A Református egyházközség alapította (Református Népiskola, Református Általános Iskola). A szervezés pontos idejéről nem maradt feljegyzés.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Református egyházközség alapította (Református Népiskola, Református Általános Iskola). A szervezés pontos idejéről nem maradt feljegyzés."

Átírás

1 Püspökladányi Többcélú Nevelési Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Petritelepi Általános Iskola Tagintézmény Címe: 4150 Püspökladány, Karcagi u. 28. Telefon: 06/ cím: Az intézmény rövid története A Református egyházközség alapította (Református Népiskola, Református Általános Iskola). A szervezés pontos idejéről nem maradt feljegyzés. Előzmények A reformáció adta a nép kezébe a Bibliát, fontos volt az olvasni tudás és az új egyházközség alakulása után mindenütt iskolát szerveztek. A tandíjakból tartották fent az iskolát és fizették a tanítókat. A református egyházban az iskolaszék január 14-én alakult. A településrész a 20-as évek második felétől a Göre-telep helyett a Petritelep nevet viselte. A huszas évek közepén kb ban felépült a kéttantermes Petritelepi Iskola, ekkor került sor a XVIII-XIX. számú állásokra ben újabb kéttantermes, tanítólakásos iskola épült a Petritelepen, melynek építéséhez a Vallási és Közoktatásügyi Minisztérium 3300 pengő segélyt utalt ki és megszervezték a XX-XXI. számú állásokat. A két épületet a "petritelepiek" "szirénás" illetve "tornyos" iskolának nevezték. Az egyik a tetején elhelyezett légoltalmi szirénáról, a másik a torony alakúra kiképzett főbejáratról kapta a becenevét. Az egytantermes Katolikus iskolát, melyet a színe alapján "sárga" iskolának nevezték 1926-ban építették. Ezt is 1931-ben megtoldották újabb egy tanteremmel. Az iskola mindenkor az egyház saját épületében helyezkedett el és mindig annyi tanterme volt, ahány tanítója. A II. világháború kitörésekor a Református Egyháznak 21 tanterme, 12 tanítólakása volt 11 épületben. A Petritelepen 4 tantermes Református és a kéttantermes Katolikus iskola volt tól az iskolák államosításának idejétől lett Állami Általános Iskola az elnevezése. Az államosítás utáni első igazgató Nagy István volt. Az iskola azóta két újabb épülettel bővült: a szinéről "szürke iskolának" és az udvari csengőjéről csengős iskolának nevezték. Az emeletes iskola később bővült 4 tanteremmel, majd megépült az ebédlő. Ezek az épületek nagy változást jelentettek az iskola életében. Az önkormányzat által fenntartott, önállóan gazdálkodó intézmény január 1-től gazdálkodik önállóan, előtte a KIGMESZ volt a gazdálkodás központja. Felügyeleti szerve is a Püspökladány Város Önkormányzatának képviselőtestülete ban 1 épületrész és az udvar nagy része visszakerült a Református egyház tulajdonába, melyen jelenleg a Református Idősek Otthona Működik. Ezen a helyen működik 2 tanterem, egy fejlesztő szoba. A városon belüli elhelyezkedése is speciális. A belvárostól mintegy 3 km-re egy kertvárosi részben található. Típusa: Általános Iskola Székhelye: 4150 Püspökladány, Karcagi u Évfolyamok száma: 8 évfolyam (1-8. évfolyam) Az intézmény épületei, létesítményei A nevelő-oktató munka a Karcagi u sz. alatti épületekben folyik. A három épületben 18 tanteremben (ebből 3 szükségterem) 1 csoportszobában és 1 tornateremben folyik az oktatás. Állapota: A lehetőségekhez mérten folyik a karbantartás, felújítás. Minden évben a soron következő fontos feladatok elvégzésével folytatjuk az iskola szebbé, komfortosabbá tételét. 8 osztályterem található 1, 2.a, b, 3., 4.a,b osztályok részére. 7 szaktanterem van iskolánkban: matematika-fizika-kémia történelem-magyar természetismeret (biológia-földrajz) számítástechnika nyelvi labor rajz ének-zene szükségterem: 3, technika, technika, nyelvi csoportszoba: 1, fejlesztő, differenciáló tornaterem: 1 betegszoba: 1 konyha, tálaló: 1 ebédlő: 1, kapacitása 96 fő étkezésére szolgál. 4 turnusban étkeznek tanulóink, jelen tanévben magas az étkezők száma 264 fő. A tálalókonyha bővítése, korszerűsítése szükségessé vált. Szabadtéri létesítmények:

2 bitumenes pálya, játszórész, parkrész, homokozó, padok és fa udvari játékok állnak a gyermekek rendelkezésére. Iskolai könyvtár nem működik. A feladatot a Városi Könyvtár kihelyezett fiókja látja el. Önkormányzati tulajdonú létesítmény. Az intézmény szakmai munkája Alaptevékenység Szakfeladat megnevezése - Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó alapfokú oktatás - Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása - Képesség-kibontakoztató és integrációs nevelésoktatás - Napközi otthoni és tanulószobai ellátás - Pedagógiai szakszolgálat, gyógytestnevelés (enyhe fokú gerinc és mellkasi elváltozások esetében prevenció, korrekció, fejlesztő mozgásterápia szervezése (1-8. évfolyam) - Iskolaotthonos nevelés-oktatás Alaptevékenységen belüli kisegítő, kiegészítő tevékenység Szakfeladat megnevezése - Sporttevékenység: diáksport Képzési típusok - Általános Iskola - 8 évfolyam (1-8. évfolyam) A tantestület megtervezte a Pedagógiai programot és a helyi tantervet. A program megalkotásánál figyelembe vettük a körzetünkben élő lakosság szociális helyzetét, a szülők, az iskolaszék valamint a diákönkormányzat véleményét. Fontos volt szem előtt tartani a NAT követelményrendszerét, az iskola sajátosságait, a továbbtanulás tendenciáit, a pedagógus létszám helyzetét. A évi közoktatási törvény módosítása szükségessé tette a Pedagógiai Program felülvizsgálatát és átdolgozását. Az átdolgozás eredményeként a törvényi előírásoknak megfelelően a programba belekerült a szöveges értékelés, környezeti nevelési program, egészségnevelési program. A helyi tantervben a képzés szakaszai, a tanulók fizikai állapot mérése. Megtörtént az Intézményi Minőségirányítási Program elkészítése, amely meghatározza az iskola működésének hosszú távra szóló elveit, a megvalósítást szolgáló elképzeléseket. Püspökladány Város Önkormányzata a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 44. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében 126/2007. (X. 25)sz. határozatával jóváhagyta a Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat. A Pedagógiai Program főbb célkitűzései - Mindazoknak az emberi erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek segítségével megalapozzák további boldogulásukat. - Intellektuális értékek kibontakoztatása. - Minden tanuló érdeklődésének és képességének megfelelő középiskolában folytathassa tanulmányait. - Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése. - Gyermek, szülő, pedagógus egyaránt érezze, hogy minden esélye megvan a gyermeknek az értelmi és érzelmi fejlődésre. - Közös céljaink és érdekeink megvalósításához jó partneri kapcsolat kialakítása a szülőkkel. Intézményünk Minőségpolitikája a helyi pedagógiai programmal egységet képez. Iskolánk a Coménius 1. modell építője, a MIP alapján tevékenykedik és nyomon követi a változásokat. 8. évfolyamos iskola vagyunk, melyben az általános iskolai képzés hagyományos módon folyik. Iskolánk szolgáltatásai megfelelnek a partnerek igényeinek és elvárásainak. A diákok számára lehetőséget nyújtunk a hátrányok leküzdésére, tehetségük kibontakoztatására. Segítjük a beilleszkedési, magatartási zavarral és különböző részképesség zavarral küzdő tanulók eredményes tanulását és fejlesztését. (Pszichológus, Családsegítő Szolgálat kapcsolata, fejlesztő, differenciáló pedagógusok tevékenysége segít a feladatban.) Többféle lehetőséget kínálunk a tehetséges tanulók képességeinek, a személyiség sokoldalú fejlesztése: szakkör, sportkör, zenei tevékenység, néptánc, hittan, kézműves szakkör, aerobik, mazsolett, színház, aktuális foglalkozások, birkózás. A kiemelkedő tehetségek iskolán kívüli egyesületekben is eredményesen szerepelnek. Biztosítjuk a tanuláshoz szükséges feltételeket - a szaktantermek jó felszereltsége, - helyi könyvtár, városi könyvtár, - nyelvi labor, nyelvi tanterem felszereltsége, - számítástechnika, - internet kapcsolat.

3 A gyermek és ifjúságvédelem, a családpedagógusi tevékenység minden területen a gyermek védelmét tartja szem előtt. A DÖK által kimunkált programok a gyermekek személyiség és közösségfejlesztését hivatott szolgálni. A tehetséggondozás iskolai formái: a képesség szerinti csoportbontás, a választható foglalkozások, szakkörök. Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának nevelési, oktatási formái. Társadalmi szempontból hátrányos helyzetű gyermekek iskolai esélyegyenlőtlenségének megszüntetése kiemelt oktatáspolitikai feladat. Nagyon érvényes ez a mi iskolánkra, hiszen egyre jobban emelkedik a hátrányos helyzetű gyermekek száma. Programunk kiemelten fejleszti a hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését, ismeretelsajátítását, egyéni ütemű fejlődését, az egyéni bánásmód alkalmazását. Ezen területek - Segítjük tanulásukban a felzárkózást, tanórai differenciálással, egyéni felzárkóztatással, képességkibontakoztató felkészítőn történő tanulással. - Tehetségüket fejlesztjük szakkör, levelezős versenybe történő bekapcsolódással. - Team csoportok is bekapcsolódnak versenyekbe, DÖK munkákba, (újságszerkesztésbe, iskolarádiós munka előkészületei). - Drog és bűnmegelőzési program, felvilágosító előadások tartása. - Mentálhigiénés programok. - Pályaorientációs tevékenységek. - Tankönyvtámogatás. - Gyermekvédelmi feladat. - Táborozások kirándulások, fesztiválok, bemutatókon való részvétel. - Pályázati lehetőségek segítése a hátrányos helyzetű tanulók részére. - Helyi, regionális, országos támogatások figyelése, megszervezése (Karácsony). - Felvilágosító munka: családpedagógus, gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök, pszichológus, igazgató, igazgatóhelyettes - Kapcsolattartás a szakszolgálattal. - A tanulók bevonása a közösségi munkákba, egyéni és közösségfejlesztési feladatok, szokások, szokásrend kialakítása, másság elfogadása, harmonikus emberi kapcsolatok fejlesztése, az életre történő felkészítés. Jelenleg 183 fő hátrányos helyzetű tanuló van: 1-4. évf. 93 fő 5-8. évf. 90 fő Halmozottan Hátrányos helyzetű 51 fő Szakkörök felsorolása - matematika - magyar - környezetismeret - KRESZ - idegen nyelv - énekkar - tömegsport - népitánc - gyógytestnevelés Iskolai sportkör 6 sportköri foglalkozás működik - atlétika (felső) - kézilabda (fiú) - kézilabda (leány) - grundbirkózás - játékos sport, atlétika (alsó) - futball (fiú, lány) Önköltséges szakkörünk nincs. Munkaközösségek megnevezése, tevékenységük, szerepük az intézmény szakmai munkájában. Iskolánkban két szakmai munkaközösség működik: Hagyományos néven 1-4. oszt. Alsó tagozatos és az 5-8. oszt. Felső tagozatos Tevékenységüket magas színvonalon végzik. Foglalkozási témáikhoz a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézetből előadót hívnak, esetenként egy-egy nevelő készül rövid előadással, melyet a vélemények elmondása, egyeztetése követ. A két közösség munkáját a jó együttműködés jellemzik, foglalkozásaik tartalma koherens az iskolai munkatervben megfogalmazott javaslatokkal. Az alsó tagozatos munkaközösség munkájáról Folyamatos, jó kapcsolatot tartanak a szomszédos Nyitnikék Óvodával, de más óvodákkal is. Kölcsönös látogatásokat tesznek az óvodai nagycsoportban és az első osztályokban. A leendő elsős tanítók óvodai szülői

4 értekezleten tájékoztatást adnak intézményünk profiljáról, elvárásairól, a tanévkezdésről. Az alsós munkaközösségi foglalkozások témáit az aktuális pedagógiai, szakmai feladatoknak megfelelően tervezik. A meghívott szakemberek tanácsait nevelő-oktató munkájukban próbálják hasznosítani. A felső tagozatos munkaközösség kiemelt feladata az önálló tanulás fejlesztése, a pályaválasztás előkészítése. Folyamatos mérést kezdeményeztek a szövegértés javítására. Mindenki szakterületének megfelelően vesz részt a foglalkozásokon. Iskolaszék (létszáma, tevékenysége, szerepe) Létszáma: 9 (pedagógus: 5, szülő: 4) Tevékenysége, szerepe: SZMSZ-ben Elnök: Pató Sándorné Titkár: Petőné Papp Margit Gyűléseit alkalomszerűen tartja, ezeket az elnök hívja össze. Javaslatot tehet a PP-vel, SZMSZ-szel, Házirenddel kapcsolatban. Véleményezi az igazgatói pályázatot és az iskola életével összefüggő minden olyan problémát, ami kapcsán véleményezési jog illeti meg. Szülői munkaközösség összetétele, tevékenysége, szerepe Minden osztályban megválasztják az SZM. Tagjait. 1 fő vezető szülő és 2 fő segítő szülő. Együtt tevékenykednek az osztályfőnökkel az osztályközösségben szervezett feladatok végrehajtásában. Diákönkormányzat (létszáma, tevékenysége, kapcsolatai): 3. osztálytól 2-2 fő diáktanácstag, összesen: 20 tanuló. Tervezett rendezvények, események Október - Bolhapiac - Hulladékgyűjtés - Okt. 23-i megemlékezés - I.Iskolai Közgyűlés November - Avatóbuli, Ákom-Bákom bábcsoport fellépése - I.Iskolaújság megjelentetése - Iskolarádió - Felsős iskolai mozi látogatás - Tedd szebbé környezetedet (fásítási délután a gyerekek bevonásával) December - Mikulás - Karácsonyi vásár - Karácsonyi koncert (diákönkormányzati tagok műsora) Január - II.Iskolaújság - Drogprevenciós óra 7-8. osztály - Bűnmegelőzési nap (Rendvédelmi munka, Tűzoltóság, Határőrség megismerése) Február - Farsang. Téltemetés tábortűzzel! Valentin-napi hét! Március - III.Iskolaújság - Mesél a Sárrét megyei mesemondó verseny Április - Bolondok napi mulatságok Május - IV.Iskolaújság Június - Ballagás - DÖK-nap - Pedagógus nap Kapcsolatok más intézményekkel - Megyei pedagógiai Intézet - Gyermek védelmi szolgálat - Nevelési Tanácsadó - Művelődési Központ Az iskolában folyó gyermekvédelmi tevékenység főbb jellemzői Iskolánkban a gyermekvédelem elsődleges célja a prevenció, a hátrányos helyzet csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése.

5 Fő feladataink - Felismerni a tanulók problémáit. - Megkeresni az okokat. - Segítségnyújtás a megoldáshoz. Ha pedagógiai eszközökkel nem tudjuk megoldani a problémát, segítséget kérünk a Gyermekjóléti Szolgálattól, illetve a gyermekvédelmi hálózathoz tartozó személyektől, intézményektől, hatóságoktól (Nevelési Tanácsadó, Polgármesteri Hivatal - Szociális iroda - jegyző, Vöröskereszt, védőnői hálózat, iskolaorvos, pszichológus, Rendőrség). Az eredményesebb gyermekvédelmi munka érdekében félállású gyermekvédelmi felelős dolgozik. Munkájával javítja az iskola és a család partnerkapcsolatát. Fogadóórákon várja a szülőket, gyerekeket, pedagógus kollégáikat. Közös családlátogatást tesznek az osztályfőnökökkel. Tanév eleji feladatuk nyilvántartás elkészítése a hátrányos és veszélyeztetett tanulókról a problémák megjelölésével (pl. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, csonka család, helytelen életvitel, átmeneti nevelt, cigány tanuló, egészségügyi, egyéb). Iskolánk minden rászoruló gyermek számára biztosítja a napközis ellátást, ahol megoldott a délutáni szervezett foglalkozás, tanulás, felügyelet, étkezés. Nagy figyelmet fordítunk a szabadidő hasznos eltöltésére. Évek óta hagyomány a nyári napközi, táborok szervezése, amikor pedagógusaink gondoskodnak a napi programokról és a felügyeletről. Az Intézmény Alapítványa Megnevezés: Petritelepi Iskoláért Alapítvány Célkitűzése: a Petritelepi Tagintézménybe járó tanulók tanulásának eredményessége érdekében a felzárkóztatást, a tehetséggondozást, a környezetvédelmet tanórán kívüli programokkal segítő feltételek megteremtése, javítása. Városi rendezvények szervezése, lebonyolítása, sporttevékenységek támogatás. A kuratórium létszáma: 5 fő Elnöke: Dúróné Sulyák Sára Vagyonának forrásai - magánszemélyek - vállalkozások - intézmények támogatásai - személyi jövedelemadó 1 %-a - civil szervezetek számára kiírt pályázatokon elnyert pénzösszegek Tanulói adatok Az intézmény felvételi körzete Püspökladány Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 36/2003. (XII. 9.). sz. határozata értelmében az Általános Iskolák a 2007/2008. tanévre kötelező felvételt biztosítottak az általunk meghatározott körzetekben. Tanulóink a számukra kijelölt körzetből iratkoznak be. Összlétszám 2007/2008. tanévben a tanulólétszám: 305 fő Tanuló csoportok száma: 13 Napközis tanulók száma: 143fő Tanulócsoportok száma: 5 Kezdő, végzős évfolyami tanulók létszáma: 2007/2008. Az első évfolyamon tanulók száma: 32 fő 2006/2007. A végzős tanulók száma: 39 fő 1-4. évfolyamú tanulók száma: 160 fő 5-8. évfolyamú tanulók száma: 159 fő Fontosabb intézményi események A hagyománynak megfelelően nagyobb és szűkebb közösségszintű események színesítik iskolánk életét. Iskolai szintű események - Ünnepélyes tanévnyitó - Ünnepélyes tanévzáró és ballagás - Október 23. ünnepélyes megemlékezés - Október 23. az iskola által rendezett Köztársaságnapi Kerékpártúra - Avató klubdélután (1., 5. évfolyam avatása) - Őszi tini-discó - Karácsonyi koncert - Farsang

6 - Március 15. ünnepélyes megemlékezés - Debreceni Csokonai Színházba történő látogatás (bérletes előadások) - A Petri-bál megszervezésében történő segítségnyújtás - Osztálykiránulások év vége előtt 1-8. évfolyamon (az ország különböző vidékei) - Iskolai szintű énekkari fellépések - Táborozások, jutalom üdülések Osztályszintű események - Okróber 6. megünneplése - Osztálybulik - Mikulás - Anyák napja - Kirándulások - Múzeum látogatás - Kiállítások - Színházlátogatás - Kapcsolat az óvodával, öregek otthonával Jelentősebb versenyeredmények - itt - letölthető Eredmények helyileg kialakított formái Tanév közben elismerésként Szaktanári dicséret Napközis nevelői dicséret Osztályfőnöki dicséret Igazgatói dicséret Nevelőtestületi dicséret Tanév végén Az egész évben példamutató magatartást tanusító és kiemelkedő munkát végző tanulók: szaktárgyi teljesítményéért, példamutató magatartásáért, kiemelkedő szorgalomért, példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. Tanévek végén 8 éven át kiemelkedő, kitűnő eredményt elért tanulók dicsérete tanévzáró és ballagási ünnepélyen az iskola közössége előtt. Iskolai szintű versenyeken eredményes szereplésért osztályfőnöki dicséret. Iskolán kívüli versenyek eredményes szereplésért igazgatói dicséret. Kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát tanusító közösséget csoportos dicséret és jutalom illeti. A dicséretet írásba kell foglalni, és a szülő tudomására hozni. Az intézmény híressé volt neveltjei Rácz Sándor balett táncos Nádai Gyula Kisebbségi kormányzat képviselője Nevezetes vendégei Az intézmény kapcsolatai (Bel és külföldi) Külső kapcsolatok - Szülők, család - Iskolaorvos - Védőnői hálózat - Gyermekjóléti szolgálat - Nevelési Tanácsadó - Iskolapszichológus - Szociális Gondoskodási Iroda - Vöröskereszt - Kortárs segítők - Rendészeti szervek - Egyházak - Közintézmények, iskolák, művelődési ház, Múzeum Volt igazgatók Nagy István D. Szabó Lajos ? Buka Barnabásné ?

7 Gy. Kiss József ? Kovács László 1989.? Tóth László ? Tagintézmény Jelenlegi vezetés modellje, szerkezete Tóth László Munkaközösség-vezetők: Griger Mihályné, Szabó Lajosné Iskolaszék elnöke: Pató Sándorné Iskolaszék titkára: Petőné papp Margit Közalkalmazotti tanács elnöke: Arnóth Sándorné Szakszervezeti főbizalmi: Griger Mihályné DÖK segítő nevelők: Petruskáné Halasi Mariann, Koordinátor: Kovács Józsefné Az iskola jelenlegi tanári kara Tanár szakos kollégák Arnóth Sándorné biológia, technika Béres Ibolya biológia, kémia, technika Forgács László testnevelés Kiss János földrajz, testnevelés Ráczné Kövesi Klára matematika, fizika, számítástechnika Szabó Orsolya Ének Tóth László biológia, mezőgazdasági ismeretek Tanító és tanár szakos kollégák Kiss Istvánné német Kolozsi Lajos történelem Jeneyné Bagoly Katalin magyar Petőné Papp Margit magyar Telegdi Márta rajz Tanítók Fekete Éva Griger Mihályné Halasi Marianna Kovács Józsefné Löveiné Fórián Ildikó Lőrincz Józsefné Murvai Melinda Oláh Attiláné Smidróczki Lászlóné Tóhné Kolozsi Ilona Tőkéné Nagy Ilona Veres Katalin Az intézmény távlati tervei - Az élethossziglan tartó tanulás megalapozása. - Az oktatás minőségének további fejlesztése, hatékony felzárkóztató munka a hátrányok leküzdésére. - Környezettudatos magatartás kialakítása. - Az integrált oktatás. - Az idegen nyelvek tanulásának fejlesztése. - A pedagógus szakma fejlődésének támogatása (pedagógus szakvizsga, ECDL vizsgák, szakmai képzések) - Iskolaotthonos oktatás megszervezése. - a kompetencia alapú oktatás bevezetése, a digitális kultúra elterjesztése az oktatásban.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2012.03.21. 1 TARTALOMJEGYZÉK Püspökladányi Általános Iskola

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Pedagógiai Program. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda. Szentgál, 2008. december 13.

Pedagógiai Program. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda. Szentgál, 2008. december 13. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Program 2008 Szentgál, 2008. december 13. 1 BEVEZETÉS A közoktatásról szóló törvény 129.. (6) elrendelte a pedagógiai program felülvizsgálatát. A törvényi

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

A Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Pedagógiai programja

A Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Pedagógiai programja Bp. III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 436-9365; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszent-gyorgyi.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben