PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2014, illetve 2015 évre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2014, illetve 2015 évre"

Átírás

1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2014, illetve 2015 évre I. A pályázat kiírója: Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Déryné u. 1., cg: , képviseli: Kesselyák Gergely ügyvezető). a továbbiakban: a pályázat kiírója II. A pályázat címe: A kiíró pályázatot hirdet a következő címmel: A jövő kulcsa operaíró verseny. III. Pályázók köre: Bármely természetes személy kortárs zeneszerző, állampolgárságra, tartózkodási helyre, korra való tekintet nélkül. IV. A pályázat célja és tárgya: A verseny célja, hogy olyan új közönségdarabok kerüljenek a figyelem középpontjába, amelyekkel vissza lehet hódítani az operába a közönséget, az alábbi kiáltvány szellemében. Kiáltvány az új kor új operájának megszületéséért A Bartók Plusz Operafesztivál Művészeti Kiáltványa Széles tömegeket megszólítani képes mai népopera nélkül az operajátszás múzeummá, társadalmi támogatottság híján rétegműfajjá szűkül. A rendezői operajátszás késleltette a műfaj lassú elsorvadásának folyamatát, de ez ma már nem elegendő. Az opera megújításában és megmentésében most a zeneszerzőkön a sor! Világ Zeneszerzői! Hozzátok létre azt a radikálisan új operaműfajt, amely egyesíti a mai musicalek népszerűségét a komolyzene iránt támasztott legmagasabb esztétikai-minőségi elvárásokkal és ezzel Mozart, Verdi és Puccini szellemiségéhez tér vissza! 1. Pályamű: V. Részvétel feltételei: Befejezett, zenekarral színpadi előadásként még teljes terjedelmében el nem hangzott mű. A mű megjelenési formája egy elejétől végéig meghangszerelt partitúra és zongorakivonat (amelyeknek mérete papíralapon A/3-nál nem nagyobb és A/4-nél nem kisebb), valamint zenekari szólamanyag (papíralapon az előbbi méretben vagy elektronikus adathordozón pdf formátumban), illetve amennyiben rendelkezésre áll, bármilyen hangzóanyag. 1

2 A pályamű témája, nyelve és terjedelme kötetlen. Egy szerző több pályaművel is pályázhat, valamint több szerző is pályázhat egy pályaművel. Amennyiben egy pályázó több pályaművel kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapot annyi példányban köteles kitölteni, illetve a nevezési díjat annyiszor köteles megfizetni és igazolni, ahány pályaművet be kíván adni. Amennyiben több szerző pályázik egy pályaművel, úgy a jelentkezési lapot valamennyi szerző köteles aláírni, de a nevezési díjat csak egy alkalommal szükséges megfizetni. A pályamű, illetve a pályamű szerzési ideje irreleváns, a fenti feltételek figyelembe vételével bármikor alkotott pályamű benyújtható. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázat nem jeligés, pályázni kizárólag saját névvel, címmel lehet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályamű megvalósításához kapcsolódó ajánlásokat a jelen pályázati kiírás melléklete tartalmazza, amelyek hangsúlyozottan nem kötelező előírásokat, hanem a kiíró részéről pályaművekkel kapcsolatos ajánlásokat tartalmaz. 2. A jelentkezés feltételei: a.) A jelentkezési lap kitöltése és beadása: A pályázatra jelentkezni csak és kizárólag a kiíró honlapjáról letölthető elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével lehet. A jelentkezés két fázisból áll, előzetes regisztrációból és a jelentkezési lap postai úton történő megküldéséből. Az elektronikus jelentkezési lap a oldalról tölthető le. Az előzetes regisztráció keretében a pályázónak a jelentkezési lapot annak kitöltését követően a címre kell megküldenie elektronikus úton. Ezt követően a pályázó köteles a jelentkezési lap eredeti kitöltött példányát postai úton megküldeni a pályázat kiírója részére, a pályamű beküldésével egyidejűleg, a pályaművet tartalmazó borítékban, vagy postai küldeményben a V.2.c) pontban foglaltaknak megfelelően. A pályázat kiírója felhívja a pályázók figyelmét, hogy a jelentkezési lap valamennyi rovatának kitöltése kötelező. A hiányosan kitöltött jelentkezési lap és ebből adódóan a pályázat - érvénytelennek minősül, amennyiben a kitöltetlen rovatból eredő információ hiányában a pályázat nem beazonosítható, illetve a pályázat kiírója az információ hiányából eredően a pályázattal kapcsolatos kötelezettségének (különösen, de nem kizárólagosan: értesítési kötelezettség, fizetési kötelezettség, stb.) eleget tenni nem tud. A pályázat kiírója felhívja 2

3 továbbá a pályázók figyelmét, hogy a pályázat abban az esetben is érvénytelen, amennyiben a jelentkezési lapot több szerző esetén bármely szerző nem írja alá. A pályázat kiírója hangsúlyosan felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nem megfelelően, hiányosan, pontatlanul megadott adatokból eredően esetlegesen felmerülő bármely jellegű következményért a pályázat kiírója a felelősségét kizárja, az ezekből eredő valamennyi felelősség a pályázó terhére esik. Amennyiben a pályázó a jelentkezési határidő lejártát megelőzően észleli a jelentkezési lap hibás vagy pontatlan kitöltését, úgy a pályázó a határidő leteltéig jogosult jelentkezését újra benyújtani. Ilyen esetben a pályázó köteles a jelentkezési lapot teljes egészében újra kitölteni és annak egyéb rovat részén az ismételt jelentkezés tényét feltüntetni, utalva a korábbi jelentkezés dátumára. Pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy amennyiben a pályázó állampolgársága, illetőleg tartózkodási helye szerint hatályos jogszabályok alapján kiskorúnak minősül, úgy pályázatának érvényességéhez szükséges, hogy a pályázó helyett a pályázó törvényes képviselője írja alá a jelentkezési lapot. b.) nevezési díj megfizetése: A nevezési díj összege: 150 EUR A nevezési díjat a pályázat kiírójának az OTP Banknál vezetett számú (IBAN: HU ) bankszámlaszámára kell átutalni, oly módon, hogy az legkésőbb a kiíró bankszámláján a pályázat beadási határidejének napján jóváírásra kerüljön. Amennyiben a nevezési díj a határidőig nem kerül jóváírásra, a pályázat érvénytelen. A nevezési díj befizetésének módja: átutalás vagy bankszámlára történő személyes befizetés. A pályázat kiírója felhívja a pályázók figyelmét, hogy amennyiben az általuk átutalt és jóváírt nevezési díj összege nem éri el a 150 EUR összeget, abban az esetben a pályázat érvénytelennek minősül. A pályázat kiírója a határidőben jóváírt, teljes összegű nevezési díjakról számlát állít ki, amely számlát postai úton megküld a pályázó részére a jelentkezési lapon megadott címre megküldi. A pályázóknak a banki átutalás, vagy befizetés közlemény rovatában fel kell tüntetniük az alábbi adatokat: o pályamű címe, és o a szerző(k) neve. Pályázó köteles az átutalás, vagy a befizetés igazolását bizonyító banki dokumentum másolati példányát a pályázat kiíró részére megküldeni a címre történő elküldés formájában. 3

4 Amennyiben a pályázat azért érvénytelen, mert a nevezési díj teljes összege a határnapig nem került jóváírásra, úgy a pályázat kiírója a jóváírt nevezési díj összegét a pályázat beküldési határidejét követő 30 banki napon belül visszautalja az átutalást indító bank bankszámlaszámára. Amennyiben a pályázat bármilyen egyéb, a pályázati kiírásban, vagy a pályázati szabályzatban szereplő egyéb ok folytán érvénytelen, úgy a pályázat kiírója a jóváírt nevezési díj összegét a pályázat beküldési határidejét követő 30 banki napon belül visszautalja az átutalást indító bank bankszámlaszámára. Amennyiben a pályázat azért érvénytelen, mert a nevezési díj a határnapig nem került jóváírásra, úgy a határnapot követően jóváírásra kerülő nevezési díj összegét a pályázat kiírója a jóváírástól számított 30 banki napon belül visszautalja az átutalást indító bank bankszámlaszámára. c.) a pályamű beküldése: A pályaművet, vagyis az operát csak és kizárólag postai úton lehet megküldeni. A borítékon, illetve küldeményen az alábbiakat kell feltüntetni: o A pályázat kiíróját: Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. o postacímét: Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft Miskolc Pf o pályázat címét: A jövő kulcsa operaíró verseny o feladót:.. A pályaművet csak és kizárólag postai úton, a borítékba helyezve, papíralapon és/vagy elektronikus adathordozón lehet megküldeni. A pályázó a pályaműhöz mellékelten köteles a pályamű történetét összefoglaló magyar és angol nyelvű tartalmi kivonatot (szinopszist) elküldeni. A kivonat legfeljebb 1 A/4-es oldal terjedelmű lehet, hiánya kizárást von maga után. d.) beküldési határidő: A pályázat beküldési határideje: március 1. 00:00 óra CET; illetve március 1. 00:00 óra CET Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ezen határidőkig a pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentumoknak beérkezésre kell kerülniük, ideértve a pályaművet, a kivonatot a jelentkezési lapot, illetve a nevezési díj befizetéséről szóló igazolást. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a beküldési határidő minden követelmény esetében a pályázat kiírójának történő kézbesítést jelent, ebből adódóan a beküldési határidő végéig a nevezési díjnak a pályázat kiírójának bankszámláján jóváírásra, míg a pályaműnek, a kivonatnak és a jelentkezési lapnak a pályázat kiírója részére kézbesítésre kell kerülnie. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályamű postai úton történő beküldésének ajánlott és tértivevénnyel ellátott küldemény formájában kell megtörténnie. Amennyiben a pályamű beküldésére nem a jelen pontban írtaknak megfelelően 4

5 kerül sor, úgy a pályázat kiírója a pályamű kézbesítésével kapcsolatos valamennyi felelősséget kizárja. Abban az esetben, amennyiben a postai szolgáltatók adminisztrációs hibájából a pályamű a beküldési határidőig a pályázat kiírója részére nem kerülne kézbesítésre, úgy a pályázat kiírója a pályaművet határidőben kézbesítettnek tekinti, amennyiben: o a pályázat postára adása legkésőbb a beküldési határidőt megelőző 15. naptári napon megtörtént, és o a postára adás tényét és dátumát a pályázó a vonatkozó postai dokumentummal igazolja, és o a pályázat legkésőbb a beküldési határidőt követő 15 naptári napon belül a pályázat kiírója részére kézbesítésre kerül. e.) visszaigazolás: A pályamű, a nevezési díj és a regisztrációs adatlap kézbesítéséről, illetve jóváírásáról a versenytitkár a pályázó részére elektronikus visszaigazolást küld a pályázó által a jelentkezési lapon megadott címre. Az elektronikus visszaigazolás megküldésére azon naptól számított 8 munkanapon belül kerül sor, hogy a pályázathoz szükséges utolsó dokumentum, illetve küldemény a pályázat kiírója részére kézbesítésre kerül. f.) hiánypótlás Amennyiben a pályázó pályázata valamilyen hiányosságban szenved, és ezen hiányosság pótolható, úgy a pályázat beküldési határidejének napjától számított 8 naptári napon belül versenytitkár a pályázó részére elektronikus úton hiánypótlásra történő felhívást küld a pályázó által a jelentkezési lapon megadott címre. A pályázó a hiánypótlásnak a részére küldött megküldésének napjától számított 8 naptári napon belül tehet eleget. Amennyiben pályázó a hiánypótlásnak ezen időpontig nem tesz eleget, úgy pályázata érvénytelen, későbbi hiánypótlásra lehetőség nincs. Amennyiben a pályázó a hiánypótlásnak az előirt határidőben eleget tesz, úgy pályázata határidőben beadottnak és érvényesnek minősül. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy az alábbi hiányosságok esetén nincs lehetőség hiánypótlásra: 5 a mű zenekarral színpadi előadásként bármikor és bárhol a korábbiakban már bemutatásra került; a mű nem befejezett; a mű megjelenési formája nem az elejétől a végéig meghangszerelt partitúra; a pályázó nem a pályázat kiírójának honlapjáról letölthető jelentkezési lappal pályázik;

6 a pályázó a pályaművet nem postai úton küldi meg a pályázat kiírója részére; a pályamű a beküldési határidőig a pályázat kiírója részére nem kerül kézbesítésre. Kérjük, hogy a fenti érvénytelenségi okokat, összevetve a pályázati szabályzat érvénytelenségi okaival, áttekinteni szíveskedjenek. Álláspontunk szerint a fenti érvénytelenségi okok nem pótolhatóak hiánypótlás keretében, azaz az itt nem szereplő, de a pályázati szabályzatban szereplő egyéb okok igen. VI. A pályázat menete: 1. A beérkezett pályaművek szakmai bírálata: A beküldési határidőn belül beérkezett, érvényes pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. A beérkezett pályaművekből a szakmai zsűri kiválasztja a megítélése szerint a kiáltvány tartalmának legmegfelelőbbnek tartott - a beérkezett pályaművek számától függően a 3-5 pályaművet. Ezen kiválasztott pályaművek jutnak a döntőbe. A szakmai zsűri a döntését, a döntőbe jutott művek listáját április 15, illetve április 15. napján közzéteszi a weblapon. A közzétételt követő 8 munkanapon belül a pályázat kiírója a döntőbe jutott pályaművek szerzőit elektronikus úton értesíti a jelentkezési lapon megadott elektronikus elérhetőségeken. 2. A döntőbe jutott pályaművek díjazása és ezen pályaművekhez kapcsolódó felhasználási jogok: Minden döntőbe jutott pályamű mindösszesen 1500 EUR, azaz ezerötszáz EUR díjazásban részesül. A döntőbe jutott pályaművek 1500 EUR összegű díjazása az alábbi felhasználási jogokat biztosítja a pályázati kiíró részre: o a döntőbe jutott pályamű teljes, vagy tetszés szerint kiválasztott részleteinek bemutatása a 2014., illetve június havában megrendezésre kerülő Bartók Plusz Operafesztiválon, az előadás rögzítése, sokszorosítása, nyilvánosság számára egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele; o Az adott évi verseny eredményhirdetésének napjától számított 4 évig a pályamű teljes, illetve tetszés szerint kiválasztott részleteinek területileg és felhasználási módban korlátlan, korlátlan számú alkalommal történő felhasználása (ideértve, de nem kizárólagosan: bemutatás, rögzítés, sokszorozás, stb.) o Az adott évi eredményhirdetéstől számított 4 éven belül a pályázat kiírója jogosult a jelen pályázati kiírásban meghatározott felhasználási jogokat ingyenesen vagy ellenérték fejében 3. személynek átadni, illetve átruházni. Az átvevőt az átadott felhasználási jogok az adott évi eredményhirdetés napjától számított negyedik év utolsó napjáig illetik meg. 6

7 A jelentkezési lap aláírásával és beküldésével a pályázó kifejezetten elfogadja, tudomásul veszi, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a döntőbe jutott pályaműnek a pályázó által történő bármilyen jellegű, jövőbeni felhasználásából eredő bármilyen jellegű, illetve jogcímen a pályázót megillető bevétel nettó összegének 5 %-a a pályázat kiíróját illeti meg, tekintettel arra, hogy a pályamű nyilvánosság által történő megismerését, illetve a pályamű bemutatását és annak valamennyi költségét a pályázat kiírója finanszírozta, illetve arra, hogy a pályázat kiírója a pályázó részére 1500 EUR összegű díjazást fizet. A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével kifejezett és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a jövőben a pályamű vonatkozásában kötendő és köttetett minden olyan szerződésről, amely a pályaművel kapcsolatosan a pályázónak bármilyen jellegű bevételt eredményez, a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a pályázat kiíróját. A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével kifejezett és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a jövőben a pályamű vonatkozásában kötendő és köttetett bármely szerződés alapján a pályázó részére átadott, vagy jóváírt bármilyen jellegű bevétel nettó 5 %-ának megfelelő összeget az átvétel, illetve a jóváírás napjától számított 30 napon belül a pályázat kiírója részére átutalja. A pályázó a fentieket a jelentkezési lap aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a díjazás összege minden esetben bruttó összeget takar. A díjazás összege utáni adózásra minden esetben a vonatkozó és hatályos jogszabályok magyar jogszabályok, illetve a pályázó állampolgársága, vagy tartózkodási helye szerinti jogszabályok, illetve az érintett országok közötti egyezmények szerint történik. 3. A pályázat nyertesének kiválasztása: A döntőbe jutott műveket a Bartók Plusz Operafesztivál koncertszerűen, félszcenírozott előadásban, zongora kísérettel állítja színre, ahol az énekesek kottából énekelnek. Emellett a művek egyes részleteit zenekarral, hangverseny keretében is bemutatja. A Bartók Plusz Operafesztivál időpontja: június, illetve június A fesztiválon megtartott döntőben bemutatott darabok közül a zsűri a közönség szavazatát is figyelembe véve kiválasztja, majd a pályázat kiírója kihirdeti a nyertes alkotást. A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy ne hirdessen nyertest. 4. A pályázat nyertesének díjazása és a nyertes pályaműhöz kapcsolódó felhasználási jogok: A nyertes pályamű további 4000 EUR összegű díjazásban részesül. 7

8 A pályázat kiírójának feltett szándéka és célja, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek szerint a nyertes művet a következő évi Bartók Plusz Operafesztivál komplett operaelőadásként mutatassa be. A nyertes pályaművet, illetve annak tetszés szerint kiválasztott részét az eredményhirdetés napját követően a pályázat kiírója korlátlan alkalommal, időben, területileg és felhasználási módban korlátlanul jogosult felhasználni, ideértve a felhasználási jogok 3. személyre történő átruházását, illetve átadását is, amely felhasználási jogok ellenértékét a EUR összegű díjazás magában foglalja. A jelentkezési lap aláírásával és beküldésével a pályázó kifejezetten elfogadja, tudomásul veszi, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a nyertes pályaműnek a pályázó által történő bármilyen jellegű, jövőbeni felhasználásából eredő bármilyen jellegű, illetve jogcímen a pályázót megillető bevétel nettó összegének 10 %-a a pályázat kiíróját illeti meg, tekintettel arra, hogy a pályamű nyilvánosság által történő megismerését, illetve a pályamű bemutatását és annak valamennyi költségét a pályázat kiírója finanszírozta, illetve arra, hogy a pályázat kiírója a pályázó részére 5500 EUR összegű díjazást fizet. A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével kifejezett és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a jövőben a nyertes pályamű vonatkozásában kötendő és köttetett minden olyan szerződésről, amely a pályaművel kapcsolatosan a pályázónak bármilyen jellegű bevételt eredményez, a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a pályázat kiíróját. A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével kifejezett és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a jövőben a nyertes pályamű vonatkozásában kötendő és köttetett bármely szerződés alapján a pályázó részére átadott, vagy jóváírt bármilyen jellegű bevétel nettó 10 %-ának megfelelő összeget az átvétel, illetve a jóváírás napjától számított 30 napon belül a pályázat kiírója részére átutalja. A pályázó a fentieket a jelentkezési lap aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a díjazás összege minden esetben bruttó összeget takar. A díjazás összege utáni adózásra minden esetben a vonatkozó és hatályos jogszabályok magyar jogszabályok, illetve a pályázó állampolgársága, vagy tartózkodási helye szerinti jogszabályok, illetve az érintett országok közötti egyezmények szerint történik. 5. A díjazások összegének kifizetése: Valamennyi díjazás összegének kifizetésére szeptember 1., illetve szeptember 1. napjáig kerül sor. A díjakat a pályázat kiírója a díjazottak részére a jelentkezési lapokon megadott bankszámlaszámokra utalja át. Pályázat kiírója a pályázók által rosszul, vagy 8

9 helytelenül, pontatlanul megadott bankszámlaszámokra történő utalásért a felelősséget kizárja. Több szerző esetén is a jelentkezési lapon megadott egy bankszámlaszámra történik a díjazás átutalása, a szerzők közötti díj megosztása nem tartozik a pályázat kiírójának kompetenciájába, a felelősséget e vonatkozásban kizárja. VII. Egyéb feltételek: 1. Egy adott pályaművel több évben is pályázhat a pályázó. 2. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a zsűri fenntartja a jogot, hogy egyetlen pályaművet se javasoljon bemutatásra, azaz egyetlen pályamű se jusson döntőbe, amely tényt a pályázók a jelentkezési lap aláírásával kifejezetten tudomásul vesznek. 3. A pályázó a jelentkezési lap beadásával igazolja, és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a pályázaton való részvétele 3. személy jogait nem sérti, illetve minden érintett 3. személytől a pályázatban való részvételre írásbeli felhatalmazással rendelkezik. A pályázó szavatolja, hogy pályaműve egyéni és eredeti jellegű, 3. személynek nincs olyan joga, amely a pályázat kiíróját a pályamű esetleges felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná. A pályázó által tett nyilatkozatok valódiságát a pályázat kiírója nem köteles ellenőrizni, és azok pályázó általi megszegéséért a felelősségét teljes mértékben kizárja, a felelősség pályázót terheli. 4. A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és benyújtásával tudomásul veszi, hogy a jelentkezési lap, a pályázati kiírás, valamint a pályázati szabályzat egységet képez. Ebből adódóan a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével a jelentkezési lapban, a pályázati kiírásban, valamint a pályázati szabályzatban foglaltakat megérti és tudomásul veszi, az azokban foglaltakat magára kötelezőnek ismeri el, ebből következően azok tartalmával és következményeivel kapcsolatosan utóbb kifogást, illetve bármely jellegű egyéb igényt nem támaszt, ezen jogairól a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond. 5. A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével önkéntesen, kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályázó által megadott valamennyi adatot a pályázat céljának elérése érdekében és azzal összefüggésben kezelje, valamint a pályaművel esetleges felhasználásával kapcsolatosan illetékes 3. személyek részére kiadja. 6. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy azon benyújtott pályázatokat legyen az érvényes vagy érvénytelen amelyek a döntőbe a szakmai zsűri javaslata alapján nem kerülnek be, a pályázat beküldési határidőtől számított 12 hónap elteltével megsemmisíti. Erre való tekintettel a pályaművek pályázó részére történő visszaszolgáltatásra lehetőség nincs A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal kapcsolatosan megjelenő, vagy közzétételre kerülő bármely fórumon (ide értve, de nem

10 kizárólagosan, újság, folyóirat, időszakos kiadványok, honlap, televízió, reklámanyagok és szórólapok, stb.) a pályázattal és az operafesztivállal kapcsolatosan a pályázat kiírója a pályázó nevét, arcképét, a pályamű címét, a pályamű tartalmának rövid összefoglalóját közzétegye. 8. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázat beküldési határidejét, illetve a pályázatok feldolgozását, valamint hiánypótlás esetén a hiánypótlásra nyitva álló határidő utolsó napját követően a pályázat kiírója honlapon közzéteszi az érvénytelen pályázatok listáját, röviden megjelölve az érvénytelenség okát. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a pályázat kiírója az esetleges hiánypótlásra történő felhívás kivételével - az érvénytelen jelentkezéssel kapcsolatosan semminemű intézkedést nem eszközöl, az érvénytelen jelentkezésről a pályázókat külön nem tájékoztatja, a jelentkezés érvénytelenségéről külön döntést nem hoz. 9. A jelen pályázat magyar és angol nyelven kerül kiírásra. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy amennyiben a pályázat idegen nyelvű szövege és a magyar nyelvű szöveg között eltérés van, úgy minden esetben a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 10. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázattal, a részvétellel, a pályázati dokumentációval kapcsolatos kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken tehetik fel: o kontaktszemély neve és beosztása: Szakács Sára versenytitkár o kontaktszemély címe: A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy kérdéseiket február 15., illetve február 15. napjáig tehetik fel, ezt követően a pályázat kiírójának nem áll módjában tájékoztatással szolgálni. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy felvilágosítást és tájékoztatást csak és kizárólag formájában, csak és kizárólag magyar, angol, német, francia és román nyelven kéretnek. 11. A pályázó a jelentkezési lap aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a pályázattal kapcsolatos esetleges jogviták tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak, illetve a magyar joghatóság kerül kikötésre. Miskolc, szeptember hó 24. Kesselyák Gergely ügyvezető Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. 10

11 A pályázati kiírás melléklete A Bartók Plusz Operafesztivál kiáltványának függeléke Ajánlások Bevezetés Az alkotóművészet alapvetése az alkotói fantázia szabad szárnyalása. Az alábbiakban körvonalazzuk egy új operaműfaj lehetséges jellemzőit. Arra keressük a választ, milyen szakmai kritériumok mentén nemesedhet egy vállaltan népszerűségre törekvő mű komolyzenei alkotássá. Mindezt szigorúan csak ajánlásként fogalmazzuk meg. Nyitottan fogadjuk azt a szerzői magatartást, amely a probléma megoldására más utat mutat. Az operai műfaj megújításának igénye nem gyökér nélküli próbálkozás. Az elmúlt száz évben számos hasonló szellemiségű zenés színházi irányzat látott napvilágot. A teljesség igénye nélkül: Honegger, Orff, Korngold, Gershwin, Kurt Weil, Menotti, Bernstein, Sondheim munkássága, Sztravinszkij, Prokofjev és Sosztakovics művei, valamint a filmművészet legjobbjai az új népopera legmagasabb komolyzenei körökben is elfogadott csíráinak tekinthetők. A Bartók Plusz Operafesztivál kiáltványa a mai népopera létrehozására buzdít, mert hiányolja azt az opera-műfajok sokszínű palettájáról. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne becsülné nagyra a nemzetközi opera-szcéna megújítására tett kísérleteket, a korábban keletkezett műveket, vagy a progresszív kortárs operaművészetet. 1. Az emberi hang: Az opera legfőbb ismérve, hogy magát az emberi hangot művészi kifejezőeszközként használja. Nem elég tehát kifejezően énekelni, hanem az adott voce színének ( = fizikai adottságainak, felhangrendszerének) is esztétikai minőséget kell magában hordoznia. Erre legalkalmasabb a klasszikus bel canto technikával képzett emberi hang, de színesítésként más technikák is alkalmazhatók, ha a fenti kritériumnak megfelelnek. Azaz különleges minőségükkel művészi tartalom közvetítésére képesek. Az opera műfajban írt művek számítanak az emberi hang önmagában is létező, primér kifejezőerejére. Ennek megfelelően az énekszólamok lehetnek könnyebbek, nehezebbek, vagy éppen bravúrosak, de szerkesztésük antropomorf gondolkodásra vall. 2. A zene: Általános komolyzenei elvárás a megfelelő szintű szerkesztettség, kompozíciós építkezés, hozzáadott művészi értéket képviselő hangszerelés. Az opera esetében a dramaturgia és a zenedramaturgia egész tudományágai támasztanak további 11

12 követelményeket. Jobbító szándékkal hívjuk föl a szerzők figyelmét, hogy sok kortárs opera éppen ezen a ponton bukik el. A dramaturgiát úgy is, mint az emberi pszichére, idegrendszerre, zsigerekre ható hatásmechanizmusokkal foglalkozó tudományt megfelelő súllyal kell kezelni. Ösztönösen bár, de ezt tette Mozart is. A zenekari szólamok, és azok összessége egyaránt a művészi-drámai kifejezés hordozói. Aláfestő, kommentáló, vagy jellegtelen kísérő szerepet ritkán, vagy egyáltalán nem töltenek be. 3. A szöveg: A zene-szöveg-cselekmény hármas egysége tudatos dramaturgiai szerkesztést feltételez. A próza használható mint kifejezőeszköz. A mű elejétől a végéig egy zeneiszerkezeti ív legyen, melybe szervesen illeszkednek az esetleges prózai elemek. 4. A stílusok: A barokktól kezdve valamennyi operaszerző idézte, sőt, szervesen használta korának zenei stílusait, ritmusait, táncait. Mozart a kor szórakoztató zenéjéből alkotta meg a komolyzene-irodalom egyik legkiemelkedőbb életművét. Ennek kulcsa, hogy a könnyűzenét minden pillanatban megkérdőjelezhetetlen jogosultsággal tudta a drámai kifejezés szolgálatába állítani. 5. Elektronika: Az nagy elődök mindig bátran nyúltak egy-egy új hangszerhez, a kor könnyűzenei vagy népi hangszereihez. Jól tudjuk: Mozart életművében nyert komolyzenei polgárjogot a klarinét. Kézenfekvő, ha a minél szélsőségesebb drámai kifejezésmódokat kereső operaműfaj használja a ma (tegnap) hangszereit, a különböző elektromos gitárokat és a szintetikus hangeffekteket. Nem tartjuk viszont szerencsésnek a szintetizátort klasszikus hangszerek helyettesítésére használni. Az elektromos hangszerek használata fölveti az előadás elektronikus hangosításának a kérdését. Állásfoglalásunk szerint az új műfajban a hangosítás elképzelhető. Fontos azonban, hogy nem szolgálhatja a megfelelő énekhang hiányának palástolását. Az emberi hanggal kapcsolatban megfogalmazott elveket érvényre kell juttatni akkor is, ha az előadás során hangosítást alkalmazunk. A kompozíciós munka hangszerelési fázisában művészi döntést kell hozni arról, hogy a mű egésze, vagy egyes részei teljes vagy részleges hangosításra szorulnak-e. 6. Mai drámaiság: Mozart korában a szűk szeptim maga az ördög volt, Verdinél is rendkívül erős drámai hatás. Mozart ördögi tempói, Verdi lapidáris ritmusai, hangszerelési effektjei vállaltan hatni akartak a hallgató intellektusa mellett a zsigereire is. A feladat most: megkeresni azokat a kortárs művészi kifejezőeszközöket, melyek a mai befogadó ingerküszöbét ismerve érnek el hasonló hatást. Intellektuálist és zsigerit is. 12

13 7. Esztétikai állásfoglalás: A széles tömegek számára elfogadhatatlan kortárs zene sokat hangoztatott filozófiai kiindulópontja: a világ ma szörnyű, ezt kell kifejezni. A világot minden korban sokan látták szörnyűnek. Mindig voltak borzalmak, és mindig is vannak szépségek. A széles tömegek megszólítására alkalmas kortárs zene kiinduló filozófiája inkább ez lehetne: a befogadó a művészettől éppen azt a segítséget várja, amivel az élet mindennapi nehézségein fölülemelkedhet. Szívesen szembesülünk a drámával, de mindannyian szeretjük, ha legalább a zenében dereng valami a megoldásból. Kesselyák Gergely karmester, a Bartók Plusz Operafesztivál igazgatója 13

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra 2015 Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

www.novellapalyazat.hu, www.irodalmipalyazat.hu, www.verspalyazat.hu, www.irodalmipályázat.hu

www.novellapalyazat.hu, www.irodalmipalyazat.hu, www.verspalyazat.hu, www.irodalmipályázat.hu Második New York Irodalmi Páholy Helyszíni Szépírói Verseny /vers és rövid próza/ 2012.12.02 Tartalomjegyzék 1 Kiíró... 2 2 Helyszíni irodalmi pályázat meghatározása... 2 3 A pályázat alapadatai... 2 4

Részletesebben

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS Fiatal képzőművészek számára Pályázati kategória kódja: REB-15-MŰV Meghirdetés dátuma: 2015. április 3. Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

www.novellapalyazat.hu, www.irodalmipalyazat.hu, www.verspalyazat.hu, www.irodalmipályázat.hu

www.novellapalyazat.hu, www.irodalmipalyazat.hu, www.verspalyazat.hu, www.irodalmipályázat.hu Kálnoky László szépírói pályázat /vers és rövid próza/ Kálnoky László születésének 100. évfordulója alkalmából Tartalomjegyzék 1 Kiíró... 2 2 Téma meghatározása... 2 3 A pályázat alapadatai... 2 4 Benyújtandó

Részletesebben

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai felhasználásának

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Kőbánya az én városom címmel.

Kőbánya az én városom címmel. Kőbánya az én városom P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Szülőföld Könyvkiadó (továbbiakban: Kiíró)

Részletesebben

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra I. Alapvető információk 1) Pályázati kiírás célja A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem

Részletesebben

A MIG-ráció Kft (a továbbiakban: Kiíró) szépírói pályázatot hirdet Édesanya címmel. A pályázatra bármely magánszemély jelentkezhet.

A MIG-ráció Kft (a továbbiakban: Kiíró) szépírói pályázatot hirdet Édesanya címmel. A pályázatra bármely magánszemély jelentkezhet. ÉDESANYA szépírói pályázat /vers és rövid próza/ 2013.március 12. Tartalomjegyzék 1 Kiíró... 2 2 A téma meghatározása... 2 3 A pályázat alapadatai... 2 4 Benyújtandó mű... 2 5 Díjazás... 2 6 Zsűri és az

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Pályázati felhívás. Jelentkezési lap letöltése. Az Oláh-Gumiszervíz Kft. ötletpályázatot ír ki egyetemi vagy főiskolai hallgatóknak

Pályázati felhívás. Jelentkezési lap letöltése. Az Oláh-Gumiszervíz Kft. ötletpályázatot ír ki egyetemi vagy főiskolai hallgatóknak Pályázati felhívás Jelentkezési lap letöltése Az Oláh-Gumiszervíz Kft. ötletpályázatot ír ki egyetemi vagy főiskolai hallgatóknak a hulladékká vált autóabroncsok alternatív hasznosítási lehetőségeinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2092 Budakeszi, Fő u. 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében (pályázati kód: ÚNKP-16-4) 2016/2017. tanév Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet

Részletesebben

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására A pályázat célja: a hazai könnyűzenei tehetségkutatás és gondozás elősegítése. A pályázatban kizárólag olyan rendezvények támogathatóak,

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című kisfilmpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című kisfilmpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című kisfilmpályázatra 2015. Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGGONDOZÓ NONPROFIT KFT. NOVELLAPÁLYÁZATA

A KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGGONDOZÓ NONPROFIT KFT. NOVELLAPÁLYÁZATA A KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGGONDOZÓ NONPROFIT KFT. NOVELLAPÁLYÁZATA A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban KMTG) a magyar irodalmi élet felfrissítésének, a kortárs magyar irodalom

Részletesebben

Az Én Színes Európám rajzverseny versenyszabályzata

Az Én Színes Európám rajzverseny versenyszabályzata Az Én Színes Európám rajzverseny versenyszabályzata 1.) A Versenyszabályzat a Verseny tekintetében jogi kötőerővel rendelkező megállapodás. A versenybe való jelentkezés előfeltétele a Versenyszabályzat

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Pályázó neve:... Pályázó születési ideje:... Pályázó címe:... Pályázó telefonszáma:... Pályázó mobiltelefonszáma:...

Pályázó neve:... Pályázó születési ideje:... Pályázó  címe:... Pályázó telefonszáma:... Pályázó mobiltelefonszáma:... 1 ADATLAP 2 A Magyar Olimpiai Bizottság "XXX. Londoni Nyári Olimpiai Játékokra utazó Magyar Olimpiai Csapat felvonuló- és formaruhájának megtervezésére" tárgyú nyilvános pályázathoz Természetes személy

Részletesebben

A GONDOLATOK ÉRTÉKE. az Irodalmi Rádió folyamatos pénzjutalmazású pályázata 2009.

A GONDOLATOK ÉRTÉKE. az Irodalmi Rádió folyamatos pénzjutalmazású pályázata 2009. A GONDOLATOK ÉRTÉKE az Irodalmi Rádió folyamatos pénzjutalmazású pályázata 2009. Egyetlen verssel vagy rövidprózával akár 100.000 Ft készpénzt is nyerhet! Továbbá lehetőséget kap az Irodalmi Rádió hangzó-

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

Robot Informatika Zrt. Miskolc, május.01. Kreatív ötlet pályázati dokumentáció

Robot Informatika Zrt. Miskolc, május.01. Kreatív ötlet pályázati dokumentáció Robot Informatika Zrt. Miskolc, 2015. május.01. Kreatív ötlet pályázati dokumentáció A kreatív pályázat célja: A Robot Informatika ZRt. internetes video pályázatot hirdet az ország valamennyi középiskolai

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

1/10/2012. számú pályázati kiírás

1/10/2012. számú pályázati kiírás 1/10/2012. számú pályázati kiírás A Juventas a rászorulókért Alapítvány 1/10/2012 számon nyílt pályázatot hirdet 18 év alatti súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő, fogyatékossággal élő, illetve mindezen

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához Pályázati útmutató Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához A Kozármisleny Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a 11/2004. (IV.07.)

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 21/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. szám: 32- /2008. Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16.

Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16. Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Pályázati kiírás. Rajzodat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldd el postán vagy juttasd el személyesen az Őrzők Alapítványnak!

Pályázati kiírás. Rajzodat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldd el postán vagy juttasd el személyesen az Őrzők Alapítványnak! Pályázati kiírás Egy kórterem is lehet MENŐ! Rajzold meg a legszuperebb kórházi szobát a Tűzoltó utcai Gyermekklinika kis betegeinek! Rajzpályázat 6-9 és 10-14 éveseknek (Beérkezési határidő: 2013. október

Részletesebben

Címadó Pályázat Játékkiírás

Címadó Pályázat Játékkiírás Címadó Pályázat Játékkiírás Adj címet a Ludwig Múzeum aktuális gyűjteményi kiállításának! Részletek: Az aktuális A hős, a hősnő és a szerző című gyűjteményi kiállításunknak keressük a nektek legjobban

Részletesebben

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata A BTM Kiscelli Múzeum reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata 2016 A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma (a továbbiakban: Kiscelli Múzeum) a gyűjteményeibe tartozó műtárgyakról tudományos

Részletesebben

TakkART KösszMűvészeti pályázat

TakkART KösszMűvészeti pályázat TakkART KösszMűvészeti pályázat Pályázati kiírás Az ember itt kevés a szeretetre Elég, ha hálás legbelűl ezért-azért; egyszóval mindenért Valójában két szó, mit ismerek, bűn és imádság két szavát. Az egyik

Részletesebben

Az OTP Bank Veszprémi Utcazene nyereményjátékának hivatalos Részvételi és Versenyszabályzata

Az OTP Bank Veszprémi Utcazene nyereményjátékának hivatalos Részvételi és Versenyszabályzata Az OTP Bank Veszprémi Utcazene nyereményjátékának hivatalos Részvételi és Versenyszabályzata 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10- 041585 A nyereményjáték lebonyolításában

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kárpát-medencei fotópályázat Pályázati kategória kódja: REB-15-FOTO Meghirdetés dátuma: 2015. április 3. Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent,

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Játék az egész világ (On joue sur la terre) fotópályázat szabályzata

Játék az egész világ (On joue sur la terre) fotópályázat szabályzata Játék az egész világ (On joue sur la terre) fotópályázat szabályzata 1: szervezés és a verseny dátumai (magyar nyelvű kivonat) A párizsi Fondation Alliance française (székhely: 101 Boulevard Raspail 75006

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

A verseny rövid ismertetése

A verseny rövid ismertetése MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Országos európai jogi perbeszédverseny A verseny rövid ismertetése 1. A verseny célja A 2014-ben immár kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Miskolci EU Vándorkupa európai uniós

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft. Kiíró: Felsőcsatár Község Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázat címe: Helyi civil szervezetek támogatása Pályázhatnak: Helyi tevékenységet folytató egyesületek A fenti körbe nem tartozó szervezetek

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata a 2015. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma,

Részletesebben

1 Kiíró és a Támogató

1 Kiíró és a Támogató Versképek irodalmi pályázat Tartalomjegyzék 1 Kiíró és a Támogató... 2 2 Téma meghatározása... 2 3 A pályázat alapadatai... 3 4 Benyújtandó mű... 3 5 Díjazás... 3 6 Zsűri és az elbírálás folyamata, lebonyolítás...

Részletesebben

KÓDSZÁM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS

KÓDSZÁM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS Pályázati azonosító: KPH-JO-538/2017. Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST tesz közzé mez gazdasági gépek/eszközök értékesítése céljából Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület Fővám tér 5. fsz. szám alatti ingatlan (hrsz.: 23926/0/A/3) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke Fókuszban a bíróság címmel pályázatot hirdet amatőr fotográfusok részére

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke Fókuszban a bíróság címmel pályázatot hirdet amatőr fotográfusok részére Az Országos Bírósági Hivatal elnöke Fókuszban a bíróság címmel pályázatot hirdet amatőr fotográfusok részére PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 2016. november 8., kedd, 12 óra PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE Országos Bírósági

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 19-től Tartalom A. GARANCIAVÁLLALÁS A BENYÚJTOTT TAGI SZÁMLÁK KIFIZETÉSÉRE... 2 1. A vállalt garancia... 2 2. A garancia vállalásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával Közlekedésbiztonsági ötlet pályázatot hirdet a közúti közlekedésben résztvevők biztonságának

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 VERSENYFELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2014. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

Részletesebben

A Fütyülős és az ARC tárgytervező pályázatot hirdet

A Fütyülős és az ARC tárgytervező pályázatot hirdet Hagyatkozz a múltra, alkoss a jelennek, alapozd meg a jövőt! A magyaros motívumkincs aktualizálásával a Fütyülős új divatot teremt. Most te is részese lehetsz a trend-brand építésének! A Fütyülős és az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Levél Községi Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő Levél belterület 525/52 hrsz-ú, 840 m 2 területű beépítetlen terület (minősítés) ingatlan megvásárlására

Részletesebben

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró,

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, Pályázati Felhívás a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122. (2) bekezdése alapján, az Oktatási és Kulturális Miniszter

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Állatorvosi Kamara szakmai továbbképzési előadáslistáján szereplő előadások igénybe vételére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Állatorvosi Kamara szakmai továbbképzési előadáslistáján szereplő előadások igénybe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Állatorvosi Kamara szakmai továbbképzési előadáslistáján szereplő előadások igénybe vételére A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) pályázatot hirdet a Kamara területi szervezetei részére

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban MANK)

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos. Szabályzata

A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos. Szabályzata A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos Szabályzata 1 Időpont: Helyi elődöntők /Aszód, Érd, Gyál, Monor, Vác/: legkésőbb 2008. április 20-ig. Döntő /Monor/: 2008. május 10. Nevezési határidő: 2008.

Részletesebben

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám Cégközlöny 26/2010-i szám I. A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a TIGA ÉPKER Kereskedelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001) keretében beszerzett házi komposztáló edényeknek a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték:

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest II. ker. Hárshegyi út 1. szám alatti ingatlan (10937/21 Hrsz) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

Új Magyar Zenei Fórum 2013 zeneszerzőverseny

Új Magyar Zenei Fórum 2013 zeneszerzőverseny Új Magyar Zenei Fórum 2013 zeneszerzőverseny A Budapest Music Center és a Művészetek Palotája az MR Szimfonikusok közreműködésével a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával zeneszerzőversenyt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszámai: T5410-K-4-500/2013 T5410-K-4-400/2013

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszámai: T5410-K-4-500/2013 T5410-K-4-400/2013 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nevelőszülő OKJ-s képzésen való részvételre Kódszámai: T5410-K-4-500/2013 T5410-K-4-400/2013 I. A pályázat tárgya A (továbbiakban: NCSSZI) és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola együttműködésében

Részletesebben