A tanév végi beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tanév végi beszámoló"

Átírás

1 DIÓSDI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA OM A tanév végi beszámoló 2013/2014 Diósdi Eötvös József Általános Iskola A tantestület elfogadta egyhangúlag 2014.június 18-án

2 1. A szakmai munka áttekintése Év végi iskolai beszámoló 1.1.A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása ( ) Az előző tanév végi adatok: Összlétszám: 574 fő plusz 11 magántanuló és 2 vendégtanuló. Alsós 370 fő Felsős 204 fő. Az új tanévben 70 fővel nőtt az iskola létszáma. 2013/2014 tanév év végi adatai: Lásd táblázat 26 osztályt indítottunk szeptember elsejével, ebből 9 a felső és 17 az alsó tagozaton. 15 napközis csoporttal + 1 tanulószobával a felső tagozaton indultunk a tanév elején. Az előző tanévhez képest 1 osztállyal illetve 2 napközis csoporttal bővültünk. Idén 5 első osztályban kezdhette el tanulmányait 130 gyermek. Elsős diákjaink közül 52 fő tanul iskolaotthonos osztályokban. Tanév elején összevonás történt a hetedik évfolyamon. Az előző tanév 6.A, 6.B és 6 C. osztályaiból jött létre a 7.A és a 7.B osztály. E tanév végén a viszonylag alacsonyabb létszámú negyedik évfolyamosokat vonjuk össze. A felsőben 2 osztállyal több lesz, mint volt. A tanulmányi átlagok természetesen a felső tagozatban alacsonyabbak, ebben szerepet játszik a nagyfokú elvándorlás, kiszelektálódás. A tantárgyi átlagok közötti eltérések is adnak okot elgondolkodásra. 1.2.A nevelőmunkában elért eredmények Fontos feladatunk volt az iskola életrendjének biztosítása. Az iskola fegyelem, rend, tisztaság biztosítása. A tanév során több területen eredményeket értünk el, a tanév végére az esetek száma lecsökkent (súlyos fegyelmi vétségek, lopások) A mindennapi életben fejlesztésre szorul a belső környezetünk védelme (váltócipő) takarítás illetve sok esetben a gyerekek igényessége a tantermek viszonylatában. A mellékhelyiségekben a rongálások, a papírpocsékolás megszüntetése halaszthatatlan feladat, ennek fontos eszköze a tanári ügyelet hatékonyabb ellátása. A kulturált beszéd és viselkedés, a mobiltelefonok a munkafegyelem állandó fejlesztést, meggyőzést, ellenőrzést és adott estben intézkedést követel a szülő bevonásával. A különböző nevelési területeken a kollégák tudatos munkát végeztek: környezetvédelem, egészségnevelés, közösségek alakítása, az erkölcsi nevelés a bevezetett hit- és erkölcstan mellett kiegészült az iskolaorvos, védőnők és külsősök programjaival is. 1.3.Az oktatómunkában elért eredmények Tanulóink nagy többsége teljesítette a tantervi követelményeket. Ennek eredményeit tükrözik a statisztikai adatok. Köszönet illeti a kollégákat, akik versenyekre készítették elő a tanulókat és külön dicséretes, hogy nagyon sokrétű fejlesztést jelentett ez. Tanulmányi, versmondó, ének, zene, színjátszás, sport, prózamondó, rajzpályázatok, levelező versenyek sokasága egészítette ki a mindennapos nevelést. A versenyeredményeket egy táblázat mutatja be. A tanulmányi eredmények jók, különösen az alsóban. A továbbtanulási adatok szerint az összes nyolcadikos szakközépiskolában és gimnáziumban tanul tovább. 1.4.Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei A évi kompetencia mérés eredményeit megkaptuk. Az Érdi Tankerület intézményeinek évi kompetenciamérés eredményeinek az országos átlagtól való pozitív illetve negatív eltérései a következő táblázatban olvashatók: 1 A táblázat megmutatja azt, hogy intézményünk hogyan áll a kompetencia eredményeket tekintve a tankerületben illetve az országos és átlagokhoz képest. A legjobb eredményt szövegértésből érték el a 1 Tankerülettől kapott táblázat 2

3 hatodik évfolyamban a tanulók, ugyanezen évfolyamon a matematika a leggyengébb. Fontos feladat a mérés eredményességének növelésére a tudatos tervezés és megvalósítás. Első célul az országos átlag elérését kell kitűznünk. Részt vettünk a Szegedi Egyetem kísérleti méréseiben, az SNI tanulók próba kompetencia mérésében is. Eltérések az országos átlageredménytől a évi kompetenciamérésen 6. évfolyam 8. évfolyam matematika szövegértés matematika szövegértés eltérés átlag eltérés átlag eltérés átlag eltérés átlag Országos átlag Érdi Tankerület átlaga Érdi Bolyai János Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium Érdligeti Általános Iskola Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Zimándy Ignác Általános Iskola Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Diósdi Eötvös József Általános Iskola Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A végző negyedikesek a következő eredményt érték el a felsős pedagógusok által készített matematika csoportba soroló teszten. A mérésben nem szerepeltek azok a gyerekek, akik más intézményt választottak ötödikre, vagyis elmennek iskolánkból. 20%-29% 3fő 30%-39% 6fő 40%-49% 2fő 50%-59% 11fő 60%-69% 6fő 70%-79% 5fő 80%-89% 1fő 90%-99% 1fő Az eredmény nem mondható rossznak, tekintettel arra, hogy a feladatok a mindennaposnál nehezebbek voltak. 3

4 1.5.A belépő gyermekek felkészültsége Iskolánkba jellemző módon az elsősök lépnek be. Öt első osztály indult a 2013/2014-es tanév elején, közel 130 kisgyerekkel. Az alsós tanítók részletesen beszámoltak a tanév elejétől kezdődő, végbement folyamatokról, amelynek egyik tanulsága az, hogy nem egyformák a csoportok összetételben sem. Közös jellemző, hogy az osztályaik általában jók, sok tehetséges és neveltségi szintben, feladattudatban, kulturáltságban megfelelő tanulójuk van. Azonban több esetben egyéni problémák merültek fel, szocializációs, pszichológiai, viselkedési, tanulási nehézségek adódtak. A beszoktatás, átmeneti időszak sikeres volt, a kezdeti nehézségeket áthidalták. Év végére igen magas lett a kitűnők száma, szép számmal vettek részt különböző versenyeken is. Két tanuló viszont nem tudta teljesíteni a követelményeket, így az idei évük előkészítő jellegűnek minősíthető. 1.6.Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés (SNI, BTMN ) Intézményünkben a tehetséggondozást a szakkörök, a szabadidős tevékenységek, a versenyekre előkészítők, a Comenius program, a nívócsoportos oktatás hetedik és nyolcadik osztályokban, a levelezős, kulturális, művészeti, tanulmányi és sport, a házi versenyek, valamint más tevékenységek szolgálják. A sok versenyeredmény, a felsorolt tevékenységekben résztvevő tanulók nagy száma eredményes munkát mutat. A felzárkóztatásra heti 47 órát biztosítottunk, (alsóban osztályonként kettőt, felsőben tantárgyanként) amely alkalmas volt arra, hogy a különböző tantárgyakból a nehezebben haladókat, a betegség vagy más miatt hiányzókat támogatni lehessen. A legnagyobb problémát az SNI és BTMN szakvéleménnyel rendelkező tanulók fejlesztése jelentette. Az SNI tanulóknál az ellátatlanság oka az volt, hogy év elején meg kellett szüntetni a logopédusok alkalmazását, később kiderült számunkra is, hogy nekünk kell ellátni őket. Elkülönítettünk órakeretet erre a célra, de megbízási szerződésre nem volt jelentkező gyógypedagógus, illetve egy hallássérült kislányt tudtunk régi gyógypedagógusával ellátni. A BTMN tanulók ellátása a Szakszolgálat feladta, arról, hogy ez hogyan történt, nincs információnk. Az SNI tanulók száma: 10 fő, a BTMN tanulók létszáma: 31 fő, akik közül 12 főnek fejlesztő pedagógusi ellátást írtak elő, ilyen álláshellyel nem rendelkezik az intézmény. A pedagógusok a hagyományos pedagógiai eszköztárukkal foglalkoztak a rászoruló tanítványaikkal, de sok esetben maga a szakvélemény tartalmaz olyan feladatot, pl. diszgráfia redukció, amely szakértelemmel nem rendelkezik sem tanító, sem tanár. 1.7.Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége A délutános foglalkozásokban rendkívül sok tanuló vett részt, a hagyományos napközit átnevezvén egyéb foglalkozásoknak. A kialakult életrend szerint játék, tanulás, és különböző sport, kulturális, kézművesség szerepelt a programban. Nagyon népszerű a napközis klubnapközi péntekenként. Sokat köszönhetünk a szülőknek, a Diósdi Önkormányzatnak az anyagokkal való ellátásban. Köszönjük a kollégáknak különösen az alsóban a sok tanévközi színházlátogatást, részvételt a városi rendezvényeken, (Szent Gellért napokon és Tavaszköszöntőn kézművesség, Majális, karácsonyi városi rendezvények, sportnap, városi táncház és más rendezvényeken gyakorlatilag iskolás gyermekeinkkel foglalkoztak. Sok osztályfőnök szervezett osztályprogramot szülők segítségével, iskola épületén belül és kívül is. Rendben lezajlottak az osztálykirándulások és erdei iskolák mindenki hasznára, élményekkel és tudásban is gazdagodva. A szabadidős tevékenységek kimutatását táblázat tartalmazza. Nagy lehetőséget jelent tanulóinknak a Comenius program: egyrészt projektmunka, másrészt utazás és részvétel a találkozókon: Portugáliában, Dániában, Bulgáriában 10 tanulónk vett részt. Német cserekapcsolatban 13 tanuló töltött egy hetet a testvérvárosban ismerkedve az ottani élettel, emberekkel, valamint testvérosztály kapcsolat keretében Nagyváradra ment 13 negyedikesünk és mi is fogadtuk az ottaniakat nyarán 30 tanuló vesz részt lengyel táborozáson a testvérvárosi kapcsolat jóvoltából 1.8.Az éves munkaterv teljesítése (benne a mindennapos nevelés-oktatás és az egész napos iskola bevezetésének tapasztalataival) 4

5 A mindennapos testnevelés az idei tanévben az első, második és ötödik, hatodik évfolyamban kerül bevezetésre, amely összesen tizenöt osztályt érint. Tehát 33 órával emelkedett a testnevelés órák száma és a tornaterem kihasználtsága. Nagy kihívások elé állítja kollégáinkat a feladat megoldása, hiszen minden tanórában legalább három osztálynak van egyszerre testnevelés órája. Az első évfolyamon osztályonként két órában Csetnek Béla judo alapú testnevelés órákat tart, ahol a tanulók játékosan ismerkedhetnek meg a sportág alapjaival és az eséstechnikával. Az egésznapos iskola bevezetésének tapasztalatai jók, a korábbiaknál nagyobb számban jelentkezte a tanulók. Felmenő rendzserben folytatjuk az iskolaotthonos osztályok megszervezését. A délutános foglalkozások a hagyományos, régebbi bnapközi hagyományait követték, felsőben a tanulószoba létszáma nőtt meg. Több délutános foglalkozást tudtunk volna szervezni akkor különösen a felsőben, - ha több óraszámot illetve álláshelyet kaptunk volna. A szülők a tanév elején nyilatkozatot tettek, hogy milyen formában kívánják az egész napos iskolát igénybe venni. Kérhettek felmentést a délutáni foglalkozások alól az alábbi indokokkal: gyermekük valamilyen művészeti nevelésben illetve sportfoglalkozásokon vesz részt, vagy különórára jár illetve a szülő biztosítja gyermeke számára a délutáni felügyeletet. A mi iskolánkban arányait tekintve az alábbiak szerint alakultak a felmentések. Az alsó tagozatos tanulók esetén 29 fő élt a felmentés lehetőségével, a felső tagozaton 182 fő. Elsős diákjaink közül 52 fő tanul iskolaotthonos osztályokban. Felsős diákjaink 81 %-a, alsós diákjaink 0,07%-a rendelkezik felmentéssel. 1.9.Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége Alsóban az osztályok eltérő orientációval indulnak és indultak. A szülőknek lehetősége van ilyen módon is választani. A matematika, a humán, a művészeti, kézműves irányultságok betöltötték szerepüket, például a matematika orientációjú osztályból negyedik végén nagyon sokan jutottak be a matematika emeltszintű csoportba. A felsőben hetedik, nyolcadik évfolyamban nívócsoportos oktatás folyik a felvételre előkészítés jegyében. A tapasztalatok jók, a szülők továbbra is igénylik ezt a formát, kiegészítve a felvételi előkészítőkkel Versenyeredmények (országos, megyei, tankerületi) Tanuló neve Verseny megnevezése verseny szintje verseny típusa elért helyezés Hajdú Ilang Judo Országos Országos sport 2. Diákolimpiai Döntő Sztankó Richárd Judo Országos Országos sport 2. Diákolimpiai Döntő Sztankó Henrich Judo Országos Országos sport 3. Diákolimpiai Döntő Riedl Dóra Judo Országos Országos sport 3. Diákolimpiai Döntő Dudás Morgan Judo Országos Országos sport 3. Diákolimpiai Döntő Sarkadi Szabó Benjamin Judo Országos Országos sport 5. Diákolimpiai Döntő Dudás Medárd Judo Országos Országos sport 5. Diákolimpiai Döntő Szeifert Levente Judo Országos Országos sport 7. Diákolimpiai Döntő Jancsó Emese Röplabda Diákolimpia Országos elődöntő sport 3. Budaházy Boglárka Röplabda Diákolimpia Országos elődöntő sport 3. Tátrai Nikolett Röplabda Diákolimpia Országos elődöntő sport 3. 5

6 Tátrai Zsanett Röplabda Diákolimpia Országos elődöntő sport 3. Jánosi Orsolya Röplabda Diákolimpia Országos elődöntő sport 3. Berentei Ágnes Röplabda Diákolimpia Országos elődöntő sport 3. Oláh Bernadett Röplabda Diákolimpia Országos elődöntő sport 3. Sevella Zsófia Röplabda Diákolimpia Országos elődöntő sport 3. Budaházy Boglárka Kosárlabda Diákolimpia Területi sport 1. Jancsó Emese Kosárlabda Diákolimpia Területi sport 1. Varga Zsófia Kosárlabda Diákolimpia Területi sport 1. Lutz Jozefin Kosárlabda Diákolimpia Területi sport 1. Nagy Kasza Anett Kosárlabda Diákolimpia Területi sport 1. Pleszkács Annamária Kosárlabda Diákolimpia Területi sport 1. Weinhardt Lili Kosárlabda Diákolimpia Területi sport 1. Bozóki Dorka Kosárlabda Diákolimpia Területi sport 1. Szacsvai Zsuzsa Kosárlabda Diákolimpia Területi sport 1. Ravasz Krisztina Kosárlabda Diákolimpia Területi sport 1. Zimek Krisztina Kosárlabda Diákolimpia Területi sport 1. Varga Barbara Kosárlabda Diákolimpia Területi sport 1. Patonai Petra Kosárlabda Diákolimpia Területi sport 1. Tanuló neve Verseny megnevezése verseny szintje verseny elért felkészítő neve típusa helyezés Horváth Norbert 7.a Magyar városi/teleki isk. csapat 6. Orosházy Lilla utazók,felfedezők Sevella Zsófia 7.a Magyar városi/teleki isk. csapat 6. Orosházy Lilla utazók,felfedezők Varga Tamás 7.a Magyar utazók,felfedezők városi/teleki isk. csapat 6. Orosházy Lilla Szíjjártó levente 8.a matematika-fizika Vörösmarty Gimnázium zium 20. Andrékóné Szarka Edit Masszi Anna Soczó Bálint 4. Bolyai Matematika V. körzeti 4. Szöllősy Zsuzsanna Nagy Zsófia 4. Bolyai Matematika V. körzeti 7. Nagy Olivér 4. Bolyai Matematika V. körzeti 11. Varga Flóra 4. Bolyai Matematika V. körzeti 17. Sztankó Richard 5.c Bolyai Matematika V. körzeti 8. Szakács István Csaba Jancsó Buda 5.a Bolyai Matematika V. körzeti 8. Firginé Vaizer Edina Engelbrech Eric 5.a Bolyai Matematika V. körzeti 13. Firginé Vaizer Edina Firgi Benedek 5.b Bolyai Matematika V. körzeti 18. Masszi Anna György Barnabás 5.b Bolyai Matematika V. körzeti 19. Masszi Anna Andrási Bence 5.b Bolyai Matematika V. körzeti 21. Masszi Anna Agbanyim Chiyere Victória 6.c Bolyai Matematika V. körzeti 4. Szakács István Csaba Csáti Noémi 6.a Bolyai Matematika V. körzeti 12. Masszi Anna 6

7 Urbán Balázs 6.a Bolyai Matematika V. körzeti 12. Masszi Anna Fehérvári Dániel 6.a Bolyai Matematika V. körzeti 13. Masszi Anna Tátrai Nikolett 7.a Bolyai Matematika V. körzeti 6. Andrékóné Szarka Edit Bódizs Boglárka 7.a Bolyai Matematika V. körzeti 8. Andrékóné Szarka Edit Müller Dániel 7.a Bolyai Matematika V. körzeti 15. Andrékóné Szarka Edit Kátai Szabolcs 7.a Bolyai Matematika V. körzeti 17. Andrékóné Szarka Edit Ravasz Krisztina 6.b Bolyai Term.tud. Csapat megyei csapapt 8. Orosházy Lilla v. Varga Zsófia 6.b Bolyai Term.tud. Csapat megyei csapat 8. v. Illyés Bátony 6.b Bolyai Term.tud. Csapat megyei csapat 8. v. Hajható 7.b Hanna Helyben hely benn -helytörténeti verseny körzeti 4. Orosházy Lilla Nagy Vivien 7.b 4. András Richárd 4. 7.b Jurák Adrienn 8.a Környezetvédelmi és Csatornázási v. körzeti Körzeti csapat 1. Orosházy Lilla Marton-Galambos Eszter 8.a Környezetvédelmi és Csatornázási v. körzeti csapat 1. Orosházy Lilla Nagy-Kárpáti Fanny 8.a Környezetvédelmi és Csatornázási v. körzeti csapat 1. Orosházy Lilla Firgi Emma IQ verseny Tankerületi 2. Dr. Kovács Csabáné Firgi Emma Népdaléneklési verseny Tankerületi arany Arnold Eszter minősítés Firgi Emma Népzenei minősítő verseny (citera) Országos kistérségi kiváló Köhler Erzsébet Bitskey Barnabás Pilling Márk Érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár Prózamondó verseny Matematika Teki-totó verseny Bolyai Anyanyelvi fokozat Tankerületi 2. Dr. Kovács Csabáné Országos ezüst minősítés Dr. Kovács Csabáné Aradi Boróka, Kiss Szonja, Dudás Ádám, Csapatverseny körzeti tanulmányi 13. Rásóné Sinkó Pénzes Evelin Szeifert Olivér Aranytoll meseíróverseny Nagyvárad tanulmányi 3. Rásóné Sinkó Danka Zsófia Aranytoll meseíróverseny Nagyvárad tanulmányi első Rásóné Sinkó tízben Szarvas Petra, Adj esélyt a Földnek! Nagyvárad, rajzpályázat 1. Rásóné Sinkó Danka Zsófia Románia, 7

8 országos Szeifert Olivér, Adj esélyt a Földnek! Nagyvárad rajzpályázat 1. Rásóné Sinkó Lévai Barnabás Pénzes Evelin, Adj esélyt a Földnek! Nagyvárad rajzpályázat 2. Rásóné Sinkó Almási Anna Nagy Szonja, Zaka Adj esélyt a Földnek! Nagyvárad rajzpályázat 3. Rásóné Sinkó Gerda Almási Anna Költészet napi rajzp.-érd körzeti rajzpályázat 2. Rásóné Sinkó Aradi Boróka Költészet napi rajzp.-érd körzeti rajzpályázat dicséret Rásóné Sinkó Szeifert Olivér Költészet napi rajzp.-érd körzeti rajzpályázat dicséret Rásóné Sinkó Balassa Eszter Katyika és Matyika országos művészeti különdíj Kemény országos mesemondó Kornél verseny Bódizs Botond Bolyai matematika körzeti 6. Zsidákovitsné István csapatv. Borbély Boldizsár Bolyai matematika körzeti 6. Menus csapatv. Pecsenka Máté Bolyai matematika körzeti 6. Mónika csapatv. Vallyon Mátyás Bolyai matematika körzeti 6. Zs.M.M. csapatv. Pecsenka Máté Zrínyi mat. verseny megyei 9. Zs.M.M. Pecsenka Máté LÜK kistérségi 1. Zs.M.M. Vallyon Mátyás LÜK kistérségi 3. Zs.M.M. Vona Veronika versmondó területi, 1. Zs.M.M. Érd Zsidákovits Ádám Tankerületi intelligencia v. tankerület 2. Zs.M.M. Milán Garajszki Réka Márquez Laura Molnár Lili Beró Zsófia Kardos Boróka Adj esély a Földnek! Környezetvédelmi rajzpályázat Adj esély a Földnek!Környezetvédelmi rajzpályázat Adj esély a Földnek!Környezetvédelmi rajzpályázat Adj esély a Földnek!Környezetvédelmi rajzpályázat II.Tankerületi Énekverseny Százhalombatta Nagyvárad- Diósd Nagyvárad- Diósd Nagyvárad- Diósd Nagyvárad- Diósd Tankerületi területi verseny Zsebellédy Zita "Zenélő természet" érdi Anna 3.a körzeti Együd Benedek Bolyai magyar Pest megyei Keszthelyi Gréta Bolyai magyar Pest megyei művészeti 1. hely Huszárné Z.Veronika művészeti 1. hely Huszárné Z.Veronika művészeti 2. hely Huszárné Z.Veronika művészeti 2. hely Huszárné Z.Veronika művészeti ezüst minősítés Huszárné Z.Veronika rajzpályázat II. Kalmárné Folyami csapat 5. Hermann Ildikó csapat 5. Hermann Ildikó 8

9 Kiss Dániel Bolyai magyar Pest csapat 5. Hermann megyei Ildikó Nagy Laura Bolyai magyar Pest csapat 5. Hermann megyei Ildikó Bánfalvi Sára Költészetnapi Rajzpályázat területi művészeti különdíj Balogh Márta Nagy Ádám Dániel Mondola Vers- és országosan művészeti 15. Hoffmanné Prózamondó verseny, hirdetett, Zsolnai Oroszlány de 1 Noémi Palánki Hanna Nagy Ádám Dániel Gulyás Johanna 1.d Prózamondó verseny(cszvk) Költészetnapi versmondó verseny (CSZVK) vers és prózamondó verseny Területi fordulós körzeti művészeti 3. Hoffmanné Zsolnai Noémi körzeti művészeti 3. Hoffmanné Zsolnai Noémi területi Próza ll. Martonné tanaszov Enikő megyei Tanulmányi 5 Sebe Ágnes Vallyon Zsófia Simonyi Zsigmond Kárpát medencei helyesíró Soczó Bálint Országos fizika országos tanulmányi 5 Szöllősy Zsuzsa Bálint Ábel, Megyei megyei Egyéb 1 Csibrák Horváth Norbert, katasztrófavédelmi Csaba Sevella Zsófia, verseny Varga Tamás.) Bálint Ábel, Horváth Norbert, Sevella Zsófia, Varga Tamás.) Országos katasztrófavédelmi verseny országos Egyéb 5 Csibrák Csaba Lisóczki Evelin 7.b Olvass velünk! Verseny Országos csapatverseny 86. hely Sebe Ágnes Sróka Tímea 7.b Olvass velünk! Verseny Országos csapatverseny 86.hely Sebe Ágnes Horváth Viktória Olvass velünk! Verseny Országos csapatverseny 86.hely Sebe Ágnes 7.b Sróka Tímea 7.b Angol verseny Tankerületi egyéni III. hely Ludescher Mónika Sági Ivett 6.b Német verseny Tankerületi egyéni III. hely Nagyné Ulrich Edit Zsengellér Liza 6.a Német verseny Tankerületi egyéni IV.hely Dr.Barabás Józsefné Farkas Botond 8.a Angol verseny Tankerületi egyéni III. hely Ludescher Mónika 2. Személyi feltételek 2.1.A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Intézményünkben a szakos ellátottság csaknem teljes. Két kollégának jelenleg folyamatban van a megfelelő szak elvégzése: B. Cs. angol és német osztott képzésen vesz részt, Egyik napközis kolléganő a 9

10 nyelvvizsgájával küzd. (megbízási szerződése van. Két fő rendelkezik szakvizsgával, a harmadik folyamatban van. 2.2.Az új pedagógusok alkalmazásának módja Év elején 7 alsós állásra vettünk fel kollégákat, zömében alsós délutános foglalkozásokra. Két kollégánk GYES-en van, helyettesítésük határozott idejű, valamint egy alsós délutános munkakört álláshely hiányában megbízási szerződéssel látjuk el. Az SNI ellátásra 1 gyógypedagust megbízási szerződéssel alkalmaztunk. 2.3.Létszám- és bérgazdálkodás A számunkra meghatározott álláshelyeket betartottuk, azonban ezek száma kevesebb volt a törvényi előírásoknál. A pedagógus betöltött állásaink száma: 47,6 álláshely. Ezen felül az órakeret terhére 1 főt megbízási szerződéssel alkalmazunk délutános alsós munkakörben, 1 gyógypedagógust SNI ellátásra. A pedagógus álláshelyeken kívül rendelkezünk: 1,5 álláshely pedagógiai asszisztens, 0,5 álláshely rendszergazda (megbízással betöltve) 0,5 állás pszichológusi, 1 iskolatitkári, 1 iskolatitkár-ped.asszisztensi, 0,5 állás gazdasági ügyintézői állásokkal. Problémákat okozott a második iskolatitkárunk hosszas betegsége. A szakvélemények tükrében szükség lenne fejlesztő pedagógusi álláshelyekre! 2.4.Az alkalmazotti közösség munkamegosztása Törekedtünk a terhek egyenletes elosztására. A mindennapokban a helyettesítések új rendszere nagy erőfeszítéseket igényelt. A díjazás nélküli helyettesítésekben sikerült nagyjából egyensúlyt találni, köszönet a kollégáknak az egész éves többletmunkáikért! Örvendetes volt, hogy a kollégák az osztályaik illetve szakterületükön sok többletet vállaltak (versenyek, háziversenyek, kirándulások, kulturális és egyéb programok) Ebben jeleskedtek az osztályfőnökök, különösen az alsósok.) Külön köszönet a középvezetőknek: munkaközösség-vezetőknek az iskola innovációs feladataiban való aktív részvételért. A tantestület sokszor, nagyon kiválóan összefogott nagy feladatok végrehajtására. (Iskolagála, Tavaszköszöntő, Karácsonyi Ünnepély) Törekedni kell arra, hogy a felső tagozat aktívabb legyen Iskolagála) 2.5.Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése, Kitüntetett pedagógusok Ebben a tanévben nagy örömünkre kétszer részesültünk béremelésben szeptemberében és januárjában. Igaz, mivel az egész rendszer változott, a helyettesítési és más túlórákért már nem jár többlet jövedelem így a béremelkedés hatása egyenetlen volt. A minőségi munka anyagi elismerésére nem volt már módunk. Emelkedtek a pótlékok osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, vezetői bár még most sem tükrözik azt a többletmunkát, amelyet ezeken a területeken ki kell fejteni. KLIK oklevelet kaptak: Dr. Barabás Józsefné, Kőhídi Tamás, vezetői munkájukért, Ludescher Mónika (Comenius) Csibrák Csaba (katasztrófavédelem), Oklevéllel díjaztuk tankerületi szinten: Bali Ildikó, Nagyné Ulrich Edit, Rásóné Sinkó, Holczerné Pál Ramóna, Keményné Papp Szilvia, Kemény Kornél kollégáinkat a végzett munkájuk, közösségi döntésként. 2.6.Belső kommunikáció, információáramlás Több féle formát alkalmaztunk. Havonta egy munkaértekezletet tartottunk, ahol az előző hónap eseményeit,a következő feladatait tekintettük át. Az iskolatitkár, igazgató-helyettesek a napi feladatok megoldásában a közvetlen telefonos, szóbeli közlést alkalmazták. Fontos feladatot tölt be és nélkülözhetetlen az elektronikus információ továbbítás. A továbbított körlevelek egyrészt fontos információkat adnak: pl.: pedagógus előmeneteli rendszer, kirándulási lehetőségek stb. másrészt a feladatok elvégzésének a leggyorsabb módja. Nagyon jól működött a híreszteléses és tacepaos rendszer is, vagyis a feladatokat, információkat spontán módon is továbbadták a kollégák! A honlapunk javult, de még mindig javítandó, naprakészebbnek kell lennie. Javítandó továbbra is a különböző statisztikák, adatok továbbítása elektronikus úton: pl. eszközfejlesztés ne bukjon meg azon, hogy papíron adják le és nincs ember, aki fél 10

11 napig csak ezzel tudna foglalkozni. Belsőnek tekintjük a szülőkkel való kommunikációt, sikeresen működött mind értekezleti, fogadóórás, személyi spontán, elektronikus levelezési és honlapos módon is. 3. Tárgyi feltételek 3.1.Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága Mindkét épületünk alapjaiban jó, esztétikus, tároló helyekkel jól felszerelt létesítmény. Ez nem azt jelenti, hogy ne igényeljen folyamatos, költséges karbantartásokat és ne legyenek hiányok. A szakmai munka gátja több területen a szaktantermek hiánya (technika, informatika, profi természettudományos labor, rajzterem. Hiányzik a mindennapi életből a nagyobb közösségi tér zsibongó, aula. Nagyon kiváló adottság a tornacsarnok és az udvari sportpálya is. Az udvarokon fontos feladat a foglalkoztató helyek, burkolatok létesítése. Nagyon köszönjük az ebédlő bővítését az önkormányzatnak és nagyon várjuk az új tantermek elkészültét is, zömében szintén a Városi Önkormányzatnak köszönhetően. Több kisebb felújítás is történt: zsibongó festése a téli szünetben, a 6.c osztály termének kifestése, a kazánház tető felújítása (március) kész a sövény árka, járda épült a Spar bejárattól, áthelyeztük a kukákat a kisiskola bejáratától, és sok terv van. Köszönjük a Városgazda Kft-nek a segítséget és várjuk is a többit. 3.2.Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett intézkedések A béreket, személyi illetményeket biztosítja a KLIK. A működtetési feladatokat az Önkormányzat végzi. Nagy teher az Önkormányzat számára ez, biztosítani az étkezés feltételeit (építkezés és ügyintézői állás) Elvégezni a takarítás feladatait: 4,1 állás, biztosítani a portaszolgálatot: 3 állás, valamint a napi karbantartást: 2 állás. Az alsós épületünk felügyeleti hiányt szenvedett sokáig, a közmunkások sokat segítettek, de sajnos elmentek. Az önkormányzat biztosította a higiéniai felszerelést, a tanulók körében minőségi változásra lesz szükség a megfelelő használat illetve a pazarlás megakadályozása érdekében, ugyanígy jobban oda kell figyelni a szándékos rongálások okozta kiadások csökkentésére. Át lehet tekinteni a tisztítószer felhasználást illetve a takarítás gépesítésével jobb szervezésével lehet javítani a minőséget! 3.3.Tárgyi felszereltség Ebben a tanévben az Önkormányzat jóvoltából történtek fejlesztések: az új osztályunk számára szekrény vásárlása, 1 tanterem tanulói bútorainak megvásárlása, hangszigetelő fal készítése 5.a osztályhoz. Saját ötletek nyomán a Citibank projektora, laptopja, sportszerek az Auchantól és a Suli gyümölcs programtól volt a fejlődés. Az Önkormányzat sokat javított az interneten, csatlakoztunk a Sulinethez, javították a telefonközpontot, telefonokat biztosított, kicserélték az összes tanulói monitort, fejhallgatókat vásároltak, elkezdték a gépek cseréjét német testvéri adománynak köszönhetően. A KLIK-től több százezer forint értékben a könyvtári fejlesztéseket tudtuk megvalósítani, a technika tantárgy számára pedig foglalkozási eszközöket tudtunk vásárolni közel ft értékben. 3.4.A funkcionális eszközöknek való megfelelés alakulása Fontos feladatunk az alapvető eszközök biztosítása. A technikához vásároltunk eszközöket, de mindenhez pótlás szükséges, a történelmi térképektől elkezdve az alsós szemléltető eszközökig ban a szakmai KLIK-es keretünket nem tudtuk elkölteni, 2014-ben, reméljük, a kollégák igényei többet tudunk. 4. Továbbképzések 4.1.A tanév során továbbtanuló pedagógusok és támogatásuk A tanév során továbbtanuló pedagógusok Mrázik Szilvia Támogatás Ft / 80 % KLIK támogatás A képzés fajtája ELTE Pedagógiai és pszichológiai Kar Pedagógus Szakvizsga Tantestületi közös ft MÓD_SZER_TÁR Kft 4.2.A tanév során továbbképzésben résztvevő pedagógusok és támogatások 11

12 A továbbképzésen résztvevő A továbbképzés témája Szerezhető kreditpont pedagógus neve Molnárné Gyöngyösi Krisztina szakmai konferencia 5 Bilibók Csaba sakk, mint oktatási eszköz 30 Bali Ildikó pedagógiai portfólió 20 Keményné Pap Szilvia szorobánhasználat, e-learning Halmosné Soponyai Éva erőszakmegelőző program 30 megvalósítása iskolákban Halmosné Soponyai Éva Magatrt., beillesztked. Zavarokkal 30 küzdő gyermekek fejlesztése Firginé Vaizer Edina játékos programozás Szöllősy Zsuzsanna néptánc módszertan 30 Mile Ildikó Néptánc módszertan 30 Balogh Gyuláné zenei szeretetére nevelés 60 Kőhídi Tamás Néphagyományok 120 Saját költség Györgyné Endrődi Krisztina RÉMA hitoktató 60 óra, saját költség 4.3.A pedagógusok által kezdeményezett innovációk Innovációnak tekinthető a német nemzetiségi oktatás bevezetése, a felsős emeltszintű rendszer megtervezése, ami egész iskolai életet illeti. Elindult a veteményeskert projekt, amelybe 6 osztály nevezett be, művelik a kis ágyásukat, nagy eredmény az, hogy nem száradt ki, salátát már lehet fogyasztani is. Testvérosztály kapcsolatot alakított ki Szöllősy Zsuzsanna (4.d) ki a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola egyik osztályával. Űj és első alkalommal került sor a LÜK logikai, ügyességi taneszköz készlet kistérségi versenyének megrendezésére nálunk. Szorobánt kezdett el Keményné Papp Szilvia. Megkezdtük a sakk bevezetését egyéb tanórai keretekben. Első osztályban a Meiner-módszer elemeit használják a kolléganők. Az idén kezdtük el az iskolaotthon bevezetését az egész napos iskolával összhangban. 5. Gyermekvédelmi munka áttekintése 5.1.A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői Iskolánk környezete nagyjából rendezett, de mint afféle általános iskola, heterogén. Jelen vannak az anyagilag jómódú de a támogatásra szoruló családok is. Hátrányos helyzetű viszonylag kevés van, halmozottan hátrányos nincs is. Az önkormányzattól nevelési támogatást kap 69 család, az iskola tanulóinak kevesebb, mint 10%-a (tekintettel a többgyermekesekre) Nagycsaládos, három vagy több gyermekes családban él 134 tanulónk. Alsó tagozatban 5.2.Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása Intézményünkben az étkezést a Junior vendéglátó vállalat bonyolítja, amelynek az Önkormányzattal van szerződése. Az érkezési díjakat az önkormányzati ügyintéző szedi be. Az étkezés minősége kielégítő, a szülőktől a 10 fokozatú skálán 6-os értékelést kapott. Étkezési adatok Összes étkező: 468 Napi 3 étkező: 277 Csak reggeli: 5 Csak ebéd: 133 Ebéd uzsonna: 30 Tízórai - ebéd 23 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 12

13 1-4 osztály osztály 27 Tartós beteg 1-4 osztály osztály 0 Nagycsaládos 50% 1-4 osztály osztály 34 A tankönyvek szempontjából rászorultsági alapon ingyenes 190 fő. A tankönyvellátásban gondokat okoz a feljövő évfolyamok 3000 ft-os kerete, amely nem elegendő az ingyenesség biztosítására. Ezt az idén a kísérleti tankönyvek amelyek olcsóbbak megrendelésével hidaljuk át. 5.3.Szociális problémák, deviancia A szociális problémák, mint midig szorosan együtt járnak a családi háttér alakulásával és a kortárs csoportbefolyásoló szerepével. Iskolánkról elmondható, hogy tömegesen nem beszélhetünk problémákról, inkább egyedi esetekről, egyszeri alkalmakról, rendszeresség csoportosság nem jellemző. Egy pár probléma, ami iskolánkban előfordult: - társaknak, másoknak való megfelelési kényszer, - csúfolás, - túlzott fogyókúrázás, - kiránduláson másokkal való alvás, - higiéniai tolerancia, kiközösítés, megfenyegetés, néhány esetben durvaság, verekedés. Egy esetben került sor fegyelmi tárgyalásra. Az ellátórendszer, melyet az újonnan megválasztott érdi Gyermekvédelmi Szolgálat lát el, kiválóan kezeli az eseteket, kapcsoltunkat gyümölcsözőnek, kooperatívnak jellemezném. A kolléganők felkészültek mindig segítőkészek és kialakult helyzeteket gyorsan lereagálják. A havi esetmegbeszélő, értékelő és tájékoztató konferenciák minden esetben erősítik a team munka sikerét. 5.4.Prevenciós munka A következő programokat tartottuk meg az általános nevelési (osztályfőnöki és más tantervi területeken kívül: Drog prevenciós előadássorozat külső és belső szakemberek segítségével. Bűn megelőzési és áldozat védelmi tájékoztató a helyi rendőrség bevonásával. Gazdasági ismeretek keretében a Citibank támogatásával a Junior Achivement - Játékosan a pénzről - tartott Road Showt. Szexuális felvilágosítás a Védőnői hálózat bevonásával. Néhány esetben jeleztük a Gyermekvédelmi Szolgálatnak a családon belüli erőszak vagy a nem megfelelő felügyelet vagy más problémákat! 6. Közösségi rendezvények, ünnepségek 6.1.Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei A tanévet ünnepélyes keretek között kezdtük és fejezzük be. Szeptemberben felavattuk az elsősöket, megemlékeztünk névadónkról. Jól sikerült a karácsonyi program, szép, hangulatos karácsonyi koncertre került sor. A farsangi rendezvényeket több lépcsőben és adott közösségeknek közösen rendeztük meg. Kiemelkedő közösségi rendezvény volt a Pohár dal előadása a farsangon. Köszönet Bali Ildikónak! Megrendeztük a felnőtt bálunkat, sikeresen. Sokszor kapcsolódtunk a városi rendezvényekhez, a Tavaszköszöntőn tömegesen részt vettünk. Az iskolagála rendkívül hasznos és látványos rendezvény, nagyon sokan szerepeltek, köszönet minden osztálynak, osztályfőnöknek, zenetanároknak, külsősöknek, akik felkészítették a gyerekeket. Külön színfoltot jelentettek az iskolánkba hozott, a városi Művelődési 13

14 Házzal közösen megszervezett rendezvények: a Dzsungel könyve, mozgó planetárium, hüllőbemutató, koncertek. Külön köszönet Madarász Arnoldnak! Fantasztikus ötlet a Költészet Napi versszavalás, amikor osztályonként egy külsős jön el és megy be a gyerekekhez szavalni. Különleges és szívmelengető rendezvény volt a Pedagógus Nap szülői megszervezése, a megvendégelés és az egy lyukasóra Különleges és szép a hagyományos diósdi ballagás. 6.2.Városi rendezvények, programok Az iskolai élet összefonódik a városi rendezvényekkel. Az iskola rendszeresen műsoraival, kollégák munkájával színesíti a városi programokat. Kollégáink közül Rásó Anna, Kőhídi Tamás rendszeres fellépők a rendezvényeken. Szerepelt az iskola énekkara a nemzetközi project-találkozón, nemzeti ünnepeinken diákjaink műsoraival emlékeztünk meg. (október 23, március 15, június 4, október 6.) Diákjaink szerepeltek a karácsonyvárásban (3.a) A bölcsőde átadásán, Szent Gellért Napokon. Diákjaink és a kollégák közül többen is segítettük az Idősek Világnapja és az Idősek karácsonya rendezvényeket. Az Önkormányzat támogatott bennünket nagyon sok programmal: pedagógus kirándulás, karácsonyi pedagógus összejövetel, Nemzeti Színházba bónuszokkal, testvérvárosi kapcsolatokkal, Polgármester úr és a képviselőtestület köszöntött bennünket Pedagógus Napon. Nagyon nagy lehetőséget adnak diákjainknak a külföldi önkormányzati kapcsolatok: német cserekapcsolat, lengyel táborozás, mintegy 50 tanulónak jelentettek nagy élményt! 6.3.A tantestület szakmai, és közösségi rendezvényei Fontosnak tartjuk a tantestület illetve alkalmazotti közösség rendszeres összejöveteleit, rendezvényeit. Tantestületi kirándulásra került sor, karácsonyi pedagógus estet tartottunk, közös képzésen vettünk részt, a szülők megleptek bennünket pedagógus napra, év végén is ünnepélyes összejövetelt tartunk. A város segítségével több alkalommal is ünnepélyes keretek között lehettünk együtt a kollégákkal. 7. A pályaválasztás tapasztalatai, eredményei A továbbtanulás eljárásában részt vet az osztály teljes létszáma 23 fő plusz 1 magántanuló. A középiskolák nyíltnapjain rendszeresen részt vettek a diákok. A felvételi eljárásokon amely írásbeli és szóbeli vizsgákból álltak teljes létszámmal vettek részt a tanulók,több középiskolát és gimnáziumot jelöltek meg a felvételi lapokon. Tanulmányi eredményeik függvényében nyertek felvétel a megjelölt tanintézményekben. Felvételi eredmények szakiskolák: 0%, szakközépiskolák: 13 fő, 57%,gimnázium: 10 fő, 43% 8. Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány Saját pályázatunk nem volt, az intézmény saját bevételei (terembérlet) az Önkormányzathoz folynak be. Az Alapítvány jelentős pénzeszközökkel támogatta az iskola rendezvényeit, anyagokat biztosít, támogatta a rászoruló tanulókat. 9. Kapcsolat más intézményekkel (tankerülettel, a tankerület intézményeivel, közművelődési, szociális, egészségügyi, alapítvány, egyéb..) A tankerület munkatársaival napi kapcsolatban voltunk a tanév folyamán, folyamatosan szolgáltattuk a kért adatokat, ill. a mindennapos kapcsolattartás tette lehetővé az intézmény működését. / Iskolatitkár telefonon ill.személyesen. / Az intézmény igazgatója részt vett a havi rendszerességgel tartott igazgatói értekezleteken. Diákjaink indultak a tankerület által szervezett tanulmányi versenyeken Diósd város Kék Géza Közművelődési Házával A tanév folyamán több alkalommal voltak közös rendezvények a városban ill. iskolánkban. 14

15 Időpont Rendezvény utolsó hete Szt. Gellért Hét Iskolások fellépése Városi ünnepség / Iskolások műsora / Okt Adventi gyertyagyújtás Karácsonyi játszóház Idősek Karácsonya / DÖK Hagyományőrző disznótor / DÖK Dzsungel Könyve Musical / Előadás gyerekeknek Városi ünnepség/ Iskolások műsora / Márc Lengyel Magyar Barátság Napja Fotókiállítás Gyermekkönyvek nemzetközi napja A magyar költészet napja Zenés, verses műsör gyerekeknek Tavaszköszöntő Gyereknapi műsor az iskolában Gyermekjóléti Központ Diósdi Szakszolgálat A tanév folyamán szoros, együttműködő kapcsolatot tartottunk fent a Gyermekjóléti Szakszolgálattal. Pedagógusaink által észlelet problémák kezeléséhez kértünk rendszeres segítséget. Bálint Barbara a Gyermekjóléti Szakszolgálat pszichológusa nagyon sok segítséget nyújtott a problémás esetekben, kérésünkre előre egyeztetett megbeszéléseken vett részt, megfelelő segítséget nyújtva a rászorulóknak től pedig intézményünkben fél állásban pszichológusi állást tölt be. Munkájára nagyon nagy szükség van, sokszor a rendelkezésre álló órakeret nem elegendő a hozzáfordulók problémájának kezelésére Városgazda Kft től az iskola épülete ill. a technikai dolgozók az Önkormányzathoz tartoznak. A technikai személyzet tagjai a Városgazda Kft. alkalmazottjai, melynek vezetésével től Jakab Bélát bízták meg, aki segítőkész, együttműködő, ill. munkájában a pedagógiai munka segítését helyezte előtérbe. Április hó folyamán közmunkások segítették a takarító személyzet munkáját./ A folyosók, udvar folyamatos tisztántartásában látható eredményesség volt észlelhető./ Az iskola külterületén lévő kertek és egyéb használati eszközök létrehozásában is nagy szerepet vállaltak./ szilárd körpadok kialakítása, 70-es út felőli járda kialakítása, esővíz ülepítő lefolyórendszer kialakítása, öntözőrendszer ágazat kiépítése./ 9.5. Egészségügyi intézmények, óvodák Iskolánk valamennyi tanulójának dr Ilyés Anna az iskolaorvosa. Diákjaink a tanév folyamán részt vesznek a kötelező egészségügyi vizsgálatokon. Rózsa Nikolett védőnő heti 4 alkalommal délelőtt 4 órában tartózkodik az iskolában. dr Kulcsár Attila fogorvos a tanév folyamán 2 alkalommal végez szűrővizsgálatot minden osztályban. Az óvodákkal jó a kapcsolat, meglátogattak bennünket, az óvoda- iskola átmenet segítésére megbeszélést tartottak a negyedikesek és az óvónők Juglans Regia Alapítvány Iskolánk alapítványa szoros kapcsolatot tart fent intézményünkkel. A tanév folyamán több alapítványi rendezvényünk volt, melynek bevétele az alapítványhoz folyt be. 15

16 Ilyenek voltak a Szülők Nevelők Bálja Iskolagála Iskolánkban több alkalommal kaptak anyagi támogatást az arra rászoruló gyermekek az alapítványtól Továbbá hasznos kapcsolatokat ápoltunk a helyi egyesületekkel, Kézilabda, Judó, stb.) az étkezést biztosító Junior vállalttal, a helyi könyvtárral, művelődési házzal 11. Statisztikai adatlap 2013/2014. évi beszámolókhoz Megnevezés Alsó tagozat Felső tagozat Összesen Létszám Mulasztott napok száma összesen ebből igazolatlan főre eső igazolt 0,3 0,53 0,39 1 főre eső 0,004 0,005 0,009 igazolatlan Bukások összesen ebből 1-2 tantárgy ebből 3 vagy több 1 1 tantárgy Kitűnő tanulók Magántanulók száma Mulasztás miatt 0 0 nem osztályozott 8. osztályosok száma Gimnáziumba nyert felvételt Szakközépiskolába nyert felvételt Szakiskolába nyert 0 0 felvételt HÍD 1-be nyert 0 0 felvételt HÍD II-BE nyert 0 0 felvételt Nem tanul tovább 0 0 A magántanulók sor nem tartalmazza a külföldön tanulókat a jogviszony szünetelése miatt. A bukások száma nem tartalmazza az elsős, előkészítőnek számítók számát! 16

17 12. Tanulmányi eredmények (magatartás és szorgalomjegy nélkül) 2. 2.a b 2. 2.c d 3. 3.a b 3. 3.c d 4. 4.a b 4.c 4. d 5.a 5. b 5.c 6.a 6. b 6.c 7.a 7. b 8.a átl ag magyar 4,2 4 4,0 4,3 4,1 4,2 4,3 4,1 4,5 4,4 4,1 3,7 3,8 4 3,4 3,5 3,1 3,7 3,5 4 nyelv 4 4,5 3,9 magyar 4,4 4,7 4,3 4,7 4,5 4,2 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,3 4,1 4,3 3,4 3,7 3,4 3,7 3,8 4 irodalom 4,8 5 4,2 történelem 4,3 4 3,9 3,3 3,5 3,1 3,4 3,2 3,2 3,5 angol 4,7 4,4 4,4 4,1 4,3 4,3 4,4 3,0 4,1 3,7 4 3,8 3,8 4,2 német 4,2 4,2 4,3 4,3 4,1 4,3 3,5 4,0 4,1 3,9 4,2 4,1 3,3 4,0 4,4 4,3 4,3 4,7 4,2 4,3 4,2 4,3 4,6 4,4 4,5 4,2 4 4,1 3,3 3,7 3,1 3,7 3,5 3,6 matematika 0 0 4,6 4,1 informatika 5 5 4,9 5 4,9 4,6 4,5 4,4 4,9 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 természetis 4,8 5 4,6 4,6 4,2 4,3 4,3 4,4 4,8 4, 4,2 4 4,3 4 3,5 3,9 3,2 meret 0 4,7 4,2 fizika 3,6 3,6 3,3 3,4 biológia 3,7 3,8 3,3 3,5 kémia 3,6 3,7 3,3 3,5 földrajz 3,7 3,8 3,7 3,7 ének-zene 4,8 5 4,7 4,8 5 4,8 5,0 4,9 5 4,8 5 4,8 5 4,9 5 4,7 4,8 4 4,2 4,4 4,3 4,8 4,8 5 5,0 4,8 5 4,7 4, , ,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,7 4,8 rajz 5,0 6 technika 4,8 4,9 4,9 4, ,9 4, , ,0 4,5 4,4 4,7 4,8 4,7 4,8 testnevelés 4,9 4,9 5,0 4,8 5 4,9 4, ,4 4,7 4,9 4,8 4,6 4,8 4,7 4 4,1 4,8 átlag: 4,6 5 4,7 2 4,6 0 4,7 0 4,6 2 4,5 6 4,8 1 4,6 3 4,6 6 4,7 0 4,6 8 4,5 3 4,4 3 4,3 7 4,3 8 3,9 8 4,1 5 3,8 3 3,9 9 3,9 2 3,8 5 4, Egyebek( tapasztalatok, észrevételek, javaslatok rövid- és hosszú távon) Szeptember elsejétől első és ötödik évfolyamokon bevezetésre került a hit- és erkölcstan tantárgy oktatása heti 1 órában. Intézményünkben az alábbi lehetőségek közül választhattak a szülők. Arányait tekintve a következőképpen alakult a megosztás: Erkölcstan: 69 fő Katolikus hittan: 53 fő Református hittan: 45 fő Pünkösdi Egyház: 39 fő Diósd, június 18. Leszák Ferenc igazgató helyett Barabás Józsefné A nevelőtestület elfogadta június

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Készítette: Venczel Csaba intézményvezető Pápa, 2012. június 6. Bevezető Tisztelt Képviselőtestület! A Tarczy Lajos Általános Iskola nyolc évfolyammal

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 77. Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Készítette: Venczel Csaba sk. intézményvezető Pápa, 2011. május 17. Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Iskolahasználók... 2 Igények... 2 A működést

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának intézményvezetői pályázata 9021 Győr, Nagy Jenő u 2. Készítette: Sulyokné Kelemen Judit Győr, 2015. március

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben