Viták az adórendszerről (régebben és ma)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Viták az adórendszerről (régebben és ma)"

Átírás

1 1 Balázsy Sándor: Viták az adórendszerről (régebben és ma) Belpolitikai életünket és a nemzetközi szervezetekhez fűződő kapcsolatokat egyaránt motiválják (sokak szerint alaposan be is árnyékolják) az adórendszer körüli viták. E viták leginkább a személyi jövedelemadó körül kavarognak. Az ellenzék bírálja, sőt, kárhoztatja az egy kulcsos, 16 százalékos jövedelemadót, a kormány pedig szinte hihetetlen (elejtett prédáját védeni akaró oroszlánéhoz hasonló) elszántsággal ragaszkodik hozzá, miközben az szjabevételek drasztikus csökkenése miatti költségvetési problémákat nagyszámú új adó bevezetésével, valamint szociális, egészségügyi, oktatási és más szempontokból fontos területek forrásait megszorító intézkedésekkel igyekszik kezelni. Hiányzik azonban - mindkét oldalon - az alapos közgazdasági elemzés, ami előmozdíthatná egy ésszerű konszenzus kialakítását. A negyedszázad előtti vita A mai vitában e cikk szerzője eddig nem szólalt meg, a korábbi adórendszer bevezetése idején viszont több tanulmányban is elemezte és bírálta az 1987-ben előkészített és 1988-ban életbe léptetett adóreformot, amely - egyebek között - a több kulcsos (progresszív) személyi jövedelemadót is bevezette. 1 Más közgazdászok is írtak bíráló cikkeket, így Gergely István 2, Falusné Szikra Katalin, Soós Károly Attila 3 és Koltay Jenő 4, Az első bírálatokra Kupa Mihály (akkor még a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője, a rendszerváltás utáni Antall-kormányban pedig pénzügyminiszter), valamint Rák György, az Országos Tervhivatal főosztályvezetőhelyettese reflektáltak. 5 Ezt a vitát már csak azért is érdemes áttekinteni, mert az akkor kifejtett gondolatok közül néhánnyal rokon vonásokat látszanak mutatni az adórendszerben 2010 után végbement változtatások egyes elemei, más gondolatokkal viszont szöges ellentétben van a kormány jelenlegi adókoncepciója. Ezek is, azok is olyan előzményeknek tekinthetők, amelyek ismeretében megalapozottabb értékelés adható a Matolcsy György nevével fémjelzett (bár meggyőződésem szerint korántsem az ő fejéből kipattant) adókoncepcióról. Mielőtt azonban belemennék a negyedszázaddal korábbi és a mai koncepciók egybevetésébe, előbb vegyük szemügyre a negyedszázad előtti koncepciót. Kupa Mihály (aki az 1998.évi adóreform tervezetét kidolgozta) 1987 júniusában megjelent cikkében a következőképpen vázolta a tervezett adóreform célját: A reform célja - a gazdaságirányítás egészének továbbfejlesztésébe ágyazva - olyan adó- és árviszonyok kialakítása, amelyek a gazdaság kibontakozását szolgáló gazdaságpolitika eszközeként a mainál kedvezőbb környezetet adnak az önálló (kockázatot vállaló) vállalati gazdálkodáshoz, növelik a nyereség- és költségérzékenységet, reálisabb - a hatékonyságot, valós jövedelmezőséget tükröző - értékrendhez közelítenek a termelés, a fogyasztás, a beruházás, az export és 1 Balázsy Sándor: Az adóreformról. Bírálat és ellenjavaslat. Közgazdasági Szemle sz. Quo vadis, adóreform? Az évi adóreform első évi tapasztalatainak értékelése. Közgazdasági Szemle, sz. 2 Gergely István: Személyi jövedelem, de hogyan? Közgazdasági Szemle, sz. 3 Falusné Szikra Katalin: Kit hogyan érint a személyi jövedelemadó? Közgazdasági Szemle, sz. Soós Károly Attila: Megjegyzések az önmagában vett adóreformról. Közgazdasági Szemle sz. 4 Koltay Jenő: Az új adórendszer korszerűségéről és működéséről 5 Kupa Mihály: Személyi jövedelemadó: elvek és viták, Közgazdasági Szemle, sz. Rák György: Adóreform bérreform nélkül, Közgazdasági Szemle sz.

2 az import folyamataiban, s végül, de nem utolsósorban, egyszerűbbé, áttekinthetőbbé teszik az ár- és a pénzügyi viszonyokat az állampolgárok, a gazdálkodók és a gazdaság irányítói számára. Kupa Mihály szerint az adóreform azzal érte volna el ezeket a célokat, hogy a gazdaságban létrejövő tisztajövedelemnek addiginál sokkal nagyobb részét realizálja a fogyasztás szférájában, s ennek ellentételeként csökkenti a termelő szervezetek adóit. Az adóreform kidolgozói ezzel kívánták orvosolni azt a vállalatok részéről sokszor felhánytorgatott visszásságot, hogy nyereségük túlnyomó részét - akkor mintegy 88 százalékát - különféle címeken be kellett fizetniük a költségvetésbe. Ez a változás azonban csupán formai volt, nem pedig lényegi. Például a vállalatok forrásképzési lehetőségei, érdekeltsége és költségérzékenysége szempontjából semmi érdemi különbséget nem jelentett az, hogy a korábbi béradó helyett nagyobb bruttó béreket kellett fizetniük, amelyek után a bérből élőknek kellett jövedelemadót fizetniük. Sőt, a helyzet még formailag is hasonló maradt a korábbiakhoz, hiszen a bérek utáni személyi jövedelemadót a vállalatoknak eleve le kellett vonniuk a bruttó bérekből, és azt nekik kellett befizetniük az adóhatóság számlájára. Ami a vagyonadó (eszközlekötési járulék) megszűntetését, továbbá a nyereségadó kulcsának (és így tömegének is) csökkentését illeti, ezek mérsékelték ugyan a vállalatok adóterhelését, de egyidejűleg csökkent a bruttó nyereségsáv is, az adózás után maradó nettó nyereségük tehát végül semmivel sem nőtt. Ezektől a változtatásoktól tehát semmiféle fordulatszerű javulást nem lehetett remélni. Emlékezve a költségvetés - akkor sem valami rózsás - helyzetére persze ettől az adóreformtól sem lehetett elvárni, hogy az állami bevételek rovására javítson a vállalatok jövedelempozicióján. Arra viszont tényleg volt lehetőség, hogy a nyereség marginális adóterhei csökkenjenek, s ezáltal erősödjék a gazdálkodók költségérzékenysége. A tervezett (majd végrehajtott) adóátcsoportosítás azonban jelentős részben olyan tételeknél mérsékelte a vállalati adóterheket, amelyek a nyereség marginális terhelése szempontjából semlegesek voltak. Megszüntették a vagyonadót (ellentétele: a termelői árszint csökkentése); a béradót (ellentétele: a bruttó bérek emelése, hogy így azok után fizetni lehessen a személyi jövedelemadót). Csökkentették a kereseti adót (ellentétele ugyancsak a termelői árszint csökkentése). A mindenkori egyensúlyi helyzettől függő mértékben tervezték módosítani a felhalmozási adót. Átalakították a forgalmi adózást, megszüntetve az addigi egyfázisú forgalmi adót, amelynek helyébe a hozzáadott érték utáni általános forgalmi adó (ÁFA) lépett. Némileg csökkentették a nyereségadó kulcsát is (a korábbi 55 százalékról 45 százalékra), ettől azt várva, hogy ezáltal valamelyest erősíteni lehet a vállalatok költségérzékenységét. Amint az már az előző bekezdésben leírtakból is kitűnhetett, minden megszüntetett vagy csökkentett adónak lett valamilyen ellentétele, és minden új adónak valamilyen fedezete. Ezek az ellentételek azonban csak összességükben ellensúlyozták az adórendszerbeli változásokat, vállalati szinten, illetve termékcsoportonként azonban általában nem. Ezért az adóreformmal egyidejűleg árreformot is végre kellett hajtani, szakágazatonként meghatározott árindexek segítségével. A termelői árak e reformja egyúttal azt is jelentette, hogy feladták, vagy legalábbis a távoli jövőbe halasztották el a kompetitív (versenyben kialakuló) árrendszer, ezen belül a világpiaci árakhoz való igazodás eszméjének kibontakoztatását. Ez visszalépést jelentett, aminek fő oka az volt, hogy a gazdaság irányítói nem voltak képesek megoldást találni a gazdaságban megvolt hatékonysági szóródás kezelésére. Ami a személyi jövedelmek adóztatását illeti, az adóreform egyik fő elve az adókulcsok progresszivitása volt. Ezt az elvet az adóreform propagandája magától értetődő etikai axiómaként kezelte, olyannyira, hogy ezt tekintette arányos teherviselésnek. Ezt az értelmezést az is alátámasztani látszott, hogy a nemzetközi gyakorlatban is találkozni lehetett hasonló felfogással. Emellett a progresszív adóztatás elfogadtatását az is megkönnyítette, hogy az erre való áttérés a csak bérből és fizetésből élőknél induláskor nem hozott változást, 2

3 3 hiszen a bruttósításnak köszönhetően a nettó keresetek a korábbi szinten maradtak. Azoknak viszont, akik több forrásból is szereztek maguknak jövedelmet (például mellékállást is vállaltak), ezután összevont jövedelmük után kellett progresszív kulcsok szerint adózni, így adóterhük megnőtt, nettó keresetük pedig csökkent. A progresszív adó számukra degresszív nettó bérezést jelentett. Ilyen bérezés esetén pedig van egy határ, amelyen túl az érintettek inkább a több szabadidőt, vagy a kevesebb fáradságot részesítik előnyben, és lemondanak a pótlólagos munkával elérhető - egyre csökkenő - többletbérről. Minél magasabb jövedelmi sávban van valaki, annál hamarabb juthat el ehhez a határhoz. Ez akkor aggasztó, ha éppen a legfontosabb munkát végzők jutnának nagyobb jövedelemhez, és így náluk erősödik leginkább a teljesítmény-visszatartás tendenciája. A progresszív adóztatás egy másik hatása az, hogy felértékelődik a társadalmi munkamegosztáson kívüli, saját vagy családi fogyasztásra, vagy szűk kör számára végzett munka. Ilyen elsősorban a lakásépítés és tatarozás. Az adóreform bevezetése után magasan képzett szakemberek számára is előnyösebb volt saját lakásuk építkezésén dolgozni (akár segédmunkásként is!), mint tanult szakmájukon belül pótlólagos jövedelmet szerezni. Az építkezésen munkával elért megtakarítás után ugyanis nem kellett adózni, míg ha valaki szakképzettségének megfelelő többletmunkával igyekezett megkeresni a lakásépítés költségeinek fedezetét, akkor kétszer is adózhatott, egyszer az után a többletbevétel után, amit munkahelyén végzett több munkája, illetve valamilyen külön munka vállalásáért kapott (méghozzá progresszív adókulcsokkal), másodszor akkor, amikor az építési költségek közt megfizette a bruttósított béreket. A bírálók szerint tehát az adóterhek progresszió miatti növekedésének káros mellékhatásai vannak, amelyeket jobb volna elkerülni. Nagy baj, ha az adórendszer sokakat késztet teljesítményük visszatartására vagy a méltánytalannak érzett progresszív adótehertől szabadulást ígérő kitérési lehetőségek keresésére. A jövedelemadó ilyen káros hatása azzal védhető ki (vagy legalábbis csökkenthető számottevően), ha a marginális adókulcs nem emelkedik. Kérdés persze, hogy van-e olyan progresszív adóztatási forma, amely ennek a kívánalomnak megfelel. Erre a kérdésre elhangzott a szakirodalomban az a válasz, hogy van. Ilyen az olyan egykulcsos adó, amelyben a létminimumhoz szükséges jövedelemrész adómentes, az ezen felüli jövedelem pedig valamilyen 30 és 40 százalék közötti kulccsal adózik. Ez esetben az átlagos adóteher az összes jövedelemhez képest így is progresszíven emelkedne, egyszerűen azért, mert az összes jövedelmen belül növekedne az adózó rész aránya, és csökkenne az adómentes jövedelemrész súlya, viszont megszűnne a pótlólagos teljesítmények után szerezhető jövedelmek egyre növekvő adóterhelése. Ilyen adózás mellett feleslegessé válna a különféle forrásból származó jövedelmek összesítése is. Ami az egyetlen adókulcs mértékét illeti (hogy ti. az előbb említett 30 és 40 százalékon belül hol legyen), ez attól függ, hogy az állami költségvetés számára mekkora bevételre van szükség ebből az adónemből. A negyedszázad előtti adóvitában hangot kaptak másféle elvárások is. Ezek egyike az volt, hogy a személyi jövedelemadó rendszerébe be kell építeni az eltartott gyermekek utáni adóalap-csökkentő tételeket. 1 Az erre irányuló igény jogosságát az adóreform tervezői is 1 Ezt a gondolatot részletesen kifejtették: Ferge Zsuzsa (Gondolatok a személyi jövedelemadóról. Gazdaság, sz.), Gergely István (Személyi jövedelemadó, de hogyan?, Közgazdasági Szemle, l987.június), dr.pulay Gyula (személyi vagy családi jövedelemadó. Figyelő, 1987.június 18.) és Tálas Barna (Családi körben. Heti Világgazdaság, 1987.június 20.). Az ezzel kapcsolatos kormányzati álláspontot Kupa Mihálynak a Közgazdasági Szemle számában megjelent cikke (Személyi jövedelemadó: elvek és viták), valamint Rák Györgynek a Közgazdasági Szemle számában megjelent cikke (Adóreform bérreform nélkül) tartalmazzák.

4 4 elismerték, de nem százalékos, hanem fix összegű levonások formájában, amivel azt kívánták elkerülni, hogy a nagy jövedelműek gyermekenként nagyobb előnyhöz jussanak, mint a kis jövedelműek. Egy másik elvárás az volt, hogy a kisvállalkozások vonatkozásában - ott, ahol az elérhető jövedelem a tevékenység jellege alapján, a normál emberi teljesítőképesség ismeretében jól becsülhető - széles körben lehetőséget kell adni az átalány jellegű adózásra 1, s e körben jelentősen enyhíteni kell a könyvvezetési kötelezettséget. Ennek az elvárásnak a most tárgyalt adóreform keretében nem tettek eleget, a 2002-ben kormányra jutott Medgyessy-kormány viszont 2002-ben bevezette az EVA rövidítésű egyszerűsített vállalkozási adót, amely ugyan korántsem volt átalány jellegű, de kétségtelenül jelentősen egyszerűsítette az e körbe tartozó adóalanyok adminisztrációs terheit. Végül, de nem utolsósorban, az adóreformról folytatott és a hozzá kapcsolódó átfogóbb gazdaságpolitikai írásokban is fontos elvárást jelentett az az igény, hogy a hozandó intézkedéseknek semmi esetre sem szabad inflációgerjesztőnek lenniük, ellenkezőleg segíteniük kell az infláció megfékezését 2. A jelenlegi vita A évi választásokat követően hatalomra került kormány 16 százalékos egykulcsosnak nevezett személyi jövedelemadót vezetett be, alaposan megemelte az adózók családjában eltartott gyermekek utáni adóalap-csökkentő tételeket (általában is, a harmadik gyermek és a további gyermekek tekintetében pedig különösen nagy mértékben), továbbá fokozatosan csökkenteni kívánja a kis jövedelmű munkavállalókat korábban megillető adó-jóváírási lehetőséget. Ezek az intézkedések egymagukban csaknem évi 900 milliárd forintos bevételkieséssel jártak volna, ami magával hozta volna a költségvetési hiány elviselhetetlen megnövekedését. Ezt elkerülendő a kormány fokozatosságra szánta rá magát, amennyiben részben egy, részben két évre fenntartotta a tényleges bruttó jövedelmek ún. szuperbruttósítását, amelyet előzőleg még a Bajnai kormány vezetett be. Ez által az elvben 16 százalékos adó valójában 20,3 százalékos lett. Ezzel sikerült lenyomni az szja-bevételek ez évi csökkenését kereken 520 milliárd forintra. Ennek ellensúlyozására különadókat kellett kivetni a gazdaság különféle szektoraira, továbbá igénybe kellett venni a magánnyugdíjpénztárak által kezelt nyugdíjalapokat. A rákövetkező évben viszont az éves jövedelem ezer forintos sávjában megszűntették a szuper-bruttósítást (ami a kisebb és a nagy jövedelműek számára egyaránt kedvező), ezzel egyidejűleg azonban teljesen megszüntették az adó-jóváírási lehetőséget, s ezzel a szuperbruttósítás megszűntetésével kapott előnyt jóval meghaladó terhet róttak az alacsonyabb jövedelműekre. Az adóalap szuperbruttósítását pedig csak az e feletti sávban tartották fenn, és azt is csak arra az évre vonatkozóan. Az így bekövetkezett bevételkiesések pótlására 2012-ben 25 százalékról 27 százalékra kellett emelni az ÁFA-kulcsot, ami egymagában is 2 százalékponttal növelte az inflációt. Mindez persze azt is jelenti, hogy igazában még szó sem volt egy kulcsos szja-ról, valójában kétkulcsos (16 és 20,3 százalékos adókulccsal operáló) szja-val volt dolgunk tól viszont már a nagy jövedelműek teljes jövedelme is mentesül az adóalap szuperbruttósításától. Emiatt az szja-bevételek tovább csökkennek, s korántsem jelentéktelen mértékben. Mivel az ideiglenes jelleggel kivetett szektorális különadókból sem lehet tartós 1 Lásd: Balázsy Sándor, Csáki Csaba, Fodor László, Nyitrai Ferencné, Zala Júlia: Ajánlások a gazdaságpolitika megújításához. Közgazdasági Szemle, sz. 2 L. uo.

5 5 bevételre szert tenni, a mindezek miatt várható újabb bevételkiesések pótlására a kormányzat kénytelen volt egyre újabb és újabb adókat kitalálni, például a biztosítási adót, a távközlési adót, meg a tranzakciós adót. Amikor kiderült, hogy a tranzakciós adót az Európai Unió azon az alapon kifogásolja, hogy ez forgalmi adó jellegű, ilyen adóból pedig csak egy működhet, kitalálták, hogy az nem is adó, hanem illeték. Ez az átnevezés enyhén szólva erőltetettnek tűnik. Illetéknek ugyanis az állami szervek tevékenységéért (például okirat kiállításáért vagy más közszolgáltatásért) szedett díjat nevezik, márpedig a pénztranzakciókkal és a biztosításokkal kapcsolatos szolgáltatásokat nem az állami szervek végzik, hanem a bankok, illetve a biztosító társaságok. Igaz persze, hogy európai szinten is felmerült egy tranzakciós adó gondolata, de kizárólag a spekulációs pénzmozgások korlátozását szolgáló, nem pedig a lakosságot terhelő eszközként. A személyi jövedelemadózásnak ez az új rendje több szempontból is szerfelett problematikus. Egyrészt óriási és évről évre nagyobb összegű bevételektől fosztja meg a költségvetést, másrészt aggasztó mértékben felnagyítja a lakosságon belüli jövedelemkülönbségeket, harmadrészt a kieső adóbevételek pótlására szolgáló új adókkal felpörgeti az inflációt. Ma már inkább 4, mint 3 millióra tehető azoknak a száma, akiknek érezhetően csökkent a nettó reáljövedelme, mindenekelőtt a 10 százalék körüli munkanélküliség miatt, de nem kis részben az adó-jóváírási lehetőség fokozatos elvesztése, továbbá az ÁFA-kulcs megemelése és a nagyszámú új adó, valamint a felpörgő infláció miatt. A lakosság szegényebb rétegeiben egyre többen válnak képtelenné a közüzemi számlák kiegyenlítésére, olyannyira, hogy ez maguknak a közüzemeknek is riasztóan növekvő gondot okoz. Fogyasztásuk is csökken, ami egyre több családban odáig terjed, hogy a következő havi fizetés előtti héten már a gyermekeik számára szükséges élelmiszereket sem tudják megvásárolni. Mellesleg, a vásárlóerő e széles körben bekövetkezett vészes csökkenése az állami adóbevételek alakulása szempontjából is ártalmas, hiszen a kevesebb fogyasztás miatt csökken az ÁFA-bevétel is. A nagy jövedelműek viszont valóságos nemzeti ajándékként örülhetnek a 16 százalékoshoz egyre közeledő szja-nak. E szerfelett durva jövedelemátcsoportosítást az ellenzéki pártok szüntelenül bírálják, s erre minden okuk megvan. Van ennek az átcsoportosításnak egy olyan vonása is, amit eddig tudtommal senki sem említett meg. Az ti., hogy a személyi jövedelemadó progresszivitásának megszüntetésére irányuló lépések kitervelői nem vették figyelembe, hogy a személyi jövedelemadó bevezetésekor bruttósították a korábbi fizetéseket, ezzel nyújtva fedezetet mindenkinek a progresszív kulcsok szerinti adó megfizetésére, anélkül, hogy emiatt a nettó jövedelme csökkent volna. Erről az előzményről szinte mindenki megfeledkezett (vagy úgy tett, mintha elfelejtette volna). A keresetek felbruttósítása annak idején az adóreform tervezői részéről korrekt eljárás volt. A mostani döntéshozók azonban valamiféle szerzett jognak tekintik a progresszív szja-adózás miatt széthúzott bruttó kereseti arányokat, akkor is, ha a progresszív szja-t fokozatosan egy kulcsos (és 16 százalékos!) lineáris adóval váltják fel. Ez az eljárás azt jelenti, hogy immár a nettó jövedelmekre is kiterjesztik azt a negyedszázaddal korábban csak a bruttó jövedelmek vonatkozásában létrejött, és kifejezetten a progresszív szja-ra tekintettel előidézett nagyobb szóródást. Ez bizony már aligha tekinthető korrekt eljárásnak. Vannak persze (nem is kevesen), akik úgy vélik, hogy a negyedszázad előtti bruttósítás nagyon rég történt, s hogy a bruttó keresetek arányaira nem csak e felbruttósítás hatott, hanem például a minimálbérek többszöri megemelése is, ez utóbbi lépések pedig éppen hogy csökkentették a bruttó bérek szóródását. Véleményem szerint ez az utóbb említett érvelés nem helytálló, már csak azért sem, mert a nominális minimálbér emelése többnyire az infláció miatti reálbércsökkenés elhárítását célozta. (Igaz, 2012-ben a minimálbér ennél

6 6 nagyobb mértékben - 78 ezerről 93 ezer Forintra - emelkedett, s így a minimálbér reál értelemben is nőtt valamelyest.) Azt, hogy a progresszív jövedelemadóztatásra való áttéréskor a nettó jövedelemarányokat megőrizni hivatott korábbi bruttósítást követő visszatérés a lineáris adóztatás irányában méltatlan intézkedés, azért is tudatosítandónak érzem, mert e nélkül a mi tiszteletre - többé-kevésbé - méltó, de önérdekeit igencsak érvényesíteni szerető elitünk kísértésbe eshet a parlamenti váltógazdaságot arra használni, hogy váltakozva cserélgesse a lineáris és a több kulcsos progresszív szja-technikákat, utóbbiak bevezetésekor felbruttósítva a fizetéseket, majd a következő ciklusban visszatérve az így megemelt bruttó bérek lineáris adóztatására. Ily módon a nagy jövedelmű elit sikeresen és folyamatosan növelhetné a nettó keresetek szóródását, a maga javára, mit sem törődve a széles tömegek növekvő nyomorával, és élvezve saját gazdagodását. E gondolatmenetet olvasva a tisztelt olvasó úgy vélheti, hogy rémálmot festek fel. Igaza van, ez szerintem is rémálom, amit csak azért írok le, hogy biztosan ne következzék be. A magán-nyugdíjpénztári nyugdíjalapok államosítása Az szja-bevételek csökkentése miatti költségvetési lyukak betömésére tett intézkedések között minden bizonnyal a magán-nyugdíjpénztárak által kezelt megtakarítások elkonfiskálásának volt a legnagyobb hozadéka az állam számára, induláskor kereken 3000 milliárd forint. Emellett, az állam évről évre ismétlődő pluszjövedelemhez is jutott azzal, hogy a korábbi nyugdíjpénztári tagdíjakat járulékká változtatta át, ami már kezdetben is évi 360 milliárd forint állami bevételt hozott. Ami engem illet, annak idején nem lelkesedtem a magánnyugdíjpénztárak felállításáért, mert úgy véltem, hogy az megingatja a kirovó-elosztó elvre épült hazai nyugdíj-rendszert. De nem lelkesedtem akkor sem, amikor egyértelmű fiskális nyomással rászorították a pénztártagokat az állami nyugdíjrendszerbe való visszatérésre. Az emiatt felháborodó ellenzéki honatyák ezt egyszerűen lopásnak minősítették. Az ellenzéki honatyák felháborodását megértem ugyan, de ezt a minősítést túlzásnak vélem, és jobbnak tartanám, ha a magán-nyugdíjpénztárak által kezelt alapok állami rendelkezésbe vételét kikényszerített kölcsönvételnek tekintenénk. Ez a kölcsönvétel azonban tovább növeli a belső államadósságot. Hogy miért? Azért, mert e lépés amellett, hogy az adott időpontban szabad forrásokat hoz az államnak, jövőbeli kötelezettségeit is növeli. Amikor ugyanis a volt pénztártagok nyugdíjba fognak vonulni, az állami nyugdíjkassza terhére kell majd gondoskodni a nekik járó nyugdíj fedezetéről, hiszen a nyugdíj-pénztárakban képződött alapok túlnyomó része az állam kezébe került, így ezekből az alapokból immár nem lehet nyugdíjakat fizetni. Kormányunknak azonban esze ágában sem volt hozzáadni a saját kezébe került nyugdíjalapok összegét az időről időre kimutatott államadóssághoz. De egy kis jóindulattal talán még ez is elfogadható lett volna, ha a kormány ezt a forrást maradéktalanul a külső államadósság mérséklésére használta volna fel. Ezt még ésszerűnek is lehetett volna tekinteni, hiszen az állami kézbe került nyugdíjalapok után nem kell magas kockázati felárral növelt kamatot fizetni, a külső államadósság belőle finanszírozott törlesztésével pedig tetemesen csökkenteni lehetett volna az ország kamatkiadásait. Ez esetben sem csökkent volna ugyan az államadósság, de érezhetően javult volna az összetétele, és mérséklődött volna az adósság utáni kamatteher. Úgy tűnik azonban, hogy ez csak részlegesen történt így, mivel a korábbi magán-nyugdíjpénztári alapok jó részét más célokra fordították, egyebek közt a 16 százalékos egykulcsos szja-hoz való gyors közeledés miatti bevételkiesés pótlására.

7 7 Közös vonások a múltbeli adóvitában javasoltakban és a 2010-beli szja-változásokban? Térjünk most rá azokra a vonásokra, amelyek a korábbi adóvitákban bírálói oldalról megfogalmazott elvárások voltak, és negyedszázad múltán a most regnáló kormány adópolitikájában is megjelentek. Ilyen vonás mindenekelőtt a marginális adóteher csökkentése. Tény, hogy ezt mindazok a közgazdászok szükségesnek tartották, akik 1987 és l989 között elemezték és bírálták az akkori adóreform tervezetét, majd bevezetése utáni működtetését. Mi több, az adóreform kidolgozói sem tagadták a mértéktartó marginális adókulcs fontosságát, csak éppen azt állították, hogy az általuk tervezett, majd bevezetett marginális adókulcs eléggé mértéktartó ahhoz, hogy a bírálók által feltételezett káros hatások ne okozzanak érdemi problémát. Tény az is, hogy a 2010 után bevezetett szja-rendszer lényegesen csökkentette a marginális adókulcsot. A témában kormányoldalról ma megszólaló közgazdászok tulajdonképpen ezt tekintik az ő egykulcsos -nak nevezett adójuk legfőbb (ha nem az egyetlen) erényének. 1 A magam részéről ezt az erényét az egykulcsos adónak nem vitatom. Vitatom viszont azt, hogy szabad lenne olyan adórendszert kreálni, amely csökkenti ugyan a marginális adókulcsot, de egyrészt ellehetetleníti a költségvetést, másrészt elfogadhatatlan mértékben megnöveli a dolgozó népességen belüli jövedelemkülönbségeket. Vagyis, az adórendszernek nemcsak egy vonatkozásban kell erényesnek lennie, hanem több vonatkozásban is (mint ahogy az egyes ember erényességének megítélésekor sem foglalhatunk állást egyetlen vonatkozás alapján, például kifogástalan erényűnek tekinteni valakit azért, mert jó apa, akkor is, ha emellett gyilkos vagy rabló) ben és a rá következő években magam is, más közgazdászok is, olyan szja mellett törtünk lándzsát, amely egyszerre szolgáltat megfelelő forrást a költségvetés egyensúlyban tartásához, tartja ésszerű határok közt a jövedelemkülönbségeket, nem fokozza az inflációs nyomást és nem készteti teljesítményük visszatartására az adófizető polgárokat. Egy másik közösnek látszó vonás a családon belül eltartott gyermekek figyelembevételével kapcsolatos. Itt hasonló a helyzet, mint amit a marginális adóteher kapcsán vázoltam. Az eltartott gyermekek figyelembevétele a jövedelmek megadóztatásakor nagyon is indokolt, az viszont, hogy az erre szánt kedvezményeket mindenekelőtt a magas jövedelműek vehetik igénybe, s hogy minél kevesebb valakinek a jövedelme, annál kevésbé, az már indokolatlan, mi több, erkölcstelennek is nevezhető. Ezért úgy gondolom, hogy a negyedszázad előtti adóvita szerzőinek nincs okuk lelkifurdalásra amiatt, hogy ők lennének a mai adópolitikai megoldások és szempontok előfutárai, hallván vagy olvasván ez utóbbiak indoklásaiban saját érveléseik egyikét-másikát. Végül, van a kormány által tervezett új adóötletek között egy olyan is, amelyről elmondható, hogy teljesen azonos a régi adóvitában javasoltakkal. Arra a régi javaslatra gondolok, amely szerint ott, ahol az elérhető jövedelem a tevékenység jellege alapján, a normál emberi teljesítőképesség ismeretében jól becsülhető, széles körben lehetőséget kell adni az átalány jellegű adózásra, s e körben jelentősen enyhíteni kell a könyvvezetési kötelezettséget. Nos, a kormányoldalról jelzett szándék szerint pontosan ezt tervezik a közeljövőben tenni. ) Ez sem változtat azonban azon, hogy nehéz megérteni, miért ragaszkodik a kormány egy olyan adópolitikához, amely neki magának teszi egyre nehezebbé a költségvetés 1 Egyedül ezzel a hatásával jellemezte az egykulcsos adót például Cséfalvay Zoltán NGM államtitkár azon a konferencián, amelyet a Magyar Közgazdasági Társaság szervezésében tartottak július 16-án A magyar gazdaság rövid távú kilátásai és a évi költségvetés előzetes értékelése címmel

8 8 egyensúlyban tartását (pontosabban a tőle elvárt hiánycél elérését), ezzel nehezíti a nemzetközi partnerekkel való megállapodást, ugyanakkor az ország egyre több polgárát dönti nyomorba, s olyan belső feszültségeket gerjeszt, amelyek jó esetben csak a kormányon lévő pártszövetség választási vereségéhez, rosszabb esetben pedig tömeges elégedetlenséghez, társadalmi és etnikai konfliktusokhoz, valamint ifjúságunk értékes részének az országból való távozásához is elvezethetnek. Magyarázatot keresve erre a számomra érthetetlennek tűnő magatartásra, olyan hazánkban viszonylag kevesek által ismert közgazdászok írásaiban találtam útmutatót, mint Knut Wicksell és James Buchanan. Knut Wicksell svéd közgazdász volt ( ), előbb az upsala-i, majd a lund-i egyetem professzora, egyben a svéd kormány tanácsadója pénzügyi és bankügyekben 1. Szerinte a gazdaságpolitika megreformálásához mindenekelőtt azokat a szabályokat kell megváltoztatni, amelyek szerint a politika képviselői cselekszenek, és fel kell hagyniuk azzal a naiv feltételezéssel, hogy a.döntést hozók mindenek felett a közjóra törekszenek. Sőt, Wicksell szerint a közgazdászoknak egyszer s mindenkorra fel kell hagyniuk azzal is, hogy tanácsokat akarjanak osztogatni a jóindulatú zsarnokok -nak (akik nem léteznek, pontosabban egyáltalán nem olyan jóindulatúak). Wicksell e szóhasználatát a jóindulatú zsarnokokról alighanem az is motiválta, hogy 1896-ban Európa országainak többségében még királyok és császárok uralkodtak. Ezért én a továbbiakban inkább a jó vagy kevésbé jőindulatú döntéshozók kifejezést használom. James Mc. Gill Buchanan amerikai közgazdász, az észak-virginiai George Mason University keretében működő Public Choice Kutatóintézet főigazgatója, aki 1986-ban megkapta a közgazdasági Nobel-díjat a politika és a gazdaság szférájának összefonódását feltáró munkásságáért 2. Buchanan már egyik korai írásában 3 felteszi a kérdést: Hogyan lehetne eleget tenni a társadalmi szabályozásnak, amikor az egyéni értékelések és törekvések rendre inkonzisztenciát szülnek? Egy évvel később Buchanan ösztöndíjat kapott a Fulbright alapítványtól, hogy egy évet tölthessen a közösségi pénzügyek klasszikusainak tanulmányozására. Ez az olasz év nagyban hozzájárult ahhoz, hogy meggyőződésévé formálódjon a politikai struktúra és a gazdaságpolitika közötti szoros kapcsolat feltételezése. Úgy találta: az olaszok ekkor már kigyógyultak abból a naiv káprázatból, hogy az állam mindentudó és jóindulatú, míg más társadalomtudósok agyát még teljesen elborították az ilyesféle ködképek. Az olasz szerzők a valóságos politikával és annak hús-vér szereplőivel foglalkoztak, nem pedig idealizált égi másukkal, függetlenül attól, hogy kooperatív-demokratikus államról van szó, avagy valamely uralkodó osztály által monopolizált államról. E gondolatok megismerése tette lehetővé Buchanan számára, hogy kitörjön abból az idealista, utilitárius gondolatvilágból, amely kényszerzubbonyként fogja le a társadalomtudomány sok művelőjének gondolkodását. Ez aztán elvezetett - egyebek közt - az államadóssággal kapcsolatos nézeteinek megérlelődéséhez is. Buchanan első önálló könyvében 4 kifejti, hogy a háború óta eltelt időszakban a szavazók egy sor országban rendszeresen juttatnak kormányra olyan politikusokat, akik a hatalom birtokában deficites gazdálkodást folytattak. Ez azt mutatja, hogy a választók szívesebben választják a deficitfinanszírozást, mint a magasabb adókat, és a politikusok magatartása csupán tükrözi a választókét. Az emberek legtöbbje egyszerűen nem tudja, hogy a kormányok - hitelfelvétellel finanszírozott - túlköltekezése jövőben teljesítendő 1 Wicksell egyik legfontosabb műve a Finanztheoretische Untersuchungen címmel 1896-ban jelent meg Jenaban. 2 Buchanan életpályájáról, nézeteinek kialakulásáról és munkásságáról további részletek a Közgazdasági Szemle 1987.évi 5.számának tudományos tájékoztató c. rovatában találhatók. 3 James M.Buchanan: Social choice, Democracy and Free Market. Journal of Political Economy, április 4 James M.Buchanan: Public Principles of Public Debt

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014.

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2010. október 19-én, kedden 10 óra 40 perckor az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

Részletesebben

Száz lépés az igazságosabb országért

Száz lépés az igazságosabb országért TÖBB FIGYELEM AZ IDÔSEKNEK Ötéves program indul a nyugdíjak differenciált, az éves emelésen felüli növeléséért. 1 oldal CSALÁDI PÓTLÉKBA OLVADNAK AZ EDDIGI TÁMOGATÁSOK Kétszeresére nô a családi pótlék.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő Doktori (PhD) értekezés A magyar adórendszer és annak mezőgazdasági egyéni vállalkozókra gyakorolt hatása az Észak-alföldi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁS MAGYARORSZÁGON AZ EGYKULCSOS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Részletesebben

1 forrás: 2007-es APEH jelentés

1 forrás: 2007-es APEH jelentés Út a valódi közteherviselés felé: a zöld adóreform Adócsökkentés helyett (előtt) adóreform Többen fejtegetik mostanában, hogy egy radikális kiadáscsökkentés nélkül nem lehet semmit tenni az adókkal és

Részletesebben

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK Készítette:

Részletesebben

Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1

Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1 TANULMÁNYOK FERGE ZSUZSA Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1 A magyar változások háttere: a posztmodern paradigmaváltás" A rendszerváltás idejére már világszerte felerősödtek a neoliberális és

Részletesebben

ADÓZÁS, 1988 1996 DR. ÉKES ILDIKÓ

ADÓZÁS, 1988 1996 DR. ÉKES ILDIKÓ STATISZTIKAI ELEMZÉSEK ADÓZÁS, 1988 1996 Magyarországon hosszú szünet után 1988-ban ismét bevezették a lakosság széles körét érintő személyi jövedelemadót (SZJA). Ezzel együtt a nálunk általános forgalmi

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AMBRUS RITA ANNA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ RENDSZER ÁTTEKINTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ADÓKEDVEZMÉNYEK HATÁSÁRA Értekezés doktori (PhD)

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Számvitel és Statisztika Tanszék. Doktori Iskola Vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR. egyetemi tanár.

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Számvitel és Statisztika Tanszék. Doktori Iskola Vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR. egyetemi tanár. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Számvitel és Statisztika Tanszék Doktori Iskola Vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tanár Témavezető: BOKORNÉ DR. KITANICS TÜNDE főiskolai docens AZ EGYKULCSOS

Részletesebben

A jövedelemeltitkolás okai, következményei és visszaszorítási lehetőségei különös tekintettel Magyarországra

A jövedelemeltitkolás okai, következményei és visszaszorítási lehetőségei különös tekintettel Magyarországra Dr. Nagy I. Z. A jövedelemeltitkolás okai, következményei és visszaszorítási lehetőségei különös tekintettel A jövedelemeltitkolás okai, következményei és visszaszorítási lehetőségei különös tekintettel

Részletesebben

A nyugdíjrendszer modernizációjáról

A nyugdíjrendszer modernizációjáról 1 Gerencsér László a közgazdaságtudomány kandidátusa A nyugdíjrendszer modernizációjáról Hazánkban (is) egyre szélesebb körűvita folyik a nyugdíjrendszer átalakításáról. Ezekben a vitákban ideérve a nyugdíj

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ

Részletesebben

Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA

Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA Levegő Munkacsoport, 2008 1 A LEVEGŐ MUNKACSOPORT TANULMÁNYAI, KIADVÁNYAI A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMRÓL Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Részletesebben

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A Human Development Report, Hungary 2000 2002 magyar nyelvû változata SZERKESZTETTE: Fóti Klára A KÖTET SZERZÔI: Fóti Klára Nemes Nagy József

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) tapasztalatai vállalkozói interjúk alapján 1

Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) tapasztalatai vállalkozói interjúk alapján 1 Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) tapasztalatai vállalkozói interjúk alapján 1 Semjén András Tóth István János Fazekas Mihály Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban eva) 2003. január elsejei

Részletesebben

AZ ELÖREGEDÉS ÉS A NÉPESSÉGFOGYÁS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEI

AZ ELÖREGEDÉS ÉS A NÉPESSÉGFOGYÁS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEI DR.KOVÁTS ZOLTÁN EMLÉKKONFERENCIA, SZEGED 2008. X. 15. A MAGYAR CSALÁDOKÉRT, A MEGMARADÁSÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY- JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZİ KAR, TÖRTÉNETTUDOMÁNYI TANSZÉK Ifj. Fekete Gyula AZ ELÖREGEDÉS

Részletesebben

Miért beteg a magyar gazdaság?

Miért beteg a magyar gazdaság? 724-737_MihÆlyi-knyv_Szakolczai.qxd 2008.11.11. 17:38 Page 724 Mihályi Péter Miért beteg a magyar gazdaság? Diagnózis és terápia HVG KÖNYVEK, 2008 A 2006. évi választások után a követendõ gazdaságpolitikáról

Részletesebben

Nemzetközi adóreform tapasztalatok

Nemzetközi adóreform tapasztalatok Nemzetközi adóreform tapasztalatok Szakmai háttéranyag, 2007. szeptember 5. A Gazdasági Versenyképesség Kerekasztal felkérésére készítette a Pénzügyminisztérium Gazdaságpolitikai főosztály Közgazdasági

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tanár Témavezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tanár Társ-témavezető: DR. PARÁDI-DOLGOS

Részletesebben

www.latokor.hu Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán Dr.Vukovich Gabriella Mráz Ágoston Sámuel

www.latokor.hu Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán Dr.Vukovich Gabriella Mráz Ágoston Sámuel www.latokor.hu S z a k m a i t a n á c s a d ó : Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán Dr.Vukovich Gabriella K u t a t á s v e z e t õ : Mráz Ágoston Sámuel Nézõpont Intézet, Budapest 1126 Budapest, Fodor utca 11.

Részletesebben

Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport?

Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport? Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport? Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Az adórendszer elméleti megközelítésben...

Részletesebben

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról Megegyezés Magyarország megújításának lehetséges irányáról Az alábbi írás javaslat Magyarországnak arra, hogy merre menjen a következő években. Cselekvést szolgáló terv, de több annál. Azt is bemutatom,

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS A válságkezelő kormány egyéves cselekvési terve 2009. április 20. 1 ÖSSZEFOGLALÓ Helyzetértékelés A magyar gazdaság jelenlegi kritikus helyzetét belső és külső okok együtt

Részletesebben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben III. évfolyam (2008) 1. szám 79 106. oldal http://www.kormanyzas.hu Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben Bakos Péter, Bíró Anikó, Elek Péter és Scharle Ágota A tanulmány kiindulópontja,

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átfogó reformjának a demográfiai, foglalkoztatási és adózási problémára egyaránt választ kell találnia

A nyugdíjrendszer átfogó reformjának a demográfiai, foglalkoztatási és adózási problémára egyaránt választ kell találnia Barabás Gyula 1 : Nyugdíjreform az adórendszer és az alacsony foglalkoztatottság csapdájában I. Vezetői összefoglaló A népességfogyás és elöregedés nyugdíjrendszert terhelő hatásai ma még visszafogottak,

Részletesebben

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Budapest, 2003 Vezetõ szakértõ: Pavics Lázár Szerkesztette: Lukács András és Szabó Zoltán

Részletesebben

Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás

Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás vita Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. október (847 867. o.) Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás Az árfolyam szerepéről A tanulmány szerzője bemutatja, milyen tényezők vezettek a

Részletesebben