AZ ERDÉLYBŐL MAGYARORSZÁGRA MENEKÜLT BUDDOSÓK ÉLETE A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC IDEDÉN SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLÓDA ALAPDÁN / /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERDÉLYBŐL MAGYARORSZÁGRA MENEKÜLT BUDDOSÓK ÉLETE A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC IDEDÉN SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLÓDA ALAPDÁN / 1707-1711 /"

Átírás

1 KIS DOMOKOS: "Uram segilj meg minket, ne hagyj -el az mi bujdosásunkban!" /Szaniszló Zsigmond/ AZ ERDÉLYBŐL MAGYARORSZÁGRA MENEKÜLT BUDDOSÓK ÉLETE A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC IDEDÉN SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLÓDA ALAPDÁN / / B E V E Z E T É S A XX. század történetében hovatovább tragikus személlyé válik a "menekült", vagy az áttelepitett, a hontalan, vagy éppenséggel az elűzött ember, - méghozzá egyre nagyobb számban az olyan, aki nem magánosan, hanem egész családjával, vagyonával /ám inkább annak csak roncsaival/ kényszerül elhagyni lakóhelyét. A helyváltoztatásnak sokféle oka lehet: a várhatóan odaérő háború, a "front" pusztitásai elől való meneküléstől kezdve a politikai magatartás, vagy nemzeti hovatartozás miatti elüzetésig. Minden csoport esetében közös vonás azonban a menekültek még sokáig szoros összetartása, ami mögött a közeli viszszatérés reménye áll, - mintahogy közös az őket befogadó ország igyekezete is e tömegek valamilyen szervezett formában való kezelésére: egyrészt ellátásuk megkönnyítésére, másrészt az őket befogadó lakossághoz való viszonyuk szabályozására, a saját lakosság minél kisebb megterhelésére és a hontalanok és a befogadóik közötti konfliktusok lehető elkerülésére. A XVI-XVII. század magyar története jól ismeri a "bujdosó" fogalmát a török elől menekülő tömegektől kezdve a Habsburg-ellenes politikai mozgalmak és a velük járó hadmüveletek elől más vidékekre húzódó lakosságig. Kevesebbet tudunk azonban azokról a szervezeti formákról, módszerekről, melyek között e nagy tömegek mozgatása, elhelyezése és eltartása megtörtént. Az utolsó ilyen, már a XVIII. század elejére jutó menekülésre a Rákóczi-

2 szabadságharc viszontagságai adták a keserves alkalmat : a Rákóczihoz hü csoportokat kényszerítve lakóhelyüknek elhagyáséra. Az alábbiakban az ekkor hosszabb-rövidebb időre hontalanná vált csoportok közül annak a számszerüsógóben is legnagyobbnak kivonjuk hontalanul eltöltött éveit bemutatni, amely 1707-ben az Erdélybe bevonult Rabutin vezette császári csapatok és az ott helyreálló Habsburg-párti kormányzat elől menekülve hagyta el szülőföldjét, és melyet a hontalanság éveire a Szabolcs-Szatmári táj fogadott be. + X X X Miután Rákóczi 1705 novemberében a zsibói szorosban vereséget szenvedett s a császári csapatok visszafoglalták Erdélyt, a Rákóczi mellé állt s most a megtorlástól fólő erdélyi nemesség egy része innen Moldvába, Havasföldr ós Magyarországra menekült. Emlékirataiban Rákóczi az 1705 évről irva az erdélyi bujdosókról is megemlékezik: "Visszavonulósom után meglepődtem, milyen sok erdélyi főúr és nemes követett családjával együtt azokon kivül, akik Moldvába ós Havasalföldre menekültek. Lakással ós élelemmel kellett őket ellátni. Megszámláltattam őket, öszszesen tizenkétezer lélek volt. Ragaszkodásuk meghatott, de a háború szempontjából nagyobb részben fölösleges fogyasztók voltak, és mind a népet terhelték. Még mindig birtokomban voltak a fejedelemséghez tartozó magyarországi megyék, oda szállásoltam őket". 1 Az Erdélyben maradt rendek egy része a segesvóri orszóg- 2 gyűlésen dec. 15-ón hűséget esküdött I. Józsefnek. Ugyanakkor a Magyarországra menekült erdélyi rendek március között a huszti országgyűlésen szövetséget kötöttek a magyarországi rendek konföderációjával.^ A tanulmányunk fő forrásából, Szaniszlónak Torma Károly által 1891-ben kiadott naplójából vett idézetekre, utalásokra nem kü lön jegyzetben, hanem esetenként a vonatkozó szöveg után zárójelben irott lapszámmal utalunk. Minden más felhasznált irodalomra, névmagyarázatra stb. a tanulmányunk végére illesztett jegyzetekben hivatkozunk.

3 nagyobb Az 1706/7 évi tél sikeres kuruc harcai után az ország leg része - így Erdély i s - Rákóczi kezére került, a menekültek hazatérhettek. A fejedelem 1707 áprilisában Erdélybe vonult, s ekkor irta naplójában Szaniszló Zsigmond, "a mozgalom egyik legkitartóbb híve" 4 : "II. Rákóczi Ferenc fejedelem bejövén Magyarországból, az nemes ország gyülé Marus-Vásárhelyt - április 5-ón - nagy solemnitással /ünnepséggel/ inauguráltatik /beiktattatik/ ő felsége, kit is az Úristen fejedelmi székiben megerősítsen és mind nemzetünknek ódesattyát világ csudájára ellenségin győzedelmessé tegye, ós óltala annak kevélységét megalázza, fiuról-fiura boldog országlással áldja meg!" / l 2 l. 1./* 1707 őszén, Rákóczi ellen küldött császári sereg élén Rabutin bevonult Erdélybe, "az erdélyi nemesség döntő többsége ismét - ós most már végérvényesen - a császár hüségó- 6 re tért." Akik még akkor is megmaradtak Rákóczi hűségén, Erdélyből Magyarországra menekültek. Ekkor már némi "hagyományai" voltak a bujdosásnak. Felhasznált forrásom Szaniszló Zsigmond naplója, melynek elemzésével foglalkozni kivánok. Forrásértékét növeli, hogy az Erdélyből 1707 őszén Magyarországra menekült erdélyiek életét, hétköznapjait, a bujdo.só életformát szinte egyedülállóan örökít i meg. A naplónak különös életformájába, ennek szervezetébe, a természetes életformájukból kizökkent emberek legnagyobb értéke ez a bepillantás a bujdosók konfliktusaiba. Szaniszló naplójának elemzését a tovóbbiakban ezeknek a kérdéseknek jobb megismerése érdekében végezzük. Annál is inkább jól értesült és megbízható forrás Szaniszló naplója, mert irója - ki a századfordulón kapott Lipóttól nemességet - fontos közéleti tisztségeket töltött be. /Torda megyei főbiró, a szabadságharcban 1705-ben "fegyvermester", stb./mint ilyennek, bő lehetősége nyilt betekintenie a megyei, a nemesi, sőt a főúri életbe is, s már korén felfigyelve a szabadságharc ügyére, Rákóczinak hü követője, sőt rajongója Majd a bujdosás éveiben i s fontos volt. szerepet játszott. Ez a tájékozottsága, jól értesültsóge végig érezhető naplójában. Szaniszló Zsigmond életét, felfogását, beállítottságát részletesebben az I. Függelékben ismertetjük.

4 A napló a bujdosásra vonatkozó részét a következő fejezetekre osztva mutatjuk be: 1/ Letelepités. a/ Telepitési helyek kijelölése, továbhtelepitése; szállás. b/ Ellátás: az élelmezés, állattartás p. 2/ Gazdálkodás. Ez részben az ellátásból következik, mivel a hiányok pótlására, a megélhetés javitására vált szükségessé a bujdosók gazdálkodása, kereskedése. 3/ Szervezés, összefogás. Itt a mustrák, országgyűlések, bujdosógyülések, vármegyegyülések és egyéb tárgyalások, megbeszélések ismertetése kap helyet. 4/ Konfliktusok. Gyakorlatilag az előbb felsorolt fejezetek mindegyikében szerepelnek ellentétek, melyeket i t t foglalunk össze. A bajt csak növelték a kedvezőtlen természeti v i szonyok, majd ezt betetőzte a pestis. A Szaniszló naplóján kivül felhasznált vonatkozó Szaniszló állításait támasztja alá, vagy azt egészíti ki. 1. A LETELEPÍTÉS a/ Telepitési helyek kijelölése, továbbtelepitése : szállás irodalom A császári csapatok elől az Erdélyből Magyarországra menekülők 1707 szeptember végén indultak bujdosni. így Szaniszló szeptember 23-án indult el Komjátszegről 18-ad magával, 32 ökörrel, 8 lóval, több mint száz juhval. / / Nagyrészt á Szamos mentén haladva többezer menekült árasztotta el október végén Szatmár megye déli részét. A szatmár megyei főispánnak. Károlyi Sándornak sürgősen intézkednie kellett ideiglenes elszállásolásukról. Szaniszló pl. Sólyiba került. / / /Térképmelléklet!/ A bujdosók egyénenként, vagyis családonként egy-egy házhoz, családhoz szálltak. Előfordult, hogy egy lakatlan, esetleg rossz állapotban lévő házat kellett lakhatóvá tenni. Sályi-

5 bari - irja Szaniszló - egy Elek György nevü emberhez szállt, de "feles cselódi lóvén" nem maradhatott ott. Három napig sótorban lakott cselédeivel, majd "gazdám sütő-házából egy küs, takarékos házat csináltattam, melyben bele is költöztem.,, / / Nem sokkal később, novemberben, Rákóczi már utasitotta Károlyit, hogy "... Kegyelmed Tiszántúl, Bereg, Ugocsa ós Szatmár megyékben tegyen olyan dispositiót, hogy személyekhez képest /amennyiben a mostani haza szükségei engedik/ lehessen subsisten- 7 tiójok". /fönntartásuk/ Ennek értelmében mór decemberben megtörtént széttelepltósük, a Tordáról menekültek pl. jórészt Szabolcs megyébe kerültek, a Kolozs megyeiek Szatmórban maradtak. - Szaniszló Mondókra került, ahol - irja - "szállottam Ouhász István özvegye házához", s az özvegy a sütőházba költözött. / / 1708 júniusában Károlyi intézkedett a bujdosók összeírásáról. Számukat megoldásokról ós ellátásról Miklóst Megbizta g kellett megállapítani, hogy a további telepítési tudjon intézkedni. bizalmi emberét és gazdasági szakértőjét, Eötvös ennek elvégzésére. Az összeírást a megyékben a bujdosók egy-egy megbízottja - Szabolcsban Szaniszló -, s Eötvös egyik megbízott embere végezte. Ennek eredményeképpen telepitették tovább ós látták el a bujdosókat. - így ez óv közepén Szaniszló Bezdódre költözött. / / Reménysugár volt mindenki számára, amikor Rákóczi 1708 vissza- nyarán Károlyi Sándort főnyi hadsereggel Erdély q foglalására küldte. Már olyan hirek keltek szárnyra, hogy a közeli hazatérés reményében - Károlyi győzelmét remélve - a bujdosóknak Szatmárban kell gyülekezniük. / / Azonban a remény nem tartott sokéig, mert bár Károlyi Szászsebesig nyomult előre, nyílt csatába nem bocsátkozott s 6 heti Erdélyben tartózkodás után a trencséni csatavesztés hírére /1708. aug. 3./ kivonult Erdélyből. 10 Mivel világossá vált, hogy hosszabb időre kell berendezkedniük, igy az 1708 decemberi sárospataki országgyűlésen - a beadott összeírások és kórelmek alapjón - Rákóczi a bujdosók telepítésének kérdésével is foglalkozott. A telepitósek, illetve áttelepítések főbb szempontjai a

6 forrós és a felhasznált irodalom alapján: - olyan megyékbe történjék a telepités, amelyek eddig a hadak vonulásától viszonylag keveset szenvedtek; - nagy lakosságú és viszonylag jól termő vidékek legyenek; - gondosan összhangban legyenek a katonasóg telepitósével; - minél távolabb legyenek a harci cselekmények helyétől; - ugyanabban a megyében is vóltoztassák a menekültek elhelyezését a szállásadó faluk terheinek megosztása érdekében. A fentiek lényeges végrehajtását igazolja, hogy: mivel Szabolcs ós Szatmár megye viszonylag keveset szenvedett a katonaság vonulásától ós népes megyék voltak, - Veres Miklós szerint ezerre tehető jobbágyainak száma - jelentős számú menekültet telepitettek ide. Az július 28-i szabolcsmegyei összeirás szerint "72 faluban - a megyében akkor 96 lakott hely volt család volt elszállásolva 783 t a g g a l, ebből 12 éven a l u l, a csecsemőket i s beszámítva 199 lélek volt". 1 1 /Sajnos eddig egyedül Szabolcs megyéről rendelkezünk megbizható adatokkal./ - nem sokkal az országgyűlés után január 5-én Tason, a vármegyegyülésen "... fogtak az erdélyi bujdosók dislocatiójához" s "minket az Tisza-szugulyról /zugolyról/ kiirtak, helyünkbe katonákat attak..." / / irja Szaniszló; őt Madara /Nyirmada/ irták. Keserűen jegyezte fel Madara költözve, hogy ott semmi előkészületet nem talált, s ezért ós kószitettek egy puszta hozat Küs-Madán és éczakára belementem". / / "tapogattak - a Torda vármegyeieknek azt a részét, mely korábban Zemplénben volt, dec. táján "visszaatték Szabolcsban". / / év közepén a még Szabolcs megyében lévő bujdosókat Szatmár megyébe telepítették, mert helyükre a fejedelem ka- 12 tonai alakulatai és a francia csapatok kerültek; - Szabolcs megyén belül pl. Szaniszlót két év alatt /1708-9/ Mondókról Bezdédre, innen Madara, majd Pátrohára telepítették.

7 Az július 31-i agárdi gyűlésen résztvevő bujdosók egy része Rákóczi dominiumába - a napló szerint "Kiróly-Daróczra és körül való falukban" /Szatmár megye/ irattá magát. Egy részük a katonai szolgálatot is vállalta. De később kijelentették, hogy csak családjuk és cselédeik teljes ellátása mellett hajlandók erre. / / Itt kell megjegyeznünk azt, hogy nem találni a naplóban olyan bejegyzést, hogy valaki a bujdosó nemesek közül katonai szolgálatot teljesitett volna, /v.ö. 3. fejezettel/ 1 3 Nyilvánvalóan az egyre kedvezőtlenebbre forduló katonai helyzet miatt szeptemberében az egész Dunántúl a császáriak kezére került; Igló is elveszett és a császári ssregek száma a Szepességben megnövekedett - a huszti országgyűlésen október 26-án a letelepítés terén ismét rendelkeztek. "Datermináltatott /elrendeltetett/, hogy minden bujdosók Máramarosban, Ugocsa- és Szatmárvármegyében dislocáltassanak /szétosztassanak/. Máramarosban penig kell jőni 2500 személynek, az többi az más két megyében disponáltatott" /rendeltetett/. / / Ha egy megyében 2500-at telepitettek, akkor a másik kettőben szintén ennyivel számolhatunk? Ez nem tűnik valószinünek, mivel ilyen jelentős nagyságú számot Szaniszló is emiitett volna. A valószinü az, hogy a másik két megyébe a megyénkénti 2500 csak kevesebbet osztottak szót. Szaniszlóék is, azaz a tordaiak, lajstromot, jegyzéket /registrumot/ készítettek: "az Máramarosban lévőkkel együtt megyén Torda vármegye ad personas 486, az kiknek quartólyt kell adni". /160. I./ 1 4 A huszti gyűlés határozatának végrehajtása 1710 első felében nyilvánvalóan megtörtént, mert Szaniszlót is - ki már ekkor a tordai bujdosók inspektora - akkor telepitették Matócsra. /170., / 1710 novemberében a szabadságharc az ország északkeleti megyéibe szorult vissza. így az erdélyi menekülteket is igyekeztek tovóbb telepiteni. "Hallottuk, hogy minket bujdosókat Máramarosban adnak erdóliekül", irja november 19-én. / / A hir igaz volt, s Szaniszló ós a tordaiak 1711 januárjában /5-én/ indultak Máramaros megyébe, uj szállásukra. / / Szóbakerült a bujdosók egy részének Moldvába való áttelepítése

8 is: január 18-án a Móramarosba küldött követeik azzal a hirrel tértek vissza, hogy ott többet nem fogadnak be, "hanem az kik Moldvára általmennek, azoknak helyében" befogadják őket / / A/nagy zavarodásnak, igy mondták "Barcsai Ábrahóm 15 uram volt az oka". Mivel főcommisszárius volt, neki kellett volna "az már régen beadott lista szerint az dislocatiót tétetni..." / / A tordai menekültek három hetes téli vándorlás után viszszafordultak és a bujdosás végéig Szatmár megyében voltak, Sza niszlóék január 26-tól Sonkádon. / / - Április 16- án innen indultak haza Erdélybe. / / /Áttekintésül: Szaniszló letelepítési helyei ós idejei a Ifi jegyzetben, illetve a térképmellékleten./ b/ Ellátás. A bujdosók ellátása hasonlóan történt, mint a katonáké. Igaz, hogy a hadellátásra részben a fiskális és lefoglalt labanc birtokok készleteit fordították, de igy is jelentős teher nehezedett a kuruc kézen lévő vármegyékre. A terhek nagyobb ró 17 szót és Máramaros viselte. Hadellátás szempontjából az országot több kerületre osztották,, a tiszántúli vármegyék azonban szinte teljesen önálló kerületet képeztek, melynek vezetője 1706 októberétől Eötvös Miklós volt. l 8 Igy ellátásiéval is ő érthető, hogy az i t t letelepített erdélyi bujdosók foglalkozott. Szaniszlóók is szóllás, ellátás restanciák ügyében többször felkeresték a "districtuális / k i küldött/ fő-commissáriust", Eötvös Miklóst. /138, 139, 153, 163, 169, / Az ellátás, gabona, hus, takarmányadagok megszabása, kirovása a vármegyegyülóseken dőlt el. A menekültek számára ha- 19 vonta 20 font hus ós két mérő rozs volt a kiszabós. Takarmány vonatkozásában téli időben "négy ökörre egy szekér széna, egy szekér szalma; egy lóra egy szekér széna, abrak nól kül, disponaltatott /elrendeltetett/" / / havonta. A máramarosi sóaknákból származó só egyharmadét a bujdosók ellótására biztositottók. A nagymennyiségű só tulnyomó-

9 részben az állatok ellátósára kellett. Természetesen az egyre növekvő nehézségek miatt különböző gyűléseken csökkentették az adagokat. így: - az január 15-én Kórószban tartott vórmegyegyülésen "az húst sokaknak igen megkevesitették; az kinek rüdeg marhója találtatott, menstruatim /havonként/ 12 font húsra irtak egy személyt; az kinek 15 vagy többecske, semmi húst nem adnak; az husbeli egész portió, az kinek adnak, egy holnapra libr. "20/ / - a huszti országgyűlésen /1709. okt. 26./ "Az marhák dolga is megszoritatott, ugy, hogy az kinek akármennyi vonóökrei vannak, csak 16 interteneálnak /látnak el/; az kiknek C9ak 16 ökre van, ebből 14-gyet; 14-ből 12; 12-ből 10; az kinek 10 ökre van 8; az kinek 8, abból 6-tot, az hat numerus megmarad". / / te Szinte meglepőek egy régi nehéz kornak ezen korszerű intézkedései. logikus, szín r De a korlátozások mellett sem tudtak a megyék a kivetésnek eleget tenni, s a bujdosók méltányolták a nehéz helyzetet pl. ; - az évi június 11-i berkeszi gyűlésen "... alkuttunk meg az vármegyével az restanirlák végett, hogy tudniillik rivel az gabona igen szük, az restans gabonának harmadát elengedtük, harmadát húsul vagy marhával fizetik, harmadát pedig in rtatura; az restans húsnak is negyed részit elengettük". / ,/ - Zemplén megye 1709 augusztusi gyűlésén "... látják mindnyájan az n. vármegye nagy pusztulását ós gabona szüklt, majd éhenhálásra jutását, ezért az hol ros találtatik, rost adjanak, az hol ros nincsen, árpát". / / Természetes a helyi lakosok nehéz sora, hiszen mór előtt is a katonák elszállásolásával és ellátásával is tóog voltak terhelve a bujdosókon kivül. Rákóczi Emlékirataiban írja, hogy "a hóboru kezdete óta a nép ingyen ós Önként szállít 20 élelmiszert..." A bujdosók ellátásának biztosítására a vármegyegyülóseken falvakat jelöltek ki /assignáltak/. Szaniszló végigjárta a neki kirótt falukat, "de semmi reménységem nincsen, - irja - hogy

10 adhassanak, mivel magoknak is nincsen gabonájok", / / Ezt Várdáról irta, de hasonlóan irt Szentesről; "puszta, ember nélkül". / / Még a Nagyenyedről menekült országos hirü professzor, Pápai Páriz Ferenc is hasonló gondokkal küzdött, keserűen jegyez- 2l ve meg, hogy amit befogadóik adtak, azt is "sok átokkal adták". A nehéz időkben ezért is váltak gyakoribbakká a vármegyegyűlések. I t t i s sokszor szó esik a hadakról, ami szintén befolyásolta a vármegyék amúgy is ingadozó 03 kevéssé megbizható döntéseit. Ezt igazolja többek között az aug. 22-i karászi gyűlés, ahol is elég restantiájuk volt "Tritici quartae /buzanegyed/ 2124, carnis /hús/ libr. 25,947". A vármegye kötelezte magát a fizetésre, mire a bujdosók előre nyugtát adtak az átvételről. "Megválik, mint praestálják". /teljesitik/. "Ha csak ugy, mint eddig, oda veszti Isten". / / Ezek voltak az un. computusok=elszámolások. Az ellátás problémája az egész bujdosás alatt végigkisértett, s egyre akadozóbb lett. Innen-onnan igyekeztek pótolni a hiányt. Szaniszló is pl. emberét, Almásit küldte a Tisza mellé, Lökre és Ladányba, hátha "... valami gabonát vájhatna rajtok". / / Mindenki ugy próbált boldogulni, ahogy tudott. A nehéz körülmények szükségessé tették a magánúton való kereskedést és a gazdálkodást. 2. A GAZDÁLKODÁS Az erdélyi menekültek gazdálkodására, a természet adta lehetőségek kiaknázására Rákóczi már november 8-án Károlyihoz igy irt levelében; "Minthogy pedig feles barom is vagyon velek, kiknek is tartások az szegénységnek súlyosan esnék: ahhoz képest azok iránt is oly rendelést tegyen Kegyelmed, hogy ahol a táján való helységek barmainak s gulyáinak vagyon a mezőn közönséges legeltetések, azoknak is asszerint lehessen accomoda- 22 tiójok" /ellátásuk/. A szabályozás igen szükséges volt, hiszen a jövevények állatai is a helybeliek legelőjét terhelték,

11 azoknak állattartását korlátozva. A legtöbb erdélyi bujdosónak, igy Szaniszlónak is, szinte minden magával vitt vagyonát az állatok tették k i végén irja, hogy 32 vonóökrét szétosztotta a mándokiaknak eltartásra, 8 lova - melyből később ötöt elloptak, s végül 90 ezüst kártérítést kapott értük - szállásán maradt, több mint 100 juhát a határban őriztette. Az időjárás az állatok tartásában sokat számitott. Enyhe időben a marhák, a "rüdegmarhák" télen is a mezőre jártak, igy pótolva a hiányos ellátást. / / Az május 25-i bejegyzésből kiderül, - Torma által a bujdosás időszakára vonatkozóan kihagyott részeket Koroly /100 sort/ megnézve az eredeti kéziratban - hogy mennyi juha volt: "... leszen fejtős juh nro Demeter atta tavaly két juhval fejős juh nro." 160". 2 3 Szintén ebben az évben, november 2-án ismét szómbaveszi juhait: "... van juh berbécsei együtt nro. 189". 2 4 A sok állat ellátása, elszállásolása komoly gondot okozott. / / 1709-ben pl., februárban "az szénának szül volta miatt" több mint 50 huha pusztult e l. / / Azt, hogy Szaniszló - és nyilván a többi erdélyinek jelentős része - mennyire kedvelte a juhtenyésztést 03 fo.itos gazdálkodási ós üzleti lehetőséget lótott benne, kitűnik abból i s, hogy a juhok számbavételeit milyen nagy gonddal jegyezte fel naplójába. 25 Évente két alkalommal, óprilisban vagy májusban ós novemberben vette számba juhait, mint a többi bejegyzéséből is kiderül. 26 Feltehető, hogy a többi bujdosó nemes állatállományának jelentős része szintén juhokból állt. Szívesen cserélték ök- 27 reiket, teheneiket juhokra. Valószínű, hogy a juhok felértékelődéséhez az is hozzájárult, hogy nem találunk velük kapcsolatban olyan megkötéseket, korlátozásokat, - pl. husadag - mint az ökrök esetén. Még febr. 8-án szinte büszkén irta Szaniszló: "né- 28 kem van szénám juhom kecskével nro. 177.," szomorúan katonók a hónap végén már panaszolta, hogy az isszonyatos hó miatt és mivel a "az faluban az szénát elhordták,... juhaimból most

12 kell egészen kipusztulnom." / / Látható, hogy a bujdosók egyik legfontosabb gazdálkodási formája az állatok tartása volt. Ezekből éltek, az állatok gyapját, bőrét, a sajtot stb. a vósárra vitték csereeszköznek, hogy azért gabonát, buzót, rozst, az ellátóknak takarmányt és sót 8tb«szerezzenek. A bujdosók életében tehót egyre jobban fellendült a cserekereskedelem. Igy próbálták kiküszöbölni a pónzhiónyt, illetve 29 a rossz pénzt, a róz libertást. Gyakran mennek a vásárba, a ' söködalomba" szűröket venni / /, az állattartáshoz nélkülözhetetlen, de Jó csereeszköznek is számitó kősót vásárol- 30 r, i»" zalohnát, / / szappant, ruhaanyagot, bőrt; az állatoknak. szónót-szalmót beszerezni stb. Természetesen az állatokkal is kereskedtek. 3 1 Találóan irta Rákóczi; "a nép nagy baja az, hogy a kereskédelem és az áruk hiánya miatt nem tud pénzhez jutni, mivel mindönki a saját termékéből él". 3 2 Ii Bármekkora terhet jelentettek is az erdélyi menekültek a megyének, az viszont feltételezhető, hogy a magukkal hozott óllatokkal ós egyéb értékeikkel, továbbá adás-vételeikkel kapcsolatos sok sürgölődósükkel a cserekereskedelmet fellendítették. Jellemző, hogy a napló milyen Jelentős részében i r t Szaniszló a vásárokról, adás-vételekről. 3. SZERVEZÉS, ÖSSZEFOGÁS ' A menekültek ellátása Jelentős terhet jelentett Rákóczi számára. Ugyanakkor bizonyos mórtékig nyilván számított arra i s, hogy mozgalma támaszai lehetnek: - egyrészt katonai szempontból, hiszen pl. Szabolcs megyében az évi mustra szerint 283 hadköteles neme3 családot Írtak össze, ugyanakkor a megyébe menekült hivei között az 1708-as Összeírás szerint 146 katonaképes személy volt.** 3 - másrészt politikai szempontból: a bujdosó nemesek Erdély esetleges visszaszerzésekor nyilván Rákóczi fejedelem támaszai lettek volna. Mint Erdély fejedelme, igyekezett megőrizni tekintélyét, hatalmát.

13 Részben ennek érdekében rendelték el a mustrákat, gyűléseket, vármegyegyülóseket a bujdosók vonatkozásában is, A gyűléseknek, mustráknak a közvetlen célja a menekültek szervezése, összefogása volt. Ezáltal igyekeztek a bujdosókat szervezetten letelepíteni ós lótszómukat felmérni. A nehezedő körülmények ellenére igyekeztek megtartani őket Rákóczi hűségén. Ezért tartottak szónoklatokat ós ezért foglalkozott - főleg az 1708-as évben - maga a fejedelem is az üggyel, néha személyesen megjelenve a mustrán, gyűlésen. A mustrákkal, és főleg a gyakoribb gyűlésekkel a menekültek némi ellenőrzés aló kerültek, ami megóvta ezóltal az embereket a demoralizólódés veszélyétől. Igyekeztek állandóan készenlétben tartani és megfelelően tájékoztatni a bujdosókat, - részben a vármegyéken keresztül ós a Nagykárolyba /stb. helyekre/ rendelt követek révén - az esetleges hadihelyzetnek megfelelően az áttelepítésre, illetve hazatelepitósre. Mint már láttuk, a telepités, ellátás részletkérdései ós más ügyes-bajos dolgok orvoslása a vármegyegyülósoken ment végbe. - Mindezeket jól nyomon köve Szaniszló naplójából. A novemberi ideiglenes elszóllásolásuk után december 29-ón őfelsége parancsolatából "minden erdélyi embernek Tásnádra" kell menni, "az holott ő felsége is compareálni /megjelenni/, akar". / / - Majd Január 17-ón Károlyi Séndcr kezdett a mustrához Gencsen. / / Először Arahyosszók müstróltatott, "számosan voltak" - irja Szaniszló; Fejérből /Alsó-Fejér vm/ ós Küküllőből ketten-hárman, "Torda-vármegyóből "Kolosból senki; Dobokából kevesen; Hunyadvármegyéből egynéhányan..." / / felesen", Másnap - január 18-án - az elmaradt tordavármegyeioket i a megmustrálták. "Tordavármegyóből többen mustráltunk, mint az hat vármegyék". / / volt a nemes erdélyi vármegyéknek Februárban ismét gyűlésük Károlyban, "ő Felsége parancsolatjából". Az február 6-i károlyi gyűlésen Rákóczi is jelen volt. 3 4 Ott volt Károlyi te és Vay Adóm i s ; az erdélyiek rószéről Teleki Mihály, Kemény Simon,- 5 ' Csáki István és Csáky László. Rákóczi beszédében "kegyelmesen veszi... az Erdélyből kibúj dosott nemossóg ő Felségéhez megmutatott hűségét". De ugyanak-

14 kor megdorgálja a "kibujdosott nemes vármegyék szófogadatlanságát", mert nem jelentek meg teljes számmal a gyűlésen és mustrán, Majd igy folytatja Szaniszló feljegyzése a beszédről: "... országuríkban való mostani bemenetelét az ellenségnek senki erőtlenségünknek nem tulaj donithatja móltón, mivel ő Felsége hadakat bőségesen küldött volt, hanem némely magaelhitt embernek tudatlanságának /értvén ezen generális Pekri Lőrincz uramat/",,/i28. 1./ /v.ö. függelékkel és a 72. jegyzettel/. Ebből á részből világosan kiderül, hogy Rákóczi igyekszik Megőrizni a hozzá hü embereket a szabadságharcban ós benne való birodalmukban. Félig-meddig védőbeszédet mond, de egyúttal felelőségre vonja az erdélyi rendeket. Miután Rákóczi kijött Erdélyből *'az marus-vásárhelyi gyűlésben emanált /kibocsátott/ oriüzég-articulusiból /törvénycikk/" világosan kiderül, "mely nagy munkás volt ő Felsége" az erdélyi dolgok orvoslásában, de nzen "articulusoknak megtartásában senki nem munkálódott... sőt az kiknek kötelességekben állott másokkal is megtartatni, azok rontották meg először i s ". / / Végül az állapotok orvoslására hivta fel a figyelmet, megfenyegeti a rendeket ós "jelenté..., hogy generális inquisitiókat /vizsgálatokat/ fog peragáltatni /végrehajtatni/, ós mind/e/neket adhortóla /buzdit/ ö Felsége az igazságnak kimondására..." Végezetül "... mivel az két országnak ügye egybeköttetett" és a jelenlegi állapotok az Erdélybe való bemenetelót nem te szik lehetővé, igy erre az időre "az erdélyi hadi dolgok igaz gatására" nevezi ki generál-marschall" Károlyi Sándort / / - "Ennek utána Eröss Gábor uram /mustramester/ az mustrához kezdett", / / Ezt követően március án Tasnádon "Mustrálták meg az nemes erdélyi vármegyéket". Ezen a mustrán Károlyi Sándor "főudvari-kapitánya" Domahidi László volt jelen és "az urak" Barcsai Mihály /szenátor, erdélyi nagybirtokos/ és Barcsai Ábrahám /Hunyad megye főispánja, korábban erdélyi főkincstartó/. / / Ezzel be is fejeződtek a mustrák, összesen három volt, mindegyik 1708 első negyedóvóben. Az november 28 - december 20. közötti nevezetes sárospataki országgyűlésen - a nagyjelentőségű országos ügyek mel-

15 lett az Erdélyből Magyarországra kibújdosottak ügyeivel is foglalkoztak. Szaniszló, Ki követi minőségben volt jelen, rövid feljegyzésével is jól bemutatja, hogy milyen módon folytak a bujdosók ügyei. Az erdélyi vármegyék követei először Károlyi Sándornak adták be az összeirást, ki azt átvizsgálta, Rákóczira bizva a döntést. A palotában december 20-án "egész 12 óráig benvaló tracta volt...", mikor nyilvánvalóan az országos jelentőségű ügyeket tárgyalták. - 2l-én a fejedelem megtekintette az öszszeirást; majd másnap reggel "... Ő* Felsége az conscriptiót bevétette", a bujdosókat elengedte "bizván minden dolgokat" Károl y i Sándorra. / / /1709. április 18-án Munkácson volt az erdélyiek gyűlése, ahol Rákóczi is jelen volt. / / /Erről a napló csak egy mondatban emlékezik meg, mert Szaniszló betegsége miatt nem volt ott, maga helyett Almási Bencze Andrást, fia praeceptorát küldte./ Oelentős volt az 1709 júliusi /zemplón/ agárdi gyűlés, ahol arról volt szó, hogy kik akarnak Rákóczi birtokaira költözni, amint mór a letelepítés c. részben emiitettük. Majd augusztus 5-én ugyanitt folytatott kibővített vármegyegyülósen a Torda vármegyeiek részéről Kemény Simon főispán ós Szaniszló; 39 nemes Aranyosszók részéről Toroczkai István főkapitány; Fejér megye részéről Inczédi Péter főbiró /Fejér megye alispánja, később főispánja/ ós "kegyelmes urunk expresszusa /megbízottja/, secretarius Krucsai István 40 " /a fejedelmi titkos kancellária egyik vezetője, a szenátus titkára ós hadi előadója/ volt ott 1, ahogy a napló mondja; "Nagy urak, főrendek ós szép nemesség volt". / / /v.ö. a letelepítés c. résszel./ Ebből a följegyzésből kiderül, kik voltak egyes erdélyi megyék követei, elöljárói, vezető személyiségei. Kitűnik, hogy a mondhatnánk szinte polgári származású, nem rég lett nemes Szaniszló a bujdosó erdélyiek között ilyen neves személyiségek mellett is jelentős szerepet töltött be, mint Torda megye küldötte október 2-án a "n. bujdosó vármegyék részéről" Szaniszlót választják követnek a munkácsi - később Husztra helyezett - gyűlésre. / / Ezen huszti országgyűlésről szokatlan részletességgel szá-

16 mol be a naplóiró. A követek október 15-ón gyűltek össze, először a bujdosó rendek beadták kérvényeiket, majd a kinevezett követek - köztük Szaniszló i s - egyeztették a kérvényeket. Október 18-án "roött be urunk ő Felsége igen későn 8 óra tójban éjjel". A fejedelem igyekezett ismét elsimitani az ellentóteket, javitani a bajokon, megfékezni a visszaéléseket. A kurucság ereje egyre gyöngül, ezért is lát fokozott erővel a rendteremtéshez. Javasolta, hogy "... az sok gonoszság zabolázására az statusok valami rövid törvényt csináljanak, mert az sok égre kiáltó vétek igen elhatalmazott; mely committáltatott /rábizatott/ itélőmester Samariai Péter uramnak". Majd a jószágügyek rendezésére került sor, melyben ugy döntöttek, hogy a háborús időkben pereskedés helyett békés uton rendezzék a szembenálló felek vitás kérdéseiket a tábla előtt. 41 / / A máramarosi sóaknák harmadolásában - amit a bujdosók ellátására biztositottak - közreműködő tisztviselők felülvizsgálatára, ellenőrzésére vizsgálóbizottságot 42 János vezetésével. / / Szinte meglepő, hogy a hadihelyzet hoztak létre gr. Bethlen rosszabbodásakor, a már dühöngő pestis árnyékában milyen határozott rendelkezések születtek, Rákóczi személyes jelenléte mellett. A fentiekből is jól látható a bujdosógyülések fontossága és azok menete. Az erdélyi vármegyék követei beadták a fejedelemnek az instanciákat /kórelmeket/, majd erre kijött a resolutio /határozat/. A fontosabb ügyek igy kerültek tárgyalásra-, s igy jutottak Rákóczihoz. A követek listákat, összeírásokat adtak be-, majd ennek alapján telepitették le, vagy illetve Károlyi látták el a bujdosókat. telepitették tovább, A menekültek ügyeivel', az erdélyi dolgokkal, mint láttuk, foglalkozott, sőt Károlyi távollétében felesége, ki 43 szintén támogatta őket ben azonban már egyre inkább a hazatérés foglalkoztatta a bujdosókat. Ennek kapcsán irta Szaniszló április án: "Küs-Varsányban... beszéltem doktor Vízaknai urammal, nem biztatott az hazamenetel felől. Uramisten add jobb végét!" / / - Majd június 28-án "Küs-Namónyban az bujdosó vármegyék gyűlésében" felíratták magukat azok - Szaniszló is -, akik cselédeiket be akarták küldeni Erdélybe. /Ugyanis a Ko-

17 lozs vármegyeiek cselédeit, akik kérték, bebocsátották, is passust adtak./ Fejérből 38, Tordából Matócson lévő 6 gazda irattá fel magát. / / Szaniszló bujdosótársa Almási is igy indult el Erdélybe* Oulius 4-ón a tótfaludi vármegyegyülósen azt végezték', hogy cselédeiket Erdélybe előre beküldik ós Vay Ádámtól paszszust kérnek. / / Mint láthattuk, az január 22-i romhányi vereség után a jelentős gyűlések már megszűntek, utolsó jelentő3 próbálkozás a salánki gyűlés volt. Ezen az február között tartott gyűlésen érdekes módon az erdélyi főurak, tanácsurak Rákóczi kérdéseire egyhangúlag felelték, hogy nem mentik fel fejedelmi esküje alól és boldogan hajlandók kitartani Rákóczi mellett, s ha kell-, amig csalódjuk ellátása biztosítva van, készek vele idegenbe kibujdosni. Ugyanakkor már 1710 júniusában cseié- 45 deik részére passzust kértek Erdélybe való beküldésre. Valószínűleg arra az irreális, túlzó, - bár a fejedelem kívánalmának megfelelő - magatartásról irta Szaniszló február 14-ón, hogy "Instantiát akarván adni boldogtalan állapotunk felől az fejedelemnek, nagy bajunk volt az urak miatt". / / Ugyanakkor február 16-án "Praesidens Thoroczkai István uram több urak jelenlétében az urunk resolutióját bő beszéddel proponálta, melynek summája ez volt: az tehetetlen és más országban való menetelre alkalmatlanok/nak/ szabadság engedtetett magok conservatiójára". / / Tehát Toroczkai beszéde ugy ís értelmezhető, hogy a fejedelem bucsut vesz az erdélyi rendektől s felmenti őket hűségesküjük alól, amint azt Orbán Balázs feltételezi? 46 S meg is indultak március 16-ón Erdély felé, 17-ón pedig követeket küldtek; "Budai Sigmond uramot másodmagával Qehreczíiriben generális Pálfi uramhoz passusórt", k i k 22-én meg ín érkeztek tőle; "passust nem adott, hanem szabadságot adctt a bamanstelre..." / / Mógegyszer, április 27-én "gyűltek be az statusok, Magyarországi és erdélyi exulansok /menekültek/ Szatmári az templomban..." s megkezdődtek a szatmári béke pontjaival kapcsolatos megbeszélések; "... érkezek Pálffl uramtól egy követ nénet. ur, ki által..." /A napló i t t megszakad/ /1986, 1./

18 Mint ebben a fejezetben láttuk, 1707 és 1708-ban még maga Rákóczi is foglalkozott a menekültek ügyeivel, mustrákat rendelt el, intézkedett ellátásukról, letelepítésükről. Majd Károlyira bízta az erdélyiek ügyét. A magyarországiak közül Vay Ádám, Eötvös Miklós ós Krucsay István foglalkozott velük; erdélyi részről Toroczkai István, Teleki Mihály, Kemény Simon, Csáki István é3 Csáky László, valamint Barcsai Ábrahám volt a főügyintéző. Tehát a bujdosók ügyét egy jól felépített vezető szervezet írónyitotta. /A Szaniszló által említett mustrák, országgyűlések, egyéb gyűlések helyei, Időpontjai a mellékleten találhatók; s a térképmellékleten is jelölve vannak./ 4. A KONFLIKTUSOK ÉS EGYÉB NEHÉZSÉGEK Mint már a Szervezés c. részben lóttuk, a kuruc államnak bizonyos elvárásai voltak a bujdosókkal szemben. De a bujdosók is azt remélték, hogy ők, mint Rákóczi ügyóért vagyonukat, családjukat kockára tevő menekültek kedvező elbánásban részesül ek Magyarországon, Mindenekelőtt arra számítottak azonban, hogy Rákóczi ismét diadalmasan visszatér Erdély- L s ők hűségükért kedvező poziciókat tölthetnek be, sőt vagyonuk is gyarapodhat. Azonban egyik fél elvárása sem teljesült. A bujdosók semmi hasznot nem hoztak a kuruc államnak, sőt mind gazdasági, mind adminisztratív szempontból nagy megterhelést jelentettek. A bujdosók pedig a trencséni csatavesztés után, majd főleg 1710-től egyértelműen látták, hogy Rákóczi sikerében való reményeik szétfoszlottak, állandósultak az ellentétek, saját bőrükön érezték a szabadságharc hanyatlását. Az, hogy eg ik fél elvárásai sem teljesültek, már eleve konfliktus-helyzetet teremtett. A konfliktusok gyakorlatilag igy csoportosíthatók. - a magyarországiak és az erdélyiek közti súrlódás, mely csaknem az egész bujdosás alatt tart; - az erdólyi menekültek egymás közötti ellentétei.

19 Ehhez társultak a helyzetet sulyosbitó egyéb nehézségek: - a tolvajlások szaporodása, - a kuruc katonák garázdálkodásai, kihágásai; - a természeti csapások, - s végül a bajt betetőzi az iszonyú pestis, mely 1708 nyarán veti fel fejét ós 1709-től egyre súlyosabb móreteket Ölt. a/ Erdélyiek és magyarországiak közti konfliktus Az erdélyiek már eleve némi ellenszenvvel, bizalmatlansággal viszonyultak a magyarországiakhoz. A naplóban a "magyarországi" szónak már eleve lekicsinylő, baljós jelentése van. Amit mondanak, az többnyire csak amolyan "magyarországi beszéd". / / Maga a szó a megbízhatatlanság, erdélyiekkel szembeni rosszindulat, ós nem egyszer a "hamisság", "gonoszság" szinte általános jelzője. A Magyarországon szerzett kellemetlen tapasztalatokat - néha nem alaptalanul - általános tanulságként vonják le, ezzel is alátámaszva, megerősítve az eredetileg is meglévő ellenszenvet: "Megjegyezhető dolog /a/ magyarországi uraknak sok kérkedsóge... / / és hogy "... ezek az magyarországiak könyorületlen emberek". / / Gyakorlatilag a helybeliek és a bujdosók minden kapcsolatából, igy a letelepítésből, ellótásból stb. ellentétek születtek. Az erdélyiek ugy érzik, hogy a magyarországiak a mostani bajból is hasznot akarnak húzni; "... látván nagy szükségünket feleszeg áron kóvánnak mindent" / / ós mindenben - némi joggal - a helybélieket részesitik előnyben, "... sőt az magok embereinek, tolvajnak rendkivül fogták pártját". / / "Megjegyezheti akárki, minemű igasság folyjon Magyarországban!" / / A bujdosók - ahogy a naplóból kitűnik - különösen rossz véleménnyel voltak a szolgabirókról. Az - a magyarországiak "kérkedése" szerint - tehetősebb, mint Erdélyben a viceispán; habár a helyi szolgabíró "... igen szegény-legény... háza mint nállunk valami alávaló ól"., i r j a Szaniszló.. / / - Az egyik szolgabíró szerinte vádaskodó, "gonosz lelkű", "bujdo3ók-üldöző" / /,* a másik "gonosz lelkü-ismeretü", "igen rossz ember". / /

20 Az ellentét oka az volt, hogy a bujdosók elég nagy függésben voltak a szolgabiróktól, 9 mindenki saját hasznát nézve előfordult, hogy ők is visszaéltek helyzetükkel, illetve helybelieket részesitettók előnyben az emigráns erdélyiek rovására. Felháborítja Szaniszlót, hogy az egyik szolgabiró a parasztokat nemhogy arra ösztönözte volna, hogy tartozásukat adják meg nekik, hanem ebben "sokszor akadályozta őket". /157.1./ Az erdélyiek keserűen sóhajtanak f e l, a bujdosás viszontagságait nehezen tűrve: "Én Istenem, nézd meg az mü ügyünket, nézd meg ezeknek szemtelenségeket "! / / Persze az erdélyiek is megérték a maguk pénzét, és tón nem is alaptalanul mondja róluk az az "istentelen, hamis informátió", melyet a Szabolcs megyei tisztek mondtak Károlyinál: "Isten győzné az mi sok kévánságunkat /mármint az erdélyiekét - K. DJcompletálni, némelyikünk ugy akar élni mint otthon hazájában, némelyikünk annál is jobban". / / zött. A vendéglátóknak is elegük volt már a vendégekből. Szaniszló Rákócziról, Károlyiról s néhány kuruc vezetőről /Krucsay, Vay Ádám, Eötvös Miklós/ a legnagyobb tisztelet a Ezeken kivül mindennaposak voltak az egyéni összeszólalko- 47 zások, veszekedések, viták a szállásadók és a menekültek kö- 4 8 hangján i r, de másokról nemigen mond jót. Csupón egy-két helyen i r igazán elismerőleg és hálával a magyarországiakról: - Nagy szeretettel i r bezdódi szóllásadója ós annak két fia segitőkés; égéről, megjegyezve: "Ilyen emberekre még eddig 49 Magyarországon nem akattam".. / / - Majd hálával i r a vajai "becsületes" prédikátorról, ki két véka búzát adott. "Isten áldja meg az jámbort". / / b/ Erdélyiek egymás közti ellentétei Szaniszló az erdélyiekről is különösebb részrehajlás nélkül mindent l e i r t. Az erdélyi nemesek és urak, akiket Szaniszló is nem alaptalanul birál, már korábban Erdélyben, hazójukban is eleget áskálódtak egymás ellen.. Mindjárt a bujdosás kezdetén /1707. dec./ az áttelepítések 50 miatt erős összetűzésük volt Teleki Mihállyal. - De a szál-

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT Tartalom Szerkesztői köszöntő... 2 TANULMÁNYOK... 3 Gortva János: Bevonulás, hadikölcsön és jótékonyság Pásztón az első világháború időszakában... 3 Mészáros Ádám: Romhány lakosainak élete az első világháború

Részletesebben

Fiatal Szegedi Írók Köre

Fiatal Szegedi Írók Köre Visszaemlékezés a szegedi ellenforradalmi napokra A kötet az 1939-ben megjelent elsõ kiadás alapján, magyarázó jegyzetekkel került újrakiadásra. 2005/XVII. 3 4. XVII. évfolyam 3 4. szám A kiadvány megrendelhetõ

Részletesebben

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig H A J D Ú - B I H A R M E G Y E I M Ú Z E U M O K K Ö Z L E M É N Y E I 3. PORCSALMY GYULA Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI:

Részletesebben

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Kiadja: Zsadány Község Önkormányzata Dr. Makai Sándor, 1999. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás és fordítás

Részletesebben

Komádi története és népélete

Komádi története és népélete Komádi története és népélete Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Lektorálta, javította: Dr. Makra Zsigmond kandidátus Dr. Makai Sándor, 2001. Kiadja: Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház, Békéscsaba

Részletesebben

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII.

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII. AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII. 1 2 AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület Székelyudvarhely 2008 3 A kiadvány megjelenését

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

Pál-Antal Sándor Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején

Pál-Antal Sándor Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején 1 Pál-Antal Sándor Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején A 18. század eleji székelyföldi népességi viszonyok kérdése, az összlakosság tényleges létszámának megállapítása egy olyan kérdés,

Részletesebben

JENEY-TÓTH ANNAMÁRIA IPAROSTÁRSADALOM A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON

JENEY-TÓTH ANNAMÁRIA IPAROSTÁRSADALOM A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON JNY-TÓTH ANNAÁRIA IPAROSTÁRSADALO A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON Nagymamám emlékének RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK 247 JNY-TÓTH ANNAÁRIA ÍVS BRK A KINCSS KOLOZSVÁROTT Iparostársadalom a 17. századi Kolozsváron AZ

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

KUNÁGOTA ALAPÍTÁSÁNAK 150. ÉVFORDULÓJÁRA

KUNÁGOTA ALAPÍTÁSÁNAK 150. ÉVFORDULÓJÁRA Városi Könyvtár QoS i5/o Mezőkovácsháza I KUNÁGOTA ALAPÍTÁSÁNAK 150. ÉVFORDULÓJÁRA m $10 KUNÁGOTA ALAPÍTÁSÁNAK 150. ÉVFORDULÓJÁRA KUNAGOTA ALAPITASANAK 150. ÉVFORDULÓJÁRA DÁCZER KÁROLY: ÜZENET MÁSFÉL ÉVSZÁZAD

Részletesebben

26. évfolyam 2011. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PAPP SÁNDOR

26. évfolyam 2011. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PAPP SÁNDOR 26. évfolyam 2011. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PAPP SÁNDOR A kiadvány Nemzeti Civil Alapprogram, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

MÁTYÁS BEVÉTELEI. Mátyás üvegserlege, velencei munka

MÁTYÁS BEVÉTELEI. Mátyás üvegserlege, velencei munka MÁTYÁS BEVÉTELEI Mátyás üvegserlege, velencei munka A MILÁNÓBA KÜLDÖTT MAGYARORSZÁGI KÖVET, Francesco Fontana 1476. május 10-én Páviában átadta Mátyás megbízólevelét. Az ünnepélyes ceremónia után az itáliai

Részletesebben

ÚJJÁÉPÍTÉS A BEREGBEN

ÚJJÁÉPÍTÉS A BEREGBEN ÚJJÁÉPÍTÉS A BEREGBEN ELÕSZÓ Ez az összeállítás korántsem ad teljes képet a 2001-i beregi árvízrõl és az azt követõ helyreállításról. A munkákban résztvevõkkel készített néhány beszélgetés mégis alkalmas

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században PhD-értekezés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900 1800)

Részletesebben

Dienes Dénes A MISKOLCI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1703-1918

Dienes Dénes A MISKOLCI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1703-1918 Dienes Dénes A MISKOLCI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1703-1918 Sárospatak, 2001 2 TARTALOM BEVEZETÉS 3 AZ EGYHÁZKÖZSÉG MISKOLC TÁRSADALMÁBAN GYÜLEKEZETI ÉLET 1781 ELŐTT 4 A MISKOLCI EVANGÉLIKUSOK ÉS A REFORMÁTUS

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414]

II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414] II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. I. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414] HOGY a bécsi fogadtatás kellemetlenségeit feledtesse, Rákóczi kétezer mázsa liszt árán gyémántokat vásárolt feleségének

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.1 TUDOMÁNYOS SZEMLE REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 REVÍZIÓ, PROPAGANDA: A. Sajti Enikô: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsatolások

Részletesebben

Kuti Éva. Hívjuk talán nonprofitnak...

Kuti Éva. Hívjuk talán nonprofitnak... Kuti Éva Hívjuk talán nonprofitnak... TARTALOM A SOROZATSZERKESZTŐ ELŐSZAVA A SZERZŐ ELŐSZAVA 1. FEJEZET BEVEZETÉS 2. FEJEZET TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK Jótékonysági intézmények és önkéntes szervezetek a török

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 BEVEZETÉS....3 1. ELŐZMÉNYEK... 6 1.1. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A II. VILÁGHÁBORÚIG... 6 1.2. AZ EGYHÁZ HÁBORÚ UTÁNI HELYZETE

Részletesebben

Bözödi György. Székely bánja

Bözödi György. Székely bánja Bözödi György Székely bánja Szerkesztõbizottság: Fekete Vince Ferenczes István György Attila Lövétei Lázár László Mirk Szidónia-Kata Molnár Vilmos Bözödi György SZÉKELY BÁNJA Hargita Kiadóhivatal Csíkszereda,

Részletesebben

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A szatmári Vécseyek a 19-20. században Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2011. Írta: Zsoldos Ildikó Lektorálta: Prof. dr. Czövek István

Részletesebben