Közreműködés az oktatási folyamatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közreműködés az oktatási folyamatban"

Átírás

1 Oktatási szakmacsoport Pedagógiai asszisztens Modulszám: 030/1.0/ Hagymási Klára Közreműködés az oktatási folyamatban Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák moduláris képzésével, a humán értékrend és az esélyegyenlőség megvalósításával TÁMOP /1-2vF A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg ÚMFT infovonal:

2

3 Hagymási Klára Közreműködés az oktatási folyamatban TANÁRI SEGÉDLET

4 A kiadásért felelős: A projekt kedvezményezettje: Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1. Megbízásából: C-Vision Kft. Nyomdai kivitelezés: Ligatura Kft

5 BEVEZETÉS A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT SZEREPE A MODULÁRIS SZAKKÉPZÉSBEN Az iskolai gyakorlat a pedagógiai és gyógypedagógiai szakképzés kiemelt jelentőségű területe. Mindannyian őrzünk magunkban jó, vagy kevésbé jó élményeket kezdő pedagógusi, iskolai gyakorlatunkból. Saját példánkból is tudjuk, milyen meghatározó szerepe lehet a jó gyakorló helynek, az első találkozásnak jövőbeli pályánkkal. Egész életünkre motivációt jelenthet, de kedvezőtlen esetben a pálya elhagyását is előidézheti. Az új, modulrendszerű szakképzés kiemelt helyen kezeli a gyakorlat szerepét, ami az új vizsgarendben és követelményekben jól nyomon követhető. A munkaerőpiaci elvárásokban alapkövetelmény az adott szakma elméletének magas szintű tudása, és gyakorlatban való alkalmazása. A munkahelyeken egyre kevesebb idő jut a dolgozók betanítására, ezért a munkaadók olyan szakembert alkalmaznak szívesen, aki az adott szakterületet alaposan ismeri, megfelelő gyakorlattal rendelkezik. A szakképzésben dolgozó pedagógusok számára mindig nyilvánvaló volt, hogy az elméleti tudás elsajátítása csak a gyakorlatban való alkalmazással együtt adhat használható tudást. A napjainkban sokat idézett kompetenciák fejlesztése elképzelhetetlen jó gyakorlati képzés nélkül. Minden szakma legfontosabb feladatai közé sorolja az attitűdformálást, ami a pályaalkalmasság, a szakmai szocializáció kulcskérdése. Mindez megfelelő, példaértékű gyakorlóhely nélkül nem lehetséges. A pedagógiai asszisztens képzésben dolgozó kollégák, gyakorlatvezetők, tereptanárok elhivatottsága a biztosíték arra, hogy az utánunk jövő pedagógus generáció is magáénak érezze Váci Mihály alábbi sorait: Osztani magad: - hogy így sokasodjál; kicsikhez hajolni: - hogy így magasodjál; hallgatni őket, hogy tudd a világot; róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. Széjjel szóródni - eső a homokra - sivatagnyi reménytelen dologra s ha nyár se lesz tőled - s a táj se zöldebb: - kutakká gyűjt a mély: - soká isznak belőled! (Váci Mihály: Eső a homokra) 3

6 A TANANYAGCSOMAG LEÍRÁSA Cím: Pedagógiai gyakorlat a napközi otthonban Cél, fejlesztendő képességek, új ismeretek: A komplex pedagógiai gyakorlathoz szükséges alapvető ismeretek átadása. A pedagógiai asszisztens pályán kívánatos attitűd alakítása. Célcsoport: Pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens képzésen résztvevő hallgatók csoportja. Tartalom rövid leírása: A pedagógiai gyakorlat napköziben eltöltendő időszakára való elméleti és gyakorlati felkészítés. Kapcsolódási lehetőségek (szakmai program, központi program): Pedagógia elmélet. Pszichológia elmélet. Szükséges eszközök: Tanári jegyzetek. Általános iskolai alapdokumentumok. NAT, pedagógiai program, SZMSZ, házirend, helyi tantervek, tanmenetek, óravázlatok, osztálynapló a tereptanárok mindennapi munkája alapján. Források, hivatkozások: Kozma: Pedagógia I. Kozma: Pedagógia II. Dr.Séra-Dr.Oláh-Dr.Komlósi: Általános pszichológia Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola: Az iskola, ahol szeretnek a tanulók napközibe járni Oktatásért Közalapítvány Közoktatási Alkuratórium pályázata 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 Tananyagrész címe: Cél: Követelmény: Felhasználandó anyagok: Időkeret: Részletes instrukciók a tananyag feldolgozásához: I./1. BEVEZETÉS A NAPKÖZI OTTHON MÓDSZERTANÁBA A tanulók ismereteinek bővítése a napközi otthon /iskola otthon/ szervezési feladatairól Ismerje meg a gyakorlóhelyen folyó munkát, a kisiskolás korosztály szükségleteit, a pedagógus feladatait Iskolai dokumentumok, tanulói munkák, eszközök, tanári módszertani segédletek, jegyzetek 45 perc A kisiskolás gyerek szükséglet rendszere. Az óvodás korú, és az iskoláskorú gyerek közötti különbségek megbeszélése. Előzetes óvodai gyakorlat, egyéni hospitálás tapasztalatainak felhasználása. Pszichológiai, pedagógiai ismeretek felelevenítése. A Maslow- féle piramis. A 6-10 éves gyermek testi, pszichés jellemzői. Az általános iskola célja, feladata. Óvodából iskolába, tapasztalatok összegyűjtése a két intézményre vonatkozóan. A személyiségfejlesztés, mint fő cél a pedagógiában. A napközi otthon helye az általános iskola életében. Társadalmi, szülői elvárások. Tanári magyarázat a napközis gyakorlat céljáról, feladatairól Beszélgetés, a tanulók egyéni tapasztalatainak összegyűjtése, megbeszélése, ami egyúttal az attitűdformálásra is jó alkalmat kínál. A témához tartozó pszichológiai, pedagógiai elmélet összegyűjtése páros munkában Otthoni gyűjtőmunka: - Szakirodalom gyűjtése a kisiskolás korról, napközi otthonról. Visszajelzés, értékelés: Válaszoljon a következő kérdésre! - Mi az általános iskola feladata? - Mi a feladata a napközi otthonnak? / iskolaotthonnak/ - Melyek a kisiskolás legfőbb testi jellemzői? - Melyek a kisiskolás legfőbb pszichés jellemzői? - Milyen nehézségei lehetnek az óvodából iskolába kerülő gyereknek? 9

12 Tananyagrész címe: Cél: Követelmény: Felhasználandó anyagok: I./2. AZ ISKOLA MEGVÁLTOZOTT SZEREPE, TÁRSADALMI ÉS SZÜLŐI ELVÁRÁSOK A tanuló szerezzen ismereteket az iskola megváltozott szerepéről, a társadalmi környezet iskolára gyakorolt hatásairól Ismerje fel az összefüggéseket az iskola és környezete között. Ismerje ezek hatásait a nevelőmunkára. Tanári jegyzetek, szakirodalmi szemelvények. Hogyan változott az iskola szerepe az elmúlt néhány évtizedben? Milyen tapasztalatai vannak a tanulóknak ezzel kapcsolatban? Társadalmi változások az elmúlt évtizedekben. Rendszerváltás. Piacgazdaság, munkanélküliség, szociális problémák. Milyen megjelenési formáit tapasztalták már a tanulók mindezeknek az iskolákban? A családok életét befolyásoló új helyzetek, nehézségek. Részletes instrukciók tananyag feldolgozásához: A szülők munkaidő beosztása. A túlterhelt szülők. Munkanélküliség a családban. A gyerekekre fordított idő megrövidülése, ennek hatásai. Családi időmérleg. Kedvelt szabadidős tevékenységek a családok, gyerekek körében. A gyermekek megnövekedett szabadideje az iskolában. A tantervek órakeret változásai a NAT tükrében. A kisiskolások túlterheltségének csökkentése. A tanítási órák számának csökkentése. A szabadidős tevékenységek időarányának növelése, ennek hatásai az iskolai életre. A kulturált szabadidő eltöltés igényének kialakítása. Az iskolával kapcsolatos kibővült igények megjelenése. - ismeretátadás - nevelés, személyiségformálás - partnerkapcsolat a szülői házzal - kapcsolat a társadalmi környezettel, településsel - gyermekvédelmi jelző funkció - segítség nyújtás szociális problémák esetén 10

13 - segítségnyújtás nevelési problémák, tanulási nehézségek esetén - differenciálás, egyéni bánásmód, tehetséggondozás - szabadidős programok szervezése - gyermekfelügyelet Válaszoljon az alábbi kérdésekre: Visszajelzés, értékelés: - Milyen változások történtek a kisiskolások óraszámának meghatározásában? - Milyen új elvárások jelentek meg az iskolával kapcsolatban? - Miért kiemelt jelentőségű a szabadidő kulturált eltöltésére nevelés? - Miért fontos a partnerkapcsolat kialakítása a szülői házzal? Tananyagrész címe: Cél: Követelmény: Felhasználandó anyagok: Időkeret: I./3. A PEDAGÓGUS SZEREPE, SZEMÉLYISÉGE, KIBŐVÜLT FELADATKÖRE A tanulók ismerjék a pedagógus személyének kiemelt fontosságát a kisiskolás gyerek életében. Szerezzenek ismereteket a pedagógustól elvárt legfőbb személyiségvonásokról. Ismerje a helyes nevelői stílust, a pályához szükséges legfőbb személyiségvonásokat. A tanulók pedagógiai, pszichológiai jegyzetei, koncentráció az elméleti tanegységekkel. Oktatófilm a nevelői stílusokról. Tanári jegyzetek. Tanulók gyűjtött élményanyaga. 45 perc 11

14 A pedagógiából, pszichológiából tanult elmélet felelevenítése. A jó pedagógus ismérvei. Milyen a respektábilis pedagógus? A hitelesség, a tekintély kérdései. Tanulói vélemények gyűjtése. Nevelési stílusok ismétlése. - autokrata - demokratikus - lassez fair Részletes instrukciók a tananyag feldolgozásához: A kisiskolás életkori sajátosságai és a pedagógus. A modell szerepe. Kapcsolata a gyerekekkel. Kommunikáció a kisiskolásokkal. A verbális és nem verbális csatornák. A metakommunikáció kiemelt jelentősége. A gyermek megismerésének lehetőségei, módszerei. Konfliktus megoldási módok. Nélkülözhetetlen személyiségvonások a pedagógus pályán: - empátia - tolerancia - nyitottság - problémamegoldó képesség - konfliktuskezelés - megosztott figyelem - elhivatottság - gyermekszeretet Válaszoljon az alábbi kérdésekre: Visszajelzés, értékelés: - Milyen szerepet játszik a pedagógus a kisiskolás életében? - Milyen nevelési stílusokat ismerünk? - Mitől válik hitelessé a pedagógus? - Melyek a legfontosabb személyiségjegyek, amelyekkel a tanítónak rendelkeznie kell? - Milyen konfliktus megoldási módokat ismer? 12

15 Tananyagrész címe: I./4. AZ ISKOLA ÉLETÉT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK Cél: A pedagógiai asszisztens jelölt szerezzen ismereteket az általános iskola működését szabályozó főbb dokumentumokról, ezek szerepéről a pedagógiai munka tervezésénél Követelmény: Ismerje, és tervezőmunkájához használja a fenti dokumentumokat. Felhasználandó anyagok: Iskolai dokumentumok: NAT, Pedagógiai program, SZMSZ, Helyi tanterv, tanmenet, óravázlat, osztálynapló Időkeret: Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: 45 perc Ismerkedés az iskolai dokumentumokkal: NAT: - A pedagógiai tanulmányok felelevenítése. - Miben különbözik a NAT az előző tantervektől? - Milyen műveltségterületeket tartalmaz? - Mikor és hogyan fogalmaz meg követelményeket? Pedagógiai program: - Hogyan szabályozza az iskola életét a Pedagógia Program? - Melyek a leglényegesebb pontjai a dokumentumnak? - Iskolánk Pedagógiai Programja mely értékekre helyez hangsúlyt? SZMSZ - Minek a rövidítése a fenti elnevezés? - Mit szabályoz az SZMSZ? Helyi tanterv - Ismerkedés általános iskolai helyi tantervekkel. - A tananyag felépítésének megfigyeltetése. - Hogyan épül a NAT-ra a helyi tanterv? Tanmenet - a tanmenet készítés szempontjai - a tervezés lépései - készen kapható tanmenetek 13

16 Óravázlat - óravázlat készítés szempontjai - a tanmenet felhasználása az óravázlathoz - alsó tagozatban használatos óravázlatok elemzése, értékelése Osztálynapló - az alsó tagozatos osztálynapló jellemzői - adminisztráció Ellenőrző kérdések: Visszajelzés, értékelés: - Mely dokumentumok szabályozzák az iskolák életét? - Mit tartalmaz a pedagógiai program? - Milyen értékek fogalmazódnak meg a mi iskolánk pedagógiai programjában? - Milyen értékekre helyez hangsúlyt a gyakorló általános iskola? - Milyen összefüggés van a NAT és a helyi tanterv között? Tananyagrész címe: I./5. AZ ALSÓ TAGOZATOS TANÍTÁS SZERVEZÉSI FORMÁI Az iskolaotthon, a napközi otthon. Cél: Szerezzen ismereteket az alsó tagozatos osztályok szervezési formáiról. Követelmény: Felhasználandó anyagok: Ismerje az iskolaotthon, napközi otthon szervezési feladatait, életét. Tanári jegyzet Általános iskolai Pedagógiai Program és SzMSz 14

17 Időkeret: 45 perc Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: A tanítási órák és a napközi otthon. Az alsó tagozatos osztály napirendje. A délelőtti tanítási órák rendje. Az osztálytanító feladatai. A napközis tanító feladatai. A napközi otthon időbeosztása. Az iskolaotthonos szervezési forma. Egy osztályban tanító két pedagógus. A tantárgyak megosztása. Egyenletes terhelés, kiegyensúlyozott időbeosztás. A két tanító együttműködésének feltételei. A guruló órabeosztás. A taneszközök tárolása az iskolaotthonban. Milyen területen tud többet nyújtani az iskolaotthon, mint más szervezési formák? Pozitívumai a gyermekek számára. Egyéni bánásmód,differenciálás,fejlesztés, tehetséggondozás az iskolaotthonban. Pozitívumai a szülők, és pedagógusok számára. A családokra háruló iskolai terhelés csökkentése az iskolaotthonban. Válaszoljon az alábbi kérdésekre: Visszajelzés, értékelés: -Mi a különbség a napközi otthon és az iskolaotthon között? -Melyek a napközi otthon fő jellemzői? -Melyek az iskolaotthon fő jellemzői? -Melyek a differenciálás lehetőségei az iskolaotthonban? -Hogyan történik a szülőkkel való kapcsolattartás az iskolaotthonban? 15

18 Tananyagrész címe: Cél: Követelmény: Felhasználandó anyagok: Időkeret: Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: I./6. AZ ISKOLAÉRETT GYERMEK Az elméleti ismeretek felelevenítése, gyakorlatban való alkalmazása. Szerezzen ismereteket az iskolaérettség kritériumairól, napi munkájában tudja alkalmazni a tanultakat. Az iskolai gyakorlatban ismerje fel az iskolaérett és iskolaéretlen gyereket, tudjon javaslatot nyújtani a segítségadáshoz. Tanári és tanulói jegyzetek, szakirodalmi szemelvények. 45 perc A pedagógia, pszichológia elméletből tanultak felidézése. Melyek az iskolaérettség kritériumai? Testi jellemzők. Az első alakváltozás. Fogváltás. Pszichés jellemzők Szociális jellemzők Hogyan történik az iskolaérettségi vizsgálat? Ki tehet javaslatot a beiskolázásra, vagy annak elhalasztására? Hová fordulhat a szülő ilyen jellegű problémájával? Átmenet óvodából iskolába.. Az egyéni különbségek jelentősége első osztályban. Nagy József és munkatársai országos felmérése első osztályosokkal. A felmérés legfontosabb eredményei. Az eredmények tükrében a differenciálás, felzárkóztatás, egyéni bánásmód kiemelt szerepe első osztályban és kisiskolás korban. A tanító feladatai és lehetőségei iskolaéretlen gyerekkel. A fejlesztő foglalkozásokról. Napközi időbe illeszthető fejlesztő hatású tevékenységek. A játék, sport, mozgás szerepe. Válaszoljon az alábbi kérdésekre: Visszajelzés, értékelés: - Melyek az iskolaérettség testi jellemzői? - Melyek az iskolaérettség pszichés jellemzői? - Melyek az iskolaérettség szociális jellemzői? - Hogyan történik az iskolaérettségi vizsgálat? - Kinek áll jogában döntést hozni a gyermek iskolába kerüléséről? 16

19 Tananyagrész címe: Cél: Követelmény: Felhasználandó anyagok: Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: I./7. EGYÉNI BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ TANULÓK A CSOPORTBAN A pedagógiai asszisztens jelölt szerezzen tapasztalatokat a gyermekcsoportban előforduló speciális esetekről. Alkalmazza elméleti órákon megtanult ismereteit. Tudja felismerni a különleges bánásmódra szoruló gyermekeket, ismerje a segítségnyújtás módjait, és a gyermekvédelmi jelzőrendszert. Tanári és tanulói jegyzetek, középiskolai pedagógia könyv Az elméleti órákon tanultak felelevenítése. Az átlagtól való eltérés esetei. A tehetséges gyermek. A kreativitás ismérvei. A hátrányos helyzetű gyermek. - iskolai kudarc - szociokulturális tényezők - kiváltó okok - az iskola lehetőségei A veszélyeztetettség - okai -deviancia - deviáns karrier -élményfeldolgozó mechanizmus -család életstílusa -kortárskapcsolatok -anómia A nehezen nevelhető gyermek - norma és értékszegés a viselkedésben - jellembeli hiba - inadaptált gyermek - a környezet és a gyermek viszonyának megromlása - tünetei - pedagógus szerepe A leggyakoribb nevelési nehézségek: - agresszió - indulat - szorongás - félelem - magányosság, gátoltság - fegyelmezetlenség 17

20 (1.) Mindezek előfordulása a gyakorlatban. A gyakorlóhelyen meglévő speciális problémák. A gyermekcsoport megfigyelése, átlagtól eltérő gyerekek a csoportban. Helyes nevelési módszerek megfigyelése, tudatosítása. Visszajelzés, értékelés: Ellenőrző kérdések: - Az átlagtól való eltérésnek milyen formáit ismerjük? - Milyen okai lehetnek a veszélyeztetettségnek? - Mi a különbség a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség között? - Mit nevezünk deviáns karriernek? - Melyek az iskola lehetőségei a fejlesztésben, segítségnyújtásban? Tananyagrész címe: Cél: Követelmény: Felhasználandó anyagok: Időkeret: Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: II./1. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI GYAKORLAT CÉLJA, FELADATA Készüljön tudatosan az intézményi gyakorlatra, alakuljon rendszerszemlélete az elméleti tanegységek és gyakorlat összefüggése kapcsán. Ismerje fel az összefüggéseket elméleti tudása, és a gyakorlóhelyen kapott feladatok között. Megszerzett tudását tudja alkalmazni a gyakorlatban. Tanári jegyzet Tanulói írásos munkák, dokumentumok, hospitálási jegyzőkönyvek 45 perc A gyakorlat célja: - A tanultak gyakorlatba ültetése - Tapasztalat szerzése Feladat: - Megismerni az általános iskola ( óvoda) cél és feladatrendszerét, szerkezeti felépítését, az intézmény munkarendjét - Megismerni a különböző pedagógiai szakszolgálatokhoz tartozó intézményeket, tudatosítani kell azokat a magatartásformákat, amelyek nélkülözhetetlenek a pedagógiai asszisztens szakmájában 18

21 A csoportos hospitálás: Feladatai: - Bekapcsolódni a tanulási tanítási folyamatba - Ügyeleti, felügyeleti teendők ellátása - Tanulást segítő eszközök készítése - Környezeti gondozás feladatai - Bekapcsolódás gyermekvédelmi feladatokba - Bekapcsolódás iskolai rendezvény lebonyolításába Értékelés módja: Osztályzat 1-5-ig - gyakorlati tevékenységre - foglalkozásokra készített eszközökre - elemző munkára - a foglakozás tervezetére - a foglalkozás lebonyolítására - egyéni hospitálásra Értékel: - tereptanár és gyakorlat vezető tanár Egyéni hospitálás: - Minden tanuló egyénileg bekapcsolódik az iskolai élet egy napjába. - Megoldja az ott kapott feladatokat a tanító útmutatása alapján. - Jegyzőkönyvben rögzíti és elméleti tudása segítségével véleményezi a látottakat. Összefüggő gyakorlat: December hónapban 2 hét összefüggő gyakorlat egy oktatási intézményben (óvoda, iskola). Visszajelzés, értékelés: Ellenőrző kérdések: -Mi a célja a csoportos hospitálásnak? -Milyen feladatokba kapcsolódhat be a tanuló/ hallgató? -Milyen írásbeli feladatok várhatóak? -Ki és hogyan értékeli munkájukat? -Milyen alapvető rendszabályokat kell betartani a gyakorlat során? 19

22 Tananyagrész címe: Cél: II./2. A GYAKORLÓHELY BEMUTATÁSA, ISMERKEDÉS AZ OSZTÁLYTANÍTÓKKAL Szerezzen ismereteket a gyakorlatnak helyet adó általános iskoláról, gyermekcsoportról. Ismerje meg az osztálytanítót, és az osztályban folyó élet főbb jellemzőit. Követelmény: Ismerje a tanulócsoportot és a pedagógusokat, legyen képes együtt dolgozni a gyerekcsoporttal, tanítóval. Felhasználandó anyagok: Pedagógiai program, Házirend, Helyi tanterv,osztálynapló, Napközis napló, Osztálynévsor Időkeret: 45 perc Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: A gyakorlat vezető tanár bemutatja a tanítókat és csoportját. Az intézmény bemutatása gyakorlóhely igazgató helyettese, és az osztálytanító segítségével Az iskola dokumentumainak megismerése Az iskola házirendjének megismerése A gyerekcsoport jellemzői. - létszám - életkor - képességek - tudásszint - összetétel - fiúk-lányok aránya - szülői háttér - szülői elvárások - az iskola társadalmi környezete Tanulmányi helyzet: - a tanulócsoport erősségei gyengeségei - egyéni bánásmódra szoruló tanulók - tehetséggondozásra szoruló tanulók - sajátos nevelési igényű gyerekek a csoportban 20

23 Ismerkedés a gyerekcsoporttal - hallgatók bemutatkozása - spontán beszélgetés, ismerkedés a gyerekekkel - nevek tanulása - névtanuló játék A hallgatókkal kapcsolatos elvárások az intézményben -érkezés, távozás -öltözet - viselkedés - kapcsolattartás a gyerekekkel - kapcsolattartás a szülőkkel - kapcsolattartás az iskola többi dolgozójával - főbb feladataik csoportos és egyéni hospitálás alkalmával Visszajelzés, értékelés: Ellenőrző kérdések: - Milyen értékek fogalmazódnak meg az iskola pedagógiai programjában? - Melyek a tanulócsoport legfontosabb jellemzői? - Vannak-e sajátos nevelési igényű tanulók a csoportban? - Milyen rendszabályok vonatkoznak az idelátogató hallgatókra? - Melyek a napirend főbb pontjai? Tananyagrész címe: III./1. NAPKÖZIS TEVÉKENYSÉGI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE Cél: Jártasság kialakítása a napközis tevékenységi terv készítésében Követelmény: Ismerje a napközis tevékenység tervezésének lépéseit, legyen képes önállóan perces foglalkozás tervezésére, lebonyolítására. 21

24 Felhasználandó anyagok: Tevékenységi terv minta Időkeret: 45 perc Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: Egy napközis tevékenységi terv bemutatása, a lényeges pontok megbeszélése. Napközis tevékenységi terv A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: A tevékenység ideje: Korcsoport: Feladataim: Kidolgozás: Napirend: az osztály napközis napirendjéből kiemelve színessel a ped.asszisztens jelölt feladatai. Gondozási szervezési feladatok Egészséges életmód környezeti feltételeinek biztosítása Szellőztetés, világítás Taneszközök elrendezése Balesetveszélyes helyzetek megelőzése Stb. Egészséges életmód szokásainak kialakítása Tisztálkodás Öltözködés Étkezés Stb. A gyerekek munkatevékenységének irányítása Felelősök munkája Tanuláshoz kapcsolódó tevékenységek Szabadidőhöz kapcsolódó tevékenységek Stb. 22

25 Szervezési feladatok Érkezés- távozás a napközibe ( sorakoztatás) Eszközök, felszerelések elhelyezése Stb. Tanuláshoz kapcsolódó feladatok vagy szabadidős tevékenységek irányítása A fejlesztés kiemelt eszköze: ( játék, kulturális tevékenység, vagy tanulás) A fejlesztés témája, tartalma ( a játék neve, vagy a mese címe stb.) A fejlesztés feladatai ( nevelési és oktatási célok) A fejlesztés eszközei ( saját, ill. iskolai eszközök) Felépítés I. A feltételek megteremtése - motiváció - szervezés II. A tevékenység irányítása ( a tevékenységek egymás utáni mozzanatai) III. Befejezés az ellenőrzés értékelés szempontjai IV. Egyéni fejlesztés, differenciált bánásmód Eszközterv Visszajelzés, értékelés: Ellenőrző kérdések: - Melyek a foglalkozás tervezésének főbb lépései? - Mondjon néhány bevált motivációt az alsó tagozat módszertanából! - Milyen gondozási feladatai vannak a pedagógiai asszisztensnek? - Mire kell figyelni az értékelésnél? - Miért fontos eszköztervet is készíteni? 23

26 Tananyagrész címe: III./2. EGYNAPOS KIRÁNDULÁS SZERVEZÉSE Cél: Jártasság kialakítása a kirándulás, múzeumlátogatás szervezésében, iskolán kívüli programok alakításában. Követelmény: Ismerje a külső programoknál betartandó balesetvédelmi, biztonsági szabályokat. Tudjon segítséget nyújtani az osztály tanítónak a program szervezésében, lebonyolításában. Felhasználandó anyagok: Megvalósított program terve. Prospektusok. Tanulók gyűjtött anyagai. Időkeret: 45 perc Kirándulási terv készítése Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: Helyszín:Vajda Péter Általános Iskola Időpont: Indulás: 9óra,iskola elől Úti cél: Szentendre Felszerelés előzetes megbeszélése: innivaló ennivaló zsebpénz bérlet ruházat,lábbeli,esőkabát jegyzetfüzet toll Program: A tanulók terhelhetőségétől függően lerövidíthető. - Szentendre, Fő tér megtekintése - A Fő téri Blagovesztenszka templom látogatása - Fagyizás - Marcipán Múzeum megtekintése - Szentendrei menetredszerű járattal utazás a Római Kőtárig, a látnivalók megtekintése. 24

27 - Alternatív lehetőség - Utazás tovább busszal, majd túrázás Lajos-forrásig. - Pihenés Lajos- forrásnál, kis természetismereti vetélkedő: Kérdései: - Milyen vízben,vízpart közelében élő állatokat ismersz? - ( sirály, kagyló, szúnyog, gázlómadarak,béka,hal stb. ) - Mondjuk el a fa részeit: - ( törzs, gyökér, lombkorona, ágak, levelek) - Milyen fákat, bokrokat ismertek? - (tölgy, bükk, fenyő, jegenye,gesztenye,vadrózsa bokor,málna stb.) - Amiket eddig soroltunk milyen szófajú szavak voltak? ( főnevek) - Rakjatok a főnevek elé mellékneveket! - (pimasz szúnyog, szép kagyló,stb.) - Mondjatok a természetről kijelentő, kérdő, felszólító,óhajtó, felkiáltó mondatot! - Szabad játék a levegőn: fogócska, vagy számháború A számháború leírása: 1. Terület kijelölése 2. Két csapat kialakítása ( pirosak, kékek) 3. A játékosok a számokat a fejükön tartják. 4. Akinek a számát leolvassák, az kiesik. 5. Akinek pontosan leolvassák a számát, az kiesik. 6. Amelyik csapatból előbb elfogynak az emberek, az veszít. A játék után hazaindulás busszal és HÉV-vel. Megérkezés az iskolához kb.19 órakor. Visszajelzés, értékelés: Rendszerező kérdések a kirándulás szervezésével kapcsolatban: - Melyek a legfontosabb teendők egynapos kirándulás szervezésénél? - Melyek a legfőbb felszerelési tárgyak, amelyeket a gyerekeknek magukkal kell vinni? - Legalább hány felnőtt jelenlétére van szükség a kirándulásnál? - Hogyan történik a szülőkkel való kommunikáció, bevonásuk a programokba? - Hogyan lehet feldolgozni a kirándulás élményeit? 25

28 Tananyagrész címe: III./3. BÁBSZÍNHÁZ LÁTOGATÁS SZERVEZÉSE NAPKÖZIS CSOPORTTAL Cél: A pedagógiai asszisztens jelölt szerezzen ismereteket az iskolán kívüli programok szervezésében. Követelmény: Legyen képes együtt dolgozni az osztálytanítóval az iskolán kívüli programok szervezésében, lebonyolításában. Tudjon szabadidős programot szervezni az alsó tagozatos korosztály számára. Felhasználandó anyagok: Tanári jegyzet, műsor füzetek, tanulói jegyzet Időkeret: 45 perc Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: Szervezési feladatok megbeszélése: - informálódás a színháznál: jegyárak, előadás, jegyrendelés, közlekedés - költségvetés készítése: jegy ára, útiköltség, stb. - Szülők informálása: időpont, előadás, költségek, indulás, érkezés időpontja, - Kísérő szülők bevonása szükség esetén Tartalmi felkészítés: - A gyerekek motiválása: - Beszélgetés színházi élményeikről. - Kedvenc mesék felidézése. - Beszélgetés a megnézendő előadásról. - Ki hallott már róla? - Ki a főszereplő? - Miért érdekes a történet? - Mire figyeljenek? Indulás előtti feladatok: - ellenőrizni kell, minden gyereknek van-e utazási bérlete, jegye - Mosdó, WC használat, egyéb szükséges felszerelés ellenőrzése 26

29 Utazás alatti feladatok: - folyamatos felügyelet - gyerekeket meg kell számolni minden induláskor, leszálláskor, felszálláskor, előadás után a színházban Programterv minta: Gyermekcsoport: 7-8 év közötti általános iskolai tanulók 25 fős csoportja Kísérők száma: 4 fő Program helyszíne: Budapesti Bábszínház Megközelítése: 74/ A trolival a Mexikói útig, onnan kis földalattival a Vörösmarty utcáig Előadás: Lúdas Matyi bábelőadás gyerekek Előadás kezdete: 14 óra Előadás befejezése: Indulás: Érkezés: Szokáskialakítás: Indulás előtt megbeszéljük az utcai közlekedés szabályait és a helyes viselkedést. Párosával, sorban közlekedjenek, ne rohangáljanak, ne maradozzanak le. Az útteseten való átkelésnél még fokozottabban kell figyelni. Kísérő felnőtt legyen a csoport mögött is. Ne szemeteljenek, ne kiabáljanak, az előadás alatt csendesen viselkedjenek. Élmények feldolgozása: Beszéljük meg kinek hogy tetszett az előadás. Mi tetszett legjobban? Ezzel egyúttal fejlesztjük a beszédkészséget, a fogalmazást, az osztálytársak előtti szereplés képességét, a beszédbátorságot és számos más készséget is. Volt - e valami, ami félelmetes volt, vagy nem tetszett? A látott előadás számos további foglalkozás alapja lehet. Jól felhasználható minden tanítási órán és napközis foglalkozáson, mint téma, vagy motiváció. Témája lehet rajz órának, technika, olvasás, nyelvtan és számos más foglalkozásnak is. Mindezzel az esztétikai nevelés területén is sokat léphetünk előre. 27

30 Visszajelzés, értékelés: Ellenőrző kérdések: - Melyek a legfontosabb szervezési feladatok a színházlátogatás előtt? - Melyek a legfontosabb feladatok színházlátogatás alatt? - Melyek a legfontosabb feladatok színházlátogatás után? - Mely területeket fejleszthetjük színházi előadás megtekintésével? - Milyen további foglalkozásokhoz tudjuk felhasználni az élményanyagot? Tananyagrész címe: III./4. TANULÁSIRÁNYÍTÁS A NAPKÖZIOTTHONBAN (ISKOLAOTTHONBAN) Cél: A pedagógiai asszisztens jelölt szerezzen ismereteket a napköziotthonban történő tanulás irányítás módszertanáról. Követelmény: Tudjon segítséget nyújtani a tanítónak a tanulásirányításban, legyen képes rövid, 20 perces időtartamú irányítás önálló megvalósítására. Felhasználandó anyagok: Iskolai dokumentumok, általános iskola alsó tagozatos helyi tantervek, tankönyvek, munkafüzetek. Időkeret: 45 perc Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: A tanulócsoport megismerése Kapcsolattartás az osztályban tanító kollégákkal. A napközi otthon időbeosztása. Az osztály napirendje. A tanulási idő illeszkedése a napirendbe. Minta: Napközis nevelő átveszi a csoportot Ebéd Udvari játék Kézmosás, ráhangolódás a tanulásra Tanulás Uzsonna, játék Esti ügyelet 28

31 A tanulásirányítás főbb szempontjai: - Ráhangolódás szerepe. - Segíteni kell motivációval, a körülmények megteremtésével a kisiskolásokat. - Helyes szokások kialakítását kell célul tűzni: - Csendes tanulásra szoktatás. - Felelősi rendszer kialakítása.. - Feladatok megoldása nehézségi sorrendben. - Könnyebb feladattól a nehezebb felé haladjon. - Időbeosztás megtanítása. - Ismeretek bővítése könyvtárhasználattal. - Folyamatos bíztatás, dicséret fontossága. A tanulásirányítás menete: Feltételek megteremtése: - kézmosás, tiszta, nyugodt környezet biztosítása - eszközök előkészítése, felesleges dolgok elpakolása - motiválás ( zenével, énekkel, didaktikus játékkal) Az önálló tanulás beindítása: - Felelősök munkájának segítése - Feladatok számbavétele, megbeszélése. - A tanulás sorrendjének megbeszélése, feljegyzése a táblára. - Önálló munkavégzés beindítása. - A tanulás folyamatos felügyelete. - Lemaradók segítése. - Egyéni bánásmód, folyamatos segítség az arra rászorulók esetében. Az önálló tanulás lezárása: - Az elkészült feladatok ellenőrzése a felelősök, és a tanító segítségével. - Értékelés, dicséret - Eszközök elpakolása. Visszajelzés, értékelés Ellenőrző kérdések: - Melyek a napköziotthon időbeosztásának fő elemei? - Milyen tevékenységeket irányítunk napközi időben? - Melyek a tanulásirányítás főbb lépései? - Hogyan lehet önálló tanulásra motiválni a kisiskolásokat? - Melyek az értékelés és dicséret megfelelő módjai az alsó tagozatban? 29

A fenntartó Jász Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2007. (VI. 22.) számú határozata értelmében intézmény összevonásra került sor.

A fenntartó Jász Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2007. (VI. 22.) számú határozata értelmében intézmény összevonásra került sor. A fenntartó Jász Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2007. (VI. 22.) számú határozata értelmében intézmény összevonásra került sor. Az összevontan működő intézmény neve: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Kollégium helyi pedagógiai programja

Kollégium helyi pedagógiai programja Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium helyi pedagógiai programja A kollégium helyi pedagógiai

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. Preambulum II. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA II/A.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka : -1.1.pedagógiai

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Tartalomjegyzék Bevezető Az intézmény neve és mottója... 4. oldal Az intézmény működésének törvényi feltételei... 5. oldal Iskolánk története... 7. oldal 1. Nevelési program 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére 11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola pedagógiai programja módosításának jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Gyurgyik

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató Pedagógiai program Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs

Részletesebben