Felelős szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF Kiadé laptulajdontsok: FÜLÖPZSIÖMOND 4a Dt. BARANYAY JÓZSEF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felelős szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF Kiadé laptulajdontsok: FÜLÖPZSIÖMOND 4a Dt. BARANYAY JÓZSEF."

Átírás

1 Komárom március 30 XVI. évfolyam 13. szám Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap A Komáromi Vörös K reszt Egylet és a Komáromvármegye Tözoltószövetségének hivatalos lapja. Megj< lenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10K., félévre 5 K. negyed évre S K 60 fillér. E. tí yfc^ szám ara 20 fillér. Össze kell fognunk, hogy megverhessük ellenségeinket. Össze kell tartanunk itthon a munkában, miután a háború nemcsak a fronton toly. A gazdasági háború, a kiéheztetéero irányuló hadjárat is félelmetes, erős küzdelemmel, összetartással megnyerhetjük ezt is. Azonban kell, hogy ezt mindenki megértse. Hogy.«jó termés a gazdasági munkák elvégzésétől függ s a jó termés egy hatalmas 1<ipés a győzelem befejezése felé. összedöntj az ellenség terveit, athuz/a számításait. Nekünk győzelem, nekik vereség. Ez a jó magyar föld mindig meglette kötelességét* Küzd ez is az elienséggei. Hisz :»z oroszokat is a magva!- bércek, sziklák, a Kárpátok páncélos falai tartóztatták fel s azok védték m< g az inváziótól. Várjuk, kívánjuk, lessük mát a békét, Óe küzdéssel lehet csak megszerezni. Amint a fronton kiömlő magyar vér annyi győzelmet vivott ki a magyar névnek, ugy itthon is felvesszük majd H harcot. T Á R C A. Zarándok szerelmes verse. (Margarétának, az újra kinyilt virágnak.) Szivemet, akit Úgy imádtam, szomorú, zúzott, fekete követi hitem rejtelme* Kába-kövét elhoztam néked, pokolból jövet, Kisasszony, ifjú. makulátlan. Útközben, annyi minden lemaradt, bátorság, bőség, gőg éa skófium... Ki res&zvoltáéri könnyet érdemelt, mosolyogj mosi a csöndes, jó Bún s adj a hajadból pár szal aranyat... X. m hozhatok, lásd trófeákat, s babér bflpőmet i:em engeszteli. Lásd, 8 táppadtság piros szint eszik I nyerni iám lehel, CSak elveszteni verpar/sos, vérnyilas csatákat. Szivemet, akit úgy imádtam, Felelős szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF Kiadé laptulajdontsok: FÜLÖPZSIÖMOND 4a Dt. BARANYAY JÓZSEF. Uj s A fiatalok után jöttek az öregek. A üregek után moft már megint a íhta ; ok következnek. Jankovich közoktatásügyi miniszter az ö-z ízes diákgyerekeket és elemi iskolásokat, még.i leányokai is besorozna. Segítsenek Ők is migverni az angolokat Perzse, nem a fronton. Itthon, a front mögött Fiuk, leányok ásót, kapát vesznek a Kezükbe, :-zorgalmasan foglalatoskod harcol nak a veit menyes kertekben. Eszei is nak az angolok hazánk ki-hezletési politikája ellen, Ellenségeink minden számítása dogéba dől. Mégha nem soroznak is bennünk, t, akkor is megyénk ell< nük védekezni önként, magunk szántából. Da most megint soroznak nemsokára. Ellenségeink számvetéseiben kezdet óta ott volt a kárörvendő, gonosz terv, hogy min k*t ga.dasá i!;?.', p n;zii'.'yi!e tönkretegyenek. Hát ez se fog nekik sikerülni. Ifinket még csak meggyengíteni sem tudtak ezen a téren sem. A háború huszadik hónapjában ezen a fronton is éppen oiy erősek fagyunk ma is - még talán erősebbefc mint voltunk akkor, amikor a soha sem keresett, mindig óvatos leikiiame retességgel k*rüít, de erőnek-erejevei, orgyil kosságok kai ránk kényszeritelt hadüzenetkor az első ágyulövések eldördültek. Azé lesz a végső győzelem, akinél az s ki szűz maradi parázna rosszban: hitem rejtelmes Kába-kövét Sátántól jövet visszahoztam Kacagj, taposd t ifjaii, bátran! Az ötvenévesek. Zsolt Be:a. Az öregek*. Mi csak agy hívjuk Őket Röviden: sz öregek. Farán, paradoxon-^szerüen hangzik, mikor tgyik-másik sarzsi az»öreg újoncok «-at emhgeii. Kedves, békés, jóindulata, öreg apák. sőt nagyapák, akiknek ez a nagy tülekedés puskát parancsolt a kezükbe. Természetesen egészen más elbánásban van réssé az ilyen öreg vitéznek, mint az előbbi idők n-krutéjának. Az elengedhetetlen katonai szigor, 40 évtől fölfelé önmagától megpuhul és akárhány-* szor hallom, mikor a I ikepzö altiszt ilyenformán mbriktolja* az öreg magyart: >Nem j"l van apám, az a jé Isten áldja meg kendéi, ha azt mondom»rekcum«,a»eum«-ra fordul, de nem a»rek«-re...!«az öreg azon búsul, hogy nem tud németül, a sarz.-i meg biztatja, hogy majd megtanul,»azelőtt- ő sem tudott. Sok kedves, mulatságos dolog történik meg velük s majdnem minden napnak van valami jóizü históriája Szerkesztős* 1 ;* és kiadóhivatal: Spitzer Sándor könyv- ós papirkereskedése Komárom, Nádor utca Telefon 80. Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség. Qtolső srsnygolyóbis marad mondták nagy fennen, hivalkodóan az ellentáborban. Hát a mi mai kunkban marad az utolsó, sőt még az Utolsóelőtti isi Ami pedig az»lözőekből elveszet?, azt majd ti fizetitek meg busásan. Ti, ellenségeink!... Mert az ágyúitok, váraitok, országaitok nagy része a ml'kezeinkben vau. A mieink pe«díg épségben megmaradtak. M^jd ezek diktálnak. A mi ágyúink. Visszafizetlek ti nekünk mindent, kamatoz kamatjával. Minket akartok ti g izd inági'aí:, pénzügyileg tönkretenni? Eivérlelaniteai? Ifinket és szövetségeinket? Hol van nektek már ehhez az erőtök?... A mi erőnk p^dig és a mi -zövotségeseink erője p^dig megmaradt, sőt megsokszorozód :Í. Most jött épen nyilvánosságra, hogy a németek ti/, milliárdnál többet jenyeztek a mgyedik uj hadikö'.csönre. Et megint e ég egy ujabb fél évi háborúra. II i kell, még több is lesz. jövünk mi i* a sor aiá. Nemsokára nálunk, magyaroknál is újra megkongatják a harangokat, megfújják a harsonákat: Iratkozzatok a negyedik hadikölcsönre. És az uj sorozás nálunk is épen olyan fényesen fog sikerülni, mint az Övék a németeknél. Pár nap előtt ma [aa vendégünk volt egy altábornagy.-/em*;yebun. A pótszázad minden kint várta embere, annak rendje-módja szerinl a gyakorlóterén.»i>pieirung«lesz mondták az altisztek aztán kivágjak am a rezet«. Ö exc Ueneiája előszólít egy-két öreget:»hondd c sak >fiam«, mit gondolsz hány lépés lehet az a fa ott?* Hál lehet ogy mondja az öreg radász. Hát te mennyire tartod? szél egy másikhoz. Az mond 190 lépést. í:y végigkérdez I 5Jembert,(mindmást mond) és végül azt mondja egyiknek, hogy lépje le a távolságot a fáig. Az öreg legeuy keményen lépkedve elmegy a fáig, ott katonás»kerdájkot«csinál és ugymesak feszesen visszamegy a kegyelmes úrhoz. Nos, hány lépés a távolság? kérdi az öreg excellenciás.»nem szánt" i mi K é m i a hangzik a katonás, kurta \ ájasz. II IS. Egy hadnag] magyarázza az öregeknek a különböző sarz ákat A tiszti sarzsiknál elmondja, hogy miről lehet a tisztet megismert)'. Bársony csillag, aranyos sapkarózsa, stb. slb. gallér, arany Hát a harctéren például, kérdi a hadnagy az egyik öreg vadászt ahol sokszor teg nységi kabátot és sapkát hordunk, miről ismerne meg? Óh, kérem, megesmérem én a hadnagy Esténkint legkellemesebb szórakozóhely GRAND" kávéház a ahol a legkitűnőbb zenekar = LÉVAI DEZSŐ hírneves cigányprímás vezetése mellett naponta hangversenyez.

2 2. oldal. Komáromi Uj«ifi Mi nem kezdtük a háborúi, nem ía kíván juk, hogy sokáig tartson. Dl amíg tart, azt kibírjuk fegyverrel, ásóval, kapával, ekeval és pénzzel is. ll.u csak hadd jöjjön az uj sorozás, mert győzalem miénk már addig is. Miénk lesz akkor is, amikor ezt *'/. ellenségeink is kénytelenek lesznek végkép elismerni A VÁRMEGYÉBŐL.,k Mütanrendörl bejárás. Mólt kedden tartották me* ai ácsi cukorgyár iparvasntjának mütanrendöri bejárását. K va<ut, amelyei annak idején részletesen ismertettünk, a Komárom gőztéglagyár állomástól s Harcsás pasztáig terjed s a cukmrépa termelésre igen jé hatás sal less. A bejáráson Hilberth liáné vasúti éa hajózási főfelügyelő, Berzeeoyi Janoeita Jóssef műszaki tanácsos éa A*zta os Béla vármegyei főjegyző vettek résst a mindent rendben talál ván, a vasutat átadták a forgalomnak. " A gazdasági felügyelő távozása. A földmrvelésügyi miniszter Hunyady Kálmán gazdasági segédfelflgyelőt a szolgálat erdekében Lőcsére helyezte át. Hányad] távozását, kinek rokonszenves egyénisége közkedveltségnek Örvendett, őszinte sajnálattal veszi a vármegye gazdatársadalma. Helyét ideiglenesen Karcsay Clyula jzazdac-agi secedfelü^yelóvel töltötte be a miniszter. Jusson eszébe, hogy ezzel a nappal a második negyedévbe leptünk a ha még nem újította me^z előfizetését a Komáronii Ujsag-ra, szíveskedjék megújítani. urat a képirűl, meg a hosezi termettyirül. olt az saészséges válasz. Es ía Az excellenciás megáll az egyik szakasz előtt. A szakaszvezető éppen harsányan»reicntt-ájk«-ot vezényel, ami bar sokak előtt valószín üt lennek latsaik annyit jelent, hogy >jobbra igazodj*. Igazodik a arakata ezépen agyvoaalba, de az egyik Öreg aehogyssm jön rendbe a lábaival. A kegyelmes ur maga jóságos, meleg hangon Bgycímezteti:»A ballábát kissé előbbre, no most a jobblábat kissé viasza...«az ü<;y nem sikerül selmgysem. Kkkor V. hadnagy szenzációs fölfedezésre jut és azonnal jelenti is: Kxcellenc, ich melde gehoraamst, az egyik bakancs sokkal nagyobb, mint a másik...: Minden arcon borzalmas nehézségek között visszafojtott mosoly... Az egyik bakancs 6-os, a másik 9-es volt. Kovács Miska. A mi halottaink. A legutóbb megjelent hivatalos kimutatások i erifii a bennünket közelebbről érintő csapatokból kárhétban haltak eí' ' Tratyánssky Jóssef főhadnagy (sebeeilt), Besak István (sebesftlt), Strakoa István (beközlegények a te. tábori vadásszsszléaljból. Zabrady János (hetei?) tűzmester, Bíró Datváa (beteg), Póee Flórián (Komáromszentpéter, sebesült) közlegények a 6. vártflséresredböl; Kliager Péter (beteg) áe Stataaec Antal (sebesült) szakaszvezetök, Egri Bertalan (beteg), öluvák Péter (.sebesült). Herbacsak Károly (beteg), Vlach József (beteg) közlegények az árkász aapeor) zászlóaljból; Pap János (Pat, sebesftlt) szakaszvezető, Mamii Perese (Bana, 1894 beteg) őrvezető, Blin Ferenc (sebesült), Briodka István (sebesült), Fekete Mihály (öcsény, sebesült), Gágo István (beteg), Liptai Pál (beteg), Hrakova Ifihálj (sebesült), Nagy Miklós (Csicsó, sebesült,). IYa>il Alajos (beteg), Benko Péter (sebesült), Tóth István (Dür^ricse, sebesült), Tarpal Klek (sebesült), vida József (Ács, L895. hetei;) közlegények a 12. gyalogezredből; Kovács József tizedes (beteg). Bsnke Mihály (sebesült). Bogyni uvula sebesült) es Papp József (beteg) közlegények a 7. honvédhuszárezredből, Tuór Béla (beteg) örvssető, Császár Lajos (UyH.imelv, 1*74. sebesült). Dolgos János i -M."^:lt, Klek Gáspár s -besült >. ETabrik Vince március 80. (sebesült), Haberaik Nándor (Fuss, beteg), Hutykai Vilmos (beteg;. Járóka Mihály Az üdröziő szavak hatalmas éljenzést váltottad ki. Majd Kürthy István főispán Bzeréoyen (sebesült)! Eazy Boldizsár (beteg), Knausz elhárítja magáról az érdemet a egyesület tagjaira, kikft további munkásságra bazdit KziH/tn Ferenc (beteg), Eoczar Károly (sebei-ült). Botfa Jenő (sebesült;, Melicharek Vince (sebesült), az egyesület céljaira érkezett nagyobb adományokat ismertette és végül melegen üdvözölvén Nóvák Nándor (beteg), Pavelka.lános (Oroszlány, 1H77. beteg), Kácz Károly (Nagymegyer. a kitüntetteket, a közgyűlést megnyitotta sebesült). Simák György (sebesült). Vig Imre Alapi Gyula dr. a Vörös Kereszt fárad (sebesült), Wavio József (sebesült) közlegények katlan, nagy koncepciójú titkára a váun^yei a 3i. koavédgyalogesredból választmány működését ismertette és indítványára a választmányt»öbb uj taggal egészítette k; a Lépjünk be a komáromi közgyűlés. A városi vausztmánv rüűxödéséfői Alapi Gáspár titkár, a megyei Bókegylet műtő Vöröskereszt Egyletbe. Évi déséről Alapi Gyula dr. t*»t<ek jelentést, míg a fiók zárószámadását Major István ismertette. tagdíj 2 korona. A lók választmányába a közgyűlés alelnöknek Nem mundtum semmit... Nem mondtam semmit, csak sóhajtoltani Es egy kicsit megmozdult az ajkara, (fogy véletlenül rád pillantottam. Nem mondtam semmit, CSSk a nagy csöndbe Kifájdított szód bús Vattoattása Riadt s/i femet megremegtette. Nem mondtam.semmit, lehunytam szemem, Mert itt belül jaj elsírta magát, Egy BZiVdetmesztő, ki nem mondott: Nem' Margó A Vörös Kereszt Egylet közgyűlése. A Magyar Szent Korona Országainak Vörös Kereszt Egylete Komárom szab. kir rároal és Komárom vármegyei egyesü't szervezetei Kürthy István főispán elnöklete alatt vasárnap deielőtt 11 órakor tartották közgyűlésüket a megyeház nagytermében. A közgyűlésre egészen benépesült a nagyterem, Ott láttuk városunk és vármegyénk számos vezérférfi át és a Vörös Kereszt fárad katlan hölgytagjait Kürthy István főispán szép bevezető' beszéddel nyitotta mag a közgyűlést. Az susmeréa meleg szavaival adózott a nők munka jának, akik a háború ütötte seb*k gyógyitgatá aának munkájából nagy lelkesedésééi vették veszik ki részüket. Meiy meghatottsággal izótt azokról az egyszerű, szegény asszonyokról, akik vánkossikat harc >!tak sl basa ról a kórhásakba, hogy a sebesült és bete^ hősök puha párnákon pihenhessenek. Örömmel jelentette, hogy a komáromi nők lelkes mnnkásságs felsőbb helyen is elismerés ben részesült és a közel mu t napokban nagyszáma kitüntetés érkezett a VÓröi Kérészi buzgó tagjai számára. Szíj) Ferenc dr. városi tanáé.os a megjelentek általános helyeslésére! kisért tartalmas besz^en szó:t Kürthy István főispán bokros érdemeiről, ki az egyletnek lelkes rezére éa irányitója Díszes kitüntetése alkalmiból az egylet uevébwn tiszteletteljes üdvözlését ás Bzerenciekivánatait fejezte ki és kérte, hogy az egyesületet továbbra is támogatni szires legyen Majd p?dig kérte Kürthy István főispánt arra, hogy a kitüntetésekert S^alvaUr főherognsk az egyesület köszönetét tolmácsolja. Wittaasek Károly dr. megyei tiszti főügyészt, titkárnak Hepp Ernő aljegyzői, tagokul pedig Szalay Bélénél, Mihályi Bé át és S'.IJJ Ferenc dr -t választotta be. A Vörös Kereszt két kórházának működésével foglalkozott szatén a közgyűlés, smejy Kűrthy István főispán indítványára i kórházak kitűnő vezetéséért S:ijj Ferenc dr. aak jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Végül Alapi Gynla d:\ a Vöröa Kereszt propaganda osztályáról szólt, amelyet Berzsenyi [ano^its Józssfné na^y bazgósággal vésetett és dicsérettel emlékezett meg agy s komáromi sajtó műküdésérő, mint a : Komáromi Leánfegyesűletről. A tárgysorozat letárgyalása otáa Kürthy István főispán sárszavaival ifi végett a kösgyütés. Af.) Három-négy szobás bútorozott, vagy k e r e s e k gyütt esetleg bútorozatlan lakást mellékhelyiségekkel május l-tö! október l-ig. Clm a kiadóhivatalban. I> oszt ál tlózsef és Fia Komárom Ferencz Jóx%ef rakpart 51.»zám. = r. Kühnel-féle gyártelep. O k leveles merlec javító; elvállalja minden rtnasxtrü tixtdts, százados és hjdmérltfltk javítását és hiultsitését. ManMimann gézizzófény I Motorok javítása Tarvek és költségvetés dijmenteseai BH1H = = Telefon 79. s*.áase. vas- ós ércöntöde, malomépitö, gépjavító, htnatirováikoló és vassztrktstt késxitő mfihtlv, kutak, szivatfvuk javítása és szerelése. Vízvezeték csatornára* éa furdóberesdezési vi Halat.

3 1910. március 80. Komáromi Ujsag g. *ldal. Nagy hangverseny. * Ígértük olvasóinknak, in gy az április hó y-én d. u. íél f> órakor tartandó nagy hang. versenyre visszatérünk, lioat mái abban a hely-. /étben vagyunk, hogy a hangverseny részletes műsoréi la hozhatjuk, amelyet egész terjedőimében a következőkben közlünk; Folyó évi április ltó9 én délután fél 0 órakor a tisi ikaszinó diszterm iben. ű cs. és kir. Fensége i Auguszta Főhercegasszony magas védnöksége alatt, Komárom vármegyéjének és városának rokkantjai javára, a budavári koronázó Mátyástemplom negyven iagu énekkara és a cs. és kir. 29 gyalogezred hatvan tagra kibővített zene karának közreműködésével, Sugár Viktor, a budavári koronázó Mátyástemplom orgonaművészének és karnagyának vezetése alatt díszhangversenyt tartanak, Miisor: Első rész. L. van Beethoven: Missa in C j 1. Kyrie. Ándant cou moto, quási allegretto. Vegyes kar. Magánszólamok: Szoprán: Rosthy Anny* Alt: K. Scapa Henriette; Tenor: Kaszás Gyula; Basszus: Színes Pál. 2. Glória, ál rgro. Andante mosso. Allegro, j ma non iroppo. (Fuga.) Vegye kar. Magán j szólamok az előbbiek. í Credo. Allegro eon brio. Adagio. Allegro Vivace. (Fuga.) Vegyes kar, Magánszólamok az előbbi 4. Sanctus. Adagio. Allegro. Vegyes kar. í Ma ': zóiaeuok az előbbiek. ö. Bencdictus- Ailegrstto, ma non troppo.! Nyolc szólama vegyes kar. Magánszólamok: Szoprán, AU, Basszus* az előbbiek, Tenor: Szügyi Kaiméi] b Agrws Dei. Poco andante, Alkgro ma non iroppo. Tempó da Kyrie. Vegyes kar. j Magánszólamok mint s Kyrienél. 10 perc szünet. Más 'd-k rész. 7. Sztojanovits Jenő: Miossa solemnisből Benedictus*. Andante. Menő mossa Vegyes i kar. M gánszólsmok: Szoprán Rosthy Anny, Alt K. Scapa Henrietté, Tenor: Szügyi Kálmán,, Basszn : Pjeifer A adár. s. Yavnnecz Mór. a) >Gioriosus Dcus.* Poco adagio a lento. Kettős: rz pián \\\ichhart Autóra, Tenor: j Szügi i Kálmái ; b)»sanctus^ ^Karácsonyi miséből* Larghetto con tenerszza. Tenor szóló: Szügyi Kálmán. Hegedű szóló: Tésai Foglár Krisztina., 9. Liszt Ferencz. 'Bcncdictus< a Korom zási misébői. Adagio moto. Nyolc szólama vegyeskar. Magánszóiamok; Szoprán Sztojanovits Lily, Ah: K. Scapa Henrietté, Tenor: Kassái Gyula, Basszus : Szines Pál. Hegedű szó'ó: j Tésai Fog ár Krisztina. 10. a Sztojanovits /enö.»áve maris stclla Molto moderato. Tenor szóló: Szügyi Kálmán. Női kar Hegedű izótó* TéssJ Foglár Krisztina. b) * Kyrie* a Mista softemnisből. An dante molto moderato: Maestoso: Tempó primo. Női kar, férfi kar, Vegyes kar. Magánszólamok: Szoprán: Kosthy Anny, Alt: K. Scapa Henriette, Tenor: Szügyi Kálmán, Passzus: Schmelheppet Nándor. Orgonaharmonium: Sárkán] Sándor Vége fél 8 órakor. j Látható e műsorból, hogy ehhez hasonló eseményt Komarom zenei annaleseiben hiába Kerf.-nnk. Száz ember, mint előadó az emelvényen, olyan nagyszabású művek előadásával még a nem zeneismerő kulturembert is érdekeim fogja Beethoven miséje, amely hat tételből áll, a halhatatlan nagy mesternek egyik legnagyobb alkotása. Ezt a művét fenséges tanítványának, Rudolf főhercegnek ajánlotta abból az alkalomból, mikor a papfóherceg az olmützi érseki széket elfoglalta. Az olmützi székesegyházban, az ersekfőheroeg beiktató ünnepén évben hangzott fel először ez a uagy mise és abban a fenséges»(dória«, ez a megtestesült zenei imádság. Azóta közkincscsé vált éa hogy nem annyira ismert, amint az értéke megkövetelne, annak oka egyedül az, hogy előadása igen nagy elékészületeket kíván. Hazai szerzőink közül Liszt mellett Stojanovits Jenő és Vavrineez Mór állanak első helyen, akiknek egyházi művei már a külföldön is nagy elismerésnek örvendenek. Sugár karnagy ügyes kézzel válogatta ki azokat a részeket, amelyek kiváló és egységes nagy művekből is kitűnnek különös szépségükkel. Az énekek szopránszólói két kiváló énekművésznő kezeibe vannak letéve, a hegedűszólókat pedig Foglár Krisztina, szintén elsőrangú erő fogja játszai, még pedig Kacz Bandi barátunk i - művészünk hirea hangú Várady-hegedűjén. A tenoristáról Budapesten ma ugy beszélnek, mint egy uj Carusoról. Alkalmunk volt a próbákon résztvenni és Sugár barátunk szívességé bői végig élve, ni a hangverseny zenekari részét és csak minden annyit mondhatunk, hogy itt megszűnt kritika A jegyek iránt varmegye szerte nagy az érdeklődés és mert a teremben az aránylag szűk meretek miatt a közönség alig fog elférni, máris sok előjegyzés történt a jegyekre, amelyek 20 K. 10 K, 8 K és 5 K árban a Spitzer-fele könyvkereskedésben kap iátok. Úrrá lett s sétatéren a tavasz. Előbújtak parancsoló szavára a virágok, lombosodni kezdenek a fák. 1 iat, madárfütty, edes lánvcsevegés. Megjelentek a padok régi öregemberei, i ÜI keszif.ü keménykalapos, aranyláncos öreg bácsik; ákombákomokat rajzolnak botjaikkal a porba és egymástól kérdik,' hogy mikor lesz vége...v Kiüiok a kórház ablakába. Gyönyörűség nézni a tavaszi Az ablak alatt pompázó, r Esaszin*virágos mandulafa. A sétáio emberekből kiválik két. Szép gyermek: egy édes, i-is»felsőbb leány* és egy extraruhás kis plehl-ntona, karján az önkéntesek sarca szaílagja. Nagyon szorosan egymás mellett (egymásba karolniok bizonyára szigorúan tilos) a virégeó mandulafa előtt. megállnak Néz.-\ T;li, miiyen szép...! igen, nagyon szép... t.i, az önkéntes arca, nagy barna szeme majd elnyeli, a bámuló kis lányt. A fára szállott két kicsiny veréb, két szerelmes kis madár. Boldog ciripeléssel röp dösnek ágról-ágr.t. A nőstény talán már elfáradt az incselkedő hajszában, mert mar ülve marad s a z relmea himverébbel szenvedélyesen csókdossák egyffl ist. Lest la I lőtt egymás kezét keresi egy kis lány és egy kis katona. Tavasz van, napsütéses, virágos, szerelmes tavasz; Béke van, á!d< it csendes Béke. Istenem, miiyen jó éini! Mámorosan húzódom vissza az ablaktól. Az asztalomon fekszik egy pár nap előtti sjságpéldáay. A vezérkar jelenti:... az oroszok ezekben az ütközetekben embert vészlettek. Kovács Miska. Hadifogságba jutott véreink. Nemrégiben jelent meg a Przemjrslbeu fogságba jutott katonáinkról szóló /. tjr. hiratal08 mmumás. K szerint, hadifogságba kei ültek i Brickta Mór. Kéler Tibor, Oussr Miklós, Schrecher Viktor és Somlar írnád főhadnagyok, Bán Gyula és (zakó Pál hadnagyok, HaUer Ernő zászlós, Kovács Gáspár, Ludwig Róbert, Hatass Ferenc ás Renner Antal közlegények B 6. sz. vártüzérezredből továbbá Fodor Grábor SS FÜSter Jenő hadnagyok az 5. BZ. lovastüzér oszt.-ból; Bakzer János, Faaskas Antal, Major Mihály és Oellek János közlegények i 81. ss. m unkásosztagból; Dreksslsr György, Horos Imre, Kleiu József, Kocsut Imre, Koczumla.lózseí, Lengyel István, Lentik Ferenc, Neumann Félix, Oroz (Aros) István és Szilágyi Sándor közlegények a 12. gyalogezredből; Gerger Mihály (Komárom) a 86, gyalogezredből. Adakozzunk a ktmáromi Vörös kerssztnsk." A főgimnázium estelye. A főgimnázium kitűnően sikerült előadásán amelyet minden izében a kidolgozottság és a biztos izlés jellemzett, jutottak eszembe a következő dolgok' A műkedvelő iskolai színjátszás az u. n. iskola-dráma folytatása, mely általános irodalmi jelentőségéből vesztett a drámai műfaj kifejlettsége folytán, amelyre természetszerűleg nem hat, elleukezőleg a nagy színpadok scenikai és dikcióbeli kicsinyítésekbsn egy természetüktől és technikájuktól idegen területre kerülnek. A mostani iskola-drámának elsősorban paedagogiai jelentősége van, - mai formájában azonban inkább tartalmával tanit, semhogy alkalmat adtia az alakító léleknek a megjátszás ihletétől való fejlődésére. Ebben a formában Ugyanis az egész nem más, mint»nagyosdí«, amelyben az ifjú temperamentum sehogysem tud simán elhelyezkedni. Azoknak, akik a gyermek számára írnak, ragy a gyermeken keresztül szólnak a j nagyokhoz, meg kellene találni ennek az igazán nagyfontosságú és közvetlen nevelési eszköznek a modern nevelő tudomány elvének msgfel alkalmazási módját. Mindez természetesen nem a rendezők l hibájából van igy, s hogy a fent elsoroltak J nem ütköztek ki túlságosan, az ő biztos érzékű : kezük érdeme. A műsor bevezető száma egy korai Beetbowen (Sonatine Op. 2.) voii Paár, Varga i László, Riszdorfer és Sulacsik sima és meleg! előadásában Erdélyi István lendületesen és ; bensőségesen mondta el Harsány) Lajos»PrologjáU, amit az előadás tulajdonkép-ni magva, Tordai Ányos»Apó álma* c színjátéka követett. ; A három képből álló kedves darab egy negy- I vennyolcas honvéd dramatizált álma. Az öreg j honvéd álmában rés/t vesz az oro^z fronton : egy ütközetben, ameiyben elesik. És vaióban ; metihal a karosszékben, mialatt unokái a harcba I indalókat kisérték ki az állomásra A témát. megható és derü.s epizódok szövik át, a három tabló rendezése kifogástalan, nagyon jó»apó«volt Luka Béla. bár kis*é tu!f»ata!o3, ami ter- I meszelés is. A hadnagy szerepében Pyber igen jól megállotta a helyei, kiváltak még Kóczáu, l Papp Sándor, Fieischer és többen, a közönség rendkívül melegen fogadta a kis darabot, mely-! nek küiön érdekessége, hogy a katonák szerepót! jórészt 98-as évfolyamú >regnagták«játszották. A műsoron szerepolt még egy részlet Mo- I zart XII. Symphoniájából, melyben Varga László sok tehetségre valló hegedüjátéka, Riszdorfer! cellója ós Weisz Margit zongorajátéka kiválóan érvényesült. Kiss Menyhért»A censtochói legenda* c. I melodrámáját szavalta el még Herza VII. 0. t. Weisz Margit zongorákisérete mellett, mire az i estély a Diák induló kedves, melodikus hangjai I mellett vée;«t ért. A jól sikerült ünnepség rendezése Mórocz j Emilián igazgató, Éaiwr Dózsa és Vidóczy Aszrrik tanárok munkája Mórocz Lmilián a zenei rész kifogástalan kidolgozásával és a zenekar vezetésével, a rendező tanárok a színjáték betanításával ós beállításával biztosították az estély sikerét. A díszleteket, amelyek meglepően szépek és perspektivásak voltak, Buta Andor VII. o. t. festette. (zs. b.) hétköznapokon reggel 7 órakor, vasárnap reggel 6 órakor nyittatik ki (Pénztár esti 7 óráig.) Mindennemű künyvbekötési munkákat olcsó áron elfogad Spitzer Sándor könyvkötészete Komárom, Nádor-utca 29. szám

4 4. oldal Komáromi Újság 11*Ifi. iiiárviu* 30 Rejtelmek a kőszűz városában. Szatirikus regéim komáromi emberekről. Irta: Zsolt ilicsoda hallatlan eljárás ez egy Ida génnel szemben? Hogy meri maga az én vendégemet a nyilvánosság előtt inzultálni? áa uram virilista! Érti? Ilicsoda hallatlan vakrne rőség! A tokái reszkettek B amisl a karjait fel emelte, hogy keresztbe fonja őket, egyenesen fenséges volt Hatalmas öklei és a sivatag ne mes vadjához méltó bömbölése látszólag megtették a hatásokat A detektív, a rettenhetetlsn Nick Vince, meghunyászkodva tekintett fel Puncánéra es halkan rebegni kezdett De nagysága. én caak hivatalos kötelességemet teljesítem., Parancsom van... Ne dadogjon! -- harsogta Pancáoá Köcsögei közbevágott. Nagyságos asszonyom, kezdte és olyan gesztust lendített ki migábó', mintha a fórumon egy t/gát vktne át a vál'an valamelyik Shakespeare darabban engedje meg, hogy kimagyarázzam mázamat. Linácska, maga ne sírjon, mindjárt olyan tisztán makulátlanul állok ön élőt', mint egy kö'.óleti férfiú. Ma dé: előtt probán voltam, tár.-u'.atunk a Vssgyárost adja, uj betanulásban és uj díszletekkel és a vonat indu á-ái.; nem tudtam ruhát cserélni Végzetes félreértéssel állunk szemben. Méltói íassék ezt felvilágosításom érteimében eloszlatni Nagyságos asszonyom pedu meg fog bo ön csátanj az*rt a kellemetlenségért, amelyet hibámon kívül okoztam és eay cuppanó csókot nyomon Puncáné izzadó öklér**, mely olyan volt, mint egy lé érett gyümölcs* Pnncáne homloka fe derű t és miközben Röcsogei szívdöglesztő pillantásokat iöveit a szemébe, szendén és melanchol.kusan viszonozta azokat. Ez a melancho.idi egy kü.önös eseménynek lett a szülőoka. Puncs I dörmögte as asssooy. Punca ur ekkor lépett fel először a színre. Mindeddig bánatos tinótekint -íttei.szemlélte a történteket, mintha tőle nagyon távoteső események peregnének le e őtte. Most azonban hirtelen kibukkant az érzelmeiknek karban ki fejeze.-t adó»nép«tömegéből. Punca! szólította meg az asszony, itt egy embt.r becsületéről vau szó. Meny nyibe kerülhet az a kabát. Röcsogei? Köcsögei fslvillsayosva vátaszoit Valaho?, a távo bau, kerek ezüst koronák csengését hallotta, finom, réglátott kronfassokét és t.: megkétszerezte b^nue az életerőt. Kagysáa ssssonyem, sngedje meg, hogy ezt a prózai kérdést az igen tisztelt detektív úrra! négj szemközt beszéljem aaig. Líoécska ártatlan, tiszta ielkülelenek megártana, ha ezt a kérdést előtte feszegetnők. Mélyen tiszte.t detektív ur. szive.sk edjek velem félrevonulni. A deuktiv kelletlenül engedelmesked ott Aztán hirtelen egy ötlete támadt. A dolog a kővetkezőkép alakult. Köcsögei egy jo üzlet reményében óhajtott négyszemközt (Folytatár tárgyalni NICK Viucével. I'gy gondolta, hogy bemond egy jókora összeget és ezt a detektivvel megosztja. A kabátflgy padig majd magától ' intéződik el. Röcsogei háruni-négy nap múlva úgyis kénytelen lesz menekülni a városból és akkor majd visszaadja Vályog Igazgatónak tár sulata drámai hősét, es ami fonto^abb, a kabátot. A detektív azonban kieszelte a cselt. A tőrt. Régente London külvárosa volt vágyai netovábbja, ahol földalatti üregek és a felhőkar colok háztetői adják a detektív közegét. (Csettintett a nyelvével, ha már ilyesmit oivasott Ma már sokkal szerényebb volt, csupán egy titokzatos rablógyilkosságra vágyott a Pihegőben. Nagyon ambiciózus ember volt tehát és amint fentebb említettem, kivetette a tőrt. Mikor Röcsogei az összegyűlt bámészkodók tömegén keresztülhatolva karonfogta a de lektivet és bizalmas beszélgeést óhajtott vele kezdeni, a detektív rettenetéé szeretetre móltó aággal így szólt: Béla. Jöjjön az úr az előcsarnokba, ott beszélhstttnk. Giit! mondta Röcsogei és követte. Amint az előcsarnokba értek, a detektív sípjába fujt, mire négy markos rendőrlegéuy jötl elő a közeli korcsmából, megragadta Köcsögeit és betuszkolta a t-ea számú csukott kondiéba. Röseögei ordított, mint e^y ketrecbe zárt tigris, de hiába, a konflis elindult a Gönci ergerie fe'ó Poncéék vártak egy darabif Mi lehet ezzel a Röcsögeivsl? k^r Poncán! gyanút fogva Linácska bőgése fortissiaiobs lendült, Pun- j ciné pedig Köcsögei keresésére índnlt Sohase láttam oly lősz szemeket. Az embernek önkéntelenül Gadrsn jatott az eszébe, aki férfi tkkal vívott bajt. Mint egy misztika* ala* vonult vé j gig a patronon, utánnt, mini egy temetés kü- j sönsége, a fekete csoport dg sz összeverődött \ tömi Olvasóink már tudják, hogy mi történt 1 Röcsögeivel. TováLbi sorsától e.'yeiőre még a rogény írója sem tud, majd a következő : folytatásig kispekulálja. A ketlemettea epizód mély nyomokat ha gyott az érzékeny Ponca család le kében. Nem a botrány miatt voltak keserű és világfájdalmas hangulatban, mert hisz a Punca csalid elég gazdag es tekintélyed ahhoz, hogy egynéhány botrány lepattanjon róla, mint Siegfriedről a nyi ik. Ds a Punca család sebezhető réssé I.inécsks veit, a drága é* érzékeny iéiek, aki még akkor is hangosan zokogott, amikor a bérkocsiípartársolat legelnyüttebb egyfogtosa az állomás épület elé állt és Poncáék felszállni ké-zült*»k. l>ráv?a gyermek, ne sirj! kérlelte Puncáné. Hisz DÍOCS semmi érteim i annak a dolognak a szinéeasel! Csak azért voltam hoz/á olyan szsretelreméaó, mert holnap zsurt akartam rendezni a te ha*/aérkezé-»-d örömére és azt akartam, b gy H ' ' 1 * Isgysn egy fénypont. No ae sírj! Majd csak csinálunk valamit' es szokatlan gyengédség döbörgött a hangjából, olyasfélekép, mint mikor a katona banda nagydobosa nyitány előtt néhányszor végigfuttatja a bunkóját az ökörbőrön. Mondtam már. hogy zsurt rendezőnk, iro teljes da'mi /Suit. Ott less a komáromi sajtó i észében. Aranyay sz**rke.-ztőtől egész Fygé Londonból visszaküld t saját tudósítóig mind. Aranyay fogja kabarészámokai bekonferálni hó fehér dolgokkal, mint a Dalárda kabaréin szokta. Láthatod ebből i«, hogy nagy leánnyá avatunk, sssrt neked is végig szabad hallgatni asx»kat. Oh BOyáml bugyborékolt fe: a bála hangja Lina kebléből. De mit mondjak még? Es lesz egy zsúr! Ott tssz Cyrané is! k vúgia ki a s.ágeit Puncáné. Cyranó? kapott a szivéhez Lina és B rsjongók extázisával hadarta: Ult lesz Cyranó? az a titokzatos troubadour, leánválmaink lo- 7 mi va^'ja, akisek verseit kivüirői tudom, s akihez annyi szerelmes levelet irtunk a képe/débőt a szarkái»gl ahol bizonyosan elsikkasztották, mert különben feleit volna azokra az édes levelekre. De fl hal gátolt. Hiába hívtuk randevúra *a Stefánia*útra, va:y a Múzeum kertbe, vagy itthon az Angliába, az Erzsébetszigetbe, a temetőbe, az almási hegyekbe, a tatai várkertbe, a baji erdőbe, a ne«zmélyi éa monostori szőlőkbe, vagy egyszer, «gy vasár nap délután a Fektet cukrászdíba. L)e ö nem lépett ki az ismeretlenség homályából, hanem csak egyre irta verseit egy kegyetlen, szivtelen asszonyhoz. Ugy gyűlölöm én azt as asszonyt, aki nem hallgatja meg a Cyranózkat, akinek gyönyörű versét kivágva az irómappánkban rejtegetjük, akivel egyszer beszélni volt a leghőbb óhajom. És mit tesz Isten! A mi saját ssurankon fogom őt megismerni, beszélhetek vele, rá fogom venni, hogy ezentúl csak nekem írjon. Az összes barátnőim meg fognak pukkadni! sivította Lina. Meg fognak pukkadni ismételte a mama széles mosoly kíséretében. Az le/iz egy ssorl Linácsks tehát Iscsillapult kissé. A diszléten kocsi nekiindults töltésnek. A kia Citrom- UCCSl trsppst, ha érezni gondolkozni tudott, biz< n?ára elátkozta a normális testsúly feletti többletet, am»*ly Puncáné démoni alakján hullni/ U Dd azért ment. ment rendületlenül, meri nem volt forradalmár terméses!s élőlény, csak bizonyos melancholikua beletörődöttség volt benne, mint minden lóban, amely előre érzi maga körül a tormát A konflis befordult a Gádor Utcába (Folyt. kov ) HIRE1 V. Este tiz órakor. Valahol BKMI isáf asszonyt becéznek. Valahol rnost hitves-csókot kérnek Valahol most lenge pongyolába' Hgy nép asszony asosotyg as arára. Valahol most vásya kél az SStnek. szomjas ajkak csákokai keresnek Valahol most csillag I" 1 a / égtől Valahol egy ablak el sötétül. Valahol most... bús legényszobába 1 Könnyes arcra borit fényt a lámpa Valahol BSOSt sir agy árva léink, s tépelődik:»hej! miért is élek?«valahol most verset írnak könnyel»>zép asesoevoaa!... méri fiz»t közönnyel?< \ ;i ahol aasfl lopott k«; p«'t becézgetve néznek, S csókolgatják a/. írásai < '\ hófehér késnek. Cyrano. T. olvasóinkhoz S Lápunk mai száma utolsó ez év clsó negyedében. Bizalommal kérjük fel lapunk igen t. olvadóit, hogy előfizetéseidet mielőbb megújítani S/iveskedjenek, mi célból vidéki adófizetőink kényelmére lapunk mai szau>ahoz postau a'vényt meiiekeltünk, helybeli előfisetöinket pedig felkérjük, hogy a lapunk pénbeeredője által kézbeaitendő nyugtát beváltam sziveskedjenek Tisztelettel a Komaromi Ujáig kiadóhivatala. 4 4 Seemélyl Ur.Németh István, komarom ref. püspök* lel kész héten Boda pestre utazót egyházi ügy' kben. UJ ügyészi msiblzott áz ig így* miniszter Csányi László gyallai jái isi ib. főszolgabírót a komáromi kii. Qgyészség kerü'etebo ideiglenes Qgyészi megbízottá nevssti ki. Kitüntetas. A király Lóltnz J>Vzssl 88 gy. e.-beli főhadnagynak, ismert komáromi zeneszerzőj.kutk, a komárossí uri társaság kedvelt tagjának az eilenaég előtt tanoaitott kitűnő magatartása e'.ismereieal újból legfelső dicsérő slisnserését (esüet signnm Isudis) nyilvánította. Ünnepelt parancssok. A Ha ae ysrsn állomásos l m. kir. népt őrzászlóalj tisztikara e héten ünnepelte Qlatz Viktor parancsnokká történt kineveséeéoek évfordnlóját Glatz örnag] mé^ 1914 ben az oroszok olleni harcokban megasb ölt; *-^yik -w \ slvessitvén, harctéri szolgálatra alkalma! in lett. Hősies magatartásáért nagyobb kitüntetésben is részesült. Katonai erényei mellett ki kell emelni azokat a kulturális s szociális intézményeket, melyeket ez a kitü:ő katona parancsnoksága alatt létesített. Ugyanis a nagy számban tót anyanyelvű legénységet egy analfabéta kurzusban nemcsak magyarul beszélni, hanem írni, olvasni is megtaníttatta; az íntnlligens legéuység rósrére a rendelkezésire álló tanerőkkel gyors- Iráal tanfolyamot! tantatott. Ezeken kivüi a legénység szórakoztatására»katona Otthon«-t létesített, amelyben legtöbbször az Urániától kölcsön kapott vetitőképekkel hetenként 1 S-szer előadásokat tartat. A Dunántnll Ref. Takarékpénztár ápr. hó 1 án délelőtt 10 órakor tartja rendes közgyűlését, áz igazgatóság az és évi tlzletévekre 4 százalék osztalékot javasol.

5 l 16. március 30. Komáromi Újság 5. oldal Egy lomáromi tábori korház élményei a világháborúban címmel tart háborús előadást dr. Seíye Hugó komáromi cs. és kir. törzs rvoe vasárnap, április 2 áll, délután 6 órakor a vármegyeház nagytermében. Belépődíj 20 fillér. Halálozás Amint őszinte, igaz rész vettél halljuk, városunk ál vármegyénk több előkelő és kiterjedt családját, minők a Konkoly- Tbege, Nagy. Nádasey családok, bontotta gyász ba Sgy váratlanul jött haláleset. Néhai aisószo pori Na«y Vilmos, volt komáromi közjegyző özvegyét, született Konkoly-Thege Gizellát ra gadia el a halál Bzerettei koréból sajgó fajdal mst okozván a család, a rokonság, a jóbsrátok ismeró>ök körében. A váratlan haláleset város és megyeszerte ő.*z;nte részvétet keltett a mé iyen lesújtott Cftslád iránt, amely a kedves holott kihűlt i' int Budapestről hazahozatta s a komáromi családi sírboltban helyezték el vasár* nap széleskörben megnyilvánult részvét mellstt. A temeié.^! szertartást Németh István ref. püspök, VarghaSándor lelkészt és Kuruc/. Gyula s. lelkes/. Végezték. Kitüntetés. A király Vrkljan György 0 gyalogezredben századosnak a 111. o^zt. ka t( nai érdemkeresztet adományozta a hadiékit m nynyel, Qeyer Géza m. kir. I. tábori ágyu3 ezredbeli századosnak pedig újból legfelső elismerését fejezte ki Hősi halai. Demeter Károly oroszlányi ág. ev. tanító az éfzaki harctéren bősi halált halt hazája Védelm ben, mit a tanfelügyelő a közigazgatási bizottság legutóbbi ülésen beje íeotett. Látogatás. Pongrácz József pápai fő iskolai tanár, tudós földink szerdán és csütörtökön Komáromban időzött és megtekintette a kultúrpalotát Hba. halál. Szerdán délután temette a helyőrségi kórhá b I nagynaegyeri Rútz Dánia oklevele^ községi jegyzőt, a 31. houwdgya'ug "zred zászlósát, a nagy ezüst vitézségi érem tulajdonosát, ki 22 éve* korában, OíOezlengyel< ország Zichr.uvrk k<",: melóit 1915«JUÜUI 9-An hősi halált halt. A bajtársai ásta ideisleno sirból hazai földre *zá!litoúák gyászoló Szülei Ratz Gáspár és Kossá Gizella kamocsai birto kosok e^ Komáromban helyezték nyugalomra c atádi sírhelyen. Ravatalnál Benedek Józsel tábori Ieik4.-z, a simái ped'g Szabó Imre mon d.atak megindító beszédeket A gyászszertartá sun m jjelent a vármegye részéről Kürthy István főispán, Gfiyczy Dénes alispán, Dávid HázX János ív*,o abiró, dr. Alapi (l?u a fő ve tárnok, a helyőrség részéről Meister Já-ios cs. és kir. altábornagy, vár és hidfó paranc-nok, báró Lippe Frigyes ezredes térparancsnok éa a In-lyörsegi Usstiksr igen n> f számmal, ál -hunyt hőst katonai pompával kisérték ki a temetőbe és adták át a hazai földnek, hol aludja liáboritat'au koián megkezdett örök álma!. HaUlozas Kimarom társadalmának " jy köztiszteletben, közszeretetben 010 nő tagja költözött el az éiők sorából. Amint öazinte részvéttel halljuk. Pázmány Mana alapítványi hölgy, kinos szenvedés után hétfőn elhunyt ;laiaia kiterjedt és előkelő rokonságot bontott gyászba. Szőlőd, szilasi és laki Pázmány Xoltán dr.. pozsonyi egyetemi tanár, lapunknak, a Komáromi Újságnak avatott toilu munkatársa nagynénjét gyászolja az elhunytban, akinek temetése ma. szerdán delu'.an ment vé^be nagy részvét mellett. Zsolt Bela verses könyve amelyei maga Babici Mihály válogatott össze és segített sajió a;á lendezni, ízléses es Csinos kiállításban mar megjelent Zeult Bélát nem szükségei olvasóink eíött dicsérnünk, ehelyett csak annyit irunk, h< gy a CMIIMS kotei ára 2 K é.«, siessen azt mindenki megs erezni, kapható lepünk azerkesztőségébsn. Templomi ünnepély. 1. hó 12 én a véftestolnai templomnak adományozót! barokk stilü keresztúti képvkrt és urkoporsót áldotta meg ünnepély esni), papi Si-gediet melleit, tártai raas szentbeszéd Keretében P. Appollinan*. tóvárosi kapucinus-rendi atya. A két hadbavonut katona által ajándékozott kegyeleti tárgyak szolid, szigorú művészi és sitszerü kivitele, gazdag és kifogástalan aranyozása, valamint jutányos ára Lewisch Róbert szombathelyi oltárépitő méltán megérdemelt jó hirnevét hirdetik. Nsvmagyaresltás. Síeinnr Béla, szép képzettségű bőcsés földink, lapunk avatott tollú munkatársa, aki már rérebben /-olt Béla név alatt irt a fővárosi lapokban és a Komáromi Újságban, vezetek nevét Zsoltra wagyaro.mtotta. A Komaromi Gyermekvédő Leányegye sülét jelentése. Egy fehértáblás kis könyvecske fekszik előttünk. A Komaromi Gyermekvédő Leány egyesölet adta ki es az evi működéséről számol el benne. Büszke Öl -Tzettel forgatjuk e kis könyvet annyival is iukább, inert aki a l.eanyegyesületet hivatásának magaslatára állította, aki különösen a háború kitörésétől fogva, testestül lelkestül a h borús jótékonyságot szolgálta, az Weiss Kornélia tit kar, a mi tehetsége?, kedves kollégánk akinek szervező tehetségénél esik faradhatatlan- 1 és ritka energiája nagyobb. Az ő páratlan és minden dic.-eretre érdeme* vezetése és az r^ylot íasjai bu/gó agilitása meg is hozta gyümölcsét Az egylet a háború kitörésétől kezdve a 1 aboru szo gálatába állt. Nemcsak szóval, de lettekkel is. Gyűjtött 101 kj tópést, az»aufuiztadobozra* 253 K t, a meleg felszerelésre 3865 K 08 f-t. a karácsonyestre 602 K 24 f-t. Kiosztott 3134 pár tónivédőt 1969 drb. hósapkát, 218 drb. trikót, 396 drb. mell- és térdvédőt, 1132 drb. haskötőt, őó drb. zsebkendőt, 5 Bált, ö muffot 16 pár kezlyüt, 93 csomag kockacukrot, ezenkívül mindenfele adományt gyűjtött; hadseg»!yző volt a szó legteljesebb értelmében. A Leányegylet kis irodájában Weiss Kor- Ma titkár vcxetes"vh Boross Margit, Braun Elza, Csepy 0 ga. F. h\ Mici, Haasz Anci, Haasz..rzsi és Mariska, [vánfy Manci, Koczor Ilus, Mátray Ilona, Oberhoffer Ilona és Rózsa Erzsi dicséretes szorgalommal buzgólkodtak abban, hogy háziezredünk és a varosunkban levő többi katonai c^apaiok legénységének minél tökéletesebb legyen a tel ellen való felszerelése. És a Leányegylet tagjai titkáruk lelkes vesetése alatt nem fáradtak el. A kötőtűk gyortan működtek, a szükséges pénz előkerült, agiaáojuk fényes sikerrel járt. Halálozás Ehrenfeld [gnácz 65 éves rában f. hó 21 én Komáromben elhunyt A megboldogu tban EhrenfeM Simon tcstvérbátyját gyá>zolj *. Komáromi Kacz Endre a.vücsarnok kiálitasán A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításán Komáromi Kacs Endre művéazföldink ;. ; ujübi) alkotással ve z részt. Az egyik háborús targyu: a magyar huszár meghozza az elesett hős kardját az Özvegyuek. A kép a fajdalmát, de egyben a rezignáció érzését is híven e'remíe/.e-e művészileg sikerolt A tünteti lel másik p I Pdlangó kisasszony ismert motívumának uj feldolgozása. A hajnali szürkületben virraszt a P.;!angó kisasszony, a haz üvegfalánál áll és nézi a tengert Alul az alvó kikötőváros körvonalai A világítás bravúros megoldana, a lampi n. a vázában levő virágos cs.e- kifejezésre a znyefaág gyönyörűen juttatják hangulatot, mely a képen elömlik: bizonyara ez 1-, miként elődei, vevőre tálai hamarosan. Hazahoztak. Vida Józ ef közhuszár a harctéren su yoesn megsebesült és sebeibe a debiecseoi kórházban belehalt. A kuszái tetemeit családja Bókodra szállíttatta, ahol nagy részvet mellett helyezték örök nyugalomra. A kisbéri rsentsblrtokokon a következő vetőmagvak állanak eladás céljából a gssdakö* zönség rendé kezesére: Mezőhegyesen; árvaross> mag 100 kg.-kén K, moharmag 74 K, ke vert fűmag 180 K. Kisbéren: kö ssmsg 100 kg. kénl 64 K, trigonella 50 K, oberndoríi répa mag 140 K, ockendorfi 110 K, olajbogyó 150 K. A szállítás a vételár elősetss lefizetése mellett a megrendelő zsákjaiban történik a tnegredeléa sorrendjében. A komáromi Angliának dunaparti részét feláseák áa csalánt ültetnek; igy kell a gyapot- és jutahiányon segíteni. A csalán mellett eperfa csemetéket is tenyészt a katonaság, m> y nek levele tudvalevőleg igen alkalmasan pótolja a teát. Idők jele, hogy az eddig irtott csalánt mesterségesen tenyésztjük, de egyúttal tanulság a a jövőre. Önkéntes munkaerőt keres a Vörös Kereszt iroda és a Hadsegélyző bizottság a délutaui órákra, ki szívességből hajlandó lenne irodai teendőkben segédkezni. Jelentkezhetni a vármegyei levéltárban a délelőtti órákban. Jótékonyság. A kurtakeszii plébániai hivatal utján Bitta Hermán t K-t, Fiatal Mihály 10 K-t a sebesült katonák kii.jött, a Komaromi Újság szerkesztőségének, Mráz János pedig 60 f-v a vak katonáknak. A nemes tett nem szorul dicséretre. A fenti összeget rendeltetési helyére juttattuk. Elhunyt tanító. Amint őszinte részvéttel halljuk, a komáromi ref. egyházmegye tantestületének népszerű és szeretett főjegyzője, Molnár Menő, ahstah tanító pénteken hirtelen elhunyt 59 éves korában tanitáskodásáoak ci7-dik / vében. Temetése vasárnap-délután törtéut igen nagy részvét mellett. I mim &.uá*?^&±mü3a APOLLÓ mozgószinház. Ferenc József-rakpart. SWMsMMm SEBTfifflftBM'ff HB M Pénteken március 31-én: dráma.'] felvonásban. Szombaton április I -én: dráma 3 felvonásban. Március v ;ge a/, az időpont, amikor az újságolvasó közönség a magi Újságjáról gondoskodni szokott. Kvaegyedkor minden újságot olvasó ember az m gondolkodik, melyik budip»stí napilapot rendelje meg a maga városának újságja meiié. Epen azért időszerűnek tarajuk, hogy megmondjuk olvasóinknak, miszerint manapság a ifzo'v^utt-akk Budapesten megjelenő újság Az Est A lan>ok boltja, amely a p'ebánii épületben szolgálté a jóték >nyság ügy./., a héteo bezárult Hadipamutott, jótékonysági pajzsssöget ezentúl a kultúrpalotában lehet bd-ízerezni. A aeke napja közeleg, mert le van győzve legnagyobb ellenségű íz, a fogfájás. Tudnüllik a I gfájást c^ak agy gátolhatják meg, ha fogunkat JÓI ápoljak. A mii háborús táplál kozáshoz jó fogak kr'.lenek, amelyek leg«ztk-.-zrübben Kemény Ede áll rissgtzott fogteoknikusnai készülnek, Dana utci 8 szám alatt, amelyről számos külföldi kitüntetés tanúskodik. Pianinót, vagy zongorát megvételre keresek. Címem megmondja a szer ke^töseg. Nsm 80, csak koronás aranyat talált a rend rség Komárom újvárosban elhuny' Sophie \ 11 Reichel hagyatékában Melyreigtsit juk, nehogy esetleg az isök BO darabot ke«ressenek. Sophie von Reichel, kiről múlt szát inunkban bővebben irtunk, takarékbeiet-ket is hagyott hátra. A Duna halottja. C*a lókosaraayos, ahol agykor IV. Bélának királyi palotája is volt, valamikor arr«'»l volt híres, hagy a Duna aranyport vetett a partra. A ré^i jó időknek már vege. A Huna most már csak ismeretlen egyének haliéit veti ki a szárazra. A mult héten és a napokban is egy-egy férlihulláját fogták a Dunából Aranyos iiatárában. Kilétüket nem lehetett megállapítani. Halálos szsrencsétleniég Kolyó év március 21-én Kanta János szári és Moravek Oszkár felsőgallai lakosok, a felsőgallai kőszénosztályozó szénrakodó állomáson, a vasúti géppel a berakásra használt teher kocsit megrántották, mire a kocsiban dolgozó Mercse Vaszilika kőszénosztályozó a kocsiból kibukván, a vasúti kocsi rajta keresztül ment s meghalt s

6 6. oldal. Éjjel az erdőben. Herengel József J J ( éves felsőgallai cipéss, Március 1T> én éjjel 11 Óta tájban Tarjauból hazafelé menet a felsőkállai határban ket mnaretlen egyénnel találkozott. Mifel :\Á erdőben magát tájékozni nem tudta, ezektől kikuel mindkettőnél vadászfegyver volt kérdezte, hogy merre kell Felsőgalla felé menni? Válaszul az egyik Herengelt hasba lőtte. A merénylet után rögtön elillantak Vértestolna falé. Harangéi állapota életveszélyes. Dr. Richísr fele Anker Liniment. Captlci ccmpos. Lz a sz«-r az Anker Púin Expeller pótlására szolgál, rendkívül bevált liáziszer, amelyet mint fájdalomcsillapító bedörzsttlést köszvény, rheumatikns fájdalmaknál, meghűlésnél, megbénulásnál, [sehiasnál stb. a legjobb eredmónntel a'kalmaznak. Az Anker Liniment nagy slterjedettsége a legjobb bizonyítéka ezen szer kitűnőségének s egy házban sem szabad hiányoznia. Ezen sser különösen olyan egyéneknek ajánlatos, akik sokat tartózkodnak a szabadban, akik gyakori időváltosásnak és igy könnyen megbfllésnek vannak kitéve, így példán! katonák, gazdászok, trdéssek, radar zok, földmivesék, halászok, hajósok, kivándorlók stb. és azonkívül turistáknak megerőltető túrák előu és után, egyáltalában mindenféle ntazó egyéneknek, mert ez a szer gyors és biztos segítséget nyújt A baretéren levő katonák számára egy általában nélkülözhetetlen. Tábori lévé-ben kön? nyen küldhető. Kaphatf g] gyszartárakban ragy közvetlen dr. Richt-r»Zum Goldenen Löwen«cimii gyógyszertárából Prágs, I., E isabeth-straese 5. Szétküldés naponta. Öngyilkosság. Somogyi István gyermelyi lakos, 21-én a déli órákban lakása padlásán felakasztotta magát s mire észrevették, már meghalt. TANÜGY. A kir. tanfelügyelőség dicsérete. A vármegye közigazgatásánsk az elnöklő főispán bejelentette, hogy a közoktatásügyi miniszter a kir. taníelügyetőségnél Végzett helyszíni vizsgalat alkalmával kiküldöttje utján meggyőződött annak kiváló vezetés ről, miért ia Mirtse Lajos kir. iarfelögyelőnek elismerését fejezte ki. Történelmi szeauéltetö kepék. A válla és közoktatásügyi minisztérium most küldi széjjel scokat a művészi módon készült szemléltető kepéket, melyek a népiskolákban a magyar történelem taoitását lesznek hivatva élénkebbé es I a tanítás eredményét mai adandóbba, állandóbbá j tenni. A komaromi kőszegi elemi népiskola a gjűjtőkőzpont a varmegye szamara, hova mar a képek meg ÍZ érkeztek, az erdekeit iskolák vezetői iskolájuk pecsétjével ellátott elismervény mellett, személyesen át vehetik a képeket Lakatos Károly. azgatótól. Eddig a következő iskolák történelmi képsorozata érkezett raeg: komáromi községi iskola, komáromi r. k. iskola. ujszt3nyi ref. iskola, hetényi ref. iskola, izsai ref. iakola. Fovábbá megkapták még; Uunaradvány, Marcal háza. Madár és Kisigraand elemi iskolái. Kzen- I a.: ái kisbéri ée gntai óvodák számára éi érki irodai szemléltető képek, melyeket SS óvoda vezetői mar most átvehetnek A tankönyv. Szó van a tankönyvről, a drága tankönyvről, az uj kiadású tankönyvről, annyi gondterhss ixegéoy szülő réméről. A leg illetékesebb forumok nagyon bölcset cselekedtek az uj kiadások körül: a háború egéaz idejére beszüntették. A közoktatásügyi miniszter az iskoláskönyveken addig semmi esetre sem engedélyez változtatást, a mig fegyverben állunk. Ha t>edig a tantestületek netalán már határoztak ilyen irányban, utasította őket, hogy a döntést helyezzék hatályon kivül. Egyelőre tehát nem lesz se ujabb, se legújabb kiadás, ahogy legtöbbször nem volt jogosultsága a békeidőben sem az ilyen pazarlásnak. Nagyon jól tudjuk, hogy akárhányszor alig, vagy egyáltalában nem történt változás a tankönyv szövegében, úgyszólván e-ik uj címlapot és uj évszámot kapott s a tanulóknak mégis meg kellett venniök, ha a szülők nyögtek is belé. Soha jebbkor! Papírhiány és papirdrágaság van. Milyen drága lett volna az uj kiadás, ha be nem fűtenek neki! Komáromi Uisàir, A tanyi iskola. Már negyedszer választottak a tanyi községi iskolához tanítót, de azért még mindig tanító né'kiil van a község. A legutóbb megválasztott tanító * foglalja el állását. = Újságolvasás az Iskolában. TanQgji körökben nagyon sok szé esik mostanában az iskolai újságol vasasról. Általánosaágban az a meggyőződés, hogy újságolvasásnak mint a külföldön már a háború kezdete óta is szokás ban van nagyobb szerepet kell juttatni a mai»háhorns pedagógiában Ez alatt termi szetesen nem azt értik, hogy 8 tanuh'k tanitás közben a padok alatt suttyomban forgassák az újságokat, hantra azt, hogy a tanár vagy tanitó irányításával okosan, pedagógiai tervazerüaégge foglalkozzanak a napisajtónak egyik másik aktuális cikkére". Ez a tanítói eljárás kellő keretben és határok között, nemhogy ellenkeznék a mai iskolai szellemével, hanem elvitathatatlan nemesítő hatásánál fogva, hathatósan mozdítja elő azt a törekvést, hogy a mai generáció lelkileg és szellemi sg részese legyen a rendkívüli történe!mi időknek.! ìli fili MEGRENDELÉSEKKEL K É R J Ü K LAPUNKRA -. HIVATKOZNA - - badbavonult hozzátartozójameg- aebeaüít, de nem tudja, melyik A l'inpl r xakillck kórházban ápolják? A 1 Z: N ^1 r elesett a hozzátartozója és akarja r V K I I l C K tuduij hol temettek el? y Lj haza akarja hozatni elesssptt hozzai"\kl tartozójának holttestét, A r j régen uem hallott harci) ren közdő ***** rokonáról, A.j írni, vagy pénzt akar küldetni hadi- ***** fogoly rokonánalt, A.l\l hadiárvát akar elhelyezni. Al \1 hadiárvát akar fogatú, A 1- a hadban megrokkant, de az. rt erejéhez képest munkát keres, Al {1 rokkant munkást akar fogadni A Írj idegi n kórházban fekvő rokonát haza. *~>**1 kórházba akarja hozatni, ée A l z i r ^ l " a fentiekbe* ha ftklilck ran, forduljon a KomáromiUjsdg szerkesztőségéhez(komarom i, ahol a szent ügy iránti szeretetből készséggel, teljesen ingyen adnak felvilágosítást, Útbaigazítást és az ügy érdekében szóval, telefonon vagy írásban érintkezésbe lépnek az illető hatóságokkal, egyletekkel. nem Mivel a szerkesztőse- állandó inspekciót taithat, csakis írásbeli megkeresések?: vehet figyelembe, Nemeaócsa. 1. Mantegazzának a mull sza inunkban közölt mondása»a szerelem élettana.«című munkájából valo. 2.».\Vm mese ez per szóbeli megkeresésre ninc3 érkezése. A megkeresésekre a válaszokat a Szerkesztői üzenetekben találják meg mindig az érdeklődök. Ismeretlen tartózkodása hadbavonultak utáni mek*. tudakozódásokat díjtalanul közlünk le a Komáromi KI TUD RÓLA?? cimü rovatában. Újság Kérjük olvasóinkat, hogy ismerőseiknél minél szélesebb körben terjesszék a Komáromi Újság fenti akcióját, hogy minél több bánatot enyhíthessünk és miuél több könnyet szánthassunk fel március 30. XYILTTKR. Köszönetnyilvánítás. Mindazon ismerőseinknek és jó barátainknak, kik felejthetetlen drága jó fiunk temetésén megjelentek 8 részvétüket a koszorúk küldéséva] is kifejezték, ezúton fejezzük ki hiiis köszönetünket Kamocsa március 29-én. Rátz Gáspár és családja r s\o«s*ru*n tovàii» bar ««Area r.uiiök&él iá t àltftlfcfcaa itiin'ir.bkljiél mist Ugjobb lártaloriicsiljaaitó bedörzsaiés n.«^»«ll4«, rh«na», Iw.Mny, mflaaju**, torok -, n»u- M biti aj U à\b. Mkffib** Dr EICLUT Hie palai Horgony - Linimeot. Mnpu. z Horgony-Pain-Expeller 9**j*. Ov«t3» E -ta, vea, *» Ka»aafté gjéfj rt*r»*b«a ű ma..armar OToaaláaké* Dr. Eieator-eéU g7*ff7»mrt era** I, Kliamfrmt H.pi.tmat! imullèm S/erkcsztoi üzenetek. Hoffmann meétfi III írre lea itt szóval többel. V E. i Basel, i A mejsze idegenből küldött kedves jókivánatokathálásan koszonjük és viszont P. Gy (Táfeiei posta). Nagyon köszönjük. Ami hallgatásunk dehogy is jelent haragot. rossz levélírók vagyunk. Közismert Ciklámen. A Vágj cünűjöw ibarj Mimoia. Nincs nesénk szegény K..1. közös barátunk írásaival! Engedély keh hozzá Da! egy asszonyhoz. A kiséi I I * Iben azt írja, hogy már csak azért in közöljük le a verset, mert a legszebb asszonyhoz irta. akibe az egész szerkesztőség beleszeretne, ha megmutatja, amit meg is tesz, ha a verse jón a legközelebbi szamunkban. Lássa, minket nem lehet megvesztegetni, A verset, bármilyen asép asszonyhoz is -zol, nem kqzőtjok le, mert i prózai ÉS rossz átiraaa annak a ktdvt*, megható, fülbemászó kabaré dainak. amelynek így 3! i»1 S refrénje: Vannak az életben percek, Miket egy asszony nem tud elfeledni Kíváncsi. Ha egy férfi névtelenül manikűr készletet kap. az még nem jelenti azt, h #* valami titkos bámulója van. legfeijebb, hogy a kóltnei nem szoktak mindig rendben lenni. Tata. A jövő szamba.-zorult. Egy csésze tea. Végre most mái Untjuk hogy ki is ön es merre van hazája 1 Gazdász A mondott időben varjuk. A szerkesztésért felelős: Baranyay iezsefár. Kiadótulajdonosok; Baranyay iézssf dr. Fülöp ZsiQmosd. Kiadóhivatal. Spltztr Sándor kényvnyeaidajt Kezűre*, Nádor-utca 29. Nyomatott Sntur ímt mvmtonui Konni mároius 30 HIRDETÉSEK. Meghívó. k Dniiántuli Ref. Taíarcipéaztar I. rendes közgyűlését Részvénytársaság evi április 16-an. deleiüti 10 órakor Komáromban, az Intézet helyiségében tartja mag a követkesó tárgysorozattal: 1. Igazgatósági jelentés. 2«Felügyelő bizottság jelenlése. 3. Számadások megvizsgálása, mérleg-, nyerésé?- es ve-zu-si^.-/nmláh megállapítása, nyereség falosztás feletti határozathozatal. 4. Alapszabályok módosítása* 5. [gazg. tanács kiegészítése. ö. PelQgyelő bizottság megrálasztása. 7. A közgyűlést lö nappal megelőzőleg.."érkezett indítványok. Ezen közgyűlésre a t Részvényesek azzal hivatnak meg, hogy az slapez 22.. értelmében a kösgf ülésen csak oly részvényes gyakorolhatja szavazati jogát, aki részvényeit a közgyűlés megnyitása előtt n társaság pénztáránál letette. Komárom március Hírá«téatk falvét«tbné lapur.k ki«góhivat*já&ál. Tisztelettel Marcsa t iyörgy ígazaató. Óvjuk a csukaszürkét, a 25 év óta irgjobban Tlbh ember ha»:nalja sa.at javára által bevitt &y v : ** ú ~- «aarzt, al- ^.J\je'""^ P«torokhurut, ybr- F, ( I ^ C?Ü3 ék szomárkölöges ellen. "ávmj v : i n v orvosoktól 6a magánosoktól a legjobban igazolják biztos hatásukat es közkedveltség II csomag 21 es 40 fillér, egy doboz 60 fillér. Kapható Komáromban s Steine " Kiklóa 1 Kovica örökesök gyógyszertárában áa R'szdefer Karoly drogériájában, Kovitaanazky Endre és Kiss János ( ei éknél, Nagy* aaegyeren Anyysl Antal gyógytárában, *AG u^l o'4^v, fc'^á t-l'-i á\ifcltufcí*t/eb fsmm\ tfe r^lzetéssel Spitzer felvétetik Komaromi Ujeéa r u m Duna«ufca 8. sz. A modern technika legkitűnőbb vívmányai. T. oldai. M,Bll!:!!l iraif ÍS platina lilik. Arany, pisla fogkoronák Hiín bütéttel, mely a É szépséget kiválóan emeli. Kautí chuk és arany fogsorok rágásra kiválóan alkalmasak. Footömések, fogtisztítás, foghúzás érzéktelenítéssel. Szolid mérséker árak! Munkáért jótállást vállal! 38 SS S4 tavasai tisztelettel TALÁLHATÓ EGÉSZ NAPON ÁT. Idényre ajánlokt PRÁGAI főtt és nyers sonkát HALAK Debreceni szalonna és kalbászt. Különféle fel szeltek parizer, krakkói, májkalbasz. mortodeliastb. pácolva és olajban. SAJTÓK-ban nagy választók. Gyíey-orovicsia,COIKC, tea, rnm és csokoládé. Egy tanuló fefvétetik. n ID \7 Rtesr».Osa»S S f ber- és featek-kereskedésebon Komárom, Klapka György-tér. Szolid és pontos kiszolgálás. Alkalmi vétel! Telefon 150 Myeíc léerejtt Sándor könyv- és papirkereskedésében Komáromban. Komárom, Tolnai-u. 19. B i r c s á k K á r o l y n á l. Kiváló tisztelettel e m é n y E d e all. \i/5ifiu«itt fogruchiiikih DH. BARANYAY JÓZSEF K OMÁROMMEGYEI RITKASÁGOK. SAJTÓ ILLUSZTRÁLVA ÁRA 1 KORONA. ALATT* TARTALOM: SAJTÓ AI.ATT? A komáromi köszdz A zzdnyí ikrek. (XVIII. Bzázad). Koca k&zség éa a kocsi. Az il'mmdi víz. A Komáromi Kal^ndárinmu A baji nagy hordó. Az utolsó hód. Eg] oagymegyeri kutyabüv(ilő. A csallóközi kincskeresők. A koma romi énekeskönyv. A komaromi var. a be* vtlu't.'tlcn. Raj ironesok a föld alatt. Egő máglyák, amelyek B(MétSéget árasztanak. Mikor SgéSS Enrópa tekintete rajtunk csüngött Haszonbérbe iciill«u< pusslási adas. mindegy birtok szt. Mihály naptól kezdődőleg 6, esetleg* ÍO évre haszonbérbe kiadó. Értekezhetni a jelenlegi haszonélvezővel Kacz Jenönóvel Komáromban Kapitány-utca 12. Fiatal elárusítónő állást nyerhet Spitzer Sándor könyvkereskedésében, Komárom I

7 8. oldal Komáromi UjsáR mánius 80«Íjából - annyival inkább benyújtandók az intézetnél, mert az évi osztalék már nem a rég. 400 K. n. é. hanem ce megosztott s 200 K. n. értékről szóló részvények szelvényei alapján fizettetik ki v, l A K o m á r o m Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 1916 évi március hó 19-én tartott rendes közgyűlésének a részvénytőke felemelése uj részvények kibocsájtása tárgyában hozott határozata alapján van szerencsénk részvényeseinket a következőkről értesíteni: 1 A most forgalomban levő 750 drb. 400 K. n. é. intézetünkbeli részvény kettéosztva, 1500 drb egyenkint 200 K n é., vagyis minden 400 K. n. é. részvény kettő drb. 200 K. n. é. részvénnyel cseréltetik ki, nn végből 1 reg, lé.zvények a részvényekkel utóbb, közlendő időben, de legkésőbb f. évi december hó 31-ig - acsere eszközlése 2. Az intézet alaptőkéje 1000 drb. 200 K. n. é. részvény kibocsátásával 300,000 K.-rol 500,000 K-ra emeltetik fel; mely uj részvényekből 500 drb-ra, éspedig három darab a már megosztott, vagyis 200 K. n. erteku részvény után egy-egy uj kibocsájtásu részvényre nézve az elővételi jog a régi részvényeseket illeti meg. 3 A 200 K. n. é. uj részvények elővételi kedvezményes ára 520 K-ban állapíttatott meg. 4* Az elih'ételi jog j március hó 30. napjától evi áp.ilis hó IS. napjáig ^akorülható oly módon, hogy a régi részvények pénztárunknál ezen idő alatt Elővételi jog gyakorolva 1916" jelzéssel leendő felülbélyegzés végett bemutatandók. 5. A bemutatás alkalmával egy uj részvény átvételi árának első részlete fejében részvényenkent 2UU N. es ennek f. évi január hó 1-től a befizetés napjáig számított 3W«kamata, valamint bélyegilletékre 1 K 50 f. egyidejűleg befizetendő, míg a további részletek és pedig: a II. részlet 200 K évi június l-ig. a III. részlet 120 K évi szeptember l-ig fizetendő mindenkor évi január hó 1-töl a befizetés napjáig számított 5 / -os kamatokkal együtt. A vételár azonban egy összegben egyszerre is befizethető. 6. A z uj részvények már az évi nyereségből osztalék igénnyel bírnak, minél fogva megfelelő szelvényekkel láttatnak el. 7. A mostani 400 K. n. é. részvényeknek uj 200 K. n. é. részvényekre leendő kicserélésére technikai okokból csakis az elővétel gyakorlására kitűzött időnél később történhetvén, az elővételi jog a régi 400 K. n. é. részvények alapján gyakorlandó. 8. Három darab régi (400 K. n. é.) részvény alapján gyakorolt elővételi jog folytán igényelhető két darab uj (200 K. n. é.) részvényre Részvényutalvány 4 4 adatik ki. A befizetések is ezen nyugtáztatnak. 9. Az elővételi jogra való előjegyzés egy, illetőleg két darab s általában 3-al nem osztható számú régi (400 K. n. é.) részvény alapján is gyakorolható. Miután azonban egy régi részvényalapján gyakorolt elővételi jog csak V -ad két régi részvény után pedig egy egész és 1 '3-ad uj részvény átvételre jogosít, miután továbbá nem 1,-ad sem pedig ',- ad részvények nem adatnak ki, a csupán % illetve uj részvény elővételi jogát biztosító Igazoivány- hoz legkésőbb 191 ó. évi július l-ig megfelelő számra s együtt három harmad, vagyis egy egész uj^részvény átvételére jogositó Igazolvány szerzendö be: melyek az intézetnél bemutatandók és ott Részvényutalványra" cseréltetnek ki. 10. Ezen lgazolvány 4, -okra, amennyiben az Igazolvány egyharmad rész részvényről szól, az elővételi 520 K. vételárnak egy harmada fejében 173 K 34 fillér, valamint aránylagos bélyegilletékre 50 fillér az elővétel gyakorlásával egyidejűleg egy összegben befizetendő ; miga 5 ;-ad részvényre jogositó Igazolványra első részletként ugyanakkor 200 K és bélyegilletékre 1 korona, második részleiként pedig évi június hó l-ig 146 K 67 fillér fizetendő, mindenkori, évi január hó 1-töl a befizetés napjáig járó «os kamatokkal együtt. A részletek egyszerre is befizethetök. 11. Azon részvényesek, kik elővételi jogukat c # kitűzött határidőben 1916, évi március 30-tól, április hó 18-Jg nem gyakorolták, valamint azok a r /v'aybirtokosok, akik akár a,,részvényutalványára, akár pedig az Igazolványára az összes részleteket, kamataival együtt a kitűzött határidőkben pontosan be nem fizetik, továbbá azok, kik az Igazolványokéhoz legkésőbb évi július hó 1-íg megfelelő és egy egész részvény átvételére jogosító további,,igazolványok"-at be nem szereznek és azokat az intézetnél UKJl 1. 1UU III. «1 I1IUI lv.llt.3uv.il UV.ll/i u 'liw i i» é. un r..«/. ItllV. C' I ív a 111 a i I. V. I l\ ' I V I.TO.'.«.» i V. llll. 12. A Részvényutalványok" legkésőbb év végéig uj részvényekkel okvetlenül kicserélendők. Miről t. részvényeseinket tudomás, miheztartás és alkalmazkodás végett ezennel tisztelettel értesítjük. Komárom, 1916 március 21. A Komárom Vidéki Takarékpénztár igazgatósága. Littke L. pezsgőborgyártelepe Pécs. Főraktár: Budapest,IV. ker * g ± Szép utca 13. sz. C 3 5 * 2Q Komáromvármegyei Mező gazdák Szövetkezete. ( V á r m e g y e h á z a. ) Téli fütöszénre elöjegyzé- :-: sek elfogadtatnak. :-: Hnsrétra DéhaiOzT.TiszaKálmánoé évi tokaji hegyi termei u szamorodnijából üveeek megtöltetnek literenként 4 Kert. Egy üvegfal teljesen jó állapotban olcsó áron azonna.i s: eladó.:: fuvarozások elvállaltatnak Cím lapunk kiadóhivatalában megtudható.

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Az új AJKP generációnak...

Az új AJKP generációnak... Az új AJKP generációnak...... a csapattól 2007. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium Riport Kiss Pál tanár úrral - Mióta nevelőtanár a Cserkóban? - 5 éve vagyok nevelőtanár a kollégiumban, és egy éve dolgozom

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Q IRODALOM G * Bessenyei György mint ref. főconsistoriumi titkár. Irta: Zoványi Jenő. Sárospatak, 1909. 8-rétű 42 lap. Ára: K. 2. Zoványi füzete különlenyomat egy nagyobb müvéből, mely a magyarországi

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály 1. Szöveg kiegészítés. 18 pont (Vízszintes irányban írtuk a hiányzó szavakat, minden jó válasz 0,5 pont) földet

Részletesebben

Hor to bá gyi Hír adó

Hor to bá gyi Hír adó Hor to bá gyi Hír adó HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2009. február XII. év fo lyam 2. szám 2009. január 26-i ülésen a képviselő-testület módosította az önkormányzat Szer ve zeti- és Működési

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

1. évfolyam 7. szám 1992. december

1. évfolyam 7. szám 1992. december 1. évfolyam 7. szám 1992. december KELLEMES KARÁCSONYI ÉS BOLDOG, BÉKÉS ÚJ KÍVÁNUNK ÜNNEPEKET ESZTENDŐT 62/1992.(X.29.)Kt.sz. határozat: Nyersanyag normaváltozással kapcsolatosan a szerződés módosításra

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT

NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT si primitítiv közösségi segélynyújtás : skori leletek bizonyítják az sember gyógyító tevékenységét. fejletteb formákra vallanak: - egyiptomi síremlékek (vízb l mentés,ujraélesztés ) - hinduk VÉDA-jában

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Az iskola Név:...

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra Moderátor: Dr. Cser János c. egyetemi tanár 1 FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra KATONAI FELHÍVÓJEL! Vámos Gábor koncertmester Tisztelt Óvári Gazdászok, Kedves Kollegák,

Részletesebben

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19.

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Kedves Versenyzők! Játékunk első része ezzel a fordulóval befejeződik. A mostani forduló elsősorban művelődéstörténeti

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA A Hídban az 1960-as években Déry Tibornak több novellája és esszéje jelent meg, s új regényéből, a G A. úrx-ben címűből is küldött részleteket folyóiratunknak. Ezek a szövegek azonban

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK

BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK Baila Ferenc BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK A Bezdán újratelepítése (1742) utáni évben azonnal megalakult a Bezdáni Római Katolikus Egyházközség (plébánia), valamint a Bezdáni Katolikus Elemi Iskola. A falu első

Részletesebben