Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember 8.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember 8.)"

Átírás

1 TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 Tel: Adószám: Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember 8.) TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGELMÉLET Tanács István rámutat: a termelékenység növekedésével Európában és Amerikában nem tudják megvenni az alacsonyabb bérrel el állított, egyre szaporodó árutömeget, így kialakul a klasszikus túltermelési válság ahogyan az as gazdasági világválság idején is. Exportálni a koldusszegény indiai parasztembernek és kínai ipari munkásnak lehetne ha meg tudnák fizetni. De k éppen azért versenyképesebbek, mert annyira szegények és kizsákmányoltak, hogy még a saját maguk által hihetetlenül olcsón el állított árut sem tudják megvásárolni. Ezen módosít, de alapvet en nem változtat a Kínában, Indiában, Brazíliában növekv középosztály, amelynek bérével és életszínvonalával az észak-atlanti proletárok még b ven boldogtalanok lennének. Az el gazdasági világválság nem múlt el a több munkától és kevesebb bért l. Megjelent viszont egy Hitler nev ember, aki el ször csinált egy furcsa jóléti államot Németországból, amivel maga mögé állította a hiábavaló versenyb l, szegénységb l és bizonytalanságból kiábrándult embereket, aztán a második világháborúban halomra gyilkolták a világot. Ez kellett ahhoz, hogy 1942-ben Lord Beveridge, Churchill közeli munkatársa, hátat fordítson a versenynek, a mindenáron való profitnak, és le merje írni: a háborús gy zelem után meg kell szabadulni a szükség rabszolgaságától. Az emlékezet rövid. Úgy t nik, a szükség hajcsárai újra végig akarják hajszolni az emberiséget ugyanazon az úton. (Nb 2) Bogár László szerint az anyagi valóság elemeivel való gazdálkodásnál sokkal mélyebb és fontosabb az, amit a lelki, erkölcsi, szellemi javainkkal viszünk végbe. Az úgynevezett gazdasági döntések folyamatosan él sködnek ezen a láthatatlan spirituális testünkön, minden gazdaságinak nevezett célt ezek kárára szokás megvalósítani. Amit végzetes tévedésként gazdaságnak nevezünk, az valójában ennek a gigantikus komplex szeretetgazdaságnak a folyamatos kifosztása. A globális szuperstruktúra az uralkodó beszédtérb l tökéletesen kizárja azt az értelmezési keretet és fogalomkészletet, amely egyáltalán lehet vé tenné az err l az önfelél stratégiáról való párbeszédet. Amit magyar gazdaságként említ az uralkodó diskurzus, az valójában nagyjából három tucat globális korporáció, illetve kiszolgálóik lokális telephelyeinek hálózata, amelynek csak az a feladata, hogy az anyagi er források egyre nagyobb hányadától szabadítsa meg a magyar társadalmat. E gazdasági növekedés forszírozásával valójában önmagunk kifosztását gyorsítjuk. A több százezer magyar kis- és középvállalkozás már szinte szabadesésben zuhan ismeretlen mélységek felé. Különösen nagy dráma, ami az épít iparban lejátszódik. A magyar bérekben a háború óta egyszer en nincs benne a lakhatás költségeinek a fedezete. Ráadásul aljas indokból, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel arra biztatták a hajléktalan munkaer tömegeit, hogy a b séges és 1

2 alacsony kamatú devizahitel segítségével oldják meg lakhatási gondjaikat. Ha a bérekben nincs benne a lakhatás költségeinek a fedezete, akkor a hitel csak tovább ronthat a helyzeten, hiszen a lakhatás normál költségei mellett ráadásul már a bankok extraprofitját is ki kellene gazdálkodni, ami nyilvánvaló képtelenség. (MH 2) Tanács István szerint a közmunkát azért nem fizetik meg, mert a piaci munkát sem fizetik meg: a magyar kapitalizmus az els privatizációtól kezdve az alacsony béreket próbálta a legf bb versenyel nyévé tenni. Kérdés, hogy egy-egy pláne kisebb ország demokratikusan választott kormánya tud-e valamit tenni a globális trendek ellen. Még fontosabb kérdés, hogy akar-e. Az önellátó élelemtermelés körülbelül olyan élet lenne, amilyenben a tanyán feln tt az 1960-as években. Természetközeli, nyugodt élet volt. De csak addig, ameddig nem tudatosult benne, hogy a XX. század közepén máshogyan is lehet élni. még vissza tudna állni ilyen önellátó életre, de nem akarna. A történelem korábbi id szakaiban, amikor emberbuborékok alakultak ki, a problémát megoldották a járványok vagy a háborúk. Valaminek most is jönnie kell, mert a mind nagyobb munkanélküli-tartalékhadsereg, a globális gazdaság számára fölösleges embertömeg nemcsak éhezni nem szeretne, miközben látja mások tékozló luxusát, az átlagtársadalomból való szegregált kivonulását és fennhéjázó g gjét, hanem ahhoz sincs kedve, hogy két home-made krumplileves elfogyasztása között csöndben ellegyen, mint a bef tt. (Nb 3) Ágh Attila szerint a baloldal hajlamos arra, hogy a "modernizálók" és az "elesettek" két végletét mantrázza. Ez helytelen, mert a magyar társadalom nem két, hanem három részre szakadt, és így éppen a nagy többség megszólítása vész el. A kétezres évek közepére döbbent rá a többségi társadalom arra, hogy az egymást követ kormányoknak a probléma felszínét súroló intézkedései cseppet sem vittek el re a magyar társadalom újraegyesítésében, s t a globális válság a középrétegek gyors és széls séges differenciálódására vezetett. A dinamizmust és a létbiztonságot követel k mellett megjelent a "dinamikus biztonságot" elvárók nagy csapata, akik a választók zömét adják. Ezt a csalódott tömeget képtelen a baloldal megszólítani, mert a hitelképessége mind politikai, mind pedig közpolitikai értelemben súlyos csorbát szenvedett az elmúlt évtizedben. (Nv 6) Andor László szerint a kilencvenes években Magyarország éllovassága els sorban a piaci átalakulás ütemét tekintve volt igaz, ám sok tekintetben illúzió volt, hiszen nem teljesítménymutatókra épült. Közben az ország adósságállománya mindvégig kiemelked en magas volt, csak éppen nem volt mindig érzékelhet, hogy ez milyen költségekkel és kockázatokkal jár hosszú távon. Lett volna mód adósságkönnyítésre. Antall József azt komolyan mérlegelte is, de aztán nem ebbe az irányba indult. Lengyelország hasonló helyzetben másképp döntött, és hosszú távon el nye származott bel le. A gyors EU-csatlakozás, amelynek reményében a magyarok az ortodox állásponton maradtak, nem következett be. A régió pechje, hogy pont akkor került sor az átalakításra, amikor a washingtoni konszenzus, vagyis egy minél gyorsabb és nagyobb mérték gazdasági liberalizációt és privatizációt hirdet gazdasági paradigma a fénykorát élte. A szakmai vitákban is a sokkterapeuták vitték a prímet, és Magyarország áhítattal követte ket. A fokozatosság útján járó országok - Csehország, Szlovénia - kisebb veszteséggel oldották meg a maguk átalakulását. (Nv 3) 2

3 Szilágyi Ákos szerint a hatalom a hatalmat gyakorló személyt elzárja az élet valóságos folyamatától. Azt látja és hallja, amit informátorok, szaktanácsadók eléje tárnak vagy eléje merészelnek tárni. A demokratikus hatalom emberét valamelyest védi a teljes izolációtól a politikai és társadalmi vita folytonos kényszere, a tárgyalási, egyeztetési, versengési kényszer. Viszont az egyetlen kézben koncentrált, mindenféle visszacsatolási mechanizmust kiiktató hatalomban valóban úgy ül az egyén, mintha magánzárkában lenne. A csúcson lev k el bb-utóbb szükségképpen sz k-kör, zárt csoportot alkotnak, amely kasztosodásnak és szektásodásnak indul. Minél zártabb az uralmi elit, annál er sebb a gyanakvás, a bizalmatlanság, a megvetés, a gy lölet azok iránt, akik kívül vannak rajta. A külvilág a maga egészében ellenséges hatalommá tömörül, hiszen alig érintkezik vele, mégis szüntelenül besz dik cellájába a külvilágban zajló válságok és a külvilágból érkez figyelmeztetések nyugtalanító morajlása. (Nb 3) EGÉSZSÉG, NYUGDÍJ, OKTATÁS, KULTÚRA Visszavonta a polgármester a 12 f városi kórház államosításáról szóló el terjesztését. Pesti Imre kormányhivatal-vezet szerint több hiányzó jogszabályt meg kell még hoznia az Országgy lésnek, csak ezt követ en dönthet a közgy lés a kórházak állami kézbe adásáról. Pesti szerint a f városi önkormányzati kórházak január 1-jét l várhatóan a budapesti kormányhivatalhoz kerülnek. - A megyei önkormányzatok fideszes vezet i abban az esetben mentek bele a reform egyes lépéseibe, ha a kórházakat nem a Szócska-modellben szerepl betegszervezési központok, hanem a helyi kormányhivatalok irányításába adják. Szócska többször is kilátásba helyezte lemondását, ha a Semmelweis Terv megvalósulása elé akadályt gördít a Fidesz. (Nv 1) Nékám Kristóf allergológus professzor szerint a politikai döntéshozók nagyobb része továbbra is mez gazdasági-igazgatási-büntetési-kényszerkaszálási kérdésnek tekinti a parlagf terjedését, és a legnagyobb súlyú, közös jöv nket romboló egészségügyi kártétel szinte teljesen elsikkad. Az egészségpolitikusok hangja alig hallható. Éves pollenterhelésünk többszöröse bármely más országénak, és csúcstartók vagyunk mind a szezon hosszát, mind a napi pollenmaximumokat illet en. A média figyelmének középpontjában f leg a kiskerttulajdonosok és városi önkormányzatok vannak, de a nagy pollenforrások az elhanyagolt külterületi földek. Százezer hektár term földünk egyáltalán nem volt nyilvántartva. Mi teremhet ennyire gazdátlan területeken parlagfüvön kívül? Az irtás nem csak közös kötelesség, végs soron jó üzlet is az egész társadalomnak. Hatékonyságával párhuzamosan évr l évre csökkennek a költségei, terméseredménynek javulnak a leginkább érintett napraforgó- és kukoricatáblákon, és kevesebb lesz az új beteg, zsugorodnak a gyógyszerszámlák, egészségügyi ellátókapacitás szabadul fel. (MN 3) A köznevelésr l szóló törvény tervezete szerint a nevelési-oktatási intézmények alapítója, fenntartója nemcsak az állam, de a kormányhivatallal kötött szerz dés alapján önkormányzat, illetve egyház és más szervezet, személy vagy intézmény is lehet. A központi költségvetés biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segít alkalmazottak munkabérét. Állami fenntartású intézmény esetén a dologi kiadások is a központi költségvetést terhelik. A 8-15 f s létszámmal m köd felzárkóztató 3

4 évfolyamon túl csoportokat indítanak azoknak a fiataloknak is, akik a nyolcadik osztály után nem akarnak továbbtanulni. A tankötelezettség tizenhat éves korig tart, 2014-t l hároméves kortól kötelez vé teszik az óvodai képzésben való részvételt. Az általános iskolában egész napos keretben fog zajlani a nevelés-oktatás, de a fels tagozatosok engedéllyel távol maradhatnak a délutáni foglalkozásokról. Fels tagozatot csak ott lehet fenntartani, ahol a létszám két párhuzamos osztály m ködését biztosítja. (MH 1) (A költségtakarékosság legy rte a vidéki népesség megtartásának szempontját!) Aczél Endre szerint az otthonról hozott hátrányok kiegyenlítése eddig igazán csak a szociálisan nagyon érzékeny és hosszas gazdasági konjunktúrát élvez skandináv országokban sikerült. (Ahol nincsenek olyan nagy szocializációs-társadalmi különbségek, mint pl. az új tagállamokban; ill. ahol a bevándorlók miatt létrejönnek, meg is jelennek a jól ismert feszültségek.) Megvolt hozzá az akarat és a pénz. Ehhez képest Angliában az egész iskolarendszer az otthonról hozott el nyök és hátrányok konzerválását szolgálta évtizedeken át. Magyarországon az ún. népi értelmiség létrejötte az elnyomó rendszerek érdeme. Ehhez nagyfokú társadalmi egyenl sdi kellett. A tanulók közötti különbség legfeljebb annyi volt, hogy az egyik otthon a mahagóni könyvszekrényb l azt a regényt vette le, amelyiket akarta, a másik közkönyvtárba járt. E közegben a jó tanuló lett a véleményvezér. Ez a rendszerváltozás el tt már drámai módon módosult. Nem tanulási érdemek, hanem a divatos tárgyak birtoklása szerint torzult a hierarchia. Torz értékrend ült a valódi helyére, ahonnan nem egy oktatási reformmal, hanem a társadalom általános felemelkedésével fogunk felállni. Valamikor. (Nb 1) Hoffmann Rózsa szerint ha az állam milliókkal támogat egy képzést, a társadalom joggal várja el, hogy a fiatalok valamit visszaadjanak annak a közösségnek, mely hozzájárult a taníttatásukhoz. Ezért az állam már a jelentkezés el tt szerz déseket fog kötni a finanszírozott helyekre pályázókkal. Ha valaki a diplomaszerzést követ en külföldre megy, maga vagy családja fizeti képzésének költségeit. (Nb 5) Méltányolható szempont, ám az érem másik oldala is elgondolkodtató: Mib l gondolhatta bárki is, hogy ha drasztikusan csökkentik a fels oktatásban az államilag finanszírozott tanulók létszámát, akkor a továbbtanulási lehet ségeiket elveszt fiatalok tömegei majd szakmunkásnak vagy fizikai dolgozónak állnak, mert a gazdaságnak erre van szüksége, és lemondanak álmaikról a kormány kedvéért? teszi fel a kérdést Molnár Richárd. Hiszen az ezt követ logikus lépés az, hogy az ember külföldi egyetemre, f iskolára megy, a diplomájával pedig már nem fog hazatérni. Mib l gondolhatta bárki is, hogy ha a fiatalok diploma nélkül munkát vállalnak hazánkban, akkor a csökken fizetések és a növekv munkaterhek mellett gürcölik végig az életüket? Miért dolgozna bárki szakmunkásként ötödannyi jövedelemért, mint amennyiért Angliában tányért mosogathat? A mai bérviszonyok és árszínvonal mellett sincs lehet ségük arra, hogy lakásra gy jtsenek, gyermeket vállaljanak anélkül, hogy ne adósítsák el magukat harminc-negyven évre el re. Mib l gondolhatta bárki is, hogy ez a generáció engedelmes és szorgalmas adósként végighajtja az életét, fizetése felét a törleszt részletekre fordítva, hogy aztán vénségére végre megszerezze annak az ingatlannak a tulajdonjogát, amelyért értékének többszörösét fizette ki a banknak? (Nv 5) Pályi Gyula akadémikus szerint a Magyar Akkreditációs Bizottság olyan hatáskört harcolt ki magának a fels oktatás területén, amely már-már meghaladja az illetékes 4

5 minisztérium hatáskörét. (Szakok indítása, m ködtetése, egyetemi tanári pályázatok, doktori iskolák stb.) Hatalma addig terjed, hogy a MAB döntései ellen fellebbezni a MAB-hoz lehet, s csak másodfokon az illetékes minisztériumhoz. A MAB döntéseivel lényegében nem felel s senkinek, és összetétele távolról sem tükrözi a választópolgárok parlamenti választásokon kifejezett akaratát. Ugyanakkor állami költségvetésb l m ködik. Az lenne a megoldás, hogy a MAB feladatait a jöv ben az illetékes minisztérium oktatási államtitkárságának egyik osztálya lássa el. Pályi szerint a kétfokozatú egyetemi oktatást sürg sen meg kell szüntetni, és vissza kell térni a folyamatos 5 éves képzésre. Amúgy több olasz egyetem is komolyan foglalkozik e visszatéréssel. (MN 5) Szentesi Zöldi László kifogásolja, hogy szappanoperájával Jáksó László kétmilliárdos szerz déshez juthat az MTV-ben. A Heti Hetesben Jáksó hosszú éveken át azok ellen tötte az embereket, akiknek a kegyelméb l most busás szerz déshez jut. Miközben teljesen apolitikus televíziósokat is elbocsátottak százával. Kétmilliárd forint annyi, amennyi a Nemzeti Eszközkezel Társaságnak jut a devizahitelesek megsegítésére. No comment (MH 1) - Karinthy Márton színházigazgató bemutatja Csurka István Eredeti helyszín cím m vét, amit huszonöt éve nem játszottak. Nála nincs politika, tavaly Moldovával kezdett, most Csurkával. Csak azért, mert mind a kett jó darab. (Nv 3) CSALÁD, MUNKA, SZOCIÁLIS ÜGYEK, SZEGÉNYSÉG Kapitány Balázs, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének tudományos titkára szerint a rendszerváltás után stagnáló születésszám csak a Bokros-csomag bejelentése után zuhant százezer alá. Az 1995-ös csomag f üzenete az volt, hogy a családtámogatások visszavehet k, s ez mélyütésként érte az embereket, hiszen a hetvenes évekt l kezdve ezen a területen folyamatos építkezés folyt. Sokan hittek abban, hogy ezek tartós intézmények. Ha például az emberek bíznának abban, hogy a most bevezetett családi adókedvezmény évtizedekig fennmarad, akkor mernének ezzel tervezni. De a magyar politika döntései egy kormányzati cikluson belül is változnak, kormányváltások után pedig szinte biztosan felforgatják a korábbi állapotokat. A születésszám a 2010 májusától még további b tíz százalékkal esett. A jelenség mögött egy áprilisi parlamenti döntés áll. Akkor fogadták el a gyes idejét három évr l két évre csökkent jogszabályt. (Nb 3) Sikeresnek nevezték a háromoldalú egyeztetést a részt vev munkaadói és munkavállalói szervezetek, amelyek az új munka törvénykönyvér l tárgyaltak. Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke hangsúlyozta, elfogadható az a jogos munkavállalói igény, amely szerint garanciális szabályok kellenek ahhoz, hogy a versenyképesség ne eredményezze a dolgozók kiszolgáltatottságát. Gaskó István, a Liga Szakszervezetek elnöke szerint az egyeztetés sikeres, reményt kelt irányt vett. Minden résztvev célja az, hogy a változásokkal ne csökkenjen a munkavállalók jövedelme. Palkovics Imre szerint a foglalkoztatás rugalmasabbá tétele elfogadható. Czomba Sándor államtitkár hangsúlyozta, minél szélesebb kör konszenzusra törekszenek. (VG 7) 5

6 2011-ben ismét csökkentek a bruttó reálbérek. A Hay Group felmérése szerint 2006 óta 25,5 százalékkal n ttek a fizetések, a reálértékük azonban 14 százalékkal esett ezen id alatt. A fels vezet k kizárólag az adócsökkentésnek köszönhet en akár ötmillió forinttal többet vihetnek haza, mint tavaly. A cégek minden korábbinál differenciáltabban változtatták a fizetéseket. A kompenzáció nem érte el az infláció és az adóváltozások okozta veszteség összhatását. (Nb 5) Demján Sándor szerint a vagyonos embereknek óriási felel sségük van a hazai szegénység elmélyülésében. Meg kell teremteni a verseny és az esélyegyenl ség feltételeit, hogy egy halmozottan hátrányos, de tehetséges fiatalnak is legyen lehet sége a tisztességes megélhetésre. Széchenyire hivatkozva kijelentette, a reformkor arról szólt, amir l korunknak is szólnia kell: az arányos közteherviselésr l. Ennek alapján egyetért azokkal, akik be akarják vezettetni a szolidaritási adót. (Nv 2) Paár Ádám szerint a New Deal közmunkaprogramjának a legnagyobb eredménye az volt, hogy - Európa számos országától eltér en - sikerült megmenteni a törékeny társadalmi békét, biztosítani a társadalmi status quót, és egyúttal optimista hangulatot kialakítani a munka nélkül teng tömegekben. (Nv 7) PÉNZÜGYEK, ADÓK, JÁRULÉKOK Orbán Viktor így kommentálta Simor András kijelentését (hogy nem kell megsegíteni a bajba jutott devizahiteleseket): így gondolkodnak a bankárok. Ezért sem szabad ket a kormány közelébe engedni, ugyanis soha nem fogják megérteni, mit jelent például az, hogy senkit nem szabad az út szélén hagyni. (Majd találkozott nyolc bankárral, egy statisztikussal, egy vámossal és egy liberális egyetemi tanárral ) (MH 1) - Baka F. Zoltán szerint Orbán kommunikátorai tanítanivaló módon simítottak el egy nagy veszéllyel fenyeget konfliktust. Az utóbbi id ben a jobboldalhoz sorolt közgazdászok körében mind többen ütöttek meg kritikus hangot. A kormányf ahelyett, hogy nyilatkozatháborúba kezdett volna, maga köré gy jtött egy csokorra valót azok közül, akik a jobboldali táborba sorolhatók. Gondosan válogatva köztük, ügyelve arra, hogy a kánontól elüt hangon megszólalók épphogy képviselve legyenek a szakmainak álcázott találkozón. Csaba László, Bod Péter Ákos maradtak, akik mostanában a kritikát képviselik azon az oldalon. (És természetesen fel sem merült Boros Imre, Bogár László, Lóránt Károly vagy Gazdag László meghívása. Persze kérdés, mi a másik oldal ) Csodálkozunk, ha ebben a mez nyben nem lehet határozottan artikuláltnak tekinteni a gazdaságpolitikai irányváltást sürget véleményt? (Nb 5) Mindamellett Orbán Viktor, rendkívüli politikai érzékenységével kikerülni látszik egy újabb csapdát. Szerinte költségvetési elemek zárolására már nem nagyon van mód, hiszen a közkiadásoknak elértük azt a kritikus határát, amely alá már nem mehetünk, de van néhány olyan tétel, amit ebben az évben nem teljesítünk, hanem a jöv évi, vagy a két évvel kés bbi költségvetésben végzünk el. (hvg.hu) Matolcsy György szerint a miniszterelnökkel találkozó tizenegy közgazdász arra biztatta a kormányt, hogy a strukturális átalakításokat hajtsa végre, azokból ne visszakozzon. Els sorban az egykulcsos adórendszer került ebben az összefüggésben napirendre, ami nem rövid távú program, hanem stratégiai fontosságú terület. (Nb 2) Warren Buffett vitatja, hogy az általa sürgetett adónövekedés visszafoghatná a beruházásokat. Hatvan 6

7 éve vagyok a pályán, de egyszer sem találkoztam olyan példával, hogy valaki azért tekintett volna el egy jó befektetést l, mert azt nagyon megadóztatják. (MN 3) Matolcsy szerint a szakért k óvták a kormányt az "arányos adórendszer" megváltoztatásától. Több, az Orbánnál jelenlev közgazdász már korábban éppen fenntartásait hangoztatta az egykulcsos adóval kapcsolatban, Matolcsy a hallgatást vehette beleegyezésnek - jegyezte meg az egyik résztvev. (Nv 2) Amikor Kálmán Olga az ATV-ben szerette volna megtudni, csakugyan támogatták-e a lineáris adót, Csaba László professzor felt zavarban és t le szokatlanul akadozva, de rendületlenül mellébeszélt. Addigra azonban internetes fórumokon már nyilvánosságra került, hogy a nemzetgazdasági miniszter egyszer en elhallgatta a politikáját ért kritikákat. (Nv 3) Többen tanácsolták a kormányf nek, hogy a szuperbruttó kivezetésével még várjon egy-két évet, de a kormány képvisel i elég eltökéltnek t ntek, hogy az eredeti ütemezés szerint folytatódjék a jövedelemadó rendszerének átalakítása. Szó esett a forgalmiadó-rendszerben meglév jogszabályi lyukak befoltozásáról, a fordított áfa bevezetésér l, amivel több százmilliárd forintot lehetne a költségvetésbe terelni. (Nb 2) Orbán Viktor hallhatta az udvariasan megfogalmazott véleményeket arról, hogy a es költségvetés összehozásához bevételi intézkedésekre is szüksége lesz. A legésszer bb lenne az szja további csökkentésének felfüggesztése. (Nv 3) Orbán szerint a kabinet célja, hogy a költségvetési hiányt három százalék alatt tartsa. Ennek része, hogy az adórendszert nem változtatják meg alapjaiban: az egyszer, átlátható, egykulcsos jövedelemadó-rendszer tervét teljesítjük. A kormány 2012-ben meghozza az arányos adórendszer véglegesítéséhez szükséges intézkedéseket. (MN 3) A kormányf szerint egyetlen forint pazarlást, egyetlen felesleges kiadást sem engedhetünk meg magunknak, és egyetlen ember sem dolgozhat feleslegesen az államigazgatásban, mert ezt most már nem bírja el az ország. (De több százmilliárd szétosztását a legmagasabb kereset ek között kibír ) (MN 1) - Oszkó Péter nem egykulcsos-adó-ellenes, de jobb lett volna kés bb, stabil növekedési periódusban bevezetni ezt az adólépést. Most emiatt nagyon kényszer és szigorú megtakarítások felé kell mennie a kormánynak. (MH 5) Vadász Iván adószakért szerint válságos id szakban igazságosabb a progresszív adózás. (MH 5) Demján Sándor szerint a magas kereset eknek három évig szolidaritási adó megfizetésével kell hozzájárulniuk a közös kasszához. A jelenlegi nehéz helyzetben már nem várható el több áldozatvállalás a szegényebb rétegekt l. (MN 1) Baka F. szerint a kisebbségben maradt közgazdászok dönthettek volna úgy ha id ben észreveszik a nekik állított csapdát, hogy nem vesznek részt az eseményen. Mostantól viszont jóval nehezebb lesz hitelesen képviselniük szakmai véleményüket a nyilvánosság el tt. (Nb 5) - Bod Péter Ákos nyíltan vállalta különvéleményét. A legésszer bbnek azt tartaná, ha felfüggesztenék a személyi jövedelemadó mérséklési tervét. Be kellene látni, hogy ez az szja-csökkentés túlfutott a lehet ségeken, és a vele járó gondok jócskán meghaladják a hasznát. Jobb megoldásnak t nik újraszámolni az egyének, családok adófizet képességét, és valamilyen többlépcs s adót bevezetni, kiegészítve akár vagyonadóval. (Nv 3) Bod szerint a kormány számára a legkevésbé veszélyes a megígért, de még végre nem hajtott adócsökkentés id beni eltolása. Számos közgazdász ezt javasolja, azaz leállhatna a szuperbruttó kivezetése. Az még mindig kisebb beavatkozás a családok, cégek terveibe, mintha menet közben változtatnak meg fontos szabályokat. (Nv 3) 7

8 csei Tamás, a PwC cégtársa a lineáris adó mellett érvelve kiemeli: az adójóváírás miatt több mint egymillió ember havi hétszáz forint szja-t fizetett, ám az állami szolgáltatások minden el nyét élvezték. Az egykulcsos rendszer szélesíti az adóbázist, s azt üzeni, hogy vége a potyautas filozófiának. Kérdés, hogy amikor a t ke a bérb l kifelejti a lakhatás forrását (is), ki a valódi potyautas A német alkotmánybíróság ki merte mondani, hogy a létfenntartás költségei nem terhelhet k adóval! (MH 5) Oszkó Péter szerint, ha már egyszer valaki megcsinálta az egykulcsos adót, sokkal nehezebb visszatáncolni egy kompromisszumos megoldásba. Ennek az adócsökkentésnek a fedezete részben a szegényebb rétegek adóterhelésének az emelésér l, részben a kiadási lefaragásokról és ezáltal a megszorításokról szólt, így ezt egyfajta liberális gazdaságpolitikának kell tekinteni. (MH 5) - Orbán igazi neoliberális gazdaságpolitikát hirdetett a zárt ajtók mögött, arról beszélve, hogy a polgároknál kell hagyni a pénzt, mert azok jobban használják fel, mint az állam. (Nv 2) A miniszterelnök nehezményezte, hogy a magyar vállalkozói világ nem viszonozta fegyelmezett adófizetéssel a kormányzat azon lépését, hogy jelent sen csökkentette az ket terhel adókat. Az áfa területén továbbra is nagy az adóvisszaélés, -elkerülés és csalás. (MN 3) Orbán Viktor nem támogatja a szolidaritási adó bevezetését, mert az új adónem bevezetése után a gazdagok külföldre menekíthetnék jövedelmüket. Pet Péter szerint a miniszterelnök azoktól várja a gazdaság fellendítését, akikr l nem feltételezi, hogy az ország sorsának jobbra fordulását tartják szemük el tt. Furcsa szemléletet tükröz, hogy az elöljáró éppen annak a társadalmi csoportnak szán többet a közösb l, amely meglátása szerint adózás helyett kimentené vagyonát az országból, ellenben egyre többet vesz el attól, amelynek nincs mit félretennie. Az adóreformnak köszönhet en csökkent a fizetése az alacsony kereset ek egy részének. A magát egykor plebejus politikusként meghatározó miniszterelnök, aki szónokolt mértéktartásról és luxusbaloldalról, a társadalmi igazságtalanság nevében egyre irritálóbban tagadja a szolidaritás eszméjén nyugvó közös teherviselés gondolatát. (Nb 5) Progresszív adó nélkül er södni fog a kormánnyal szembeni ellenállás írta Mesterházy Attila szocialista pártelnök. Az egykulcsos adó költségvetési hiányt okoz, ugyanakkor nem élénkíti a gazdaságot. (Nv 5) Orbán Viktor azt mondja, hogy nem érdemes sok id t fecsérelni vitákra, inkább cselekedni kell. Ám Bogár László szerint kérdés, ha nem fecsérelünk id t a vitára, akkor a helyzet és a teend k értelmezésének melyik elbeszélési módja és milyen alapon fog a cselekvés kiindulópontjává válni? Ki spóroljon és mennyit? Az ország legnagyobb személyi adóalapja évi hétmilliárd forint. Az illet nek eddig évente 4,5 milliárd forintja maradt, de az egykulcsos adó nyomán ezután már évente egymilliárd forinttal több, 5,5 milliárd marad nála. Valóban vita nélkül kell elfogadnunk, hogy ez a spórolás leghatékonyabb módja? Ha igen, a miniszterelnök azon mondatában lehetünk a legbiztosabbak, hogy az sz harcos, küzdelmekkel teli id szak lesz majd. (MH 6) Madár István közgazdász szerint a kormány a romló küls környezet mellé annyi determinációt az egykulcsos adó mellett például az ingatlanadó, vizitdíj elutasítása beépített magának, hogy igen összetett feladat megoldása elé került. Ha a deficitcélt valóban nem adja fel a kormány, akkor rákényszerül valamelyik emblematikus 8

9 intézkedés feladására. A kormány lemondott 500 milliárd forintról, amit átmeneti intézkedéssel pótolt. A Széll tervvel dolgozták ki a tartós intézkedések sorát. Ebben az értelemben nem beszélhetünk arról, hogy mostanra bukott meg a Matolcsy-program. Arról van szó, hogy amit a minisztérium összerakott, kevésnek bizonyult, és az év elején végbement gazdaságpolitikai váltásnál is nagyobb fordulat szükséges. (MN 3) - Novembert l jöhetnek olyan adóemelések, amelyekre a 2012-es büdzsének szüksége is van, így azonban további tízmilliárd forint bevételhez juthat az állam már az idén is. A játékadó 50 százalékkal n, a dohánytermékek adója 7, az aromázott töményszesz jövedéki adóját 50 százalékkal emelik meg. A gázolaj adója 97 forintról 110-re n literenként. A kormány beszerzési stopot hirdet az államigazgatásban. (VG 7) A svájci bankok továbbra is csak nagyon kevés kliensükr l szolgáltatnak információt, inkább megadóztatják náluk eldugott vagyonukat. Washington azonban nem éri be pénzzel, ragaszkodik az adóelkerülésre vetemed polgárok személyes adataihoz után a svájci bankok forrásadóval sújtják a náluk lev brit vagy német tulajdonú számlákat és az összeget átutalják Londonnak, illetve Berlinnek. (NG 7) Esetleg hazánk is próbálkozhatna ilyen pótlólagos forrás megszerzésével BANK, KAMAT, ÁRFOLYAM, Giday András és Szeg Szilvia szerint a svájci devizában nyújtott hitel jelent s súlyt kapott az elmúlt évtizedben a lengyel jelzálog-hitelezésben is. Csakhogy ott az elmúlt három évben a devizahitelek kamatai a svájci kamatcsökkenés hatására érdemben csökkentek. Nálunk ezzel szemben még emelkedtek is. A lengyeleknél 2,7 százalékos kamatcsökkenés nagyjából 30 százalékkal csökkentette az adósságszolgálat értékét durván épp annyival, mint amennyivel növelte volna azt a svájci frank euróval szembeni er södése. Hasonló esetben éves szinten 150 milliárd forinttal több maradhatott volna a magyar lakosság zsebében. A lengyel kamatszinthez képest 4 százalékkal drágább hazai jelzáloghitelre nem magyarázat a forint magasabb kockázati szintje, hiszen a magyar hitelkockázati felár átlagosan 1-1,5 százalékponttal haladta meg a lengyel szintet az elmúlt két, illetve két és fél évben. (MN 7) GAZDASÁG, IPAR, KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Dessewffy Tibor szerint Orbán Viktor (inkább a gyáriparosok ) a nemzetközi termelési értéklánc alján jelöli ki Magyarország státuszát, ahol az olcsó és képzetlen munkaer vel belépve a túlélést célozhatjuk meg, létrehozva esetleg a futballklubok eltartására is képes magyar nagyburzsoáziát. Orbán a reformjaival rossz irányba, a kubikus Magyarország irányába visz. Csányi Sándor MLSZ-elnök bejelentette, hogy a következ nyolc évben 240 milliárd forint áramlik a magyar fociba. Amennyiben a labdarúgás fejlesztése a jöv ben is ennyire arányos lesz a fels oktatás és a kutatás-fejlesztés leépítésével, akkor talán helyesebb lenne már most segédmunka-alapú társadalomról beszélni a hivatalos célokban. (Nb 3) Gazdag László szerint a versenyképesen alacsony adószintet és az olcsó béreket versenyel nynek tekint ostoba gazdaságfilozófiával csak a nemzetközi munkamegosztásba való gyarmati jelleg kapcsolódásunkat konzerváljuk. A magyar 9

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. október 20.)

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. október 20.) TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 e-mail: kromeri@t-online.hu Tel: 06 20 227 03 44 Adószám: 28681867-3-41 Heti közéleti folyamatelemzés (2011. október 20.)

Részletesebben

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. február 3.)

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. február 3.) TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 e-mail: kromeri@t-online.hu Tel: 06 20 227 03 44 Adószám: 28681867-3-41 Heti közéleti folyamatelemzés (2011. február 3.)

Részletesebben

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember 15.)

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember 15.) TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 e-mail: kromeri@t-online.hu Tel: 06 20 227 03 44 Adószám: 28681867-3-41 Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember

Részletesebben

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. július 28.)

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. július 28.) TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 e-mail: kromeri@t-online.hu Tel: 06 20 227 03 44 Adószám: 28681867-3-41 Heti közéleti folyamatelemzés (2011. július 28.)

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

Rendszertelen változás

Rendszertelen változás Pap Mihály Bige György: Rendszertelen változás 1. A demokrácia Tolsztoj szerint olyan börtönhöz hasonlít, amelyben a rabok maguk választják meg reiket. Ha ismerte volna az ipari tömegtársadalmakban meghonosodott

Részletesebben

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 9 3. szám ÖN K O R K É P tizenkilencedik évfolyam, 179. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Miért fontos Európa? 10 Szimbolikus

Részletesebben

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2010 12. szám ÖN K O R K É P huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu FAGYPONT ALATT Semmiből sem lesz kevesebb

Részletesebben

Hazánk. A magyar kereszténydemokrácia szentjei. Az MSZP nevébõl törölni kell a jelzõket. Az ajkaiak népszavazásra készülnek

Hazánk. A magyar kereszténydemokrácia szentjei. Az MSZP nevébõl törölni kell a jelzõket. Az ajkaiak népszavazásra készülnek K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Csúcsról csúcsra bukdácsol a kisebbségi kormány K Ö Z É L E T A Kereszténydemokrata Néppárt a válság legyõzésének útját a foglalkoztatást növelõ,

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot!

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Mesterházy: Orbán Viktor világa az önkény, a hazugság és a megszegett ígéretek világa Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Az MSZP elnöke pártja városligeti majálisán kijelentette: tíz hónappal

Részletesebben

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról Megegyezés Magyarország megújításának lehetséges irányáról Az alábbi írás javaslat Magyarországnak arra, hogy merre menjen a következő években. Cselekvést szolgáló terv, de több annál. Azt is bemutatom,

Részletesebben

2012.07.19. csütörtök

2012.07.19. csütörtök 2012.07.19. csütörtök Okos ember ésszel jár, nem bunkóval Új esélyt adna az MSZP Török Zsolt felrobbantotta az ATV stúdióját Széttépték az iskolában Kertész portréját 16 ezer aláírás a kazincbarcikai kórházért

Részletesebben

Alapítva: 2011-ben. 99 Ft. II. évfolyam 3. szám. Megjelenik: havonta. jegyzet. Ébresztő

Alapítva: 2011-ben. 99 Ft. II. évfolyam 3. szám. Megjelenik: havonta. jegyzet. Ébresztő 12 mozaik II. évfolyam 3. szám 2012. március Passzoltak a BKV-sok Sztrájkhelyzet a tömegközlekedésben biztonságos finanszírozásért, a munkavállalók tárgyalásokba való bevonásáért, a nettó jövedelmek szinten

Részletesebben

VALÓSÁG 2013/7 A TARTALOMBÓL. Magyari Beck István: A vesztésre álló ember. Ankerl Géza: A jelenlegi világhelyzet arabmuszlim geopolitikai szempontból

VALÓSÁG 2013/7 A TARTALOMBÓL. Magyari Beck István: A vesztésre álló ember. Ankerl Géza: A jelenlegi világhelyzet arabmuszlim geopolitikai szempontból 2 01 VALÓSÁG 2013/7 A TARTALOMBÓL Magyari Beck István: A vesztésre álló ember Ankerl Géza: A jelenlegi világhelyzet arabmuszlim geopolitikai szempontból Gereben Ágnes: Ukrajna dilemmái V. Molnár László:

Részletesebben

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014.

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2010. október 19-én, kedden 10 óra 40 perckor az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

Részletesebben

Mesterházy Attila és Martin Schulz a Pilvax közben tartott ünnepi rendezvényen

Mesterházy Attila és Martin Schulz a Pilvax közben tartott ünnepi rendezvényen I. évfolyam 2. szám, 2011. március Diktátumokat kényszerítenek az országra Alkotmányos puccs zajlik hazánkban Mesterházy Attila szerint alkotmányos puccs zajlik Magyarországon, amelyet csak közös erővel,

Részletesebben

www.latokor.hu Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán Dr.Vukovich Gabriella Mráz Ágoston Sámuel

www.latokor.hu Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán Dr.Vukovich Gabriella Mráz Ágoston Sámuel www.latokor.hu S z a k m a i t a n á c s a d ó : Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán Dr.Vukovich Gabriella K u t a t á s v e z e t õ : Mráz Ágoston Sámuel Nézõpont Intézet, Budapest 1126 Budapest, Fodor utca 11.

Részletesebben

A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Szerkesztés 2009 márciusában zárult le Elôszó 1. AZ EURÓPAI UNIÓ A VILÁGBAN, MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN 1.1. A világ, Európa és Magyarország

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

Ki szab nekik határt?

Ki szab nekik határt? 2011. OKTÓBER 22. MUNKÁSPÁRT 2011. OKTÓBER 22. 1 200 forint Ki szab nekik határt? Az USA arcátlansága az egekbe nyúlik, mikor nagykövete helytartóként és nem diplomataként viselkedik. Szögezzük le: nem

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL:

az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL: Szóljatok, ha szólni kell... most a gyarmatokért!!! 317. szám az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL: Miért nem lehet visszafizetni az államadósságot?... 4 Az igazság az inflációról!... 7 A DEMOKRÁCIA

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Az Egyház élõ hitével összhangban K Ö Z É L E T A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus

Részletesebben

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek 2 0 0 8 3. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 167. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET CSAPDAHELYZET

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten Dr. Futó Péter: Fontos az együttmûködésre épülõ regionális politika Milyen növekedési esély van

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXVII. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2011. MÁJUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN NEM CSAK MAGUNKÉRT Ha nem is mindenhol vezető hírként, de a magyar írott és elektronikus

Részletesebben

MEGVÉDJÜK AZ IDŐSEKET! Egymillió nyugdíjas kap pluszjuttatást. Szakmunkások kerestetnek 2010/1. Mesterházy Attila és a Nyugdíjas Szolidaritás

MEGVÉDJÜK AZ IDŐSEKET! Egymillió nyugdíjas kap pluszjuttatást. Szakmunkások kerestetnek 2010/1. Mesterházy Attila és a Nyugdíjas Szolidaritás XVII. évfolyam 1. szám Magyar Szocialista Párt és Országgyűlési Képviselőcsoportja www.mszp.hu balközép 2010/1 MEGVÉDJÜK AZ IDŐSEKET! Mesterházy Attila és a Nyugdíjas Szolidaritás Egymillió nyugdíjas kap

Részletesebben