A MIGRÁCIÓ, A GLOBÁLIS NÉPESEDÉSI POLARIZÁCIÓ ÉS AZ ENSZ DEMOGRÁFIAI PROGNÓZISAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MIGRÁCIÓ, A GLOBÁLIS NÉPESEDÉSI POLARIZÁCIÓ ÉS AZ ENSZ DEMOGRÁFIAI PROGNÓZISAI"

Átírás

1 Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke A MIGRÁCIÓ, A GLOBÁLIS NÉPESEDÉSI POLARIZÁCIÓ ÉS AZ ENSZ DEMOGRÁFIAI PROGNÓZISAI 2011 májusában, a Világszervezetben két fontos esemény kapcsán kerültek elıtérbe a globális demográfiai problémák. Közzétették az ENSZ új népesedési prognózisát, amelyik a korábbiakat módosította és a 2050-re jelzett fordulópont helyett földünk lakói lélekszámának további növekedését valószínősítette. A másik esemény a Közgyőlés keretében szervezett konferencia volt a migrációról s a 2013-ra tervezett globális csúcs elıkészítésérıl. Központ kérdésként szerepeltek a világgazdasági válság, a munkanélküliség és az arab világban zajló események hosszabbtávú következményei, illetve a migránsok társadalmi, gazdasági és jogi helyzetének problémái. Mint közismert migráció az emberiség történelmének egyik állandó és igen fontos része. A népvándorlások és migrációs hullámok okai, következményei, iránya és méretei általában adott korszakokhoz kötıdve jellemezhetık. A migrációt kiváltó okokat két nagy csoportra lehet osztani: a toló és szívó hatásokra. A toló hatások, olyan természeti vagy társadalmi tényezık, amelyek az emberek csoportjait, vagy az egyéneket arra késztették,és késztetik ma is, hogy megszokott, hagyományos környezetüket elhagyják, és másutt keressenek lehetıségeket. A szívó hatások alapulhatnak kedvezıbb természeti adottságokon, fontosabb lehet azonban a jobb életfeltételek ígérete vagy reménye. A migrációs folyamat szerepe vitathatatlan az emberi társadalom és a világgazdaság fejlıdésében, társadalmak, civilizációk és kultúrák terjedésében. Nemegyszer vezetett azonban térségek hanyatlásához, háborúkhoz is. A világgazdaság nemzetköziesedésének elsı világháború elıtti 300 éve során a nemzetközi migrációnak kiemelkedıen fontos szerepe volt a világgazdaság fejlıdésében után ismét nıtt a migráció szerepe de messze alatta maradt a század elsı évtizedét megelızıeknek. Elıadásom azonban nem a múlttal, hanem a jelennel és a jövıvel foglalkozik, vagyis a migráció problematikájával a XXI. században. A migráció típusai és méretei XXI. században a migráció, a népesség nemzeti és nemzetközi vándorlása minden eddiginél nagyobb jelentıségő globális kérdés. A migráció fogalma igen egyszerő: a népesség csoportjainak vagy egyéneknek elvándorlása lakóhelyükrıl. Ez azonban többféle lehet: állandó és ideiglenes, lehet az adott országon belüli, vagy az ország területét elhagyó. A kiváltó okot illetıen lehet önkéntes vagy kikényszerített. A migráció típusait tekintve lehet: Gazdasági migráció/üzleti lehetıségek, vándormunkások, jobb bérekért, menekülés a nyomor elıl; Politikai migráció /üldöztetés, áttelepítés, kitelepítés; Ökológiai migráció/természeti katasztrófák, vízhiány; A migráció motivációi között nem hagyható figyelmen kívül az egészségügy, sıt a bőnözés sem. Sajátos külön kategóriát képviselnek a migránsok között a menekültek. Különbséget kell tenni mindezeken túl a legális és illegális migráció között is 1

2 A népességáramlás kb. 70 %-ára az ENSZ becslései szerint az államok keretei között kerül sor. A 30 százalékra becsült nemzetközi, vagyis államok közötti bevándoroltak állománya az elmúlt két évtizedben kb. 38 %-kal nıtt, az össznépességhez viszonyított arányait tekintve azonban keveset változott. A nemzetközi migráció között A bevádoroltak becsült Év állománya adott év közepén Forrás: United Nations Population Division 2010 A nemzetközi áramlás alapján az államokat három csoportra oszthatjuk: forrás-országokra, tranzitállamokra és fogadó országokra. Vannak államok, amelyek mindhárom funkciót betöltik. XX. század utolsó évtizedének elején kb. 155 millió ember, a föld lakóinak mintegy 2%-a nem abban az országban élt, ahol született. Svájc és Kanada lakóinak 17%-a, Franciaország lakosságának 11%-a, Ausztria népességének 6%-a, az amerikaiak 10%-a volt külföldi születéső. A XXI. században már gyorsabban nıtt a migráció a fejlıdı világ államai között. A XXI. század elsı évtizedének végén az összes nyilvántartott migránsok,vagyis az a kb. 213,9 millió személy, (aki más államokban született, mint ahol letelepedett vagy/és dolgozik) 60%-a fejlett országokban, és 40%-a a fejıdı világban él. A lecsengıben lévı világgazdasági válság a migráns munkaerıt különösen nagymértékben sújtotta a fejlett világban. A munkanélküliség e kategóriában csaknem kétszer gyorsabban nıtt, mint az adott országra jellemzı átlagos munkahelyvesztés. Ez is szerepet játszott valószínőleg abban, hogy a válság éveiben bizonyos visszaáramlásra is sor került. A menekült és menedéket keresı kategóriába soroltak száma 2010-ben kb. 26 millió volt. Az ENSZ Menekültügyi fıbiztosságának adatai szerint 2010-ben kb ember kért menekült státuszt, fıként az USA-ban és az EU államaiban. Ezekben az adatokban nem szerepelnek a belsı menekültek. A demográfiai polarizáció a XXI. században A XXI. században, a nemzetközi migrációs folyamat egyik legdöntıbb toló hatása a demográfiai polarizáció és az ezzel kapcsolatos társadalmi és gazdasági problémák következménye lesz. 2

3 A XXI. század során sok fejlıdı ország számára megoldhatatlan problémák forrása marad a gyors népszaporulat. A népesség növekedésének lassulása a XX. század utolsó évtizedeiben sok fejlıdı országban bekövetkezett. A népesség növekedése azonban, ha lassabban is, de folytatódik. Az ENSZ Népesedési Fıosztály 2011 májusában hivatalosan is közzétette a 2010-es jelentést a föld népességérıl, amelyik országokra vonatkozóan is tartalmaz prognózisokat, 2100-ig. Eszerint október 31-én a világ népessége eléri a 7 milliárdot, 2025-re a 8 milliárdot, 2043-ra a 9 és 2083-ra a 10 milliárdot. A népesség növekedése lassul ugyan, de a korábbi prognózisokkal szemben nem valószínő a népesség csökkenése globális méretekben a XXI. században. Földünk népességének növekedése Év Népesség száma millió(?) (m) m m m m milliárd (md) md md md md md md md md md md md md md md md md md md UN World Population Prospects:The 2010 Revision Különösen fontos marad azonban két demográfiai tendencia folytatódása. Az egyik a fejlett országokra jellemzı. Ennek centrumában a lakosság stagnálása, csökkenése és elöregedése áll. Ez a fejlett országokban lényegében a XX. században kezdıdött, sıt egyes olyan fejlıdı országokban is megindult, amelyek jelentıs erıfeszítéseket tettek a népszaporulat csökkentésére. A következı fél évszázad során az Európai Uniót alkotó térség népessége valószínőleg millióval csökken. A kelet-európai országokban a csökkenés még nagyobb lehet. A XXI. század második felében a demográfiai átalakulás globálisan is 3

4 jellemzıvé válik. A másik tendencia a demográfiai polarizáció alapvetı forrása. A világ népessége növekedésének döntı részére ugyanis a következı évtizedek során a szegény országokban kerül majd sor. Az ENSZ demográfiai elırejelzései szerint a föld népessége várható növekedésének 98%-ára az alacsony jövedelmő országokban kerül sor. A következı harminc esztendı során évente várható mintegy 78 millió új földlakó közül körülbelül 40 millió öt országban látja meg a napvilágot (Indiában, Kínában, Pakisztánban, Indonéziában és Nigériában). Ez a XXI. század demográfiai kihívásának legfontosabb összetevıje. A korösszetétel átalakulása változások egyik igen lényeges következménye. Azokban az országokban, amelyekben a népszaporulat gyorsabb marad, hatalmas mértékben megnı a munkaképes korúak aránya. Ezek számára minden korábbinál nagyobb tömegben kellene munkahelyeket vagy megélhetési lehetıségeket biztosítani és 2020 között a becslések szerint egymilliárd új munkahelyet kellene teremteni. Erre az érintett országok csak jelentıs társadalmi reformok révén s nagy volumenő külföldi segítséggel lennének képesek. A világgazdaságban már a XX. század utolsó szakaszában, egyes térségekben sajátos foglalkoztatási válsághelyzet alakult ki, amelynek következményei globálisak. A fejlett országokban követelmények és a feladatok között egyre nagyobb hangsúlyt kap a generációközi gazdasági és társadalmi kérdések megfelelı kezelésének szükségessége. Nem áll érdekében az országoknak például hogy a korösszetétel változása rontsa a következı nemzedékek lehetıségeit életfeltételeik javítására s ily módon új generációs konfliktusokat építsen a társadalomba. A generációs konfliktusok egyik lehetséges forrása az, hogy a csökkenı arányú hagyományos munkaképes korú korosztályoknak több embert kell eltartani. Kialakul ugyan egy új, lényegében munkaképes korcsoport az idısebb középkorúak csoportja, akik számára viszont új típusú munkalehetıségeket kellene teremteni. Az eltartandók nagyobb hányadát továbbra is a legfiatalabb korosztály, a gyermekek alkotják, azonban nı az idıs korosztályok aránya is. A generációs konfliktusok sajátos forrása lehet a technikai fejlıdés egyik fontos következménye és követelménye is. A tudományos és technikai változások jellege, az új technikai generációk gyorsabb belépése számottevıen növelik a fiatalabb nemzedékek fontosságát az emberi erıforrások keretében. A fiatalabb generációk rugalmasabbak, könnyebben képesek befogadni és mőködtetni az újat. A technikai fejlıdés és ezzel összefüggésben a társadalmi munkamegosztás átalakulása meggyorsítja a nık egyenjogúságának és társadalmi részvételének folyamatát is. A munkaképes korúak arányának csökkenését ellensúlyozni igyekvı lépések között jelenleg több alternatíva foglalkoztatja a szakembereket. Az egyik alternatíva az államok radikális beavatkozása a demográfiai folyamatokba a népszaporulat növelése érdekében, azokban az országokban, ahol a lakosság csökkenése különösen jelentıs méreteket ölt. (Pl. Oroszország) Ez vagy drasztikus, az egyének és a családok életét befolyásoló tilalmakat követel, vagy pedig különleges ösztönzıket. A másik alternatíva az, hogy a technikai fejlıdés gyorsításával növeljék a munkaképes korúak termelékenységét és az általuk megtermelt elosztható új értékek tömegét. Ily módon nagyobb számú eltartottról tudjanak gondoskodni a dolgozó korosztályok jelentısebb megterhelése nélkül. Lényegében az ún. új középkorúak és a nık munkába állása az eltartási terhek csökkenését is jelenti. Mindez azonban megköveteli a képzési rendszernek és a társadalmi munka szervezetének átalakítását. A harmadik alternatíva a bevándorlás szabadabbá tétele az érintett országokban. Részben a demográfiai változásokkal függ össze a belsı vándorlás is. Ennek azonban számos más oka is van: a gazdasági és társadalmi szerkezet átalakulása, a technikai fejlıdés stb. 100 évvel ezelıtt a világ lakóinak négyötöde még falusi településeken élt. A XXI. század elsı 4

5 évtizedének végére arányuk 50% alá süllyedt és tovább csökken. A folyamat a világ fejlıdı térségeiben inkább jellemezhetı deruralizációként, mint klasszikus értelemben vett urbanizációs folyamatként, jóllehet egyes szakemberek a szuperurbanizáció korszakának tekintik a kialakuló szakaszt. Egyrészt, a városi és a falusi jellegő települések között új kölcsönhatások alakulnak ki s ennek, valamint más társadalmi, gazdasági és technikai tényezık hatására gyorsul mindenütt a hagyományos falusi életformák bomlása. Másrészt az elvándorlást a falvakból a legtöbb új metropolisban a fejlıdı világban nem kíséri a városi munkalehetıségek növelése és az urbanizált életmód terjedése. Városi nyomortelepek tömegei jönnek létre és a falusi szegénység áthelyezıdik a városi településekre, degradálva azokat. A fejlıdı országokban hatalmas mega-városok alakulnak ki, amelyek körül viskókban és barakkokban élı milliók koncentrálódnak. A tömegmigráció évszázada? A XXI. század elıre jelezhetı ökológiai, társadalmi és gazdasági tendenciái új tömegmigrációs korszak beköszöntét valószínősítik. A toló és húzó tényezık is intenzívebbek lesznek. A vízhiány és különbözı az éghajlati változásokkal összefüggı problémák hatalmas térségekben vezethetnek a népesség eltartó képesség csökkenéséhez. A demográfiai polarizáció nyomán nı a migrációs nyomás a nagy népességet s különösen munkaképes korúakat koncentráló országokban. További fontos változás az is, hogy a fejlıdı országokban egyre több fiatal szerez olyan képzettséget, amelyik szakmailag is mobilabbá teszi és lehetıséget ad számára a fejlettebb világban a munkavállalásra. Az angliai Nemzetközi Fejlesztési Minisztérium tanulmánya kimutatta, hogy az országban az afrikai bevándorlók háromnegyede, az ázsiai bevándorlók fele felsıfokú végzettséggel rendelkezett. A mexikói egyetemi végzettségőek 12%-a, a PhD fokozatot szerzettek 30%-a kivándorolt az Egyesült Államokba. Egyre inkább kirekesztıdnek ugyanakkor a migrációs lehetıségekbıl a hatalmas tömeget alkotó alacsony képzettségőek, akik a szegények számát növelik. Gyorsult, olcsóbbá vált és válik a jövıben is a közlekedés. A nemzetközi képzésben tehát a külföldön tanulásban résztvevık száma is nı s ezek közül egyre többen igyekeznek ott maradni, ahol tanultak. Vannak természetesen a migráció ellenható tényezık is. Miközben a helyi lakosság átlagos életkorának emelkedése a fejlett államokban növeli a szükségletet a fiatalabb korúak bevándorlása iránt, a munkanélküliség, esetenként ez idegengyőlölı politikai mozgalmak erısödése nehezítheti a bevándorlást és a külföldiek asszimilálódását. Kérdéses, hogy az egyetemes emberi jogok nagyobb mértékő tiszteletben tartása és a demokrácia a fejlett országokban milyen mértékben lesz képes ellensúlyozni a kevésbé fejlett térségekbıl eredı migráció erıszakos korlátozására irányuló társadalmi és politikai törekvéseket. Alapvetı fontosságú kérdés marad a XXI. században a migráció gazdasági hatása, mindenekelıtt a küldı országokban ben Knut Wicksell svéd közgazdásznak az volt a véleménye, hogy az emigráció révén a küldı ország megszabadul szegényeitıl, a felesleges munkaerıtıl és a föld nélküliektıl. Ezért a kivándorlás elınyös az ilyen országok számára s hozzájárul a bérek emelkedéséhez. A XIX. század végén egyes országok tapasztalatai Nyugat-Európában igazolták Wicksell állítását. A XXI. században ez a folyamat a fejlıdı világban és egyes volt szocialista országokban összetettebb. A magasan képzettek kivándorlása, elvileg hozzájárulhat a XXI. században is különösen bizonyos kategóriákban a bérek növekedéséhez a küldı országokban. A küldı államok veszteségei azonban nagyok lehetnek. A küldı ország elveszti a kivándoroltak képzésére fordított anyagi eszközöket. Ezt 5

6 részben ellensúlyozhatják a kivándoroltak által a küldı országba átutalt anyagi eszközök. Ezek volumene a fejlıdı országokban több mint megkétszerezıdött 1990 és 2010 között, s ebben az idıszakban a fejlesztési segélyek volumenét 20%-kal múlta felül. A hazautalások gazdasági hatását sok elemzı meglehetısen ellentmondásosnak tartja. Lengyelország és Románia példája térségünkben is azt bizonyította, hogy ingatlanvásárlásra, a fogyasztás, s az importot növelésére fordították a hazautalt pénz nagy részét. Emellett az a tény, hogy a képzettebbek vándorolnak ki, s ezek a középosztályból származnak, viszonylag csekély az a hányad, amelyik az adott országok szegényebb körzeteibe jut. A gazdaság és a társadalom mőködése szemszögébıl a magasan képzett munkaerı legértékesebb részének elvesztése jelentıs kárt okoz, s pótlásuk nehéz és idıigényes. Igaz, hogy az egyetemi képzésben résztvevık gyors növekedése, részben a kivándorlásra való hivatkozással, nagy tömegben termeli a magasan képzett munkaerıt az érintett országok többségében. A XXI. század világgazdasági változásai, új fejlıdési központok és piacok gyors kiemelkedése elkerülhetetlenül befolyásolni fogja a munkaerı iránti keresleti viszonyokat és a kínálatot is. Nı a kereslet mindenütt olyan kritikus fontosságú szakmák iránt, amelyek nélkül sem az átalakuló társadalom, sem az új technikára épülı ipar és szolgáltató szektorok nem tudnak hatékonyan mőködni. Ez különösen jelentıs hatással lesz bizonyos szakmákra és a fiatalokra. Egyre több szakmai területen és országban okoz majd a bain drain növekvı problémát. Különösen Európának kell számolnia a migráció összefüggéseivel, egyidejőleg mint forrásnak és mint fogadó térségnek. Az EU migrációs politikája is változik, és növekvı mértékben számol az Európába irányuló, a térségen belüli egyirányú és un. cirkuláris mozgásokkal és a globális tendenciákkal is. AZ ENSZ és a globális migráció Az Egyesült Nemzetek Szervezete illetve egyes szakosított szervezetek, különösen az ILO több évtizede foglalkoznak a migráció problematikájával és a különösen migránsok szociális és jogi helyzetével. Különösen fontos feladatot töltött be az elmúlt 6 évtizedben az 1951-ben alakult Nemzetközi Migrációs Szervezet. Az ENSZ fıtitkárának kezdeményezésére azonban csak 2003-ban alapítottak egy magas szintő globális konzultatív testületet Global Commission on International Migration néven, amelyik átfogó, globális helyzetjelentést nyújtott be az ENSZ közgyőlésnek 2005-ben a rendszerben folyó tevékenységek összehangolásáról. Ennek alapján alakítottak meg egy állandó testületet a Global Migration Group-ot. A csoport tagjai azok a nemzetközi szervezetek illetve programok, amelyek a migráció valamelyik vonatkozásával foglalkoznak. A rendszeresen tanácskozó GMG tagjai a következık: International Labour Organization (ILO) International Organization for Migration (IOM) Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) UN Regional Commissions (UNRC) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) United Nations Development Programme (UNDP) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) United Nations Population Fund (UNFPA) United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) United Nations Children's Fund (UNICEF) 6

7 United Nations Institute for Training & Research (UNITAR) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) World Bank (WB) World Health Organization (WHO) A csoport fı feladata a migrációval kapcsolatos nemzetközi szervezeti programok összehangolása és a közös fellépést igénylı akciók tervezése. Emellett segítik egy ugyancsak 2006-ban megalakított tanácskozó testületnek, a Global Forum on Migration and Development-nek (GFMD) a tevékenységét. Ez a kormányközi vitafórum évenként szervez tanácskozást aktuális kérdésekrıl. Elsı tanácskozását Brüsszelben tartotta 2007-ben, az emberi tıke fejlesztése és a munkaerı mobilitás, a hazautalások és a migrációs politikák kérdéseirıl. A második tanácskozás 2008-ban Manilában volt a migránsok védelmérıl. A 2009-es athéni tanácskozáson a fejlesztési stratégiák és migrációs politikák integrálásának kérdéseit vitatták meg.2010-ben a mexikói Puerto Vallartában tartott összejövetelük témája a Az emberi fejlıdésért és a migrációért kialakítandó partneri viszony volt ben a Genfben rendezett tanácskozás témája a migrációs politikák és a fejlıdés közötti összefüggések hatékonyabb gyakorlati kezelése volt. A május 19-én az ENSZ Közgyőlés keretében speciális ülést is szenteltek a migráció problematikájának, és a követendı politikának a világgazdasági válságot követı években. Az ülés a 2013-ra tervezett migrációs ENSZ világcsúcs elıkészítésének is fontos állomása volt. Ban Ki-moon felszólalásában különösen arra hívta fel a figyelmet, hogy a kivándoroltak által hazautalt évi mintegy 300 milliárd dollár alapvetı fontosságú tényezıvé vált a fejlıdı világ számos országának életében. Kiemelte, hogy a fejlett világban bevándorolt munkaerı nemcsak a piszkos, nehéz és veszélyes munkát végzi, hanem jelentıs mértékben járul hozzá a magasabb képzettséget igénylı feladatok elvégzéséhez is az egészségügyben, az oktatásban és a kutatómunkában is. Ezért is káros lehet a határok lezárására és a bevándorlás csökkentésére irányuló törekvések megvalósulása mindkét oldal számára. Európa munkaerı helyzetének hosszú távú kilátásai és földrajzi közelsége az afrikai térséghez, amelynek népessége a XXI. században megkétszerezıdik, különösen fontossá teszik az EU számára a 2013-as világkonferenciát. Mint ismeretes a globális méretekben is jelentıs EU migrációs politika alapvetı cél és eszközrendszerének dimenzióit tartalmazó dokumentumot 2005-ben fogadták el. Ez azóta is átfogó keretet alkot a partnerországokkal folyó párbeszédhez és operatív együttmőködéshez. Céljai között szerepel a legális migráció jobb megszervezése, az illegális migráció korlátozása, a migráció és a fejlıdés közti pozitív kölcsönhatások kialakítása. Az észak-afrikai helyzet és az illegális bevándorlás növekedése szükségessé tette azonban a migrációs politika reformját. Az EU ezt átfogó globális konzultációk sorozatában készíti elı, s még a 2013-ra tervezett világcsúcs elıtt igyekszik az új kereteket kialakítani. A konzultációba bevontak több latin-amerikai államot és néhány ázsiai és kelet-európai országot is. ---ooooo--- 7

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics Tér és Társadalom / Space and Society 28. évf., 1. szám, 2014 A térszerkezet és a geoökonómia Spatial structure and geo-economics SIMAI MIHÁLY SIMAI Mihály: kutató professzor emeritus, MTA Közgazdaság-

Részletesebben

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Görbe Attiláné Zán Krisztina rendır alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG 2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG RÉTI TAMÁS 2.1. Gazdasági átalakulás Kelet-Közép- és Kelet-Európában, különös tekintettel Romániára A globális pénzügyi és gazdasági válság

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

Az afrikai vándorlás hátteréről és jellemzőiről

Az afrikai vándorlás hátteréről és jellemzőiről Az afrikai vándorlás hátteréről és jellemzőiről Búr Gábor Tarrósy István Bevezetés A 20. század kezdetétől a migráció egyike a transznacionális hálózatokkal átszőtt, kölcsönösen egymásra utalt globális

Részletesebben

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Szerkesztette: Tarrósy István Glied Viktor Keserű Dávid Pécs, 2011 Új

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2 Globalizáció és regionalizálódás - pénzügyi folyamatok és kockázatok Írta: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Németh József r. alezredes A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni

Részletesebben

A román gazdaság és a migráció

A román gazdaság és a migráció Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (39 67. o.) A román gazdaság és a migráció RÉTI TAMÁS Magas növekedési ütem, folyamatos dezinfláció, a külföldi tıke növekvı beáramlása jellemezte az európai

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BORÓK GYÖRGY ELMÉLETI ALAPVETÉSEK A FENNTARTHATÓ JÓ KORMÁNYZÁS KÖZÉPTÁVÚ GLOBÁLIS FELTÉTELRENDSZERÉRŐL

Részletesebben

Extern migráció és az Európai Unió

Extern migráció és az Európai Unió Kovács Judit Nóra PhD hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2014/1. szám No. 1/2014 Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék Tanulmány Article www.dieip.hu

Részletesebben

A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA

A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 1 Melléklet a 115/2003. (X. 28.) OGY. határozathoz A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 2 Tartalom 1. A BŐNMEGELİZÉS A TÁRSADALOM KÖZÜGYE... 3 2. HELYZETELEMZÉS A bőnözés helyzete Magyarországon...

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, 2008. november Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

Horváthné Angyal Boglárka: A nemzetközi segélyezés mint globális közjószág: civil szervezetek Afganisztánban

Horváthné Angyal Boglárka: A nemzetközi segélyezés mint globális közjószág: civil szervezetek Afganisztánban Horváthné Angyal Boglárka: A nemzetközi segélyezés mint globális közjószág: civil szervezetek Afganisztánban Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezetı: Benczes István, Dr. habil. egyetemi docens A bíráló

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

Növekedési kilátások az EU-ban és Magyarországon: A Lisszaboni Stratégia lehet ségei

Növekedési kilátások az EU-ban és Magyarországon: A Lisszaboni Stratégia lehet ségei Farkas B. (szerk.) 2007: A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2007. JATEPress, Szeged, 71-93. o. Növekedési kilátások az EU-ban és Magyarországon: A Lisszaboni

Részletesebben

GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK, MILLENNIUMI FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MAGYARORSZÁG

GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK, MILLENNIUMI FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MAGYARORSZÁG GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK, MILLENNIUMI FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MAGYARORSZÁG ENSZ-AKADÉMIA 2008 Szerkesztette: Gömbös Ervin MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2008 Az ENSZ-AKADÉMIA 2008 megrendezését, beleértve e könyv kiadását

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI TERVJAVASLATA A 2009-TİL 2014-IG TERJEDİ IDİSZAKRA

ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI TERVJAVASLATA A 2009-TİL 2014-IG TERJEDİ IDİSZAKRA SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE ZENTA KÖZSÉG SZOCIÁLIS POLITIKAI BIZOTTSÁGA ZENTA ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére A stratégiai javaslat az ENSZ Fejlesztési Programja vezetésével, az Európai Unió és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben