Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága S Z A K S Z O L G Á L A T S Z A K M A I P R O G R A M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága S Z A K S Z O L G Á L A T S Z A K M A I P R O G R A M"

Átírás

1 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága 6726 Szeged, Bal fasor 6. Telefon: +36 (62) Telefax: +36 (62) Web: S Z A K S Z O L G Á L A T S Z A K M A I P R O G R A M

2 A Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága (röviden: Szakszolgálat) Szakmai Programját alapvetően meghatározza: Az Alapító Okiratban rögzített feladat- és feltételrendszer, valamint az ott megfogalmazott szakmai és a költségvetési önállóság mértéke A jogszabályok előírásai és az azokhoz kapcsolódó szakmai feladatok A fenntartó távlati és középtávú szakmai koncepciója, a lehetőségek biztosítása az Európai Unió normáinak átvételére, a kiegészítő források pályázására, a civil segítőkészség felhasználására A vezetői munkakörben foglalkoztatottak előző években végzett munkássága, eredményei, lehetőségei Az érvényes vezetői és szakmai program fő elemei Az új szolgáltatások működési engedélyeztetésének előfeltételeként készült és készülő az adott szolgáltatásra vonatkozó- szakmai programok és működési előírások, melyek az átfogó Szakmai Program részei Az egyes munkacsoportok és az azokat alkotó munkatársak szakértelme, véleménye és közreműködése A Szakmai Program tartalmazza a Szakszolgálat küldetését, bemutatja szolgáltatásait, rögzíti a tevékenységek alapelveit, a működési területek szerinti fő célokat, azok megvalósításának irányait, eszközeit. Küldetésünk: alkotó módon, minden érdekelt féllel együttműködésben szervezni és eredményesen működtetni mindazon intézményes gyermekvédelmi szakszolgáltatást, amelyeket Csongrád megye lakossága a rászoruló gyermekek és családjaik védelmére, segítésére az elmúlt évszázad tapasztalatai, szellemi és anyagi erőforrásai révén létrehoztak. Tevékenységeinkkel, szolgáltatásainkkal szolgáljuk a gyámhivatalok jogszabályban meghatározott feladatainak ellátását. Alapelveink: A SZAKSZOLGÁLAT működésének középpontjában azok a gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek állnak, akik esetében intézményes segítés szükséges a veszélyeztetettségük megelőzésére és megszüntetésére, a hiányzó szülői gondoskodás pótlására, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének segítésére. A családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához és szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését kell szolgálni a jogszabályi kötelezettségek betartásával, és az intézményi lehetőségek keretében. Minden tevékenységünkben és megnyilvánulásunkban figyelembe kell venni a gyermek mindenek felett álló érdekét, törvényben elismert jogait. Fontos, hogy az időlegesen gondjainkra bízott gyermeket (fiatalt) segítsük abban, hogy meggyőződve saját értékeiről megtanulja elfogadni és becsülni önmagát és másokat. A sorrend: befogadni, elfogadni, együttműködést elérni, lehetőségeket biztosítani. Céltudatosan, körültekintően, módszeresen kell közelítenünk a gyermeket attól ami, ahhoz, ami lehetne, figyelemmel körülményeinek jobbá tételére, lehetőségeinek jobb kihasználására is. A tudatos állampolgárrá nevelés viszont nem csak ismeretek és technikák átadásának folyamatáról szól, hanem legelőbb arról, hogy emberi tulajdonságainkban, jellemünkben és szemléletünkben is alkalmasak legyünk megfelelni e kor kihívásainak nevelői-gondozói minőségben és példaként szolgáló felnőttként egyaránt. Az intézmény fegyelme, dolgozóinak együttműködése, közös eredményei, az intézmény szervezettsége és egységes arculatának kialakítása segíti a dolgozók, az együttműködő partnerek és a kliensek azonosulási képességét, a tevékenységünk társadalmi elismertségét, önbecsülésünk fenntartását. 2

3 A minőségi munka biztosításának első lépcsőfoka a lelkiismeretes mindennapi tevékenység. További követelmény, hogy a működés átlátható, leírható, elemezhető és visszaellenőrizhető legyen. Az intézmény igazgatója, mint az intézmény egyszemélyi felelős vezetője feladatait az erre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. A szakszolgálati működtetéssel kapcsolatos feladatokat a szakszolgálati igazgatóhelyettes e tevékenységgel kapcsolatban teljes felelősséggel segíti. A SZAKSZOLGÁLAT PR és kommunikációs stratégiája biztosítja a közérdekű információk teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét, egyben ügyel a személyiségi jogok, az adatvédelmi előírások, a hivatali titoktartás betartására és betartatására is. A SZAKSZOLGÁLAT egészének szakmai programja intézményi szintű, átfogó SZAKMAI PROGRAM, amely tartalmazza az egyes szakmai szolgáltatásokra készített és elfogadott szolgáltatás-specifikus Szakmai Programokat is. 1. A SZAKSZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE N y i l v á n t a r t á s i, Ü g y f é l s z o l g á l a t i é s G y á m i g o n d o z ó i c s o p o r t Szakszolgálati tájékoztatás: ügyeleti szolgálatot működtet, gyermekvédelmi nyilvántartásokat vezet, adatokat kezel jogszabályi előírások alapján. A férőhelyek, a nyilvántartásba került gyermekek (és családjaik, kapcsolataik), a szakértői munka, a gyermekelhelyezések adatai, az ellátások számadatai, a szakmai statisztikai mérőszámok, a fontosabb események adatai tekintetében adatforgalmazásban és szakmai információk tekintetében megfelelni az országos adatszolgáltatási követelményeknek, a fenntartói elvárásoknak, a gyámhatóság felkéréseinek és igényeinek, a jogszabályokban rögzített, valamint a SZAKSZOLGÁLAT szervezetén belüli és a szakmai együttműködő partnerszervezetekkel fennálló egyéb kötelezettségeknek. Ennek érdekében NYILVÁNTARTÁSI, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS GYÁMI GONDOZÓI CSOPORT működik a szakszolgálat keretein belül, amelynek feladata az irat-és adatforgalom kezelése, nyilvántartása, archiválása, a szakszolgálati működéssel kapcsolatos naprakész információk forgalmazása, az ezzel kapcsolatos szakmai munkák végzése, a felelős adatkezelők segítése. Általános tájékoztatási kötelezettség: a szakszolgálat felelős a SZAKSZOLGÁLAT működtetése során létrejövő adatforgalom szabályszerűségéért, a levelezés, az elektronikus postaforgalom, a szakmai információáramlás területein. Az irattárazás és adatkezelés a Nyilvántartási, Ügyfélszolgálati és Gyámi gondozói csoport munkatársainak feladata. Az általuk feldolgozott adatok alapján az általános tájékoztatást a szakszolgálati igazgatóhelyettes, valamint a szakszolgálat egyes munkaterületeiért felelős munkatársak végzik az IGAZGATÓSÁG Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) foglaltak alapján. Tájékoztatási szolgáltatás: a szolgáltató tevékenységgel kapcsolatba került gyermekek, fiatalok, szülők, rokonok illetékességi szint szerinti tájékoztatása, az ellátásokból kikerült fiatal felnőttek részére nyújtott tanácsadás, továbbá a szociális, gyermekvédelmi, pedagógiai és más szakirányú közép-és felsőfokú képző intézmények hallgatóinak ellátása a szüksége szakmai információkkal, adatokkal, tapasztalatokkal. Az elhelyezési koordinátor és a csoportvezető közvetlenül helyettesítik egymást. Az elhelyezéssel kapcsolatban elhelyezési értekezletet tartanak, amelyen biztosítják mindazok részvételét, akiket a jogszabályok előírnak, ajánlanak, illetve akik meghallgatása az adott értekezleten fontos lehet. Az értekezlet lebonyolítása során figyelemmel kell lenniük a személyiségi és adatvédelmi jogszabályi előírásokra, az egyéni érzékenységre is. Az értekezletek főbb eljárási szabályait az intézményi SZMSZ-ben kell meghatározni. Az elhelyezésre kijelölés alkalmával előzetesen figyelembe kell venni a fenntartói véleményeket és felkéréseket. 3

4 C s a l á d g o n d o z á s A szakszolgálat családgondozója a gyermekek és fiatalok családi és egyéb mikroközösségi kapcsolatait tárja fel, és segíti a klienseit a kapcsolattartásban, igyekszik a visszagondozás megvalósítására. Előkészítő szakmai munkát is végez; a gyermekek és fiatalok esetében a szülői-rokoni körrel és az addigi környezettel tart kapcsolatot a beilleszkedés, illetve a visszagondozás megkönnyítése érdekében; Kapcsolatot tart fenn az illetékes gyermekjóléti szolgálatokkal, és segíti azok munkatársainak tevékenységét., valamint a Szakértői Bizottság szociális munkát végző családgondozási szakemberét. A M e g y e i G y e r m e k v é d e l m i S z a k é r t ő i B i z o t t s á g m ű k ö d t e t é s e A Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Szakmai Program, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik. A Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése a SZAKSZOLGÁLAT feladata, felelőssége, kompetenciája, a szakszolgálati igazgatóhelyettes közvetlen irányítása mellett. A z e l l á t á s b a é r k e z ő g y e r m e k e k r ő l g o n d o s k o d á s A Szakszolgálat feladata az e pontban foglalt feladatok elvégeztetése, koordinálása. A rendelkezésre álló férőhelyek folyamatos aktualizálása és alakítása érdekében szakmai észrevételek, javaslatok megtétele, a szükséges változások kezdeményezése Az ideiglenes férőhelyek és az egyéb engedélyezett férőhelyek nyilvántartása, a speciális és a különleges ellátási lehetőségek feltárása és nyilvántartása A gyermekek és fiatalok fogadásának előkészítése, erre vonatkozó szakmai eljárások kidolgozása és végrehajtása, együttműködésben a befogadásra alkalmas helyszínekkel. A gyermekek személyiségvizsgálata, a szakmai vizsgálatokra alapozott szakvélemény kiadása a Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság feladata, felelőssége és kompetenciája. A gyermekek egyéni gondozási-nevelési tervének, elhelyezési-tervezési javaslatának elkészítése az elhelyezési koordinátor feladata a Szakértői Bizottság szakvéleményeinek figyelembe vételével, amelyhez beszerzik a további szakvéleményeket, a gyermek elhelyezésére vonatkozó alapellátási, nevelési intézményi, egyéb környezeti véleményeket és javaslatokat is. G y á m i é s ö r ö k b e f o g a d á s i c s o p o r t Feladata: az örökbefogadási tanácsadás korrekt megszervezése és biztosítása. A szolgáltatási feladatok közé tartozik a külső és belső kapcsolatokban megjelenő jogi, jogvédelmi, gyermekvédelmi szakmai és módszertani tanácsadás, a gyermeki érdekvédelemmel kapcsolatos általános tevékenység is. Ide tartoznak még azok a máshová nem sorolható külső kapcsolatok, amelyet az intézmény egésze, vagy egyes meghatározó egységei alakítanak és tartanak fenn az intézményhez valamilyen formában kapcsolódó lakóterületi, gazdasági, társadalmi és civil szervezetekkel, képviselőikkel. Az igazgatóság rendszeres tájékoztató kiadványokat jelentet meg és szakmai rendezvényeket is szervez. Az e pont alatt felsorolt feladatoknak megfelelő felelős vezetői tevékenységeket és a félfogadás rendjét az SZMSZ szabályozza. 4

5 A z ö r ö k b e f o g a d á s s z a k m a i e l ő k é s z í t é s e é s l e b o n y o l í t á sa A gyermek örökbe fogadásának, illetve az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánításának és örökbe adásának szakmai előkészítése érdekében a szakszolgálat örökbefogadási tanácsadó és pszichológus munkatársat alkalmaz, akiknek munkáját a Nyilvántartási, Ügyfélszolgálati és Gyámi gondozói csoport munkatársai, szükség esetén más alkalmazottak, külső foglalkoztatottak is segíthetik. Az örökbe fogadni szándékozó szülők fogadását, a vállalt feladataikra történő előkészítését, alkalmasságuk vizsgálatát, illetve vizsgáltatását az örökbefogadási tanácsadó szervezi. Az örökbe fogadni kész szülők képzésének szervezése is az ő kompetenciája és felelőssége, a szakszolgálati igazgató helyettes kontrollja mellett. Az örökbefogadási eljárások lebonyolítása érdekében a jogszabályoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően jár el. Nyilvántartást vezet az örökbefogadásra alkalmas gyermekekről, rendszeresen figyelemmel kíséri sorsukat, ismétlődően megpróbálkozik végleges elhelyezésük megtalálásával. Igyekszik feltárni mindazon gyermekeket, akik az ellátási hálózatban élnek, és alkalmasak lehetnek örökbeadásra. Az örökbefogadásokkal és a szakmai-módszertani kérdésekkel kapcsolatosan jogszabály szerint kell megoldani a felettes nyilvántartó szervezetek tájékoztatását. A g y á m i é s v a g y o n k e z e l é s i t e v é k e n y s é g e k A gyámhivatal a gyermek részére gyámot rendel, ha ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyezte el a gyermeket, és pert indított a szülői felügyelet megszüntetése iránt, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a gyermeket. Gyámi feladatokat lát el a nevelőszülő - feltéve, ha a gyámságot vállalja - továbbá a gyermekotthon vezetője. A gyámhivatal a gyermek számára jogszabályban meghatározott esetekben - a területi gyermekvédelmi szakszolgálat részéről erre kijelölt hivatásos gyámot rendel ki. A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gyámsága érdekében eseti gondnoki jogkörben ellátja a gyermek képviseletét, ha a gyám a gyermeket nem képviselheti, illetve, ha különleges szakértelmet igénylő ügyben a gyám nem tudja a gyermek képviseletét ellátni, eseti gondnoki jogkörben ellátja a vagyonkezelői gondnoki feladatokat, ha a gyámhivatal nem hatalmazta fel a gyámot a gyermek vagyonának kezelésére, a Csjt ának (4) bekezdése alapján hivatásos gyámi jogkörben ellátja az egyes gyermek gyámságával kapcsolatos feladatokat. A SZAKSZOLGÁLAT hivatásos gyámjai szakképzett dolgozók, aki a hivatásos gyámi, vagyonkezelő gondnoki és eseti gondnoki feladataikat a jogszabályokban előírtak szerint látják el, a szakszolgálat igazgató G y á m i t a n á c s a d ó k A szakszolgálat gyámi tanácsadói a gyermeki jogok érvényesülése érdekében szakmailag folyamatosan segítik és ellenőrzik a gondozott gyermek gyámjának, gondozójának nevelői, gondozói, illetve gyámi tevékenységét, az egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltak végrehajtását, az egyéni elhelyezési terv megvalósulását. A gyámi tanácsadók a szükség szerinti gyakorisággal, de legalább 2 havonta egyszer a kijelölt gondozási helyen találkoznak a gondozott gyermekkel, a gondozóval és a gyámmal. A SZAKSZOLGÁLAT gyámi tanácsadók csoportjának tagjai a feladataikat területi beosztásban, a személyes kapcsolatok viszonylagos állandósága mellett, a jogszabályi előírások szerint végzik. A tevékenység felöleli a nevelőszülői hálózatban, a gyermekotthoni ellátásban élő gyermekek és fiatalok gondozásán túl mindazokét, akik vonatkozásában a SZAKSZOLGÁLAT ilyen feladat ellátási kötelezettségekkel rendelkezik. A gyámi tanácsadás szakmai munkájáért a szakszolgálat igazgatóhelyettese irányításával a gyámi tanácsadói csoport vezetője felelős. A csoport tevékenységének részleteit az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) tartalmazza. 5

6 Feladatai: Szakszolgáltatás a.) a törvényes szabályozás szerinti intézkedések megtétele a Gyvt ai szerint az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek gondozási helye meghatározása és nevelésének-gondozásának szabályozása érdekében, az ideiglenes ellátást biztosító szakellátási helyekre történő javaslattétel, kijelölés érdekében, a gyermek örökbefogadásának, illetve az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánításának és örökbeadásának szakmai előkészítése, az örökbefogadási eljárások lebonyolítása érdekében, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyámja, gondozója, egyéni program szerinti gondozási, nevelési tevékenységének segítése és szakmai ellenőrzése érdekében, az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek gyámsága érdekében, a szervezési és szaktanácsadási kötelezettségei végrehajtása érdekében. b.) A Gyvt okban foglaltakon túl eseti gondnoki, vagyonkezelő gondnoki, hivatásos gyámi feladatkört lát el, ügyeleti szolgálatot működtet, működteti a gyermekvédelmi szakértői bizottságot. Szervezeti felépítése: Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság, Örökbefogadási és gyámi csoport Nyilvántartási, Ügyfélszolgálati és Gyámi tanácsadói csoport. Az alábbi munkakörökben foglalkoztatottak irányítását és ellenőrzését a szakszolgálatot irányító igazgatóhelyettes látja el gyámi munkatársak köre (közvetlen ellenőrzés céljából gyámi tanácsadó felkérésével) a jogi, tanácsadói és képzési feladatokat ellátók köre (örökbefogadási tanácsadó, jogász, egyéb alkalmazott) a megyei szakértői bizottság (megbízott, vagy álláshelyre kinevezett feladatellátással) Nyilvántartási, Ügyfélszolgálati és Gyámi gondozói csoport A csoport tagjai: a gyermekvédelmi ügyintézők, az elhelyezési koordinátor és az ügyfélszolgálati csoport vezetője. Feladatait a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. és a végrehajtásáról szóló 149/1997(IX.10 Korm. rend., a 261/2002 (XII.18) Korm. rendelet a (A nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről) 235/1997(XII.17.) Korm. rend. a gyámhatóságok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról, és a 15/ 1998 ( IV.30) NM. rendelet határozza meg. 6

7 Nyilvántartás a beutalt gyermekek nyilvántartásba vétele, státuszának naprakész kimutatása, irattározása a beérkezett iratok iktatása és kezelése elvégzi a gyermekvédelmi szakellátásba utaltak fogadásával/ távozásával, utógondozói, illetve utógondozói ellátásban részesülő gyermekek/ fiatal felnőttekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, gondoskodik a személyes anyagok naprakész állapotáról nyilvántartást vezet a Csongrád megyében gyermekvédelmi szakellátásba kerülő, illetve szakellátásban élők elhelyezési ügyeiről a szakellátás területén lévő férőhelyekről / üres férőhelyekről, rendszeres jelentést szolgáltat a megyei szociális és gyámhivatal, illetve a szakminisztérium részére a változásokról tájékoztatja az érintett csoportok vezetőit, illetve a vezetők havonta jelentik a saját területükön történt változásokat /intézkedéseik eredményeit az iratkezelési szabályzatban előírtak alapján az irattárat naprakészen kezeli nyilvántartást vezet az örökbe adható gyermekekről és az örökbefogadásra jelentkező/váró szülőkről a gondozási napok nyilvántartását naprakészen végzi, szükség esetén az érintetteknek hiteles adatokat szolgáltat diszpécser/ ügyeleti tevékenységet biztosít, melynek során ügyfélforgalmat segítő információs szolgáltatások biztosításában vesz részt, illetve az ellátási feladatokban szükség esetén közreműködik 24 órás készenléti / diszpécser szolgálatot biztosít a készenléti munkatárs, aki a felmerülő krízis helyzetekben szakszerű segítséget/ tanácsadást nyújt, illetve az ideiglenes hatállyal beutalásra váró / kerülő gyermekek számára üres férőhelyekről, ideiglenes elhelyezési feladatokat ellátó intézményekről / nevelőszülőkről tájékoztatást nyújt Elhelyezési koordinátor Alapvető feladata a jogszabályban előírtaknak megfelelően elhelyezési, illetve tervezési értekezletek tartása. Feladatait a gyámhivatal megkeresésére/ felkérésére végzi. Elhelyezési, illetve tervezési értekezlet szervezése, összehívása és levezetése, amelyen a gyermek egyéni elhelyezési javaslatának és tervének elkészítése, rögzítése történik a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság javaslatának és komplex szakértői véleményének, illetve az érintettek javaslatának / véleményének figyelembe vételével. Körültekintő szakmai előkészítő munka előzi meg az elhelyezési/tervezési értekezletet, amely az előbbieken túl adat / információgyűjtésből, egyeztetésből, elhelyezési lehetőségek feltérképezéséből áll és a meghívók elkészítésével, illetve az érintettek megkeresésével zárul. Az elhelyezési / tervezési értekezlet a gyermek egyik legfontosabb sorsrendezési fóruma a védelembe vételi eljárás után. Az értekezlet összehívásának alap esetei: - védelembe vett (átmeneti nevelésbe vétel javaslatára váró) - ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek ügyének felülvizsgálata - átmeneti nevelésbe vett gyermek felülvizsgálata/ gondozási helyének megváltozása - tartós nevelésbe vételre váró / vett gyermek ügyei - rendezetlen kapcsolattartási ügyek esetei Az elhelyezési javaslatot és tervet, a gyermek ügyében érintettek bevonásával készíti el az elhelyezési értekezleten, melynek meghívott résztvevői a következők: - gyermek - szülők - a gyermek gyámja /hivatásos gyámja a gyermek, illetve a szülők lakóhelye szerinti illetékes gyermekjóléti szolgálat családgondozója 7

8 - a leendő gondozási hely szakmai vezetője, illetve tanácsadói/ családgondozója - a jelenlegi gondozási hely szakmai vezetője, illetve tanácsadói / családgondozója - nevelőszülőnél történő elhelyezés esetén a nevelőszülő - a gyermekjogi képviselő /speciális esetben kötelező! alap esetben ajánlott a gyermekek érdekében/ - a gyermek pártfogója. A korrekt, az aktuális adott helyzettel releváns, körülményeket / lehetőségeket figyelembe vevő eljárás érdekében egyéb, a gyermekek előző/további életében, illetve sorsában érintettek meghívása előtérbe kerülhet: - gyermekorvos - védőnő - pszichiáter - pszichológus - tanár - óvodapedagógus - iskolai/óvodai gyermek és ifjúságvédelmi felelős - egyéb eseti szakember - mindazon személyek, akik az elhelyezési javaslat és terv elkészítésében a gyermek mindenkori érdekeit elsődlegesen figyelembe vevő, fontos információkkal/véleménnyel rendelkeznek a gyermek elhelyezési /tervezési ügyében. Meghívásuk minden esetben egyéni elbírálás tárgyát képezi, melynek felelőse a mindenkori elhelyezési csoport vezetője. A szakszerűség érdekében elengedhetetlenül fontos tényező : - az első kézből történő tájékoztatás - illetve az információk korrekt áramlása az értekezleten Az egyéb meghívottak számára lehetőségként áll minden esetben, hogy személyes jelenlétüktől eltekintve, írásbelibeli nyilatkozatot tehessenek az adott ügyben. Az írásbeli jellemzés/ vélemény/ szakvélemény szóban ismertetésre kerül az értekezleten, illetve mellékelten csatoljuk az elhelyezési javaslathoz és elhelyezési tervhez a gyámhivatal részére. Gyámi csoport I. Jogszabályi háttér, a gyámi tanácsadás életre hívása: A gyámi tanácsadói feladatokat az 1997.évi XXXI. törvény /Gyvt. / hívta életre és tette a szakszolgálat kötelező feladatává. A gyámi tanácsadás a szakszolgálat által működtetetett kötelező szakmai szolgáltatás; a gyámi tanácsadó beépül a gyámhivatalok és gyámok közé, és mint a gyámhivatal meghosszabbított karja szakmai segítséget nyújt a gyámoknak és ellenőrzi munkájukat. A gyermekvédő intézetek és ennek következtében az intézeti gyámság megszüntetésével keletkezett vákuumot a jogalkotó a szakszolgáltatás feladatainak meghatározásával kívánta betölteni. Az átmeneti és tartós nevelés felülvizsgálatával kapcsolatban fontos feladatokat telepít a gyermekvédelmi szakszolgálathoz a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet. A felülvizsgálatokat a szakszolgálatnál foglalkoztatott szakember végzi el. A gyámi tanácsadásra vonatkozó szabályokat a jogalkotó a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben részletezte. Ezt a szabályozást- a jogintézmény vonatkozásában lényegesen módosította a 46/2003. (VIII.8) ESZCSM rendelet. 8

9 Az 1997 és 1998-ban életbe lépő jogszabályok nagyon általánosan fogalmaznak. A 46/2003 (VIII.8.) ESZCSM rendelet módosította a 15/1998as Nm rendeletet, amely a szakszolgálati feladatok között már gyámi tanácsadásról szól. II. Gyámi tanácsadás mint szakmai szolgáltatás elindítása Csongrád Megyében: Megyénkben a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága október 1. napon indította el a gyámi tanácsadást, mint kötelezően biztosítandó szolgáltatást. A gyámi tanácsadás folyamatos kiterjesztése következtében 2005-re minden Csongrád Megyében gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermeket látogat gyámi tanácsadó és segíti, és egyben ellenőrzi is a gyermekek gyámjának szakmai munkáját. A tevékenység felöleli a nevelőszülői hálózatban, a lakásotthoni, gyermekotthoni ellátásban élő gyermekek és fiatalok gondozásán túl mindazokét, akik vonatkozásában a Szakszolgálat ilyen feladat ellátási kötelezettséggel bír. III. Gyámi tanácsadói csoport szervezeti felépítése: Csongrád Megyében, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatóságának munkatársaként 6 fő gyámi tanácsadó dolgozik. A csoport irányításával megbízott szakember a szakszolgálati igazgatóhelyettes közvetlen irányítása és felügyelete mellett felelős vezetője a gyámi tanácsadói szakmai csoportnak. IV. Gyámi tanácsadó csoport működése: A csoport tagjai havi rendszerességgel tartanak csoportértekezleteket, valamint szükség szerinti gyakorisággal esetmegbeszéléseket, szupervíziókat. Fontosnak tartjuk a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat egyéb szakmai egységeivel /nevelőszülői tanácsadás, elhelyezési csoport az elhelyezési értekezleten való részvétel/, továbbá a gyermekek mindenek felett álló érdekében, a gyermekvédelmi rendszer további szereplőivel való jó együttműködést /gyermekjóléti szolgálatok, gyámhivatalok/. A jó kapcsolat szakmai látogatások, szupervíziók erősítik. A gyámhivatalokkal valamint Csongrád Megye hivatásos gyámjaival közösen megtartott értekezletek szintén segítik a szakmai együttműködést. V. Gyámi tanácsadói munka módszerei: A családlátogatásoknak, a gyámokkal és a gyermekekkel történő négyszemközti beszélgetéseknek a bizalom, a segítőszándék és az őszinteség jegyében kell megtörténnie. Mind a gyermekeket, mind a gyámokat fel kell világosítani jogaikról, kötelességeikről, lehetőségeikről. Családlátogatások alkalmával minimális kötelezettség a legfontosabb gyámi teendők végrehajtásáról való tájékozódás /zsebpénzpapír vezetése, hivatalos iratok megléte TAJ kártya, közgyógyigazolvány, személyi igazolvány vagy lakcímbejelentő, sőt indokolt esetben az utazást biztosító bérletszelvény/. A gyámi tanácsadónak legalább a heti fogadóóráján elérhetőnek kell lenni a gyermekek és a gyámok számára. Törekedni kell az objektív, befolyásoltságtól mentes információgyűjtésre. VI. Gyámi tanácsadók feladatai 1. A gyámi tanácsadó látogatáshoz, ellenőrző és szakmai segítő és tájékoztató tevékenységéhez kapcsolódó feladatai. A gyámi tanácsadó feladatának ellátását- látogatásait- a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét követően kezdheti meg. Előfeltétele a kiskorú részére történő gyámrendelés. A gyámi tanácsadó hivatalból, vagy a gyámhivatal felkérésére készít ellenőrzése alapján jelentést és abban megfogalmazza esetleges javaslatait. 9

10 A gyámhivatal döntésbe hozása, segítése a célja az ellenőrző tevékenységnek. A gyámi tanácsadónak legalább kéthavonta, illetve szükség szerint találkoznia kell a gyermekkel, a gondozóval és a gyámmal a kijelölt gondozási helyen és tájékoztatnia kell a gyámhivatalt a feltárt problémákról. A valós információk megszerzése érdekében törekedni kell az ítélőképessége birtokában lévő gyermekkel történő négyszemközti találkozásokra. A látogatások alkalmával szerzett tapasztalatokat dokumentálni kell. A gyámi tanácsadó a gyám felkérésére segítséget nyújt a szükséges jognyilatkozatok megtételében. A gondozóval, illetve a gyámmal folytatott konzultáció során tájékozódik a gyermeki jogok érvényesítésének biztosításáról a gyámhivatali határozatban foglaltak betartásáról az egyéni elhelyezési valamint az egyéni gondozási-nevelési tervben megfogalmazott feladatok megvalósulásáról tájékozódni kell a gyermekkel kapcsolatos gondozási-nevelési feladatok ellátásáról valamint a gyermek családi kapcsolatainak alakulásáról. 2. A gyámi tanácsadó feladatai az átmeneti és a tartós nevelés felülvizsgálatával összefüggésben a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet és a 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 150. alapján. A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vétel és a tartós nevelésbe vétel éves 3 éven aluli gyermekek esetében féléves felülvizsgálata során a gyermekvédelmi szakszolgálattól tájékoztatást kér /149/1997. (IX.10) Korm. rendelet/. A szakszolgálat részéről a gyámi tanácsadó készíti el a felülvizsgálati javaslatot. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet megerősíti, hogy a szakszolgálatnak a gyámhivatal megkeresésére ennek hiányában félévente írásban tájékoztatnia kell a gyámhivatalt a) a gyám tevékenységéről b) a gyermek és szülő kapcsolatának alakulásáról c) a szülőnek a gondozó intézménnyel vagy személlyel történő együttműködéséről d) a nevelésbe vételkor fennálló körülmények megváltozásáról e) javaslat a nevelésbe vétel megszüntetésére vagy fenntartására f) az elhelyezési terv fenntartására vagy módosítására g) a gondozási hely megváltoztatására, új gyám kirendelésére, amennyiben ez szükséges. A gyámi tanácsadó a felülvizsgálati javaslatait köteles a TESZ-3 adatlapon vezetni a 251/2006 (XII.06.) Korm. rendelet alapján. 3. Gyámi tanácsadónak a kapcsolattartással összefüggő feladatai: A kapcsolattartás biztosítása a gyám kiemelt feladata. Történhet különböző helyszíneken: szakszolgálat hivatalos helyiségében, gondozási helyen vagy a szülő lakóhelyén. Az egyéni elhelyezési tervek és a gyámhivatali határozatok pontosan meghatározzák a kapcsolattartás formáit, helyszínét és időtartamát. Erősíteni kell a szülő és a gyermek kapcsolatát, érzelmi kötődését a hazagondozás elősegítése érdekében. A gyámi tanácsadó figyelemmel kíséri a szülő és a gyermek valamint a gyermek más hozzátartozójával való kapcsolat alakulását és azt értékeli, továbbá szükség szerint segítséget nyújt a kapcsolattartásoknak a határozatban foglaltak szerinti lebonyolításához a gyermek hazagondozása reményében. 10

11 4. Gyámi tanácsadónak az örökbefogadással kapcsolatos feladatai: 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet alapján: 151. (2) bekezdés szerint a szakszolgálat, a gyámi tanácsadó, a gyermek gyámja, valamint a gondozó intézmény vagy személy jelzésére, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952 évi IV. törvény 486/A -ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott esetekben a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánítását javasolhatja a gyámhivatalnak. VII. Gyámi tanácsadói munka kiemelt szempontrendszere, alapelvei 1. A gyámi tanácsadó segít és ellenőriz, másrészt együttműködik a gyermekvédelem más résztvevőivel, hiszen feladatait csak úgy tudja ellátni, ha megfelelő együttműködést épít ki mindazokkal, akiket segít, ellenőriz. 2. Gyámi tanácsadás a gyermeki jogok védelmének fontos jogintézménye. Ezt a munkavégzés során szem előtt kell tartani és a gyermeki jogok védelme érdekében szükség szerint más jogintézményekkel is össze kell hangolni a munkavégzést pl. gyermekjogi képviselő. Hazánk az 1991.évi LXIV. Törvénnyel hirdette ki a gyermekek jogairól szóló New Yorkban elfogadott nemzetközi Egyezményt, amely a gyermekek jogaival és érdekeivel foglalkozik. 3. A gyermeknek joga van saját vér szerint családjában felnőni vagy megfelelő helyettesítő családot pótló gondozásban, családias helyettesítő védelemben részesülni /örökbefogadás, nevelőszülő, intézményi elhelyezés/. A családban nevelkedés kiemelt fontosságát a Magyar Köztársaság Alkotmánya is rögzíti /1949.évi XX. törvény /, amennyiben kimondja, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmány védi a család intézményét. Magyarországon a külföldi tapasztalatok hatására a Gyvt es elfogadása hozott gyökeres szemléletváltást a gyermekvédelem terén és a gyermeki jogok valamint a szülői jogok és kötelezettségek érvényre juttatását az Alkotmánnyal, a New Yorki Egyezménnyel valamint a Csjt.- ben foglalt előírásokkal összhangban fogalmazta meg. A gyámi tanácsadónak elő kell segítenie a gyermekeknek a vér szerint családba történő hazagondozását vagy azt, hogy a fiatal lehetőleg családban és ne intézményi keretek között nevelkedjen. Alapelvünk a gyermekek mindenek felett álló érdekének szem előtt tartása. Örökbefogadási és gyámi csoport örökbefogadási tanácsadók pszichológus (örökbefogadásra jelentkező szülők vizsgálata) hivatásos gyámok A csoport szakembereinek feladata a gyermek örökbe fogadásának, illetve az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánításának és örökbe adásának szakmai előkészítése Az örökbe fogadni szándékozó szülők fogadását, a vállalt feladataikra történő előkészítését, alkalmasságuk vizsgálatát, ill. vizsgáltatását az örökbefogadási tanácsadók szervezik. Az örökbe fogadni kész szülők képzésének szervezése is az ő kompetenciája és felelőssége, a szakszolgálati igazgató helyettes kontrollja mellett. Az örökbefogadási eljárások lebonyolítása érdekében a jogszabályoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően jár el. Nyilvántartást vezet az örökbefogadásra alkalmas gyermekekről, rendszeresen figyelemmel kíséri sorsukat, ismétlődően megpróbálkozik végleges elhelyezésük megtalálásával. Igyekszik feltárni mindazon gyermekeket, akik az ellátási hálózatban élnek, és alkalmasak lehetnek örökbeadásra. 11

Gyámi, gondozói tanácsadás szakmai programja

Gyámi, gondozói tanácsadás szakmai programja Gyámi, gondozói tanácsadás szakmai programja Készítette: Haydu Olívia 2008. I. Jogszabályi háttér, a gyámi tanácsadás életre hívása: A gyámi, gondozói tanácsadói feladatokat az 1997.évi XXXI. törvény /Gyvt.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

SZAKSZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága 6726 Szeged, Bal fasor 6. Telefon: +36 (62) 432 032 Telefax: +36 (62) 543 252 E-mail: csmtegyesz@t-online.hu Web: http://www.csmtegyesz.hu

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Dudás Zoltán Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály Új Megegyezés 2010 Nemzeti Együttműködés Programja Szociális

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere

A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ KÉPZÉS A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere II.-III Budapest, 2013. október

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermeki jogok 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban Dr. Herczeg Rita Jogszabályi háttér Az OBDK létrehozásáról a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet rendelkezett jogvédelem A központi hivatal feladatai

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE 1 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE Törvényi szabályozás alapjai 2007 A Külső férőhelyes

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL száma A jogvédő tevékenységei a szolgáltatónál. 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1. PROTOKOLL CÉLJA A jogvédelmi képviselő szolgáltatónál történő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások Örökbefogadhatónak nyilvánítás Örökbefogadás előtti eljárás Örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás 2013.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

MUNKATERV. 2012-es év tevékenységéről. Eger, 2012. március

MUNKATERV. 2012-es év tevékenységéről. Eger, 2012. március GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERV 2012-es év tevékenységéről Eger, 2012. március TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1. Gyermekjóléti alapellátások célja... 2 2. Gyermekjóléti szolgáltatás... 2 3. Gyermekjóléti

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyermekjogi képviselő feladata, tevékenysége

Gyermekjogi képviselő feladata, tevékenysége TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekjogi képviselő feladata, tevékenysége dr. Herczeg Rita. A jogvédő helye a gyermekvédelmi rendszerben

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Gyöngyös, február 26.

Gyöngyös, február 26. Gyöngyös, 2016. február 26. ÚJ STRUKTÚRA 2016. január 1-től családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy szervezeti keretben működtethető. Települési önkormányzat feladatköre az általános

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. Kelte: A kiadmány hiteléül: 2011. június 01. Jóváhagyta: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1.

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. 1/11 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezető

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Az intézmény neve: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (továbbiakban: GYVK) székhelye:7626 Pécs,

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Szakellátásba kerülés

Szakellátásba kerülés 1/15 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Szakellátásba kerülés Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE Témafelelős:Baski Zsuzsanna Tárgy: Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának elfogadására Véleményező bizottság: - KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben