1. KÖZPÉNZÜGYEK Alapfogalmak. - i/1. * Közpénzügyek * Közszükséglet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. KÖZPÉNZÜGYEK. 1.1. Alapfogalmak. - i/1. * Közpénzügyek * Közszükséglet"

Átírás

1 - i/1. * Közpénzügyek * 1. KÖZPÉNZÜGYEK 1.1. Alapfogalmak Közszükséglet Közfeladat Közkiadás Közbeszerzés Közpénzűgyek a társadalom részéről javak és szolgáltatások iránt megnyilvánuló olyan igény, mely szükséglet csak nehezen bontható le egyéni szükségletté. Az államiság és a társadalmi berendezkedés miatt szükségessé váló ráfordítások. a közszükséglet kielégítése érdekében kifejtett tevékenység, amely lehet: - állami - önkormányzati - non-profit, közhasznú szervezetek. a közfeladat megvalósítása folyamán felmerült kifizetések. a közkiadás olyan része, mely törvényben előírt módon bonyolódik le. a közfeladatok ellátása érdekében végzett pénzügyi tevékenység.

2 2.1. A költségvetési politika politikai pénzügy-politikai ellenőrzési gazdaságpolitikai Az állam gazdasági funkciói Allokációs Elosztási Stabilizációs verseny hiánya externáliák léte (külső tényezők) piacok komplementaritása információhiány kockázat közjavak^ léte - országos (hadsereg) - helyi (közvilágítás) jövedelmek újraelosztása^ - méltányosság - igazságosság - hatékonyság csoportérdekek összehangolása többség akaratának megnyilvánulása növekedés, egyensúly foglalkoztatás árstabilizáció

3 2.3. Az...amhíztertés gazdál.o.ásj, e,szá.o,é.i és garan;,^;;^;;^ 4-1. Bruttó elszámolás (teljesség) elve. (Minden bevételt és kiadást tartalmaz eqvmás sal szemben nem számolható el, nem vonható össze). A helyi önkorman^zaf ^kn" lonitett állami.^pénz-alapok, társadalombiztosítás nettó m ó d o ^ ^ a p c s o S ^ 2. Valódiság elv^ ('Bevételeket jogcimek. kiadásokat a feladat szerint kell tervezni!) 3. Részletesség elve. (Bevétel és kiadás a költségvetés szerkezeti rendje szerint.) 4. Pénzforgalmi szemlélet. (Adott évben befolyt és kifizetett tételek.) ' gefszíks? ^' ^^^'^^esség elve (áttekinthető forma, zárszámadással egysé^ 6. A költségvetés egy naptári évre szól. ( év egyszerre elfogadva) 7. Nyilvánosság elve. Az adatok a beterjesztés után nyilvánosak. (Kv.; államtitok) 8. Az állarriháztartási törvény szabályozza, hogy az alrendszer költségvetéséből ellá tando feladatokhoz ki, milyen címen járul hozzá. 'i^egvetesedol ella- 9. Díj kivételével fizetési kötelezettséget, mentességet csak törvény állapíthat meq (Ky. önkormányzat a törvény alapján felhatalmazással.) t'^máiref'''''''' ^"'^'^ ^'' '" ^"'^ elsősorban a költségvetési szerveken keresz-

4 - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; ^ ^ : ^ ^ ^ hiva- ^ S r S c é l ü k,stérrégu.rsu,ési tanács.unraszen^ezete ^ Felelősség: - pénzügy, egyensúlyért, gazdálkodás b,ztonsagaen (90,. (D). testület - heleioss g ^^g^^^iyg^g^^gégert: polgármester önkormányzat költségvetés, sze.et alapithat, Röza.apitványt gazdasági társaságot hozhat létre, társulhat (pl. oktatás) _ A központi kormányzat költségvetéséhez nettó módon kapcsolódik _ Az önkormányzat vagyonnal ^^f^^^'^f'\..^. ^ 1 törzsvagyon - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes 2 vállalkozói vagyon - forgalomképes. u 'I 1 i- i q^iát bevétel (pl helyi adó, vállalkozás, ingatlanhaszno- _ AZ önkormányzat bevétele,. 1. Sg^^eve^tel^ípL. ^J^^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^, 3tékböl rész, Ötv bírságok stb.)....^,^....^ ^. -^ Privatizációból származó bevétel 3 Tám.ogatások (kapott) - -- (normatív, cél, címzett, egyéb) 4 Átenqedett, megosztott központi adok (SZJA-rész! terríöföld bérbeadás, belföldi gépjárműadó) 5. Egyéb 6. Kötvénykibocsátás, hitelfelvétel Az önkormányzat költségvetésének teimezése. (képviselő-testület). A költségvetés cimekre oszl,k. önkormányzat, gazdájkodáslf^^a^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^ pénzgazdálkodás,, : átctoplítositás a testület jóváhagyásával, vagy felhatalmazásával ínl Dolaármester, bizottság) Előirányzat módositás, ha a végrehajtás nem b,ztos,tott - végrehajtás a polgármester feladata - í i X S e l,.ö..é,t bocsamal ki, kezesség,, «ÍIMhat He,y, onkormányz.tok pus.,: he,y, önkoimányzato,<: település,, megyei (fővárosi),» y; -;" ^ ; an.ormány.atok

5 f.,!/2. * Allamházíartástan * 2.4.4» Társadaíombiztosítás^ Alapok évi CXXVil. tv. Nyugdíjbiztosítási alap Egészségbiztosítási alap Kiadások (szolgáltatások) Betegségi, anyasági ellátások Baleseti ellátások Nyugdíjellátás Bevételek' Járulékok Munkáltatói 29% Nyugdíj 21% Eü (term.b.) 5% Eü (pénzb.) 3% Szankciók (pótlékok, bírságok) ART. szerint Központi költségvetésből pl. anyasági támogatás, nyugdíjszerű szociális ellátások Kamatbevételek, hozadékok Isyé Munkavállaló Nyugdíj 8,5% 0,5%-f8% Eü 4+3 = 7% Eü-i hozzájárulás'^ - tételes 1950Ft/fö/hó - százalékos 11/14/20/25%

6 1/2. * Államháztartástan * Költségvetési szerv évi XXXVIIl. tv /1998. (XIL30.)Korm. Gazdálkodás szintje szerint 217/1998. {Xlt.30.) Korm. rend. 12. (1) - Központi költségvetési szerv - Helyi (kisebbségi) önkormányzati költségvetési szerv - Társadalombiztosítási költségvetési szerv Köztestületi költségvetési szerv - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv Gazdálkodás szervezése szempontjából 217/1998. (Xil.30.) Korm. rend. 14. Önáüó költségvetési szer orv/ ' Részben önáüó költségvetési szepv^ Előirányzatok feletti rendelkezési jog szerint 217/1998, (XIL30.) Korm. rend Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv - Részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv - Költségvetési egység A költségvetési szerv végezhet vállalkozási tevékenységet. A nála maradó eredményből \ zási tartalékot képez. A jóváhagyott maradvány szabadon felhasználható. A költségvetési szervek pénzellátása a kincstáron keresztül történik (1996-tól). Befizetése: - vállalkozás eredménye után 16% - nem vállalkozási tevékenység bevétele után 5% (pl. bérbeadás, szolgáltatás, kamat stb.)

7 L/3. * Az adótan alapjai * 3.1. A pénzügypolitika Foqaima: Az állampénzügyekre vonatkozó döntések, programok, irányelvek, konoepciók Összessége, a gazdaságpolitika része. Célja: A piackonform, a vegyes íuiajdonú szodális piacgazdaság kiépítése. Eszközei: Direkt és indirekt szabályozó eszközök, melyek lehetnek tartósak és rugalmasak. Pénzügypolitika Fiskális politika - Költségvetési politika Adópolitika Monetáris politika - Pénzpolitika Hitelpolitika Pénzügyi elvonások: jogszabályok aiapján, bevétel elérése céljából történő fizetések. -Adó: kényszer jellegű, vissza nem térülő, visszafizetés nélküli, általános pénzbeli szolgáltatás, amelyet jogszabály aiapján hajtanak be - Vám: a termékek vagy szolgáltatások határon történő átengedéséért fizetett adó Lefölözés: piaci versenyképesség befolyásolására alkalmazott elvonás Díj: meghatározott szolgáltatásért fizetett ellenérték (tandíj, vámkezelési díj, ápolási díj) - Illeték: általában állami (nem gazdasági) szolgáltatás ellenértéke, eseti jellegű -Járulék: későbbi kiadások fedezésére szolgál (pl. TB) Pénzbírság: a törvények érvényesítése miatt, általában nevelő szándékkal kiszabott összeg (pl. pénzbüntetés)

8 3,2. Az ás célja, alapelvei 1. Közteherviseiés elve 2. Megbízhatóság elve 3. Könnyen teljesíthetőség elve 4. Jutányosság elve Az adóztatás általános céljai pénzügy politikai céiok (bevétel, adóforrás megőrzése) specíáiís célok -elosztás politikai cél - növekedéspoiítikaí cél -ösztönzési cél (pl. export) - fogíalkoztatáspoíitikai cél -allokációs cél (a lakosságtól és gazdálkodó szen/ezetektől központi költségvetésbe) - egyéb

9 3.3. Adózási elvek Egyenioségi elv; ^ vállaljon mindenki azonos (egyenlő) áldozatot (egyforma adót fizessen) Áldozatelmélet: -^ a magasabb jövedelműek többet fizessenek (progresszív adózás) Hatékonysági elv: ^ degresszív adó a célszerű, mert a progresszív adó -^ a hatékony területekről allokál tőkét a kevésbé hatékonyakra (kínálati közgazdaságtan, neoklasszikus iskola) Fogyasztási elv: -> a társadalmi össztermelésből való igénybevétel alapján fizessünk adót (előny: megtakarításra ösztönöz, nem lehet kibújni, egyszerű, hátránya: legszegényebbek fogyasztását korlátozza) Visg&ntszolqáltatási elv: -> az adó az állam által biztosított szolgáltatások eltenertéke Az adózás alapelvei (Smith) fizetőképesség szerint határozott (mérték, idő, ismertség) legalkalmasabb időszakban fizethesse beszedés a lehető legkevesebbe kerüljön A jó adórendszer^ egyszerű semleges igazságos konzisztens stabil, kiszámítható könnyen áttekinthető, egyszerűen kiszámítható, nehéz eltitkolni, bevezetés olcsó az adó nem befolyásolja a gazdasági döntéseket a teherviselőképesség szerint adóztat a nemzetközi partnerek rendszerével ritkán változik, érzékelhető a változás tendenciája Az adórendszerrel szemben támasztott követelmény lehet még: hatékonyság, egyértelműség rugalmasság, olcsóság. ' 21

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás alapjai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás alapjai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Bereczki Erzsébet Az adózás alapjai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 AZ ADÓZÁS ALAPJAI ESETFELVETÉS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 TARTALOMJEGYZÉK B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 2. ÁLLAMPÉNZÜGYEK... 291 2.1. A költségvetés... 291 2.2. Az államháztartás információs és mérlegrendszere...

Részletesebben

A költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege. Onyestyák Nikolett

A költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege. Onyestyák Nikolett A költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege Onyestyák Nikolett A költségvetés bevételei A költségvetés bevételeinek főtípusai: a.) Adók és adójellegűbevételek: adó, tb járulék, vámok, állami monopólium.

Részletesebben

Szükséglet. A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése.

Szükséglet. A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése. Szükséglet A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése. A szükséglet az emberekben felmerülő hiányérzet, termékek és szolgáltatások iránti igény, amely cselekvésre készteti

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő Doktori (PhD) értekezés A magyar adórendszer és annak mezőgazdasági egyéni vállalkozókra gyakorolt hatása az Észak-alföldi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁS MAGYARORSZÁGON AZ EGYKULCSOS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Részletesebben

Tartalom. I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9

Tartalom. I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9 2 Tartalom I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9 1.1. A piacgazdaság általános jellemzői 9 1.2. Az állam szerepe 9 1.3. A gazdaságpolitika fogalma

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása 25470 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám II. Törvények 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról* I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

Pénzügytan. Dr. Bozsik Sándor

Pénzügytan. Dr. Bozsik Sándor Pénzügytan Dr. Bozsik Sándor Tantárgyi követelményrendszer 1 Oktatási segédletek: - dr. Fellegi Miklós: Pénzügyi ismeretek Miskolci Egyetem jegyzet - Pénzügytan példatár - Az előadás anyaga letölthető

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ 1016 Budapest Mészáros u. 18. Tel: 212 67 75 Fax: 212 67 78 Drótposta: makk@zpok.hu Világháló: www.zpok.hu/~makk ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009.

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE SZAKDOLGOZAT Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. 1 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek I./2

Pénzügyi ismeretek I./2 1 Pénzügyi ismeretek I./2 Prezentációs készlet Készitette: dr. Csáki Ilona 2 I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE A PÉNZÜGYEKBEN A pénz időértéke elvet minden befektetési formánál lehet és kell alkalmazni. A széles értelembe

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Tartalomjegyzék I. Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése... 6 1. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései... 6 a. központi költségvetés... 7 b. nemzeti

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AMBRUS RITA ANNA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ RENDSZER ÁTTEKINTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ADÓKEDVEZMÉNYEK HATÁSÁRA Értekezés doktori (PhD)

Részletesebben

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

Részletesebben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben III. évfolyam (2008) 1. szám 79 106. oldal http://www.kormanyzas.hu Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben Bakos Péter, Bíró Anikó, Elek Péter és Scharle Ágota A tanulmány kiindulópontja,

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Számvitel és Statisztika Tanszék. Doktori Iskola Vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR. egyetemi tanár.

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Számvitel és Statisztika Tanszék. Doktori Iskola Vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR. egyetemi tanár. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Számvitel és Statisztika Tanszék Doktori Iskola Vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tanár Témavezető: BOKORNÉ DR. KITANICS TÜNDE főiskolai docens AZ EGYKULCSOS

Részletesebben