Budapest, szeptember 01.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2014. szeptember 01."

Átírás

1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: Vackor Óvoda Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, szeptember 01. 1

2 Tartalomjegyzék 1. A Vackor Óvoda működésének törvényi háttere 3 2. Az intézményi stratégia fő feladatai 3. Helyzetelemzés Pedagógiai helyzetelemzés 5 4. Általános, a törvényből adódó céljaink és feladataink a nevelési évben 8 5. Az óvoda egyéni arculatának alakítása 9 6. Szakmai minőségfejlesztés innováció, változáskezelés A vezető pedagógiai-szakmai feladatai 6.2. Pedagógus, és intézményi minősítő rendszerre való felkészülés feladatai Megvalósítás tartalma, módszere, eszköze 7. Csoportlátogatás tervezete pedagógusminősítés, értékelés elvárások alapján Az ellenőrzés és elemzés fő szempontjai 7.2. Az óvodapedagógusok pedagógiai-szakmai dokumentum ellenőrzése A feladatok ellátásához a feltételek biztosítása Munkatársi kör formálása Pedagógusok kötelezettségei Továbbképzések rendje 9. Szervezési feladatok Tagóvodával való kapcsolattartása rendje 9.2. Létszámadatok, csoportbeosztások Információáramlás Információáramlás óvodai rendszere a szülők irányába-szülők tájékoztatása 10.2.Információáramlás óvodai rendszere Felelősi rendszer Ünnepek, hagyományok rendje Egyéb pedagógiai munkát támogató szolgáltatások Az óvodaműködésre vonatkozó egyéb rendszerek Tanügyigazgatás Gazdálkodás, tárgyi feltételek Felújítás - igény 12. Az óvoda kapcsolatrendszere Család-óvoda kapcsolat formái, tartalma 12.2.Fenntartói - tanügyi, és szakmai kapcsolatok Az óvoda ellenőrzési terve Általános ellenőrzési feladatok: pedagógiai, tanügyigazgatás, munkáltatói, gazdálkodás 13.2.Vezetői, és pedagógiai, team ellenőrzés és konzultáció rendszere 42 Legitimációs záradék 43 1.melléklet A gyermekvédelmi munkaközösség munkaterve melléklet: Szülői szervezet melléklet: Ének-zene munkaközösség munkaterve melléklet: A projekt team értékelő munkájának tervezete melléklet: Zöld óvoda projekt terve Mókus melléklet: Matematikai tapasztalatszerzés munkaközösség melléklet: Ellenőrző teamek értékelése formai elvárás melléklet: továbbképzési terv módosítása 57 2

3 1. A Vackor Óvoda működésének törvényi háttere A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára A III. ker. Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei A Vackor Óvoda- Mókus Tagóvoda működést szabályozó dokumentumok, vezetői utasítások, nevelős testületi határozatok. Segédanyagok melyeket a pedagógusok az éves munkájukhoz, és a pedagógusminősítés rendszerhez, valamint a gyakornoki munka végrehajtásához felhasználandó: Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez második javított kiadás OH Kiegészítés az OH által kidolgozott, Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez, felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés (www.oktatas.hu) 2. Az intézményi stratégia fő feladatai: 1. Pedagógiai folyamatok - tervezés/megvalósítás/ellenőrzés/ értékelés/korrekció 2. Személyiség- és közösségfejlesztés munkatársi kör fejlesztése, etikai normarendszer, intézményi értékrend alakítása 3. Eredmények eredményességi mutatók, szülői elégedettség mérése, intézményi önértékelés, bemutatók, jelenlét a képzésekben 4. Belső kapcsolatok, együttműködés - a székhely és tagintézmény kapcsolatrendszere, kapcsolathálója, munkamegosztás 5. Az intézmény külső kapcsolatai fenntartó, külső kapcsolatok ápolása: iskola, bölcsőde, Családsegítő, szakértői bizottság 6. A pedagógiai munka feltételei - innováció, karbantartás, beszerzések, minőségi körülmények, ezen belül munkamegosztás 7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 3

4 3 Helyzetelemzés Létszámadatok-szociális helyzet: VACKOR ÓVODA Székhely Nevelési program: JMK játék, mozgás, kommunikáció 6 csoportos férőhelyes Rendelkezünk torna-, kézműves-, és zene szobával, és egy helységgel a fejlesztő pedagógus, pszichológus, logopédus részére szeptember 15. állapot szerint: 144 fő MÓKUS TAGÓVODA Nevelési program: Külső világ tevékeny megismerése 9 csoportos 230 férőhelyes Rendelkezünk torna, és 1-1 fejlesztő pedagógusi, logopédiai és pszichológus szobákkal szeptember 15. állapot szerint: 218 fő Vackor Óvoda: Óvodánkat igénybevevő családok szociális helyzete átlagosan jónak mondható. Nevelési tanácsadóba jár: 1 fő Gyermekvédelmi támogatásban nem részesül gyermek. Emelt összegű családi pótlékban részesül: Egészségügyi okok miatt 95% kedvezmény. 2 fő Egyedül álló szülő, szociális alapú 60% kedvezmény 3 fő 50% kedvezmény, 3 vagy több gyermek jogán. 24 fő Belső gyermekvédelmi jelzőlappal rendelkezik: 5 fő Külső gyermekvédelmi jelzőlappal rendelkezik: 1 fő Nincs halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk. Mókus Tagóvoda: Óvodánkat igénybevevő családok szociális helyzete elfogadható. A Nevelési tanácsadóba jár 9 fő + 2 fő SNI Gyermekvédelmi támogatásban részesül: 28 fő Emelt összegű családi pótlékban részesül : Egészségügyi okok miatt 95% kedvezmény. 5 fő 50%-os kedvezmény, 3 vagy több gyermek jogán. 25 fő Belső gyermekvédelmi jelzőlappal rendelkezik: 20 fő Külső gyermekvédelmi jelzőlappal rendelkezik: 4 fő Nincs halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk. 4

5 3.1. Pedagógiai, szakmai helyzetelemzés Az elmúlt 5 év, illetve közvetlenül az elmúlt év tapasztalatai alapján a következő kiemelt csomópontokat határozhatjuk meg a nevelési évre. Vezetői munka szervezetfejlesztés helyzete, és az ebből adódó feladatok: Vezetői munka személyi kérdéseiben változások történnek júniusban pályázati kiírás történt, tagóvoda-vezetői, illetve vezető-helyettesi megbízatásokra, nyugdíjazás, és 5 éves tagóvoda vezetői megbízás lejárta miatt. A kiírt határidőre 2 pályázat érkezett. Ennek alapján Vezetői hatáskörömnél fogva 2014, augusztus 01. hatállyal kinevezés: Tagóvoda vezető a Mókus Tagóvodában: Vezető helyettes a Vackor Óvodában: Kuszkó Gabriella Jagoschitzné Magócs Szilvia Mindkét kollega rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges végzettségekkel, és szakmai tapasztalattal. Szervezet helyzete személyi feltételek alakulása: Óvodapedagógusok: Az elmúlt nevelési évben 2 nyugdíjas óvodapedagógus alkalmazására került sor, akiket június 15.-ig alkalmaztam. 3 fő óvodapedagógus nyugdíjazás miatt felmentési idejét tölti. 1 fő óvodapedagógus távozott az intézményből. Összesen 6 fő új óvodapedagógust és 3fő technikai dolgozót kell alkalmaznom. (48 állásinterjút végeztem el a jelentkezések alapján. ) Személyi változások a nevelési évre: 6 fő új óvodapedagógus kezdi a munkát-ebből 1 fő a szeptemberben hatályba lépő törvény alapján, 2 fő a korábbi feltételek mentén folytatja a gyakornoki feladatait. 1 fő pedagógiai asszisztens (Vackor Óvoda) az óvodapedagógusi diploma megszerzését követően a Mókus Tagóvodában megkezdi gyakornoki munkáját. 5 fő technikai dolgozó távozik az óvodából. (3 fő Vackor Óvoda, 2 fő Mókus Tagóvoda) Ebből adódó kiemelt feladatok a nevelési évre: o o o o o Az új dolgozók számára a dokumentációk biztosítása, és egyeztető, (ismerkedő) megbeszélések tartásaelvárások meghatározása, az óvoda belső értékrendjének hatékony közvetítése. Felelős: tagóvoda vezető, vezető helyettes Folyamatos Tűz és munkavédelmi oktatás mindenre kiterjedő megtartása - kiemelten munkaruha, munkabalesetekkel kapcsolatos tudnivalók, belső szabályok, szabályzatok ismertetése. Felelős: Téglásyné N.K. Vackor Lénárt I. - Mókus Hi: fő gyakornok számára mentorok megbízása és munkájuk szervezése, összefogása: Rákos Tünde Az új dolgozók képzettségének felmérése-továbbképzési program módosítása. A pedagógusminősítő rendszer átfogó megismerése. A minősítő rendszerre való felkészülés feladatai. Ld részletesen: a Pedagógiai szakmai munka fejezetben. 5

6 Technikai dolgozók: 2014 nevelési évben elkészültek a technikai dolgozók munkaköri leírásai. Többszöri egyeztetés, átdolgozás, és átgondolást követően minden dolgozó átvette az új, bővített leírást. A munkaköri leírások kiegészültek egyénre szabott munkarendekkel. Mindezt nyilvánosságra hoztuk, és a faliújságokon elhelyeztük, azzal a céllal, hogy áttekinthető legyen mindenki számára kinek, mi a feladata. Jelen nevelési évben komoly kihívás lesz a munka átszervezése: mosogató gép beszerzésével megváltozik kissé a munkaszervezés különösen a Vackor óvodában a két emelet viszonylatában. Ebből adódó feladat a nevelési évre: Etikai és viselkedésszabályok betartása betartatása: felelős: tagóvoda vezető, vezetőhelyettes, vezető (megjelenés, viselkedéskultúra, a technikai dolgozók helye, szerepe-a pedagógus vezető szerepe, konfliktuskezelés) o o o o o o o o o o o Segítő mentorok megbízása az új dolgozók betanítása, baleset megelőzésre vonatkozó szabályok ismertetése, munkavédelem, kulcsátadás. Mentorok / Vackor: Víg Otília, Mókus: Szűcs Ildikó Felelős: helyettesek A hibajegyzék rendeltetésszerű használata-annak szabályainak meghatározása, és konzekvens ellenőrzése! ( Tűz, munka, balesetvédelem-megbízottak önállósága) Beszerzési igényre vonatkozó adatok vezetése, és annak konzekvens felhasználása, visszacsatolás. Kötelezően a havi 1, de szükség szerint akár több egyeztetés a technikai dolgozókkal: igények, meglátások, problémák nyílt egyeztetése céljából. A munkaköri leírásoknak való megfelelés, és minőségi munka. Az asszisztensek alkalmazása, az ő feladataiknak elkülönítése, és a szerepükhöz kapcsolódó többletfeladatuk meghatározása A nevelési év kezdetén a 3 fő megbeszélése, melyről tájékoztatást kap az állandó helyettesítő kollega, dajka, illetve pedagógiai asszisztens. Írásos dokumentáció, mely a csoportnaplóba kerül elhelyezésre. Egyes dajkák munkájának pontosítása, ellenőrzésének erősítése pedagógus kompetenciák tisztázása. Aláíró ív (felelősségi tábla) biztosítása, és konzekvens ellenőrzése a meghatározott helységekben. A kertész-karbantartó munkájának folyamatos és tervszerű nyomon követése, folyamatos havi egy megbeszélés tervezett biztosítása. (tagóvoda vezetői feladat!) A kerti munka folyamatossága-növények esztétikus elhelyezése-kertgondozás. A tisztaság kiemeltebb érzékeltetése-fürdők (!), öltözők, tálalók rendje, áttekinthető eszközök. Az udvari kijáratok teraszok tisztán tartása, karbantartása. Munkaruha használat rendje rendszere, kötelezettsége minden dolgozóra érvényesítése. Külsőségek, megjelenés, példamutatás. Határidő: október 30-folyamatos Felelős: Vezető helyettes, tagóvoda vezető A két épületben, működő egység, egy pedagógiai programmal, egységes értékrendben és egységes szellemiségben működik, de megtartottuk a speciális kiemelt és hagyományokon alapuló, részben hangsúlyaiban eltérő elemeket. Az elmúlt évben kiforrottabban erősödtek az óvodák hagyományaira alapozó területek, különbségek, melyekben indokolt a megkülönböztetés a két óvodaépület között: program sajátosságok, ünnepek szervezése, kiemelt ünnepek, JMK, és Zöld óvodai jellemzők, stb. A projekt módszertan tekintetében a témaválasztások kiválóak ( ) néhány csoporttól eltekintve. A következő évben is komoly hospitálás, és képzések szükségesek. Egyre nagyobb kitekintéssel és bátorsággal nyúlnak 6

7 a kollegák izgalmas, újszerű témákhoz, melyeket a gyermekekkel közösen magas szinten és mélységében is feldolgoznak. Az elmúlt év kiemelt területe a testnevelés módszertani megújulás (Mókus tagóvoda) testnevelés szervezés sikeres volt, és elmondható hogy dicséretesen modernizálódott, megújult, és alkalmazott volt. Javaslom a továbbiakban újra Gergely I. féle játékmódszertan, és a játékok szervezéséhez kapcsolódó módszertanok felelevenítését, gyakorlását, akár továbbképzések formájában is. Javaslom a kerületi továbbképzésen való rész vételt és hospitálás folytatását. 3 terület tervezésének átfogó ellenőrzése történt: o Nevelés keretei Team vezető Balog Ilona Annak ellenére, hogy a pedagógiai program szellemében egységes rendszert alakítottunk ki, egyeztetni szükséges szakmai-pedagógiai alapon a nevelés keretei tervezés lehetőségeit. Pl hangsúlyosabban konkrétan kell szerepelnie a tervekben a program kiemelt óvodára vonatkoztatható specifikumainak: Vackor átjárhatóság, környezetvédelem-alakítás, Mókusban: munka jellegű feladatok, környezetvédelem, zöld óvoda jelleg, udvari munkák, rend fenntartatása. Hiány volt, hogy nem történt szóbeli egyeztetés a team tagokkal, nem történt meg a belső szakmai egyeztetés. Az értékeléseket a csoportok nem kapták meg, a csoport naplóba nem kerültek be az értékelések. Ennek alapján nem lehet a következő év feladatait tervezni. I félévben részben megkapták a csoportok az értékelést. o Projekt tervezése- vezető: Balazsin Istvánné Esetenként nem a tényleges tevékenységtartalmakat tükrözte. Ez azért nagyon fontos elem, mert sok új kollega érkezésével, és a minősítési rendszerre való felkészülés miatt, megnő a tapasztalt kollegák felelőssége a szakmai munka, a pedagógiai program és értékrend átadása területén. Annak a régebben itt dolgozó pedagógusnak az új kollegája, aki ezeket a célokat elvárásokat felületesen kezeli, hátrányban lesz a többiekkel szemben az ellenőrzések, a pedagógiai munka megítélése szempontjából. Ugyanakkor kiváló projektek készültek, melyek, mind a tervekben és a gyakorlatban is látványosan megmutatkoztak. A team tagok kiválóan dolgoztak, egyeztetések, megbeszélések történtek, egységes elvárás rend alakult ki. Minden csoport megkapta az értékelést. 2 csoporté hiányzik. Köszönöm a munkátokat, Gratulálok. o Az ének-zenei nevelés vezető: Balázsné Nagyapáti Edit Az ének-zenei nevelés az évek óta működő magas szintű munkaközösség vezetés mellett a következő évben már végképp elvárható a pontosabb, szakmaiságot, és minőséget tükröző tervező munka. A munkaközösség vezető magas szinten képviseli az ének-zenei munka szakmai, tervező, és gyakorlati munkáját. Nagyobb figyelmet kell fordítani a korcsoportos hangterjedelem, az elvárható szint teljesítésének, és az értékátadás minőségi elvárásainak. Ne kommerszizálódjon az ének-zenei nevelés, annak ellenére, hogy a megújuló törekvések jelen lehetnek a folyamatokban. Minden csoport megkapta az értékelést. 1 csoporté hiányzik Köszönöm a munkátokat, Gratulálok. 7

8 4. Általános, a törvényből adódó céljaink és feladataink a nevelési évben A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi óvodaépületünkben a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása A pedagógus minősítő rendszer fogalmi és tartalmi hátterének tanulmányozása, megismerése A szervezet szakmai színvonalának további erősítése A célok elérését támogató kiemelt feladataink: Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása, folytatása. A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy az intézményben meghatározott feladatokat, adminisztratív és tervezőmunkát, valamint a pedagógiai gyakorlatot a pedagógiai program és a nevelőtestület által elfogadott határozatok alapján minőségileg kifogástalanul végezze. A nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja. Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram nevelési céljainak való megfelelés, Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. Minden tervező munka-értékelő munka a pedagógus minősítő rendszerben meghatározott tartalmi alapon nyugszik. Általános feladatok: Felkészülés a minősítő rendszerre, egyénileg felkészülés a minősítő vizsgára Portfólió készítés alapjai, menete, módszerei. A pedagógus kompetenciáknak való megfelelés, mind a tervezésben, mind a gyakorlatban. Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint: 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 8

9 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Ehhez kapcsolódó kiemelt személyre és csoportra vonatkozó feladatok: Ld: Szakmai minőségfejlesztés feladatai. Felelős: óvodavezető Határidő: Az óvoda egyéni arculatának alakítása évre a fenntartó által meghatározott kiemelt feladatok: Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. ( pl. óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások jelentősége, - én tudat, önérvényesítés, önkifejezés, - társas szükségletek, - szocializáció szempontjából a közös élmények, stb.) Főbb feladatok: Befogadás tartalmi elemei. o Szülőkkel való kapcsolattartás formái, kommunikáció minősége, információáramlás. o Gyermekek számára biztonságos környezet megteremtése. o Érzelmi nevelés, erkölcsi nevelés példamutatás. Tartalma: Szülői értekezlet-1. nevelés előkészítő, (06.hó ) 2 házirend szabályok technikák, ( ) 3 tapasztalatok, a jövő tervezése, összehangolódás (10.hó) Egyéni beszélgetések, problémák Családlátogatás A befogadás tartalma: érzelmi kötődés kialakítása, Biztonságteremtés Esztétikus vonzó, és példamutató környezet kialakítása. Dolgozói példamutatás hangnem, stílus. A gyermekek fejlettségének megfigyelése, egyéniségek támogatása, önkifejezés segítése-a választhatósággal, a keretek, szabályok betartása mellett önállóság, kreativitás segítése. Szülők aktív bevonása. Közösségi élmények biztosítása. Versenyszellem egészséges keretekbe történő terelése. 9

10 A befogadás csoportra jellemző egyéni arculatának megteremtése. Új gyermekek fogadása idősebb csoportokban. Társas viszonyok alakítása: szülői viselkedés kultúra elősegítése A gyermekek viselkedésrendezése szükség szerint Etikai, morális szabályok betartása, betartatása. A projekt témákban a nevelés feladatainak tudatos alkalmazása. Eszközei: pl. játékok, jelek, fényképek a családról, bábok Környezeti kultúra környezetesztétika gasztro esztétikai élmények biztosítása. kialakítása, fejlesztése berendezési tárgyak, díszítő elemek, otthoni eszközök behozatala, közös sütés, főzés, befőzés, ételkészítés. A gyermek személyére szóló, de a közösséghez is kötődő ismeretszerző tanulást is segítő táblák elhelyezése: Ma van a szülinapom, névnapom, testvérszületés, anyanap-apanap, magasságtábla, súlytábla, mit segítettem otthon, miben vagyok ügyes, csoportfa, csoport leporelló, csoportképek, közös alkotások, kiállítások, közös készülődés kiállításokra, közös alkotás örömei, apafoci, családdal kirándulások, Csoportszokások, hagyományok kialakítása: születésnapok, események, ünnepek, szülők bevonásahobbi, munkahely, munka Külsőségek: öltözet kultúra, munkaruha (gondozottság, ) Közösségalkotás elemei, viselkedés kultúra. Óvodai dolgozók példamutatása munkaruha viselése, mosoly, elfogadás, tisztelet, viselkedés, kommunikáció kultúra. Ünnepek-jeles napok, események szerepe Környezetvédelem, Védő-óvó feladatok-mit tehet a gyermek: Miben segíthetek? idősek, csecsemők, fogyatékosságok. Tartalom megjelenése: Nevelés keretei Projekt témák, Eseménytervek Ünnepek, események Szülőkkel való kapcsolattartás formái, tartalma 6. Szakmai minőségfejlesztés innováció, változáskezelés 6.1. A vezető pedagógiai-szakmai feladatai: 1. A nevelési,- tanulási, - fejlesztési folyamatstratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 10

11 6.2. Pedagógus, és intézményi minősítő rendszerre való felkészülés feladatai Terület Forma Tartalom Felelős dokumentum 1 Nevelés keretei Nevelési tervek a portfólióban 2 Projektek-köré épülő nevelési rendszer- 8 kompetencia 3 Ének-zene-tánc Tervezés gyakorlat 4. Matematikai gondolkodás fejlesztése 5 Gyakornok felkészítése 6 Portfólió Vázlat, tevékenységterv összeállítása 7 Szülői elégedettség mérés: Vezető értékelése Intézményi önértékelés 8 Zöld óvodai projekt a Mókusban 9 Mozgás fejlesztés lehetőségei, 11 Csoportnapló formai megfelelés Team munka Ellenőrzés Team Ellenőrzés Munkaközösség Munkaközösség mentorálás Éves feladat Ld. 6. pont konzultáció Óvoda szakmai munkája a szülői elégedettség tükrében. Vezető értékelése Megjelenés: a tervezésben, Ünnepeken, rendezvényeken mindennapi életben Gyakorlat Hospitálás team Ellenőrzés Érzelmi nevelés, és szocializáció a nevelés kereteiben. A befogadás, és nevelési tervek tartalmi elemei. A projekt tervezés gyakorlata. Logikája, szakmaiság, szakszerűség, kompetenciák Az ének-zenei nevelés érzelmi, és szocializációs tartalma. Tervezés, Gyermektánc környezet tevékeny megismerése projektekbe ágyazott matematikai nevelés lehetőségei, útjai. Gyakornoki munka tartalmi és formai elemei 1-1 vázlat + reflexió munkaközösségi tagok tematikus terv+ reflexió+2 önreflexió Az óvodahasználók elégedettségének mérése Pedagógusok egyéni értékelése Vezetői értékelés Intézményi önértékelés Zöld óvodai program folyamatos megvalósítása. Tervezet a mellékletben. Az óvoda mozgás rendszer fejlesztése, szervezések, módszerek, példák, és lehetőségek A napló formai elvárásainak való megfelelés, mellékletek. Tartalomjegyzék alapjáncsoportonként. Kis Tünde Tagok: Sándor M, Balog I, Szűcs E, Feith A Balazsin Zs Tagok: GangóK, Jager Zs, Vízkert J, Tordai R Balázsné Nagyapáti Edit Tóthné Vízkert Jutka Rákos Tünde Balazsin Zs Gangó K Pedagógusok Vackor Balazsin Zs. Mókus Kuszkó G. M. Mohos Magdolna Téglásy K Kuszkó G. Tordai R. Rákos T Rákos Tünde Imre Györgyi Kuszkó Gabi Vackor: Téglásy Kati Mókus Tordai Réka Krisztián Annamária Évi egy értékelő lap csoportnapló Évi egy értékelő lap csoportnapló Bemutató Évi 1 értékelő lap csoportnapló Bemutató Évi 1 értékelő lap csoportnapló Dokument konz. Végleges: leadandó Munkaterv, értékelés Mókus Tagóvoda Október 30 Április30. 11

12 6.3. Megvalósítás tartalma, módszerei, eszközei 1. Nevelés keretei A fenntartó által meghatározott kiemelt terület: Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. része a nevelés kereteinek. Team vezető: Kiss Tünde Koordinátor: Feith Anita Team tagok: Balog Ilona Szűcs Erika Sándor Mária Team, és ellenőrzés célja: a pedagógiai minősítő rendszernek portfólió elvárásai alapján a helyi pedagógiai programnak és gyermekcsoportnak való megfeleltetés- alapján Nevelés keretei - terv ellenőrzés, értékelés. Feladata: nevelés keretei tervek ellenőrzése, értékelése, a pedagógiai program illetve Pedagógusminősítő rendszer útmutató:80.o.-89.o. alapján. Munkamódszer: o Team vezető tájékozódik a témában - a pedagógus portfólió elvárásai alapján. o Tájékozódik az elmúlt év értékelése alapján o Megállapodik a team tagokkal a munka menetében o Áttekintik a munkamegosztás alapján a nevelési és befogadási terveket. o Konzultáció a felmerülő problémák és kérdések tükrében. o Tájékoztatja a nevelőtestületet a szempontokról, megállapodásról, és határidőkről. o A II féléves nevelési tervek alapján elvégzik az értékelő munkát o A team megvitatja a tapasztaltakat, és egységes álláspont alapján o Szóban és írásban értékelnek. o A pedagógusok a csoportnaplóba helyezik az értékelést a javaslatokkal. Segédanyag: Útmutató Óvodai nevelés o, szakmai kompetencia területek Határidő: április 30. (Nevelési év értékelés része) Intézményvezető felé leadandó dokumentációk: csopotrtonként értékelés, összegzés. 2. Projekt tervezés Team vezető: Balazsin Istvánné- Koordinátor Kovácsné Gangó Katalin Team tagok: Tóthné Vízkert Jutka, Jager Zsuzsa, Tordai Réka Ellenőrzés célja: A pedagógiai minősítő rendszernek portfólió elvárásai alapján a helyi pedagógiai programnak és gyermekcsoportnak való megfeleltetés, A projektek tervezése, 8 pedagógus kompetenciafigyelembe vétele. A projektek anyaga-témája, korcsoportos megfeleltetés, kreativitás, logika. A projektpedagógia minőségének emelése. 1 tématerv elemzése-reflexióval és önreflexióval ellátása. Feladata: o Team vezető tájékozódik a témában - a pedagógus portfólió elvárásai alapján. o Tájékozódik az elmúlt év értékelése alapján o Megállapodik a team tagokkal a munka menetébe o Tájékoztatja a nevelőtestületet a szempontokról, és határidőkről o Elvégzik az értékelő munkát o A team megvitatja a tapasztaltakat, és egységes álláspont alapján o Szóban és írásban értékelnek. o A pedagógusok a csoportnaplóba helyezik az értékelést a javaslatokkal. 12

13 Határidő: április 30. (Nevelési év értékelés része) Intézményvezető felé leadandó dokumentációk: csopotrtonként értékelés, összegzés. 3-4 Munkaközösségek Téma Tartalom Munkaközösségvezető Matematikai nevelés Matematikai tapasztalatszerzés lehetőségei. Kreativitás, matematikai játékok, gondolkodás fejlesztés Munkaközösségi tagok egy vázlata, önreflexióval ellátva. Tóthné Vízkert Jutka Ének, zene, énekes játékok, tánc (kommunikáció) Az ének-zenei nevelés megújítása, pontosítása, a régi jó hagyományok felelevenítése, és ápolása, gyermektánc, Eszközrendszer bővítése Munkaközösségi tagok egy vázlata, önreflexióval elllátva. Balázsné Nagyapáti Edit/V Segítő: Balla Zsuzsa/M Gyermekvédelem az óvodában: Gyermekvédelmi team vezető: Kardosné Kertész Zsuzsa Helyettese: Jagoschitzné Magócs Szilvia Gyermekvédelmi munka összehangolása, kapcsolattartás szakemberekkel, pszichológussal. Munkaközösségek és gyermekvédelemi munkaterve a mellékletben Határidő: tervezet leadása / június 10.. (Nevelési év értékelés része) Intézményvezető felé leadandó dokumentációk: csoportonként értékelés, összegzés. 5. Gyakornokok felkészítése Rákos Tünde Mentorok Rapka Gabriella Gyakornokok Balazsin Istvánné Barabás Zsófia Kovácsné Gangó Katalin Krisztián Annamária A továbbképzésen hallottak ismertetése: Rákos Tünde A letöltött dokumentumok ismertetése, átadása: Balazsin Zsuzsa Konzultációs megbeszélés: október - november, január, 2015, április Gyakornok vizsgára jelentkeztetése: 2015 április 6. Portfólió Felkészülés a pedagógus, és intézményi minősítésre Célja: felkészülés a pedagógusminősítő rendszerre, portfólió szakszerű megírására, reflexív pedagógiai gyakorlat kialakítása.. Feladata: gyakorlat megszerzése, gyakorlás 13

14 Tartalom Csatolandó Felelős koordinátor Módszer Egy projekt-tématerv Balazsin kidolgozása. Istvánné egy reflexió, két önreflexió Kovácsné Gangó Katalin Dokumentáció: Team ellenőrzés Írásos értékelés Összegzés szóban, írásban, az éves értékelés része Leadás a vezetőnek Négy kidolgozott vázlat megírása Pedagógusok Dokumentáció: Elhelyezés csoportnaplóba Ebből 1 vázlat a 1 önreflexió Balázsné N.E Balla Zsuzsa munkaközösségi tagoknak az adott Tóthné V.J Tordai Réka munkaközösség témájában Támogatás: Továbbképzések, továbbképzéseken hallottak átadása-heti értekezletek keretében Vázlat minta közös elkészítése Helyi konzultációk Segédanyag: Pedagógiai program Országos alapprogram Útmutató Óvodai nevelés 72- és 77. oldal Az óvodában már kidolgozott terv, és vázlat minták. Projektek, Portfólió minták, Saját szakmai anyagok, vázlatok, csoportnaplók megfigyelési lap, ellenőrzés értékelés szempontjai Összegyűjtés munkaterv szerint Konzultáció Team összegzés Szóbeli és írásbeli dokumentáció: a csoportnaplókba, éves értékelésbe 7. Szülői elégedettség mérés,, vezetői értékelés, pedagógusértékelés, intézményi önértékelés Konzultáció: 2014 október 13 Felelős: Molnárné Mohos Magdolna, Kuszkó Gabriella (Tordai Réka) Határidő: június 15. Óvodahasználók elégedettség mérése-az óvoda szakmai megfelelése Pedagógus kompetencia- szülői elvárás - pedagógusértékelés Vezető értékelése. Értékelés forrása: tanfelügyelet, intézményi ellenőrzés fejezete Felelős: Molnárné Mohos Magdolna Mókus Tagóvoda: Kuszkó Gabriella, Tordai Réka Vackor Óvoda: Téglásyné Nagy Katalin Határidő: június Zöld Óvodai projekt megvalósítása. Hagyomány és munkaterv szerint 9. Mozgás team Felelős: Rákos Tünde Munkaterv a mellékletben Az mozgás fejlesztés lehetőségei, fejlesztése, módszerei a Mókus tagóvodában Felelős: Imre Györgyi fejlesztő pedagógus 14

15 10. Csoportnaplók formai és tartalmi ellenőrzése Felelős: Vackor: Téglásyné Nagy Katalin Mókus: Tordai Réka Krisztián Annamária Határidő: Csoportlátogatás, pedagógusminősítés, értékelés. A vezetői tervezett csoportlátogatások az év folyamán egy hónapra lebontva a vezetői ütemterv alapján történnek. Folyamatosan. Minden látogatáson a közvetlen kollegának részt kell vennie, és megfigyelési lapot kitölteni. Hospitálás lehetőség adott minden kollegának. A konzultáción, elemzőmunkában, önértékelő és értékelő munkában a résztvevők aktívan jelen vannak. Bemutatók a munkaközösségek munkaterve alapján történik. (évi 4-5 alkalom), illetve a BME képzés keretében a Vackor Óvodában. Várható bemutató kollegák: Kis Tünde, Tóthné Vízkert Jutka, Sztrapek Ibus, Feith Anita, Kertész Zsuzsa, Stumm Ágnes, Balázs Edit, Balazsin Zsuzsa, Gangó Kati, Magócs Szilvi, Józsa Gabi, Résztvevők: munkaközösség tagjai, közvetlen kollega Minden csoportba tervezek látogatást, szakmai elemzőmunkát Az ellenőrzés, elemzés fő szempontjai: Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a nevelés folyamatában és a gyermeki tevékenységekben? Alkalmazza-e a gyermekközösségnek, különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos módszereket? Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását? Hogyan használja fel a megfigyelési, mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában? Hogyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott módszerek a gyermekközösséghez, illetve a képességfejlesztési területekhez? A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, többi gyermekkel, együtt történő sikeres neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges megfelelő módszertani felkészültség Hogyan méri fel a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? Milyen hatékony gyermeki megismerési technikákat alkalmaz? Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés a tervezésben és a pedagógiai munkájában (egyéni képességek, adottságok, fejlődési ütem, szociokulturális háttér)? Milyen módon differenciál, hogyan alkalmazza az adaptív oktatás gyakorlatát? Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel, ezen belül a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a ki-emelten tehetséges gyermekekkel, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel? A gyermekek csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, csoportirányító tevékenység 15

16 Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz a közösség belső struktúrájának feltárására? Hogyan képes olyan nevelési, ismeretszerzési, tanulási környezetet kialakítani, amelyben a gyermekek értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben megtanulják tisztelni, elfogadni a különböző kulturális közegből, a különböző társa-dalmi rétegekből érkezett társaikat, a különleges bánásmódot igénylő, és a hátrányos helyzetű gyermekeket is? Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában (helyzetek teremtése, eszközök, a gyermekek óvodai és óvodán kívül szervezett tevékenységeiben)? Melyek azok a probléma-megoldási és konfliktuskezelési stratégiák, amelyeket sikeresen alkalmaz? Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Milyen a pedagógiai tervező munkája: tervezési dokumentumok, tervezési módszerek, nyomon követhetőség, megvalósíthatóság, realitás? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? A tervezés során hogyan érvényesíti az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljait, Hogyan határoz meg pedagógiai célokat, fejlesztendő kompetenciákat? Az éves tervezés elemei megfelelnek-e a pedagógiai programban leírt intézményi céloknak? Hogyan épít tervező munkája során a gyermekek előzetes neveltségi szintjére, tudására és a gyermekcsoport jellemzőire? Az ismeretszerzés, a tanulás támogatása Mennyire tudatosan és az adott helyzetnek mennyire megfelelően választja meg és alkalmazza a nevelési és tanulásszervezési eljárásokat? Hogyan motiválja a gyermekeket? Hogyan kelti fel a gyermekek érdeklődését, és hogyan köti le, tartja fenn a gyermekek figyelmét, érdeklődését? Hogyan fejleszti a gyermekek gondolkodási, probléma-megoldási és együttműködési képességét? Milyen ismeretszerzési, tanulási teret, ismeretszerzési, tanulási környezetet hoz létre az ismeretszerzési, tanulási folyamatra? Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Milyen esetekben alkalmazza az ismeretszerzési, tanulási-tanítási folyamatban a diagnosztikus, fejlesztő és szummatív értékelési formákat? Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz? Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése? Milyen visszajelzéseket ad a gyermekeknek? Visszajelzései támogatják-e a gyermekek önértékelésének fejlődését? Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata (életkornak megfelelő szókészlet, artikuláció, beszédsebesség stb.)? Milyen a gyermekekkel a kommunikációja, együttműködése? Milyen módon működik együtt az óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő más felnőttekkel a pedagógiai folyamatban? Együttműködik-e (és ha igen, milyen módon) más intézmények pedagógusaival? Milyen pedagógiai fejlesztésekben vesz részt (intézményen belül, kívül, jó gyakorlat stb.)? Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá a reflektív szemlélet? Hogyan fogadja a visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e önfejlesztésre? Mennyire tud azonosulni az intézmény pedagógiai programjának céljaival, az intézmény pedagógiai hitvallásával? Elkötelezettség és szakmai felelősség-vállalás a szakmai fejlődésért Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés igényét? Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan követi a szakmájában megjelenő változásokat? 16

17 Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége, felelősség-vállalása a munkájában? Munkájában mennyire pontos, megbízható? 7.2. Az óvodapedagógus pedagógiai-szakmai dokumentumellenőrzése Dokumentumelemzés Az OAP és pedagógiai program összefüggése a tervezéssel és gyakorlattal (munkaközösség-vezetők, team vezetők, vezetői ellenőrzések, konzultációk, vezető helyettesi ellenőrzése, gyermekvédelmi felelős ellenőrzése) Milyen tervezési módszereket használ a differenciált tevékenységek tervezéshez? Milyen tartalmi egységeket tartalmaz az éves tervezés? A tartalmi elemek hogyan biztosítják a nyomon követhetőséget? Hogyan épít a tervező munka során a gyermekek előzetes ismereteire? A pedagógiai program tartalmi elemei megfeleltethetők-e a tematikus tervekben, nevelési tervekben, foglalkozási tervekben és a gyermekek képességeinek fejlesztési tervében? Tartalmazza-e a pedagógiai program, a nevelési tervek, tematikus tervek, foglalkozási tervek a céloknak megfelelő tevékenységekben megvalósuló tanulási eszközöket? Az óvodai fejlesztő programban milyen tervezési elemek szerepelnek, amelyek konkrétan az adott intézményre szabottak? Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-központúság? (A gyermekek fejlődésére vonatkozó feljegyzések stb.) Milyen elemeket tartalmaz a közösségi nevelést érintő munka éves tervezése? Azok hogyan kapcsolódnak az intézmény nevelési céljaihoz? Hogyan történik a pedagógiai program, a nevelési tervek, tematikus tervek, foglalkozási tervek egyéni fejlesztési tervek, óvodai fejlesztő program stb. korrekciója? Egyéb foglalkozások tervezése: Milyen csoporton, óvodán kívüli foglalkozásokat tart, ezekhez hogyan építi fel a tervet? (Felzárkóztatás, tehetséggondozás, megfigyelő, élménygyűjtő séta stb.) A csoporton, óvodán kívüli tevékenység és foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, célkitűzéseihez? (Intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, intézményi innovációhoz.) A csoporton, óvodán kívüli tervezés tartalma hogyan kerül összhangba az adott gyermekcsoport életkori sajátosságaival? A csoporton, óvodán kívüli tevékenységek, foglalkozások tervezésénél hogyan érvényesül a cél ismeretanyag eszköz koherenciája? Csoportnapló: Hogyan követi a csoportnapló szerinti haladás a pedagógiai programot és az éves tervezést, vezetői utasítást? Mennyire fegyelmezett a csoportnapló adminisztrációja? (Naprakész naplóvezetés, bejegyzések, feljegyzések.) Tevékenységterv projektterv (kidolgozása, szakmaisága, PP. és korcsoportos megfeleltetés reflexióönreflexió Milyen módszert használ a tevékenység/projekt tervezéséhez? Milyen elemeket tartalmaz az tevékenység-, projekttervezet, vázlat? A tevékenység/projekt feladatainak, célkitűzéseinek teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulásszervezési eljárások? A célkitűzés teljesülését hogyan segíti az tevékenység/projekt tervezett felépítése? 17

18 Megtalálható-e a tervezésben a személyiség kibontakoztatásának és a közösség fejlesztésének lehetősége? Milyen értékelési formák jelennek meg az tevékenység/ projekt tervezésében? A tartalmi elemek egymásra épülése hogyan segíti a nyomon követhetőséget? 7.3. A feladatok ellátásához a feltételek biztosítása: Alapelv intézményünkben, hogy a nevelőtestület minden tagja valamelyik szakmai munkaközösség tevékeny tagja legyen. A folyamatban való működés biztosításának érdekében - lehetőség szerint - javasolt a munkaközösség tagjainak stabilitása. A szakmai munkaközösségek és egyéb szakmai szerveződéseink (gyermekvédelmi, dajkai és pedagógiai asszisztensi munkacsoportok) között szoros tartalmi kapcsolat van, melyet az intézményi célok és feladatok indokolnak. Munkaközösségeink, és szakmai alapon szerveződő teamjeink ez évi tevékenységében meghatározó lesz a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére történő tudatos felkészülés. A munkaközösségek delegált tagjai amennyiben arra lehetőség adódik - részt vesznek a munkaközösségi feladatok ellátását segítő külső szakmai továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken. A munkaközösség, illetve team vezetőkkel szembeni általános elvárás: Elmúlt év munkaközösség vezetők teljesítményértékelési eredményei alapján: Törekvés a munkaközösségi tagok személyes szakmai igényeinek megismerésére Személyes, aktív bekapcsolódás a szakmai áramkörbe A feladatokat megosztása a munkaközösség tagjaival. Határidők betartása. Szakmai kompetenciák figyelembevétele. A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás: Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben A szakmai és működésbeli specialitások megjelenítése. Szakmai információ áramlás biztosítása a közvetlen munkatársak és a munkaközösség között. Bemutató tartása. Reflexió. A munkaközösségi feladatok ellátásához - az aktuális téma és feladat szerint - az alábbi eszközök és információk szükségesek: Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (SZMSZ, PP, Házirend, Munkaterv) Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Tevékenységlátogatás (bemutató foglalkozás) előtt közvetlenül minden kolléga: Kézhez kapja az Útmutató elvárásainak megfelelő tevékenység tervet (vázlat) Bepillantást nyerhet az éves és tematikus tervbe, valamint a csoport naplójába Tevékenységlátogatás során a tanfelügyeleti ellenőrző látogatás szempontjait tartalmazó foglalkozás megfigyelési lapot hozza magával és alkalmazza minden megfigyelő. Tevékenységlátogatás után legkésőbb egy héttel, minden látogató eljuttatja - az Útmutató elvárásainak is megfelelő megfigyelési lapot. Az értékelés önreflexióval kezdődik Intézményi gyakorlat ismerete 18

19 8 Munkatársi kör formálása Értekezletek rendje - nevelés nélküli munkanapok Tartalom Időpont Felelős Tanévnyitó munkatársi értekezlet Wéber Judit Nevelés nélküli munkanap Munkafolyamatok indítása: Gyermekvédelem, Munkaközösségek Szakmai teamek Logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus Vezetők, titkárok egyeztetése, konzultációk felelősök beosztásával szeptember.30-ig Havi 1 hétfő Wéber Judit Kuszkó Gabi gyv team, team vezetők vez.h BME bemutató után módszertani elemzés, értékelés. *október, november, március, április Portfólió, pedagógusok minősítése Aktuális témák, szervezések Gyermekekről vezetett dokumentáció, fejlettség mérés, adminisztráció, gyermekvédelem Kollegák bemutatói tervezet: Matematikai tapasztalatszerzés: Sztrapek I, Kertész Zs, Tóthné V Jutka Ének-zene: Kis T, Balazsin Zs, Balla Zs Testnevelés: Magócs Sz, Józsa G, Rákos T, BME által jelzett időpont tavasz Heti értekezletek Minden hét kedd - Vackor Minden hét szerda - Mókus Szakmai egyeztetés folyamatos Ell. hi: éves értékelés Dokumentum elemzés, - bemutatók tartása Wéber Judit Kertész Zsuzsa, Jagoschitzné Magócs Sz. Winkler A. Fruzsina Imre Gy. logopédusok Vezető Tagov.vez Munkaköz.vez Rendszeres hospitálás Folyamatos Ped. Kirándulás október 03 Nevelés nélküli mn.(1) Tóthné Vizkert Judit Nevelőtestületi értekezlet.kádár Annamária: Az érzelmi intelligencia Nevelés nélküli mn.(2) 9-től - 1/2 11.-ig fejlesztése gyermekkorban Gőbel Orsolya ELTE Érzelmi nevelés és a 11-től /2 1.-ig szocializáció az óvodában január23 Nevelőtestületi értekezlet Pedagógus minősítés, kompetenciák Portfólió tapasztalatok Minősítésrendszer Nevelés nélküli mn.(3) április Wéber Judit egyeztetve más óvoda vezetőkkel Wéber Judit Balog Ili Felelős: Molnárné Mohos Magdi Kirándulás a Garam mentén Nevelés nélküli mn. (4) jún Wéber Judit Tanévzáró munkatársi értekezlet az.esti órákban Wéber Judit Minden héten konzultációs megbeszélés Vackor Óvoda: kedd Wéber Judit Egyes esetekben összevontan csak a délelőttös Mókus óvoda: szerda Balog Ilona kollegákkal változó helyszínnel Tervezett témakörök: vezetői havi tervek Technikai dolgozókkal megbeszélés,- esetenként egyénileg- konzultáció, aktualitások A munkaközösségek és teamek megbeszélései Minden 3. hétfőn vezetői/ vagy team konzultációs megbeszélés a Vackor Óvodában Csoportok megbeszélései-a csoport élete, tervezés,problémák Szerd-kedd visszacsatolás Szervezési feladatok: a technikai dolgozók aktívabb bevonása a közösségi célok érdekében, a pedagógiai munkát segítők szembeni elvárás Vackor hétfőnként Mókus hétfőnként Saját szervezésben a ped. Kötelező óráján felül a 40 órás munkahét keretében. Hétfő hétfő/kedd/ csüt óra Események, ünnepek szervezésébe az asszisztensek és technikai dolgozók bevonása / Kovács Ági Kuszkó Gabi Munkaközösség-vez. vez. Wéber J, / Kuszkó Gabi Aktuális résztvevőkkel pedagógusok Szervezők Team 19

20 8.1. Pedagógusok kötelezettségei Heti munkaidő 40 óra-melyből a gyermekcsoportban kötelezően heti 32 óra neveléssel-oktatással lekötött munkaidő. A fennmaradó heti 8 óra munkaidőből 4 óra a vezető által elrendelt-és hó végén igazolt kötött munkaidő, melyet a pedagógus a CXXXVII törvény 7 alapján tölt az intézményben: tanügy igazgatási, mérési, adminisztrációs kötelezettségeit, felkészüléseket, a felelősségi, és megbízatásainak feladatait, tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéb pedagógiai tevékenységgel összefüggő feladatokat, valamint hiányzás esetén, helyettesítést-mely beszámít a 40 órás munkaidőbe. Állandó kötelezettség: heti 1 közös értekezlet (kedd-vackor, szerda-mókus) Vezetői ütemtervben szereplő látogatásoknál a közvetlen munkatársnak kötelező, a többieknek hospitálás szinten ajánlott a részvétel. Munkaközösségi foglalkozásokon a tagoknak kötelező a részvétel. A pedagógusok a vezetővel történő egyeztetés alapján végzik az óvoda területén, illetve meghatározott esetekben azon kívül a feladataikat. A 7 éves képzési ciklusát mindenki figyelemmel kíséri, és a vezető felé jelzi igényét, kötelezettségét. A felelősök önállóan, és teljes felelősséggel végzik feladataikat-tervezés, szervezés, minőségi lebonyolítást. Hospitálási kötelezettség: évi minimum 4-5 alkalom. lehetőség szerint más intézményben is, más csoportokban kell elvégezni. Erről a csoportnaplóban nyilvántartást kell vezetni - személyre szólóan. TÁBLÁZAT Kiemelt helyen szerepel a pedagógusok csoportjuk felé tartozó felelőssége, adatszolgáltatás pontossága, gyermekvédelmi munkája, szülőkkel való kapcsolattartás minősége, a gyermek hiányzása esetén jelzéstelefon, szülő felelősségére figyelemfelhívás. Kiemelt a mulasztási naplók vezetésének, adatszolgáltatás pontossága és a csoport ismerete egyénenként, gyermekvédelem. A pedagógiai asszisztensek, és technikai dolgozók aktívabb bevonása a közösségi feladatokba, szervezésekbe érezzük közösségként magunkénak az óvodánkat. Szervezői felelősség! 8.2. Továbbképzések rendje Továbbképzésre kötelezettek felmérése-beiskolázás nevelési évre 2014 márciusban tervezet képzési terv részben módosításra került. Indoka: a képzések indulásának kiszámíthatatlansága és athok jellege, a képzési kötelezettségek felülvizsgálata, valamint új szempontok és új dolgozók belépése miatt módosul. Ld melléklet. Kerületi képzések: Dajkai munkaközösség, -dajkák, asszisztensek képzései Szakmai továbbképzéseken részvétel A továbbképzési terv ütemezésében-120 óra megszerzése. Vezetői szakvizsga, egyéb szakvizsga megszerzésére irányuló képzés támogatása. 20

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

2013-2014 nevelési év értékelése

2013-2014 nevelési év értékelése Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 46-740-2014. Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus Tagóvoda 1036. Budapest, Mókus u.1. 2013-2014 nevelési év értékelése Budapest, 2014.június.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Hétpettyes Óvoda 1033 Budapest, Harrer Pál u.7. Szí-kör-Játék Tagóvoda 1032. Budapest, Solymár u.12-14 TH: 1032. Budapest,Törzs u.2 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1077 Budapest Dob u. 95. A Hatályos: 2008. január 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben