Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009

2 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK NEVELÉSI PROGRAM ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGİ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A TEHETSÉG, A KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉGEK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTİ PROGRAM A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉG A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELİ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTİ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A SZÜLİ, TANULÓ, ISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI PEDAGÓGUS EGYÜTTMŐKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA AZ INTÉZMÉNY EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLA DROGMEGELİZÉSI STRATÉGIÁJA... 32

3 1. Az iskola adatai Az iskola hivatalos elnevezése: Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola OM azonosító: Az iskola fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér ) Az intézmény felügyeleti szerve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Az intézmény típusa: Közszolgáltató költségvetési szerv közintézmény (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, a Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola (6725 Szeged, Szabadkai út 3.), a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola (6721 Szeged, József A. sgt. 26.), a Kossuth Zsuzsanna Gimnázium, Egészségügyi és Könnyőipari Szakképzı Iskola (6724 Szeged, Kodály tér 1.), és a Vedres István Építıipari Szakközépiskola (6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6.) általános jogutódja Az iskola székhelye: 6725 Szeged, Szabadkai út 3. Az iskola telephelyei: 6725 Szeged, Szabadkai út Szeged, József A. sgt Szeged, Külterület Szeged, Kodály tér Szeged, Horváth Mihály u

4 Az iskola mőködési területe: Elsısorban Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területe Az iskola típusa: Többcélú intézmény, összetett iskola Tagintézmények: Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Fodor József Élelmiszeripari Tagintézménye Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyőipari Tagintézménye Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Vedres István Építıipari Tagintézménye 2

5 2. Az iskolában ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok Általános iskola Szakiskolai oktatás évfolyamon Szakközépiskolai oktatás (9-13.*) évfolyamon Egészségügyi szakmacsoport Egészségügyi szakmacsoport Élelmiszeripari szakmacsoport Élelmiszeripari szakmacsoport Építészeti szakmacsoport Könnyőipari szakmacsoport Mezıgazdasági szakmacsoport Szakiskolai szakképzés évfolyamon Mőszaki orientáció (* Nyelvi elıkészítı osztály) 10. osztályra épülve alapfokú iskolai végzettségre épülve Iskolarendszeren kívüli képzés Felnıttoktatás Szakképzés Technikus képzés Felsıfokú szakképzés Tanfolyami Esti munkarend Általános és Középiskolai Középiskolai keretben szerint középiskolai végzettségre végzettségre végzettségre épülve épülve épülve 3

6 3. Nevelési program 3.1 Alapelvek, célok, feladatok Közös pedagógiai hitvallásunk: Oktató-nevelı munkánkban meghatározó jellegőnek tekintjük az egyetemes emberi értékeket, melyekre stabil tudás építhetı. Alapvetı erkölcsi értékeknek tartjuk a humanizmust, a becsületességet, az ıszinteséget, a szeretetet. A mai kor kihívásai megkövetelik, hogy modern, naprakész, a társadalom igényeinek megfelelı ismereteket nyújtsunk diákjainknak, és olyan személyiségjegyek és magatartásformák kialakítását szorgalmazzuk, amelyek birtokában el tudnak igazodni az ıket körülvevı szőkebb és tágabb környezetben, és tudatosan reagálnak a világban zajló természeti és társadalmi jelenségekre. Pedagógiai tevékenységünk célja, hogy: tanítványainkat felkészítsük és eljuttassuk az érettségi vizsgához, megalapozzuk a felnıttkori, önálló tanulás, ismeretszerzés képességét, igényét, szakmai képesítést adjunk a kezükbe, pozitív életszemlélető, kulturált viselkedéső, a társadalmi változások iránt fogékony, kreatív, önálló, alkalmazkodni képes fiatalokká neveljük ıket. Egységes pedagógiai alapelveink A pedagógiai alapelvek olyan általános, lényeges, normatív jellegő irányelvek, amelyek a nevelés minden területére és formájára érvényes törvényszerőségekre és a nevelési tapasztalatra alapozódva biztosítják a nevelés hatékonyságát, ezáltal iránymutatásul szolgálnak a nevelés komplex folyamatában. A komplexitás elve: felvállaljuk a komplex személyiségfejlesztést annak tudatában, hogy bonyolult, összetett, de egymással összefüggı biológiai, fiziológiai, pszichológiai, társadalmi törvényszerőségek folyamatosan és együttesen hatnak pedagógusra és diákra egyaránt. Az egyenrangúság elve: az emberi és tanulói szabadságjogok figyelembe vételével pedagógus és diák egyenrangú félként vesz részt az oktatás-nevelés folyamatában. A tanár-diák kapcsolatot nyíltság, ıszinteség, segítıkészség, felelısségérzet hatja át. 4

7 A pedagógus vezetı szerepének elve: az egyenrangúság elvével együtt egyértelmőnek kell lennie, hogy a pedagógusnak irányító szerepe van minden pedagógiai tevékenységben. Az életkori sajátosságok figyelembe vételének elve: a diákokat életkoruknak megfelelıen lehet terhelni, elvárásainkat ehhez kell igazítani. Az egyes tanuló tudását, fejlıdését, szorgalmát, magatartását a maga fejlettségi fokához mérten kell értékelni. A közösségekhez tartozás elve: minden tanuló kevesebb-több közösségnek tagja (család, osztály, baráti kör, egyesület, lakóhely, stb.). Ezek a közösségek hatásrendszerükkel lehetıséget biztosítanak a tanulóknak önállóságuk, öntevékenységük, önkormányzó képességük kibontakoztatására, a közéletiség gyakorlására. A nemzeti és európai identitástudat egységének elve: a tanítási tanulási folyamat tervezésének és gyakorlatának egyre fontosabb tényezıje lesz a helyi, a nemzeti és az európai értékek egyenrangúsága. A demokratizmus elve: diákjaink ıszintén és nyíltan vállalják véleményüket, ítéletüket. Képesek szóban és írásban demokratikus keretek között vitatkozni, érvelni. Meghallgatják és elfogadják az övéktıl eltérı véleményeket és bírálatokat is. A pozitív életszemlélet elve: tudatosítjuk diákjainkban, hogy mindenkinek helye van a világban, valamiben sikeres, eredményes lehet. Egészséges, önmagukban bízó, képességeikkel és adottságaikkal egyaránt tisztában lévı fiatalokat igyekszünk kibocsátani az iskola kapuján. A következetesség elve: igényesség, tudatosság, határozottság érvényesítése a tanulókkal szemben, valamint a tanulók egymással szemben támasztott követelményeiben is. A differenciálás elve: arra törekszünk, hogy az oktatás és a bánásmód egyénre szabottan nyilvánuljon meg. A bizalom elve: megértés, empátia, segítıkészség alapján álló, harmonikusan mőködı partnerkapcsolatokra való törekvés pedagógus-diák, diák-diák között egyaránt. A tolerancia elve: a tanár-diák kapcsolatban és a tanulók egymáshoz való viszonyában érvényesüljön a türelem, a másság elfogadása. 5

8 A fenti általános alapelvek érvényesítésén túl fontosnak tartjuk, hogy az iskola a közoktatási törvényben meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelıs a gyermekek, tanulók testi, érzelmi, erkölcsi fejlıdéséért, a tanulói közösség kialakulásáért. Ennek érdekében a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában és a közösségfejlesztése során együttmőködünk a szülıvel, a szülık közösségével, felkészítjük a tanulót a családi életre, családtervezésre. Az iskola, mint helyi önkormányzati fenntartású intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen világnézet, vallás mellett sem, ezért pedagógiai programunkban biztosítjuk az ismeretek, a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos, többoldalú közvetítését, tevékenységünk során vallási, világnézeti kérdésekben semlegesek maradunk. Feladataink végrehajtása során döntéseink, intézkedéseink meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét vesszük figyelembe, ennek érdekében: a közoktatási törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelı színvonalon biztosítjuk minden tanulónk részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, a közoktatási törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megadunk képességei kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei korszerősítéséhez, ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényezı figyelembevételével, a többi tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésére álló lehetıségek közül a legkedvezıbbet választva döntünk. Az iskolában olyan légkör megteremtése szükséges, amelyben a tanulók jól és biztonságban érezhetik magukat. Ennek érdekében a tanuló személyiségi jogait tiszteletben tartjuk, 6

9 a tanulókat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, diákjaink elıre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket. Az iskolában tanulók korszerő ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítására és bıvítésére, valamint a tanulók személyiségének széles körő fejlesztésére törekszünk. Iskolai oktató-nevelı munkánk közös céljai Elsıdleges célunk, hogy a gimnázium, illetve a szakközépiskola 12. évfolyamát elvégzı tanulók feleljenek meg az érettségi vizsga követelményeinek, legyenek felkészültek a felsıfokú továbbtanulásra, illetve a szakképzésbe való bekapcsolódásra. Szakközépiskolai tanulóinkat szakképzési évfolyamokon felkészítjük az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzésére, illetve középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében a szakmai vizsgára. Szakiskolai tanulóinkat szakképzési évfolyamokon felkészítjük az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy az érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképzettségek körében a szakmai vizsga letételére. Vállaljuk a hátrányos helyzető és gyengébb képességő tanulók felkészítését is. Iskolai oktatásunk és nevelésünk célja korszerő, a tanulók képességeit fejlesztı tananyag átadása. Fontosnak tartjuk ezen belül: magas szintő, korszerő általános és szakmai ismeretek átadását, az anyanyelv helyes és kulturált használatát a kommunikációs készségek fejlesztését idegen nyelvi középfokú társalgási szintő ismeretek elsajátíttatását környezetvédelmi ismeretek oktatását és a környezetkímélı szemlélet kialakítását a számítógépes ismeretek felhasználói szintő tudását az egyéni tanulás hatékony módszereinek megismerését 7

10 olyan ismeretek átadását tanulóinknak, amelyek kialakítják az egészséges életmód igényét tudatos orientációval, széleskörő szakmai alapozással és speciális képzéssel innovatív, pozitív, önálló alkotó személyiségek nevelését, stabil, egyértelmő értékrendszer közvetítését, amelyben a tudás, az új ismeretek szerzése központi helyet foglal el, de mellette az általános emberi értékek is nagy hangsúlyt kapnak, demokratikus, harmonikus, derős iskolai légkör megteremtését, a nemzethez tartozás érzésének erısítését, a magyarságtudat megszilárdítását, a haladó hagyományok tiszteletét, ápolását, az európai látásmód, gondolkodásmód fejlesztését, az állampolgári szerepre, a demokratikus életformára való felkészítést, az élethosszig tartó tanulásra való felkészítést, az ehhez szükséges képességek kialakítását, a végzett tanulók rendelkezzenek olyan tudással és kompetenciákkal, amelyek birtokában képessé válnak a társadalom és a piacgazdaság igényeinek megfelelni, a szociális képességek (kapcsolatteremtés, kommunikáció, empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés) fejlesztését, a felelısségtudat elmélyítését, az önmagáért, kisebb közösségekért, a társadalomért vállalt felelıs magatartás megerısítését, a minıség iránti elkötelezettség kialakítását, a minıségi munkavégzés iránti igény felkeltését és elmélyítését. Pedagógiai tevékenységünk közös feladatai 1. Az oktató nevelımunka színvonalának további emelése, a legkorszerőbb ismeretek megszerzése, továbbadása, a pedagógiai optimizmus fenntartása, 2. Az ismeretátadás során a társadalom elvárásainak, a tanuló életkori sajátosságainak, egyéni adottságainak és képességeinek figyelembe vétele, 8

11 3. Szakmaszeretetre, kitartásra, szakszerő, pontos munkavégzésre, felelısségtudatra és -vállalásra nevelés, 4. Az oktatás hatékonyságának javítása, a tudásszint növelését célzó teljesítményvizsgálatokkal, a munkaközösségek irányító tevékenységével, a számítástechnikai és a nyelvoktatás erısítésével, a differenciált felzárkóztatás és tehetséggondozás segítségével, 5. Az adottságoknak, képességeknek, érdeklıdésnek, képzettségnek megfelelı, tudatos pályaorientációs tevékenység megvalósítása, 6. Az állampolgári szerepre való felkészítés, kulturált vitakészség, kommunikatív képesség kialakítása, 7. A tanulók teljes személyiségének fejlesztése, a káros szenvedélyek kialakulásának megelızése, 8. Az egészséges életmód iránti igény felkeltése, a rendszeres testmozgás biztosítása, a mozgás megszerettetése, a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása, 9. Az iskola hagyományainak ápolása, városunk, nemzetünk emlékei, jelképei iránti tisztelet ébresztése, elmélyítése, 10. A tanítási idın kívüli tevékenységek színvonalának fejlesztése, a szabadidı tartalmas eltöltéséhez való hozzájárulás, 11. A szülıi házzal való szorosabb, tartalmasabb együttmőködés, 12. Elsısorban a szakmai képzés területén a különbözı minıségbiztosítási technikák megjelenítése, az EU-s követelmények, mőködési mechanizmusok megismerése, 13. A kompetencia alapú oktatás módszereinek felhasználásával a tanulási folyamatot megkönnyítı alapképességek- és készségek, szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai, info-kommunikációs technológiai fejlesztése. 14. A képesség-kibontakoztató és integrációs program keretében az eltérı képességő és szociális helyzető tanulók együttnevelésének további biztosítása, a lemorzsolódó, az évfolyamismétlı tanulók számának csökkentése, egyénre szabott differenciált nevelés, oktatás megvalósítása, a programban érintett szülıkkel, partnerekkel való együttmőködés kidolgozása. 9

12 3.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A modern pedagógiai nézet szerint a személyiségfejlesztés értékközvetítés, amelynek eredményeként a tanulók motívumai, szokásai, életmódja az értékekkel való azonosulás révén belsı hajtóerıvé, szükségletté válik. Iskolánk sokszínő palettájával jelentısen befolyásolhatja a tanulók munkához való viszonyát. Olyan értékeket közvetítünk az ismeretek megtanítása során, amelyek kialakítják a fiatalokban az elsajátítandó alapmőveltség és szakmai tudás mellett további tanulás, az élethosszig tartó tanulás iránti igényt. Változatos pedagógiai módszerekkel mélyítjük mőveltségüket, formáljuk világszemléletüket, segítjük eligazodásukat szőkebb és tágabb környezetükben. Fı területek: erkölcsi nevelés, értelmi nevelés, közösségi nevelés, érzelmi nevelés, állampolgári nevelés, akarati nevelés, munkára nevelés. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok a tanórai és a különbözı tanórán kívüli tevékenységek végzése során valósíthatók meg: kötelezı és választható tanórák, szakkörök, önképzı körök, iskolai sportkör, tanulmányi, kulturális, sportversenyek, tanulmányi kirándulás keretében. Feladatok: Kognitív kompetenciák fejlesztése a tanulási folyamat motiváltságának ébrentartása, folyamatos ellenırzés, reális célok kitőzése, tantárgy specifikus tanulási technikák elsajátítása 10

13 Szociális kompetenciák fejlesztése kapcsolattartás a szülıkkel, a pedagógus személyes példaadásának felelıssége, kölcsönös tisztelet, valós értékeken alapuló tekintély, a hagyományok tisztelete, ápolása, a fegyelmezett munkavégzés képességének kialakítása, toleranciára nevelés, az egyént és a közösséget romboló destruktív magatartási formák visszaszorítása. Személyes kompetenciák fejlesztése reális értékrend kialakítása, egészséges életmódra nevelés, személyes higiénia, rendszeretet. Szakmai kompetenciák fejlesztése gyakorlatias, kreatív szakmai gondolkodás, felelısségtudat, gazdasági racionalitásra való törekvés kialakítása, környezettudatos attitőd kialakítása, a szakmai etikai normák tiszteletben tartása, kapcsolattartás szakmai körökkel. 3.3 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az európai integrációba került országunk társadalmának embereszménye a sokoldalúan fejlett individuum, a képességeit szabadon kiteljesítı szuverén egyéniség. Ez nem valósulhat meg az egyenrangú embertársak rovására, de az egyént befogadó közösségek szocializáló befolyása nélkül sem. Nevelésünknek arra kell irányulnia, hogy az intézményünkbe járó tanulónk képes legyen harmonikusan beilleszkedni a közösségbe, valamint hogy az iskolai közösségek pozitív értékeket közvetítsenek. A közösségfejlesztés az iskolában a közösség szükségleteinek, elvárásainak megfelelı, a fejlıdést elısegítı tevékenységgel alakítható ki. Fontos, hogy a megválasztott forma alkalmas legyen a közösségfejlesztı szerepek betöltésére, a döntések meghozatalára, az egyéni 11

14 felelısség vállalására, a tolerancia és a segítıkészség kialakítására, az egészséges versenyszellem elsajátítására. Célok: Olyan közösség kialakítása, melynek tagjai ismerik az autonóm választás és döntés szabadságát, annak felelısségét. Csak demokratikusan szervezett és mőködı közösség fejlesztheti ki a tanulókban a másokkal való együttmőködés készségét, megízleltetve a morális, tisztességes, becsületes magatartást. Olyan helyzeteket kell teremteni, amelyekben a tanulók alapvetı értékeket ismerhetnek meg. A tanulók kapcsolódjanak be a közvetlen környezetük értékeinek gyarapításába. A közösségfejlesztés fı területei: tanórák (szaktárgyi, osztályfınöki), tanórán kívüli foglalkozások, diákönkormányzat fórumai. Az osztályközösségek alakítását az alábbi tevékenységek segítik: az egy osztályban tanító tanárok együttmőködése, egyéni és csoportmegbízások, feladatok, az osztályfınöki munkaközösség tevékenysége. Kiemelt szerepet kap a közösségek kialakításában, fejlesztésében az osztályfınök, a szabadidı-szervezı valamint a diákönkormányzatot segítı tanár. Az osztályfınök feladatai: Nevelje a fiatalokat önellenırzésre, egymás segítésére! Ismertesse meg a tanulókkal a társas érintkezés szabályait! Különösen fontos ez a konfliktushelyzetekben. Segítse a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önirányító képességének kifejlıdését! 12

15 Segítse elı a fiatalok pozitív beállítódásainak, szokásainak kialakulását, amik az egészségi állapotukat javítják! Fejlessze a beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítıkész magatartást! Legyen toleráns a mássággal szemben! 3.4 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenységek A beilleszkedési, magatartási zavarok hatással vannak a tanulmányi munkára, de közvetetten a tanulási nehézség is okozhat frusztráció miatt beilleszkedési, magatartási zavart. Élesen el kell különítenünk a magatartásból eredı tanulási problémákat a tanulási nehézségektıl. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdı tanulók segítésére a pedagógiai módszerek széles skáláját kell alkalmazni, illetve adott esetben a megfelelı külsı szakemberek segítségét igénybe kell venni. A pedagógiai módszerek széles skálájából a legfontosabb: Megelızés Az iskolába kerülı tanulók szociális helyzetének és a devianciára hajlamosító tényezıknek a felmérése amely elsısorban az osztályfınökök, feladata már az elsı hónapban megtörténik, és ezután is folyamatosan figyelemmel kísérjük a változásokat. A kilencedik osztályos tanulók beilleszkedésének megkönnyítésére városnézı, kulturális és szakmai jellegő kirándulásokat, illemtan foglalkozásokat szervezünk. Speciális osztályfınöki órák keretében személyiségfejlesztı módszereket, személyiségfejlesztı programokat alkalmaznak. Az osztályfınöki órák témaválasztása az iskolai szervezéső szakkörök, sportolási lehetıségek is tükrözik azt a törekvést, hogy segítsük a tanulókat problémáik feldolgozásában, egyéniségüknek megfelelı értelmes, tanítási idın kívüli tevékenységek megtalálásában. 13

16 Probléma felismerés Az elsı jelek felismerése az osztályfınök, szaktanár feladata a tanuló kiszorul a korábbi informális csoportokból, romlik a megítélése az osztályban a figyelem szétszórtsága gyenge tanulmányi eredmény feltőnési vágyból fakadó rendzavaró viselkedés igazolatlan hiányzás depressziós tünetek szociálisan hátrányos helyzet (családi körülmények alapos megismerése) A megszüntetés érdekében tehetı lépések Egyéni beszélgetés a tanulóval. Szülık értesítése a problémákról levélben, telefonon vagy szülıi értekezleten. Szülıkkel való folyamatos kapcsolattartás. Személyes beszélgetés a szülıkkel lehetıleg a tanuló jelenlétében Az ifjúságvédelmi felelıs, iskolapszichológus bevonása a tanulóval való folyamatos problémafeltáró munkába. Szükség esetén mentálhigiénés csoport, illetve program szervezése. Az igazgatóhelyettes és az igazgató értesítése a további teendık megtétele miatt. Szükség esetén külsı segítség igénybe vétele, amelynek megtalálásához segítséget nyújt az iskola. - Ifjúsági Ideggondozó - Nevelési Tanácsadó - Drogambulancia - Gyermek és ifjúságpszihiátria - Gyermekjóléti Szolgálat A tanulási nehézség okait elsısorban a részképesség zavarok okozzák. A Közoktatási Törvény 30.. (9) bekezdése szerint abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel küzd, vagy fogyatékosságban szenved, a Nevelési Tanácsadó megkeresésére a szakértı és a rehabilitációs bizottság dönt. 14

17 Az iskola további feladatait (mentességek a tanév során és az érettségi vizsgán; egyéni foglalkozások, felzárkóztató foglalkozások szervezése stb.) jogszabály határozza meg. A differenciált képességfejlesztés (tanórai és tanórán kívüli egyénre szabott differenciált foglalkozások, több gyakorló vagy ismétlı feladat megoldatása) a szaktanárok feladata. Az osztályfınökön túl minden egyes pedagógus felelıssége, hogy a lehetséges pedagógiai eszközeivel megteremtse a tanulók közötti esélyegyenlıséget, mert minden tanulónak egyformán fontos a személyisége. 3.5 A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítı tevékenységek Iskolánk fontos feladatnak tartja a tehetségek felismerését, gondozását, a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését. Mindez különleges pedagógiai érzéket, nagyfokú empátiát és a differenciált módszerek alkalmazását kívánja. Iskolánk tanulói rendszeresen részt vesznek, és hagyományosan jól szerepelnek a különbözı országos szakmai tanulmányi versenyeken, sportversenyeken. A jó eredmények egyik alapvetı feltétele, hogy biztosítsuk a tehetséges és vállalkozó szellemő diákok számára a felkészülési lehetıséget. A tehetséggondozás területei: 1. Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás (differenciált osztálymunka) 2. Nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozások a helyi tantervben (óratervben) meghatározott keretek között. 3. Differenciálást szolgáló tanórai foglalkozások, különösen a csoportbontásos oktatás. A 11. és a 12. évfolyamon külön csoportot alkotnak az emelt szintő érettségi vizsgára felkészülést vállaló diákok. 4. Csoportos tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások, ezen belül különösen a szakkörök, sportkörök, versenyekre felkészítı foglalkozások. 15

18 A különbözı szakkörök mőködése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését, a szakma iránti érdeklıdés felkeltését szolgálja. A szakkörök indításáról a felmerülı igények és az iskola lehetıségeinek figyelembevételével minden tanév elején az iskola nevelıtestülete dönt. A szakkör vezetését olyan felnıtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. Az iskola által szervezett szakkörök ingyenesek a tanulók számára. 1. A tehetséges tanulók képességeinek továbbfejlesztését segítik a szaktárgyi, sport, kulturális és egyéb országos versenyek, iskolai versenyek érdeklıdı tanulóink számára az iskolán kívüli versenyeken való részvételt is biztosítjuk 2. Önképzés, ismeretszerzés, szabadidı hasznos eltöltése érdekében tanulóink számára biztosítjuk az iskolai könyvtárhasználatot iskolai számítógépek és internet használatát 3. Pályázati lehetıségek: a tanulóifjúság érdeklıdési körébe tartozó pályázatokra felhívjuk a tanulóink figyelmét. 4. Önköltséges tanfolyamok: a tanulók, szülık igénye szerint szervezünk önköltséges tanfolyamokat elsısorban idegen nyelv tanulása céljából 3.6 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A nevelési és oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi feladatait, a közoktatási intézmények mőködését szabályozó legfontosabb jogszabályok: évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 11/1994. (VI.8) MKM rendelet módosításai: 16/1998. (IV.8.) MKM rendelet, 8/2000. (V. 24.) OM - rendelet a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl A gyermekvédelmi törvény azon az elven alapszik, hogy a gyermek nevelése elsısorban a család joga és kötelessége. Ebben kell az államnak és az önkormányzatnak, valamint ezek intézményeinek segítséget nyújtani. Ennek érdekében foglalja össze a törvény a gyermek alapvetı jogait és e jogok érvényesülésének garanciáit, illetve a szülıi jogokat és kötelességeket. 16

19 A törvény megállapítja, hogy a gyermekvédelem olyan tevékenység, amely, a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésére, a veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésére, a szülıi gondoskodásból kikerülı gyermek helyettesítı védelmének biztosítására irányul. A gyermek-és ifjúságvédelem minden gyermekre kiterjedı gondoskodás, összetett, sokrétő, komplex tevékenység. A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat segítı személyek és intézmények az iskolán belül: a nevelıtestület alapvetı feladata, hogy közremőködjön a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlıdését veszélyeztetı körülmények megelızésében, feltárásában, megszüntetésében. osztályfınök, igazgató, iskolaorvos, védını, iskolapszichológus, ifjúságvédelmi felelıs az iskolán kívül: a települési Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámhivatal, Nevelési Tanácsadó, Családsegítı Központ, egészségügyi intézmények (Gyermek-ideggondozó, Drogambulancia stb.) rendırség, civil szervezetek. A védelemre szorulók köre (jogszabály szerint): Hátrányos helyzető tanuló: (Ktv ) az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzı védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította. A helyzet kialakulásához vezetı tényezık: alacsony jövedelem, fogyasztási szint, rossz lakáskörülmények, a szülık alacsony iskolázottsági, mőveltségi szintje. A hátrányos helyzet következménye lehet a tanuló esélyegyenlıtlensége. Halmozottan hátrányos helyzető tanuló: Hátrányos helyzető tanuló (Ktv ) valamint a 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/D -a, mely további szempontként jelöli meg, hogy a szülı tanulmányait legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezte be. 17

20 Veszélyeztetett fiatal: (Gyvtv. 5. n) mindaz, akinek testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlıdését a szülı vagy a környezet nem biztosítja. A veszélyeztetettség kialakulásához vezetı tényezık: a fiatal családjára, szőkebb társadalmi környezetére jellemzı elhanyagoló nevelés, gondozás, valamint a családban a devianciák halmozott elıfordulása (alkohol, drog, brutalitás, bőncselekmény). Ennek következménye lehet a tanulónál is megjelenı deviáns magatartási formák kialakulása, negatív társadalmi csoportokhoz való csatlakozás, alkoholizálás, kábítószerélvezet. Segíteni tartós, szakember nyújtotta támogatással lehet, hogy életesélyeik, fejlıdési lehetıségeik javuljanak A nevelıtestület feladatai a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésében: Évente két alkalommal szülıi értekezletet és ehhez kapcsolódóan szaktanári fogadó órát tartunk (szükség esetén többször) A szülıi értekezletet megelızıen az iskolai szülıi munkaközösség megbeszélést tart, melyen az iskola igazgatója tájékoztatja a szülıket az iskola eredményeirıl, helyzetérıl, célkitőzéseirıl, megbeszélik a szülık által felvetett problémákat. Szülıi értekezleteinkre szükség esetén szakértı elıadókat hívunk meg, akik a gyermekeket érintı legaktuálisabb problémákról (kábítószer- és alkoholfogyasztás, szexuális úton terjedı betegségek, stb.) tartanak tájékoztatást. Veszélyeztetett, illetve problémás gyermekek esetében az osztályfınökök a probléma gyanújának felmerülésekor közvetlenül vagy az iskola ifjúságvédelmi felelısén keresztül azonnal kapcsolatba lépnek a szülıkkel. Az iskola feladatának tekinti az anyagilag rászoruló családok tanácsokkal való támogatását. Segítünk megtalálni a megfelelı önkormányzati, alapítványi, illetve egyéb intézményi fórumokat, ahol az érintett családok anyagi támogatásért pályázhatnak. Szélsıséges esetben az iskola törvény által kimondott joga és kötelessége a helyi gyermek- és ifjúságvédı intézet értesítése, illetve indokolt esetben hatósági eljárás kezdeményezése. 18

21 3.6.2 A nevelıtestület feladatai a gyermekek fejlıdését veszélyeztetı okok megelızésében: Olyan nevelési elveket vallunk és alkalmazunk, melyek szerint egyetlen tanuló sem kerülhet hátrányos helyzetbe származása, bırszíne, nemzeti vagy etnikai hovatartozása, illetve bármilyen más ok miatt. Minden tanuló számára biztosítjuk a fejlıdéséhez, képességeinek, tehetségeinek kibontakozásához szükséges feltételeket. Segítjük a tanulói szervezetek, diákönkormányzatok létrejöttét, mőködését. A tanulóknak biztosítjuk a nevelésükhöz, oktatásukhoz szükséges biztonságos és egészséges környezetet. Az iskola tanulmányi rendjét úgy alakítjuk ki, hogy pihenı idı, szabadidı, sportolási és étkezési lehetıség a tanulók számára biztosított legyen. A tanulói személyiségi jogok tiszteletben tartását, alapvetı feladatnak tartjuk. Figyeljük és számon tartjuk a városban és környékén a gyermekeket fenyegetı veszélyekrıl szervezett elıadásokat, programokat, és népszerősítjük azokat a tanulók körében. Igény szerint meg is szervezzük a csoportos programlátogatást, és elkísérjük tanulóinkat. Az iskolában is szervezünk a tanulókat érdeklı és érintı témákról, illetve problémákról beszélgetéseket, elıadásokat, egyéb programokat az osztályfınöki órák keretében, évfolyamonként vagy tanórán kívüli elfoglaltságként. A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok közé tartozik az egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése. Az iskola kiemelt figyelmet fordít a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a drogfogyasztás, AIDS megelızésére. Végzıs diákjainknak segítséget nyújtunk a továbbtanuláshoz, a pályaválasztáshoz, munkahelyek kereséséhez A nevelıtestület feladatai a gyermekek fejlıdését veszélyeztetı okok feltárásában: Az osztályfınöknek, az ifjúságvédelmi felelısnek szorosan együtt kell mőködni a hátrányos helyzet, esetleg veszélyeztetettség felismerésében. A problémák feltárását segíti az ıszinte, bizalmas tanár-diák munkakapcsolat, beszélgetések, fokozott tanári odafigyelés. 19

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Az iskola adatai Az iskola hivatalos elnevezése: Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola Rövid neve: Szegedi Szolgáltatási

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a többször módosított 1993. évi LXXIV tv. a közoktatásról tartalmazza. A törvény alapelvei

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012

Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012 Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012 - Az eddigi gyakorlatnak megfelelően év elején bemutatkozom a 9. osztályosoknak osztályfőnöki órákon, valamint szüleiknek az első szülői értekezleten. - Év elején az

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Kollégiumi nevelı értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Második Esély Gimnáziumi Program A Zsámbéki Premontrei Szakközépiskolában

Második Esély Gimnáziumi Program A Zsámbéki Premontrei Szakközépiskolában Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola 2072 Zsámbék, Piac köz 8. OM azonosító: 032655 Levélcím: 2072 Zsámbék, Pf. 6 Telefon/fax: 23/342-337,Tel.: 23/342-331 E-mail: zspsz@zspsz.sulinet.hu Második

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz)

2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz) 2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz) Szempont Terület Aspektus 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése

Részletesebben

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI A nevelési és oktatási intézmények - és ifjúságvédelmi feladatait: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és módosításai, az iskolák működését

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Iskolai egészségfejlesztés

Iskolai egészségfejlesztés Iskolai egészségfejlesztés Dr. Simich Rita (OEFI, Életciklus Osztály) 2010. március 11. Egy hatékony iskolai egészségnevelési program az egyik legköltséghatékonyabb beruházás, amit egy nép (állam) csak

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM OM azonosító: 037 632 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Igazgató: Horváth Attila Beiskolázási felelıs: Horváth Attila Telefon/fax: 92/313-490 Honlap: www.zmgzeg.sulinet.hu

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben