Felelős szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF Kiadé laptulajdontsok: FÜLÖPZSIÖMOND 4a Dt. BARANYAY JÓZSEF.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felelős szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF Kiadé laptulajdontsok: FÜLÖPZSIÖMOND 4a Dt. BARANYAY JÓZSEF."

Átírás

1 Komárom március 30 XVI. évfolyam 13. szám Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap A Komáromi Vörös K reszt Egylet és a Komáromvármegye Tözoltószövetségének hivatalos lapja. Megj< lenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10K., félévre 5 K. negyed évre S K 60 fillér. E. tí yfc^ szám ara 20 fillér. Össze kell fognunk, hogy megverhessük ellenségeinket. Össze kell tartanunk itthon a munkában, miután a háború nemcsak a fronton toly. A gazdasági háború, a kiéheztetéero irányuló hadjárat is félelmetes, erős küzdelemmel, összetartással megnyerhetjük ezt is. Azonban kell, hogy ezt mindenki megértse. Hogy.«jó termés a gazdasági munkák elvégzésétől függ s a jó termés egy hatalmas 1<ipés a győzelem befejezése felé. összedöntj az ellenség terveit, athuz/a számításait. Nekünk győzelem, nekik vereség. Ez a jó magyar föld mindig meglette kötelességét* Küzd ez is az elienséggei. Hisz :»z oroszokat is a magva!- bércek, sziklák, a Kárpátok páncélos falai tartóztatták fel s azok védték m< g az inváziótól. Várjuk, kívánjuk, lessük mát a békét, Óe küzdéssel lehet csak megszerezni. Amint a fronton kiömlő magyar vér annyi győzelmet vivott ki a magyar névnek, ugy itthon is felvesszük majd H harcot. T Á R C A. Zarándok szerelmes verse. (Margarétának, az újra kinyilt virágnak.) Szivemet, akit Úgy imádtam, szomorú, zúzott, fekete követi hitem rejtelme* Kába-kövét elhoztam néked, pokolból jövet, Kisasszony, ifjú. makulátlan. Útközben, annyi minden lemaradt, bátorság, bőség, gőg éa skófium... Ki res&zvoltáéri könnyet érdemelt, mosolyogj mosi a csöndes, jó Bún s adj a hajadból pár szal aranyat... X. m hozhatok, lásd trófeákat, s babér bflpőmet i:em engeszteli. Lásd, 8 táppadtság piros szint eszik I nyerni iám lehel, CSak elveszteni verpar/sos, vérnyilas csatákat. Szivemet, akit úgy imádtam, Felelős szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF Kiadé laptulajdontsok: FÜLÖPZSIÖMOND 4a Dt. BARANYAY JÓZSEF. Uj s A fiatalok után jöttek az öregek. A üregek után moft már megint a íhta ; ok következnek. Jankovich közoktatásügyi miniszter az ö-z ízes diákgyerekeket és elemi iskolásokat, még.i leányokai is besorozna. Segítsenek Ők is migverni az angolokat Perzse, nem a fronton. Itthon, a front mögött Fiuk, leányok ásót, kapát vesznek a Kezükbe, :-zorgalmasan foglalatoskod harcol nak a veit menyes kertekben. Eszei is nak az angolok hazánk ki-hezletési politikája ellen, Ellenségeink minden számítása dogéba dől. Mégha nem soroznak is bennünk, t, akkor is megyénk ell< nük védekezni önként, magunk szántából. Da most megint soroznak nemsokára. Ellenségeink számvetéseiben kezdet óta ott volt a kárörvendő, gonosz terv, hogy min k*t ga.dasá i!;?.', p n;zii'.'yi!e tönkretegyenek. Hát ez se fog nekik sikerülni. Ifinket még csak meggyengíteni sem tudtak ezen a téren sem. A háború huszadik hónapjában ezen a fronton is éppen oiy erősek fagyunk ma is - még talán erősebbefc mint voltunk akkor, amikor a soha sem keresett, mindig óvatos leikiiame retességgel k*rüít, de erőnek-erejevei, orgyil kosságok kai ránk kényszeritelt hadüzenetkor az első ágyulövések eldördültek. Azé lesz a végső győzelem, akinél az s ki szűz maradi parázna rosszban: hitem rejtelmes Kába-kövét Sátántól jövet visszahoztam Kacagj, taposd t ifjaii, bátran! Az ötvenévesek. Zsolt Be:a. Az öregek*. Mi csak agy hívjuk Őket Röviden: sz öregek. Farán, paradoxon-^szerüen hangzik, mikor tgyik-másik sarzsi az»öreg újoncok «-at emhgeii. Kedves, békés, jóindulata, öreg apák. sőt nagyapák, akiknek ez a nagy tülekedés puskát parancsolt a kezükbe. Természetesen egészen más elbánásban van réssé az ilyen öreg vitéznek, mint az előbbi idők n-krutéjának. Az elengedhetetlen katonai szigor, 40 évtől fölfelé önmagától megpuhul és akárhány-* szor hallom, mikor a I ikepzö altiszt ilyenformán mbriktolja* az öreg magyart: >Nem j"l van apám, az a jé Isten áldja meg kendéi, ha azt mondom»rekcum«,a»eum«-ra fordul, de nem a»rek«-re...!«az öreg azon búsul, hogy nem tud németül, a sarz.-i meg biztatja, hogy majd megtanul,»azelőtt- ő sem tudott. Sok kedves, mulatságos dolog történik meg velük s majdnem minden napnak van valami jóizü históriája Szerkesztős* 1 ;* és kiadóhivatal: Spitzer Sándor könyv- ós papirkereskedése Komárom, Nádor utca Telefon 80. Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség. Qtolső srsnygolyóbis marad mondták nagy fennen, hivalkodóan az ellentáborban. Hát a mi mai kunkban marad az utolsó, sőt még az Utolsóelőtti isi Ami pedig az»lözőekből elveszet?, azt majd ti fizetitek meg busásan. Ti, ellenségeink!... Mert az ágyúitok, váraitok, országaitok nagy része a ml'kezeinkben vau. A mieink pe«díg épségben megmaradtak. M^jd ezek diktálnak. A mi ágyúink. Visszafizetlek ti nekünk mindent, kamatoz kamatjával. Minket akartok ti g izd inági'aí:, pénzügyileg tönkretenni? Eivérlelaniteai? Ifinket és szövetségeinket? Hol van nektek már ehhez az erőtök?... A mi erőnk p^dig és a mi -zövotségeseink erője p^dig megmaradt, sőt megsokszorozód :Í. Most jött épen nyilvánosságra, hogy a németek ti/, milliárdnál többet jenyeztek a mgyedik uj hadikö'.csönre. Et megint e ég egy ujabb fél évi háborúra. II i kell, még több is lesz. jövünk mi i* a sor aiá. Nemsokára nálunk, magyaroknál is újra megkongatják a harangokat, megfújják a harsonákat: Iratkozzatok a negyedik hadikölcsönre. És az uj sorozás nálunk is épen olyan fényesen fog sikerülni, mint az Övék a németeknél. Pár nap előtt ma [aa vendégünk volt egy altábornagy.-/em*;yebun. A pótszázad minden kint várta embere, annak rendje-módja szerinl a gyakorlóterén.»i>pieirung«lesz mondták az altisztek aztán kivágjak am a rezet«. Ö exc Ueneiája előszólít egy-két öreget:»hondd c sak >fiam«, mit gondolsz hány lépés lehet az a fa ott?* Hál lehet ogy mondja az öreg radász. Hát te mennyire tartod? szél egy másikhoz. Az mond 190 lépést. í:y végigkérdez I 5Jembert,(mindmást mond) és végül azt mondja egyiknek, hogy lépje le a távolságot a fáig. Az öreg legeuy keményen lépkedve elmegy a fáig, ott katonás»kerdájkot«csinál és ugymesak feszesen visszamegy a kegyelmes úrhoz. Nos, hány lépés a távolság? kérdi az öreg excellenciás.»nem szánt" i mi K é m i a hangzik a katonás, kurta \ ájasz. II IS. Egy hadnag] magyarázza az öregeknek a különböző sarz ákat A tiszti sarzsiknál elmondja, hogy miről lehet a tisztet megismert)'. Bársony csillag, aranyos sapkarózsa, stb. slb. gallér, arany Hát a harctéren például, kérdi a hadnagy az egyik öreg vadászt ahol sokszor teg nységi kabátot és sapkát hordunk, miről ismerne meg? Óh, kérem, megesmérem én a hadnagy Esténkint legkellemesebb szórakozóhely GRAND" kávéház a ahol a legkitűnőbb zenekar = LÉVAI DEZSŐ hírneves cigányprímás vezetése mellett naponta hangversenyez.

2 2. oldal. Komáromi Uj«ifi Mi nem kezdtük a háborúi, nem ía kíván juk, hogy sokáig tartson. Dl amíg tart, azt kibírjuk fegyverrel, ásóval, kapával, ekeval és pénzzel is. ll.u csak hadd jöjjön az uj sorozás, mert győzalem miénk már addig is. Miénk lesz akkor is, amikor ezt *'/. ellenségeink is kénytelenek lesznek végkép elismerni A VÁRMEGYÉBŐL.,k Mütanrendörl bejárás. Mólt kedden tartották me* ai ácsi cukorgyár iparvasntjának mütanrendöri bejárását. K va<ut, amelyei annak idején részletesen ismertettünk, a Komárom gőztéglagyár állomástól s Harcsás pasztáig terjed s a cukmrépa termelésre igen jé hatás sal less. A bejáráson Hilberth liáné vasúti éa hajózási főfelügyelő, Berzeeoyi Janoeita Jóssef műszaki tanácsos éa A*zta os Béla vármegyei főjegyző vettek résst a mindent rendben talál ván, a vasutat átadták a forgalomnak. " A gazdasági felügyelő távozása. A földmrvelésügyi miniszter Hunyady Kálmán gazdasági segédfelflgyelőt a szolgálat erdekében Lőcsére helyezte át. Hányad] távozását, kinek rokonszenves egyénisége közkedveltségnek Örvendett, őszinte sajnálattal veszi a vármegye gazdatársadalma. Helyét ideiglenesen Karcsay Clyula jzazdac-agi secedfelü^yelóvel töltötte be a miniszter. Jusson eszébe, hogy ezzel a nappal a második negyedévbe leptünk a ha még nem újította me^z előfizetését a Komáronii Ujsag-ra, szíveskedjék megújítani. urat a képirűl, meg a hosezi termettyirül. olt az saészséges válasz. Es ía Az excellenciás megáll az egyik szakasz előtt. A szakaszvezető éppen harsányan»reicntt-ájk«-ot vezényel, ami bar sokak előtt valószín üt lennek latsaik annyit jelent, hogy >jobbra igazodj*. Igazodik a arakata ezépen agyvoaalba, de az egyik Öreg aehogyssm jön rendbe a lábaival. A kegyelmes ur maga jóságos, meleg hangon Bgycímezteti:»A ballábát kissé előbbre, no most a jobblábat kissé viasza...«az ü<;y nem sikerül selmgysem. Kkkor V. hadnagy szenzációs fölfedezésre jut és azonnal jelenti is: Kxcellenc, ich melde gehoraamst, az egyik bakancs sokkal nagyobb, mint a másik...: Minden arcon borzalmas nehézségek között visszafojtott mosoly... Az egyik bakancs 6-os, a másik 9-es volt. Kovács Miska. A mi halottaink. A legutóbb megjelent hivatalos kimutatások i erifii a bennünket közelebbről érintő csapatokból kárhétban haltak eí' ' Tratyánssky Jóssef főhadnagy (sebeeilt), Besak István (sebesftlt), Strakoa István (beközlegények a te. tábori vadásszsszléaljból. Zabrady János (hetei?) tűzmester, Bíró Datváa (beteg), Póee Flórián (Komáromszentpéter, sebesült) közlegények a 6. vártflséresredböl; Kliager Péter (beteg) áe Stataaec Antal (sebesült) szakaszvezetök, Egri Bertalan (beteg), öluvák Péter (.sebesült). Herbacsak Károly (beteg), Vlach József (beteg) közlegények az árkász aapeor) zászlóaljból; Pap János (Pat, sebesftlt) szakaszvezető, Mamii Perese (Bana, 1894 beteg) őrvezető, Blin Ferenc (sebesült), Briodka István (sebesült), Fekete Mihály (öcsény, sebesült), Gágo István (beteg), Liptai Pál (beteg), Hrakova Ifihálj (sebesült), Nagy Miklós (Csicsó, sebesült,). IYa>il Alajos (beteg), Benko Péter (sebesült), Tóth István (Dür^ricse, sebesült), Tarpal Klek (sebesült), vida József (Ács, L895. hetei;) közlegények a 12. gyalogezredből; Kovács József tizedes (beteg). Bsnke Mihály (sebesült). Bogyni uvula sebesült) es Papp József (beteg) közlegények a 7. honvédhuszárezredből, Tuór Béla (beteg) örvssető, Császár Lajos (UyH.imelv, 1*74. sebesült). Dolgos János i -M."^:lt, Klek Gáspár s -besült >. ETabrik Vince március 80. (sebesült), Haberaik Nándor (Fuss, beteg), Hutykai Vilmos (beteg;. Járóka Mihály Az üdröziő szavak hatalmas éljenzést váltottad ki. Majd Kürthy István főispán Bzeréoyen (sebesült)! Eazy Boldizsár (beteg), Knausz elhárítja magáról az érdemet a egyesület tagjaira, kikft további munkásságra bazdit KziH/tn Ferenc (beteg), Eoczar Károly (sebei-ült). Botfa Jenő (sebesült;, Melicharek Vince (sebesült), az egyesület céljaira érkezett nagyobb adományokat ismertette és végül melegen üdvözölvén Nóvák Nándor (beteg), Pavelka.lános (Oroszlány, 1H77. beteg), Kácz Károly (Nagymegyer. a kitüntetteket, a közgyűlést megnyitotta sebesült). Simák György (sebesült). Vig Imre Alapi Gyula dr. a Vörös Kereszt fárad (sebesült), Wavio József (sebesült) közlegények katlan, nagy koncepciójú titkára a váun^yei a 3i. koavédgyalogesredból választmány működését ismertette és indítványára a választmányt»öbb uj taggal egészítette k; a Lépjünk be a komáromi közgyűlés. A városi vausztmánv rüűxödéséfői Alapi Gáspár titkár, a megyei Bókegylet műtő Vöröskereszt Egyletbe. Évi déséről Alapi Gyula dr. t*»t<ek jelentést, míg a fiók zárószámadását Major István ismertette. tagdíj 2 korona. A lók választmányába a közgyűlés alelnöknek Nem mundtum semmit... Nem mondtam semmit, csak sóhajtoltani Es egy kicsit megmozdult az ajkara, (fogy véletlenül rád pillantottam. Nem mondtam semmit, CSSk a nagy csöndbe Kifájdított szód bús Vattoattása Riadt s/i femet megremegtette. Nem mondtam.semmit, lehunytam szemem, Mert itt belül jaj elsírta magát, Egy BZiVdetmesztő, ki nem mondott: Nem' Margó A Vörös Kereszt Egylet közgyűlése. A Magyar Szent Korona Országainak Vörös Kereszt Egylete Komárom szab. kir rároal és Komárom vármegyei egyesü't szervezetei Kürthy István főispán elnöklete alatt vasárnap deielőtt 11 órakor tartották közgyűlésüket a megyeház nagytermében. A közgyűlésre egészen benépesült a nagyterem, Ott láttuk városunk és vármegyénk számos vezérférfi át és a Vörös Kereszt fárad katlan hölgytagjait Kürthy István főispán szép bevezető' beszéddel nyitotta mag a közgyűlést. Az susmeréa meleg szavaival adózott a nők munka jának, akik a háború ütötte seb*k gyógyitgatá aának munkájából nagy lelkesedésééi vették veszik ki részüket. Meiy meghatottsággal izótt azokról az egyszerű, szegény asszonyokról, akik vánkossikat harc >!tak sl basa ról a kórhásakba, hogy a sebesült és bete^ hősök puha párnákon pihenhessenek. Örömmel jelentette, hogy a komáromi nők lelkes mnnkásságs felsőbb helyen is elismerés ben részesült és a közel mu t napokban nagyszáma kitüntetés érkezett a VÓröi Kérészi buzgó tagjai számára. Szíj) Ferenc dr. városi tanáé.os a megjelentek általános helyeslésére! kisért tartalmas besz^en szó:t Kürthy István főispán bokros érdemeiről, ki az egyletnek lelkes rezére éa irányitója Díszes kitüntetése alkalmiból az egylet uevébwn tiszteletteljes üdvözlését ás Bzerenciekivánatait fejezte ki és kérte, hogy az egyesületet továbbra is támogatni szires legyen Majd p?dig kérte Kürthy István főispánt arra, hogy a kitüntetésekert S^alvaUr főherognsk az egyesület köszönetét tolmácsolja. Wittaasek Károly dr. megyei tiszti főügyészt, titkárnak Hepp Ernő aljegyzői, tagokul pedig Szalay Bélénél, Mihályi Bé át és S'.IJJ Ferenc dr -t választotta be. A Vörös Kereszt két kórházának működésével foglalkozott szatén a közgyűlés, smejy Kűrthy István főispán indítványára i kórházak kitűnő vezetéséért S:ijj Ferenc dr. aak jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Végül Alapi Gynla d:\ a Vöröa Kereszt propaganda osztályáról szólt, amelyet Berzsenyi [ano^its Józssfné na^y bazgósággal vésetett és dicsérettel emlékezett meg agy s komáromi sajtó műküdésérő, mint a : Komáromi Leánfegyesűletről. A tárgysorozat letárgyalása otáa Kürthy István főispán sárszavaival ifi végett a kösgyütés. Af.) Három-négy szobás bútorozott, vagy k e r e s e k gyütt esetleg bútorozatlan lakást mellékhelyiségekkel május l-tö! október l-ig. Clm a kiadóhivatalban. I> oszt ál tlózsef és Fia Komárom Ferencz Jóx%ef rakpart 51.»zám. = r. Kühnel-féle gyártelep. O k leveles merlec javító; elvállalja minden rtnasxtrü tixtdts, százados és hjdmérltfltk javítását és hiultsitését. ManMimann gézizzófény I Motorok javítása Tarvek és költségvetés dijmenteseai BH1H = = Telefon 79. s*.áase. vas- ós ércöntöde, malomépitö, gépjavító, htnatirováikoló és vassztrktstt késxitő mfihtlv, kutak, szivatfvuk javítása és szerelése. Vízvezeték csatornára* éa furdóberesdezési vi Halat.

3 1910. március 80. Komáromi Ujsag g. *ldal. Nagy hangverseny. * Ígértük olvasóinknak, in gy az április hó y-én d. u. íél f> órakor tartandó nagy hang. versenyre visszatérünk, lioat mái abban a hely-. /étben vagyunk, hogy a hangverseny részletes műsoréi la hozhatjuk, amelyet egész terjedőimében a következőkben közlünk; Folyó évi április ltó9 én délután fél 0 órakor a tisi ikaszinó diszterm iben. ű cs. és kir. Fensége i Auguszta Főhercegasszony magas védnöksége alatt, Komárom vármegyéjének és városának rokkantjai javára, a budavári koronázó Mátyástemplom negyven iagu énekkara és a cs. és kir. 29 gyalogezred hatvan tagra kibővített zene karának közreműködésével, Sugár Viktor, a budavári koronázó Mátyástemplom orgonaművészének és karnagyának vezetése alatt díszhangversenyt tartanak, Miisor: Első rész. L. van Beethoven: Missa in C j 1. Kyrie. Ándant cou moto, quási allegretto. Vegyes kar. Magánszólamok: Szoprán: Rosthy Anny* Alt: K. Scapa Henriette; Tenor: Kaszás Gyula; Basszus: Színes Pál. 2. Glória, ál rgro. Andante mosso. Allegro, j ma non iroppo. (Fuga.) Vegye kar. Magán j szólamok az előbbiek. í Credo. Allegro eon brio. Adagio. Allegro Vivace. (Fuga.) Vegyes kar, Magánszólamok az előbbi 4. Sanctus. Adagio. Allegro. Vegyes kar. í Ma ': zóiaeuok az előbbiek. ö. Bencdictus- Ailegrstto, ma non troppo.! Nyolc szólama vegyes kar. Magánszólamok: Szoprán, AU, Basszus* az előbbiek, Tenor: Szügyi Kaiméi] b Agrws Dei. Poco andante, Alkgro ma non iroppo. Tempó da Kyrie. Vegyes kar. j Magánszólamok mint s Kyrienél. 10 perc szünet. Más 'd-k rész. 7. Sztojanovits Jenő: Miossa solemnisből Benedictus*. Andante. Menő mossa Vegyes i kar. M gánszólsmok: Szoprán Rosthy Anny, Alt K. Scapa Henrietté, Tenor: Szügyi Kálmán,, Basszn : Pjeifer A adár. s. Yavnnecz Mór. a) >Gioriosus Dcus.* Poco adagio a lento. Kettős: rz pián \\\ichhart Autóra, Tenor: j Szügi i Kálmái ; b)»sanctus^ ^Karácsonyi miséből* Larghetto con tenerszza. Tenor szóló: Szügyi Kálmán. Hegedű szóló: Tésai Foglár Krisztina., 9. Liszt Ferencz. 'Bcncdictus< a Korom zási misébői. Adagio moto. Nyolc szólama vegyeskar. Magánszóiamok; Szoprán Sztojanovits Lily, Ah: K. Scapa Henrietté, Tenor: Kassái Gyula, Basszus : Szines Pál. Hegedű szó'ó: j Tésai Fog ár Krisztina. 10. a Sztojanovits /enö.»áve maris stclla Molto moderato. Tenor szóló: Szügyi Kálmán. Női kar Hegedű izótó* TéssJ Foglár Krisztina. b) * Kyrie* a Mista softemnisből. An dante molto moderato: Maestoso: Tempó primo. Női kar, férfi kar, Vegyes kar. Magánszólamok: Szoprán: Kosthy Anny, Alt: K. Scapa Henriette, Tenor: Szügyi Kálmán, Passzus: Schmelheppet Nándor. Orgonaharmonium: Sárkán] Sándor Vége fél 8 órakor. j Látható e műsorból, hogy ehhez hasonló eseményt Komarom zenei annaleseiben hiába Kerf.-nnk. Száz ember, mint előadó az emelvényen, olyan nagyszabású művek előadásával még a nem zeneismerő kulturembert is érdekeim fogja Beethoven miséje, amely hat tételből áll, a halhatatlan nagy mesternek egyik legnagyobb alkotása. Ezt a művét fenséges tanítványának, Rudolf főhercegnek ajánlotta abból az alkalomból, mikor a papfóherceg az olmützi érseki széket elfoglalta. Az olmützi székesegyházban, az ersekfőheroeg beiktató ünnepén évben hangzott fel először ez a uagy mise és abban a fenséges»(dória«, ez a megtestesült zenei imádság. Azóta közkincscsé vált éa hogy nem annyira ismert, amint az értéke megkövetelne, annak oka egyedül az, hogy előadása igen nagy elékészületeket kíván. Hazai szerzőink közül Liszt mellett Stojanovits Jenő és Vavrineez Mór állanak első helyen, akiknek egyházi művei már a külföldön is nagy elismerésnek örvendenek. Sugár karnagy ügyes kézzel válogatta ki azokat a részeket, amelyek kiváló és egységes nagy művekből is kitűnnek különös szépségükkel. Az énekek szopránszólói két kiváló énekművésznő kezeibe vannak letéve, a hegedűszólókat pedig Foglár Krisztina, szintén elsőrangú erő fogja játszai, még pedig Kacz Bandi barátunk i - művészünk hirea hangú Várady-hegedűjén. A tenoristáról Budapesten ma ugy beszélnek, mint egy uj Carusoról. Alkalmunk volt a próbákon résztvenni és Sugár barátunk szívességé bői végig élve, ni a hangverseny zenekari részét és csak minden annyit mondhatunk, hogy itt megszűnt kritika A jegyek iránt varmegye szerte nagy az érdeklődés és mert a teremben az aránylag szűk meretek miatt a közönség alig fog elférni, máris sok előjegyzés történt a jegyekre, amelyek 20 K. 10 K, 8 K és 5 K árban a Spitzer-fele könyvkereskedésben kap iátok. Úrrá lett s sétatéren a tavasz. Előbújtak parancsoló szavára a virágok, lombosodni kezdenek a fák. 1 iat, madárfütty, edes lánvcsevegés. Megjelentek a padok régi öregemberei, i ÜI keszif.ü keménykalapos, aranyláncos öreg bácsik; ákombákomokat rajzolnak botjaikkal a porba és egymástól kérdik,' hogy mikor lesz vége...v Kiüiok a kórház ablakába. Gyönyörűség nézni a tavaszi Az ablak alatt pompázó, r Esaszin*virágos mandulafa. A sétáio emberekből kiválik két. Szép gyermek: egy édes, i-is»felsőbb leány* és egy extraruhás kis plehl-ntona, karján az önkéntesek sarca szaílagja. Nagyon szorosan egymás mellett (egymásba karolniok bizonyára szigorúan tilos) a virégeó mandulafa előtt. megállnak Néz.-\ T;li, miiyen szép...! igen, nagyon szép... t.i, az önkéntes arca, nagy barna szeme majd elnyeli, a bámuló kis lányt. A fára szállott két kicsiny veréb, két szerelmes kis madár. Boldog ciripeléssel röp dösnek ágról-ágr.t. A nőstény talán már elfáradt az incselkedő hajszában, mert mar ülve marad s a z relmea himverébbel szenvedélyesen csókdossák egyffl ist. Lest la I lőtt egymás kezét keresi egy kis lány és egy kis katona. Tavasz van, napsütéses, virágos, szerelmes tavasz; Béke van, á!d< it csendes Béke. Istenem, miiyen jó éini! Mámorosan húzódom vissza az ablaktól. Az asztalomon fekszik egy pár nap előtti sjságpéldáay. A vezérkar jelenti:... az oroszok ezekben az ütközetekben embert vészlettek. Kovács Miska. Hadifogságba jutott véreink. Nemrégiben jelent meg a Przemjrslbeu fogságba jutott katonáinkról szóló /. tjr. hiratal08 mmumás. K szerint, hadifogságba kei ültek i Brickta Mór. Kéler Tibor, Oussr Miklós, Schrecher Viktor és Somlar írnád főhadnagyok, Bán Gyula és (zakó Pál hadnagyok, HaUer Ernő zászlós, Kovács Gáspár, Ludwig Róbert, Hatass Ferenc ás Renner Antal közlegények B 6. sz. vártüzérezredből továbbá Fodor Grábor SS FÜSter Jenő hadnagyok az 5. BZ. lovastüzér oszt.-ból; Bakzer János, Faaskas Antal, Major Mihály és Oellek János közlegények i 81. ss. m unkásosztagból; Dreksslsr György, Horos Imre, Kleiu József, Kocsut Imre, Koczumla.lózseí, Lengyel István, Lentik Ferenc, Neumann Félix, Oroz (Aros) István és Szilágyi Sándor közlegények a 12. gyalogezredből; Gerger Mihály (Komárom) a 86, gyalogezredből. Adakozzunk a ktmáromi Vörös kerssztnsk." A főgimnázium estelye. A főgimnázium kitűnően sikerült előadásán amelyet minden izében a kidolgozottság és a biztos izlés jellemzett, jutottak eszembe a következő dolgok' A műkedvelő iskolai színjátszás az u. n. iskola-dráma folytatása, mely általános irodalmi jelentőségéből vesztett a drámai műfaj kifejlettsége folytán, amelyre természetszerűleg nem hat, elleukezőleg a nagy színpadok scenikai és dikcióbeli kicsinyítésekbsn egy természetüktől és technikájuktól idegen területre kerülnek. A mostani iskola-drámának elsősorban paedagogiai jelentősége van, - mai formájában azonban inkább tartalmával tanit, semhogy alkalmat adtia az alakító léleknek a megjátszás ihletétől való fejlődésére. Ebben a formában Ugyanis az egész nem más, mint»nagyosdí«, amelyben az ifjú temperamentum sehogysem tud simán elhelyezkedni. Azoknak, akik a gyermek számára írnak, ragy a gyermeken keresztül szólnak a j nagyokhoz, meg kellene találni ennek az igazán nagyfontosságú és közvetlen nevelési eszköznek a modern nevelő tudomány elvének msgfel alkalmazási módját. Mindez természetesen nem a rendezők l hibájából van igy, s hogy a fent elsoroltak J nem ütköztek ki túlságosan, az ő biztos érzékű : kezük érdeme. A műsor bevezető száma egy korai Beetbowen (Sonatine Op. 2.) voii Paár, Varga i László, Riszdorfer és Sulacsik sima és meleg! előadásában Erdélyi István lendületesen és ; bensőségesen mondta el Harsány) Lajos»PrologjáU, amit az előadás tulajdonkép-ni magva, Tordai Ányos»Apó álma* c színjátéka követett. ; A három képből álló kedves darab egy negy- I vennyolcas honvéd dramatizált álma. Az öreg j honvéd álmában rés/t vesz az oro^z fronton : egy ütközetben, ameiyben elesik. És vaióban ; metihal a karosszékben, mialatt unokái a harcba I indalókat kisérték ki az állomásra A témát. megható és derü.s epizódok szövik át, a három tabló rendezése kifogástalan, nagyon jó»apó«volt Luka Béla. bár kis*é tu!f»ata!o3, ami ter- I meszelés is. A hadnagy szerepében Pyber igen jól megállotta a helyei, kiváltak még Kóczáu, l Papp Sándor, Fieischer és többen, a közönség rendkívül melegen fogadta a kis darabot, mely-! nek küiön érdekessége, hogy a katonák szerepót! jórészt 98-as évfolyamú >regnagták«játszották. A műsoron szerepolt még egy részlet Mo- I zart XII. Symphoniájából, melyben Varga László sok tehetségre valló hegedüjátéka, Riszdorfer! cellója ós Weisz Margit zongorajátéka kiválóan érvényesült. Kiss Menyhért»A censtochói legenda* c. I melodrámáját szavalta el még Herza VII. 0. t. Weisz Margit zongorákisérete mellett, mire az i estély a Diák induló kedves, melodikus hangjai I mellett vée;«t ért. A jól sikerült ünnepség rendezése Mórocz j Emilián igazgató, Éaiwr Dózsa és Vidóczy Aszrrik tanárok munkája Mórocz Lmilián a zenei rész kifogástalan kidolgozásával és a zenekar vezetésével, a rendező tanárok a színjáték betanításával ós beállításával biztosították az estély sikerét. A díszleteket, amelyek meglepően szépek és perspektivásak voltak, Buta Andor VII. o. t. festette. (zs. b.) hétköznapokon reggel 7 órakor, vasárnap reggel 6 órakor nyittatik ki (Pénztár esti 7 óráig.) Mindennemű künyvbekötési munkákat olcsó áron elfogad Spitzer Sándor könyvkötészete Komárom, Nádor-utca 29. szám

4 4. oldal Komáromi Újság 11*Ifi. iiiárviu* 30 Rejtelmek a kőszűz városában. Szatirikus regéim komáromi emberekről. Irta: Zsolt ilicsoda hallatlan eljárás ez egy Ida génnel szemben? Hogy meri maga az én vendégemet a nyilvánosság előtt inzultálni? áa uram virilista! Érti? Ilicsoda hallatlan vakrne rőség! A tokái reszkettek B amisl a karjait fel emelte, hogy keresztbe fonja őket, egyenesen fenséges volt Hatalmas öklei és a sivatag ne mes vadjához méltó bömbölése látszólag megtették a hatásokat A detektív, a rettenhetetlsn Nick Vince, meghunyászkodva tekintett fel Puncánéra es halkan rebegni kezdett De nagysága. én caak hivatalos kötelességemet teljesítem., Parancsom van... Ne dadogjon! -- harsogta Pancáoá Köcsögei közbevágott. Nagyságos asszonyom, kezdte és olyan gesztust lendített ki migábó', mintha a fórumon egy t/gát vktne át a vál'an valamelyik Shakespeare darabban engedje meg, hogy kimagyarázzam mázamat. Linácska, maga ne sírjon, mindjárt olyan tisztán makulátlanul állok ön élőt', mint egy kö'.óleti férfiú. Ma dé: előtt probán voltam, tár.-u'.atunk a Vssgyárost adja, uj betanulásban és uj díszletekkel és a vonat indu á-ái.; nem tudtam ruhát cserélni Végzetes félreértéssel állunk szemben. Méltói íassék ezt felvilágosításom érteimében eloszlatni Nagyságos asszonyom pedu meg fog bo ön csátanj az*rt a kellemetlenségért, amelyet hibámon kívül okoztam és eay cuppanó csókot nyomon Puncáné izzadó öklér**, mely olyan volt, mint egy lé érett gyümölcs* Pnncáne homloka fe derű t és miközben Röcsogei szívdöglesztő pillantásokat iöveit a szemébe, szendén és melanchol.kusan viszonozta azokat. Ez a melancho.idi egy kü.önös eseménynek lett a szülőoka. Puncs I dörmögte as asssooy. Punca ur ekkor lépett fel először a színre. Mindeddig bánatos tinótekint -íttei.szemlélte a történteket, mintha tőle nagyon távoteső események peregnének le e őtte. Most azonban hirtelen kibukkant az érzelmeiknek karban ki fejeze.-t adó»nép«tömegéből. Punca! szólította meg az asszony, itt egy embt.r becsületéről vau szó. Meny nyibe kerülhet az a kabát. Röcsogei? Köcsögei fslvillsayosva vátaszoit Valaho?, a távo bau, kerek ezüst koronák csengését hallotta, finom, réglátott kronfassokét és t.: megkétszerezte b^nue az életerőt. Kagysáa ssssonyem, sngedje meg, hogy ezt a prózai kérdést az igen tisztelt detektív úrra! négj szemközt beszéljem aaig. Líoécska ártatlan, tiszta ielkülelenek megártana, ha ezt a kérdést előtte feszegetnők. Mélyen tiszte.t detektív ur. szive.sk edjek velem félrevonulni. A deuktiv kelletlenül engedelmesked ott Aztán hirtelen egy ötlete támadt. A dolog a kővetkezőkép alakult. Köcsögei egy jo üzlet reményében óhajtott négyszemközt (Folytatár tárgyalni NICK Viucével. I'gy gondolta, hogy bemond egy jókora összeget és ezt a detektivvel megosztja. A kabátflgy padig majd magától ' intéződik el. Röcsogei háruni-négy nap múlva úgyis kénytelen lesz menekülni a városból és akkor majd visszaadja Vályog Igazgatónak tár sulata drámai hősét, es ami fonto^abb, a kabátot. A detektív azonban kieszelte a cselt. A tőrt. Régente London külvárosa volt vágyai netovábbja, ahol földalatti üregek és a felhőkar colok háztetői adják a detektív közegét. (Csettintett a nyelvével, ha már ilyesmit oivasott Ma már sokkal szerényebb volt, csupán egy titokzatos rablógyilkosságra vágyott a Pihegőben. Nagyon ambiciózus ember volt tehát és amint fentebb említettem, kivetette a tőrt. Mikor Röcsogei az összegyűlt bámészkodók tömegén keresztülhatolva karonfogta a de lektivet és bizalmas beszélgeést óhajtott vele kezdeni, a detektív rettenetéé szeretetre móltó aággal így szólt: Béla. Jöjjön az úr az előcsarnokba, ott beszélhstttnk. Giit! mondta Röcsogei és követte. Amint az előcsarnokba értek, a detektív sípjába fujt, mire négy markos rendőrlegéuy jötl elő a közeli korcsmából, megragadta Köcsögeit és betuszkolta a t-ea számú csukott kondiéba. Röseögei ordított, mint e^y ketrecbe zárt tigris, de hiába, a konflis elindult a Gönci ergerie fe'ó Poncéék vártak egy darabif Mi lehet ezzel a Röcsögeivsl? k^r Poncán! gyanút fogva Linácska bőgése fortissiaiobs lendült, Pun- j ciné pedig Köcsögei keresésére índnlt Sohase láttam oly lősz szemeket. Az embernek önkéntelenül Gadrsn jatott az eszébe, aki férfi tkkal vívott bajt. Mint egy misztika* ala* vonult vé j gig a patronon, utánnt, mini egy temetés kü- j sönsége, a fekete csoport dg sz összeverődött \ tömi Olvasóink már tudják, hogy mi történt 1 Röcsögeivel. TováLbi sorsától e.'yeiőre még a rogény írója sem tud, majd a következő : folytatásig kispekulálja. A ketlemettea epizód mély nyomokat ha gyott az érzékeny Ponca család le kében. Nem a botrány miatt voltak keserű és világfájdalmas hangulatban, mert hisz a Punca csalid elég gazdag es tekintélyed ahhoz, hogy egynéhány botrány lepattanjon róla, mint Siegfriedről a nyi ik. Ds a Punca család sebezhető réssé I.inécsks veit, a drága é* érzékeny iéiek, aki még akkor is hangosan zokogott, amikor a bérkocsiípartársolat legelnyüttebb egyfogtosa az állomás épület elé állt és Poncáék felszállni ké-zült*»k. l>ráv?a gyermek, ne sirj! kérlelte Puncáné. Hisz DÍOCS semmi érteim i annak a dolognak a szinéeasel! Csak azért voltam hoz/á olyan szsretelreméaó, mert holnap zsurt akartam rendezni a te ha*/aérkezé-»-d örömére és azt akartam, b gy H ' ' 1 * Isgysn egy fénypont. No ae sírj! Majd csak csinálunk valamit' es szokatlan gyengédség döbörgött a hangjából, olyasfélekép, mint mikor a katona banda nagydobosa nyitány előtt néhányszor végigfuttatja a bunkóját az ökörbőrön. Mondtam már. hogy zsurt rendezőnk, iro teljes da'mi /Suit. Ott less a komáromi sajtó i észében. Aranyay sz**rke.-ztőtől egész Fygé Londonból visszaküld t saját tudósítóig mind. Aranyay fogja kabarészámokai bekonferálni hó fehér dolgokkal, mint a Dalárda kabaréin szokta. Láthatod ebből i«, hogy nagy leánnyá avatunk, sssrt neked is végig szabad hallgatni asx»kat. Oh BOyáml bugyborékolt fe: a bála hangja Lina kebléből. De mit mondjak még? Es lesz egy zsúr! Ott tssz Cyrané is! k vúgia ki a s.ágeit Puncáné. Cyranó? kapott a szivéhez Lina és B rsjongók extázisával hadarta: Ult lesz Cyranó? az a titokzatos troubadour, leánválmaink lo- 7 mi va^'ja, akisek verseit kivüirői tudom, s akihez annyi szerelmes levelet irtunk a képe/débőt a szarkái»gl ahol bizonyosan elsikkasztották, mert különben feleit volna azokra az édes levelekre. De fl hal gátolt. Hiába hívtuk randevúra *a Stefánia*útra, va:y a Múzeum kertbe, vagy itthon az Angliába, az Erzsébetszigetbe, a temetőbe, az almási hegyekbe, a tatai várkertbe, a baji erdőbe, a ne«zmélyi éa monostori szőlőkbe, vagy egyszer, «gy vasár nap délután a Fektet cukrászdíba. L)e ö nem lépett ki az ismeretlenség homályából, hanem csak egyre irta verseit egy kegyetlen, szivtelen asszonyhoz. Ugy gyűlölöm én azt as asszonyt, aki nem hallgatja meg a Cyranózkat, akinek gyönyörű versét kivágva az irómappánkban rejtegetjük, akivel egyszer beszélni volt a leghőbb óhajom. És mit tesz Isten! A mi saját ssurankon fogom őt megismerni, beszélhetek vele, rá fogom venni, hogy ezentúl csak nekem írjon. Az összes barátnőim meg fognak pukkadni! sivította Lina. Meg fognak pukkadni ismételte a mama széles mosoly kíséretében. Az le/iz egy ssorl Linácsks tehát Iscsillapult kissé. A diszléten kocsi nekiindults töltésnek. A kia Citrom- UCCSl trsppst, ha érezni gondolkozni tudott, biz< n?ára elátkozta a normális testsúly feletti többletet, am»*ly Puncáné démoni alakján hullni/ U Dd azért ment. ment rendületlenül, meri nem volt forradalmár terméses!s élőlény, csak bizonyos melancholikua beletörődöttség volt benne, mint minden lóban, amely előre érzi maga körül a tormát A konflis befordult a Gádor Utcába (Folyt. kov ) HIRE1 V. Este tiz órakor. Valahol BKMI isáf asszonyt becéznek. Valahol rnost hitves-csókot kérnek Valahol most lenge pongyolába' Hgy nép asszony asosotyg as arára. Valahol most vásya kél az SStnek. szomjas ajkak csákokai keresnek Valahol most csillag I" 1 a / égtől Valahol egy ablak el sötétül. Valahol most... bús legényszobába 1 Könnyes arcra borit fényt a lámpa Valahol BSOSt sir agy árva léink, s tépelődik:»hej! miért is élek?«valahol most verset írnak könnyel»>zép asesoevoaa!... méri fiz»t közönnyel?< \ ;i ahol aasfl lopott k«; p«'t becézgetve néznek, S csókolgatják a/. írásai < '\ hófehér késnek. Cyrano. T. olvasóinkhoz S Lápunk mai száma utolsó ez év clsó negyedében. Bizalommal kérjük fel lapunk igen t. olvadóit, hogy előfizetéseidet mielőbb megújítani S/iveskedjenek, mi célból vidéki adófizetőink kényelmére lapunk mai szau>ahoz postau a'vényt meiiekeltünk, helybeli előfisetöinket pedig felkérjük, hogy a lapunk pénbeeredője által kézbeaitendő nyugtát beváltam sziveskedjenek Tisztelettel a Komaromi Ujáig kiadóhivatala. 4 4 Seemélyl Ur.Németh István, komarom ref. püspök* lel kész héten Boda pestre utazót egyházi ügy' kben. UJ ügyészi msiblzott áz ig így* miniszter Csányi László gyallai jái isi ib. főszolgabírót a komáromi kii. Qgyészség kerü'etebo ideiglenes Qgyészi megbízottá nevssti ki. Kitüntetas. A király Lóltnz J>Vzssl 88 gy. e.-beli főhadnagynak, ismert komáromi zeneszerzőj.kutk, a komárossí uri társaság kedvelt tagjának az eilenaég előtt tanoaitott kitűnő magatartása e'.ismereieal újból legfelső dicsérő slisnserését (esüet signnm Isudis) nyilvánította. Ünnepelt parancssok. A Ha ae ysrsn állomásos l m. kir. népt őrzászlóalj tisztikara e héten ünnepelte Qlatz Viktor parancsnokká történt kineveséeéoek évfordnlóját Glatz örnag] mé^ 1914 ben az oroszok olleni harcokban megasb ölt; *-^yik -w \ slvessitvén, harctéri szolgálatra alkalma! in lett. Hősies magatartásáért nagyobb kitüntetésben is részesült. Katonai erényei mellett ki kell emelni azokat a kulturális s szociális intézményeket, melyeket ez a kitü:ő katona parancsnoksága alatt létesített. Ugyanis a nagy számban tót anyanyelvű legénységet egy analfabéta kurzusban nemcsak magyarul beszélni, hanem írni, olvasni is megtaníttatta; az íntnlligens legéuység rósrére a rendelkezésire álló tanerőkkel gyors- Iráal tanfolyamot! tantatott. Ezeken kivüi a legénység szórakoztatására»katona Otthon«-t létesített, amelyben legtöbbször az Urániától kölcsön kapott vetitőképekkel hetenként 1 S-szer előadásokat tartat. A Dunántnll Ref. Takarékpénztár ápr. hó 1 án délelőtt 10 órakor tartja rendes közgyűlését, áz igazgatóság az és évi tlzletévekre 4 százalék osztalékot javasol.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza. Komárom, 1914. május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed

Részletesebben

Induljunk az életnek!

Induljunk az életnek! J I II. évfolyam. 1922. 24. szám Nyíregyháza, augusztus 13. A MAGVAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyírcsászári, (Szatmár megye.) Minden lapunkat

Részletesebben

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTESI ELŐFIZETNI A*A* Egy évre Félévre Negyedérre OZZXKCSIT0 8EQ : Kuro*p*rfi ntca 81 ik szám, liovn «lap Mllemi résxét illető köxleméoyek a

Részletesebben

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS Csallóközi Zoltán A mi Katynunk Egyéves szőke kisfiú fogja édesanyja és édesapja kezét egy poznani parkban. Ez látható Konrad Sutarsky, nemrég megjelent Az én Katynom könyve címlapján. Négy év telik el

Részletesebben

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XX. KÖTET. KOLOZSVÁR, 1907. DECEMBER. 12. SZÁM. UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: ü Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor,

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor, SZERKESZTŐSÉG: JBeJlozey'Ut 9 f hova a lap ezcuamj részét illető közlemények kulűondqk. Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség npm kiijd vissza. Sohase lehet tudni mitől

Részletesebben

1?. SZÁM. 1899. 46. évíoltám. «levesmerőkanál. tejmerőkanalat tojástartót,

1?. SZÁM. 1899. 46. évíoltám. «levesmerőkanál. tejmerőkanalat tojástartót, 28g?. SZÁM. 899. 46. évíoltám. VASÁRNAPI ÜJSÁQ. tt* = \S& pip*r h ö l g y p o r :»

Részletesebben

ARÉGEN «kincses Kolozsvár" ismét kincsessé

ARÉGEN «kincses Kolozsvár ismét kincsessé VASÁRNAPI OJSÁÖ, 41. azlli. 19Q2._W. ttwltl i Miként lehet szép női kebelt elérni... _. _:_J L.-.ls«A kebc-l szépsége a nfii baják egyik legelőkelőbbje, melynek sier elírt eredmény rendszerint minden különös

Részletesebben

BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED 1914 1918.

BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED 1914 1918. BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED 1914 1918. Összeállította: -sziklaizoltán- Balatonfüred, 2009. ISBN 978-963-06-8110-0 A kiadvány elkészítésében közreműködött: Tóth-Bence Tamás (Városi Könyvtár és

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

HIRSCH és FRANK Budapest-Salgótarján! Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat

HIRSCH és FRANK Budapest-Salgótarján! Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 20. SZÍM. 1912. 59. VASÁBNAPI ÚJSÁG. 408,^//x. \ MB^B. *»» ^t^w ^ZB»» (havonként l^f^ na poriként»patht lemezek. melyeu fflághirnévre lettéit sierl.tú nélkül játszanak egy kiválóan finom elpusztíthatatlan

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

Iskola-, Zenekari és Hangverseny-hegedűíáSőfóbb REMÉNYI MIHÁLY

Iskola-, Zenekari és Hangverseny-hegedűíáSőfóbb REMÉNYI MIHÁLY II b é rié i ö ze m h Iskola-, Zenekari és Hangverseny-hegedűíáSőfóbb REMÉNYI MIHÁLY a magyar királyi Zeneakadémiai házi hangszerkészítőjétől vehet. R E M É N Y I hegedűkészítési műterme Budapest, Kiráiy-u.

Részletesebben

Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR. élete képekben és dokumentumokban. Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva

Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR. élete képekben és dokumentumokban. Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva 87 Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR élete képekben és dokumentumokban Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva Gyermekkori és utolsó fényképe 88 Utunk irányát magunkban

Részletesebben

4*. SZÁM 1912. 59. KVFOLYAM.

4*. SZÁM 1912. 59. KVFOLYAM. 916 VASÁRNAPI ÚJSÁG. KLFLDI rendszer Nagy forgalom, kevés haszon! HOZZON a legközelebbi gyógyszertárból nekem egy tégely «Erény i- Ichthyol-Salicyb-t, monda egy orvos az inasához. Az inas na gyot néz és

Részletesebben

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon Prohászka Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium iskolaújságja megjelenik negyedévente :) Lap 2012. december Szalagavató bál A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon 2 Az út nagy ré szét

Részletesebben

A szeretet meleg szalmája

A szeretet meleg szalmája XX. évf. 12. szám 1394 2013 l 2013. december l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. november 28-án Bag Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületi

Részletesebben

Ó, mondd, te kit választanál...

Ó, mondd, te kit választanál... 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 9. sz. l 2014. szeptember l ingyenes kiadás Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból testvérvárosi kaland Felejthetetlen napokat tölt - hettek iskolásaink

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Díszpolgári cím az év borászainak

Díszpolgári cím az év borászainak XXII. évfolyam, 3. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. január 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Díszpolgári cím az év borászainak FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES Vida Péternek Horváth

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/3. (70. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/3. (70. szám) BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/3. (70. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

Istentől áldott, új esztendőt!

Istentől áldott, új esztendőt! A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 210 Ft XXI. évfolyam 1. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2014. január Istentől áldott, új esztendőt! Várfi András polgármester újévi köszöntője

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. A Tûzôrség tornya felkiáltójelként

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. A Tûzôrség tornya felkiáltójelként A Tûzôrség tornya felkiáltójelként húzódott a kerítés mögé. Sosem ke - rült a képeslapokra, mint régi társa, a Víztorony. Sovány vigasz, hogy az aquaglóbuszt rég nyug díjba küldték, ám ôrá még hetven évesen

Részletesebben