MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1 ADÓZÁSI ISMERETEK Dr. FELLEGI MIKLÓS egyetemi adjunktus

2 Fogalmak Az adó közvetlen ellenszolgáltatás nélküli, visszatérı, ismétlıdı kötelezettség, amelynek mértékét és módját az állam egyoldalúan határozza meg és biztosítja jogi feltételeit Az adózás általános célja a terhek szétosztása, a közös fogyasztás finanszírozásának biztosítása

3 Az adózás elvei I. Fedezeti elv: Az adózásból befolyó bevételeknek fedezetet kell nyújtaniuk a költségvetés kiadásaira (A legritkábban tartják be) Haszonelv: (Normativitás elve) A hozzájárulás mértéke akkor igazságos, ha az arányban áll a fogyasztással, vagyis mindenkinek a ráesı haszon arányában kell adóznia Fizetıképességi elv: (Méltányossági elv) A hozzájárulás mértékét a jövedelmi és vagyoni helyzet függvényében kell meghatározni

4 Az adózás elvei II. Törvényi elfogadás elve: (Népképviseleti elv) Adótörvényekrıl csak az országgyőlés dönthet Áttekinthetıség elve: (Nyilvánosság elve) Átlátható, közvetlen kapcsolat legyen az adóbevétel és a finanszírozandó cél között Egyszerőség elve: Az adófizetés szabályai legyenek egyszerőek, könnyen követhetıek Adóbehajtás gazdaságosságának elve: Az adóból származó költségvetési bevételek és a bevételek megszerzése érdekében tett erıfeszítés racionális arányban álljon egymással

5 Az adórátákkal és a korrupcióval összefüggésbe hozható adókiesés a GDP %-ában a munkát sújtó és a forgalmi adók összesített bevételére értelmezve

6 Adófajták I. Direkt (közvetlen) adók: Természetes személyekre vagy gazdálkodókra kivetett, azok egyéni körülményeitıl függıen változó közterhek A közvetlen adók valamely gazdasági tevékenység pénzügyi eredményéhez, azaz jövedelem vagy vagyon nagyságához kapcsolódnak (személyi, vállalati jövedelemadó, vagyonadó) Ebben az esetben az adótárgy jövedelemszerzés vagy vagyontárgy A adóalany és az adófizetı személye egybeesik

7 Adófajták II. Indirekt (közvetett) adók: Olyan, árukra kivetett adók, amelyek kivetésekor nem veszik figyelembe az adózó egyéni körülményeit (például a benzin árába épített fogyasztási adó mértéke mindenkire azonos) A közvetett adók termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódnak (forgalmi adó, fogyasztási adó, jövedéki adó, iparőzési adó, idegenforgalmi adó) Ebben az esetben az adótárgy szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés Az adóalany és az adófizetı különbözı személy

8 ADÓPOLITIKÁK I. Az adókulcs változása az adóalap függvényében adókulcs progresszív lineáris degresszív adóalap

9 Adópolitikák II. A degresszív adó ellentmondana a haszon és a fizetıképesség elvének is (nem alkalmazzák) A lineáris adó mértéke változatlan marad az adóalap változásától függetlenül A progresszív adót akkor alkalmazzák, amikor a fizetıképesség elvére helyeznek nagyobb hangsúlyt és jövedelemarány változást is el akarnak érni az adózással (hátránya a teljesítmény visszafogó hatása, mert az adóalap növekedésével a jövedelem egyre kisebb hányada marad az adózónál)

10 Keynesianus adópolitika (beavatkozó) Erısen progresszív jövedelemadók (ellenkezı eset, a szegényekkel szembeni méltánytalanságot jelentené) Sok adókedvezmény (a piacot, önszabályozásának kétségbe vonása miatt, az államnak kell tevékenyen befolyásolni, hogy a társadalom számára hasznosan mőködjön) Tıkejövedelmek adóztatása (kamat, osztalék, járadék, a bérekkel azonos feltételek szerinti adóztatása)

11 Monetarista adópolitika (önszabályozó) Határadókulcsok csökkentése, progresszivitás enyhítése (mert a nagy progresszivitás kisebb teljesítményhez vezet) Kedvezmények leépítése, normatív adóztatás (mert torzulnak az árarányok, a termelés nem a legjövedelmezıbb területeken növekszik) Tıkejövedelmek adójának csökkentése, megszüntetése (mert adózott jövedelmet újra adóztatunk és megdrágul a vállalatok forrásköltsége) Fogyasztást adóztató rendszer kiépítése, direkt adók kisebb szerepe, közvetett adók elterjesztése (csökkenthetık a direkt adók kulcsai, így a teljesítményösztönzés tovább nı)

12 adóbevétel A Laffer-görbe alakja a monetaristák szerint keynesianus határadókulcsok 0% 50% 80% 100% adókulcs

13 A Laffer-görbe alakja a neokeynesianusok szerint adóbevétel 0% 50% 80% 100% adókulcs

14

15 Adózási alapfogalmak I. Adóalany, az a természetes vagy jogi személy, akit a törvény az adó fizetésére kötelez Adófizetı, az a természetes vagy jogi személy, aki az adót ténylegesen megfizeti (Személyi jövedelemadó adó esetén a két személy egybeesik, de forgalmi adó esetén az adóalany a forgalmi adót befizetı termelı, vagy nagykereskedı, az adófizetı pedig a végsı fogyasztó)

16 Adózási alapfogalmak II. Adóalap, az a pénzben vagy egyéb természetes mértékegységben meghatározott összeg, amelyre kiszámítják a fizetendı adót Adótárgy, az a termék, szolgáltatás, vagyontárgy vagy tevékenység, ami alapján az adózás történhet Adóforrás, az a jövedelem, amibıl kifizetik az adót (Személyi jövedelemadó esetében az adótárgy, pl. egy jegyzet írása, az adóalap, a jegyzetírás bevétele, csökkentve az elismert költségekkel, az adó forrása pedig a belıle szerzett jövedelem)

17 Adózási alapfogalmak III. Adómérték, az adóalap egy egységére jutó adó Adótétel, ha az adómérték fix összeg (A jövedéki adótörvény az ásványolaj-ipari termékek esetében adótételt alkalmaz) Adókulcsról beszélünk, ha az adó mértéke az adóalap meghatározott százaléka (Az Áfatörvény százalékosan megadott adómértéket tartalmaz)

18 Adózási alapfogalmak IV. Adóátalány, ha az adózás megkönnyítése érdekében egy, az általános szabálytól eltérı módon számított adóalapot adóztatunk, az általánostól eltérı adómértékkel (A személyi jövedelemadó rendszerben bizonyos foglalkozási ágakban -pl. személyszállítás, fodrászat, stb.- választható tételes átalányadó, amelynek alapja nem jövedelem, hanem egy fix éves összeg)

19 Adózási alapfogalmak V. Adókedvezmény, az adó összegének csökkentése vagy fizetési halasztás, adóalap-vagy adócsökkentés útján (Az adóalanyra vagy az adótárgyra vonatkozik az adótörvény, de az általános szabályoktól kedvezıbb az elbírálás) Adómentesség, az adókötelezettség alól jogszabály által megengedett kivétel (A törvény nem vonatkozik az adóalanyra vagy az adótárgyra) Az export ÁFA kulcsa 0%, míg az oktatás ÁFA-mentes Az értékesítésre egyik esetben sem kell ÁFA-t felszámítani és befizetni, de az exportır a beszerzéseire jutó ÁFA-t visszaigényelheti, az oktatási tevékenység ÁFA-ja viszont nem igényelhetı vissza (Ebben az esetben az adókedvezmény kedvezıbb az adózó számára, mint az adómentesség)

20 Adózási alapfogalmak VI. Alanyi adókedvezmény/adómentesség, valamely helyzető természetes vagy jogi személyt illet meg, tehát az adóalanyra vonatkozik Tárgyi adókedvezmény/adómentesség, valamely tevékenységet vagy tárgyat illet meg, tehát az adótárgyra vonatkozik Adóáthárítás, a közvetett adók esetében az adóval megnövelem a termék árát, így az adót vagy annak egy részét áthárítom a végsı fogyasztóra Adóelhárítás, eltitkolom, nem fizetem be az adót

21 Kedvezmények - Mentességek Alanyi Tárgyi Adókedvezmény Személyi Általános jövedelemadó: forgalmi adó: Családi Orvosi radioaktív kedvezmény izotópok Adómentesség Társasági Gépjármőadó: adó: Magyar Tömegközlekedési Nemzeti Bank eszköz

22 Adók és adójellegő bevételek Személyi jövedelemadó (SZJA) Általános forgalmi adó (ÁFA) Társasági adó (TAO) EVA Jövedéki adó Elvárt adó Gépjármőadó (teljesítményadó + súlyadó) Kereskedelmi és játékadó Helyi adók Iparőzési adó Vagyonadó Építmény- és telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Társadalombiztosítási és egyéb járulékok Vámok

23 Nem adójellegő bevételek Az illeték, állami elıírásokon alapuló, kényszer jellegő, közvetlen ellenszolgáltatást nyújtó, egyszeri fizetési kötelezettség Illetékfajták Vagyonszerzési Örökösödési Ajándékozási Visszterhes vagyonátruházási Eljárási Államigazgatási eljárási Bírósági eljárási Államigazgatási és bírósági díjak

24 Az államháztartás alrendszereinek adójellegő bevételei I. Közvetlen Közvetett 1.Központi Társasági adó ÁFA költségvetés Kereskedelmi Fogyasztási és játékadó adó Jövedéki adó 2.Helyi Építményadó Idegenforgalmi önkormányzatok Telekadó adó Kommunális Iparőzési adó adó Gépjármőadó 3.Megosztott SZJA bevételek (1-2) között

25 Az államháztartás alrendszereinek adójellegő bevételei II. 4.Elkülönített Szakképzési Központi állami alapok hozzájárulás mőszaki Rehabilitációs fejlesztési hozzájárulás hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék 5.Társadalombiztosítás Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás

26 Személyi jövedelemadó Magánszemélyek és egyéni vállalkozások éves jövedelmét terhelı sávosan progresszív adó Céljai: Minden állampolgár egységesen adózzon a jövedelme után (A különbözı forrásokból szerzett jövedelmek összevontan, egységesen adózzanak) Az adófizetés általános kötelezettség (Ha mindenki fizet Eltartja az államot Jobban ellenırzi az adóforintok elköltését) Jövedelem-újraelosztás (A sávos progresszivitás miatt csökkennek az elsıdleges jövedelemelosztás során keletkezı különbségek) Méltányos teherviselés (Beépíthetı számos kedvezmény és mentesség, az egyes gazdaság-és társadalompolitikai célok megvalósulása érdekében) Alanya a magánszemély, aki önmaga számítja ki, vallja és fizeti be az adóját (Adóbevallás évente egyszer történik, de közben a kifizetı adóelıleget von le)

27 Családi jövedelemadó I. Elınyei: (az SZJA-val szemben) A család jövedelmét elosztják a családtagok számával és az egy fıre esı jövedelmet adóztatják (Kevesebb az adólevonás) Ösztönzi a gyermekvállalást és az idısebb rokonok ápolását (Ez az ösztönzés annál erısebb, minél nagyobb a család jövedelme A gyermekvállalási kedv ott fog megnıni, ahol a legjobban tudják biztosítani az anyagi feltételeket a gyermeknevelésre) Ösztönzi a házasságok egyben maradását (Elsısorban nagy jövedelem különbségek esetén) Csökkennek az adminisztrációs költségek (Kevesebb lesz az adózó egység)

28 Családi jövedelemadó II. Hátrányai: (az SZJA-val szemben) A nagyobb jövedelmő családok nagyobb kedvezményt kapnak, mint az alacsony jövedelmőek (Egy bizonyos jövedelem alatt nem tudják a kedvezményeket sem teljes egészében kihasználni) A gyermekszám növelésével a kedvezmény arányosan csökken (1/2>1/3> 50%>33%> ) Hátrányos helyzetbe kerülnek az egyedülállók, a gyermektelenek és a nyugdíjas munkavállalók Adminisztrációs nehézségek (Bonyolultabb adóbevallás, nyilvántartás, adóelıleg számítás, stb.)

29 Általános forgalmi adó: ÁFA Általános: Minden termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra kiterjed és minden adóalanynak fizetni kell, aki belföldön rendszeres bevétel elérésére irányuló tevékenységet végez (Adómentes tevékenység: oktatás, természetbeni egészségügyi ellátás, pénzügyi szolgáltatás) Nettó: A vállalat által termelt hozzáadott értéket adóztatja (Ez a vállalat árbevételének és a más vállalkozótól megrendelt termékek és szolgáltatások értékének különbsége) Összfázisú: A termelési folyamat minden pontján fel kell számítani az értékesítés után (Az értékesítés ÁFA-jából le kell vonni, a beszerzéskor a vállalat felé felszámított ÁFA-t és csak a különbözetet kell befizetni a költségvetésbe)

30 Példa I. Kövessük nyomon a papír útját, amíg a termelés és értékesítés után eladott könyv válik belıle. Az elıállításhoz két fázisra van szükség, az adókulcs legyen egységesen 10%. I.fázis: A nyomda megvásárolja a terméket a papírgyártól, majd a szükséges munka elvégzése után eladja a kiadónak II.fázis: A kiadó megvásárolja a terméket a nyomdától, majd eladja az olvasónak b: beszerzés értéke; h: hozzáadott érték

31 Nyomda + Kiadó I.fázis: (Nyomda) nettó (adó nélküli) ár = 1000(b)+400(h) = 1400 Ft bruttó (Áfa-s) ár = = 1540 Ft output adó (értékesítés) = 1400 x 0,1 = 140 Ft input adó (beszerzés) = 1000 x 0,1 = 100 Ft Nettó ÁFA befizetés = = 40 Ft II.fázis: (Kiadó) nettó ár = 1400(b) + 250(h) = 1650 Ft bruttó ár = = 1815 FT (Olvasó) befizetendı adó = 1650 x 0,1 = 165 Ft visszaigényelhetı adó = 1400 x 0,1 = 140 Ft Nettó ÁFA befizetés = = 25 Ft

32 Példa II. Kövessük végig egy gyapjú pulóver elkészítését és eladását négy fázison keresztül: Termelı Gyártó Forgalmazó Fogyasztó

33 1. A termelı eladja a gyapjút a gyártónak: % Áfa = 12 Áfa befizetés : 2 2. A gyártó eladja a pulóvert a forgalmazónak: % Áfa = 24 Áfa befizetés : 2 (4-2 ) 3. A forgalmazó eladja a pulóvert a fogyasztónak: % Áfa = 48 Áfa befizetés : 4 (8-4 ) 4. A teljes költségvetési bevétel: = 8 (A fogyasztó nem visszaigénylı) Minden fázisban csak a hozzáadott érték adózott

34 ÁFA kulcsok az EU-ban Tagállam Általános kulcs Különlegesen alacsony Kedvezményes kulcs Németország 15% 6% 7% Luxemburg 15% 3% 6% Spanyolország 16% 4% 7% Portugália 17% 5% 12% Egyesült Királyság 17.5% 5% 6% Hollandia 17.5% 5% 6% Görögország 18% 4% 8% Olaszország 20% 4% 10% Ausztria 20% 10% 12% Franciaország 20.6% 2.1% 5.5% Belgium 21% 1% 3.3% Írország 21% 6% 12.5% Finnország 22% 8% 17% Dánia 25% 6% 12% Svédország 25% 6/ 12% Eu átlag 19.4% 5.1% 9% Magyarország 25% 5% 18% 34

35 Társasági adó I. A jogi személyiségő és jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok által az adott évben elért jövedelmük után fizetett közvetlen lineáris adó Jellemzıje: Szektor semleges normatív adó Megállapítása: (Az adó alapját korrekciók után állapítják meg az adózás elıtti eredménybıl) + Bevétel Nem adóköteles bevétel Kiadás + Költségként nem elszámolható kiadás = Jövedelem ± Adóalap-korrekciók = Adóalap Adó + Adócsökkentés = Adózott jövedelem

36 Társasági adó II. Az adókötelezettség a vállalkozások jövedelemszerzı tevékenységével keletkezik és ennek befejeztével szőnik meg Célja: Az államháztartás bevételeinek növelése A tulajdonosi motiváció erısítése (A kulcsok csökkentésével és azzal, hogy a visszaforgatott eredmény nem adózik) Tıkebefektetések ösztönzése (Csak jövedelem kivonás esetén kell többletadót fizetni) Versenysemlegesség (Lineáris, minden vállalkozásra egységes adókulcs) Európai Uniós illeszkedés

37 Adóalap növelı tételek Céltartalék záró állománya Elszámolt amortizáció, könyv szerinti érték Bírság, büntetés Követelésre elszámolt értékvesztés összege + elızı évi adócsökkentı tétel Behajthatatlan követelés adóévben leírt összege, elengedett követelés Nem hitelintézeti kötelezettség saját tıke háromszorosát meghaladó részére fizetett kamat Ellenırzött vállalkozásoknak fizetett értékvesztés, árfolyamveszteség Adóellenırzés során megállapított adóévi költségként elszámolt összeg Megváltási áron nyilvántartott föld, erdı értékesítésekor a könyv szerinti érték

38 Adóalap csökkentı tételek I. Elhatárolt veszteség Kapott osztalék, kivezetett érték bekerülési vagy könyv szerinti értéket meghaladó része Visszaírt értékvesztés, visszaírt terven felüli értékcsökkenés Társasági adótörvény szerint elszámolható amortizáció Tızsdei árfolyamnyereség 50%-a Fejlesztési tartalék: max. adózás elıtti eredmény 50%-a, vagy 500 millió forint Szakmunkásképzéskor minimálbér 24%-a jogszabály, illetve 12%-a, az iskolával kötött együttmőködési szerzıdés alapján 12 hónapi TB, ha szakmunkástanuló, vagy 6 hónapig munkanélküli, vagy börtönbıl szabadult Bírság elengedése miatt bevételként elszámolt összeg

39 Adóalap csökkentı tételek II. Adóellenırzés során bevételként megállapított összeg 50%-ban megváltozott munkaképességő esetén munkabér, max. minimálbér Adomány, max adóalap 20% vagy 25% Követelésbıl behajthatatlan, de késıbb befolyt, követelésre visszaírt értékvesztés Céltartalék felhasználás, környezetvédelmi céltartalék Követelés értékvesztésére az adott évben adótörvény szerint elszámolható összeg Adóévi beruházás értéke a kis- és a középvállalkozásoknál Visszavásárolt üzletrész bevonása következtében elszámolt bevételnek a visszavásárolt üzletrész bekerülési értékét meghaladó része Csak a terv szerinti ÉCS elszámolása következtében maradványértéken nyilvántartott eszköz ÉCS leírása érvényesíthetı. Kivétel: épület, építmény

40 Fogyasztási adó Az állam egyes cikkek árát megdrágítja a ráfordításokhoz képest Jövedéki adó: Érvényességi köre az ún. ABC termékek (Alkohol, Benzin, Cigaretta) Ramsey-szabály: Azokat a ráfordításokat és kibocsátásokat adóztassuk meg legerısebben, amelyek kínálata vagy kereslete a legrugalmatlanabb. Így tudja az állam az adóbevételeit maximalizálni, hisz ekkor kell a legkevésbé tartani az adóalap csökkenésétıl (Pl.: benzin, arany, dohány magas fogyasztási adója)

41 Jövedéki termékek adómértéke Termék Adó Minimum az EU-ban Ásványolaj-termékek: Ólmozatlan benzin 120,0 Ft/liter 0,359 euró/liter Ólmozott benzin 124,2 Ft/liter 0,421 euró/liter Gázolaj 97,35 Ft/liter 0,330 euró/liter Alkoholtermékek: Bérfızési szeszadó (50 hektoliter fok alatt) 138,05 Ft/hlf Normál adó 50%-a Bérfızési szeszadó (50 hektoliter fok fölött) 276,10 Ft/hlf 0,55 euró/hlf Szılıbor 0 Ft/liter 0 euró/liter Pezsgı 122 Ft/liter 0 euró/liter Köztes alkoholtermék 188 Ft/liter 0,45 euró/liter Sör 633 Ft/Bolling fok/hektorliter 0,748euró/Bolling fok/hektorliter Dohányipari termékek: Cigaretta 9350 Ft/ezer darab és a kiskereskedelmi ár 28,3%-a, de A kiskereskedelmi ár 57%-a, illetve 64 euró/ezer darab

42 Az egyszerősített vállalkozói adó EVA I. Az adó alanya: Egyéni vállalkozó Közkereseti társaság Kkt. Betéti társaság Bt. Korlátolt felelısségő társaság Kft. Szövetkezet és lakásszövetkezet Erdıbirtokossági társulat Végrehajtó iroda Ügyvédi iroda Szabadalmi ügyvédi iroda Közjegyzıi iroda Egyéni cég

43 Az adóalanyiság feltételei EVA II. Bevételi korlát: a bejelentkezést megelızı adóévben és a bejelentkezés évében és várhatóan az elsı EVA-s évben a vállalkozó éves szintre átszámított Áfa-val növelt bevétele a 25 millió Forintot nem haladja meg. Tevékenységi korlát: a vállalkozó nem folytathat jövedéki vagy fogyasztási adó szerinti tevékenységet, a vámtörvényben meghatározott közvetett vámjogi képviselıi tevékenységet, valamint olyan tevékenységet, amelyhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, vagy a Szerencsejáték-felügyelet engedélye, vagy e szervekhez való bejelentés szükséges. Tulajdonosi korlát: egyéni vállalkozónál: folyamatosan mőködött, - vállalkozói bevétele termékértékesítésbıl és szolgáltatásból volt, - nincs másik EVA-s vállalkozásban 10 %-ot meghaladó részesedése, társaságnál: nem alakult át a bejelentést megelızı évben és a bejelentés évében, illetve ezen idıszakokban új tag nem szerzett 50 %-ot meghaladó szavazati jogú részesedést. valamennyi tagja magánszemély, más társaságban nem rendelkezik részesedéssel. Áfa korlát: a különös szabályok szerint különbözeti, illetve árrés adózók nem választhatják. Számla adás elmulasztás korlát: a bejelentkezést megelızı évben és a bejelentkezés évében nem volt adóhatóság által kiszabott bírsága számla vagy nyugtaadás ismételt elmulasztása miatt. Köztartozás korlát: a bejelentkezéskor nincs adóhatóságnál (APEH, VPOP, Önkormányzat, Illetékhivatal) nyilvántartott végrehajtható köztartozása

44 Az egyszerősített vállalkozói adó EVA III. Kiváltott adók: egyéni vállalkozónál: vállalkozói Szja, vállalkozói osztalékalap utáni Szja, átalányadó, cégautóadó, Áfa társaságnál: társasági adó, Áfa, cégautó adó, osztalék utáni Szja Az adó alapja: a bevételi nyilvántartás vezetınél: minden megkapott vagyoni érték, amit a vállalkozás megszerzett, a kettıs könyvvitelt vezetınél: az árbevétel, az egyéb bevétel, a pénzügyi bevétel és a rendkívüli bevétel figyelembe véve a megszerzés idıpontjára vonatkozó szabályokat és a törvény szerint nevesített módosító tételeket. Az adó mértéke: Pozitív adóalap 30%-a ha az adóalany bevétele és a bevételt növelı összeg együttesen meghaladja az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt: bevétel értékhatárt meghaladó része után az eva mértéke 50%

ADÓZÁSI ISMERETEK. Két dolog biztos az életben az adó és a halál. Benjamin Franklin és sajnos ebben a sorrendben.

ADÓZÁSI ISMERETEK. Két dolog biztos az életben az adó és a halál. Benjamin Franklin és sajnos ebben a sorrendben. Két dolog biztos az életben az adó és a halál. Benjamin Franklin és sajnos ebben a sorrendben. ismeretlen szerző ADÓZÁSI ISMERETEK Dr. FELLEGI MIKLÓS Egyetemi docens Alapfogalmak Az adózás annak tudománya,

Részletesebben

Adózási ismeretek Oktatási segédlet

Adózási ismeretek Oktatási segédlet Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens Dr. Fellegi Miklós egyetemi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon Vállalatok adózása Dr. Kiss Árpád Ph.D Bejegyzett Könyvvizsgáló Egyetemi Adjunktus Telefon 30/216-9044 E-mail: kissa@ mtk.nyme.hu kissa57@t-online.hu Gazdaságirányítás szerepei a piacon Általános piacgazdasági

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik EVA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA Fİ JELLEMZİI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Társasági adó. Adóalany

Társasági adó. Adóalany Társasági adó 2010 Társasági adó Adóalany Belföldi gazdasági társaság Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Jogi személyiségő munkaközösség Közhasznú társaság, vizitársulat Egyebek,

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

2005. ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓRENDSZERBEN (2. sz. melléklet)

2005. ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓRENDSZERBEN (2. sz. melléklet) TISZTELT ÜGYFELÜNK! Régi szokásunknak megfelelıen ismételten tájékoztatjuk Önöket az új évvel együtt bekövetkezett fontosabb adóváltozásokról. A 2004. évrıl annak idején még azt írtuk: "Ez lesz az az év,

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı) Az 58310 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. tankönyv javításai a 2006 júliusában kihirdetett szabályozóváltozásokat is figyelembe véve (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével a 2004-ben

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás alapjai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás alapjai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Bereczki Erzsébet Az adózás alapjai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 AZ ADÓZÁS ALAPJAI ESETFELVETÉS

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Szabóné Máger Dóra Adózás, járulékfizetés A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Vállalkozási kisokos - 2011

Vállalkozási kisokos - 2011 Vállalkozási kisokos - 2011 Egy vállalkozás beindítása, üzemeltetése nem egyszerű feladat. Bizonyára mindenkiben rengeteg kérdés merül fel vállalkozási tevékenységének kezdetekor. Mi most a teljesség igénye

Részletesebben

Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi feladatok ellátásának fedezetét a

Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi feladatok ellátásának fedezetét a Adózás, járulékfizetés Az adók, járulékok és egyéb közterhek társadalmi, gazdasági szerepe Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi

Részletesebben

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó)

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó) 3. FEJEZET Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó) Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény alapján, a törvényben meghatározott foglalkozást űző magánszemélyek

Részletesebben

ADÓVÂLTOZÂSOK 2013. A béren kívüli juttatások adóterhei

ADÓVÂLTOZÂSOK 2013. A béren kívüli juttatások adóterhei ADÓVÂLTOZÂSOK 2013 A 2013. évre hatályos adózási szabályokat több törvény módosításával alakította ki a jogalkotó. Jellemzıen a szabályok a 2012. évi CLXXVIII. törvényben találhatóak, mely jogszabály november

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ 1016 Budapest Mészáros u. 18. Tel: 212 67 75 Fax: 212 67 78 Drótposta: makk@zpok.hu Világháló: www.zpok.hu/~makk ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben