PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2014, illetve 2015 évre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2014, illetve 2015 évre"

Átírás

1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2014, illetve 2015 évre I. A pályázat kiírója: Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Déryné u. 1., cg: , képviseli: Kesselyák Gergely ügyvezető). a továbbiakban: a pályázat kiírója II. A pályázat címe: A kiíró pályázatot hirdet a következő címmel: A jövő kulcsa operaíró verseny. III. Pályázók köre: Bármely természetes személy kortárs zeneszerző, állampolgárságra, tartózkodási helyre, korra való tekintet nélkül. IV. A pályázat célja és tárgya: A verseny célja, hogy olyan új közönségdarabok kerüljenek a figyelem középpontjába, amelyekkel vissza lehet hódítani az operába a közönséget, az alábbi kiáltvány szellemében. Kiáltvány az új kor új operájának megszületéséért A Bartók Plusz Operafesztivál Művészeti Kiáltványa Széles tömegeket megszólítani képes mai népopera nélkül az operajátszás múzeummá, társadalmi támogatottság híján rétegműfajjá szűkül. A rendezői operajátszás késleltette a műfaj lassú elsorvadásának folyamatát, de ez ma már nem elegendő. Az opera megújításában és megmentésében most a zeneszerzőkön a sor! Világ Zeneszerzői! Hozzátok létre azt a radikálisan új operaműfajt, amely egyesíti a mai musicalek népszerűségét a komolyzene iránt támasztott legmagasabb esztétikai-minőségi elvárásokkal és ezzel Mozart, Verdi és Puccini szellemiségéhez tér vissza! 1. Pályamű: V. Részvétel feltételei: Befejezett, zenekarral színpadi előadásként még teljes terjedelmében el nem hangzott mű. A mű megjelenési formája egy elejétől végéig meghangszerelt partitúra és zongorakivonat (amelyeknek mérete papíralapon A/3-nál nem nagyobb és A/4-nél nem kisebb), valamint zenekari szólamanyag (papíralapon az előbbi méretben vagy elektronikus adathordozón pdf formátumban), illetve amennyiben rendelkezésre áll, bármilyen hangzóanyag. 1

2 A pályamű témája, nyelve és terjedelme kötetlen. Egy szerző több pályaművel is pályázhat, valamint több szerző is pályázhat egy pályaművel. Amennyiben egy pályázó több pályaművel kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapot annyi példányban köteles kitölteni, illetve a nevezési díjat annyiszor köteles megfizetni és igazolni, ahány pályaművet be kíván adni. Amennyiben több szerző pályázik egy pályaművel, úgy a jelentkezési lapot valamennyi szerző köteles aláírni, de a nevezési díjat csak egy alkalommal szükséges megfizetni. A pályamű, illetve a pályamű szerzési ideje irreleváns, a fenti feltételek figyelembe vételével bármikor alkotott pályamű benyújtható. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázat nem jeligés, pályázni kizárólag saját névvel, címmel lehet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályamű megvalósításához kapcsolódó ajánlásokat a jelen pályázati kiírás melléklete tartalmazza, amelyek hangsúlyozottan nem kötelező előírásokat, hanem a kiíró részéről pályaművekkel kapcsolatos ajánlásokat tartalmaz. 2. A jelentkezés feltételei: a.) A jelentkezési lap kitöltése és beadása: A pályázatra jelentkezni csak és kizárólag a kiíró honlapjáról letölthető elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével lehet. A jelentkezés két fázisból áll, előzetes regisztrációból és a jelentkezési lap postai úton történő megküldéséből. Az elektronikus jelentkezési lap a oldalról tölthető le. Az előzetes regisztráció keretében a pályázónak a jelentkezési lapot annak kitöltését követően a címre kell megküldenie elektronikus úton. Ezt követően a pályázó köteles a jelentkezési lap eredeti kitöltött példányát postai úton megküldeni a pályázat kiírója részére, a pályamű beküldésével egyidejűleg, a pályaművet tartalmazó borítékban, vagy postai küldeményben a V.2.c) pontban foglaltaknak megfelelően. A pályázat kiírója felhívja a pályázók figyelmét, hogy a jelentkezési lap valamennyi rovatának kitöltése kötelező. A hiányosan kitöltött jelentkezési lap és ebből adódóan a pályázat - érvénytelennek minősül, amennyiben a kitöltetlen rovatból eredő információ hiányában a pályázat nem beazonosítható, illetve a pályázat kiírója az információ hiányából eredően a pályázattal kapcsolatos kötelezettségének (különösen, de nem kizárólagosan: értesítési kötelezettség, fizetési kötelezettség, stb.) eleget tenni nem tud. A pályázat kiírója felhívja 2

3 továbbá a pályázók figyelmét, hogy a pályázat abban az esetben is érvénytelen, amennyiben a jelentkezési lapot több szerző esetén bármely szerző nem írja alá. A pályázat kiírója hangsúlyosan felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nem megfelelően, hiányosan, pontatlanul megadott adatokból eredően esetlegesen felmerülő bármely jellegű következményért a pályázat kiírója a felelősségét kizárja, az ezekből eredő valamennyi felelősség a pályázó terhére esik. Amennyiben a pályázó a jelentkezési határidő lejártát megelőzően észleli a jelentkezési lap hibás vagy pontatlan kitöltését, úgy a pályázó a határidő leteltéig jogosult jelentkezését újra benyújtani. Ilyen esetben a pályázó köteles a jelentkezési lapot teljes egészében újra kitölteni és annak egyéb rovat részén az ismételt jelentkezés tényét feltüntetni, utalva a korábbi jelentkezés dátumára. Pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy amennyiben a pályázó állampolgársága, illetőleg tartózkodási helye szerint hatályos jogszabályok alapján kiskorúnak minősül, úgy pályázatának érvényességéhez szükséges, hogy a pályázó helyett a pályázó törvényes képviselője írja alá a jelentkezési lapot. b.) nevezési díj megfizetése: A nevezési díj összege: 150 EUR A nevezési díjat a pályázat kiírójának az OTP Banknál vezetett számú (IBAN: HU ) bankszámlaszámára kell átutalni, oly módon, hogy az legkésőbb a kiíró bankszámláján a pályázat beadási határidejének napján jóváírásra kerüljön. Amennyiben a nevezési díj a határidőig nem kerül jóváírásra, a pályázat érvénytelen. A nevezési díj befizetésének módja: átutalás vagy bankszámlára történő személyes befizetés. A pályázat kiírója felhívja a pályázók figyelmét, hogy amennyiben az általuk átutalt és jóváírt nevezési díj összege nem éri el a 150 EUR összeget, abban az esetben a pályázat érvénytelennek minősül. A pályázat kiírója a határidőben jóváírt, teljes összegű nevezési díjakról számlát állít ki, amely számlát postai úton megküld a pályázó részére a jelentkezési lapon megadott címre megküldi. A pályázóknak a banki átutalás, vagy befizetés közlemény rovatában fel kell tüntetniük az alábbi adatokat: o pályamű címe, és o a szerző(k) neve. Pályázó köteles az átutalás, vagy a befizetés igazolását bizonyító banki dokumentum másolati példányát a pályázat kiíró részére megküldeni a címre történő elküldés formájában. 3

4 Amennyiben a pályázat azért érvénytelen, mert a nevezési díj teljes összege a határnapig nem került jóváírásra, úgy a pályázat kiírója a jóváírt nevezési díj összegét a pályázat beküldési határidejét követő 30 banki napon belül visszautalja az átutalást indító bank bankszámlaszámára. Amennyiben a pályázat bármilyen egyéb, a pályázati kiírásban, vagy a pályázati szabályzatban szereplő egyéb ok folytán érvénytelen, úgy a pályázat kiírója a jóváírt nevezési díj összegét a pályázat beküldési határidejét követő 30 banki napon belül visszautalja az átutalást indító bank bankszámlaszámára. Amennyiben a pályázat azért érvénytelen, mert a nevezési díj a határnapig nem került jóváírásra, úgy a határnapot követően jóváírásra kerülő nevezési díj összegét a pályázat kiírója a jóváírástól számított 30 banki napon belül visszautalja az átutalást indító bank bankszámlaszámára. c.) a pályamű beküldése: A pályaművet, vagyis az operát csak és kizárólag postai úton lehet megküldeni. A borítékon, illetve küldeményen az alábbiakat kell feltüntetni: o A pályázat kiíróját: Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. o postacímét: Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft Miskolc Pf o pályázat címét: A jövő kulcsa operaíró verseny o feladót:.. A pályaművet csak és kizárólag postai úton, a borítékba helyezve, papíralapon és/vagy elektronikus adathordozón lehet megküldeni. A pályázó a pályaműhöz mellékelten köteles a pályamű történetét összefoglaló magyar és angol nyelvű tartalmi kivonatot (szinopszist) elküldeni. A kivonat legfeljebb 1 A/4-es oldal terjedelmű lehet, hiánya kizárást von maga után. d.) beküldési határidő: A pályázat beküldési határideje: március 1. 00:00 óra CET; illetve március 1. 00:00 óra CET Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ezen határidőkig a pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentumoknak beérkezésre kell kerülniük, ideértve a pályaművet, a kivonatot a jelentkezési lapot, illetve a nevezési díj befizetéséről szóló igazolást. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a beküldési határidő minden követelmény esetében a pályázat kiírójának történő kézbesítést jelent, ebből adódóan a beküldési határidő végéig a nevezési díjnak a pályázat kiírójának bankszámláján jóváírásra, míg a pályaműnek, a kivonatnak és a jelentkezési lapnak a pályázat kiírója részére kézbesítésre kell kerülnie. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályamű postai úton történő beküldésének ajánlott és tértivevénnyel ellátott küldemény formájában kell megtörténnie. Amennyiben a pályamű beküldésére nem a jelen pontban írtaknak megfelelően 4

5 kerül sor, úgy a pályázat kiírója a pályamű kézbesítésével kapcsolatos valamennyi felelősséget kizárja. Abban az esetben, amennyiben a postai szolgáltatók adminisztrációs hibájából a pályamű a beküldési határidőig a pályázat kiírója részére nem kerülne kézbesítésre, úgy a pályázat kiírója a pályaművet határidőben kézbesítettnek tekinti, amennyiben: o a pályázat postára adása legkésőbb a beküldési határidőt megelőző 15. naptári napon megtörtént, és o a postára adás tényét és dátumát a pályázó a vonatkozó postai dokumentummal igazolja, és o a pályázat legkésőbb a beküldési határidőt követő 15 naptári napon belül a pályázat kiírója részére kézbesítésre kerül. e.) visszaigazolás: A pályamű, a nevezési díj és a regisztrációs adatlap kézbesítéséről, illetve jóváírásáról a versenytitkár a pályázó részére elektronikus visszaigazolást küld a pályázó által a jelentkezési lapon megadott címre. Az elektronikus visszaigazolás megküldésére azon naptól számított 8 munkanapon belül kerül sor, hogy a pályázathoz szükséges utolsó dokumentum, illetve küldemény a pályázat kiírója részére kézbesítésre kerül. f.) hiánypótlás Amennyiben a pályázó pályázata valamilyen hiányosságban szenved, és ezen hiányosság pótolható, úgy a pályázat beküldési határidejének napjától számított 8 naptári napon belül versenytitkár a pályázó részére elektronikus úton hiánypótlásra történő felhívást küld a pályázó által a jelentkezési lapon megadott címre. A pályázó a hiánypótlásnak a részére küldött megküldésének napjától számított 8 naptári napon belül tehet eleget. Amennyiben pályázó a hiánypótlásnak ezen időpontig nem tesz eleget, úgy pályázata érvénytelen, későbbi hiánypótlásra lehetőség nincs. Amennyiben a pályázó a hiánypótlásnak az előirt határidőben eleget tesz, úgy pályázata határidőben beadottnak és érvényesnek minősül. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy az alábbi hiányosságok esetén nincs lehetőség hiánypótlásra: 5 a mű zenekarral színpadi előadásként bármikor és bárhol a korábbiakban már bemutatásra került; a mű nem befejezett; a mű megjelenési formája nem az elejétől a végéig meghangszerelt partitúra; a pályázó nem a pályázat kiírójának honlapjáról letölthető jelentkezési lappal pályázik;

6 a pályázó a pályaművet nem postai úton küldi meg a pályázat kiírója részére; a pályamű a beküldési határidőig a pályázat kiírója részére nem kerül kézbesítésre. Kérjük, hogy a fenti érvénytelenségi okokat, összevetve a pályázati szabályzat érvénytelenségi okaival, áttekinteni szíveskedjenek. Álláspontunk szerint a fenti érvénytelenségi okok nem pótolhatóak hiánypótlás keretében, azaz az itt nem szereplő, de a pályázati szabályzatban szereplő egyéb okok igen. VI. A pályázat menete: 1. A beérkezett pályaművek szakmai bírálata: A beküldési határidőn belül beérkezett, érvényes pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. A beérkezett pályaművekből a szakmai zsűri kiválasztja a megítélése szerint a kiáltvány tartalmának legmegfelelőbbnek tartott - a beérkezett pályaművek számától függően a 3-5 pályaművet. Ezen kiválasztott pályaművek jutnak a döntőbe. A szakmai zsűri a döntését, a döntőbe jutott művek listáját április 15, illetve április 15. napján közzéteszi a weblapon. A közzétételt követő 8 munkanapon belül a pályázat kiírója a döntőbe jutott pályaművek szerzőit elektronikus úton értesíti a jelentkezési lapon megadott elektronikus elérhetőségeken. 2. A döntőbe jutott pályaművek díjazása és ezen pályaművekhez kapcsolódó felhasználási jogok: Minden döntőbe jutott pályamű mindösszesen 1500 EUR, azaz ezerötszáz EUR díjazásban részesül. A döntőbe jutott pályaművek 1500 EUR összegű díjazása az alábbi felhasználási jogokat biztosítja a pályázati kiíró részre: o a döntőbe jutott pályamű teljes, vagy tetszés szerint kiválasztott részleteinek bemutatása a 2014., illetve június havában megrendezésre kerülő Bartók Plusz Operafesztiválon, az előadás rögzítése, sokszorosítása, nyilvánosság számára egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele; o Az adott évi verseny eredményhirdetésének napjától számított 4 évig a pályamű teljes, illetve tetszés szerint kiválasztott részleteinek területileg és felhasználási módban korlátlan, korlátlan számú alkalommal történő felhasználása (ideértve, de nem kizárólagosan: bemutatás, rögzítés, sokszorozás, stb.) o Az adott évi eredményhirdetéstől számított 4 éven belül a pályázat kiírója jogosult a jelen pályázati kiírásban meghatározott felhasználási jogokat ingyenesen vagy ellenérték fejében 3. személynek átadni, illetve átruházni. Az átvevőt az átadott felhasználási jogok az adott évi eredményhirdetés napjától számított negyedik év utolsó napjáig illetik meg. 6

7 A jelentkezési lap aláírásával és beküldésével a pályázó kifejezetten elfogadja, tudomásul veszi, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a döntőbe jutott pályaműnek a pályázó által történő bármilyen jellegű, jövőbeni felhasználásából eredő bármilyen jellegű, illetve jogcímen a pályázót megillető bevétel nettó összegének 5 %-a a pályázat kiíróját illeti meg, tekintettel arra, hogy a pályamű nyilvánosság által történő megismerését, illetve a pályamű bemutatását és annak valamennyi költségét a pályázat kiírója finanszírozta, illetve arra, hogy a pályázat kiírója a pályázó részére 1500 EUR összegű díjazást fizet. A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével kifejezett és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a jövőben a pályamű vonatkozásában kötendő és köttetett minden olyan szerződésről, amely a pályaművel kapcsolatosan a pályázónak bármilyen jellegű bevételt eredményez, a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a pályázat kiíróját. A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével kifejezett és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a jövőben a pályamű vonatkozásában kötendő és köttetett bármely szerződés alapján a pályázó részére átadott, vagy jóváírt bármilyen jellegű bevétel nettó 5 %-ának megfelelő összeget az átvétel, illetve a jóváírás napjától számított 30 napon belül a pályázat kiírója részére átutalja. A pályázó a fentieket a jelentkezési lap aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a díjazás összege minden esetben bruttó összeget takar. A díjazás összege utáni adózásra minden esetben a vonatkozó és hatályos jogszabályok magyar jogszabályok, illetve a pályázó állampolgársága, vagy tartózkodási helye szerinti jogszabályok, illetve az érintett országok közötti egyezmények szerint történik. 3. A pályázat nyertesének kiválasztása: A döntőbe jutott műveket a Bartók Plusz Operafesztivál koncertszerűen, félszcenírozott előadásban, zongora kísérettel állítja színre, ahol az énekesek kottából énekelnek. Emellett a művek egyes részleteit zenekarral, hangverseny keretében is bemutatja. A Bartók Plusz Operafesztivál időpontja: június, illetve június A fesztiválon megtartott döntőben bemutatott darabok közül a zsűri a közönség szavazatát is figyelembe véve kiválasztja, majd a pályázat kiírója kihirdeti a nyertes alkotást. A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy ne hirdessen nyertest. 4. A pályázat nyertesének díjazása és a nyertes pályaműhöz kapcsolódó felhasználási jogok: A nyertes pályamű további 4000 EUR összegű díjazásban részesül. 7

8 A pályázat kiírójának feltett szándéka és célja, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek szerint a nyertes művet a következő évi Bartók Plusz Operafesztivál komplett operaelőadásként mutatassa be. A nyertes pályaművet, illetve annak tetszés szerint kiválasztott részét az eredményhirdetés napját követően a pályázat kiírója korlátlan alkalommal, időben, területileg és felhasználási módban korlátlanul jogosult felhasználni, ideértve a felhasználási jogok 3. személyre történő átruházását, illetve átadását is, amely felhasználási jogok ellenértékét a EUR összegű díjazás magában foglalja. A jelentkezési lap aláírásával és beküldésével a pályázó kifejezetten elfogadja, tudomásul veszi, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a nyertes pályaműnek a pályázó által történő bármilyen jellegű, jövőbeni felhasználásából eredő bármilyen jellegű, illetve jogcímen a pályázót megillető bevétel nettó összegének 10 %-a a pályázat kiíróját illeti meg, tekintettel arra, hogy a pályamű nyilvánosság által történő megismerését, illetve a pályamű bemutatását és annak valamennyi költségét a pályázat kiírója finanszírozta, illetve arra, hogy a pályázat kiírója a pályázó részére 5500 EUR összegű díjazást fizet. A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével kifejezett és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a jövőben a nyertes pályamű vonatkozásában kötendő és köttetett minden olyan szerződésről, amely a pályaművel kapcsolatosan a pályázónak bármilyen jellegű bevételt eredményez, a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a pályázat kiíróját. A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével kifejezett és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a jövőben a nyertes pályamű vonatkozásában kötendő és köttetett bármely szerződés alapján a pályázó részére átadott, vagy jóváírt bármilyen jellegű bevétel nettó 10 %-ának megfelelő összeget az átvétel, illetve a jóváírás napjától számított 30 napon belül a pályázat kiírója részére átutalja. A pályázó a fentieket a jelentkezési lap aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a díjazás összege minden esetben bruttó összeget takar. A díjazás összege utáni adózásra minden esetben a vonatkozó és hatályos jogszabályok magyar jogszabályok, illetve a pályázó állampolgársága, vagy tartózkodási helye szerinti jogszabályok, illetve az érintett országok közötti egyezmények szerint történik. 5. A díjazások összegének kifizetése: Valamennyi díjazás összegének kifizetésére szeptember 1., illetve szeptember 1. napjáig kerül sor. A díjakat a pályázat kiírója a díjazottak részére a jelentkezési lapokon megadott bankszámlaszámokra utalja át. Pályázat kiírója a pályázók által rosszul, vagy 8

9 helytelenül, pontatlanul megadott bankszámlaszámokra történő utalásért a felelősséget kizárja. Több szerző esetén is a jelentkezési lapon megadott egy bankszámlaszámra történik a díjazás átutalása, a szerzők közötti díj megosztása nem tartozik a pályázat kiírójának kompetenciájába, a felelősséget e vonatkozásban kizárja. VII. Egyéb feltételek: 1. Egy adott pályaművel több évben is pályázhat a pályázó. 2. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a zsűri fenntartja a jogot, hogy egyetlen pályaművet se javasoljon bemutatásra, azaz egyetlen pályamű se jusson döntőbe, amely tényt a pályázók a jelentkezési lap aláírásával kifejezetten tudomásul vesznek. 3. A pályázó a jelentkezési lap beadásával igazolja, és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a pályázaton való részvétele 3. személy jogait nem sérti, illetve minden érintett 3. személytől a pályázatban való részvételre írásbeli felhatalmazással rendelkezik. A pályázó szavatolja, hogy pályaműve egyéni és eredeti jellegű, 3. személynek nincs olyan joga, amely a pályázat kiíróját a pályamű esetleges felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná. A pályázó által tett nyilatkozatok valódiságát a pályázat kiírója nem köteles ellenőrizni, és azok pályázó általi megszegéséért a felelősségét teljes mértékben kizárja, a felelősség pályázót terheli. 4. A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és benyújtásával tudomásul veszi, hogy a jelentkezési lap, a pályázati kiírás, valamint a pályázati szabályzat egységet képez. Ebből adódóan a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével a jelentkezési lapban, a pályázati kiírásban, valamint a pályázati szabályzatban foglaltakat megérti és tudomásul veszi, az azokban foglaltakat magára kötelezőnek ismeri el, ebből következően azok tartalmával és következményeivel kapcsolatosan utóbb kifogást, illetve bármely jellegű egyéb igényt nem támaszt, ezen jogairól a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond. 5. A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével önkéntesen, kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályázó által megadott valamennyi adatot a pályázat céljának elérése érdekében és azzal összefüggésben kezelje, valamint a pályaművel esetleges felhasználásával kapcsolatosan illetékes 3. személyek részére kiadja. 6. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy azon benyújtott pályázatokat legyen az érvényes vagy érvénytelen amelyek a döntőbe a szakmai zsűri javaslata alapján nem kerülnek be, a pályázat beküldési határidőtől számított 12 hónap elteltével megsemmisíti. Erre való tekintettel a pályaművek pályázó részére történő visszaszolgáltatásra lehetőség nincs A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal kapcsolatosan megjelenő, vagy közzétételre kerülő bármely fórumon (ide értve, de nem

10 kizárólagosan, újság, folyóirat, időszakos kiadványok, honlap, televízió, reklámanyagok és szórólapok, stb.) a pályázattal és az operafesztivállal kapcsolatosan a pályázat kiírója a pályázó nevét, arcképét, a pályamű címét, a pályamű tartalmának rövid összefoglalóját közzétegye. 8. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázat beküldési határidejét, illetve a pályázatok feldolgozását, valamint hiánypótlás esetén a hiánypótlásra nyitva álló határidő utolsó napját követően a pályázat kiírója honlapon közzéteszi az érvénytelen pályázatok listáját, röviden megjelölve az érvénytelenség okát. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a pályázat kiírója az esetleges hiánypótlásra történő felhívás kivételével - az érvénytelen jelentkezéssel kapcsolatosan semminemű intézkedést nem eszközöl, az érvénytelen jelentkezésről a pályázókat külön nem tájékoztatja, a jelentkezés érvénytelenségéről külön döntést nem hoz. 9. A jelen pályázat magyar és angol nyelven kerül kiírásra. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy amennyiben a pályázat idegen nyelvű szövege és a magyar nyelvű szöveg között eltérés van, úgy minden esetben a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 10. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázattal, a részvétellel, a pályázati dokumentációval kapcsolatos kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken tehetik fel: o kontaktszemély neve és beosztása: Szakács Sára versenytitkár o kontaktszemély címe: A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy kérdéseiket február 15., illetve február 15. napjáig tehetik fel, ezt követően a pályázat kiírójának nem áll módjában tájékoztatással szolgálni. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy felvilágosítást és tájékoztatást csak és kizárólag formájában, csak és kizárólag magyar, angol, német, francia és román nyelven kéretnek. 11. A pályázó a jelentkezési lap aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a pályázattal kapcsolatos esetleges jogviták tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak, illetve a magyar joghatóság kerül kikötésre. Miskolc, szeptember hó 24. Kesselyák Gergely ügyvezető Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 10

11 A pályázati kiírás melléklete A Bartók Plusz Operafesztivál kiáltványának függeléke Ajánlások Bevezetés Az alkotóművészet alapvetése az alkotói fantázia szabad szárnyalása. Az alábbiakban körvonalazzuk egy új operaműfaj lehetséges jellemzőit. Arra keressük a választ, milyen szakmai kritériumok mentén nemesedhet egy vállaltan népszerűségre törekvő mű komolyzenei alkotássá. Mindezt szigorúan csak ajánlásként fogalmazzuk meg. Nyitottan fogadjuk azt a szerzői magatartást, amely a probléma megoldására más utat mutat. Az operai műfaj megújításának igénye nem gyökér nélküli próbálkozás. Az elmúlt száz évben számos hasonló szellemiségű zenés színházi irányzat látott napvilágot. A teljesség igénye nélkül: Honegger, Orff, Korngold, Gershwin, Kurt Weil, Menotti, Bernstein, Sondheim munkássága, Sztravinszkij, Prokofjev és Sosztakovics művei, valamint a filmművészet legjobbjai az új népopera legmagasabb komolyzenei körökben is elfogadott csíráinak tekinthetők. A Bartók Plusz Operafesztivál kiáltványa a mai népopera létrehozására buzdít, mert hiányolja azt az opera-műfajok sokszínű palettájáról. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne becsülné nagyra a nemzetközi opera-szcéna megújítására tett kísérleteket, a korábban keletkezett műveket, vagy a progresszív kortárs operaművészetet. 1. Az emberi hang: Az opera legfőbb ismérve, hogy magát az emberi hangot művészi kifejezőeszközként használja. Nem elég tehát kifejezően énekelni, hanem az adott voce színének ( = fizikai adottságainak, felhangrendszerének) is esztétikai minőséget kell magában hordoznia. Erre legalkalmasabb a klasszikus bel canto technikával képzett emberi hang, de színesítésként más technikák is alkalmazhatók, ha a fenti kritériumnak megfelelnek. Azaz különleges minőségükkel művészi tartalom közvetítésére képesek. Az opera műfajban írt művek számítanak az emberi hang önmagában is létező, primér kifejezőerejére. Ennek megfelelően az énekszólamok lehetnek könnyebbek, nehezebbek, vagy éppen bravúrosak, de szerkesztésük antropomorf gondolkodásra vall. 2. A zene: Általános komolyzenei elvárás a megfelelő szintű szerkesztettség, kompozíciós építkezés, hozzáadott művészi értéket képviselő hangszerelés. Az opera esetében a dramaturgia és a zenedramaturgia egész tudományágai támasztanak további 11

12 követelményeket. Jobbító szándékkal hívjuk föl a szerzők figyelmét, hogy sok kortárs opera éppen ezen a ponton bukik el. A dramaturgiát úgy is, mint az emberi pszichére, idegrendszerre, zsigerekre ható hatásmechanizmusokkal foglalkozó tudományt megfelelő súllyal kell kezelni. Ösztönösen bár, de ezt tette Mozart is. A zenekari szólamok, és azok összessége egyaránt a művészi-drámai kifejezés hordozói. Aláfestő, kommentáló, vagy jellegtelen kísérő szerepet ritkán, vagy egyáltalán nem töltenek be. 3. A szöveg: A zene-szöveg-cselekmény hármas egysége tudatos dramaturgiai szerkesztést feltételez. A próza használható mint kifejezőeszköz. A mű elejétől a végéig egy zeneiszerkezeti ív legyen, melybe szervesen illeszkednek az esetleges prózai elemek. 4. A stílusok: A barokktól kezdve valamennyi operaszerző idézte, sőt, szervesen használta korának zenei stílusait, ritmusait, táncait. Mozart a kor szórakoztató zenéjéből alkotta meg a komolyzene-irodalom egyik legkiemelkedőbb életművét. Ennek kulcsa, hogy a könnyűzenét minden pillanatban megkérdőjelezhetetlen jogosultsággal tudta a drámai kifejezés szolgálatába állítani. 5. Elektronika: Az nagy elődök mindig bátran nyúltak egy-egy új hangszerhez, a kor könnyűzenei vagy népi hangszereihez. Jól tudjuk: Mozart életművében nyert komolyzenei polgárjogot a klarinét. Kézenfekvő, ha a minél szélsőségesebb drámai kifejezésmódokat kereső operaműfaj használja a ma (tegnap) hangszereit, a különböző elektromos gitárokat és a szintetikus hangeffekteket. Nem tartjuk viszont szerencsésnek a szintetizátort klasszikus hangszerek helyettesítésére használni. Az elektromos hangszerek használata fölveti az előadás elektronikus hangosításának a kérdését. Állásfoglalásunk szerint az új műfajban a hangosítás elképzelhető. Fontos azonban, hogy nem szolgálhatja a megfelelő énekhang hiányának palástolását. Az emberi hanggal kapcsolatban megfogalmazott elveket érvényre kell juttatni akkor is, ha az előadás során hangosítást alkalmazunk. A kompozíciós munka hangszerelési fázisában művészi döntést kell hozni arról, hogy a mű egésze, vagy egyes részei teljes vagy részleges hangosításra szorulnak-e. 6. Mai drámaiság: Mozart korában a szűk szeptim maga az ördög volt, Verdinél is rendkívül erős drámai hatás. Mozart ördögi tempói, Verdi lapidáris ritmusai, hangszerelési effektjei vállaltan hatni akartak a hallgató intellektusa mellett a zsigereire is. A feladat most: megkeresni azokat a kortárs művészi kifejezőeszközöket, melyek a mai befogadó ingerküszöbét ismerve érnek el hasonló hatást. Intellektuálist és zsigerit is. 12

13 7. Esztétikai állásfoglalás: A széles tömegek számára elfogadhatatlan kortárs zene sokat hangoztatott filozófiai kiindulópontja: a világ ma szörnyű, ezt kell kifejezni. A világot minden korban sokan látták szörnyűnek. Mindig voltak borzalmak, és mindig is vannak szépségek. A széles tömegek megszólítására alkalmas kortárs zene kiinduló filozófiája inkább ez lehetne: a befogadó a művészettől éppen azt a segítséget várja, amivel az élet mindennapi nehézségein fölülemelkedhet. Szívesen szembesülünk a drámával, de mindannyian szeretjük, ha legalább a zenében dereng valami a megoldásból. Kesselyák Gergely karmester, a Bartók Plusz Operafesztivál igazgatója 13

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Nyilvános Pályázati kiírás

Nyilvános Pályázati kiírás Nyilvános Pályázati kiírás A Szerencsejáték Zrt. nyilvános Pályázatot hirdet sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására. A teljes nyilvános Pályázati felhívás a www.szerencsejatek.hu/palyazat oldalról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2015. június 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez képest a változások kiemelve olvashatók. I. Fogalmak

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.gyakornok.com URL alatt elérhető weboldalon

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

I. A pályázati folyamat

I. A pályázati folyamat I. A pályázati folyamat A finanszírozási formákat tekintve főszabály szerint a NEA támogatások utófinanszírozottak, de pályázói kérésre a kollégium előfinanszírozást hagyhat jóvá. A. A PÁLYÁZATI FOLYAMAT

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Melyek kiterjednek az ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-09-679169

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben