Egyéni balesetbiztosítási termékeink

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni balesetbiztosítási termékeink"

Átírás

1 Egyéni balesetbiztosítási termékeink Egyéni balesetbiztosítás (A1100) Egyéni progresszív (megnövelt) rokkantsági szolgáltatású balesetbiztosítás (A1150) Választható kiegészítő biztosítások Baleseti kórházi napidíjra vonatkozó kiegészítõ biztosítás (A1910) Baleseti eredetű plasztikai műtétre vonatkozó kiegészítõ biztosítás (A1920) Csonttörésre vonatkozó kiegészítõ biztosítás (A1930) Égési sérülésre vonatkozó kiegészítõ biztosítás (A1935) Baleseti költségtérítésre vonatkozó kiegészítõ biztosítás (A1940) Baleseti műtéti térítésre vonatkozó kiegészítõ biztosítás (A1960) Baleseti keresõképtelenségre vonatkozó kiegészítõ biztosítás (A1970) Baleseti gyógyulási támogatásra vonatkozó kiegészítõ biztosítás (A1980) Közúti közlekedési baleseti halálra vonatkozó kiegészítõ biztosítás (A1990) Közúti közlekedési baleseti rokkantságra vonatkozó kiegészítõ biztosítás (A1995) SIG 2397

2 Egyéni balesetbiztosítás feltételek

3 Jelen Egyéni balesetbiztosítás feltételek nyomtatvány letölthető pdf formátumban a honlapunkról is, az egyéni balesetbiztosítás oldalról (http://www.signal.hu/hu/egyeni_balesetbiztositas.html).

4 TARTALOM Balesetbiztosítási Általános Feltételek... 1 Egyéni balesetbiztosítás különös feltételei (A1100) Egyéni progresszív (megnövelt) rokkantsági szolgáltatású balesetbiztosítás különös feltételei (A1150) Baleseti kórházi napidíjra vonatkozó kiegészítő biztosítás feltételei (A1910) Baleseti eredetű plasztikai műtétre vonatkozó kiegészítő biztosítás feltételei (A1920).. 15 Csonttörésre vonatkozó kiegészítő biztosítás feltételei (A1930) Égési sérülésre vonatkozó kiegészítő biztosítás feltételei (A1935) Baleseti költségtérítésre vonatkozó kiegészítő biztosítás feltételei (A1940) Baleseti műtéti térítésre vonatkozó kiegészítő biztosítás feltételei (A1960) Baleseti keresőképtelenségre vonatkozó kiegészítő biztosítás feltételei (A1970) Baleseti gyógyulási támogatásra vonatkozó kiegészítő biztosítás feltételei (A1980) Közúti közlekedési baleseti halálra vonatkozó kiegészítő biztosítás feltételei (A1990). 26 Közúti közlekedési baleseti rokkantságra vonatkozó kiegészítő biztosítás feltételei (A1995) Egyéni balesetbiztosítás feltételek 1. számú melléklete... 29

5

6 BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Jelen általános szerződési feltételek, melyek egyben ügy féltájékoztatóul is szolgálnak, a hatályos magyar jog sza bá lyok, így különösen a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint a Biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény alapján jött létre. Jelen biztosítási feltételek alapján létrejövő biztosítási szerződésre a magyar jog az irányadó. Az orvosi vizsgálaton részt vett biztosított az egész ségügyről szóló évi CLIV. törvény értelmében jogosult a vizsgálati eredményeket az egészségügyi szolgáltatónál megismerni. A jelen biztosítási feltételek alapján létrejövő biztosítási szer ződés díjára és az annak alapján járó szolgáltatásra a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. rendelkezései is irányadók. A szerződési feltételek a SIGNAL Biztosító Zrt. bal esetbiztosítási szerződéseire érvényesek, feltéve, hogy a szer ződést a Balesetbiztosítási Általános Feltételekre hi vatkozással kötötték. Nem alkalmazandók a Balesetbiztosítási Általános Feltételek egyes pontjai akkor, ha azok alkalmazásának kizárását az egyes balesetbiztosítási különös és kiegészítő feltételek kifejezetten előírják. Jelen biztosítási feltételek, illetve ügyféltájékoztató alapján létrejövő biztosítási szerződésre, illetve az annak alapján való igényérvényesítésre vagy az azzal kapcsolatos jog viták elbírálására, az eljárás szabályait is ideértve, a magyar jog az irányadó. Társaságunk cégneve: SIGNAL Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Cégjegyzék száma: Adószáma: KSH száma: A biztosítási esemény 1.1. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a balesetbiztosítási esemény bekövetkeztekor áll be. Balesetbiztosítási esemény olyan, a biztosított akaratán kívül fellépő hirtelen külső behatás, amelynek következménye a biztosítottnak a baleset megtörténtétől számított egy éven belüli: - halála, - tartós egészségkárosodása (rokkantsága), - illetve a különös és kiegészítő biztosítási felté telek ben felsorolt egyéb biztosítási események Balesetbiztosítási eseménynek minősülnek az alábbi, a biztosított akaratán kívüli események is: - vízbefúlás, - égési sérülések, leforrázás, villámcsapás vagy elektromos áram behatásai Betegségek nem minősülnek balesetnek. 2. A biztosítási szerződés alanyai 2.1. Biztosítási szerződés megkötésekor a szerződő és a biztosított személye különválhat. Szerződő: a biztosítóval szerződést kötő fél, aki a biztosítási díjat tartozik fizetni. Biztosított: az a személy, akinek a biztosítási tar tamon belüli balesete esetén a biztosító szol gáltatási (fizetési) kötelezettsége beáll. Kedvezményezett: a biztosító szolgáltatására jogosult személy, aki lehet: - a szerződésben megnevezett személy, a biztosított örököse, ha kedvezményezettet a szer ződésben nem jelöltek meg A szerződő az eredetileg kijelölt kedvezményezett helyett a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilat ko zatával bármikor más kedvezményezettet nevezhet meg. Ha nem a biztosított a szerződő fél, ehhez a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges. 3. A szerződés létrejötte, a kockázatviselés kezdete 3.1. A biztosítási szerződés a szerződő által benyújtott ajánlat alapján, vagy a felek írásbeli megálla po dásával, vagy a kötvény kiállításával jön létre A balesetbiztosítási szerződés megkötéséhez és módosításához - ha a szerződő fél és a biztosított nem azonos - a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges A biztosító kockázatviselése a biztosítás első vagy egyszeri díjának megfizetését követő nap 0. órá jakor kezdődik, illetőleg amikor a felek a díj meg fizetésére vonatkozóan halasztásban állapodnak meg, vagy a biztosító a díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti, feltéve, hogy a balesetbiztosítási szerződés már létrejött vagy utóbb létrejön Ha a szerződő a díjat a biztosító képviselőjének fizeti, a díjat legkésőbb a fizetés napjától számított negyedik napon a biztosító számlájára, illetőleg pénztárába beérkezettnek kell tekinteni. 4. A biztosítási időszak, a szerződés meg szű nésének esetei, maradékjogok 4.1. A biztosítás határozott vagy határozatlan idő tartamra köthető. Biztosítási időszaknak - kivéve, ha a megkötött szerződés rövidebb időre szól - egy éves időtartam tekintendő (biztosítási év) A szerződés megszűnhet: - a biztosított személy elhalálozásával - díjnemfizetés miatt - felmondással határozott idejű szerződések esetén a szer ződésben megjelölt időpontban. 1

7 A balesetbiztosítási szerződést írásban a bizto sí tási időszak végére kell felmondani. A felmondási idő 30 nap A biztosítás maradékjogokkal nem rendelkezik, így nem visszavásárolható, nem díjmentesíthető, valamint nincs lehetőség kölcsön felvételére sem. 5. A biztosítási díj 5.1. A biztosítási díj fizetése lehet egyszeri vagy fo lyamatos. A folyamatos díj éves díj. Az egyszeri díj illet ve az első biztosítási évre szóló díj a szerződés létre jötte kor, minden későbbi díj pedig annak a biz tosítási idő szaknak az első napján esedékes, amely re a díj vonatkozik. Biztosítási évnek egy éves idő tartamot kell tekinteni, amely nem minden eset ben azonos a naptári évvel (biztosítási időszak) Ha a szerződő az első vagy az egyszeri díjat a szer ződés hatálybalépése előtt befizeti, ezt az össze get a hatálybalépés időpontjáig a biztosító kamatmentesen kezeli Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosítót az egész biztosítási évre járó díj megilleti A szerződés megszűnésének egyéb eseteiben an nak a hónapnak az utolsó napjáig járó díjnak meg fizetését kérheti a biztosító, amelyben a kockázatviselés véget ért. 6. Késedelmes díjfizetés 6.1. Ha a szerződő az első időszakra járó díjat az esedékességtől számított 30 napon belül nem egyenlíti ki, és halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító díjkövetelését bírósági úton nem érvényesítette, a szerződés megszűnik Ha a szerződő a későbbi díjakat az ese dé kességtől számított 30 napon belül nem egyenlíti ki, a biztosító a kockázatot az esedékességtől szá mított 45 napig viseli, ez alatt az idő alatt a szerződő az elmulasztott díjat pótolhatja, ha ez nem tör ténik meg, a szerződés megszűnik. 7. Újra érvénybe helyezés (reaktiválás) 7.1. Ha a szerződő a szerződés díjnemfizetés miatti megszűnésétől számított 5 hónapon belül díjat fizet, és a biztosító vállalja a kockázatot, a szerződés a díj fi zetést követő nap 0. órájától újra hatályba lép, fel téve, hogy biztosítási esemény nem következett be, és az utó lagos díjfizetés fedezi a folyó biztosítási év még ki egyenlítetlen díját, levonva abból azt a díj részt, amely arra az időre vonatkozik, amíg a biztosító nem viselte a kockázatot. A szerződés díjnemfizetés miatti megszűnésétől számított 5 hónap után beérkező díjak nem ered ményezik a szerződés újbóli hatálybalépését és a biztosító kockázatviselését Újra érvénybehelyezéskor a biztosító vizsgálhatja a biztosított személy egészségi állapotát A biztosítás tartama alatt újra érvénybe helyezést legfeljebb kétszer lehet igénybe venni A biztosítás újra érvénybe helyezését csak az első biztosítási év eltelte után lehet igénybe venni. 8. Közlési kötelezettség 8.1. A szerződő (ha a szerződő és a biztosított nem azonos személy, akkor a biztosított is) köteles szerződés kötéskor a biztosítás elvállalása szempont já ból lényeges min den olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelye ket ismert vagy ismernie kellett. Az ajánlattételkor a biztosító által írásban feltett kérdések re adott, a való ságnak megfelelő válasszal a felek eleget tesznek közlési kötelezettségüknek A biztosított egészségi állapotával, foglalkozásával, szabadidős tevékenységével kapcsolatosan balese ti kockázatának elbírálása érdekében a biztosító jogosult kérdéseket feltenni, továbbá orvosi vizs gálatot és egészségi nyilatkozat kitöltését is kérheti A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irá nyuló kötelezettség megsértése esetében a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott körülményeket a szerződéskötéskor a biztosító ismerte, vagy az nem volt kihatással a biztosítási esemény bekövetkeztére Ha a biztosító csak a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körül mények ről vagy azok változásáról, 15 napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására, ille tőleg ha a kockázatot a biztosító kockázatelbírálási szabályzata értelmében nem vállalhatja a szer ződést 30 napra írásban felmondhatja. A kockázatelbírálási szabályzat a SIGNAL Biztosító Zrt. Vezérigazgatóságán található. Ha a biztosított a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlésétől számított 30. napon megszűnik. 9. A biztosított a biztosítási ajánlatban közölt szakmája ill. foglalkozása megváltozásának bejelentése 9.1. A szerződő és a biztosított köteles a biztosítónak 5 munkanapon belül bejelenteni, ha a biztosított ajánlatban közölt szakmája ill. foglalkozása meg vál tozott A tartalékos katonai szolgálat tel je sítése nem jelenti a szakma, illetve a foglalkozás megváltozását A biztosító a biztosított új szakmájára illetve foglalkozására vonatkozóan 15 napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására, illetve ha a kockázatot a kockázatelbírálási szabályzat 2

8 értelmében nem vállalhatja, a biztosítási szerződést a bejelentéstől számított 30 napos határidővel írásban felmondhatja Amennyiben a biztosítottnak új szakmája alapján a be jelentés időpontjában érvényes díjszabás szerint a korábbinál alacsonyabb díjat kellene fizetni, a be jelentés beérkezésének időpontját követő hó el se jétől a szerződő csak ezt a díjat köteles fizetni. A biztosító az új díjról új kötvényt állít ki Ha a változás után fizetendő díj magasabb a ko ráb binál, attól az időponttól kezdődően, amikor a változásra vonatkozó bejelentésnek a biztosítóhoz be kellett volna érkeznie, a biztosító három hó napon át a biztosított új szakmájára vonatkozóan is teljes egészében viseli a kockázatot. Ha a három hónap eltelte után a biztosított új szakmájára ill. foglalkozására visszavezethető bizto sítási esemény következik be, azonban a biztosított az erre vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a biztosító a fizetendő szolgáltatás mértékét az eredeti biztosítási kötvényben megálla pított díj és az új szakma illetve foglalkozás után fizetendő magasabb díj arányában állapítja meg. 10. Egyéb változások bejelentése A szerződés tartama alatt bekövetkezett lakcímváltozást, személyi adatokban bekövetkezett változást, illetve egyéb a kockázatvállalás szempontjából lényeges változást (ver senyszerű sport- és veszélyes hobbytevékenység miatt) mind a szerződőnek, mind a biztosítottnak 5 mun kanapon belül közölnie kell a biztosítóval. 11. A szerződés területi hatálya A balesetbiztosítási szerződés alapján a biztosító koc kázatviselése - ezzel ellentétes szerződéses kikötés hiá nyában - egyaránt kiterjed belföldön és külföldön bekövetkezett biztosítási eseményekre. 12. Nem biztosítható személyek Nem biztosíthatóak a súlyos idegbetegek, az el me betegek és az állandó gondozásra szorulók. Állandó gondozásra szorulónak tekintendő, aki min dennapi életviteléhez állandóan és tartósan külső segítséget kényszerül igénybe venni. Ha a biztosított a biztosítási szerződés tartama alatt válik biztosíthatatlanná, a biztosító teljesítési kö telezettsége csak akkor áll fenn, ha a biztosítási ese mény bekövetkezése és a biztosított állapota között nincs ok-okozati összefüggés. Amennyiben a biztosító tudomást szerez a biztosított biztosíthatatlanná válásáról, és a kockázatot a kockázatelbírálási szabályzata értelmében nem vállalhatja, a szerződést 30 napra írásban felmond hatja Nem biztosíthatóak a 70. életévüket betöltött személyek. A biztosító a biztosított életkorát úgy állapítja meg, hogy a biztosítás kezdetének év számából le vonja a biztosított születésének évszámát. Ha a biztosított a biztosítási szerződés tartama alatt válik biztosíthatatlanná, függetlenül attól, hogy előtte biztosítási esemény bekövetkezett vagy sem, a biztosítottra vonatkozóan a szerződést a biztosító a biztosítási évforduló előtt 30 nappal írásban felmondja Nem biztosítható személyekre vonatkozóan biztosítási szerződés nem köthető. 13. Csökkentett biztosításképesség Azok a személyek, akik testi fogyatékosságban vagy be tegségben szenvednek, súlyos betegségen vagy műtéten estek át, a biztosító és a biztosított megállapodása szerint külön feltételekkel (pótdíj ellenében, esetleg kizárásokkal) biztosíthatók, amennyiben a fentieknek baleseti ese mény re kihatása lehet. Ide tartoznak: - szív- és érrendszeri betegségek, ájulás, szé dülés, a gerincoszlop és a gerincvelő betegségei, továbbá a csípőizület betegségei, isiász, csont velő gyulladás, cukorbetegség, nagyothallás, rosszindulatú daganatok, beleértve az ideg- és agymeg betegedéseket is, - szempanaszok erősen korlátozott látással (rövidlátás 8 dioptriától). A megállapodás szerinti külön feltételeket a biztosító a biztosítási kötvényben, illetve a szerződésben feltünteti. 14. A biztosítási védelemből kizárt kockázatok Nem terjed ki a biztosítási védelem az alábbi ese mé nyek re: Az elme- és tudatzavarban bekövetkezett bal ese tek esetén akkor, ha az ittasságon, kábító- illetve bódító sze rek fogyasztásán alapul, valamint agyvérzés, epilep sziás roham és egyéb, a biztosított egész tes tére kiterjedő görcsös roham következtében be követ kező balesetek. Ha az említett roham olyan baleset következménye, amelyre a kockázat vi selés ki ter jed, a biztosítási védelem fennáll A biztosított testén saját maga, vagy hozzá já ru lásával mások által végzett gyógyító célú kezelés és beavatkozás folytán előidézett testi károsodás, amennyi ben erre nem valamely biztosítási ese mény miatt került sor A biztosítottat ért szívinfarktus folytán bekövetkező balesetek. A szívinfarktus semmilyen körülmények között nem tekinthető baleseti következménynek Háború (hadüzenettel vagy anélkül), polgárháború, határvillongás, forradalom, zendülés, puccs vagy puccskísérlet, népi megmozdulás során bekövetkezett balesetek, függetlenül attól, hogy aktív vagy passzív részvételről volt szó Felkelésben, lázadásban, zavargásban való részvétel, kivéve, ha erre belföldön valamilyen hivatali vagy közszolgálati kötelesség teljesítése közben került sor. 3

9 14.6. Motor nélküli légijármű (repülő szerkezet), segédmotoros vitorlázórepülőgép, motoros sárkány repülő valamint ejtőernyő használata közben be következett balesetek Légi jármű pilótájaként vagy légi jármű személyzeteként elszenvedett, valamint légi járművel folytatott egyéb hivatás gyakorlása közben be következett balesetek Öngyilkosság, öncsonkítás vagy annak kísérlete Megemelés, rándulás, napszúrás, hőguta, fa gyás, habituális ficam, patológiás törés, kivéve, ha az baleset következménye Autó-motorsport, motorcsónak versenyeken (ideértve a teszttúrákat és rally versenyeket is) és ezekkel kapcsolatos edzéseken való aktív részvétel során bekövetkező balesetek, ideértve a jár mű személyzetét (sportolók) és a kisegítő személy zetet Közvetve vagy közvetlenül radioaktív sugárzás illetve ionizáló sugárzás (pl. röntgen) által okozott bal esetek Fertőzések esetén fennáll a biztosítási védelem, ha a kórokozó olyan baleseti sérülés követ kez tében kerül a szervezetbe, amelyre a kockázat viselés kiterjed. Kismértékű bőr- és nyálka hártya sérülések nem tartoznak ezen baleseti sérü lé sek hez. Ha a kór okozó ezen keresztül jut a szer ve zetbe (azonnal vagy ké sőbb), a biztosítási védelem nem áll fenn. Ez a korlátozás a veszettségre és a tetanuszra nem vo natkozik. Gyógykezelés követ keztében bekövet ke ző fertőzésekre a biztosítási védelem nem terjed ki Nem minősül balesetnek a szilárd vagy folyékony anyagok okozta mérgezés, ha az szájon keresztül került a szervezetbe Recehártyaleválás és annak következményei nem minősülnek balesetnek A szerződés megkötésének időpontjában már bár mely okból sérült vagy csonka, funkciójában korlátozott (nem ép) testrészek a biztosításból ki vannak zárva. 15. A kockázatviselés korlátozása Hasfali és lágyéksérv esetén a biztosító csak ak kor teljesít kifizetést, ha a sérvet olyan kívülről jövő behatás okozta, amelyre a kockázatviselés ki ter jed és az nem öröklött tényezők (adottságok) kö vet kezményeként jelentkezett Porckorongsérv esetén a biztosító csak akkor teljesít kifizetést, ha ez a gerincoszlopot ért közvetlen mechanikus behatás, nem pedig egy ko rábbi, már a baleset előtt is meglevő betegség sú lyosbodásának a következménye Belső szervek vérzései és agyvérzés esetén a biztosítási védelem akkor áll fenn, ha ezeket a szerző dés szerint balesetnek minősülő esemény okozza Pszichikai reakciók okozta káros zavarok esetén a biztosítási védelem akkor áll fenn, ha ezeket a szer ződés szerint balesetnek minősülő esemény okozta. 16. A biztosító mentesülése a biztosítási összeg kifizetése alól A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha a biztosított halála, illetve sérülése: - a kedvezményezett szándékos magatartása kö vetkeztében, - a biztosított szándékosan elkövetett bűn cse lekménye folytán vagy azzal összefüggésben, vagy - a biztosított súlyosan gondatlan vagy jogellenes magatartása folytán következett be. 17. A biztosítási szolgáltatások Tartós egészségkárosodás (rokkantság) Ha a baleset napjától számított egy éven belül megállapítható, hogy a baleset követ kez mé nyeként a biztosított egészsége, testi vagy szellemi teljesítőképessége tartósan károsodott (rokkant marad), a biztosító a szerződésben meg ha tá rozott biztosítási összegnek a rokkantsági fok alapján meg állapított százalékát, de legfeljebb a biztosítási összeget fizeti ki. A rokkantság fokát az alábbiak szerint kell megállapítani: Testrészek egészségkárosodása: Térítés: Egy kar vállizületből való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége 70 % Egy kar könyökizület felettig való elvesztése vagy teljes működésképtelensége 65 % Egy kar könyökizület alatt való elvesztése vagy teljes működésképtelensége 60 % Egy kéz teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége 55 % Egy hüvelykujj teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége 20 % Egyik mutatóujj teljes elvesztése vagy működésképtelensége 10 % Bármely más ujj teljes elvesztése vagy működésképtelensége 5 % Egy láb combközép felettig való teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége 70 % 4

10 Egyik láb combközépig való teljes elvesztése, vagy teljes működésképtelensége 60 % Egy láb térd alatt való elvesztése vagy teljes működésképtelensége 50 % Egyik láb lábszár közepéig való elvesztése vagy teljes működésképtelensége 45 % Egyik lábfej teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége 40 % Egyik nagylábujj teljes elvesztése vagy teljes működésképtelensége 5 % Bármely másik lábujj teljes elvesztése vagy működésképtelensége 2 % Mindkét szem látóképességének teljes elvesztése 100 % Egyik szem látóképességének teljes elvesztése 50 % Mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 60 % Egyik fül hallóképességének teljes elvesztése 30 % A szaglóérzék teljes elvesztése 10 % Az ízlelőképesség teljes elvesztése 5 % Az előző pontból adódó egészségkárosodási százalékok összegződhetnek, de nem halad hat ják meg a 100%-ot. Ennek megfelelően tehát amennyi ben a szerződés hatálya alatt több biz to sítási ese mény is bekövetkezik és ezáltal az egész ségká ro so dási százalékok együttesen a 100%-ot meghaladják, vagy egy biztosítási esemény kap csán az egész ségkárosodási százalékok összeg ződnek és a 100%- ot meghaladják, úgy a biztosító szolgáltatá sá nak felső határa minden esetben a biztosítási összeg. Egyes testrészek vagy érzékszervek részbeni el vesztése, illetve részbeni működésképtelensége ese tén az előző pontban megadott egészség ká roso dási százalékok megfelelő hányadát kell fi gyelem be venni. Ha a rokkantság foka az egészségkárosodási tábla alapján nem állapítható meg, a baleseti szol gáltatást aszerint kell megállapítani, hogy a testi vagy szellemi működőképesség orvosi szempontból milyen mértékben csökkent. A maradandó egészség károsodás mértéke független a biztosított foglalkozásától és egyéb tevékenységétől, a bizto sító a bármely munkavégzést akadályozó egész ség károsodást veszi figyelembe. A tartós egészségkárosodás mértékét a biztosító orvosa állapítja meg Ha a biztosított a biztosító orvosa által meg állapított tartós egészségkárosodás mértékével nem ért egyet, saját maga is szerezhet be orvosi véleményt. Amennyiben az a biztosító orvosának véleményétől eltér, független, mindkét fél által elismert orvosszakértőt kell felülvizsgálatra felkérni. A független orvosszakértői felülvizsgálattal kap csolatban felmerülő költségeket (utazás, honorárium) a biztosító csak abban az esetben viseli, ha az orvosszakértő magasabb egészségkárosodási százalékot állapított meg, vagy ha a felül vizs gála tot a biztosító kérte A baleset utáni első évben a rokkantsági ki fi zetésre csak akkor kerülhet sor, ha a baleset következményei orvosi szempontból egyértelműen tisztázottak. Miután a biztosító fizetési kötelezettsége megállapítást nyert, a biztosított előlegként kö vetelheti a biztosítótól a tényállás alapján neki az eb ben az időpontban megállapítható károsodási fok szerint járó kifizetést Amennyiben a tartós rokkantság foka nem tisztázott egyértelműen, mind a biztosítottaknak, mind a biztosítónak joga van a baleset napjától számított 4 évig évenként a rokkantság fokának újbóli megállapítását kérni. Ha a felülvizsgálat magasabb rokkantsági fokot állapít meg, a biztosító ennek megfelelően térít. Ha a felülvizsgálat alacsonyabb rokkantsági fokot állapít meg, a biztosítottnak nem kell a korábban kifizetett és a felülvizsgálaton megállapított alacsonyabb szolgáltatás különbségét a biztosítónak visszatérítenie Ha a biztosított halála - a balesetet követő egy éven belül a balesetből kifolyólag következik be, rokkantsági szol gál tatásra vonatkozó igény nem támasztható, - a balesetet követő egy éven belül, de a bal esettel össze nem függő okból vagy bármely okból, de a balesettől számított egy év eltelte után kö vet kezik be, olyan rokkantsági fok után telje síten dő a szolgáltatás, amellyel a legutolsó orvosi vizs gálat megállapítása alapján számolni kellett volna Baleseti halál Ha a halál a balesetet követő egy éven belül, a balesetből kifolyólag következik be, a biztosító a biztosítási szerződésben a baleseti halál esetére megállapodott összeget fizeti ki. A haláleseti kifizetésből az ugyanazon eseményből eredően tartós rokkantsági szolgáltatásként már kifizetett összegeket levonja, s csak a különbözetet fizeti ki Amennyiben a biztosító a baleseti rokkantsági szolgáltatást már kifizette a biztosított halála előtt, és a baleseti halál szolgáltatási összege alacsonyabb, mint a rokkantsági szolgáltatásé, a többletkifizetést nem követelheti vissza. 18. A biztosítási esemény bejelentése A biztosított, a biztosítási szolgáltatásra igényt tartó személy, illetve azok képviselője köteles a biztosítónak a biztosítási eseményt annak bekövet keztétől számított 5 munkanapon belül írásban be jelenteni, a szükséges felvilágosításokat megadni, és lehetővé tenni a bejelentés és a felvilágo sítások tartalmának ellenőrzését. 5

11 18.2. Halálesetet a bekövetkeztétől számított 5 munkanapon belül kell jelenteni a biztosítónak, akkor is, ha a balesetet korábban már jelentették Baleseti rokkantságra vonatkozó szolgáltatási igényt a baleset bekövetkeztétől számított 1 éven belül kell bejelenteni, de ebben az esetben is a biztosítási esemény bekövetkeztét a biztosítóval 5 munkanapon belül írásban közölni kell A bejelentési határidők elmulasztása esetén a biztosító annyiban tagadhatja meg a biztosítási szolgáltatás kifizetését, amennyiben a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. 19. A biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez szükséges iratok A biztosító szolgáltatási kötelezettsége csak akkor áll be, ha a biztosított, illetve a szolgáltatásra jogosult a szolgáltatási kötelezettség beálltának és összegszerűségének megállapításához szük séges iratokat maradéktalanul a biztosító rendel kezé sére bocsátotta A biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatás igénybevételéhez a biztosító a következő iratok bemutatását kéri: a) biztosítási szerződés, illetve biztosítási kötvény, b) az utolsó díjfizetést igazoló nyugta, c) a biztosított, illetve a kedvezményezett érvényes személyi igazolványa vagy születési anyakönyvi kivonata, d) halál esetén a biztosított halotti anyakönyvi kivonata, a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítvány, a halál közelebbi körülményeinek tisztá zá sához szükséges iratok, e) hatósági eljárás esetén az eljárást lezáró jogerős határozat, a nyomozást megszüntető vagy megtagadó határozat vagy vádirat, f) azok az iratok, amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a biztosítási összeg megállapításához szükségesek, g) örökösi minőség igazolására jogerős hagyatékátadó végzés, h) a kiegészítő biztosítási feltételekben részletezett további iratok, i) továbbá minden olyan dokumentum, amely megta lálható az Egyéni balesetbiztosítási fel té telek 1. számú mellékletében A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez szük séges iratok beszerzésének költségeit annak kell vi selnie, aki igényét a biztosítóval szemben érvényesíti A biztosított, illetve a kedvezményezett a biztosítási titokra és az adatvédelmi rendelkezésekre vonat kozó jogszabályok betartásával, a biztosítási szer ződés létrejöttével, vagy a kárigény érvénye sí tésével egy idejű leg felhatalmazhatja a biztosítót, hogy a biz to sítási szerződéssel, illetve a szol gál ta tási kötelezettség beálltával összefüggésben más biztosítótól infor mációkat szerezzen be, valamint azoktól az orvosoktól, egészségügyi intézményektől, hatóságoktól, akik, illetve amelyek a bizto sí tot tat kezelték, vizsgálták, a szükséges felvilágo sí tásokat, orvosi jelenté se ket és dokumentumokat köz vet lenül beszerezze. A felhatalmazás megadását követően is köteles azonban a biztosított, illetve a szolgáltatásra igényt érvényesítő az adatok, dokumentumok beszer zése során a biztosítóval együttműködni. 20. A biztosított egyéb kötelezettségei A biztosított felhatalmazza a biztosítót, hogy baleseti halála esetén holttestét orvosokkal meg vizsgáltassa, ha szükséges felboncoltassa A baleset után a biztosítottnak haladéktalanul or vosi segítséget kell igénybe venni és az orvosi kezelést a gyógyító eljárás befejeztéig folytatni kell, gon doskodni kell a baleset következ mé nyei nek - a lehe tőség szerint - elhárításáról és enyhí téséről A biztosító előírhatja, hogy a biztosított a biztosító által megnevezett orvosokkal indokolt esetben meg vizsgáltassa magát. 21. A személyes adatkezelésre vonatkozó tudnivalók A biztosító, a biztosítási ügynök, a biztosítási alkusz, a biztosított (szerződő, kedvezményezett, károsult) személyes ada tait, annak hozzájárulásával kezelheti. Különleges személyes adatok kezeléséhez, illetőleg a személyes adatok külföldi adatkezeléséhez a biztosított írásbeli hozzá já rulására van szükség. A biztosított (szerződő, kedvez mé nyezett) személyes adatairól jogosult tájékoztatást kapni, a biztosító - kérésére - adatait nyilvántartásaiban módosítja. 22. Titoktartási kötelezettség Biztosítási titok minden olyan - államtitoknak nem minő sülő -, a biztosító, a biztosításközvetítő, a bizto sí tási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szak tanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a ká ro sul tat is) személyi körülményeire, vagyoni hely zetére, illetve gazdálkodására vagy a biz to sítóval kötött szer ző déseire vonatkozik Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő ada tokat a biztosító a következő bekezdésében meg hatá rozott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizá rólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti. A biztosító, a biztosításközvetítő és a biz tosítási szaktanácsadó ügy feleinek azon biz to sí tási titkait jogosult kezelni, ame lyek a biztosítási szerző déssel, annak létre jöt té vel, nyilvántartásával, a szol gáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés meg kötéséhez, módosításához, állományban tar tá sához, a biz tosítási szerződésből származó köve te lé sek meg íté 6

12 lé séhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet Az előző bekezdésben meghatározott céltól eltérő célból végzett adatkezelést a biztosító, a biz to sítás köz vetítő és a biztosítási szaktanácsadó csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hoz zá já ru lás megtagadása miatt az ügyfelet nem ér heti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül - ha törvény másként nem rendelkezik - ti toktar tási kötelezettség terheli a biztosító, a füg get len biz tosításközvetítő, a biztosítási szak ta nács adó tulaj do nosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzá jutottak Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a) a biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, b) e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel, b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csőd eljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, e) az adóhatósággal, ha adóügyben, az adó hatóság felhívására a biztosítót törvényben meg hatá rozott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biz tosítási szerződésből eredő adókö telezettség alá eső kifizetésről törvényben meg határozott adat szol gáltatási kötelezettség terheli, f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgá lattal, g) a biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szak tanács adóval, a harmadik országbeli biztosító, füg get len biztosításközvetítő vagy szak ta nácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdekkép viseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosí tás közvetítői, szaktanácsadói tevé kenység gel kap csolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal, h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, i) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 108. (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal, j) a külön törvényben meghatározott feltételek meg léte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalma zására, titkos információgyűjtésre felha tal mazott szervvel, k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kocká zatvállalás (együttbiztosítás) esetén a koc kázat válla ló biztosítókkal, l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyil ván tartást vezető Hivatallal, m) az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosítóval, n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény ér vényesí téséhez szükséges adatok tekin te tében, továbbá ezek egymásközti átadásával kap csolatban a Kártalanítási Számlát, illetve a Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a Nemzeti Irodával, a leve lezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, kár ren dezési megbízottal és a kárké pviselővel, illetve a károkozóval, amennyiben az ön ren del kezési jogával élve a közúti közle kedési bal ese té vel kapcsolatos kárrendezés kár felvételi jegyző könyvéből a balesetben érintett másik jármű javítási adataihoz kíván hozzáférni, o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szüksé ges adatok tekintetében a kiszervezett tevékeny séget végzővel, p) fióktelep esetében - ha a magyar jogszabályok ál tal támasztott követelményeket kielégítő adatke zelés feltételei minden egyes adatra nézve telje sülnek, valamint a harmadik országbeli bizto sító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott köve telmé nyeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal - a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításköz vetítővel, szak tanácsadóval, q) a feladatkörében eljáró országgyűlési biz tos sal, r) a kártörténetre vonatkozó adatra és a bonusmalus besorolásra nézve a 109/A. (2) bekezdé sében szabályozott esetekben a biz to sí tó val, s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának részletes sza bályai ról szóló rendeletben meghatározott kár történeti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a bizto sítóval szemben, ha az a) - j), n), r) és s) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli meg ke resés sel for dul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért ada tok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját azzal, hogy a k), l), m), p) és q) pont ban megjelölt szerv vagy sze mély kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jog alap ját köteles megjelölni. A cél és a jog alap iga zolásának minő sül az adat meg is me ré sére jogosító jog szabályi rendelkezés meg je lö lése is Nem lehet biztosítási titokra hivatkozással vissza tartani az információt a közérdekű adatok nyilvá nos ságára és a közérdekből nyilvános adatra vonat kozó, külön törvényben meghatározott adat szolgáltatási kötelezettség esetén Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy biz to sítási adata nem állapítható meg, 7

13 b) fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállal kozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti ható ság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megálla po dás ban foglaltaknak, c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a Pénzügyminiszter ré szé re személyes adatnak nem minősülő adatok át adása, d) a évi LX. tv. nyolcadik részének III. és III/A. fejezetében, a Tpt. XIX/B. fejezetében, vala mint a Hpt. XIV/A. fejezetében foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adat átadás. Az előző bekezdésben meghatározott adatok átadását a biztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szak tanácsadó a nyomozó hatóság, a nemzet bizton sági szolgálat és az ügyészség írásbeli meg kere sésére akkor is köteles haladéktalanul tájé kozta tást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ben foglaltak szerinti a) kábítószerrel való visszaéléssel, b) terrorcselekménnyel, c) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való vissza élé ssel, d) lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel, e) pénzmosással, f) bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elköve tett bűncselekménnyel van összefüggésben A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító, biz to sítás közvetítő és a biztosítási szaktanácsadó az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény ben meghatározott bejelentési köte le zett ségé nek tesz eleget A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a magyar bűn ül döző szerv, illetőleg az Országos Rendőr-fő ka pi tány ság - a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tör vény ben meg ha tározott feladat körében eljárva, vagy nem zet közi kötelezett ség vállalás alapján külföldi bűn ül döző szerv, illetőleg külföldi Pénzügyi Infor mációs Egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából - írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól, amennyiben a megkeresés tar tal mazza a külföldi adatkérő által aláírt titoktartási zára dé kot Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harma dik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (har madik országbeli adatkezelő) történő adat továb bítás abban az esetben, ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és a har madik országbeli adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adat kezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli adatkezelő székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal Biztosító, biztosításközvetítői és szaktanácsadói vállal kozás jogutód nélküli megszűnése esetén a biztosító, biztosításközvetítői és szaktanácsadói vállalkozás által kezelt biztosítási titkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított 60 év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható. A biztosítási titokra egyebekben a Ptk ában fog lalta kat kell megfelelően alkalmazni. 23. A szolgáltatásra jogosult személy A haláleseti szolgáltatásra a haláleseti kedvez ményezett jogosult Egyéb szolgáltatásra a szolgáltatás ked vez ményezettje a jogosult. 24. A szolgáltatás kifizetése A biztosító szolgáltatásait a kedvezményezett részére postai utalással vagy banki folyószámlára utalással teljesíti A biztosító vállalja, hogy a biztosítási szol gál tatások kifizetéséhez szükséges összes irat kézhezvételétől számított 15, a rokkantság esetén 30 napon belül a szolgáltatás iránti igény jogosságát elbírálja és arról nyilatkozik A biztosító vállalja, hogy a szolgáltatás iránti igény jogosságának elismerését illetve a jogosulttal történt megegyezést követő 15 napon belül a biz tosítási szolgáltatást kifizeti. 25. A kötvény A biztosító a szolgáltatásait csak a kötvény bemutatása ellenében köteles kifizetni Ha a kötvény elveszett vagy megsemmisült a szerző dő (biztosított) köteles azt bejelenteni, amelynek alapján a biztosító másolatot állít ki. A másolat kibocsátásával egyidejűleg az eredeti kötvény érvénytelenné válik. Ezt a tényt a biztosító a másolaton záradékban feltünteti. 26. Jognyilatkozatok A jognyilatkozatokat és a bejelentéseket írásban kell a biztosító felé megtenni. 27. A biztosítás értékének megőrzése A biztosítás értékének megőrzését a biztosítási díj és a biztosítási összeg évenkénti azonos arányú emelése biztosítja. Az emelésre a biztosító tesz 8

14 ajánlatot a szerződőnek. Az emelést a biztosító a biztosított baleseti kockázatának újabb vizsgálata nélkül hajtja végre A díjemelkedés mértéke minden évben a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, az előző naptári év inflációs rátájával egyenlő. A biztosító javaslatot tehet az inflációs rátánál magasabb díjemelésre is Ha az inflációs ráta nem éri el a 2%-ot, akkor az értékkövetés rátája 2% A biztosítási díj és összeg emelkedése a biztosítás megkötését követő első biztosítási évfordulón kez dődik, és évente következik be. Biztosítási évfor duló minden év azon hónapjának azon napja, amely a biztosítási kötvényen a hatályba lépés idő pontjaként szerepel A biztosítási évfordulót megelőzően legalább 30 nappal a biztosító minden évben értesítést küld a megemelkedett díjról és biztosítási összegről. A szerződőnek jogában áll a díjnövelést vissza uta sítani, ha ezt a biztosítási évfordulóig nem teszi meg írásban, a biztosító a megnövekedett díjat tekinti érvényesnek. Ha a szerződő egymás után két díjnövelést utasít vissza, a továbbiakban nincs lehető sége újabb növelésre. 28. Elévülés A balesetbiztosításból eredő igények a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított két év alatt évülnek el. Fogyasztói panaszokkal foglalkozik a SIGNAL Biztosító Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (1088 Budapest, József krt. 6.), illetve a megyei fogyasztóvédelmi felü gyelő ségek, továbbá a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületek. A fogyasztói jogviták rendezése a fentieken túl bírói úton, polgári peres vagy nem peres (fizetési meghagyás) eljárás keretében lehetséges. 29. Panaszkezelés A biztosító (e pont alkalmazásában a továbbiakban: szolgáltató) biztosítja, hogy az ügyfél a szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, tele fo non) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elek tro ni kus levélben) közölhesse A szolgáltató a) a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számá ra nyitva álló helyiségben, annak nyitvatartási idejében, ennek hiányában a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, b) a telefonon közölt szóbeli panaszt legalább a hét egy munkanapján 8 órától 20 óráig, c) elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfe lelő más elérhetőséget biztosítva - folya ma tosan fogadja Telefonon történő panaszkezelés esetén a szolgál tató biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést Telefonon történő panaszkezelés esetén a szolgál tató és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt a szolgáltató hangfelvétellel rögzíti, és a hang felvételt egy évig megőrzi. Erről az ügyfelet a tele fonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel vissza hallgatását, továbbá térítésmentesen rendel ke zésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet A szolgáltató a szóbeli panaszt - a 21.6 bekez désben meghatározott eltéréssel - azonnal meg vizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek - a 21.7 bekezdés ben foglaltakkal egyidejűleg - megküldi, egyebek ben az írásbeli panaszra vonatkozó ren del kezések szerint jár el Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek - a bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg - megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonat kozó rendelkezések szerint jár el A szolgáltató az írásbeli panasszal kapcsolatos, in doko lással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az ügy fél nek A panasz elutasítása esetén a szolgáltató válaszában tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), vagy a békéltető testületnek az eljárását kezdeményezheti, továbbá meg kell adni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének és a békéltető testületnek a levelezési címét A szolgáltató a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg, és azt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének kérésére bemutatja A fogyasztói jogviták rendezése fentieken túl bírói úton, polgári peres vagy nem peres (fizetési meghagyás) eljárás keretében lehetséges. 9

15 30. Egyéb Mind a jelen általános feltételekben, mind a kapcso lódó kiegészítő biztosítási feltételekben közeli hozzátartozó alatt a Ptk b) pontjában meghatározott személyeket kell érteni A jelen általános feltételben, illetve a kiegészítő biztosítási feltételekben nem szabályozott kérdé sek ben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint a Biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. Törvény, illet ve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak Az esetleges jogviták rendezésére hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Heves Megyei Bíróság kizárólagosan illetékes. 10

16 EGYÉNI BALESETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (A1100) Jelen különös feltételek (a továbbiakban: feltételek) a SIGNAL Biztosító Zrt. (továbbiakban: a biztosító) Balesetbiztosítási Általános Feltételeivel együtt érvényesek, és egyben ügyféltájékoztatóul is szolgálnak. Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Baleset biztosítási Általános Feltételek rendelkezései az irányadóak. 1. Biztosítási esemény Jelen feltételek szempontjából biztosítási eseménynek mi nősül a biztosított akaratán kívül fellépő olyan hirtelen kül ső behatás (baleset), amelynek következtében a biz tosí tott a baleset megtörténtétől számított egy éven belül: a) elhalálozik, vagy b) végleges, teljes egészségkárosodást (100%-osan megrokkan) szenved, vagy c) tartós, részleges egészségkárosodást (rok kantságot) szenved. 2. Biztosítási szolgáltatások a) Baleseti halál esetén: a biztosítási esemény bekövetkeztekor a biz tosító a biztosítási szerződésben a baleseti halál esetére meghatározott, a baleset napján ha tályos biztosítási összeget fizeti ki. b) Végleges, teljes baleseti rokkantság esetén: ha a baleset napjától számított egy éven belül megállapítható, hogy a baleset következmé nyeként a biztosított egészsége, testi vagy szellemi teljesítőképessége véglegesen, teljesen károsodott (100%-osan rokkant marad), a biztosító a szerződésben meghatározott, a baleset napján hatályos biztosítási összeget fizeti ki. c) Tartós, részleges baleseti rokkantság esetén: ha a baleset napjától számított egy éven belül megállapítható, hogy a baleset következ ményeként a biztosított egészsége, testi vagy szellemi tel jesítőképessége tartósan, részlegesen károso dott, a biztosító a szerződésben meghatá rozott, a baleset napján hatályos biztosítási összeg nek a rokkantsági fok alapján megállapított szá za lékát, de legfeljebb a biztosítási összeget fi zeti ki. Ha a biztosított a biztosítási esemény bekövetkeztekor a 65. életévét már betöltötte, a biztosító a szerződésben meg határozott, a baleset napján hatályos biztosítási összeg nek, illet ve a rokkantság esetén a rokkantsági fok alapján meg állapított összegnek csak a 2/3-át fizeti ki. A szer ző dőnek joga van magasabb biztosítási összegre kiegé szí teni a biztosítást. 3. Biztosított személyek 3.1. Biztosított lehet az a 2 és 70 év közötti személy, aki magyar állampolgár vagy magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezik, ha a biztosító kocká zatvállalási feltételeinek megfelel A biztosító a biztosított belépési korát úgy állapítja meg, hogy a biztosítás kezdetének évszámából levonja a biztosított születésének évszámát. 4. A kockázatviselés területi és időbeli hatálya A biztosító kockázatviselése kiterjed mind a bel-, mind pedig a külföldön, a nap bármely időszakában bekövetkező bal e setekre. 5. Biztosítási összeg és biztosítási díj 5.1. A kezdeti biztosítási összeget szerződéskötéskor a szerződő választja A biztosítás díja a választott biztosítási összeg nagy ságától, a biztosított szakmájának, foglalkozá sá nak, illetve szabadidős tevékenységének (hobby) veszélyességétől, valamint a biztosított egészségi állapotától függ A biztosítás díja éves díj, a biztosítóval történt meg állapodás alapján azonban fizethető féléves, ne gyedéves és havi részletekben is. Részletfizetés ese tén a biztosító pótdíjat számol fel. Ha a szerződő a díjfizetés gyakoriságát meg vál toztatja, azt a biztosítóval írásban kell közölnie, és a vál toztatás a következő díjfizetési esedékességtől lép érvénybe A Balesetbiztosítási Általános Feltételek 27. pontjában a biztosítás értékének megőrzéséről leírtak a különös biztosításra is vonatkoznak. 6. Kiegészítő biztosítások Jelen szerződéshez, mint alapbiztosításhoz az alábbi ki egé szítő biztosítások köthetőek: 1. Baleseti kórházi napidíjra vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1910) 2. Baleseti eredetű plasztikai műtétre vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1920) 3. Csonttörésre vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1930) 4. Égési sérülésre vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1935) 5. Baleseti költségtérítésre vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1940) 6. Baleseti műtéti térítésre vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1960) 7. Baleseti keresőképtelenségre vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1970) 8. Baleseti gyógyulási támogatásra vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1980) 9. Közúti közlekedési baleseti halálra vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1990) 10. Közúti közlekedési baleseti rokkantságra vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1995) 11

17 EGYÉNI PROGRESSZÍV (MEGNÖVELT) ROKKANT SÁGI SZOLGÁLTATÁSÚ BALESET BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (A1150) Jelen különös feltételek (a továbbiakban: feltételek) a SIGNAL Biztosító Zrt. (továbbiakban: a biztosító) Balesetbiztosítási Általános Feltételeivel együtt érvényesek, és egyben ügyféltájékoztatóul is szolgálnak. Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Balesetbiztosítási Általános Feltételek rendelkezései az irányadóak. 1. Biztosítási esemény Jelen feltételek szempontjából biztosítási eseménynek mi nősül a biztosított akaratán kívül fellépő olyan hirtelen külső behatás (baleset), amelynek következtében a biztosított a baleset megtörténtétől számított egy éven belül: a) elhalálozik, vagy b) végleges, teljes egészségkárosodást (100%-osan megrokkan) szenved, vagy c) tartós, részleges egészségkárosodást (rok kantságot) szenved. 2. Biztosítási szolgáltatások a) Baleseti halál esetén: a biztosítási esemény bekövetkeztekor a biz tosító a biztosítási szerződésben a baleseti ha lál esetére meghatározott, a baleset napján hatályos biztosítási összeget fizeti ki. b) Végleges, teljes baleseti rokkantság esetén: ha a baleset napjától számított egy éven belül megállapítható, hogy a baleset következ mé nyeként a biztosított egészsége, testi vagy szel lemi teljesítőképessége véglegesen, tel je sen káro sodott (100%-osan rokkant marad), a biztosító a szerződésben meghatározott, a bal eset napján hatályos biztosítási összeg há rom szorosát fizeti ki. c) Tartós, részleges baleseti rokkantság esetén: ha a baleset napjától számított egy éven belül megállapítható, hogy a baleset követ kez mé nyeként a biztosított egészsége, testi vagy szellemi telje sítőképessége tartósan, rész le gesen károsodott, és az egészségkárosodás a Balesetbiztosítási Általános Feltételek 17. pontjában foglalt egészségkárosodási tábla szerinti 50%-os mérté ket meghaladja, akkor a biztosító a rokkantsági szolgáltatás számítá sakor a rokkantság fokának az 50%-ot meg haladó részére a szerződésben meghatá ro zott, a baleset napján hatályos rokkantsági biztosítási összeg ötszörösét veszi alapul. Ha a baleset napjától számított egy éven belül megállapítható, hogy a baleset követ kez mé nyeként a biztosított egészsége, testi vagy szel le mi teljesítőképessége tartósan, rész le gesen káro so dott, és az egészségkárosodás a Baleset biz to sí tási Álta lános Feltételek 17. pontjában foglalt egészség károsodási tábla szerinti 50%-os mér té ket nem haladja meg, akkor a rokkantsági szol gáltatás számításakor a biztosító a szerződésben meg határozott, a baleset napján hatályos rok kantsági bizto sí tási összeget veszi alapul. 3. Biztosított személyek 3.1. Biztosított lehet az a 2 és 65 év közötti személy, aki magyar állampolgár vagy magyarországi tartóz kodási engedéllyel rendelkezik, ha a biztosító kockázatvállalási feltételeinek megfelel A biztosító a biztosított belépési korát úgy állapítja meg, hogy a biztosítás kezdetének évszámából levonja a biztosított születésének évszámát. 4. A kockázatviselés területi és időbeli hatálya A biztosító kockázatviselése kiterjed mind a bel-, mind pedig a külföldön, a nap bármely időszakában bekövetkező balesetekre. 5. Biztosítási összeg és biztosítási díj 5.1. A kezdeti biztosítási összeget szerződés kötés kor a szerződő választja A biztosítás díja a választott biztosítási összeg nagyságától, a biztosított szakmájának, fog lalkozásának, illetve szabadidős tevékenységének (hobby) veszélyességétől, valamint a biztosított egészségi állapotától függ A biztosítás díja éves díj, a biztosítóval történt megállapodás alapján azonban fizethető féléves, negyedéves és havi részletekben is. Rész letfizetés esetén a biztosító pótdíjat számol fel. Ha a szerződő a díjfizetés gyakoriságát meg változtatja, azt a biztosítóval írásban kell közölnie, és a változtatás a következő díjfizetési ese dé kességtől lép érvénybe A Balesetbiztosítási Általános Feltételek 27. pontjában a biztosítás értékének megőrzéséről le írtak a különös biztosításra is vonatkoznak. 12

18 6. Kiegészítő biztosítások Jelen szerződéshez, mint alapbiztosításhoz az alábbi ki egé szítő biztosítások köthetőek: 1. Baleseti kórházi napidíjra vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1910) 2. Baleseti eredetű plasztikai műtétre vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1920) 3. Csonttörésre vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1930) 4. Égési sérülésre vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1935) 5. Baleseti költségtérítésre vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1940) 6. Baleseti műtéti térítésre vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1960) 7. Baleseti keresőképtelenségre vonatkozó kiegé szítő biztosítás (A1970) 8. Baleseti gyógyulási támogatásra vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1980) 9. Közúti közlekedési baleseti halálra vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1990) 10. Közúti közlekedési baleseti rokkantságra vonatkozó kiegészítő biztosítás (A1995) 13

19 BALESETI KÓRHÁZI NAPIDÍJRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI (A1910) Jelen kiegészítő feltételek (a továbbiakban: feltételek) a SIGNAL Biztosító Zrt. (továbbiakban: a biztosító) Balesetbiztosítási Általános és Különös Feltételeivel együtt érvényesek, és egyben ügyféltájékoztatóul is szolgálnak. Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Balesetbiztosítási Általános és Különös Feltételek rendelkezései az irányadóak. 1. Biztosítási esemény 1.1. Jelen feltételek szempontjából biztosítási ese mény nek minősül a biztosítottat ért baleset abban az esetben, ha annak következtében a biztosított az orvosilag szükségesnek tartott egy napot meghaladó kórházi gyógykezelésre szorul a balesetet követő két évben. (Egy napot meghaladó a kórházi kezelés, ha a kórházba történő felvétel és a kórházból történő elbocsátás eltérő naptári napra esik.) A biztosítási esemény a biztosítottat ért balesettel kezdődik és a kórházból történő elbocsá tással, a kórházi zárójelentés kiadásával végződik Jelen feltétel szempontjából Magyarországon kórháznak minősülnek a fekvőbeteg szakellátás nyújtására jogosult egészségügyi szolgáltatók (fekvőbeteg gyógyintézetek) Nem terjed ki a biztosítás: - tüdőbetegek számára fenntartott gyógyintézetek és szanatóriumok, - idült, gyógyíthatatlan betegségben szenvedők gyógy- és gondozóintézetei, - gyógyüdülők és utógondozó szanatóriumok, - fürdő- és egyéb gyógyintézetek, - ideg- és elmebetegek gyógy- és gondozó in tézetei által nyújtott ellátásra. 2. A biztosító szolgáltatása c) hiánytalanul kitöltött baleseti kárbejelentőlap, d) kórházi zárójelentés másolata, e) baleseti jegyzőkönyv másolata, amennyiben készült ilyen, f) továbbá minden olyan dokumentum, amely megtalálható az Egyéni balesetbiztosítás feltételek 1. számú mellékletében A biztosító fenntartja magának jogot, hogy a biz tosítottnál a gyógykezelés indokoltságát és az egész ségi állapotot a biztosító orvosával ellenő riztesse. 4. A biztosított személye 4.1. Biztosított lehet az a személy, akinek a SIGNAL Biztosító Zrt.-nél olyan biztosítása van, melynek feltételei szerint a baleseti kórházi napidíjra vonatkozó kiegészítő biztosítás megköthető A kiegészítő biztosítás a biztosított személy 65 éves koráig köthető meg. Ha a biztosított a biztosítási szerződés tartama alatt éri el a 65. életévét, a kiegészítő biztosítás a következő biztosítási évfordulón megszűnik Ha a szerződés alapbiztosítása bármely okból meg szűnik, ezzel egyidejűleg megszűnik a kie gészítő biztosítás is. 5. A biztosítási díj 5.1. A kiegészítő biztosítás díját az alapbiztosítással együtt, azzal azonos díjfizetési gyakorisággal kell a szerződőnek megfizetnie A Balesetbiztosítási Általános Feltételek 27. pontjában a biztosítás értékének megőrzéséről leírtak a kiegészítő biztosításra is vonatkoznak. A biztosító minden naptári napra, amelyen a biztosított biz tosítási esemény (baleset) miatt orvosilag indokolt kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül, a baleset napjától számított két éven belül maximum 185 napra kórházi napi díjat fizet. Több biztosítási esemény bekövetkezte esetén is a biz tosító szolgáltatása két éven belül 185 napra korlá to zó dik. 3. A biztosító teljesítése 3.1. A kórházi gyógykezelést annak befejezésétől számí tott 5 munkanapon belül írásban be kell jelenteni a biztosítónak A biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatás igénybevételéhez a biztosító a következő iratok benyújtását kéri: a) biztosítási szerződés, illetve biztosítási kötvény, b) utolsó díjfizetést igazoló nyugta, 14

20 BALESETI EREDETŰ PLASZTIKAI MŰTÉTRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI (A1920) Jelen kiegészítő feltételek (a továbbiakban: feltételek) a SIGNAL Biztosító Zrt. (továbbiakban: a biztosító) Bale setbiztosítási Általános és Különös Feltételeivel együtt érvényesek, és egyben ügyféltájékoztatóul is szolgálnak. Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Balesetbiztosítási Általános és Különös Feltételek rendelkezései az irányadóak. 1. Biztosítási esemény Jelen feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül a biztosított akaratán kívül fellépő olyan hirtelen külső behatás (baleset), amelynek következtében a biz tosí tott testfelülete olyan mértékben károsodik vagy deformálódik, amely külső megjelenését a gyógyulást követően is hátrányosan befolyásolja, s ezen hátrány meg szün tetése érdekében rekonstrukciós célú plasztikai műtétnek veti alá magát. 2. A biztosító szolgáltatása 2.1. A biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító a biztosítási szerződésben baleseti eredetű plasztikai műtét esetére meghatározott, a baleset napján hatályos biztosítási összeg erejéig megtéríti a plasztikai műtéttel kapcsolatos orvosilag igazolt költségeket (pl. orvosi honorárium, gyógyszerek, kötszerek, kórházi tartózkodás költségei) A plasztikai műtétnek és az ezzel kapcsolatos kórházi tartózkodásnak a balesetet követően 3 éven belül kell történnie. Ha a biztosított a baleset be kö vetkeztekor a 18. életévét még nem töltötte be, a költségeket a biztosító akkor is megtéríti, ha a műtét és a kórházi tartózkodás nem a fenti határ időn belül, de a biztosított 21. életévének betöl té se előtt következik be. e) baleseti jegyzőkönyv másolata, amennyiben készült ilyen, f) hatósági eljárás esetén: az eljárást lezáró jogerős határozat, a nyomozást megszűntető vagy megtagadó határozat vagy vádirat, g) továbbá minden olyan dokumentum, amely megtalálható az Egyéni balesetbiztosítás feltételek 1. számú mellékletében. 4. A biztosított személye 4.1. Biztosított lehet az a személy, akinek a SIGNAL Biztosító Zrt.-nél olyan érvényes biztosítása van, melynek feltételei szerint a baleseti eredetű plasztikai műtétre vonatkozó kiegészítő biztosítás megköthető A kiegészítő biztosítás a biztosított személy 65 éves koráig köthető meg. Ha a biztosított a biz tosítási szerződés tartama alatt éri el a 65. életévét, a kiegészítő biztosítás a következő biztosítási évfor dulón megszűnik Ha a szerződés alapbiztosítása bármely okból meg szűnik, ezzel egyidejűleg megszűnik a ki egészítő biztosítás is. 5. A biztosítási díj 5.1. A kiegészítő biztosítás díját az alapbiztosítással együtt, azzal azonos díjfizetési gyakorisággal kell a szerződőnek megfizetnie A Balesetbiztosítási Általános Feltételek 27. pontjában a biztosítás értékének megőrzéséről leírtak a kiegészítő biztosításra is vonatkoznak A biztosító a plasztikai műtéttel kapcsolatos költsé geket csak a biztosított nevére kiállított számla ellenében téríti meg. 3. A biztosító teljesítése 3.1. A szolgáltatás iránti igényt a számla keltétől számított 5 munkanapon belül írásban jelenteni kell a biztosítónak A biztosítási szerződésben meghatározott szol gáltatás igénybevételéhez a biztosító a következő iratok bemutatását kéri: a) biztosítási szerződés, illetve biztosítási kötvény, b) utolsó díjfizetést igazoló nyugta, c) hiánytalanul kitöltött szolgáltatási igény be jelentő lap, d) a kifizetéseket igazoló, a biztosított nevére szóló eredeti számlák, 15

Általános Balesetbiztosítási Feltételei

Általános Balesetbiztosítási Feltételei Általános Balesetbiztosítási Feltételei - - - Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - - - dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási -

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási 2. (1) akaratukat írásba

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni a TERMÉKBIZTOS Kiterjesztett Garancia biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról 1/5 HE-11975/1 Tisztelt leendő Partnerünk! Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassuk az Allianz Hungária Biztosító Rt. légi balesetbiztosítási módozatát.

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Partnerünk! Tisztelettel köszöntjük a MÁV Általános Biztosító Egyesület tagjai és biztosítottai körében. Örömünkre szolgál, hogy biztosítási

Részletesebben

Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás. feltételek

Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás. feltételek Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás feltételek 1 TARTALOM Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítási Általános Feltételek (ÁSZF) 3 Csoportos balesetbiztosítás különös feltételei, a nap

Részletesebben

Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása

Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása felcím Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 Tisztelt Leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint az általunk

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK Speciális Feltételek Kockázati életbiztosítás 1. Biztosítási esemény A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező

Részletesebben

UNION-Gépjármű értékvédelem biztosítás

UNION-Gépjármű értékvédelem biztosítás Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben Magyarország

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Bankkártya Birtokosok Csoportos Életbiztosítása (TBBÉ) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Bankkártya Birtokosok Csoportos Életbiztosítása (TBBÉ) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Bankkártya Birtokosok Csoportos Életbiztosítása (TBBÉ) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési feltétel

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Aviation PA ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK BALESETBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Aviation PA ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK BALESETBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK BALESETBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPA 001-2008) MJK: AVIPA 001-2008 Érvényes: 2008. október 1-től 1/6 Légijármű Használók Balesetbiztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató, Feltételek, Nyilatkozat Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló

Részletesebben

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról

Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Biztosítotti Tájékoztató UNION-Palást csoportos életbiztosításról Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1. Cégjegyzékszám: 01-10-041566 Adószám: 10491984-4-44 Biztosított Biztosított lehet az a természetes

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató 1/5 Tisztelt Leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint az általunk az állatorvosok részére

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról. Tisztelt Leendő Partnerünk!

Ügyfél-tájékoztató. az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról. Tisztelt Leendő Partnerünk! Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról Tisztelt Leendő Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat,

Részletesebben

amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás

amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás biztosítás amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás Útitárs sztornóbiztosítás ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A biztosítási időszak A biztosítás az utazásra való jelentkezés, - illetve a repülőjegy

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16125 Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT014)..................................

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel)

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel) Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Egyszeri díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) jelen kockázati

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató

DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS. Ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület DIMENZIÓ RÁADÁS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Általános Életbiztosítási Feltételek Kockázati Életbiztosítás Esetére Különös feltételek DIMENZIÓ

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Folytatólagos díjfizetéssel)

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Folytatólagos díjfizetéssel) Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (Folytatólagos díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) jelen

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

ALL-IN Gépjármûbiztosítások Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás

ALL-IN Gépjármûbiztosítások Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás ALL-IN Gépjármûbiztosítások Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás ALL-IN Gépjármûbiztosítások Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK BALESETBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPA 001-2015)

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK BALESETBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPA 001-2015) ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK BALESETBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPA 001-2015) MJK: AVIPA 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/7 Légijármű Használók Balesetbiztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% 61-100% I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a

Égés kiterjedése a testfelület százalékában 0-20% 21-60% 61-100% I. fokú nincs BÖ 10%-a BÖ 25%-a Ügyfél-tájékoztató Az MKB Életbiztosító Zrt. csoportos életbiztosításáról a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tagjai részére. Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás

amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás biztosítás 2013 júniusától, akár 0% önrésszel amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás Útitárs sztornóbiztosítás ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A biztosítási időszak A biztosítás az utazásra való

Részletesebben

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről MetLife Biztosító Zrt. 01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2013. január 04. Kibocsátó: Bartók János vezérigazgató Készítette: Harkácsi Gábor, compliance

Részletesebben

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől

TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei. Hatályos: 2012. november 1-jétől TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás különös feltételei Tartalomjegyzék Kockázati életbiztosítás különös feltételei (EEHAT012) 3 Baleseti halálra vonatkozó biztosítás különös feltételei (EBHAT012)

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 JÓ IDŐ BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. cikkely FOGALMAK

Részletesebben

Belföldi Assistance és Balesetbiztosítás, a Magyar Kerékpáros Klub tagjainak

Belföldi Assistance és Balesetbiztosítás, a Magyar Kerékpáros Klub tagjainak Belföldi Assistance és Balesetbiztosítás, a Magyar Kerékpáros Klub tagjainak Orvosi költségek térítése baleset és betegség kapcsán Orvosküldés, rendelő címének megadása Betegszállítás Csonttörés Orvos

Részletesebben

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 1. Minden, a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgár 3. életéve betöltésének

Részletesebben

Jármûben ülõk baleset-biztosításának általános és különös feltételei

Jármûben ülõk baleset-biztosításának általános és különös feltételei Feltételek Jármûben ülõk baleset-biztosításának általános és különös feltételei Jármûben ülõk baleset-biztosításának általános feltételei (JBÁF1) A baleseti halálra vonatkozó biztosítás különös feltételei

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK. Hatályos: 2010. szeptember 1-től

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK. Hatályos: 2010. szeptember 1-től AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK 2010 AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

Tartalomjegyzék. SIGNAL EXPRESSZ Balesetbiztosítási Általános Feltételek (ÁSZF)...2

Tartalomjegyzék. SIGNAL EXPRESSZ Balesetbiztosítási Általános Feltételek (ÁSZF)...2 Tartalomjegyzék SIGNAL EXPRESSZ Balesetbiztosítási Általános Feltételek (ÁSZF)...2 SIGNAL EXPRESSZ Balesetbiztosítási Különös feltételek (A1505)... 16 Baleseti kórházi napidíjra vonatkozó kiegészítő biztosítás

Részletesebben

SIGNAL klasszikus életbiztosítások

SIGNAL klasszikus életbiztosítások SIGNAL klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételek Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom Életbiztosítási Általános Feltételek Klasszikus életbiztosításokhoz....3 Fogalmak, meghatározások:...3 1.

Részletesebben

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5 Közúti felcím árufuvarozók kezesi biztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 A biztosítási díj összege egy biztosítási idõszakon belül a biztosító által egyoldalúan nem módosítható. Kivételes esetben, ha

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÔ ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ

KIEGÉSZÍTÔ ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. KIEGÉSZÍTÔ ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ A társaság neve: ING Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság székhelye (címe): 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B levelezési címe: 1364 Budapest,

Részletesebben

Értékpapír-elõállító nyomdák szakmai felelõsségbiztosítása

Értékpapír-elõállító nyomdák szakmai felelõsségbiztosítása felcím Értékpapír-elõállító nyomdák szakmai felelõsségbiztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint az általunk az értékpapír-elõállító

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzata

Panaszkezelési szabályzata PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Üzletszabályzat 3. sz. melléklete AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési szabályzata V2.0 Az igazgatói utasítás hatályba

Részletesebben

SIGNAL klasszikus életbiztosítások. általános szerződési feltételek

SIGNAL klasszikus életbiztosítások. általános szerződési feltételek SIGNAL klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételek Tartalom Életbiztosítási Általános Feltételek Klasszikus életbiztosításokhoz....3 Fogalmak, meghatározások:...3 1. A biztosítási szerződés

Részletesebben

Csoportos Kockázati Életbiztosítás

Csoportos Kockázati Életbiztosítás Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2015. július 20-tól Ny.sz.:1056V01

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

PostaHozamFix (2 3061)

PostaHozamFix (2 3061) MPB_0902_hozamfix_UTBF_3 2/25/09 2:43 PM Page B1 PostaHozamFix (2 3061) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek a Posta Hűségkártyához kapcsolódó díjmentes balesetbiztosításról

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek a Posta Hűségkártyához kapcsolódó díjmentes balesetbiztosításról Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek a Posta Hűségkártyához kapcsolódó díjmentes balesetbiztosításról Miről szól ez az összefoglaló? Az összefoglaló célja, hogy megismertesse Önt a Posta Hűségkártyához

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Tartalom Életbizosítások.....................................5. oldal Ügyfél-tájékoztató..................................

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

Független biztosításközvetítõk és biztosítási szaktanácsadók részére kínált szakmai felelõsségbiztosítás

Független biztosításközvetítõk és biztosítási szaktanácsadók részére kínált szakmai felelõsségbiztosítás felcím Független biztosításközvetítõk és biztosítási szaktanácsadók részére kínált szakmai felelõsségbiztosítás ALCÍM Ügyfél-tájékoztató 1/6 Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

SIGNAL EXPRESSZ. balesetbiztosítás. ajánlat és feltételek

SIGNAL EXPRESSZ. balesetbiztosítás. ajánlat és feltételek SIGNAL EXPRESSZ balesetbiztosítás ajánlat és feltételek Miért érdemes SIGNAL EXPRESSZ balesetbiztosítást választania? Teljes körű balesetbiztosítási védelem akár az egész családnak vagy kis cégeknek Többféle

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 I. Általános rendelkezések...........................................................................5

Részletesebben

P7100 életbiztosítási feltételcsomag

P7100 életbiztosítási feltételcsomag P7100 életbiztosítási feltételcsomag BI400/20140929 Ügyféltájékoztató Örömünkre szolgál, hogy Társaságunkat tisztelte meg bizalmával, és velünk köt életbiztosítási szerződést. Elsődleges célunk ügyfeleink

Részletesebben

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Általános Szerzõdési Feltételek 1/13 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Életprogramok

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. a Raiffeisen Kulcsember Hitelfedezeti védelem biztosításról

Ügyféltájékoztató. a Raiffeisen Kulcsember Hitelfedezeti védelem biztosításról 3. sz. melléklet Ügyféltájékoztató a Raiffeisen Kulcsember Hitelfedezeti védelem biztosításról Tisztelt Partnerünk! A Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) törekszik arra, hogy Ügyfeleinek

Részletesebben

Életbiztosítási ajánlat

Életbiztosítási ajánlat Életbiztosítási ajánlat Kötvényszám: Nyugtaszám: Első díj: Képviselő neve: Érkezett: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44; SZJ: 66.01.10.0 Tárgyi adómentes Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki!

Részletesebben

Az AXA megoldásai a pénzügyi biztonságért

Az AXA megoldásai a pénzügyi biztonságért BI001/20120521 Az AXA megoldásai a pénzügyi biztonságért Mindannyiunk igénye az, hogy életünk biztos alapokra épüljön és magabiztosan készülhessünk a jövőre. A mi feladatunk, hogy ehhez olyan biztosítási,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (részlet)

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (részlet) 1959. évi IV. törvény XLV. fejezet: A biztosítás 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (részlet) XLV. fejezet - A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

SIGNAL EXPRESSZ. balesetbiztosítás. ajánlat és feltételek. Új Ptk. 2014.03.15.

SIGNAL EXPRESSZ. balesetbiztosítás. ajánlat és feltételek. Új Ptk. 2014.03.15. SIGNAL EXPRESSZ balesetbiztosítás ajánlat és feltételek Új Ptk. 2014.03.15. Miért érdemes SIGNAL EXPRESSZ balesetbiztosítást választania? Teljes körű balesetbiztosítási védelem akár az egész családnak

Részletesebben

genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei

genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános személybiztosítási feltételek (EÁSZF04).........................................................5

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás

EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás Terméktájékoztató és Ügyféltájékoztató 1. Ki a Biztosított? A Shell Hungary Zrt. egyes EuroShell üzemanyagkártya szerződések esetén a kártyabirtokosok

Részletesebben

Az AXA szolgáltatásai az Ön pénzügyi biztonságáért

Az AXA szolgáltatásai az Ön pénzügyi biztonságáért Az AXA szolgáltatásai az Ön pénzügyi biztonságáért Mindannyiunk igénye az, hogy életünk biztos alapokra épüljön és magabiztosan készülhessünk a jövõre. A mi feladatunk, hogy ehhez olyan biztosítási, nyugdíj-elõtakarékossági,

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Felügyeleti szervünk: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (1535 Budapest, 114., Pf. 777)

Felügyeleti szervünk: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (1535 Budapest, 114., Pf. 777) Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának aláírása elôtt figyelmesen olvassa el az igényfelmérés alapján Önnek ajánlott termékünkre vonatkozó jelen tájékoztatónkat és

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Bellis, a Platanus, az Iris és a Crocus Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos 2011. március 21-től visszavonásig

Részletesebben

VAKÁCIÓCSOMAG BIZTOSÍTÁS. I. A Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyféltájékoztatója

VAKÁCIÓCSOMAG BIZTOSÍTÁS. I. A Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyféltájékoztatója VAKÁCIÓCSOMAG BIZTOSÍTÁS I. A Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyféltájékoztatója Tisztelt Partnerünk! Köszönjük bizalmát, hogy biztosítási szerződés megkötésére irányuló

Részletesebben

PostaHitelÔr. egyszeri díjas, havonta csökkenô kockázatú, hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek

PostaHitelÔr. egyszeri díjas, havonta csökkenô kockázatú, hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Hitelôr ügyféltájékoztató2 4/20/05 9:56 Page 1 2 3030 PostaHitelÔr egyszeri díjas, havonta csökkenô kockázatú, hitelfedezeti életbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Hitelôr ügyféltájékoztató2

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere KÖZLEKEDÉSI BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZŐ ÜGYFELEI RÉSZÉRE Groupama

Részletesebben

Világjáró Üzleti utasbiztosítás Szolgáltatási táblázat, Ügyféltájékoztató és Utasbiztosítási feltételek a DIDb-kártyával rendelkező ügyfelek részére

Világjáró Üzleti utasbiztosítás Szolgáltatási táblázat, Ügyféltájékoztató és Utasbiztosítási feltételek a DIDb-kártyával rendelkező ügyfelek részére Világjáró Üzleti utasbiztosítás Szolgáltatási táblázat, Ügyféltájékoztató és Utasbiztosítási feltételek a DIDb-kártyával rendelkező ügyfelek részére 2014 szeptember 1-től Copyright 2014 AXA Biztosító Zrt.

Részletesebben

1. BIZTOSÍTÁSI FEDEZET

1. BIZTOSÍTÁSI FEDEZET LÉGI BALESETBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító Zrt-nek (Cg.01-10-041356., a Fővárosi

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Útitárs. Extra. amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás. biztosítás. Útitárs. sztornóbiztosítás.

Útitárs. Extra. amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás. biztosítás. Útitárs. sztornóbiztosítás. biztosítás Útitárs Extra 0% önrésszel amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás Útitárs sztornóbiztosítás ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A biztosítási időszak A biztosítás az utazási szerződés

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 TÉLI SPOTOK IDŐJÁRÁSA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

FOLYAMATOS DÍJAS BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

FOLYAMATOS DÍJAS BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI FOLYAMATOS DÍJAS BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI SIGNAL Biztosító Zrt. TARTALOMJEGYZÉK a SIGNAL Gyémánt folyamatos díjas befektetéshez kötött életbiztosítás feltételeihez (A0101 és A0102)

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Lakossági Bankszámla Hitelkeret, Hitelkártya Szerződéshez kapcsolódó haláleseti Életbiztosítás Szerződés Feltételei

Lakossági Bankszámla Hitelkeret, Hitelkártya Szerződéshez kapcsolódó haláleseti Életbiztosítás Szerződés Feltételei Lakossági Bankszámla Hitelkeret, Hitelkártya Szerződéshez kapcsolódó haláleseti Életbiztosítás Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) jelen

Részletesebben

Szakszervezeti biztosítás

Szakszervezeti biztosítás Szakszervezeti biztosítás Szerződési Feltételek Új Ptk. 2014.03.15. Tisztelt Ügyfelünk! Káresemény bejelentése esetén kérjük, hívja: 1) Szakszervezeti központját, vagy a 2) SIGNAL Biztosító Zrt. (cím:

Részletesebben