Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009

2 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK NEVELÉSI PROGRAM ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGİ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A TEHETSÉG, A KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉGEK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTİ PROGRAM A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉG A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELİ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTİ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A SZÜLİ, TANULÓ, ISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI PEDAGÓGUS EGYÜTTMŐKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA AZ INTÉZMÉNY EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLA DROGMEGELİZÉSI STRATÉGIÁJA... 32

3 1. Az iskola adatai Az iskola hivatalos elnevezése: Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola OM azonosító: Az iskola fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér ) Az intézmény felügyeleti szerve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Az intézmény típusa: Közszolgáltató költségvetési szerv közintézmény (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, a Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola (6725 Szeged, Szabadkai út 3.), a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola (6721 Szeged, József A. sgt. 26.), a Kossuth Zsuzsanna Gimnázium, Egészségügyi és Könnyőipari Szakképzı Iskola (6724 Szeged, Kodály tér 1.), és a Vedres István Építıipari Szakközépiskola (6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6.) általános jogutódja Az iskola székhelye: 6725 Szeged, Szabadkai út 3. Az iskola telephelyei: 6725 Szeged, Szabadkai út Szeged, József A. sgt Szeged, Külterület Szeged, Kodály tér Szeged, Horváth Mihály u

4 Az iskola mőködési területe: Elsısorban Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területe Az iskola típusa: Többcélú intézmény, összetett iskola Tagintézmények: Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Fodor József Élelmiszeripari Tagintézménye Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyőipari Tagintézménye Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Vedres István Építıipari Tagintézménye 2

5 2. Az iskolában ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok Általános iskola Szakiskolai oktatás évfolyamon Szakközépiskolai oktatás (9-13.*) évfolyamon Egészségügyi szakmacsoport Egészségügyi szakmacsoport Élelmiszeripari szakmacsoport Élelmiszeripari szakmacsoport Építészeti szakmacsoport Könnyőipari szakmacsoport Mezıgazdasági szakmacsoport Szakiskolai szakképzés évfolyamon Mőszaki orientáció (* Nyelvi elıkészítı osztály) 10. osztályra épülve alapfokú iskolai végzettségre épülve Iskolarendszeren kívüli képzés Felnıttoktatás Szakképzés Technikus képzés Felsıfokú szakképzés Tanfolyami Esti munkarend Általános és Középiskolai Középiskolai keretben szerint középiskolai végzettségre végzettségre végzettségre épülve épülve épülve 3

6 3. Nevelési program 3.1 Alapelvek, célok, feladatok Közös pedagógiai hitvallásunk: Oktató-nevelı munkánkban meghatározó jellegőnek tekintjük az egyetemes emberi értékeket, melyekre stabil tudás építhetı. Alapvetı erkölcsi értékeknek tartjuk a humanizmust, a becsületességet, az ıszinteséget, a szeretetet. A mai kor kihívásai megkövetelik, hogy modern, naprakész, a társadalom igényeinek megfelelı ismereteket nyújtsunk diákjainknak, és olyan személyiségjegyek és magatartásformák kialakítását szorgalmazzuk, amelyek birtokában el tudnak igazodni az ıket körülvevı szőkebb és tágabb környezetben, és tudatosan reagálnak a világban zajló természeti és társadalmi jelenségekre. Pedagógiai tevékenységünk célja, hogy: tanítványainkat felkészítsük és eljuttassuk az érettségi vizsgához, megalapozzuk a felnıttkori, önálló tanulás, ismeretszerzés képességét, igényét, szakmai képesítést adjunk a kezükbe, pozitív életszemlélető, kulturált viselkedéső, a társadalmi változások iránt fogékony, kreatív, önálló, alkalmazkodni képes fiatalokká neveljük ıket. Egységes pedagógiai alapelveink A pedagógiai alapelvek olyan általános, lényeges, normatív jellegő irányelvek, amelyek a nevelés minden területére és formájára érvényes törvényszerőségekre és a nevelési tapasztalatra alapozódva biztosítják a nevelés hatékonyságát, ezáltal iránymutatásul szolgálnak a nevelés komplex folyamatában. A komplexitás elve: felvállaljuk a komplex személyiségfejlesztést annak tudatában, hogy bonyolult, összetett, de egymással összefüggı biológiai, fiziológiai, pszichológiai, társadalmi törvényszerőségek folyamatosan és együttesen hatnak pedagógusra és diákra egyaránt. Az egyenrangúság elve: az emberi és tanulói szabadságjogok figyelembe vételével pedagógus és diák egyenrangú félként vesz részt az oktatás-nevelés folyamatában. A tanár-diák kapcsolatot nyíltság, ıszinteség, segítıkészség, felelısségérzet hatja át. 4

7 A pedagógus vezetı szerepének elve: az egyenrangúság elvével együtt egyértelmőnek kell lennie, hogy a pedagógusnak irányító szerepe van minden pedagógiai tevékenységben. Az életkori sajátosságok figyelembe vételének elve: a diákokat életkoruknak megfelelıen lehet terhelni, elvárásainkat ehhez kell igazítani. Az egyes tanuló tudását, fejlıdését, szorgalmát, magatartását a maga fejlettségi fokához mérten kell értékelni. A közösségekhez tartozás elve: minden tanuló kevesebb-több közösségnek tagja (család, osztály, baráti kör, egyesület, lakóhely, stb.). Ezek a közösségek hatásrendszerükkel lehetıséget biztosítanak a tanulóknak önállóságuk, öntevékenységük, önkormányzó képességük kibontakoztatására, a közéletiség gyakorlására. A nemzeti és európai identitástudat egységének elve: a tanítási tanulási folyamat tervezésének és gyakorlatának egyre fontosabb tényezıje lesz a helyi, a nemzeti és az európai értékek egyenrangúsága. A demokratizmus elve: diákjaink ıszintén és nyíltan vállalják véleményüket, ítéletüket. Képesek szóban és írásban demokratikus keretek között vitatkozni, érvelni. Meghallgatják és elfogadják az övéktıl eltérı véleményeket és bírálatokat is. A pozitív életszemlélet elve: tudatosítjuk diákjainkban, hogy mindenkinek helye van a világban, valamiben sikeres, eredményes lehet. Egészséges, önmagukban bízó, képességeikkel és adottságaikkal egyaránt tisztában lévı fiatalokat igyekszünk kibocsátani az iskola kapuján. A következetesség elve: igényesség, tudatosság, határozottság érvényesítése a tanulókkal szemben, valamint a tanulók egymással szemben támasztott követelményeiben is. A differenciálás elve: arra törekszünk, hogy az oktatás és a bánásmód egyénre szabottan nyilvánuljon meg. A bizalom elve: megértés, empátia, segítıkészség alapján álló, harmonikusan mőködı partnerkapcsolatokra való törekvés pedagógus-diák, diák-diák között egyaránt. A tolerancia elve: a tanár-diák kapcsolatban és a tanulók egymáshoz való viszonyában érvényesüljön a türelem, a másság elfogadása. 5

8 A fenti általános alapelvek érvényesítésén túl fontosnak tartjuk, hogy az iskola a közoktatási törvényben meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelıs a gyermekek, tanulók testi, érzelmi, erkölcsi fejlıdéséért, a tanulói közösség kialakulásáért. Ennek érdekében a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában és a közösségfejlesztése során együttmőködünk a szülıvel, a szülık közösségével, felkészítjük a tanulót a családi életre, családtervezésre. Az iskola, mint helyi önkormányzati fenntartású intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen világnézet, vallás mellett sem, ezért pedagógiai programunkban biztosítjuk az ismeretek, a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos, többoldalú közvetítését, tevékenységünk során vallási, világnézeti kérdésekben semlegesek maradunk. Feladataink végrehajtása során döntéseink, intézkedéseink meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét vesszük figyelembe, ennek érdekében: a közoktatási törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelı színvonalon biztosítjuk minden tanulónk részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, a közoktatási törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megadunk képességei kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei korszerősítéséhez, ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényezı figyelembevételével, a többi tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésére álló lehetıségek közül a legkedvezıbbet választva döntünk. Az iskolában olyan légkör megteremtése szükséges, amelyben a tanulók jól és biztonságban érezhetik magukat. Ennek érdekében a tanuló személyiségi jogait tiszteletben tartjuk, 6

9 a tanulókat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, diákjaink elıre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket. Az iskolában tanulók korszerő ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítására és bıvítésére, valamint a tanulók személyiségének széles körő fejlesztésére törekszünk. Iskolai oktató-nevelı munkánk közös céljai Elsıdleges célunk, hogy a gimnázium, illetve a szakközépiskola 12. évfolyamát elvégzı tanulók feleljenek meg az érettségi vizsga követelményeinek, legyenek felkészültek a felsıfokú továbbtanulásra, illetve a szakképzésbe való bekapcsolódásra. Szakközépiskolai tanulóinkat szakképzési évfolyamokon felkészítjük az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzésére, illetve középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében a szakmai vizsgára. Szakiskolai tanulóinkat szakképzési évfolyamokon felkészítjük az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy az érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképzettségek körében a szakmai vizsga letételére. Vállaljuk a hátrányos helyzető és gyengébb képességő tanulók felkészítését is. Iskolai oktatásunk és nevelésünk célja korszerő, a tanulók képességeit fejlesztı tananyag átadása. Fontosnak tartjuk ezen belül: magas szintő, korszerő általános és szakmai ismeretek átadását, az anyanyelv helyes és kulturált használatát a kommunikációs készségek fejlesztését idegen nyelvi középfokú társalgási szintő ismeretek elsajátíttatását környezetvédelmi ismeretek oktatását és a környezetkímélı szemlélet kialakítását a számítógépes ismeretek felhasználói szintő tudását az egyéni tanulás hatékony módszereinek megismerését 7

10 olyan ismeretek átadását tanulóinknak, amelyek kialakítják az egészséges életmód igényét tudatos orientációval, széleskörő szakmai alapozással és speciális képzéssel innovatív, pozitív, önálló alkotó személyiségek nevelését, stabil, egyértelmő értékrendszer közvetítését, amelyben a tudás, az új ismeretek szerzése központi helyet foglal el, de mellette az általános emberi értékek is nagy hangsúlyt kapnak, demokratikus, harmonikus, derős iskolai légkör megteremtését, a nemzethez tartozás érzésének erısítését, a magyarságtudat megszilárdítását, a haladó hagyományok tiszteletét, ápolását, az európai látásmód, gondolkodásmód fejlesztését, az állampolgári szerepre, a demokratikus életformára való felkészítést, az élethosszig tartó tanulásra való felkészítést, az ehhez szükséges képességek kialakítását, a végzett tanulók rendelkezzenek olyan tudással és kompetenciákkal, amelyek birtokában képessé válnak a társadalom és a piacgazdaság igényeinek megfelelni, a szociális képességek (kapcsolatteremtés, kommunikáció, empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés) fejlesztését, a felelısségtudat elmélyítését, az önmagáért, kisebb közösségekért, a társadalomért vállalt felelıs magatartás megerısítését, a minıség iránti elkötelezettség kialakítását, a minıségi munkavégzés iránti igény felkeltését és elmélyítését. Pedagógiai tevékenységünk közös feladatai 1. Az oktató nevelımunka színvonalának további emelése, a legkorszerőbb ismeretek megszerzése, továbbadása, a pedagógiai optimizmus fenntartása, 2. Az ismeretátadás során a társadalom elvárásainak, a tanuló életkori sajátosságainak, egyéni adottságainak és képességeinek figyelembe vétele, 8

11 3. Szakmaszeretetre, kitartásra, szakszerő, pontos munkavégzésre, felelısségtudatra és -vállalásra nevelés, 4. Az oktatás hatékonyságának javítása, a tudásszint növelését célzó teljesítményvizsgálatokkal, a munkaközösségek irányító tevékenységével, a számítástechnikai és a nyelvoktatás erısítésével, a differenciált felzárkóztatás és tehetséggondozás segítségével, 5. Az adottságoknak, képességeknek, érdeklıdésnek, képzettségnek megfelelı, tudatos pályaorientációs tevékenység megvalósítása, 6. Az állampolgári szerepre való felkészítés, kulturált vitakészség, kommunikatív képesség kialakítása, 7. A tanulók teljes személyiségének fejlesztése, a káros szenvedélyek kialakulásának megelızése, 8. Az egészséges életmód iránti igény felkeltése, a rendszeres testmozgás biztosítása, a mozgás megszerettetése, a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása, 9. Az iskola hagyományainak ápolása, városunk, nemzetünk emlékei, jelképei iránti tisztelet ébresztése, elmélyítése, 10. A tanítási idın kívüli tevékenységek színvonalának fejlesztése, a szabadidı tartalmas eltöltéséhez való hozzájárulás, 11. A szülıi házzal való szorosabb, tartalmasabb együttmőködés, 12. Elsısorban a szakmai képzés területén a különbözı minıségbiztosítási technikák megjelenítése, az EU-s követelmények, mőködési mechanizmusok megismerése, 13. A kompetencia alapú oktatás módszereinek felhasználásával a tanulási folyamatot megkönnyítı alapképességek- és készségek, szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai, info-kommunikációs technológiai fejlesztése. 14. A képesség-kibontakoztató és integrációs program keretében az eltérı képességő és szociális helyzető tanulók együttnevelésének további biztosítása, a lemorzsolódó, az évfolyamismétlı tanulók számának csökkentése, egyénre szabott differenciált nevelés, oktatás megvalósítása, a programban érintett szülıkkel, partnerekkel való együttmőködés kidolgozása. 9

12 3.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A modern pedagógiai nézet szerint a személyiségfejlesztés értékközvetítés, amelynek eredményeként a tanulók motívumai, szokásai, életmódja az értékekkel való azonosulás révén belsı hajtóerıvé, szükségletté válik. Iskolánk sokszínő palettájával jelentısen befolyásolhatja a tanulók munkához való viszonyát. Olyan értékeket közvetítünk az ismeretek megtanítása során, amelyek kialakítják a fiatalokban az elsajátítandó alapmőveltség és szakmai tudás mellett további tanulás, az élethosszig tartó tanulás iránti igényt. Változatos pedagógiai módszerekkel mélyítjük mőveltségüket, formáljuk világszemléletüket, segítjük eligazodásukat szőkebb és tágabb környezetükben. Fı területek: erkölcsi nevelés, értelmi nevelés, közösségi nevelés, érzelmi nevelés, állampolgári nevelés, akarati nevelés, munkára nevelés. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok a tanórai és a különbözı tanórán kívüli tevékenységek végzése során valósíthatók meg: kötelezı és választható tanórák, szakkörök, önképzı körök, iskolai sportkör, tanulmányi, kulturális, sportversenyek, tanulmányi kirándulás keretében. Feladatok: Kognitív kompetenciák fejlesztése a tanulási folyamat motiváltságának ébrentartása, folyamatos ellenırzés, reális célok kitőzése, tantárgy specifikus tanulási technikák elsajátítása 10

13 Szociális kompetenciák fejlesztése kapcsolattartás a szülıkkel, a pedagógus személyes példaadásának felelıssége, kölcsönös tisztelet, valós értékeken alapuló tekintély, a hagyományok tisztelete, ápolása, a fegyelmezett munkavégzés képességének kialakítása, toleranciára nevelés, az egyént és a közösséget romboló destruktív magatartási formák visszaszorítása. Személyes kompetenciák fejlesztése reális értékrend kialakítása, egészséges életmódra nevelés, személyes higiénia, rendszeretet. Szakmai kompetenciák fejlesztése gyakorlatias, kreatív szakmai gondolkodás, felelısségtudat, gazdasági racionalitásra való törekvés kialakítása, környezettudatos attitőd kialakítása, a szakmai etikai normák tiszteletben tartása, kapcsolattartás szakmai körökkel. 3.3 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az európai integrációba került országunk társadalmának embereszménye a sokoldalúan fejlett individuum, a képességeit szabadon kiteljesítı szuverén egyéniség. Ez nem valósulhat meg az egyenrangú embertársak rovására, de az egyént befogadó közösségek szocializáló befolyása nélkül sem. Nevelésünknek arra kell irányulnia, hogy az intézményünkbe járó tanulónk képes legyen harmonikusan beilleszkedni a közösségbe, valamint hogy az iskolai közösségek pozitív értékeket közvetítsenek. A közösségfejlesztés az iskolában a közösség szükségleteinek, elvárásainak megfelelı, a fejlıdést elısegítı tevékenységgel alakítható ki. Fontos, hogy a megválasztott forma alkalmas legyen a közösségfejlesztı szerepek betöltésére, a döntések meghozatalára, az egyéni 11

14 felelısség vállalására, a tolerancia és a segítıkészség kialakítására, az egészséges versenyszellem elsajátítására. Célok: Olyan közösség kialakítása, melynek tagjai ismerik az autonóm választás és döntés szabadságát, annak felelısségét. Csak demokratikusan szervezett és mőködı közösség fejlesztheti ki a tanulókban a másokkal való együttmőködés készségét, megízleltetve a morális, tisztességes, becsületes magatartást. Olyan helyzeteket kell teremteni, amelyekben a tanulók alapvetı értékeket ismerhetnek meg. A tanulók kapcsolódjanak be a közvetlen környezetük értékeinek gyarapításába. A közösségfejlesztés fı területei: tanórák (szaktárgyi, osztályfınöki), tanórán kívüli foglalkozások, diákönkormányzat fórumai. Az osztályközösségek alakítását az alábbi tevékenységek segítik: az egy osztályban tanító tanárok együttmőködése, egyéni és csoportmegbízások, feladatok, az osztályfınöki munkaközösség tevékenysége. Kiemelt szerepet kap a közösségek kialakításában, fejlesztésében az osztályfınök, a szabadidı-szervezı valamint a diákönkormányzatot segítı tanár. Az osztályfınök feladatai: Nevelje a fiatalokat önellenırzésre, egymás segítésére! Ismertesse meg a tanulókkal a társas érintkezés szabályait! Különösen fontos ez a konfliktushelyzetekben. Segítse a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önirányító képességének kifejlıdését! 12

15 Segítse elı a fiatalok pozitív beállítódásainak, szokásainak kialakulását, amik az egészségi állapotukat javítják! Fejlessze a beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítıkész magatartást! Legyen toleráns a mássággal szemben! 3.4 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenységek A beilleszkedési, magatartási zavarok hatással vannak a tanulmányi munkára, de közvetetten a tanulási nehézség is okozhat frusztráció miatt beilleszkedési, magatartási zavart. Élesen el kell különítenünk a magatartásból eredı tanulási problémákat a tanulási nehézségektıl. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdı tanulók segítésére a pedagógiai módszerek széles skáláját kell alkalmazni, illetve adott esetben a megfelelı külsı szakemberek segítségét igénybe kell venni. A pedagógiai módszerek széles skálájából a legfontosabb: Megelızés Az iskolába kerülı tanulók szociális helyzetének és a devianciára hajlamosító tényezıknek a felmérése amely elsısorban az osztályfınökök, feladata már az elsı hónapban megtörténik, és ezután is folyamatosan figyelemmel kísérjük a változásokat. A kilencedik osztályos tanulók beilleszkedésének megkönnyítésére városnézı, kulturális és szakmai jellegő kirándulásokat, illemtan foglalkozásokat szervezünk. Speciális osztályfınöki órák keretében személyiségfejlesztı módszereket, személyiségfejlesztı programokat alkalmaznak. Az osztályfınöki órák témaválasztása az iskolai szervezéső szakkörök, sportolási lehetıségek is tükrözik azt a törekvést, hogy segítsük a tanulókat problémáik feldolgozásában, egyéniségüknek megfelelı értelmes, tanítási idın kívüli tevékenységek megtalálásában. 13

16 Probléma felismerés Az elsı jelek felismerése az osztályfınök, szaktanár feladata a tanuló kiszorul a korábbi informális csoportokból, romlik a megítélése az osztályban a figyelem szétszórtsága gyenge tanulmányi eredmény feltőnési vágyból fakadó rendzavaró viselkedés igazolatlan hiányzás depressziós tünetek szociálisan hátrányos helyzet (családi körülmények alapos megismerése) A megszüntetés érdekében tehetı lépések Egyéni beszélgetés a tanulóval. Szülık értesítése a problémákról levélben, telefonon vagy szülıi értekezleten. Szülıkkel való folyamatos kapcsolattartás. Személyes beszélgetés a szülıkkel lehetıleg a tanuló jelenlétében Az ifjúságvédelmi felelıs, iskolapszichológus bevonása a tanulóval való folyamatos problémafeltáró munkába. Szükség esetén mentálhigiénés csoport, illetve program szervezése. Az igazgatóhelyettes és az igazgató értesítése a további teendık megtétele miatt. Szükség esetén külsı segítség igénybe vétele, amelynek megtalálásához segítséget nyújt az iskola. - Ifjúsági Ideggondozó - Nevelési Tanácsadó - Drogambulancia - Gyermek és ifjúságpszihiátria - Gyermekjóléti Szolgálat A tanulási nehézség okait elsısorban a részképesség zavarok okozzák. A Közoktatási Törvény 30.. (9) bekezdése szerint abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel küzd, vagy fogyatékosságban szenved, a Nevelési Tanácsadó megkeresésére a szakértı és a rehabilitációs bizottság dönt. 14

17 Az iskola további feladatait (mentességek a tanév során és az érettségi vizsgán; egyéni foglalkozások, felzárkóztató foglalkozások szervezése stb.) jogszabály határozza meg. A differenciált képességfejlesztés (tanórai és tanórán kívüli egyénre szabott differenciált foglalkozások, több gyakorló vagy ismétlı feladat megoldatása) a szaktanárok feladata. Az osztályfınökön túl minden egyes pedagógus felelıssége, hogy a lehetséges pedagógiai eszközeivel megteremtse a tanulók közötti esélyegyenlıséget, mert minden tanulónak egyformán fontos a személyisége. 3.5 A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítı tevékenységek Iskolánk fontos feladatnak tartja a tehetségek felismerését, gondozását, a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését. Mindez különleges pedagógiai érzéket, nagyfokú empátiát és a differenciált módszerek alkalmazását kívánja. Iskolánk tanulói rendszeresen részt vesznek, és hagyományosan jól szerepelnek a különbözı országos szakmai tanulmányi versenyeken, sportversenyeken. A jó eredmények egyik alapvetı feltétele, hogy biztosítsuk a tehetséges és vállalkozó szellemő diákok számára a felkészülési lehetıséget. A tehetséggondozás területei: 1. Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás (differenciált osztálymunka) 2. Nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozások a helyi tantervben (óratervben) meghatározott keretek között. 3. Differenciálást szolgáló tanórai foglalkozások, különösen a csoportbontásos oktatás. A 11. és a 12. évfolyamon külön csoportot alkotnak az emelt szintő érettségi vizsgára felkészülést vállaló diákok. 4. Csoportos tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások, ezen belül különösen a szakkörök, sportkörök, versenyekre felkészítı foglalkozások. 15

18 A különbözı szakkörök mőködése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését, a szakma iránti érdeklıdés felkeltését szolgálja. A szakkörök indításáról a felmerülı igények és az iskola lehetıségeinek figyelembevételével minden tanév elején az iskola nevelıtestülete dönt. A szakkör vezetését olyan felnıtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. Az iskola által szervezett szakkörök ingyenesek a tanulók számára. 1. A tehetséges tanulók képességeinek továbbfejlesztését segítik a szaktárgyi, sport, kulturális és egyéb országos versenyek, iskolai versenyek érdeklıdı tanulóink számára az iskolán kívüli versenyeken való részvételt is biztosítjuk 2. Önképzés, ismeretszerzés, szabadidı hasznos eltöltése érdekében tanulóink számára biztosítjuk az iskolai könyvtárhasználatot iskolai számítógépek és internet használatát 3. Pályázati lehetıségek: a tanulóifjúság érdeklıdési körébe tartozó pályázatokra felhívjuk a tanulóink figyelmét. 4. Önköltséges tanfolyamok: a tanulók, szülık igénye szerint szervezünk önköltséges tanfolyamokat elsısorban idegen nyelv tanulása céljából 3.6 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A nevelési és oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi feladatait, a közoktatási intézmények mőködését szabályozó legfontosabb jogszabályok: évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 11/1994. (VI.8) MKM rendelet módosításai: 16/1998. (IV.8.) MKM rendelet, 8/2000. (V. 24.) OM - rendelet a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl A gyermekvédelmi törvény azon az elven alapszik, hogy a gyermek nevelése elsısorban a család joga és kötelessége. Ebben kell az államnak és az önkormányzatnak, valamint ezek intézményeinek segítséget nyújtani. Ennek érdekében foglalja össze a törvény a gyermek alapvetı jogait és e jogok érvényesülésének garanciáit, illetve a szülıi jogokat és kötelességeket. 16

19 A törvény megállapítja, hogy a gyermekvédelem olyan tevékenység, amely, a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésére, a veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésére, a szülıi gondoskodásból kikerülı gyermek helyettesítı védelmének biztosítására irányul. A gyermek-és ifjúságvédelem minden gyermekre kiterjedı gondoskodás, összetett, sokrétő, komplex tevékenység. A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat segítı személyek és intézmények az iskolán belül: a nevelıtestület alapvetı feladata, hogy közremőködjön a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlıdését veszélyeztetı körülmények megelızésében, feltárásában, megszüntetésében. osztályfınök, igazgató, iskolaorvos, védını, iskolapszichológus, ifjúságvédelmi felelıs az iskolán kívül: a települési Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámhivatal, Nevelési Tanácsadó, Családsegítı Központ, egészségügyi intézmények (Gyermek-ideggondozó, Drogambulancia stb.) rendırség, civil szervezetek. A védelemre szorulók köre (jogszabály szerint): Hátrányos helyzető tanuló: (Ktv ) az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzı védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította. A helyzet kialakulásához vezetı tényezık: alacsony jövedelem, fogyasztási szint, rossz lakáskörülmények, a szülık alacsony iskolázottsági, mőveltségi szintje. A hátrányos helyzet következménye lehet a tanuló esélyegyenlıtlensége. Halmozottan hátrányos helyzető tanuló: Hátrányos helyzető tanuló (Ktv ) valamint a 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/D -a, mely további szempontként jelöli meg, hogy a szülı tanulmányait legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezte be. 17

20 Veszélyeztetett fiatal: (Gyvtv. 5. n) mindaz, akinek testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlıdését a szülı vagy a környezet nem biztosítja. A veszélyeztetettség kialakulásához vezetı tényezık: a fiatal családjára, szőkebb társadalmi környezetére jellemzı elhanyagoló nevelés, gondozás, valamint a családban a devianciák halmozott elıfordulása (alkohol, drog, brutalitás, bőncselekmény). Ennek következménye lehet a tanulónál is megjelenı deviáns magatartási formák kialakulása, negatív társadalmi csoportokhoz való csatlakozás, alkoholizálás, kábítószerélvezet. Segíteni tartós, szakember nyújtotta támogatással lehet, hogy életesélyeik, fejlıdési lehetıségeik javuljanak A nevelıtestület feladatai a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésében: Évente két alkalommal szülıi értekezletet és ehhez kapcsolódóan szaktanári fogadó órát tartunk (szükség esetén többször) A szülıi értekezletet megelızıen az iskolai szülıi munkaközösség megbeszélést tart, melyen az iskola igazgatója tájékoztatja a szülıket az iskola eredményeirıl, helyzetérıl, célkitőzéseirıl, megbeszélik a szülık által felvetett problémákat. Szülıi értekezleteinkre szükség esetén szakértı elıadókat hívunk meg, akik a gyermekeket érintı legaktuálisabb problémákról (kábítószer- és alkoholfogyasztás, szexuális úton terjedı betegségek, stb.) tartanak tájékoztatást. Veszélyeztetett, illetve problémás gyermekek esetében az osztályfınökök a probléma gyanújának felmerülésekor közvetlenül vagy az iskola ifjúságvédelmi felelısén keresztül azonnal kapcsolatba lépnek a szülıkkel. Az iskola feladatának tekinti az anyagilag rászoruló családok tanácsokkal való támogatását. Segítünk megtalálni a megfelelı önkormányzati, alapítványi, illetve egyéb intézményi fórumokat, ahol az érintett családok anyagi támogatásért pályázhatnak. Szélsıséges esetben az iskola törvény által kimondott joga és kötelessége a helyi gyermek- és ifjúságvédı intézet értesítése, illetve indokolt esetben hatósági eljárás kezdeményezése. 18

21 3.6.2 A nevelıtestület feladatai a gyermekek fejlıdését veszélyeztetı okok megelızésében: Olyan nevelési elveket vallunk és alkalmazunk, melyek szerint egyetlen tanuló sem kerülhet hátrányos helyzetbe származása, bırszíne, nemzeti vagy etnikai hovatartozása, illetve bármilyen más ok miatt. Minden tanuló számára biztosítjuk a fejlıdéséhez, képességeinek, tehetségeinek kibontakozásához szükséges feltételeket. Segítjük a tanulói szervezetek, diákönkormányzatok létrejöttét, mőködését. A tanulóknak biztosítjuk a nevelésükhöz, oktatásukhoz szükséges biztonságos és egészséges környezetet. Az iskola tanulmányi rendjét úgy alakítjuk ki, hogy pihenı idı, szabadidı, sportolási és étkezési lehetıség a tanulók számára biztosított legyen. A tanulói személyiségi jogok tiszteletben tartását, alapvetı feladatnak tartjuk. Figyeljük és számon tartjuk a városban és környékén a gyermekeket fenyegetı veszélyekrıl szervezett elıadásokat, programokat, és népszerősítjük azokat a tanulók körében. Igény szerint meg is szervezzük a csoportos programlátogatást, és elkísérjük tanulóinkat. Az iskolában is szervezünk a tanulókat érdeklı és érintı témákról, illetve problémákról beszélgetéseket, elıadásokat, egyéb programokat az osztályfınöki órák keretében, évfolyamonként vagy tanórán kívüli elfoglaltságként. A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok közé tartozik az egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése. Az iskola kiemelt figyelmet fordít a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a drogfogyasztás, AIDS megelızésére. Végzıs diákjainknak segítséget nyújtunk a továbbtanuláshoz, a pályaválasztáshoz, munkahelyek kereséséhez A nevelıtestület feladatai a gyermekek fejlıdését veszélyeztetı okok feltárásában: Az osztályfınöknek, az ifjúságvédelmi felelısnek szorosan együtt kell mőködni a hátrányos helyzet, esetleg veszélyeztetettség felismerésében. A problémák feltárását segíti az ıszinte, bizalmas tanár-diák munkakapcsolat, beszélgetések, fokozott tanári odafigyelés. 19

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ELİMOZDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY... 3 II. AZ ESÉLYEGYENLİSÉGI

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Pedagógiai program uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Közgazdasági Szakközépiskola opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben