XXI. században ez a folyamat a fejlıdı világban és egyes volt szocialista országokban összetettebb. A magasan képzettek kivándorlása, elvileg hozzájárulhat a XXI. században is különösen bizonyos kategóriákban a bérek növekedéséhez a küldı országokban. A küldı államok veszteségei azonban nagyok lehetnek. A küldı ország elveszti a kivándoroltak képzésére fordított anyagi eszközöket. Ezt 5

6 részben ellensúlyozhatják a kivándoroltak által a küldı országba átutalt anyagi eszközök. Ezek volumene a fejlıdı országokban több mint megkétszerezıdött 1990 és 2010 között, s ebben az idıszakban a fejlesztési segélyek volumenét 20%-kal múlta felül. A hazautalások gazdasági hatását sok elemzı meglehetısen ellentmondásosnak tartja. Lengyelország és Románia példája térségünkben is azt bizonyította, hogy ingatlanvásárlásra, a fogyasztás, s az importot növelésére fordították a hazautalt pénz nagy részét. Emellett az a tény, hogy a képzettebbek vándorolnak ki, s ezek a középosztályból származnak, viszonylag csekély az a hányad, amelyik az adott országok szegényebb körzeteibe jut. A gazdaság és a társadalom mőködése szemszögébıl a magasan képzett munkaerı legértékesebb részének elvesztése jelentıs kárt okoz, s pótlásuk nehéz és idıigényes. Igaz, hogy az egyetemi képzésben résztvevık gyors növekedése, részben a kivándorlásra való hivatkozással, nagy tömegben termeli a magasan képzett munkaerıt az érintett országok többségében. A XXI. század világgazdasági változásai, új fejlıdési központok és piacok gyors kiemelkedése elkerülhetetlenül befolyásolni fogja a munkaerı iránti keresleti viszonyokat és a kínálatot is. Nı a kereslet mindenütt olyan kritikus fontosságú szakmák iránt, amelyek nélkül sem az átalakuló társadalom, sem az új technikára épülı ipar és szolgáltató szektorok nem tudnak hatékonyan mőködni. Ez különösen jelentıs hatással lesz bizonyos szakmákra és a fiatalokra. Egyre több szakmai területen és országban okoz majd a bain drain növekvı problémát. Különösen Európának kell számolnia a migráció összefüggéseivel, egyidejőleg mint forrásnak és mint fogadó térségnek. Az EU migrációs politikája is változik, és növekvı mértékben számol az Európába irányuló, a térségen belüli egyirányú és un. cirkuláris mozgásokkal és a globális tendenciákkal is. AZ ENSZ és a globális migráció Az Egyesült Nemzetek Szervezete illetve egyes szakosított szervezetek, különösen az ILO több évtizede foglalkoznak a migráció problematikájával és a különösen migránsok szociális és jogi helyzetével. Különösen fontos feladatot töltött be az elmúlt 6 évtizedben az 1951-ben alakult Nemzetközi Migrációs Szervezet. Az ENSZ fıtitkárának kezdeményezésére azonban csak 2003-ban alapítottak egy magas szintő globális konzultatív testületet Global Commission on International Migration néven, amelyik átfogó, globális helyzetjelentést nyújtott be az ENSZ közgyőlésnek 2005-ben a rendszerben folyó tevékenységek összehangolásáról. Ennek alapján alakítottak meg egy állandó testületet a Global Migration Group-ot. A csoport tagjai azok a nemzetközi szervezetek illetve programok, amelyek a migráció valamelyik vonatkozásával foglalkoznak. A rendszeresen tanácskozó GMG tagjai a következık: International Labour Organization (ILO) International Organization for Migration (IOM) Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) UN Regional Commissions (UNRC) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) United Nations Development Programme (UNDP) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) United Nations Population Fund (UNFPA) United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) United Nations Children's Fund (UNICEF) 6

7 United Nations Institute for Training & Research (UNITAR) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) World Bank (WB) World Health Organization (WHO) A csoport fı feladata a migrációval kapcsolatos nemzetközi szervezeti programok összehangolása és a közös fellépést igénylı akciók tervezése. Emellett segítik egy ugyancsak 2006-ban megalakított tanácskozó testületnek, a Global Forum on Migration and Development-nek (GFMD) a tevékenységét. Ez a kormányközi vitafórum évenként szervez tanácskozást aktuális kérdésekrıl. Elsı tanácskozását Brüsszelben tartotta 2007-ben, az emberi tıke fejlesztése és a munkaerı mobilitás, a hazautalások és a migrációs politikák kérdéseirıl. A második tanácskozás 2008-ban Manilában volt a migránsok védelmérıl. A 2009-es athéni tanácskozáson a fejlesztési stratégiák és migrációs politikák integrálásának kérdéseit vitatták meg.2010-ben a mexikói Puerto Vallartában tartott összejövetelük témája a Az emberi fejlıdésért és a migrációért kialakítandó partneri viszony volt ben a Genfben rendezett tanácskozás témája a migrációs politikák és a fejlıdés közötti összefüggések hatékonyabb gyakorlati kezelése volt. A május 19-én az ENSZ Közgyőlés keretében speciális ülést is szenteltek a migráció problematikájának, és a követendı politikának a világgazdasági válságot követı években. Az ülés a 2013-ra tervezett migrációs ENSZ világcsúcs elıkészítésének is fontos állomása volt. Ban Ki-moon felszólalásában különösen arra hívta fel a figyelmet, hogy a kivándoroltak által hazautalt évi mintegy 300 milliárd dollár alapvetı fontosságú tényezıvé vált a fejlıdı világ számos országának életében. Kiemelte, hogy a fejlett világban bevándorolt munkaerı nemcsak a piszkos, nehéz és veszélyes munkát végzi, hanem jelentıs mértékben járul hozzá a magasabb képzettséget igénylı feladatok elvégzéséhez is az egészségügyben, az oktatásban és a kutatómunkában is. Ezért is káros lehet a határok lezárására és a bevándorlás csökkentésére irányuló törekvések megvalósulása mindkét oldal számára. Európa munkaerı helyzetének hosszú távú kilátásai és földrajzi közelsége az afrikai térséghez, amelynek népessége a XXI. században megkétszerezıdik, különösen fontossá teszik az EU számára a 2013-as világkonferenciát. Mint ismeretes a globális méretekben is jelentıs EU migrációs politika alapvetı cél és eszközrendszerének dimenzióit tartalmazó dokumentumot 2005-ben fogadták el. Ez azóta is átfogó keretet alkot a partnerországokkal folyó párbeszédhez és operatív együttmőködéshez. Céljai között szerepel a legális migráció jobb megszervezése, az illegális migráció korlátozása, a migráció és a fejlıdés közti pozitív kölcsönhatások kialakítása. Az észak-afrikai helyzet és az illegális bevándorlás növekedése szükségessé tette azonban a migrációs politika reformját. Az EU ezt átfogó globális konzultációk sorozatában készíti elı, s még a 2013-ra tervezett világcsúcs elıtt igyekszik az új kereteket kialakítani. A konzultációba bevontak több latin-amerikai államot és néhány ázsiai és kelet-európai országot is. ---ooooo--- 7

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan. 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN. Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges?

Nemzetközi gazdaságtan. 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN. Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges? Nemzetközi gazdaságtan 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN 1 Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges? 2 1 ÉRDEKEK 3 Az OECD DAC tagállamai által nyújtott segélyek abszolút összegekben (vékony

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok Dr. Zsóka Ágnes GDP: bruttó hazai termék Definíciója: Valamely országban egy év alatt elıállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól,

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Pénzügykutató Rt AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Gáspár Pál és Várhegyi Éva PÜK Munkafüzet 1999/1 Budapest, 1998 december Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

MIGRÁCIÓ ÉS FEJLİDÉS A 113. Közgyőlés által teljes egyetértéssel elfogadott határozat * (Genf, 2005. október 19.)

MIGRÁCIÓ ÉS FEJLİDÉS A 113. Közgyőlés által teljes egyetértéssel elfogadott határozat * (Genf, 2005. október 19.) 1 1 Interparlamentáris Unió 1 Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Geneva, Switzerland MIGRÁCIÓ ÉS FEJLİDÉS A 113. Közgyőlés által teljes egyetértéssel elfogadott határozat * (Genf,

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei

A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei Az aktív idıskor támogatása önkormányzati szinten A Minıségi idıskor városi környezetben (Q-AGEING: Quality Ageing in Urban Environment) ) címő nemzetközi

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban dr. Baranyai Gábor EU ÁGAZATI POLITIKÁKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Célok: Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlıdési Konferencia 2012. június 20-22. I. A konferencia

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS 2007. február 2007. július DR. GRACZKA GYULA Tanácsos, tudományos és technológiai (TéT) attasé MOSZKVA Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Budapest 1 1. Oroszország tudományos

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9.

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. 1 /11 3. hét A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. PIACI GYNÚLY TÚLKRLT, TÚLKÍNÁLAT ha p =

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

7. A nemzetközi szervezetek. Az ENSZ.

7. A nemzetközi szervezetek. Az ENSZ. 7. A nemzetközi szervezetek. Az ENSZ. 2011. március 24. Nemzetközi jog II. I. A nemzetközi szervezetek története Ókor: amphüktionia Középkor: zsinatok 1814-1815 bécsi kongresszus XIX. század: folyami bizottságok,

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében

Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében Globális migrációs folyamatok és Magyarország Budapest, 2015 november 17 Blaskó

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Szent-Iványi Balázs Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése Migráció szerepe a fejlődésben Kereskedelmi nyitás

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai Környezeti terhelések Természeti erıforrások felhasználása Tér (természetes élıhelyek) felhasználása Környezetbe történı kibocsátások A környezet állapotát

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition. Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI évi kiadás ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition. Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI évi kiadás ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition Summary in Hungarian Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI 2004. évi kiadás Összefoglalás magyarul ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS John P. Martin foglalkoztatási,

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE FENNTARTHATÓ FEJL DÉS SZINERGIA KLÍMAVÁLTOZÁS KREATÍV VÁROS ÉLHET VÁROS EURÓPAI TUDÁSHÁLÓZAT GLOBALIZÁCIÓ INFORMATIKAI FORRADALOM GLOBÁLIS

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

Az elnevezés. 11. A nem kormányzati nemzetközi szervezetek. Nemzetközi szervezetek joga 2010. November 18. Nemzetközi szervezetek

Az elnevezés. 11. A nem kormányzati nemzetközi szervezetek. Nemzetközi szervezetek joga 2010. November 18. Nemzetközi szervezetek 11. A nem kormányzati nemzetközi Nemzetközi joga 2010. November 18. Az elnevezés Nemzetközi Kormányközi Nem kormányzati NGO INGO NGO-k Nemzetközi Kormányközi Nem kormányzati 1 A jóslat : a XXI. század

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

A Kárpát-medence ezredforduló utáni migrációs hálózatának vizsgálata magyar nézıpontból

A Kárpát-medence ezredforduló utáni migrációs hálózatának vizsgálata magyar nézıpontból Kincses Áron A Kárpát-medence ezredforduló utáni migrációs hálózatának vizsgálata magyar nézıpontból PhD. értekezés Témavezetı: Langerné Dr. Rédei Mária Habil. egyetemi docens, az MTA doktora EÖTVÖS LORÁND

Részletesebben

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK, KISMÉRTÉKBEN NÖVEKVİ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

Szomszédsági Program

Szomszédsági Program HATÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ( DEVELOPMENT FEATURES OF CROSS-BORDER REGIONS) A 4012-106/2004/01/HU-74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés 8. téma: A horvát-magyar határtérség - a

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Mennek 200?? - 2013 Jönnek 1987-200??? Jönnek (1987-200????) A magyar menekültügy születése Diaszpóra A Kárpát-medence magyar migránsai Idegenellenesség

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Multinacionális cégek szerepe a HR-ben és a foglalkoztatásban a kelet-európai régióban

Multinacionális cégek szerepe a HR-ben és a foglalkoztatásban a kelet-európai régióban Multinacionális cégek szerepe a HR-ben és a foglalkoztatásban a kelet-európai régióban Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József 2011. Budapest Gödöllı 2012. november 20. Budapest Bevezetı gondolatok

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

El lehet menni Négy nyomasztó grafikon a kivándorlásról

El lehet menni Négy nyomasztó grafikon a kivándorlásról 2014.10.15. El lehet menni Négy nyomasztó grafikon a kivándorlásról A kivándorlók 80 százaléka fiatal, az értelmiség, a magasan képzettek jó része búcsút int Magyarországnak. Nem igazán akarnak visszajönni.

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT

KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT A biztonságról és biztonsági kockázatokról a menedékjoggal, illetve a hazánkba érkezı- és az utóbbi években jelentısen megnövekedett számú menedékkérıvel

Részletesebben

Sik Endre: Adalékok a menekültek, a menekülés és a menekültügyi rendszer születésének szociológiai jellemzőihez Magyarország, 1988-1991 80-90% magyar származású Reprezentatív kutatás (1989) Átlagéletkor:

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:...

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:... Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETÉS... 7 A TERÜLETI ALAPON SZERVEZETT GAZDASÁG STRUKTÚRÁJA... 15 1. Bevezetés... 15 2. A területi rendszerő gazdaság irányításának alapjai... 16 3. A területi

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2010.... hó... nap... óra... perc A kérdezı aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2010. október

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben