ADATTÁR A M ÜLT S Z Á Z A D M Á S O D I K F E L É B E N

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATTÁR A M ÜLT S Z Á Z A D M Á S O D I K F E L É B E N"

Átírás

1 ADATTÁR A D A L É K O K A M A G Y A R M U N K A E G É S Z S É G Ü G Y T Ö R T É N E T É H E Z A M ÜLT S Z Á Z A D M Á S O D I K F E L É B E N Az 1867-es kiegyezést követő gazdasági fellendülés együttjárt a magyar ipar bizonyos irányú és fokú fejlődésével, s ezzel párhuzamosan a proletariátus kialakulásával. Ez megvetette az alapját munkásosztályunk fokozatos számbeli, szervezeti és eszmei megerősödésének. Hazánkban a munkásmozgalom kezdete az 1860-as évek második felére tehető. A Magyar Országos Levéltárban találtunk egy németül írott, bizalmas belügyminiszteri jelentést, amelynek tárgya: Az Internationale hatása, befolyása és működése Magyarországban 1871". A jelentés - a többi között - rész- /etesen foglalkozik a nemzetközi munkásmozgalom itteni befolyásával, a közötte és a magyar munkámozgalom között levő kapcsolatokkal, összefüggésekkel, a munkásosztály magyarországi szervezkedésével, s ennek kiterjedésével. A bizalmas belügyminiszteri jelentésben - egyebeken kívül - a következők olvashatók: A munkáskérdés Magyarországon az évben merült fel. Akkor szereztek tudomást a nagyszerű sikerekről, amelyeket Schultzc-Delitsch ért el Németországban a takarék- és fogyasztási egyesületekkel és itt is be akarták vezetni azokat. Guido Berrmann és több elvtársa a legrövidebb idő alatt alapítottak is ilyen Betegsegélyező Egyesületet Pestbudai Munkás Egyesület néven. Fentnevezett, hogy ezeket az egyleteket minél szélesebb körben népszerűsítse, egy hetilapot adott ki Pestbudai Munkás Újság" (Pest-Ofner Arbeiter Zeitung) címmel. Ez a tevékenység azonnal szép sikerrel járt, mert az elején tartott első közgyűlés már többszáz tagot számlált... az Internationale" nyíltan proklamálja, hogy célkitűzései: a népi állam megteremtése, a jelenlegi urak eltávolítása, az osztálykülönbségek, a születési előjogok, valamennyi adónem megszüntetése (ez utóbbi helyett egyetlen, progresszív adó bevezetése) ; a nép általi közvetlen törvényhozás, a közvetlen általános választójog megadása minden nagykorú férfi részére a 20. életévtől kezdve mind az országházban, mind a többi képviseletre vonatkozóan; legfeljebb 10 órás munkanap - mindezek csak 2S2

2 a mindenki háborúja, mindenki ellen" (bellum omnium contra omnes) révén valósítható meg... az Internationale" mélyen befurakodott és... az embereknek elégedetlen hangulatát előbb-utóbb kihasználja a maga eszméi javára"... A magyar munkásmozgalom szervezeti erősödésének fontos állomásai a következők voltak: 1870-ben megalakult az Általános Betegsegélyező és Rokkant Pénztár ban megszervezték az Általános Munkás-, 1890-ben pedig a Szociáldemokrata Pártot. Az egyre erősödő magyar munkásmozgalom gazdasági, politikai követeléseken kívül célul tűzte ki a munkásegészségügy megjavítását is. Ez nemcsak munkásgyűléseken hangzott el, hanem már a Népszava évi 21. számában közzétett magyar szociáldemokrata párt programjavaslata" is élesen vetette fel azokat a követeléseket, amelyek a munkaidőre, a gyermekmunkára, az egészségügyi - és óvintézkedések megtételére, továbbá a munkás-, beteg- és rokkant-pénztáraknak a munkások kezébe való átadására vonatkoztak. Az, hogy 1872-ben kihirdették az első ipartörvényt (VIII. te), 1884-ben pedig a másodikat (XVII. tc.) nem kis részben a munkásosztály egyre erősödő követeléseire, harcaira volt visszavezethető. Hasonlóképp az is, hogy 1891-ben törvényerőre emelték a vasárnapi munkaszünetet (XIII. tc.) és még ugyanebben az évben kihirdetésre került az ipari- és gyári alkalmazottak betegség esetén való segélyezéséről szóló XIV. tc. Nem vitatható, hogy az említett törvények megalkotására számottevő befolyással volt a nemzetközi és a hazai munkásmozgalom erősödése. De igaz az is, a mindenkori kormányok igyekezete arra irányult, s ez nem is volt eredménytelen, hogy a hozott törvények, ún. szociális intézkedések" az uralkodó osztályok gazdasági és politikai érdekeit a legkisebb mértékben se sértsék. Ugyanakkor azok módot kerestek és lehetőséget teremtettek arra, hogy ezeket a törvényeket is felhasználják a munkásmozgalom terjedésének a megakadályozására és visszaszorítására. így volt ez az XIV. tc.-kel is, amelynek gazdasági és politikai célja, jelentősége a következőkben foglalható össze: pénzforrást teremtett a kerületi pénztárak megszervezésével az államnak. Tönkretette a munkások kezdeményezésérc 1870-ben létesült, magánegyesüléssel szervezett általános munkás-betegsegélyező pénztárakat, amelyek jó ideig a munkásosztály politikai szervezkedésének a fórumai is voltak. Belekényszerítette a munkásokat a gyári- és vállalati pénztárakba, amelyekben azok segélyezés helyett inkább károsodtak. Ezeknek a megállapításoknak bizonyítását szolgálja az a két figyelemreméltó bizalmas irat, amelyet a Magyar Országos Levéltárban találtunk. Az egyiket gróf Szapáry belügyminiszter május 20-án írta Baross Gábor közlekedésügyi miniszternek. A másik dr. Cicatricis Lajos csongrádi főszolgabírónak a jelentése, amelyet május 9-én küldött a megye alispánjának. Gróf Szapáry belügyminiszter levele a következő volt:

3 Magyar királyi belügyminiszter kizárólag saját kezéhez. 4Ç0 szám/res Nagyméltóságú minister úr! Az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetében való segélyezését szabályozó f. é. XIV. t. cz. határozmányai elutasíthatatlanul szükségessé teszik, hogy magán egyesülés útján létesített és a belügyminisztérium által engedélyezett munkás betegsegélyező pénztárak úgy alapszabályai, mint ügykezelési szabályai - tekintettel az idézett törvény határozataira módosítassanak, különösen az általános munkás betegsegélyező és rokkant pénztár, mely vidéki élőhelyekkel szerveztetvén az egész országra kiterjed. Ezen átalakítás foganatosítása együttes tárgyalás útján lévén meghatározandó, tisztelettel felkérem Nagyméltóságodat, miszerint ezen tárgyalásokat mielőbb megkezdetni méltóztassék, minthogy a jelenben már veszélyes munkásmozgalmak rendes mederbe való terelésére sürgősen szükséges, hogy ezen összpontosított pénztár azok kezeiből kivétessék, kik azt social demokratikus üzelmek és izgatásokra s a segélypénztárakat ily tiltott czélokra is felhasználják. Tett intézkedéseiről nagybecsű értesítését kérem. Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. Budapesten, évi május hó 20-án. Gróf Szapáry. Nagyméltóságú Baross Gábor úrnak, császári és királyi valóságos belső titkos tanácsos, az I. osztályú vaskoronarend lovagja, kereskedelemügyi m. kir. Ministernek, Budapesten." Dr. Cicatricis főszolgabíró jelentése az alábbiakat foglalta magában: 2321/1891. sz. Nagyságos kir. Tanácsos, Alispán Űr! A szomszéd Békés vármegyében a legközelebbi napokban lefolyt munkászavargások a közigazgatási hatóságok és közegek elsőrendű kötelességévé teszik, hogy a munkásosztály körében önsegélyezés és associatio ürügye alatt felszított minden mozgalmat a legéberebb figyelemmel kísérve a társadalmi rendet fenyegető veszélyt kellő időben alkalmazott óvintézkedésekkel elhárítsák. Ennek tudatában és a Nagyságodtól nyert szóbeli figyelmeztetés folytán a járásom területén észlelt munkásmozgalmakról jelentésemet a következőkben van szerencsém mély tisztelettel előterjeszteni. Folyó évi április hó 26-án az általános munkás-betegsegélyező és rokkantpénztár budapesti központi intézetének kiküldötte Kirschner Jakab Csongrádon megjelent, s ott Ugray Albert néhány hónap óta a városban tartózkodó asztalosmesterrel és Szilber János nyomdásszal - egyúttal a Tiszavidék" czímű helyi lap kiadó tulajdonosával - a Pannónia czégű szálloda egyik helyiségében értekezett, s általa képviselt munkásegyesület csongrádi élőhelyét megalakította, s az élőhely ügyeinek tejhatalmú intézésére meghatalmazottául Ugray Albertet

4 nevezte ki ezek szerint Szilber János nyomdásszal együtt a helybeli munkásmozgalom vezetőjének tekinthető. - Nevezettek titokban folytatott agitatio útján f. évi május hó 7. napjának du. 4 órájára a központi szálloda helyiségeibe az előhelyi választmány 10 tagjának megválasztása czéljából gyűlést hirdettek, s azt alulírottnál 48 órával előbb szabályszerű módon bejelentették. E gyűlésen megjelenve a fent nevezett vezetőkön kívül 16 szegényebb sorsú iparost és iparos-segédet, s mintegy 300 főnyi a napszámos, kubikus osztályhoz tartozó egyént találtam, akik személyemet készséges jóindulattal és a bizalom jeleivel üdvözölték. Mielőtt a vezetők részéről beszédet tartottak volna felhívtam Ugray Albertet, hogy a nagyszámban egybegyűlt napszámosok összecsődítésének okát adja, s egyúttal mutassa elő azon egyének névjegyzékét, akik a tagságra nézve kötelezettséget vállalván, a megalakulásnál, illetőleg a választmányi tagok kijelölésénél közreműködni jogosultak. Minthogy az előmutatott névjegyzékből az tűnt ki, hogy a jelenlévőknek csak nagyon csekély töredéke vállalt tagsági kötelezettséget, s az összecsődítésnek indokát nem is a czégül felhasznált választás, mind inkább az egyesület leleplezett czéljainak a tudadan munkásosztály körében való terjesztése képezi: a félrevezetettek felvilágosítása czéljából rövid beszédben megösmcrtettem a szóbanforgó intézmény lényegét s előnyei mellett rámutattam a velejáró terhekre is, végül pedig a napszámosokat (kubikusokat:) felhívtam, hogy békességben oszoljanak széjjel s a jövőben hamis ígéreteknek és csábításoknak hitelt ne adjanak. A nép a felvilágosítást megköszönve, a legnagyobb rendben oszlott szét, csak 18 mesterlegény és elzüllött mesterember maradt a gyűlés színhelyén, akik beavatkozástól menten az élőhely választmányát megalakították. A szerzett tapasztalatok alapján meggyőződésem, hogy a fővárosi sociális tendentiákat követő munkáspárt felhasználva az alföldi napszámos (:kubikos:) osztálynak az előző évekhez viszonyítva rosszabbra fordult helyzetét - a társadalmirend felforgatásánál és a munkáskérdés felerőszakolására eszközül a vidéki városok és községek vagyontalan, napszámból élő elemét akarja felhasználni, s az önsegélyre való tömörülés csak e törekvés palástolására szolgál; erre mutat különösen azon körülmény is, hogy az egyesülésbe a könnyen félrevezethető és fanatizálható női nemet (:munkásnőket:) igyekeznek bevonni. Ami a helyi viszonyokat illeti, népünk az izgatásra nem fogékony; a nagyban terjedő szőlő-kultúra a kubikos munkát nélkülöző munkás kezet az év legnagyobb részében foglalkoztatja, tömeges nyomortól tartani ok nincs. A mozgalom titkos czéljaiba úgy látszik csak Ugray Albert, Szilber János és Zsadányi Lajos iparosok vannak beavatva, akik közül csak Szilber János nyomdász tartózkodik hosszabb idő óta Csongrádon, míg a másik kettő csak nemrégen települt meg, mindhárom egyén megbízhatatlan socialistikus hajlamú, akiknek működését a mai naptól kezdve a legéberebb figyelemmel kísértetem úgy a magán érintkezés, mint különösen az egyleti működés és szervezés terén.

5 Egyúttal azonban nem titkolhatom el Nagyságod előtt abbeli aggodalmamat, hogy az általános munkásbetegsegélyező és rokkantpénztárnak a belügyminisztérium által jóváhagyott alapszabályai csak egy titkos szervezet czéljainak megfelelő intézkedéseket tartalmaznak a vidéki ún. élőhelyek szervezésére és vezetésére vonatkozólag, amelyek szerint az élőhelyek élén a központi választmány által kinevezett meghatalmazott áll, aki az élőhelynek minden az intézetre vonatkozó ügyeit kizárólag végzi és sem a választmány, sem a tagok közgyűlése határozás jogával semmiféle esetben nem bír. A csongrádinál sokkal veszélyesebb jellegű munkás-mozgalom indult meg Kisteleken, melynek czélja a beszerzett előnyomozati adatok tanúsága szerint a munka-bérek olyképpen való szabályozása, hogy a föld terményének egyharmada a munkást illesse, e célból a munkások formaszerint való szövetsége terveztetik. A szövetséget aláírt munkások száma ezideig 89. Hogy e mozgalom a fentebb jelzett csongrádi mozgalommal mily összefüggésben áll, az általam késedelem nélkül megtartandó vizsgálat során lesz kiderítendő; annyi azonban már most is kétségtelennek látszik, hogy a legközvetlenebb irányítás Szegvárról indult ki, ahol már ily egyesület (:valószínűleg titokban:) alakult is,.szegvári Munkáskör' czímén s alapszabályait használandó mintául a kisteleki vezetők számára átengedte. Végül mély tisztelettel megjegyzem, hogy e tárgyú jelentésemet Főispán úr Öméltóságához is beterjesztettem. Kelt Csongrádon, 189T. május 9-én. Dr. Cicatricis Lajos főszolgabíró. Úgy hisszük, helyesen jártunk el, hogy mindkét, a hazai munkásegészségügy és munkásmozgalom története szempontjából is értékes dokumentumot teljes egeszében, szószerint közreadtuk. FORRÁS Magyar Országos Levéltár Min. ein (1595)- - B. M. 490 szám/res B. M VII Részletek a magyar közegészségügy történetéből, különös tekintettel az Országos Közegészségi Tanács megszervezésére és első negyedszázados működésére. Akadémiai doktori értekezés. - dr. Varga Lajos (Budapest)

MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. dr. Varga Zoltán

MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. dr. Varga Zoltán MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA dr. Varga Zoltán A MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER PÉNZÜGYEI (PhD értekezés) Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori

Részletesebben

Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége

Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége készítette: Dr. Ember Alex Szeged, 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető... 4 I. A magyar társadalombiztosítás története...

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG

140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Dr. Hadnagy Imre József 140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG avagy az 1870-ben kezdődött sokoldalú küzdelem a rendszeres tűzoltóság terjesztéséért, tökéletesítéséért és egységessé alakításáért

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához

Részletesebben

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. &.z országos

Részletesebben

A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története, különös tekintettel a 20. századra

A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története, különös tekintettel a 20. századra ELTE Jogi Kari Jegyzetek A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története, különös tekintettel a 20. századra Jogtörténeti vázlat Kedves Imre ELTE eötvös kiadó eötvös loránd tudományegyetem

Részletesebben

Nonprofit szervezetek joga DemNet könyvek 6.

Nonprofit szervezetek joga DemNet könyvek 6. DemNet könyvek 6. Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány Budapest 2006 Második, javított kiadás Szerzők: Csanády Dániel Harangozó Attila Nemes András Rixer Ádám Tóth Judit Virág Mária Szerkesztette:

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon

A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaságtörténeti Műhely Igazné Prónai Borbála A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-)

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-) AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-) GERGELY FERENC 1989. február 9-én adta hírül a sajtó tizenöt közéleti személyiség több hónapos előkészítő munkája nyomán újjáalakult az Országos Gyermekvédő

Részletesebben

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON 1 RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON TARTALOM: I. ANARCHIZMUS ÉS/VAGY SZOCIALIZMUS II. AZ OROSZ RADIKALIZMUS HATÁSA III. AZ ANARCHIZMUS

Részletesebben

KOVÁTS KATALIN. Győr nyomdái a 19. század második felében

KOVÁTS KATALIN. Győr nyomdái a 19. század második felében KOVÁTS KATALIN Győr nyomdái a 19. század második felében "Már pedig az Apróság is néha nevezetes. El nem hinné az ember, miként oldatnak fel s világosítatnak meg sok idő múlva az efféle megtartott s' hátra

Részletesebben

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Parókusok: MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Schirilla Szólon Andor 1905 1943 Kozma János 1943 1953 Dr. Vatamány Bertalan 1953 1981 Dr. Csoba János 1981 1984 Dr. Bacsóka Pál 1984

Részletesebben

IRATOK A KŐRÖSMEZEI ZSIDÓDEPORTÁLÁS TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A KŐRÖSMEZEI ZSIDÓDEPORTÁLÁS TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A KŐRÖSMEZEI ZSIDÓDEPORTÁLÁS TÖRTÉNETÉHEZ 1941 Közli: Majsai Tamás In: Ráday Gűjtemény Évkönyve IV-V. 1984-1985. (Szerk.: Benda Kálmán, Beliczay Angéla, Erdős György, Nagy Edit, Szabó Julianna.)

Részletesebben

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963)

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) Szendrey Anita Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) I. FEJEZET Tartalom A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE (1938-44)... 2 II. FEJEZET A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk:

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk: 488 141. 1903: IV. t.-ez. dasági munkásökra, napszámosokra a jelen törvény hatálya nem terjed ki s ezekre az 1876: XIII. t.-cz., iile- ' tőleg az 1898: II. t.-cz. szabályai alkalmazandók.. 141. Az 1903.

Részletesebben

Bankárok és bürokraták

Bankárok és bürokraták KÖVÉR GYÖRGY Bankárok és bürokraták A Magyar Általános Hitelbank igazgatósági tanácsa és igazgatósága (1876 1905) * Az 1875: XXXVII. tc., a Kereskedelmi Törvény (KT) ugyan intenciói szerint német mintára

Részletesebben

A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig

A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig Szakdolgozat SZERZŐ: ALBERT EMESE KONZULENS: DR. LEHOTAY VERONIKA

Részletesebben

Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban

Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Kézikönyv A jelenlegi gyakorlat és a jövõ lehetõségei Magyarország Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Kézikönyv A jelenlegi

Részletesebben

MAGYAR SZOCIÁLIS MISSZIÓ

MAGYAR SZOCIÁLIS MISSZIÓ A LONDONI MAGYAR SZOCIÁLIS MISSZIÓ Tavaly májusban még csak kb. 800 magyar munkásnő élt itt Angliában, ma már számuk, az angol belügyminisztérium legutóbbi megállapítása szerint, 3150 körül van. Miért

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között

A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között Stipta István * magyar pénzügyigazgatás az 1880-as évek elején heves bírálatok kereszttüzébe került. A szakértő kortársak, a kormánypárti

Részletesebben

Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége.

Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége. Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége. Írta: Dr. Bolgár Elek. Annál a központi helyzeténél fogva, melyet Budapest főváros országos közgazdasági szempontból elfoglal, elkerülhetetlenül szükséges,

Részletesebben

Kis-Kapin Róbert Csendlegyen úr kálváriája Széchenyi Zsigmond kitelepítése, 1951 1952

Kis-Kapin Róbert Csendlegyen úr kálváriája Széchenyi Zsigmond kitelepítése, 1951 1952 Kis-Kapin Róbert Csendlegyen úr kálváriája Széchenyi Zsigmond kitelepítése, 1951 1952 Széchenyi Zsigmond 1 nemzetközi tekintélynek is örvendő vadász íróként közismert. Az egyik legnevesebb magyar arisztokrata

Részletesebben

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG).

ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG). ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG). írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) M agyarországon a szőlőművelés alapjait még a rómaiak rakták le. Az általuk Sirmiumban (Szerémség)

Részletesebben

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program Kalakán László Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből,

Részletesebben

1 Petrovay Tibor: Szövetkezeti ügyünk. In: Erdélyi Magyar Évkönyv, Brassó, 1937, 118.

1 Petrovay Tibor: Szövetkezeti ügyünk. In: Erdélyi Magyar Évkönyv, Brassó, 1937, 118. A hitelszövetkezetek jelentõsége Erdély gazdaságának alakulásában Somai József 1. A hitelszövetkezetek szerepe Ha valaki nem képes egymagában egy kitûzött célt elérni, akkor társat vagy társakat keres,

Részletesebben

A VÁLASZTÓJOG REFORMJA?

A VÁLASZTÓJOG REFORMJA? MIÉRT KELL ÉS MILYEN LESZ A VÁLASZTÓJOG REFORMJA? Λ VÁLASZTÓJOGI JAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA ÍRTA D R VAZSONYI VILMOS A VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐ- KÉSZÍTÉSÉVEL MEGBÍZOTT MAGYAR KIRÁLYI MINISZTER

Részletesebben