Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a században

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században"

Átírás

1 Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a században Franciscan Missionaries in Hungary: in the Kingdom and in Transylvania in the 17 th and 18 th Centuries

2 bibliotheca historiae ecclesiasticae universitatis catholicae de petro pázmány nuncupatae series i: collectanea vaticana hungariae FRANCISCAN MISSIONARIES IN HUNGARY: IN THE KINGDOM AND IN TRANSYLVANIA IN THE 17 TH AND 18 TH CENTURIES Written by Dr. FERENC GALLA Professor, ex-fellow of the Hungarian Institute of History in Rome Edited by istván fazekas BUDAPEST ROME 2005

3 COLLECTANEA VATICANA HUNGARIAE classis i, vol. 2 FERENCES MISSZIONÁRIUSOK MAGYARORSZÁGON: A KIRÁLYSÁGBAN ÉS ERDÉLYBEN A SZÁZADBAN Írta GALLA FERENC dr. egyetemi tanár, a Római Magyar Történeti Intézet v. tagja Sajtó alá rendezte fazekas istván BUDAPEST RÓMA 2005

4 Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nuncupatae sub Alto Patrocinio Em.mi ac Rev.mi P. Card. Erdõ Szerkesztõbizottság Editorial Committee Rev. P. Buda, I. Fazekas, Rev. Á. Füzes, Rev. M. Gárdonyi, Gy. Rácz, L. Solymosi, K. Szovák (Secr. - titkár), Rev. A. Sz. Szuromi O.Praem., Mons. J. Török (Pres. - elnök) Series I: Collectanea Vaticana Hungariae Sorozatszerkesztõ Moderator P. Tusor Kiadja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoportja Published by the Research Institute of Church History at Péter Pázmány Catholic University A kötet megjelentetését a Pázmány Péter Katolikus Egyetem támogatta The edition has been sponsored by the Péter Pázmány Catholic University I. Fazekas ISSN ISBN Felelõs kiadó - Publisher responsible a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Rektora the Rector of the Péter Pázmány Catholic University Szerkesztette, szedte és tördelte - Typography a Typographia Pannonica Olvasószerkesztõ - Corrector: P. Jusztin Borítóillusztráció - Coverillustration: G. Xantus Térkép -Map:J. Nyerges & A. Pálmai Kiadásra elõkészítette - Prepared for publication a GONDOLAT Kiadó - the Publishing House Gondolat

5 TARTALOM Elõszó (F.I.) vii Galla Ferenc élete és tudományos mûködése vii A kézirat kiadásáról xv Függelék. Galla Ferenc hagyatéka a Magyar Országos Levéltárban xviii Bevezetés 1 Elsõ könyv. Ferences apostoli hitterjesztés a Királyságban 3 I. A mariánus és a szalvatoriánus rendtartomány 5 II. A Szent László, a bosnyák és a bosnyák-horvát rendtartományok 35 III. A kapucinusok 42 IV. Minorita missziók a Királyságban A konventuális ferencesek elsõ érintkezései Magyarországgal Vincenzo Pinieri és Radzini Benedek missziófõnöksége Bonaventura da Genova és társai vándormisziói Angelo da Petricca da Sonnino és Francesco Antonio da San Felice missziófõnöksége Giovanni Battista Fiorentino missziófõnöksége Andrea Scalimoli da Castellana missziófõnöksége Az utolsó missziófõnökök. Az apostoli misszió megszûnése Az olasz minorita apostoli missziók eredményének lemérése 111 Második könyv. Ferences apostoli missziók Erdélyben 117 Erdélyrõl 119 I. Kísérletek az erdélyi misszió megszervezésére: növendéknevelés külhoni papnevelõkben A Sacra Congregatio de Propaganda Fide erdélyi papokat nevel a pápai kollégiumokban Erdélyi kispapok a Collegium Urbanumban 132 II. Obszerváns ferences misszió Erdélyben 145 A) A csíksomlyói ferences apostoli misszió Az obszerváns apostoli misszió megszervezése. Szalinai István missziófõnöksége 147 Bosnyák obszerváns ferencesek megtelepedése Erdélyben A ferences apostoli misszió alapítása A székely egyházlátogatás Az erdélyi püspökség betöltésérõl Az erdélyi õrség visszaállítása Kísérletek a bennszülött papság rendszeres nevelésére Aknamunkák. Szalinai halála 2. Fulgenzio da Iesi és Modesto da Roma küldetése 177 Fulgenzio da Iesi erdélyi missziója Modesto da Roma Fulgenzio utóda Modesto da Roma Erdélyben Modesto missziót szervez Magyarországon 3. Az apostoli misszió kifejlõdése. Damokos Kázmér missziófõnöksége és apostoli helytartósága 189 A fejedelemség alkonya és a Szentszék Damokos Kázmér missziófõnöksége Újabb viták az erdélyi püspökség betöltésérõl Damokos mint apostoli kormányzó és erdélyi helytartó

6 vi tartalom 4. Az apostoli misszió és a moldvai magyarok. Damokos és Taplóczai küldetése Az erdélyi helyzet tükörképe a fejedelemség alkonyán Modesto da Roma jelentésében 250 B) A ferences missziók és az erdélyi püspökség a 17. század utolsó, valamint a 18. század elsõ évtizedeiben Kájoni János és az erdélyi püspökség betöltése Az erdélyi püspökség visszaállítása Az erdélyi missziók a fejedelemség alkonyán és a visszatérés elsõ évtizedeiben a püspökség visszaállításáig Erdély visszatér. Az egyházmegye újjáépítése Ferencesek az erdélyi katolicizmus újjáépítésében 286 III. Minorita missziók Erdélyben Olasz minoriták átszivárgása Moldvából Erdélybe. Nagy Mózes papnevelõje Esztelneken Belsõ válság az erdélyi, moldvai és oláhországi missziókban A kézdivásárhelyi-kantai papnevelõ alapítása és egyesítése az esztelnekivel. A kuruc idõk küzdelmei Lassú elszakadás Moldvától A minoriták bekapcsolódása a katolikus megújulás áramába 350 Összefoglalás 356 Források 359 Bibliográfia 363 Rövidítések 368 Index 369 Franciscan Missionaries in Hungary: in the Kingdom and in Transylvania during the 17 th and 18 th Centuries (tr. by A.V.) 391 Contents (tr. by G.E.) 403

7 ELÕSZÓ Galla Ferenc élete és tudományos mûködése Galla Ferenc szeptember 23-án született Udvardon (Komárom megye, ma Szlovákia, Dvory nad itavou) egyszerû földmûves családban. 1 Pályája az átlagos, egyházi hivatást választó fiatalok pályájától annyiban különbözött, hogy a szalézi renddel egy olyan szerzetesrendbe lépett be, amely Magyarországon akkor még nem rendelkezett rendházzal. Sajnos az eddig ismeretes forrásokból nem derül ki bizonyosan, mi vezette a Magyarországon akkor alig ismert rendbe. Valószínûleg egy a környéken missziót végzõ vagy onnan származó atya figyelt fel a tehetséges gyermekre. Az elsõ magyar szaléziként számon tartott Zafféry Károlyról tudható, hogy többször is járt Érsekújváron, ahol lelkes támogatást kapott Fábián János apátplébánostól. 2 Valószínûleg egy ilyen út, talán még az elsõ nyomán került több társával együtt Galla Ferenc a Torino Milano között fekvõ Cavagliában frissen megnyitott, Szent Istvánról nevezett Magyar Szalézi Intézetbe 1901 õszén. A más országok, például Németország esetében jól bevált recept szerint tehetséges szegény gyermekek tanításának felvállalásával ez az intézet lett hivatott megteremteni a szaléziak elsõ magyarországi generációját. Tegyük hozzá, sikerrel: 1904-ben már öt magyar kispapja volt a rendnek. 3 Galla Cavagliában elõbb gimnáziumi elõkészítõ osztályba járt, majd elvégezte a gimnáziumot ( ). 4 A középiskola befejezése után több társához hasonlóan 1 Családi leszármazási tábla, amely szerint Galla Márton földmûves (* február 7.) és Beckó Zsófia (* szeptember 28.) gyermekeként született a fent megadott idõpontban. Magyar Országos Levéltár (MOL), Galla Ferenc hagyatéka (P 2088), 1. d., 1. tétel (Galla Ferenc személyes iratai), fol A Szalézi Értesítõ 1904-es évfolyamában hosszú beszámoló olvasható P. Zafféry Károly négy hónapos magyarországi missziójáról, köztük említve június 26-i érsekújvári mûködése. Szalézi Értesítõ 2 (1904) 3, 51 58, itt Beszámoló a Biella melletti Cavagliában mûködõ magyar intézetrõl. Szalézi Értesítõ 2 (1904) 3, A Szalézi Értesítõben rendszeresen olvashatók cikkek a magyar intézet mûködésérõl. Az 1905-ös 4. számban ( ) még egy fotó is látható, ezen 34 növendéket számoltam össze. Az 1909-es 2. számban az intézeti napirend is közzétételre került (55 56), ugyanitt olvasható, hogy novemberében 50 kispap, köztük hét magyar lépett be a rendbe, ekkor 29 magyar növendéke volt a késõbb, 1913-ban Péliföldszentkeresztre áttelepített intézetnek. 4 Az elemi iskola hatodik osztályáról szeptember 11-én kapott bizonyítványt (MOL Galla Ferenc hagyatéka [P 2088], 1. d., 1. t., fol. 1). A gimnáziumi elõkészítõ-osztályról (scuola preparatoria) és az

8 viii elõszó a rendbe való belépés mellett döntött, 1908-ban egyszerû fogadalmat tett, majd között a Torino közelében fekvõ rendi teológián, Fogliozzóban teológiai tanulmányokat folytatott. Tanulmányait teológiai doktorátus zárta le 1912-ben. Még ugyanebben az évben, egész pontosan július 14-én pappá szentelték folyamán a rend egyik gimnáziumában tanított, mondja a Magyar írók élete és munkáiban közölt életrajz, miközben a Váci Egyházmegyei Almanach szerint olaszországi tanulmányúton vett részt. 6 Arról is hallgatnak a források, hogy mi vezette a szalézi rend elhagyására és arra, hogy 1914-ben hazatérjen Magyarországra, ahol a váci egyházmegye papja lett. Csak találgatni tudjuk az okokat, talán csalódott, amiért nem vezényelték haza azonnal, az elsõ magyarországi alapítás létrejötte után (Péliföldszentkereszt 1913). Hazatérését és a váci egyházmegyébe való átvételét követõen elõbb Magyarnándorban ( ), majd Csömörön ( ) szolgált káplánként, végül között Cinkotán plébánosként mûködött. 7 Az elsõ magyarországi évek egybeesnek az elsõ világháború korával, majd az arra következõ forradalmi idõszak éveivel. A közállapotok normalizálódása után nem kellemes kötelezettség várt rá, el kellett ismertetnie iskolai végzettségét. Mivel egyezmény hiányában nem fogadták el olaszországi középiskolai tanulmányait, Galla kénytelen volt beiratkozni a X. kerületi kõbányai állami fõgimnáziumba, a mai Szent László gimnáziumba, magántanulóként, ahol azután között elvégezte a gimnáziumot. Az elsõ év végén az elsõ hat osztályból, a második évben a maradék felsõ két évfolyamból tett magánvizsgát. 8 A középiskolai tanulmányokat véglegesen az június 10-én ugyancsak a Szent László gimnáziumban letett érettségi vizsga zárta le. 9 Az érettségi megszerzése után Galla beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészkarára, ahol hat féléven át latin, magyar és történelem szakon hallgatott órákat. A magyar szak gyors elhagyása után latin és a történelem állt érdeklõdése elõterében. Fennmaradt indexe szerint latinból Némethy Géza, Förster Aurél, Váry Rezsõ, Huszthy József elõadásait és szemináriumait hallgatta, míg elsõ két évrõl kimutatás is maradt a hagyatékban (uo., fol. 2). Hogy nem egyedül került Torinóba, azt az 1902-es évrõl készült bizonyítvány is mutatja, ahol az alábbiak társaságban szerepel Galla neve: Jurenka Colomano, Kis Adalberto, Kocsis Elia, Kruzslitz Luigi, Nizsnánszky Al (?), Reseterics Giovanni (?), Schraub Michele. 5 Teológiai tanulmányaira láss egy szeptember 20-án kelt tanúsítványt. Felszentelésére: Váci Egyházmegyei Almanach, Vác 1970, 300. Egyszerû fogadalma említve Hanauer Á. István váci püspök egy 1933-as tanúsítványában, MOL Galla Ferenc hagyatéka (P 2088), 1. d., 1. t., fol. 41. Érdekes módon az egyházmegyei almanachbeli életrajz szemérmesen hallgat a szalézi rendben eltöltött évekrõl. 6 Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái I-XVII. Új sorozat, Írta és összeállította Gulyás Pál, sajtó alá rendezte Viczián János, Budapest , itt X, ; Váci Egyházmegyei Almanach, Chobot Ferenc, A váci egyházmegye történeti névtára II, Vác 1917, 750; Váci Egyházmegyei Almanach, A magánvizsgát a fõigazgatóság 7638/1920. sz. engedélye alapján tehette le. MOL Galla Ferenc hagyatéka (P 2088), 1. d., 1. t., fol Uo., fol

9 galla ferenc élete és tudományos mûködése ix történelembõl Hóman Bálint, Fejérpataky László, Domanovszky Sándor, Szentpétery Imre, Angyal Dávid neve szerepel rendszeresen a leckekönyvben október 13-án engedélyt kapott az egyetemi vezetéstõl arra, hogy figyelembe véve teológiai végzettségét és az elvégzett hat félév bölcsészstúdiumot a magyar történelem fõ, középkori és újkori egyetemes történeti melléktárgyból bölcsészdoktori vizsgát tehessen júniusában megvédett doktori értekezését középkori témából írta, a clunyi kolostori reform hatását vizsgálta Magyarországon. 12 Témavezetõje Hóman Bálint volt, akivel a késõbbiekben, annak politikusi pályája során is szoros kapcsolatban maradt. Kortársi visszaemlékezések szerint az egykori professzor tovább támogatta pályáján tanítványát, míg Galla esetenként mint egyházpolitikai tanácsadó mûködött a kultuszminiszter mellett. Történészi látásmódja, munkamódszere az 1920-as évek végén, az 1930-as évek elsõ felében formálódott ki, amikor magyar állami ösztöndíjjal huzamosabb idõt tölthetett Rómában. Ösztöndíja alatt, , majd között leginkább a Vatikáni Levéltárban és Könyvtárban, illetve a Hitterjesztés Szent Kongregációja levéltárában dolgozott. 13 Kutatásai ekkor már a kora újkori Magyarország és Róma kapcsolatának feltárására összpontosultak. Elsõsorban a Propaganda Kongregáció levéltárában töltött sok idõt, ami annál is indokoltabb volt, mert ott elõtte még alig járt magyar kutató. A magyar állam nagylelkûségének köszönhetõen, Gallának elég ideje maradt arra, hogy ne csak egyetlen témára koncentráljon, hanem hagyatékának tanúsága szerint az akkor ismert és rendezett anyagban iratsorozatról iratsorozatra, azon belül kötetrõl kötetre haladva jegyezze ki a magyar vonatkozásokat, amelyek azután lassacskán kutatási témákká álltak össze. Galla hagyatéka alapján az átnézett források három nagyobb kérdéskört öleltek fel: 1. aferences rend magyarországi missziós tevékenysége, amelynek súlypontja a rend erdélyi tevékenységére helyezkedett, 2. a hódoltsági missziók története, 3. a pálos rend reformja és missziós mûködése. E témák közül a ferences rend magyarországi missziós tevékenységéhez, közelebbrõl az erdélyi missziók történetéhez kapcsolódott elsõ, római forrásanyagból készített nagyobb szabású publikációja, amelyben a csíksomlyói ferences kolostor reformjára tett elsõ kísérlet történetét dolgozta fel. 14 Az erdélyi kérdés ezekben az években erõsen foglalkoztathatta, mert már 1932-ben Áldásy Antalhoz intézett levelében beszámolt egy 100 oldalas munkáról, amelyet az Erdé- 10 Uo., fol Uo., fol A disszertáció késõbb nyomtatásban is megjelent A clunyi reform hatása Magyarországon címmel (Pécs 1931). Magyar Katolikus Lexikon III, Budapest 1997, Még 1927 végén, amikor római kutatásaimat megkezdtem, a vatikáni könyvtár Barberini-osztályában rábukkantam egy alkalmi ódagyûjteményt tartalmazó kéziratos könyvre... írta Marnavics Tomkó Jánosról írott könyve elõszavában. Galla Ferenc, Marnavics Tomkó János boszniai püspök magyar vonatkozásai, Budapest 1940, Tájékoztató. 14 A csíksomlyói ferencrendi kolostor viszontagságai Bethlen Gábor idején, A Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve 4 (1934)

10 x elõszó lyi Státus történetérõl készített. 15 Bár már 1936-ban arról ír, hogy az erdélyi missziók történetét a Kongregáció levéltárában összegyûjtött adatokból a közeljövõben szándékozunk feldolgozni, a valóságban a munka több évtizedes késedelmet szenvedett. 16 Hazatérése után készített kiadványaiban kisebb volumenû kérdéseket érintett, a bécsi Pazmaneum pápai megerõsítésének történetét írta meg, illetve jórészt a Propaganda levéltárából származó kiadatlan Pázmány-leveleket tette közzé. 17 Római tartózkodása kapcsán okvetlenül meg kell említeni, hogy több, fõleg az Osservatore Romanóban megjelent népszerûsítõ újságcikket írt a magyar szentekrõl, amelyre azok ünnepe adta az apropót. 18 Sajnos egyelõre nem dönthetõ el, hogy ezek a cikkek valamely személyes kapcsolatnak a termékei voltak-e, vagy valaki más teremtett kapcsolatot a vatikáni újsághoz, és csak egyszerû eszköz volt az olaszul jól tudó Galla. A Rómából hazatért, tudományában gyarapodott papot püspöke július 1-jei hatállyal kinevezte az egyházmegyei szemináriumban a skolasztikus filozófia és a keresztény régiségtan tanárává, illetve a szeminárium könyvtárosává. 19 A váci egyházmegyei életbe való egyre erõsebb bekapcsolódását jelzi, hogy január 1-tõl két éven át szerkesztette az egyházmegye Katolikus Jövõ címmel megjelenõ lapját. 20 Közéletbeli súlyának növekedését mutatja, hogy 1934-ben beválasztották a Szent István Társulat igazgatói választmányába. 21 Váci tartózkodása nem bizonyult túl hosszúnak ban esedékessé vált a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán az 1932 óta tervezett II. sz. egyháztörténeti tanszék betöltése, amelynek elsõdleges feladata a katolikus egyház 15 Tusor Péter, Magyar történeti kutatások a Vatikánban (Collectanea Vaticana Hungariae I/1 Excerptum), Budapest Róma 2004, clxxv. A kézirat nem maradt fent, legalábbis Galla hagyatékában nem található, de egyes részeit valószínûleg bedolgozta jelen munka erdélyi püspöki kinevezésekrõl készített eszmefuttatásaiba. 16 Harminckilenc kiadatlan Pázmány-levél (Olaszországi Magyar Oklevéltár), Vác 1936, 115, 1. j. 17 A Pázmáneum alapítása és a Szentszék (Olaszországi Magyar Oklevéltár), Vác 1935 és az elõzõ jegyzetben idézett munkája. 18 A cikkek rövid bibliográfiai leírása: Il Cattolicesimo nell Ungheria, L Osservatore Romano (OR) 1928, II. San Adalberto Vescovo e Martire, OR 1932, IV, 23. San Ladislao Re d Ungheria, OR 1932,VI, San Stefano Re d Ungheria, OR 1932, VIII, 20. San Elisabetta d Ungheria eroina di carita cristiana, OR 1932, XI, 19. San Adalberto e il Monasterio di San Alessio all Aventino, OR 1933, IV, 23. San Ladislao Re d Ungheria, il Re cavaliere, OR 1933, VI, 28. Santo Stefano primo re e apostolo dell Ungheria, OR 1933, VIII, 20. L apostolato di San Adalberto in Ungheria, OR 1938, IV, 24. Az Osservatore Romanóbeli cikkeken kívül két másik olasz cikkérõl van még tudomásom, amelyek egy milánói és egy bolognai újságban jelentek meg: Il cattolicesimo nella pianura ungherese, L Italia (Milano), 1929, X, 19 (Anno XVIII, Nr. 247) és Il VII Centenario di S. Elisabetta d Ungheria, L Avvenire d Italia (Bologna) 1931, XI, 19 (Anno XXXVI, Nr. 269). Acikkektöbbségemegtalálható Galla többször említett hagyatékában: MOL Galla Ferenc hagyatéka (P 2088), 7. d., 25. t. (Nyomtatásban megjelent mûvek ), c g. 19 MOL Galla Ferenc hagyatéka (P 2088), 1. d., 1. t., fol Gulyás, Magyar írók élete és munkái, X, MOL Galla Ferenc hagyatéka (P 2088), 1. d., 1. t., fol. 50.

11 galla ferenc élete és tudományos mûködése xi közép- és kora újkori történetének tanítása volt, különös tekintettel a magyar egyháztörténelemre. A nyilvános pályázatra összesen négy pályázat érkezett be, amelyeket a Szekfû Gyula vezette bírálóbizottság az alábbiképpen sorolt be: I. Hermann Egyed, II/a. Juhász Kálmán, II/b. Artner Edgár, III. Galla Ferenc. A kari szavazatok pedig így estek: I. Hermann Egyed (6 szavazat), II. Galla Ferenc (2), III. Artner Edgár (1). Az I. sz. tanszékre végül Artnert terjesztették fel nyolc igen és egy nem szavazattal, míg a II. sz. tanszékre Galla Ferencet és Hermann Egyedet. 22 A kinevezést az I. sz. tanszékre Artner, a II. sz.-ra 1936 nyarán Galla Ferenc kapta meg, a rossznyelvek szerint nem utolsósorban a kultuszminiszterré elõlépett mestere, Hóman Bálint és püspöke, Hanauer Á. István támogatásának köszönhetõen. 23 Galla egészen nyugalmazásáig, 1959-ig a Hittudományi Kar, késõbb annak utóda, a Hittudományi Akadémia tanára maradt. Nyilvános rendes tanári kinevezését 1938-ban kapta meg. Egyetemi pályafutása csúcsának tekinthetõ, hogy 1946/1947-ben a Hittudományi Kar dékánjává választották. 24 Egyházi pályáján való emelkedését jelzi, hogy 1940-ben pápai prelátusi kinevezést kapott. 25 Budapestre kerülésével párhuzamosan, az 1930-as évek második felében kezdett tudományos tevékenysége kiteljesedni. A Propaganda Kongregáció levéltárában összegyûjtött források feldolgozása során figyelme a korábban tervbe vett hódoltsági missziók történetérõl elterelõdött, és a pálos rend reformjával, illetve a Felsõ-Magyarországon mûködõ pálos misszió történetével kezdett foglalkozni. Még 1927 végén, elsõ római tartózkodása során talált a Vatikáni Könyvtár Barberini-osztályában egy alkalmi latin ódagyûjteményt, amelyet Marnavics Tomkó János zágrábi olvasókanonok és tizenkét germanista növendék ajánlott Francesco Barberini bíboros neposnak. Az ódagyûjtemény fordította érdeklõdését a sebenicói Marnavics Tomkó boszniai püspök személyére, aki egy idõben a pálos rend vizitátoraként is mûködött. 26 Az es Regnum Egyháztörténeti Évkönyvben már alapos, 100 oldalas tanulmányt tett közzé a rend reformjáról. 27 Az 1940-es évek elsõ felében leginkább a pálos missziók történetének feldolgozásával foglakozott, és az 1946-ban 22 Zsidi Vilmos, Egyháztörténelem tanítása a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán ( ), Egyház a változó világban. A nemzetközi egyháztörténeti konferencia elõadásai (Esztergom, május 29 31) (szerk. Bárdos István Beke Margit), Tatabánya 1992, , itt 442 és A vetélytárs Hermann Egyed így emlékezett vissza: A kari jelölés ellenére mégsem hittem, hogy az államfõ engem fog kinevezni, mert tudtam, hogy Hóman Bálint kultuszminiszter választottja a harmadik helyen jelölt pályázó, egy váci pap, akit természetesen püspöke, Hanauer István is erõteljesen támogatott. Szekfû Gyula tudtomon kívül iparkodott meggyõzni a püspököt a támogatás mellõzésérõl sikertelenül A kinevezést 1936 nyarán a váci pap kapta meg. Hermann István Egyed, Önéletrajz, Hermann Egyed Emlékkönyv (szerk. Sümegi József Zombori István), Budapest 1998, 7 35, Gulyás, Magyar írók élete és munkái, X, Eredeti, június 9-én kelt kinevezõ oklevele hagyatékában. MOL Galla Ferenc hagyatéka (P 2088), 1. d., 1. t., fol Vö. Marnavics Tomkó János boszniai püspök magyar vonatkozásai, i.m. 27 A pálosrend reformálása a XVII. században, Regnum Egyháztörténeti Évkönyv ,

12 megjelent A magyar katolikus restauráció misszionáriusa címû füzet végén már sajtókésznek mondja Pálos missziók Magyarországon címû munkáját, amely azonban az 1948-ban bekövetkezett politikai fordulat után nem kerülhetett nyomdába. 28 Tudományos elismertségének növekedését és egyházon belüli súlyát egyaránt jelzi, hogy az elsõk között vették számba 1940-ben a Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás ösztönzésére, Szekfû Gyula fõszerkesztésével készülõ ötkötetes katolikus egyháztörténet szerzõi között. 29 Sõt a második kötet szerkesztését, amely az közötti idõszakot dolgozta volna fel, rábízták. 30 Bár az egyháztörténet sokáig függõben lévõ finanszírozása megoldódott azzal, hogy a Szent István Társulat magára vállalta kiadását, sõt a szerzõdéseket is megkötötte rá, a vállalkozás mégsem készült el. 31 Talán a háborús idõk odázták el létrejöttét, de az sem lehetetlen, hogy a sok szerzõ kézbentartása állította a szerkesztõbizottságot megoldhatatlan feladat elé. Galla tudományszervezõ tevékenysége számbavételekor említésre érdemes még a Regnum Egyháztörténeti Munkaközösség. A munkaközösség által kiadott hat kötetbõl az utolsó három mindegyikében publikált. Az utolsó, os kötet megjelenése Csapodi Csaba visszaemlékezése szerint kifejezetten az õ érdeme volt, amennyiben közbenjárt a Szent István Társulatnál a kötet érdekében. 32 A tudományos tevékenység mellett, vagy inkább ahhoz kapcsolódva meg kell emlékezni tanári mûködésérõl is, hisz között majd negyedszázadon át tanított egyháztörténelmet. Tanítványainak egy része színvonalas publikációkat tett le az asztalra. 33 Több e korból származó egyháztörténeti munka elején pedig köszönetmondás olvasható, amelyeket önzetlen segítségéért, eddig ismeretlen adatok átengedéséért kapott. 34 Érdekes, nem tanúságok nélküli a tanár Galla Ferencrõl az egyháztörténész-professzor, Adriányi Gábor egyik nyilatkozatát idézni: Budapesti tanáraim közül elsõsorban Galla Ferencet említeném meg. Az õ egyháztörténeti elõadásait nálunk az akadémián ugyan kissé megmosolyogták, azonban a szexii elõszó 28 A magyar katolikus restauráció misszionáriusa (Klny. az Egyházi Körirat 1946 február októberi számaiból), Budapest A nagyszabású vállalkozás indulására: Gergely Jenõ, A püspöki kar tanácskozásai, Budapest 1984, Az öt kötet szerkezetére: Csapodi Csaba, A magyar katolikus történészek egykori munkaközössége és a Regnum egyháztörténeti évkönyv, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 6 (1994) 7 17, itt Galla hagyatékában is megtalálható a Szent István Társulat augusztus 26-ai levele a szerzõdés megküldésérõl (a szerzõdés nem) MOL Galla Ferenc hagyatéka (P 2088), 1. d. 2. t. (Galla Ferenchez intézett levelek), fol A vállalkozásból egyedül Salacz Gábor írta meg fejezeteit, amelyeket azután külföldön meg is jelentek Egyház és állam a dualizmus korában Magyarországon címmel (Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae 2, München 1974). Hermann Egyed munkája, A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig (Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae 1, München 1973) egy más vállalkozás keretében készült. 32 Csapodi Csaba, A magyar katolikus történészek egykori munkaközössége, Például Zipser Sándor, Dudith András a trienti zsinaton, Budapest 1938, Elõszó; Lancz Kálmán, Dvornikovich Mihály váci püspök, Vác Czakó Jenõ, A janzenizmus. Egyetemes egyháztörténeti tanulmány, Cegléd 1943, 9.

13 galla ferenc élete és tudományos mûködése xiii mináriumai hallatlan érdekesek voltak. Nem hiszem, hogy volt vagy van jelenleg is Magyarországon történész vagy egyháztörténész, aki a 16. és 17. század magyar történetét annyira részletesen ismerte volna, mint Galla Ferenc. Galla Hómantanítvány volt. Azt mondhatom, hogy tõle kaptam a legfontosabb indíttatásomat itthon, Magyarországon.. 35 A kommunista hatalomátvétel (1948) a magyar egyház egész életét súlyosan befolyásolta. Az egyetemi átszervezések jegyében a Hittudományi Kart leválasztották a Pázmány Péter, a késõbbi Eötvös Loránd Tudományegyetemrõl és létrehozták a Római Katolikus Központi Hittudományi Akadémiát, amelyet beköltöztettek a Központi Papnevelõ Intézet épületébe. A két intézmény között az eddiginél szorosabb kapcsolat jött létre. Ennek egyik jeleként is tekinthetõ, hogy között a Központi Papnevelõ Intézet rektori tisztét Galla Ferenc látta el, aki feladva várbeli, Dísz-téri lakását (Dísz tér 16.) beköltözött a szeminárium Papnövelde utcai épületébe. E funkciójában folytatott mûködése azonban nem nyúlt túl hosszúra, 1955 novemberében ugyanis megfosztották rektori tisztétõl. Az egykorú szemtanúi visszaemlékezés szerint az események hátterében az Egyházügyi Hivatal támogatását élvezõ vicerektor és Galla személyes konfliktusa állt. Nagy önuralomról tanúságot téve az idõs professzor szó nélkül költözött ki az épületbõl. A tágas Dísz-téri és a rektori lakás után a következõ évtizedeket egy, a Ferencziek terén lévõ egyszobás lakásban töltötte el. 36 Az 1959 elején lezajlott kispap lázadás nyomán bekövetkezett változások õt is elérték, amennyiben a 70. életévét betöltött professzort nyugdíjazták. 37 E megpróbáltatások, a szûk, munkára kevéssé alkalmas lakás sem tudták munkakedvét megtörni. Úgy tûnik, nem viselte meg a publikációs lehetõségek megszûnése sem. A korabeli magyarországi viszonyokra jellemzõ, hogy 1947 után csupán egyetlen publikációja jelent meg nyomtatásban, a váci egyházmegye 1970-ben közreadott almanachjában társszerzõkkel publikált püspökéletrajz-sorozat. 38 Kéziratban maradt a magyar tárgyú pápai felhatalmazások második része, amely már 1946-ban nyomdakész állapotban volt. 39 Ugyanerre a sorsra jutott a már emlegetett pálos missziókról készült monográfiája, amely talán Galla Ferenc legjobb munkája. Minden nehézség ellenére lankadatlan munkakedvvel tudott dolgozni. Mivel nem utazhatott Rómába, a Magyar Országos Levéltár kutatótermét látogatta, ahol fõleg a Magyar Kamara és a Magyar Kancellária állagait tanulmányozta. Római 35 Negyven év lemaradását kell bepótolnunk..! Beszélgetés Adriányi Gáborral, Aetas 1991, 2, 59 61, itt Adriányi Gábor, Egy kispap élete Magyarországon, , A magyar katolikus egyház tizenhét esztendeje ( ) (Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae 9, szerk. Salacz Gábor), München 1988, , itt Váci egyházmegyei almanach, A váci egyházmegye püspökei, Váci egyházmegyei almanach, (Bíró Bertalannal és Mezey Lászlóval közösen). 39 Magyar tárgyú pápai felhatalmazások, felmentések és kiváltságok a katolikus megújhodás korából I (Regnum-könyvek I, Egyháztörténeti források 1), Budapest 1947.

14 xiv elõszó munkamódszeréhez hasonlóan itt is csomóról csomóra haladva jegyezgette ki az érdekesnek talált adatokat. Ennek köszönhetõen a pálos missziókról írott munkát újabb és újabb kamarai adalékokkal egészíthette ki. A Magyar Kamara fogalmazványait olvasgatva támadt az az ötlete, hogy a soksok latin nyelvû fogalmazvány között megbúvó magyar nyelvû fogalmazványokból kiadványt készít. A korabeli magyar hivatali nyelvi gyakorlatot bemutató munka témáját tekintve semlegesnek nevezhetõ, a 17. század elsõ felébõl mintegy 800 fogalmazványt tartalmazó forráskiadvány mégsem került nyomdába, mert a kiadónak felkért Nyelvtudományi Intézet nem elégedett meg az egyszerû betûhív átírással, hanem újabb átdolgozást kértek tõle, amely végül a vállalkozás elalvásához vezetett. 40 Töretlen munkakedvét jelzi, hogy 1967-bõl újabb munka maradt hagyatékában, amely Pázmány Péter kiadatlan gazdasági utasításait és urbáriumait tartalmazza ben, túl 80. életévén még beadvánnyal állt elõ a magyar katolikus püspöki kar felé, amelyben Egyháztörténelem címmel egy évnegyedes folyóirat indítását javasolta. 42 A vállalkozásból sajnos nem lett semmi. Ekkor még mindig szorgalmasan dolgozott, az 1972-es évet viseli címlapján az a helytörténeti-jellegû munka, amely Udvard és vidéke címmel maradt fent hagyatékában. 43 Közben, 1976-ban felmerült a pálos munka kiadásának gondolata. Az ötlet szorgalmazója a mûvészettörténész Baranyai Béláné volt ekkoriban folyt a pálos rend mûvészettörténeti emlékeinek számbavétele a Mûvészettörténeti Kutatócsoport égisze alatt, de minden igyekezet ellenére a kézirat kézirat maradt. 44 A hazai források mellett, mint említettük, egész életét végigkísérte római anyaggyûjtésének feldolgozása. A pálos missziók történetének megírása után hasonló monografikus igénnyel visszanyúlt a ferences hitterjesztés magyarországi történetéhez. Úgy tûnik, hogy egy már korábban, talán még az 1940-es években az erdélyi ferencesekrõl készült kéziratát királyságbeli fejezetekkel egészítette ki. (A mû ebbõl fakadó egyenetlenségére még a kiadás kapcsán visszatérek.) Miután a pálos és a ferences missziók is feldolgozásra kerültek, a Propaganda Kongregáció levéltárából Magyarország kapcsán kihüvelyezhetõ harmadik nagy témához nyúlt, a hódoltsági hitterjesztéshez. A piszkozatként használt Magyar Kurír számok tanúsága szerint erre valamikor az 1970-es évek elején került sor MTA Nyelvtudományi Osztályának levele. Budapest, július 10. MOL Galla Ferenc hagyatéka (P 2088), 1. d., 2. t., fol MOL Galla Ferenc hagyatéka (P 2088), 11. d., 26. t. (Kéziratban maradt munkák), e: Pázmány Péter kiadatlan levelei. Turóci és sellyei urbáriumai, hiteleshelyi és gazdasági utasításai. 42 MOL Galla Ferenc hagyatéka (P 2088), 1. d., 2. t., fol Ijjas József kalocsai érsek levele. Kalocsa, május MOL Galla Ferenc hagyatéka (P 2088), 11. d., 26. t., f. 44 MOL Galla Ferenc hagyatéka (P 2088), 1. d., 2. t., fol. 27. Baranyai Béláné levele, Budapest, április 7., ahol beszámol Sashegyi Oszkárral folytatott beszélgetésérõl. 45 MOL Galla Ferenc hagyatéka (P 2088), 11. d., 26. tétel, d. Vö. Tusor, Magyar történeti kutatások avatikánban, c ci és cxxx cxxxi.

15 a kézirat kiadásáról xv Életének utolsó éveit a székesfehérvári papi otthonban töltötte. Itt érte utol a halál, április 19-én, élete 89. évében. Porhüvelyét a budapesti Egyetemi Templom kriptájában helyezték örök nyugalomra. 46 Adriányi Gábor jellemzése a tanár Galla Ferencrõl a történész Galla Ferencre is áll. Hihetetlen adatgazdagság és korismeret jellemzi munkáit, aminek hátterében igen szívós és kiterjedt levéltári munka rejtõzik. A figyelmes olvasó azonban Galla munkáiban a sok adat között elbújva számos finom és ma is helytálló ítéletet találhat. Igaz, ezeket nem könnyû kihámozni. Galla sajátos stílusa sem könnyíti meg a helyzetet. Egyik oldalról erõs expresszionizmusa magával ragadja az olvasót, a másik oldalról azonban nyelvi nehézkessége fárasztó lehet a befogadó számára, a fel-felbukkanó nyelvi hibák pedig megtörik a stílus szárnyalását. A nyelvi egyenetlenség magyarázata nagyon egyszerû. Az Olaszországban végzett gimnázium miatt a magyar irodalmi nyelv elsajátítása, megfelelõ stilisztika begyakorlása, illetve fejlesztése nála elmaradt. A fiatalon szerzett hátrányt csak részben sikerült idõvel ledolgoznia. Történészi módszere talán a mai, analízist elõtérbe helyezõ történész számára idegen és régimódi, de a nagy élvezettel és átéléssel elmesélt események közé bújtatva, mint említettem, sok finom, ma sem túlhaladott megfigyelés olvasható. Galla nagy elõnye a mai történésszel szemben, hogy egyházi személy, aki pályája nagy részét még a nagy változásokat hozó II. Vatikáni Zsinat elõtt futotta be, ráadásul jó egy évtizeden át alpokontúli szerzetesrend tagja volt, így pontosan ismerhette azokat a mechanizmusokat és átélhette azokat a körülményeket, amelyek történeteinek hõseit irányították, befolyásolták. Mindez még nyomatékosabbá tette az igényt, hogy kéziratban maradt monográfiái nyomtatásban is megjelenjenek. Az új vatikáni sorozatban elsõként a ferences hitterjesztésrõl írt kötet jelenik meg, melyet a pálos apostoli missziókról írt munka fog majd követni. A kézirat kiadásáról Galla Ferenc hagyatékában a kora újkori magyarországi apostoli ferences hitterjesztésrõl írott munkájából csak egy csonka példány maradt. 47 A munkának nincs igazi címlapja, több oldal is hiányzik belõle, a meglévõ oldalakon is kisebb-nagyobb folytonossági hiányok támadtak. A legsúlyosabb veszteséget azonban az jelenti, hogy sajnálatos módon elpusztult a jegyzetapparátus utolsó harmada. A kézirat alapos áttanulmányozása után egyre inkább az a benyomás alakult ki bennem, hogy a monográfia utolsó átfésülése, az átfedések kiküszöbölése, illetve a végsõ átstilizálás már nem történt meg. A belsõ egyenetlenségek arra utalnak, hogy a munka több 46 Magyar Katolikus Lexikon III, MOL Galla Ferenc hagyatéka (P 2088), 7. d., 26. t. (Kéziratban maradt munkák), a: Ferences hittérítés Magyarországon és Erdélyben a XVII. és XVIII. században.

16 xvi elõszó fázisban készült. A legjobban megírt, lendületes erdélyi fejezetek akár egy évtizeddel, esetleg évtizedekkel is megelõzhették a királysági részekrõl írtakat. A külön eredetet támasztja alá, hogy ez a rész önálló címlappal is rendelkezik: Ferences és minorita apostoli misszió Erdélyben a fejedelemség és a katolikus restauráció idején. Írta Galla Ferenc egyetemi tanár. Felismerve a kézirat értékeit, ifjonti hévvel, egy római ösztöndíj után nem sokkal úgy éreztem, hogy a kiadó feladata nemcsak a fennmaradt kézirat közzététele, hanem mindezen hiányosságok és ellentmondások kiküszöbölése, egy jól használható mû megalkotása kell hogy legyen. A monográfia jobb felhasználhatósága érdekében ezért a munkát élõ kéziratnak tekintettem, 48 a szóban forgó átfedéseket igyekeztem kiküszöbölni, néhány elbújt tárgyi tévedést kijavítani, esetenként a Galla által kedvelt esetleírások logikai sorrendjén is igazítani. A fentebb már emlegetett stiláris sajátosságok miatt bizonyos nyelvi fésülés is szükségessé vált. A változtatások és igazítások nem érintették a munka lényegét, a monográfia Galla Ferenc szellemi terméke: meghatározó jelleggel az õ megállapításait, meglátásait, kifejezéseit és szófordulatait tartalmazza. A jegyzetapparátus pótlása is elsõsorban az õ megmaradt jegyzeteibõl történt meg, amelyet csak kisebb részben egészítettek ki saját kutatások. A kézirat jobb felhasználhatósága vezetett arra is, hogy az utóbbi években örvendetes mennyiségben napvilágot látott publikációkat, ha nem is a teljesség igényével, de megpróbáljam minél jobban a jegyzetapparátusba építeni. Ahogy az érdem, úgy bizonyos tévedések is a szerzõt kell hogy terheljék. 49 Mivel a sajtó alá rendezés hosszú és fáradalmas mûvelete alapvetõen Budapesten és Bécsben zajlott, a bécsi delegátusi aranykalitka elhagyására nem nyílt lehetõség, ezért a Galla Ferenc hagyatékából származó levéltári hivatkozások ellenõrzését csak részben tudtam elvégezni. A levéltári jelzetek jelentõsége véleményem szerint a visszakereshetõségben van, ezért nem tartom kardinális problémának, ha a Propaganda Kongregáció levéltárából származó kötetek egy részénél, mindenekelõtt a kongregációi fogalmazványok (Lettere) esetében a régi oldalszám maradt a munkában. Bizony az is elõfordulhat, hogy a megadott oldalszám egyáltalán nem helyes, az olvasó szíves megértését kérve reméljük, hogy a levélíró és keltezet hozzásegít az idézett dokumentum megtalálásához. Emellett a Galla által kedvelt jelzetfelsorolásokat sok esetben nem bontottam szét, így megeshet, hogy a fõszö- 48 Ami azt is jelenti, hogy a sajtó alá rendezési, majd a szerkesztõi munkálatok során szükségesnek vélt változtatásokat, kiegészítéseket külön nem tüntettük fel. (Egyébként a jegyzetek megfogalmazásából, adataiból ezek sokszor egyértelmûen kiderülnek.) Az érdeklõdõnek pontos felvilágosítással a kötetnek a kézirattal való összevetése szolgálhat. Utóbbi mindenki számára könnyûszerrel hozzáférhetõ. Vö. az elõzõ jegyzetet. 49 A kisebb igazítások mellett csupán néhány megállapítást ütköztettünk az újabb kutatások eredményeivel. Sokszor azonban, hogy a szerzõ meglátásainak tudománytörténeti értékét és helyét megõrizzük, a hosszúra nyúló kitérõket pedig kikerüljük, eltekintettünk ettõl. Az árnyalást, pontosítást majdani szaktanulmányokra bízzuk. (Talán a legjellemzõbb példa erre Gallának a Konzisztoriális Kongregáció szerepérõl vallott felfogása.)

17 a kézirat kiadásáról xvii vegben szereplõ adatok valamelyike esetleg egy távolabbi gyûjtõjegyzetben található, ami közelebbi érdeklõdés esetén szintén hosszasabb visszakeresést igényel. A kézirat kiadástörténetébõl az alábbi néhány információ kívánkozik megörökítésre. Galla Ferenc hagyatékát az enyészettõl az egykori tanítvány, Borovi József, a Hittudományi Akadémia kánonjog professzora mentette meg, tõle került letétbe a Magyar Országos Levéltárba. (Jegyzékét lásd a Függelékben.) Mint a hagyatékot rendezõ kezdõ levéltáros figyeltem fel a pálos és a ferences kézirat értékére. Már ekkor, az 1990-es évek elején felvettem a kapcsolatot Keserû Bálinttal, Balázs Mihállyal és Monok Istvánnal, hogy e munkák az akkor fénykorát élõ Adattár XVI XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez sorozat keretében megjelenhessenek. A szellemi összefogás jegyében a ferences kézirat szövegét Sávai János és Pintér Gábor irányításával a szegedi Hittudományi Fõiskolán vitték számítógépre. Hogy a munka kiadása elhúzódott, az javarészt a sajtó alá rendezõ hibája, azaz az enyém. Az 1995-ben elnyert bécsi levéltári delegátusság olyan mértékben kötötte le szellemi energiáimat, hogy az eltervezett munka végrehajtására hosszú idõn keresztül nem jutott idõm. Mentségemre szolgál, hogy a kéziratos monográfiák szinte elõkerülésüktõl kezdve ismertté váltak a szûkebb szakmai közvélemény elõtt, ily módon a Propaganda Kongregáció levéltárában folytatott kutatásoknak inspirálói lehettek. Ha szabadidõm engedte és megtehettem, újra és újra hozzáfogtam a hátralévõ munkálatok elvégzéséhez, amelyeket azután újra és újra kénytelen voltam más irányú elfoglaltság miatt félbeszakítani. Az idõrõl idõre fellépõ lelkiismeretfurdaláson túl a Collectanea Vaticana Hungariae sorozat indulása és alapító szerkesztõje, Tusor Péter ösztönzése, közremûködése kellett ahhoz, hogy az utolsó lépések megtételre kerüljenek. A fent említett kollégákon kívül kötelességem megköszönni azt a sokoldalú szakmai segítséget is, amelyet Tóth István György és Molnár Antal nyújtott a kézirat kiadásához. Végül külön köszönet illeti Dr. Török Józsefet, a Kutatócsoport elnökét s egyben munkánk gondos lektorát, Dr. Fodor Györgyöt és Dr. Kránitz Mihályt, a Pázmány Katolikus Egyetem rektorát és rektorhelyettesét a kötet megjelentetésének felkarolásáért, kiváltképpen pedig Dr. Erdõ Péter bíboros urat, akinek még az Egyetem rektoraként adott anyagi támogatása tette lehetõvé a kiadási költségek fedezését. Remélem, hogy minden hibával és egyenetlenséggel 50 együtt Galla Ferenc nevéhez méltó munka kerül az olvasó kezébe Itt jegyezzük meg, hogy a kötetvégi Index a Galla által használt: jórészt magyarosított, illetve a forrásokban elõforduló, olykor különféle, valamint a közreadói jegyzetekben található modernizált névalakok alapján készült. Az eltérõ változatokat fontosabb esetekben utalószóként, egyébként pedig zárójelek között hozzuk. 51 Az imprimatúra egy-egy ívének (pót)ellenõrzéséért a Pázmány Péter Katolikus Egyetem következõ bölcsészhallgatóinak mondunk kollegiális köszönetet: Iván Krisztina, Szaszkó Elek, Borsai Dóra, Bánszki Hajnalka, Tomor Marianna, Kun Zoltán, Rados Tamás, Nagy Olivér Péter, Stempely Irén, Trieb Márton, Cserhalmi Gábor, Péter Dávid, Bokor Tamás, Szvath Zsófia, Benis Péter, Kiss Gábor O.Cist., Csúcs Zoltán O.Cist., Fodor Zsuzsanna, Lovizer Lilla, Virág Dániel, Varró Anett, Kolbert Erika, Kiss Diána és Vados Gyöngyvér.

18 xviii elõszó FÜGGELÉK Galla Ferenc hagyatéka a Magyar Országos Levéltárban P 2088 Galla Ferenc hagyatéka 52 ( ) doboz = 1, 56 ifm. I. Személyes iratok 1. doboz 1. tétel. Galla Ferenc személyes iratai, fényképek tétel. Galla Ferenchez intézett levelek (fõleg közéleti személyiségektõl, tudósoktól) II. Tudományos tevékenység A) Római levéltári anyagokról készült fényképek 2 4. doboz 3. tétel. Archivum Secretum Vaticanum (ASV), Brevi (7 felv.) 4. tétel. Bibliotheca Apostolica Vaticana, Barberini Latini (37 felv.) 5. tétel. Archivio de Propaganda Fide (APF) (cca 600 felv.) B) Külföldi levéltárakban végzett anyaggyûjtés 5. doboz 6. tétel. ASV Brevi, Index Brevium (másolatok és kivonatok) tétel. ASV Nunziatura di Vienna, Nunziatura di Germania (kivonatok) sz. 8. tétel. ASV Consistorialis, Processi vescovili (vol ) és a Nunziatura di Germania, Processi sorozatából készült jegyzõkönyv másolatok tétel. ASV Fondo Borghese Serie I, vol (Marnavich Tomkó János) 10. tétel. ASV Vescovi (kivonatok) 11. tétel. Bibliotheca Apostolica Vaticana, Bibliotheca Barberini (kivonatok) 12. tétel. Archivum Societatis Iesu Austria (Róma), vol tétel. Österrechische Nationalbibliothek (Bécs), Handschriftensammlung, Cod (Litterae Annuae S.I., kivonatok, elsõsorban a megtérõk számáról) 6. doboz C) Külföldi levéltárakban végzett anyaggyûjtés: Hitterjesztés Szent Kongregációja (APF, Róma) 52 A római anyaggyûjtés részletes ismertetését lásd Tusor Péter historiográfiai áttekintésében: Magyar történeti kutatások a Vatikánban, cxxviii cxxxi.

19 függelék. galla ferenc hagyatéka a magyar országos levéltárban xix 14. tétel. Acta ( ) a) Gépelt kivonatok b) Kézzel írt kivonatok 15. tétel. SOCG ( ) a) Gépelt kivonatok b) Kézzel írt kivonatok 16. tétel. CP ( ) a) Gépelt kivonatok b) Kézzel írt kivonatok 17. tétel. SC a) Gépelt kivonatok b) Kézzel írt kivonatok 18. tétel. Lettere ( ) a) Gépelt kivonatok b) Kézzel írt kivonatok 19. tétel. Vegyes másolatok, töredékek a Hitterjesztés Szent Kongregációja Levéltárából D) Hazai levéltárakban és könyvtárakban végzett anyaggyûjtés 20. tétel. MOL (Kamarai levéltárak: Benigne Resolutiones, Expeditiones Camerales, Litterae ad Cameram Exaratae, Regestum minutarum camer., Acta Paulinorum) 21. tétel. Prímási Levéltár, Fõkáptalani Levéltár, Bibliotheca (Esztergom) 22. tétel. Váci Püspöki Levéltár 23. tétel. Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár 24. tétel Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára, Kézirattár E) Galla Ferenc mûveinek kéziratai 7. doboz 25. tétel. Nyomtatásban megjelent mûvek a) Békesség a jóakaratú embereknek, Rákosi Szántó (Cinkota) 1926, XII, 23 (VI. évf., 49.sz.)(2db) b) Az apostol ravatalánál, Rákosi Szántó (Cinkota) 1927, IV, 7 (VII. évf., 14. sz.) c) Il cattolicesimo nella pianura ungherese, L Italia, Milano d) Il VII Centenerio di S. Elisabetha d Ungheria, L Avvenire d Italia, Bologna e) Sant Elisabetta d Ungheria eroina di carita cristiana, L Osservatore Romano f) Santo Stefano primo re e apostolo dell Ungheria, L Osservatore Romano (2 db) g) L apostolato di S Adalberto in Ungheria, L Osservatore Romano (2 db) h) L influsso di San Carlo Borromeo in Ungheria, Estratto dalla rivista Echi di San Carlo Borromeo fasc. IX (Dicembre 1937), XVI (Milano) i) A francia szellem gyõzelme Szent István birodalmában, Uj Szellem, Prága 1938, VIII, 1 20 (II. évf., sz.) j) A magyar gályarabok történetéhez, Az Egység Útja (kiadja Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Tartományfõnökség, Budapest) 1. rész: 1944,VIII (II. évf., 8. sz.), rész: 1944, IX (II. évf., 9. sz.), (2 db) k) Magyarország és a Balkán. Nyilatkozatsorozat a magyar tudomány balkáni feladatairól, Láthatár (Budapest) 1942, III (X. évf., 3. sz.), 50 51

20 xx elõszó l) Hanauer Á. István püspök születésének centenáriuma ( ), A Váci Egyházmegye körlevelei 1969, VII, (3 db) 25/a. tétel. Nyomtatásban megjelent mûvek kéziratai: Harminckilenc kiadatlan Pázmány levél 26. tétel. Kéziratban maradt munkák a) Ferences hittérítés Magyarországon és Erdélyben a XVII. és XVIII. században (cca 350 fol.) 8. doboz b) Pálos hittérítés Magyarországon a XVII. és XVIII. században (cca 600 fol.) doboz c) Cédulagyûjtemény a pálos kézirathoz 11. doboz d) Pápaság és a török veszedelem 53 (töredék, kb. 100 fol. Ivan Golub tájékoztató levele Juraj Kri aniè ( ) életérõl e) Pázmány Péter kiadatlan levelei. Turóc és Sellye urbáriumai, hiteleshelyi és gazdasági utasításai (Budapest 1967, 100 fol.) 54 f) Udvard és vidéke (kézirat és anyaggyûjtés, Budapest 1972, kb. 35 fol.) 12. doboz g) Adatok a váci egyházmegye püspökeinek életrajzához h) A Mária tisztelet kibontakozása az egyház életében i) A Mária tisztelet történeti képe a váci egyházmegyében j) A magyar Mária tisztelet gyökerei k) A magyarság megtérése és a magyarság missziós tevékenysége a középkor folyamán l) m) Árpádházi Boldog Margit és környezete n) A clunyi reform o) Hanauer István emlékezete (olaszul) p) Le missioni della S. Cong. Prop. Fide nelle regioni ungheresi nel Seicento (töredék) q) Le schizma greco-orientale e l unione greco-cattolica in Rumenia r) Sintesi dello sviluppo del culto Mariano in Ungheria s) Tanulmánytöredék Érsekújvárról 13. doboz t) Kézirattöredékek u) Egyháztörténeti elõadások v) Szöveg nélküli jegyzetapparátusok 14. doboz 27. tétel. Vegyes jegyzetek, töredékek, olvasmánykivonatok 53 Vö. a 45. jegyzetnél mondottakat. 54 AmunkaesorozatCollectanea Textuum seriesében lát majd napvilágot.

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye *

Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye * Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye * Véghseő Tamás A Vatikáni Titkos Levéltár tekintélyes mennyiségű iratanyagot őriz a magyar görög katolikusoknak a magyar nyelvű liturgiáért

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN

A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN Bo r s o d i C saba A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN Takács J. Ince és Pfeiffer János a veszprémi egyházmegye ferenceseinek történetéről írott munkáját 1948-ban zárta le. Ekkor Magyarországon két

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

1261-1950 4 1,58 fm. 1. Mohács eló'tti oklevelek és pápai bullák 1261-1526 0,80 fm

1261-1950 4 1,58 fm. 1. Mohács eló'tti oklevelek és pápai bullák 1261-1526 0,80 fm A FE RE N C ES _ L E V y ÁR = P N D J EG Y Z jk j 1261-1950 4 1,58 fm A T A R T O M Á N Y F Ő N Ö K S É G E K IRATAI 1. Mohács eló'tti oklevelek és pápai bullák 1261-1526 0,80 fm 2. A szalvatoriánus ferences

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Székács József püspök visszaemlékezései

Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Szerkesztette, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, a névmagyarázatokat készítette és a bevezető tanulmányt írta Kertész

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Tóth Krisztina. Kutatási beszámoló a 2012. évi Klebelsberg Kunó-ösztöndíjhoz

Tóth Krisztina. Kutatási beszámoló a 2012. évi Klebelsberg Kunó-ösztöndíjhoz 1 Tóth Krisztina Kutatási beszámoló a 2012. évi Klebelsberg Kunó-ösztöndíjhoz I. Név: Tóth Krisztina II. A kutatás témája: 1., A Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációja Levéltárában (Archivio della Sacra

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

A csődeljárás. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék

A csődeljárás. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék B e t h l e n - s o r o z a t Írta: Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter tanszékvezető, egyetemi tanár

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK

HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: katekéta-lelkipásztori munkatárs (Catechist-

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

Könyvek a Pécsi Egyetemi Könyvtárból.

Könyvek a Pécsi Egyetemi Könyvtárból. 392 Figyelő 6. rotterdami Erasmus, A nőkről és a házasságról, szerkesztette, jegyzetekkel ellátta és a bevezetőt írta Petneházi Gábor, Szeged, Lazi Könyvkiadó, 2011. Erasmus és magyar barátai (vö. Trencsényi-Waldapfel

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei 2012. október 1-vel létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), ami új helyzetet és lehetőségeket teremtett a közművelődés terén. A levéltári integrációval megnövekedtek

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK

REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK REGIONÁLIS ORSZÁGELEMZÉSEK Készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Földrajzi Tanszéke alapításának 50. évfordulója alkalmából Budapest, 2002. 1.

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

FOLYÓIRATAINK 2009. Societas Sancti Stephani. Szent István Társulat

FOLYÓIRATAINK 2009. Societas Sancti Stephani. Szent István Társulat Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Alapítva: 1848 Societas Sancti Stephani S. Sedis Apostolicæ Typographia Editrix Fundata: 1848 FOLYÓIRATAINK 2009 A magyar könyvkiadók közül legrégebben

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

A Szegedi Középkorász Műhely tizenöt éve (1992 2007)

A Szegedi Középkorász Műhely tizenöt éve (1992 2007) akk Ferenc A Szegedi Középkorász űhely tizenöt éve (1992 2007) A Szegedi Középkorász űhelyt mint civil szakmai szervezetet Kristó Gyula profeszszor hozta létre, alapította meg 1992 áprilisában, a űhely

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY A MKOT és a MKOF szervezésében megvalósuló könyvtárosképző tanfolyamok bemutatása Összeállította: Molnár Andrea Informatikus-könyvtáros MA Wlassics Gyula (1852-1932) miniszter

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, 1783-1848 (Állag)

C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, 1783-1848 (Állag) Archive Plan Context Context: MNL Magyar Nemzeti Levéltár, 1000-2100 (Levéltár) (1) Magyar Országos Levéltár, 1000-21. sz. (Levéltár) C (194) Helytartótanácsi levéltár - C szekció, 1601-1913 (Fondfőcsoport/Szekció)

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben