Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban c. könyvéhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez"

Átírás

1 Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS Számvitel a gyakorlatban c. könyvéhez Budapest, 2009

2 A számvitelről szóló évi C. törvény évi változásai (kiemelve a I. 1-étől hatályos változások) A számviteli szabályozás területén január 1-jével teljesültek a jogharmonizációs kötelezettségek. Ugyanakkor az Európai Unióban napjainkban végbemenő változások (amelyek elsődleges célja az Európai Unió számviteli szabályozásának közelítése a nemzetközi számviteli standardok - IAS/IFRS- rendszeréhez), a hazai számviteli szabályozásban is folyamatos igazodást, korrekciót eredményeznek. A számviteli törvény január 1-jétől bekövetkezett változásai (beleértve a január 1-jétől hatályos változásokat is ) elsősorban az EU számviteli irányelveknek való megfelelést szolgálják, ezenkívül a hazai jogszabályi környezetváltozáshoz kapcsolódó módosításokat, továbbá számos olyan pontosító, kiegészítő rendelkezést tartalmaz, amelyek a gyakorlati alkalmazás során felmerült kérdések, felvetések megválaszolását, egyértelmű rendezését segítik. 1. A jogharmonizációval kapcsolatos változások A üzleti évtől a tőzsdei cégek kötelezően, a nem tőzsdei cégek saját döntésüknek megfelelően az IAS/IFRS-ek szerint készítik (készíthetik) el az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat. Az IAS/IFRS szerint készített összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálói záradékában utalni kell arra, hogy a beszámolót a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően állították össze. Az IAS-ek/IFRS-ek alkalmazására 2007-ig átmeneti halasztást kaptak azok a hazai tőzsdei vállalkozások, akiknek csak hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaik forognak az Európai Unió tőzsdéin. Törvénymódosítás pontosítja az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésével összefüggésben a fölérendelt anyavállalat esetén mentesíthető anyavállalatra vonatkozó előírásokat. (Nem alkalmazható a mentesítés arra az anyavállalatra, amelynek értékpapírjaival tőzsdén kereskednek.) Törvénymódosítás egyértelművé teszi az összevont (konszolidált) éves beszámoló és üzleti jelentés-sel kapcsolatos aláírási kötelezettséget. Törvénymódosítás a tőzsdén jegyzett vállalkozások konszolidált beszámolójával (IAS szerint összeállított beszámolóval) kapcsolatban előírja a számviteli beszámoló, a kapcsolódó üzleti jelentés és a könyvvizsgálói jelentés internetes honlapon történő közzétételének kötelezettségét. A közzétett adatok folyamatos megtekintését legalább a következő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani kell. Törvénymódosítás értelmében az üzleti év eltérhet a naptári évtől az európai részvénytársaságoknál és az európai szövetkezetnél is (kivéve hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, biztosítóintézet). Törvénymódosítás pontosítja a céltartalék-képzésre vonatkozó előírásokat. Céltartalék-képzésre csak olyan fizetési kötelezettségek, várható jövőbeni költségek esetében kerülhet sor, amelyek fennállását, jövőbeni bekövetkezését a mérlegfordulónapon már nagy valószínűséggel feltételezni lehet. Ide értve azt is, ha csak a mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között váltak ismertté. (A 2

3 mérlegfordulónap után, a mérlegkészítés időpontjáig felmerülő, bekövetkező események már a következő üzleti év eredményét érintik) Törvénymódosítás bővíti a beszámoló szöveges részeinek (kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) a tartalmát: a kiegészítő mellékletben utalni kell rá, hogy a beszámoló összeállításakor mely szabályrendszer került alkalmazásra (számviteli törvény, vagy az IAS/IFRS ) a kiegészítő mellékletben szerepeltetni kell a számviteli, illetve egyéb törvény szerinti könyvvizsgálati kötelezettséget, a kiegészítő mellékletben szerepeltetni kell a könyvviteli szolgáltatást végző természetes személy adatait a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a mérlegen kívüli megállapodásokat és a kapcsolt felekkel történő tranzakciókat a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a közös érdekeltségi körbe tartozók közötti ügyleteket, ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg. a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a függő és biztos jövőbeni kötelezettségen kívüli olyan mérlegen kívüli tételeket, megállapodásokat, amelyekből származó kockázatok vagy előnyök lényegesek és amelyek bemutatása szükséges a vállalkozó pénzügyi helyzetének megítéléséhez az üzleti jelentéssel kapcsolatos változások azt a célt szolgálják, hogy az érintettek minél teljeskörűbben megítélhessék a vállalkozó működésével kapcsolatos kockázatokat és bizonytalanságokat. (Részletes információt kell adnia annak a vállalkozónak akinek tulajdoni részesedést jelentő, szavazati jogot megtestesítő értékpapírja van az EU valamely tagállamának tőzsdéjén (piacán). Többek között ilyen a jegyzett tőke összetételének bemutatása, a jegyzett tőkét megtestesítő kibocsátott részesedések átruházásának bármilyen korlátozása, a szavazati jogok bármilyen korlátozása, a vezető tisztségviselők kinevezésére és elmozdítására vonatkozó szabály, bármely a vállalkozó és a vezető tisztségviselő, illetve munkavállalója között létrejött megállapodás.) az üzleti jelentésben be kell mutatni a tőzsdén lévő vállalatok vállalatirányítási nyilatkozatát is, amelyben nyilvánosságra kell hozni az általuk követett vállalatirányítási elveket (corporate governance) Törvénymódosításban jelentősen megnövelt értékhatárok következtében ma már a számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozások mintegy 98 %-a készíthet egyszerűsített éves beszámolót. (Természetesen nem kötelező ezt készíteni!) A módosítás szerint egyszerűsített éves beszámolót akkor készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti év mérlegfordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: mérlegfőösszeg az 500 millió forintot (korábban 150 millió forint) éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot (korábban 300 millió forint) tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. (Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének előnye nem csak az, hogy a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet egyszerűbb formátumú, továbbá, hogy nem képezi részét az üzleti jelentés, hanem összeállításakor lényeges értékelésre vonatkozó egyszerűsítések is alkalmazhatók. Például a saját termelésű készletek értéke az eladási árból visszaszámítással is meghatározható, nem 3

4 kell alkalmazni a terven felüli értékcsökkenés és az elszámolt értékvesztés visszaírását, nem kötelező kimutatni a könyvviteli nyilvántartásokban sem - az üzleti vagy cégérték értékét.) Törvénymódosítás következtében az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletében ezután nem kell jogcímenként részletezni a rendkívüli bevételeket és a rendkívüli ráfordításokat. Nem kell szerepeltetni a pénzügyi kötelezettségek összegét, a befektetett eszközök könyv szerinti és valós értékét, továbbá nem kell feltüntetni az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékét, értékcsökkenését és ezek változásait. Törvénymódosítás pontosítja a felelősségi szabályokat. Az EU-s követelmények figyelembe vételével (összhangban az új gt. tv szerinti korlátlan és egyetemleges felelősséggel) a gt. vezető (ügyvezető) és felügyelő testületein belül a tagok együttesen felelősek a számviteli beszámoló szabályszerűségért. A vezető tisztségviselők felelőssége a beszámoló összeállításával és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos. Az FB tagokat az ellenőrzési kötelezettség terheli. Törvénymódosítás következtében a könyvvizsgálói záradék, illetve a záradék elutasítása helyett a független könyvvizsgálói jelentés egészét (benne a záradékot, vagy a záradék megadásának elutasítását is) kell letétbe helyezni a cégbíróságnál, illetve közzétenni. Változtak az üzleti vagy cégértékre vonatkozó szabályok. Ha a vevő egy tőzsdén jegyzett társaság részvényeit úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban minősített többséget biztosító befolyást szerez, és a fizetett ellenérték és a piaci érték közötti különbözet lényegesnek minősül, akkor a fizetett ellenérték és a piaci érték közötti különbözet pozitív, illetve negatív üzleti vagy cégértéknek minősül. Ha a vevő egy tőzsdén nem jegyzett társaság részvényeit (üzletrészét, vagyoni betétét) úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban minősített többséget biztosító befolyást szerez, és a fizetett ellenérték és az ezen befektetésre jutó az adott társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének figyelembevételével meghatározott (számított) saját tőke értéke közötti különbözet lényegesnek minősül, akkor a fizetett ellenérték és a számított érték közötti különbözet pozitív, illetve negatív üzleti vagy cégértéknek minősül. Megszűnt az átalakuláskori belső üzleti vagy cégérték kimutatásának a lehetősége. Törvénymódosítás a devizában fennálló tartós befektetések év végi értékelésekor keletkező árhatás és a devizaárfolyam hatás együttes figyelembevételére ad lehetőséget. Ha az pozitív, akkor értékhelyesbítés-értékelési tartalék, ha az negatív, akkor a ráfordítások között értékvesztés. (A devizaértékelési különbözet ilyen esetben nem jelenik meg az összevont árfolyam-különbözetben.) Törvénymódosítás lehetőséget biztosít az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság és az európai szövetkezet részére is, hogy megválasszák a könyvvezetés és a beszámolókészítés pénznemét, ami alatt a létesítő okiratban rögzített konvertibilis deviza értendő. Törvénymódosítás a devizában történő beszámolókészítés és könyvvezetés lehetőségét kiterjeszti minden olyan vállalkozóra, amelynél a tevékenység elsődleges gazdasági környezetének pénzneme a forinttól eltérő konvertibilis deviza, feltéve, hogy a bevételek, költségek és ráfordítások együttes öszszege, valamint a pénzügyi eszközök és kötelezettségek ide nem értve a mérlegen kívüli tételeket együttes összege (az előző és a tárgy évben külön külön) legalább 75 %-ban (2009. január 1-jétől több, mint 50 %-ban, január 1-jétől több, mint 25 %-ban) az adott devizában merül fel. (A döntést a létesítő okiratban rögzíteni kell! Egyszerűsített éves beszámoló nem állítható össze.) Ha a feltételeknek megfelelő deviza pénzneme nem euró, a vállalkozó döntése alapján akkor is vezethető a nyilvántartás és készíthető a beszámoló euróban. 4

5 Törvénymódosítás pontosítja az export és az import fogalmakkal kapcsolatos előírásokat. Számviteli szempontból a termékexport és a szolgáltatásexport, illetve a termékimport és a szolgáltatásimport tekintetében továbbra is a fő rendezési elv (a statisztikai fogalomrendszerrel azonosan), hogy a külföldiek és belföldiek közötti.termékforgalomban a termék átlépi e vagy sem a Magyar Köztársaság államhatárát, illetve, hogy a szolgáltatásnyújtás külföldiek és belföldiek között történik e. (A rendező elv: a területi elv, illetve a székhely, lakóhely stb.) Import: a külkereskedelmi termékforgalomban a külfölditől történő termékbeszerzés, illetve a külföldi által belföldön, illetve külföldön nyújtott szolgáltatás. Export: a külkereskedelmi termékforgalomban a külföldi vevő részére értékesített termék, továbbá a külföldi igénybe vevő részére belföldön, illetve külföldön nyújtott szolgáltatás. Törvénymódosítás értelmében a számviteli bizonylat indokolt esetben az eddigiektől eltérően idegen nyelven is kiállítható. Az idegen nyelven kibocsátott, illetve befogadott idegen nyelvű bizonylaton (számlán) azokat az adatokat, megjelöléseket, amelyek a hitelességhez szükségesek a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően, belső szabályzatban meghatározott módon magyarul is fel kell tüntetni. Az IAS/IFRS előírásai értelmében a valós értéken történő értékelésbe további, a pénzügyi instrumentumokon kívüli eszközök is bevonhatók lennének, de ez egyenlőre nem épült be a hazai szabályozásba. Továbbá a mérleg és az eredmény-kimutatás esetében az előírt sémáktól való eltérésre lehetőség nyílna, de a hazai szabályozás értelmében még erre sincs lehetőség. 2. A jogszabályi környezetváltozás miatti módosítások A pénzügyminiszter törvényi felhatalmazást kapott, hogy rendeletben szabályozza a nemzeti számviteli standardok készítésének, kidolgozásának feltételeit, a standardok elfogadásának, bevezetésének, hatályba léptetésének követelményeit. A számviteli törvény hatályos szövege értelmében: Azokat a törvényi előírásokhoz kapcsolódó részletes szabályokat, módszereket, eljárásokat, amelyek a megbízható és valós kép bemutatásához szükségesek, nemzeti számviteli standardokba kell foglalni. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételére vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet tartalmazza. A törvénymódosítás regisztrációval összefüggő előírásai részben az adatvédelmi törvényben előírt követelményeknek kívánnak megfelelni, részben néhány kiegészítő, pontosító rendelkezést tartalmaznak. A módosítás szerint a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosultak nyilvántartását a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet, a kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartását a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezeti. A módosítás szerint a nyilvántartásból törölni kell többek között azt a természetes személyt, aki az éves továbbképzésen nem vett részt, akit a bíróság jogerősen elitélt, illetve a foglalkoztatástól eltiltott, aki a nyilvántartásba vételkor valótlan adatot közölt, aki kéri a törlését, aki elhalálozott. A nyilvántartásból törölt természetes személy adatait 10 évig meg kell őrizni. Törvénymódosítás a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi eljárásával kapcsolatban kizárja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A közzétételi kötelezettség teljesítése: a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szervezet (céginformációs szolgálat) részére történő adatszolgáltatás (eredeti vagy hitelesített 5

6 beszámoló, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy annak elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés.) Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkkal átalakult a hazai támogatási rendszerünk. Előtérbe kerültek az olyan támogatások, amelyek lebonyolítása nem az állami adóhatóság, hanem természetesen jogszabályi felhatalmazás alapján új szervezetek (intézmények) közreműködésével történik. A megváltozott támogatási rendszer miatt a számviteli törvénymódosítás egyenlő elbírálást alkalmaz az adóhatóságtól, illetve támogatást folyósító egyéb szervtől történő támogatás elszámolása (kapott, járó támogatás) vonatkozásában. A július 1-től hatályos új Gt. tv értelmében a számviteli törvény kiegészül azzal, hogy kiválás esetén a kiválással létrejött gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke megszűnt részesedésre jutó összege megegyezik a megszűnt gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés ellenében kapott részesedés bekerülési (beszerzési) értékével, és ezt az összeget kell a részesedésekkel szemben rendkívüli bevételként elszámolni. Az új Gt. tv lehetőséget ad arra, hogy a kiváló társaság (a társaságtól megváló tag) a kiválással egyidejűleg már működő másik társasághoz kapcsolódjon. A számviteli törvény vonatkozó előírásai értelmében a kiválásban az átvevő társaság(ok) is részt vesz(nek) és e tekintetben a vagyonmérlegek (az azokat alátámasztó vagyonleltárak) elkészítése során a beolvadás szabályait is megfelelően alkalmazni kell. Az új Gt. tv és az új Cégtörvény értelmében a számviteli törvény módosítása felhatalmazza a Kormányt a végelszámolás számviteli feladatainak kormányrendeletben történő szabályozására, illetve annak módosítására. A kormányrendelet módosítása a gyakorlati alkalmazást segítő, pontosító előírásokat tartalmaz. (Ilyen azon eszközökre történő utalás, amelyek a tevékenységet lezáró beszámoló mérlegében (az azt alátámasztó leltárban) nem szerepelhetnek. Meghatározza a lekötött tartalék képzésének forrását, a lekötött tartalék megszüntetésére vonatkozó szabályokat. Egyértelművé teszi, hogy a végelszámolás befejezésekor a piaci értéken történő értékelés előtt az értékhelyesbítést az értékelési tartalékkal szemben ki kell vezetni.) Az új Gt. tv előírásainak megfelelően a számviteli törvény módosítása tartalmazza, hogy az rt. mellett a kft. is leszállíthatja a törzstőkéjét a lekötött tartalékkal szemben. Az új Gt. tv előírásainak megfelelően a számviteli törvény módosítása tartalmazza, hogy tőkeemelés során a tőketartalékba helyezés nemcsak pénzeszköz átadásával valósulhat meg, hanem egyéb eszköz átadásával is. Az új Cégtörvény lehetőséget arra, hogy az átalakuló cég meghatározza az átalakulás időpontját. (Az időpont nem lehet későbbi, mint a kérelem Cégbírósághoz történő benyújtását követő kilencvenedik nap, illetve nem lehet korábbi, mint a cégbejegyzés napja. A törvénymódosítást követően az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a legfőbb szerv egy ülésen határozhat. Az átalakulás időpontja tehát eltérhet a cégbejegyzés napjától!) Az új Cégtörvény, továbbá a szövetkezeti törvény is tartalmaz a végelszámoláshoz kapcsolódóan a lekötött tartalék átadására/átvételére vonatkozó rendelkezéseket. Ennek megfelelően a számviteli törvénymódosítás kiegészíti a lekötött tartalékkal kapcsolatos tételeket. A számviteli törvény szerinti vállalkozó fogalom kiegészült az új Gt. tv előírásainak megfelelően a nonprofit gazdasági társaság, az új szövetkezetekről szóló törvény értelmében pedig a szociális szövetkezet, iskolaszövetkezet fogalmakkal. (Ezen szervezetek elsősorban nem jövedelem- és va- 6

7 gyonszerzésre irányuló tevékenységet folytatnak, de működésükre alapvetően a gazdasági társaságokra, illetve a szövetkezetekre vonatkozó általános szabályok az irányadók.) Az új Gt. tv előírásainak megfelelően módosult a számviteli törvény szerinti közvetlen irányítást biztosító befolyás fogalom, helyébe a többségi befolyás, illetve a minősített többséget biztosító befolyás fogalmak léptek. Minősített többséget biztosító befolyásnak számít, ha a minősített befolyásszerző az ellenőrzött társaságban közvetlenül vagy közvetve- a szavazatok legalább hetvenöt százalékával rendelkezik. A Gt. szerinti ellenőrzött gazdasági társaság kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell a többségi befolyással, illetve a minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tag (részvényes) nevét, székhelyét, szavazatainak arányát. Továbbá a kiegészítő mellékletnek tételesen tartalmaznia kell minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét, jegyzett tőkéjének összegét, a szavazatok arányát, ahol a vállalkozó a Gt. tv szerint többségi befolyással, illetve minősített többséget biztosító befolyással rendelkezik. 3. Egyéb módosítások Nem kell az előtársasági időszakról külön beszámolót készíteni, ha az előtársasági időszak alatt nem kerül sor vállalkozási tevékenységre. Törvénymódosítás a befejezetlen termelés fogalmát kiegészítette a befejezetlen, még ki nem számlázott szolgáltatások fogalmával. (A szakma eddig is így értelmezte e kérdést.) Törvénymódosítás értelmében a 100 ezer Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a vállalkozó döntésétől függően használatbavételkor egyösszegben elszámolható értékcsökkenési leírásként. A közbenső mérlegre is vonatkozik - ha a vállalkozóra egyébként vonatkozik a könyvvizsgálati kötelezettség. A kincstári vagyon kezeléséhez hasonlóan az önkormányzati vagyon részét képező eszközökre is kiterjeszti a törvénymódosítás a vagyonkezelésre vonatkozó számviteli előírásokat. (Az átvett eszközök hosszú lejáratú kötelezettségként kerülnek kimutatásra, az eszközökre az általános értékelési szabályok vonatkoznak). Az elszámolás alkalmazhatóságához azonban szükség van az önkormányzatokról szóló törvény módosítására! Szellemi termékként csak azokat a szellemi termékeket indokolt kimutatni, amelyek korlátozás nélkül a vállalkozás birtokában, tulajdonában vannak. Azokat a szellemi termékekre vonatkozó korlátozott felhasználási jogokat, amelyeket a vállalkozó az eredeti tulajdonostól szerzett, a vagyoni értékű jogok között indokolt kimutatni. Azaz: Vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok. Tenyészállatok között kell kimutatni azokat az állatokat, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható állati terméket) termelnek, és a tartási költségek ezen termékek értékesítése során megtérülnek, vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási tevékenységet. 7

8 Az értékpapírok kölcsönadásakor keletkezett technikai (ténylegesen nem realizálódott) eredményt időben el kell határolni. A kölcsönszerződés szerinti értéket meghaladó értéket (veszteséget) aktív időbeli elhatárolásként, a könyv szerinti értéket meghaladó kölcsönszerződés szerinti értéket (nyereséget) passzív időbeli elhatárolásként kell elszámolni. A bíróság által jogerősen megítélt követelést a követelés jellegének megfelelően kell a mérlegben kimutatni (áruszállításból és szolgáltatásból, váltókövetelésből stb. származó követelés). Egyéb követelésként a vásárolt, a térítés nélkül és egyéb jogcímen átvett követelést, illetve a peresített követelést kell kimutatni. A peresített követeléseknél (eltérően a korábbi szabálytól) a bíróság által az üzleti év mérlegfordulónapjáig jogerősen megítélt követeléseket (pénzügyi rendezéstől függetlenül) minden esetben ki kell mutatni. A vevőnkénti, adósonkénti kisösszegű követelések után elszámolható egyösszegű értékvesztés. A több időszakot is érintő bevételeket az érintett időszakok között meg kell osztani. Ha a bevételszerzés alapjául szolgáló szerződés határozatlan idejű, akkor a törvény öt évben, vagy annál hosszabb időszakban jelöli meg a bevétel elszámolás időtartamát. Ha az elszámolási időszak hosszabb öt évnél, akkor a kiegészítő mellékletben indokolni kell Terven felüli értékcsökkenés elszámolása: Ha a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözeteként kerül megállapításra, akkor a mérlegfordulónapon kell elszámolni. Ha az adott eszköz könyvekből történő kivezetéséhez kapcsolódik (például ilyen a káresemény), akkor a kivezetés időpontjával kell elszámolni. A terven felüli értékcsökkenés visszaírására (megszüntetésére) a mérlegfordulónapi értékelés keretében kerülhet sor. Ebből kifolyólag, állományból történő kivezetéskor nem lehet a korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenést visszaírni. A kormány, illetve a jegybank által kibocsátott, kockázatmentesnek tekinthető, lejáratig tartott kamatozó, illetve diszkont értékpapírok esetében a piaci áringadozás miatt nem kell értékvesztést elszámolni. Az értékesített és később visszavett eszközök újbóli nyilvántartásba vétele helyesbítő, illetve stornó számla alapján történhet. Az eszközöket a visszavétel időpontjában kell nyilvántartásba venni, az értékesítés nettó árbevételét csökkentő tételként. Számviteli bizonylatnak minősül minden olyan okmány, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. A központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok és a helyi önkormányzatok részére történő befizetések mellett az államháztartás további alrendszerét képező társadalombiztosítás költségvetései, az Európai Unió különböző pénzügyi alapjai részére történő befizetéseket, adókat, díjakat, hozzájárulásokat is egyéb ráfordításként kell elszámolni. A közös tevékenység költségeinek (ráfordításainak), a közös tevékenységből származó nyereségnek a közös tevékenységben részt vevők közötti elszámolását a közös üzemeltetéssel azonos módon szabályozza a törvény (pénzügyi műveletek bevételei, pénzügyi műveletek ráfordításai). Az üzemeltetőnek térítésmentesen átadott eszközök (beruházások) miatt keletkezett (rendkívüli ráfordításként elszámolt) veszteség időben elhatárolható. 8

9 A bizonylatok kötelező alaki és tartalmi elemeként írja elő a törvény a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra, a könyvelés időpontjára történő hivatkozásokat. A törvénymódosítás értelmében az említett információkat a gazdálkodó az eredeti bizonylaton történő közvetlen rögzítés helyett csatolhatja. az eredeti bizonylathoz. A valós értéken történő értékelést alkalmazó vállalkozóknak a cash-flow kimutatásban az értékelési különbözet hatásait figyelembe kell venniük. Egy évi törvénymódosítás hatályon kívül helyezte a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz kapcsolódó devizakötelezettségek év végi értékeléséből adódó nem realizált árfolyamveszteség halasztott ráfordításként történő elszámolására, továbbá a kapcsolódó céltartalék képzésre céltartalék felhasználására vonatkozó előírásokat. Ugyanakkor egy későbbi törvénymódosítás értelmében új devizakötelezettségként kezelve a korábbi devizakötelezettségeket ismét van lehetőség a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz kapcsolódó devizakötelezettségek év végi értékeléséből adódó árfolyamnyereséggel nem ellentételezett árfolyamveszteség halasztott ráfordításként történő elszámolására. Viszont új előírás, hogy a halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget csökkenteni kell az érintett devizakötelezettség után az egyes üzleti évekre elszámolt árfolyamnyereségnek megfelelő összeggel. Emellett a devizakötelezettségek elhatárolt árfolyamvesztesége fedezetére a devizakötelezettség keletkezésétől (a devizahitel felvételétől) eltelt időtartam és a devizakötelezettség futamideje függvényében a korábbi előírásoknak megfelelően - céltartalékot kell képezni, illetve a megképzett céltartalékot fel kell oldani. Mivel a nem realizált árfolyamveszteség időbeli elhatárolása a tárgyévi mérleg szerinti eredményre növelőleg, a kapcsolódó céltartalék képzés csökkentőleg hat, a hatályos számviteli törvény értelmében (új előírás) a különbözet összegében az eredménytartalék terhére lekötött tartalékot kell képezni. Kiegészült a pénzkezelési szabályzattal kapcsolatos törvényi szabályozás. A hatályos szabályok értelmében a pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról a pénzszállítás feltételeiről a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról. A térítés nélkül átvett eszközök bekerülési értéke az állományba vétel időpontjában ismert piaci érték. (A korábbi szabályok szerint az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti érték legfeljebb a piaci érték minősült bekerülési értéknek. További pontosítás, hogy a térítés nélkül, ingyenesen átvett (kapott) eszközök és szolgáltatások átvételi értékét gyakran jogszabályok határozzák meg!) Megszűnt az üzleti vagy cégérték terv szerinti értékcsökkenési leírásával kapcsolatos 5 év vagy ennél hosszabb idő alatti leírási követelmény. (Az általános szabályok érvényesek. Azaz a várható élettartam 9

10 alatti leírás, illetve a várható megtérülést kedvezőtlenül érintő rendkívüli hatások esetén terven felüli értékcsökkenés elszámolása. Viszont az olyan üzleti vagy cégértéknél, amely a használat során sem veszít az értékéből (esetleg még nő is az értéke), nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést. Egyértelművé teszi a törvénymódosítás, hogy a befektetett eszközök használati, üzemeltetési, kezelési jogának átengedésével kapcsolatos áfa nélküli számlázott érték árbevételnek minősül. A számviteli törvény január 1-jétől hatályos változásai Új követelmény - annak érdekében, hogy a vállalkozók beszámolóit a piaci szereplők a legrövidebb időn belül megismerhessék -, hogy a beszámolókat (első ízben a üzleti évről készített beszámolókat május 1-jétől ) kizárólag elektronikus úton lehet közzétenni! A cég az elektronikus úton (elektronikus okirat formában) történő benyújtással egyidejűleg eleget tesz a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének. Az elektronikus okirat formában történő adattovábbítás történhet úgy, hogy a beszámoló elektronikus okiratként készül (e formában hagyja jóvá a legfőbb szerv), vagy papíralapú formában készül (e formában hagyja jóvá a legfőbb szerv) és a beszámoló elektronikusan rögzített formában képezi az elektronikus okirat tartalmát. Ez esetben igazolni kell, hogy a megküldött beszámoló tartalma megegyezik az elfogadott beszámoló tartalmával. A beszámolóval együtt meg kell küldeni az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, továbbá kötelező könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentést is. A beszámoló megküldésére jogosult a cég vezetője jogi képviselője könyvviteli szolgáltatást nyújtója. Az a jogi személyiség nélküli gazdasági táraság (bt, kkt.), amely könyvvizsgálatra nem kötelezett egyszerűsített éves beszámolóját választásától függően sajátos módon is elkészítheti. A sajátos egyszerűsített éves beszámoló az egyszerűsített éves beszámoló részletezésének megfelelő mérlegből és eredménykimutatásból áll, kiegészítő mellékletet nem tartalmaz. A sajátos egyszerűsített éves beszámoló készítése során nem alkalmazhatók (illetve nem kell alkalmazni) többek között az üzleti és cégértékre vonatkozó, az aktív és passzív időbeli elhatárolásra vonatkozó egyes előírásokat. Szűkebben kell értelmezni a bekerülési értéket (nem kell figyelembe venni a hitel kölcsön- felvételhez kapcsolódó tételeket). Nem kell figyelembe venni a maradványértékre, értékvesztésre, céltartalékképzésre ide nem értve a külön törvényben, kormányrendeletben előírt céltartalékképzési kötelezettséget-, az értékhelyesbítésre, valós értéken történő értékelésre vonatkozó előírásokat. A napi készpénz záró állomány naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az előző üzleti év összes bevételének 1,2 %-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 1,2 %-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. 10

11 Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a földhasználat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó jogszabályban nevesített- hozzájárulások, díjak (vízközmű-fejlesztési hozzájárulás, villamos energia hálózati csatlakozási díj, gázhálózati csatlakozási díj) megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint egyéb jogok. A fejlesztési támogatás miatt kimutatott halasztott bevételt a támogatás visszafizetésekor is meg kell szüntetni. A fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetett összegét rendkívüli ráfordításként kell elszámolni. Értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott vásárolt és saját termelésű készletek, nyújtott szolgáltatások áfát nem tartalmazó számlázott, megállapodás, csereszerződés szerinti értékét a készlet átadás átvétel, a szolgáltatásnyújtás időpontjában. A nyereség jellegű kerekítési különbözeteket egyéb bevételként, a veszteség jellegű kerekítési különbözeteket egyéb ráfordításként kell elszámolni. Nem kötelező összevont (konszolidált) éves beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti jelentést készítenie annak az anyavállalatnak (az ún. mentesíthető anyavállalatnak), amely maga is leányvállalata egy vállalatnak (az ún. fölé rendelt anyavállalatnak), akkor ha a fölérendelt anyavállalat a számviteli törvény, illetve a vonatkozó EK rendelet szerint készít és hoz nyilvánosságra olyan összevont (konszolidált) éves beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti jelentést, amelyben a mentesíthető anyavállalt és annak leányvállalatai éves beszámolóit is konszolidálja. (További feltétel, hogy a fölérendel anyavállalat a mentesíthető anyavállalatban legalább 90 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezzen és a kisebbségi tulajdonosok elfogadják a mentesítést, vagy a kisebbségi tulajdonosok vagy azok egy része- legalább hat hónappal az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésének mérlegfordulónapja előtt nem kérték a mentesíthető anyavállalttól az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállítását. A könyvviteli szolgáltatást végzőkkel kapcsolatos nyilvántartásban szereplő adatatok kiegészültek. Ennek megfelelően a nyilvántartás tartalmazza a könyvviteli szolgáltatást végző - regisztrálási számát, nevét, címét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, igazolványa számát továbbá az igazolvány kiadásának időpontját, 11

12 szakképesítését, a szakképesítését, végzettségét igazoló oklevél, bizonyítvány számát, a kiállító intézmény nevét, s kiállítás keltét, a regisztráláshoz előírt számviteli, pénzügyi, ellenőrzési gyakorlata éveinek számát, valamint azt a munkakört, amelyben a szakmai gyakorlatot jellemzően megszerezte a regisztrálási szakterületét, továbbá a regisztrálást követően a szakmai továbbképzésben való igazolt részvételét. A nyilvántartásba vett könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult természetes személy regisztrálási száma, igazolványszáma, címe nyilvános, azokról bárki tájékoztatást kaphat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylaton a kiállítás időpontját, illetve annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölését kell feltüntetni, amelyre a bizonylat adatai vonatkoznak (vagyis a gazdasági művelet teljesítésének időpontját, illetve időszakát). Az egyszerűsített számla elnevezés helyett egyszerűsített adattartalmú számla elnevezés lép hatályba. 12

13 2009. január 1-jén, illetve január 1-jétől hatályos néhány adó és járulék szabály, mérték: I. Személyi jövedelemadó A sávos progresszív adó: 7 M Ft-ig 18 % e fölött 36 % (nem változott) Adómentes természetbeni juttatások (adómentes jövedelmek) üdülési csekk (a jan. 1-én érvényes havi minimálbér összegéig adómentes, a minimálbér összege én Ft/hó) étkezőhelyi vendéglátás igénybevételére jogosító utalvány 12 E Ft/hó összegig, kész étel vásárlására jogosító utalvány 6 E Ft/hó összegig, a munkáltató által a munkavállalónak adott munkaruha, iskolakezdési támogatás, stb. Megszűnt a munkáltató által nyújtott adómentes béren kívüli juttatások 400 E Ft-os korlátja, ugyanakkor korlátozásra kerültek azok az adómentes juttatások, amelyeknek eddig nem volt maximuma (ilyenek a művelődési intézményi szolgáltatás és a közoktatásról, a gyermekvédelemről, a tankönyvpiac rendjéről illetve a felsőoktatásról szóló törvények alapján nyújtott nem pénzben biztosított ellátások). Az adóköteles természetbeni juttatások után 54 % szja-t, 29% tb-t, 3 % munkaadói járulékot, illetve kifizetői minőségben tb. és munkaadói járulék helyett 11 % tételes egészségügyi hozzájárulást kell fizetni Adókedvezmények: az adókedvezmények mértéke évi 3,4 M Ft-ig egységesen 30 %-os, összege maximum 100 E Ft (2020. év előtti öregségi nyugdíjkorhatár elérése esetén 130 E Ft) magánnyugdíjpénztárba történő saját tagdíjat kiegészítő befizetés, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba történő tagi befizetés a felsőoktatási törvény szerint hallgatói jogviszony alapján fizetett képzési költség (tandíj, költségtérítés), élet- és nyugdíjbiztosítások utáni adókedvezmények, háztartásokkal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételével arányos adókedvezmény, közcélú adomány stb. A magánszemély osztalékból származó jövedelmének adókulcsa: 25%. (Megszűnt a 35 %-os kulcs!) 13

14 II. Társasági adó Általános mértéke: 16 %. Kedvezményes adómérték: 10 %. Az adózó a pozitív adóalap 50 M Ft-ot meg nem haladó összegéig 10 %-os adómérték szerint adózhat, ha nem vesz igénybe az adóévben társasági adókedvezményt, munkaügyi kapcsolatok feltételeinek hiánya miatt az adóévben és a megelőző adóévben közigazgatási határozat, munkaügyi bíróság nem szabott ki részére bírságot (rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik!), legalább 1 főt foglalkoztat és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma szorozva a minimálbér kétszeresével ( a leghátrányosabb térségben a aminimálbérrel) megfelelő összeg után fizet nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot, az adózó adóalapja az adóévben és az azt megelőző adóévben legalább a jövedelem (nyereség) minimum összegével egyenlő. A kedvezményes adókulcs szerinti adózás miatt meg nem fizetett 6 %-nak megfelelő összeget év végén az Eredménytartalékból a Lekötött tartalékba kell helyezni és a lekötés adóévét követő 4 adóévben beruházás finanszírozására, vagy legalább 50 %-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló, illetve pályakezdő részére személyi jellegű kifizetésre fordítható. (A fel nem használt rész után az adót késedelmi pótlékkal növelt összegben meg kell fizetni!) Adóalap megállapításakor növelő tétel Az ellenérték nélkül, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, tartozásátvállalás, követelés elengedés, térítés nélküli eszközátadás és szolgáltatásnyújtás esetén az adóévben egyéb, illetve a rendkívüli ráfordítások terhére elszámolt összege, stb. csökkentő tétel A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, az elengedett kötelezettség adóévben bevételként elszámolt összege. A korábbi adóévekben elhatárolt veszteségből figyelembe vett összeg, stb július 1-jétől a nonprofit gazdasági társaságok csak akkor részesülnek társasági adómentességben, ha közhasznú nonprofit társaságként folytatnak tevékenységet. A közhasznú minősítéssel nem rendelkező nonprofit gazdasági társaságot nem illeti meg az adómentesség. 14

15 III. Általános forgalmi adó Általános mértéke: 20 %. Kedvezményes mérték: 5 % (humán gyógyszerek, könyvek, napilapok, folyóiratok, fehér bot vakoknak, telefonkezelő adapter vakoknak Az alanyi adómentesség értékhatára 5 millió forint. A számlakibocsátási kötelezettségre vonatkozó előírások szigorodta: készpénfizetéses ügyleteknél a számlát haladéktalanul ki kell bocsátani, a nem készpénzes ügyleteknél a teljesítés időpontjától számított 15 napon belüli számlakibocsátási kötelezettség áll fenn. A számla adattartalma: a számla kibocsátásának kelte a számla sorszáma a termék értékesítőjének, a szolgáltatást nyújtójának az adószáma a termék értékesítőjének, a szolgáltatást nyújtójának a neve, címe a termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybevevőjének a neve, címe az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás megnevezése a számla kibocsátásának kelte (készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő fizetés esetén a számla kelte a teljesítés napja, egyéb esetben a teljesítést követő 15 napon belül kell a számlát kibocsátani) az adó alapja, az adó mértéke az áthárított adó összege adómentesség, fordított adózás esetén egyértelmű utalás (mentes az adó alól, a termék beszerzője, a szolgáltatást igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.) Nem kötelező a számlán a Szolgáltatási Jegyzék számát, illetve a Vámtarifaszámot feltüntetni. A számla adattartalmára vonatkozó egyszerűsítések: A törvényben meghatározott esetekben (készpénzes ügylet, stb) a számla egyszerűsített adattartalommal is kibocsátható. Ebben az esetben: az adó alapja, az áthárított adó összege nem kerül feltüntetésre, csak az adóval növelt összeg és az átszámított adókulcs (16,67%, 4,76 %). 15

16 A fiktív számlázás visszaszorítása érdekében az áfa törvény hatályos szabályai szerint áfa fizetési kötelezettség keletkezik akkor is, ha egyébként a gazdasági eseményre nem került sor, de számla kibocsátása mégis megtörtént! Fordított adózás Az építési hatóság engedély köteles szolgáltatások (az ingatlan létrehozására, bővítésére irányuló tevékenység) esetén az adót az eladó helyett a termék beszerzője köteles megfizetni! (Azaz adóköteles tevékenységhez kapcsolódó levonható áfa esetén bevallani, mint fizetendő áfa és mint levonható áfa) IV. Társadalombiztosítási járulék Járulékmértékek a) a munkáltató (foglalkoztató) által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke 29 % (ezen belül 5 % az egészségbiztosítási járulék és 24 % a nyugdíjbiztosítási járulék). b) a munkavállaló (biztosított) által fizetendő un. egyéni járulék mértéke 15,5 % (ezen belül 6 % az egészségbiztosítási járulék és 9,5 % a nyugdíjjárulék). Az egyéni nyugdíjjárulék esetén a járulékfizetés felső határa ezer forint. Járulékalap Főszabály: a minimálbér kétszerese (havi 143 ezer forint) képez járulékalapot a munkáltatót (foglalkoztatót) terhelő járulék a munkáltatót a munkavállalója, a társas vállalkozásnak a főállású tagja, a főállású egyéni vállalkozónak saját maga után, illetve a magánszemély terhelő a munkavállalót terhelő un. egyéni járulék, a társas vállalkozás főállású tagját után fizetendő un. egyéni járulék, a főállású egyéni vállalkozót terelő egyéni járulék esetén. Budapest, január 20. A szerző 16

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

2016. évi számviteli változások

2016. évi számviteli változások 2016. évi számviteli változások A 2016. évi üzleti évtől hatályos számviteli törvényi változásokat jellemzően az Európai Parlament és Tanács 2013/34/EU Irányelvének hazai szabályozásba való átültetésének

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Számviteli törvény 2008. évi módosítása

Számviteli törvény 2008. évi módosítása Számviteli törvény 2008. évi módosítása Szt. módosítás helye Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi tv. A 2009. évi költségvetést megalapozó egyes tvek módosításáról szóló 2008. évi

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Torna Szövetkezet Cégjegyzékszáma: 05 02 000618

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása

A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása Kapcsolata az éves beszámolóval Készítette: Bodnár Márton Az előadás tartalma 1) Jogszabályi háttér, alkalmazási feltételek 2) Mikrogazdálkodó

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium A MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNYEK Munkahelyvédelmi akcióterv (2012. évi CXLVI. törvény) Egyes adótörvények és azzal összefüggő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft lektronikus Beszámoló Portál 1 / 5 2017.02.28. 8:07 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve:

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Számviteli törvény című előadás

Számviteli törvény című előadás Számviteli törvény 2014. című előadás Előadó: Botka Erika okleveles könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkára Főbb témakörök: 2013. évközi törvény változások Kapcsolt vállalkozások Végelszámolás Devizás ügyletek

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben