SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya"

Átírás

1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS Megnevezés évszám kibocsátó intézmény orosz szakos középiskolai tanár és szakos elıadó mentálhigiénikus relaxációs csoportvezetı 2799/1979B 2416/1994 RSZ1/1994.A KLTE KLTE Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (LEHETİSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB IDİBELI ÁTTEKINTÉSSEL) A) oktatott kurzusok (i) a -n képzési szintenként (ii) a DE más karain képzési szintenként (iii) más felsıoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként Oktatói munkám: TANULMÁNYI TERÜLET A nevelés társadalmi alapjai Drogkulturtörténet KÉPZÉSI FORMA KÉPZÉSI SZINT INTÉZMÉNY, KÉPZÉSI SZAK TAGOZAT KAR graduális tanárszak postgraduális szak Szociáli szakiránydrogprevenció A szociál terepei Devianciák és ifjúság Szeminárium graduális - szemeináriu graduális postgrad szak Tantárgy szeminárium graduális postgraduális, A gyermekvédelem pedagógiája graduális szak Drog-prevenció a közoktatásba szemin graduális/postgr szak, 1

2 Gyermek-és ifjúságvédelem - pedagógus szakirányú továbbképzés A gyermekkor pedagógiája évf. szakba Egészségnevelés, gyermekvédelem Bevezetés az iskolán kívüli nevelés világába évf. évf. pedagógus szakirányú továbbképzés és andragógia szak BA és Az ifjúkor pedagógiája évf. és andragógia szak BA Mentálhigiénés tréning szeminár szakba, A nevelıi kompetencia fejlesztése évf. szakba, A nevelés intézményi keretei évf. szakba, Pedagógiai esetmegbeszélés szeminár tanári MA, Drogprevenció a közoktatásban évf. (grad/postgraduális) DRHE tanári MA, Szociálismunka elmélete és gyakorlata, Gyermekvédelem, Szeminárium fıiskolai DE GYFK szociál BA szociál Évf., és szeminár fıiskolai DE GYFK Szociál BA 2

3 Korábbi tevékenység: Civitás Tanári Egyesületben: óraadás: Devianciák és kezelésük tantárgy Szakvizsgás tanár-továbbképzési programokban: - gyermekvédelmi ismeretek oktatása a közös képzési programrészben - vezetıtanárok szakvizsgás képzésének vezetıje, oktatás: gyermekvédelem, tanári szerepek - gyakorlatvezetı mentortanár szakvizsgás képzés vezetıje, oktatás: egészségnevelés, gyermekvédelem Szakdolgozatok vezetése folyamatos (több mint 100) TDK dolgozatok vezetése folyamatos 2007-ben Piliscsabán XXVIII. OTDK II. díjas dolgozat 2003-ban Nyíregyházán XXVI. OTDK II. díjas dolgozat ban Szegeden XX.OTDK II. és III. díjas dolgozatok ben XVIII. OTDK Pro Scientia díjas dolgozat B) oktatásszervezıi tevékenység (i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük) lezárult folyamatban lévı Szakdolgozati OTDK 5 egyéb: (ii) szakfelelısség: BA, neveléstudomány MA, vezetıtanári szakvizsgásképzés, gyakorlatvezetı mentortanár szakvizsgás képzés (iii) (iv) szakirányfelelısség: Pedagógia BA/nevelési asszszitens (v) tantárgyfelelısség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével): módszertan1-2: 2+2kr ped.esetmegbeszélés: 2kr szoc.munka elmélete1-2: 2+3kr a gyermekkor pedagógiája: 3kr nevelıi kompetencia: 3kr mentálhigiénés tréning: 2kr a nevelıi munka itézményi keretei: 4kr közokt. és drogprevenció: 3kr isk.szociológiai szeléletek..:3kr kutatások a nev.szociológiában: 2kr 3

4 nev.tud.ismeretterjesztés módszertana: 2kr tanulási zavarok: 2kr tanórák elemzése: 2kr (vi) egyéb oktatási, oktatásszervezıi tevékenység (pl. szakkollégium vezetıje, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.): intézeti TDK koordinátor, III. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG DOKTORI ISKOLÁBAN (LEHETİSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB IDİBELI ÁTTEKINTÉSSEL) A) oktatott kurzusok: Társadalom B) törzstagság : nem C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult: D) (ii) folyamatban lévı: 2 IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG A) fıbb kutatási területek: gyermekvédelem, drogprevenció, szociál, gyermekvédelem B) tudományos minısítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc) megnevezés évszám kibocsátó intézmény PhD 1999 Debreceni Egyetem Habilitáció 2005 Debreceni Egyetem C) fıbb publikációs adatok 4 szöveggyőjtemény 1 jegyzet 4 konferencia kötetben 2 recenzió 3 lektorálás Vértjeink és páncéljaink In: Fenyı Imre-Rábay Magdolna (szerk): Felszántatlan területeken Csokonai Kiadó Debrecen, p Tudásbázis és pedagógusképzés tanulmánykötet Nyíregyházi Fıiskola - lektorálás A tanári mesterszak féléves összefüggı gyakorlata kézikönyv Nyíregyházi Fıiskola - lektorálás Iskola és minıség tanulmánykötet Nyíregyházi Fıiskola - lektorálás Fónai Mihály- Veressné Gönczi Ibolya (2008): A szakképzı iskolák mőködési tapasztalatai az észak-alföldi régióban. In:INTERDISZCIPLINÁRIS PEDAGÓGIA ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG AKADÁLYAI konferencia kötet Kiss árpád Archivum Könyvtár Sorozat V. kötet p Veressné Gönczi Ibolya :A közoktatás és a civil szféra az egészséges fiatalokért Debrecenben. In:INTERDISZCIPLINÁRIS PEDAGÓGIA ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG AKADÁLYAI konferencia kötet Kiss árpád Archivum Könyvtár Sorozat V. kötet p Fónai Mihály-Nagy Gyula-Veressné Gönczi Ibolya: A szakképzı iskolák fenntartói rendszere az Észak-Alföldi régióban 130 p. bizottsagok_/index.php Drogmegelızés. (szgy )Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 232 p./pallas Debrecina 18./ Die Debrecener Drogenscene Die Untersuchung des problematischendrogenkomsums in Debrecen unter Anwendung der RAR Methode. ( Neveléstudományi Tanszék) Kézirat. 16. p. Debrecen, KT/ (társszerzıkkel) A RAR vizsgálat eredményei Debrecenben. IV. Országos KEF Konferencia kötethez leadva, NDI. Bp. 4

5 2003. A gyermekvédelem pedagógiája. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 207 p./pallas Debrecina 12./ Elhanyagolt gyermekek. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 147 p. /Pallas Debrecina 8./ Fiatalok-drog-iskola. In: Buda András (szerk.): Pedagógia és hermeneutika. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen /Pallas Debrecina 10./ p mint brosstő a mélykék lilán A relaxáció szerepe párkapcsolati dilemmák feloldásában. Pszichológiai Szemle, 2001/ p Pedagógiai programok a másság szempontjából In: Brezsnyánszky László (szerk.): Pedagógiai programok elemzése. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, /Acta Peadagogica Debrecina XCVIII./ p Család, gyermek, gyermekvédelem. KLTE Neveléstudományi Tanszék, Debrecen, 227 p Az 1997 évi XXXI. törvény szellemisége. In: Veressné Dr. Gönczi Ibolya (szerk.): Család, gyermek, gyermekvédelem. KLTE Neveléstudományi Tanszék, Debrecen, p A család értékei és a fiatalok lehetıségei In: Csizmadia Ferencné Nemes Márta (szerk.): Családi kongresszus [s.n.]bp., Kongresszusi kötet p Vezetıtanár képzés a KLTE-n In: A mentorképzés kívánatos rendszere. Konferencia kötet. Bp., MTA Ped. Biz A nevelıszülıi képzés rendszere Szabolcs Szatmár Bereg megye gyermekvédelmi gyakorlatában. ( Neveléstudományi Tanszék) Kézirat. 28 p. Debrecen, KT/ Hajdú-Bihar megye gyermekvédelmi gyakorlatának átszervezése az 1997/XXXI. törvény nyomán. ( Neveléstudományi Tanszék) Kézirat. 29 p. Debrecen, KT/ (társszerzıkkel) Mentálhigiénérıl Debrecen város területi idısgondozásában dolgozók körében. Debrecen Polgármesteri Hivatal részére készült, leadott tanulmány (társszerzıvel) Nevelési ismeretek a gimnáziumban. In: Vaskó László (szerk.): Hét tanulmány. KLTE, Debrecen, /Acta Peadagogica Debrecina 93./ p Állami gondozott gyerekek tanulási motívumairól. In: Vaskó László (szerk.): Hét tanulmány. KLTE, Debrecen, /Acta Peadagogica Debrecina 93./ p (szerk.) Debrecen kollégiumi iskolakultúrája. DAB, Debrecen Nevelési alapismeretek Debrecenben. Köznevelés / Gyermek és ifjúságvédelmi speciálkollégium a Bessenyei Gy. Tanárképzı Fıiskolán. Felsıoktatási Szemle, 1988/ p Írtam a romlás és a romboltatás ellen az ifjúságért. Köznevelés / p. Recenzió Különleges bánásmódot igénylı gyermekek helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nyíregyházi Fıiskola, Nyíregyháza In: Pusztai Gabriella (szerk.):régió és oktatás Európai dimenzióban. Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, p Nagy László János: A csillagok gyermekei vagyunk Erdélyi Tükör 1992/1. E) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel Kutatási projektek TÁMOP /1/B Regionális pedagógusképzési szolgáltató és kutatóközpontok NSZI Javítani a felhasználók érdekérvényesítési lehetıségét munkabizottságban kutatási feladatok ellátása. Tanulmánykészítés A szakképzı iskolák fenntartói rendszere az Észak-Alföldi régióban résztémában OTKA T (T/15) A rejtett tanterv : változatok iskolai életvilágokra (közremőködı) Phare Twinning Projekt RAR módszer: gyorsfelmérés-és reagálás Hollandia NDI/BP szervezésében a módszer elsajátítása és A problémás droghasználat kutatásba bekapcsolódás OM Közokt.fejl. és ért.fıoszt. Roma/cigány pedagógusok az észak-alföldi és dél-dunántúli régióban (közremőködı) MKM-MTA Polgárrá nevelés, dialógus, európaiság az autonóm iskolában (közremőködı) KOMA VI./M 195. A pedagógus önismerete, önkifejezı készsége, hatékony nevelıi attitődje (közremőködı) 5

6 E) a tudományos közéletben való részvétel Magyarországon a. bizottsági tagság/elnökség tavasz A Debrecen KEF (Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum)szakmai elıkészítı munkájában tıl részt veszek, a városban megalakult Csomópont Drogprevenciós-és Információs Iroda szakmai programjának kidolgozásában, megnyitásában, és azóta annak mőködtetésében Debrecen KEF (Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum) prevenciós munkabizottság vezetıje Kriminológiai Társaság tag Gyermekvédı Liga Hajdú- Bihar megyei tagozat tag MPT Családi Szakosztály tag Magyar Családterápiás Egyesület - tag b. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.) NDI-pályázatok bírálata PhD dolgozatok opponálása V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG vezetıi és egyéb megbízatások: a., centrum, kari vagy egység szinten: Neveléstudományok Intézete Pedagógia Tanszék vezetıje Neveléstudományok Intézete Társadalom Tanszék vezetıje Neveléstudományok Intézete mb. intézetigazgató helyettes Pedagógia Tanszék tanszékvezetı-helyettes VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK ösztöndíjak szakmai elismerések Megnevezés évszám kibocsátó intézmény Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj Dékáni Dicséret KLTE Rektori Dicséret KLTE 6

7 VII. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŐ INFORMÁCIÓK, ADATOK 2003-tól PhD témavezetıi megbízatás ( Interdiszciplináris Társadalomtudományok és Bölcsészettudományok Doktori Iskolája, Neveléstudományi Doktori Program) Közoktatási Szakértı (2001./002268) Közoktatási vizsgáztató (2001./002619) 1996-tól szaktanácsadói megbízatás (DE Neveléstudományi Tanszék) adjunktus (Neveléstudományi Tanszék) KLTE BTK tanársegéd (KLTE Neveléstudományi Tanszék) Bessenyei György Tanárképzı Fıiskola Nyíregyháza, tanársegéd (Neveléstudományi Tanszék) Sallai Imre Általános Iskola Budapest, orosz szakos tanár Fıvárosi Nevelıotthon Budapest, Aga utca, nevelıtanár Akkreditált pedagógus-továbbképzési programok kidolgozása Vezetıtanárok szakvizsgás továbbképzése (T /1999; XXV./2./297/2000) Család és gyermekvédelmi feladatok az iskolában Gyakorlatvezetı mentortanárok szakvizsgás továbbképzése Tanulmányút: ısz Ruprecht-Karls Universität, EWS, Heidelberg szakmai tapasztalatcsere az alábbi intézményekben Luise-Otto-Peters Schule Hockenheim/Wieslock Integrierte Gesamtschule Mannheim Die Waldpiraten Ein Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung Heidelberg Stephen Hawking Schule Neckargemünd ggmbh LWB Jugendeinrichtungen Karlsruhe, Heidelberg Konferenciákon, szakmai fórumokon tartott ok: Az iskola és a család együttmőködésének tartalmi és formai jellemzıi. Felszántatlan területeken DAB Konferencia, Debrecen, Gyermek-család-együttmőködés, kapcsolati rendszerek. Pedagógiai kihívások az óvoda és az iskola együttmőködésében konferencia Az iskola és a család kapcsolati rendszerének tartalmi és formai jellemzıi IX. Országos Neveléstudományi Konferencia Veszprém Szeress, nevelj okosan! A családi és iskolai nevelés fontossága, hiányának okai és következményei- Gyermek-és ifjúságvédelmi Országos Konferencia Budapest, Ko9mmunikációs zőr-zavar a katedra környékén. Kiss Árpád Emlékkonferencia Debrecen, Ellen-ırzı Bepillantás a közoktatás világába. Az iskola minısége -Nemzetközi Konferencia Nyíregyháza szept A közoktatás és a civil szféra az egészséges fiatalokért Debrecenben. Kiss Á konferencia Debrecen, november A szakképzı iskolák mőködési tapasztalatai az észak-alföldi régióban. Kiss Á konferencia Debrecen, november A szakképzı iskolák fenntartói rendszer NSZI 3. sz. stratégiai bizottság ülésén november 17.) Szolgálunk és védünk Budapest Ne bánts világ! Konferencia a germekbántalmazás megelızéséért 7

8 2006. Szociáli szemlélet a tanárképzésben Gyır XI. Apáczai Csere János-Napok Tudományos Konferencia Intézményes nevelés- családban nevelés J.H. Pestalozzi emlékülés DAB Neveléstudományi Munkabizottság márc Nevelési kérdések a családban. Nevelj okosan! Szenvedélybetegség megelızı sorozat szülıknek. Debrecen, márc Felnı a gyerek Nevelj okosan! Szenvedélybetegség megelızı sorozat szülıknek. Debrecen, febr Szülıi attitőd és felelısség. Nevelj okosan! Szenvedélybetegség megelızı sorozat szülıknek. Debrecen, jan Kommunikációs technikák, az eredményesség feltételei a drogprevencióban. A döntés kalandja Kortárs-segítés hallgatóknak (OM_GYISM KAB/04 pályázat). Debrecen, dec A verbális és non-berbális kommunikáció szerepe a drogprevencióban. A döntés kalandja Kortárssegítés hallgatóknak (OM_GYISM KAB/04 pályázat). Debrecen, márc A hatékony kommunikáció, a csoportvezetés szabályai. A döntés kalandja Kortárs-segítés hallgatóknak (OM_GYISM KAB/04 pályázat). Debrecen, okt Fájdalmas titkok-eltitkolt fájdalmak. Elıadás a Családon belüli erıszak a pedagógus titoktartási kötelezettsége c. regionális konferencián. Debrecen, jan A pedagógus mentális egészségének megırzése. Elıadás a határon túli tanítók továbbképzésén. Debrecen, júl Drog-prevenciós Konferencia Debrecen, Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum szervezés, szekcióvezetés jún A gyorsfelmérés RAR módszerének alkalmazása Debrecenben a problémás droghasználat feltérképezésében. Elıadás a IV. országos NDI/KEF Konferencián. Budapest, június I. Mentálhigiénés Nyári Egyetem, Debreceni Egyetem Mentálhigiénikus Program szakértıi felkérés, kerekasztal aug III. Országos Neveléstudományi Konferencián A szociál dimenziói-szekció szervezése, vezetése okt A drogmegelızés szerepe a pedagógusképzésben. Elıadás a Szenvedélybetegségek labirintusában konferencián, Debrecen, febr Vélekedések. Egyetemi hallgatók ismeretei a középiskolások kábítószer-fogyasztással kapcsolatos attitődjérıl. címő a II. Országos Neveléstudományi Konferencia Szociál szimpóziumán, (annak megszervezése is) Bp.,okt Kívül az iskolán, kívül a munkaerıpiacon. Elıadás DAB Szociológiai Munkabizottság konferencián, Debrecen. okt. (Komplex, integrált, differenciált KID munkanélküliség által veszélyeztetett éves fiatalokról szóló projekt OFA) Roma/cigány értelmiségi kutatás zárásán DAB Neveléstudományi Munkabizottság szept Család-nevelés-érték. Elıadás a Hajdú-Bihar megyei TEGYESZ konferencián. Debrecen, szept Debreceni közoktatási intézmények gyermekvédelmi munkája. Elıadás a Párbeszéd a gyermekvédelem gyakorlatáról konferencián. DAB Neveléstudományi Munkabizottság Debrecen, szept I. Országos Neveléstudományi Konferencián Szociál-szimpózium szervezése, vezetése és Gyermekvédelem Debrecenben címmel Bp., okt Gyermekvédelmi szakemberek konferenciájának szervezése Debrecenben a DAB Neveléstudományi Munkabizottság közremőködésével és Közoktatás és gyermekvédelem címmel (a Debrecen közoktatási intézményeiben a gyermekvédelmi munkáról készült kutatása alapján) szept Határon túli pedagógusok továbbképzésének szervezése (OM felkérés), és tréningvezetés júl Kábítószer fogyasztás megelızése a SzCsM javítóintézeteiben és gyermekotthonaiban Debrecen, DAB, okt Ferenczi György Nevelıintézeti Tudományos Napok, Aszód szept Családi konferencia, Család, érték, nevelés címő Bp., aug Regionális II. Mentálhigiénés Konferencia pedagógusoknak (KOMA / XXIII ) Debrecen, csoportvezetés Önfejlesztı iskolák Egyesületének szervezésében: Hátrányos helyzető tanulók az iskolai közösségben, Nyíregyháza,, csoportvezetés az iskolahasználók mentálhigiénéje okt. 8

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

1959. 10. 28. Rozsály

1959. 10. 28. Rozsály 1. ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság Születési dátum / Születési hely Lázár Péter coopoktato@citromail.hu Magyar 1959. 10. 8. Rozsály ISKOLAI- ÉS SZAKKÉPZÉS 1996-1999 Oktatási intézmény

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

Tartalmi és módszertani változások

Tartalmi és módszertani változások Tartalmi és módszertani változások Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai támogató feladatai Dr. Kaposi József főigazgató Budapest, 2013. augusztus 22. www.ofi.hu Az előadás témái Oktatáskutató

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006 PEDAGÓGIAI INTÉZET 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Csikósné Sipeki Irén Dr. Torgyik Judit A kutatási téma címe, rövid leírása Kommunikációs tréning - távoktatás 1) Egészségfejlesztési

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Előadások, képzések, kiadványok. TAMOP 3.4.2- Nyitó (2010) és Záró Konferencia (2011) tájékoztató előadása.

Publikációs jegyzék. Előadások, képzések, kiadványok. TAMOP 3.4.2- Nyitó (2010) és Záró Konferencia (2011) tájékoztató előadása. Publikációs jegyzék Előadások, képzések, kiadványok TAMOP 3.4.2- Nyitó (2010) és Záró Konferencia (2011) tájékoztató előadása. Czigléné Farkas Katalin (2007): A Montessori pedagógiai módszer elemeinek

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

Gypsy Studies Konferenciakötet

Gypsy Studies Konferenciakötet Gypsy Studies Konferenciakötet 22. TÍZÉVES A ROMOLÓGIA KONFERENCIAKÖTET 2007. NOVEMBER 23. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Beszámoló az MPT Felnıttnevelési szakosztály elmúlt öt évi tevékenységérıl

Beszámoló az MPT Felnıttnevelési szakosztály elmúlt öt évi tevékenységérıl Beszámoló az MPT Felnıttnevelési szakosztály elmúlt öt évi tevékenységérıl MPT Vezetıi Kollégium 2013. február 2. Kraiciné Szokoly Mária PhD Adatok Örökös elnök: Harangi László Taglétszám: 70 fı Aktív

Részletesebben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben Molnár Endréné Belényi Emese Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés

Részletesebben

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsıfokú szakképzés Sportkommunikátor felsıfokú szakképzés nappali

Részletesebben

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.)

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) 1. sz. melléklet Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) Az anya-, gyermekvédelemnek korábbi hagyományai, a századforduló Magyarországának társadalmi, gazdasági és ebbıl következıen

Részletesebben

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail kobork@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK PÁRHUZAMOS AKKREDITÁCIÓS VIZSGÁLATA 2012 AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A MAB 2012/10/IX/1-35. sz. határozata 2012. december 7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Forgó Sándor publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév András Katalin Telefonszámok Mobil: 20/946-0101 E-mail(ek) foigazgatohelyettes2szentagota@gmail.com posanekata@gmail.com Állampolgárság Magyar Születési

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt Szerző kézirat Közel azonos formában megjelent a Buda András és Kiss Endre által szerkesztett az Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai című kötetben (Buda András Kiss Endre (szerk.)

Részletesebben