Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész (1898-1941)"

Átírás

1 Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész ( ) Gyermekkor Leánykor Anyaság

2 Tartalom Elıszó...1 Legrégibb emlékeim...2 Környezetem...4 Családunk...5 Iskolai életem...12 Csúnya az élet?...15 Mégis szép az élet!...19 Árvaságra jutottunk...23 Világháború...24 Érettségi, egyetem...26 Ábrándozás a szerelemrıl...29 Ki a nagyvilágba!...31 A zürichi egyetemen...35 Küzdelem a megélhetésért...39 "Tekintsetek az égi madarakra"...42 A Bachtel tetején...45 Jól tudja a ti mennyei Atyátok A lausanne-i intézetben...50 Hazatérés...52 Vizsgáim...54 Titkári munkám...56 Menyasszonyság...59 Esküvı...63 Fészekrakás...65 Anyaság - Évike születése...68 Barátkozás a faluval...70 Arika...74 Megpróbáltatások...76 Új otthonunk: a szép Szalajka völgy. Béla születése Bıvül a családi kör - Laci születése...84 Kezdıdik az iskolás korszak...87 Új tervek és kezdeményezések - Erzsike születése...90 Arika Pécelre kerül...93 Király Papa betegsége és halála - Soproni utazásunk...94 Villanytelep, fürdımedence, japánkert - Évike középiskolás lesz...99 Jucika születése Évike Pesten - Jucika betegsége - Tihanyi konferencia Arika pesti iskolaéve - Lacika mandulamőtéte Ferike Arika vizsgája - Évike a putnoki intézetbe kerül Péter születése Hétgyermekes család lettünk - Új gondok, új feladatok Kirepülnek a gyerekek Jegyzetek...120

3 Elıszó Anyuka élményeinek elsı, lényegében házasságukig terjedı része a hét gyermek számára írt "Élményeink" elsı kötetében, Apuka szintén 1924 elejéig megélt élményei mellett jelent meg gépelt változatban. Késıbbi élményeit csak Apuka halála után írta meg, tíz kéziratos füzetben. Ari ezeket késıbb legépelte, és testvéreinek szétosztotta. Mi úgy gondoltuk, hogy Apuka élményei régi fényképekkel illusztrált és jegyzetekkel ellátott változata után elkezdjük Anyuka családcentrikusabb élményeinek hasonló feldolgozását is, két részben. Egyelıre a születésétıl a második világháborúba való belesodródásunkig, 1941 nyaráig terjedı idıszakot dolgoztuk fel, amely idıszak a gyermekek születését is magában foglalja. Bár a szőkebb értelemben vett családi vonatkozások mellett e kötetben is bıven szerepelnek szakmai kérdésekkel és közösségi élettel foglalkozó részek, azok kevésbé különíthetık el, mint Apukánál, ezért itt nem alkalmaztunk a különbözı témákra eltérı betőtípusokat. Az illusztrációk a rendelkezésünkre álló képanyag miatt is szinte kizárólag a családdal kapcsolatosak. A szigorú idırendhez nem mindig ragaszkodtunk; a gyerekek születésérıl szóló fejezetek elején például néhány jellegzetes késıbbi képet is betettünk, ahol a gyerekek talán már azok számára is felismerhetık, akik csak idısebb korban ismerték ıket. A családi kapcsolatok megnevezését (nagymama, dédapa, stb.) a képaláírásoknál Anyuka szemszögébıl, a jegyzeteknél a mi szemszögünkbıl írtuk. Mici néni hagyatékában elıkerültek Anyuka Zámról és Svájcból írt levelei. Néhány részletet végjegyzetként mellékelünk. Mivel Anyuka élményeinek ez az új változata fıleg a kiterjedt család, nem utolsó sorban a késıbbi generációk számára készült, a családi kapcsolatokat ismertebbnek tételezzük fel, mint Apuka élményei esetén, ahol éppen a szakmai és közösségi részek nagyobb súlya miatt szélesebb olvasóközönségre számítunk. Király Péter és Évi,

4 Legrégibb emlékeim Talán tudni szeretnétek, gyermekeim, hogy hogyan is éltünk abban a régi idıben, amikor én kisgyermek voltam. Bizony, egészen a múlt századba nyúlik vissza gyermekkorom, de mivel a századfordulókor még csak két éves voltam, tudatos élményeket nem idézhetek fel a múlt századból. Egyébként nem is érzem én azt olyan hosszú idınek, ami azóta eltelt, és nem érzek nagy különbséget az akkori énem, meg a mostani között. Álmomban még most is elıfordul néha, hogy érettségire készülök nagy drukkolások között, - esküvımre indulok, vagy kisgyermeket szoptatok; szóval az emlékek elevenen élnek, és visszatérnek. Legrégibb emlékem, amely tisztán él bennem, valószínőleg hároméves koromból való. Szinte látom magamat, amint állok a tóparton, nézem a víz csillogását és a vízben úszkáló apró ezüst halacskákat. A kezemben kifli, azt morzsálom, és dobálom a halacskáknak a jó falatokat. Még a ruhára is emlékszem, amely rajtam volt: világos kávészín ruha volt kockákba futó keskeny piros vonalakkal. Kis piros szalagcsokrok is voltak a ruhán. Jól emlékszem rá, mert éveken át hordtam. Édesanyám mindig gondoskodott róla, hogy jó széles felhajtások és szegélyek legyenek a ruhákon. A tó, amely mellett álltam a veldesi tó volt Krajnában. (Akkor Ausztria, ma Jugoszlávia a ). Ott többször is nyaraltunk, három nyáron át. A táj csodás szépségét még akkor nem tudtam egészen felfogni, de határozottan emlékszem, hogy késıbb, hatéves koromban, mikor újból ott nyaraltunk, már tudatosan élveztem. Édesanyám mesélte nekem egyszer sokkal késıbb, már felnıtt koromban, hogy amikor Veldesben voltunk, egyszer megszöktem a vendéglı teraszáról, ahol reggeliztünk. Amint észrevette, rögtön utánam indult, és nagy ijedelmére a tóparton fedezett fel, amint néztem le a vízbe, és etettem a halacskákat. A víz bizony mindjárt a partnál jó mély volt. Így életemnek ez az elsı világos és tudatos perce könnyen lehetett volna halálom perce is, - ha nem lett volna olyan gondos édesanyám, aki mindjárt utánam sietett, amint nem látott. Az bizonyos, hogy a veszélynek nem voltam tudatában, mert azt Mama többször mesélte, hogy mindig úszni szerettem volna. Erre ı fürdıruhám övét fogta és úgy tartott a vízre - én azonban ezzel nem elégedtem meg, hanem azt mondtam, hogy majd én magamat tartom a vízre. Szóval önállóságra törekedtem. A következı emlékem az, amikor ugyanez év decemberében Lovránába b utaztunk. Nagyon tetszettek nekem a hálókocsiban az emeletes ágyak. Hanna nénikém mellett feküdtem, és ı a a Veldes neve Jugoszlávia megalakulása után Bled lett, szétesése óta pedig Szlovéniához tartozik. b Ma Horvátországhoz tartozik Lovran néven. 2

5 Frau Holle vagyis a hócsináló asszony meséjét mondta el nekem, míg robogott a vonat a sötét éjszakában a tenger felé. A karácsonyt is ott töltöttük Lovránában. Emlékszem még a nagy karácsonyfára, emlékszem a tengerparti sétákra, amikor tengeri csigákat és kagylókat szedegettem. Egyszer meg holmi gizgazt szedtem össze, és otthon a szanatóriumban odaadtam a szakácsnınek, hogy fızze meg. İ aztán vacsorára valami finom süteményt tálalt fel, és azt mondta nekem, hogy abból készítette, amit én hoztam. Erre nagyon büszke voltam. Azt mondják, hogy akkoriban nagyon eleven, pajkos és beszédes voltam, ellentétben késıbbi természetemmel. Mindenkivel bizalmas barátságot kötöttem, nemcsak az emberekkel, hanem a kutyákkal is. Össze is szidtak egyszer, mikor a doktorék egyik kutyáját, amely meg volt kötve, megsajnáltam, és szabadon eresztettem. Nem értettem, hogy azt a kutyát miért nem kényeztetik úgy, mint a doktor néni kis ölebecskéjét, amelyet mindig cukorral és csokoládéval etettek. Ilyen kedves, derős emlékeim maradtak arról a lovránai tartózkodásról. Nem tudtam, hogy voltaképpen inkább szomorúságra lett volna okom. Azért mentünk oda, mert Frida nénikémnek, keresztanyámnak a lába mindinkább a bénaság jeleit mutatta. Abban bíztak, hogy a jó tengeri levegı és az a híres orvos, aki ott egy kis magánszanatóriumot tartott fenn, majd helyrehozza. De sajnos, nem állt be a kívánt gyógyulás. Ugyanakkor édesanyámat is gyógyulás céljából vitték magukkal Nagymamáék, mert szegényke nagyon rossz állapotban lehetett akkor. Én csak annyit láttam, hogy mindig fekszik, s így én többnyire nagynénéim, Hanna és Emma gondjaira voltam bízva. Csak késıbb tudtam meg, hogy édesanyám akkor élet és halál között lebegett. Nem bírt enni, s így annyira legyengült, hogy jártányi ereje sem volt. Azt hiszem, hogy lelkileg is rossz állapotban volt, valóságos búskomorság környékezte. Sokáig nem tudták, mi baja van, míg végül rájöttek, hogy kezdıdı terhességgel kapcsolatos az állapota. Úgy emlékszem, hogy csak tél vége felé utaztunk haza Pestre. Mici nıvéremet Papa már hamarabb hazavitte, mert hiszen ı már akkor iskolába járt. Azon a tavaszon lettem négyéves. Akkor került hozzánk elıször tısgyökeres magyar cselédlány - addig inkább sváb származásúak voltak, - s így rám ragadt a magyar nyelv. Mici is jobban szeretett akkor már magyarul beszélni, mint németül. Így lassanként kezdtünk magyarosodni. Mama éppen úgy beszélt magyarul, mint németül, hiszen ı magyar iskolába járt. Papa értett már valamit magyarul, de beszélni sohasem tanult meg teljesen. Többnyire úgy volt, hogy ı németül beszélt hozzánk, mi pedig magyarul feleltünk. Abban az évben nem utaztunk el sehová, hanem a Hővösvölgyben nyaraltunk egy kis villában. Jól éreztük ott magunkat, mert szép kert állt a rendelkezésünkre, közvetlenül az erdı mellett. Augusztusban egy idıre elvittek minket a Zugligetbe Nagymamához. Nagymamától tudtam meg, hogy megszületett, nagy örömünkre, Frici öcsém. Édesanyám mondta el sokkal késıbb, hogy nagyon kínos, nehéz szülés volt, mert harántfekvésben volt a gyerek. Egy kiváló orvosprofesszor jött ki, hogy segítsen a bajon. Akkoriban még nem volt szokásban, hogy az asszonyok klinikára menjenek szülni. Szegény mama szülés után olyan gyenge volt, hogy még az ısz folyamán is gyakran kellett feküdnie. A 3

6 szoptatást, nagy bánatára, nem is engedte meg neki az orvos, dajkát kellett fogadni, aki aztán valóságos házizsarnokká nıtte ki magát. A kis Frici közben nıtt, erısödött szépen. A keresztelıre még elég jól emlékszem. Abban a szép csipkés kék selyem pólyaöltözékben volt, melyet késıbb a gyermekeink és unokáink egy része is hordott a keresztelın. Otthon a háznál végezte a keresztelést a német lelkész. Az uzsonnán szerepelt egy gólya fagylaltból formálva; nyakában kis pólyásbabák függtek cukorból. Ez nekem szörnyen tetszett. Bár Mama sokat gyengélkedett akkoriban, mégis folyton dolgozgatott. Karácsonyra egy szép nagy babát vett nekem, s azt saját kezőleg gyönyörő szép, aprólékosan kidolgozott babakelengyével látta el. Így aztán nagy lett a boldogságom: nekem is volt már pólyásbabám, nemcsak Mamának. Környezetem A Józsefvárosi lakásról, ahol akkor laktunk, nem sok emlékem maradt. A József-körút és Nap-utca sarkán laktunk, a harmadik emeleten. Három szobánk volt, hálószoba, ebédlı és szalon. Nagy élmény volt számomra, amikor ötéves koromban átköltöztünk egy szebb és nagyobb lakásba. Attól kezdve mindig Budán laktunk, s így szülıföldemnek mindig Budát és a budai hegyeket éreztem, nem Pestet. A ház, amelybe költöztünk, a Budafoki út elején volt, szemközt az akkor még új Mőegyetemmel. Lakásunk a második emeleten volt és öt szobából állott. Így telt belıle egy külön gyerekszoba és tanulószoba is. Édesanyámnak az volt az elve, - ami akkor még szokatlan volt, - hogy a legszebb, legbarátságosabb szobát kell gyerekszobának használni. Hát a miénk igazán szép, barátságos és tágas volt, nagy játszásokat lehetett ott rendezni. A mellette levı kisebb szobában aludtunk mi ketten Micivel, ott kapott helyet Mici tanulóasztala is. Késıbb szép bababútorokat is kaptunk, s a szoba egyik sarkát babaszobának rendeztük be. Ott legalább nem estek a babák egészen a fiúk keze ügyébe. A gyerekszobának pipacsos tapétája volt, a mienknek meg nefelejcses, ez nekem nagyon tetszett. A lakás bútorzata nem volt éppen fényőzı, de szép, rendes polgári berendezés volt. Édesanyám gondoskodott róla, hogy minden ragyogjon a tisztaságtól, és igyekezett szép kézimunkákkal csinosítani a lakást, amennyire az ideje engedte. Nekem legjobban a szalon tetszett, de oda ritkán volt szabad bemennünk. Volt zongora, zöld selyem ülıbútorok és virágállvány szobanövényekkel. Azt sajnáltam csak, hogy kert nincs a lakáshoz. De az volt a jó, hogy szép környéken laktunk, s így élvezetes sétákat lehetett tenni. Nagyon szerettem a dunaparti sétákat. Vadregényes volt a Holt-Dunaág, vagy a Lágymányosi tó környéke. Egy keskeny töltésen kellett végigmenni, balról volt a Duna, jobbról a tó, amelynek a közepén kis sziget emelkedett. Télen korcsolyázni is lehetett a tavon. A tavon túl nádasok voltak, s ez nekem szörnyen érdekes volt. Az volt az ábrándom, hogy majd építek egy házat ott a nádas partján. De mivel magamban mégis bajosan tudtam volna megépíteni a házat, egyszer elindultam férjet keresni, akivel majd együtt építjük a házat, színes ceruzával kifestjük, és boldogan lakunk benne. De ez csak homályos elképzelés volt. Nem is tudom, hová akartam voltaképpen indulni; szerencsére a kapuban elcsíptek és hazavittek. Nagyon szerettem a Gellérthegyet is, amely a barlangjával, meredek szikláival szintén táplálékot adott fantáziámnak. A sziklák környékét képzeletben benépesítettem, és ábrándoztam egy családról, amely ott lakik a sziklák között egy kis házban. Szép volt a 4

7 Gellérthegy tavasszal, amikor virágzó gyümölcsfák borították. Boldog voltam, ha egészen a Citadelláig felmentünk, és onnan gyönyörködtünk a szép kilátásban. De még jobban szerettem a Zugligetet 1, ahol Nagymamáék laktak tavasztól ıszig. Vasárnaponként gyakran kimentünk oda egész napra, nyáron néha hosszabb idıt is töltöttünk ott. A kedves ház, ahol többnyire kellemes almaillat terjengett, a padlásszobák, ahol többnyire szállást kaptunk, mikor ott aludtunk, a nagy veranda, ahonnan gyönyörő kilátás nyílt a városra, a nagy kert gyönyörő öreg fáival, szép gyümölcsösével, - mindez felejthetetlen számomra, mert nagyon boldog napokat töltöttem ott. A kert sarka valóságos kis erdı volt, ott nagyszerően lehetett játszani. Néha kisebb kirándulásokat is tettünk a budai hegyekbe, a Jánoshegyre, Svábhegyre, Hővösvölgybe. Legjobban szerettem menni az édesapámmal, mert ı, mint valódi svájci, szerette az erdıt, hegyeket járni, szerette a vadregényes hegyi ösvényeket, meredek sziklás hegyoldalakat. Ilyenkor szíves-örömest vele tartottam. Nagyon boldog voltam, ha virágot is szedhettem útközben, minden kis virágnak külön-külön tudtam örülni. Mikor hatéves lettem, ismét Veldesben nyaraltunk. Ott egészen komoly kirándulásokat is tettünk. Emlékszem egy szők szurdokvölgyre, a sziklából elıbuzgó forrásra, zuhogó vízesésekre, rohanó hegyi patakra. Gyönyörő fenyvesek is voltak ott, ahol illatos ciklámen nyílott. Azon a nyáron megkezdtem komolyan az úszni tanulást is, de nem jutottam el addig, hogy önállóan ússzam. Szóval, ha a nagyvárosban laktunk is, azért nem szakadtunk el a természettıl, volt alkalmunk megismerni Isten teremtett szép világát. Családunk Lily és Mici Frici és Berti az 1912-es tablóképeiken Amikor hat és féléves voltam, megszületett kisebbik öcsém, Berti, így teljes lett a családi létszám. Párosával voltunk, két lány, két fiú. Nagy volt az öröm, csak azt sajnáltam, hogy nem kislány. Nagyon kívántam magamnak mindig egy húgocskát, mert gondoltam, hogy azzal jobban tudnék játszani, mint a fiúkkal, és jobban tudnék anyáskodni fölötte. De ez a kívánságom nem teljesült. 5

8 Bertit Ottó Róbertnek keresztelték, Róbertbıl lett a Berti, de az iskolában hivatalosan mindig Ottónak írták be. Keveset meséltem még nektek Édesapámról, pedig nem szeretném, ha egészen elhomályosodnék az emléke. Engem nagyon szeretett, azt hiszem, én voltam a kedvence. Egyébként meglehetısen zárkózott, komoly, hallgatag ember volt. Ritkán melegedett fel még családi körben is. Valóságos ünnep volt számunkra, ha néha, egy-egy vasárnap délután társasjátékot játszott velünk, énekelni tanított bennünket, vagy felhúzta a muzsikáló szekrényt, amely nyolc darabot tudott játszani. Ez helyettesítette akkor a rádiót. Külsı megjelenésében nagyon jóképő, délceg termető férfi volt, szeme, haja barna, bajuszt és kis szakállt viselt. Azt már említettem, hogy nagyon szerette a természetet. Az erdı és hegyek utáni vágya vitte rá, hogy beiratkozzék egy vadásztársaságba. Gyakran hozott haza vadászzsákmányt. Volt vadászkutyája, egy szép vizsla, de azt nem tartotta otthon, hanem ott, ahol az üzlete volt, az udvarban rábízta a házmesterre vagy kire. Szép kitömött madarai is voltak, amelyeket ı maga lıtt. Édesanyám volt a ház lelke, szelíd finom lényével. Nagyon gondosan és lelkiismeretesen vezette a háztartást, és gondosan nevelt bennünket. De ritkán volt vidám, inkább valami szomorúság bujkált mindig a szemében. Most beszélnem kellene valamit családunk történetérıl is, mert ha én nem mondom el nektek, végképpen feledésbe merül. Nem akarlak családfákkal untatni, csak azt mondom el, amirıl gondolom, hogy érdekel titeket. a a Itt az Élményekben Anyuka nagyon röviden írt a családok történetérıl. Mivel elég sok anyag összegyőlt nálunk mind Anyuka, mind Apuka ıseirıl, egy külön kötetben fogunk írni arról, amit a Naeff, Schulze, Bachmann és Király családokról tudunk. 6

9 A Bachmann családról végképpen keveset tudok, mert Édesapám ritkán mesélt a szüleirıl és egyéb rokonairól. Úgy tudom, hogy apai ıseim egyszerő emberek voltak, gazdálkodók és iparosok. 2 A kies Thurgau kantonban laktak, ahol nincsenek havasok, csak alacsonyabb hegyek, erdık, szılıhegyek, termékeny völgyek. Nagyapámék is gazdálkodással foglalkoztak, volt egy kis kocsmájuk is. Azonkívül Nagyapa volt a békebíró a faluban. Gyermekeiket gondosan taníttatták; Édesapám kereskedelmi iskolát végzett, a húga, Wilhelmine pedig francia Svájcban tanulta meg a francia nyelvet és a háztartási tudnivalókat egy intézetben. Jakob Bachmann nagyapa Papát egy távoli rokona Budapestre hívta, hogy társuljon be az ı üzletébe. Kolbászbelekkel és hegedőhúrnak való belekkel kereskedett. De azt hiszem, ez olyan közvetítı kereskedelem volt, kiskereskedelem részére szerezték be nagyban a beleket, sokszor külföldön. Hogy mi vonzotta Papát a kereskedelemnek ehhez a kevéssé gusztusos ágához? Azt hiszem, csak az, hogy a rokona éppen ezzel foglalkozott, és csábította ıt az, hogy világot láthat. Rábízták az üzleti utazásokat, s így volt alkalma a Balkánon utazgatni, Törökországba, sıt még Egyiptomba is eljutott. Ez a kép Grúziában készült Tagja volt több egyesületnek 7

10 A svájciak voltaképpen Magyarországot is a Balkánhoz számították akkoriban, és barbár országnak tekintették. A svájci fiatalok részére az megszokott dolog volt, hogy külföldön próbáljanak szerencsét, mert kicsi volt az ország. Édesanyám családja, a Naeff-család elıkelıbb család volt, - mert azért a demokrata Svájcban is voltak és vannak társadalmi különbségek. A Naeff-család egy kissé le is nézte a Bachmanncsaládot, - viszont a svájci Bachmann-rokonaink gıgösnek és uraskodónak tartották a Naeffcsaládot. De ez csak olyan családi féltékenység. Johann Mathias Naeff Marie Naeff-Dalp A Naeff-családnak kiemelkedı tagja volt a szépapám, Johann Mathias Naeff, akirıl már hallottatok. Altstettenben lakott, Canton St. Gallenben, és gyapjúkereskedéssel foglalkozott, tekintélyes polgára volt a kis városkának. Kedves, bájos felesége fiatalon meghalt, miután tíz gyermeket hozott a világra. Szépapám aztán gondosan nevelte a tíz gyermeket egy hőséges házvezetını segítségével. a Mindig intette gyermekeit, amikor már felnıttek és kirepültek a családi otthonból, hogy ápolják a családi összetartást és rendezzenek családi összejöveteleket. Így vetette meg az alapját a Familienfest -eknek. Az volt a jelmondata: Liebet Euch untereinander, wie ich Euch geliebet habe! b. A tíz testvér egyikét, Wilhelm Naeff c -et Bundespräsident-nek, vagyis szövetségi elnöknek választották a múlt század negyvenes éveiben. Azt mondják, hogy nagyon helyesen és bölcsen vezette az állam ügyeit a viharos 48-as idıkben. Az én dédapám, Anton Naeff Nürnbergben végezte tanulmányait. A malomtechnikát tanulmányozta. Ha kedvelitek a romantikát, azt is elmondom, hogy beleszeretett egy szép nürnbergi leányba, akihez esténként eljárogatott. A leány gyertyát tett ki az ablakba annak jeléül, hogy nyugodtan jöhet. Talán olyankor a szülei nem voltak otthon. A szenvedély a A házvezetını, Vreneli mellett Johann Mathias Naeff édesanyja is részt vett a gyerekek nevelésében. b Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket! c Wilhelm Naeff 1848-tól 1875-ig volt a kormány tagja. A hosszú idıszak alatt több területet is felügyelt: posta, kereskedelem, építésügy, vasút, vám, pénzügy ben miniszterelnök-helyettes, 1853-ban miniszterelnök volt. 8

11 elragadta ıket, - de dédapám nem merte megvallani a dolgot szigorú erkölcsi felfogású édesapjának. Csak akkor vallotta meg, amikor már megszületett a gyermek; ez volt a nagyapám 3. Szépapám, amilyen nemes és igazságos gondolkodású volt, azt mondta: "fiam, azzal teheted jóvá a bőnödet, ha sürgısen elveszed feleségül a leányt." El is vette, és egy hosszú életen keresztül éltek együtt boldogan. Nagyapámon kívül tudtommal csak egy gyermekük volt, Marie a, aki késıbb egy tiroli orvoshoz, Lantschnerhez ment feleségül. Tılük származnak a híres síbajnok Lantschner-fiúk és leányok 4. Ez a Marie mondta el egyszer Mamának, hogy édesanyja, amikor haldoklott és már félig öntudatlan állapotban volt, azt mondogatta: "Anton, Anton, die Kerze ist im Fenster b ". Ezt a történetet csak azért mondom el, mert regényekben és színdarabokban sokat hallhattok a "képmutató polgári erkölcsrıl." Valóban volt olyan is, de láthatjátok, abban a régi idıben is voltak ıszinte és nagyvonalú emberek. Nagyapám, amikor felserdült, szintén a malomszakmát választotta hivatásának. İ már mérnöki kiképzést nyert a zürichi mőegyetemen. Fiuméban kapott állást, és ott ismerte meg a kedves, szelíd Karoline Schulzet, akit nıül is vett. Hamarosan Budapestre kerültek, mert Magyarországon akkor kezdtek gızmalmokat létesíteni, és itt még nem voltak malommérnökök, ezért hívtak be németeket és svájciakat. Franz Naeff Karoline Schulze a Johann Mathias Naeff utódainak névjegyzékében szerepel még négy halvaszületett vagy kisgyermekként meghalt testvér is, valamint Franz és Marie öccse, Wilhelm Mathias Arthur, aki 19 éves korában halt meg. b Anton, Anton, a gyertya kint van az ablakban! 9

12 Nagyapám tervezte meg az Erzsébet-gızmalmot, amelynek késıbb igazgatója is lett. Így édesanyám már Budapesten született, de sajnos, már hároméves korában elvesztette szeretı édesanyját, aki szívbajban szenvedett. Fiatalon kellett elmennie. Mindvégig öntudatnál volt. Olvastam levelét, amelyet élete utolsó éjszakáján írt, és amelyben gyermekeit testvérei gondjaiba ajánlotta 5. Négy gyermekük volt akkor: Willy, Gizella, Marie (az én Édesanyám) és Margit, aki akkor még csak féléves volt. İt elvitte a rokonokhoz, a többiek mellé nagyapám nevelınıt fogadott. Késıbb nagyapám új anyát hozott a házhoz: Hensler Johannát, aki egy jómódú budapesti órásmester leánya volt. Fiatalon özvegyen maradt, elsı férje svájci volt, s így eljárt a budapesti németek és svájciak egyesületébe. Egyébként akkor még Budán a német nyelv uralkodott. Nagymamámat gyerekkorában egy idıre falura küldték, hogy magyarul megtanuljon. De sohasem tanult meg tökéletesen magyarul, bár egész életét, 82 évet Budapesten élte le. Persze mi csak ıt ismertük nagymamának. Még öreg korában is határozottan szép asszonynak volt mondható. Szép magas termete, és kedves, bájos arca volt. Egyébként kitőnı háziasszony volt, szigorú, józan felfogású. Mamának túlfinomult, ábrándos lényét nem értette meg. Nagymama Hannával, Emmával, Fridával és a kis Micivel Ebbıl a második házasságból három leány született: Frida, Hanna és Emma. Gizella 11 éves korában meghalt szívbajban. Így hatan maradtak testvérek. Willy volt az egyetlen fiú. Szelíd, kissé gyámoltalan fiú volt; a tanulás nehezen ment neki, s ez nagyapámnak nagy bánata volt. Szigorúsággal akart segíteni a bajon, de azt hiszem ezzel többet ártott, mint használt. Willy bácsi egész életében kissé félszeg, bátortalan ember volt, aki nem vitte volna sokra az életben. Agglegény maradt, talán a házassághoz sem volt bátorsága. Kis szürke hivatalnok volt. Ötvenéves korában egy gyorsan romboló tüdıbaj elvitte szegényt. Édesanyámnak az egész lényén meglátszott a gyerekkorában tapasztalt szigorúság. Mintha valami állandó nyomás lett volna a lelkén, jóformán soha nem tudott igazán felszabadultan vidám és boldog lenni. Egyedül legjobb barátnıjének, Glatz Lilynek családjában érezte magát szabadabbnak és vidámabbnak, mint máskor. Érdekes, hogy még a neve is más volt ott: odahaza a komoly Irma névre hallgatott (becézés nem volt szokásban), Glatzék pedig Micinek hívták. Ez így maradt mindvégig a. Mama mesélte egyszer, hogy az édesapja egyszer nagy vitát rendezett Glatz bácsival nevelési kérdésekrıl. Nagyapám azt vitatta, hogy a nevelésben legfontosabb a szigorúság: az ember szereti a gyerekeit, de nem mutatja ki. Szigorúan kell nevelni a gyermekeket és komoly munkát követelni tılük, mert elı kell ıket készíteni az élet nehézségeire és küzdelmeire. Glatz bácsi pedig azt fejtette ki, hogy éppen azért, mert az élet nehéz és küzdelmes, fontos, hogy a gyermekeknek napsugaras, vidám gyermekkorban legyen részük, és hogy érezzék a a Valószínőleg nem volt véletlen, hogy késıbb két lányát Micinek, illetve Lilynek nevezte. 10

13 szeretet melegét. Az élet inkább Glatz bácsinak adott igazat, mert az ı gyermekei mind szabad, önálló egyéniségek lettek, amellett tevékenyek, életrevalók. Egyikük Glatz Oszkár volt, a híres festı. Glatz Lily levele "Miculinkához". A képet - talán éppen e meghívás után - Glatz bácsi készítette a két barátnırıl kedvenc foglalatosságuk közben: Mici olvas, Lily köt. Sajnálom, hogy nem ismerhettem nagyapámat, mert érdekes egyéniség lehetett. Szerette ı azért a gyermekeit, hiszen még meséket is írt nekik, kis verses színdarabokat, jeleneteket is, amelyeket karácsonykor vagy születésnapra elıadtak. Igyekezett szép otthont is készíteni a gyermekeinek. Mint svájci ember, rajongott az erdıért és a hegyekért. Jó érzékkel választotta ki a vadregényes helyen fekvı zugligeti telket, hogy ott építsen nyaralót a családnak. Télen a városban laktak, de tavasztól ıszig kint laktak a Zugligetben. Nagy buzgalommal látott hozzá a gyümölcstermeléshez, és amint az eredmény mutatta, értett is hozzá. Nagyapámnak sokoldalú mőveltsége lehetett: nemcsak a mérnöki tudományokban és a természettudományokban volt jártas, hanem az irodalomban is. Goethe összes mővei kétféle kiadásban is meg voltak neki. Talán Goethe hatása volt az is, hogy a szabadkımőves társasággal lépett kapcsolatba. A racionalizmus felé hajlott. Gyermekeit azért engedte istentiszteletre járni, de azt már sokallta, hogy Mama bibliaórákra járt és otthon is olvasta a Bibliát. Sokszor a kertnek egy zugába menekült, és ott olvasta az Igét. Amikor Mama még csak 17 éves volt, nagyapámat elragadta a halál. Nagy csapás volt ez a családra, bár anyagilag nem láttak szükséget, mert nagyapám elég szép vagyont győjtött. 11

14 Édesanyám aztán egy kereskedelmi tanfolyamot végzett a felsıbb leányiskola után. Nagymama igyekezett a mostohalányait, Mamát és Margit nénit hamar férjhez adni, hogy annál nagyobb gondot fordíthasson aztán a saját lányaira. Azt meg kell hagyni, hogy nagyon szép kelengyét adott a mostohalányainak is. Frida, Hanna és Emma kis serdülı lányok voltak, amikor én születtem. Egyik szebb volt a másiknál. Sajnos Frida 16 éves korában súlyosan megbetegedett, amint már említettem. Állítólag az okozta a betegségét, hogy Svájcban egy alpesi kirándulás alkalmával egyszer bırig ázott. Hanna volt talán a legszebb, de Emma tudott legügyesebben öltözködni és csinosítani magát. Én mind a három nénikémet szerettem, de legjobban mégis Hannát, mert ı volt a legkomolyabb, szerette az irodalmat és mővészetet. Hatéves voltam, amikor Hanna férjhez ment dr. Vidéky Emilhez 6, aki akkor mőegyetemi adjunktus volt. Az esküvıre engem is elvittek a templomba, majd utána a lakodalmi ebédre is. Ott történt meg velem az a szégyen, hogy elszédültem, és rosszul lettem a bortól. Nem, mintha sok bort adtak volna nekem; csak úgy szürcsölgettem innen-onnan. Ugyanis Hanna menyasszonyi fátyolát a vendégek apró darabokra tépték azon babona alapján, hogy a menyasszonyi fátyol szerencsét hoz. Én pedig játszogattam a fátyoldarabokkal, ráfeszítettem a pohárra és azon keresztül kortyolgattam a vörösbort; tetszett nekem, hogy milyen szép rózsaszín lett a fátyol. Így kísérletezgettem, míg egyszerre csak forogni kezdett velem a világ. Erre sürgısen hazavittek egy konflisban. Iskolai életem Æ Olvasni már ötéves koromban megtanultam nagyjából. Volt egy nagyon szép verseskönyvem, "Kedves órák" Gyıry Vilmostól. Hallás után hamarosan megtanultam a verseket, azután elkezdtem a betőkkel ismerkedni. Akkor még nem tudtam, hogy mi az a globális módszer, de voltaképpen ilyen módszerrel tanultam én is. Tudtam a szót, és kielemeztem belıle az egyes betőket. Mire iskolaköteles lettem, már folyékonyan olvastam. Ezért Édesanyám nem is küldött iskolába, hanem magántanulónak íratott be. İ maga foglalkozott velem otthon. Év végén aztán letettem elsı vizsgámat; persze ez gyerekjáték volt nekem. A második elemibe már rendszeresen jártam. A Veres Pálné intézetbe jártam, ahol akkor elemi is volt. Így Micivel együtt mehettem el, aki akkor már a felsıbb leányiskolába járt ugyanott. A nyilvános iskola elıször szokatlan volt nekem. Nagyon bátortalan voltam, 12

15 többször sírva is fakadtam. Az írás okozott nekem egy kis nehézséget, meg a rajz, mert nem voltam elég ügyes kező. A tanulás könnyen ment. Hamarosan nagyon megszerettem elsı tanítónımet, Lujza nénit, aki igen jó pedagógus volt. Amikor egyszer arra bíztatott bennünket, hogy ne igyunk soha egy csepp bort sem, mert az ártalmas, ezt szívesen megígértem, mert hiszen én már egyszer megjártam a borral. Meg is tartottam egész gyermekkoromon keresztül. Egyszer meg arról beszélt, hogy ne menjünk se színházba, se cirkuszba, mert ott nincs velünk az Úr Jézus. Ez az intelem olyan nagy hatással volt rám, hogy amikor egyszer szüleim elvittek a cirkuszba, - bár én ellenkeztem, - egész idı alatt sírtam, és eltakartam a szememet, hogy ne lássak. Csak úgy elmosódottan láttam könnyeimen keresztül a tolldíszes indiánokat, akik lovasmutatványokat mutattak be. Késıbb egyszer a János vitéz-be akartak elvinni, de kereken megtagadtam, így nem erıltették. Késıbb tudtam meg, hogy Lujza néni az akkoriban megalakult Bethánia szövetség tagja és komoly hívı lélek. Az én hitem akkor még nagyon kezdetleges volt. Mindenesetre Lujza néni nagyobb hatással volt reám, mint a vallástanárunk, aki elmondta a bibliai történeteket, mintha mesét mondana, de nem tudott komolyabban a lelkünkre hatni. Templomba ritkán jutottam el. Mama elvitt néha a Hold-utcai német templomba. Nem sokat értettem a prédikációból még akkor, de mégis azt éreztem úgy sejtelemszerően, mintha valami földöntúli ragyogás töltené be a lelkemet. Hasonló volt ez, mint amikor a tiszta kék égnek a végtelenségébe néztem szép tavaszi napokon. Harmadik elemiben egészen fiatal tanítónım volt, aki akkor került ki a képzıbıl, de máris nagyszerően tanított. İ nevelt bennünket hazaszeretetre, a szabadságért való lelkesedésre. Abban az esztendıben hozták haza Rákóczi, Bercsényi, Thököly és Zrínyi Ilona hamvait. Soha nem felejtem el, hogy milyen csodaszép volt az ünnepélyes felvonulás a Kerepesi úton, amelyet akkor neveztek el Rákóczi-útnak. Mi egy ablakból néztük. A sok zászló, a díszmagyar ruhába öltözött fıurak, az aranyos hintók, büszke paripák mind csodálattal és lelkesedéssel töltöttek el. De nem kell azt gondolni, hogy csak ezeket a külsıségeket fogtam fel az egész Rákóczi-ünnepségbıl. Volt iskolai ünnepély is, ahol én is szavaltam. Elızıleg pedig elolvastam egy történelmi elbeszélést Rákóczi Ferenc gyermek és ifjúkoráról. Tehát volt már egy kis fogalmam arról, hogy mi lelkesítette Rákóczit és kuruc vitézeit. Az én kis szívemet is megragadta akkor a magyar szabadságért való lelkesedés. És ettıl kezdve érzelmi közösséget vállaltam a magyarsággal, és ez meg is maradt egész életemen keresztül. Sokat tanultam és olvastam a iki szabadságharcról is. Rákosi Viktor "Korhadt fakeresztek" címő elbeszélés-kötetét pld. nagyon szerettem. Figyelemreméltó ám ez, gyermekeim, hogy ilyen volt az iskola szelleme Ferenc József uralkodása idején. Tisztelettel, megbecsüléssel emlegették Ferenc Józsefet, de csak úgy hővösen, minden lelkesedés nélkül. Kossuth Lajosért, Petıfiért és a szabadságharc hıseiért lelkesedett a legtöbb tanító és tanár, és ezt a lelkesedést oltották a mi szívünkbe is. Tudtuk, hogy Ferenc József eredetileg ellensége volt a magyar nemzetnek, csak Erzsébet királynénak sikerült ıt kiengesztelni a magyarság iránt. Erzsébet királynét szerettük, mert kedves, vonzó egyéniség volt, és sokat tett a magyar nemzetért. Erzsébet királyné nevenapján többnyire iskolai ünnepély is volt. De megünnepeltük az iskolában október hatodikát, az aradi vértanuk emlékünnepét is. A magyar nemzet kiengesztelıdött királya iránt, de a régi sérelmeket azért nem felejtette el. 13

16 Szerettem a történelmi olvasmányokat, de szerettem a magyar néprıl, a falusi életrıl szóló elbeszéléseket is. Általában faltam a könyveket már harmadik, negyedik elemista koromban is. Olvastam már Verne könyveket is, de legkedvesebb olvasmányom de Amicis "Szív" címő könyve volt. Azt többször is végigolvastam és megkönnyeztem a benne levı megható elbeszéléseket. Olvasmányaimba annyira belemerültem és annyira beleéltem magamat azok világába, hogy olyankor a körülöttem lévı világ szinte nem is létezett számomra. Olyan tiszta boldogságot éreztem olyankor, amikor egy-egy szép könyvet olvastam, hogy azt azóta sem tudom elérni, - mert most már nem tudok olyan gondtalanul olvasni, mint akkor. Sajnos, olyankor a testtartásommal sem törıdtem, amikor a díványon összekuporodva olvastam, s így Édesanyám már attól félt, hogy elgörbül a hátam. Az orvos egy hátegyenesítı deszkát rendelt nekem, azzal kellett egy ideig sétálgatnom. Azonkívül mindennap egy óra hosszat hanyatt kellett feküdnöm a szınyegen, s olyankor nem volt szabad semmivel foglalkoznom. De ezt nem bírtam ki, s így többnyire a szınyeg alá dugtam egy könyvet, s amikor nem látták, olvastam. Nagyon szerettem a verseket is. Lassanként elkezdtem én magam is verseket faragni. Persze ezek elég kezdetlegesek voltak, de édesanyám már azt hitte, hogy írónı vagy költını leszek, ha megnövök. Tanítónımnek, Anna néninek, aki a negyedik elemiben tanított, szintén ez volt a meggyızıdése, s ezeket a sorokat írta az emlékkönyvembe: "Adja Isten, hogy a szikra, mellyel az İ különös kegyelme Téged megajándékozott, majdan lángra lobbanjon és fényével megvilágítsa elmédet, melegével áthassa szívedet, hogy lelked megnyilatkozása neked el nem múló boldogságot, másoknak gyönyörőséget szerezzen." Restellem, hogy nem váltottam be a hozzám főzött reményeket. Még azt nem említettem, hogy milyen magyarosító szenvedély dúlt bennem. Nem tőrtem az idegen szavakat, s odahaza sokszor prédikáltam a testvéreimnek és a cselédlányoknak, hogy ne használjanak idegen szavakat. Ne mondják, hogy sparherd, hanem azt, hogy tőzhely; nem grízesnudli, hanem darásmetélt, nem nokedli, hanem galuska, nem spájz, hanem éléskamra, nem slingelés, hanem hurkolás stb. Persze ezért sokszor ki is nevettek. Nagyon szerettem kézimunkával és babaruhavarrással foglalkozni. A szomszédunkban lakott egy fiatalon özvegyen maradt osztrák bárónı, aki csipke- és selyem holmik varrásával kereste kenyerét. İ varrta a csipkés pólyakészletet is, amely még most is megvan. Nagyon szerettem ezt a nénit, mert mindig megajándékozott szép csipke- és selyemdarabkákkal, amelyekbıl aztán pompás ruhákat varrhattam a babáimnak. Nagyon jól tudtam magamban csendesen foglalkozni, de azért szerettem a társaságot is, bár mindig kissé ügyetlen és félszeg voltam ilyen helyen. Szokásban voltak a gyerekuzsonnák, s ezekre szívesen eljártam. Nagyon kedves délutánokat töltöttem iskolai barátnımnél, Turzson Rózsinál, azután Mama már említett hőséges barátnıjének, Lily néninek családjánál, Chateléknál. Ott valóságos gyermekparadicsom volt, mert öt gyermek volt a családban, és ezeknek volt minden elképzelhetı játékuk. Télen a városi lakásban is jól lehetett náluk 14

17 játszani, de még pompásabban nyáron a hővösvölgyi nyaralójukban, ahol a nagy kertben teljes szabadságot élveztünk. Nyolcéves koromban Mama elkezdett táncórára járatni, hogy kissé ügyesebb mozgást sajátítsak el. Mici is járt, ı ügyesen táncolt, neki sokkal jobb hallása és ritmusérzéke is volt, mint nekem. Én bizony nem élveztem a táncot, és csak úgy ugráltam, mintha dróton rángattak volna. Legjobban szerettem a szünetet, mert olyankor megkínáltak süteménnyel, és néha olvasnivalót is találtam magamnak, - mert egy ismerıs családnál volt a táncóra, - és én belemerültem az olvasásba; volt úgy, hogy el is felejtettem visszamenni a táncterembe. Tízéves koromban befejeztem az elemit, és rákövetkezı ısszel az Andrássy-úti állami felsıbb leányiskolába kerültem, ugyanabba az iskolába, ahol Mama is járt annakidején. Több tanárnım is volt, akik már ıt is tanították. És mivel ı mindig kitőnı tanuló volt, kénytelen voltam én is jól tanulni, mert a nemesség kötelez. Csúnya az élet? Nekünk nagyon szép, boldog gyermekkorunk volt. Szüleink mindent megadtak, amire szükségünk volt, és igyekeztek, hogy játékunk, szórakozásunk is legyen. Nagyon szép volt nálunk mindig a karácsony. Volt mindig mennyezetig érı karácsonyfa és játék, mesekönyv is bıven. Karácsony estéjén Papa is mindig játszott velünk. Azonkívül Szilveszter estéjén is mindig az volt a szokás, hogy éjfélig társasjátékot játszottunk. Éjfélkor Papa újból meggyújtotta a karácsonyfa gyertyáit, akkor elénekeltük megint a karácsonyi énekeket, azután boldog új évet kívántunk egymásnak és várakozásteljesen úgy mentünk aludni, hogy vajon mi minden szépet és jót fog hozni az új esztendı? Nyáron mindig elmentünk valahová nyaralni. Egyszer Szobon töltöttük a nyarat, egyszer Kistétényben béreltek a szüleink egy kis villát egész nyárra, egyszer meg, - akkor nyolc éves voltam, - Abbáziába mentünk nyaralni a tenger partjára. Akkor már rendesen tudtam úszni, és bátran kiúsztam a tengerbe egészen a vashálóig, amelyet a cápák ellen alkalmaztak. Nem mintha lettek volna ott cápák, de állítólag elıfordult már, hogy az Adriai tengerben is láttak. 15

18 Úgy tudtam mindig, hogy jómódúak vagyunk. Akkoriban úgy látszik azok is voltunk. Papa otthagyta a bélkereskedést, és új vállalkozásba kezdett. Ónozó és horganyzó üzemet indított egy üzlettárs segítségével, aki a mőszaki dolgokat intézte, ı maga pedig az üzleti ügyeket. Tejeskannákat és egyéb edényeket ónoztak ott, árultak dagasztógépeket és szeparátorokat is, de azt hiszem, ezeket csak közvetítették. Talán csak egy nagyobbfajta mőhely volt az egész, de mi gyárnak hívtuk. Csoportkép az üzemben, középen Papa. Úgy látszik kezdetben jól ment az üzem, mert elég jól éltünk. Mindig volt szobalány és szakácsnı a háznál. Ezek közül leghosszabb ideig egy Biri nevő kedves székely leány szolgált nálunk, ıt szerettük legjobban. Szóval az volt az érzésem, hogy nagyon szép és boldog a mi családi életünk, hogy az én édesapám és édesanyám a legjobb emberek a világon, és ideális házaséletet élnek együtt. Amikor nagyobbacska lettem, lassanként rájöttem, hogy mégsem olyan ideális minden, mint ahogy gondoltam. Nagyon figyeltem mindig a felnıttek beszédét, és olyankor, amikor Mamának valamelyik testvére volt nálunk, néha megütötte a fülemet egy-egy megjegyzés. Például amikor Mama egyszer azt mondta: Ja, ja, die Margit war gescheit! a Akkor már innenonnan hallottam valamit arról, hogy Margit néni elvált az elsı férjétıl, és késıbb még egyszer férjhez ment. Máskor meg Mama arról panaszkodott, hogy nálunk soha nem fordul elı egy kedélyes tréfa, vagy vidám nevetés. Hát valóban így volt: nem hallottunk mi soha veszekedést, de hiányzott a családi élet igazi melege. Mama sokszor szenvedı arccal ült az asztalnál, Papa meg komoran, hallgatagon. Egyszer meg Mama elmondta egyik testvérének, hogy amikor annakidején anyósa, a svájci Bachmann-nagymama eljött Pestre látogatóba, megkérdezte tıle: "Bist du glücklich? b " İ azt se tudta, mit feleljen erre, mert soha nem is mert arra gondolni, hogy boldog lehessen. Hát igen, késıbb megtudtam, hogy édesanyámat egyszerően férjhez adták 18 éves korában, de nem nagyon kérdezték, hogy a szíve voltaképpen mit érez. İ elızıleg titokban ábrándozott egy fiatal lelkészrıl, barátnıjének bátyjáról, az is ıróla, de nem mert szólni. Édesapám pedig megtetszett nagyanyámnak, mint jóképő, szolid, komoly fiatalember, s így meg volt gyızıdve, hogy helyesen cselekszik, hogy hozzáadja Mamát. Papa bizonyára szerette Mamát, de lehet, hogy egy kissé vonzotta az is, hogy egy jómódú családba házasodik be 7. Persze mindezekre csak lassan, fokozatosan jöttem rá, s ez mint felhı árnyékolta be gyermekkorom boldogságát. Amikor éves voltam, az anyagi ügyeink is kezdtek rosszul menni, de ezt Papa kezdetben nem vallotta be. Nem mentünk már nyaralni, csak a Zugligetbe hívtak meg bennünket, Micit meg engem néhány hétre. A fiúkat meg Chatelék hívták meg a Hővösvölgybe. Amikor 11 éves voltam, nagyon szép heteket töltöttem a Zugligetben. Akkor a Hát igen, Margit okos volt! b Boldog vagy? 16

19 Hanna is kint volt pólyás kislányával, Ágneskével. Nagyon boldog voltam, hogy ha már kishúgom nincs, legalább unokatestvérem van. Akkoriban rengeteget olvastam, mégpedig akkor kezdtem németül olvasni. Nagymamáéknál nemigen volt magyar gyerekkönyv, de ott voltak Frida, Hanna és Emma néni régi német könyvei, szebbnél szebb ifjúsági elbeszélések. Én még akkor a választékosabb irodalmi német nyelvben nem voltam jártas, de azért hozzákezdtem az olvasáshoz. Volt egy csomó ismeretlen szó, - ahhoz meg bátortalan voltam, hogy megkérdezzek valakit, de valahogy kispekuláltam azért a szavak értelmét, és nyár végére már vagy tíz könyvet elolvastam. Nem is sejtettem, hogy közben milyen sötét felhık gyülekeznek családi életünk egén. Néhány napra Mama is kiment Fricivel és Bertivel. Papa egyedül maradt a városi lakásban. Hát egy délelıtt amikor beléptem a szobába, - talán éppen a kertben olvasgattam boldogan elızıleg, - ijedten látom, hogy édesanyám ott ül, arcát kezébe temetve, és csak úgy rázza a zokogás. Mellette az asztalon egy levél hevert. Belepillantottam, Emil bácsi írása volt. Csak úgy táncoltak a szemem elıtt a betők: Ottó világítógázzal megmérgezte magát, de sikerült megmenteni... folyton csak azt hajtogatja, hogy meg akar halni... szegények egészen tönkre vannak téve... stb. Alig tudtam még felfogni a szavak értelmét, csak azt éreztem, hogy vége gyermekkorom boldog gondtalanságának. Amikor aznap ebédnél ültünk a verandán, és a kis öthónapos Ági ott feküdt kocsijában, és vidáman kacagott, gıgicsélt, Emma megjegyezte: "A kis Ágneske még nem tudja, hogy milyen csúnya az élet." Ez a kijelentés nagyon megdöbbentett és gondolkodóba ejtett. Hát igazán csúnya az élet? A könyveimbıl is azt olvastam ki, hogy ha vannak is bajok és csapások az életben, de a végén Isten mindent jóra fordít. Azt nem tudtam egészen megérteni, hogy szüleim miért estek annyira kétségbe vagyonunk elvesztésén. Nekem inkább valami izgalmas érdekesség volt az, hogy ezentúl szegények leszünk. Hiszen olyan szép elbeszéléseket olvastam szegény gyermekekrıl, akik szorgalmasan dolgoztak, segítettek szüleiknek, és szegénységükben is boldogan éltek. Így ábrándoztam ahelyett, hogy azt tettem volna, ami talán többet ért volna: ha vidámabb és elevenebb lettem volna, talán fel tudtam volna egy kissé vidítani és megvigasztalni a szüleimet. De ehhez sajnos nem értettem. Hogy voltaképpen miért jutott csıdbe Papa üzeme, azt mai napig sem tudom biztosan. Valószínő, hogy nem bírta a konkurenciát más cégekkel. Olyasmit is hallottam, hogy az üzlettársa nem volt becsületes. A bajban a kedves Glatz-család jött segítségünkre. Fıképpen Lily néni fivére, aki ügyvéd volt, segített sokat az ügyek rendezésében. Hosszas tárgyalások után végül sikerült az Alfaszeparátor-gyárnak átadni az egész üzemet. De eltartott több, mint egy évig, amíg idáig eljutottak. A vételárból aztán valahogy fedezték az adósságokat; de bizony édesanyám apai öröksége is elúszott. Életmódunkban egyelıre még nem történt nagy változás, csak takarékoskodni kellett minden vonalon. A két cselédlány egy ideig még megmaradt, mert Mamának is be kellett járnia a gyárba segíteni az ügyek rendezésében. Nekem az fájt a legjobban, hogy a Magyar Lányokra nem fizettek többé elı, mert mellızni kellett minden felesleges kiadást. Pedig nem is nekem járt, hanem Micinek, de én azért mindig végigolvastam elejétıl végig. Az iskolában megkaptuk a tandíjmentességet. Így aztán iparkodtunk még szorgalmasabban tanulni, mint eddig. 17

20 Micinek most azon kellett gondolkodnia, hogy milyen kenyérkeresı foglalkozást válasszon. Akkor éppen a felsıbb leányiskola hatodik osztályába járt; de ez az iskola nem képesített semmire, csak általános mőveltséget adott. Többen, még az iskola tanárnıi is azt tanácsolták, hogy az egyéves kereskedelmi tanfolyamot kellene elvégezni Micinek, akkor hamarosan keresethez jutna. De neki ehhez végképpen nem volt kedve. Így aztán a tanári pályát választotta, és édesanyám is azon volt, hogy ha sokáig is fog tartani így a tanulás, de olyan pályára menjen, ami érdekli és kielégíti. Ezért aztán különbözeti vizsgát tett, és a következı iskolaévben átment a gimnáziumba. Tavasszal aztán búcsút kellett mondanunk a szép ötszobás lakásnak. Papa kibérelt egy négyszobás villát kint Budafokon. Ennek sokkal olcsóbb volt a lakbére, mint az eddigi lakásunknak. Papa azt is kitervezte, hogy majd kertészkedni fog, csirkét, nyulakat tart, s így majd kevesebb költséggel fog járni a háztartás. Hiszen értett ı valamennyire a kertészkedéshez, mert falun nevelkedett. Ebben egyezett az ízlésünk, mert nekem is mindig az volt a vágyam, hogy kertünk legyen. A költözködés alatt engem Margit néniék vettek magukhoz. Csak akkor mentem ki, amikor már be volt rendezve az új otthonunk. Hát bizony a bútorok nehezen fértek el a kis szobákban; olyan volt a lakás, mint egy bútorraktár. De én nem sokat törıdtem a szobákkal, nekem a kert volt a gyönyörőségem, amely akkor, májusban tele volt virágzó bokrokkal. Hát még a nyári vakációban hogy élveztük a kertet, amikor a fiúkkal és Márta unokatestvéremmel, aki többször kijött egy-két napra ipics-apacsot vagy rabló-pandúrt játszani! Gyerekes örömömben önzı voltam és nem vettem észre, hogy szegény édesanyám milyen boldogtalan. İ közben csaknem összeroppant a gondok és gyötrıdések súlya alatt. Márta Beköszöntött az ısz. Jó messzire kellett járnunk iskolába. Aztán jöttek a hideg ıszi szelek, és kiderült, hogy a lakás nem alkalmas téli tartózkodásra. Nyaralónak építették, vékonyak voltak a falak, rosszak a kályhák. Mama neheztelt is Papára, hogy miért nem gondolta meg jobban, amikor egész évre kibérelte a lakást. Mamán közben már az idegkimerültség jelei mutatkoztak. Ebben a nehéz helyzetben megint a Glatz-család sietett segítségünkre. Kijelentették, hogy néhány hónapra magukhoz veszik Mamát, hogy kipihenhesse magát. Lily néni húga, Elza, aki nem ment férjhez, magához vette. Ekkor aztán Fricit Nagymamáék vállalták, engem meg Margit néniék. Mamának akkor egész télen feküdnie kellett, olyan rossz volt az idegállapota. Papa sem maradt sokáig a budafoki lakásban, elindult állás után nézni. Jó messzire ment: Torinóba, ott kapott valami könyvelıi állást. Karácsonyra hazajött, azután visszament, hogy elfoglalja új állását. Karácsony estéjén együtt voltunk Elza néninél. A jó Elza néni arról is gondoskodott, hogy magunkban lehessünk, ı Chateléknél ünnepelt, akik ugyanabban a házban laktak, egy emelettel feljebb. Együtt voltunk mind a hatan, volt karácsonyfánk, ajándékokat is kaptunk, bár szerényebbeket, mint máskor, - mégis egyszerre elszorult a szívem, elkezdtem sírni, és alig tudtak megvigasztalni. Azt hitték, csak azért sírok, mert kevés az ajándék; pedig én fıképpen azon szomorodtam úgy el, hogy nincs otthonunk. 18

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON. a tibeti DALAI LÁMA önéletírása

SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON. a tibeti DALAI LÁMA önéletírása SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON a tibeti DALAI LÁMA önéletírása FORDÍTOTTA HORVÁTH Z. ZOLTÁN SZERKESZTETTE SÁRI LÁSZLÓ SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON a tibeti DALAI LÁMA önéletírása ÍRÁS KIADÓ Budapest A mő eredeti címe:

Részletesebben

Pecznyík Pál. Egy zarándok éneke. Ébredés Alapítvány Pécel, 2001.

Pecznyík Pál. Egy zarándok éneke. Ébredés Alapítvány Pécel, 2001. Pecznyík Pál Egy zarándok éneke Ébredés Alapítvány Pécel, 2001. Ébredés Alapítvány 2001 Minden jog fenntartva. All rights reserved. Kiadja az Ébredés Alapítvány Levélcím: 2119 Pécel, Pf. 17 Telefon: (28)

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

2 3 4 Bevezetı Dunaújvárosról nem könnyő feladat írni. Ezt a csaknem hat évtizedes várost sokféleképpen értékelik. Születését viszont egységesen, a semmibıl nıtt ki. Ahogy a régi feljegyzések is írják,

Részletesebben

VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM«

VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM« VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM«GENIUS KIADÁS KUNOSSY RT., BUDAPEST. ELŐSZÓ Ez a könyv nem életleírás és nem regény, a képzeletnek nincsen benne semmi szerepe. Ami benne van, szórói-szóra igaz minden, de

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. II. szám 2011. március A Szentség elıtt És csütörtök van megint. A misének vége. Maroknyi nyáj várakozik hőségesen.

Részletesebben

Cseri Kálmán. Család. Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit

Cseri Kálmán. Család. Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit Cseri Kálmán Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit Család Nagyszülők, dédszülők A nagyszüleimmel kapcsolatban alig van emlékem. A szüleim viszonylag

Részletesebben

Fahidi Éva. Az interjút készítette: Bartha Ákos és Hosszú Gyula Budapest, 2010. január

Fahidi Éva. Az interjút készítette: Bartha Ákos és Hosszú Gyula Budapest, 2010. január Fahidi Éva Az interjút készítette: Bartha Ákos és Hosszú Gyula Budapest, 2010. január Család Édesapám azon kevés Fahidi közé tartozott, aki visszahúzódó meg csendes volt, merthogy az összes előtte született

Részletesebben

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és 191-169 ARTHUR GOLDEN EGY GÉSA EMLÉKIRATAI A mő eredeti címe: Memoirs of a Geisha Fordította: Nagy Imre A borítót tervezte: 4 Color Repro Kft. A kiadó postacíme: 1506 Bp. Pf. 42 Tel./fax: 319-7382 E-mail:

Részletesebben

Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János)

Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János) LIV.- évfolyam Vol.54 No. 1-2 2002-1.-2. szám MARGÓ HAZAMENT Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János) Elsô argentínai VK tábor, Buenos Aires 1962 Margó a leánykiképzô

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal)

HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 176-4812 ISBN 963 7959 54 8 Borítóterv és tördelés: B & B Grafikai

Részletesebben

Hol van a misszionárius-gyerekek hazája?

Hol van a misszionárius-gyerekek hazája? A Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Külmissziói Alapítvány Lapja XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Hol van a misszionárius-gyerekek hazája? 2005 Október A misszionáriusok gyerekeivel hasonló a helyzet, mint

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Léderer Katalin EGY ISMERETLEN TÖRTÉNET

Léderer Katalin EGY ISMERETLEN TÖRTÉNET Léderer Katalin EGY ISMERETLEN TÖRTÉNET SORSOK ÉS SZENVEDÉLYEK Sorozatszerkesztők: Buda Béla és Demetrovics Zsolt A sorozatban eddig megjelent: Sinkáné-Sinka Rita: Kővirág. A drogpokol hétköznapjai Fekete

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor.

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor. BATTONYA A TÖRTÉNET KÉPEKBEN 1983 1984 1986 ÉV TÖRTÉNET Sok lelkes, segítôkész ember munkájának köszönhetôen itt, Battonyán kezdett épülni az elsô magyarországi SOS Gyermekfalu. 2009 Megépülhettek a családi

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

MI LENNE VELEM NÉLKÜLEM?

MI LENNE VELEM NÉLKÜLEM? ************************* Salga Attila MI LENNE VELEM NÉLKÜLEM? ************************* Salga Attila A regényben az írói fantázia által alkotott személyek szerepelnek. Aki a valós(nak tűnő) helyszínek

Részletesebben

Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá

Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá Hogyan sikerült megırizni? Tényleg, hogyan? Eddig ezen nem is gondolkoztunk, hiszen rohannak az évek és egyszer csak azt vettük észre, hogy túl vagyunk az arany lakodalmon.

Részletesebben

Menekülés. Totemrehívás

Menekülés. Totemrehívás Han Pál Menekülés Egy hétköznapi ember nem hétköznapi története Szerkesztette: Görbicz Tamás Görbicz Tamás Totemrehívás A magyar ősvallás a Biblia világosságában Budapest, 2005 ISBN 963 229 300 2 Szerzői

Részletesebben

EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG

EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG 1 Jelige: A hatosztálynyi gyerekből egyedül én jöttem vissza. Lederer Gertrud. EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG Bevezető Egy nép közös álma Izrael. Mint minden álomnak, ennek is van

Részletesebben

Zelk Zoltán: Vakáció

Zelk Zoltán: Vakáció A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2011. május-június Zelk Zoltán: Vakáció Hova menjünk, milyen tájra? Hegyre talán vagy pusztára? Folyópartra vagy erdőre? Faluszéli zöld mezőre? Lepkét fogjunk vagy

Részletesebben

és megmarad a látszat

és megmarad a látszat FETYKÓ JUDIT és megmarad a látszat az élethez való ragaszkodás hitében József Attila haláláról 2 FETYKÓ JUDIT és megmarad a látszat... az élethez való ragaszkodás hitében József Attila haláláról 3 FETYKÓ

Részletesebben