A Református egyházközség alapította (Református Népiskola, Református Általános Iskola). A szervezés pontos idejéről nem maradt feljegyzés.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Református egyházközség alapította (Református Népiskola, Református Általános Iskola). A szervezés pontos idejéről nem maradt feljegyzés."

Átírás

1 Püspökladányi Többcélú Nevelési Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Petritelepi Általános Iskola Tagintézmény Címe: 4150 Püspökladány, Karcagi u. 28. Telefon: 06/ cím: Az intézmény rövid története A Református egyházközség alapította (Református Népiskola, Református Általános Iskola). A szervezés pontos idejéről nem maradt feljegyzés. Előzmények A reformáció adta a nép kezébe a Bibliát, fontos volt az olvasni tudás és az új egyházközség alakulása után mindenütt iskolát szerveztek. A tandíjakból tartották fent az iskolát és fizették a tanítókat. A református egyházban az iskolaszék január 14-én alakult. A településrész a 20-as évek második felétől a Göre-telep helyett a Petritelep nevet viselte. A huszas évek közepén kb ban felépült a kéttantermes Petritelepi Iskola, ekkor került sor a XVIII-XIX. számú állásokra ben újabb kéttantermes, tanítólakásos iskola épült a Petritelepen, melynek építéséhez a Vallási és Közoktatásügyi Minisztérium 3300 pengő segélyt utalt ki és megszervezték a XX-XXI. számú állásokat. A két épületet a "petritelepiek" "szirénás" illetve "tornyos" iskolának nevezték. Az egyik a tetején elhelyezett légoltalmi szirénáról, a másik a torony alakúra kiképzett főbejáratról kapta a becenevét. Az egytantermes Katolikus iskolát, melyet a színe alapján "sárga" iskolának nevezték 1926-ban építették. Ezt is 1931-ben megtoldották újabb egy tanteremmel. Az iskola mindenkor az egyház saját épületében helyezkedett el és mindig annyi tanterme volt, ahány tanítója. A II. világháború kitörésekor a Református Egyháznak 21 tanterme, 12 tanítólakása volt 11 épületben. A Petritelepen 4 tantermes Református és a kéttantermes Katolikus iskola volt tól az iskolák államosításának idejétől lett Állami Általános Iskola az elnevezése. Az államosítás utáni első igazgató Nagy István volt. Az iskola azóta két újabb épülettel bővült: a szinéről "szürke iskolának" és az udvari csengőjéről csengős iskolának nevezték. Az emeletes iskola később bővült 4 tanteremmel, majd megépült az ebédlő. Ezek az épületek nagy változást jelentettek az iskola életében. Az önkormányzat által fenntartott, önállóan gazdálkodó intézmény január 1-től gazdálkodik önállóan, előtte a KIGMESZ volt a gazdálkodás központja. Felügyeleti szerve is a Püspökladány Város Önkormányzatának képviselőtestülete ban 1 épületrész és az udvar nagy része visszakerült a Református egyház tulajdonába, melyen jelenleg a Református Idősek Otthona Működik. Ezen a helyen működik 2 tanterem, egy fejlesztő szoba. A városon belüli elhelyezkedése is speciális. A belvárostól mintegy 3 km-re egy kertvárosi részben található. Típusa: Általános Iskola Székhelye: 4150 Püspökladány, Karcagi u Évfolyamok száma: 8 évfolyam (1-8. évfolyam) Az intézmény épületei, létesítményei A nevelő-oktató munka a Karcagi u sz. alatti épületekben folyik. A három épületben 18 tanteremben (ebből 3 szükségterem) 1 csoportszobában és 1 tornateremben folyik az oktatás. Állapota: A lehetőségekhez mérten folyik a karbantartás, felújítás. Minden évben a soron következő fontos feladatok elvégzésével folytatjuk az iskola szebbé, komfortosabbá tételét. 8 osztályterem található 1, 2.a, b, 3., 4.a,b osztályok részére. 7 szaktanterem van iskolánkban: matematika-fizika-kémia történelem-magyar természetismeret (biológia-földrajz) számítástechnika nyelvi labor rajz ének-zene szükségterem: 3, technika, technika, nyelvi csoportszoba: 1, fejlesztő, differenciáló tornaterem: 1 betegszoba: 1 konyha, tálaló: 1 ebédlő: 1, kapacitása 96 fő étkezésére szolgál. 4 turnusban étkeznek tanulóink, jelen tanévben magas az étkezők száma 264 fő. A tálalókonyha bővítése, korszerűsítése szükségessé vált. Szabadtéri létesítmények:

2 bitumenes pálya, játszórész, parkrész, homokozó, padok és fa udvari játékok állnak a gyermekek rendelkezésére. Iskolai könyvtár nem működik. A feladatot a Városi Könyvtár kihelyezett fiókja látja el. Önkormányzati tulajdonú létesítmény. Az intézmény szakmai munkája Alaptevékenység Szakfeladat megnevezése - Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó alapfokú oktatás - Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása - Képesség-kibontakoztató és integrációs nevelésoktatás - Napközi otthoni és tanulószobai ellátás - Pedagógiai szakszolgálat, gyógytestnevelés (enyhe fokú gerinc és mellkasi elváltozások esetében prevenció, korrekció, fejlesztő mozgásterápia szervezése (1-8. évfolyam) - Iskolaotthonos nevelés-oktatás Alaptevékenységen belüli kisegítő, kiegészítő tevékenység Szakfeladat megnevezése - Sporttevékenység: diáksport Képzési típusok - Általános Iskola - 8 évfolyam (1-8. évfolyam) A tantestület megtervezte a Pedagógiai programot és a helyi tantervet. A program megalkotásánál figyelembe vettük a körzetünkben élő lakosság szociális helyzetét, a szülők, az iskolaszék valamint a diákönkormányzat véleményét. Fontos volt szem előtt tartani a NAT követelményrendszerét, az iskola sajátosságait, a továbbtanulás tendenciáit, a pedagógus létszám helyzetét. A évi közoktatási törvény módosítása szükségessé tette a Pedagógiai Program felülvizsgálatát és átdolgozását. Az átdolgozás eredményeként a törvényi előírásoknak megfelelően a programba belekerült a szöveges értékelés, környezeti nevelési program, egészségnevelési program. A helyi tantervben a képzés szakaszai, a tanulók fizikai állapot mérése. Megtörtént az Intézményi Minőségirányítási Program elkészítése, amely meghatározza az iskola működésének hosszú távra szóló elveit, a megvalósítást szolgáló elképzeléseket. Püspökladány Város Önkormányzata a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 44. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében 126/2007. (X. 25)sz. határozatával jóváhagyta a Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat. A Pedagógiai Program főbb célkitűzései - Mindazoknak az emberi erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek segítségével megalapozzák további boldogulásukat. - Intellektuális értékek kibontakoztatása. - Minden tanuló érdeklődésének és képességének megfelelő középiskolában folytathassa tanulmányait. - Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése. - Gyermek, szülő, pedagógus egyaránt érezze, hogy minden esélye megvan a gyermeknek az értelmi és érzelmi fejlődésre. - Közös céljaink és érdekeink megvalósításához jó partneri kapcsolat kialakítása a szülőkkel. Intézményünk Minőségpolitikája a helyi pedagógiai programmal egységet képez. Iskolánk a Coménius 1. modell építője, a MIP alapján tevékenykedik és nyomon követi a változásokat. 8. évfolyamos iskola vagyunk, melyben az általános iskolai képzés hagyományos módon folyik. Iskolánk szolgáltatásai megfelelnek a partnerek igényeinek és elvárásainak. A diákok számára lehetőséget nyújtunk a hátrányok leküzdésére, tehetségük kibontakoztatására. Segítjük a beilleszkedési, magatartási zavarral és különböző részképesség zavarral küzdő tanulók eredményes tanulását és fejlesztését. (Pszichológus, Családsegítő Szolgálat kapcsolata, fejlesztő, differenciáló pedagógusok tevékenysége segít a feladatban.) Többféle lehetőséget kínálunk a tehetséges tanulók képességeinek, a személyiség sokoldalú fejlesztése: szakkör, sportkör, zenei tevékenység, néptánc, hittan, kézműves szakkör, aerobik, mazsolett, színház, aktuális foglalkozások, birkózás. A kiemelkedő tehetségek iskolán kívüli egyesületekben is eredményesen szerepelnek. Biztosítjuk a tanuláshoz szükséges feltételeket - a szaktantermek jó felszereltsége, - helyi könyvtár, városi könyvtár, - nyelvi labor, nyelvi tanterem felszereltsége, - számítástechnika, - internet kapcsolat.

3 A gyermek és ifjúságvédelem, a családpedagógusi tevékenység minden területen a gyermek védelmét tartja szem előtt. A DÖK által kimunkált programok a gyermekek személyiség és közösségfejlesztését hivatott szolgálni. A tehetséggondozás iskolai formái: a képesség szerinti csoportbontás, a választható foglalkozások, szakkörök. Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának nevelési, oktatási formái. Társadalmi szempontból hátrányos helyzetű gyermekek iskolai esélyegyenlőtlenségének megszüntetése kiemelt oktatáspolitikai feladat. Nagyon érvényes ez a mi iskolánkra, hiszen egyre jobban emelkedik a hátrányos helyzetű gyermekek száma. Programunk kiemelten fejleszti a hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését, ismeretelsajátítását, egyéni ütemű fejlődését, az egyéni bánásmód alkalmazását. Ezen területek - Segítjük tanulásukban a felzárkózást, tanórai differenciálással, egyéni felzárkóztatással, képességkibontakoztató felkészítőn történő tanulással. - Tehetségüket fejlesztjük szakkör, levelezős versenybe történő bekapcsolódással. - Team csoportok is bekapcsolódnak versenyekbe, DÖK munkákba, (újságszerkesztésbe, iskolarádiós munka előkészületei). - Drog és bűnmegelőzési program, felvilágosító előadások tartása. - Mentálhigiénés programok. - Pályaorientációs tevékenységek. - Tankönyvtámogatás. - Gyermekvédelmi feladat. - Táborozások kirándulások, fesztiválok, bemutatókon való részvétel. - Pályázati lehetőségek segítése a hátrányos helyzetű tanulók részére. - Helyi, regionális, országos támogatások figyelése, megszervezése (Karácsony). - Felvilágosító munka: családpedagógus, gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök, pszichológus, igazgató, igazgatóhelyettes - Kapcsolattartás a szakszolgálattal. - A tanulók bevonása a közösségi munkákba, egyéni és közösségfejlesztési feladatok, szokások, szokásrend kialakítása, másság elfogadása, harmonikus emberi kapcsolatok fejlesztése, az életre történő felkészítés. Jelenleg 183 fő hátrányos helyzetű tanuló van: 1-4. évf. 93 fő 5-8. évf. 90 fő Halmozottan Hátrányos helyzetű 51 fő Szakkörök felsorolása - matematika - magyar - környezetismeret - KRESZ - idegen nyelv - énekkar - tömegsport - népitánc - gyógytestnevelés Iskolai sportkör 6 sportköri foglalkozás működik - atlétika (felső) - kézilabda (fiú) - kézilabda (leány) - grundbirkózás - játékos sport, atlétika (alsó) - futball (fiú, lány) Önköltséges szakkörünk nincs. Munkaközösségek megnevezése, tevékenységük, szerepük az intézmény szakmai munkájában. Iskolánkban két szakmai munkaközösség működik: Hagyományos néven 1-4. oszt. Alsó tagozatos és az 5-8. oszt. Felső tagozatos Tevékenységüket magas színvonalon végzik. Foglalkozási témáikhoz a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézetből előadót hívnak, esetenként egy-egy nevelő készül rövid előadással, melyet a vélemények elmondása, egyeztetése követ. A két közösség munkáját a jó együttműködés jellemzik, foglalkozásaik tartalma koherens az iskolai munkatervben megfogalmazott javaslatokkal. Az alsó tagozatos munkaközösség munkájáról Folyamatos, jó kapcsolatot tartanak a szomszédos Nyitnikék Óvodával, de más óvodákkal is. Kölcsönös látogatásokat tesznek az óvodai nagycsoportban és az első osztályokban. A leendő elsős tanítók óvodai szülői

4 értekezleten tájékoztatást adnak intézményünk profiljáról, elvárásairól, a tanévkezdésről. Az alsós munkaközösségi foglalkozások témáit az aktuális pedagógiai, szakmai feladatoknak megfelelően tervezik. A meghívott szakemberek tanácsait nevelő-oktató munkájukban próbálják hasznosítani. A felső tagozatos munkaközösség kiemelt feladata az önálló tanulás fejlesztése, a pályaválasztás előkészítése. Folyamatos mérést kezdeményeztek a szövegértés javítására. Mindenki szakterületének megfelelően vesz részt a foglalkozásokon. Iskolaszék (létszáma, tevékenysége, szerepe) Létszáma: 9 (pedagógus: 5, szülő: 4) Tevékenysége, szerepe: SZMSZ-ben Elnök: Pató Sándorné Titkár: Petőné Papp Margit Gyűléseit alkalomszerűen tartja, ezeket az elnök hívja össze. Javaslatot tehet a PP-vel, SZMSZ-szel, Házirenddel kapcsolatban. Véleményezi az igazgatói pályázatot és az iskola életével összefüggő minden olyan problémát, ami kapcsán véleményezési jog illeti meg. Szülői munkaközösség összetétele, tevékenysége, szerepe Minden osztályban megválasztják az SZM. Tagjait. 1 fő vezető szülő és 2 fő segítő szülő. Együtt tevékenykednek az osztályfőnökkel az osztályközösségben szervezett feladatok végrehajtásában. Diákönkormányzat (létszáma, tevékenysége, kapcsolatai): 3. osztálytól 2-2 fő diáktanácstag, összesen: 20 tanuló. Tervezett rendezvények, események Október - Bolhapiac - Hulladékgyűjtés - Okt. 23-i megemlékezés - I.Iskolai Közgyűlés November - Avatóbuli, Ákom-Bákom bábcsoport fellépése - I.Iskolaújság megjelentetése - Iskolarádió - Felsős iskolai mozi látogatás - Tedd szebbé környezetedet (fásítási délután a gyerekek bevonásával) December - Mikulás - Karácsonyi vásár - Karácsonyi koncert (diákönkormányzati tagok műsora) Január - II.Iskolaújság - Drogprevenciós óra 7-8. osztály - Bűnmegelőzési nap (Rendvédelmi munka, Tűzoltóság, Határőrség megismerése) Február - Farsang. Téltemetés tábortűzzel! Valentin-napi hét! Március - III.Iskolaújság - Mesél a Sárrét megyei mesemondó verseny Április - Bolondok napi mulatságok Május - IV.Iskolaújság Június - Ballagás - DÖK-nap - Pedagógus nap Kapcsolatok más intézményekkel - Megyei pedagógiai Intézet - Gyermek védelmi szolgálat - Nevelési Tanácsadó - Művelődési Központ Az iskolában folyó gyermekvédelmi tevékenység főbb jellemzői Iskolánkban a gyermekvédelem elsődleges célja a prevenció, a hátrányos helyzet csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése.

5 Fő feladataink - Felismerni a tanulók problémáit. - Megkeresni az okokat. - Segítségnyújtás a megoldáshoz. Ha pedagógiai eszközökkel nem tudjuk megoldani a problémát, segítséget kérünk a Gyermekjóléti Szolgálattól, illetve a gyermekvédelmi hálózathoz tartozó személyektől, intézményektől, hatóságoktól (Nevelési Tanácsadó, Polgármesteri Hivatal - Szociális iroda - jegyző, Vöröskereszt, védőnői hálózat, iskolaorvos, pszichológus, Rendőrség). Az eredményesebb gyermekvédelmi munka érdekében félállású gyermekvédelmi felelős dolgozik. Munkájával javítja az iskola és a család partnerkapcsolatát. Fogadóórákon várja a szülőket, gyerekeket, pedagógus kollégáikat. Közös családlátogatást tesznek az osztályfőnökökkel. Tanév eleji feladatuk nyilvántartás elkészítése a hátrányos és veszélyeztetett tanulókról a problémák megjelölésével (pl. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, csonka család, helytelen életvitel, átmeneti nevelt, cigány tanuló, egészségügyi, egyéb). Iskolánk minden rászoruló gyermek számára biztosítja a napközis ellátást, ahol megoldott a délutáni szervezett foglalkozás, tanulás, felügyelet, étkezés. Nagy figyelmet fordítunk a szabadidő hasznos eltöltésére. Évek óta hagyomány a nyári napközi, táborok szervezése, amikor pedagógusaink gondoskodnak a napi programokról és a felügyeletről. Az Intézmény Alapítványa Megnevezés: Petritelepi Iskoláért Alapítvány Célkitűzése: a Petritelepi Tagintézménybe járó tanulók tanulásának eredményessége érdekében a felzárkóztatást, a tehetséggondozást, a környezetvédelmet tanórán kívüli programokkal segítő feltételek megteremtése, javítása. Városi rendezvények szervezése, lebonyolítása, sporttevékenységek támogatás. A kuratórium létszáma: 5 fő Elnöke: Dúróné Sulyák Sára Vagyonának forrásai - magánszemélyek - vállalkozások - intézmények támogatásai - személyi jövedelemadó 1 %-a - civil szervezetek számára kiírt pályázatokon elnyert pénzösszegek Tanulói adatok Az intézmény felvételi körzete Püspökladány Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 36/2003. (XII. 9.). sz. határozata értelmében az Általános Iskolák a 2007/2008. tanévre kötelező felvételt biztosítottak az általunk meghatározott körzetekben. Tanulóink a számukra kijelölt körzetből iratkoznak be. Összlétszám 2007/2008. tanévben a tanulólétszám: 305 fő Tanuló csoportok száma: 13 Napközis tanulók száma: 143fő Tanulócsoportok száma: 5 Kezdő, végzős évfolyami tanulók létszáma: 2007/2008. Az első évfolyamon tanulók száma: 32 fő 2006/2007. A végzős tanulók száma: 39 fő 1-4. évfolyamú tanulók száma: 160 fő 5-8. évfolyamú tanulók száma: 159 fő Fontosabb intézményi események A hagyománynak megfelelően nagyobb és szűkebb közösségszintű események színesítik iskolánk életét. Iskolai szintű események - Ünnepélyes tanévnyitó - Ünnepélyes tanévzáró és ballagás - Október 23. ünnepélyes megemlékezés - Október 23. az iskola által rendezett Köztársaságnapi Kerékpártúra - Avató klubdélután (1., 5. évfolyam avatása) - Őszi tini-discó - Karácsonyi koncert - Farsang

6 - Március 15. ünnepélyes megemlékezés - Debreceni Csokonai Színházba történő látogatás (bérletes előadások) - A Petri-bál megszervezésében történő segítségnyújtás - Osztálykiránulások év vége előtt 1-8. évfolyamon (az ország különböző vidékei) - Iskolai szintű énekkari fellépések - Táborozások, jutalom üdülések Osztályszintű események - Okróber 6. megünneplése - Osztálybulik - Mikulás - Anyák napja - Kirándulások - Múzeum látogatás - Kiállítások - Színházlátogatás - Kapcsolat az óvodával, öregek otthonával Jelentősebb versenyeredmények - itt - letölthető Eredmények helyileg kialakított formái Tanév közben elismerésként Szaktanári dicséret Napközis nevelői dicséret Osztályfőnöki dicséret Igazgatói dicséret Nevelőtestületi dicséret Tanév végén Az egész évben példamutató magatartást tanusító és kiemelkedő munkát végző tanulók: szaktárgyi teljesítményéért, példamutató magatartásáért, kiemelkedő szorgalomért, példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. Tanévek végén 8 éven át kiemelkedő, kitűnő eredményt elért tanulók dicsérete tanévzáró és ballagási ünnepélyen az iskola közössége előtt. Iskolai szintű versenyeken eredményes szereplésért osztályfőnöki dicséret. Iskolán kívüli versenyek eredményes szereplésért igazgatói dicséret. Kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát tanusító közösséget csoportos dicséret és jutalom illeti. A dicséretet írásba kell foglalni, és a szülő tudomására hozni. Az intézmény híressé volt neveltjei Rácz Sándor balett táncos Nádai Gyula Kisebbségi kormányzat képviselője Nevezetes vendégei Az intézmény kapcsolatai (Bel és külföldi) Külső kapcsolatok - Szülők, család - Iskolaorvos - Védőnői hálózat - Gyermekjóléti szolgálat - Nevelési Tanácsadó - Iskolapszichológus - Szociális Gondoskodási Iroda - Vöröskereszt - Kortárs segítők - Rendészeti szervek - Egyházak - Közintézmények, iskolák, művelődési ház, Múzeum Volt igazgatók Nagy István D. Szabó Lajos ? Buka Barnabásné ?

7 Gy. Kiss József ? Kovács László 1989.? Tóth László ? Tagintézmény Jelenlegi vezetés modellje, szerkezete Tóth László Munkaközösség-vezetők: Griger Mihályné, Szabó Lajosné Iskolaszék elnöke: Pató Sándorné Iskolaszék titkára: Petőné papp Margit Közalkalmazotti tanács elnöke: Arnóth Sándorné Szakszervezeti főbizalmi: Griger Mihályné DÖK segítő nevelők: Petruskáné Halasi Mariann, Koordinátor: Kovács Józsefné Az iskola jelenlegi tanári kara Tanár szakos kollégák Arnóth Sándorné biológia, technika Béres Ibolya biológia, kémia, technika Forgács László testnevelés Kiss János földrajz, testnevelés Ráczné Kövesi Klára matematika, fizika, számítástechnika Szabó Orsolya Ének Tóth László biológia, mezőgazdasági ismeretek Tanító és tanár szakos kollégák Kiss Istvánné német Kolozsi Lajos történelem Jeneyné Bagoly Katalin magyar Petőné Papp Margit magyar Telegdi Márta rajz Tanítók Fekete Éva Griger Mihályné Halasi Marianna Kovács Józsefné Löveiné Fórián Ildikó Lőrincz Józsefné Murvai Melinda Oláh Attiláné Smidróczki Lászlóné Tóhné Kolozsi Ilona Tőkéné Nagy Ilona Veres Katalin Az intézmény távlati tervei - Az élethossziglan tartó tanulás megalapozása. - Az oktatás minőségének további fejlesztése, hatékony felzárkóztató munka a hátrányok leküzdésére. - Környezettudatos magatartás kialakítása. - Az integrált oktatás. - Az idegen nyelvek tanulásának fejlesztése. - A pedagógus szakma fejlődésének támogatása (pedagógus szakvizsga, ECDL vizsgák, szakmai képzések) - Iskolaotthonos oktatás megszervezése. - a kompetencia alapú oktatás bevezetése, a digitális kultúra elterjesztése az oktatásban.

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ Sorszám Pedagógus végzettsége, szakképzettsége Tanított tárgyak 1 tanító, német szk. matematika, német 2 tanító, magyar

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ikt.szám: 55-1/2010. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelt és a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján Kiskulcsosi Általános

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. informatika szakos tanár.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. informatika szakos tanár. informatika szakos tanár fizika 1 egyetem tanár, intézményvezető fizika Közoktatsi vezető és pedagógus szakvizsga 2 tanár, intézményegysé g-vezető magyar szakos tanár pedagógiai értékelési szakértő 7.a

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ikt.szám:26-10/2009. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelt és a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján Kiskulcsosi Általános

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2012-13. tanév. Mátyás Király Általános Iskola

Különös közzétételi lista 2012-13. tanév. Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2012-13. tanév Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel Guidó tanár

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben